Juno JCG088E0S1 Používateľská príručka

Juno JCG088E0S1 Používateľská príručka
Návod k
použití
JCG088E0S1
Návod na
používanie
Navodila za
uporabo
Mraznička
Mraznička
Zamrzoval‐
nik
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Ovládací panel
Denní používání
Tipy a rady
2
4
5
8
9
10
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Zvuky
Technické údaje
Informace pro zkušebny
11
12
15
16
16
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let mohou tento spotřebič plnit a
vyprazdňovat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Osoby s rozsáhlým a komplexním postižením mohou tento
spotřebič používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
3
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Aby se zabránilo kontaminaci potravin, řiďte se
následujícími pokyny:
– neotevírejte dveře na delší dobu;
– pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s
potravinami a přístupnými vypouštěcími systémy;
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky
s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Pokud necháte spotřebič prázdný na delší dobu, vypněte
jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené,
abyste zabránili vzniku plísní ve spotřebiči.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není nainstalován
do vestavné konstrukce.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
• Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět do
kompresoru.
• Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
• Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných desek.
• Nevystavujte spotřebič dešti.
• Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
• Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech.
• Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se ujistěte, že není
napájecí kapel nikde
zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
• Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím. Dbejte
na to, abyste nepoškodili chladicí okruh
obsahující isobutan.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
• Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli vhodného
materiálu pro kontakt s potravinami.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
• Uvědomte si, že opravy svépomocí a
neprofesionální opravy mohou mít
bezpečnostní následky a mohou
zneplatnit záruku.
• Následující náhradní díly budou
dostupné po dobu sedmi let po
ukončení výroby tohoto modelu:
termostaty, snímače teploty, desky s
tištěnými obvody, zdroje osvětlení,
dveřní kliky, dveřní závěsy, nádobky a
koše. Uvědomte si, že některé z těchto
náhradních dílů jsou dostupné pouze
profesionálním opravářům a že ne
všechny díly jsou vhodné pro všechny
modely.
• Dveřní těsnění budou dostupná po
dobu 10 let od ukončení výroby tohoto
modelu.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
• Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
• Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
• Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku tepla.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
VAROVÁNÍ! Při instalaci
spotřebiče se řiďte pokyny k
instalaci.
6
VAROVÁNÍ! Abyste předešli
riziku nestability spotřebiče,
upevněte ho v souladu s
pokyny k instalaci.
D3
D1
Rozměry
W1
90
D2
°
W3
A
B
H1
W2
Celkové rozměry1)
Prostor nutný k používání1)
H1
mm
873
W2
mm
548
W1
mm
548
D2
mm
551
D1
mm
549
A
mm
880
B
mm
36
1) výška, šířka a hloubka spotřebiče bez držadla a no‐
žiček
1) výška, šířka a hloubka spotřebiče včetně držadla a
prostoru potřebného pro volné proudění chladicího
vzduchu
Prostor nutný k používání1)
H 2 (A+B)
mm
916
7
Celkový prostor nutný k používání1)
H 3 (A+B)
mm
916
W3
mm
548
D3
mm
1071
1) výška, šířka a hloubka spotřebiče včetně držadla,
prostoru potřebného pro volné proudění chladicího
vzduchu a prostoru potřebného k otevírání dveří v mi‐
nimálním úhlu, který umožňuje vyjímání veškerého
vnitřního vybavení
Umístění
Abyste zajistili nejlepší funkci spotřebiče,
neměli byste jej instalovat v blízkosti
zdrojů tepla (trouby, sporáků, radiátorů
nebo varných desek) nebo na místě s
přímým slunečním svitem. Dbejte na to,
aby kolem zadní stěny skříně spotřebiče
mohl volně proudit vzduch.
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem.
Pokud není domácí zásuvka
uzemněná, poraďte se s odborníkem a
připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými
předpisy.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost
v případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
Umístění
Tento spotřebič by měl být instalován na
suchém, dobře větraném místě vnitřních
prostor.
min.
200 cm2
Tento spotřebič je zamýšlen k použití při
pokojové teplotě v rozsahu 10°C až 43°C.
Pokud máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
Spotřebič musí být možné
odpojit od elektrické sítě.
Zástrčka musí proto být i po
instalaci dobře přístupná.
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
POZOR! Při instalaci se řiďte
pokyny k instalaci.
Změna směru otvírání dveří
K instalaci a změně směru otevírání dveří
si pročtěte si samostatný dokument s
pokyny.
POZOR! Během celého
postupu změny směru otevírání
dveří chraňte podlahu před
poškrábáním odolným
materiálem.
8
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
1 Kontrolka napájení
2 Regulátor teploty a vypínač Zap/Vyp
3 Kontrolka Super
4 Spínač Super a spínač resetu výstrahy
5 Výstražná kontrolka
Zapnutí spotřebiče
1. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty proti směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout vyšší teploty.
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Pokud je teplota uvnitř spotřebiče příliš
vysoká, výstražná kontrolka začne blikat a
začne znít zvuková výstraha.
3. Stisknutím přepínače Super vypnete
zvukovou výstrahu. Výstražná
kontrolka bude blikat, dokud teplota
uvnitř spotřebiče nedosáhne úrovně
potřebné pro bezpečné uchovávání
mražených potravin.
Vypnutí spotřebiče
1. Otočte regulátorem teploty do polohy
„O“.
Kontrolka napájení zhasne.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu
uvnitř spotřebiče však můžete nastavit
sami.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Chcete-li spotřebič nastavit:
Funkce Super
Funkce Super se používá k předmražení
nebo rychlému zmrazení ve sledu s
mrazicím oddílem. Tato funkce urychluje
zmrazování čerstvých potravin a současně
chrání již uložené potraviny před
nežádoucím zahřátím.
Chcete-li zmrazit čerstvé
potraviny, zapněte funkci Super
minimálně 24 hodin před
vložením potravin k dokončení
předmražení.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Stisknutím tlačítka Super na 2-3
sekundy zapněte funkci Super.
Kontrolka Super se rozsvítí.
2. Vložte potraviny do mrazicího oddílu a
nechte funkci Super zapnutou na
dalších 24 hodin. Viz část „Zmrazování
čerstvých potravin“.
Funkce se automaticky vypne
za 52 hodin. Funkci je možné
kdykoli vypnout stisknutím
tlačítka Super na 2–3 sekundy.
9
Výstraha vysoké teploty
Když dojde ke zvýšení teploty v mrazicím
oddílu (např. z důvodu výpadku proudu),
kontrolka výstrahy bliká a zní zvuková
výstraha.
Po obnovení normálních podmínek
přestane kontrolka výstrahy blikat a
zvuková výstraha se vypne automaticky.
Zvukovou výstrahu lze kdykoliv vypnout
zmáčknutím spínače pro resetování
výstrahy.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci Super minimálně 24 hodin
před uložením zmrazovaných potravin do
mrazicího oddílu.
Čerstvé potraviny uchovávejte
rovnoměrně rozložené v prvním oddílu
nebo zásuvce odshora.
Maximální množství potravin, které lze bez
přidávání dalších čerstvých potravin
zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku (nacházejícím se uvnitř
spotřebiče).
Když je zmrazování potravin dokončeno,
spotřebič se automaticky vrátí na
předchozí nastavenou teplotu (viz „Funkce
Super“).
Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně tři hodiny se zapnutou funkcí
Super.
Zásuvky na zmrazování potravin zajišťují
rychlý a snadný přístup k balení potravin,
které potřebujete. Jestliže chcete vložit
velké množství potravin, vyjměte ze
spotřebiče všechny zásuvky kromě
spodní, která musí být na svém místě, aby
byla zajištěna řádná cirkulace vzduchu.
Potraviny by měly být umístěny alespoň
15 mm od dveří.
POZOR! V případě náhodného
rozmrazení, například z důvodu
výpadku proudu trvajícího déle,
než je uvedeno v na typovém
štítku jako „Skladovací čas při
poruše“, je nutné rozmrazené
potraviny rychle spotřebovat
nebo ihned uvařit či upéct a
potom opět zmrazit. Viz
„Výstraha vysoké teploty“.
Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo v plastovém
sáčku pod studenou vodou.
Tento úkon závisí na dostupném času a
druhu potravin. Malé kusy lze vařit ještě
zmražené.
Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
1. Tyto nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
10
TIPY A RADY
Tipy pro úsporu energie
• Vnitřní konfigurace spotřebiče
představuje tu, která zajišťuje
nejúspornější využití energie.
• Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nutné.
• Čím chladnější nastavení teploty, tím
vyšší spotřeba energie.
• Zajistěte dobré větrání. Nezakrývejte
větrací mřížky nebo otvory.
Tipy pro zmrazování potravin
• Funkci Super zapněte alespoň 24
hodin před vložením potravin dovnitř
mrazicího oddílu.
• Před mražením potraviny zabalte a
utěsněte v: hliníkové fólii, plastové fólii
nebo sáčcích, vzduchotěsných
nádobách s víčkem.
• Efektivnějšího zmrazování a
rozmrazování potravin dosáhnete, když
je rozdělíte na malé porce.
• Doporučuje se všechny vaše mražené
potraviny opatřit štítky a daty.
Pomůžete si tak s identifikací potravin a
se zjišťováním, kdy by se měly použít,
než se zkazí.
• Potraviny by měly být čerstvé, když
jsou zmrazovány, aby se uchovala
jejich dobrá kvalita. Ovoce a zelenina
by se měla obzvláště zmrazovat po
sklizni, aby se zachovaly všechny jejich
živiny.
• Nezmrazujte lahve nebo plechovky s
tekutinami, obzvláště pak nápoje s
oxidem uhličitým - mohou během
zmrazování explodovat.
• Do mrazicího oddílu nedávejte horká
jídla. Ochlaďte je na pokojovou teplotu,
než je vložíte dovnitř oddílu.
• Aby nedošlo ke zvýšení teploty již
zmrazených potravin, neumísťujte
přímo vedle nich čerstvé nezmrazené
potraviny. Potraviny při pokojové
teplotě ukládejte do části mrazicího
oddílu, kde nejsou žádné zmrazené
potraviny.
• Ledové kostky nebo zmrzliny nejezte
ihned poté, co je vyjmete z mrazničky.
Hrozí nebezpečí omrznutí.
• Rozmražené potraviny opět
nezmrazujte. Pokud se potraviny
rozmrazily, uvařte je, zchlaďte a poté
opět zmrazte.
Tipy pro skladování
zmrazených potravin
• Střední nastavení teploty zajišťuje
dobré uchovávání mražených potravin.
Vyšší nastavení teploty uvnitř
spotřebiče může vést ke kratší dobu
použitelnosti.
• Celý mrazicí oddíl je vhodný k
uchovávání mražených potravin.
• Ponechte kolem potravin dostatek
místa, aby mohl volně proudit vzduch.
• Informace o adekvátním uchovávání a
době použitelnosti potravin naleznete
na štítku jejich balení.
• Potraviny je důležité zabalit takovým
způsobem, který brání proniknutí vody,
vlhkosti nebo kondenzace.
Tipy při nakupování
Po nákupu potravin:
• Ujistěte se, že balení není poškozené potraviny by mohly být znehodnoceny.
Pokud je balení nafouknuté nebo vlhké,
nemuselo být uchováváno při
optimálních podmínkách a mohlo se
začít rozmrazovat.
• Abyste omezili proces rozmrazování,
mražené potraviny nakupujte na konci
vašeho nakupování a přepravujte je v
termoizolační chladicí tašce.
• Mražené potraviny vložte po návratu z
obchodu okamžitě do mrazničky.
• Pokud se potraviny byť jen částečně
rozmrazily, již je nezmrazujte. Co
nejdříve je zkonzumujte.
• Řiďte se datem spotřeby a informacemi
o uchovávání na balení potravin.
11
Doba použitelnosti
Druh jídla
Doba použitelnosti
(měsíce)
Chléb
3
Ovoce (kromě citrusů)
6 - 12
Zelenina
8 - 10
Zbytky bez masa
1-2
Mléčné výrobky:
Máslo
Měkký sýr (např. mozzarella)
Tvrdý sýr (např. parmazán, čedar)
6-9
3-4
6
Mořské plody:
Tučné ryby (např. losos, makrela)
Libové ryby (např. treska, platýs)
Krevety
Vyloupnuté škeble a ústřice
Vařená ryba
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Maso:
Drůbež
Hovězí
Vepřové
Jehněčí
Uzeniny
Šunka
Zbytky s masem
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
POZOR! Příslušenství a
součásti spotřebiče nejsou
vhodné pro mytí v myčce
nádobí.
Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
12
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
Odmrazování mrazničky
POZOR! K odstraňování
námrazy z výparníku
nepoužívejte nikdy ostré
kovové nástroje, mohli byste jej
poškodit.
K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické nebo
jiné pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem.
Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte nižší
teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu pro
případ přerušení provozu
spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny
a dejte je na chladné místo.
POZOR! Zvýšení teploty
zmražených potravin
během odmrazování může
zkrátit dobu jejich
skladování.
Nedotýkejte se zmrazených
potravin vlhkýma rukama.
Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
3. Nechte dveře otevřené. Zabezpečte
podlahu před rozmrazovanou vodou
např. pomocí hadru nebo ploché
nádoby.
4. Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Odstraňujte také kusy
ledu, které odpadnou ještě před
dokončením odmrazování. K tomuto
účelu použijte přiloženou škrabku na
led.
5. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor. Škrabku
uschovejte pro další použití.
6. Zapněte spotřebič a zavřete dveře.
7. Otočte regulátorem teploty na nejvyšší
nastavení a nechte spotřebič takto
běžet alespoň tři hodiny.
Jídlo vložte zpět do mrazicího oddílu až
poté.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1.
2.
3.
4.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Vyjměte všechny potraviny.
Spotřebič odmrazte.
Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
13
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně zasu‐
nutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně
do zásuvky.
Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zá‐
strčku jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐
staven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Je spuštěna zvuková či
optická výstraha.
Spotřebič byl zapnut nedáv‐
no.
Viz „Výstraha otevřených
dveří“ nebo „Výstraha vyso‐
ké teploty“.
Teplota ve spotřebiči je příliš
vysoká.
Viz „Výstraha otevřených
dveří“ nebo „Výstraha vyso‐
ké teploty“.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Ovládací
panel“.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz pokyny v části „Instala‐
ce“.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz část „Zavření dveří“.
Funkce Super je zapnutá.
Viz část „Funkce Super“.
Po stisknutí tlačítka „Super“
nebo po změně teploty se
kompresor nespustí okamži‐
tě.
Kompresor se spouští až po
určité době.
Toto je normální jev, který
nepředstavuje poruchu
spotřebiče.
Dveře nejsou zarovnané ne‐
bo si překáží s ventilační
mřížkou.
Spotřebič není vyrovnaný.
Viz pokyny k instalaci.
Dveře nelze snadno otevřít.
Pokusili jste se otevřít dveře
ihned po jejich uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
14
Problém
Možná příčina
Řešení
Příliš mnoho námrazy a le‐
du.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz část „Zavření dveří“.
Těsnění je zdeformované
nebo znečištěné.
Viz část „Zavření dveří“.
Potraviny nejsou řádně za‐
balené.
Zabalte potraviny lépe.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Ovládací
panel“.
Spotřebič je zcela plný a je
nastavený na nejnižší teplo‐
tu.
Nastavte vyšší teplotu. Viz
pokyny v části „Ovládací
panel“.
Nastavená teplota ve
spotřebiči je příliš nízká a
okolní teplota je příliš vyso‐
ká.
Nastavte vyšší teplotu. Viz
pokyny v části „Ovládací
panel“.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené
vody (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá „funkce Super“.
Ručně vypněte funkci „Su‐
per“, či případně vyčkejte
s nastavováním teploty, do‐
kud se daná funkce nevypne
automaticky. Viz část „Funk‐
ce Super“.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavená te‐
plota.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz část „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Síla námrazy je větší než 4 5 mm.
Spotřebič odmrazte.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Funkce Super je zapnutá.
Viz část „Funkce Super“.
15
Problém
Kontrolka napájení bliká.
Možná příčina
Řešení
Ve spotřebiči neobíhá chlad‐
ný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře ob‐
íhat chladný vzduch. Viz ka‐
pitola „Tipy a rady“.
Při měření teploty došlo k
chybě.
Obraťte se na kvalifikované‐
ho elektrikáře nebo na nej‐
bližší autorizované servisní
středisko.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Viz
pokyny k instalaci.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
ZVUKY
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
16
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnitřní
straně spotřebiče a na energetickém
štítku.
QR kód na energetickém štítku dodaném
se spotřebičem nabízí internetový odkaz
na informace týkající se výkonu spotřebiče
v databázi EU EPREL. Uchovejte si
energetický štítek pro referenční potřeby s
návodem k použití a všemi ostatními
dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.
Rovněž lze tyto informace nalézt v
databázi EPREL prostřednictvím odkazu
https://eprel.ec.europa.eu a pomocí názvu
modelu a výrobního čísla, které naleznete
na typovém štítku spotřebiče.
INFORMACE PRO ZKUŠEBNY
Instalace a příprava tohoto spotřebiče pro
jakékoliv ověřování EcoDesign musí
vyhovovat normě EN 62552. Požadavky
na větrání, rozměry výklenku a minimální
vzdálenosti zadní části od stěn musí
odpovídat hodnotám uvedeným v tomto
návodu k použití v kapitole 3. Ohledně
dalších informací včetně plnicích plánů se
obraťte na výrobce.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
17
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Ovládací panel
Každodenné používanie
Tipy a rady
17
19
21
23
24
25
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Zvuky
Technické údaje
Informácie pre skúšobne
26
28
31
31
31
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov smú nakladať a vykladať potraviny
do/zo spotrebiča za predpokladu, že boli správne poučené.
Tento spotrebič smú používať osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi za predpokladu, že boli správne
poučené.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosahu detí a náležite ich
zlikvidujte.
18
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a
podobných priestoroch, ako sú napríklad:
– vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí,
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržiavajte
nasledovné pokyny:
– neotvárajte dvierka na dlhšie doby;
– pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu
s jedlom a prístupné odtokové systémy;
UPOZORNENIE: Udržiavajte vetracie otvory na skrini
spotrebiča alebo konštrukcii vstavaného spotrebiča
nezakryté.
UPOZORNENIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte iné mechanické zariadenia alebo prostriedky
ako tie, ktoré odporúča výrobca.
UPOZORNENIE: Nepoškoďte chladiaci okruh.
UPOZORNENIE: V spotrebiči vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče,
ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte vodný postrekovač a
paru.
Spotrebič čistite navlhčenou mäkkou handričkou.
Používajte len neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, brúsne čistiace vankúšiky, rozpúšťadlá
alebo kovové predmety.
Keď je spotrebič dlho prázdny, vypnite ho, odmrazte,
vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvierka, aby ste
predišli tvorbe plesne v spotrebiči.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými pohonnými
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
19
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Montáž
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho nainštalovaním
do zabudovanej štruktúry.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
• Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to potrebné
na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.
• Pred vykonávaním úprav na spotrebiči
(napr. zmena smeru otvárania dvierok)
vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
• Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
• Spotrebič nevystavujte dažďu.
• Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
• Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
• Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel
zachytený alebo poškodený.
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
• Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor). Ak
je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
• Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
• Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
Použitie
VAROVANIE! Riziko
poranenia, popálenia, zásahu
elektrickým prúdom alebo riziko
požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou
úrovňou environmentálnej kompatibility.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
chladiaci okruh, ktorý obsahuje izobután.
20
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
• Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
• Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
• Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje. Vytvoril
by sa tlak na nádobu s nápojom.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
• Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
• Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
• Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
• Potraviny pred vložením do mraziaceho
priestoru zabaľte do materiálu
určeného na styk s potravinami.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
• Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča
a v prípade potreby ho vyčistite. Ak je
odtok upchatý, odmrazená voda sa
bude zhromažďovať na dne spotrebiča.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
• Nezabudnite, že vlastnoručná alebo
neprofesionálna oprava môže mať
bezpečnostné následky a mohla by
spôsobiť zánik záruky.
• Nasledovné náhradné diely budú
dostupné do dobu 7 rokov od
ukončenia predaja modelu: termostaty,
snímače teploty, dosky s plošnými
spojmi, zdroje svetla, rukoväte dvierok,
závesy dvierok, nádoby a koše.
Upozorňujeme, že niektoré z týchto
dielov môžu byť dostupné iba pre
profesionálnych opravárov, a že nie
všetky náhradné diely sú vhodné pre
všetky modely.
• Tesnenia dvierok budú dostupné po
dobu 10 rokov od ukončenia predaja
modelu.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
• Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
• Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
21
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
VAROVANIE! Spotrebič
opravte v súlade s
dokumentom s pokynmi na
inštaláciu, aby ste predišli
nebezpečenstvu nestability
spotrebiča.
VAROVANIE! Pred inštaláciou
si pozrite dokument s pokynmi
na inštaláciu.
D3
D1
Rozmery
W1
90
D2
°
W3
A
B
H1
W2
Celkové rozmery1)
Priestor potrebný pri používaní1)
H1
mm
873
H 2 (A+B)
mm
916
W1
mm
548
W2
mm
548
D1
mm
549
D2
mm
551
A
mm
880
1) výška, šírka a hĺbka spotrebiča bez rukoväte a noži‐
čiek
22
Priestor potrebný pri používaní1)
B
mm
36
1) výška, šírka a hĺbka spotrebiča vrátane rukoväte,
plus priestor potrebný na voľnú cirkuláciu chladiaceho
vzduchu
Celkový priestor požadovaný pri použí‐
vaní1)
H 3 (A+B)
mm
916
W3
mm
548
D3
mm
1071
1) výška, šírka a hĺbka spotrebiča vrátane rukoväte,
plus priestor potrebný na voľnú cirkuláciu chladiaceho
vzduchu, plus priestor potrebný na umožnenie otvore‐
nia dverí do minimálneho uhla povoľujúceho vybratie
všetkej vnútornej výbavy
Umiestnenie
Na zabezpečenie najlepšej funkčnosti
spotrebiča neinštalujte spotrebič v
blízkosti zdroja tepla (rúra, sporáky,
radiátory, variče alebo varné panely)
alebo na mieste s priamym slnečným
žiarením. Dbajte, aby okolo zadnej časti
spotrebiča mohol voľne cirkulovať vzduch.
Zapojenie do elektrickej siete
• Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli obsahuje
kontakt, ktorý slúži na tento účel. Ak
domáca sieťová zásuvka nie je
uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
• Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Umiestnenie
Spotrebič treba inštalovať do dobre
vetranej suchej miestnosti.
Tento spotrebič je určený na použitie pri
okolitej teplote od 10°C do 43°C.
Ak máte akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa miesta inštalácie
spotrebiča, obráťte sa na
predajcu, na náš zákaznícky
servis alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
Musí byť možné odpojiť
spotrebič od prívodu sieťového
napätia. Zástrčka preto bude
musieť byť po inštalácii
prístupná.
UPOZORNENIE! Pri inštalácii
postupujte podľa pokynov na
inštaláciu.
Obojstrannosť dverí
Pozrite si samostatný dokument s
pokynmi ohľadom inštalácie a zmeny
smeru otvárania dvierok.
UPOZORNENIE! Pri každom
kroku zmeny smeru otvárania
dvierok chráňte podlahu
trvácnym materiálom pred
poškriabaním.
23
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
1 Ukazovateľ napájania
2 Regulátor teploty a spínač Zap./Vyp.
3 Svetelný ukazovateľ Super
4 Spínač Super a spínač zrušenia
alarmu
5 Výstražný ukazovateľ
Zapnutie
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
1. Zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky.
2. Regulátor teploty otočte doprava do
strednej polohy.
Ak je teplota vnútri spotrebiča príliš
vysoká, začne blikať výstražný ukazovateľ
a zapne sa zvukový alarm.
3. Stlačte tlačidlo Super a výstražný
zvukový alarm sa vypne. Výstražný
ukazovateľ bude blikať, kým vnútorná
teplota nedosiahne požadovanú
úroveň na bezpečné skladovanie
mrazených potravín.
Vypnutie
1. Otočte regulátor teploty do polohy „O”.
Ukazovateľ napájania zhasne.
2. Vytiahnite zástrčku prívodného kábla
zo zásuvky elektrickej siete.
Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu
vnútri spotrebiča však môžete nastaviť
sami.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí
od:
•
•
•
•
teploty v miestnosti,
frekvencie otvárania dvierok,
množstva uchovávaných potravín,
umiestenia spotrebiča.
Prevádzka spotrebiča:
1. Otočte ovládač teploty v smere
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili nižšiu teplotu vnútri
spotrebiča.
2. Otočte ovládač teploty proti smeru
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili vyššiu teplotu vnútri
spotrebiča.
Funkcia Super
Funkcia Super sa používa na vykonanie
predzmrazenia a následne rýchleho
zmrazenia v mraziacom priestore. Táto
funkcia urýchľuje zmrazenie čerstvých
potravín a zároveň chráni už uskladnené
potraviny pred neželaným ohriatím.
Pri zmrazovaní čerstvých
potravín zapnite funkciu Super
najmenej 24 hodín pred
vložením potravín na
dokončenie predzmrazenia.
Zapnutie funkcie:
1. Podržte stlačené tlačidlo Super 2-3
sekundy, zapne sa funkcia Super.
Ukazovateľ Super sa rozsvieti.
2. Potraviny vložte do mraziaceho
priestoru a nechajte funkciu Super
zapnutú ešte ďalších 24 hodín. Pozrite
si časť „Zmrazovanie čerstvých
potravín“.
24
Táto funkcia sa automaticky
vypne po 52 hodinách. Funkciu
môžete kedykoľvek vypnúť
stlačením spínača Super na 2
až 3 sekundy.
Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty
Keď dôjde k zvýšeniu teploty v mraziacom
priestore (napr. kvôli zlyhaniu napájania),
začne blikať výstražný ukazovateľ a zapne
sa zvuková signalizácia.
Zvukovú signalizáciu je možné kedykoľvek
vypnúť stlačením spínača na zrušenie
alarmu.
Po obnovení normálnych podmienok
prestane blikať výstražný ukazovateľ a
zvuková signalizácia sa automaticky
vypne.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín zapnite
funkciu Super najmenej 24 hodín pred
vložením potravín určených na zmrazenie
do mraziaceho priestoru.
Čerstvé potraviny uskladnite rovnomerne
rozložené v prvej priehradke alebo
zásuvke zhora.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
môžete zmraziť bez pridania iných
čerstvých potravín počas 24 hodín, sa
uvádza na typovom štítku (ktorý sa
nachádza vo vnútri spotrebiča).
Keď sa zmrazovanie skončí, spotrebič sa
automaticky vráti na predchádzajúce
nastavenie teploty (pozri „Funkcia Super").
Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení spotrebiča do
prevádzky alebo po dlhodobom odstavení
nechajte spotrebič pred vložením potravín
spotrebič spustený najmenej 3 hodiny so
zapnutou funkciou Super.
Zásuvky mrazničky zaisťujú rýchle a
jednoduché hľadanie požadovaných
potravín. Ak je potrebné zmraziť veľké
množstvo potravín, vyberte všetky
zásuvky okrem dolnej zásuvky, ktorá musí
zostať na svojom mieste, aby bola
zaistená správna cirkulácia vzduchu.
Potraviny umiestnite minimálne 15 mm od
dvierok.
UPOZORNENIE! V prípade
neúmyselného rozmrazenia
potravín, napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho napätia,
za predpokladu, že doba
výpadku energie bola dlhšia
ako údaj uvedený na typovom
štítku pod položkou
„akumulačná doba“, je nutné
rozmrazené potraviny čo
najskôr spotrebovať alebo
uvariť, ochladiť a potom znova
zmraziť. Pozrite si časť „Alarm
pri zvýšení vnútornej teploty"
Rozmrazovanie
Hlboko mrazené alebo mrazené potraviny
môžete pred konzumáciou rozmraziť v
chladničke alebo v plastovom vrecku v
studenej vode.
Táto operácia závisí od dostupného času
a druhu potravín. Malé kusy môžete
dokonca uvariť ešte zamrazené.
Výroba ľadových kociek
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
dvoma miskami na prípravu ľadových
kociek.
25
Na uvoľňovanie misiek z
mrazničky nepoužívajte kovové
nástroje.
1. Tieto misky naplňte vodou.
2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho
priestoru.
TIPY A RADY
Rady pre úsporu energie
• Vnútorná konfigurácia spotrebiča
zabezpečuje najúčinnejšie využitie
energie.
• Dvierka neotvárajte príliš často
a nenechávajte ich otvorené dlhšie ako
je nevyhnutné.
• Čím nižšia je nastavená teplota, tým je
vyššia spotreba energie.
• Zabezpečte dobré vetranie.
Nezakrývajte ventilačné mriežky a
otvory.
Rady pre zmrazovanie
• Funkciu Super zapnite minimálne 24
hodín pred umiestnením potravín do
mraziaceho priestoru.
• Pred zamrazením čerstvé potraviny
vzduchotesne zabaľte do: alobal,
plastová fólia alebo vrecká,
vzduchotesné nádoby s vekom.
• Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie a
rozmrazovanie rozdeľte na malé porcie.
• Odporúča sa označiť všetky mrazené
potraviny štítkami a dátumom. Pomôže
to identifikovať potraviny a vedieť kedy
majú byť spotrebované pred ich
pokazením.
• Potraviny by mali byť pred zmrazením
čerstvé, aby si zachovali dobrú kvalitu.
Predovšetkým ovocie a zeleninu treba
zmraziť po zbere úrody, aby si
zachovali všetky živiny.
• Nezmrazuje fľaše alebo plechovky s
tekutinami, predovšetkým nápoje
obsahujúce oxid uhličitý – môžu počas
zmrazovania vybuchnúť.
• Do mraziaceho priestoru nevkladajte
horúce jedlá. Pred vložením do
mraziaceho priestoru ich ochlaďte.
• Aby ste predišli nárastu teploty už
zmrazených potravín, neklaďte priamo
vedľa nich čerstvé nezmrazené
potraviny. Potraviny vložte pri izbovej
teplote do časti mraziaceho priestoru
kde sa nenachádzajú žiadne zmrazené
potraviny.
• Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky
nekonzumujte ihneď po vybratí z
mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo
omrzlín.
• Rozmrazené potraviny opäť
nezmrazujte. Ak sa potraviny
rozmrazili, uvarte ich, ochlaďte a potom
opäť zmrazte.
Rady na uchovávanie
mrazených potravín
• Stredné nastavenie teploty zaisťuje
dobré zachovanie mrazených potravín.
Vyššie nastavenie teploty vnútri
spotrebiča môže viesť ku skráteniu
životnosti potravín.
• Celý chladiaci priestor je vhodný na
uskladnenie mrazených potravín.
• Nechajte dostatok miesta okolo
potravín, aby mohol voľne cirkulovať
vzduch.
• Pre adekvátne uskladnenie si pozrite
etiketu na obale potravín s ich
životnosťou.
• Potraviny je dôležité zabaliť spôsobom,
ktorý zabráni vniknutiu vody, vlhkosti
alebo kondenzácie.
Tipy na nakupovanie
Po nakúpení potravín:
• Uistite sa, že nie je poškodené balenie
– potraviny by mohli byť pokazené. Ak
je balenie naduté alebo vlhké,
nemuselo byť uskladnené v
optimálnych podmienkach a už sa
mohlo začať rozmrazovanie.
• Aby ste obmedzili proces
rozmrazovania, kúpte mrazené
potraviny na konci nakupovania a
26
preneste ich v tepelnej a izolovanej
chladiacej taške.
• Po návrate z obchodu ihneď vložte
mrazené potraviny do mrazničky.
• Ak sa potraviny čo len čiastočne
rozmrazili, nedávajte ich znovu
zamraziť. Čo najskôr ich spotrebujte.
• Dodržiavajte dátum trvanlivosti a
informácie o skladovaní na balení.
Životnosť potravín
Typ potraviny
Životnosť (mesia‐
ce)
Chlieb
3
Ovocie (okrem citrusových plodov)
6 - 12
Zelenina
8 - 10
Zvyšky bez mäsa
1-2
Mliečne výrobky:
Maslo
Mäkký syr (napr. mozzarella)
Tvrdý syr (napr. parmezán, čedar)
6-9
3-4
6
Morské plody:
Mastné ryby (napr. losos, makrela)
Chudé ryby (napr. treska, platesa)
Krevety
Lúpané škľabky a mušle
Varené ryby
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Mäso:
Hydina
Hovädzie
Bravčové
Jahňacie
Klobása
Šunka
Zvyšky s mäsom
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho
vnútro a všetky jeho diely umyť vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste odstránili
typický zápach nového spotrebiča. Potom
všetky povrchy dôkladne osušte.
27
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze
chlóru alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
UPOZORNENIE! Príslušenstvo
a časti spotrebiča sa nesmú
umývať v umývačke riadu.
Pravidelné čistenie
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok
a udržiavajte ich čisté. Zvyšky
potravín a nečistoty utrite handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE! Na
odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy nepoužívajte
ostré predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť.
Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky, s
výnimkou prostriedkov, ktoré
odporučil výrobca.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny
vytvorili dostatočnú rezervu
chladu pre prípad prerušenia
činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti
mrazničky sa vždy vytvára určité
množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky skladované potraviny a
uložte na studenom mieste.
UPOZORNENIE! Počas
odmrazovania spotrebiča
stúpne teplota mrazených
potravín, preto sa môže
skrátiť ich trvanlivosť.
Mrazených potravín sa
nedotýkajte mokrými
rukami. Ruky by vám mohli
primrznúť k potravinám.
3. Dvere nechajte otvorené. Podlahu
chráňte pred rozmrazenou vodou,
napr. handričkou alebo plochou
nádobou.
4. Do mraziaceho priestoru vložte hrniec
s teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu,
ktoré sa dajú oddeliť, vyberajte už
počas odmrazovania. Na tento účel
použite dodanú škrabku.
5. Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte. Škrabku odložte na
neskoršie použitie.
6. Spotrebič zapnite a zatvorte dvierka.
7. Regulátor teploty nastavte na
maximálne chladenie a spotrebič
nechajte v činnosti pri tomto nastavení
minimálne tri hodiny.
Až po tomto čase vložte potraviny späť do
mraziaceho priestoru.
Obdobie mimo prevádzky
Ak sa spotrebič po dlhší čas nepoužíva,
sú potrebné nasledujúce preventívne
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič odmrazte.
4. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
28
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebiča
nie je správne zapojená do
sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuv‐
ky.
Sieťová zásuvka nie je pod
napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste
zapojiť iný spotrebič. Obráť‐
te sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Nadmerná hlučnosť spotre‐
biča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič
stabilne stojí.
Zapol sa zvukový alebo vi‐
zuálny alarm.
Spotrebič bol nedávno za‐
pnutý.
Pozrite si časť „Alarm pri
otvorených dvierkach“ alebo
„Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty“.
Teplota v spotrebiči je príliš
vysoká.
Pozrite si časť „Alarm pri
otvorených dvierkach“ alebo
„Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty“.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Ovládací
panel“.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vyso‐
ká.
Pozrite si kapitolu „Inštalá‐
cia”.
Potraviny vložené do spotre‐
biča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte po‐
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Je zapnutá funkcia Super.
Pozrite si časť „Funkcia Su‐
per“.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
29
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Kompresor sa nezapne ih‐
neď po stlačení „Super”, ale‐
bo po zmene teploty.
Kompresor sa zapne po ur‐
čitom čase.
Je to normálne, nie je to po‐
rucha.
Dvierka nie sú zarovnané
alebo zasahujú do ventilač‐
nej mriežky.
Spotrebič nie je vo vodorov‐
nej polohe.
Pozrite si časť „Pokyny pre
inštaláciu“.
Dvierka sa ťažko otvárajú.
Pokúsili ste sa opäť otvoriť
dvierka ihneď po zatvorení.
Medzi zatvorením a opätov‐
ným otvorením dvierok po‐
čkajte niekoľko sekúnd.
Príliš veľa námrazy a ľadu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Tesnenie je poškodené ale‐
bo špinavé.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Potraviny nie sú správne za‐
balené.
Lepšie zabaľte potraviny.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Ovládací
panel“.
Spotrebič je úplne plný a sú‐
časne je nastavený na naj‐
nižšiu teplotu.
Nastavte vyššiu teplotu. Po‐
zrite si kapitolu „Ovládací
panel“.
Teplota nastavená v spotre‐
biči je príliš nízka a okolitá
teplota je príliš vysoká.
Nastavte vyššiu teplotu. Po‐
zrite si kapitolu „Ovládací
panel“.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej mi‐
ske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite
k odparovacej miske.
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá „Funkcia Super”.
Funkciu „Super” vypnite ma‐
nuálne alebo počkajte, kým
sa funkcia nevypne automa‐
ticky, aby ste nastavili teplo‐
tu. Pozrite si časť „Funkcia
Super“.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavená te‐
plota
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
30
Problém
Ukazovateľ napájania bliká.
Možné príčiny
Riešenie
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Námraza je hrubšia ako 4-5
mm.
Spotrebič odmrazte.
Dvierka ste otvárali príliš ča‐
sto.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Je zapnutá funkcia Super.
Pozrite si časť „Funkcia Su‐
per“.
V spotrebiči neprúdi studený
vzduch.
Zabezpečte prúdenie stude‐
ného vzduchu v spotrebiči.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Pri meraní teploty sa vyskyt‐
la chyba.
Obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára alebo najbliž‐
šie autorizované servisné
stredisko.
Ak pomocou hore uvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok,
kontaktujte najbližšie
autorizované servisné
stredisko.
Zatvorenie dvierok
1. Očistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si časť „Pokyny pre inštaláciu“.
3. V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
31
ZVUKY
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické informácie sa uvádzajú na
typovom štítku na vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
Čiarový kód na štítku energetických
parametrov dodanom so spotrebičom
poskytuje webový odkaz na informácie
ohľadom výkonu spotrebiča v EU EPREL
databáze. Štítok energetických
parametrov si ponechajte na neskoršie
nahliadnutie spolu s návodom na obsluhu
a všetkými ďalšími dokumentmi
poskytnutými s týmto spotrebičom.
Tie isté informácie môžete nájsť aj v
EPREL databáze pomocou odkazu https://
eprel.ec.europa.eu a názvu modelu a čísla
výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku
spotrebiča.
INFORMÁCIE PRE SKÚŠOBNE
Inštalácia a príprava spotrebiča na
akékoľvek overenie ekologického dizajnu
musí byť v súlade s normou EN 62552.
Požiadavky na vetranie, rozmery otvoru a
minimálne voľné priestory vzadu sú
uvedené v tomto návode na obsluhu v
kapitole 3. Kontaktujte výrobcu ohľadnom
akýchkoľvek ďalších informácií, vrátane
plánov naplnenia.
32
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
33
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Upravljalna plošča
Vsakodnevna uporaba
Namigi in nasveti
33
35
36
38
40
40
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Zvoki
Tehnični podatki
Informacije za preizkuševalne inštitute
42
43
46
46
47
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Napravo lahko po ustreznih navodilih polnijo in praznijo
otroci med tretjim in osmim letom.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo
invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi,
če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
34
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča
z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
Da bi preprečili onesnaženje hrane, upoštevajte naslednja
navodila:
– ne odpirajte vrat za dalj časa;
– redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano, in
dostopne odvodne sisteme;
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju naprave
ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih
priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča
proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v napravi
ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
Ko je naprava dalj časa prazna, jo izklopite, odtajajte,
očistite, osušite in pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek plesni v njej.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
35
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Zaradi varnosti naprave ne
uporabljajte, dokler je ne namestite v
vgradno konstrukcijo.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
• Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj štiri
ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
• Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz vtičnice.
• Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
• Naprave ne izpostavljajte dežju.
• Naprave ne postavljajte na mesto, kjer
je izpostavljena neposredni sončni
svetlobi.
• Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore.
• Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
OPOZORILO! Pri nameščanju
naprave pazite, da napajalnega
kabla v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO! Ne uporabljajte
razdelilnikov in podaljškov.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite
na pooblaščeni servisni center ali
električarja.
• Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite, da
ne poškodujete hladilnega krogotoka, ki
vsebuje izobutan.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
• Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
• Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
• Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.
36
• V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
• Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte
predmetov iz zamrzovalnika.
• Odtajane hrane ne zamrzujte ponovno.
• Upoštevajte navodila za shranjevanje
na embalaži zamrznjene hrane.
• Preden živila položite v zamrzovalnik,
jih zavijte v poljuben material,
namenjen za stik z živili.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
• V napravi redno preverjajte odtok vode
in ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na
dnu naprave.
Storitve
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
• Samopopravila ali nestrokovna
popravila lahko vplivajo na varnost,
zaradi česar lahko preneha veljati
garancija.
• Naslednji nadomestni deli bodo na
voljo 7 let po tem, ko model ne bo več v
prodaji: termostati, tipala temperature,
plošče s tiskanim vezjem, viri svetlobe,
ročaji za vrata, tečaji za vrata, rešetke
in košare. Nekateri od teh nadomestnih
delov so na voljo samo usposobljenim
serviserjem, vsi nadomestni deli pa
niso primerni za vse modele.
• Tesnila za vrata bodo na voljo še 10 let
po tem, ko model ne bo več v prodaji.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
• Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
OPOZORILO! Za namestitev
naprave si oglejte dokument z
navodili za namestitev.
OPOZORILO! Napravo
namestite v skladu z
dokumentom z navodili za
namestitev, da preprečite
nestabilnost naprave.
37
D3
D1
Mere
W1
90
D2
°
W3
A
B
H1
W2
Skupne mere1)
Potreben prostor v uporabi1)
H1
mm
873
W1
mm
548
D1
mm
549
1) višina, širina in globina naprave brez ročaja in nog
B
mm
36
1) višina, širina in globina naprave, vključno z ročajem,
in potreben prostor za neovirano kroženje hladilnega
zraka
Skupen potreben prostor v uporabi1)
Potreben prostor v uporabi1)
H 3 (A+B)
mm
916
W3
mm
548
D3
mm
1071
H 2 (A+B)
mm
916
W2
mm
548
D2
mm
551
1) višina, širina in globina naprave, vključno z ročajem,
A
mm
880
in potreben prostor za neovirano kroženje hladilnega
zraka ter prostor, ki je potreben za odpiranje vrat do
najmanjšega kota, ki še dovoljuje odstranitev vse no‐
tranje opreme
38
Mesto namestitve
posvetujte z usposobljenim
električarjem.
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
v primeru neupoštevanja zgornjih
varnostnih navodil.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Za najboljše delovanje naprave te ne
smete nameščati v bližino toplotnih virov
(pečic, štedilnikov, radiatorjev, kuhalnikov
ali kuhalnih plošč) ali na mesta, ki so
izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
Zagotovite nemoteno kroženje zraka na
hrbtni strani ohišja.
Zahteve glede prezračevanja
Postavitev
Na zadnji strani naprave mora biti
zagotovljen zadosten pretok zraka.
Napravo morate namestiti v suh, dobro
prezračevan notranji prostor.
5 cm
Ta naprava je namenjena uporabi pri
temperaturi okolice med 10°C in 43°C.
Če ste v dvomih glede mesta
namestitve naprave, se obrnite
na prodajalca, našo službo za
pomoč strankam ali najbližji
pooblaščeni servisni center.
min.
200 cm2
Omogočena mora biti
izključitev naprave iz
napajanja. Vtič mora biti po
namestitvi zato enostavno
dostopen.
POZOR! Za namestitev si
oglejte navodila za namestitev.
Električna povezava
Menjava strani odpiranja vrat
• Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in frekvenca
s ploščice za tehnične navedbe
ujemata s hišno električno napeljavo.
• Naprava mora biti ozemljena. Zato ima
vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v skladu
z veljavnimi predpisi, pred tem pa se
Oglejte si ločen dokument z navodili glede
namestitve in spremembe smeri odpiranja
vrat.
POZOR! Pri vsaki zamenjavi
strani odpiranja vrat zaščitite tla
pred praskami s trpežnim
materialom.
UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
1 Kontrolna lučka napajanja
min.
200 cm2
2
3
4
5
39
2 Regulator temperature in stikalo za
vklop/izklop
3 Lučka Super
4 Stikalo Super in stikalo za
ponastavitev alarma
5 Opozorilna lučka
Vklop
Funkcija Super
1. Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
2. Regulator temperature obrnite v smeri
urnega kazalca na srednjo nastavitev.
Če je temperatura v napravi previsoka,
utripa opozorilna lučka in oglasi se zvočni
signal.
3. Pritisnite stikalo Super in zvočni signal
se izklopi. Opozorilna lučka utripa tako
dolgo, dokler ni dosežena ustrezna
notranja temperatura za varno
shranitev zamrznjene hrane.
Funkcija Super se uporablja za predhodno
zamrzovanje in hitro zamrzovanje drugo
za drugim v zamrzovalniku. Ta funkcija
pospeši zamrzovanje svežih živil in hkrati
zaščiti že shranjena živila pred neželenim
segrevanjem.
Izklop
1. Regulator temperature obrnite v
položaj »O«.
Indikatorska lučka napajanja ugasne.
2. Iztaknite vtič iz stenske vtičnice.
Nastavitev temperature
Temperatura se samodejno prilagaja.
Vendar lahko sami nastavite temperaturo
v napravi.
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• mesta postavitve naprave.
Običajno je najprimernejša srednja
nastavitev.
Za upravljanje naprave:
1. Obrnite regulator temperature v smeri
urnega kazalca za dosego nižje
temperature v napravi.
2. Obrnite regulator temperature v
nasprotni smeri urnega kazalca za
dosego višje temperature v napravi.
Za zamrzovanje svežih živil
vklopite funkcijo Super vsaj 24
ur prej, preden vstavite živila, in
na ta način opravite predhodno
zamrzovanje.
Vklop funkcije:
1. Dve do tri sekunde pritiskajte tipko
Super, da vklopite funkcijo Super.
Zasveti lučka Super.
2. Živila položite v zamrzovalnik, funkcijo
Super pa pustite vklopljeno še 24 ur.
Oglejte si razdelek »Zamrzovanje
svežih živil«.
Ta funkcija se samodejno
izklopi po 52 urah. Funkcijo
lahko s pritiskom stikala Super
za 2-3 sekunde kadarkoli
izklopite.
Alarm visoke temperature
Ko v zamrzovalniku naraste temperatura
(npr. zaradi izpada električne energije),
utripa opozorilna lučka in oglasi se zvočni
signal.
Zvočni signal lahko kadarkoli izklopite s
pritiskom stikala za ponastavitev alarma.
Ko se ponovno vzpostavijo normalni
pogoji, opozorilna lučka preneha utripati in
zvočni signal se samodejno izklopi.
40
VSAKODNEVNA UPORABA
Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil ter dolgotrajno shranjevanje
zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Za zamrzovanje svežih živil vklopite
funkcijo Super vsaj 24 ur prej, preden v
zamrzovalnik položite živila, ki jih želite
zamrzniti.
Sveža živila shranjujte enakomerno
razporejena v prvem predalu od vrha
navzdol.
Največja količina živil, ki jih lahko
zamrznete brez dodajanja drugih svežih
živil v 24 urah, je navedena na ploščici za
tehnične navedbe, nalepki v notranjosti
naprave.
Ko je zamrzovanje končano, se naprava
samodejno vrne na prejšnjo nastavitev
temperature (oglejte si »Funkcija Super«).
Shranjevanje zamrznjenih živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj naprava vsaj tri ure deluje
s funkcijo Super, preden vanjo položite
živila.
Predali v zamrzovalniku omogočajo hitro
in preprosto iskanje želenih živil. Če
nameravate shraniti večje količine živil,
odstranite vse predale, razen spodnjega,
ki mora ostati na svojem mestu, da je
zagotovljeno dobro kroženje zraka.
POZOR! V primeru
nenamernega odtajanja, npr.
da je izpad električnega toka
daljši od vrednosti, navedene
na ploščici za tehnične
navedbe pod »Čas naraščanja
temperature«, morate odtajana
živila porabiti hitro ali takoj
skuhati, ohladiti in ponovno
zamrzniti. Oglejte si »Alarm
visoke temperature«.
Odmrzovanje
Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila
lahko pred uporabo odmrznete v hladilniku
ali plastični vrečki pod hladno vodo.
Ta postopek je odvisen od razpoložljivega
časa in vrste živila. Majhne kose lahko
začnete kuhati še zamrznjene.
Priprava ledenih kock
Ta naprava je opremljena z eno ali več
posodicami za pripravo ledenih kock.
Za odstranjevanje posodic iz
zamrzovalnika ne uporabljajte
kovinskih predmetov.
1. Posodice napolnite z vodo.
2. Posodice za pripravo ledenih kock
postavite v zamrzovalnik.
Živila naj bodo shranjena najmanj 15 mm
stran od vrat.
NAMIGI IN NASVETI
Nasveti za varčevanje z energijo
• Notranja konfiguracija naprave
zagotavlja najbolj ekonomično porabo
energije.
• Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
• Nižja kot je nastavitev temperature,
višja je poraba energije.
• Poskrbite za dobro prezračevanje. Ne
pokrivajte prezračevalnih rešetk ali
odprtin.
Namigi za zamrzovanje
• Vsaj 24 ur prej, preden zložite živila v
zamrzovalnik, vklopite funkcijo Super.
• Pred zamrzovanjem sveža živila zavijte
in zatesnite v: aluminijasto folijo,
41
•
•
•
•
•
•
•
•
plastično folijo ali plastične vrečke,
nepropustne posode s pokrovom.
Za temeljitejše zamrzovanje in
odtaljevanje razdelite živila na majhne
porcije.
Priporočljivo je, da vsa zamrznjena
živila opremite z nalepkami in
datumom. Tako boste lažje prepoznali
živila in vedeli, kdaj jih morate porabiti,
preden se pokvarijo.
Živila morajo biti za zamrzovanje
sveža, da ostanejo kakovostna. Še
posebej sadje in zelenjavo je treba
zamrzniti takoj po nabiranju, da
ohranijo vsa hranila.
Ne zamrzujte steklenic ali pločevink s
tekočinami, še posebej gaziranimi med zamrzovanjem jih lahko raznese.
V zamrzovalnik ne postavljajte vročih
živil. Preden jih postavite v
zamrzovalnik, jih ohladite na sobno
temperaturo.
Če želite preprečiti povišanje
temperature že zamrznjenih živil, poleg
njih ne postavljajte svežih
nezamrznjenih živil. Hrano postavite na
sobno temperaturo v del
zamrzovalnika, kjer ni zamrznjene
hrane.
Ne uživajte ledenih kock, sorbetov ali
sladolednih lučk takoj, ko jih vzamete iz
zamrzovalnika. Nevarnost ozeblin.
Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
Če so se živila odtajala, jih skuhajte,
ohladite in zamrznite.
•
•
•
•
Zaradi višje nastavitve temperature v
napravi se lahko skrajša rok
uporabnosti.
Celoten zamrzovalnik je primeren za
shranjevanje zamrznjenih živil.
Okrog živil pustite dovolj prostora, da
zagotovite prost pretok zraka.
Za ustrezno shranjevanje si oglejte
nalepko na embalaži živil, kjer je
naveden rok uporabnosti.
Živila morate zaviti na tak način, da v
notranjost ne pride voda, vlaga ali
kondenz.
Nasveti za nakupovanje
Po nakupovanju:
• Prepričajte se, da embalaža ni
poškodovana - živila se lahko
pokvarijo. Če je embalaža napihnjena
ali mokra, morda ni bila shranjena pri
optimalnih pogojih in se je odtaljevanje
že začelo.
• Za skrajšanje postopka odtaljevanja
zamrznjena živila vzemite iz
zamrzovalnika ob koncu nakupa, do
doma pa jih prenesite v hladilni torbi.
• Zamrznjena živila položite v
zamrzovalnik takoj, ko se vrnete z
nakupa.
• Tudi če so se živila odtajala samo
delno, jih ne zamrzujte ponovno. Čim
prej jih porabite.
• Upoštevajte rok uporabe in informacije
za shranjevanje na embalaži.
Namigi za shranjevanje
zamrznjenih živil
• Srednja nastavitev temperature
zagotavlja dobro ohranjanje
zamrznjenih živil.
Rok uporabnosti
Vrsta jedi
Rok uporabnosti
(meseci)
Kruh
3
Sadje (razen citrusi)
6 - 12
42
Vrsta jedi
Rok uporabnosti
(meseci)
Zelenjava
8 - 10
Ostanki brez mesa
1-2
Mlečni izdelki:
Maslo
Mehki siri (npr. mocarela)
Trdi siri (npr. parmezan, čedar)
6-9
3-4
6
Morski sadeži:
Mastne ribe (npr. losos, skuša)
Puste ribe (npr. polenovka, bokoplavutarica)
Rakci
Odprte školjke
Kuhane ribe
2-3
4-6
12
3-4
1-2
Meso:
Perutnina
Govedina
Svinjina
Jagnjetina
Klobasa
Šunka
Ostanki z mesom
9 - 12
6 - 12
4-6
6-9
1-2
1-2
2-3
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti z
mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR! Ne uporabljajte
čistilnih sredstev, grobih
praškov, klora ali oljnih čistil,
ker poškodujejo površino.
POZOR! Dodatna oprema in
deli naprave niso primerni za
pomivanje v pomivalnem stroju.
Redno čiščenje
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
43
Odtaljevanje zamrzovalnika
POZOR! Za strganje ivja z
izparilnika nikoli ne uporabljajte
ostrih kovinskih pripomočkov,
saj ga lahko poškodujete.
Za pospeševanje odtaljevanja
ne uporabljajte mehanske
naprave ali umetnih sredstev,
ampak samo tista, ki jih
priporoča proizvajalec.
Približno 12 ur pred
odtaljevanjem nastavite nižjo
temperaturo, da se nakopiči
zadostna zaloga hladu za
poznejšo prekinitev v
delovanju.
3. Vrata pustite odprta. Zaščitite tla pred
odtajano vodo, npr. s krpo ali nizko
posodo.
4. Da bi postopek odtaljevanja pospešili,
postavite v zamrzovalnik lonec tople
vode. Poleg tega pred končanim
odtaljevanjem odstranite kose ledu, ki
se odlomijo. Uporabite priloženo
strgalo za led.
5. Ko je odtaljevanje končano, temeljito
osušite notranjost. Strgalo shranite za
naslednjič.
6. Vklopite napravo in zaprite vrata.
7. Za dosego najmočnejše ohlajenosti
ustrezno nastavite regulator
temperature in pustite, da naprava vsaj
tri ure deluje pri tej nastavitvi.
Šele nato zložite živila nazaj v
zamrzovalnik.
Na policah zamrzovalnika in okoli
zgornjega predala se vedno nabere
določena količina ivja.
Obdobje neuporabe
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja
doseže debelino okoli 3-5 mm.
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Izklopite napravo ali izvlecite električni
vtič iz vtičnice.
2. Odstranite vsa shranjena živila in jih
shranite na hladno.
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Odtajajte napravo.
4. Očistite napravo ter vso opremo.
5. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
POZOR! Dvig temperature
zamrznjenih živil lahko med
odtaljevanjem skrajša
njihovo varno dobo
shranjevanja.
Zamrznjenih živil se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
Roke lahko primrznejo
nanje.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
44
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Vtaknite vtič v vtičnico pra‐
vilno.
Ni napetosti v vtičnici.
Priklopite drug aparat v vtič‐
nico. Obrnite se na uspo‐
sobljenega električarja.
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno podprta.
Preverite, ali je naprava sta‐
bilno na tleh.
Deluje zvočni ali vidni alarm.
Napravo ste vklopili pred
kratkim.
Oglejte si »Alarm za odprta
vrata« ali »Alarm visoke
temperature«.
Temperatura v napravi je
previsoka.
Oglejte si »Alarm za odprta
vrata« ali »Alarm visoke
temperature«.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Uprav‐
ljalna plošča«.
Hkrati je shranjenih veliko ži‐
vil.
Počakajte nekaj ur in ponov‐
no preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si poglavje »Name‐
stitev«.
Živila, ki ste jih dali v napra‐
vo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohla‐
dijo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si razdelek »Zapira‐
nje vrat«.
Funkcija Super je vklopljena.
Oglejte si razdelek »Funkci‐
ja Super«.
Kompresor se ne zažene ta‐
koj po pritisku »Super« ali
spremembi temperature.
Kompresor se zažene čez
nekaj časa.
To je običajno in ni prišlo do
napake.
Vrata niso poravnana ali se
zatikajo ob prezračevalno
rešetko.
Naprava ni poravnana.
Oglejte si navodila za name‐
stitev.
Vrata se težko odpirajo.
Vrata ste poskusili ponovno
odpreti takoj, ko ste jih zapr‐
li.
Med zapiranjem in ponov‐
nim odpiranjem vrat poča‐
kajte nekaj sekund.
Nabralo se je preveč ivja in
ledu.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si razdelek »Zapira‐
nje vrat«.
Tesnilo je poškodovano ali
umazano.
Oglejte si razdelek »Zapira‐
nje vrat«.
Kompresor deluje nepreki‐
njeno.
45
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Živila niso pravilno zaščite‐
na.
Bolje zaščitite živila.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Uprav‐
ljalna plošča«.
Naprava je povsem napol‐
njena in nastavljena na naj‐
nižjo temperaturo.
Nastavite višjo temperaturo.
Oglejte si poglavje »Uprav‐
ljalna plošča«.
Nastavljena temperatura v
napravi je prenizka, tempe‐
ratura okolja pa previsoka.
Nastavite višjo temperaturo.
Oglejte si poglavje »Uprav‐
ljalna plošča«.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode name‐
stite na izparilni pladenj.
Temperature ni mogoče na‐
staviti.
Vklopljena je »Funkcija Su‐
per«.
Ročno izklopite »Funkcijo
Super « ali počakajte, da se
funkcija samodejno deaktivi‐
ra na nastavljeno temperatu‐
ro. Oglejte si razdelek
»FunkcijoSuper «.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Temperatura ni pravilno na‐
stavljena.
Nastavite višjo/nižjo tempe‐
raturo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si razdelek »Zapira‐
nje vrat«.
Temperatura živil je previso‐
ka.
Živila naj se pred hrambo
ohladijo na sobno tempera‐
turo.
Hkrati je shranjenih veliko ži‐
vil.
Hkrati imejte shranjenih
manj živil.
Ivje je debelejše od 4-5 mm.
Odtajajte napravo.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je
treba.
Funkcija Super je vklopljena.
Oglejte si razdelek »Funkci‐
ja Super«.
V napravi ni kroženja hlad‐
nega zraka.
Poskrbite za kroženje hlad‐
nega zraka v napravi. Oglej‐
te si poglavje »Namigi in na‐
sveti«.
Prišlo je do napake pri me‐
rjenju temperature.
Obrnite se na usposobljene‐
ga električarja ali na najbližji
pooblaščen servisni center.
Kontrolna lučka napajanja
utripa.
46
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, pokličite
najbližji pooblaščeni servisni
center.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za namestitev.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.
ZVOKI
SSSRRR!
BRRR!
CLICK!
HISSS!
BLUBB!
TEHNIČNI PODATKI
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na notranji strani
naprave in na energijski nalepki.
Koda QR na energijski nalepki z naprave
zagotavlja spletno povezavo do informacij,
povezanih z delovanjem naprave,
v podatkovni bazi EU EPREL. Energijsko
nalepko hranite za referenco skupaj
z navodili za uporabo in vsemi drugimi
dokumenti, ki so priloženi tej napravi.
Iste informacije lahko v bazi EPREL
najdete tudi s pomočjo povezave https://
eprel.ec.europa.eu ter imena modela in
številke izdelka, ki ju najdete na ploščici
za tehnične navedbe naprave.
47
INFORMACIJE ZA PREIZKUŠEVALNE INŠTITUTE
Namestitev in priprava naprave za
katerokoli preverjanje EcoDesign morata
biti v skladu z EN 62552. Zahteve glede
prezračevanja, mere izreza in najmanjši
razmiki na hrbtni strani morajo biti skladni
z navedenim v teh navodilih za uporabo v
3. poglavju. Za dodatne informacije,
vključno z navodili za polnjenje, se obrnite
na proizvajalca.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
211625616-A-062020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement