Aeg SKE81221AC Benutzerhandbuch

Aeg SKE81221AC Benutzerhandbuch
SKE81221AC
NL
FR
DE
IT
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Koelkast
Notice d'utilisation
Réfrigérateur
Benutzerinformation
Kühlschrank
Istruzioni per l’uso
Frigorifero
2
17
33
49
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. INSTALLATIE................................................................................................................7
4. BEDIENING..................................................................................................................8
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................10
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................11
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................12
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................13
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................16
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet
hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en
reparatie-informatie:
www.aeg.com/support
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: Model, productnummer, serienummer.
De informatie staat op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu‑informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
NEDERLANDS
3
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het
apparaat laden en lossen op voorwaarde dat ze goed
zijn geïnstrueerd.
Dit apparaat mag worden gebruikt door personen
met zware en complexe beperkingen, indien ze
duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen;
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen.
Neem de volgende instructies in acht om besmetting
van voedsel te voorkomen:
– open de deur niet gedurende lange perioden;
4
www.aeg.com
reinig regelmatig oppervlakken die in contact
kunnen komen met voedsel en toegankelijke
afwateringssystemen;
– bewaar rauw vlees en vis in geschikte recipiënten in
de koelkast, zodat het niet in contact komt met of
druppelt op andere levensmiddelen.
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen
altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor
losstaande als ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Als het apparaat lange tijd leeg is, schakel het dan uit,
ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om
te voorkomen dat er schimmel in het apparaat
ontstaat.
Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met
een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Gebruik het apparaat niet voordat u
het in de ingebouwde structuur
installeert omwille van
veiligheidsredenen.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Stel het apparaat niet bloot aan
regen.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van
het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen
meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
2.6 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat. Gebruik uitsluitend
originele reserveonderdelen.
• Houd er rekening mee dat
zelfreparatie of niet-professionele
reparatie gevolgen kan hebben voor
de veiligheid en de garantie kan doen
vervallen.
• De volgende reserveonderdelen zijn
beschikbaar gedurende 7 jaar nadat
het model is stopgezet: thermostaten,
temperatuursensoren, printplaten,
lichtbronnen, deurklinken,
deurscharnieren, trays en manden.
Houd er rekening mee dat sommige
van deze reserveonderdelen alleen
beschikbaar zijn voor professionele
reparateurs en dat niet alle
reserveonderdelen relevant zijn voor
alle modellen.
• Deurpakkingen zijn beschikbaar tot 10
jaar nadat het model is stopgezet.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten.
Gebruik het niet voor de verlichting in
huis.
2.7 Verwijdering
2.5 Onderhoud en reiniging
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
NEDERLANDS
3. INSTALLATIE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg het installatieinstructiedocument om uw
apparaat te installeren.
WAARSCHUWING!
Zet het apparaat vast in
overeenstemming met de
installatie-instructies om een
risico op instabiliteit van het
apparaat te voorkomen.
3.1 Locatie
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
3.2 Plaatsing
Installeer het apparaat op een droge,
goed geventileerde plaats binnen waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat.
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat
kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat
te installeren, raadpleeg dan
de verkoper, de
klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
3.3 Elektrische aansluiting
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels. Raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
3.4 Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
7
8
www.aeg.com
5 cm
LET OP!
Raadpleeg de montageinstructies voor de
installatie.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. BEDIENING
4.1 Bedieningspaneel
1
6
5
4
3
2
1 Display
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Mode-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten,
tegelijkertijd gedurende enkele
seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ongedaan maken.
4.2 Display
A
B C
G F E
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Weergave timer
COOLMATIC -functie
Holiday -functie
Weergave temperatuur
Alarmlampje
ChildLock -functie
DrinksChill -functie
NEDERLANDS
4.3 Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Druk op de AAN/UIT-toets van het
apparaat als het display uit is.
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een
andere temperatuur in te stellen.
Zie als DEMO op het display verschijnt
het hoofdstuk 'Problemen oplossen'.
Als de deur gedurende
enkele minuten open blijft
staan, gaat de verlichting
automatisch uit. De
verlichting wordt gereset
door de deur te sluiten en te
openen.
4.4 Uitschakelen
1. Houd ON/OFF een paar seconden
ingedrukt.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
4.5 Temperatuurregeling
Stel de temperatuur van het apparaat in
door op de temperatuurregelaren te
drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
• +5°C voor de koelkast
De temperatuurweergave toont de
ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur
zal binnen 24 uur worden
bereikt.
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde
temperatuur opgeslagen.
4.6 COOLMATIC-functie
Als u een grote hoeveelheid warm
voedsel, bijvoorbeeld na het doen van
de boodschappen, in de koelkast wilt
plaatsen, adviseren wij u de
COOLMATIC-functie in te schakelen om
deze producten sneller te koelen en om
te voorkomen dat voedsel dat al in de
koelkast ligt warm wordt.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
9
Het COOLMATIC-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het COOLMATIC-lampje wordt
getoond.
De COOLMATIC-functie wordt
automatisch na ongeveer 6 uur
uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor de
automatische uitschakeleing, herhaalt u
de procedure.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
koelkasttemperatuur te
selecteren.
4.7 ChildLock-functie
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op de toets Mode tot het
bijbehorende pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te
schakelen, herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende pictogram
ChildLock uit gaat.
4.8 Holiday-functie
Met deze functie kunt u de koelkast
tijdens een lange vakantieperiode
gesloten en leeg houden zonder dat er
onaangename geuren ontstaan.
Als u de Holiday-functie wilt
activeren, moet het koelvak
leeg zijn.
1. Druk op de Mode tot het
bijbehorende Holiday-pictogram
verschijnt.
Het pictogram Holiday knippert.
Het temperatuurlampje van de koelkast
toont de ingestelde temperatuur.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het pictogram Holiday verschijnt.
Als u de functie Holiday wilt uitschakelen,
herhaalt u deze procedure totdat het
bijbehorende pictogram Holiday is
uitgeschakeld.
10
www.aeg.com
4.9 DrinksChill-functie
De DrinksChill-functie moet worden
gebruikt om een geluidsalarm op de
gewenste tijd in te stellen. Dit is
bijvoorbeeld handig als in een recept
staat dat producten een bepaalde tijd
moet afkoelen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het DrinksChill-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de timertoets om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het DrinksChill-lampje wordt getoond.
De Timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert
het lampje DrinksChill en klinkt een
alarm. Druk op de OK-toets om het
geluid uit te schakelen en de functie te
beëindigen.
Om de functie uit te schakelen, herhaalt
u de procedure totdat DrinksChill wordt
uitgeschakeld.
Het is mogelijk om te allen
tijde tijdens het aftellen en
voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te
veranderen door op de toets
voor het lager zetten van de
temperatuur en op de toets
voor het hoger zetten van de
temperatuur te drukken.
4.10 Alarm bij open deur
Als de deur circa 90 seconden open blijft
staan, start het geluidsalarm en knippert
het alarmlampje.
Het alarm stop als de deur wordt
gesloten. Tijdens het alarm kan het
geluidssignaal worden uitgeschakeld
door op een willekeurige knop te
drukken.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog
totdat het loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Het model is voorzien van een
variabel bewaarvak dat naar de
zijkant kan worden geschoven.
NEDERLANDS
5.2 Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
11
helft van het legrek kan onder de andere
helft worden geplaatst om de ruimte
beter te kunnen gebruiken.
Inklappen van het legrek:
1. Neem het halve deel er voorzichtig
uit.
2. Schuif het in de onderliggende
geleider en onder de andere helft.
1
Verwijder de glasplaat
boven de groentelade niet
om een goede
luchtcirculatie te
garanderen.
2
5.3 Het gebruik van een
inklapbaar legrek
Dit apparaat is uitgerust met een legrek
dat uit twee delen bestaat. De voorste
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
6.2 Tips voor
energiebesparing
• Eco modus / standaardinstelling
bewaart vers voedsel en bespaart
energie.
• Compartiment voor vers voedsel
(koelkast): Het meest efficiënte
gebruik van energie is verzekerd in de
configuratie met de lades in het
onderste deel van het apparaat en
met de rekken gelijkmatig verdeeld.
De positie van de deurbakken heeft
geen invloed op het energieverbruik.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de temperatuurregeling op een
lage temperatuur staat en het
apparaat volledig gevuld is, kan de
compressor continu aan staan
waardoor er ijs op de verdamper
ontstaat. Stel in dit geval de
temperatuurregeling in op een
hogere temperatuur om automatisch
12
www.aeg.com
ontdooien mogelijk te maken en zo
energie te besparen.
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
6.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
• Zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan
circuleren.
6.4 Tips voor het koelen
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade.
Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude
gerechten: bedekken en op een
schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in
een speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook
moeten als deze niet verpakt zijn niet
in de koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in
de deur plaatsen of (indien
beschikbaar) in het flessenrek.
Nuttige tips:
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene waarschuwingen
LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
7.3 Periodieke reiniging
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van het apparaat en
verplaats of beschadig ze
niet.
De toebehoren en
onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt
om in een afwasmachine
gewassen te worden.
LET OP!
Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
7.2 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
NEDERLANDS
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het
elektriciteitsverbruik reduceren.
7.4 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale
werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd.
Het dooiwater loopt via een gootje in
een speciale opvangbak aan de
achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
13
7.5 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
LET OP!
Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten,
vraag dan iemand om het zo
nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft,
als de stroom uitvalt.
We raden aan de Holidaymodus te activeren.
14
www.aeg.com
8.1 Wat moet u doen als ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Bel een gekwalificeerd
elektricien.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Het apparaat maakt lawaai.
Er verschijnt een rechthoekig Probleem met de temperasymbool in plaats van getal- tuur van de sensor.
len op het temperatuurdisplay.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in stand-by. Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
De compressor werkt continu.
Neem contact op met de
dichtsbijzijnde klantenservice (het koelsysteem blijft
werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de
temperatuur kan niet aangepast worden).
Neem contact op met de
dichtsbijzijnde klantenservice.
De temperatuur is fout inge- Raadpleeg het hoofdstuk
steld.
'Bediening'.
Er zijn grote hoeveelheden
Wacht een paar uur en convoedsel tegelijk in de vriezer troleer dan nogmaals de
geplaatst.
temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de
klimaatklasse.
Het voedsel dat in het appa- Laat voedsel afkoelen tot karaat werd geplaatst, was te
mertemperatuur voordat u
warm.
het opslaat.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De functie COOLMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg functie "COOLMATIC”.
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
"COOLMATIC", of na het
veranderen van de temperatuur.
De compressor start na enige tijd.
NEDERLANDS
15
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Dat is juist.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De "COOLMATIC-functie" is Schakel "COOLMATIC-funcingeschakeld.
tie" handmatig uit of wacht
tot de functie automatisch
reset om de temperatuur in
te stellen. Raadpleeg
"COOLMATIC-functie".
DEMO verschijnt op het display.
Het apparaat staat in demonstratiemodus.
De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is niet
raat is te laag/hoog.
goed ingesteld.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.
Houd de knop OK ongeveer
10 seconden ingedrukt tot
een lang geluid klinkt en het
display even uitschakelt.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten tegelijk.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De functie COOLMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg functie "COOLMATIC”.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat is.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
16
www.aeg.com
Probleem
Deur gaat niet makkelijk
open.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is niet volledig gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikt
materiaal voordat u het in
het apparaat plaatst.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te openen.
Wacht een paar seconden
tussen het sluiten en weer
openen van de deur.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
8.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een
ledbinnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
8.3 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de erkende servicedienst.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Technische gegevens
Afmetingen van het apparaat
Hoogte
1219 mm
Breedte
556 mm
Diepte
550 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
17
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................17
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................20
3. INSTALLATION..........................................................................................................22
4. FONCTIONNEMENT................................................................................................ 23
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 25
6. CONSEILS.................................................................................................................. 26
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................27
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................29
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 32
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour vous offrir des
performances irréprochables pendant longtemps, avec des technologies
innovantes qui simplifient la vie : autant de caractéristiques que vous ne trouverez
peut-être pas sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants
pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Web pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des
informations sur le service et les réparations :
www.aeg.com/support
Enregistrer votre produit pour un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, des consommables et des pièces de rechange
d'origine pour votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, Numéro de série.
Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Avertissement/Mise en garde-Information de sécurité
Informations générales et conseils
Informations environnementales
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
18
www.aeg.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils
sont correctement surveillés ou si des instructions
relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité
leur ont été données et s’ils comprennent les risques
encourus.
Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger
l’appareil à condition qu’ils aient reçu des instructions
appropriées.
Cet appareil peut être utilisé par des personnes
souffrant de handicaps très importants et complexes à
conditions qu’elles aient reçu des instructions
appropriées.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•
Cet appareil est conçu pour un usage domestique et
des applications équivalentes, notamment :
– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux
employés dans les magasins, bureaux et autres
lieux de travail ;
FRANÇAIS
l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et
autres environnements à caractère résidentiel.
Pour éviter la contamination des aliments, respectez
les instructions suivantes :
– n’ouvrez pas la porte pendant de longues durées ;
– nettoyez régulièrement les surfaces pouvant être en
contact avec les aliments et les systèmes
d’évacuation accessibles ;
– conservez la viande et le poisson crus dans des
récipients appropriés dans le réfrigérateur, afin
qu’ils ne soient pas en contact ou ne coulent pas
sur d’autres aliments.
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou
dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N’utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen pour accélérer le
processus de dégivrage, hormis ceux recommandés
par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de
réfrigération.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des détergents neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ni d'objets métalliques.
Si l’appareil est vide pendant une longue durée,
éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et
laissez la porte ouverte pour empêcher le
développement de moisissure dans l’appareil.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
19
20
www.aeg.com
•
•
Ne conservez pas de substances explosives dans cet
appareil, telles que des aérosols contenant un gaz
propulseur inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente
agréé ou des personnes aux qualifications similaires
afin d'éviter tout danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Pour des raisons de sécurité, n'utilisez
pas l'appareil avant de l'avoir installé
dans la structure encastrée.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
• Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• N'exposez pas l'appareil à la pluie.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
FRANÇAIS
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit
frigorifique contenant de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution !
• Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne l'utilisez
pas pour éclairer votre logement.
21
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.6 Service
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé. Utilisez
exclusivement des pièces d'origine.
• Veuillez noter qu’une autoréparation
ou une réparation non professionnelle
peuvent avoir des conséquences sur
la sécurité et annuler la garantie.
• Les pièces de rechange suivantes
seront disponibles pendant 7 ans
après l’arrêt du modèle : thermostats,
capteurs de température, cartes de
circuits imprimés, sources lumineuses,
poignées de portes, charnières de
portes, bacs et paniers. Veuillez noter
que certaines de ces pièces de
rechange ne sont disponibles
qu’auprès de réparateurs
professionnels et que toutes les
pièces de rechange ne sont pas
adaptées à tous les modèles.
• Les joints de portes seront
disponibles pendant 10 ans après
l’arrêt du modèle.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
22
www.aeg.com
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
AVERTISSEMENT!
Consultez les instructions
d'installation pour installer
votre appareil.
AVERTISSEMENT!
Fixez l’appareil
conformément aux
instructions d’installation
pour éviter tout risque
d’instabilité de l’appareil.
3.1 Localisation
Pour assurer des performances
optimales, l'appareil ne doit pas être
installé près d'une source de chaleur
telle qu'un radiateur, une chaudière, la
lumière directe du soleil, etc. Assurezvous que l'air circule librement à l'arrière
de l'appareil.
3.2 Positionnement
Installez cet appareil dans une pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil.
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
Classe
climatique
Température ambiante
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
Des problèmes fonctionnels
peuvent survenir sur certains
types de modèles
fonctionnant hors de cette
plage de températures. Seul
le respect de la plage de
températures spécifiée peut
garantir un bon
fonctionnement de
l'appareil. En cas de doute
concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil,
veuillez contacter le
vendeur, notre service
après-vente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
3.3 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
FRANÇAIS
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
23
ATTENTION!
Consultez la notice de
montage lors de
l'installation.
3.4 Exigences en matière de
ventilation
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. FONCTIONNEMENT
4.1 Bandeau de commande
1
6
5
4
3
2
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la
température
3 Touche de diminution de la
température
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Pour modifier la tonalité prédéfinie des
touches, appuyez simultanément sur la
touche Mode et la touche de diminution
de la température pendant plusieurs
secondes. Ce changement est réversible.
24
www.aeg.com
4.2 Affichage
A
B C
D
G F E
4.3 Mise en marche
Branchez la fiche électrique de l'appareil
à la prise de courant.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt si
l'affichage est éteint.
Les indicateurs de température indiquent
la température programmée par défaut.
Pour sélectionner une température
différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Si DEMO s'affiche, reportez-vous au
chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
Si la porte reste ouverte
pendant quelques minutes,
l'éclairage s'éteint
automatiquement. Pour le
rallumer, fermez et rouvrez la
porte.
4.4 Mise hors tension
1. Appuyez sur la touche ON/OFF
pendant quelques secondes.
L'affichage s'éteint.
2. Débranchez la fiche électrique de
l'appareil de la prise de courant.
4.5 Réglage de la température
Réglez la température de l'appareil en
appuyant sur les touches de
température.
Température par défaut :
• +5 °C dans le réfrigérateur
Les indicateurs de température affichent
la température programmée.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Affichage de la minuterie
Fonction COOLMATIC
Fonction Holiday
Indicateur de température
Voyant d'alarme
Fonction ChildLock
Fonction DrinksChill
La température
programmée sera atteinte
sous 24 heures.
Après une coupure de
courant, la température
programmée reste
enregistrée.
4.6 Fonction COOLMATIC
Si vous devez ranger une grande
quantité d'aliments dans votre
réfrigérateur, par exemple après avoir
fait vos courses, nous vous suggérons
d'activer la fonction COOLMATIC : elle
permet de refroidir rapidement les
aliments tout en évitant le réchauffement
des denrées déjà stockées dans le
réfrigérateur.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur COOLMATIC clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur COOLMATIC s'affiche.
La fonction COOLMATIC se désactive
automatiquement au bout d'environ
6 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa
désactivation automatique, répétez la
procédure.
La fonction se désactive
lorsque vous sélectionnez
une température différente
pour le réfrigérateur.
4.7 Fonction ChildLock
Activez la fonction ChildLock pour
verrouiller les touches et éviter toute
opération accidentelle.
FRANÇAIS
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock,
répétez la procédure jusqu'à ce que le
voyant ChildLock s'éteigne.
4.8 Fonction Holiday
Cette fonction vous permet de laisser le
compartiment réfrigérateur vide et fermé
pendant une longue période sans
formation de mauvaises odeurs.
Videz le compartiment
réfrigérateur avant d'activer
la fonction Holiday.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole Holiday
apparaisse.
Le symbole Holiday clignote.
L'indicateur de température du
réfrigérateur indique la température
programmée.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
Le symbole Holiday apparaît.
Pour désactiver la fonction Holiday,
répétez les mêmes opérations jusqu'à ce
que le symbole Holiday disparaisse.
4.9 Fonction DrinksChill
La fonction DrinksChill doit être utilisée
pour le réglage d'une alarme sonore à
une heure souhaitée, ce qui est utile, par
exemple, lorsque l'on souhaite refroidir
une préparation pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de
cuisine.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur DrinksChill clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage de
la minuterie pour modifier la valeur
programmée (de 1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur DrinksChill s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Une fois la durée programmée écoulée,
le voyant DrinksChill clignote et un signal
sonore retentit. Appuyez sur la touche
OK pour arrêter le signal sonore et
désactiver la fonction.
Pour désactiver la fonction, répétez la
procédure jusqu'à ce que DrinksChill
s'éteigne.
Il est possible de modifier la
durée à tout moment et
avant la fin du décompte en
appuyant sur la touche de
diminution de la
température et sur la touche
d'augmentation de la
température.
4.10 Alarme de porte ouverte
Si la porte reste ouverte pendant environ
90 secondes, le signal sonore se
déclenche et le voyant d'alarme clignote.
L'alarme s'interrompt dès que vous
fermez la porte. Lorsque l'alarme se
déclenche, le signal sonore peut être
désactivé en appuyant sur n'importe
quelle touche.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Mise en place des
balconnets de la porte
En fonction de la taille des emballages
des aliments conservés, les balconnets
25
de la porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet
jusqu'à ce qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
26
www.aeg.com
Ne modifiez pas
l'emplacement de la clayette
en verre située au-dessus du
bac à légumes, afin de
garantir une circulation d'air
optimale.
5.3 Utilisation de la clayette
pliable
Cet appareil est doté d'une clayette
composée de deux parties. La partie
avant de la clayette peut être rabattue et
placée sous la seconde partie pour une
meilleure utilisation de l'espace.
Pour rabattre la clayette :
1. Sortez doucement la partie avant.
2. Faites-la glisser sur le rail inférieur,
sous la seconde moitié.
Le modèle est équipé d'un bac de
rangement réglable qui peut glisser
latéralement.
1
5.2 Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
2
6. CONSEILS
6.1 Bruits normaux de
fonctionnement
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de
fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est
pompé.
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation
thermique (un phénomène naturel et
inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
FRANÇAIS
6.2 Conseils d'économie
d'énergie
• Eco mode / réglage par défaut
préserve les aliments frais tout en
économisant l’énergie.
• Compartiment Aliments frais
(Réfrigérateur) : L’utilisation la plus
efficace de l’énergie est assurée dans
la configuration avec les tiroirs dans la
partie inférieure de l’appareil et les
clayettes réparties uniformément. La
position des compartiments de porte
n’affecte pas la consommation
d’énergie.
• Si la température ambiante est élevée
et le thermostat est réglé sur une
température basse avec l'appareil
plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en continu,
causant la formation de givre ou de
glace sur l'évaporateur. Dans ce cas,
réglez le thermostat sur une
température supérieure pour
permettre le dégivrage automatique
et économiser ainsi l’énergie.
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez
ouverte que le temps nécessaire.
6.3 Conseils pour la
réfrigération des aliments frais
• Ne placez pas les aliments chauds ou
les liquides bouillants dans le
réfrigérateur.
27
• Couvrez ou enveloppez les aliments,
surtout s'ils sont forts en saveurs.
• Placez correctement les aliments pour
que l'air puisse circuler librement
autour
6.4 Conseils pour la
réfrigération
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) :
emballez-la dans un emballage
adapté et placez-la sur l'étagère en
verre au-dessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours
au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrezles et placez-les sur une étagère.
• Fruits et légumes : nettoyez-les
soigneusement et placez-les dans le
bac spécial. Bananes, pommes de
terre, oignons et ail ne doivent pas
être mis dans le réfrigérateur, s'ils ne
sont pas emballés.
• Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air,
ou enveloppez-les dans une feuille
d'aluminium ou un sachet en
polyéthylène, pour les tenir autant
que possible à l'abri de l'air.
• Bouteilles : elles doivent être munies
d'un bouchon et être placées sur le
porte-bouteilles ou (s'il est installé)
dans le balconnet à bouteilles de la
porte.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Avertissements généraux
ATTENTION!
Débranchez l'appareil avant
toute opération d'entretien
et de nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son
circuit de réfrigération ;
l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués
que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
7.2 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et tous
28
www.aeg.com
les accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer
régulièrement l'orifice d'écoulement de
la goulotte d'évacuation de l'eau de
dégivrage située au milieu du
compartiment réfrigérateur pour
empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
7.3 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée
d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
7.4 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment
réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée dans un récipient
7.5 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
ATTENTION!
Si, toutefois, vous n'avez pas
la possibilité de débrancher
et de vider l'appareil, faites
vérifier régulièrement le bon
de fonctionnement de celuici pour éviter que les
aliments qu'il contient ne
pourrissent en cas de
coupure de courant.
Nous vous recommandons
d'activer le mode Holiday.
FRANÇAIS
29
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
L'appareil ne fonctionne pas L'appareil est éteint.
du tout.
Solution
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimenta- Branchez correctement la fition n'est pas correctement che du câble d'alimentation
insérée dans la prise de cou- dans la prise de courant.
rant.
La prise de courant n'est pas Branchez un autre appareil
alimentée.
électrique à la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité
de l'appareil.
Un symbole rectangulaire
apparaît à la place des chiffres sur l'écran de température.
Problème de capteur de
température.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche
(le système de réfrigération
continuera de maintenir les
aliments au froid, mais le réglage de la température
n'est pas possible).
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode veil- Fermez puis ouvrez la porte.
le.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
L'éclairage est défectueux.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits à congeler
ont été introduits en même
temps dans l'appareil.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est Reportez-vous au tableau
trop élevée.
des classes climatiques de la
plaque signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments
à température ambiante
avant de les mettre dans
l'appareil.
30
www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La fonction COOLMATIC est Consultez le paragraphe
activée.
« Fonction COOLMATIC ».
Le compresseur ne démarre Ce phénomène est normal, il Le compresseur démarre au
pas immédiatement après
ne s'agit pas d'une anomabout d'un certain temps.
avoir appuyé sur la touche
lie.
« COOLMATIC », ou après
avoir changé la température.
De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la
plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent
Assurez-vous que les prol'eau de s'écouler dans le ré- duits ne touchent pas la plaservoir d'eau.
que arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation
l'eau de dégivrage n'est pas de l'eau au bac d'évaporaraccordé au bac d'évapora- tion de l'eau de dégivrage.
tion situé au-dessus du compresseur.
Il est impossible de régler la
température.
La « fonction COOLMATIC » Désactivez manuellement la
sont allumées.
« fonction COOLMATIC »,
ou attendez que la fonction
se réinitialise automatiquement avant de régler la température. Reportez-vous au
chapitre « Fonction COOLMATIC ».
DEMO s'affiche sur le panneau.
L'appareil est en mode démonstration.
Maintenez la touche OK enfoncée pendant environ
10 secondes, jusqu'à ce
qu'un long signal sonore retentisse et que l'affichage
s'éteigne pendant un court
instant.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
FRANÇAIS
Problème
Cause probable
31
Solution
La température des produits Laissez les aliments refroidir
est trop élevée.
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en même temps.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
La fonction COOLMATIC est Consultez le paragraphe
activée.
« Fonction COOLMATIC ».
Trop d'eau s'est condensée
sur la paroi arrière du réfrigérateur.
La porte est difficile à ouvrir.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air
froid circule dans l'appareil.
La porte a été ouverte trop
fréquemment.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
La porte n'est pas entièrement fermée.
Assurez-vous que la porte
est entièrement fermée.
Les aliments conservés ne
sont pas emballés.
Enveloppez les aliments
dans un emballage adapté
avant de les ranger dans
l'appareil.
Vous avez essayé de rouvrir
la porte immédiatement
après l'avoir fermée.
Attendez quelques secondes après avoir fermé la porte pour la rouvrir.
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
8.2 Remplacement de
l’éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
Le remplacement du dispositif
d'éclairage doit uniquement être
effectué par un technicien du service
après-vente. Contactez votre service
après-vente agréé.
8.3 Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous aux instructions de
montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le
service après-vente agréé.
32
www.aeg.com
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Caractéristiques
techniques
Dimensions de l'appareil
Hauteur
1219 mm
Largeur
556 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
33
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 33
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................36
3. MONTAGE................................................................................................................. 38
4. BETRIEB......................................................................................................................39
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 41
6. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 42
7. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 43
8. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 44
9. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................47
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und ReparaturInformationen zu erhalten:
www.aeg.com/support
Registrieren Sie Ihr erworbenes Produkt, um den besten Service für es zu
gewährleisten:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät sind hier zu
erwerben:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
34
www.aeg.com
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät beund entladen, vorausgesetzt, sie wurden
ordnungsgemäß eingewiesen.
Dieses Gerät kann von Personen mit schweren und
komplexen Behinderungen benutzt werden,
vorausgesetzt, sie wurden ordnungsgemäß
eingewiesen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern;
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35
Um eine Kontaminierung von Lebensmitteln zu
vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise:
– Öffnen Sie die Tür nicht über längere Zeit hinweg;
– Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und
zugängliche Ablaufsysteme;
– Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten
Behältern im Kühlschrank, so dass sie nicht mit
anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder
auf diese tropfen.
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
des Geräts keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten
Tuch. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Wenn das Gerät längere Zeit leer steht, schalten Sie
es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es
und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im
Gerät zu vermeiden.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
36
www.aeg.com
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Verwenden Sie das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht, bevor es in
den Einbauschrank gesetzt wird.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Setzen Sie das Gerät nicht dem
Regen aus.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht
eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
DEUTSCH
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
2.4 Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
37
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst. Verwenden Sie
ausschließlich Originalersatzteile.
• Bitte beachten Sie, dass eine
Selbstreparatur oder eine nicht
fachgerechte Reparatur
sicherheitstechnische Konsequenzen
haben und zum Erlöschen der
Garantie führen kann.
• Die folgenden Ersatzteile sind noch 7
Jahre nach Einstellung des Modells
erhältlich: Thermostate,
Temperatursensoren, Platinen,
Lichtquellen, Türgriffe, Türscharniere,
Ablagen und Körbe. Bitte beachten
Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur
für Fachwerkstätten erhältlich sind,
und dass nicht alle Ersatzteile für alle
Modelle geeignet sind.
• Türdichtungen sind noch 10 Jahre
nach Einstellung des Modells
erhältlich.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
38
www.aeg.com
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WARNUNG!
Lesen Sie zur Installation des
Geräts die
Montageanleitung.
WARNUNG!
Befestigen Sie das Gerät
gemäß der
Montageanleitung, um das
Risiko eines instabilen
Geräts zu vermeiden.
3.1 Standort
Damit das Gerät die optimale Leistung
bringen kann, sollte es weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungskörpern,
Boilern, direktem Sonnenlicht usw.
aufgestellt werden. Die Luft muss frei an
der Rückseite des Gerätes zirkulieren
können.
3.2 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, an dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen
können Funktionsstörungen
auftreten, wenn sie
außerhalb dieses
Temperaturbereichs
betrieben werden. Der
ordnungsgemäße Betrieb
wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen
zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an
den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen
autorisierten Service-Partner.
3.3 Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
3.4 Anforderungen an die
Belüftung
Hinter dem Gerät muss genug Platz für
eine ausreichende Luftzirkulation sein.
DEUTSCH
5 cm
39
VORSICHT!
Beachten Sie bei der
Installation die
Montageanleitung.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. BETRIEB
4.1 Bedienfeld
1
6
1
2
3
4
5
Display
Taste zum Erhöhen der Temperatur
Taste zum Senken der Temperatur
OK
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Mode und die
Taste zum Senken der Temperatur einige
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt
sich rückgängig machen.
4.2 Display
A
B C
D
G F E
4.3 Einschalten
Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Timer-Anzeige
Funktion COOLMATIC
Funktion Holiday
Temperaturanzeige
Alarmanzeige
Funktion ChildLock
Funktion DrinksChill
Drücken Sie die Taste EIN/AUS, wenn
das Display ausgeschaltet ist.
40
www.aeg.com
Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur
an.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Die Anzeige COOLMATIC blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige COOLMATIC erscheint.
Die Funktion COOLMATIC wird nach
etwa 6 Stunden automatisch
abgeschaltet.
Wenn im Display DEMO angezeigt wird,
siehe Abschnitt „Fehlersuche“.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie die obigen Schritte.
Bleibt die Tür einige
Minuten lang geöffnet,
schaltet sich die
Beleuchtung automatisch
aus. Die Beleuchtung wird
durch das Schließen und
Öffnen der Tür automatisch
wieder eingeschaltet.
4.4 Ausschalten des Geräts
1. Drücken Sie ON/OFF einige
Sekunden.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
4.5 Temperaturregelung
Stellen Sie die Temperatur durch
Drücken der Temperaturregler ein.
Standardtemperatur:
• +5 °C für den Kühlschrank
Die Temperaturanzeigen zeigen die
eingestellten Temperaturen an.
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24
Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall
bleibt die eingestellte
Temperatur gespeichert.
4.6 COOLMATIC Funktion
Wenn Sie zum Beispiel nach einem
Einkauf größere Mengen warmer
Lebensmittel einlegen möchten,
empfehlen wir die Funktion
COOLMATIC einzuschalten, um die
Produkte schneller zu kühlen und zu
vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Funktion wird durch die
Auswahl einer anderen
Temperatur für den
Kühlraum ausgeschaltet.
4.7 Funktion ChildLock
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine
unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige ChildLock blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige ChildLock erscheint.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlischt.
4.8 Funktion Holiday
Mit dieser Funktion können Sie den
Kühlschrank über längere Zeit mit
geschlossener Tür leer stehen lassen,
ohne dass sich ein unangenehmer
Geruch entwickelt.
Leeren Sie den Kühlraum,
bevor Sie die HolidayFunktion einschalten.
1. Drücken Sie Mode, bis die HolidayAnzeige erscheint.
Das Holiday-Symbol blinkt.
Die Kühlraum-Temperaturanzeige zeigt
die eingestellte Temperatur an.
2. Mit OK bestätigen.
Das Holiday-Symbol erscheint.
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Holiday-Funktion die obigen Schritte, bis
die Holiday-Anzeige erlischt.
DEUTSCH
4.9 Funktion DrinksChill
Mit der Funktion DrinksChill wird ein
akustischer Alarm auf eine gewünschte
Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel
nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass
eine Speise für eine bestimmte Zeit
abkühlen muss.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige DrinksChill blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert
(30 Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie den Timerregler, um
den eingestellten Wert des Timers
auf 1 bis 90 Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige DrinksChill erscheint.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige DrinksChill und es ertönt ein
41
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Funktion die obigen Schritte, bis
DrinksChill erlischt.
Die Zeit kann während des
Countdowns und am Ende
geändert werden, indem Sie
die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der
Temperatur drücken.
4.10 Alarm Tür offen
Bleibt die Tür etwa 90 Sekunden
geöffnet, ertönt der Signalton und die
Alarmanzeige blinkt.
Der Signalton erlischt, wenn die Tür
geschlossen wird. In der Alarmphase
kann der Signalton durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Positionieren der
Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach
oben, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in
gewünschter Höhe ein.
Dieses Modell ist mit einem variablen
Lagerfach ausgerüstet, das sich
seitlich verschieben lässt.
5.2 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
42
www.aeg.com
ausgestattet, die verschiedene
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
vordere Hälfte kann unter der zweiten
Hälfte platziert werden, um den
Stauraum besser auszunutzen.
Ablage einschieben:
1. Nehmen Sie die vordere Hälfte
vorsichtig heraus.
2. Schieben Sie sie auf die untere
Führung und unter die zweite Hälfte.
1
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt
werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu
gewährleisten.
2
5.3 Verwenden einer
zusammenschiebbaren Ablage
Dieses Gerät ist mit einer aus zwei Teilen
bestehenden Ablage ausgestattet. Die
6. TIPPS UND HINWEISE
6.1 Normale
Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
6.2 Tipps zum Energiesparen
• Eco Modus /Die Standardeinstellung
konserviert frische Lebensmittel und
spart Energie.
• Fach für frische Lebensmittel
(Kühlschrank): Die effizienteste
Energienutzung wird erreicht, wenn
die Schubladen im unteren Teil des
Geräts eingesetzt und die Ablagen
gleichmäßig angeordnet sind. Die
Position der Türablagen wirkt sich
nicht auf den Energieverbrauch aus.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist, der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann
es zu andauerndem Betrieb des
Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den
Temperaturregler auf eine höhere
Temperatur, um das automatische
Abtauen zu ermöglichen und Energie
zu sparen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger
offen als notwendig.
DEUTSCH
6.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass die Luft frei um sie zirkulieren
kann.
6.4 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie
Fleisch in geeignetes Material und
legen Sie dieses auf die Glasablage
über der Gemüseschublade. Lagern
Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
43
• Gekochte Lebensmittel, kalte
Gerichte: Decken Sie die Speisen ab
und ordnen Sie sie auf einer
beliebigen Ablage ein.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in der speziellen Schublade
aufbewahren. Bananen, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten im
Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern
verpackt sein oder in Aluminiumfolie
bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu
haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Warnhinweise
VORSICHT!
Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer
den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in
seinem Kältekreislauf. Aus
diesem Grund dürfen die
Wartung und das Nachfüllen
ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal
erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich
nicht für die Reinigung im
Geschirrspüler.
7.2 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
7.3 Regelmäßige Reinigung
VORSICHT!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT!
Beschädigen Sie nicht das
Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
44
www.aeg.com
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
7.4 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei
jedem Anhalten des Kompressors
automatisch vom Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser
sammelt sich in einer Auffangrinne und
läuft durch eine Abflussöffnung in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Kompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der
Auffangrinne an der Rückwand des
Kühlraums, damit das Tauwasser nicht
überläuft und auf die eingelagerten
Lebensmittel tropft.
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.5 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
VORSICHT!
Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das
Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, es
gelegentlich zu prüfen,
damit die Lebensmittel bei
einem möglichen
Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verderben.
Wir empfehlen Ihnen den
Holiday-Modus
einzuschalten.
DEUTSCH
45
8.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde nicht Stecken Sie den Netzstecker
richtig in die Steckdose ge- korrekt in die Steckdose.
steckt.
Es liegt keine Spannung an
der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie
sich an eine Elektrofachkraft.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil steht.
In der Temperaturanzeige ist Temperatursensorproblem.
ein rechteckiges Symbol anstatt der Zahlen zu sehen.
Bitte wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kundendienststelle (das Kühlsystem
hält zwar die eingelagerten
Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Die Lampe funktioniert nicht. Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Die Lampe ist defekt.
Der Kompressor ist laufend
in Betrieb.
Wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kundendienststelle.
Die Temperatur wurde falsch Siehe Kapitel „Betrieb“.
eingestellt.
Es wurden viele Lebensmittel gleichzeitig zum Einfrieren eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie erneut die
Temperatur.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie einlagern.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Funktion COOLMATIC
ist eingeschaltet.
Siehe „Funktion COOLMATIC“.
46
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Der Kompressor schaltet
Das ist normal, es ist kein
sich nicht sofort ein, nachFehler aufgetreten.
dem Sie „COOLMATIC“ gedrückt oder die Temperatur
auf einen anderen Wert eingestellt haben.
Abhilfe
Der Kompressor schaltet
sich erst nach einer Weile
ein.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Während des automatischen Dies ist normal.
Abtauprozesses schmilzt Reif
auf der Rückwand.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das
Wasser zum Wassersammler
fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Die Temperatur kann nicht
eingestellt werden.
Die Funktion „COOLMATIC“ ist eingeschaltet.
Schalten Sie die Funktion
„COOLMATIC“ manuell aus,
oder warten Sie mit dem
Einstellen der Temperatur,
bis die Funktion automatisch
ausgeschaltet wird. Siehe
Funktion „COOLMATIC“.
DEMO erscheint auf dem
Display.
Das Gerät befindet sich im
Demo-Betrieb.
Halten Sie die Taste OK etwa 10 Sekunden gedrückt,
bis ein langer Signalton ertönt und das Display für kurze Zeit ausgeschaltet wird.
Die Temperatur im Gerät ist
zu niedrig/zu hoch.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/
niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät geben.
Es wurden zu viele LebensLagern Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig eingelegt. mittel zur selben Zeit ein.
DEUTSCH
Störung
Es gibt zu viel Kondenswasser an der Rückwand des
Kühlschranks.
47
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Funktion COOLMATIC
ist eingeschaltet.
Siehe „Funktion COOLMATIC“.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät
sicherstellen.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur bei
Bedarf.
Die Tür wurde nicht vollstän- Achten Sie darauf, die Tür
dig geschlossen.
vollständig zu schließen.
Das eingelagerten LebensPacken Sie die Lebensmittel
mittel wurden nicht verpackt. in geeignete Verpackungen,
bevor Sie sie in das Gerät legen.
Die Tür lässt sich nicht leicht
öffnen.
Sie haben versucht, die Tür
unmittelbar nach dem
Schließen wieder zu öffnen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
8.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Warten Sie einige Sekunden
zwischen dem Schließen und
erneuten Öffnen der Tür.
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
8.3 Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe die Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Technische Daten
Abmessungen des Geräts
Höhe
1219 mm
Breite
556 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Innen- oder
Außenseite des Geräts sowie auf dem
Energielabel.
48
www.aeg.com
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
ITALIANO
49
INDICE
1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA...............................................................................49
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA...................................................................................... 52
3. INSTALLAZIONE........................................................................................................54
4. FUNZIONAMENTO...................................................................................................55
5. UTILIZZO QUOTIDIANO.......................................................................................... 57
6. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI........................................................................ 58
7. PULIZIA E CURA.........................................................................................................59
8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI................................................................................. 60
9. DATI TECNICI............................................................................................................ 63
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per
fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che
vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali
apparecchiature. Vi invitiamo di dedicare qualche minuto alla lettura per sapere
come trarre il massimo dal vostro elettrodomestico.
Visitate il nostro sito web per:
Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie,
ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:
www.aeg.com/support
Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.registeraeg.com
Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.aeg.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta l'Assistenza, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello,
PNC, numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.
Avvertenza / Attenzione - Importanti Informazioni di Sicurezza.
Informazioni e consigli generali
Informazioni ambientali
Con riserva di modifiche.
1.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di
installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non
sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti
da un'installazione o un uso scorretti. Conservare
50
www.aeg.com
sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per
poterle consultare in futuro.
1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
•
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini
a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso
dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.
I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono
caricare e scaricare l'apparecchio a condizione che
siano stati adeguatamente istruiti.
Questa apparecchiatura può essere usata da persone
con disabilità diffuse e complesse, se debitamente
istruite.
Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di
sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchio.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
1.2 Sicurezza generale
•
•
Questa apparecchiatura è destinata all'uso domestico
e applicazioni simili, tra cui:
– Case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro;
– Clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri
ambienti residenziali.
Per evitare la contaminazione degli alimenti rispettare
le seguenti istruzioni:
– non aprire la porta per lunghi periodi;
ITALIANO
pulire regolarmente le superfici che possono venire
a contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio
accessibili;
– conservare la carne e il pesce crudo in contenitori
adeguati in frigorifero, in modo che non venga a
contatto con altri alimenti e non goccioli su altri
alimenti.
AVVERTENZA! Verificare che le aperture di
ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella
struttura da incasso, siano libere da ostruzioni.
AVVERTENZA! Non usare dispositivi elettrici o altri
mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo
scopo di accelerare il processo di sbrinamento.
AVVERTENZA! Non danneggiare il circuito
refrigerante.
AVVERTENZA! Non utilizzare apparecchiature
elettriche all'interno dei comparti di conservazione
degli alimenti, ad eccezione di quelli consigliati dal
costruttore.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e
morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare
prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od
oggetti metallici.
Quando l'apparecchiatura resta vuota per un lungo
periodo di tempo, spegnerla, sbrinarla, pulirla,
asciugarla e lasciare la porta aperta per evitare la
formazione di muffa al suo interno.
Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un
propellente infiammabile.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, dal Centro di
Assistenza Autorizzato o da una persona qualificata
per evitare situazioni di pericolo.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
51
52
www.aeg.com
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2.1 Installazione
AVVERTENZA!
L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da
personale qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Non usare l'apparecchiatura prima di
installarla nella struttura a incasso
date le misure di sicurezza.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura,
dato che è pesante. Usare sempre i
guanti di sicurezza e le calzature
adeguate.
• Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno
all'apparecchiatura.
• In fase di prima installazione o dopo
aver girato la porta, attendere almeno
4 ore prima di collegare
l'apparecchiatura alla sorgente di
alimentazione. Questo serve a
consentire all'olio di fluire
nuovamente nel compressore.
• Prima di eseguire eventuali operazioni
sull'apparecchiatura (ad esempio
invertire la porta), togliere la spina
dalla presa di corrente.
• Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.
• Non esporre l'apparecchiatura alla
pioggia.
• Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
• Non installare questa apparecchiatura
in aree troppo umide o troppo
fredde.
• Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.
2.2 Collegamento elettrico
AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.
AVVERTENZA!
In fase di posizionamento
dell'apparecchiatura,
verificare che il cavo di
alimentazione non sia
intrappolato o danneggiato.
AVVERTENZA!
Non utilizzare prese multiple
e prolunghe.
• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.
• Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche
dell'alimentazione.
• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di
alimentazione, il compressore).
Contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato o un elettricista per
sostituire i componenti elettrici.
• Il cavo di alimentazione deve
rimanere sotto il livello della spina di
alimentazione.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine
dell'installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
2.3 Utilizzare
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni, scottature
o scosse elettriche.
ITALIANO
L'apparecchiatura contiene gas
infiammabile, isobutano (R600a), un gas
naturale con un alto livello di
compatibilità ambientale, Fare
attenzione a non danneggiare il circuito
refrigerante che contiene isobutano.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
specificamente consentito dal
produttore.
• Nel caso di danno al circuito
refrigerante, assicurarsi che non si
sviluppino fiamme libere e scintille nel
locale. Aerare bene l'ambiente.
• Non appoggiare oggetti
incandescenti sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.
• Non conservare gas e liquidi
infiammabili nell'apparecchiatura.
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
• Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.
2.4 Luce interna
AVVERTENZA!
Pericolo di scosse elettriche.
• Il tipo di lampada utilizzata per questa
apparecchiatura è adatta soltanto agli
elettrodomestici. Non usarle per
l'illuminazione di casa.
2.5 Pulizia e cura
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di ferirsi o
danneggiare
l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque
intervento di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
• L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
L’unità deve essere ricaricata ed
53
ispezionata esclusivamente da
personale qualificato.
• Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.
2.6 Assistenza
• Per riparare l'apparecchiatura
contattare un Centro di Assistenza
Autorizzato. Utilizzare esclusivamente
ricambi originali.
• Tenere presente che la riparazione
autonoma o non professionale
possono avere conseguenze sulla
sicurezza e potrebbero invalidare la
garanzia.
• I seguenti pezzi di ricambio saranno
disponibili per 7 anni dopo l'uscita del
modello: termostati, sensori di
temperatura, circuiti stampati,
sorgenti luminose, maniglie, cerniere,
vassoi e cestini. Si prega di notare che
alcuni di questi pezzi di ricambio sono
disponibili solo per i riparatori
professionisti e che non tutti i pezzi di
ricambio sono rilevanti per tutti i
modelli.
• Le guarnizioni per porte saranno
disponibili per 10 anni dopo
l'interruzione del modello.
2.7 Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o
soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere la porta per evitare che
bambini e animali domestici
rimangano chiusi all’interno
dell’apparecchiatura.
• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su
come smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
54
www.aeg.com
• Non danneggiare i componenti
dell'unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.
3. INSTALLAZIONE
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
AVVERTENZA!
Per l'installazione
dell'apparecchio, fare
riferimento al documento di
istruzioni per l'installazione.
AVVERTENZA!
Fissare l'apparecchio
secondo le istruzioni di
installazione per evitare il
rischio di instabilità
dell'apparecchio.
3.1 Luogo
Per garantire prestazioni ottimali,
l'apparecchiatura deve essere installata
lontano da fonti di calore (termosifoni,
boiler, luce solare diretta, ecc.). Verificare
che sul lato posteriore sia garantita
un'adeguata circolazione dell'aria.
3.2 Luogo d'installazione
Installare l'apparecchiatura in un luogo
asciutto, ben ventilato, la cui
temperatura ambiente corrisponda alla
classe climatica indicata sulla targhetta
dei dati del modello:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a + 32°C
N
da +16°C a + 32°C
ST
da +16°C a + 38°C
T
da +16°C a + 43°C
In alcuni modelli potrebbero
verificarsi delle anomalie se
non si rispettano le
temperature indicate. Il
corretto funzionamento può
essere garantito solo nel
rispetto delle temperature
indicate. In caso di dubbi sul
luogo di installazione
dell'apparecchiatura,
contattare il venditore, il
nostro Centro di Assistenza
o il rivenditore autorizzato
più vicino.
3.3 Collegamento elettrico
• Prima di inserire la spina, verificare
che la tensione e la frequenza
riportate sulla targhetta dei dati
corrispondano a quelle dell'impianto
domestico.
• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra. La spina del cavo
di alimentazione è dotata di un
apposito contatto. Se la presa di
corrente dell'impianto domestico non
è collegata a terra, allacciare
l'apparecchiatura a una presa di terra
separata in conformità alle norme in
vigore, rivolgendosi a un elettricista
qualificato.
• Il produttore declina ogni
responsabilità qualora le suddette
precauzioni di sicurezza non vengano
rispettate.
• Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.
3.4 Requisiti di ventilazione
Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura
deve essere sufficiente.
ITALIANO
5 cm
55
ATTENZIONE!
Consultare le istruzioni di
montaggio per
l'installazione.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
4. FUNZIONAMENTO
4.1 Pannello di controllo
1
6
1
2
3
4
5
Display
Tasto Temperatura più calda
Tasto Temperatura più fresca
OK
È possibile modificare le impostazioni
audio predefinite dei tasti premendo
contemporaneamente il tasto Mode e il
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
tasto temperatura più fresca per pochi
secondi. La modifica è reversibile.
4.2 Display
A
B C
G F E
4.3 Accensione
Inserire la spina nella presa di
alimentazione.
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Indicatore timer
Funzione COOLMATIC
Funzione Holiday
Indicatore della temperatura
Spia allarme
Funzione ChildLock
Funzione DrinksChill
Premere il tasto ON/OFF se il display è
spento.
Gli indicatori di temperatura visualizzano
la temperatura impostata predefinita.
56
www.aeg.com
Per selezionare una temperatura diversa,
fare riferimento alla sezione
"Regolazione della temperatura".
Se sul display appare DEMO, fare
riferimento alla sezione "Risoluzione dei
problemi".
Se la porta resta aperta per
alcuni minuti, la luce si
spegnerà automaticamente.
Per resettare la spia
chiudere e aprire la porta.
4.4 Spegnimento
1. Premere ON/OFF per alcuni secondi.
Il display si spegne.
2. Scollegare la spina dalla presa di
corrente.
4.5 Regolazione della
temperatura
Impostare la temperatura
dell'apparecchiatura premendo i
regolatori della temperatura.
Temperatura predefinita impostata:
• +5°C per il frigorifero
Gli indicatori della temperatura
visualizzano la temperatura impostata.
La temperatura impostata
verrà raggiunta entro 24 ore.
Dopo un'interruzione di
corrente la temperatura
impostata rimane in
memoria.
4.6 Funzione COOLMATIC
Se occorre inserire una grande quantità
di alimenti nel frigorifero, per esempio al
ritorno dalla spesa, è consigliabile
attivare la funzione COOLMATIC per
raffreddare più rapidamente gli alimenti
introdotti nel frigorifero e non intiepidire
i cibi già presenti al suo interno.
1. Premere Mode finché appare l'icona
corrispondente.
La spia COOLMATIC lampeggia.
2. Premere OK per confermare.
La spia COOLMATIC viene visualizzata.
La funzione COOLMATIC si spegne
automaticamente dopo circa 6 ore.
Per disattivare la funzione prima dello
spegnimento automatico, ripetere la
procedura:
La funzione si disattiva
selezionando
un'impostazione di
temperatura per il frigorifero
diversa.
4.7 Funzione ChildLock
Attivare la funzione ChildLock per evitare
che i tasti vengano premuti
accidentalmente.
1. Premere il tasto Mode finché non
appare l'icona corrispondente.
La spia ChildLock lampeggia.
2. Premere OK per confermare.
La spia ChildLock viene visualizzata.
Per disattivare la funzione ChildLock,
ripetere la procedura finché la spia
ChildLock si spegne.
4.8 funzione Holiday
Questa funzione consente di mantenere
il frigorifero chiuso e vuoto durante un
lungo periodo di vacanza senza che si
formino odori sgradevoli.
Svuotare il vano frigorifero
prima di attivare la funzione
Holiday.
1. Premere il tasto Mode finché non
appare l'icona Holiday.
L'icona Holiday lampeggia.
L'indicatore della temperatura del
frigorifero visualizza la temperatura
impostata.
2. Premere OK per confermare.
Appare l'icona Holiday.
Per disattivare la funzione Holiday,
ripetere la procedura finché l'icona
Holiday non si spegne.
4.9 Funzione DrinksChill
La funzione DrinksChill serve per
impostare un segnale acustico in un
preciso momento, utile per esempio
quando una pietanza richiede il
raffreddamento di un alimento per un
certo periodo di tempo.
ITALIANO
1. Premere Mode finché non appare
l'icona corrispondente.
La spia DrinksChill lampeggia.
Il timer visualizza il valore impostato (30
minuti) per alcuni secondi.
2. Premere il tasto Regolatore timer per
modificare il valore impostato da 1 a
90 minuti.
3. Premere OK per confermare.
La spia DrinksChill viene visualizzata.
Il Timer inizia a lampeggiare (min).
Al termine del conto alla rovescia la spia
DrinksChill lampeggia e viene emesso un
segnale acustico. Premere OK per
spegnere il segnale acustico e porre fine
alla funzione.
Per terminare la funzione, ripetere la
procedura finché DrinksChill si spegne.
57
È possibile modificare l'ora
in qualsiasi momento
durante il conto alla rovescia
e alla fine premendo il tasto
Temperatura più fresca ed il
Tasto temperatura più calda.
4.10 Allarme porta aperto
Se la porta viene lasciata aperta per circa
90 secondi, si avvia l'allarme acustico e la
spia allarme lampeggia.
L'allarme si ferma dopo la chiusura della
porta. Durante l'allarme, il segnale
acustico può essere disattivato
premendo qualsiasi tasto.
5. UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
5.1 Posizionamento dei ripiani
della porta
Per facilitare l'introduzione di alimenti di
diverse dimensioni, i ripiani della porta
possono essere posizionati ad altezze
differenti.
1. Tirare gradualmente il ripiano fino a
che non si libera.
2. Riposizionare secondo necessità.
Questo modello è dotato di un
contenitore a dimensione variabile
per la conservazione che può essere
spostato lateralmente.
5.2 Ripiani rimovibili
Le guide presenti sulle pareti del
frigorifero permettono di posizionare i
ripiani a diverse altezze.
58
www.aeg.com
del ripiano può essere collocata sotto
alla seconda per usare meglio lo spazio.
Per piegare il ripiano:
1. Estrarre delicatamente la metà
anteriore.
2. Farla scorrere sul binario inferiore e
sotto al secondo ripiano.
1
Per garantire una corretta
circolazione dell'aria, non
spostare il ripiano in vetro
posto sopra il cassetto delle
verdure.
5.3 Uso di un ripiano
pieghevole
2
L'apparecchiatura è dotata di un ripiano
composto di due parti. La metà anteriore
6. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
6.1 Rumori normali durante il
funzionamento
I seguenti rumori sono da considerarsi
normali:
• Un gorgoglio o borbottio dalle
serpentine quando viene pompato il
refrigerante.
• Un ronzio o un rumore pulsante dal
compressore quando viene pompato
il refrigerante.
• Uno schiocco improvviso dall'interno
dell'apparecchiatura causato dalla
dilatazione termica (fenomeno fisico
naturale e non pericoloso).
• Un lieve scatto dal regolatore della
temperatura quando il compressore si
accende e si spegne.
6.2 Consigli per il risparmio
energetico
• Eco modalità/impostazione
predefinita consente di conservare gli
alimenti freschi risparmiando energia.
• Scomparto degli alimenti freschi
(frigorifero): L'uso più efficiente
dell'energia è garantito dalla
configurazione con i cassetti nella
parte inferiore dell'apparecchiatura e i
ripiani distribuiti uniformemente. La
posizione degli scomparti sulla porta
non influisce sul consumo energetico.
• Se la temperatura ambiente è elevata,
il controllo della temperatura è
impostato su un valore basso e
l'apparecchiatura è a pieno carico, il
compressore può funzionare in
maniera ininterrotta, causando la
formazione di brina o di ghiaccio
sull'evaporatore. In questo caso,
impostare il controllo della
temperatura su una posizione più
elevata per consentire lo sbrinamento
automatico e ridurre così il consumo
di energia.
• Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di
apertura.
6.3 Consigli per la
refrigerazione dei cibi freschi
• Non introdurre alimenti o liquidi caldi
nel vano frigorifero
• Coprire o avvolgere gli alimenti, in
particolare quelli con un gusto o un
aroma forte.
ITALIANO
• Disporre gli alimenti in modo da
consentire una corretta circolazione
dell’aria.
6.4 Consigli per la
refrigerazione
Consigli utili:
• Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta
in appositi sacchetti e collocata sul
ripiano di vetro, sopra il cassetto delle
verdure. La carne può essere
conservata al massimo per 1-2 giorni.
• Alimenti cotti, piatti freddi: coprirli e
metterli su un ripiano qualsiasi.
59
• Frutta e verdura: pulire
accuratamente e riporla in un
apposito cassetto. Non conservare in
frigorifero banane, patate, cipolle o
aglio se non confezionati
• Burro e formaggio: riporli in un
apposito contenitore sottovuoto
oppure avvolgerli in un foglio di
alluminio o in un sacchetto di
polietilene per limitare il più possibile
la presenza di aria.
• Bottiglie: chiuderle con un tappo e
conservarle sul ripiano portabottiglie
della porta, o (se presente) sulla
griglia portabottiglie.
7. PULIZIA E CURA
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
7.1 Avvertenze generali
ATTENZIONE!
Prima di qualsiasi intervento
di manutenzione, estrarre la
spina dalla presa.
Questa apparecchiatura
contiene idrocarburi
nell’unità di raffreddamento,
pertanto le operazioni di
manutenzione e ricarica
devono essere eseguite
esclusivamente da personale
autorizzato.
Gli accessori e i componenti
dell’apparecchiatura non
sono lavabili in lavastoviglie.
7.2 Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per
la prima volta, lavare l'interno e gli
accessori con acqua tiepida e sapone
neutro per eliminare il tipico odore dei
prodotti nuovi, quindi asciugare
accuratamente.
ATTENZIONE!
Non usare detergenti,
polveri abrasive, detergenti
a base di cloro od olio, dato
che potrebbero
danneggiare le finiture.
7.3 Pulizia periodica
ATTENZIONE!
Evitare di tirare, spostare o
danneggiare tubi e/o cavi
all'interno
dell'apparecchiatura.
ATTENZIONE!
Non danneggiare il sistema
refrigerante.
L'apparecchiatura deve essere pulita
regolarmente:
1. Lavare l'interno e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le
guarnizioni della porta ed eliminare
con un panno umido tracce di sporco
e residui.
3. Risciacquare e asciugare
accuratamente.
4. Pulire il condensatore e il
compressore sul retro
dell'apparecchiatura con una
spazzola.
Ciò migliorerà le prestazioni
dell'apparecchiatura riducendone i
consumi di energia.
60
www.aeg.com
7.4 Sbrinamento del frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene
eliminata automaticamente
dall'evaporatore del vano frigorifero ogni
volta che il motocompressore si arresta.
L'acqua di sbrinamento giunge
attraverso un condotto in un apposito
recipiente posto sul retro
dell'apparecchiatura, sopra il
motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il
foro di scarico dell'acqua di sbrinamento,
situato al centro del canale sulla parete
posteriore, per evitare che l'acqua
fuoriesca sugli alimenti.
7.5 Periodi di non utilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le
seguenti precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla
rete elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti.
3. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli
accessori.
4. Lasciare la porta/le porte socchiuso/i
per evitare la formazione di odori
sgradevoli.
ATTENZIONE!
Se si desidera mantenere
l'apparecchiatura accesa,
farla controllare
periodicamente per evitare
che gli alimenti si
deteriorino in caso di
interruzione della corrente
elettrica.
Consigliamo di attivare la
Modalità Holiday.
8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
8.1 Cosa fare se...
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura non funziona.
L'apparecchio è spento.
Accendere l’apparecchiatura.
La spina non è inserita corInserire correttamente la spirettamente nella presa di ali- na nella presa di alimentamentazione.
zione.
Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
L'apparecchiatura è rumoro- L'apparecchio non è appogsa.
giato in modo corretto.
Collegare alla presa di alimentazione un altro apparecchio elettrico. Rivolgersi
ad un elettricista qualificato.
Controllare se l'apparecchiatura è appoggiata in modo
stabile.
ITALIANO
61
Problema
Possibile causa
Soluzione
Compare un simbolo rettangolare invece dei numeri sul
Display della Temperatura.
Problema al sensore della
temperatura.
Contattare il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino
(il sistema refrigerante continuerà a mantenere gli alimenti freddi, ma non sarà
possibile regolare la temperatura).
La lampadina non si accende.
La lampadina è in modalità
stand-by.
Chiudere e riaprire la porta.
La lampada è guasta.
Contattare il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento al capitolo
"Funzionamento".
Sono stati introdotti insieme
molti alimenti da surgelare.
Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura.
La temperatura ambiente è
troppo alta
Fare riferimento al grafico
della classe climatica sulla
targhetta dei dati.
Gli alimenti introdotti nell'apparecchiatura erano
troppo caldi.
Lasciar raffreddare gli alimenti a temperatura ambiente prima di introdurli.
la porta non è chiusa correttamente.
Consultare la sezione "Chiusura della porta".
La funzione COOLMATIC è
attiva.
Fare riferimento a "Funzione
COOLMATIC ".
Ciò è normale, non si è verificato alcun errore.
Il compressore si avvia dopo
un certo periodo di tempo.
Il compressore rimane sempre in funzione.
Il compressore non si avvia
immediatamente dopo avere premuto il tasto "COOLMATIC" oppure dopo avere
modificato la temperatura.
Scorre dell'acqua sul pannel- Durante lo sbrinamento au- Non si tratta di un'anomalia.
lo posteriore del frigorifero. tomatico, la brina che si forma sul pannello posteriore si
scioglie.
All'interno del frigorifero
scorre acqua.
Lo scarico dell'acqua è
ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Gli alimenti impediscono all'acqua di scorrere nell'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti direttamente contro la
parete posteriore.
62
www.aeg.com
Problema
Possibile causa
Soluzione
Presenza di acqua sul pavimento.
L'acqua di sbrinamento non Collegare lo scarico dell'acviene scaricata nella bacinel- qua di sbrinamento alla bacila di evaporazione posta so- nella di evaporazione.
pra il compressore.
Impossibile impostare la
temperatura.
La funzione "COOLMATIC " Disattivare manualmente la
viene accesa.
funzione "COOLMATIC "
oppure aspettare finché la
funzione si resetta automaticamente per impostare la
temperatura. Rimandiamo
alla funzione "COOLMATIC".
DEMO compare sul display.
L'apparecchiatura è in modalità demo.
Mantenere premuto OK per
circa 10 secondi finché non
viene emesso un lungo suono e il display si spegne per
qualche istante.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è troppo bassa/troppo alta.
Il regolatore della temperatura non è impostato correttamente.
Impostare una temperatura
superiore/inferiore.
la porta non è chiusa correttamente.
Consultare la sezione "Chiusura della porta".
La temperatura degli alimen- Prima di introdurre gli aliti è troppo alta.
menti, lasciarli raffreddare a
temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti un poco alla volta.
Il coperchio viene aperto fre- Aprire la porta solo se nequentemente.
cessario.
La funzione COOLMATIC è
attiva.
Fare riferimento a "Funzione
COOLMATIC ".
L'aria fredda non circola cor- Adottare le misure necessarettamente all'interno delrie per garantire una corretta
l'apparecchio.
circolazione dell'aria fredda.
C'è troppa acqua condensa- La porta è stata aperta con
ta sulla parete posteriore del eccessiva frequenza.
frigorifero.
La porta non è stata chiusa
completamente.
Aprire la porta solo se necessario.
Controllare che la porta sia
chiusa completamente.
ITALIANO
Problema
La porta non si apre facilmente.
63
Possibile causa
Soluzione
Il cibo conservato non è stato avvolto nell'apposito materiale.
Avvolgere gli alimenti in un
imballaggio adeguato prima
di riporli all'interno dell'apparecchiatura.
Hai cercato di ri-aprire la
porta subito dopo averla
chiusa.
Attendere alcuni secondi fra
la chiusura e la riapertura
della porta.
Contattare un Centro Assistenza
autorizzato.
Se il consiglio non da
risultati, contattare il Centro
di Assistenza Autorizzato più
vicino.
8.3 Chiusura della porta
8.2 Sostituzione della
lampadina
L'apparecchiatura è dotata di una
lampadina interna a LED a lunga durata.
Solo al Centro di Assistenza è permesso
sostituire l'impianto d'illuminazione.
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta.
Leggere attentamente le istruzioni di
montaggio.
3. Se necessario, sostituire le
guarnizioni difettose. Contattare il
Centro di Assistenza autorizzato.
9. DATI TECNICI
9.1 Dati tecnici
Dimensioni della apparecchiatura
Altezza
1219 mm
Larghezza
556 mm
Profondità
550 mm
Tensione
230 - 240 V
Frequenza
50 Hz
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno o
interno dell'apparecchiatura e
sull'etichetta dei valori energetici.
10. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le
*
apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici.
Portare il prodotto al punto di riciclaggio
più vicino o contattare il comune di
residenza.
211625548-A-052020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement