IKEA MEDELSTOR Ръководство за употреба

IKEA MEDELSTOR Ръководство за употреба
BG
MEDELSTOR
RO
БЪЛГАРСКИ
Проверете на последната страница на това ръководство
за пълния списък на сервизи за следпродажбено
обслужване, определени от IKEA, и телефонните номера
в съответната страна.
ROMÂNA
Consultaţi ultima pagină din acest manual pentru lista
completă de Furnizori de servicii post-vânzare numiţi de IKEA
şi numerele de telefon corespunzătoare.
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNA
4
36
БЪЛГАРСКИ
4
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Описание на продукта
Контролен панел
Избиране на програма
Основни настройки
Преди първоначална употреба
Всекидневна употреба
4
6
8
9
10
13
17
18
Препоръки и съвети
Грижa и почистване
Отстраняване на неизправности
Техническа информация
Опазване на околната среда
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
21
23
27
32
32
33
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят
не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Пазете препарати далеч от деца.
БЪЛГАРСКИ
•
•
5
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато вратичката е отворена.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в
магазини, офиси и други работни места;
– от клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене.
Не променяйте предназначението на уреда.
Работното водно налягане (минимум и максимум)
трябва да е между 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Спазвайте максималният брой от 10 настройки на място.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, негов оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да се
избегне опасност.
Сложете посудата в коша за посуда с острите крайща
надолу или ги сложете в чекмеджето за посуда в
хоризонтална позиция с острите крайща надолу.
Не оставяйте уреда с отворена вратичка и без надзор, за
да предотвратите инцидентно стъпване в него.
Преди обслужване на уреда го изключете и извадете
щепсела от захранващия контакт.
Не почиствайте уреда чрез пръскане с вода под
налягане и/или пара.
Ако уреда има вентилационни отвори в основата те не
трябва да се покриват напр. с килим.
Този уред трябва да се свърже към водопровода
посредством предоставения нов комплект маркучи.
БЪЛГАРСКИ
6
Старият комплект маркучи не трябва да се използва
повторно.
Инструкции за безопасност
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Махнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Не използвайте уреда, преди да го
инсталирате във вградената
конструкция заради безопасността.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не инсталирайте и не използвайте
уреда на места, където температурата е
под 0°C.
Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря на
монтажните изисквания.
•
•
•
Водно съединение
•
•
Свързване към електрическата
мрежа
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от токов
удар.
Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и захранващия
кабел. Ако захранващият кабел трябва
да бъде подменен, това трябва да бъде
извършено от нашия оторизиран
сервизен център.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
Не издърпвайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела на
захранването.
Този уред е снабден със захранващ 13
amp контакт. Ако се налага да смените
предпазителя на захранващия кабел,
използвайте само 13 amp ASTA (BS 1362)
предпазител (само за Обединеното
кралство и Ирландия).
•
•
Не нанасяйте щети по маркучите за
вода.
Преди свързване с нови тръби,
неизползвани от дълго време, където
са правени ремонти или са прикачени
нови устройства (водомери, и т.н.),
оставете водата да тече, докато не се
избистри.
Уверете се, че няма видими течове по
време на и след първото използване
на уреда.
Маркучът за подаване на вода има
предпазен вентил и обшивка с
вътрешен захранващ кабел.
БЪЛГАРСКИ
•
ВНИМАНИЕ! Опасно
напрежение.
Ако маркучът за подаване на вода е
повреден, незабавно затворете водния
клапан и изключете щепсела от
контакта. За подмяна на маркуча за
подаване на вода се свържете с
оторизирания сервизен център.
7
•
Използвайте
•
•
•
•
•
•
Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
Препаратите за съдомиялни машини
са опасни. Следвайте инструкциите
върху опаковката на перилния
препарат.
Не поглъщайте и не използвайте за
други цели водата от уреда.
Не изваждайте съдовете от уреда,
докато програмата не приключи. По
съдовете може да остане известно
количество препарат.
Не прибирайте предмети и не
упражнявайте натиск върху отворената
вратичка на уреда.
Уредът може да изпусне гореща пара,
ако отворите вратичката по време на
програма.
•
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
Обслужване
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
Моля, имайте предвид, че
собственоръчната поправка или
поправка, която не е извършена от
специалист може да има последици,
свързани с безопасността и да анулира
гаранцията.
Следните резервни части ще бъдат
налични в рамките на 7 години след
като моделът е спрян от производство:
мотор, циркулационна помпа за
отцеждане, нагреватели и нагряващи
елементи, вкл. термопомпи, тръби и
сходно оборудване, в т. ч. маркучи,
клапи, филтри и клапани за спиране на
водата, части за конструкцията и
вътрешността, свързани с монтажа на
врати, печатни платки, електронни
дисплеи, превключватели при
налягане, термостати и датчици,
софтуер и фирмуер, вкл. софтуер за
нулиране. Моля, имайте предвид, че
някои от тези резервни части са
налични само за професионални
техници и не всички резервни части са
подходящи за всички модели.
Следните резервни части ще бъдат
налични в рамките на 10 години след
като моделът е спрян от производство:
панти и уплътнения за врата, други
уплътнения, разпръскващо рамо,
филтри за отцеждане, вътрешни
шкафове и пластмасова периферия,
като кошници и капаци.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на вратичката,
за да не могат деца и домашни
любимци да се заключат в уреда.
БЪЛГАРСКИ
8
Описание на продукта
Долупосочените графики
служат за общ преглед на
продукта. За по-подробна
информация, моля вижте
другите глави и/или документи,
предоставени с продукта.
10
9
8
1
2
3
7
1
2
3
4
5
6
Долно разпръскващо рамо
Филтри
Табелка с технически данни
Съд за сол
7
8
9
10
4
Долна кошница
Горни разпръскващи рамена
Горна кошничка
Чекмедже за прибори
Отделение за препарат
Beam-on-Floor е светлина, която се
отразява на пода под вратичката на
уреда.
•
5
Дозатор за препарат за изплакване
Beam-on-Floor
•
6
Когато програма стартира, се появява
бяла светлина, която остава по време
на цялата програма.
Когато програмата приключи, бялата
светлина изгасва.
•
Когато уредът има неизправност,
бялата светлина започва да мига.
Beam-on-Floor изгасва, когато
уредът бъде деактивиран.
БЪЛГАРСКИ
9
Когато AutoOpen е активирано
по време на фаза сушене,
проекцията на пода може да не
е напълно видима. За да
проверите дали цикъла е
приключил, вижте командното
табло.
Контролен панел
1
1
2
3
4
2
3
4
Бутон ВКЛ./ИЗКЛ. / Бутон за нулиране
Бутон за отложен старт
5
6
5 Бутони за опции
6 бутони AUTO програма
Дисплей
Бутони за избор на програма
A. Индикатори
B. Индикатор за време
Дисплей
A
B
A
Индикатори
Индикатор
Описание
Индикатор за препарат за изплакване. Включва се, когато дозаторът за
изплакване има нужда от зареждане. Виж глава „Преди първата упо‐
треба“..
БЪЛГАРСКИ
10
Индикатор
Описание
Индикатор за сол. Включва се, когато съдът за сол има нужда от заре‐
ждане. Виж глава „Преди първата употреба“..
Индикатор Machine Care. Включва се, когато уредът се нуждае от въ‐
трешно почистване с програма Machine Care. Вижте „Грижи и почи‐
стване“.
Индикатор за фаза сушене. Включва се, когато е избрана програма с
фаза за сушене. Премигва, когато се изпълнява фазата на сушене. Виж‐
те „Избор на програми“.
Избиране на програма
Програми
A
B
C
D
E
E. ECO е най-дългата програма,
предлагаща най-ефективното
потребление на енергия и вода за
съдове и прибори за хранене с
нормални замърсявания. Това е
стандартна програма за изпитателни
лаборатории. 1)
Опции
A. •
Quick 30' е най-кратката програма
подходяща за измиване на
зареждане с пресни и леки
замърсявания.
• Rinse & Hold е програма за
изплакване на остатъци от храна
по чиниите. Предотвратява
образуването на неприятни
миризми в уреда. Не използвайте
миещ препарат с тази програма.
B. 60 Minutes е програма, подходяща за
измиване на зареждане с пресни и
леко засъхнали замърсявания.
C. 90 Minutes е програма, подходяща за
измиване и сушене на нормално
замърсени съдове.
D. Intensive е програма, подходяща за
измиване и сушене на силно
замърсени съдове.
Можете да настроите избора на програма
според вашите нужди, като активирате
опции.
Power Clean
Power Clean подобрява резултатите от
измиване на избраната програма.
Опцията увеличава температурата и
продължителността на измиването.
Gentle / Glass
Gentle / Glass осигурява специална
грижа за деликатно зареждане. Тази
опция предотвратява бързите промени в
температурата на измиване на избраната
програма и я намалява до 45 °C. Това
предпазва по-специално стъклените
изделия от увреждане.
1) Програмата се използва, за да се оцени съответствието с Регламент (ЕС) 2019/2022 на Комисията
за екопроектиране.
БЪЛГАРСКИ
11
автоматично настройва температурата и
количеството вода, както и
продължителността на измиване.
AUTO
Програмата AUTO автоматично настройва
цикъла на измиване в зависимост от вида
на зареждането.
Уредът измерва степента на замърсяване
и количеството съдове в кошниците. Той
Преглед на програмите
Програма Тип зарежда‐ Степен на за‐ Фази на програмата
не
мърсяване
•
•
Порцелан
Прибори
•
Пресни
•
•
•
•
Опции
Миене 50°C
•
Междинно изплак‐
•
ване
Финално изплаква‐
не 45°C
AutoOpen
•
Всички ти‐
пове заре‐
ждане
•
Всички сте‐ •
пени на за‐
мърсяване
Предварително из‐ Опциите не са
приложими за та‐
миване
зи програма.
•
•
Порцелан
Прибори
•
•
Пресни
Леко за‐
съхнали
Миене 60°C
•
Междинно изплак‐
•
ване
Финално изплаква‐
не 50°C
AutoOpen
•
•
•
•
•
•
•
•
Порцелан
Прибори
Тенджери
Тигани
•
•
Нормално
Леко за‐
съхнали
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Порцелан
Прибори
Тенджери
Тигани
•
•
Нормално
до силно
Засъхнали
•
•
•
•
•
•
Миене 60°C
•
Междинно изплак‐
•
ване
Финално изплаква‐
не 55°C
Сушене
AutoOpen
Предварително из‐ •
миване
•
Миене 60°C
Междинно изплак‐
ване
Финално изплаква‐
не 60°C
Сушене
AutoOpen
БЪЛГАРСКИ
12
Програма Тип зарежда‐ Степен на за‐ Фази на програмата
не
мърсяване
•
•
•
•
Порцелан
Прибори
Тенджери
Тигани
•
•
Нормално
Леко за‐
съхнали
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Порцелан
Прибори
Тенджери
Тигани
Програмата
се приспосо‐
бява към
всички степе‐
ни на замър‐
сяване.
•
•
•
•
•
•
Machine
Care
•
Без съдове
Програмата
почиства уре‐
да отвътре.
Вижте „Гри‐
жи и почи‐
стване“.
•
•
•
•
Опции
Предварително из‐ •
миване
•
Миене 50°C
Междинно изплак‐
ване
Финално изплаква‐
не 55°C
Сушене
AutoOpen
Предварително из‐ Опциите не са
приложими за та‐
миване
зи програма.
Миене 50 – 60°C
Междинно изплак‐
ване
Финално изплаква‐
не 60°C
Сушене
AutoOpen
Опциите не са
Миене 70°C
Междинно изплак‐ приложими за та‐
зи програма.
ване
Финално изплаква‐
не
AutoOpen
Стойности на потреблението
Програма 1)
Вода (l)
Електроенергия
(kWh)
Времетраене (min)
9.3 -11.3
0.56 - 0.685
30
3.1 - 3.8
0.012 - 0.014
15
9 - 11
0.693 - 0.847
60
9.3 - 11.4
0.772 - 0.944
90
9.4 - 11.5
0,876 - 1.071
160
9.9
0.6572)/0.6733)
240
8.3 - 11.5
0.677 - 1.036
120 - 170
БЪЛГАРСКИ
13
Програма 1)
Вода (l)
Електроенергия
(kWh)
Времетраене (min)
Machine Care
8.3 - 10.1
0.593 - 0.725
60
1) Налягането и температурата на водата, промените в захранването, опциите и количеството на
съдовете могат да променят стойностите.
2) В съответствие с Регламент 1016/2010
3) В съответствие с Регламент 2019/2022
Информация за изпитателни
лаборатории
се намира на табелката с технически
данни.
За да получите необходимата
информация за провеждане на тестове за
ефективност (например съгласно
EN60436), изпратете имейл до:
За всякакви други въпроси относно
съдомиялната машина, моля, направете
справка в сервизната книга, предоставена
с уреда.
info.test@dishwasher-production.com
Във вашето запитване, моля, включете
кода на продуктовия номер (PNC), който
Основни настройки
Можете да конфигурирате уреда, като
промените основните настройки според
Вашите нужди.
Номер
Настройка
Стойности
Описание1)
1
Твърдост на во‐ От ниво 1L до
дата
ниво 10L
Регулиране на нивото на омекотителя на
вода съгласно твърдостта на водата във
Вашия район.
Фабрична настройка: 5L.
2
Ниво на препа‐
рата за изплак‐
ване
От ниво 0A до
ниво 8A
Регулирайте нивото на препарата за из‐
плакване, съобразено с нужната доза.
Фабрична настройка: 5A.
3
Сигнал за край
1b (вкл.)
0b (изкл.)
Деактивиране или активиране на звуко‐
вия сигнал, за край на програма.
Фабрична настройка: 0b.
4
Автоматично
отваряне на
вратичката
1o (вкл.)
0o (изкл.)
Активирайте или деактивирайте
AutoOpen.
Фабрична настройка: 1o.
5
Звуци на кла‐
виатурата
1F (вкл.)
0F (изкл.)
Активиране или деактивиране на звука
от натискане на бутоните.
Фабрична настройка: 1F.
БЪЛГАРСКИ
Номер
6
14
Настройка
Последно из‐
брана програ‐
ма
Стойности
1H (вкл.)
0H (изкл.)
Описание1)
Активиране или деактивиране на автома‐
тичното избиране на последно избрани‐
те програма и опции.
Фабрична настройка: 0H.
1) За повече подробности вижте информацията, предоставена в тази глава.
Можете да промените основните
настройки в режима на настройка.
Инструкции за конфигуриране на уреда са
предоставени по-нататък в тази глава.
Когато уредът е в режим на настройка, на
дисплея се показват цифра и буква. За
всяка настройка се показва специална
буква. Специалните букви са посочени в
таблицата.
Редът на основните настройки,
представени в таблицата, е също редът
на настройките в режим на настройка.
водата. Твърдостта на водата се измерва
в еквивалентни скали.
Омекотителят трябва да се регулира в
съответствие с твърдостта на водата във
Вашия регион. Вашата водоснабдителна
компания може да Ви информира каква е
твърдостта на водата във Вашия регион.
Важно е да зададете правилното ниво на
омекотителя за вода, с цел осигуряване
на добри резултати при миене.
Омекотител за вода
Омекотителят за вода премахва
минералите от постъпващата от
водопровода вода, които имат негативен
ефект върху резултатите от измиване и
върху самия уред.
Омекотяването на вода с
висока твърдост увеличава
консумацията на вода и
електроенергия, както и
времетраенето на програмата.
Колкото по-високо е нивото на
омекотителя за вода, толкова
повече се увеличава
консумацията и времетраенето.
Колкото по-високо е съдържанието на
тези минерали, толкова по-твърда е
Твърдост на водата
Немски градуси Френски граду‐
(°dH)
си (°fH)
mmol/l
Градуси по
Кларк
Ниво на омекоти‐
тел за водата
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
БЪЛГАРСКИ
15
Немски градуси Френски граду‐
(°dH)
си (°fH)
mmol/l
Градуси по
Кларк
Ниво на омекоти‐
тел за водата
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Фабрична настройка.
2) Не използвайте сол на това ниво.
Независимо от използвания тип
почистващ препарат, задайте
правилното ниво на твърдост на
водата, за да запазите индикатора за
солта активен.
Мулти таблетките, съдържащи
сол, не са достатъчно
ефективни за омекотяване на
твърда вода.
Нивото на препарата за
изплакване
Препаратът за изплакване помага
съдовете да изсъхнат без следи от
течност и без петна. Той се изпуска
автоматично през фазата на горещо
изплакване. Можете да настройте
количеството препарат за изплакване.
Когато резервоарът за препарат за
изплакване се изпразни, индикаторът за
препарат за изплакване се включва и
напомня, че трябва да се допълни
препарат. Ако при използване само на
мулти-таблетки резултатите от сушенето
са добри, диспенсърът и индикаторът
може да бъдат деактивирани. Но за найдобри резултати при сушене
препоръчваме да използвате препарат за
иаплакване и да оставите индикатора
активен.
За деактивиране на диспенсъра и
индикатора за препарат за изплакване,
настройте нивото на препарат за
изплакване на 0A.
Звук за край
Можете да активирате звуков сигнал,
който звучи, когато програмата
приключи.
Звуковите сигнали прозвучават
също и при наличие на
неизправност на уреда. Тези
сигнали не могат да бъдат
деактивирани.
AutoOpen
AutoOpen подобрява резултатите от
сушене с по-ниска консумация на
електроенергия. По време на фазата на
сушене, вратичката се отваря
автоматично и остава открехната.
AutoOpen се активира автоматично с
всички програми освен Rinse & Hold.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не се
опитвайте да затворите
вратичката на уреда до 2
минути след автоматичното
отваряне. Това може да
причини повреда на уреда.
БЪЛГАРСКИ
16
Как да се придвижвате в режим на
настройка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако деца,
животни или хора с увреждания
имат достъп до уреда,
деактивирайте AutoOpen.
Автоматичното отваряне на
вратата може да създаде
опасност и да Ви изложи на
възможни рискове вътре в
уреда (като ножове, остри
предмети, химикали).
Можете да се придвиждвате в режим на
настройка, като използвате програмните
бутони.
A
B
C
Звук на бутоните
Бутоните на контролния панел издават
звук клик, когато ги натиснете. Може да
деактивирате този звук:
Последно избрана програма
Можете да настроите автоматичния избор
на най-скоро използваната програма и
опции.
Последната програма, която е завършена
преди дезактивирането на уреда, е
запаметена. Тогава се избира
автоматично, след като активирате уреда.
Когато последният избор на програма е
деактивиран, програмата по
подразбиране е ECO.
Уверете се, че уредът е в режим
настройка.
Как да влезете в режим на настройка
Можете да въведете режим на настройка
преди стартиране на програма. Не
можете да влезете в режима за настройка,
докато програмата работи.
Натиснете и задръжте едновременно
най-малко за 3 секунди.
•
Лампичките, свързани с
•
, са включени.
Дисплеят показва текущата
настройката на звуковите сигнали.
,
Използвайте ОК, за да влезете в
избраната настройка и да потвърдите
промяна на стойността ѝ.
Как да смените настройка
Режим на настройка
и
A. Бутон Предишни
B. Бутон ОК
C. Бутон Напред
Използвайте Предишни и Напред, за да
превключите между основните настройки
и да промените тяхната стойност.
и
1. Използвайте Предишни или Напред,
за да изберете желаната настройка.
Дисплеят показва текущата стойност на
настройката (цифра и специалната буква).
2. Натиснете ОК, за да въведете
настройката.
Текущата настройка премигва.
3. Натиснете Предишни или Напред, за
да смените стойността.
4. Натиснете ОК, за да потвърдите на
настройката.
• Новата настройка е запаметена.
• Уредът се връща към основния
списък с настройки.
5. Натиснете и задръжте едновременно
и
най-малко за 3 секунди
за да излезете от режим настройки.
Уредът се връща на избора на програма.
БЪЛГАРСКИ
17
Запаметените настройки остават в сила,
докато ги промените отново.
Преди първоначална употреба
1. Уверете се, че зададеното ниво на
омекотителя за вода съответства на
твърдостта на водоснабдяването.
Ако не съответства, можете да
регулирате нивото на омекотителя
за вода.
2. Напълнете резервоара за сол.
3. Напълнете отделението за препарат
за изплакване.
4. Отворете крана за вода.
5. Стартирайте програма, за да
отстраните всякакви остатъци от
производствения процес. Quick 30' , за
да отстраните всякакви остатъци от
производствения процес. Не
използвайте измиващ препарат и не
зареждайте кошниците със съдове.
След като стартирате програмата, уредът
презарежда смолата в омекотителя за
вода в продължение на до 5 минути.
Фазата за миене стартира само след
приключване на тази процедура.
Процедурата се повтаря периодично.
Резервоар за сол
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте груба сол,
предназначена само за
съдомиялни машини. Фината
сол увеличава риска от
корозия.
Пълнене на резервоара за сол
1
2
3
4
Поставете 1 литър
вода в резервоара
за сол (само
първия път).
5
Солта се използва за презареждане на
смолата в омекотителя за вода и за
гарантиране на добри резултати при
измиване във всекидневната употреба.
Отвъртете
капачката на
резервоара за сол
по часовниковата
стрелка, за да го
затворите.
Поставете 1 кг сол в
резервоара за сол.
БЪЛГАРСКИ
18
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Докато
пълните резервоара за сол, от
него могат да излязат вода и
сол. След като напълните
отделението за сол веднага
стартирайте програма, за да
предотвратите корозия.
Пълнене на дозатора за препарат
за изплакване
1
2
3
4
A
Напълнете
дозатора за
препарат за
изплакване, когато
индикаторът (A) е
прозрачен.
Излейте препарата
за изплакване в
дозатора „FILL“,
докато течността
достигне
максимално ниво.
Отстранете
излишния
препарат за
изплакване с
абсорбираща
кърпа, за да
предотвратите
образуване на
прекалено много
пяна.
Всекидневна употреба
1. Отворете крана за вода.
2. Натиснете и задръжте
докато
уредът се активира.
3. Напълнете резервоара за сол, ако е
празен.
4. Напълнете резервоара за препарат за
сливане, ако е празен.
5. Заредете кошничките.
6. Добавете миещ препарат.
7. Изберете и стартирайте програма.
8. Затворете крана за вода, когато
програмата е завършена.
Използване на почистващ
препарат
1
2
БЪЛГАРСКИ
3
19
4
A
Поставете
почистващия
препарат или
мулти-таблетката в
отделението (A).
Ако програмата има фаза за
предварително миене, поставете малко
почистващ препарат на вътрешната част
на вратичката на уреда.
•
Лампичката, свързана с този бутон,
свети.
• На екрана е показано
времетраенето на програмата.
2. Активирайте приложимите опции, ако
е необходимо.
3. Затворете вратата на уреда, за да
стартирате програмата.
Как да изберете и стартирате
програмата
1. За да изберете
, натиснете и
за 3 секунди.
задръжте
• Лампичката, свързана с този бутон,
свети.
• На екрана е показано
времетраенето на програмата.
Опциите не са приложими за
тази програма.
2. Затворете вратата на уреда, за да
стартирате програмата.
Как да активирате опциите
Когато използвате мулти-таблетки, които
съдържат сол и препарат за изплакване,
не е необходимо да пълните съда за сол и
отделението за препарат за изплакване.
• Настройте твърдостта на водата на
най-ниското ниво.
• Задаване на ниво на препарат за
изплакване до 0A.
Мулти-таблетките, съдържащи
сол, не са достатъчно
ефективни за омекотяване на
твърда вода.
Как да изберете и стартирате
програма
1. Натиснете бутона, предназначен за
програмата, която искате да
настроите.
1. Изберете програма.
2. Натиснете бутона, предназначен за
опцията, която искате да активирате.
• Лампичката, свързана с този бутон
свети.
• Екранът показва новото
времетраене на програмата.
По подразбиране опциите
трябва да се активират всеки
път преди стартирането на
програма.
Ако последният избор на
програма е активиран,
запаметените опции се
активират автоматично заедно
с програмата.
Не е възможно активиране или
деактивиране на тази опция,
докато програмата оперира.
БЪЛГАРСКИ
Не всички опции са
съвместими една с друга.
Активирането на опции често
повишава потреблението на
вода и енергия, както и
продължителността на
програмата.
Как да изберете и стартирате
програмата AUTO
.
1. Натиснете
• Лампичката, свързана с този бутон,
свети.
• На екрана е показано
времетраенето на програмата.
Опциите не са приложими за
тази програма.
2. Затворете вратата на уреда, за да
стартирате програмата.
Уредът усеща вида на зареждането и
настройва подходящ цикъл на измиване.
По време на цикъла, сензорите се
включват на няколко пъти и
първоначалната продължителност на
програмата може да намалее.
Как се отлага стартиране на
програма
1. Изберете програма.
неколкократно, докато
2. Натиснете
дисплеят покаже желания отложения
старт (от 1 до 24 часа).
Лампичката свързана с този бутон свети.
3. Затворете вратата на уреда, за да
стартирате обратното броене.
По време на обратното броене, не е
възможно да смените отложения старт и
избора на програма.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
Как да откажете отложения старт,
докато отброяването работи
20
Натиснете и задръжте
за около 3
секунди.
Уредът се връща към избор на програма.
Когато отмените отложения
старт, трябва отново да
изберете програмата.
Как се отменя работеща програма
Натиснете и задръжте
за около 3
секунди.
Уредът се връща към избор на програма.
Уверете се, че дозаторът за
миялен препарат е пълен,
преди да стартирате нова
програма.
Отваряне на вратичката, докато
уредът работи
Ако отворите вратичката, докато работи
дадена програма, уредът спира. Това
може да се отрази на консумацията на
енергия и времетраенето на програмата.
След затваряне на вратичката уредът
продължава от момента на прекъсването.
Ако вратичката е отворена за
повече от 30 секунди по време
на фазата на сушене,
работещата програма спира.
Това не се случва, ако
вратичката е отворена от
функцията AutoOpen.
Функцията Auto Off
Функцията пести енергия при изключване
на уреда когато не работи.
Функцията се активира автоматично:
• След максимум 15 секунди при
завършване на програмата.
• След 5 минути, ако програмата не е
стартирала.
БЪЛГАРСКИ
Край на програмата
Когато програмата завърши, екранът
показва 0:00.
21
Функцията Auto Off изключва
автоматично уреда.
Всички бутони са неактивни, освен този
за вкл./изкл.
Препоръки и съвети
Обща информация
Следвайте насоките по-долу, за да
гарантирате оптимално почистване и
изсушаване при ежедневна употреба и за
да помогнете за защитата на околната
среда.
•
•
•
•
•
•
•
Почистването на съдове в
съдомиялната, както е посочено в
ръководството, обикновено е пощадящо по отношение на потребление
на вода и електричество, отколкото
ръчното почистване.
Заредете съдомиялната до капацитета
ѝ, за да спестите вода и електричество.
За най-добрите почистващи резултати,
наредете съдовете в кошниците, както
е посочено в ръководството и не
превишавайте капацитета на
кошниците.
Не изплаквайте предварително
съдовете на ръка. Увеличава
потреблението на вода и
електричество. Когато е необходимо,
изберете програма с фаза на
предварително измиване.
Отстранете по-големи остатъци от
храна от чиниите и се уверете, че
стъклените и порцелановите чаши са
празни преди да ги заредите в
съдомиялната.
Накиснете или леко изтъркайте
готварските съдове, които имат
загорели остатъци от храна преди да
ги измиете в съдомиялната.
Уверете се, че съдовете в кошницата
не се допират или покриват. Само
тогава водата може да ги достигне
напълно и да измие съдовете.
Можете да използвате препарат за
съдомиялна машина, препарат за
изплакване и сол поотделно или да
•
•
използвате мулти-таблетки (напр.
„Всичко в едно“). Следвайте
инструкциите на опаковката.
Изберете програма според типа
зареждане и степента на замърсяване.
ECO предлага най-ефективното
потребление на вода и енергия.
За да предотвратите появата на котлен
камък в уреда:
– Напълнете отново съда за сол,
когато е необходимо.
– Използвайте препоръчаните дози
почистващ препарат и препарат за
изплакване.
– Уверете се, че зададеното ниво на
омекотителя за вода съответства
на твърдостта на
водоснабдяването.
– Следвайте указанията в главата
„Грижа и почистване“.
Използване на сол, препарат за
изплакване и почистващ препарат
•
•
•
Използвайте само сол, препарат за
изплакване и почистващ препарат,
предназначени за съдомиялна
машина. Други продукти могат да
причинят повреда на уреда.
В райони с голяма и много голяма
твърдост на водата, Ви препоръчваме
да използвате обикновен почистващ
препарат (прах, гел, таблетки без
допълнителни фактори), препарат за
изплакване и соли поотделно, за
получаване на оптимални почистващи
и изсушаващи резултати.
Таблетките за миене не се разтварят
напълно при кратки програми. За да
предотвратите остатъци от препарат за
миене по кухненската посуда,
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
препоръчваме да използвате
таблетките при дълги програми.
Винаги използвайте правилното
количество препарат. Недостатъчната
доза препарат може да доведе до лошо
измиване и натрупване на твърда вода
или петна по съдовете. Употребата на
твърде голямо количество препарат с
мекаили омекотена вода може да
доведе до остатъци от препарата върху
съдовете. Определете количеството
препарат въз основа на твърдостта на
водата. Вижте инструкциите върху
опаковката на препарата за миене.
Винаги използвайте правилното
количество препарат за изплакване.
Недостатъчното количество препарат
за изплакване намалява резултатите
при сушене. Употребата на твърде
много препарат за изплакване може да
доведе до появата на синкави слоеве
върху съдовете.
Уверете се, че нивото на омекотителя
за вода е правилно. Ако нивото е
твърде високо, увеличеното
количество сол във водата може да
доведе до ръжда по приборите.
22
Преди стартиране на програма
Преди да започнете избраната програма,
се уверете, че:
•
•
•
•
•
•
•
Зареждане на кошниците
Разгледайте предоставената
листовка с примери за
зареждане на кошниците.
Как да постъпите, ако искате да
спрете използването на
комбинирани таблетки
•
Преди да започнете да използвате
поотделно миялен препарат, сол и
препарат за гланц, извършете следните
стъпки:
•
1. Задайте най-високото ниво на
омекотителя на водата.
2. Уверете се, че резервоарите за сол и
за препарата за гланц са пълни.
3. Стартиране на програма Quick 30'. Не
използвайте миялен препарат и не
зареждайте кошниците със съдове.
4. Когато програмата завърши,
настройте омекотителя за вода към
твърдостта на водата във Вашия
район.
5. Регулирайте отпусканото количество
препарат за гланц.
Филтрите са чисти и са правилно
поставени.
Капачката на резервоара за сол е
затегната.
Разпръскващите рамена не са
запушени.
Има достатъчно сол и препарат за
изплакване за съдомиялна машина
(освен ако не използвате мултитаблетки за миене).
Подреждането на предметите в
кошниците е правилно.
Програмата е подходяща за
зареждането и степента на
замърсяване.
Използва се правилното количество
измиващ препарат.
•
•
•
•
•
•
•
Винаги използвайте цялото
пространство на кошниците.
Използвайте уреда за миене само на
подходящи за съдомиялна изделия.
Не зареждайте съдове, изработени от
дърво, рог, алуминий, калай и мед, тъй
като могат да напукат, изкривят,
обезцветят и продупчат.
Не мийте в уреда предмети, които
могат да абсорбират вода (гъби,
домакински кърпи).
Отстранете оставащата храна от
предметите.
Накиснете съдовете с изгорена храна
преди да ги измиете в уреда.
Поставяйте дълбоките съдове (чаши и
тигани) с дъното нагоре.
Уверете се, че приборите и съдовете
не се слепват. Смесвайте лъжиците с
други прибори.
Уверете се, че стъклените чаши не се
допират една до друга.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
Поставете приборите и по-малките
предмети в чекмеджето за прибори.
Поставяйте леките съдове в горната
кошничка. Уверете се, че съдовете не
се движат свободно.
Уверете се, че разпръскващото рамо
могат да се движи свободно, преди да
стартирате програма.
23
Горещите предмети могат лесно да се
повредят.
2. Изпразнете първо долната кошница, а
след това горната кошница.
След като програмата
приключи, все още може да
остане вода върху вътрешните
повърхности на уреда.
Разтоварване на кошничките
1. Оставете съдовете да се охладят,
преди да ги извадите от уреда.
Грижa и почистване
ВНИМАНИЕ! Преди всякакво
техническо обслужване освен
изпълнението на програмата
Machine Care, деактивирайте
уреда и изключете щепсела от
главния контакт.
Замърсените филтри и
запушените разпръскващи
рамена повлияват отрицателно
върху резултатите от миенето.
Извършвайте периодични
проверки и, ако е необходимо,
ги почиствайте.
Machine Care
Machine Care е програма, предназначена
да почисти интериора на уреда с
оптимални резултати. Тя премахва
котления камък и натрупванията на
мазнина.
Когато уредът усети нуждата от
е включен.
почистване, индикаторът
Стартирайте програмата Machine Care за
да почистите уреда отвътре.
Как да стартирате програмата
Machine Care
Преди стартиране на програма
Machine Care, почистете
филтрите и разпръскващите
рамена.
1. Използвайте препарат за
отстраняване на наслагванията или
продукт за почистване, предназначен
специално за съдомиялни машини.
Следвайте инструкциите на
опаковката. Не поставяйте съдове в
кошниците.
2. Натиснете и задръжте едновременно
и
за около 3 секунди.
Индикаторът
и
свети.Екранът
показва продължителността на
програмата.
3. Затворете вратата на уреда, за да
стартирате програмата.
Когато програмата свърши, индикаторът
е изключен.
Почистване отвътре
•
•
Внимателно почистете уреда,
включително гуменото уплътнение на
вратичката, с мека и влажна кърпа.
Не използвайте абразивни продукти,
абразивни почистващи тампони, остри
инструменти, силни химикали,
шкурери или разтворители.
БЪЛГАРСКИ
•
•
За да поддържате ефективността на
уреда, използвайте почистващ
продукт, предназначен специално за
съдомиялни машини, поне веднъж на
всеки два месеца. Следвайте
внимателно инструкциите на
опаковката на продукта.
З аоптимални почистващи резултати,
стартирайте програма Machine Care.
24
Почистване на филтрите
1
2
C
B
A
Отстраняване на чужди предмети
Проверете филтрите и оточната ваничка
след всяко използване на съдомиялната.
Чуждите предмети (напр. парчета стъкло,
пластмаса, кости или клечки за зъби, т.н.)
намаляват почистващите функции и
могат да повредят помпата за отцеждане.
1. Разглобете филтърната система, както
е указано в тази глава.
2. Отстранете ръчно всеки чужд
предмет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако не
можете да отстраните
предметите, свържете се с
оторизиран сервизен
център.
3. Сглобете отново филтърната система,
както е указано в тази глава.
Външно почистване
•
•
•
Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа.
Използвайте само неутрални
препарати.
Не използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки или
разтворители.
Уверете се, че няма
остатъци от храна
или замърсявания
около ръба на
канала.
3
За да извадите
филтрите (B) и (C)
завъртете
ръкохватката
обратно на
часовниковата
стрелка и ги
извадете. Извадете
филтър (C) от
филтър (B).
Измийте филтрите
с вода.
Филтърната
система се състои
от 3 части.
4
Свалете плоския
филтър (A).
Измийте филтъра с
вода.
БЪЛГАРСКИ
5
25
6
3
4
D
Поставете плоския
филтър (A)
обратно.
Проверете дали е
позициониран
правилно под 2-та
водача (D).
Сглобете наново
филтрите (B) и (C).
Поставете ги
обратно във
филтър (A).
Завъртете
дръжката по
часовниковата
стрелка, докато
щракне.
Неправилното положение на
филтрите може да доведе до
лоши резултати от миене и
повреда на уреда
Почистете филтъра
на пропускателния
маркуч.
Почистване на долното
разпръскващо рамо
Препоръчваме ви да почиствате долното
разпръскващо рамо редовно, за да
избегнете запушване на отворите с
мръсотия. Запушените отвори могат да
доведат до незадоволителни резултати от
измиване.
1
2
Почистване на филтъра на
пропускателния маркуч
1
2
A
Затворете крана за
водата.
Разкачете маркуча.
Завъртете
закопчалката A по
часовниковата
стрелка.
За да отстраните
долното
разпръскващо
рамо, го
издърпайте нагоре.
Измийте
разпръскващото
рамо с течаща
вода. Използвайте
тънък остър
предмет като
клечка за зъби, за
да отстраните
замърсяванията от
отворите.
БЪЛГАРСКИ
26
3
3
За да монтирате
разпръскващото
рамо на мястото
му, го натиснете
надолу.
Изтеглете горната
кошница.
Почистване на горните
разпръскващи рамена
Препоръчваме ви да почиствате горните
разпръскващи рамена редовно, за да
избегнете запушване на отворите с
мръсотия. Запушените отвори могат да
доведат до незадоволителни резултати от
измиване.
1
За да откачите
разпръскващото
рамо от тръбата,
завъртете
монтажния
елемент по
часовниковата
стрелка.
6
2
A
B
C
Горните
разпръскващи
рамена се намират
под горните
кошници.
5
4
Разпръскващите
рамена (B) са
монтирани в
тръбата (A) с
монтажните
елементи (C).
Измийте
разпръскващото
рамо с течаща
вода. Използвайте
тънък остър
предмет като
клечка за зъби, за
да отстраните
замърсяванията от
отворите.
Вмъкнете
монтажния
елемент в
разпръскващото
рамо и го нагласете
в тръбата, като
завъртите
монтажния
елемент по посока
обратна на
часовниковата
стрелка. Уверете
се, че монтажният
елемент е
застопорен на
място.
БЪЛГАРСКИ
27
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Неправилният
ремонт на уреда може да
представлява опасност за
сигурността на потребителя.
Всички поправки трябва да се
извършват от оторизиран
персонал.
отстраняват без нуждата от контакт с
оторизирания сервизен център.
Вижте информация за възможни
проблеми в таблицата по-долу.
При някои неизправности дисплеят
показва код за аларма.
Основните проблеми, които е
възможно да се появят, могат да се
Проблем и код за аларма
Възможна причина и решение
Не можете да включите
уреда.
•
Програмата не започва.
•
•
•
•
Уредът не се пълни с вода.
На екрана се показва i10
или i11.
•
•
•
•
•
Уредът не отцежда водата.
На екрана се показва i20.
•
•
•
Устройството против на‐
воднение е включено.
На екрана се показва i30.
•
•
•
Уверете се, че щепселът за електрозахранването е
свързан към контакта.
Уверете се, че няма повреден предпазител в кутията
за предпазителя.
Уверете се, че вратичката на уреда е затворена.
Ако сте задали отложен старт, отменете настройката
или изчакайте края на отброяването.
Уредът зарежда гъстото вещество вътре в омекотите‐
ля за вода. Продължителността на процедурата е при‐
близително 5 минути.
Уверете се, че кранчето на водата е отворено.
Уверете се, че налягането на водозахранването не е
твърде ниско. За тази информация се свържете с Ва‐
шия местен орган по водозахранването.
Уверете се, че кранчето на водата е отворено.
Уверете се, че филтърът на входящия маркуч не е за‐
пушен.
Уверете се, че входящият маркуч не е прегънат или
усукан.
Уверете се, че канелката на мивката не е задръстена.
Уверете се, че вътрешният системен филтър не е за‐
пушен.
Уверете се, че дренажният маркуч няма прегъвки или
извивки.
Затворете крана за водата.
Уверете се, че уредът е монтиран правилно.
Уверете се, че кошниците са заредени по указанията в
ръководството.
БЪЛГАРСКИ
28
Проблем и код за аларма
Възможна причина и решение
Повреда в сензора за заси‐
чане на воднотониво.
На дисплея се показва i41 –
i44.
•
•
Уверете се, че филтрите са чисти.
Изключете и включете сушилнята.
Повреда в помпата за из‐
миване и помпата за отце‐
ждане.
На екрана се показва i51 –
i59 или i5A – i5F.
•
Изключете и включете сушилнята.
Температурата на водата в
уреда е твърде висока или
има повреда в сензора за
температура.
На екрана се показва i61
или i69.
•
•
Уверете се, че температурата на входящата вода не
надвишава 60°C.
Изключете и включете сушилнята.
Техническа неизправност
на уреда.
На екрана се показва iC0
или iC3.
•
Изключете и включете сушилнята.
Нивото на водата в уреда е
прекалено високо.
На екрана се показва iF1.
•
•
•
Изключете и включете сушилнята.
Уверете се, че филтрите са чисти.
Уверете се, че маркуча за отцеждане е монтиран на
правилната височина над пода. Вижте инструкциите
за монтаж.
Уредът спира и стартира
повече пъти по време на
работа.
•
Това е нормално. Това води до по-оптимално почи‐
стване и пестене на енергия.
Програмата продължава
твърде дълго.
•
Ако сте задали опция за отложен старт, отменете отла‐
гането или изчакайте края на отброяването.
Активирането на тези опции може да увеличи продъл‐
жителността на програмата.
Оставащото време на дис‐
плея се увеличава и почти
прескача до края на про‐
грамата.
•
•
Малък теч от вратичката на •
уреда.
•
Това не е дефект. Уредът работи правилно.
Уредът не е нивелиран. Отхлабете или завийте регу‐
лируемите крачета (ако е приложимо).
Вратичката на уреда не е центрирана спрямо отделе‐
нието. Нагласете задното краче (ако е приложимо).
БЪЛГАРСКИ
29
Проблем и код за аларма
Възможна причина и решение
Вратичката се затваря
твърде трудно.
•
Вратичката на уреда се от‐
варя по време на цикъла
на миене.
•
AutoOpen е активирана. Тази функция отваря вратич‐
ката на уреда по време на фазата на сушене, за да по‐
добри резултатите при изсушаване и за да могат съдо‐
вете да изстинат. Вратичката остава открехната.
– Времетраенето на фазата на сушене и времето за
отваряне на вратичката се различават в зависи‐
мост от избраната програма и опции.
– Когато AutoOpen отвори вратичката, дисплеят по‐
казва оставащото време на работещата програма.
Ако не желаете вратичката да се отваря автоматично,
деактивирайте AutoOpen. Вижте „Настройки“.
Тракащи или чукащи звуци
от вътрешността на уреда.
•
Посудата не е правилно поставена в кошничките.
Вижте брошурата за зареждане на кошницата.
Уверете се, че разпръскващото рамо може да се дви‐
жи свободно.
Уредът задейства прекъс‐
вача.
•
•
•
•
Уредът не е нивелиран. Отхлабете или завийте регу‐
лируемите крачета (ако е приложимо).
Части от посудата стърчат от кошницита.
Амперажът не е достатъчен за едновременното за‐
хранване на всички уреди в употреба. Проверете ам‐
перажът на контакта и капацитетът на измервателя
или изключете един от уредите в употреба.
Вътрешна електрическа повреда на уреда. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
След като сте проверили уреда,
деактивирайте го и го активирайте
отново. Ако неизправността се появи
отново, се обърнете към оторизиран
сервизен център.
За кодове за аларми, които не присъстват
в таблицата, се свържете с оторизиран
сервизен център.
ВНИМАНИЕ! Не препоръчваме
използването на уреда, докато
проблемът не бъде изцяло
решен. Изключете уреда от
контакта и не го включвайте
преди да се уверите в неговата
изправност.
Код на продукта (PNC)
Когато се обадите на оторизирания
сервизен център, трябва да дадете кода
на продукта за Вашия уред.
Можете да намерите PNC на табелката с
указания на вратата на уреда. Можете
също така да проверите PNC на
контролния панел.
Преди да проверите PNC, уредът трябва
да е в режим на избор на програма.
1. Натиснете и задръжте едновременно
и
за около 3 секунди.
Дисплеят показва PNC на уреда.
2. За да излезете от PNC презентацията,
натиснете и задръжтеедновременно
и
за около 3 секунди.
Уредът се връща на избора на програма.
БЪЛГАРСКИ
30
Резултатите от измиването и изсушаването не са задоволителни
Проблем
Незадоволителни резултати
от измиване.
Възможна причина и решение
•
•
•
•
Незадоволителни резултати
от изсушаване.
•
•
•
•
•
•
Бели ленти или сини пласто‐
ве по стъклените чаши и съ‐
довете.
•
•
Петна и водни капки по ча‐
шите и чиниите.
•
•
Вижте „Ежедневна употреба“, „Препоръки и съве‐
ти“ и брошурата за зареждане на кошницатa.
Използвайте по-интензивни програми за измиване.
Активирайте опцията Power Clean, за да подобрите
резултатите от измиването на избраната програма.
Почистете разпръскващото рамо и филтъра. Вижте
„Грижи и почистване“.
Съдовете са били оставени прекалено дълго в затво‐
рения уред. Активирайте AutoOpen, за да настроите
автоматично отваряне на вратата и да подобрите
изсушаването.
Няма препарат за изплакване или дозата му не е до‐
статъчна. Напълнете отделението за препарат за из‐
плакване или задайте по-високо ниво на препарат
за изплакване.
Причината може да е в качеството на препарата за
изплакване.
Препоръчваме да използвате препарат за изплаква‐
не винаги, дори заедно с мулти-таблетки.
Възможно е да се наложи да подсушите пластмасо‐
вите съдове с кърпа.
Програмата няма фаза на изсушаване. Вижте „Пре‐
глед на програмите“.
Количеството освободен препарат за изплакване е
твърде голямо. Настройте нивото на препарата за
изплакване на по-ниска позиция.
Използван е прекалено много почистващ препарат.
Количеството освободен препарат за изплакване не
е достатъчно. Настройте нивото на препарата за из‐
плакване на по-висока позиция.
Причината може да е в качеството на препарата за
изплакване.
Вътрешната част на уреда е
мокра.
•
Това не е дефект на уреда. Влажен въздух кондензи‐
ра по стените на уреда.
Необичайна пяна по време
на измиването.
•
Използвайте само препарат, специално създаден за
съдомиялни машини.
Изтичане в отделението за препарат за изплакване.
Свържете се с оторизиран сервизен център.
•
БЪЛГАРСКИ
31
Проблем
Възможна причина и решение
Следи от ръжда по прибори‐
те.
•
В края на програмата в отде‐
лението има остатъци от
препарат.
•
•
•
•
Водата, която използвате за измиване, е прекалено
солена. Вижте „Омекотител на водата“.
Сребърните прибори и приборите от неръждаема
стомана са поставени на едно място. Избягвайте да
поставяте сребърни прибори и такива от неръждае‐
ма стомана близо едни до други.
В отделението е заседнала таблетка, което е довело
до непълното отмиване на препарата от водата.
Водата не отмива препарата от отделението. Увере‐
те се, че разпръскващите рамена не са блокирани
или запушени.
Уверете се, че съдовете в кошниците не пречат на
капака на отделението за препарат да се отваря.
Миризми вътре в уреда.
•
•
Вижте „Вътрешно почистване“.
Стартирайте програмата Machine Care с препарат
против котлен камък или специален почистващ пре‐
парат за съдомиялни машини.
Отлагания от котлен камък
върху съдовете, ваничката и
от вътрешната страна на
вратата.
•
Нивото на соленост е ниско, проверете индикатора
на пълнителя.
Капачката на резервоара за сол не е затегната.
Чешмяната вода е твърда. Вижте „Омекотител на
водата“.
Използвайте сол и задайте регенериране на омеко‐
тителя за вода, дори когато се използват многофунк‐
ционални таблетки. Вижте „Омекотител на вода‐
та“.
Стартирайте програмата Machine Care с дезинтектор
предназначен за съдомиялни машини.
Ако все още остават варовикови натрупвания, почи‐
ствайте уреда с почистващи препарати, които са
специално предназначени за тази цел.
Опитайте с друг препарат.
Свържете се с производителя на препарата.
•
•
•
•
•
•
•
Потъмнели, обезцветени или •
начупени съдове.
•
•
•
Уверете се, че в уреда се поставят единствено съдо‐
ве, пригодени за използване в съдомиялна машина.
Внимателно зареждайте и изпразвайте кошницата.
Вижте брошурата за зареждане на кошницата.
Поставяйте леките съдове в горната кошница.
Активирайте опцията Gentle / Glass, за да се осигури
специална грижа за стъклени изделия и деликатни
предмети.
БЪЛГАРСКИ
32
Вижте „Преди първа
употреба“, „Всекидневна
употреба“ или „Препоръки и
съвети“ за други възможни
причини.
Техническа информация
Наименование на продукта
Изцяло вградена съдомиялна
Размери
Ширина / височина / дъл‐
бочина (mm)
446 / 818 - 898 / 550
Електрическо свързване 1)
Напрежение (V)
220 - 240
Честота (Hz)
50
Налягане на водоподаване
Мин. / макс. бара (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Водоподаване
Студена или топла вода 2)
макс. 60 °C
Капацитет
Настройки за място
10
Потребление на мощност
Оставена във включен ре‐
жим (W)
5.0
Потребление на мощност
Изключен режим (W)
0.50
1) Вижте номиналната табелка за други стойности.
2) Ако топлата вода идва от алтернативен източник на енергия (като соларни панели, вятърна
енергия), използвайте източника на топла вода, за да намалите потреблението на енергия.
Връзка към базата данни на EU
EPREL
QR кодът върху етикета за енергийна
категория, доставен с уреда, предоставя
интернет връзка към регистрацията на
уреда в базата данни на Европейския
регистър на продуктите за енергийно
етикетиране (EPREL). Запазете етикета за
енергийна категория за справка, както и
ръководството за потребители и всички
други документи, предоставени с уреда.
Можете да намерите информация,
свързана с производителността на
продукта в базата данни на EU EPREL, като
посетите https://eprel.ec.europa.eu и
въведете модела и продуктовия номер,
които се намират на табелката с данни за
продукта. Вижте глава „Описание на
уреда“.
За повече информация за енергийния
етикет, посетете www.theenergylabel.eu.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
БЪЛГАРСКИ
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
33
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
За какъв срок е валидна гаранцията на
IKEA?
Тази гаранция е валидна в продължение
на 5 годинислед първоначалната дата на
покупка на Вашия уред от IKEA. Като
доказателство за покупката се изисква
първоначалната касова бележка. Ако в
рамките на гаранционния срок бъде
извършена сервизна работа, това не
удължава гаранционния срок за уреда.
Кой извършва сервизното обслужване?
Доставчикът на сервизно обслужване на
IKEA извършва обслужване посредством
свои собствени сервизи или мрежа от
упълномощени сервизни партньори.
Определеният сервизен доставчик на IKEA
ще провери продукта и ще реши по свое
усмотрение дали той се покрива от тази
гаранция. Ако се установи, че се покрива,
сервизният доставчик на IKEA или негов
упълномощен сервизен партньор чрез
своя собствен сервиз по свое усмотрение
или ще ремонтира дефектния продукт,
или ще го смени със същия или сравним
такъв.
Какво не се покрива от тази гаранция?
•
•
Какво покрива тази гаранция?
Гаранцията покрива дефекти на уреда,
които са предизвикани от дефектна
конструкция или дефекти в материалите,
настъпили след датата на покупка от IKEA.
Тази гаранция важи само при домашна
употреба. Изключенията са посочени под
заглавие "Какво не се покрива от тази
гаранция?". В рамките на гаранционния
срок се покриват разходите за
отстраняване на дефекта, като ремонти,
части, труд и пътуване, при условие че
уредът е достъпен за ремонт без
специални разноски и че дефектът е
свързан с неизправна конструкция или
дефект в материалите, покриван от
гаранцията. При тези условия се прилагат
Директивите на ЕС (№ 99/44/ЕО) и
съответната местна нормативна уредба.
Сменените части стават собственост на
IKEA.
Какво ще направи IKEA, за да отстрани
проблема?
•
•
•
•
Нормално износване и изхабяване
Умишлена или предизвикана от
небрежност повреда, повреда,
предизвикана от неспазване на
инструкциите за работа, от неправилно
инсталиране или от свързване към
неподходящо напрежение, повреда,
предизвикана от химична или
електрохимична реакция, ръжда,
корозия или повреда от вода,
включително, но не само повреда,
предизвикана от прекомерно
количество варовик в подаваната вода,
повреда, предизвикана от ненормални
условия на околната среда.
Консумативи, включително батерии и
електрически крушки.
Нефункционални и декоративни части,
от които не зависи нормалното
използване на уреда, включително
драскотини и възможни разлики в
цветовете.
Случайна повреда, предизвикана от
чужди тела или материи, както и
почистване и отпушване на филтри,
системи за оттичане или чекмеджета
за сапун.
Повреда на следните части:
стъклокерамика, принадлежности,
кошници за съдове и прибори, тръби
за подаване и оттичане, уплътнения,
БЪЛГАРСКИ
електрически крушки и плафони на
крушки, ключове, корпуси и части на
корпуси. С изключение на случаите,
когато такива повреди могат да се
докажат като предизвикани от дефекти
в производството.
• Случаи, в които не е установен дефект
при посещението на техник.
• Ремонти, които не са извършени от
посочените от нас сервизни
доставчици и/или упълномощени
сервизни партньори или при които са
използвани неоригинални части.
• Ремонти, предизвикани от инсталация,
която е дефектна или не отговаря на
спецификациите.
• Употреба на уреда в среда, която не е
домашна, т. е. професионална
употреба.
• Повреди от транспортиране. Ако
клиентът сам транспортира продукта
до дома си или друг адрес, IKEA не носи
отговорност за повреди, които могат да
възникнат при транспортирането. Ако
обаче IKEA доставя продукта до адреса
за доставка на клиента, то повреда на
продукта, която възникне при такава
доставка, се покрива от тази гаранция.
• Цена за извършване на първоначално
инсталиране на уреда на IKEA. Ако
обаче доставчик на услуги на IKEA или
негов оторизиран сервизен партньор
ремонтира или замени уреда при
условията на тази гаранция, то
доставчикът на услуги или неговият
оторизиран сервизен партньор ще
инсталират повторно ремонтирания
уред или заменящия уред, ако това е
необходимо.
Това ограничение не важи за работата
без дефекти, извършена от квалифициран
специалист с използване на наши
оригинални части с цел да се пригоди
уредът към спецификациите за
техническа безопасност на друга страна
от ЕС.
Как се прилага законодателството на
страната
34
Гаранцията на IKEA ви дава определени
законови права, които отговарят на или
превишават всички местни законови
изисквания, които може да са различни за
различните страни.
Област на валидност
За уреди, закупени в една страна от ЕС и
пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се
осигурява в рамките на гаранционните
условия, нормални за новата страна.
Задължение за извършване на сервиз в
рамките на гаранцията съществува само
ако:
•
уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с техническите
спецификации на страната, в която е
направен гаранционният иск;
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с Инструкциите за
инсталиране и Информацията за
безопасност в Ръководството за
потребителя.
Специализиран сервиз за поддръжка
на уреди на IKEA:
Не се колебайте да се обърнете към
сервиза за поддръжка на IKEA за
следното:
1. иск при условията на тази гаранция;
2. въпроси за разясняване на
инсталирането на уред на IKEA в
специализираните кухненски мебели
на IKEA. Сервизът не може да дава
разяснения, свързани с:
• общото инсталиране на кухни IKEA;
• свързване към
електроинсталацията (ако уредът е
предоставен без щепсел и кабел),
към водопровод и газова
инсталация, тъй като то трябва да
се извърши от упълномощен
сервизен техник.
3. въпроси за разясняване по
съдържанието на ръководство за
потребителя и спецификации на уреда
на IKEA.
За да се осигури предоставянето на найдобрата помощ за вас, прочетете
внимателно Инструкциите за
БЪЛГАРСКИ
инсталиране и/или раздела "Ръководство
за потребителя" в тази книжка, преди да
се обърнете към нас.
Как да ни намерите, ако се нуждаете от
нашия сервиз
Проверете на последната страница на
това ръководство за пълния списък на
лица за контакт, определени от IKEA, и
телефонните номера в съответната
страна.
За да ви предоставим по-бързо
обслужване, препоръчваме да
използвате определените
телефонни номера от списъка
накрая на това ръководство.
Използвайте винаги номерата
от списъка в книжката,
предназначена за уреда, за
който се нуждаете от помощ.
Преди да ни се обадите,
уверете се, че разполагате с
номера на артикул на ИКЕА (8цифрен код) и със серийния
номер (8-цифрен код, който се
намира на табелката с
технически данни) на уреда, за
който се нуждаете от нашата
помощ.
ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА
ОТ ПРОДАЖБАТА! Това е
вашето доказателство за
покупка и е необходимо, за да
бъде гаранцията в сила.
Обърнете внимание, че на
касовата бележка е даден и
номерът на артикул на IKEA (8цифрен код) за всеки от
уредите, които сте закупили.
Необходима ли ви е допълнителна
помощ?
За всички допълнителни въпроси, които
не са свързани със сервизно обслужване,
35
се обръщайте към центъра за обслужване
в нашия най-близък магазин на IKEA.
Препоръчваме внимателно да прочетете
документацията на уреда, преди да се
обърнете към нас.
ROMÂNA
36
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Descrierea produsului
Panou de comandă
Selectarea programului
Setări de bază
Înainte de prima utilizare
Utilizarea zilnică
36
38
39
41
42
44
48
49
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanarea
Informaţii tehnice
Informaţii privind mediul
GARANŢIA IKEA
52
54
57
62
63
63
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil
pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un
loc sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
ROMÂNA
•
•
37
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când uşa acestuia este deschisă.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la
aplicaţii similare, cum ar fi:
– în casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lucru;
– de către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare cu
mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Presiunea apei utilizate (minimă şi maximă) trebuie să fie în
intervalul 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Respectaţi numărul maxim de 10 seturi de veselă.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
Puneţi tacâmurile în coşurile pentru tacâmuri cu capetele
ascuţite îndreptate în jos sau puneţi-le în sertarul pentru
tacâmuri în poziţie orizontală cu muchiile ascuţite îndreptate
în jos.
Nu lăsaţi aparatul cu uşa deschisă nesupravegheat pentru a
evita să călcaţi accidental pe aceasta.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere, dezactivaţi
aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
Nu folosiţi apă pulverizată cu presiune ridicată sau abur
pentru curăţarea aparatului.
Dacă aparatul are la bază deschideri pentru ventilare,
acestea nu trebuie acoperite, de ex. cu un covor.
ROMÂNA
•
38
Aparatul va fi conectat la reţeaua de apă folosind noile
furtunuri furnizate. Furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o persoană
calificată trebuie să instaleze
acest aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala
în structura încastrată din cauza
îngrijorărilor privind siguranţa.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie
şi încălţăminte închisă.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul într-un
loc în care temperatura este sub 0°C.
Instalaţi aparatul într-un loc sigur şi
adecvat care satisface cerinţele privind
instalarea.
Conexiunea electrică
•
•
•
Racordarea la apă
•
•
•
•
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa
cu date tehnice sunt compatibili cu
valorile nominale ale sursei de
alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul şi cablul de alimentare electrică.
Dacă este necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit numai
de către Centrul de service autorizat.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru
a scoate din priză aparatul. Trageţi
întotdeauna de ştecher.
Acest aparat este dotat cu un ştecher cu o
siguranţă de 13 A. Dacă este necesară
schimbarea siguranţei din ştecher, folosiţi
doar o siguranţă de 13 A ASTA (BS 1362)
(doar pentru Regatul Unit şi Irlanda).
•
Nu deterioraţi furtunurile de apă.
Înainte de conectarea la ţevi noi, ţevi care
nu au fost folosite mult timp, la care s-au
făcut lucrări de reparaţie sau au fost
montate noi dispozitive (apometre, etc.),
lăsaţi să curgă apa până când aceasta
devine curată şi limpede.
Asiguraţi-vă că nu sunt pierderi vizibile de
apă în timpul şi după prima utilizare a
aparatului.
Furtunul de alimentare cu apă este
prevăzut cu o supapă de siguranţă şi o
teacă cu un cablu de alimentare interior.
AVERTISMENT! Tensiune
periculoasă.
Dacă furtunul de alimentare cu apă este
deteriorat, închideţi imediat robinetul de
apă şi deconectaţi ştecherul din priză.
Pentru a înlocui furtunul de alimentare cu
ROMÂNA
39
apă, contactaţi Centrul de service
autorizat .
Utilizarea
•
•
•
•
•
•
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Detergenţii pentru maşina de spălat vase
sunt periculoşi. Respectaţi instrucţiunile
de siguranţă de pe ambalajul
detergentului.
Nu consumaţi şi nu vă jucaţi cu apa din
aparat.
Nu scoateţi vasele din aparat înainte de
finalizarea programului. Poate rămâne
puţin detergent pe vase.
Nu depozitaţi articole sau aplicaţi
presiune pe uşa deschisă a aparatului.
Aparatul poate genera abur fierbinte dacă
deschideţi uşa în timpul desfăşurării unui
program.
Service
•
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat. Utilizaţi
numai piese de schimb originale.
Reţineţi că reparaţiile făcute în regie
proprie sau care nu sunt făcute de
profesionişti pot afecta siguranţa şi pot
anula garanţia.
Următoarele piese de schimb vor fi
disponibile timp de 7 ani după ce modelul
nu mai este fabricat: motorul, pompa de
Descrierea produsului
Imaginea de mai jos are rol doar
de prezentare generală a
produsului. Pentru informaţii mai
detaliate, consultaţi celelalte
capitole şi/sau documente
furnizate împreună cu aparatul.
•
circulare şi evacuare, radiatoarele şi
elementele de încălzire, inclusiv pompele
de căldură, conductele şi echipamentele
anexă, inclusiv furtunuri, supape, filtre şi
opritoare de apă, piese structurale şi de
interior legate de ansamblurile de la uşă,
plăcile cu circuite imprimate, afişajele
electronice, comutatoarele de presiune,
termostate şi senzori, software şi
firmware, inclusiv software-ul de resetare.
Reţineţi că unele piese de schimb sunt
disponibile doar la reparatorii
profesionişti şi nu toate piesele de schimb
sunt relevante pentru toate modelele.
Următoarele piese de schimb vor fi
disponibile timp de 10 ani după ce
modelul nu mai este fabricat: balamaua şi
garniturile uşii, alte garnituri, braţe de
pulverizare, filtre de evacuare, rafturi de
interior şi periferice din plastic, cum ar fi
coşuri şi capace.
Gestionarea deşeurilor după
încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor sau a
animalelor de companie în aparat.
ROMÂNA
40
10
9
8
1
2
3
7
1
2
3
4
5
6
Braţ stropitor inferior
Filtre
Plăcuţă cu date tehnice
Compartiment pentru sare
•
7
8
9
10
4
Coş inferior
Braţe stropitoare de sus
Coş superior
Sertar pentru tacâmuri
Dozator pentru detergent
Beam-on-Floor este o lumină care este
afişată pe podea sub uşa aparatului.
•
5
Dozator pentru agent de clătire
Beam-on-Floor
•
6
Când începe un program, o lumina albă
este aprinsă şi rămâne aprinsă pe durata
programului.
După încheierea programului, lumina
albă se stinge.
Dacă aparatul are o disfuncţionalitate,
lumina albă se aprinde intermitent.
Beam-on-Floor este stins atunci
când aparatul este dezactivat.
Când AutoOpen este activat în
timpul fazei de uscare, proiecţia
de pe podea s-ar putea să nu fie
complet vizibilă. Pentru a vede
dacă ciclul s-a încheiat, verificaţi
panoul de comandă.
ROMÂNA
41
Panou de comandă
1
1
2
3
4
2
3
4
Buton Pornit/Oprit / Buton Resetare
Buton Pornire cu întârziere
5
6
5 Buton pentru opţiuni
6 Buton program AUTO
Afişaj
Butoane selectare program
A. Indicatoare luminoase
B. Indicator timp
Afişaj
A
B
A
Indicatoare luminoase
Indicator
Descriere
Indicator pentru agentul de clătire. Acesta se aprinde atunci când dozatorul
pentru agent de clătire trebuie realimentat. Consultaţi „Înainte de prima
utilizare”.
Indicator pentru sare. Acesta se aprinde atunci când recipientul pentru sare
trebuie realimentat. Consultaţi „Înainte de prima utilizare”.
Indicator Machine Care. Acesta este aprins când aparatul are nevoie de
curăţarea internă cu programul Machine Care. Consultaţi „Îngrijirea şi
curăţarea”.
ROMÂNA
42
Indicator
Descriere
Indicatorul fazei de uscare. Acesta este aprins când este selectat un pro‐
gram cu fază de uscare. Acesta clipeşte în momentul derulării fazei de usca‐
re. Consultaţi „Selectarea programului”.
Selectarea programului
de murdărie normal. Acesta este
programul standard omologat la
institutele de testare. 1)
Programe
A
B
C
D
E
Opţiuni
Puteţi regla selectarea programului în
funcţie de nevoile dvs. prin activarea
opţiunilor.
Power Clean
A. •
B.
C.
D.
E.
Quick 30' este cel mai scurt program
adecvat pentru spălarea unei
încărcături cu murdărie proaspătă şi
uşoară.
• Rinse & Hold este un program pentru
clătirea resturilor alimentare de pe
vase. Previne formarea mirosurilor în
aparat. Nu utilizaţi detergent în
cadrul acestui program.
60 Minutes este un program adecvat
pentru spălarea unei încărcături cu
murdărie proaspătă şi puţin uscată.
90 Minutes este un program adecvat
pentru spălarea şi uscarea articolelor cu
murdărie normală.
Intensive este un program adecvat
pentru spălarea şi uscarea articolelor
foarte murdare.
ECO este cel mai lung program oferind
cea mai eficientă utilizare a apei şi cel
mai eficient consum energetic pentru
vase din porţelan şi tacâmuri cu un nivel
Power Clean îmbunătăţeşte rezultatele la
spălare ale programului selectat. Opţiunea
creşte temperatura de spălare şi durata.
Gentle / Glass
Gentle / Glass asigură îngrijire specială
pentru o încărcătură delicată. Opţiunea
previne schimbările rapide ale temperaturii
de spălare pentru programul selectat şi o
reduce la 45 °C. Astfel sunt protejate în mod
special paharele.
AUTO
Programul AUTO reglează automat ciclul de
spălare la tipul de încărcătură.
Aparatul detectează gradul de murdărie şi
numărul de vase din coşuri. Acesta reglează
temperatura şi cantitatea de apă, precum şi
durata spălării.
1) Acest program este folosit pentru stabilirea conformităţii cu Reglementarea Comisiei de Ecodesign (UE)
2019/2022.
ROMÂNA
43
Prezentarea programelor
Program
Tip încărcătură
•
Grad de
murdărire
Vase din
porţelan
Tacâmuri
•
•
Toate tipu‐
rile de
încărcături
•
•
Vase din
porţelan
Tacâmuri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opţiuni
•
•
•
•
Spălare 50 °C
Clătire intermediară
Clătire finală 45 °C
AutoOpen
•
Toate nive‐
lurile de
murdărie
•
Prespălare
Opţiunile nu se pot
folosi cu acest pro‐
gram.
•
•
Proaspăt
Murdărie
uşoară us‐
cată
•
•
•
•
Spălare 60 °C
Clătire intermediară
Clătire finală 50 °C
AutoOpen
•
Vase din
porţelan
Tacâmuri
Oale
Tigăi
•
•
Normală
Murdărie
uşoară us‐
cată
•
•
•
•
•
Spălare 60 °C
Clătire intermediară
Clătire finală 55 °C
Uscare
AutoOpen
•
Vase din
porţelan
Tacâmuri
Oale
Tigăi
•
De la nor‐
mală la
foarte mur‐
dară
Uscată
•
•
•
•
•
•
Prespălare
Spălare 60 °C
Clătire intermediară
Clătire finală 60 °C
Uscare
AutoOpen
•
Vase din
porţelan
Tacâmuri
Oale
Tigăi
•
•
Normală
Murdărie
uşoară us‐
cată
•
•
•
•
•
•
Prespălare
Spălare 50 °C
Clătire intermediară
Clătire finală 55 °C
Uscare
AutoOpen
•
Vase din
porţelan
Tacâmuri
Oale
Tigăi
Programul se
adaptează la
toate nivelurile
de murdărie.
•
•
•
•
•
•
Prespălare
Spălare 50 - 60 °C
Clătire intermediară
Clătire finală 60 °C
Uscare
AutoOpen
Opţiunile nu se pot
folosi cu acest pro‐
gram.
•
Proaspăt
Fazele programului
•
•
•
•
•
ROMÂNA
44
Program
Tip încărcătură
Machine
Care
•
Fără
încărcătură
Grad de
murdărire
Programul
curăţă interio‐
rul aparatului.
Consultaţi „În‐
grijirea şi
curăţarea”.
Fazele programului
•
•
•
•
Spălare 70 °C
Clătire intermediară
Clătire finală
AutoOpen
Opţiuni
Opţiunile nu se pot
folosi cu acest pro‐
gram.
Valori de consum
Program 1)
Machine Care
Apă (l)
Energie (kWh)
Durată (min)
9.3 -11.3
0.56 - 0.685
30
3.1 - 3.8
0.012 - 0.014
15
9 - 11
0.693 - 0.847
60
9.3 - 11.4
0.772 - 0.944
90
9.4 - 11.5
0,876 - 1.071
160
9.9
0.6572)/0.6733)
240
8.3 - 11.5
0.677 - 1.036
120 - 170
8.3 - 10.1
0.593 - 0.725
60
1) Presiunea şi temperatura apei, variaţiile curentului electric, opţiunile selectate şi cantitatea de vase pot modifi‐
ca valorile.
2) În conformitate cu reglementarea 1016/2010
3) În conformitate cu reglementarea 2019/2022
Informaţii pentru institutele de testare
Pentru a primi informaţiile necesare pentru
realizarea testelor de performanţă (de ex.
conform cu EN60436), trimiteţi un e-mail la:
info.test@dishwasher-production.com
În solicitarea dvs. vă rugăm să includeţi
codul cu numărul produsului (PNC) care se
găseşte pe plăcuţa cu date tehnice.
Setări de bază
Puteţi configura aparatul prin modificarea
setărilor de bază în funcţie de nevoile dvs.
Pentru orice alte întrebări referitoare la
maşina dvs. de spălat vase, consultaţi
manualul de service furnizat împreună cu
aparatul.
ROMÂNA
Număr
45
Setare
Valori
Descriere1)
1
Duritate apa
De la nivelul 1L
la nivelul 10L
Reglează nivelul dedurizatorului apei în
funcţie de duritatea apei din zona dvs.
Setarea din fabrică: 5L.
2
Nivel agent de
clătire
De la nivelul 0A
la nivelul 8A
Reglează nivelul pentru agentul de clătire
conform dozajului necesar.
Setarea din fabrică: 5A.
3
Sunet de sfârşit
1b (pornită)
0b (oprită)
Activarea sau dezactivarea semnalului acus‐
tic pentru încheierea programului.
Setarea din fabrică: 0b.
4
Deschiderea au‐
tomată a uşii
1o (pornită)
0o (oprită)
Activaţi sau dezactivaţi AutoOpen.
Setarea din fabrică: 1o.
5
Tonul de la taste 1F (pornită)
0F (oprită)
Activează sau dezactivează sunetul la apăsa‐
rea butoanelor.
Setarea din fabrică: 1F.
6
Selectarea celui
mai recent pro‐
gram
Activează sau dezactivează selectarea auto‐
mată a programului şi opţiunilor folosite cel
mai recent.
Setarea din fabrică: 0H.
1H (pornită)
0H (oprită)
1) Pentru mai multe detalii, consultaţi informaţiile din acest capitol.
Puteţi modifica setările de bază la modul
setare. Instrucţiunile privind configurarea
aparatului sunt oferite mai târziu în acest
capitol.
Cu cât conţinutul de substanţe minerale este
mai mare, cu atât apa este mai dură.
Duritatea apei este măsurată în scale
echivalente.
Atunci când aparatul este în modul setare,
afişajul prezintă o cifră şi o literă. Pentru
fiecare setare este afişată o literă
corespunzătoare. Corespondenţa literelor
este indicată în tabel.
Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie să
fie reglat în conformitate cu duritatea apei
din zona dvs. Compania locală de furnizare a
apei vă poate oferi informaţii privind
duritatea apei din zona dvs. Este important
ca dedurizatorul să fie setat la nivelul potrivit
pentru a asigura rezultate bune la spălare.
Ordinea de prezentare a setărilor de bază
din tabel este şi ordinea setărilor din modul
setare.
Dedurizatorul de apă
Dedurizatorul de apă elimină substanţele
minerale din apă, substanţe care ar putea
avea efecte negative asupra performanţelor
la spălare şi a aparatului.
Dedurizarea apei dure creşte
consumul de apă şi energie,
precum şi durata programului. Cu
cât este mai ridicat nivelul
dedurizării apei, cu atât creşte
consumul şi durata.
ROMÂNA
46
Duritate apa
Grade germane
(°dH)
Grade franceze
(°fH)
mmol/l
Grade Clarke Nivelul dedurizato‐
rului apei
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Setarea din fabrică.
2) Nu utilizaţi sare la acest nivel.
Indiferent de tipul de detergent utilizat,
setaţi nivelul adecvat de duritate a apei
pentru a menţine activ indicatorul de
realimentare cu sare.
Tabletele combinate care conţin
sare nu sunt suficient de eficiente
pentru a anula duritatea apei.
Nivelul pentru agentul de clătire
Agentul de clătire ajută la uscarea vaselor
fără dâre şi pete. Acesta este eliberat
automat pe durata fazei de clătire cu apă
fierbinte. Se poate seta cantitatea eliberată
de agent de clătire.
Atunci când rezervorul cu agent de clătire
este gol, indicatorul agentului de clătire se
aprinde anunţându-vă să realimentaţi cu
agent de clătire. Dacă rezultatele la uscare
sunt satisfăcătoare atunci când folosiţi
exclusiv tablete combinate, puteţi dezactiva
dozatorul şi indicatorul. Însă, pentru cele mai
bune performanţe la uscare, folosiţi
întotdeauna agent de clătire şi păstraţi activ
indicatorul pentru agent de clătire.
Pentru dezactivarea dozatorului şi
indicatorului pentru agent de clătire, setaţi
nivelul agentului de clătire la 0A.
Sunet de sfârşit
Puteţi activa un semnal acustic care să fie
emis la finalizarea programului.
Semnalele acustice sunt emise şi
când apare o defectare a
aparatului. Aceste semnale nu pot
fi dezactivate.
AutoOpen
AutoOpen îmbunătăţeşte rezultatele la
uscare cu consum mai mic de energie. În
timpul fazei de uscare, aparatul deschide
automat uşa şi aceasta rămâne
întredeschisă.
ROMÂNA
47
Dacă selectarea celui mai recent program
este dezactivată, programul implicit este
ECO.
Modul setare
Intrarea în modul setare
Puteţi intra în modul setare înainte de a
începe un program. Nu puteţi intra în modul
setare dacă programul este activ.
Pentru a intra în modul setare, apăsaţi lung
AutoOpen este activată automat la toate
programele, exceptând Rinse & Hold.
ATENŢIE! Nu încercaţi să închideţi
uşa aparatului la mai puţin de 2
minute după deschiderea
automată. Acest lucru poate
cauza deteriorarea aparatului.
ATENŢIE! Dacă copiii, animalele
de companie sau persoanele cu
dizabilităţi au acces la aparat,
dezactivaţi AutoOpen.
Deschiderea automată a uşii
poate constitui un pericol şi
expune posibilele pericole din
interiorul aparatului (cum ar fi
cuţite, obiecte ascuţite, substanţe
chimice).
Tonul de la taste
şi simultan
şi
timp de circa 3
secunde.
• Se aprind luminile corespunzătoare
•
pentru
,
şi
.
Afişajul indică valoarea curentă
pentru prima setare disponibilă.
Navigarea în modul setare
Puteţi naviga în modul setare folosind
butoanele programului.
A
B
C
Selectarea celui mai recent program
A. Buton Anterior
B. Buton OK
C. Buton Următor
Folosiţi Anterior şi Următor pentru a
comuta între setările de bază şi pentru a le
schimba valoarea.
Puteţi seta selectarea automată a
programului şi opţiunilor folosite cel mai
recent.
Folosiţi OK pentru a intra în setarea selectată
şi pentru a confirma schimbarea valorii
acesteia.
Butoanele de pe panoul de comandă emit un
clic atunci când le apăsaţi. Puteţi dezactiva
acest sunet.
Este salvat cel mai recent program care a
fost finalizat înainte de dezactivarea
aparatului. Astfel, acesta este selectat
automat după activarea aparatului.
Modificarea unei setări
Asiguraţi-vă că aparatul este în modul
setare.
1. Folosiţi Anterior sau Următor pentru a
selecta setarea dorită.
ROMÂNA
Afişajul prezintă valoarea setării curente (o
cifră şi litera corespunzătoare).
2. Apăsaţi OK pentru a introduce setarea.
Valoarea setării curente clipeşte.
3. Apăsaţi Anterior sau Următor pentru a
schimba valoarea.
4. Apăsaţi OK pentru a confirma setarea.
• Noua setare este salvată.
• Aparatul revine la lista cu setări de
bază.
48
5. Apăsaţi lung şi simultan
şi
timp de circa 3 secunde pentru a ieşi din
modul setare.
Aparatul revine la selectarea programului.
Setările salvate rămân valide până la
modificarea lor ulterioară.
Înainte de prima utilizare
1. Verificaţi dacă nivelul curent al
dedurizatorului de apă corespunde
durităţii apei de la reţeaua de
alimentare. Dacă nu corespunde,
reglaţi nivelul dedurizatorului de apă.
2. Umpleţi rezervorul pentru sare.
3. Umpleţi dozatorul pentru agentul de
clătire.
4. Deschideţi robinetul de apă.
5. Porniţi programul Quick 30' pentru a
îndepărta eventualele reziduuri de la
procesul de fabricaţie. Nu folosiţi
detergent şi nu puneţi vase în coşuri.
După pornirea programului, aparatul
reîncarcă răşina în dedurizatorul de apă
pentru până la 5 minute. Faza de spălare
începe doar după finalizarea acestei
proceduri. Procedura este repetată periodic.
Umplerea rezervorului pentru sare
1
2
3
4
Rezervorul pentru sare
ATENŢIE! Folosiţi doar sare brută
specială pentru maşina de spălat
vase. Sarea fină creşte riscul de
corodare.
Sarea este utilizată pentru a reîncărca răşina
din dedurizatorul de apă şi pentru a asigura
rezultate bune la spălare la utilizarea zilnică.
Introduceţi 1 litru de
apă în rezervorul
pentru sare (numai
la prima utilizare).
Puneţi 1 kg de sare
în rezervorul
aferent.
ROMÂNA
49
3
5
4
A
Rotiţi capacul
rezervorului pentru
sare spre dreapta
pentru a închide
rezervorul.
ATENŢIE! În timpul umplerii
rezervorului pentru sare este
posibil ca din acesta să se reverse
apă şi sare. După ce umpleţi
rezervorul pentru sare, porniţi
imediat un program pentru a
preveni coroziunea.
Umpleţi dozatorul
de agent de clătire
atunci când
indicatorul (A) este
transparent. Turnaţi
agentul de clătire în
dozator până când
lichidul ajunge în
dreptul marcajului
„FILL”.
Pentru a evita
formarea de spumă
în exces, curăţaţi
agentul de clătire
vărsat pe alături cu o
lavetă absorbantă.
Umplerea dozatorului pentru agent
de clătire
1
2
Utilizarea zilnică
1. Deschideţi robinetul de apă.
2. Apăsaţi lung
până când aparatul este
activat.
3. Umpleţi recipientul pentru sare dacă este
gol.
4. Umpleţi dozatorul pentru agent de
clătire dacă este gol.
5. Încărcaţi coşurile.
6. Adăugaţi detergent.
7. Selectarea şi pornirea unui program.
8. Închideţi robinetul de apă după
terminarea programului.
ROMÂNA
50
Utilizarea detergentului
1
2
Tabletele combinate care conţin
sare nu sunt suficient de eficiente
pentru a anula duritatea apei.
Selectarea şi pornirea unui program
3
4
1. Apăsaţi butonul dedicat programului pe
care doriţi să-l setaţi.
• Lumina corespunzătoare butonului
este aprinsă.
• Afişajul indică durata programului.
2. Activaţi opţiunile dorite dacă aveţi
nevoie.
3. Închideţi uşa aparatului pentru a porni
programul.
Selectarea şi pornirea programului
A
Puneţi detergentul
sau tableta
combinată în
compartimentul (A).
Dacă programul are o fază de prespălare,
puneţi o cantitate redusă de detergent pe
partea interioară a uşii aparatului.
Atunci când utilizaţi tablete combinate, care
conţin sare şi agent de clătire, nu este
necesar să umpleţi rezervorul pentru sare şi
dozatorul pentru agentul de clătire.
• Reglaţi setarea pentru agentul de
dedurizare a apei la nivelul cel mai mic.
• Setarea nivelului pentru agentul de clătire
la 0A.
1. Pentru selectare
, apăsaţi lung
timp de 3 secunde.
• Lumina corespunzătoare butonului
este aprinsă.
• Afişajul indică durata programului.
Opţiunile nu se pot folosi cu acest
program.
2. Închideţi uşa aparatului pentru a porni
programul.
Activarea opţiunilor
1. Selectaţi un program.
2. Apăsaţi butonul dedicat opţiunii pe care
doriţi să o activaţi.
• Lumina corespunzătoare butonului
este aprinsă.
• Afişajul indică durata actualizată a
programului.
Implicit, opţiunile trebuie activate
de fiecare dată înainte de
pornirea unui program.
Dacă este activat cel mai recent
program selectat, opţiunile
salvate sunt activate automat
împreună cu programul.
ROMÂNA
Este imposibilă activarea sau
dezactivarea opţiunilor în timpul
funcţionării unui program.
Nu toate opţiunile sunt
compatibile între ele.
Activarea opţiunilor creşte
deseori consumul de apă şi
energie, precum şi durata
programului.
Selectarea şi pornirea programului
AUTO
1. Apăsaţi
.
• Lumina corespunzătoare butonului
este aprinsă.
• Afişajul indică durata programului.
Opţiunile nu se pot folosi cu acest
program.
2. Închideţi uşa aparatului pentru a porni
programul.
Aparatul detectează tipul de încărcătură şi
reglează un ciclu de spălare adecvat. În
timpul ciclului, senzorii se activează de
câteva ori şi durata iniţială a programului se
poate reduce.
Întârzierea începerii unui program
1. Selectaţi un program.
2. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică durata dorită a întârzierii
(de la 1 la 24 de ore).
Lumina corespunzătoare butonului este
aprinsă.
3. Închideţi uşa aparatului pentru a porni
numărătoarea inversă.
În timpul numărătorii inverse nu este
posibilă schimbarea duratei întârzierii şi
programul selectat.
Atunci când numărătoarea inversă s-a
finalizat, programul porneşte.
Anularea pornirii cu întârziere în
timpul derulării numărătorii inverse
51
Apăsaţi lung
timp de circa 3 secunde.
Aparatul revine la selectarea programului.
Dacă anulaţi pornirea cu
întârziere trebuie să selectaţi din
nou programul.
Anularea unui program care rulează
Apăsaţi lung
timp de circa 3 secunde.
Aparatul revine la selectarea programului.
Înainte de a porni un nou
program, verificaţi dacă există
detergent în dozatorul pentru
detergent.
Deschiderea uşii în timpul
funcţionării aparatului
Deschiderea uşii în timpul funcţionării unui
program opreşte aparatul. Aceasta poate
afecta consumul de energie şi durata
programului. După ce închideţi uşa, aparatul
continuă de la momentul întreruperii.
Dacă uşa este deschisă pentru
mai mult de 30 de secunde pe
durata fazei de uscare, programul
aflat în derulare se termină. Acest
lucru nu se întâmplă dacă uşa
este deschisă de funcţia
AutoOpen.
Funcţia Auto Off
Această funcţie economiseşte energia prin
oprirea aparatului atunci când nu
funcţionează.
Funcţia se activează automat:
• După până la 15 secunde după ce
programul s-a terminat.
• După 5 minute, dacă un program nu a
fost pornit.
Terminarea programului
Când programul s-a încheiat, afişajul indică
0:00.
Funcţia Auto Off opreşte automat aparatul.
ROMÂNA
52
Toate butoanele sunt inactive cu excepţia
butonului pornit/oprit.
Informaţii şi sfaturi
– Folosiţi dozajul recomandat de
detergent şi agent de clătire.
– Verificaţi dacă nivelul curent al
dedurizatorului de apă corespunde
durităţii apei de la reţeaua de
alimentare.
– Urmaţi instrucţiunile din capitolul
„Îngrijirea şi curăţarea”.
Generalităţi
Respectaţi sfaturile de mai jos pentru a avea
rezultate optime la curăţare şi uscare la
utilizarea zilnică şi pentru a proteja mediul.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spălarea vaselor la maşină conform
instrucţiunilor din manualul utilizatorului
consumă de obicei mai puţină apă şi
energie decât spălarea vaselor de mână.
Încărcaţi maşina de spălat vase la
capacitatea sa maximă pentru a
economisi apă şi energie. Pentru cele mai
bune rezultate la curăţare, aranjaţi
articolele în coşuri conform instrucţiunilor
din manualul utilizatorului şi nu încărcaţi
excesiv coşurile.
Nu clătiţi manual vasele înainte de a le
pune în maşina de spălat vase. Se creşte
consumul de apă şi energie. Atunci când
este nevoie, selectaţi un program cu o
fază de prespălare.
Îndepărtaţi de pe vase reziduurile mai
mari de alimente şi goliţi cănile şi
paharele înainte de a le pune în aparat.
Înmuiaţi sau frecaţi uşor vasele cu resturi
alimentare dificile sau arse înainte de a le
spăla în aparat.
Asiguraţi-vă că articolele din coşuri nu se
ating şi nu se acoperă unul pe celălalt.
Doar atunci apa poate ajunge peste tot
pentru a spăla vasele.
Puteţi utiliza detergent, agent de clătire şi
sare speciale pentru maşina de spălat
vase sau puteţi utiliza tabletele combinate
(de ex. „Toate în 1”). Respectaţi
instrucţiunile de pe ambalaj.
Selectaţi un program în funcţie de tipul de
încărcătură şi gradul de murdărie. ECO
asigură cea mai eficientă utilizare a apei şi
energiei consumate.
Pentru a preveni acumularea de calcar
din interiorul aparatului:
– Umpleţi la loc rezervorul pentru sare
de fiecare dată când este necesar.
Utilizarea sării, a agentului de clătire
şi a detergentului
•
•
•
•
•
Utilizaţi numai sare, agent de clătire şi
detergent concepute pentru maşina de
spălat vase. Alte produse pot cauza
deteriorarea aparatului.
În zone cu apă dură şi foarte dură vă
recomandăm să utilizaţi separat
detergent simplu (pudră, gel, tablete care
nu conţin agenţi suplimentari), agent de
clătire şi sare pentru rezultate optime la
curăţare şi uscare.
Tabletele de detergent nu se dizolvă
complet în timpul programelor scurte.
Pentru prevenirea apariţiei reziduurilor
de detergent pe veselă, recomandăm
utilizarea tabletelor în programele lungi.
Folosiţi întotdeauna cantitatea corectă de
detergent. Dozarea insuficientă a
detergentului poate conduce la rezultate
slabe la spălare sau la formarea unei
pelicule de apă dură sau la pătarea
articolelor. Utilizarea a prea mult
detergent cu apă puţin dură sau
dedurizată are ca rezultat apariţia
reziduurilor de detergent pe vase. Reglaţi
cantitatea de detergent în funcţie de
duritatea apei. Consultaţi instrucţiunile de
pe ambalajul detergentului.
Folosiţi întotdeauna cantitatea corectă de
agent de clătire. Dozarea insuficientă a
agentului de clătire scade rezultatele la
uscare. Utilizarea de prea mult agent de
clătire rezultă în formarea de straturi
albăstrii pe articole.
ROMÂNA
•
Asiguraţi-vă că nivelul pentru
dedurizatorul apei este cel corect. Dacă
nivelul este prea ridicat, creşterea
cantităţii de sare din apă poate rezulta în
apariţia de rugină pe tacâmuri.
Ce trebuie făcut dacă doriţi să nu mai
utilizaţi tablete combinate
Înainte de a începe să utilizaţi în mod
separat detergent, sare şi agent de clătire
realizaţi următorii paşi:
1. Setaţi nivelul cel mai înalt pentru
dedurizatorul de apă.
2. Asiguraţi-vă că rezervorul pentru sare şi
dozatorul pentru agentul de clătire sunt
pline.
3. Porniţi programul Quick 30'. Nu adăugaţi
detergent şi nu puneţi vase în coşuri.
4. La încheierea programului, reglaţi
dedurizatorul de apă în funcţie de
duritatea apei din zona în care vă aflaţi.
5. Reglaţi cantitatea de agent de clătire.
Anterior pornirii unui program
Înainte de a porni programul selectat,
asiguraţi-vă de următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
Filtrele sunt curate şi corect instalate.
Capacul rezervorului pentru sare este
strâns.
Braţele stropitoare nu sunt înfundate.
Există suficientă sare şi agent de clătire
(dacă nu utilizaţi tablete combinate).
Amplasarea articolelor în coşuri este
corectă.
Programul corespunde tipului de
încărcătură şi gradului de murdărie.
Este utilizată cantitatea corectă de
detergent.
Încărcarea coşurilor
Pentru exemple de încărcare a
coşurilor, consultaţi pliantul
inclus.
53
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi întotdeauna tot spaţiul din coşuri.
Folosiţi aparatul pentru a spăla doar
articolele care se pot spăla automat.
Nu spălaţi în aparat articole realizate din
lemn, corn, aluminiu, cositor şi cupru
deoarece se pot crăpa, deforma, decolora
sau pot forma pori.
Nu spălaţi articole care pot absorbi apa
(bureţi, cârpe menajere).
Îndepărtaţi resturile de alimente de pe
vase.
Înmuiaţi vasele cu mâncare arsă înainte
de a le spăla în aparat.
Puneţi obiectele concave (ceştile,
paharele şi cratiţele) cu gura în jos.
Asiguraţi-vă că tacâmurile şi vasele nu
aderă unul la altul. Puneţi lingurile printre
alte tacâmuri.
Asiguraţi-vă că paharele nu se ating între
ele.
Puneţi tacâmurile şi articolele mici în
sertarul pentru tacâmuri.
Puneţi obiectele uşoare în coşul superior.
Asiguraţi-vă că obiectele nu se mişcă
liber.
Asiguraţi-vă că braţul stropitor se poate
mişca liber înainte să porniţi un program.
Descărcarea coşurilor
1. Lăsaţi vesela să se răcească înainte de a
o scoate din aparat. Articolele fierbinţi se
pot deteriora uşor.
2. Mai întâi, goliţi coşul inferior şi apoi pe
cel superior.
După finalizarea programului,
poate să rămână apă pe
suprafeţele de la interior.
ROMÂNA
54
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Înainte de a
efectua orice operaţie de
întreţinere diferită de rularea
programul Machine Care,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi
ştecherul din priză.
Filtrele murdare şi braţele
stropitoare înfundate afectează
performanţele de la spălare.
Verificaţi regulat aceste elemente
şi, dacă este necesar, curăţaţi-le.
Curăţarea interiorului
•
•
•
Machine Care
Curăţaţi cu atenţie aparatul, inclusiv
garnitura cauciucată a uşii, folosind o
lavetă moale şi umedă.
Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, instrumente ascuţite, produse
chimice agresive, burete de sârmă sau
solvenţi.
Pentru a păstra performanţele aparatului,
folosiţi cel puţin o dată la două luni un
produs de curăţare conceput special
pentru maşinile de spălat vase. Urmaţi cu
atenţie instrucţiunile de pe ambalajul
produsului.
Pentru rezultate optime la spălare, porniţi
programul Machine Care.
Machine Care este un program conceput
pentru a curăţa interiorul aparatului având
rezultate optime. Acesta îndepărtează
depunerile de calcar şi grăsime.
•
Atunci când aparatul detectează nevoia de
Verificaţi filtrele şi colectorul de apă după
fiecare utilizarea a maşinii de spălat vase.
Obiectele străine (de ex. bucăţi de sticlă,
plastic, oase sau scobitori, etc.) reduc
performanţele la spălare şi pot deteriora
pompa de evacuare.
curăţare, indicator
este aprins. Porniţi
programul Machine Care pentru a curăţa
interiorul aparatului.
Pornirea programului Machine Care
Înainte de a începe programul
Machine Care, curăţaţi filtrele şi
braţele pulverizatoare.
1. Folosiţi un agent de decalcifiere sau un
produs de curăţare conceput special
pentru maşinile de spălat vase.
Respectaţi instrucţiunile de pe ambalaj.
Nu puneţi vase în coşuri.
2. Apăsaţi lung şi simultan
timp de circa 3 secunde.
şi
Indicatorii
şi
clipesc.Afişajul prezintă
durata programului.
3. Închideţi uşa aparatului pentru a porni
programul.
Când programul s-a încheiat, indicatorul
este stins.
Îndepărtarea obiectelor străine
1. Demontaţi sistemul de filtre conform
instrucţiunilor din acest capitol.
2. Scoateţi cu mâna toate obiectele străine.
ATENŢIE! Dacă nu puteţi
scoate obiectele, contactaţi un
Centru de service autorizat.
3. Montaţi la loc filtrele conform
instrucţiunilor din acest capitol.
Curăţarea exterioară
•
•
•
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri.
Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi sau solvenţi.
ROMÂNA
55
Curăţarea filtrelor
1
5
2
6
D
C
B
A
Asiguraţi-vă că nu
există resturi
alimentare sau
mizerie în sau în
jurului marginii
colectorului de apă.
3
Sistemul de filtrare
este realizat din trei
piese.
Puneţi la loc filtrul
plat (A). Asiguraţi-vă
că este poziţionat
corect sub cele 2
ghidaje (D).
Reasamblaţi filtrele
(B) şi (C). Puneţi-le la
loc în filtrul (A). Rotiţi
mânerul în sens orar
până când se
fixează.
O poziţie incorectă a filtrelor
poate cauza rezultate
nesatisfăcătoare la spălare şi
deteriorarea aparatului
4
Curăţarea filtrului din furtunul de
alimentare
1
Pentru a scoate
Scoateţi filtrul plat
filtrele (B) şi (C) rotiţi (A). Spălaţi filtrul cu
mânerul în sens
apă.
antiorar şi trageţi-l
în sus. Scoateţi filtrul
(C) din filtrul (B).
Spălaţi filtrele cu
apă.
2
A
Închideţi robinetul
de apă.
Deconectaţi
furtunul. Rotiţi
opritorul A în sens
orar.
ROMÂNA
3
56
4
Curăţaţi filtrul din
furtunul de
alimentare.
3
Pentru a reinstala
braţul stropitor,
apăsaţi-l în jos.
Curăţarea braţului stropitor inferior
Curăţarea braţelor stropitoare de sus
Vă recomandăm să curăţaţi regulat braţul
stropitor inferior pentru a împiedica
înfundarea cu mizerie a orificiilor. Orificiile
înfundate pot conduce la rezultate
nesatisfăcătoare la spălare.
Vă recomandăm să curăţaţi regulat braţele
stropitoare de sus pentru a împiedica
înfundarea cu mizerie a orificiilor. Orificiile
înfundate pot conduce la rezultate
nesatisfăcătoare la spălare.
1
2
1
2
A
B
C
Pentru a scoate
braţul stropitor
inferior, trageţi-l în
sus.
Spălaţi braţul
stropitor sub un jet
de apă. Folosiţi un
instrument subţire
ascuţit, de ex. o
scobitoare, pentru a
îndepărta particulele
de murdărie din
orificii.
Braţele stropitoare
de sus sunt plasate
sub coşul de sus.
Braţele stropitoare
(B) sunt instalate în
conducta (A) cu
elementele de
montare (C).
ROMÂNA
57
4
3
Scoateţi coşul
superior.
5
Spălaţi braţul
stropitor sub un jet
de apă. Folosiţi un
instrument subţire
ascuţit, de ex. o
scobitoare, pentru a
îndepărta particulele
de murdărie din
orificii.
Pentru a scoate
braţul stropitor din
conductă, rotiţi
elementul de
montare spre
dreapta.
6
Introduceţi
elementul de
montare în braţul
pulverizator şi fixaţi-l
în conductă rotind
elementul de
montare spre
stânga. Asiguraţi-vă
că elementul de
montare se
blochează în locul
său.
Depanarea
AVERTISMENT! Repararea
incorectă a aparatului poate pune
în pericol siguranţa utilizatorului.
Toate reparaţiile trebuie efectuate
de către personal calificat.
Majoritatea problemelor care pot să
apară pot fi rezolvate fără a fi necesară
contactarea unui Centru de service
autorizat.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru
informaţii privind posibilele probleme.
În cazul unor probleme, afişajul indică un
cod de alarmă.
ROMÂNA
58
Problema şi codul alarmei
Cauză posibilă şi soluţie
Nu puteţi activa aparatul.
•
•
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul de sigu‐
ranţe.
Programul nu porneşte.
•
•
Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulaţi setarea
sau aşteptaţi terminarea numărătorii inverse.
Aparatul reîncarcă răşină în interiorul dedurizatorului de
apă. Durata procedurii este de aproximativ 5 minute.
•
Aparatul nu se alimentează
cu apă.
Afişajul indică i10 sau i11 .
•
•
•
•
•
Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis.
Verificaţi dacă presiunea de la reţeaua de alimentare cu
apă nu este prea mică. Pentru această informaţie, contac‐
taţi compania locală de furnizare a apei.
Verificaţi dacă robinetul de apă este înfundat.
Verificaţi dacă filtrul din furtunul de alimentare este înfun‐
dat.
Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit sau în‐
doit.
Aparatul nu evacuează apa.
Afişajul indică i20.
•
•
•
Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.
Verificaţi dacă sistemul de filtrare intern este înfundat.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este răsucit sau în‐
doit.
Dispozitivul anti-inundaţie
este pornit.
Afişajul indică i30.
•
•
•
Închideţi robinetul de apă.
Verificaţi dacă aparatul este instalat corect.
Verificaţi dacă coşurile sunt încărcate conform instrucţiu‐
nilor din manualul utilizatorului.
Defectarea senzorului de de‐
tectare a nivelului apei.
Afişajul indică i41 - i44.
•
•
Verificaţi dacă filtrele sunt curate.
Opriţi şi porniţi din nou aparatul.
Defectarea pompei de apă
sau a pompei de evacuare.
Afişajul indică i51 - i59 sau
i5A - i5F.
•
Opriţi şi porniţi din nou aparatul.
Temperatura apei din interio‐ •
rul aparatului este prea ridi‐
cată sau senzorul de tempe‐ •
ratură s-a defectat.
Afişajul indică i61 sau i69 .
Asiguraţi-vă că temperatura apei de alimentare nu
depăşeşte 60 °C.
Opriţi şi porniţi din nou aparatul.
Defecţiune tehnică a apara‐
tului.
Afişajul indică iC0 sau iC3 .
Opriţi şi porniţi din nou aparatul.
•
ROMÂNA
59
Problema şi codul alarmei
Nivelul apei din aparat este
prea mare.
Afişajul indică iF1.
Cauză posibilă şi soluţie
•
•
•
Opriţi şi porniţi din nou aparatul.
Verificaţi dacă filtrele sunt curate.
Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare este instalat la înălţi‐
mea adecvată deasupra podelei. Consultaţi instrucţiunile
de instalare.
Aparatul se opreşte şi por‐
•
neşte de mai multe ori în tim‐
pul funcţionării.
Acest lucru este normal. Aceasta oferă rezultate optime la
curăţare şi economii de energie.
Programul durează prea
mult.
Dacă este setată opţiunea pornire cu întârziere, anulaţi
setarea întârzierii sau aşteptaţi terminarea numărătorii
inverse.
Activarea opţiunilor poate creşte durata programului.
•
•
Durata rămasă pe afişaj creş‐ •
te şi sare până aproape de fi‐
nalul duratei programului.
Acesta nu este un defect. Aparatul funcţionează corect.
Mici scurgeri din uşa apara‐
tului.
•
Aparatul nu este adus la nivel. Slăbiţi sau strângeţi picioa‐
rele reglabile (dacă se poate).
Uşa aparatului nu este centrată pe cuvă. Reglaţi piciorul
din spate (dacă se poate).
Uşa aparatului se închide
greu.
•
•
•
Aparatul nu este adus la nivel. Slăbiţi sau strângeţi picioa‐
rele reglabile (dacă se poate).
Părţi din veselă ies prin coşuri.
Uşa aparatului se deschide în •
timpul ciclului de spălare.
AutoOpen este activată. Această funcţie deschide uşa
aparatului în timpul fazei de uscare pentru a îmbunătăţi
performanţele la uscare şi pentru a lăsa vasele să se
răcească. Uşa rămâne întredeschisă.
– Durata fazei de uscare şi timpul de deschidere a uşii
depind de programul şi opţiunile selectate.
– Când AutoOpen deschide uşa, afişajul prezintă durata
rămasă din programul aflat în desfăşurare.
Dacă nu doriţi ca uşa să se deschidă automat, dezactivaţi
AutoOpen. Consultaţi „Setări”.
Sunete de huruit sau ciocănit •
din interiorul aparatului.
•
Vesela nu este pusă corect în coşuri. Consultaţi prospectul
despre încărcarea coşului.
Verificaţi dacă braţele stropitoare se pot roti liber.
Aparatul declanşează între‐
rupătorul.
Amperajul este insuficient pentru a alimenta simultan
toate aparatele aflate în uz. Verificaţi amperajul de la
priză şi capacitatea contorului sau opriţi unul dintre apa‐
ratele aflate în uz.
Defect electric intern al aparatului. Contactaţi un Centru
de service autorizat.
•
•
ROMÂNA
60
După verificarea aparatului, dezactivaţi şi
activaţi din nou aparatul. Dacă problema
apare din nou, contactaţi un Centru de
service autorizat.
Pentru coduri de alarmă care nu se regăsesc
în tabel, contactaţi un Centru de service
autorizat.
AVERTISMENT! Nu recomandăm
utilizarea aparatului până la
remedierea completă a
problemei. Scoateţi aparatul din
priză şi nu îl conectaţi din nou
dacă nu sunteţi siguri că acesta
funcţionează corect.
PNC se găseşte pe plăcuţa cu date tehnice
de pe uşa aparatului. Puteţi afla PNC şi de pe
panoul de comandă.
Înainte de a verifica PNC, asiguraţi-vă că
aparatul este în modul de selectare a
programului.
şi
1. Apăsaţi lung şi simultan
timp de circa 3 secunde.
Afişajul indică PNC pentru aparatul dvs.
2. Pentru a ieşi din ecranul PNC, apăsaţi
şi
timp de
lung şi simultan
circa 3 secunde.
Aparatul revine la selectarea programului.
Codul cu numărul produsului (PNC)
Dacă aţi contactat un Centru de service
autorizat, trebuie să specificaţi codul cu
numărul produsului pentru aparatul dvs.
Rezultatele procesului de spălare şi uscare nu sunt satisfăcătoare
Problemă
Rezultate slabe la spălare.
Cauză posibilă şi soluţie
•
•
•
•
Rezultate slabe la uscare.
•
•
•
•
•
•
Consultaţi „Utilizarea zilnică”, „Informaţii şi sfaturi”
şi prospectul despre încărcarea coşului.
Utilizaţi un program cu spălare mai intensivă.
Activaţi opţiunea Power Clean pentru a îmbunătăţi re‐
zultatele la spălare pentru un program selectat.
Curăţaţi duzele braţului stropitor şi filtrul. Consultaţi
„Îngrijirea şi curăţarea”.
Vesela a fost lăsată prea mult timp în interiorul aparatu‐
lui închis. Activaţi AutoOpen pentru a seta deschiderea
automată a uşii şi pentru a îmbunătăţi performanţa la
uscare.
Nu există agent de clătire sau dozajul agentului de clăti‐
re nu este suficient. Umpleţi dozatorul pentru agent de
clătire sau setaţi un nivel mai ridicat pentru agentul de
clătire.
Calitatea agentului de clătire poate fi de vină.
Vă recomandăm să utilizaţi întotdeauna agent de clăti‐
re, chiar şi în combinaţie cu tablete combinate.
Este posibil ca articolele din plastic să necesite uscarea
pe prosop.
Programul nu are o fază de uscare. Consultaţi „Prezen‐
tarea programelor”.
ROMÂNA
61
Problemă
Apar dâre sau pelicule
albăstrui pe pahare şi vase.
Cauză posibilă şi soluţie
•
•
Apar pete şi picături uscate de
apă pe pahare şi vase.
•
•
Cantitatea de agent de clătire eliberată este prea mare.
Reglaţi nivelul pentru agentul de clătire la un nivel mai
mic.
Cantitatea de detergent este prea mare.
Cantitatea de agent de clătire eliberată este insufi‐
cientă. Reglaţi nivelul pentru agentul de clătire la un ni‐
vel mai mare.
Calitatea agentului de clătire poate fi de vină.
Interiorul aparatului este ud.
•
Acest lucru nu constituie o defectare a aparatului. Aerul
umed se condensează pe pereţii aparatului.
Spumă anormală în timpul
spălării.
•
Folosiţi detergent special conceput pentru maşini de
spălat vase.
Există scurgeri din dozatorul pentru agentul de clătire.
Contactaţi un Centru de service autorizat.
Urme de rugină pe tacâmuri.
•
•
•
Există reziduuri de detergent
în dozator la finalul programu‐
lui.
•
•
•
Miros neplăcut în interiorul
aparatului.
•
•
Este utilizată prea multă sare în apa folosită la spălare.
Consultaţi „Dedurizatorul de apă”.
Tacâmurile din argint şi oţel inoxidabil au fost puse îm‐
preună. Nu puneţi alături articolele din argint de cele
din oţel inoxidabil.
Tableta de detergent s-a blocat în dozator şi, de aceea,
nu a fost complet dizolvată de apă.
Apa nu poate dizolva detergentul din dozator. Asiguraţivă că braţele stropitoare nu sunt blocate sau înfundate.
Asiguraţi-vă că articolele din coşuri nu împiedică deschi‐
derea capacului dozatorului pentru detergent.
Consultaţi „Curăţarea internă”.
Porniţi programul Machine Care cu un agent de decalci‐
fiere sau un produs de curăţare conceput pentru maşini
de spălat vase.
ROMÂNA
62
Problemă
Depuneri de calcar pe veselă,
cuvă şi pe interiorul uşii.
Cauză posibilă şi soluţie
•
•
•
•
•
•
•
•
Veselă mată, decolorată sau
ciobită.
•
•
•
•
Nivelul de sare este scăzut, verificaţi indicatorul de reali‐
mentare.
Capacul rezervorului pentru sare este slăbit.
Apa de la robinet este dură. Consultaţi „Dedurizatorul
de apă”.
Folosiţi sare şi setaţi regenerarea dedurizatorului de
apă chiar şi atunci când sunt folosite tablete multi-func‐
ţionale. Consultaţi „Dedurizatorul de apă”.
Porniţi programul Machine Care cu un produs de decal‐
cifiere conceput pentru maşini de spălat vase.
Dacă încă mai rămân depuneri de calcar, curăţaţi apara‐
tul cu agenţi de curăţare speciali dedicaţi pentru acest
scop.
Încercaţi un detergent diferit.
Contactaţi producătorul detergentului.
Asiguraţi-vă că sunt spălate doar articole care pot fi
spălate în maşina de spălat vase.
Încărcaţi şi descărcaţi cu atenţie coşul. Consultaţi pros‐
pectul despre încărcarea coşului.
Puneţi obiectele delicate în coşul superior.
Activaţi opţiunea Gentle / Glass pentru a asigura îngriji‐
rea specială a paharelor şi articolelor delicate.
Consultaţi „Înainte de prima
utilizare”, „Utilizarea zilnică"
sau „Informaţii şi sfaturi” pentru
alte cauze posibile.
Informaţii tehnice
Denumirea produsului
Maşină de spălat vase complet integrată
Dimensiuni
Lăţime / înălţime / adâncime 446 / 818 - 898 / 550
(mm)
Conexiunea la reţeaua elec‐
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvenţă (Hz)
50
Presiunea de alimentare cu
apă
Min. / Max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Alimentarea cu apă
Apă rece sau caldă 2)
max 60°C
Capacitate
Seturi
10
trică 1)
ROMÂNA
63
Consum de curent
Modul lăsat Pornit (W)
5.0
Consum de curent
Modul Oprit (W)
0.50
1) Consultaţi plăcuţa cu date tehnice pentru restul valorilor.
2) Dacă apa caldă provine dintr-o sursă alternativă de energie (de ex. panouri solare, energie eoliană), utilizaţi o
sursă de apă caldă pentru a reduce consumul de energie.
Link către baza de date UE EPREL
Codul QR de pe eticheta energetică furnizată
împreună cu aparatul oferă un link web
pentru înregistrarea acestui aparat în baza
de date EPREL UE. Păstraţi eticheta
energetică pentru referinţă împreună cu
manualul utilizatorului şi toate celelalte
documente furnizate împreună cu acest
aparat.
EPREL accesând linkul https://
eprel.ec.europa.eu şi numele modelului şi
numărul produsului pe care le găsiţi pe
plăcuţa cu date tehnice a aparatului.
Consultaţi capitolul „Descrierea produsului”.
Pentru informaţii mai detaliate despre
eticheta energetică, vizitaţi
www.theenergylabel.eu.
Se pot găsi informaţiile referitoare la
performanţa produsului în baza de date UE
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii
umane şi la reciclarea deşeurilor din
aparatele electrice şi electrocasnice. Nu
aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
GARANŢIA IKEA
Cât timp este valabilă garanţia IKEA?
Ce anume acoperă această garanţie?
Această garanţie este valabilă timp de 5 ani
de la data cumpărării iniţiale a aparatului dv.
de la IKEA. Este necesar bonul fiscal iniţial
pentru dovedirea achiziţiei. Dacă se
efectuează lucrări de service în baza
garanţiei, acest lucru nu va extinde perioada
de garanţie pentru aparat.
Această garanţie acoperă defecţiunile
aparatului, care au fost cauzate de defecte
din fabricaţie sau de defecţiuni ale
materialului, apărute de la data cumpărării
de la IKEA. Această garanţie se aplică numai
pentru uzul casnic. Excepţiile sunt specificate
sub titlul “Ce anume nu este acoperit de
această garanţie?” În timpul perioadei de
garanţie, costurile pentru remedierea
defecţiunilor, de ex. reparaţii, piese,
manoperă şi deplasare, vor fi acoperite, cu
condiţia ca aparatul să fie accesibil pentru
reparaţii fără cheltuieli speciale, iar
Cine va executa reparaţiile?
Furnizorul de asistenţă IKEA va furniza
asistenţă prin centrele sale de asistenţă sau
prin reţeaua de parteneri autorizaţi pentru
asistenţă.
ROMÂNA
defecţiunea să fie cauzată de un defect din
construcţie sau de un defect al materialelor,
acoperit de garanţie. În aceste condiţii sunt
aplicabile liniile directoare EU (Nr. 99/44/EG)
şi reglementările locale respective. Piesele
înlocuite devin proprietatea firmei IKEA.
Ce va face IKEA pentru a corecta
problema?
Furnizorul de asistenţă desemnat de IKEA va
examina produsul şi va hotărî, la discreţia sa,
dacă este acoperit de această garanţie. Dacă
se consideră că produsul este acoperit,
furnizorul de asistenţă IKEA sau partenerii
autorizaţi pentru asistenţă, prin centrele lor
de asistenţă, la discreţia lor, fie vor repara
produsul defect, fie îl vor înlocui cu acelaşi
produs sau cu altul comparabil.
Ce anume nu este acoperit de această
garanţie?
•
•
•
•
•
•
Uzura normală.
Deteriorările deliberate sau din
neglijenţă, deteriorările cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de
funcţionare, instalarea incorectă sau
conectarea la o tensiune greşită,
deteriorările cauzate de reacţii chimice
sau electro-chimice, deteriorările
provocate de rugină, coroziune sau apă,
inclusiv, dar nu limitat la acestea,
deteriorările cauzate de conţinutul
excesiv de calcar din apa de alimentare,
deteriorările cauzate de condiţiile de
mediu anormale.
Piesele consumabile, inclusiv bateriile şi
becurile.
Piesele nefuncţionale şi decorative, care
nu afectează utilizarea normală a
aparatului, inclusiv zgârieturile şi
posibilele diferenţe de culoare.
Deteriorările accidentale cauzate de
obiecte sau substanţe străine şi curăţarea
sau deblocarea filtrelor, a sistemelor de
evacuare sau a sertarelor pentru
detergent.
Deteriorarea următoarelor piese:
vitroceramică, accesorii, coşurile de vase
şi de tacâmuri, ţevile de alimentare şi de
evacuare, garnituri de etanşare, becuri şi
capace de becuri, ecrane, butoane,
64
carcase şi piese ale carcaselor. Cu
excepţia cazurilor în care se
demonstrează că aceste deteriorări au
fost cauzate de defecte din fabricaţie.
• Cazurile în care nu s-a găsit nicio
defecţiune în timpul vizitei tehnicianului.
• Reparaţiile care nu au fost executate de
furnizorii de asistenţă desemnaţi de noi
şi/sau de un partener contractual
autorizat pentru asistenţă, sau pentru
care s-au folosit piese de schimb
neoriginale.
• Reparaţiile cauzate de o instalare
defectuoasă sau care nu este conformă
cu specificaţiile.
• Utilizarea aparatului în mediu non-casnic,
de ex. utilizarea profesională.
• Deteriorările din cauza transportului.
Dacă un client transportă produsul la
domiciliul propriu sau la o altă adresă,
IKEA nu răspunde pentru nici un fel de
deteriorare care poate apărea pe durata
transportului. Totuşi, dacă IKEA livrează
produsul la adresa clientului, atunci
deteriorarea produsului care apare pe
durata acestei livrări va fi acoperită de
această garanţie.
• Costul pentru efectuarea instalării iniţiale
a aparatului IKEA. Pe de altă parte, dacă
un furnizor de servicii IKEA sau partenerul
său autorizat de service repară sau
înlocuieşte aparatul în conformitate cu
termenii acestei garanţii, furnizorul de
servicii sau partenerul său autorizat de
service va reinstala aparatul reparat sau
va instala piesa de schimb, dacă este
necesar.
Această restricţie nu se aplică operaţiunilor
corecte efectuate de un specialist calificat,
care a folosit piesele noastre originale,
pentru a adapta aparatul la specificaţiile de
siguranţă tehnică din altă ţară a UE.
Cum se aplică legea din ţara de utilizare
Garanţia IKEA vă acordă drepturi legale
specifice, care acoperă sau depăşesc
cerinţele legilor locale, care pot varia de la o
ţară la alta.
Zona de validitate
ROMÂNA
Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o
ţară a UE şi sunt duse în altă ţară a UE,
asistenţa va fi furnizată în cadrul condiţiilor
de garanţie normale în noua ţară. Obligaţia
de a asigura asistenţă în cadrul garanţiei
există doar dacă:
•
aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu specificaţiile tehnice din
ţara în care se solicită cererea de
garanţie;
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu Instrucţiunile de
Asamblare şi Informaţiile privind
siguranţa din Manualul Utilizatorului;
Centrul de service autorizat pentru
aparatele IKEA:
Vă rugăm nu ezitaţi să contactaţi centrul de
service autorizat IKEA pentru:
1. a face o solicitare în condiţiile acestei
garanţii;
2. a cere lămuriri despre instalarea
aparatului IKEA în mobila de bucătărie
specială IKEA. Asistenţa nu furnizează
lămuriri legate de:
• instalarea generală a bucătăriei IKEA;
• racordările la electricitate (dacă
maşina este livrată fără ştecher şi
cablu), la apă şi la gaz, deoarece
acestea trebuie efectuate de un
tehnician specializat de la serviciul de
asistenţă.
3. a cere lămuriri despre conţinutul
manualului utilizatorului şi despre
specificaţiile aparatului IKEA.
Pentru a vă putea asigura cea mai bună
asistenţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie
Instrucţiunile de Asamblare şi/sau secţiunea
din Manualul Utilizatorului din această
broşură, înainte de a ne contacta.
Cum ne puteţi contacta dacă aveţi nevoie
de asistenţa noastră
Vă rugăm consultaţi ultima pagină a acestui
manual pentru lista completă de contact
65
IKEA şi numerele de telefon naţionale
corespunzătoare.
Entru a vă putea oferi un serviciu
mai rapid, vă recomandăm să
utilizaţi numerele de telefon
speciale, din lista de la sfârşitul
acestui manual. Consultaţi
întotdeauna numerele indicate în
broşura aparatului specific pentru
care aveţi nevoie de asistenţă.
Înainte de a ne apela trebuie să
aveţi la îndemână numărul
articolului IKEA (codul din 8 cifre)
şi numărul de serie (codul din 8
cifre care se găseşte pe plăcuţa cu
caracteristicile tehnice) aferent
aparatului pentru care solicitaţi
asistenţă.
PĂSTRAŢI BONUL DE
CUMPĂRARE!
Este dovada dv. de cumpărare şi
este necesar pentru aplicarea
garanţiei. Atenţie, pe chitanţă se
găseşte atât numele articolului
IKEA, cât şi numărul (un cod de 8
cifre) pentru fiecare dintre
aparatele cumpărate.
Mai aveţi nevoie de ajutor?
Pentru orice întrebare care nu are legătură
cu service-ul aparatelor dvs., vă rugăm
contactaţi call center-ul celui mai apropiat
magazin IKEA. Vă recomandăm să citiţi cu
atenţie documentaţia aparatului înainte de a
ne contacta.
66
Country
Phone number
België
070 246016
Belgique
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
a applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.:
8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
06-1-252-1773
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8.00 és 17.00 óra között
Nederland
Luxembourg
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
a applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Србија
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Eesti, Latvija, Slovenija
www.ikea.com
*
67
156939630-A-092020
© Inter IKEA Systems B.V. 2020
21552
AA-2189656-1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement