Aeg SKB812F1AC Benutzerhandbuch

Aeg SKB812F1AC Benutzerhandbuch
SKB812F1AC
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Koelkast
Notice d'utilisation
Réfrigérateur
Benutzerinformation
Kühlschrank
2
20
39
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. INSTALLATIE................................................................................................................7
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 9
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................11
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................12
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................13
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................14
9. GELUIDEN..................................................................................................................18
10. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 18
11. AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN..........................................................18
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet
hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en
reparatie-informatie:
www.aeg.com/support
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: Model, productnummer, serienummer.
De informatie staat op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu‑informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
NEDERLANDS
3
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het
apparaat laden en lossen op voorwaarde dat ze goed
zijn geïnstrueerd.
Dit apparaat mag worden gebruikt door personen
met zware en complexe beperkingen, indien ze
duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen;
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen.
Neem de volgende instructies in acht om besmetting
van voedsel te voorkomen:
– open de deur niet gedurende lange perioden;
4
www.aeg.com
reinig regelmatig oppervlakken die in contact
kunnen komen met voedsel en toegankelijke
afwateringssystemen;
– bewaar rauw vlees en vis in geschikte recipiënten in
de koelkast, zodat het niet in contact komt met of
druppelt op andere levensmiddelen.
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen
altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor
losstaande als ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Als het apparaat lange tijd leeg is, schakel het dan uit,
ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om
te voorkomen dat er schimmel in het apparaat
ontstaat.
Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met
een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Gebruik het apparaat niet voordat u
het in de ingebouwde structuur
installeert omwille van
veiligheidsredenen.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Stel het apparaat niet bloot aan
regen.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van
het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen
meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
2.6 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat. Gebruik uitsluitend
originele reserveonderdelen.
• Houd er rekening mee dat
zelfreparatie of niet-professionele
reparatie gevolgen kan hebben voor
de veiligheid en de garantie kan doen
vervallen.
• De volgende reserveonderdelen zijn
beschikbaar gedurende 7 jaar nadat
het model is stopgezet: thermostaten,
temperatuursensoren, printplaten,
lichtbronnen, deurklinken,
deurscharnieren, trays en manden.
Houd er rekening mee dat sommige
van deze reserveonderdelen alleen
beschikbaar zijn voor professionele
reparateurs en dat niet alle
reserveonderdelen relevant zijn voor
alle modellen.
• Deurpakkingen zijn beschikbaar tot 10
jaar nadat het model is stopgezet.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten.
Gebruik het niet voor de verlichting in
huis.
2.7 Verwijdering
2.5 Onderhoud en reiniging
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
NEDERLANDS
3. INSTALLATIE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
WAARSCHUWING!
Zet het apparaat vast in
overeenstemming met de
installatie-instructies om een
risico op instabiliteit van het
apparaat te voorkomen.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg het installatieinstructiedocument om uw
apparaat te installeren.
D3
D1
3.1 Afmetingen
D2
W1
B
Totale afmetingen1)
H1
mm
1224
W1
mm
556
A
H1
W2
W3
7
8
www.aeg.com
Totale afmetingen1)
D1
mm
549
1) de hoogte, breedte en diepte van het apparaat
zonder de handgreep en de voeten
Benodigde ruimte in gebruik1)
Als u twijfels hebt over waar
het apparaat te installeren,
raadpleeg dan de verkoper,
de klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
Het moet mogelijk zijn het
apparaat van de
hoofdstroomtoevoer af te
halen. De stekker moet
daarom na installatie
gemakkelijk toegankelijk
zijn.
H 2 (A+B)
mm
1261
W2
mm
560
D2
mm
552
A
mm
1225
3.4 Elektrische aansluiting
B
mm
36
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels. Raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
1) de hoogte, breedte en diepte van het apparaat
inclusief de handgreep, plus de ruimte die nodig
is voor de vrije circulatie van de koellucht
Totale ruimte die nodig is bij gebruik1)
H 3 (A+B)
mm
1261
W3
mm
780
D3
mm
1085
1) de hoogte, breedte en diepte van het apparaat
inclusief de handgreep, plus de ruimte die nodig
is voor de vrije circulatie van de koellucht, plus de
ruimte die nodig is om de deur te openen tot de
minimale hoek waardoor alle interne apparatuur
kan worden verwijderd
3.2 Locatie
Installeer het apparaat niet in de buurt
van een warmtebron (oven, kachels,
radiatoren, fornuizen of kookplaten) of
op een plek met direct zonlicht om de
beste functionaliteit van het apparaat te
garanderen. Zorg ervoor dat lucht vrij
kan circuleren rond de achterkant van de
kast.
3.3 Positionering
Dit apparaat moet in een droge, goed
geventileerde positie binnenshuis
worden geïnstalleerd.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij
een omgevingstemperatuur variërend
van 10°C tot 43°C.
3.5 Ventilatievereisten
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
NEDERLANDS
5 cm
3.6 Omkeerbaarheid van de
deur
min.
200 cm2
Raadpleeg het afzonderlijke document
met instructies voor installatie en
omdraaien van de deur.
LET OP!
Bedek tijdens iedere fase
van het omdraaien van de
deur de vloer met een
duurzaam materiaal om
krassen te voorkomen.
min.
200 cm2
LET OP!
Raadpleeg de installatieinstructies voor de
installatie.
4. BEDIENINGSPANEEL
1
6
5
4
3
2
1 Display
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Mode-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten,
tegelijkertijd gedurende enkele
seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ongedaan maken.
4.1 Display
A
B C
G F E
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Indicatielampje timer
Coolmatic -functie
Holiday -modus
Indicatielampje temperatuur
Alarmlampje
ChildLock -functie
DrinksChill -functie
9
10
www.aeg.com
4.2 Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-toets van het
apparaat als het display uit is. Het
temperatuurlampje toont de
ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een
andere temperatuur in te stellen.
Zie als "dEMo" op het display verschijnt
het hoofdstuk 'Problemen oplossen'.
4.3 Uitschakelen
1. Druk de ON/OFF-toets van het
apparaat gedurende 3 seconden in.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
4.4 Temperatuurregeling
Stel de temperatuur van het apparaat in
door op de temperatuurregelaren te
drukken.
Standaard aanbevolen ingestelde
temperatuur is:
• +4°C voor de koelkast
Het temperatuurbereik kan variëren
tussen 2°C en 8°C voor de koelkast.
De temperatuurweergave toont de
ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur
zal binnen 24 uur worden
bereikt.
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde
temperatuur opgeslagen.
4.5 Coolmatic -functie
Als u een grote hoeveelheid warm
voedsel, bijvoorbeeld na het doen van
de boodschappen, in de koelkast wilt
plaatsen, adviseren wij u de Coolmatic in
te schakelen om deze producten sneller
te koelen en om te voorkomen dat
voedsel dat al in de koelkast ligt, warm
wordt.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het Coolmatic-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het Coolmatic-lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na
ongeveer 6 uur.
U kunt de functie Coolmatic uitschakelen
voordat deze automatisch wordt
beëindigd door de procedure te
herhalen of door een andere ingestelde
koelkasttemperatuur te selecteren.
4.6 Holiday -modus
Met deze modus kunt u het apparaat
leeg houden tijdens een lange
vakantieperiode zonder dat u vieze
luchtjes krijgt.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het Holiday-lampje knippert. Het
temperatuurlampje toont de ingestelde
temperatuur.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het Holiday-lampje wordt getoond.
Deze stand schakelt uit na
een andere temperatuur te
hebben gekozen.
4.7 ChildLock -functie
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te
schakelen, herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende lampje
ChildLock uit gaat.
4.8 DrinksChill -functie
De DrinksChill-functie moet worden
gebruikt om een geluidsalarm op de
gewenste tijd in te stellen. Dit is
bijvoorbeeld handig als in een recept
staat dat producten een bepaalde tijd
moet afkoelen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het DrinksChill-lampje knippert.
NEDERLANDS
De Timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de timertoets om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het DrinksChill-lampje wordt getoond.
De timer begint (min) te knipperen.
Op het einde van de aftelling knippert
het lampje "0 min" en klinkt een alarm.
Druk op de OK om het geluid uit te
schakelen en de functie te beëindigen.
Om de functie uit te schakelen, herhaalt
u de procedure totdat DrinksChill uit
gaat.
11
4.9 Alarm bij open deur
Als de deur van de koelkast gedurende
ongeveer 5 minuten open blijft staan,
klinkt er een geluid en gaat het alarmcontrolelampje knipperen.
Het alarm stop als de deur wordt
gesloten. Tijdens het alarm kan het
geluid worden gedempt door op een
willekeurige knop te drukken.
Als u geen knop indrukt,
schakelt het geluid na
ongeveer een uur
automatisch uit om
storingen te voorkomen.
Het is mogelijk om te allen
tijde tijdens het aftellen en
voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te
veranderen door op de toets
voor het lager zetten van de
temperatuur en op de toets
voor het hoger zetten van de
temperatuur te drukken.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
5.1 Het plaatsen van de
deurschappen
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog
totdat het loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Het model is voorzien van een
variabel bewaarvak dat naar de
zijkant kan worden geschoven.
12
www.aeg.com
5.2 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Dit apparaat is ook uitgerust met een
legrek dat uit twee delen bestaat. De
voorste helft van het legrek kan onder de
andere helft worden geplaatst om de
ruimte beter te kunnen gebruiken.
Inklappen van het legrek:
Verwijder de glasplaat
boven de groentelade niet
om een goede
luchtcirculatie te
garanderen.
5.3 Groentelade
In het onderste deel van het apparaat
bevindt zich een speciale lade die
geschikt is voor de opslag van groenten
en fruit.
1. Neem het halve deel er voorzichtig
uit.
2. Schuif het in de onderliggende
geleider en onder de andere helft.
1
2
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Tips voor
energiebesparing
• Het meest efficiënte gebruik van
energie is verzekerd in de configuratie
met de lades in het onderste deel van
het apparaat en met de rekken
gelijkmatig verdeeld. De positie van
de deurbakken heeft geen invloed op
het energieverbruik.
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan noodzakelijk.
• Stel de temperatuur niet te hoog in
om energie te besparen, tenzij de
kenmerken van het voedsel dit
vereisen.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de temperatuurregeling op een
lage temperatuur staat en het
apparaat volledig gevuld is, kan de
compressor continu aan staan
waardoor er ijs op de verdamper
ontstaat. Stel in dit geval de
temperatuurregeling in op een
hogere temperatuur om automatisch
ontdooien mogelijk te maken en zo
energie te besparen.
• Zorg voor een goede ventilatie. Dek
de ventilatieroosters of -gaten niet af.
6.2 Tips voor het koelen van
vers voedsel
• Een goede temperatuurinstelling die
de conservering van vers voedsel
garandeert is een temperatuur lager
dan of gelijk aan +4°C.
Een hogere temperatuurinstelling in
het apparaat kan leiden tot een
kortere houdbaarheid van voedsel.
NEDERLANDS
• Bedek het voedsel met een
verpakking om de versheid en het
aroma te behouden.
• Gebruik altijd gesloten containers
voor vloeistoffen en voor voedsel, om
smaken of geuren in het vak te
voorkomen.
• Om kruisbesmetting tussen gekookt
en rauw voedsel te voorkomen,
bedekt u het gekookte voedsel en
scheidt u het van het rauwe.
• Het wordt aanbevolen om het
voedsel in de koelkast te ontdooien.
• Plaats geen warm voedsel in het
apparaat. Zorg ervoor dat het is
afgekoeld bij kamertemperatuur
voordat u het in het apparaat plaatst.
• Om voedselverspilling te voorkomen
moet de nieuwe voorraad voedsel
altijd achter de oude worden
geplaatst.
•
•
•
•
•
•
6.3 Tips voor het koelen van
voedsel
13
leggen, boven de groentelade.
Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
Groenten en fruit: grondig reinigen
(grond verwijderen) en in een speciale
lade (groentelade) plaatsen.
Het is raadzaam om exotische
vruchten zoals bananen, mango's,
papaja's, etc. niet in de koelkast te
bewaren.
Groenten zoals tomaten,
aardappelen, uien en knoflook mogen
niet in de koelkast worden bewaard.
Boter en kaas: in een luchtdicht bakje
leggen of in aluminiumfolie of plastic
zakjes wikkelen om zoveel mogelijk
lucht uit te sluiten.
Flessen: afsluiten met een dop en in
de deur plaatsen of (indien
beschikbaar) in het flessenrek.
Raadpleeg altijd de vervaldatum van
de producten om te weten hoelang
ze bewaard kunnen worden.
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
LET OP!
De toebehoren en
onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt
om in een afwasmachine
gewassen te worden.
7.2 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van resten zijn.
3. Afspoelen en goed afdrogen.
14
www.aeg.com
7.3 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt tijdens normaal gebruik
automatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
7.4 Periode dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
Gebruik hiervoor de buisreiniger die
werd meegeleverd met het apparaat.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat te doen in de volgende gevallen...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Bel een gekwalificeerd
elektricien.
NEDERLANDS
15
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kast recent is ingeschakeld.
Zie "Deur open alarm" of
"Alarm hoge temperatuur".
De temperatuur in het appa- Zie "Deur open alarm" of
raat is te hoog.
"Alarm hoge temperatuur".
De deur is open gelaten.
De compressor werkt continu.
Sluit de deur.
De temperatuur is fout inge- Raadpleeg het hoofdstuk
steld.
'Bedieningspaneel'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de
temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Raadpleeg het hoofdstuk
“Installatie”.
Het voedsel dat in het appa- Laat voedsel afkoelen tot karaat werd geplaatst, was te
mertemperatuur voordat u
warm.
het opslaat.
De deur is niet goed gesloten.
Zie de rubriek over 'De deur
sluiten'.
De functie Coolmatic is inge- Zie de rubriek over "Coolschakeld.
matic-functie".
De compressor start niet on- De compressor start na enimiddellijk na het drukken op ge tijd.
"Coolmatic", of na het veranderen van de temperatuur.
Dit is normaal, er is geen
storing.
De deur is verkeerd uitgelijnd of komt tegen het ventilatierooster aan.
Het apparaat staat niet waterpas.
Raadpleeg 'Installatie-instructies'.
Deur gaat niet makkelijk
open.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te openen.
Wacht een paar seconden
tussen het sluiten en weer
openen van de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de stand- Sluit en open de deur.
by-stand.
Er is te veel vorst en ijs.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de
dichtsbijzijnde klantenservice.
De deur is niet goed gesloten.
Zie de rubriek over 'De deur
sluiten'.
16
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De pakking is vervormd of
vuil.
Zie de rubriek over 'De deur
sluiten'.
De producten zijn niet op de Pak de producten beter in.
juiste wijze verpakt.
De temperatuur is fout inge- Raadpleeg het hoofdstuk
steld.
'Bedieningspaneel'.
Apparaat is volledig geladen Stel een hogere temperaen is ingesteld op de laagste tuur in. Raadpleeg het
temperatuur.
hoofdstuk 'Bedieningspaneel'.
De ingestelde temperatuur
in het apparaat is te laag en
de omgevingstemperatuur is
te hoog.
Stel een hogere temperatuur in. Raadpleeg het
hoofdstuk 'Bedieningspaneel'.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces, ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Dat is juist.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De deur is niet volledig gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikt
materiaal voordat u het in
het apparaat plaatst.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De "Coolmatic-functie" is in- Schakel "Coolmatic-functie"
geschakeld.
handmatig uit of wacht tot
de functie automatisch deactiveert om de temperatuur in
te stellen. Raadpleeg de rubriek over "Coolmatic-functie".
Er loopt water in de koelkast.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
17
Oplossing
De temperatuur in het appa- De temperatuur is niet goed Stel een hogere/lagere temraat is te laag/hoog.
ingesteld.
peratuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie de rubriek over 'De deur
sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten tegelijk.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De functie Coolmatic is inge- Zie de rubriek over "Coolschakeld.
matic-functie".
DEMO verschijnt op het display.
Er verschijnt een
of
-symbool in plaats van
getallen op het temperatuurdisplay.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat is. Zie het hoofdstuk
'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
Het apparaat staat in demonstratiemodus.
Houd de OK -toets ongeveer 10 seconden ingedrukt
tot een lang geluid klinkt en
het display even uitschakelt.
of Probleem met de temperatuur van de sensor.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
8.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een
ledbinnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
Neem contact op met de
dichtsbijzijnde klantenservice (het koelsysteem blijft
werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de
temperatuur kan niet aangepast worden).
8.3 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg 'Installatie-instructies'.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met een erkend servicecentrum.
18
www.aeg.com
9. GELUIDEN
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TECHNISCHE GEGEVENS
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnenkant van het
apparaat en op het energielabel.
De QR-code op het energielabel dat bij
het apparaat wordt geleverd, biedt een
weblink naar de informatie gerelateerd
aan de prestaties van het apparaat
in de EU-EPREL-database. Bewaar het
energielabel ter referentie samen met
de gebruikershandleiding en alle andere
documenten die bij dit apparaat worden
geleverd.
Het is ook mogelijk om dezelfde
informatie in EPREL te vinden via de link
https://eprel.ec.europa.eu en de
modelnaam en het productnummer die
u vindt op het typeplaatje van het
apparaat.
11. AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN
De installatie en voorbereiding van het
toestel voor elke EcoDesign-verificatie
moet in overeenstemming zijn met EN
62552. De ventilatievoorschriften, de
afmetingen van de uitsparingen en de
minimale open afstanden aan de
achterzijde moeten voldoen aan de
voorschriften van deze
gebruikershandleiding in hoofdstuk 3.
Neem contact op met de fabrikant voor
verdere informatie, inclusief laadplannen.
NEDERLANDS
19
12. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
20
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................20
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................23
3. INSTALLATION..........................................................................................................25
4. BANDEAU DE COMMANDE....................................................................................28
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 30
6. CONSEILS.................................................................................................................. 31
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................32
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................32
9. BRUITS........................................................................................................................ 37
10. DONNÉES TECHNIQUES...................................................................................... 37
11. INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE TEST............................................... 37
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour vous offrir des
performances irréprochables pendant longtemps, avec des technologies
innovantes qui simplifient la vie : autant de caractéristiques que vous ne trouverez
peut-être pas sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants
pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Web pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des
informations sur le service et les réparations :
www.aeg.com/support
Enregistrer votre produit pour un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, des consommables et des pièces de rechange
d'origine pour votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, Numéro de série.
Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Avertissement/Mise en garde-Information de sécurité
Informations générales et conseils
Informations environnementales
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
FRANÇAIS
21
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils
sont correctement surveillés ou si des instructions
relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité
leur ont été données et s’ils comprennent les risques
encourus.
Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger
l’appareil à condition qu’ils aient reçu des instructions
appropriées.
Cet appareil peut être utilisé par des personnes
souffrant de handicaps très importants et complexes à
conditions qu’elles aient reçu des instructions
appropriées.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•
Cet appareil est conçu pour un usage domestique et
des applications équivalentes, notamment :
– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux
employés dans les magasins, bureaux et autres
lieux de travail ;
22
www.aeg.com
l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et
autres environnements à caractère résidentiel.
Pour éviter la contamination des aliments, respectez
les instructions suivantes :
– n’ouvrez pas la porte pendant de longues durées ;
– nettoyez régulièrement les surfaces pouvant être en
contact avec les aliments et les systèmes
d’évacuation accessibles ;
– conservez la viande et le poisson crus dans des
récipients appropriés dans le réfrigérateur, afin
qu’ils ne soient pas en contact ou ne coulent pas
sur d’autres aliments.
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou
dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N’utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen pour accélérer le
processus de dégivrage, hormis ceux recommandés
par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de
réfrigération.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des détergents neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ni d'objets métalliques.
Si l’appareil est vide pendant une longue durée,
éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et
laissez la porte ouverte pour empêcher le
développement de moisissure dans l’appareil.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
FRANÇAIS
•
•
23
Ne conservez pas de substances explosives dans cet
appareil, telles que des aérosols contenant un gaz
propulseur inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente
agréé ou des personnes aux qualifications similaires
afin d'éviter tout danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Pour des raisons de sécurité, n'utilisez
pas l'appareil avant de l'avoir installé
dans la structure encastrée.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
• Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• N'exposez pas l'appareil à la pluie.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
24
www.aeg.com
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit
frigorifique contenant de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution !
• Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne l'utilisez
pas pour éclairer votre logement.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.6 Service
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé. Utilisez
exclusivement des pièces d'origine.
• Veuillez noter qu’une autoréparation
ou une réparation non professionnelle
peuvent avoir des conséquences sur
la sécurité et annuler la garantie.
• Les pièces de rechange suivantes
seront disponibles pendant 7 ans
après l’arrêt du modèle : thermostats,
capteurs de température, cartes de
circuits imprimés, sources lumineuses,
poignées de porte, charnières de
porte, plateaux et paniers. Veuillez
noter que certaines de ces pièces de
rechange ne sont disponibles
qu’auprès de réparateurs
professionnels et que toutes les
pièces de rechange ne sont pas
adaptées à tous les modèles.
• Les joints de portes seront
disponibles pendant 10 ans après
l’arrêt du modèle.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
FRANÇAIS
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
AVERTISSEMENT!
Consultez les instructions
d'installation pour installer
votre appareil.
25
AVERTISSEMENT!
Fixez l’appareil
conformément aux
instructions d’installation
pour éviter tout risque
d’instabilité de l’appareil.
www.aeg.com
D3
D1
3.1 Dimensions
D2
W1
W3
A
H1
W2
B
26
Dimensions générales1)
Espace requis en service1)
H1
mm
1224
W1
mm
556
D1
mm
549
1) hauteur, largeur et profondeur de l’appareil
sans la poignée ni les pieds
A
mm
1225
B
mm
36
1) hauteur, largeur et profondeur de l’appareil
avec la poignée, plus l’espace nécessaire pour la
libre circulation de l’air de refroidissement
Espace total requis en service1)
Espace requis en service1)
H 2 (A+B)
mm
1261
W2
mm
560
D2
mm
552
H 3 (A+B)
mm
1261
W3
mm
780
FRANÇAIS
Espace total requis en service1)
D3
mm
1085
1) hauteur, largeur et profondeur de l’appareil
avec la poignée, plus l’espace nécessaire pour la
libre circulation de l’air de refroidissement, plus
l’espace nécessaire pour autoriser l’ouverture de
la porte à l’angle minimal permettant le retrait de
tous les équipements internes
3.2 Localisation
Pour garantir la meilleure fonctionnalité
de l’appareil, vous ne devez pas installer
l’appareil à proximité d’une source de
chaleur (fours, poêles, radiateurs,
cuisinières ou plaques de cuisson) ni
dans un lieu exposé à la lumière directe
du soleil. Assurez-vous que l’air peut
circuler librement autour de l’arrière du
meuble.
• L’appareil doit être relié à la terre. La
fiche du câble d'alimentation
comporte un contact à cet effet. Si la
prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
des consignes de sécurité ci-dessus.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
3.5 Exigences en matière de
ventilation
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Positionnement
Cet appareil doit être installé dans un
lieu sec et bien ventilé à l’intérieur.
Cet appareil est destiné à être utilisé à
une température ambiante comprise
entre 10°C et 43°C.
En cas de doute concernant
le lieu d'installation de
l'appareil, veuillez contacter
le vendeur, notre service
après-vente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
L'appareil doit pouvoir être
débranché de l'alimentation
électrique. C'est pourquoi la
prise électrique doit être
facilement accessible après
l'installation.
3.4 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles du réseau
électrique domestique.
27
min.
200 cm2
ATTENTION!
Consultez les instructions
d’installation lors de
l'installation.
3.6 Inversion du sens
d'ouverture de la porte
Veuillez vous reporter au document
séparé contenant des instructions sur
l'installation et l’inversion du sens
d’ouverture de la porte.
ATTENTION!
À chaque étape de
réversibilité de la porte,
protégez le sol pour éviter
les rayures dues aux
matériaux durs.
28
www.aeg.com
4. BANDEAU DE COMMANDE
1
6
5
4
3
2
1 Afficheur
2 Touche d'augmentation de la
température
3 Touche de diminution de la
température
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Pour modifier la tonalité prédéfinie des
touches, appuyez simultanément sur la
touche Mode et la touche de diminution
de la température pendant plusieurs
secondes. Ce changement est réversible.
4.1 Afficheur
A
B C
D
G F E
4.2 Mise en marche
1. Branchez la fiche électrique de
l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil si l'affichage est éteint. Les
indicateurs de température indiquent
la température programmée par
défaut.
Pour sélectionner une température
différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au
chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
4.3 Mise à l'arrêt
1. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil pendant 3 secondes.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Indicateur de la minuterie
Coolmatic Fonction
Holiday Mode
Indicateur de température
Voyant d'alarme
ChildLock Fonction
DrinksChill Fonction
L'affichage s'éteint.
2. Débranchez l'appareil
électriquement.
4.4 Réglage de la température
Réglez la température de l'appareil en
appuyant sur les touches de
température.
La température réglée recommandée
par défaut est :
• +4°C dans le réfrigérateur
La plage de température peut varier
entre 2 °C et 8 °C pour le réfrigérateur.
Les indicateurs de température affichent
la température programmée.
FRANÇAIS
La température
programmée sera atteinte
sous 24 heures.
Après une coupure de
courant, la température
programmée reste
enregistrée.
4.5 Coolmatic Fonction
Si vous devez insérer une grosse quantité
d'aliments chauds dans le compartiment
du réfrigérateur, par exemple après avoir
fait vos courses, nous conseillons
d'activer la fonction Coolmatic pour
refroidir plus rapidement les produits
tout en évitant le réchauffement des
autres aliments déjà présents dans le
réfrigérateur.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur Coolmatic clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur Coolmatic s'affiche.
La fonction s’arrête automatiquement au
bout d’environ 6 heures.
Vous pouvez désactiver la fonction
Coolmatic avant sa fin automatique en
répétant la procédure ou en
sélectionnant une autre température du
réfrigérateur.
4.6 Holiday Mode
Cette fonction vous permet de laisser
l'appareil vide pendant une longue
période en réduisant la formation de
mauvaises odeurs.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur Holiday clignote.
L'indicateur de température indique la
température programmée.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur Holiday s'affiche.
Le mode se désactive
lorsque vous sélectionnez
une température différente.
29
4.7 ChildLock Fonction
Activez la fonction ChildLock pour
verrouiller les touches et éviter toute
opération accidentelle.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu’à
ce que le symbole correspondant
s’affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock,
répétez la procédure jusqu'à ce que le
voyant ChildLock s'éteigne.
4.8 DrinksChill Fonction
La fonction DrinksChill doit être utilisée
pour le réglage d'une alarme sonore à
une heure souhaitée, ce qui est utile, par
exemple, lorsque l'on souhaite refroidir
une préparation pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de
cuisine.
1. Appuyez sur Mode jusqu’à ce que le
symbole correspondant s’affiche.
L'indicateur DrinksChill clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage de
la minuterie pour modifier la valeur
programmée (de 1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur DrinksChill s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Une fois la durée programmée écoulée,
l’indicateur « 0 min » clignote et un signal
sonore retentit. Appuyez sur la touche
OK pour arrêter le signal sonore et
désactiver la fonction.
Pour désactiver la fonction, répétez la
procédure jusqu'à ce que DrinksChill
s'éteigne.
Il est possible de modifier la
durée à tout moment et
avant la fin du décompte en
appuyant sur la touche de
diminution de la
température et sur la touche
d'augmentation de la
température.
30
www.aeg.com
4.9 Alarme de porte ouverte
Si vous n’appuyez sur
aucune touche, le son se
coupe automatiquement
après environ une heure
pour ne pas déranger.
Si la porte du réfrigérateur reste ouverte
pendant environ 5 minutes, le son est
activé et le voyant d’alarme clignote.
L'alarme s'interrompt dès que vous
fermez la porte. Lorsque l'alarme se
déclenche, le son peut être désactivé en
appuyant sur n'importe quelle touche.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
5.1 Mise en place des
balconnets de la porte
Selon la taille des emballages des
aliments conservés, les balconnets de la
porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet
jusqu'à ce qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
Cet appareil est également doté d'une
clayette composée de deux parties. La
partie avant de la clayette peut être
rabattue et placée sous la seconde partie
pour une meilleure utilisation de
l'espace.
Pour rabattre la clayette :
1. Sortez doucement la partie avant.
2. Faites-la glisser dans le rail inférieur,
sous la seconde moitié.
1
2
Le modèle est équipé d'un bac de
rangement réglable qui peut glisser
latéralement.
5.2 Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
Ne modifiez pas
l'emplacement de la clayette
en verre située au-dessus du
bac à légumes, afin de
garantir une circulation d'air
optimale.
5.3 Bac à légumes
Un bac spécial est présent dans la partie
inférieure de l’appareil, adapté à la
conservation des fruits et des légumes.
FRANÇAIS
31
6. CONSEILS
6.1 Conseils d'économie
d'énergie
• L’utilisation la plus efficace de
l’énergie est assurée dans la
configuration avec les tiroirs dans la
partie inférieure de l’appareil et les
clayettes réparties uniformément. La
position des compartiments de porte
n’affecte pas la consommation
d’énergie.
• Évitez d'ouvrir fréquemment la porte
et ne la laissez ouverte que le temps
nécessaire.
• Ne réglez pas une température trop
élevée pour économiser l’énergie,
sauf si cela est requis par les
caractéristiques des aliments.
• Si la température ambiante est élevée
et le thermostat est réglé sur une
température basse avec l'appareil
plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en continu,
causant la formation de givre ou de
glace sur l'évaporateur. Dans ce cas,
réglez le thermostat sur une
température supérieure pour
permettre le dégivrage automatique
et économiser ainsi l’énergie.
• Assurez une bonne ventilation. Ne
couvrez pas les grilles ou les orifices
de ventilation.
6.2 Conseils pour la
réfrigération des aliments frais
• Un bon réglage de température qui
garantit la conservation des aliments
frais est une température inférieure
ou égale à +4 °C.
Un réglage de température plus élevé
à l’intérieur de l’appareil peut
entraîner une durée de conservation
plus courte des aliments.
• Couvrez les aliments avec un
emballage pour conserver leur
fraîcheur et leur arôme.
• Utilisez toujours des récipients fermés
pour les liquides et les aliments afin
•
•
•
•
d’éviter les saveurs ou les odeurs dans
le compartiment.
Pour éviter la contamination croisée
entre les aliments cuits et les aliments
crus, couvrez les aliments cuits et
séparez-les des aliments crus.
Il est conseillé de décongeler les
aliments à l’intérieur du réfrigérateur.
N'insérez pas d'aliments chauds dans
l’appareil. Assurez-vous qu’ils ont
refroidi à température ambiante avant
de les insérer.
Pour éviter le gaspillage des aliments,
le nouveau stock d’aliments doit
toujours être placé derrière l’ancien.
6.3 Conseils pour la
réfrigération des aliments
• Viande (tous types) : emballez-la dans
un emballage adapté et placez-la sur
l'étagère en verre au-dessus du bac à
légumes. Ne conservez la viande que
1 ou 2 jours au plus.
• Fruits et légumes : nettoyez
soigneusement (retirez la terre) et
placez-les dans un bac spécial (bac à
légumes).
• Il est conseillé de ne pas conserver les
fruits exotiques tels que les bananes,
les mangues, les papayes, etc. dans le
réfrigérateur.
• Les légumes tels que les tomates, les
pommes de terre, les oignons et l’ail
ne doivent pas être conservés dans le
réfrigérateur.
• Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment étanche à l'air ou
enveloppez-les dans une feuille
d'aluminium ou un sachet en
polyéthylène, pour les tenir autant
que possible à l'abri de l'air.
• Bouteilles : fermez-les avec un
bouchon et placez-les sur le portebouteilles ou (s'il est installé) dans le
balconnet à bouteilles de la porte.
• Consultez toujours la date
d’expiration des produits pour savoir
combien de temps les conserver.
32
www.aeg.com
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Nettoyage de l’intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
réfrigérateur en utilisation normale. L'eau
de dégivrage est collectée dans un
récipient spécial situé à l'arrière de
l'appareil, au-dessus du compresseur,
d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer
régulièrement l'orifice d'écoulement de
la goulotte d'évacuation de l'eau de
dégivrage située au milieu du
compartiment réfrigérateur pour
empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
Pour ce faire, utilisez la tige de nettoyage
de la goulotte fournie avec l’appareil.
ATTENTION!
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
7.2 Nettoyage périodique
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
7.4 Période de non-utilisation
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et du savon
neutre.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une
longue période, prenez les précautions
suivantes :
7.3 Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de
l’évaporateur du compartiment du
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte ouverte pour éviter la
formation d'odeurs désagréables.
FRANÇAIS
33
8.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
L’appareil ne fonctionne pas. L'appareil est éteint.
Solution
Allumez l’appareil.
La fiche du câble d'alimenta- Branchez correctement la fition n'est pas correctement che du câble d'alimentation
insérée dans la prise de cou- dans la prise de courant.
rant.
Il n’y a pas de tension dans
la prise de courant.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité
de l'appareil.
Les signaux sonores ou visuels sont activés.
L'appareil a été allumé récemment.
Consultez le paragraphe
« Alarme porte ouverte » ou
« Alarme haute température ».
La température à l'intérieur
Consultez le paragraphe
de l'appareil est trop élevée. « Alarme porte ouverte » ou
« Alarme haute température ».
Le compresseur fonctionne
en permanence.
La porte est laissée ouverte.
Refermez la porte.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Bandeau de commande ».
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est Reportez-vous au chapitre
trop élevée.
« Installation ».
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments
à température ambiante
avant de les mettre dans
l'appareil.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au paragraphe « Fermeture de la porte ».
La fonction Coolmatic est
activée
Consultez le paragraphe
« Fonction Coolmatic »
34
www.aeg.com
Problème
Cause possible
Solution
Le compresseur ne démarre
pas immédiatement après
avoir appuyé sur la touche
« Coolmatic » ou après avoir
changé la température.
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
Ce phénomène est normal, il
ne s'agit pas d'une anomalie.
La porte n'est pas dans l'alignement ou touche la grille
de ventilation.
L’appareil n’est pas
d'aplomb.
Consultez les instructions
d'installation.
La porte est difficile à ouvrir.
Vous avez essayé de rouvrir
la porte immédiatement
après l'avoir fermée.
Attendez quelques secondes après avoir fermé la porte pour la rouvrir.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode veil- Fermez puis ouvrez la porte.
le.
Il y a trop de givre et de glace.
L'éclairage est défectueux.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au paragraphe « Fermeture de la porte ».
Le joint est déformé ou sale. Reportez-vous au paragraphe « Fermeture de la porte ».
Les aliments ne sont pas cor- Emballez les produits de farectement emballés.
çon plus adaptée.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Bandeau de commande ».
L'appareil est complètement Augmentez la température.
chargé et réglé sur la tempé- Reportez-vous au chapitre
rature la plus basse.
« Bandeau de commande ».
La température réglée dans Augmentez la température.
l’appareil est trop basse et la Reportez-vous au chapitre
température ambiante est
« Bandeau de commande ».
trop élevée.
De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la
plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
Trop d'eau s'est condensée
sur la paroi arrière du réfrigérateur.
La porte a été ouverte trop
fréquemment.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
La porte n'est pas entièrement fermée.
Assurez-vous que la porte
est entièrement fermée.
FRANÇAIS
Problème
Cause possible
Solution
Les aliments conservés ne
sont pas emballés.
Enveloppez les aliments
dans un emballage adapté
avant de les ranger dans
l'appareil.
35
De l'eau s'écoule à l'intérieur Des aliments empêchent
Assurez-vous que les produ réfrigérateur.
l'eau de s'écouler dans le ré- duits ne touchent pas la plaservoir d'eau.
que arrière.
L'orifice d'évacuation de
l'eau est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'évacuation de l'eau.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation
l'eau de dégivrage n'est pas de l'eau de dégivrage au
raccordé au bac d'évapora- bac d'évaporation.
tion situé au-dessus du compresseur.
Il est impossible de régler la
température.
La « fonction Coolmatic » est Désactivez manuellement la
activée.
« fonction Coolmatic », ou
attendez que la fonction se
désactive automatiquement
avant de régler la température. Reportez-vous au paragraphe « Fonction Coolmatic ».
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
La température n'est pas réglée correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au paragraphe « Fermeture de la porte ».
La température des produits Laissez les aliments refroidir
est trop élevée.
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en même temps.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
La fonction Coolmatic est
activée
Consultez le paragraphe
« Fonction Coolmatic »
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air
froid circule dans l'appareil.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
36
www.aeg.com
Problème
Cause possible
Solution
DEMO s'affiche sur le panneau.
L'appareil est en mode démonstration.
Maintenez la touche OK enfoncée pendant environ
10 secondes, jusqu'à ce
qu'un long signal sonore retentisse et que l'affichage
s'éteigne pendant un court
instant.
Un symbole
ou
ou
apparaît à la place des chiffres sur l'écran de température.
Problème de capteur de
température.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche
(le système de réfrigération
continuera de maintenir les
aliments au froid, mais le réglage de la température
n'est pas possible).
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
8.2 Remplacement de
l'éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
Le remplacement du dispositif
d'éclairage doit uniquement être
effectué par un technicien du service
après-vente. Contactez votre service
après-vente agréé.
8.3 Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Consultez les instructions
d'installation.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le
service après-vente agréé.
FRANÇAIS
37
9. BRUITS
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. DONNÉES TECHNIQUES
Les informations techniques figurent sur
la plaque signalétique sur le côté
intérieur de l'appareil et sur l'étiquette
énergétique.
Le code QR présent sur l’étiquette
énergétique fournie avec l’appareil
contient un lien Web vers les
informations relatives aux performances
de l’appareil dans la base de données
EPREL de l’UE. Conservez l’étiquette
énergétique à titre de référence avec le
manuel d’utilisation et tous les autres
documents fournis avec cet appareil.
Il est également possible de trouver les
mêmes informations dans EPREL à l’aide
du lien https://eprel.ec.europa.eu avec le
nom du modèle et le numéro de produit
se trouvant sur la plaque signalétique de
l’appareil.
11. INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE TEST
L’installation et la préparation de
l’appareil pour une vérification
EcoDesign doivent être conformes à la
norme EN 62552. Les exigences de
ventilation, les dimensions des
évidements et les dégagements arrière
minimum doivent correspondre aux
indications du chapitre 3 de ce manuel
d’utilisation. Veuillez contacter le
fabricant pour de plus amples
informations, notamment les plans de
chargement.
38
www.aeg.com
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
39
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 39
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................42
3. MONTAGE................................................................................................................. 44
4. BEDIENFELD..............................................................................................................47
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 49
6. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 50
7. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 51
8. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 51
9. GERÄUSCHE.............................................................................................................. 56
10. TECHNISCHE DATEN.............................................................................................56
11. INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE............................................................. 56
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und ReparaturInformationen zu erhalten:
www.aeg.com/support
Registrieren Sie Ihr erworbenes Produkt, um den besten Service für es zu
gewährleisten:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät sind hier zu
erwerben:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
40
www.aeg.com
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät beund entladen, vorausgesetzt, sie wurden
ordnungsgemäß eingewiesen.
Dieses Gerät kann von Personen mit schweren und
komplexen Behinderungen benutzt werden,
vorausgesetzt, sie wurden ordnungsgemäß
eingewiesen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern;
DEUTSCH
Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
Um eine Kontaminierung von Lebensmitteln zu
vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise:
– Öffnen Sie die Tür nicht über längere Zeit hinweg;
– Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und
zugängliche Ablaufsysteme;
– Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten
Behältern im Kühlschrank, so dass sie nicht mit
anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder
auf diese tropfen.
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
des Geräts keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten
Tuch. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Wenn das Gerät längere Zeit leer steht, schalten Sie
es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es
und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im
Gerät zu vermeiden.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
42
www.aeg.com
•
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Verwenden Sie das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht, bevor es in
den Einbauschrank gesetzt wird.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Setzen Sie das Gerät nicht dem
Regen aus.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht
eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
DEUTSCH
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
2.4 Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
43
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.6 Wartung
• Zur Reparatur des Geräts wenden Sie
sich an den autorisierten
Kundendienst. Dabei dürfen
ausschließlich Originalersatzteile
verwendet werden.
• Bitte beachten Sie, dass eigene
Reparaturen oder Reparaturen, die
nicht von Fachkräften durchgeführt
werden, die Sicherheit des Geräts
beeinträchtigen und die Garantie
ungültig machen können.
• Folgende Ersatzteile sind innerhalb
von 7 Jahren nach Produkteinstellung
des Modells erhältlich: Thermostate,
Temperatursensoren, Leiterplatten,
Lichtquellen, Türgriffe, Türscharniere,
Ablagen und Körbe. Bitte beachten
Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur
an Reparaturbetriebe geliefert
werden können und nicht alle
Ersatzteile für alle Modelle relevant
sind.
• Türdichtungen sind innerhalb von 10
Jahren nach Produkteinstellung des
Modells erhältlich.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
44
www.aeg.com
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WARNUNG!
Lesen Sie zur Installation des
Geräts die
Montageanleitung.
WARNUNG!
Befestigen Sie das Gerät
gemäß der
Montageanleitung, um das
Risiko eines instabilen
Geräts zu vermeiden.
DEUTSCH
45
D3
D1
3.1 Abmessungen
D2
W1
W3
A
B
H1
W2
Gesamtabmessungen1)
Platzbedarf im Betrieb1)
H1
mm
1224
W1
mm
556
D1
mm
549
1) Höhe, Breite und Tiefe des Geräts ohne Griff
und Füße
A
mm
1225
B
mm
36
1) Höhe, Breite und Tiefe des Geräts einschließlich Griff und zuzüglich des notwendigen Freiraums für die Zirkulation der Kühlluft
Platzbedarf insgesamt im Betrieb1)
Platzbedarf im Betrieb1)
H 2 (A+B)
mm
1261
W2
mm
560
D2
mm
552
H 3 (A+B)
mm
1261
W3
mm
780
46
www.aeg.com
Platzbedarf insgesamt im Betrieb1)
D3
mm
1085
1) Höhe, Breite und Tiefe des Geräts einschließlich Griff plus des notwendigen Freiraums für die
Zirkulation der Kühlluft, zuzüglich des Platzes, der
notwendig ist, um eine Türöffnung bis zu dem minimalen Winkel zu ermöglichen, der die Entfernung der Innenausstattung erlaubt
3.2 Standort
Um die beste Funktionalität des Gerätes
zu gewährleisten, sollten Sie das Gerät
nicht in der Nähe von Wärmequellen
(Backöfen, Heizöfen, Heizkörpern,
Herden oder Kochfeldern) oder an einem
Ort mit direkter Sonneneinstrahlung
installieren. Stellen Sie sicher, dass die
Luft frei um die Geräterückseite
zirkulieren kann.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
3.5 Anforderungen an die
Belüftung
Der Luftstrom hinter dem Gerät muss
ausreichend sein.
5 cm
min.
200 cm2
3.3 Aufstellung
Dieses Gerät sollte in einem trockenen,
gut belüfteten Innenbereich aufgestellt
werden.
min.
200 cm2
Dieses Gerät ist für den Einsatz bei einer
Umgebungstemperatur von 10°C bis
43°C vorgesehen.
Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts
wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen
autorisierten Kundendienst.
Es muss möglich sein, das
Gerät vom Netz zu trennen.
Daher muss der Stecker
nach der Installation
zugänglich bleiben.
3.4 Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor dem Einschalten
des Geräts, ob die Netzspannung und
-frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
VORSICHT!
Lesen Sie die
Montageanleitungen für die
Installation.
3.6 Wechseln des Türanschlags
Informationen zu Montage und zum
Wechseln des Türanschlags finden Sie in
einer separaten Anleitung.
VORSICHT!
Wenn Sie den Türanschlag
wechseln, schützen Sie den
Boden mit einem
strapazierfähigem Material
vor Verkratzungen.
DEUTSCH
47
4. BEDIENFELD
1
6
1
2
3
4
5
Display
Taste zum Erhöhen der Temperatur
Taste zum Senken der Temperatur
OK
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Mode und die
Taste zum Senken der Temperatur einige
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Sekunden gleichzeitig gedrückt. Die
Änderung lässt sich rückgängig machen.
4.1 Display
A
B C
D
G F E
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Timer-Anzeige
Funktion Coolmatic
Holiday-Modus
Temperaturanzeige
Alarmanzeige
Funktion ChildLock
Funktion DrinksChill
4.2 Einschalten des Geräts
4.4 Temperaturregelung
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie ON/OFF, wenn das
Display ausgeschaltet ist. Die
Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte
Standardtemperatur an.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Stellen Sie die Temperatur durch
Drücken der Temperaturregler ein.
Die empfohlene StandardEinstelltemperatur ist:
• +4 °C für den Kühlschrank
Der Temperatureinstellbereich liegt
zwischen 2 °C und 8 °C für den
Kühlschrank.
Die Temperaturanzeigen zeigen die
eingestellten Temperaturen an.
Wenn im Display "dEMo" angezeigt
wird, siehe Abschnitt „Fehlersuche“.
4.3 Ausschalten des Geräts
1. Halten Sie ON/OFF 3 Sekunden
gedrückt.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24
Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall
bleibt die eingestellte
Temperatur gespeichert.
48
www.aeg.com
4.5 Funktion Coolmatic
Wenn Sie zum Beispiel nach einem
Einkauf größere Mengen warmer
Lebensmittel in den Kühlschrank
einlegen möchten, empfehlen wir die
Aktivierung der Funktion Coolmatic, um
die Lebensmittel schneller zu kühlen und
um zu vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige Coolmatic blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige Coolmatic erscheint.
Die Funktion wird nach etwa 6 Stunden
automatisch ausgeschaltet.
Sie können die Funktion Coolmatic vor
ihrer automatischen Abschaltung
ausschalten, indem Sie das Verfahren
wiederholen oder eine andere
Kühlschranktemperatur einstellen.
4.6 Holiday-Modus
In diesem Modus können Sie das Gerät
während eines längeren Urlaubs leer
stehen lassen stehen lassen und die
Entwicklung von unangenehmen
Gerüchen reduzieren.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige Holiday blinkt. Die
Temperaturanzeige zeigt die eingestellte
Temperatur an.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige Holiday erscheint.
Dieser Modus wird
ausgeschaltet, wenn Sie eine
andere Temperatur wählen.
2. Drücken Sie OK zur Bestätigung.
Die Anzeige ChildLock erscheint.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlischt.
4.8 Funktion DrinksChill
Mit der Funktion DrinksChill wird ein
akustischer Alarm auf eine gewünschte
Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel
nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass
eine Speise für eine bestimmte Zeit
abkühlen muss.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige DrinksChill blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert
(30 Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie den Timerregler, um
den eingestellten Wert des Timers
auf 1 bis 90 Minuten zu ändern.
3. Drücken Sie OK zur Bestätigung.
Die Anzeige DrinksChill erscheint.
Im Timer blinkt (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige „0 min“ und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Funktion die obigen Schritte, bis
DrinksChill erlischt.
Die Zeit kann während des
Countdowns und am Ende
geändert werden, indem Sie
die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der
Temperatur drücken.
4.9 Alarm Tür offen
4.7 Funktion ChildLock
Wenn die Kühlschranktür etwa 5 Minuten
geöffnet bleibt, ertönt der Signalton und
die Alarmanzeige blinkt.
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine
unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
Der Signalton erlischt, wenn die Tür
geschlossen wird. In der Alarmphase
kann der Signalton durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige ChildLock blinkt.
DEUTSCH
49
Wenn Sie keine Taste
drücken, schaltet sich der
Ton nach etwa einer Stunde
automatisch ab, um nicht zu
stören.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
5.1 Positionieren der
Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach
oben, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in
gewünschter Höhe ein.
ausgestattet, die verschiedene
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Dieses Gerät ist auch mit einer aus zwei
Teilen bestehenden Ablage
ausgestattet. Die vordere Hälfte kann
unter der zweiten Hälfte platziert werden,
um den Stauraum besser auszunutzen.
Ablage einschieben:
1. Nehmen Sie die vordere Hälfte
vorsichtig heraus.
2. Schieben Sie sie in die untere
Führung und unter die zweite Hälfte.
1
2
Dieses Modell ist mit einem variablen
Lagerfach ausgerüstet, das sich
seitlich verschieben lässt.
5.2 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt
werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu
gewährleisten.
5.3 Obst- / Gemüseschublade
Im unteren Teil des Geräts befindet sich
eine spezielle Schublade, die sich zur
Aufbewahrung von Obst und Gemüse
eignet.
50
www.aeg.com
6. TIPPS UND HINWEISE
6.1 Tipps zum Energiesparen
• Die effizienteste Energienutzung wird
erreicht, wenn die Schubladen im
unteren Teil des Geräts eingesetzt
und die Ablagen gleichmäßig
angeordnet sind. Die Position der
Türablagen wirkt sich nicht auf den
Energieverbrauch aus.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger
offen als notwendig.
• Stellen Sie die Temperatur nicht zu
hoch ein, um Energie zu sparen, es sei
denn, dies ist wegen der
Beschaffenheit des Lebensmittels
erforderlich.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist, der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann
es zu andauerndem Betrieb des
Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den
Temperaturregler auf eine höhere
Temperatur, um das automatische
Abtauen zu ermöglichen und Energie
zu sparen.
• Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Bedecken Sie die Lüftungsgitter oder
-öffnungen nicht.
6.2 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
• Eine gute Temperatureinstellung, die
die Konservierung von frischen
Lebensmitteln sicherstellt, ist eine
Temperatur von weniger oder gleich
+4 °C.
Eine höhere Temperatureinstellung
im Gerät kann die Haltbarkeit der
Lebensmittel verkürzen.
• Decken Sie die Lebensmittel mit
Verpackungsmaterial ab, um ihre
Frische und ihr Aroma zu bewahren.
• Verwenden Sie immer geschlossene
Behälter für Flüssigkeiten und
Lebensmittel, um Düfte oder Gerüche
im Fach zu vermeiden.
• Um eine Kreuzkontamination
zwischen gekochten und rohen
Lebensmitteln zu vermeiden, decken
Sie die gekochten Lebensmittel ab
und trennen Sie sie von den rohen.
• Es wird empfohlen Lebensmittel im
Kühlschrank aufzutauen.
• Stellen Sie keine warmen
Lebensmittel in das Gerät.
Vergewissern Sie sich, dass sie auf
Raumtemperatur abgekühlt sind,
bevor Sie sie einlegen.
• Um eine Verschwendung von
Lebensmitteln zu vermeiden, sollten
die neuen Lebensmittel immer hinter
die alten gelegt werden.
6.3 Hinweise für die Kühlung
von Lebensmitteln
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie
Fleisch in geeignetes Material und
legen Sie es auf die Glasablage über
der Gemüseschublade. Lagern Sie
Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
(Erde entfernen) und in die spezielle
Schublade (Obst- und
Gemüseschublade) legen.
• Es wird empfohlen, exotische Früchte
wie Bananen, Mangos, Papayas usw.
nicht im Kühlschrank aufzubewahren.
• Gemüse wie Tomaten, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht
im Kühlschrank aufbewahrt werden.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
luftdichten Behältern verpackt sein
oder in Aluminiumfolie bzw. in
Polyäthylenbeutel eingepackt
werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
• Achten Sie auf das Haltbarkeitsdatum
der Lebensmittel, damit Sie wissen,
wie lange sie gelagert werden
können.
DEUTSCH
51
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser
sammelt sich in einer Auffangrinne und
läuft durch eine Abflussöffnung in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Kompressor, wo es
verdampft.
Eine regelmäßige Reinigung des
Abtauwasser-Ablauflochs in der Mitte
des Kühlfachkanals ist wichtig, um zu
verhindern, dass das Wasser überläuft
und auf die eingelagerten Lebensmittel
tropft.
Benutzen Sie hierfür den Rohrreiniger,
der mit dem Gerät geliefert wird.
VORSICHT!
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich
nicht für die Reinigung im
Geschirrspüler.
7.2 Regelmäßige Reinigung
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
7.3 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif
automatisch aus dem Verdampfer des
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.4 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
52
www.aeg.com
8.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde nicht Stecken Sie den Netzstecker
richtig in die Steckdose ge- korrekt in die Steckdose.
steckt.
Es liegt keine Spannung an
der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie
sich an eine Elektrofachkraft.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil steht.
Es wird ein akustisches oder
optisches Alarmsignal ausgelöst.
Das Gerät wurde vor kurzem Siehe „Alarm Tür offen“
eingeschaltet.
oder „Hochtemperaturalarm“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch.
Siehe „Alarm Tür offen“
oder „Hochtemperaturalarm“.
Die Tür ist geöffnet.
Schließen Sie die Tür.
Der Kompressor ist durchge- Die Temperatur wurde falsch Siehe Kapitel „Bedienfeld“.
hend in Betrieb.
eingestellt.
Es wurden zu viele LebensWarten Sie einige Stunden
mittel gleichzeitig eingelegt. und prüfen Sie erneut die
Temperatur.
Der Kompressor schaltet
sich nicht sofort ein, nachdem Sie „Coolmatic“ gedrückt oder die Temperatur
auf einen anderen Wert eingestellt haben.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Kapitel „Montage“.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie einlagern.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe Abschnitt „Schließen
der Tür“.
Die Funktion Coolmatic ist
eingeschaltet.
Siehe Abschnitt „Funktion
Coolmatic“.
Der Kompressor schaltet
sich erst nach einer Weile
ein.
Das ist normal, es ist kein
Fehler aufgetreten.
DEUTSCH
53
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Tür ist nicht richtig ausgerichtet oder berührt das
Belüftungsgitter.
Das Gerät ist nicht ausgerichtet.
Siehe Montageanleitung.
Die Tür lässt sich nicht leicht
öffnen.
Sie haben versucht, die Tür
unmittelbar nach dem
Schließen wieder zu öffnen.
Warten Sie einige Sekunden
zwischen dem Schließen und
erneuten Öffnen der Tür.
Die Lampe funktioniert nicht. Die Lampe ist im StandbyModus.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kundendienststelle.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe Abschnitt „Schließen
der Tür“.
Die Dichtung ist verzogen
oder verschmutzt.
Siehe Abschnitt „Schließen
der Tür“.
Die Lebensmittel sind nicht
richtig verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.
Die Temperatur wurde falsch Siehe Kapitel „Bedienfeld“.
eingestellt.
Das Gerät ist voll beladen
und auf die niedrigste Temperatur eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein. Siehe Kapitel
„Bedienfeld“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu niedrig und die Umgebungstemperatur zu hoch.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein. Siehe Kapitel
„Bedienfeld“.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Während des automatischen Dies ist normal.
Abtauprozesses schmilzt Reif
auf der Rückwand.
Es gibt zu viel Kondenswasser an der Rückwand des
Kühlschranks.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur bei
Bedarf.
Die Tür wurde nicht vollstän- Achten Sie darauf, die Tür
dig geschlossen.
vollständig zu schließen.
Das eingelagerte Lebensmit- Packen Sie das Lebensmittel
tel wurde nicht verpackt.
in eine geeignete Verpackung, bevor Sie es in das
Gerät legen.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Lebensmittel verhindern das Stellen Sie sicher, dass die
Abfließen des Wassers in
Lebensmittel nicht die Rückden Wassersammler.
wand berühren.
54
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Die Temperatur kann nicht
eingestellt werden.
Die Funktion „Coolmatic“ ist Schalten Sie die Funktion
eingeschaltet.
„Coolmatic“ manuell aus,
oder warten Sie mit dem
Einstellen der Temperatur,
bis die Funktion automatisch
ausgeschaltet wird. Siehe
Abschnitt Funktion „Coolmatic“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu niedrig/zu hoch.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe Abschnitt „Schließen
der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät geben.
Es wurden zu viele LebensLagern Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig eingelegt. mittel zur selben Zeit ein.
DEMO erscheint auf dem
Display.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Funktion Coolmatic ist
eingeschaltet.
Siehe Abschnitt „Funktion
Coolmatic“.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät
sicherstellen. Siehe Kapitel
„Tipps und Hinweise“.
Das Gerät befindet sich im
Demo-Betrieb.
Halten Sie Taste OK etwa 10
Sekunden gedrückt, bis ein
langer Signalton ertönt und
das Display für kurze Zeit
ausgeschaltet wird.
DEUTSCH
Störung
Mögliche Ursache
In der Temperaturanzeige ist Temperatursensorproblem.
das Symbol
oder
oder
anstatt der Zahlen zu sehen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
8.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
55
Abhilfe
Bitte wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kundendienststelle (das Kühlsystem
hält zwar die eingelagerten
Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
8.3 Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
56
www.aeg.com
9. GERÄUSCHE
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
10. TECHNISCHE DATEN
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Innenseite des
Geräts sowie auf dem Energielabel.
Der QR-Code auf dem Energielabel des
Geräts enthält einen Web-Link zu den
Leistungsdaten des Geräts in der EU
EPREL Datenbank. Bewahren Sie das
Energielabel zusammen mit der
Bedienungsanleitung und allen anderen
mitgelieferten Dokumenten zum
Nachschlagen auf.
Sie finden die gleichen Informationen in
EPREL über folgenden Link: https://
eprel.ec.europa.eu. Dazu benötigen Sie
außerdem die Modellbezeichnung und
Produktnummer, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben sind.
11. INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE
Die Installation und die Vorbereitung des
Geräts für eine eventuelle EcoDesignPrüfung müssen mit EN 62552
übereinstimmen. Die Anforderungen an
die Belüftung, die Abmessungen der
Aussparungen und die Mindestabstände
auf der Rückseite müssen den Angaben
in diesem Benutzerhandbuch in Kapitel 3
entsprechen. Für weitere Informationen,
einschließlich der Beladungspläne,
wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
DEUTSCH
57
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
58
www.aeg.com
DEUTSCH
59
211625637-A-072020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement