Progress PG0863 Kasutusjuhend

Progress PG0863 Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
Käyttöohje
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Külmik
Pakastin
Saldētava
Šaldiklis
PG0863
2 Progress
SISUKORD
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Juhtpaneel
Igapäevane kasutamine
Vihjeid ja näpunäiteid
2
4
5
7
9
9
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Helid
Tehnilised andmed
Teave testimisasutustele
11
12
15
16
16
Jäetakse õigus teha muutusi.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda
vajadusel vaadata.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed
võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja
juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama
ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
3 kuni 8-aastased lapsed võivad seadmesse toiduaineid
panna ja neid sealt välja võtta, kui neid on eelnevalt
põhjalikult juhendatud.
Ulatusliku või keeruka puudega isikud võivad seda seadet
kasutada juhul, kui neid on eelnevalt põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Progress 3
Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides
kauplustes, kontorites ja mujal;
– Hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Vältimaks toidu riknemist järgige järgmisi juhiseid:
– ärge jätke ust liiga kauaks lahti;
– puhastage regulaarselt toiduga kokkupuutuvaid pindu
ning juurdepääsetavaid tühjendussüsteeme;
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks
mehhaanilisi ega muid vahendeid – kasutage ainult tooja
soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks mõeldud
osades elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja poolt
spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.
Kui seade jääb pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja,
sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida
seadme sisemuses hallituse tekkimist.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
4 Progress
OHUTUSJUHISED
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult
kvalifitseeritud tehnik.
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
• Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
• Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
• Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
• Ärge jätke seadet vihma kätte.
• Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
• Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
• Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
HOIATUS! Seadme
paigaldamisel veenduge, et
toitejuhe kulgeks vabalt ega
oleks vigastatud.
HOIATUS! Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
• Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku poole.
• Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni
pistikust.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse,
põletuse, elektrilöögi või
tulekahjuoht!
Seade sisaldab isobutaani (R600a),
so looduslik gaas, millel puudub oluline
keskkonnamõju. Olge ettevaatlik, et te
isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
• Kui külmutusagens on viga saanud, siis
veenduge, ega seadmest ei tule leeke
või suitsu. Õhutage ruum korralikult.
• Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks
vastu seadme plastpindu.
• Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Progress 5
• Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
• Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
• Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid märgade
või niiskete kätega.
• Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
• Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
• Enne sügavkülmikuossa asetamist
pakkige toit mõnda toiduga
kokkupuutuvasse materjali.
seda teha ebapädeval isikul, võib see
kahjustada seadme ohutust ja muuta
garantii kehtetuks.
• Pärast mudeli tootmise lõpetamist on 7
aasta jooksul saadaval järgmised
tagavaraosad: termostaadid,
temperatuuriandurid, trükkplaadid,
valgusallikad, uksekäepidemed,
uksehinged, lahtrid ja korvid. Pidage
meeles, et mõned tagavaraosad on
saadaval ainult ametlikele
parandajatele ning et mõned
tagavaraosad ei pruugi kõigile
mudelitele sobida.
• Uksetihendid on saadaval 10 aasta
jooksul pärast mudeli tootmise
lõpetamist.
Puhastus ja hooldus
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Seadme
vigastamise või kahjustamise
oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada
ja laadida ainult kvalifitseeritud tehnik.
• Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage. Kui
äravooluava on ummistunud, koguneb
sulamisvesi seadme põhjale.
Teenindus
• Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega. Kasutage ainult
originaalvaruosi.
• Pidage meeles, et kui olete
parandanud seadet ise või lasknud
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
• Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
• Selle seadme külmutusagensi süsteem
ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
• Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
• Ärge vigastage soojusvaheti läheduses
paiknevat jahutusüksust.
PAIGALDAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
HOIATUS! Seadme
paigaldamise kohta leiate
teavet paigaldusjuhistest.
HOIATUS! Fikseerige seade
vastavalt paigaldusjuhistele, et
ära hoida seadme ebastabiilset
asendit.
6 Progress
D3
D1
Mõõdud
W1
90
D2
°
W3
A
B
H1
W2
Üldmõõdud1)
Kasutuseks vajalik ruum1)
H1
mm
873
W1
mm
548
D1
mm
549
1) seadme kõrgus, laius ja sügavus ilma käepideme ja
tugijalgadeta
B
mm
36
1) seadme kõrgus, laius ja sügavus koos käepideme ja
tugijalgadega pluss jahutava õhu vabaks ringluseks
vajalik ruum
Üldine kasutuseks vajalik ruum1)
Kasutuseks vajalik ruum1)
H 2 (A+B)
mm
916
W2
mm
548
D2
mm
551
A
mm
880
H 3 (A+B)
mm
916
W3
mm
548
D3
mm
1071
1) seadme kõrgus, laius ja sügavus koos käepideme ja
tugijalgadega pluss jahutava õhu vabaks ringluseks
vajalik ruum pluss minimaalne ukse avamiseks vajalik
ruum, mis võimaldab eemaldada kõiki seadme sisemi‐
si komponente
Progress 7
Asukoht
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab kehtivatele
normidele.
• Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
• See seade vastab EÜ direktiividele.
Seadme parima toimimise tagamiseks ei
tohiks seda paigaldada soojusallikate
lähedusse (ahi, kamin, pliit, radiaator jms)
või otsese päikesevalguse kätte. Jälgige,
et õhk saaks ka seadme taga vabalt
liikuda.
Ventilatsiooninõuded
Paigaldamine
Seadme taga tuleb tagada piisav
õhuringlus.
Seade tuleb paigaldada kuiva,
hästiventileeritavasse siseruumi.
min.
200 cm2
5 cm
See seade on ette nähtud kasutamiseks
siseruumis, mille temperatuur on
vahemikus 10°C kuni 43°C.
Kui te pole kindel, kuhu seade
paigaldada, siis pöörduge
müüja, klienditeeninduse või
lähima volitatud
teeninduskeskuse poole.
min.
200 cm2
Seadet peab saama
eemaldada vooluvõrgust.
Seetõttu peab see olema
kergesti ligipääsetav ka pärast
paigaldamist.
ETTEVAATUST! Näpunäiteid
ühendamise kohta leiate
paigaldusjuhistest.
Elektriühendus
Ukse avamissuuna muutmine
• Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie kohalikule
vooluvõrgule.
• Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
Teavet paigaldamise ja ukse avamissuuna
muutmise kohta leiate eraldi dokumendist.
ETTEVAATUST! Ukse
avamissuuna muutmisel
asetage põranda kaitsmiseks
maha vastupidav materjal.
JUHTPANEEL
1
1 Toite indikaatortuli
2
3
4
5
2 Temperatuuriregulaator ja sisse/väljalüliti
8 Progress
3 FastFreeze-tuli
4 FastFreeze-lüliti ja hoiatuse
lähtestuslüliti
5 Hoiatustuli
Sisselülitamine
FastFreeze-funktsioon
1. Pange toitepistik pistikupessa.
2. Keerake temperatuuriregulaator
päripäeva keskmisse asendisse.
Kui temperatuur seadmes läheb liiga
kõrgeks, hakkab hoiatustuli vilkuma ja
kõlama hakkab helisignaal.
3. Vajutage FastFreeze-lülitit ja
helisignaal vaikib. Hoiatustuli jätkab
vilkumist, kuni sisetemperatuur
saavutab külmutatud toidu
säilitamiseks vajaliku taseme.
Funktsiooni FastFreeze kasutatakse
toiduainete eel- ja kiirkülmutamiseks enne
nende sügavkülmasektsiooni paigutamist.
See funktsioon kiirendab värske toidu
külmutamist, vältides samal ajal külmikus
juba olevate toiduainete ebasoovitavat
soojenemist.
Väljalülitamine
1. Seadke temperatuuriregulaator "0"asendisse.
Toiteindikaatori tuli lülitub välja.
2. Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.
Siiski on teil seadme sisetemperatuuri
võimalik ka ise valida.
Sobiva seade valimisel tuleb pidada
meeles, et seadme sisetemperatuur
sõltub:
• ruumi temperatuurist;
• ukse avamise sagedusest;
• säilitatava toidu kogusest;
• seadme asukohast.
Kõige sobivam on tavaliselt keskmine
seade.
Seadme kasutamiseks:
1. Seadmes madalama temperatuuri
saavutamiseks keerake
temperatuuriregulaatorit päripäeva.
2. Seadmes kõrgema temperatuuri
saavutamiseks keerake
temperatuuriregulaatorit vastupäeva.
Värske toidu külmutamiseks
lülitage sisse funktsioon
FastFreeze vähemalt 24 tundi
enne toidu lõplikku
eelkülmutamist.
Funktsiooni sisselülitamiseks tehke
järgmist.
1. Vajutage FastFreeze-nuppu 2-3
sekundit, et funktsioon FastFreeze
sisse lülitada. Funktsiooni FastFreezetuli süttib.
2. Paigutage toit sügavkülmasektsiooni ja
jätke funktsioon FastFreeze
järgmiseks 24 tunniks sisse. Vt jaotist
"Värske toidu külmutamine".
See funktsioon lülitub 52 tunni
pärast automaatselt välja. Selle
funktsiooni saab ükskõik millal
välja lülitada, vajutades 2-3
sekundit FastFreeze-lülitit.
Kõrge temperatuuri hoiatus
Kui sügavkülmasektsioonis temperatuur
tõuseb (nt elektrikatkestuse tõttu), hakkab
hoiatustuli vilkuma ja kõlab helisignaal.
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage
lihtsalt hoiatuse lähtestuslülitit.
Tavaliste tingimuste taastumisel lõpeb
hoiatustule vilkumine ja helisignaal lülitub
automaatselt välja.
Progress 9
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Värske toidu külmutamine
Sügavkülmutiosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Värske toidu külmutamiseks lülitage sisse
funktsioon FastFreeze vähemalt 24 tundi
enne toidu sügavkülmutiossa panemist.
Jaotage värsked toiduained ühtlaselt
ülevalt esimesse sektsiooni või sahtlisse.
ETTEVAATUST!
Sulamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta kauem
kui andmeplaadil toodud
"tempreatuuri tõusu aeg" seda
lubaks, tuleb sulatatud toit
kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja seejärel
jahutada ja uuesti külmutada.
Vt "Kõrge temperatuuri
hoiatus".
Maksimaalne toidu kogus, mida uusi
toiduaineid lisamata 24 tunni jooksul
külmutada saab, on ära toodud seadme
siseküljel asuval andmesildil.
Sulatamine
Kui külmutusprotsess on lõppenud,
pöördub seade automaatselt tagasi
eelmise temperatuuriseade juurde (vt
"FastFreeze-funktsioon").
Sügavkülmutatud või külmutatud
toiduaineid võib enne tarvitamist sulatada
külmikus või külma vette asetatud
kilekotis.
Külmutatud toidu säilitamine
See oleneb saadaolevast ajast ja toidu
tüübist. Väikseid toiduportsjoneid võib
küpsetada ka külmutatult.
Enne seadme esmakordset käivitamist või
pärast pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel enne toiduainete sissepanekut
vähemalt 3 tundi töötada funktsioonil
FastFreeze.
Tänu sügavkülmuti sahtlitele on vajalike
toidupakkide leidmine kiire ja lihtne. Kui
soovite säilitada suuremas koguses
toiduaineid, siis eemaldage kõik sahtlid
(välja arvatud alumine), mis peab jääma
oma kohale piisava õhuringluse
tagamiseks.
Jääkuubikute valmistamine
Seadmel on olemas üks või mitu mahutit
jääkuubikute valmistamiseks.
Mahutite külmikust
väljavõtmiseks ärge kasutage
metallesemeid.
1. Täitke need mahutid veega.
2. Asetage jäämahutid
sügavkülmikusektsiooni.
Jälgige, et toiduained ei oleks uksele
lähemal kui 15 mm.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
Näpunäiteid energia
säästmiseks
• Seadme sisemine konfiguratsioon on
see, mis tagab kõige efektiivsema
energiatarbimise.
• Ärge avage ust sageli ja ärge jätke ust
lahti kauemaks kui vaja.
• Mida külmem on temperatuuriseade,
seda suurem on energiatarbimine.
• Tagage hea ventilatsioon. Ärge katke
ventilatsiooniavasid või -võret.
10 Progress
Näpunäiteid
sügavkülmutamiseks
Nõuandeid külmutatud toidu
säilitamiseks
• Lülitage FastFreeze-funktsioon sisse
vähemalt 24 tundi enne toiduainete
sügavkülmutisse asetamist.
• Enne külmutamist mässige toit kindlalt:
fooliumisse, toidukilesse või kilekotti,
õhukindlasse kaanega aumasse.
• Külmutamise ja sulatamise
hõlbustamiseks jaotage toiduained
väiksemateks portsjoniteks.
• Kõigile külmutatud toidupakkidele on
soovitatav kleepida sildid. See aitab teil
toitu ära tunda ja otsustada, millises
järjekorras seda tarvitada.
• Kvaliteedi tagamiseks peaks
külmutatav toit olema täiesti värske.
See kehtib eeskätt puu- ja juurviljade
puhul, mis tuleks külmutada kohe
pärast korjamist.
• Ärge külmutage vedelikke sisaldavaid
purke, eriti aga süsihappegaasiga
jooke, sest need võivad külmutamise
ajal plahvatada.
• Ärge pange sügavkülmikusse sooja
toitu. Enne hoiule panekut laske toidul
jahtuda toatemperatuurini.
• Et vältida juba külmutatud toidu
temperatuuri tõusu, ärge paigutage
värsket külmutamata toitu otse selle
vastu. Pange toatemperatuuril olev toit
sügavkülmuti sellesse ossa, kus pole
juba külmunud toiduaineid.
• Ärge sööge jääkuubikuid, mahlajääd
või jääkomme kohe pärast
sügavkülmikust väljavõtmist.
Külmakahjustuse oht.
• Sulanud toitu ei tohi uuesti külmutada.
Kui toit on sulanud, tuleb see keeta või
küpsetada, jahutada ja alles siis
külmutada.
• Keskmine temperatuuriseade tagab
külmutatud toiduainete hea säilimise.
Kõrgem temperatuur külmikus võib
toidu säilivusaega lühendada.
• Külmutatud toiduainete säilitamiseks
sobib kogu sügavkülmikusektsioon.
• Jätke toiduainete ümber veidi vaba
ruumi, et õhk saaks seal vabalt liikuda.
• Õigete säilitusnõuete teadasaamiseks
vaadake kindlasti pakendil olevat
teavet.
• Tähtis on pakkida toiduained selliselt,
et vesi, niiskus või kondensvesi
pakendisse sisse ei pääseks.
Ostunõuanded
Pärast sisseoste:
• Kontrollige, ega pakend pole katki selline toit võib olla riknenud. Kui
pakend on paisunud või märg, võib see
viidata valedele säilitustingimustele ja
sellele, et sulamine võib olla juba
alanud.
• Et piirata külmutatud toiduainete
sulamahakkamist, ostke need alati
kõige viimasena ja kasutage
transportimisel termoisolatsiooniga
külmakotti.
• Poest koju jõudes asetage külmutatud
toiduained kohe sügavkülmikusse.
• Kui märkate, et toit on kasvõi osaliselt
sulanud, ärge seda uuesti külmutage.
Tarvitage see ära esimesel võimalusel.
• Jälgige aegumiskuupäeva ja muud
pakendil olevat säilitusinfot.
Hoiuaeg
Toidu tüüp
Hoiuaeg (kuud)
Leib
3
Puuviljad (välja arvatud tsitruselised)
6 - 12
Köögiviljad
8 - 10
Progress 11
Toidu tüüp
Hoiuaeg (kuud)
Järelejäänud toit (lihata)
1-2
Piimatooted:
Või
Pehme juust (nt mozzarella)
Kõva juust (nt parmesan, tšedar)
6-9
3-4
6
Mereannid:
Rasvane kala (nt lõhe, makrell)
Lahja kala (nt tursk, lest)
Krevetid
Austrid, rannakarbid
Küpsetatud kala
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Liha:
Linnuliha
Loomaliha
Sealiha
Lambaliha
Vorst
Sink
Järelejäänud toit (lihaga)
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga üle
seadme sisemus ja kõik sisetarvikud, et
eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST! Ärge
kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid puhastusvahendeid,
sest need võivad seadme
pinda kahjustada.
ETTEVAATUST! Seadme
tarvikuid ega osi ei tohi pesta
nõudepesumasinas.
Regulaarne puhastamine
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt uksetihendeid
ja pühkige need puhtaks, eemaldades
mustuse ja prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
12 Progress
Sügavkülmiku sulatamine
ETTEVAATUST! Aurusti
vigastamise vältimiseks ärge
kasutage sellelt härmatise
eemaldamisel teravaid metallist
tööriistu.
Ärge kasutage sulatamise
kiirendamiseks mehaanilisi
seadmeid või muid kunstlikke
vahendeid peale tootja poolt
soovitatute.
Ligikaudu 12 tundi enne
sulatamist valige madalam
temperatuur, et luua piisav
külmareserv katkestuse ajaks.
Sügavkülmiku riiulitel ja ülemise sektsiooni
ümbruses moodustub alati teatud kogus
härmatist.
Sulatage külmik, kui härmatisekihi paksus
on umbes 3–5 millimeetrit.
1. Lülitage seade välja või eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Võtke toiduained välja ja pange
jahedasse kohta.
ETTEVAATUST!
Külmutatud toiduainete
temperatuuri tõus
sulatamise ajal võib
lühendada nende
kõlblikkusaega.
Ärge puudutage külmutatud
tooteid märgade kätega.
Käed võivad külmutatud
toodete külge kinni jääda.
3. Jätke uks lahti. Kaitske põrandat
sulamisvee eest, asetades seadme
ette lapi või lameda nõu.
4. Sulatamisprotsessi kiirendamiseks
asetage sügavkülmakambrisse sooja
veega täidetud keedunõu. Lisaks
eemaldage sulatamisel lahti murdunud
jäätükid. Kasutage selleks komplekti
kuuluvat kaabitsat.
5. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage
sisemust hoolikalt. Hoidke jääkaabits
tulevaseks kasutuseks alles.
6. Lülitage seade sisse ja sulgege uks.
7. Seadke temperatuuriregulaator
maksimaalsele külmale ja laske
seadmel selle seadistusega vähemalt
3 tundi töötada.
Alles siis pange toiduained
sügavkülmutisektsiooni tagasi.
Seadme mittekasutamise
periood
Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata,
siis rakendage järgmisi ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
5.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Sulatage seade.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks lahti, et vältida halva lõhna
tekkimist.
VEAOTSING
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Progress 13
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Toitepistik ei ole korralikult
pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korrali‐
kult pistikupessa.
Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõ‐
ni muu elektriseade. Võtke
ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga.
Seade teeb liiga valju müra.
Seade ei ole paigutatud ta‐
sapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paik‐
neb stabiilselt.
Heli- või visuaalne hoiatus
on sees.
Seade on hiljuti sisse lülita‐
tud.
Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
tus" või "Kõrge temperatuuri
hoiatus".
Temperatuur seadmes on lii‐
ga kõrge.
Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
tus" või "Kõrge temperatuuri
hoiatus".
Temperatuur on valesti vali‐
tud.
Vt jaotist "Juhtpaneel".
Panite külmikusse korraga
liiga palju toiduaineid.
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti tempera‐
tuuri.
Ruumi temperatuur on liiga
kõrge.
Vt jaotist "Paigaldamine".
Seadmesse paigutatud toit
oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
Seadme uks ei ole korrali‐
kult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Funktsioon FastFreeze on
sisse lülitatud.
Vt jaotist "Funktsioon FastF‐
reeze".
Kompressor ei hakka kohe
tööle pärast "FastFreeze"
vajutamist või pärast tempe‐
ratuuri muutmist.
Kompressor käivitub mõne
aja pärast.
See on normaalne, viga ei
ole.
Uks ei ole õiges asendis või
on vastu ventilatsioonivõret.
Seade on loodist väljas.
Vt paigaldusjuhiseid.
Uks ei avaneb raskelt.
Üritasite ust avada liiga kii‐
resti pärast selle sulgemist.
Pärast ukse sulgemist ja en‐
ne selle uuesti avamist oo‐
dake mõni sekund.
Härmatist ja jääd on liiga
palju.
Seadme uks ei ole korrali‐
kult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Kompressor töötab pidevalt.
14 Progress
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Tihend on deformeerunud
või must.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Toiduained ei ole korralikult
pakendatud.
Pakendage toiduained pare‐
mini.
Temperatuur on valesti vali‐
tud.
Vt jaotist "Juhtpaneel".
Seade on väga täis ja vali‐
tud on madalaim tempera‐
tuur.
Valige kõrgem temperatuur.
Vt jaotist "Juhtpaneel".
Seadme valitud temperatuur
on liiga madal ja ümbritsev
temperatuur liiga kõrge.
Valige kõrgem temperatuur.
Vt jaotist "Juhtpaneel".
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava ei
ole ühendatud kompressori
kohal asuva aurustumisren‐
niga.
Suunake sulamisvee välja‐
voolujuhik aurustumisrenni.
Temperatuuri ei saa määra‐
ta.
Sisse on lülitatud "FastFree‐
ze-funktsioon".
Lülitage "FastFreeze-funktsi‐
oon" käsitsi välja või ooda‐
ke, kuni funktsioon auto‐
maatselt valitud temperatuu‐
rile lähtestub. Vt jaotist
"FastFreeze-funktsioon".
Temperatuur seadmes on lii‐
ga madal/kõrge.
Temperatuur ei ole õigesti
seadistatud.
Valige kõrgem/madalam
temperatuur.
Seadme uks ei ole korrali‐
kult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Toidu temperatuur on liiga
kõrge.
Laske toiduainetel jahtuda
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga pal‐
ju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse kor‐
raga liiga palju toitu.
Härmatise paksus on üle 4-5
mm.
Sulatage seade.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage uks ainult vajadusel.
Funktsioon FastFreeze on
sisse lülitatud.
Vt jaotist "Funktsioon FastF‐
reeze".
Progress 15
Probleem
Toite indikaatortuli vilgub.
Võimalik põhjus
Lahendus
Seadmes ei ole külma õhu
ringlust.
Veenduge, et seadmes on
tagatud külma õhu ringlus.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäi‐
teid".
Temperatuuri mõõtmisel il‐
mes tõrge.
Pöörduge kvalifitseeritud
elektriku või lähima teenin‐
duskeskuse poole.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
Ukse sulgemine
2. Vajadusel reguleerige ust. Vt
paigaldusjuhiseid.
3. Vajadusel asendage katkised
uksetihendid uutega. Võtke ühendust
volitatud teeninduskeskusega.
1. Puhastage uksetihendid.
HELID
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
16 Progress
TEHNILISED ANDMED
Tehniline teave asub seadme siseküljel
oleval andmesildil ning energiamärgisel.
Seadme energiamärgisel olevalt QRkoodilt leiate veebilingi infoga selle
seadme omaduste kohta EL EPREL-i
andmebaasis. Hoidke energiamärgis koos
kasutusjuhendi ja kõigi muude seadmega
kaasas olnud dokumentidega alles.
Sama infot EPREL-is on võimalik leida ka
asukohast https://eprel.ec.europa.eu ning
kasutades mudeli nime ja tootenumbrit,
mille leiate seadme andmesildilt.
TEAVE TESTIMISASUTUSTELE
Selle seadme paigaldamine ja
ettevalmistamine EcoDesign-kinnituse
saamiseks vastab direktiivile EN 62552.
Ventilatsiooninõuded, paigaldusniši
mõõtmed ja minimaalne kaugus
tagaseinast on toodud käesolev
kasutusjuhendi 3. peatükis. Lisateavet (sh
infot täitmise kohta) saate tootjalt.
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
Progress 17
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Käyttöpaneeli
Päivittäinen käyttö
Vihjeitä ja neuvoja
17
19
20
23
24
25
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Äänet
Tekniset tiedot
Tietoja testilaitokselle
26
27
31
31
31
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitteen, jos
heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää
tätä laitetta, jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
18 Progress
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
kodinomainen käyttöympäristö.
Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen
välttämiseksi:
– vältä pitämästä ovea pitkään auki
– elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja
saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee
puhdistaa säännöllisesti
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai
muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa
tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista ja
kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta hometta ei synny
laitteen sisälle.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Progress 19
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
VAROITUS! Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä, ettei
virtajohto ole jäänyt puristuksiin
tai ole vaurioitunut.
VAROITUS! Älä käytä
jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto, kompressori).
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen
tai tulipalon vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen.
Muutoin juomasäiliöön muodostuu
painetta.
20 Progress
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden
asettamista pakastimeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen
pohjalle.
• Huomaa, että itse suoritetut tai muut
kuin ammattilaisen suorittamat
korjaukset voivat aiheuttaa
vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
• Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7
vuoden ajan mallin tuotannon
lopettamisesta: termostaatit, lämpötilaanturit, piirilevyt, valonlähteet,
ovenkahvat, oven saranat, telineet ja
korit. Huomaa, että jotkin näistä
varaosista ovat saatavilla ainoastaan
ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat
eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
• Oven tiivisteet ovat saatavilla 10
vuoden ajan mallin tuotannon
lopettamisesta.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä
vain alkuperäisiä varaosia.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
VAROITUS! Asenna laite
noudattamalla asennusohjeita.
VAROITUS! Varmista laitteen
hyvä tasapaino kiinnittämällä
se asennusohjeiden
mukaisesti.
Progress 21
D3
D1
Mitat
W1
90
D2
°
W3
A
B
H1
W2
Kokonaismitat1)
Käytön vaatima tila1)
H1
mm
873
W1
mm
548
D1
mm
549
1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman kahvaa ja
jalkoja
B
mm
36
1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva mukaan
luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon
vaadittu tila
Käytön vaatima kokonaistila1)
Käytön vaatima tila1)
H 2 (A+B)
mm
916
W2
mm
548
D2
mm
551
A
mm
880
H 3 (A+B)
mm
916
W3
mm
548
D3
mm
1071
1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva mukaan
luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon
vaadittu tila ja oven vähimmäiskulmaan avaamisen
vaatima tila kaikkien sisävarusteiden poistamista var‐
ten
22 Progress
Sijainti
Varmista laitteen optimaalinen toiminta
asentamalla se kauas lämpölähteistä
(uunit, liedet, lämpöpatterit ja keittotasot)
ja suojaamalla se suoralta
auringonvalolta. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
Sijoittaminen
Ilmanvaihtovaatimukset
Tämä laite tulee asentaa kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
ympäristölämpötilassa 10°C - 43°C.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
Laite on tarvittaessa voitava
kytkeä irti verkkovirrasta.
Pistokkeen on oltava helposti
ulottuvilla asennuksen jälkeen.
Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole
maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
HUOMIO! Lue erilliset
asennusohjeet.
Oven kätisyyden vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa koskevat
ohjeet.
HUOMIO! Suojaa lattia
kestävällä materiaalilla oven
avautumissuunnan vaihtamisen
aikana.
Progress 23
KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
4
5
1 Virran merkkivalo
2 Lämpötilan säädin ja virtapainike
3 FastFreeze -merkkivalo
4 FastFreeze -painike ja
hälytysmerkkiäänen kuittauspainike
5 Hälytysmerkkivalo
Laitteen kytkeminen toimintaan
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään keskiasentoon.
Jos laitteen sisälämpötila on liian korkea,
hälytysmerkkivalo vilkkuu ja laitteesta
kuuluu hälytysmerkkiääni.
3. Paina FastFreeze-kytkintä ja
hälytysmerkkiääni sammuu.
Hälytysmerkkivalo vilkkuu, kunnes
sisälämpötila on saavuttanut vaaditun
lämpötilatason elintarvikkeiden
turvallista pakastusta varten.
Laitteen käyttö:
Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1. Käännä lämpötilan säädin "O"asentoon.
Virran merkkivalo sammuu.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Lämpötilaa voidaan kuitenkin säätää
laitteen sisällä.
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
•
•
•
•
huoneen lämpötila
oven avaustiheys
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
laitteen sijainti.
1. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään laitteen sisälämpötilan
laskemiseksi.
2. Käännä lämpötilan säädintä
vastapäivään laitteen sisälämpötilan
nostamiseksi.
FastFreeze -toiminto
FastFreeze-toimintoa käytetään esi- ja
pikapakastamiseen pakastinosaston
toimintajaksoilla. Tämä toiminto nopeuttaa
tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista
suojaten samalla jo pakastettuja ruokia
lämpenemiseltä.
Kun pakastat tuoretta ruokaa,
aktivoi FastFreeze-toiminto
vähintään 24 tuntia ennen
elintarvikkeiden asettamista
laitteeseen esipakastusta
varten.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina painiketta FastFreeze 2-3
sekunnin ajanFastFreeze-toiminnon
kytkemiseksi toimintaan. FastFreezemerkkivalo syttyy.
2. Aseta elintarvikkeet pakastinosastoon
ja jätä FastFreeze-toiminto päälle vielä
24 tunniksi. Katso osio "Tuoreiden
elintarvikkeiden pakastaminen".
24 Progress
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Voit poistaa toiminnon käytöstä
milloin tahansa painamalla
FastFreeze-kytkintä 2–3
sekunnin ajan.
Korkean lämpötilan hälytys
hälytysmerkkivalo vilkkuu ja laitteesta
kuuluu äänimerkki.
Äänimerkki voidaan sammuttaa milloin
tahansa painamalla hälytyksen
kuittauspainiketta.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi,
hälytysmerkkivalon vilkkuminen loppuu ja
äänimerkki sammuu automaattisesti.
Kun pakastinosaston lämpötila nousee
(esimerkiksi sähkökatkon vuoksi),
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastin soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FastFreeze-toiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Aseta tuoreet elintarvikkeet tasaisesti
ensimmäiseen lokeroon tai laatikkoon
ylhäältä.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen (sijaitsee laitteen
sisäpuolella).
Kun pakastuminen on päättynyt, laite
palauttaa lämpötilan automaattisesti
edelliseen lämpötila-asetukseen (katso
kohta "FastFreeze-toiminto").
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 3
tunnin ajan FastFreeze-toiminnolla ennen
tuotteiden lisäämistä osastoon.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
nopeasti. Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot
alalaatikkoa lukuun ottamatta. Alalaatikon
on oltava paikallaan, jotta ilmankierto
toimii asianmukaisesti.
Säilytä elintarvikkeita vähintään 15 mm
päässä ovesta.
HUOMIO! Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö
on ollut poikki pitempään kuin
arvokilvessä (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet on
käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi ja sitten
jäähdytettävä, minkä jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen.
Katso kohta "Korkean
lämpötilan hälytys".
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai muovipussissa kylmän
veden alla.
Valitse sopivin menettely käytettävissä
olevan ajan ja elintarvikkeiden laadun
mukaan. Pienempiä paloja voidaan
kypsentää myös jäisinä.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi tai
useampi jääkuutioastia.
Progress 25
Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi
jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
1. Täytä kyseiset astiat vedellä.
2. Laita jääastiat pakastimeen.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
Energiansäästövinkkejä
• Laitteen sisäinen kokoonpano takaa
tehokkaimman energiankulutuksen.
• Älä avaa ovea usein tai pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
• Mitä alhaisempi lämpötila-asetus, sitä
suurempi energiankulutus.
• Varmista hyvä ilmankierto. Älä peitä
ilmanvaihtoritilöitä tai reikiä.
Pakastusohjeita
• Kytke FastFreeze-toiminto päälle
vähintään 24 tuntia ennen
elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
• Kääri ja tiivistä tuoreet elintarvikkeet
ennen pakastamista alumiinifolioon,
muovikelmuun tai -pusseihin,
ilmatiiviisiin kannellisiin astioihin.
• Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta
varten.
• Kaikkiin pakasteisiin on suositeltavaa
lisätä etiketit ja päivämäärät. Tämä
helpottaa elintarvikkeiden tunnistamista
ja mahdollistaa pakasteiden
käyttämisen ennen niiden
pilaantumista.
• Elintarvikkeet tulee pakastaa tuoreina
hyvän laadun varmistamiseksi.
Erityisesti hedelmät ja vihannekset
tulee pakastaa tuoreina, jotta niiden
kaikki ravintoaineet säilyisivät.
• Älä pakasta nesteitä sisältäviä pulloja
tai tölkkejä, varsinkaan hiilihapollisia
juomia - ne voivat räjähtää
pakastuksen aikana.
• Älä laita ruokia pakastimeen kuumina.
Anna niiden jäähtyä huoneen
lämpötilassa ennen pakastamista.
• Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastettujen
ruokien lämpötilan nousun. Aseta
huoneenlämpöiset ruoat pakastimen
kohtaan, jossa ei ole muita pakasteita.
• Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
• Älä pakasta sulaneita ruokia uudelleen.
Jos ruoka on sulanut, kypsennä ja
jäähdytä se ennen pakastamista.
Pakasteiden säilytysohjeita
• Keskikorkea lämpötila-asetus
varmistaa pakasteiden hyvän
säilyvyyden.
Korkeampi laitteen lämpötila-asetus voi
johtaa elintarvikkeiden nopeampaan
pilaantumiseen.
• Pakasteita voidaan säilyttää kaikkialla
pakastinosastossa.
• Jätä ruokien ympärille riittävästi tilaa
vapaan ilmankierron
mahdollistamiseksi.
• Tarkista säilytysaika elintarvikkeiden
pakkausmerkinnöistä.
• Elintarvikkeet on tärkeää pakata niin,
että ne on suojattu vedeltä, kosteudelta
ja kosteuden tiivistymiseltä.
Vinkkejä kaupassakäyntiin
Kaupassakäynnin jälkeen:
• Varmista, ettei pakkaus ole vaurioitunut
- muutoin vaarana on ruoan
pilaantuminen. Jos pakkaus on
paisunut tai märkä, sitä ei ole
välttämättä säilytetty optimaalisissa
olosuhteissa ja se voi olla jo osittain
sulanut.
• Jotta pakasteiden sulaminen
vältettäisiin, hae pakasteet vasta
ruokaostoksien lopussa ja kuljeta ne
eristetyssä kylmäkassissa.
26 Progress
• Aseta pakasteet pakastimeen
välittömästi kaupassakäynnin jälkeen.
• Jos pakasteet ovat sulaneet osittainkin,
niitä ei saa pakastaa uudelleen. Käytä
ne mahdollisimman pian.
• Noudata pakkaukseen merkittyä
viimeistä käyttöpäivämäärää ja
säilytysohjeita.
Säilytysaika
Ruokalaji
Säilytysaika (kuu‐
kautta)
Leipä
3
Hedelmät (ei koske sitrushedelmiä)
6 - 12
Vihannekset
8 - 10
Ruoantähteet ilman lihaa
1-2
Maitotuotteet:
Voi
Pehmeä juusto (esim. mozzarella)
Kova juusto (esim. parmesaani, cheddar)
6-9
3-4
6
Merenherkut:
Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli)
Vähärasvainen kala (esim. turska, kampela)
Katkaravut
Simpukat ilman kuoria
Keitetty kala
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Liha:
Lintupaisti
Naudanliha
Porsaanliha
Lammas
Makkarat
Kinkku
Ruoantähteet lihalla
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä
puhdistusaineita, hankaavia
jauheita, klooria tai
öljypohjaisia puhdistusaineita,
sillä ne vahingoittavat pintoja.
Progress 27
HUOMIO! Jääkaapin varusteita
ja osia ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Pakastimen sulattaminen
HUOMIO! Älä koskaan käytä
teräviä metalliesineitä huurteen
poistamisessa höyrystimestä,
sillä se voi vahingoittua.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla
välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
Aseta alhaisempi lämpötila
noin 12 tuntia ennen
sulatuksen aloittamista, jotta
pakasteet jäätyvät
mahdollisimman kylmiksi ja
varaavat näin itseensä kylmää
sulatustoimenpiteen ajaksi.
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon
muodostuu aina jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 3-5 mm.
1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota
pistoke pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki
elintarvikkeet ja laita ne viileään
paikkaan.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
HUOMIO! Pakasteiden
lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi
lyhentää niiden turvallista
säilytysaikaa.
Älä koske pakasteisiin
märin käsin. Kädet voivat
jäätyä kiinni ruokaan.
3. Jätä ovi auki. Suojaa lattia valuvalta
vedeltä (esim. pyyhkeellä tai matalalla
astialla).
4. Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla
lämmintä vettä sisältävän astian
pakastimen sisään. Poista myös
sulatuksen aikana irtoilevat jääpalat
pakastimen sisältä. Käytä tähän
tarkoitukseen pakkaukseen kuuluvaa
jääkaavinta.
5. Kun pakastin on sulatettu, kuivaa
sisäpinnat hyvin. Säilytä jääkaavin
tulevia käyttökertoja varten.
6. Kytke virta laitteeseen ja sulje ovi.
7. Aseta lämpötilan säädin
maksimijäähdytyksen asentoon ja
anna laitteen käydä vähintään 3 tuntia
tällä asetuksella.
Aseta elintarvikkeet vasta tämän jälkeen
takaisin pakastimeen.
Jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata laite.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi raolleen, jotta laitteen sisälle
ei muodostu epämiellyttävää hajua.
28 Progress
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pisto‐
rasiaan.
Pistorasiaan ei tule jännitet‐
tä.
Kokeile kytkemällä pistorasi‐
aan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasenta‐
jaan.
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Laite on kytketty vasta toi‐
mintaan.
Katso kohta "Ovihälytys" tai
"Korkean lämpötilan häly‐
tys".
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys" tai
"Korkean lämpötilan häly‐
tys".
Lämpötila on asetettu virhe‐
ellisesti.
Katso kohta "Käyttöpaneeli".
Laitteeseen on pantu monia
elintarvikkeita samanaikai‐
sesti.
Odota muutama tunti ja tar‐
kista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Lue ohjeet ”Asennus”-luvus‐
ta.
Ruoka on pantu kodinko‐
neeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huo‐
neen lämpötilaan ennen pa‐
kastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.
FastFreeze-toiminto on kyt‐
kettynä.
Katso kohta "FastFreeze-toi‐
minto".
Kompressori ei käynnisty
heti "FastFreeze"-painikkeen
painamisen tai lämpötilan
muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jon‐
kin ajan kuluttua.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Ovi on kohdistettu virheelli‐
sesti tai se on ilmanvaihto‐
säleikön tiellä.
Laite ei ole oikein tasapaino‐
tettu.
Lue asennusohjeet.
Kompressori käy jatkuvasti.
Progress 29
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ovi ei avaudu helposti.
Yritit avata oven välittömästi
sen sulkemisen jälkeen.
Odota muutama sekunti
oven sulkemisen jälkeen en‐
nen kuin avaat oven uudel‐
leen.
Laitteessa on liikaa huurretta
ja jäätä.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.
Tiiviste on vioittunut tai likai‐
nen.
Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.
Elintarvikkeita ei ole pakattu
kunnolla.
Pakkaa ruoat oikein.
Lämpötila on asetettu virhe‐
ellisesti.
Katso kohta "Käyttöpaneeli".
Laite on täytetty täyteen ja
siihen on asetettu alhaisin
lämpötila.
Säädä lämpötila korkeam‐
maksi. Katso kohta "Käyttö‐
paneeli".
Laitteen lämpötila-asetus on
liian matala ja ympäristöläm‐
pötila liian korkea.
Säädä lämpötila korkeam‐
maksi. Katso kohta "Käyttö‐
paneeli".
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole lii‐
tetty kompressorin yläpuolel‐
la olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
"FastFreeze -toiminto" on
kytketty päälle.
Kytke "FastFreeze-toiminto"
pois päältä manuaalisesti tai
odota, kunnes toiminto kyt‐
keytyy automaattisesti pois
päältä lämpötilan asettami‐
seksi. Katso kohta "FastF‐
reeze -toiminto".
Laitteen lämpötila on liian al‐
hainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeam‐
maksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta ”Oven
sulkeminen”.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan
ennen kuin laitat ruoat lait‐
teeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon
ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähem‐
män ruokia yhdellä kertaa.
Huurrekerroksen paksuus
on yli 4-5 mm.
Sulata laite.
30 Progress
Ongelma
Virran merkkivalo vilkkuu.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
FastFreeze-toiminto on kyt‐
kettynä.
Katso kohta "FastFreeze-toi‐
minto".
Laitteen kylmän ilman kierto
ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Lue ohjeet kohdasta "Neu‐
voja ja vinkkejä".
On tapahtunut lämpötilan
mittausvirhe.
Ota yhteyttä pätevään säh‐
köasentajaan tai paikalli‐
seen valtuutettuun huolto‐
palveluun.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
puhelimitse paikalliseen
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Progress 31
ÄÄNET
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän
laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen
kanssa.
Laitteen mukana toimitetun
energialuokkamerkinnän QR-koodi
sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on
EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen
suorituskykytiedot. Säilytä
energialuokkamerkintää yhdessä
Joitakin tietoja on saatavilla myös
EPREL:issä käyttämällä linkkiä https://
eprel.ec.europa.eu sekä laitteen
arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja
tuotenumeroa.
TIETOJA TESTILAITOKSELLE
Laitteen asennus- ja valmistelutoimet
EcoDesign-tarkistusta varten tulee
suorittaa standardin EN 62552 mukaisesti.
Noudatettavat ilmanvaihtovaatimukset,
asennuspaikan mitat sekä takaosan
vähimmäisetäisyydet on annettu tämän
ohjekirjan luvussa 3. Valmistajalta on
saatavilla lisätietoa sekä kuljetusohjeet.
32 Progress
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
Progress 33
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Vadības panelis
Izmantošana ikdienā
Padomi un ieteikumi
33
35
36
39
40
41
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Trokšņi
Tehniskie dati
Informācija pārbaudes iestādēm
42
44
47
47
47
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērni vecumā no 3 līdz 8. gadiem var ievietot priekšmetus
ierīcē un izņemt tos, ja viņi ir atbilstoši apmācīti.
Šo ierīci var izmantot personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Neļaujiet bērniem jaunākiem par 3 gadiem tuvoties ierīcei,
ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
Neļaujiet bērni rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
34 Progress
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem
mērķiem, piemēram:
– Lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos
un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās viesnīcās
un citās apdzīvojamās vidēs.
Lai izvairītos no pārtikas produktu piesārņošanas,
ievērojiet šādus norādījumus:
– neatstājiet durvis atvērtas ilgstoši;
– regulāri tīriet virsmas, kas var saskarties ar pārtiku un
pieejamām noplūdes sistēmām;
UZMANĪBU: sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
UZMANĪBU: nelietojiet ražotāja neieteiktas mehāniskas
ierīces vai citus līdzekļus atkušanas procesa paātrināšanai.
UZMANĪBU: nesabojājiet dzesētāja shēmu.
UZMANĪBU: nelietojiet ēdiena uzglabāšanas paredzētajos
nodalījumos elektroierīces, ja vien to izmantošanu
neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus
mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla
priekšmetus.
Ja ledusskapis ilgstoši paliek tukšs, izslēdziet to,
atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet vaļā durvis, lai
ierīcē neveidotos pelējums.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā aerosoli ar
uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
Progress 35
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Drošības nolūkos nelietojiet ierīci pirms
tās iebūvēšanas.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un slēgtus apavus.
• Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
• Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
• Pirms jebkāda darba veikšanas ar ierīci
(piemēram, durvju vēršanās virziena
maiņas) atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
• Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts virsmām.
• Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
• Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
• Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un pārāk
aukstās vietās.
• Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS! Novietojot
ierīci, pārliecinieties, ka vads
nav aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet
daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru
vai elektriķi, lai nomainītu elektriskās
detaļas.
• Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka
risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi,
izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas ir videi
praktiski nekaitīga. Rīkojieties uzmanīgi, lai
nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur
izobutānu.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci) ierīcē,
izņemot, ja ražotājs norādījis, ka to var
darīt.
• Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas vai
aizdegšanās avoti. Izvēdiniet telpu.
• Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas daļām.
• Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
36 Progress
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
• Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
• Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
• Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
• Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
• Pirms pārtikas ievietošanas saldētavas
nodalījumā ietiniet to pārtikai paredzētā
iesaiņojuma materiālā.
Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu vai ierīces
bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
• Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
• Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to. Ja
izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
Serviss
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru. Lietojiet tikai
oriģinālas rezerves daļas.
• Lūdzam ņemt vērā, ka pašrocīgi veikti
remontdarbi vai remontdarbi, kurus
veikušas neprofesionālas personas, var
radīt ar drošību saistītas sekas un
garantija var zaudēt spēku.
• Tālāk norādītās rezerves daļas būs
pieejamas 7 gadus pēc modeļa
ražošanas pārtraukšanas: termostati,
temperatūras sensori, iespiedshēmas
plates, gaismas avoti, durvju rokturi,
durvju eņģes, plaukti un grozi. Lūdzam
ņemt vērā, ka dažas no šīm rezerves
daļām ir pieejamas tikai profesionāliem
remontētājiem un ka ne visas rezerves
daļas der visiem modeļiem.
• Durvju blīves būs pieejamas 10 gadus
pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
• Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
• Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
• Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
BRĪDINĀJUMS! Skatiet
uzstādīšanas norādījumus, lai
uzstādītu savu ierīci.
BRĪDINĀJUMS! Nofiksējiet
ierīci saskaņā ar uzstādīšanas
norādījumos teikti, lai ierīce
nebūtu nestabila.
Progress 37
D3
D1
Izmēri
W1
90
D2
°
W3
A
B
H1
W2
Kopējie izmēri1)
Lietošanai nepieciešamā platība1)
H1
mm
873
W1
mm
548
D1
mm
549
1) ierīces augstums, platums un dziļums, neskaitot
rokturi un kājiņas
Lietošanai nepieciešamā platība1)
H 2 (A+B)
mm
916
W2
mm
548
D2
mm
551
A
mm
880
B
mm
36
1) ierīces augstums, platums un dziļums, ieskaitot rok‐
turus, kā arī vieta, kas nepieciešama brīvai dzesēšanai
nepieciešamā gaisa cirkulācijai
Lietošanai nepieciešamā kopējā platī‐
ba1)
H 3 (A+B)
mm
916
W3
mm
548
38 Progress
Lietošanai nepieciešamā kopējā platī‐
ba1)
D3
mm
1071
1) ierīces augstums, platums un dziļums, ieskaitot rok‐
turus, kā arī vieta, kas nepieciešama brīvai dzesēšanai
nepieciešamā gaisa cirkulācijai, kā arī vieta, kas nepie‐
ciešama, lai atvērtu durvis minimālā leņķī un izņemtu
visus iekšējos piederumus
Vieta
Lai ierīce darbotos pēc iespējas labāk, to
nedrīkst uzstādīt tuvu karstuma avotiem
(cepeškrāsnij, plītij, radiatoriem, plīts
virsmām) vai zem tiešiem saules stariem.
Pārliecinieties, ka ap ierīci aizmugurē brīvi
cirkulē gaiss.
kontaktspraudnis ir aprīkots ar papildu
kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
• Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
• Ierīce atbilst EEK direktīvām.
direktīvām:
Ventilācijas prasības
Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu
ventilāciju.
5 cm
min.
200 cm2
Novietošana
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdinātā
telpā.
Ierīci paredzēts lietot telpā, kur gaisa
temperatūra ir no 10°C līdz 43°C.
Ja jums ir kādas šaubas par
ierīces uzstādīšanas vietu,
lūdzu, sazinieties ar pārdevēju,
mūsu klientu apkalpošanas
centru vai tuvāko pilnvaroto
servisa centru.
Jābūt nodrošinātai iespējai
atvienot ierīci no elektrotīkla.
Tādēļ pēc ierīces uzstādīšanas
jābūt iespējai piekļūt
kontaktligzdai.
Elektriskais savienojums
• Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam, pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
• Ierīcei jābūt iezemētai. Lai nodrošinātu
zemējumu, strāvas kabeļa
min.
200 cm2
UZMANĪBU! Skatiet montāžas
norādījumus uzstādīšanai.
Durvju vēršanās virziena maiņa
Norādījumus par uzstādīšanu un durvju
vēršanās virziena maiņu, lūdzu, skatiet
atsevišķajā dokumentā ar norādījumiem.
UZMANĪBU! Durvju vēršanās
virziena maiņas laikā vienmēr
aizsargājiet grīdu no
saskrāpēšanas, izmantojot
izturīgu materiālu.
Progress 39
VADĪBAS PANELIS
1
2
3
4
5
1 Jaudas indikators
2 Temperatūras regulators un
ieslēgšanās/izslēgšanās slēdzis
3 FastFreeze gaisma
4 FastFreeze slēdzis un brīdinājuma
atcelšanas slēdzis
Brīdinājuma
indikators
5
Ierīces ieslēgšana
• telpas temperatūras;
• durvju vēršanās biežuma;
• uzglabāto produktu daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
Vidējais iestatījums parasti ir
vispiemērotākais.
1. Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā līdz vidējam
iestatījumam.
Ja temperatūra ierīcē ir pārāk augsta,
mirgos brīdinājuma gaismas signāls un
ieslēgsies brīdinājuma skaņas signāls.
3. Nospiediet slēdzi FastFreeze, un
skaņas signāls tiks izslēgts.
Brīdinājuma indikators mirgos, kamēr
temperatūra saldētavas iekšpusē
atgriežas tādā līmenī, kāds
nepieciešams drošai saldētas pārtikas
uzglabāšanai.
Izslēgšana
1. Iestatiet temperatūras regulatoru
stāvoklī "O".
Jaudas indikators izdzisīs.
2. Atvainojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēta automātiski.
Taču jūs varat arī pats iestatīt temperatūru
ierīces iekšpusē.
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu,
atceroties, ka temperatūra ierīces
iekšpusē ir atkarīga no:
Ierīces lietošana.
1. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā, lai
pazeminātu ierīces iekšējo
temperatūru.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai
paaugstinātu ierīces iekšējo
temperatūru.
FastFreeze funkcija
Funkciju FastFreeze izmanto iepriekšējai
sasaldēšanai un ātrai sasaldēšanai
saldēšanas nodalījumā. Šī funkcija
paātrina svaigu produktu sasaldēšanu un
vienlaikus aizsargā jau uzglabāšanai
ievietotos produktus no sasilšanas.
Lai sasaldētu svaigus
produktus, aktivizējiet
sasaldēšanas funkciju
FastFreeze vismaz 24 stundas
pirms sasaldēšanai paredzēto
produktu ievietošanas
saldētavā.
40 Progress
Funkcijas ieslēgšana.
1. 2-3 sekundes piespiediet taustiņu
FastFreeze, lai aktivizētu FastFreeze
funkciju. Iedegsies indikators
FastFreeze.
2. Novietojiet pārtiku saldēšanas
nodalījumā un atstājiet saldētavas
funkciju FastFreeze ieslēgtu vēl
24 stundas. Skatiet sadaļu “Svaigas
pārtikas sasaldēšana”.
Šī funkcija automātiski
izslēdzas pēc 52 stundām.
Funkciju jebkurā laikā var
deaktivizēt, 2–3 sekundes turot
nospiestu slēdzi FastFreeze.
Paaugstinātas temperatūras
brīdinājuma signāls
Ja saldētavas nodalījumā palielinās
temperatūra (piem., elektrības piegādes
pārtraukuma dēļ), brīdinājuma indikators
mirgo, un skan skaņa.
Skaņas signālu var izslēgt jebkurā brīdī,
piespiežot brīdinājuma atiestates slēdzi.
Kad atjaunoti normāli apstākļi, brīdinājuma
indikators pārstāj mirgot, un skaņas
signāls automātiski izslēdzas.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Svaigas pārtikas sasaldēšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Lai sasaldētu svaigus produktus,
aktivizējiet sasaldēšanas funkciju
FastFreeze vismaz 24 stundas pirms
sasaldēšanai paredzēto produktu
ievietošanas saldētavā.
Glabājiet svaigu pārtiku vienmērīgi
izkārtotā veidā pirmajā nodalījumā vai
atvilktnē no augšas.
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, nepievienojot
citus svaigus produktus, ir norādīts
tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas
ierīces iekšpusē.
Kad sasaldēšanas process ir pabeigts,
ierīce pati atjauno iepriekšējos
temperatūras iestatījumus (skat. sadaļu
"Funkcija FastFreeze ").
Saldētas pārtikas uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas neizmantošanas, pirms ievietojat
nodalījumā produktus, ļaujiet ierīcei
darboties vismaz 3 stundas, iestatot
funkciju FastFreeze.
Saldētavas grozi ļauj viegli un ātri atrast
nepieciešamos produktus. Ja ir jāuzglabā
liels produktu daudzums, izņemiet visas
atvilktnes, izņemot augšējo grozu, kuram
ir jāatrodas savā vietā, lai nodrošinātu
labu gaisa cirkulāciju.
Glabājiet pārtiku ne tuvāk kā 15 mm
attālumā no durvīm.
UZMANĪBU! Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma dēļ
(elektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks par
datu plāksnītē minēto
uzglabāšanas ilgumu
elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā,
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo, jāatdzesē un
atkārtoti jāsasaldē. Skatiet
sadaļu “Augstas temperatūras
brīdinājums”.
Atlaidināšana
Dziļi saldētus vai saldētus produktus pirms
lietošanas var atlaidināt ledusskapī vai
ielikt polietilēna maisiņā un tad aukstā
ūdenī.
Progress 41
Tas atkarīgs no pieejamā laika un
produkta veida. Nelielus produktus var
pagatavot arī saldētā veidā.
Ledus gabaliņu pagatavošana
Ierīces komplektācijā ir viena vai vairākas
ledus gabaliņu pagatavošanai piemērotas
paplātes.
Lai izņemtu trauciņus no
saldētavas, neizmantojiet
metāliskus priekšmetus.
1. Piepildiet šīs paplātes ar ūdeni.
2. Ielieciet paplātes saldētavā.
PADOMI UN IETEIKUMI
Ieteikumi elektroenerģijas
ietaupīšanā
• ierīces iekšējā konfigurācija nodrošina
visefektīvāko enerģijas lietojumu.
• Neatveriet vai neatstājiet ierīces durvis
atvērtas ilgāk nekā tas nepieciešams.
• jo aukstāka temperatūra, jo lielāks
enerģijas patēriņš.
• Nodrošiniet labu ventilāciju.
Nenosedziet ventilācijas restes vai
atveres.
Ieteikumi produktu sasaldēšanai
• Aktivizējiet funkciju FastFreeze vismaz
24 stundas pirms sasaldēšanai
paredzēto produktu ievietošanas
saldētavā.
• Pirms sasaldēšanas ietiniet un
noslēdziet svaigus produktus: alumīnija
folijā, polietilēna plēvē vai maisiņos,
gaisu necaurlaidīgos traukos ar vāku.
• Lai efektīvāk sasaldētu un atkausētu,
sadaliet pārtiku mazās porcijās.
• Ieteicams uz sasaldētiem produktiem
piestiprināt uzlīmes un norādīt
datumus. Tas palīdzēs noskaidrot, kas
ir sasaldēts un līdz kuram laikam to
vajadzētu izlietot.
• Lai saglabātu labu kvalitāti, produktus
vajadzētu sasaldēt svaigus. It īpaši
augļus un dārzeņus ieteicams sasaldēt
uzreiz pēc novākšanas, lai saglabātu
visas uzturvielas.
• Nesasaldējiet pudeles vai skārdenes ar
dzērieniem, it īpaši, ja dzēriens satur
oglekļa dioksīdu — sasaldēšanas laikā
tās var uzsprāgt.
• Nelieciet saldētavas nodalījumā karstus
ēdienus. Atdzesējiet tos līdz istabas
temperatūrai, pirms liekat nodalījumā.
• Lai izvairītos no jau saldētas pārtikas
temperatūras paaugstināšanās,
nenovietojiet tās tuvumā svaigu,
nesaldētu pārtiku. Ievietojiet istabas
temperatūras produktus tajā saldētavas
nodalījumā, kur nav saldētas pārtikas.
• Neēdiet ledus gabaliņus, ledū
sasaldētu ūdeni vai ledenes uzreiz pēc
to izņemšanas no saldētavas. Pastāv
apsaldējuma risks.
• Nesasaldējiet atkārtoti jau atkausētus
produktus. Ja produkti ir atkausēti,
pagatavojiet tos, atdzesējiet, tad
sasaldējiet.
Saldētu produktu uzglabāšanas
ieteikumi
• Vidējs temperatūras iestatījums
nodrošina labu saldētu produktu
saglabāšanu.
Augstāks temperatūras iestatījums
ierīcē var samazināt produktu derīguma
termiņu.
• Saldētus produktus var glabāt visā
saldētavas nodalījumā.
• Atstājiet pietiekami daudz vietas ap
produktiem, lai gais varētu brīvi cirkulēt
tiem apkārt.
• Lai uzzinātu par piemērotu glabāšanu,
skatiet uzlīmi uz produktu iepakojuma
ar informāciju par derīguma termiņu.
• Produktus svarīgi iesaiņot tā, lai tajos
neiekļūtu ūdens, mitrums un
kondensācija.
42 Progress
Iepirkšanās ieteikumi
Pēc iepirkšanās.
• Gādājiet, lai iepakojums nebūtu bojāts,
jo produkti var sabojāties. Ja
iepakojums ir uzblīdis vai slapjš, to,
iespējams, neuzglabāja optimālos
apstākļos un tas jau sācis atkausēties.
• Lai ierobežotu atkausēšanas procesu,
pērciet saldētus produktus pašās
iepirkšanās beigās un pārvietojiet tos
aukstiem produktiem paredzētā
termiskā un izolētā maisā.
• Pēc atgriešanās mājās nekavējoties
ievietojiet saldētu pārtiku saldētavā.
• Ja produkti ir pat nedaudz
atkausējušies, nesasaldējiet tos
atkārtoti. Apēdiet produktus pēc
iespējas ātrāk.
• Ievērojiet derīguma termiņu un
glabāšanas informāciju, kas norādīta uz
iepakojuma.
Glabāšanas laiks
Pārtikas veids
Glabāšanas laiks
(mēneši)
Maize
3
Augļi (izņemot citrusaugļus)
6 - 12
Dārzeņi
8 - 10
Ēdiena atliekas bez gaļas
1-2
Piena produkti:
Sviests
Mīksts siers (piem., Mozzarella)
Ciets siers (piem., parmezāns vai Čedaras siers)
6-9
3-4
6
Jūras veltes:
Treknas zivis (piem., lasis, skumbrija)
Liesas zivis (piem., menca, plekste)
Garneles
Nolobīti gliemeži un mīdijas
Pagatavota zivs
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Gaļa:
Putnu gaļa
Liellopa gaļa
Cūkgaļa
Jēra gaļa
Desiņas
Šķiņķis
Ēdiena atliekas ar gaļu
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
Progress 43
Iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc
tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU! Neizmantojiet
mazgāšanas līdzekļus,
abrazīvos pulverus, tīrīšanas
līdzekļus uz hlora vai eļļas
bāzes, tā kā tie var sabojāt
apdari.
UZMANĪBU! Ierīces
papildpiederumus un detaļas
trauku mazgājamā mašīnā
mazgāt nedrīkst.
Periodiska tīrīšana
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
Saldētavas atkausēšana
UZMANĪBU! Neizmantojiet
cietus skrāpjus ledus
notīrīšanai no iztvaikotāja, jo
šādi to var sabojāt.
Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus
līdzekļus atkušanas procesa
paātrināšanai.
Lai uzkrātu pietiekamu
aukstuma rezervi darbības
traucējumu gadījumā,
12 stundas pirms
atkausēšanas iestatiet zemāku
temperatūru.
Uz saldētavas plauktiem un ap augšējo
nodalījumu vienmēr izveidojas sarmas
kārtiņa.
Atkausējiet saldētavu, kad ledus biezums
sasniedz aptuveni 3-5 mm.
1. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no
elektrotīkla.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku un
novietojiet vēsā vietā.
UZMANĪBU! Atkausēšanas
laikā temperatūra saldētās
pārtikas iepakojumos
paaugstinās, tas var
saīsināt produktu derīguma
laiku.
Nepieskarieties saldētajiem
produktiem ar mitrām
rokām. Jūsu rokas var
piesalt pie ēdiena.
3. Atstājiet durvis atvērtas. Pasargājiet
grīdu no atkusušā ūdens, piem., ar
dvieli vai plakanu tvertni.
4. Lai paātrinātu atkausēšanu, novietojiet
saldētavas nodalījumā trauku ar siltu
ūdeni. Papildus pirms atkausēšanas
pabeigšanas izņemiet atkusušos ledus
gabalus. Šim mērķim izmantojiet
komplektācijā iekļauto ledus skrāpi.
5. Kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi
nosusiniet iekšpusi. Saglabājiet ledus
skrāpi turpmākai izmantošanai.
6. Ieslēdziet ierīci un aizveriet durvis.
7. Iestatiet temperatūras regulatoru tā, lai
iegūtu maksimālu aukstumu un ar šo
iestatījumu darbiniet ierīci vismaz
3 stundas.
Tikai pēc šī laika ievietojiet pārtikas
produktus atpakaļ saldētavā.
Ierīces ilgstoša neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1.
2.
3.
4.
5.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Atkausējiet ierīci.
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvispusvirus, lai nepieļautu
nepatīkama aromāta veidošanos.
44 Progress
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Kontaktdakša nav pareizi
pievienota elektrotīkla kon‐
taktligzdai.
Pareizi ievietojiet kontakt‐
dakšu kontaktligzdā.
Elektrotīkla kontaktligzdā
nav strāvas.
Pievienojiet elektrotīkla kon‐
taktligzdai citu elektroierīci.
Sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Ierīce darbojoties rada troks‐
ni.
Ierīce nav pareizi atbalstīta.
Pārbaudiet, vai ierīce stāv
stabili.
Redzams vai dzirdams
trauksmes signāls.
Ierīce ir nesen ieslēgta.
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
šanās brīdinājuma signāls"
vai "Paaugstinātas tempera‐
tūras brīdinājuma signāls".
Temperatūra ierīcē ir pārāk
augsta.
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
šanās brīdinājuma signāls"
vai "Paaugstinātas tempera‐
tūras brīdinājuma signāls".
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Vadības pa‐
nelis".
Vienlaicīgi ielikts liels daudz‐
ums pārtikas produktu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Telpas temperatūra ir pārāk
augsta.
Skatiet sadaļu "Uzstādīša‐
na".
Saldētavā ievietotie produkti
ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FastFreeze”.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Progress 45
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Kompresors nesāk darboties
uzreiz pēc "FastFreeze" no‐
spiešanas vai pēc tempera‐
tūras mainīšanas.
Kompresors sāk darboties
pēc kāda laika posma.
Tas ir normāli. Kļūda nav ra‐
dusies.
Durvis nav pareizi izlīdzinā‐
tas vai traucē ventilatora
restēm.
Ierīce nav nolīmeņota.
Skatiet uzstādīšanas norā‐
des.
Durvis atvērt nav viegli.
Jūs mēģinājāt atvērt durvis
uzreiz pēc aizvēršanas.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet da‐
žas sekundes.
Pārāk liels apsarmojums vai
ledus kārta.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Blīvējums ir deformēts vai
netīrs.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Pārtikas produkti nav pareizi
iesaiņoti.
Iesaiņojiet pareizi pārtikas
produktus.
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Vadības pa‐
nelis".
Ierīce ir piepildīta pilna, un
tai ir iestatīta viszemākā
temperatūra.
Iestatiet augstāku tempera‐
tūru. Skatiet sadaļu "Vadī‐
bas panelis".
Ierīcē iestatītā temperatūra ir
pārāk zema, un apkārtējā
temperatūra ir pārāk augsta.
Iestatiet augstāku tempera‐
tūru. Skatiet sadaļu "Vadī‐
bas panelis".
Ūdens plūst uz grīdas.
Kušanas ūdeņu tekne nav
pievienota tvaikošanas pa‐
plātei virs kompresora.
Pievienojiet kušanas ūdeņu
tekni tvaikošanas paplātei.
Nevar iestatīt temperatūru.
Ieslēgta "FastFreeze" funk‐
cija.
Izslēdziet “FastFreeze funk‐
ciju" manuāli vai uzgaidiet,
līdz funkcija automātiski
atiestatās, lai iestatītu tem‐
peratūru. Skatiet sadaļu
“FastFreeze funkcija .
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Temperatūra nav iestatīta
pareizi.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aiz‐
vēršana".
Pārtikas produktu tempera‐
tūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
46 Progress
Problēma
Mirgo jaudas indikators.
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Vienlaicīgi tiek uzglabāts pā‐
rāk daudz pārtikas produktu.
Glabājiet mazāk pārtikas
produktu vienlaicīgi.
Apsarmojuma kārtas bie‐
zums pārsniedz 4-5 mm.
Atkausējiet ierīci.
Durvis tika atvērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FastFreeze”.
Ierīcē necirkulē aukstais
gaiss.
Pārliecinieties, vai ierīcē no‐
tiek aukstā gaisa cirkulācija.
Skatiet sadaļu "Padomi un
ieteikumi".
Temperatūras mērījumos ir
ieviesusies kļūme.
Sazinieties ar kvalificētu
elektriķi vai tuvāko pilnvaro‐
to servisa centru.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu, sazinieties
ar tuvāko pilnvaroto servisa
centru.
Durvju aizvēršana
1. Durvju blīvējuma tīrīšana.
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.
Skatiet uzstādīšanas norādes.
3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju
blīvējumu. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Progress 47
TROKŠŅI
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
TEHNISKIE DATI
Tehniskā informācija atrodas ierīces
iekšpusē novietotajā elektroenerģijas datu
plāksnītē.
QR kods uz enerģijas marķējuma, kas
iekļauts ierīces komplektācijā, nodrošina
tīmekļa saiti uz informāciju par ierīces
veiktspēju ES EPREL datu bāzē.
Saglabājiet šo enerģijas marķējumu kopā
ar lietošanas instrukciju un pārējiem
dokumentiem, kas iekļauti šīs ierīces
komplektācijā.
Ir iespējams atrast to pašu informāciju
EPREL datu bāzē, izmantojot saiti https://
eprel.ec.europa.eu, un modeļa
nosaukumu un izstrādājuma numuru, ko
var atrast uz ierīces datu plāksnītes.
INFORMĀCIJA PĀRBAUDES IESTĀDĒM
Ierīces uzstādīšana un sagatavošana
EcoDesign pārbaudei atbilst EN 62552.
Ventilācijas prasības, iebūvējamās nišas
izmēri un minimālā atstarpe ierīces
aizmugurē norādīta šīs pamācības
3. nodaļā Lūdzam sazināties ar ražotāju ar
papildu jautājumiem, tostarp par ielādes
shēmām.
48 Progress
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
Progress 49
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Valdymo skydelis
Kasdienis naudojimas
Patarimai
49
51
52
55
56
57
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Triukšmas
Techniniai duomenys
Informacija patikros įstaigoms
58
60
63
63
63
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie
prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu
susijusius pavojus.
Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali sudėti daiktus į prietaisą ir
išimti iš jo, jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys labai sunkią ir
sudėtingą negalią, jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai
daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
50 Progress
Bendrosios saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį galima
naudoti, pavyzdžiui:
– kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose,
pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
Laikykitės šių nurodymų, kad neužterštumėte maisto:
– nepalikite durelių atidarytų ilgą laiką;
– reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maistu, ir
pasiekiamas drenažo sistemas;
ĮSPĖJIMAS. Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacijos angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS. Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą,
nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių,
išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS. Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų maisto
produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos
rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik
neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų,
šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
Kai prietaisas ilgą laiką stovi tuščias, išjunkite, atitirpinkite,
išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles atviras, kad
prietaise nesusidarytų pelėsio.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų, pavyzdžiui,
aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
Progress 51
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Saugos sumetimais nenaudokite
prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
• Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
• Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite bent
4 valandas, prieš jungdami prietaisą į
maitinimo tinklą. Per tą laiką alyva
sutekės atgal į kompresorių.
• Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
• Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
• Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
• Neįrenkite prietaiso tiesioginiais saulės
spinduliais apšviestoje vietoje.
• Neįrenkite prietaiso per daug drėgnose
ar per šaltose vietose.
• Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad nesubraižytumėte
grindų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sukelti
gaisrą ir gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS! Kai statote
prietaisą, įsitikinkite, kad
maitinimo laidas nebūtų
prispaustas ar pažeistas.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite
daugiakanalių kištukų, jungiklių
ir ilginamųjų laidų.
• Prietaisą privaloma įžeminti.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektrinių dalių (pvz., elektros kištuko,
maitinimo kabelio, kompresoriaus).
Iškvieskite įgaliotojo techninės
priežiūros centro atstovą arba elektriką,
kad pakeistų elektrines dalis.
• Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus
susižaloti, nudegti, gauti
elektros smūgį ar sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
• Jeigu šaltnešio grandinė būtų pažeista,
patalpoje nedekite liepsnos ir saugokite
prietaisą nuo uždegimo šaltinių. Gerai
išvėdinkite patalpą.
52 Progress
• Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
• Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
• Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
• Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
• Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
• Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
• Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
• Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui su
maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Galite susižeisti
arba sugadinti prietaisą.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
• Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
Techninė priežiūra
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
• Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba
neprofesionalus remontas gali turėti
pasekmių saugai ir panaikinti garantiją.
• Šių atsarginių dalių bus galima įsigyti 7
metus nutraukus modelio gamybą:
termostatų, temperatūros jutiklių,
spausdintinių plokščių, šviesos šaltinių,
durelių rankenų, durelių vyrių, dėklų ir
krepšių. Įsidėmėkite, kad tam tikros
šios atsarginės dalys yra prieinamos tik
profesionaliems remonto specialistams
ir kad ne visos atsarginės dalys yra
aktualios visiems modeliams.
• Durelių tarpiklių bus galima įsigyti 10
metų nutraukus modelio gamybą.
Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį.
• Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
• Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
• Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
ĮSPĖJIMAS! Kaip įrengti
prietaisą žr. įrengimo
instrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Pritvirtinkite
prietaisą pagal įrengimo
instrukciją, kad išvengtumėte
prietaiso nestabilumo rizikos.
Progress 53
D3
D1
Matmenys
W1
90
D2
°
W3
A
B
H1
W2
Bendri matmenys1)
Naudojant reikalinga vieta1)
H1
mm
873
W1
mm
548
D1
mm
549
1) prietaiso aukštis, plotis ir gylis be rankenos ir kojelių
Naudojant reikalinga vieta1)
H 2 (A+B)
mm
916
W2
mm
548
D2
mm
551
A
mm
880
B
mm
36
1) prietaiso aukštis, plotis ir gylis, įskaitant rankeną, ir
vieta reikalinga laisvai vėsinimo oro cirkuliacijai
Naudojant reikalinga bendra vieta1)
H 3 (A+B)
mm
916
W3
mm
548
D3
mm
1071
1) prietaiso aukštis, plotis ir gylis, įskaitant rankeną, ir
vieta reikalinga laisvai vėsinimo oro cirkuliacijai, vieta
reikalinga durelėms atidaryti minimaliu kampu, lei‐
džianti išimti visą vidinę įrangą
54 Progress
Vieta
Siekiant užtikrinti geriausią prietaiso
veikimą, neturėtumėte jo įrengti greta
karščio šaltinių (orkaičių, krosnelių,
radiatorių, viryklių ar kaitlenčių) arba
tiesioginių saulės spindulių veikiamose
vietose. Užtikrinkite, kad aplink spintelės
galą galėtų laisvai cirkuliuoti oras.
Padėties parinkimas
Jį reikia įrengti sausoje, gerai vėdinamoje
patalpoje.
Šis prietaisas yra skirtas naudoti aplinkos
temperatūroje nuo 10°C iki 43°C.
Kilus abejonių dėl to, kur įrengti
prietaisą, kreipkitės į pardavėją,
mūsų klientų aptarnavimo
tarnybą arba artimiausią
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Prietaisas turi būti statomas
taip, kad jį būtų galima atjungti
nuo elektros tinklo. Todėl
pastačius prietaisą, jo kištukas
turi būti lengvai pasiekiamas.
Elektros prijungimas
• Prieš prijungdami prietaisą prie elektros
tinklo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje
nurodyta įtampa ir dažnis atitinka
maitinimo tinkle esančią įtampą ir
dažnį.
• Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su kvalifikuotu
elektriku.
• Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
Reikalavimai ventiliacijai
Už prietaiso turi būti pakankamas oro
srautas.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
DĖMESIO Kaip įrengti, žr.
įrengimo instrukciją.
Durelių atidarymo krypties
pakeitimas
Žr. atskirą dokumentą su įrengimo ir
durelių atidarymo krypties keitimo
instrukcijomis.
DĖMESIO Visada kai keičiate
durelių atidarymo kryptį,
apsaugokite grindis nuo
subraižymo patvaria medžiaga.
Progress 55
VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4
5
1 Maitinimo indikatoriaus lemputė
2 Temperatūros reguliatorius ir
įjungimo / išjungimo jungiklis
3 FastFreeze lemputė
4 FastFreeze jungiklis ir įspėjamojo
signalo atkūrimo jungiklis
5 Įspėjamoji lemputė
Įjungimas
• prietaiso vietos.
Daugeliu atvejų parankiausia pasirinkti
vidutinę nuostatą.
1. Kištuką įkiškite į sieninį lizdą.
2. Temperatūros reguliatorių sukite pagal
laikrodžio rodyklę iki vidutinio šaldymo
nuostatos.
Jeigu temperatūra prietaiso viduje per
aukšta, mirksės įspėjamoji lemputė ir
skambės įspėjamasis garso signalas.
3. Paspaudus jungiklį FastFreeze,
įspėjamasis garso signalas nutils.
Įspėjamoji lemputė mirksės tol, kol
vidinė temperatūra pasieks saugiam
užšaldyto maisto saugojimui reikalingą
lygį.
Išjungimas
1. Temperatūros reguliatorių pasukite į
„O“ padėtį.
Maitinimo indikatoriaus lemputė užges.
2. Ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
Temperatūros reguliavimas
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
Tačiau ir patys galite nustatyti temperatūrą
prietaiso viduje.
Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tai,
kad temperatūra prietaiso viduje priklauso
nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūros;
• durelių atidarymo dažnumo;
• laikomo maisto kiekio;
Prietaisui naudoti:
1. Pasukite temperatūros reguliatorių
pagal laikrodžio rodyklę, kad prietaise
būtų žemesnė temperatūra.
2. Pasukite temperatūros reguliatorių
prieš laikrodžio rodyklę, kad prietaise
būtų aukštesnė temperatūra.
FastFreeze funkcija
FastFreeze yra naudojama išankstiniam
užšaldymui ir greitam užšaldymui šaldiklio
skyriuje. Ši funkcija pagreitina šviežių
produktų užšaldymą ir apsaugo jau
užšaldytus maisto produktus, kad netikėtai
neatšiltų.
Norėdami užšaldyti šviežius
maisto produktus, funkciją
FastFreeze įjunkite mažiausiai
24 valandas prieš dėdami
produktus pirminiam
užšaldymui.
Norėdami įjungti šią funkciją:
1. Norėdami įjungti funkciją FastFreeze,
spauskite ir 2–3 sekundes palaikykite
nuspaudę mygtuką FastFreeze.
Užsidegs lemputė FastFreeze.
56 Progress
2. Maisto produktus sudėkite į šaldymo
skyrių ir funkciją FastFreeze palikite
įjungtą dar 24 valandoms. Žr. skyrių
„Šviežių maisto produktų užšaldymas“.
Ši funkcija automatiškai
išsijungia po 52 valandų. Šią
funkciją galima bet kuriuo metu
išjungti, paspaudus ir 2–3
sekundes palaikius nuspaudus
jungiklį FastFreeze.
Garsą galima bet kada išjungti,
paspaudus įspėjamojo signalo atkūrimo
jungiklį.
Atkūrus normalias veikimo sąlygas,
įspėjamoji lemputė nustos mirksėti ir garso
signalas automatiškai nutils.
Įspėjimas dėl aukštos
temperatūros
Kai šaldiklio skyriuje temperatūra pakyla
(pvz., dėl maitinimo trikties), mirksi
įspėjamoji lemputė ir įsijungia garsas.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti šviežius
maisto produktus ir ilgai laikyti užšaldytus
arba visiškai užšaldytus.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, funkciją FastFreeze įjunkite
mažiausiai 24 valandas prieš dėdami
užšaldyti skirtus maisto produktus į
šaldiklio skyrių.
Šviežius maisto produktus laikykite
vienodai paskirstytus pirmame skyriuje
arba stalčiuje nuo viršaus.
Didžiausias maisto kiekis, kurį galima
užšaldyti nepridedant kitų šviežių produktų
per 24 valandas, nurodytas duomenų
lentelėje ( prietaiso viduje esančioje
etiketėje).
Pasibaigus užšaldymo procesui, prietaisas
automatiškai grįžta prie ankstesnės
temperatūros nuostatos (žr. „Funkcija
FastFreeze“).
Užšaldytų produktų laikymas
Prietaisą įjungus pirmą kartą arba po ilgos
pertraukos, prieš sudedant produktus į
skyrių, jį reikia įjungti mažiausiai prieš 3
valandas, įjungus funkciją FastFreeze.
Naudodami šaldiklio stalčius, norimą
maisto produktų pakuotę rasite greitai ir
lengvai. Jei dėsite didelį produktų kiekį, iš
prietaiso ištraukite visus stalčius, išskyrus
apatinį stalčių, kuris jam skirtoje vietoje turi
būti tam, kad būtų užtikrinta gera oro
cirkuliacija.
Maistą laikykite ne arčiau nei 15 mm nuo
durelių.
DĖMESIO Atsitiktinio atitirpimo
atveju, pavyzdžiui, atsijungus
elektros maitinimui, jei
maitinimo nebuvo ilgiau, negu
duomenų lentelės eilutėje
„Produktų išsilaikymo
trukmė“ nurodyta trukmė,
atitirpusius produktus reikia
nedelsiant suvartoti arba iš
karto išvirti / iškepti, tada
atvėsinti ir užšaldyti
pakartotinai. Žr. „Įspėjimas apie
aukštą temperatūrą“.
Atšildymas
Prieš vartojant giliai užšaldytą ar užšaldytą
maistą galima atšildyti šaldytuve arba
plastikiniame maišelyje šaltame
vandenyje.
Progress 57
Šis darbas atliekamas atsižvelgiant į
turimą laiką ir produktų rūšį. Mažus maisto
produkto gabalėlius galima gaminti
užšaldytus.
Ledo kubelių gamyba
Netraukite dėklų iš šaldiklio
metaliniais įrankiais.
1. Pripildykite šiuos dėklus vandens.
2. Įdėkite ledo dėklus į šaldiklio skyrių.
Šiame prietaise yra vienas arba keli dėklai
ledo kubeliams gaminti.
PATARIMAI
Patarimai, kaip taupyti energiją
• Vidinė prietaiso sąranka užtikrina
veiksmingiausią energijos vartojimą.
• Neatidarinėkite dažnai durelių,
nepalikite jų atvirų ilgiau, negu būtina.
• Kuo žemesnė temperatūros nuostata,
tuo didesnės energijos sąnaudos.
• Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
Neuždenkite ventiliacijos grotelių ar
angų.
Užšaldymo patarimai
• Įjunkite funkciją FastFreeze mažiausiai
24 valandas prieš dėdami maisto
produktus į šaldiklio skyrių.
• Užšaldydami maisto produktus
suvyniokite ir užsandarinkite juos
naudodami aliuminio foliją, maistinę
plėvelę ar maišelius, dangteliais
uždengiamus, orui nelaidžius indus.
• Padalykite maistą į mažas porcijas, kad
galėtumėte veiksmingiau užšaldyti ir
atšildyti.
• Ant visų šaldytų produktų
rekomenduojama uždėti etiketes ir
nurodyti datas. Taip galėsite lengviau
atpažinti maisto produktus ir žinosite,
iki kada juos reikia suvartoti, kol dar
nesugedo.
• Užšaldant maisto produktai turi būti
švieži, kad būtų išsaugota gera kokybė.
Ypač vaisius ir daržoves reikia
užšaldyti tik surinkus, kad būtų
išsaugotos visos jų maistinės
medžiagos.
• Neužšaldykite butelių ar skardinių su
skysčiais, ypač gėrimų su anglies
dioksidu – jie gali sprogti užšaldant.
• Nedėkite į šaldiklio skyrių karštų maisto
produktų. Atvėsinkite juos kambario
temperatūroje, prieš dėdami į skyrių.
• Nedėkite šviežio neužšaldyto maisto
prie jau užšaldyto maisto, kad
nepadidintumėte jo temperatūros.
Kambario temperatūros maisto
produktus dėkite į tą šaldiklio skyriaus
dalį, kur nėra užšaldytų produktų.
• Nevalgykite ką tik iš šaldiklio išimtų
ledo kubelių, ledukų ar varveklių. Galite
nušalti.
• Atitirpintų maisto produktų pakartotinai
neužšaldykite. Jeigu produktai atitirpo,
paruoškite juos, atvėsinkite ir vėl
užšaldykite.
Užšaldyto maisto laikymo
patarimai
• Vidutinė temperatūros nuostata
užtikrina gerą šaldytų maisto produktų
saugojimą.
Aukštesnė temperatūros nuostata
prietaise gali lemti trumpesnę
naudojimo trukmę.
• Visame šaldiklio skyriuje galima laikyti
užšaldytus maisto produktus.
• Palikite pakankamai vietos aplink
maisto produktus, kad aplink galėtų
laisvai cirkuliuoti oras.
• Dėl tinkamo laikymo peržiūrėkite
produkto etiketėje nurodytą maisto
produkto naudojimo trukmę.
• Svarbu suvynioti produktą taip, kad į
vidų nepatektų vandens, drėgmės ar
kondensato.
Patarimai apsipirkimui
Apsipirkus parduotuvėje:
58 Progress
• Įsitikinkite, kad pakuotė nepažeistas –
maistas gali sugesti. Jeigu pakuotė
išsipūtusi arba drėgna, gali būti, kad ji
nebuvo laikoma optimaliomis sąlygomis
ir jau prasidėjo atitirpimas.
• Norėdami apriboti atitirpinimo procesą,
šaldytus gaminius pirkite apsipirkimo
proceso pabaigoje ir gabenkite juos
terminiame ir izoliuotame vėsiame
maišelyje.
• Užšaldytus maisto produktus, grįžę iš
parduotuvės, nedelsdami sudėkite į
šaldiklį.
• Jeigu maistas bent iš dalies atitirpo,
pakartotinai jo neužšaldykite. Kuo
greičiau jį suvartokite.
• Laikykitės ant pakuotės nurodytos
galiojimo datos ir laikymo informacijos.
Šaldiklio skyriaus naudojimo trukmės
Maisto rūšis
Naudojimo trukmė
(mėnesiais)
Duona
3
Vaisiai (išskyrus citrusinius)
6–12
Daržovės
8–10
Likučiai be mėsos
1–2
Pieno produktai:
Sviestas
Minkštas sūris (pvz., mocarela)
Kietas sūris (pvz., parmezanas, čedaras)
6–9
3–4
6
Jūros gėrybės:
Riebi žuvis (pvz., lašiša, skumbrė)
Liesa žuvis (pvz., menkė, plekšnė)
Krevetės
Išlukštenti jūros moliuskai ir midijos
Virta žuvis
2–3
4–6
12
3–4
1–2
Mėsa:
Paukštiena
Jautiena
Kiauliena
Aviena
Dešrelė
Kumpis
Likučiai su mėsa
9–12
6–12
4–6
6–9
1–2
1–2
2–3
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso vidų
Progress 59
ir visas vidines dalis – taip pašalinsite
naujam prietaisui būdingą kvapą; paskui
gerai nusausinkite.
DĖMESIO Nenaudokite
ploviklių, šveičiamųjų miltelių,
chloro ar naftos pagrindo
valiklių, nes jie sugadins
apdailą.
DĖMESIO Prietaiso priedų ir
dalių negalima plauti
indaplovėje.
Reguliarus valymas
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens ir
neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius ir
juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir be
jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
Šaldiklio atitirpdymas
DĖMESIO Nenaudokite
metalinių įrankių šerkšnui
grandyti nuo garintuvo, nes
galite jį pažeisti.
Norėdami paspartinti
atitirpinimo procesą,
nenaudokite jokių mechaninių
ar dirbtinių priemonių, išskyrus
gamintojo rekomenduojamas.
Maždaug 12 valandų prieš
atitirpinimą nustatykite
žemesnę temperatūrą, kad
susikauptų pakankamai šalčio
atsargų prietaiso veikimui
nutraukti.
Ant šaldiklio lentynų ir aplink viršutinį
skyrių visada susidaro šiek tiek šerkšno.
Atitirpdykite šaldiklį, kai šerkšno sluoksnio
storis yra 3–5 mm.
1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką
iš sieninio elektros lizdo.
2. Išimkite laikomus produktus ir padėkite
vėsioje vietoje.
DĖMESIO Dėl atitirpinimo
metu pakilusios užšaldytų
maisto produktų
temperatūros gali
sutrumpėti jų galiojimo
laikas.
Nelieskite užšaldytų maisto
produktų drėgnomis
rankomis. Rankos gali
prišalti prie maisto
produktų.
3. Dureles palikite atviras. Ant grindų
padėkite šluostę arba plokščią indą,
kad apsaugotumėte grindis nuo
tirpsmo vandens.
4. Norėdami pagreitinti atitirpdymą, į
šaldiklio kamerą įdėkite puodą su šiltu
vandeniu. Taip pat išimkite atitirpinimo
metu atlūžusius ledo gabalus. Šiam
tikslui naudokite pristatytą ledo
grandyklę.
5. Baigę šalinti šerkšną, kruopščiai
nusausinkite vidų. Pasilikite ledo
grandyklę, kad galėtumėte pasinaudoti
prireikus.
6. Įjunkite prietaisą ir uždarykite dureles.
7. Temperatūros reguliatorių nustatykite į
padėtį, kad būtų šaldoma maksimaliai,
ir leiskite prietaisui veikti šiuo
nustatymu bent 3 valandas.
Tik praėjus šiam laikui, vėl sudėkite maistą
į šaldiklio skyrių.
Laikotarpis, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
5.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Atitirpinkite prietaisą.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
60 Progress
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas ne‐
tinkamai įjungtas į elektros
tinklo lizdą.
Tinkamai įkiškite maitinimo
laido kištuką į maitinimo tin‐
klo lizdą.
Maitinimo tinklo lizde nėra
įtampos.
Įjunkite į maitinimo tinklo liz‐
dą kitą elektros prietaisą.
Kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Prietaisas veikia triukšmin‐
gai.
Prietaisas netinkamai atrem‐
tas.
Patikrinkite, ar prietaisas
stabiliai stovi.
Įsijungia garsinis ar vaizdinis
įspėjamasis signalas.
Prietaisas neseniai buvo
įjungtas.
Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
mo signalas“ arba „Įspėji‐
mas dėl aukštos temperatū‐
ros“.
Temperatūra prietaise per
aukšta.
Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
mo signalas“ arba „Įspėji‐
mas dėl aukštos temperatū‐
ros“.
Netinkamai nustatyta tempe‐
ratūra.
Skaitykite skyrių „Valdymo
skydelis“.
Vienu metu įdėta daug mais‐
to produktų.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tempe‐
ratūra.
Skaitykite skyrių „Įrengi‐
mas“.
Į prietaisą įdėti maisto pro‐
duktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Skaitykite skyrių „Durelių už‐
darymas“.
Įjungta funkcija FastFreeze.
Žr. skyrių „Funkcija Fast‐
Freeze“.
Kompresorius veikia nesu‐
stodamas.
Progress 61
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Paspaudus „FastFreeze“ ar‐
ba pakeitus temperatūrą,
kompresorius įsijungia ne iš
karto.
Kompresorius įsijungia po
kurio laiko.
Tai normalu ir ne sutrikimas.
Durelės netinkamai išlygin‐
tos arba trukdo ventiliacijos
grotelėms.
Prietaisas netinkamai išly‐
gintas.
Žr. įrengimo instrukciją.
Dureles nelengva atidaryti.
Jūs mėginote atidaryti dure‐
les iškart tik jas uždarę.
Palaukite kelias sekundes ir
vėl mėginkite atidaryti dure‐
les.
Susiformuoja pernelyg daug
šerkšno ir ledo.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Skaitykite skyrių „Durelių už‐
darymas“.
Deformuotas arba nešvarus
tarpiklis.
Skaitykite skyrių „Durelių už‐
darymas“.
Maisto produktai netinkamai
suvynioti.
Geriau suvyniokite maisto
produktus.
Netinkamai nustatyta tempe‐
ratūra.
Skaitykite skyrių „Valdymo
skydelis“.
Prietaisas pilnas produktų ir
nustatyta, kad prietaise būtų
mažiausia temperatūra
Nustatykite aukštesnę tem‐
peratūrą. Skaitykite skyrių
„Valdymo skydelis“.
Prietaise nustatyta per žema
temperatūra ir aplinkos tem‐
peratūra per aukšta.
Nustatykite aukštesnę tem‐
peratūrą. Skaitykite skyrių
„Valdymo skydelis“.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nutekėji‐
mo vamzdelis veda ne į gari‐
nimo indą, esantį virš kom‐
presoriaus.
Pritvirtinkite atitirpusio van‐
dens nutekėjimo vamzdelį
prie garinimo indo.
Negalima nustatyti tempera‐
tūros.
Įjungta funkcija „FastFree‐
ze“.
Patys rankomis išjunkite
funkciją „FastFreeze“ arba
palaukite, kol ši funkcija bus
išjungta automatiškai, ir nus‐
tatykite temperatūrą. Žr.
„Funkcija FastFreeze“.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Netinkamai nustatyta tempe‐
ratūra.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Skaitykite skyrių „Durelių už‐
darymas“.
62 Progress
Problema
Mirksi maitinimo indikato‐
riaus lemputė.
Galima priežastis
Sprendimas
Maisto produktų temperatū‐
ra per aukšta.
Prieš sudėdami maisto pro‐
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
Šerkšno storis yra daugiau
nei 4–5 mm.
Atitirpinkite prietaisą.
Dažnai atidarinėjamos dure‐
lės.
Dureles atidarykite tik jei rei‐
kia.
Įjungta funkcija FastFreeze.
Žr. skyrių „Funkcija Fast‐
Freeze“.
Prietaise nevyksta šalto oro
cirkuliacija.
Pasirūpinkite, kad prietaise
vyktų šalto oro cirkuliacija.
Žr. skyrių „Patarimai“.
Matuojant temperatūrą įvyko
klaida.
Kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką arba į artimiausią įgalio‐
tąjį techninės priežiūros
centrą.
Jei patarimas nepadėjo
išspręsti problemos, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Durelių uždarymas
1. Nuvalykite durelių sandarinimo
tarpiklius.
2. Jei reikia, sureguliuokite dureles. Žr.
įrengimo instrukciją.
3. Jei reikia, pakeiskite pažeistus durelių
tarpiklius. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Progress 63
TRIUKŠMAS
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
TECHNINIAI DUOMENYS
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, esančioje prietaiso vidinėje
pusėje, ir energijos plokštelėje.
Su prietaisu pateiktoje energijos
plokštelėje nurodytas QR kodas suteikia
žiniatinklio nuorodą į informaciją, susijusią
su šio prietaiso veikimu, ES EPREL
duomenų bazėje. Išsaugokite energijos
plokštelę kartu su naudotojo vadovu ir
visais kitais su šiuo prietaisu pateiktais
dokumentais, kad galėtumėte pasižiūrėti
ateityje.
Tą pačią informaciją taip pat galima rasti
EPREL naudojant nuorodą https://
eprel.ec.europa.eu bei modelio
pavadinimą ir gaminio numerį, kuriuos
rasite prietaiso techninių duomenų
lentelėje.
INFORMACIJA PATIKROS ĮSTAIGOMS
Prietaiso įrengimas ir paruošimas bet
kokiai „EcoDesign“ patikrai bus vykdomas
pagal EN 62552. Reikalavimai ventiliacijai,
išėmos matmenys ir minimalūs tarpai gale
bus nurodyti šio naudotojo vadovo 3
skyriuje. Dėl kitos papildomos
informacijos, įskaitant sudėjimo planus,
kreipkitės į gamintoją.
64 Progress
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
*
Progress 65
66 Progress
Progress 67
www.progress-hausgeraete.de
211625604-A-062020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement