Aeg SFB61221AF Brugermanual

Aeg SFB61221AF Brugermanual
SFB61221AF
SD124F
DA
FI
NO
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Køleskab
Käyttöohje
Jääkaappi
Bruksanvisning
Kjøleskap
Bruksanvisning
Kylskåp
2
16
30
44
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. BETJENING..................................................................................................................8
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 9
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 10
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 11
8. FEJLFINDING.............................................................................................................12
9. TEKNISKE DATA........................................................................................................15
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak, fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.aeg.com/support
Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.registeraeg.com
Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service: Model,
PNC, Serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år må fylde og tømme apparatet,
såfremt de er blevet instrueret korrekt.
Dette apparat må bruges af personer med meget
omfattende og komplekst handicap, såfremt de er
blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generel sikkerhed
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Overhold følgende instruktioner for at undgå
kontaminering af mad:
– lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
– rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i
kontakt med mad og tilgængelige
dræningssystemer;
– opbevar råt kød og rå fisk i velegnede beholdere i
køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller
drypper på andet mad.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Når apparatet står tomt i en lang periode, skal det
slukkes, afrimes, rengøres, tørres, og lågen skal
efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i
apparatet.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
DANSK
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
5
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
6
www.aeg.com
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Det type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Den må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet. Brug kun originale
reservedele.
• Bemærk, at hvis man selv reparerer
apparatet, eller får det repareret af en
ikke-faglig, kan det have
sikkerhedsmæssige konsekvenser og
vil muligvis ugyldiggøre garantien.
• De følgende reservedele vil være
tilgængelige i 7 år, efter produktionen
af modellen er blevet standset:
termostater, temperatursensorer,
printplader, lyskilder, lågehåndtag,
lågehængsler, bakker og kurve.
Bemærk, at nogle af disse reservedele
kun er tilgængelige for fagudlærte
reparatører, og at ikke alle
reservedele er relevante for alle
modeller.
• Lågepakninger vil være tilgængelige i
10 år, efter produktionen af modellen
er standset.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
ADVARSEL!
Se dokumentet med
installationsinstruktioner for
at installere dit apparat.
ADVARSEL!
Fastgør apparatet i
overensstemmelse med
dokumentet med
installationsinstruktioner for
at undgå en risiko for
ustabilitet af apparatet.
3.1 Placering
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
DANSK
7
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
ST
+16°C til + 38°C
3.4 Krav til lufttilførsel
T
+16°C til + 43°C
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
cirkulere frit omkring kabinettets
bagside.
3.2 Placering
Installér apparatet på et tørt sted med
god udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de
betjenes uden for dette
interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du
er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes
du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
3.3 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
FORSIGTIG!
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
8
www.aeg.com
4. BETJENING
4.1 Betjeningspanel
1
2
4
1
2
3
4
Temperaturkontrollampe
FROSTMATIC-lampe
FROSTMATIC-knap
Termostatknap
Tænd-/sluk-knap
3
4.2 Aktivering
• hvor apparatet står.
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på termostatknappen, hvis alle
kontrollamper er slukket.
1. Tryk på temperaturknappen.
Den aktuelle temperaturindikator blinker.
Hver gang du trykker på
temperaturknappen, bevæger
indstillingen sig én position. Den
tilsvarende LED blinker et stykke tid.
2. Rør temperaturknappen, indtil den
ønskede temperatur er valgt.
4.3 Deaktivering
Bliv ved med at trykke på
termostatknappen i 3 sekunder.
Alle kontrollamper slukker.
4.4 Regulering af temperatur
Apparatet betjentes ved at trykke på
termostatknappen, indtil LED ud for den
ønskede temperatur lyser. Valget er
trinvist, fra 2°C til 8°C
Koldeste indstilling: +2°C.
Varmeste indstilling: +8°C.
Normalt er en
mellemindstilling mest
passende.
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af mad
4.5 FROSTMATIC-funktion
FROSTMATIC-funktionen bruges til
hurtig nedfrysning af friske madvarer og
hindrer samtidig opvarmning af allerede
dybfrosne madvarer.
For at aktivere denne funktion, skal du
trykke på knappen FROSTMATIC.
FROSTMATIC-lampen lyser.
Funktionen standser automatisk efter 28
timer.
Funktionen FROSTMATIC slås fra, inden
den afsluttes automatisk, ved at trykke på
FROSTMATIC-knappen igen.
FROSTMATIC-lampen slukkes.
Funktionen slås fra, når der
vælges en anden
temperatur.
DANSK
9
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FROSTMATIC-funktionen mindst
24 timer, før madvarerne lægges i
frostrummet.
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: i så fald
forlænges tilberedningstiden.
5.4 Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
1. Træk gradvist hylden op, til den
kommer fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
mærkepladen, der er anbragt
indvendigt i apparatet.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: i
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal indfryses.
Når indfrysningen er slut, vendes der
tilbage til den ønskede temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen").
5.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FROSTMATIC slået til,
inden der lægges madvarer ind.
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
optøningstid, er det
nødvendigt at spise
madvarerne eller at
tilberede dem og derefter
indfryse dem igen (efter
afkøling).
5.3 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
5.5 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
10
www.aeg.com
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
6.2 Energisparetips
• Eco -tilstand/-standardindstilling
bevarer friske og frosne madvarer,
samtidig med at der spares energi.
• Eco -tilstand/-standardindstilling
bevarer friske madvarer, samtidig
med at der spares energi.
• Rum til friske madvarer (køleskab):
Den mest effektive energianvendelse
sikres i konfigurationen med skufferne
i den nederste del af apparatet og
hylderne jævnt fordelt.
Dørbeholdernes placering påvirker
ikke energiforbruget.
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
6.3 Råd om køling af friske
madvarer
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet.
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den.
6.4 Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og
læg i en speciel skuffe. Bananer,
kartofler, løg og hvidløg må ikke
lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig
lufttæt beholder eller pak det ind i
alufolie eller i en polyætylenpose for
at udelukke så meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
6.5 Råd om frysning
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte.
• For mere effektiv nedfrysning og
optøning skal maden deles op i små
portioner.
• Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
polyætylen. Sørg for, at pakkerne er
lufttætte.
• For at undgå en temperaturstigning af
allerede frossen mad må du ikke
anbringe frisk ufrossen mad lige ved
siden af den.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Undlad at spise isterninger og
sodavandsis, lige efter du har taget
dem ud af fryseren. Risiko for
forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle
pakker med indfrysningsdato, så du
har styr på holdbarheden.
6.6 Tips om opbevaring af
frostvarer
• Sikr dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i
fryseren.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
DANSK
11
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle advarsler
FORSIGTIG!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst
form for vedligeholdelse.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
7.4 Afrimning af køleskabet
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag
på apparatet, over kompressoren, hvor
det fordamper.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
7.2 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
7.3 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
7.5 Afrimning af fryseren
FORSIGTIG!
Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe
rim af fryseren. Det kan
beskadige den.
Brug ikke mekaniske
redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen,
medmindre det er anbefalet
af producenten.
12
www.aeg.com
Ca. 12 timer før afrimningen
indstilles termostatknappen
til en lavere temperatur for
at opbygge tilstrækkelig
ekstra køling i tilfælde af
afbrydelse i driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
1. Sluk for apparatet, og tag elstikket
ud af stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak
dem ind i flere lag avispapir, og læg
dem et koldt sted.
FORSIGTIG!
Hvis dybfrostvarernes
temperatur er steget
under afrimningen, kan
det forkorte deres
holdbarhed.
Rør ikke frostvarer med
våde hænder. Hænderne
kan fryse fast til pakken.
3. Lad døren stå åben. Beskyt gulvet
mod afrimningsvandet, f.eks. med en
klud eller en flad beholder.
4. Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde
optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under
afrimningen.
5. Når afrimningen er afsluttet, tørres
grundigt af indvendig. .
6. Tænd for apparatet, og luk døren.
7. Sæt termostatknappen på højeste
trin, og lad apparatet stå på denne
indstilling i to-tre timer.
Sæt først derefter maden tilbage i
fryseren.
7.6 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
5.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Afrim apparatet (om nødvendigt).
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
FORSIGTIG!
Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til
det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været
strømsvigt.
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en autoriseret elektriker.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Apparatet støjer.
DANSK
13
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Der er lagt store mængder
madvarer til indfrysning på
én gang.
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet
på typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Kompressoren kører hele tiden.
Funktionen FROSTMATIC er Se ”FROSTMATIC-funktion".
tændt.
Der er for meget rim og is.
Døren er ikke lukket korrekt,
eller pakningen er defekt/
snavset.
Se under "Lukning af lågen".
Proppen til afløbet er ikke
sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt i.
Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.
Pak madvarerne rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
"FROSTMATIC", eller når
temperaturen er ændret.
Det er normalt og skyldes ik- Kompressoren går i gang efke fejl.
ter et stykke tid.
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.
Rimen smelter på bagpladen Det er korrekt.
under den automatiske afrimningsproces.
Der løber vand ind i køleska- Vandafløbet er tilstoppet.
bet.
Madvarer forhindrer, at
vandet ikke løber ned i
vandbeholderen.
Rens vandafløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
14
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Der løber vand ud på gulvet. Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbakken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen kan ikke indstilles.
"FROSTMATIC-funktion" er
slået til.
Sluk for "FROSTMATICfunktion" manuelt, eller
vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at indstille temperaturen. Se
"FROSTMATIC-funktion".
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstil- Vælg en højere/lavere temlet korrekt.
peratur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store mængder madvarer i på samme
tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Lågen er blevet åbnet for tit. Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Funktionen FROSTMATIC er Se ”FROSTMATIC-funktion".
tændt.
Der er for meget kondenseret vand på køleskabets bageste væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Der cirkulerer ikke kold luft i
apparatet.
Kontrollér, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
Lågen blev åbnet for hyppigt.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt lukket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i apparatet.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev lukket.
Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af
lågen.
DANSK
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
ringe til det nærmeste
autoriserede servicecenter.
8.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
15
8.3 Lukning af døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Tekniske data
Apparatets mål
Højde
1219 mm
Bredde
540 mm
Dybde
550 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
Temperaturstigningstid
12 t
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
16
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................16
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................18
3. ASENNUS...................................................................................................................20
4. KÄYTTÖ......................................................................................................................21
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 22
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................ 24
7. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 25
8. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 26
9. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................... 29
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja
korjausohjeita:
www.aeg.com/support
Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Tiedot löytyvät arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
17
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitteen,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö.
Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden
pilaantumisen välttämiseksi:
– vältä pitämästä ovea pitkään auki
18
www.aeg.com
elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja
saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee
puhdistaa säännöllisesti
– säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa astioissa
jääkaapissa, jotta se ei pääsisi kosketuksiin tai ettei
siitä valuisi nestettä muihin elintarvikkeisiin.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista ja
kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta hometta ei synny
laitteen sisälle.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
SUOMI
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
19
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen
niiden asettamista pakastimeen.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
20
www.aeg.com
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä
vain alkuperäisiä varaosia.
• Huomaa, että itse suoritetut tai muut
kuin ammattilaisen suorittamat
korjaukset voivat aiheuttaa
vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
• Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7
vuoden ajan mallin tuotannon
lopettamisesta: termostaatit,
lämpötila-anturit, piirilevyt,
valonlähteet, ovenkahvat, oven
saranat, telineet ja korit. Huomaa, että
jotkin näistä varaosista ovat saatavilla
ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja
kaikki varaosat eivät välttämättä koske
kaikkia malleja.
• Oven tiivisteet ovat saatavilla 10
vuoden ajan mallin tuotannon
lopettamisesta.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
VAROITUS!
Asenna laite noudattamalla
asennusohjeita.
VAROITUS!
Varmista laitteen hyvä
tasapaino kiinnittämällä se
asennusohjeiden mukaisesti.
3.1 Sijainti
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden tai boilereiden tms.
lähelle eikä suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana.
3.2 Sijoittaminen
Asenna laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
ilmastoluokkaa.
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – +32 °C
N
+16 °C – +32 °C
SUOMI
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
ST
+16 °C – +38 °C
T
+16 °C – +43 °C
Joissakin malleissa voi
esiintyä toiminnallisia
ongelmia, jos niitä käytetään
kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön
toiminta taataan vain
määritetyllä lämpötilavälillä.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.4 Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
5 cm
3.3 Sähköliitäntä
min.
200 cm2
min.
200 cm2
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
HUOMIO!
Lue erilliset asennusohjeet.
4. KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
1
2
4
3
21
1
2
3
4
Lämpötilan LED-merkkivalo
FROSTMATIC -merkkivalo
FROSTMATIC -painike
Lämpötilan säädin
Virtapainike
22
www.aeg.com
4.2 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Kosketa lämpötilan säädintä, jos
kaikki LED-merkkivalot ovat
sammuneet.
4.3 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Paina lämpötilan säädintä 3 sekunnin
ajan.
Kaikki merkkivalot sammuvat.
4.4 Lämpötilan säätäminen
Käytä laitetta koskettamalla lämpötilan
säädintä, kunnes haluamaasi lämpötilaa
vastaava merkkivalo LED syttyy. Arvo
muuttuu asteittain 2 °C:sta 8 °C:seen.
Alhaisin asetus: +2 °C.
Korkein asetus: +8 °C.
Keskiasento on yleensä
sopivin asetus.
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
• huoneen lämpötila
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijainti.
1. Kosketa lämpötilan säädintä.
Nykyisen lämpötilan merkkivalo vilkkuu.
Arvo säätyy yhden asetuksen verran
jokaisella lämpötilan säätimen
kosketuskerralla. Vastaava LEDmerkkivalo vilkkuu hetken aikaa.
2. Kosketa lämpötilan säädintä, kunnes
vaadittu lämpötila on valittu.
4.5 FROSTMATIC -toiminto
FROSTMATIC-toiminto nopeuttaa
tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista
suojaten samalla jo pakastettuja ruokia
lämpenemiseltä.
Kytke toiminto toimintaan painamalla
FROSTMATIC-painiketta.
Merkkivalo FROSTMATIC syttyy.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 28 tunnin kuluttua.
Voit kytkeä FROSTMATIC-toiminnon pois
päältä ennen sen automaattista
päättymistä painamalla FROSTMATICpainiketta uudelleen. FROSTMATICmerkkivalo sammuu.
Toiminto voidaan
sammuttaa muuttamalla
lämpötilaa.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto vähintään 24
tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FROSTMATIC-toiminto").
5.2 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan FROSTMATIC-toiminnolla.
SUOMI
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
tiedoissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
5.5 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
5.3 Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää
myös jäisinä suoraan pakastimesta
otettuna. Kypsennys kestää tässä
tapauksessa pitempään.
5.4 Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
1. Vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään.
2. Sijoita lokero sen jälkeen
haluamallesi korkeudelle.
Älä siirrä vihanneslaatikon
yläpuolella olevaa lasihyllyä,
jotta jääkaapin ilmankierto
toimii oikein.
23
24
www.aeg.com
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
6.2 Energiansäästövinkkejä
• Eco moodi / oletus säästää tuoreita ja
pakastettuja ruokia ja samalla
energiaa.
• Eco moodi / oletusasetus säästää
tuoretta ruokaa ja säästää samalla
energiaa.
• Tuoreruokaosasto (jääkaappi):
Tehokkain energiankäyttö
varmistetaan kokoonpanossa, jossa
laatikot ovat laitteen alaosassa ja
hyllyt on jaettu tasaisesti. Ovirasioiden
sijainti ei vaikuta energiankulutukseen.
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
6.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
• Älä aseta jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri se
folioon tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
6.4 Säilytysohjeita
Vinkkejä:
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle. Säilytä lihaa korkeintaan
1-2 päivää.
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat:
suojaa ja aseta mille tahansa hyllylle.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää
jääkaapissa ilman pakkausta.
• Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
6.5 Pakastusohjeita
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita
ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta
varten.
• Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
• Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
6.6 Pakasteiden säilytysohjeita
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
SUOMI
25
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleiset varoitukset
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
7.4 Jääkaapin sulattaminen
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu
huoltomekaanikko.
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta
vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
7.2 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
7.3 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
7.5 Pakastimen sulattaminen
HUOMIO!
Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen
poistamisessa höyrystimestä,
sillä se voi vahingoittua.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla
välineillä, joita valmistaja ei
ole neuvonut käyttämään.
26
www.aeg.com
Aseta alhaisempi lämpötila
noin 12 tuntia ennen
sulatuksen aloittamista, jotta
pakasteet jäätyvät
mahdollisimman kylmiksi ja
varaavat näin itseensä
kylmää sulatustoimenpiteen
ajaksi.
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon
muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 3-5 mm.
1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota
pistoke pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki
elintarvikkeet, kääri ne paksulti
sanomalehteen ja laita viileään
paikkaan.
HUOMIO!
Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen
aikana voi lyhentää
niiden turvallista
säilytysaikaa.
Älä koske pakasteisiin
märin käsin. Kädet voivat
jäätyä kiinni ruokaan.
3. Jätä ovi auki. Suojaa lattia valuvalta
vedeltä (esim. pyyhkeellä tai
matalalla astialla).
4. Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla
lämmintä vettä sisältävän astian
pakastimen sisään. Poista myös
sulatuksen aikana irtoilevat jääpalat
pakastimen sisältä.
5. Kun pakastin on sulatettu, kuivaa
sisäpinnat hyvin. .
6. Kytke virta laitteeseen ja sulje ovi.
7. Aseta lämpötilan säädin
maksimijäähdytyksen asentoon ja
anna laitteen käydä 2 - 3 tuntia tällä
asetuksella.
Aseta elintarvikkeet vasta tämän jälkeen
takaisin pakastimeen.
7.6 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata laite (tarvittaessa).
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
HUOMIO!
Jos haluat jättää laitteen
päälle, pyydä jotakin toista
henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta
ne eivät pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
SUOMI
Ongelma
27
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Pakastimeen on pantu monia elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko arvokilvestä.
Kompressori käy jatkuvasti.
Ruoka on pantu kodinkonee- Anna ruoan jäähtyä huoneen
seen liian lämpimänä.
lämpötilaan ennen pakastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Laitteessa on liikaa huurretta Ovea ei ole suljettu oikein tai Lue ohjeet kohdasta "Oven
ja jäätä.
tiiviste on epämuodostunut/ sulkeminen".
likainen.
Veden poistoputken tulppaa Aseta veden poistoputken
ei ole asetettu oikein.
tulppa oikein.
Elintarvikkeita ei ole pakattu
kunnolla.
Pakkaa ruoat oikein.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Kompressori ei käynnisty heti Tämä on normaalia, eikä tar- Kompressori käynnistyy jon"FROSTMATIC"-painikkeen koita vikaa.
kin ajan kuluttua.
painamisen tai lämpötilan
muuttamisen jälkeen.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen ai- Tämä on normaalia.
kana takaseinässä oleva
huurre sulaa.
28
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tu- Puhdista veden tyhjennyskossa.
aukko.
Elintarvikkeet estävät veden Tarkista, että elintarvikkeet
valumisen vedenkeruukauka- eivät kosketa takaseinään.
loon.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
"FROSTMATIC -toiminto"on Kytke "FROSTMATIC -toikytketty päälle.
minto" pois päältä manuaalisesti tai odota, kunnes toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi. Katso kohta "FROSTMATIC -toiminto".
Laitteen lämpötila on liian al- Lämpötilaa ei ole säädetty
hainen tai korkea.
oikein.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan
ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon
ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Huurrekerroksen paksuus on Sulata laite.
yli 4-5 mm.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Laitteen kylmän ilman kierto
ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Ovea on avattu liian tiheään. Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnolla. Varmista, että ovi on suljettu
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita ei Kääri elintarvikkeet asianmuole kääritty.
kaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
SUOMI
29
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ovi ei avaudu helposti.
Yritit avata oven välittömästi
sen sulkemisen jälkeen.
Odota muutama sekunti
oven sulkemisen jälkeen ennen kuin avaat oven uudelleen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
puhelimitse paikalliseen
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8.2 Lampun vaihtaminen
8.3 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Tekniset tiedot
Laitteen mitat
Korkeus
1219 mm
Leveys
540 mm
Syvyys
550 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Käyttöönottoaika
12 h
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
10. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
30
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 30
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 32
3. MONTERING............................................................................................................. 34
4. BRUK........................................................................................................................... 35
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................36
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 37
7. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 38
8. FEILSØKING...............................................................................................................40
9. TEKNISKE DATA........................................................................................................43
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon:
www.aeg.com/support
Registrer produktet for bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
31
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å sette inn og ta ut
varer i/fra produktet forutsatt at de har fått de riktige
instruksjonene.
Dette produktet kan brukes av personer med svært
omfattende og komplekse funksjonshemminger,
forutsatt at de har fått de riktige instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende steder som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Følg disse instruksjonene for å unngå forurensing av
mat:
– ikke åpne døren i lengre perioder;
– rengjør regelmessig tilgjengelige
dreneringssystemer og overflater som kan komme i
berøring med matvarer;
– oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i
kjøleskapet, slik at maten ikke kommer i kontakt
med, eller drypper på, annen mat.
32
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets
kabinett eller i den innebygde strukturen fri for
hindringer.
ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet
utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
ADVARSEL: Ikke bruk elektriske produkter inne i
skapet, hvis de ikke er av en type som anbefales av
produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode,
bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det
og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes
mugg i produktet.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget enhet med
hensyn til sikkerhet.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
NORSK
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
33
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
34
www.aeg.com
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
produktet. Det skal bare brukes
originale reservedeler.
• Vær oppmerksom på at
selvreparasjon eller ikke-profesjonell
reparasjon kan ha sikkerhetsmessige
konsekvenser og gjøre garantien
ugyldig.
• Følgende reservedeler vil være
tilgjengelige i 7 år etter at modellen
er avviklet: termostater,
temperatursensorer, kretskort,
lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler,
skuffer og kurver. Vær oppmerksom
på at noen av disse reservedelene
bare er tilgjengelige for profesjonelle
reparatører, og at ikke alle
reservedeler er relevante for alle
modeller.
• Dørpakninger vil være tilgjengelige i
10 år etter at modellen er avviklet.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
ADVARSEL!
Se dokumentet med
installasjonsinstrukser for
informasjon om hvordan du
installerer produktet.
ADVARSEL!
Reparer produktet i henhold
til dokumentet med
installasjonsinstrukser for å
unngå risiko for instabilitet
av produktet.
3.1 Plassering
For å sikre best mulig effekt, monter
produktet et godt stykke borte fra
varmekilder, som radiatorer,
varmtvannsbeholdere, direkte sollys, osv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt
baksiden av kabinettet.
3.2 Plassering
Monter dette produktet på et godt
ventilert sted der romtemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på typeskiltet.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
NORSK
Noen funksjonelle
problemer kan oppstå for
enkelte typer modeller når
de opererer utenfor dette
området. Korrekt drift kan
bare garanteres innenfor det
angitte temperaturområdet.
Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservicen vår eller
nærmeste servicesenter.
35
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
3.4 Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
min.
200 cm2
FORSIKTIG!
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
4. BRUK
4.1 Betjeningspanel
1
2
4
1
2
3
4
Temperaturindikator LED
FROSTMATIC-indikator
FROSTMATIC-knapp
Termostatbryter
PÅ/AV-knapp
3
4.2 Slå på
1. Sett støpselet inn i vegg-kontakten.
2. Berør knappen for
temperaturregulatoren, hvis alle LEDindikatorer er av.
36
www.aeg.com
4.3 Slå av
Berør knappen for
temperaturregulatoren kontinuerlig i 3
sekunder.
Alle indikatorlys av.
hver gang du berører
temperaturregulatoren.
Korresponderende LED vil blinke en
stund.
2. Berør temperaturregulatoren frem til
ønsket temperatur er valgt.
4.4 Regulere temperaturen
4.5 FROSTMATIC-funksjon
For å bruke produktet, berør
temperaturregulatoren helt til LED
korresponderer med lys for ønsket
temperatur. Valg er progressive, varierer
fra 2 °C til 8 °C.
FROSTMATIC-funksjonen fremskynder
frysing av ferske matvarer og beskytter
samtidig allerede innlagte matvarer mot
uønsket temperaturøkning.
Kaldeste innstilling +2 °C.
Varmeste innstilling +8 °C.
Vanligvis er middels
innstilling mest passende.
Husk at temperaturen inne i produktet
avhenger av følgende når du velger
innstilling:
•
•
•
•
romtemperaturen
hvor ofte døren åpnes
mengde mat som oppbevares
produktets plassering.
1. Berør temperaturregulator.
Gjeldende temperaturindikator blinker.
Innstillingen beveger seg én posisjon
For å aktivere denne funksjonen, trykker
du på FROSTMATIC-knappen.
FROSTMATIC-indikatoren vises.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 28 timer.
Du kan bare deaktivere FROSTMATICfunksjonen før den automatiske slutten
ved å trykke på FROSTMATIC-knappen
på nytt. Indikatoren FROSTMATIC slår
seg av.
Funksjonen slås av ved å
velge en annen innstilt
temperatur.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Innfrysing av ferske
matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare
frossen og dypfryst mat over lengre tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i produktet.
Innfrysingen tar et døgn: i løpet av denne
perioden må du ikke legge inn flere
matvarer som skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
"Funksjon FROSTMATIC").
5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med FROSTMATIC-funksjonen slått på.
NORSK
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført i tabellen over
tekniske data under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses
igjen (etter avkjøling).
37
5.5 Flyttbare hyller
Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt
med en rekke spor, som gjør at hyllene
kan plasseres der de trengs.
5.3 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines
i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye
tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så
fall tar tilberedningen lengre tid.
Ikke flytt glasshyllen over
grønnsakskuffen, ettersom
den sikrer riktig
luftsirkulasjon.
5.4 Slik plasserer du
dørhyllene
For å lagre pakker av mat i forskjellige
størrelser, kan hyllene i døren plasseres i
forskjellige høyder.
1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.
6. RÅD OG TIPS
6.1 Normale driftslyder
Følgende lyder er normale under bruk:
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
38
www.aeg.com
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
6.2 Tips for strømsparing
• Eco modus / standardinnstilling
bevarer ferske og frosne matvarer
samtidig som det sparer energi.
• Eco modus / standardinnstilling
bevarer ferske matvarer samtidig som
det sparer energi.
• Ferskmatsrom (kjøleskap): Mest
effektiv energibruk er sikret i
konfigurasjonen med skuffene i den
nederste delen av produktet og
hyllene jevnt fordelt. Posisjonering av
dørhyllene påvirker ikke
energiforbruket.
• Døren må ikke åpnes for ofte og må
ikke stå åpen lengre enn absolutt
nødvendig.
6.3 Tips til kjøling av ferske
matvarer
• Ikke oppbevar varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til eller pakk inn maten, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan
sirkulere fritt rundt den.
6.4 Tips til kjøling
oppbevares i kjøleskap dersom de
ikke er innpakket.
• Smør og ost: plasseres i lufttette
bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/
plastfolie for å holde luft borte så
godt som mulig.
• Flasker: lukk med en kork og sett i
flaskehyllen i døren, eller (hvis det
følger med) på flaskehyllen.
6.5 Tips til frysing
• Kun ferske matprodukter av høy
kvalitet og som er godt renset bør
innfryses.
• For mer effektiv frysing og tining, kan
du dele mat i små porsjoner.
• Pakk maten i aluminiumsfolie eller
plastfolie. Sørg for at pakkene er
lufttette.
• For å unngå temperaturøkning for
allerede fryst mat må du ikke plassere
fersk ufryst mat direkte ved siden av
den.
• Magre matvarer har lenger
holdbarhet enn fete. Salt reduserer
matvarenes oppbevaringstid.
• Ikke spis isterninger, vannis eller
iskrem like etter at du har tatt dem ut
av fryseren. Risiko for frostbitt.
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.
Nyttige tips:
6.6 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
• Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet
forpakning og plasseres på
glasshyllen over grønnsakskuffen.
Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager.
• Ferdig tilberedte retter, kalde retter:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
• Frukt og grønnsaker: vask godt og
plasser i den spesialboks. Bananer,
poteter, løk og hvitløk må kun
• Påse at frosne matprodukter har vært
oppbevart på riktig måte i butikken.
• Sørg for at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid.
• Når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
NORSK
7.1 Generelle advarsler
FORSIKTIG!
Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i
kjølekretsen. Vedlikehold må
derfor bare utføres av
autoriserte serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.
39
7.4 Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper
hver gang kompressoren stopper.
Smeltevannet ledes ut gjennom et
dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom,
for å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
7.2 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
7.3 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
7.5 Avriming av fryseren
FORSIKTIG!
Ikke bruk skarpe
metallredskaper til å skrape
rim av fordamperen, da de
kan skade den.
Bruk ikke redskaper eller
utstyr som ikke er anbefalt
av produsenten for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
Ca. 12 timer før avriming
stiller du inn en lavere
temperatur for å bygge opp
tilstrekkelig kjølereserve i
tilfelle driftsbrudd.
Det vil alltid dannes en viss mengde rim
på frysehyllene og rundt det øverste
rommet.
Avrim fryseren når laget av rim har blitt
ca. 3-5 mm tykt.
1. Skru av produktet og trekk støpselet
ut av stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og legg dem
på et kaldt sted.
40
www.aeg.com
3.
4.
5.
6.
7.
FORSIKTIG!
En temperaturstigning i
pakkene med frossen
mat under tining kan
redusere matens
holdbarhetstid.
Ikke berør frosne
matvarer med våte
hender. Det kan gi
frostskader.
La døren stå åpen. Beskytt gulvet
mot avrimningsvannet f.eks. med en
klut eller et flatt kar.
Sett en bolle med varmt vann inn i
fryseren for å få avrimingsprosessen
til å gå raskere. Fjern også stykker av
is som smelter løs før avrimingen er
ferdig.
Tørk innsiden av skapet grundig når
avrimingen er ferdig. .
Slå på apparatet og lukk døren.
Still termostatbryteren på maksimal
kjøling, og la produktet gå i to eller
tre timer med denne innstillingen.
Vent til denne tiden er forbi før du legger
maten tilbake i fryseren.
7.6 Perioder uten bruk
Når produktet ikke brukes i lange
perioder, ta følgende forholdsregler:
1. Koble produktet fra
strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Avrim produktet (om nødvendig).
4. Rengjør produktet og alt tilbehør.
5. La døren(e) stå åpne for å hindre
ubehaglig lukt.
FORSIKTIG!
Hvis du ønsker å la
produktet stå på, spør noen
om å ta en titt i blant for å
for å hindre at maten blir
ødelagt i tilfelle strømbrudd.
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet virker ikke.
Apparatet er slått av.
Slå på apparatet.
Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig i
stikkontakten.
Det er ikke strøm i stikkontakten.
Koble et annet elektrisk apparat til stikkontakten. Kontakt en autorisert elektriker.
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står
stabilt.
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-modus. Lukk døren og åpne den
igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte serviceverksted.
NORSK
Problem
Mulig årsak
Kompressoren arbeider uav- Temperaturen er innstilt feil.
brutt.
41
Løsning
Se kapittelet "Bruk".
Mange matprodukter som
skal fryses ble lagt i samtidig.
Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet
på typeplaten.
Matvarene du la i apparatet
var for varme.
Avkjøl matvarer til romtemperatur før du legger de i
skapet.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Funksjonen FROSTMATIC er Se "FROSTMATIC-funksjoaktivert.
nen".
Det er for mye rim og is.
Døren er ikke riktig lukket el- Se "Lukke døren".
ler pakningen er deformert/
skitten.
Vannavløpspluggen er ikke
riktig plassert.
Sett vannavløpspluggen inn
på riktig måte.
Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.
Pakk maten bedre inn.
Temperaturen er innstilt feil.
Se kapittelet "Bruk".
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du har
trykket på "FROSTMATIC",
eller etter at temperaturen
er endret.
Dette er normalt, det har ikke oppstått en feil.
Kompressoren starter etter
en viss tid.
Det renner vann på bakveggen av kjøleskapet.
Under den automatiske avrimingsprosessen smelter rimet på bakveggen.
Dette er korrekt.
Det renner vann i kjøleskapet.
Dreneringshullet er tilstoppet.
Rengjør dreneringshullet.
Matprodukter forhindrer at
vannet får samle seg i vannoppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer
berører bakveggen.
Smeltevannets utløp er ikke
koblet til fordamperpannen
over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperpannen.
Det renner vann på gulvet.
42
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Temperaturen kan ikke stilles inn.
Funksjonen "FROSTMATIC" Slå av "FROSTMATIC-funker slått på.
sjonen" manuelt, eller vent
til funksjonen tilbakestilles
automatisk for å velge temperaturen. Se "FROSTMATIC-funksjonen".
Temperaturen i apparatet er
for høy/lav.
Temperaturregulatoren er ik- Still inn lavere/høyere temke riktig innstilt.
peratur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i
skapet.
For mange matvarer er lagt
inn i apparatet samtidig.
Legg færre matvarer inn i
apparatet samtidig.
Istykkelsen er mer enn 4-5
mm.
Avrim apparatet.
Du har åpnet døren for ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Funksjonen FROSTMATIC er Se "FROSTMATIC-funksjoaktivert.
nen".
Det er for mye kondensert
vann på den bakre veggen i
kjøleskapet.
Vanskelig å åpne døren.
Det sirkulerer ikke kald luft i
apparatet.
Påse at kald luft sirkulerer i
apparatet.
Du åpner døren for ofte.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig.
Påse at døren er ordentlig
lukket.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i skapet.
Du prøvde å åpne døren
Vent noen sekunder før du
igjen med en gang etter den åpner døren igjen.
ble lukket.
Dersom rådet ikke gir det
ønskede resultatet, ta
kontakt med nærmeste
autoriserte serviceverksted.
8.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
NORSK
8.3 Lukke døren
1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter
i monteringsanvisningen.
43
3. Bytt defekte dørpakninger, om
nødvendig. Kontakt det autoriserte
service-senteret.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Tekniske data
Apparatets mål
Justerbar
1219 mm
Bredde
540 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Stigningstid
12 h
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
10. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
44
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................44
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 46
3. INSTALLATION..........................................................................................................48
4. ANVÄNDNING.......................................................................................................... 49
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 50
6. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................51
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................52
8. FELSÖKNING.............................................................................................................54
9. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 56
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Ta några minuter och
läs igenom detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, service- och
reparationsinformation:
www.aeg.com/support
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på märkplåten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
45
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn i åldern 3 till 8 år får stoppa in och ta ut tvätten ur
maskinen förutsatt att de har fått rätt instruktioner.
Denna produkt kan användas av personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar
under förutsättning att de har fått korrekta
instruktioner.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
produkten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
För att undvika kontaminering av livsmedel respektera
följande instruktioner:
– låt inte dörren vara öppen längre stunder,
– rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt
med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
46
www.aeg.com
förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylen,
så att det inte kommer i kontakt med eller droppar
på annan mat.
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska produkter inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
När produkten är tom under en längre tid ska den
stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska
lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i
produkten.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Av säkerhetsskäl, använd inte
produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
SVENSKA
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
47
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
48
www.aeg.com
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten. Använd endast
originaldelar.
• Observera att självreparation eller
icke-professionell reparation kan få
säkerhetsmässiga konsekvenser och
kan upphäva garantin.
• Följande reservdelar kommer att
finnas tillgängliga i sju år efter att
modellen har slutat tillverkas:
termostater, temperatursensorer,
kretskort, ljuskällor, luckhandtag,
luckgångjärn, brickor och korgar.
Observera att vissa av dessa
reservdelar endast är tillgängliga för
professionella reparatörer och att inte
alla reservdelar är relevanta för alla
modeller.
• Packningar till luckan kommer att
finnas tillgängliga i tio år efter att
modellen har slutat tillverkas.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
VARNING!
Se
installationsinstruktionerna
för installation av produkten.
VARNING!
Sätt fast produkten i
enlighet med
installationsinstruktionerna
för att undvika risk för
instabilitet.
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
3.2 Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
3.1 Placering
N
+16°C till + 32°C
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
SVENSKA
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
49
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.4 Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
min.
200 cm2
FÖRSIKTIGHET!
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
4. ANVÄNDNING
4.1 Kontrollpanel
1
2
4
1
2
3
4
Temperaturindikatorlampa
FROSTMATIC-indikator
FROSTMATIC-knapp
Temperaturreglage
PÅ/AV-knapp
3
4.2 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på temperaturreglaget om alla
LED-indikatorer är släckta.
50
www.aeg.com
4.3 Stänga av
Fortsätt trycka på temperaturreglaget i 3
sekunder.
Alla kontrollampor är släckta.
temperaturreglaget förflyttar sig
inställningen en position. Motsvarande
LED blinkar ett tag.
2. Tryck på temperaturreglaget tills
önskad temperatur valts.
4.4 Temperaturreglering
4.5 FROSTMATIC-funktion
Ställ in produkten genom att trycka på
temperaturreglaget tills LED som
motsvarar önskad temperatur tänds.
Valet sker i steg från +2°C till +8°C.
FROSTMATIC-funktionen accelererar
infrysningen av färska varor och skyddar
samtidigt redan frusen mat från oönskad
uppvärmning.
Kallaste inställning: +2°C.
Varmaste inställning: +8°C.
En medelhög inställning är i
regel lämpligast.
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
•
•
•
•
rumstemperatur
hur ofta man öppnar dörren
mängden livsmedel som förvaras
produkten plats.
1. Tryck på temperaturreglaget.
Indikatorn för nuvarande temperatur
blinkar. Varje gång du trycker på
För att aktivera den här funktionen, tryck
på FROSTMATIC-knappen.
FROSTMATIC-indikatorn visas.
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 28 timmar.
Du kan avaktivera FROSTMATICfunktionen genom att trycka på
FROSTMATIC-knappen igen. Indikatorn
för FROSTMATIC släcks.
Funktionen inaktiveras när
man väljer en annan
temperatur att ställa in.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
24 timmar innan livsmedlet som skall
frysas placeras i frysfacket.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten
som sitter på produktens insida.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen") när
infysningen är klar.
5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstarten eller efter en
period ur bruk ska apparaten gå i minst 2
timmar med FROSTMATIC-funktionen
påslagen innan några produkter stoppas
i facket.
Om en oavsiktlig avfrostning
skulle inträffa, t.ex. på grund
av ett strömavbrott, och
strömmen har varit avstängd
något längre än värdet som
visas i tekniska data under
"Ökande tid", måste den
tinade maten kontrolleras
och ätas eller tillagas
omedelbart och därefter
frysas (när den har kallnat)
om maten fortfarande är
tjänlig.
5.3 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
SVENSKA
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
51
5.5 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
5.4 Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den
lossnar.
2. Placera om enligt behov.
Placera inte glashyllan
ovanför grönsakslådan för
att säkerställa korrekt
luftcirkulation.
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud
hörs från slingorna när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
6.2 Tips för energibesparing
• Eco läge / standardinställning bevarar
färska och frysta livsmedel medan du
sparar energi.
• Eco läge / standardinställning bevarar
färska livsmedel medan du sparar
energi.
• Fack för färska matvaror (kylskåp): Den
mest effektiva energianvändningen
säkerställs i konfigurationen med
lådorna i produktens nedre del och
med hyllorna fördelade jämnt. Hur
hyllorna är placerade i dörren
påverkar inte energiförbrukningen.
• Öppna inte dörren för ofta och låt
den inte stå öppen längre tid än
absolut nödvändigt.
6.3 Tips för kylning av färska
livsmedel
• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten,
särskilt om den har en stark smak.
• Placera mat så att luft kan cirkulera
fritt omkring den.
52
www.aeg.com
6.4 Tips för kylning
Praktiska råd:
• Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
• Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
• Frukt och grönsaker: skölj noggrant
och lägg i speciallådan. Bananer,
potatis, lök och vitlök som inte är
förpackade bör inte förvaras i
kylskåpet.
• Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller i en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
6.5 Tips för infrysning
• Frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
• Slå in maten i aluminium- eller
plastfolie. Kontrollera att
förpackningen är lufttät.
• Undvik att placera färsk mat som
precis ska frysas in bredvid varandra
för att undvika att redan fryst mat tinar
upp.
• Magra livsmedel håller bättre och
längre än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.
• Det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
6.6 Tips för förvaring av fryst
mat
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av matvarans tillverkare.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte
lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
7.2 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
SVENSKA
7.3 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
7.4 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
53
7.5 Avfrostning av frysen
FÖRSIKTIGHET!
Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa
av frost från evaporatorn,
eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska
verktyg eller andra medel för
att påskynda
avfrostningsprocessen
utöver de som
rekommenderas av
tillverkaren.
Cirka 12 timmar före
avfrostningen ställer du in en
lägre temperatur för att
bygga upp en tillräcklig
kylreserv om det skulle bli
driftsavbrott.
En viss mängd frost bildas alltid på
fryshyllorna och runt det övre facket.
Frosta av frysen när frostlagret har en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
1. Stäng av produkten eller koppla loss
den från eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i
flera lager med tidningspapper och
lägg dem på en sval plats.
FÖRSIKTIGHET!
Om de frysta livsmedlen
inte bihåller den låga
temperaturen under
avfrostningen kan det
förkorta hållbarhetstiden
på dem.
Ta inte i fryst mat med
våta händer. Dina
händer kan frysa fast i
matvarorna.
3. Låt frysdörren stå öppen. Skydda
golvet med en trasa eller en plan
bricka om avfrostningsvatten skulle
rinna ut på golvet.
4. För att påskynda
avfrostningsprocessen kan du
placera en skål med varmt vatten i
frysfacket. Du kan också ta bort
isbitar som lossnar innan
avfrostningen är klar.
5. Torka av insidan noga när
avfrostningen är klar. .
54
www.aeg.com
6. Slå på produkten och stäng luckan.
7. Ställ in temperaturreglaget på högsta
kyleffekt och låt produkten stå i två
eller tre timmar med denna
inställning.
Efter den här tiden kan du lägga tillbaka
maten i frysfacket.
1.
2.
3.
4.
5.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Avfrosta produkten (om det behövs).
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7.6 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
FÖRSIKTIGHET!
Om du vill att kylen/frysen
lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att
inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperaturen är felaktigt in- Se kapitlet "Drift".
ställd.
Stora mängder mat har lagts Vänta några timmar och konin på en gång för frysning.
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
SVENSKA
Problem
Det har bildats för mycket
frost och is.
55
Möjlig orsak
Åtgärd
Funktionen FROSTMATIC är
på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Dörren är inte ordentligt
stängd eller packningen är
deformerad/smutsig.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Vattentömningspluggen är
inte korrekt placerad.
Placera vattentömningspluggen på rätt sätt.
Matvaror är inte ordentligt
förpackade.
Förpacka matvarorna ordentligt.
Temperaturen är felaktigt in- Se kapitlet "Drift".
ställd.
Kompressorn startar inte
Detta är normalt och indike- Kompressorn startar efter en
omedelbart när "FROSTMA- rar inte att något fel har upp- stund.
TIC" trycks in eller när temstått.
peraturen ändras.
Vatten rinner på den bakre
väggen i kylskåpet.
Under den automatiska avfrostningen tinar frost på
bakväggen.
Detta är normalt.
Vatten rinner in i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt. Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet från Kontrollera att inga matvaror
att rinna in i vattenuppsam- har kontakt med den bakre
laren.
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är inte
anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen "FROSTMATIC"
är påslagen.
Stäng av "FROSTMATIC"
manuellt eller vänta med att
ställa in temperaturen tills
funktionen har återställts automatiskt. Se "FROSTMATIC"-.
Temperaturen i produkten är Temperaturen är felaktigt in- Ställ in en högre/lägre temför låg/hög.
ställd.
peratur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur
innan du lägger in dem.
56
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Många matvaror inlagda för
förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.
Frosten är tjockare än 4-5
mm.
Avfrosta produkten.
Dörren har öppnats för ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Funktionen FROSTMATIC är
på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera
i produkten.
Det finns för mycket konden- Dörren har öppnats för ofta.
svatten på kylskåpets bakre
vägg.
Det är svårt att öppna dörren.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt stängd.
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan stängning och återöppnande av dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
8.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Teknisk data
Produktens mått
Höjd
1219 mm
Bredd
540 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
SVENSKA
Temperaturökningstid
57
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
12 tim.
10. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
58
www.aeg.com
SVENSKA
59
211625561-A-052020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement