IKEA MEDELSTOR Používateľská príručka

IKEA MEDELSTOR Používateľská príručka
CZ
MEDELSTOR
HU
ČESKY
Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam
určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná
vnitrostátní telefonní čísla.
MAGYAR
Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok teljes listáját és a
kapcsolódó nemzeti telefonszámokat jelen útmutató utolsó
oldalán olvashatja.
ČESKY
MAGYAR
4
33
ČESKY
4
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Volba programů
Základní nastavení
Před prvním použitím
Denní použití
4
6
7
9
10
12
16
17
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické informace
Poznámky k ochraně životního
prostředí
ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA
19
21
24
29
30
30
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
ČESKY
•
5
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance
v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
– pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální)
musí být mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa).
Dodržujte maximální počet 10 jídelních souprav.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
Příbory vkládejte do košíčku ostrou špičkou dolů nebo je
vložte vodorovně do zásuvky na příbory ostrou hranou dolů.
Nenechávejte spotřebič s otevřenými dvířky bez dozoru, aby
na ně nedopatřením někdo nestoupl.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody
nebo páru.
Pokud má spotřebič větrací otvory umístěné vespod, nesmí
být zakryté např. kobercem.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí
nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou
použitou soupravu hadic znovu.
ČESKY
6
Bezpečnostní pokyny
síťové zástrčce, použijte výhradně 13A
pojistku ASTA (BS 1362) (pouze pro Velkou
Británii a Irsko).
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič
tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje požadavky
na instalaci.
Vodovodní přípojka
•
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu
na několik minut odtéct, dokud nebude
čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
Přívodní hadice s opláštěním je vybavena
bezpečnostním ventilem a vnitřním
síťovým kabelem.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Jestliže
potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí
výměnu provést námi autorizované
servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Spotřebič je vybaven 13A síťovou
zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku v
•
VAROVÁNÍ! Nebezpečné
napětí.
Jestliže se přívodní hadice poškodí,
okamžitě zavřete vodovodní kohoutek a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Zkontaktujte autorizované servisní
středisko, aby vám přívodní hadice byla
vyměněna.
Použití spotřebiče
•
•
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
Mycí prostředky pro myčky jsou
nebezpečné. Řiďte se bezpečnostními
ČESKY
•
•
•
•
pokyny uvedenými na balení mycího
prostředku.
Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotřebiči.
Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud
se nedokončí program. Na nádobí může
zůstat trochu mycího prostředku.
Na otevřená dvířka spotřebiče nic
nepokládejte a netlačte na ně.
Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít k
uvolnění horké páry.
7
•
Servis
•
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Uvědomte si, že opravy svépomocí a
neprofesionální opravy mohou mít
bezpečnostní následky a mohou
zneplatnit záruku.
Následující náhradní díly budou dostupné
po dobu sedmi let po ukončení výroby
tohoto modelu: motor, oběhové a
vypouštěcí čerpadlo, topná tělesa a topné
články, včetně tepelných čerpadel, potrubí
a příslušného vybavení včetně hadic,
Popis spotřebiče
Níže uvedené vyobrazení
představuje pouze obecný
přehled produktu. Podrobnější
informace naleznete v ostatních
částech anebo dokumentech
dodaných spolu s tímto
spotřebičem.
ventilů, filtrů a systémů proti únikům
vody, strukturální a vnitřní součásti
týkajících se sestav dvířek, obvodové
desky, elektronické displeje, tlakové
spínače, termostaty a snímače, software a
firmware včetně resetovacího software.
Uvědomte si, že některé z těchto
náhradních dílů jsou dostupné pouze
profesionálním opravářům a že ne
všechny díly jsou vhodné pro všechny
modely.
Následující náhradní díly budou dostupné
po dobu 10 let po ukončení výroby tohoto
modelu: dveřní závěsy a těsnění, ostatní
těsnění, ostřikovací ramena, vypouštěcí
filtry, vnitřní držáky a plastové periférie,
jako jsou koše a víka.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat
ve spotřebiči.
ČESKY
8
10
9
8
1
2
3
7
1
2
3
4
5
6
Dolní ostřikovací rameno
Filtry
Typový štítek
Zásobník na sůl
•
7
8
9
10
4
Dolní koš
Horní ostřikovací ramena
Horní koš
Přihrádka na příbory
Dávkovač mycího prostředku
Optická signalizace Beam-on-Floor promítá
světlo na podlahu pod dvířky spotřebiče.
•
5
Dávkovač leštidla
Beam-on-Floor
•
6
Když se spustí program, rozsvítí se bílé
světlo a zůstane svítit v průběhu
programu.
Bílé světlo zhasne po dokončení
programu.
V případě poruchy spotřebiče bliká bílé
světlo.
Optická signalizace Beam-onFloor se vypne spolu s vypnutím
spotřebiče.
Když je v průběhu sušicí fáze
zapnuta funkce AutoOpen,
projekce na podlahu nemusí být
zcela viditelná. Chcete-li vidět, zda
program skončil, podívejte se na
ovládací panel.
ČESKY
9
Ovládací panel
1
1
2
3
4
2
3
4
Tlačítko Zap/Vyp / Tlačítko Reset
Tlačítko Odložený start
5
6
5 Tlačítka funkcí
6 Tlačítko programu AUTO
Displej
Tlačítka programů
A. Ukazatele
B. Ukazatel času
Displej
A
B
A
Kontrolky
Kontrolka
Popis
Kontrolka stavu leštidla. Svítí, když dávkovač leštidla potřebuje doplnit. Viz
„Před prvním použitím“.
Kontrolka množství soli. Svítí, když zásobník soli potřebuje doplnit. Viz
„Před prvním použitím“.
Kontrolka Machine Care. Svítí, když spotřebič potřebuje vnitřní čištění po‐
mocí programu Machine Care. Viz „Čištění a údržba“.
Kontrolka sušicí fáze. Svítí, kdy je zvolen program se sušicí fází. Bliká během
fáze sušení. Viz „Volba programu“.
ČESKY
10
Volba programů
příborů. Jedná se o standardní program
pro zkušebny. 1)
Programy
A
B
C
D
Funkce
E
Volbu programů můžete libovolně
přizpůsobit vašim požadavkům zapnutím
konkrétních funkcí.
Power Clean
Power Clean zlepšuje výsledky mytí u
zvoleného programu. Tato funkce zvyšuje
teplotu a délku mytí.
A. •
B.
C.
D.
E.
Quick 30' je nejkratší program vhodný
k mytí čerstvě nebo lehce zašpiněné
náplně.
• Rinse & Hold je program pro
oplachování zbytků jídel z nádobí.
Brání tvorbě nepříjemných pachů ve
spotřebiči. Pro tento program
nepoužívejte mycí prostředek.
60 Minutes je program vhodný pro mytí
čerstvě nebo lehce zašpiněné náplně s
lehce přischnutými nečistotami.
90 Minutes je program vhodný k mytí a
sušení normálně zašpiněného nádobí.
Intensive je program vhodný k mytí a
sušení silně zašpiněného nádobí.
ECO je nejdelší program, který nabízí
nejúspornější spotřebu vody a energie
při mytí normálně zašpiněného nádobí a
Gentle / Glass
Gentle / Glass nabízí speciální péči o
choulostivou náplň. Tato funkce brání
rychlým změnám teploty mytí u zvoleného
programu a snižuje ji na 45 °C. Chrání se tím
sklo před poškozením.
AUTO
Program AUTO automaticky upraví mycí
program podle typu náplně.
Spotřebič zjistí stupeň zašpinění a množství
nádobí v koších. Nastaví teplotu a množství
vody a také délku mytí.
Přehled programů
Program
Druh náplně
•
•
•
Nádobí
Příbory
Všechny
druhy ná‐
plní
Stupeň zašpi‐
nění
•
•
Čerstvě za‐
špiněné
Všechny
stupně za‐
špinění
Fáze programu
•
•
•
Funkce
•
•
Mytí 50 °C
Průběžný oplach
Konečný oplach 45
°C
AutoOpen
•
Předmytí
Funkce nelze použít
spolu s tímto pro‐
gramem.
•
1) Tento program se používá k vyhodnocení shody podle nařízení Komise EU o ekologickém designu 2019/2022.
ČESKY
11
Program
Druh náplně
•
•
Nádobí
Příbory
Stupeň zašpi‐
nění
•
•
•
•
•
•
Nádobí
Příbory
Hrnce
Pánve
•
•
•
•
•
•
Nádobí
Příbory
Hrnce
Pánve
•
Čerstvě za‐
špiněné
Lehce
přischlé
Normální
Lehce
přischlé
Fáze programu
•
•
•
Mytí 60 °C
Průběžný oplach
Konečný oplach 50
°C
AutoOpen
•
Mytí 60 °C
Průběžný oplach
Konečný oplach 55
°C
Sušení
AutoOpen
•
Předmytí
Mytí 60 °C
Průběžný oplach
Konečný oplach 60
°C
Sušení
AutoOpen
•
Předmytí
Mytí 50 °C
Průběžný oplach
Konečný oplach 55
°C
Sušení
AutoOpen
•
Funkce nelze použít
spolu s tímto pro‐
gramem.
•
•
Předmytí
Mytí 50 - 60 °C
Průběžný oplach
Konečný oplach 60
°C
Sušení
AutoOpen
•
•
•
•
Mytí 70 °C
Průběžný oplach
Závěrečný oplach
AutoOpen
Funkce nelze použít
spolu s tímto pro‐
gramem.
•
•
•
•
•
•
•
Normální až •
silné
•
Přischlé
•
•
•
•
•
•
•
•
Nádobí
Příbory
Hrnce
Pánve
•
•
Normální
Lehce
přischlé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Machine
Care
•
Nádobí
Příbory
Hrnce
Pánve
Bez náplně
Program se
přizpůsobí
všem stupňům
zašpinění.
Tento pro‐
gram vyčistí
vnitřek
spotřebiče.
Viz „Čištění a
údržba“.
Funkce
•
•
•
•
•
•
•
•
ČESKY
12
Údaje o spotřebě
Program 1)
Machine Care
Voda (l)
Energie (kWh)
Délka (min)
9.3 -11.3
0.56 - 0.685
30
3.1 - 3.8
0.012 - 0.014
15
9 - 11
0.693 - 0.847
60
9.3 - 11.4
0.772 - 0.944
90
9.4 - 11.5
0,876 - 1.071
160
9.9
0.6572)/0.6733)
240
8.3 - 11.5
0.677 - 1.036
120 - 170
8.3 - 10.1
0.593 - 0.725
60
1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, na zvolených funk‐
cích a na množství nádobí.
2) V souladu s nařízením 1016/2010
3) V souladu s nařízením 2019/2022
Informace pro zkušebny
Chcete-li získat potřebné informace k
provádění testu výkonnosti (např. podle
normy EN60436), zašlete e-mail na adresu:
V souvislosti s jakýmikoli dalšími dotazy
ohledně vaší myčky nádobí si pročtěte
servisní příručku dodanou s vaším
spotřebičem.
info.test@dishwasher-production.com
Ve vaší žádosti uveďte výrobní číslo (PNC)
uvedené na typovém štítku.
Základní nastavení
Spotřebič lze nastavit změnou základních
nastavení podle vašich potřeb.
Číslo
Nastavení
Hodnoty
1
Tvrdost vody
Od stupně 1L do
stupně 10L
2
Množství leštidla Od stupně 0A
do stupně 8A
Popis1)
Slouží k nastavení změkčovače vody podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Nastavení z výroby: 5L.
Slouží k úpravě stupně leštidla podle
potřebného dávkování.
Nastavení z výroby: 5A.
ČESKY
13
Číslo
Nastavení
Hodnoty
Popis1)
3
Zvuk konce
1b (zap)
0b (vyp)
Slouží k zapnutí či vypnutí zvukové signaliza‐
ce konce programu.
Nastavení z výroby: 0b.
4
Automatické
otevírání dvířek
1o (zap)
0o (vyp)
Slouží k zapnutí či vypnutí funkce AutoOpen.
Nastavení z výroby: 1o.
5
Tóny tlačítek
1F (zap)
0F (vyp)
Slouží k zapnutí či vypnutí zvuku stisknutých
tlačítek.
Nastavení z výroby: 1F.
6
Volba poslední‐
ho programu
1H (zap)
0H (vyp)
Slouží k zapnutí či vypnutí automatické vol‐
by posledního použitého programu a funk‐
cí.
Nastavení z výroby: 0H.
1) Více podrobností naleznete v informacích v této kapitole.
Základní nastavení můžete změnit v režimu
nastavení. Pokyny ke konfiguraci spotřebiče
jsou uvedeny dále v této kapitole.
Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím je
voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje v
ekvivalentních stupních tvrdosti.
Když se spotřebič nachází v režimu
nastavení, na displeji se zobrazí číslice a
písmeno. U jednotlivých nastavení se
zobrazuje odpovídající písmeno. Odpovídající
písmena jsou uvedena v tabulce.
Změkčovač by měl být nastaven podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody v místě vašeho bydliště zjistíte
u místního vodárenského podniku. K
zajištění dobrých výsledků mytí je důležité
nastavit správný stupeň změkčovače vody.
Pořadí základních nastavení prezentovaných
v tabulce je také pořadím nastavení v režimu
nastavení.
Změkčovač vody
Změkčovač vody odstraňuje z přiváděné
vody minerály a soli, které by mohly mít
škodlivé nebo nežádoucí účinky na výsledky
mytí nebo na spotřebič.
Změkčování tvrdé vody zvyšuje
spotřebu vody a energie a také
prodlužuje délku programu. Čím
vyšší stupeň změkčovače vody,
tím vyšší spotřeba a doba.
Tvrdost vody
Německé stupně
(°dH)
Francouzské
stupně (°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Nastavení změkčo‐
vače vody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
ČESKY
14
Německé stupně
(°dH)
Francouzské
stupně (°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Nastavení změkčo‐
vače vody
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Nastavení z výroby.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
Bez ohledu na použitý typ mycího
prostředku nastavte správný stupeň
změkčovače vody, který udrží ukazatel
doplnění soli zapnutý.
Kombinované mycí tablety
obsahující sůl nejsou dostatečně
účinné, aby změkčily tvrdou vodu.
Množství leštidla
Zvuková signalizace zazní také,
když dojde k poruše spotřebiče.
Tyto signály nelze vypnout.
AutoOpen
Funkce AutoOpen zlepšuje výsledky sušení
při menší spotřebě energie. Dvířka
spotřebiče se automaticky otevřou během
sušicí fáze a zůstanou otevřená.
Leštidlo pomáhá usušit nádobí bez šmouh a
skvrn. Leštidlo se automaticky uvolňuje
během horké oplachovací fáze. Je možné
nastavit množství uvolňovaného leštidla.
Je-li komora dávkovače leštidla prázdná,
kontrolka dávkovače leštidla se rozsvítí a
signalizuje, že je nutné leštidlo doplnit.
Pokud jsou výsledky sušení uspokojivé, když
používáte pouze kombinované tablety, lze
dávkovač leštidla a kontrolku vypnout.
Nicméně pro nejlepší výsledky sušení vždy
používejte leštidlo a mějte kontrolku leštidla
zapnutou.
Pro vypnutí dávkovače leštidla a kontrolky
nastavte stupeň leštidla na 0A.
Zvuk konce
Můžete zapnout zvukový signál, který zazní
po dokončení programu.
Funkce AutoOpen se automaticky zapne u
všech programů s výjimkou Rinse & Hold.
POZOR! Nepokoušejte se zavřít
dvířka spotřebiče po dobu dvou
minut po automatickém otevření.
Spotřebič by se mohl poškodit.
ČESKY
15
POZOR! Pokud mají ke spotřebiči
přístup děti, zvířecí mazlíčci nebo
postižené osoby, vypněte funkci
AutoOpen. Automatické otvírání
dvířek může představovat riziko,
protože uvnitř spotřebiče mohou
být nebezpečné předměty (např.
nože, ostré předměty,
chemikálie).
Tóny tlačítek
Tlačítka na ovládacím panelu vydávají zvuk
cvaknutí, když je stisknete. Tento zvuk
můžete vypnout.
Volba posledního programu
Můžete nastavit automatickou volbu
posledního použitého programu a funkcí.
Poslední program, který byl dokončen před
vypnutím spotřebiče, je uložen. Poté se
nastaví automaticky po zapnutí spotřebiče.
Když je volba posledního programu vypnutá,
výchozím programem je ECO.
Režim nastavení
Jak aktivovat režim nastavení
Do režimu nastavení můžete přejít před
spuštěním programu. Do režimu nastavení
nemůžete přejít, když je spuštěn program.
Do režimu nastavení přejdete současným
stisknutím a podržením tlačítek
a
na cca tři sekundy.
•
•
Kontrolky odpovídající
,
svítí.
Na displeji se zobrazí aktuální
hodnota prvního dostupného
nastavení.
Jak procházet nabídkami v režimu
nastavení
V režimu nastavení můžete procházet
nabídkami pomocí tlačítek programů.
a
A
B
C
A. Tlačítko Předchozí
B. Tlačítko OK
C. Tlačítko Další
Použijte Předchozí a Další k přepnutí mezi
základními nastaveními a ke změně jejich
hodnot.
Použijte OK k zadání zvoleného nastavení a k
potvrzení změny jeho hodnoty.
Jak změnit nastavení
Ujistěte se, že je spotřebič v režimu
nastavení.
1. Pomocí Předchozí nebo Další zvolte
požadované nastavení.
Na displeji se zobrazí aktuální hodnota
nastavení (číslice a konkrétní písmeno).
2. Stisknutím tlačítka OK otevřete
nastavení.
Aktuální nastavená hodnota bliká.
3. Stisknutím Předchozí nebo Další můžete
hodnotu změnit.
4. Stisknutím OK potvrďte nastavení.
• Nové nastavení je uloženo.
• Spotřebič se vrátí na seznam
základního nastavení.
5. Režim nastavení opustíte současným
a
stisknutím a podržením
na asi tři sekundy.
Spotřebič se vrátí k volbě programu.
Uložená nastavení zůstanou v platnosti,
dokud je opět nezměníte.
ČESKY
16
Před prvním použitím
1. Ujistěte se, zda aktuální stupeň
změkčovače vody odpovídá tvrdosti
vaší vody. Pokud ne, nastavte stupeň
změkčovače vody.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Spusťte program Quick 30' k odstranění
jakýchkoliv zbytků z výroby. Nepoužívejte
mycí prostředek a nevkládejte nádobí do
košů.
Po spuštění programu spotřebič regeneruje
pryskyřice ve změkčovači vody po dobu až
pěti minut. Mycí fáze se spustí až po
dokončení této procedury. Tato procedura
se pravidelně opakuje.
4
3
Do zásobníku na sůl
nalijte 1 l vody
(pouze při prvním
plnění).
5
Do zásobníku na sůl
doplňte 1 kg soli.
Zásobník na sůl
POZOR! Používejte výhradně
hrubou sůl určenou pro myčky.
Jemná sůl zvyšuje riziko koroze.
Sůl se používá k regeneraci pryskyřice ve
změkčovači vody a k zajištění dobrých
mycích výsledků při každodenním používání.
Plnění zásobníku na sůl
1
2
Zavřete zásobník na
sůl otočením jeho
víčka po směru
hodinových ručiček.
POZOR! Při plnění může ze
zásobníku na sůl unikat voda
nebo sůl. Po doplnění soli do
zásobníku ihned spusťte program
jako prevenci před korozí.
ČESKY
17
Plnění dávkovače leštidla
1
2
3
4
A
Dávkovač leštidla
doplňte, když
ukazatel leštidla (A)
zesvětlá. Nalijte
leštidlo do
dávkovače, dokud
kapalina nedosáhne
značky „FILL“.
Rozlité leštidlo
setřete savým
hadříkem, aby se
netvořilo přílišné
množství pěny.
Denní použití
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stiskněte a podržte
, dokud se
nezapne spotřebič.
3. Naplňte zásobník na sůl, pokud je
prázdný.
4. Naplňte dávkovač leštidla, pokud je
prázdný.
5. Naplňte koše.
6. Přidejte mycí prostředek.
7. Zvolte a spusťte program.
8. Po dokončení programu zavřete
vodovodní kohoutek.
Použití mycího prostředku
1
2
ČESKY
18
4
3
A
Mycí prostředek či
kombinovanou
tabletu vložte do
komory (A).
Pokud má program fázi předmytí, naneste
na vnitřní stranu dvířek spotřebiče trochu
mycího prostředku.
Když používáte kombinované tablety, které
obsahují sůl a leštidlo, není nutné plnit
zásobník na sůl a dávkovač leštidla.
• Nastavte změkčovač vody na nejnižší
stupeň.
• Jak nastavit množství leštidla na 0A.
Kombinované mycí tablety
obsahující sůl nejsou dostatečně
účinné, aby změkčily tvrdou vodu.
Jak zvolit a spustit program
1. Stiskněte tlačítko vyhrazené programu,
který chcete nastavit.
• Kontrolka daného tlačítka se rozsvítí.
• Na displeji se zobrazí délka
programu.
2. V případě potřeby aktivujte vhodné
funkce.
3. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Jak zvolit a spustit program
1. K volbě
stiskněte a podržte
po
dobu tří sekund.
• Kontrolka daného tlačítka se rozsvítí.
• Na displeji se zobrazí délka
programu.
Funkce nelze použít spolu s tímto
programem.
2. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Jak zapnout funkce
1. Zvolte program.
2. Stiskněte tlačítko vyhrazené funkci,
kterou chcete zapnout.
• Kontrolka daného tlačítka se rozsvítí.
• Na displeji se zobrazí aktualizovaná
délka programu.
Ve výchozím nastavení je nutné
před spuštěním programu
pokaždé navolit požadované
funkce.
Pokud je zapnuta volba
posledního programu, uložené
funkce se aktivují automaticky
spolu s programem.
Během spuštěného programu již
není možné funkce vypnout či
zapnout.
Ne všechny funkce jsou vzájemně
slučitelné.
Zapnuté funkce často zvyšují
spotřebu vody a energie a také
délku programu.
Jak zvolit a spustit program AUTO
1. Stiskněte
.
• Kontrolka daného tlačítka se rozsvítí.
• Na displeji se zobrazí délka
programu.
Funkce nelze použít spolu s tímto
programem.
ČESKY
2. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Spotřebič detekuje typ náplně a upraví
vhodný mycí program. Během programu
snímače několikrát zapracují a počáteční
délka programu se může zkrátit.
Odložení spuštění programu
19
Otevření dvířek za chodu spotřebiče
Pokud otevřete dvířka během probíhajícího
programu, spotřebič přeruší svůj chod. Může
to mít vliv na spotřebu energie a délku
programu. Když dvířka opět zavřete, bude
spotřebič pokračovat od okamžiku
přerušení.
Pokud dvířka otevřete během
sušicí fáze na déle než 30 sekund,
probíhající program se ukončí.
Jsou-li dvířka otevřena
prostřednictvím funkce
AutoOpen, k tomuto nedojde.
1. Zvolte program.
2. Opakovaně stiskněte
, dokud se na
displeji nezobrazí čas odloženého startu,
který chcete nastavit (1 – 24 hodin).
Kontrolka daného tlačítka se rozsvítí.
3. Odpočet spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Během odpočtu nelze měnit dobu odkladu a
volbu programu.
Po dokončení odpočtu se spustí program.
Jak zrušit odložený start během jeho
odpočítávání
Funkce Auto Off
Tato funkce šetří energii vypnutím
spotřebiče, když nepracuje.
Tato funkce se zapne automaticky:
• Po až 15 sekundách od dokončení
programu.
• Po pěti minutách, kdy nebyl spuštěn
žádný program.
Stiskněte a podržte
po dobu asi tří
sekund.
Spotřebič se vrátí k volbě programu.
Když zrušíte odložený start,
musíte opět nastavit program.
Konec programu
Jak zrušit probíhající program
Funkce Auto Off vypne spotřebič
automaticky.
Stiskněte a podržte
po dobu asi tří
sekund.
Spotřebič se vrátí k volbě programu.
Před spuštěním nového
programu zkontrolujte, zda je v
dávkovači mycí prostředek.
Po dokončení mycího programu se na
displeji zobrazí 0:00.
Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp
nesvítí.
Tipy a rady
Obecné informace
Následující rady zajistí optimální výsledky
mytí a sušení při každodenním používání a
pomohou chránit životní prostředí.
•
Mytí nádobí v myčce nádobí dle pokynů v
návodu k použití obvykle spotřebuje
•
méně vody a energie než ruční mytí
nádobí.
Naplňte myčku nádobí po maximální
kapacitu, abyste šetřili vodou a energií.
Pro nejlepší výsledky mytí rozmístěte
nádobí v koších dle pokynů v návodu k
použití a koše nepřeplňujte.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
Nádobí neoplachujte ručně. Zvyšuje to
spotřebu vody a energie. V případě
potřeby nastavte program s fází
předmytí.
Odstraňte větší zbytky jídla z nádobí a
vyprázdněte hrnky a sklenice, než je
vložíte dovnitř spotřebiče.
Namočte a lehce očistěte varné nádoby s
pevnými zbytky připečených jídel, než je
umyjete ve spotřebiči.
Ujistěte se, že se kusy nádobí v koších
nedotýkají nebo nepřekrývají. Pouze tak
se voda zcela dostane k nádobí a umyje
ho.
Můžete používat odděleně mycí
prostředek, leštidlo a sůl nebo můžete
používat kombinované tablety (např. „Vše
v 1“). Řiďte se pokyny na obalu.
Nastavte program pro daný druh náplně
a stupeň zašpinění. Program ECO nabízí
nejúspornější spotřebu vody a energie.
Prevence usazování vodního kamene
uvnitř spotřebiče:
– Doplňte zásobník na sůl, kdykoliv je to
zapotřebí.
– Používejte doporučené množství
mycího prostředku a leštidla.
– Ujistěte se, zda aktuální stupeň
změkčovače vody odpovídá tvrdosti
vaší vody.
– Řiďte se pokyny v části „Čištění a
údržba“.
Použití soli, leštidla a mycího
prostředku
•
•
•
Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí. Jiné
výrobky by mohly spotřebič poškodit.
V oblastech s tvrdou nebo velmi tvrdou
vodou doporučujeme k dosažení
nejlepších výsledků mytí a sušení používat
samostatný mycí prostředek (prášek, gel,
tablety bez doplňujících činidel), leštidlo a
sůl odděleně.
Mycí tablety se u krátkých programů zcela
nerozpustí. Abyste zabránili usazování
zbytků mycího prostředku na nádobí,
doporučujeme používat tablety s
dlouhými programy.
20
•
•
•
Vždy používejte správné množství mycího
prostředku. Nedostatečné množství
mycího prostředku může způsobit špatné
výsledky mytí a usazování povlaku či
vodních skvrn na nádobí z důvodu tvrdé
vody. Použití přílišného množství mycího
prostředku s měkkou nebo změkčenou
vodou zanechává zbytky mycího
prostředku na nádobí. Upravte množství
mycího prostředku na základě tvrdosti
vody. Řiďte se pokyny na balení mycího
prostředku.
Vždy používejte správné množství leštidla.
Nedostatečné dávkování leštidla zhoršuje
výsledky sušení. Použití přílišného
množství leštidla vede k modravému
potahu na nádobí.
Ujistěte se, zda je správný stupeň
změkčovače vody. Pokud je stupeň příliš
vysoký, zvýšené množství soli ve vodě
může vést k reznutí příborů.
Co dělat, pokud chcete přestat
používat mycí tablety
Než začnete odděleně používat mycí
prostředek, sůl a leštidlo, proveďte
následující kroky:
1. Nastavte nejvyšší stupeň změkčovače
vody.
2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a
dávkovač leštidla plný.
3. Spusťte program Quick 30'. Nepřidávejte
mycí prostředek a nevkládejte nádobí do
košů.
4. Po dokončení programu nastavte
změkčovač vody na stupeň tvrdosti vody
v místě vašeho bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
Před spuštěním programu
Před spuštěním zvoleného programu se
ujistěte, že:
•
•
•
•
Filtry jsou čisté a správně nainstalované.
Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
Je doplněno dostatečné množství soli a
leštidla (pokud nepoužíváte kombinované
mycí tablety).
ČESKY
•
•
•
Rozmístění nádobí v koších je správné.
Program je vhodný pro daný druh náplně
a stupeň zašpinění.
Používá se správné množství mycího
prostředku.
Plnění košů
Viz přiložený leták s příklady
plnění košů.
•
•
•
•
•
•
•
Vždy využijte celý objem košů.
Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí,
které lze mýt bezpečně v myčce.
Nemyjte ve spotřebiči nádobí vyrobené ze
dřeva, rohoviny, hliníku, cínu a mědi,
jelikož by mohlo prasknout, zohýbat se,
vyblednout nebo se na něm mohou
vytvořit důlky.
Nemyjte ve spotřebiči předměty, které
sají vodu (houby, hadry).
Z nádobí odstraňte zbytky jídla.
Nádobí s připáleným jídlem před mytím
ve spotřebiči namočte.
Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce)
pokládejte dnem vzhůru.
21
•
•
•
•
•
Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory
nelepily k sobě. Lžíce smíchejte s
ostatními příbory.
Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně
nedotýkají.
Malé kusy nádobí a příbory vložte do
přihrádky na příbory.
Lehké kusy vložte do horního koše. Dbejte
na to, aby se jednotlivé kusy nádobí
nehýbaly.
Před spuštěním programu zkontrolujte,
zda se ostřikovací rameno může volně
otáčet.
Vyprazdňování košů
1. Nádobí před vyjmutím z myčky nechte
vychladnout. Horké nádobí se snadněji
poškodí.
2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a teprve
poté horní.
Po dokončení programu může na
vnitřních plochách spotřebiče
stále zůstávat voda.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Před každou údržbou
kromě spuštění programu
Machine Care spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Zanesené filtry a ucpaná
ostřikovací ramena negativně
ovlivňují výsledky mytí. Pravidelně
tyto prvky kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
Machine Care
Machine Care je program vyhrazený pro
mytí vnitřku spotřebiče s optimálními
výsledky. Odstraňuje vodní kámen a
usazenou mastnotu.
Když spotřebič detekuje potřebu čištění,
. K vyčištění vnitřku
rozsvítí se kontrolka
spotřebiče spusťte program Machine Care.
Jak spustit program Machine Care
Před spuštěním programu
Machine Care vyčistěte filtry a
ostřikovací ramena.
1. Použijte prostředek na odstraňování
vodního kamene nebo čisticí prostředek
navržený speciálně pro myčky nádobí.
Řiďte se pokyny na obalu. Do košů
nevkládejte žádné nádobí.
2. Současně stiskněte a podržte
a
po dobu cca tří sekund.
Kontrolky
a
blikají.Na displeji se
zobrazí délka programu.
3. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Po dokončení programu kontrolka
zhasne.
ČESKY
22
Čištění vnitřního prostoru
Čištění filtrů
•
1
•
•
•
Pečlivě očistěte spotřebič včetně
pryžového těsnění dvířek vlhkým měkkým
hadříkem.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, ostré nástroje, silné chemikálie,
drátěnky nebo rozpouštědla.
K uchování nejlepšího výkonu vašeho
spotřebiče použijte alespoň jednou za dva
měsíce speciální čisticí prostředek pro
myčky nádobí. Řiďte se pečlivě pokyny na
balení výrobku.
Pro optimální výsledky čištění spusťte
program Machine Care.
Odstraňování cizích předmětů
Po každém použití myčky nádobí
zkontrolujte filtry a jímku. Cizí předměty
(např. kusy skla, plasty, kosti nebo párátka,
apod.) snižují mycí výkon a mohou způsobit
poškození vypouštěcího čerpadla.
1. Demontujte systém filtrů dle pokynů v
této části.
2. Jakékoliv cizí předměty odstraňte ručně.
POZOR! Pokud nemůžete
předměty odstranit, obraťte
se na autorizované servisní
středisko.
3. Namontujte filtry zpět dle pokynů v této
části.
Čištění vnějších ploch
•
•
•
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí
prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla.
2
C
B
A
Zkontrolujte, zda ve Systém filtru se
sběrné jímce nebo
skládá ze tří částí.
kolem ní nejsou
žádné zbytky jídel a
nečistot.
3
4
Filtry (B) a (C)
Vyjměte plochý filtr
odstraníte otočením (A). Filtr vyčistěte
držadla proti směru vodou.
hodinových ručiček a
jejich vyjmutím
směrem nahoru.
Vyndejte filtr (C) z
filtru (B). Filtry
vyčistěte vodou.
ČESKY
23
5
Čištění dolního ostřikovacího ramene
6
Dolní ostřikovací rameno doporučujeme
pravidelně čistit, abyste zabránili ucpání
otvorů nečistotami. Ucpané otvory způsobují
neuspokojivé výsledky mytí.
D
1
Vložte plochý filtr (A) Sestavte filtry (B) a
zpět na místo.
(C). Umístěte je zpět
Ujistěte se, že je
do filtru (A). Otočte
správně umístěn
držadlem po směru
pod dvěma vodícími hodinových ručiček,
drážkami (D).
dokud se nezajistí.
Nesprávné umístění filtrů může
mít za následek špatné výsledky
mytí a poškození spotřebiče.
Dolní ostřikovací
rameno vyjmete
jeho vytažením
směrem nahoru.
Čištění filtru přívodní hadice
1
2
3
2
Ostřikovací rameno
omyjte pod tekoucí
vodou. Pomocí
tenkého špičatého
nástroje, např.
párátka, odstraňte
nečistoty z otvorů.
A
Zavřete vodovodní
kohoutek.
3
Odpojte hadici.
Otočte uzávěr A ve
směru hodinových
ručiček.
4
Dolní ostřikovací
rameno
nainstalujete zpět
zatlačením ramene
směrem dolů.
Čištění horních ostřikovacích ramen
Doporučujeme pravidelně čistit horní
ostřikovací ramena, abyste zabránili ucpání
otvorů nečistotami. Ucpané otvory způsobují
neuspokojivé výsledky mytí.
Vyčistěte filtr
přívodní hadice.
ČESKY
24
2
1
5
6
A
B
C
Horní ostřikovací
ramena se nachází
pod horním košem.
3
Horní koš vytáhněte
ven.
Ostřikovací ramena
(B) jsou instalována
v kanálu (A) pomocí
úchytných prvků (C).
4
Ostřikovací rameno
omyjte pod tekoucí
vodou. Pomocí
tenkého špičatého
nástroje, např.
párátka, odstraňte
nečistoty z otvorů.
Vložte úchytný prvek
do ostřikovacího
ramene a zafixujte
jej v kanálu
otočením úchytného
prvku proti směru
hodinových ručiček.
Úchytný prvek musí
zaklapnout na místo.
K odpojení
ostřikovacího
ramene z kanálu
otočte úchytným
prvkem po směru
hodinových ručiček.
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Nesprávná oprava
spotřebiče může představovat
riziko pro bezpečnost uživatele.
Jakékoliv opravy musí provést
kvalifikovaný personál.
Informace o možných potížích naleznete v
níže uvedené tabulce.
U některých poruch se na displeji zobrazí
výstražný kód.
Většinu problémů, které se objeví, lze
vyřešit bez nutnosti kontaktovat
autorizované servisní středisko.
Problém a výstražný kód
Nelze zapnout spotřebič.
Možná příčina a řešení
•
•
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
ČESKY
25
Problém a výstražný kód
Nespustil se program.
Možná příčina a řešení
•
•
•
Spotřebič se neplní vodou.
Na displeji se zobrazí i10 ne‐
bo i11.
•
•
•
•
•
Spotřebič nevypouští vodu.
Na displeji se zobrazí i20.
•
•
•
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte
do konce odpočítávání.
Spotřebič zregeneruje pryskyřice uvnitř změkčovače vody.
Délka této procedury je přibližně pět minut.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody.
Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodáren‐
ský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že není zanesený vnitřní systém filtrů.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Je aktivován bezpečnostní sy‐ •
stém proti vyplavení.
•
Na displeji se zobrazí i30.
•
Zavřete vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován správně.
Ujistěte se, že jsou koše naplněny dle pokynů v návodu k
použití.
Porucha snímače vodní hladi‐ •
ny.
•
Na displeji se zobrazí i41 i44.
Přesvědčte se, že jsou filtry čisté.
Spotřebič vypněte a opět zapněte.
Porucha mycího čerpadla ne‐ •
bo vypouštěcího čerpadla.
Na displeji se zobrazí i51 - i59
nebo i5A - i5F.
Spotřebič vypněte a opět zapněte.
Teplota vody uvnitř spotřebič •
je příliš vysoká nebo došlo k
•
poruše snímače teploty.
Na displeji se zobrazí i61 ne‐
bo i69.
Ujistěte se, že teplota přiváděné vody nepřesahuje 60 °C.
Spotřebič vypněte a opět zapněte.
Technická porucha
spotřebiče.
Na displeji se zobrazí iC0 ne‐
bo iC3.
Spotřebič vypněte a opět zapněte.
•
ČESKY
26
Problém a výstražný kód
Možná příčina a řešení
Hladina vody uvnitř
spotřebiče je příliš vysoká.
Na displeji se zobrazí iF1.
•
•
•
Spotřebič vypněte a opět zapněte.
Přesvědčte se, že jsou filtry čisté.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice nainstalována ve
správné výšce nad podlahou. Viz pokyny k instalaci.
Spotřebič se během chodu
vícekrát zastaví a spustí.
•
Nejde o závadu. Zajišťují se tím optimální výsledky mytí a
úspora energie.
Program probíhá příliš dlou‐
ho.
•
•
Pokud je nastavena funkce odloženého startu, zrušte ji
nebo vyčkejte do konce odpočítávání.
Zapnutí funkcí může prodloužit délku programu.
Na displeji se zvýší zbývající
čas a přeskočí téměř na ko‐
nec programu.
•
Nejde o závadu. Spotřebič pracuje správně.
Menší únik z dvířek
spotřebiče.
•
Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřiditelné
nožičky (je-li to možné).
Dvířka spotřebiče nejsou vystředěná vzhledem k vaně
spotřebiče. Seřiďte zadní nožičku (je-li to možné).
Dvířka spotřebiče se obtížně
zavírají.
•
Dvířka spotřebiče se otevírají
během mycího programu.
•
Je spuštěna funkce AutoOpen. Tato funkce slouží k
otevření dvířek spotřebiče v průběhu sušicí fáze s cílem
zlepšit výsledky sušení a nechat nádobí zchladnout.
Dvířka zůstávají otevřená.
– Délka sušicí fáze a čas otevření dvířek se liší podle
zvoleného programu a funkcí.
– Když funkce AutoOpen otevře dvířka, na displeji se zo‐
brazí zbývající čas spuštěného programu.
Nechcete-li, aby se dvířka otvírala automaticky, funkci Au‐
toOpen vypněte. Viz „Nastavení“.
Z vnitřku spotřebiče vychází
zvuky rachocení či klepání.
•
Nádobí není správně rozmístěno v koších. Viz leták o plně‐
ní košů.
Ujistěte se, že se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.
Spotřebič vyhodí pojistky.
•
•
•
•
•
Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřiditelné
nožičky (je-li to možné).
Části nádobí přečnívají z košů.
Nedostatečný příkon k současnému napájení všech použí‐
vaných spotřebičů. Zkontrolujte hodnoty proudu u zásuv‐
ky a pojistek nebo vypněte jeden z používaných
spotřebičů.
Vnitřní elektrická závada na spotřebiči. Kontaktujte autori‐
zované servisní středisko.
Po kontrole spotřebiče jej vypněte a znovu
zapněte. Pokud se problém objeví znovu,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
ČESKY
27
Při výskytu výstražných kódů, které nejsou
uvedené v tabulce, se obraťte na
autorizované servisní středisko.
VAROVÁNÍ! Nedoporučujeme
spotřebič používat, dokud není
problém zcela opraven. Vypojte
spotřebič ze zásuvky a
nezapojujte jej zpět, dokud si
nejste jistí, že funguje správně.
Zadejte číselný kód výrobku (PNC)
Pokud se obrátíte na autorizované servisní
středisko, musíte uvést číselný kód výrobku
vašeho spotřebiče.
PNC lze nalézt na typovém štítku na dvířkách
spotřebiče. PNC můžete také zkontrolovat na
ovládacím panelu.
Před kontrolou PNC se ujistěte, že se
spotřebič nachází v režimu volby programu.
1. Současně stiskněte a podržte
a
po dobu cca tří sekund.
Na displeji se zobrazí PNC vašeho
spotřebiče.
2. K opuštění prezentace PNC současně
po
a
stiskněte a podržte
dobu cca tří sekund.
Spotřebič se vrátí k volbě programu.
Nádobí není dostatečně umyté nebo suché
Problém
Špatné výsledky mytí.
Možná příčina a řešení
•
•
•
•
Špatné výsledky sušení.
•
•
•
•
•
•
Na nádobí a skle jsou bílé
šmouhy nebo modravý potah.
Na sklenicích a nádobí jsou
skvrny a zaschlé vodní kapky.
•
•
•
•
Viz „Denní používání“, „Tipy a rady“ a leták o plnění
košů.
Používejte intenzivnější mycí program.
Zapněte funkci Power Clean ke zlepšení výsledků mytí
zvoleného programu.
Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen a filtr. Řiďte se částí
„Čištění a údržba“.
Nádobí bylo ponecháno příliš dlouho uvnitř zavřeného
spotřebiče. Zapněte AutoOpen k nastavení automatické‐
ho otevírání dvířek a ke zlepšení výsledků sušení.
Došlo leštidlo nebo je nedostatečné dávkování leštidla.
Naplňte dávkovač leštidla nebo nastavte dávkování le‐
štidla na vyšší stupeň.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Doporučujeme vždy používat leštidlo, a to i společně s
kombinovanými mycími tabletami.
Plastové předměty mohou vyžadovat osušení utěrkou.
Program neobsahuje sušicí fázi. Viz „Přehled progra‐
mů“.
Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nastavte
množství leštidla na nižší stupeň.
Nadměrné množství mycího prostředku.
Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Nastavte
množství leštidla na vyšší stupeň.
Příčinou může být kvalita leštidla.
ČESKY
28
Problém
Vnitřek spotřebiče je vlhký.
Možná příčina a řešení
•
Nejedná se o závadu spotřebiče. Vlhký vzduch konden‐
zuje na stěnách spotřebiče.
Během mytí dochází k nadměr‐ •
nému pěnění.
•
Používejte mycí prostředek pro myčky nádobí.
Dochází k úniku leštidla z dávkovače. Kontaktujte autori‐
zované servisní středisko.
Na příborech jsou stopy rzi.
Ve vodě používané k mytí je příliš mnoho soli. Viz „Na‐
stavení změkčovače vody“.
Příbory ze stříbra a nerezové oceli byly vloženy dohro‐
mady. Nevkládejte stříbrné a nerezové příbory blízko se‐
be.
•
•
Po dokončení programu jsou v
dávkovači zbytky mycího
prostředku.
•
•
•
Mycí tableta se vzpříčila v dávkovači, a proto nebyla plně
rozpuštěna vodou.
Voda nemůže vymýt mycí prostředek z dávkovače. Uji‐
stěte se, že nejsou ostřikovací ramena zablokovaná či
ucpaná.
Ujistěte se, že nádobí v koši nebrání víčku dávkovače
mycího prostředku v otevření.
Zápach uvnitř spotřebiče.
•
•
Viz „Čištění vnitřního prostoru“.
Spusťte program Machine Care s odstraňovačem vodní‐
ho kamene nebo čisticím prostředkem pro myčky nád‐
obí.
Usazeniny vodního kamene na
nádobí, ve vaně nebo na
vnitřní straně dvířek.
•
Hladina soli je nízko, zkontrolujte kontrolku doplnění so‐
li.
Víčko zásobníku na sůl je uvolněné.
Vaše voda z vodovodu je tvrdá. Viz „Nastavení změkčo‐
vače vody“.
Dokonce i při použití kombinovaných mycích tablet pou‐
žijte sůl a nastavte regeneraci změkčovače vody. Viz
„Nastavení změkčovače vody“.
Spusťte program Machine Care s prostředkem na od‐
straňování vodního kamene pro myčky nádobí.
Pokud usazeniny vodního kamene stále přetrvávají, vy‐
čistěte spotřebič pomocí prostředků, které jsou vhodné
pro tento konkrétní účel.
Použijte jiný mycí prostředek.
Obraťte se na výrobce mycího prostředku.
•
•
•
•
•
•
•
ČESKY
29
Problém
Možná příčina a řešení
Matné, zbarvené či naštípnuté
nádobí.
•
•
•
•
Ujistěte se, že do spotřebiče vkládáte pouze nádobí, kte‐
ré lze bezpečně mýt v myčce nádobí.
Koš plňte a vyprazdňujte opatrně. Viz leták o plnění ko‐
šů.
Křehké kusy nádobí vložte do horního koše.
Zapněte funkci Gentle / Glass k zajištění zvláštní péče o
sklo a křehké nádobí.
Ohledně dalších možných příčin
viz části „Před prvním použitím“,
„Denní používání“ nebo „Tipy a
rady“.
Technické informace
Označení výrobku
Plně zabudovaná myčka
Rozměry
Šířka / výška / hloubka (mm)
446 / 818 - 898 / 550
Připojení k elektrické síti 1)
Napětí (V)
220 - 240
Frekvence (Hz)
50
Tlak přívodu vody
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Přívod vody
Studená nebo teplá voda 2)
max. 60 °C
Kapacita
Jídelní soupravy
10
Příkon
Režim zapnuto (W)
5.0
Příkon
Režim vypnuto (W)
0.50
1) Ohledně ostatních údajů viz typový štítek.
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte tuto hor‐
kou vodu ke snížení spotřeby energie.
Odkaz na databázi EU EPREL
QR kód na energetickém štítku dodaném se
spotřebičem nabízí internetový odkaz na
registraci tohoto spotřebiče v databázi EU
EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro
referenční potřeby s návodem k použití a
všemi ostatními dokumenty dodanými s
tímto spotřebičem.
Rovněž lze informace týkající se výkonu
produktu nalézt v databázi EPREL
prostřednictvím odkazu https://
eprel.ec.europa.eu a pomocí názvu modelu a
výrobního čísla, které naleznete na typovém
štítku spotřebiče. Viz část „Popis spotřebiče“.
Pro podrobnější informace o energetickém
štítku navštivte www.theenergylabel.eu.
ČESKY
30
Poznámky k ochraně životního prostředí
Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní
úřad.
ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA
Jak dlouho záruka IKEA platí?
Tato záruka platí 5 let od původního data
zakoupení spotřebiče v IKEA. Jako doklad o
koupi se vyžaduje originální účtenka. Jestliže
se v době záruky provádí servisní oprava,
tato činnost neprodlužuje záruční dobu na
spotřebič.
Kdo provádí servisní službu?
Poskytovatel servisu IKEA zajišťuje servisní
službu prostřednictvím svých vlastních
servisních provozů nebo sítě autorizovaných
servisních partnerů.
rozhodne, zda se na něj vztahuje tato
záruka. Jestliže rozhodne, že záruka platí,
poskytovatel servisu IKEA nebo jeho
autorizovaný servisní partner
prostřednictvím svých vlastních servisních
provozů dle vlastního uvážení buď vadný
výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný
nebo srovnatelný výrobek.
Na co se nevztahuje záruka?
•
•
Čeho se záruka týká?
Záruka se týká závad spotřebiče, který byly
způsobené vadnou konstrukcí nebo vadným
materiálem po datu zakoupení v IKEA. Tato
záruka se vztahuje pouze na domácí
používání. Výjimky jsou uvedené v části "Na
co se nevztahuje záruka?". Během záruční
doby se záruka vztahuje na náklady k
odstranění závady, např. opravu, díly, práci a
cestu pracovníka za předpokladu, že je tento
spotřebič dostupný pro opravu bez
zvláštních nákladů a že závada byla
způsobena vadnou konstrukcí nebo vadným
materiálem, na které se vztahuje záruka. Za
těchto podmínek se uplatňují směrnice EU (č.
99/44/ES) a příslušné místní předpisy.
Vyměněné díly se stávají majetkem IKEA.
Jak bude IKEA při odstranění závady
postupovat?
Určený poskytovatel servisu IKEA prozkoumá
výrobek a dle svého vlastního uvážení
•
•
•
•
Na normální opotřebení a odření.
Na poškození způsobené úmyslně nebo
nedbalostí, nedodržením návodu k
použití, nesprávnou instalací nebo
připojením k nesprávnému napětí,
poškození způsobené chemickou nebo
elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo
vodou včetně, ale nikoli výhradně
omezené na nadměrné množství vápence
v přiváděné vodě, poškození způsobené
abnormálními podmínkami okolního
prostředí.
Na spotřební materiál včetně baterií a
žárovek.
Na nefunkční a ozdobné části, který
nemají vliv na normální používání
spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání a
možných rozdílů v barvě.
Na náhodné poškození způsobené cizími
předměty nebo látkami a čištěním nebo
uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů
nebo zásuvek na čisticí prostředek.
Na poškození následujících dílů:
keramického skla, příslušenství, košů na
nádobí a příbory, přívodní a vypouštěcí
trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek,
filtry, ovladače, opláštění a jeho části. S
ČESKY
výjimkou případů, kdy lze prokázat, že
tato poškození byla způsobena vadnou
výrobou.
• Na případy, kdy technik při své návštěvě
nenalezl žádnou závadu.
• Na opravy, které neprováděli naši k tomu
určení poskytovatelé služeb a/nebo
autorizovaní smluvní servisní partneři,
nebo na opravy, při nichž nebyly použity
originální náhradní díly.
• Na opravy způsobené instalací, která není
správná, nebo neodpovídá technickým
údajům.
• Na použití spotřebiče mimo domácnost,
tedy k profesionálnímu použití.
• Poškození při dopravě. Jestliže zákazník
dopravuje výrobek sám do svého bytu
nebo na jinou adresu, neodpovídá
společnost IKEA za žádné poškození, ke
kterému mohlo při dopravě dojít. Pokud
ale dopraví výrobek na uvedenou adresu
zákazníka společnost IKEA, pak je
případné poškození při dopravě kryto
touto zárukou.
• Náklady na provedení první instalace
spotřebiče IKEA Jestliže poskytovatel
servisu IKEA nebo jeho autorizovaný
servisní partner opraví nebo vymění
spotřebič v rámci této záruky,
poskytovatel servisu IKEA nebo jeho
autorizovaný servisní partner v případě
potřeby znovu instalují opravený
spotřebič nebo instalují nový spotřebič.
Toto omezení se nevztahuje na práce
prováděné bez zjištění závady, které provedl
náš vyškolený technik s použitím našich
originálních dílů za účelem přizpůsobení
spotřebiče technickým bezpečnostním
požadavkům v jiné zemi EU.
31
podmínek obvyklých v nové zemi. Povinnost
provést servisní službu v rámci záruky
existuje jen tehdy, pokud:
•
je spotřebič v souladu s technickými
požadavky země, ve které byl záruční
požadavek vznesen, a je podle nich
instalován;
• je spotřebič v souladu s návodem k
montáži a bezpečnostními informacemi
návodu k použití a je podle nich
instalován;
Vyhrazený poprodejní servis pro
spotřebiče IKEA:
Budeme rádi, když se obrátíte na poprodejní
servis IKEA:
1. požadavku v rámci záruky;
2. dotazu na vysvětlení instalace spotřebiče
IKEA do určeného kuchyňského nábytku
IKEA. Tento servis neposkytuje vysvětlení
týkající se:
• celkové instalace kuchyně IKEA;
• připojení k elektrické síti (pokud se
spotřebič dodává bez zástrčky a
kabelu), vodě a plynu, protože tato
připojení má provést autorizovaný
servisní technik.
3. dotazu na vysvětlení obsahu návodu k
použití a technických parametrů
spotřebičů IKEA.
Před zavoláním do servisu si prosím pozorně
přečtěte návod k montáži a/nebo návod k
použití v této příručce, abychom Vám mohli
co nejlépe pomoci.
Jak nás najdete, když potřebujete naši
servisní službu
Uplatnění zákonů dané země
Záruka IKEA Vám poskytuje zvláštní zákonná
práva, která pokrývají nebo přesahují
všechny místní zákonné požadavky, která se
v různých zemích liší.
Rozsah platnosti
Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v jedné
zemi EU a převezeny do jiné země EU, budou
servisní služby prováděny v rámci záručních
Na poslední straně tohoto návodu je uveden
úplný seznam určených kontaktních míst
IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.
ČESKY
Abychom Vám mohli rychleji
pomoci, doporučujeme vždy
použít zvláštní telefonní čísla
uvedená na konci tohoto návodu.
Pokud potřebujete servisní
službu, vždy použijte čísla
uvedená v příručce k danému
spotřebiči. Před zavoláním si
ověřte, že máte pro spotřebič,
který vyžaduje naši opravu,
připravené číslo položky IKEA (kód
z 8 číslic) a sériové číslo (kód z 8
číslic, který je uveden na typovém
štítku).
USCHOVEJTE SI ÚČTENKU! Je to
Váš doklad o koupi a je nutný k
uplatnění záruky. Všimněte si, že
na účtence je uvedeno také číslo
položky IKEA (kód z 8 číslic) pro
každý zakoupený spotřebič.
Potřebujete jinou pomoc?
V případě všech dalších dotazů, které se
netýkají poprodejního servisu nebo vašeho
spotřebiče, se prosím obraťte se na
telefonickou službu zákazníkům našeho
nejbližšího obchodního domu IKEA. Než se
nás obrátíte, přečtěte si prosím pozorně
dokumentaci ke spotřebiči.
32
MAGYAR
33
Tartalom
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Termékleírás
Kezelőpanel
Program kiválasztása
Alapbeállítások
Az első használat előtt
Napi használat
33
35
36
38
39
42
45
46
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibakeresés
Műszaki információk
Környezetvédelmi tudnivalók
IKEA GARANCIA
49
51
54
60
60
61
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
MAGYAR
•
•
34
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől,
amikor az ajtaja nyitva van.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási
vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
– hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák;
– hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb lakás
céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára.
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Az üzemi víznyomás (minimum és maximum) értékének 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) között kell lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet (10
teríték).
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
Lefelé fordítva helyezze a késeket és a hegyes
evőeszközöket az evőeszközkosárba, vagy az élükkel lefele
fordítva fektesse azokat az evőeszközfiókba.
Tilos a készülék ajtaját felügyelet nélkül nyitva hagyni a
véletlen rálépés elkerülése érdekében.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és
húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) ne zárja le szőnyeg vagy
egyéb tárgy.
MAGYAR
•
35
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja
a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet nem
használható fel újra.
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
csak képesített személy helyezheti
üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Biztonsági okokból ne használja a
készüléket a bútorba való beépítés előtt.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt van.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés
ellen védett aljzatot használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Amennyiben a
készülék hálózati vezetékét ki kell
cserélni, a cserét márkaszervizünknél
végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
•
•
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen
arra, hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Ez a készülék 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval van felszerelve. Ha
szükségessé válik a biztosíték cseréje a
hálózati csatlakozódugóban, akkor egy 13
amperes ASTA (BS 1362) biztosítékra
(Kizárólag az Egyesült Királyság és
Írország).
Vízhálózatra csatlakoztatás
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a
vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja javítás
vagy új eszköz (pl. vízóra stb.) felszerelése
után a készüléket, addig folyassa a vizet,
amíg az teljesen ki nem tisztul.
A készülék első használata közben és után
ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
A befolyócső biztonsági szeleppel,
valamint dupla bevonattal ellátott belső
elektromos vezetékkel rendelkezik.
FIGYELMEZTETÉS! Veszélyes
feszültség.
MAGYAR
•
36
Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal
zárja el a vízcsapot, majd húzza ki a
csatlakozódugót a fali csatlakozóaljzatból.
Forduljon a márkaszervizhez a befolyócső
cseréje érdekében.
Használat
•
•
•
•
•
•
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a
készülékbe, annak közelébe, illetve annak
tetejére.
A mosogatógépben használt
mosogatószerek veszélyesek. Kövesse a
mosószer csomagolásán feltüntetett
utasításokat.
Ne igyon a készülékben lévő vízből, és ne
játsszon vele.
Az edényeket a mosogatógépből csak a
mosogatóprogram lejárta után vegye ki.
Egy kevés mosogatószer maradhat az
edényeken.
Ne helyezzen tárgyakat, illetve ne fejtsen
ki nyomást a készülék nyitott ajtajára.
A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha
az ajtót mosogatóprogram futása közben
kinyitja.
•
Ártalmatlanítás
Szolgáltatások
•
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre. Csak eredeti
pótalkatrészeket használjon.
Kérjük, ne feledje, hogy a házilagos vagy
nem szakértő által végzett javítás
biztonsági következményekkel járhat, és
érvénytelenítheti a jótállást.
Az alábbi cserealkatrészek 7 évig lesznek
elérhetők a model gyártásának
Termékleírás
Az alábbi ábrák csupán az
általános termékmegjelenítést
szolgálják. További részletekért
olvassa el a többi fejezetet és/
vagy a készülékhez mellékelt
dokumentumokat.
megszűnése után: motor, keringető- és
ürítőszivattyú, fűtőberendezések és
fűtőelemek, beleértve a hőszivattyúkat,
csővezetékek és a kapcsolódó
berendezések, beleértve a tömlőket,
szelepeket, szűrőket és
túlcsordulásgátlókat, az
ajtómechanizmushoz kapcsolódó
szerkezeti és belső részegységek,
nyomtatott áramköri lapok, elektronikus
kijelzők, nyomáskapcsolók, termosztátok
és érzékelők, szoftver és a készülék belső
szoftvere, beleértve a szoftver nullázását.
Kérjük, ne feledje, hogy ezen
cserealkatrészek némelyikét kizárólag
szakértő szerelő szerezheti be, és nem
mindegyik alkatrész társítható minden
modellhez.
Az alábbi cserealkatrészek 10 évig lesznek
elérhetők a model gyártásának
megszűnése után: ajtózsanér és
tömítések, egyéb tömítések, szórókarok,
leeresztő szűrők, belső rácsok/tartók és
műanyag kiszolgáló egységek, mint
például a kosarak és fedelek.
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze
a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és kedvenc
állatok készülékben rekedését.
MAGYAR
37
10
9
8
1
2
3
7
1
2
3
4
5
6
Alsó szórókar
Szűrők
Adattábla
Sótartály
•
7
8
9
10
4
Alsó kosár
Felső szórókarok
Felső kosár
Evőeszközfiók
Mosószer-adagoló
A Beam-on-Floor fényjelzés a padlón, a
készülék ajtaja alatt jelenik meg.
•
5
Öblítőszer-adagoló
Beam-on-Floor
•
6
Amikor egy program elkezdődik, fehér
fényjelzés jelenik meg, és a program
időtartama alatt bekapcsolva marad.
Amikor a program befejeződött, a fehér
fényjelzés eltűnik.
Ha a készülék hibásan működik, a fehér
fény villog.
A készülék kikapcsolásakor
kialszik a Beam-on-Floor funkció
fénye.
Amikor a szárítási fázis alatt az
AutoOpen program bekapcsol,
előfordulhat, hogy a padlón levő
fényjelzés nem látható teljesen. A
fázis befejeződésének
ellenőrzését a kezelőpanel
segítségével végezze el.
MAGYAR
38
Kezelőpanel
1
1
2
3
4
2
3
4
Be/Ki gomb / Visszaállítás gomb
Késleltetett indítás gomb
5
6
5 Kiegészítő funkciók gomb
6 AUTO program gomb
Kijelző
Programgombok
A. Visszajelzők
B. Időkijelzés
Kijelzés
A
B
A
Visszajelzők
Visszajelző
Leírás
Öblítőszer visszajelző. Akkor világít, ha az öblítőszer adagolót fel kell tölteni.
Lásd „Az első használat előtt” című részt.
Só visszajelző. Akkor világít, ha a sótartályt fel kell tölteni. Lásd „Az első
használat előtt” című részt.
Machine Care visszajelző. Akkor világít, ha a készülék belsejének tisztítása
szükséges a Machine Care programmal. Olvassa el az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetet.
Szárítási fázis visszajelző. Akkor világít, ha szárítási fázissal rendelkező prog‐
ram van kiválasztva. Akkor villog, amikor a szárítási fázis működik. Lásd a
„Programválasztás” című részt.
MAGYAR
39
Program kiválasztása
programot használják tesztprogramként
a bevizsgáló intézetek. 1)
Programok
A
B
C
D
E
Kiegészítő funkciók
A programválasztást az igényeinek
megfelelően állíthatja be a kiegészítő
funkciók bekapcsolásával.
Power Clean
A. •
B.
C.
D.
E.
A Quick 30' a legrövidebb program,
mely enyhén és frissen szennyezett
edényekhez alkalmas.
• A Rinse & Hold az ételmaradványok
edényekről való leöblítésére alkalmas
program. Megakadályozza a
kellemetlen szagok kialakulását a
készülékben. Ehhez a programhoz ne
használjon mosogatószert.
A 60 Minutes program a frissen vagy
enyhén rászáradt étellel szennyezett
edények mosogatásához alkalmas.
A 90 Minutes program normál
mértékben szennyezett eszközök
mosogatásához és szárításához
alkalmas.
A Intensive program erősen szennyezett
eszközök mosogatásához és szárításához
alkalmas.
Az ECO a leghosszabb program, mellyel a
leghatékonyabb víz- és
energiafogyasztás mellett mosogathatja
el a normál mértékben szennyezett
edényeket és evőeszközöket. Ezt a
Az Power Clean kiegészítő funkció javítja
a beállított program mosogatási
hatékonyságát. A kiegészítő funkció növeli a
mosogatás hőmérsékletét és időtartamát.
Gentle / Glass
A Gentle / Glass kiegészítő funkció
speciális kezelésben részesíti a kényes
tárgyakat. A kiegészítő funkció meggátolja a
kiválasztott programnál a mosogatási
hőmérséklet gyors változásait, és lecsökkenti
azt 45 °C értékre. Ez különösen az
üvegedényeket óvja a sérüléstől.
AUTO
A AUTO program a töltet típusának
megfelelő mosogatási ciklust automatikusan
beállítja.
A készülék érzékeli a kosarakba helyezett
edények szennyezettségét és mennyiségét.
Beállítja a szükséges hőmérsékletet és a
vízmennyiséget, illetve a program
időtartamát.
1) Ez a program szolgál a 2019/2022 számú Ecodesign tanácsi rendeletnek (EU) való megfelelés megállapítására.
MAGYAR
40
Programok áttekintése
Program
Töltet típusa Szennyezettség
mértéke
•
•
Főzőedé‐
nyek
Evőeszkö‐
zök
•
Friss
Programszakaszok
•
•
•
Egyéb funkciók
•
•
Mosogatás 50 °C
Közbenső öblítés
Befejező öblítés 45
°C
AutoOpen
•
•
Mindenfajta •
töltet
Minden
szennye‐
zettségi fok
•
Előmosogatás
A kiegészítő funkci‐
ók nem használha‐
tók ezzel a prog‐
rammal.
•
Főzőedé‐
nyek
Evőeszkö‐
zök
•
•
Friss
Enyhén rá‐
száradt
•
•
•
Mosogatás 60 °C
Közbenső öblítés
Befejező öblítés 50
°C
AutoOpen
•
Főzőedé‐
nyek
Evőeszkö‐
zök
Lábasok
Serpenyők
•
•
Mosogatás 60 °C
Közbenső öblítés
Befejező öblítés 55
°C
Szárítás
AutoOpen
•
Főzőedé‐
nyek
Evőeszkö‐
zök
Lábasok
Serpenyők
•
Előmosogatás
Mosogatás 60 °C
Közbenső öblítés
Befejező öblítés 60
°C
Szárítás
AutoOpen
•
Főzőedé‐
nyek
Evőeszkö‐
zök
Lábasok
Serpenyők
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 50 °C
Közbenső öblítés
Befejező öblítés 55
°C
Szárítás
AutoOpen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Normál
Enyhén rá‐
száradt
•
•
•
•
•
•
Normál és
erős
Rászáradt
•
•
•
•
•
•
Normál
Enyhén rá‐
száradt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MAGYAR
Program
41
Töltet típusa Szennyezettség
mértéke
•
•
•
•
Machine
Care
•
Főzőedé‐
nyek
Evőeszkö‐
zök
Lábasok
Serpenyők
A program
minden szeny‐
nyezettségi
foknak megfe‐
lelő beállítást
választ.
Edények
nélkül
A program a
készülék belső
terének tisztí‐
tására szolgál.
Olvassa el az
„Ápolás és
tisztítás” című
fejezetet.
Programszakaszok
Egyéb funkciók
A kiegészítő funkci‐
ók nem használha‐
tók ezzel a prog‐
rammal.
•
•
Előmosogatás
Mosogatás (50 - 60
°C)
Közbenső öblítés
Befejező öblítés 60
°C
Szárítás
AutoOpen
•
•
•
•
Mosogatás 70 °C
Közbenső öblítés
Végső öblítés
AutoOpen
A kiegészítő funkci‐
ók nem használha‐
tók ezzel a prog‐
rammal.
Víz (l)
Energiafogyasztás
(kWh)
Időtartam (perc)
9.3 -11.3
0.56 - 0.685
30
3.1 - 3.8
0.012 - 0.014
15
9 - 11
0.693 - 0.847
60
9.3 - 11.4
0.772 - 0.944
90
9.4 - 11.5
0,876 - 1.071
160
9.9
0.6572)/0.6733)
240
8.3 - 11.5
0.677 - 1.036
120 - 170
8.3 - 10.1
0.593 - 0.725
60
•
•
•
•
Fogyasztási értékek
Program 1)
Machine Care
1) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a kiegészítő funkciók és az edények mennyi‐
sége módosíthatja az értékeket.
2) A 1016/2010 számú rendeletnek megfelelően
3) A 2019/2022 számú rendeletnek megfelelően
MAGYAR
42
Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek
számára
A kérésben szerepeljen a termék számkódja
(termékszám), mely az adattáblán olvasható.
Ha a teljesítmény-tesztek (pl. EN60436
szerinti) végrehajtására vonatkozó
információkra van szüksége, küldjön e-mailt
a következő címre:
Minden egyéb, a mosogatógépet érintő
kérdésben a készülékhez mellékelt szerviz
kézikönyv nyújt útmutatást.
info.test@dishwasher-production.com
Alapbeállítások
A készülék személyre szabásához az egyéni
igényeinek megfelelően módosíthatja az
alapbeállításokat.
Szám
Beállítás
Értékek
Leírás1)
1
Vízkeménység
1L és 10L szint
között
Állítsa be a vízlágyító szintjét a körzetében
meglévő vízkeménységnek megfelelően.
Gyári beállítás: 5L.
2
Öblítőszer szint‐
je
0A és 8A szint
között
Az öblítőszer szintjét az előírt adagolásnak
megfelelően állítsa be.
Gyári beállítás: 5A.
3
Befejezés jelző‐
hang
1b (be)
0b (ki)
A program futásának végét jelző hangjelzés
be- vagy kikapcsolása.
Gyári beállítás: 0b.
4
Automatikus aj‐
tónyitás
1o (be)
0o (ki)
A AutoOpen be- vagy kikapcsolása.
Gyári beállítás: 1o.
5
Nyomógomb
hang
1F (be)
0F (ki)
A billentyűhangok be- vagy kikapcsolása.
Gyári beállítás: 1F.
6
Utolsó program‐ 1H (be)
választás
0H (ki)
Az utoljára használt program és kiegészítő
funkciók automatikus kiválasztásának bevagy kikapcsolása.
Gyári beállítás: 0H.
1) További részletekért olvassa el a fejezet többi részét is.
Az alapbeállítás csak beállítási módban
változtatható meg. A készülék beállítására
vonatkozó utasítások a fejezet további
részeiben találhatók.
A készülék beállítás üzemmódban van, ha
egy számjegy és egy betű jelenik meg a
kijelzőn. Minden beállításhoz egy társított
betű jelenik meg. A társított betűk a
táblázatban találhatók.
Az alapbeállítások táblázatban szereplő
sorrendjével megegyezik a beállítás
üzemmódban levő beállítások sorrendje is.
A vízlágyító
A vízlágyító a vezetékes vízben található
ásványi anyagok eltávolítására szolgál,
amelyek hátrányosan befolyásolnák a
MAGYAR
43
mosogatás eredményességét, valamint
rongálnák a készüléket.
eredmény eléréséhez fontos a vízlágyító
szintjének pontos beállítása.
Annál keményebb a víz, minél többet
tartalmaz ezekből az ásványi anyagokból. A
vízkeménységet különböző
mértékegységekkel mérik.
A kemény víz lágyítása növeli a
víz- és energiafogyasztást,
valamint meghosszabbítja a
program időtartamát. Minél
magasabb a vízlágyító szintje,
annál nagyobb a fogyasztás és
hosszabb az időtartam.
A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző
vízkeménységhez kell beállítani. A víz
keménységét illetően a helyi vízművektől
kaphat tájékoztatást. A jó mosogatási
Vízkeménység
Német kemény‐ Francia kemény‐
ségi fok (°dH)
ségi fok (°fH)
mmol/l
Clarke ke‐
ménységi fok
Vízlágyító szintje
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Gyári beállítás.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
A használt mosogatószer típusától
függetlenül állítsa be a megfelelő
vízkeménységet, hogy a só feltöltés
visszajelző bekapcsolva maradjon.
A sót tartalmazó kombinált
mosogatószer-tabletták nem elég
hatékonyak a kemény víz
lágyításához.
Öblítőszer szintje
Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az edények
folt- és csíkmentesen száradjanak. Az
öblítőszer adagolása a forró vizes öblítési
fázis alatt automatikusan történik. Az
adagolt öblítőszer mennyisége állítható.
Ha az öblítőszer-adagoló kiürült, az
öblítőszer-adagoló visszajelző világítani kezd,
ami azt jelzi, hogy be kell tölteni öblítőszert.
Ha kizárólag kombinált mosogatószertablettákat használ, és a szárítási
eredmények megfelelők, az öblítőszeradagoló és a visszajelző kikapcsolható.
Azonban a legjobb szárítási eredmény
eléréséhez mindig használjon öblítőszert, és
tartsa bekapcsolva a visszajelzőt.
MAGYAR
44
Az öblítőszer-adagoló és a visszajelző
kikapcsolásához állítsa az öblítőszer szintjét
0A értékre.
VIGYÁZAT! Ha a készülékhez
gyermekek, házi kedvencek vagy
megváltozott képességű
személyek is hozzáférhetnek,
kapcsolja ki a AutoOpen funkciót.
Az ajtó automatikus kinyitásával
hozzáférhetővé válnak a
készülékben lévő potenciálisan
veszélyes eszközök (pl. kések, éles
tárgyak, vegyszerek).
Befejezés jelzőhang
A program végének jelzésére beállíthat egy
hangjelzést.
Hangjelzések hallhatók akkor is,
ha a készülék meghibásodik.
Nincs lehetőség ezen jelzések
kikapcsolására.
AutoOpen
Az AutoOpen kiegészítő funkcióval jobb
szárítási eredmény érhető el alacsonyabb
energiafogyasztás mellett. A szárítási
szakasz közben a készülék ajtaja
automatikusan kinyílik, és nyitva marad.
Nyomógomb hang
A kezelőpanelen lévő gombok
megnyomásakor kattanó hang hallható. Ez a
hangjelzés kikapcsolható.
Utolsó programválasztás
Beállíthatja az utoljára használt program és
kiegészítő funkciók automatikus
kiválasztását.
A legutolsó program az, amelyik teljesen
véget ért, és mentése megtörtént a készülék
kikapcsolása előtt. Ezután az automatikusan
lesz kiválasztva a készülék bekapcsolása
után.
Amikor a legutolsó program kiválasztása le
van tiltva, ECO az alapértelmezett program.
Beállítás üzemmód
A AutoOpen kiegészítő funkció
automatikusan bekapcsol minden program
esetén, a Rinse & Hold kivételével.
VIGYÁZAT! Az automatikus
ajtónyitást követő 2 percen belül
ne próbálja meg az ajtót
becsukni. Ezzel kárt tehet a
készülékben.
Hogyan léphetünk beállítás
üzemmódba?
A beállítás üzemmódba a program elindítása
előtt lehet belépni. A program futása közben
nem lehet beállítás üzemmódba lépni.
A beállítás üzemmódba lépéshez tartsa
nyomva egyszerre a
kb. 3 másodpercig.
•
•
és
gombot
,
és
gombhoz tartozó
A
visszajelzők világítani kezdenek.
A kijelzőn az első elérhető beállítás
aktuális értéke látható.
Navigálás a beállítás üzemmódban
Beállítás üzemmódban a programgombok
segítségével lehet mozogni.
MAGYAR
A
45
B
C
A. Előző gomb
B. Ok gomb
C. Tovább gomb
A Előző és Tovább gombbal válthat az
alapbeállítások között, illetve módosíthatja
azok értékét.
Az Ok gombbal lehet belépni a kiválasztott
beállításba, és megerősíteni értékének
módosítását.
Beállítás módosítása
1. A Előző vagy Tovább segítségével
válassza ki a kívánt beállítást.
A kijelző az aktuális beállítási értéket mutatja
(egy számjegyet és a társított betűt).
2. A beállítás elindításához nyomja meg az
Ok gombot.
Az aktuális beállítási érték villog.
3. Az érték módosításához nyomja meg a
Előző vagy Tovább gombot.
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg
a Ok gombot.
• Az új beállítás mentése megtörtént.
• A kijelző visszatér az alapbeállítások
listához.
5. A beállítási üzemmódból való kilépéshez
tartsa nyomva egyszerre a
és
gombot kb. 3 másodpercig.
A készülék visszatér programválasztási
üzemmódba.
A mentett beállítások mindaddig érvényben
maradnak, míg másikat nem választ.
Győződjön meg arról, hogy a készülék
beállítás üzemmódban van.
Az első használat előtt
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító aktuális
szintje megfelel-e a használt víz
keménységének. Amennyiben nem,
állítsa be a vízlágyító szintjét.
2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A gyártási folyamat maradványainak
eltávolításához indítsa el a Quick 30'
programot. Ne használjon
mosogatószert, és ne töltse meg a
kosarakat.
Miután elindít egy programot, a készülék kb.
5 percen keresztül regenerálja a
vízlágyítóban lévő gyantát. A mosogatási
fázis csak akkor kezdődik meg, amikor a
fenti művelet véget ért. Ez a műveletsor
rendszeres időközönként ismétlődik.
Sótartály
VIGYÁZAT! Csak
mosogatógépekhez készült durva
sót használjon. A finom só növeli
a korrózió veszélyét.
A só a vízlágyítóban a gyanta
regenerálására, valamint a napi használat
során a megfelelő mosogatási eredmény
biztosítására szolgál.
MAGYAR
46
A sótartály feltöltése
1
VIGYÁZAT! Víz és só juthat ki a
töltés során a sótartályból.
Miután feltöltötte a sótartályt,
azonnal indítsa el a
mosogatóprogramot a korrózió
megelőzése érdekében.
2
Az öblítőszer-adagoló feltöltése
3
Öntsön 1 liter vizet a
sótartályba (csak az
első alkalommal).
5
1
2
3
4
4
1 kg sót tegyen a
sótartályba.
A
Csavarja vissza a
kupakot az
óramutató járásával
megegyező irányban
a sótartály
bezárásához.
Töltse fel az
öblítőszer-adagolót,
ha a visszajelző (A)
átlátszó. Töltse az
öblítőszert az
adagolóba a „FILL”
jelzésig.
A kiömlött
öblítőszert nedvszívó
törlőkendővel
távolítsa el, hogy a
mosogatóprogram
alatt
megakadályozza a
túlzott
habképződést.
Napi használat
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Tartsa nyomva a
gombot, amíg a
készülék be nem kapcsol.
3. Töltse fel sótartályt, ha az üres.
4. Töltse fel az öblítőszer-adagolót, ha az
üres.
5. Pakolja meg megfelelően a kosarakat.
6. Töltse be a mosogatószert.
MAGYAR
47
7. Válasszon ki és indítson el egy
programot.
8. Zárja el a vízcsapot, amikor a program
véget ér.
•
•
Állítsa a vízlágyítót a legalacsonyabb
szintre.
Állítsa az öblítőszer szintjét 0A fokozatra.
A sót tartalmazó kombinált
mosogatószer-tabletták nem elég
hatékonyak a kemény víz
lágyításához.
A mosogatószer használata
1
2
Hogyan lehet egy programot
kiválasztani és elindítani?
3
4
1. Nyomja meg a kiválasztandó
programhoz tartozó gombot.
• A gombhoz tartozó visszajelző világít.
• A kijelző a program időtartamát
mutatja.
2. Ha szükséges, aktiválja a megfelelő
kiegészítő funkciókat.
3. Csukja be a készülék ajtaját a program
elindításához.
Hogyan lehet a
programot
kiválasztani és elindítani?
A
Tegye a
mosogatószert vagy
tablettát az
adagolóba (A).
Ha előmosogatási fázissal rendelkező
mosogatóprogramot használ, tegyen egy
kevés mosogatószert a készülék ajtajának
belsejébe.
1. A
kiválasztásához tartsa nyomva 3
másodpercig a
gombot.
• A gombhoz tartozó visszajelző világít.
• A kijelző a program időtartamát
mutatja.
A kiegészítő funkciók nem
használhatók ezzel a
programmal.
2. Csukja be a készülék ajtaját a program
elindításához.
A kiegészítő funkciók bekapcsolása
1. Válasszon ki egy programot.
2. Nyomja meg a bekapcsolandó kiegészítő
funkcióhoz tartozó gombot.
• A gombhoz tartozó visszajelző világít.
• A kijelző a program frissített
időtartamát mutatja.
Sót és öblítőszert tartalmazó kombinált
mosogatószer-tabletták használatakor nem
szükséges feltölteni a sótartályt és az
öblítőszer-adagolót.
MAGYAR
Alapértelmezés szerint egy
program elindítása előtt mindig
be kell kapcsolni a megfelelő
kiegészítő funkciókat.
Ha az Utolsó programválasztás
engedélyezett, a mentett
kiegészítő funkciók
automatikusan bekapcsolnak a
programmal együtt.
A kiegészítő funkciókat a program
működése közben nem lehet bevagy kikapcsolni.
Nem minden kiegészítő funkció
kombinálható egymással.
A kiegészítő funkciók használata
gyakran növeli a víz- és
energiafogyasztást, valamint
meghosszabbítja a program
időtartamát.
Hogyan lehet a AUTO programot
kiválasztani és elindítani?
1. Nyomja meg a
gombot.
• A gombhoz tartozó visszajelző világít.
• A kijelző a program időtartamát
mutatja.
A kiegészítő funkciók nem
használhatók ezzel a
programmal.
2. Csukja be a készülék ajtaját a program
elindításához.
A készülék érzékeli a töltet típusát, és ennek
megfelelő mosogatási ciklust állít be. A ciklus
alatt az érzékelők többször bekapcsolnak, és
a program kezdeti időtartama lerövidülhet.
A program indításának késleltetése
1. Válasszon ki egy programot.
gombot,
2. Annyiszor nyomja meg a
amíg a kívánt késleltetés meg nem
jelenik a kijelzőn (1 és 24 óra között).
A gombhoz társított jelzőfény világítani kezd.
3. Csukja be a készülék ajtaját a
visszaszámlálás elindításához.
48
A visszaszámlálás alatt a késleltetési idő és a
kiválasztott program nem módosítható.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
megkezdődik a program végrehajtása.
Visszaszámlálás alatt a késleltetett
indítás leállítása
Tartsa nyomva 3 másodpercig a
gombot.
A készülék visszatér programválasztás
üzemmódba.
Ha törli a késleltetett indítást,
ismét ki kell választania a
programot.
Futó program törlése
Tartsa nyomva 3 másodpercig a
gombot.
A készülék visszatér programválasztás
üzemmódba.
Egy új mosogatóprogram
elindítása előtt ellenőrizze, hogy
van-e mosogatószer a
mosogatószer-adagolóban.
Ajtónyitás a készülék működése
közben
Ha kinyitja az ajtót egy program futása
közben, a készülék leáll. Ez módosíthatja a
program energiafogyasztását és
időtartamát. Amikor ismét becsukja az ajtót,
a készülék a megszakítási ponttól folytatja a
működést.
Ha a szárítási fázis alatt 30
másodpercnél hosszabb időre
kinyitja az ajtót, az éppen futó
program kikapcsol. Ez nem
történik meg, ha az ajtót az
AutoOpen funkció nyitja ki.
Az Auto Off funkció
Ha a készülék nem végez tevékenységet, az
energiafogyasztás csökkentése érdekében
ez a funkció kikapcsolja a készüléket.
A funkció automatikusan bekapcsol:
MAGYAR
•
•
15 másodperccel azután, hogy a program
befejeződött.
5 perccel azután, ha a program nem
indult el.
49
Az Auto Off funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
Minden gomb inaktív a be/ki gomb
kivételével.
Miután a program véget ért
Amikor a program befejeződött, a kijelző
0:00 értéket mutat.
Hasznos tanácsok és javaslatok
Általános
Kövesse az alábbi ötleteket, melyek optimális
tisztítási és szárítási eredményt biztosítanak
a napi használat során, valamint segítséget
nyújtanak a környezet megóvásában.
•
•
•
•
•
•
•
Ha az edényeket mosogatógépben
tisztítja a felhasználói útmutató
utasításainak megfelelően, akkor
általában alacsonyabb víz- és
energiafogyasztás érhető el, mint a kézzel
való mosogatásnál.
A mosogatógépet teljesen pakolja meg a
víz- és energiamegtakarítás érdekében. A
legjobb tisztítási eredmény eléréséhez az
evőeszközöket a kosarakban a használati
útmutató szerint rendezze el, és ne
pakolja túl a kosarakat.
Az edényeket ne öblítse le kézzel
előzetesen. Ez növeli a víz- és
energiafogyasztást. Szükség szerint
állítson be előmosogatás szakasszal
rendelkező programot.
A nagyobb ételmaradékokat távolítsa el
az edényekről, továbbá ürítse ki a
csészéket és poharakat, mielőtt behelyezi
azokat a készülékbe.
Mielőtt a készülékbe helyezné, áztassa be
vagy finoman dörzsölje meg az erősen
odaégett ételmaradványokat tartalmazó
edényeket.
Ügyeljen arra, hogy a kosarakban az
edények ne érjenek egymáshoz, illetve ne
fedjék le egymást. Kizárólag ebben az
esetben képes a víz megfelelően elérni és
elmosogatni az edényeket.
A mosogatószert, öblítőszert és sót
használhatja különállóan, vagy használjon
•
•
kombinált mosogatószer-tablettákat (pl.:
„Mind az 1-ben”). Kövesse a termék
csomagolásán látható utasításokat.
Válassza ki a töltet típusának és a
szennyeződés mértékének megfelelő
programot. A leghatékonyabb víz- és
energiafogyasztás az ECO programmal
érhető el.
A vízkő lerakódásának megakadályozása
a készülékben:
– Töltse fel a sótartályt, amikor
szükséges.
– Az ajánlott mennyiségű
mosogatószert és öblítőszert
alkalmazza.
– Ellenőrizze, hogy a vízlágyító aktuális
szintje megfelel-e a használt víz
keménységének.
– Kövesse az „Ápolás és tisztítás” című
fejezet utasításait.
Só, öblítőszer és mosogatószer
használata
•
•
•
Kizárólag mosogatógéphez forgalmazott
sót, öblítőszert és mosogatószert
használjon. Egyéb termékek károsodást
okozhatnak a készülékben.
Az olyan környéken, ahol a víz kemény
vagy nagyon kemény, javasoljuk a sima
mosogatószer (további hatóanyagokkal
nem rendelkező por, gél, tabletta),
öblítőszer és só különálló használatát az
optimális tisztítási és szárítási eredmény
eléréséhez.
Rövid programok során nem oldódnak fel
teljesen a mosogatószer tabletták. A
mosogatószer maradványok edényeken
MAGYAR
•
•
•
való lerakódásának megakadályozására
hosszú programoknál használja a
tablettákat.
Mindig helyes mennyiségű
mosogatószert használjon. Az elégtelen
mennyiségű mosogatószer gyenge
mosogatási eredményhez, valamint
vízkövesedéshez vagy az edények
foltosodásához vezet. Ha túl sok
mosogatószert alkalmaz lágy vagy
lágyított víznél, az edényeken
mosogatószer maradványok maradnak. A
mosogatószer mennyiségét a
vízkeménység alapján állítsa be. További
információkért olvassa el a mosogatószer
csomagolásán található útmutatásokat.
Mindig helyes mennyiségű öblítőszert
használjon. Az elégtelen mennyiségű
öblítőszer csökkenti a szárítás
eredményességét. Túl sok öblítőszer
alkalmazása esetén az edényeken kékes
réteg jön létre.
Ügyeljen arra, hogy a vízlágyító szintje
megfelelő legyen. Ha a szint túl magas, a
vízben a só megnövelt mennyisége az
evőeszközök rozsdásodását
eredményezheti.
Mit tegyek, ha szeretném
abbahagyni a kombinált
mosogatószer-tabletták használatát?
Külön mosogatószer, só és öblítőszer
használatának megkezdése előtt végezze el
az alábbi lépéseket:
1. Állítsa be a legmagasabb szintet a
vízlágyítóban.
2. Ellenőrizze, hogy tele van-e a sótartály és
az öblítőszer-adagoló.
3. Indítsa el a Quick 30' programot. Ne
töltsön be mosogatószert, és ne töltse
meg a kosarakat.
4. A program lefutása után állítsa be a
vízlágyítót a lakhelyén levő
vízkeménységnek megfelelően.
5. Állítsa be az adagolt öblítőszer
mennyiségét.
50
Egy program indítása előtt
A kiválasztott program elindítása előtt
győződjön meg az alábbiakról:
•
•
•
•
•
•
•
A szűrők tiszták és megfelelően vannak
elhelyezve.
Szoros a sótartály kupakjának rögzítése.
Nem tömődtek el a szórókarok.
Van elegendő só és öblítőszer (ha nem
kombinált mosogatószer-tablettákat
használ).
Megfelelő az edények elhelyezése a
kosarakban.
A kiválasztott program megfelel a töltet
típusának és a szennyeződés mértékének.
Megfelelő mennyiségű mosogatószert
használ.
A kosarak megtöltése
A mellékelt tájékoztatóban nézze
meg a kosarak feltöltésére
vonatkozó példákat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mindig használja ki a kosarak teljes
területét.
Kizárólag mosogatógépben tisztítható
eszközöket helyezzen a készülékbe.
Ne tisztítson a készülékben fából,
szaruból, alumíniumból, ónból és
sárgarézből készült tárgyakat, mivel azok
megrepedhetnek, elgörbülhetnek,
elszíneződhetnek vagy felületük gödrössé
válhat.
Ne mosson a készülékben vizet felszívó
darabokat (szivacsot, rongyot).
Távolítsa el az ételmaradékot az
edényekről.
Mielőtt a készülékbe helyezné, áztassa be
az odaégett maradványokat tartalmazó
edényeket.
Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak
és lábasok) nyílásukkal lefelé tegye be.
Fontos, hogy az edények és evőeszközök
ne csússzanak egymásba. Keverje más
evőeszközökkel a kanalakat.
Ügyeljen arra, hogy a poharak ne érjenek
egymáshoz.
Az evőeszközöket és a kisebb tárgyakat
helyezze az evőeszközfiókba.
MAGYAR
•
•
A könnyű darabokat helyezze a felső
kosárba. Ügyeljen arra, hogy az eszközök
ne mozdulhassanak el.
A mosogatóprogram elindítása előtt
győződjön meg arról, hogy a szórókar
szabadon mozoghat.
51
2. Először az alsó kosarat, majd a felső
kosarat ürítse ki.
A program befejezése után még
víz maradhat a készülék belső
felületein.
A kosarak kipakolása
1. Hagyja lehűlni az edényeket, mielőtt
kipakolná a készülékből. A forró edények
könnyebben megsérülnek.
Ápolás és tisztítás
csomagolásán látható utasításokat. Ne
tegyen edényeket a kosarakba.
FIGYELMEZTETÉS! A Machine
Care program futtatásától eltérő
bármilyen karbantartás előtt
kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
2. Tartsa egyszerre lenyomva a
Az elszennyeződött szűrők és az
eltömődött szórókarok rontják a
mosogatás eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze, és
szükség esetén tisztítsa meg
azokat.
Amikor a program befejeződik, az
visszajelző kialszik.
Machine Care
A Machine Care programmal hatékonyan
megtisztíthatja a készülék belsejét. A
program eltávolítja a vízkövet és a
zsírlerakódásokat is.
Amikor a készülék azt érzékeli, hogy tisztítás
szükséges, a
visszajelző világítani kezd.
Indítsa el a Machine Care programot a
készülék belsejének tisztításához.
Az
és
visszajelző villog.A kijelzőn a
program időtartama látható.
3. Csukja be a készülék ajtaját a program
elindításához.
Belső tisztítás
•
•
•
A Machine Care program mentése
A Machine Care program
elindítása előtt tisztítsa meg a
szűrőket és szórókarokat.
1. Használjon kifejezetten
mosogatógépekhez tervezett vízkőoldót
vagy tisztítószert. Kövesse a termék
és
gombot kb. 3 másodpercig.
•
Egy puha, nedves ronggyal gondosan
tisztítsa meg a készüléket, beleértve az
ajtó gumi tömítését.
Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, éles eszközt, erős
vegyszert, fémszivacsot vagy
oldószereket.
A készülék hatékonyságának megőrzése
érdekében legalább kéthavonta egyszer
használjon mosogatógépekhez
kifejlesztett speciális tisztítószert.
Gondosan kövesse a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
Az optimális tisztítás érdekében indítsa el
a Machine Care programot.
Idegen tárgyak eltávolítása
Ellenőrizze a szűrőket és a vízgyűjtőt a
mosogatógép minden használata után. Az
MAGYAR
52
idegen tárgyak (pl. üveg-, műanyag-, csontvagy fogpiszkálódarabok stb.) csökkentik a
készülék tisztítási teljesítményét, és kárt
okozhatnak a leeresztő szivattyúban.
1. A szűrőrendszer szétszerelését ezen
fejezet utasításai szerint végezze el.
2. Minden idegen tárgyat kézzel távolítson
el.
VIGYÁZAT! Ha a tárgyak
eltávolítása nem sikerül, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
3. A szűrők összeszerelését ezen fejezet
utasításai szerint végezze el.
Külső tisztítás
•
•
•
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot vagy oldószereket.
A szűrők tisztítása
1
3
4
A szűrők (B és C)
Vegye ki a lapos
eltávolításához
szűrőt (A). Vízzel
forgassa el a
tisztítsa meg a
fogantyút az
szűrőt.
óramutató járásával
ellentétes irányba,
majd húzza fel.
Húzza ki a (C) szűrőt
a (B) szűrőből. Vízzel
tisztítsa meg a
szűrőket.
5
6
D
2
C
B
A
Győződjön meg
A szűrőrendszer
arról, hogy nincs
három
ételmaradvány vagy részegységből áll.
egyéb szennyeződés
a vízgyűjtőben vagy
annak széle körül.
Tegye vissza a lapos
szűrőt (A) a helyére.
Ügyeljen arra, hogy
megfelelően
helyezkedjen el a két
vezetősín alatt (D).
Szerelje össze a
szűrőket (B) és (C).
Tegye azokat vissza
a szűrőbe (A). A
fogantyút az
óramutató járásával
megegyező irányba
forgassa, amíg nem
reteszelődik.
A szűrők helytelen pozíciója nem
kielégítő mosogatási eredményt
okoz, és a készüléket is károsítja.
MAGYAR
53
A befolyócső szűrőjének tisztítása
1
1
2
2
A
Zárja el a vízcsapot.
3
Bontsa a
csőcsatlakozást.
Forgassa a
rögzítőcsavart A
jobbra.
4
Húzza fel az alsó
szórókart az
eltávolításhoz.
3
Tisztítsa meg a
befolyócső szűrőjét.
Az alsó szórókar tisztítása
Az alsó szórókar rendszeres tisztítását
javasoljuk, így elkerülhető, hogy az
ételmaradványok eltömítsék a kar furatait.
Az eltömődött furatok miatt előfordulhat,
hogy a mosogatás eredménye nem lesz
megfelelő.
Tisztítsa meg a
szórókart folyó víz
alatt. Egy hegyes
végű eszközzel,
például fogvájóval
távolítsa el a
szennyeződést a
furatokból.
Visszahelyezéshez
nyomja le a
szórókart a helyére.
A felső szórókarok tisztítása
A felső szórókarok rendszeres tisztítását
javasoljuk, így elkerülhető, hogy az
ételmaradványok eltömítsék a karok furatait.
Az eltömődött furatok miatt előfordulhat,
hogy a mosogatás eredménye nem lesz
megfelelő.
MAGYAR
54
2
1
5
6
A
B
C
A felső szórókarok a
felső kosár alatt
helyezkednek el.
3
Húzza ki a felső
kosarat.
A szórókarok (B) a
vezetékbe (A)
vannak szerelve a
rögzítőelemek (C)
segítségével.
4
Tisztítsa meg a
szórókart folyó víz
alatt. Egy hegyes
végű eszközzel,
például fogvájóval
távolítsa el a
szennyeződést a
furatokból.
Helyezze a
rögzítőelemet a
szórókarba, és
rögzítse a
vezetékben a
rögzítőelem
óramutató járásával
ellentétes
elforgatásával.
Ügyeljen arra, hogy
a rögzítőelem a
helyére kattanjon.
Válassza le a
szórókart a
vezetékről, és
fordítsa el a
rögzítőelemet az
óramutató járásával
megegyező irányba.
Hibakeresés
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
szakszerűtlen javítása veszélyt
jelenthet a felhasználó számára.
Minden javítást képzett
szakembernek kell elvégeznie.
Az előforduló hibák többsége anélkül
megoldható, hogy a márkaszervizhez
kellene fordulni.
Az esetleges problémákat lásd a lenti
táblázatban.
Bizonyos meghibásodások esetén a kijelzőn
egy riasztási kód látható.
MAGYAR
55
Meghibásodás és riasztási
kód
Lehetséges ok és megoldás
Nem lehet bekapcsolni a ké‐
szüléket.
•
A program nem indul el.
•
•
•
•
A készülék nem tölt be vizet.
A kijelzőn a következő látha‐
tó: i10 vagy i11.
•
•
•
•
•
A készülék nem ereszti le a
vizet.
A kijelzőn i20 jelenik meg.
•
•
•
A kifolyásgátló bekapcsolt.
A kijelzőn i30 jelenik meg.
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakoztatva le‐
gyen a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ha időkésleltetés van beállítva, törölje azt, vagy várja meg
a visszaszámlálás befejeződését.
A készülék regenerálja a vízlágyítóban lévő gyantát. A
művelet időtartama kb. 5 perc.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben található szűrő
nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsava‐
rodva vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a belső szűrőrendszer nincs-e eltömőd‐
ve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva
vagy megtörve.
Zárja el a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e üzembe helyezve a
készülék.
Ellenőrizze, hogy az evőeszközkosarak a használati útmu‐
tatónak megfelelően vannak-e megtöltve.
A vízszint-érzékelő meghibá‐
sodott.
A kijelzőn i41 - i44 látható.
•
•
Ellenőrizze, hogy tiszták-e a szűrők.
Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.
A mosogatószivattyú vagy a
leeresztőszivattyú meghibá‐
sodott.
A kijelzőn a következő látha‐
tó: i51 - i59 vagy i5A - i5F.
•
Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.
MAGYAR
56
Meghibásodás és riasztási
kód
Lehetséges ok és megoldás
A készülék belsejében a víz
hőmérséklete túl magas,
vagy a hőmérséklet-érzékelő
meghibásodott.
A kijelzőn a következő látha‐
tó: i61 vagy i69.
•
•
Ellenőrizze, hogy a belépő víz hőmérséklete nem haladjae meg a 60 °C-ot.
Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.
A készülék meghibásodott.
A kijelzőn a következő látha‐
tó: iC0 vagy iC3.
•
Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.
A készülékben a víz szintje túl •
magas.
•
A kijelzőn iF1 jelenik meg.
•
Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.
Ellenőrizze, hogy tiszták-e a szűrők.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső a padlótól számított megfe‐
lelő magasságba van-e felszerelve. Lásd az üzembe helye‐
zési utasítást.
A készülék működés közben
többször leáll, majd elindul.
•
Ez normális. Ez optimális tisztítást és energiatakarékos
működést eredményez.
A program túl hosszú ideig
működik.
•
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Ezen kiegészítő funkciók növelhetik a program időtarta‐
mát.
•
A kijelzőn a hátralevő idő ér‐ •
téke növekszik, és majdnem
a program befejezéséig tartó
időre ugrik.
Ez nem hiba. A készülék megfelelően üzemel.
A készülék ajtajából enyhe
szivárgás észlelhető.
A készülék szintezése nem megfelelő. A vízszintbe állítás‐
hoz lazítsa vagy húzza meg az állítható lábakat (ha van‐
nak).
A készülék ajtaja nem központosan áll az üstön. Állítson a
hátsó lábon (ha van).
•
•
Nehéz becsukni a készülék
ajtaját.
•
•
A készülék szintezése nem megfelelő. A vízszintbe állítás‐
hoz lazítsa vagy húzza meg az állítható lábakat (ha van‐
nak).
Az edények és evőeszközök egyes részei kiállnak a kosa‐
rakból.
MAGYAR
57
Meghibásodás és riasztási
kód
Lehetséges ok és megoldás
A készülék ajtaja kinyílik a
mosogatási ciklus közben.
•
Az AutoOpen funkció bekapcsolt. Ez a funkció kinyitja a
készülék ajtaját a szárítási fázis közben, hogy javítsa a szá‐
rítás hatékonyságát, és hogy az edények lehűljenek. Az aj‐
tó félig nyitva marad.
– A szárítási fázis és az ajtó nyitva tartásának időtarta‐
ma a kiválasztott programtól és kiegészítő funkcióktól
függően változik.
– Amikor az AutoOpen funkció kinyitja az ajtót, a kijel‐
zőn megjelenik a futó program fennmaradó időtarta‐
ma.
Ha nem szeretné, hogy az ajtó automatikusan kinyíljon,
kapcsolja ki az AutoOpen funkciót. Olvassa el a „Beállítá‐
sok” című részt.
Csörgő/kopogó zaj hallatszik
a készülék belsejéből.
•
Az edények és evőeszközök elhelyezése nem megfelelő a
kosarakban. Lásd az evőeszközkosár megpakolására vo‐
natkozó ismertetőt.
Ellenőrizze, hogy a szórókarok szabadon mozognak-e.
•
A hálózati megszakító a ké‐
szülék miatt leold.
•
•
A hálózati megszakító terhelhetősége (amperszáma) nem
elegendő az összes háztartási készülék egyszerre történő
üzemeltetéséhez. Ellenőrizze a konnektor terhelhetőségét
(amperszámát) és a megszakító kapacitását, és kapcsolja
ki a használatban levő készülékek egyikét.
Belső elektromos hiba a készülékben. Vegye fel a kapcso‐
latot egy márkaszervizzel.
Miután ellenőrizte a készüléket, kapcsolja azt
ki, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma
ismét jelentkezik, akkor forduljon a
márkaszervizhez.
A táblázatban nem található riasztási
kódokkal kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
FIGYELMEZTETÉS! Nem javasoljuk
a készülék használatát addig,
amíg a probléma teljesen meg
nem szűnik. Húzza ki a készülék
dugaszát a konnektorból, és
addig ne csatlakoztassa újra, míg
nem biztos abban, hogy a
készülék helyesen működik.
A termékszám (PNC)
Ha a márkaszervizhez fordul, adja meg a
készülék termékszámát.
A PNC a készülék ajtaján levő adattáblán
található. A PNC-t a kezelőpanelen is
ellenőrizheti.
A PNC ellenőrzése előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék programválasztás
üzemmódban van-e.
1. Tartsa egyszerre lenyomva a
és
gombot kb. 3 másodpercig.
A kijelző megjeleníti a készülék PNC-jét.
2. A PNC megjelenítéséből való kilépéshez
tartsa egyszerre nyomva a
és
gombot kb. 3 másodpercig.
MAGYAR
58
A készülék visszatér programválasztási
üzemmódba.
A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő
Hibajelenség
A mosogatás eredménye nem
kielégítő.
Lehetséges ok és megoldás
•
•
•
•
A szárítás eredménye nem ki‐
elégítő.
•
•
•
•
•
•
Olvassa el a „Napi használat” és a „Hasznos tanácsok
és javaslatok” c. fejezetet, valamint az evőeszközkosár
megtöltésére vonatkozó útmutatót.
Használjon intenzívebb mosogatóprogramot.
Kapcsolja be az Power Clean kiegészítő funkciót a kivá‐
lasztott program mosogatási hatékonyságának növelé‐
séhez.
Tisztítsa meg a szórókar-fúvókákat és a szűrőt. Olvassa
el az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.
Az elmosogatott tárgyakat túl hosszú ideig hagyta a zárt
készülékben. Kapcsolja be a AutoOpen kiegészítő funk‐
ciót az ajtó automatikus kinyitásának beállításához és a
szárítási hatékonyság növeléséhez.
Nincs a készülékben öblítőszer, vagy nem elegendő az
adagolt öblítőszer mennyisége. Töltse fel az öblítőszeradagolót, vagy állítsa az öblítőszer szintjét magasabb
fokozatra.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
Javasoljuk, hogy mindig használjon öblítőszert, kombi‐
nált mosogatószer-tabletták használatakor is.
Szükséges lehet a műanyag evőeszközök és edények tö‐
rölközővel való szárítása.
A programnak nincs szárítási szakasza. Lásd a „Progra‐
mok áttekintése” c. fejezetet.
Fehéres csíkok vagy kékes ré‐
teg látható a poharakon és
edényeken.
•
Szennyeződések és cseppnyo‐
mok vannak a poharakon és
edényeken.
•
A készülék belseje nedves.
•
Ez nem hibajelenség. A légnedvesség lecsapódik a ké‐
szülék belső felületein.
Szokatlan habképződés moso‐
gatás közben.
•
Csak mosogatógéphez készült, speciális mosogatószert
használjon.
Szivárog az öblítőszer-adagoló. Vegye fel a kapcsolatot
egy márkaszervizzel.
•
•
•
Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisége. Alacso‐
nyabb szintre állítsa be az öblítőszer szintjét.
Túl sok volt a mosogatószer.
Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyisége. Állítsa
magasabbra az öblítőszer szintjét.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
MAGYAR
59
Hibajelenség
Rozsdafoltok láthatók az
evőeszközökön.
Mosogatószer marad a prog‐
ram végén a mosogatószeradagolóban.
Lehetséges ok és megoldás
•
•
•
•
•
Túl sok a só a mosogatáshoz használt vízben. Lásd „A
vízlágyító” c. fejezetet.
Ezüst és rozsdamentes evőeszközöket helyezett egymás
mellé. Ne helyezzen egymáshoz közel ezüst és rozsda‐
mentes tárgyakat.
A mosogatószer-tabletta beragadt az adagolóba, és
ezért nem teljesen mosta ki a víz.
A víz nem tudja kimosni a mosogatószert az adagolóból.
Ellenőrizze, hogy a szórókarok nincsenek-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kosarakba helyezett eszközök nem
akadályozzák-e a mosogatószer-adagoló fedelének kin‐
yitását.
A készülék belsejében kelle‐
metlen szag észlelhető.
•
•
Lásd a „Belső tisztítás” című szakaszt.
Indítsa el a Machine Care programot vízkőtelenítő vagy
a mosogatógépekhez tervezett tisztítószer használatá‐
val.
Vízkőlerakódás látható az
evőeszközökön, az üstön és az
ajtó belsején.
•
•
•
•
A só szintje alacsony; ellenőrizze a feltöltés visszajelzőt.
Laza a sótartály kupakjának rögzítése.
A csapvíz kemény. Lásd „A vízlágyító” c. fejezetet.
A só használata és a vízlágyító regenerálása akkor is
szükséges, ha kombinált tablettát használ. Lásd „A víz‐
lágyító” c. fejezetet.
Indítsa el a Machine Care programot a mosogatógépek‐
hez tervezett vízkőoldó használatával.
Amennyiben továbbra is vízkőmaradványokat észlel, er‐
re a célra készült speciális készüléktisztító szerrel tisztít‐
sa meg a készüléket.
Próbáljon ki másik mosogatószert.
Forduljon a mosogatószer gyártójának ügyfélszolgálatá‐
hoz.
•
•
•
•
Az edények fénytelenné váltak,
elszíneződtek vagy sérültek.
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy kizárólag mosogatógépben tisztítható
tárgyakat helyezett-e a készülékbe.
Óvatosan végezze a kosarakba való be- és kipakolást.
Lásd az evőeszközkosár megpakolására vonatkozó is‐
mertetőt.
A kényes darabokat helyezze a felső kosárba.
Kapcsolja be a Gentle / Glass kiegészítő funkciót, hogy
speciális kezelést biztosítson az üvegedények és egyéb
kényes tárgyak számára.
MAGYAR
60
A lehetséges okok
megismerésére nézze meg „Az
első használat előtt”, a „Napi
használat” vagy a „Hasznos
tanácsok és javaslatok” című
fejezetet.
Műszaki információk
Termék megnevezése
Teljesen rejtett mosogatógép
Méretek
Szélesség / magasság /
mélység (mm)
446 / 818 - 898 / 550
Elektromos csatlakoztatás 1)
Feszültség (V)
220 - 240
Frekvencia (Hz)
50
Hálózati víznyomás
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vízellátás
Hidegvíz vagy melegvíz2)
maximum 60 °C
Kapacitás
Teríték
10
Energiafogyasztás
Bekapcsolva hagyva (W)
5.0
Energiafogyasztás
Kikapcsolt állapotban (W)
0.50
1) A további értékeket lásd az adattáblán.
2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásból származik (pl. napelemek, szélenergia), akkor az energiafogyasztás
csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket.
Az EU EPREL adatbázisra mutató
hivatkozás
A készülékhez mellékelt energiabesorolási
címkén található QR-kód a készülék EU
EPREL adatbázisban való regisztrációjára
mutató hivatkozást tartalmaz. A későbbi
tájékozódás érdekében tartsa meg az
energiabesorolási címkét a használati
útmutatóval és a készülékhez mellékelt
minden egyéb dokumentummal együtt.
adatbázisban a https://eprel.ec.europa.eu
hivatkozás, valamint a készülék adattábláján
található modellnév és termékszám
segítségével. Lapozza fel a „Termékleírás”
című fejezetet.
Az energiabesorolási címkére vonatkozó
részletes tájékoztatásért látogassa meg a
www.theenergylabel.eu weboldalt.
A termék teljesítményére vonatkozó
információk találhatók az EU EPREL
Környezetvédelmi tudnivalók
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
MAGYAR
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el
61
a készüléket a helyi újrahasznosító telepre,
vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.
IKEA GARANCIA
Meddig érvényes az IKEA garancia?
Az IKEA-ban vásárolt készülékére a vásárlás
napjától számított 5 év garanciát vállalunk. A
vásárlás bizonyítékaként az eredeti nyugta
szolgál. A garancia alapján végzett
szervizelés nem hosszabbítja meg a készülék
garanciális időszakát.
Ki végzi majd a szervizelést?
szervizpartnere - saját szerviztevékenységén
belül és a saját belátása szerint - megjavítja,
vagy egy ugyanolyan vagy hasonló termékre
kicseréli a meghibásodott terméket.
Mire nem terjed ki a garancia?
•
•
A szervizelést az IKEA szolgáltatója végzi
saját szervizelési tevékenységében vagy
hivatalos szervizpartneri hálózatában.
Mire vonatkozik a garancia?
A garancia az IKEA áruházban történt
vásárlás napjától kezdve vonatkozik a
készülék azon hibáira, amelyeket a hibás
gyártás vagy anyaghibák okoznak. A
garancia csak háztartási célú használat
esetén érvényes. A kivételek a "Mire nem
terjed ki a garancia?" cím alatt találhatók. A
garanciális időszak alatt a garancia kiterjed a
hiba megszüntetésével kapcsolatban
felmerülő költségekre (pl. javítás,
alkatrészek, munka és utazás), feltéve ha
javítás céljából speciális kiadások nélkül
hozzáférhető a készülék, valamint ha a hibát
a garancia által fedezett hibás gyártás vagy
anyaghibák okozták. Ezekre a feltételekre az
Európai Unió iránymutatásai (99/44/EK) és az
adott helyi jogszabályok tekintendők
irányadónak. A kicserélt alkatrészek az IKEA
tulajdonát képezik
•
•
•
•
Mit tesz az IKEA a probléma
megszüntetése érdekében?
Az IKEA által kijelölt szolgáltató megvizsgálja
a terméket és - saját belátása szerint eldönti, hogy vonatkozik-e a garancia a
problémára. Ha igen, akkor az IKEA
szolgáltatója vagy annak hivatalos
•
Normál kopás és elhasználódás.
Szándékosságból vagy hanyagságból
eredő károsodás, a használati útmutató
be nem tartása, a helytelen üzembe
helyezés vagy a nem megfelelő
feszültségre kapcsolás miatti károsodás, a
kémiai vagy elektrokémiai reakció miatti
károsodás, a rozsda, korrózió vagy víz
miatti károsodás, beleértve - korlátozás
nélkül - a vezetékes víz túlzott
kalciumtartalma miatti károsodást is,
valamint a normálistól eltérő környezeti
viszonyok miatti károsodás.
Az elhasználódó alkatrészek, így az
elemek és izzók.
A készülék normál használatát nem
befolyásoló funkció nélküli és díszítő
elemek, beleértve a karcolásokat és az
esetleges színeltéréseket is.
Az idegen tárgyak vagy anyagok miatti,
valamint a szűrők, lefolyórendszerek vagy
szappanadagolók tisztítása vagy
eltömődésének megszüntetése miatti
véletlen károsodás.
Az alábbi alkatrészek károsodása:
kerámiaüveg, tartozékok, cserépedényés evőeszköz-kosarak, bevezető és
elvezető csövek, tömítések, izzók és
izzóburkolatok, védőrácsok, gombok,
készülékházak és készülékház-részek.
Hacsak ezekről a károsodásokról nem
bizonyítható be, hogy gyártási hibák
okozták őket.
Azon esetek, amikor a helyszínre kiszálló
szakember nem talál hibát.
MAGYAR
•
Azon javítások, amelyeket nem a mi
szolgáltatónk és/vagy valamilyen
hivatalos szerződéses szervizpartner
végez el, illetve amikor nem eredeti
alkatrészek kerülnek felhasználásra.
• Azon javítások, amelyek a hibás vagy nem
a specifikáció szerint végzett üzembe
helyezés miatt szükségesek.
• A készülék nem háztartási célú
használata, tehát például professzionális
használat esetén.
• Szállítási károsodások. Ha az ügyfél
szállítja a terméket otthonába vagy egy
más címre, az IKEA nem felelős
semmilyen kárért, ami a szállítás közben
esetleg történik. Azonban ha az IKEA
kézbesíti a terméket az ügyfél szállítási
címére, akkor az ilyen szállítás alatt
keletkezett károkra a jelen jótállás
fedezetet nyújt.
• Az IKEA készülék eredeti üzembe
helyezésének költsége. Azonban az IKEA
egy szolgáltatója vagy annak hivatalos
szervizpartnere kijavítja vagy kicseréli a
készüléket a jelen jótállás feltételei
alapján, a szolgáltató vagy annak
hivatalos szervizpartnere fogja szükség
esetén újra üzembe helyezni a javított
készüléket, vagy üzembe helyezni a csere
készüléket.
Ez a korlátozás nem vonatkozik az olyan
hibátlan munkára, amelyet a mi eredeti
alkatrészeinket felhasználva azért végez egy
szakember, hogy a készüléket egy másik EU
tagállam műszaki biztonsági normáihoz
igazítsa.
Az adott ország törvényeinek hatálya
Az IKEA garancia konkrét jogokat biztosít
Önnek, de ezen kívül Önnek országtól
függően egyéb jogok is rendelkezésére
állhatnak.
Területi érvényesség
A valamelyik EU tagállamban vásárolt és
aztán egy másik EU tagállamba átvitt
készülékek esetén a szervizelés az új
országban érvényes garanciális feltételek
keretén belül történik. A garancia alapján
62
csak akkor áll fenn szervizelési kötelezettség,
ha:
•
a készülék és annak üzembe helyezése
megfelel azon ország műszaki
specifikációjának, amelyben a garanciális
igényt támasztják;
• a készülék és annak üzembe helyezése
megfelel a szerelési útmutatóban és
felhasználói kézikönyv biztonsági
információiban foglaltaknak;
IKEA készülékekre szakosodott SZERVIZ
Kérjük, forduljon bizalommal az IKEA
vevőszolgálathoz:
1. a jelen garancia szerinti igényt kíván
bejelenteni;
2. felvilágosítást szeretne kérni az IKEA
készüléknek az IKEA konyhabútorba való
beépítését illetően. A szerviz nem szolgál
felvilágosítással:
• az IKEA konyha beszerelését,
• az elektromos csatlakoztatást (ha a
készüléket hálózati dugó és vezeték
nélkül szállítják), valamint a víz- és
gázbekötést illetően, mert ezeket
hivatalos szervizmérnöknek kell
elvégeznie.
3. felvilágosítást szeretne kérni az IKEA
készülék specifikációját és használati
útmutatójának tartalmát illetően.
Annak érdekében, hogy a lehető legjobb
segítséget kapja tőlünk, figyelmesen olvassa
át a jelen füzet szerelési útmutató és/vagy
felhasználói kézikönyv részét, mielőtt
hozzánk fordulna.
Elérhetőségünk szervizelési igény esetén
Az IKEA által kijelölt kapcsolatok teljes listája
és azok telefonszámai a jelen kézikönyv
utolsó oldalán találhatók.
MAGYAR
A gyorsabb szervizelés érdekében
azt javasoljuk, hogy a jelen
kézikönyv végén található
telefonszámokat használja.
Fontos, hogy mindig a
szervizelendő készülékhez tartozó
kézikönyvben található számokra
hivatkozzon. A felhívásunk előtt,
készítse elő azon készülék IKEA
cikkszámát (8 jegyű kód) és a
sorozatszámát (a típustáblán
található 8 jegyű szám), mely
esetében segítségre van
szüksége.
ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI
NYUGTÁT!
Ez bizonyítja a vásárlást és ez kell
a garancia érvényesítéséhez is.
Hasznos tudnivaló, hogy a
vásárlási nyugtán is fel van
tüntetve az Ön által vásárolt
minden készülék IKEA neve és
cikkszáma (8 jegyű kód).
Egyéb segítségre van szüksége?
Ha bármilyen olyan kérdése van, amely nem
a készülékek szervizével kapcsolatos, kérjük,
forduljon a legközelebb IKEA áruház
vevőszolgálatához. Javasoljuk, hogy
figyelmesen olvassa át a készülékhez tartozó
dokumentációt, mielőtt hozzánk fordulna.
63
64
Country
Phone number
België
070 246016
Belgique
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
a applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.:
8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
06-1-252-1773
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8.00 és 17.00 óra között
Nederland
Luxembourg
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия
8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
a applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Србија
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Eesti, Latvija, Slovenija
www.ikea.com
*
156939620-A-092020
© Inter IKEA Systems B.V. 2020
21552
AA-2189654-1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement