Aeg FFB64606PM Benutzerhandbuch

Aeg FFB64606PM Benutzerhandbuch
FFB64606PM
NL
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
Benutzerinformation
Geschirrspüler
2
27
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................6
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 7
5. PROGRAMMA´S...........................................................................................................8
6. INSTELLINGEN.......................................................................................................... 10
7. OPTIES........................................................................................................................13
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................14
9. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................15
10. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 17
11. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................18
12. PROBLEMEN OPLOSSEN...................................................................................... 21
13. PRODUCTINFORMATIEBLAD............................................................................... 25
14. EXTRA TECHNISCHE INFORMATIE......................................................................25
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend
onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd wasmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen; personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels, bed & breakfast en
andere woonomgevingen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen
tussen 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Leg het bestek in de besteklade met de scherpe
randen naar beneden of leg ze horizontaal in de
besteklade met de scherpe randen naar beneden.
Laat om ongelukken te voorkomen het apparaat niet
onbeheerd achter met open deur.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom
om het apparaat te reinigen.
Als het apparaat is voorzien van ventilatieopeningen
in de basis, mogen deze niet worden afgedekt met
bijv. een vloerkleed.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen
niet opnieuw worden gebruikt.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur
onder de 0°C komt.
• Installeer het apparaat op een veilige
en geschikte plaats die aan alle
installatie-eisen voldoet.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
NEDERLANDS
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
• Alleen het Verenigd Koninkrijk en
Ierland. Het apparaat is voorzien van
een 13 ampère stekker. Als de
zekering van de stekker vervangen
moet worden, moet een ASTA (BS
1362)-zekering van 13-ampère worden
gebruikt.
2.3 Aansluiting aan de
waterleiding
• Beschadig de waterslangen niet.
• Indien buizen lang niet zijn gebruikt,
er reparaties hebben plaatsgevonden
of er nieuwe apparaten zijn geplaatst
(watermeters, enz.), moet u, voordat
de nieuwe buizen worden
aangesloten, het water laten stromen
tot het schoon en helder is.
• Zorg ervoor dat er geen zichtbare
waterlekken zijn tijdens en na het
eerste gebruik van het apparaat.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel
met een hoofdkabel aan de
binnenkant.
5
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, sluit dan onmiddellijk de
waterkraan en haal de stekker uit het
stopcontact. Neem contact op met de
service-afdeling om de
watertoevoerslang te vervangen.
2.4 Gebruik
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de
verpakking van het wasmiddel op.
• Speel niet met het water van het
apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het
apparaat als het programma is
voltooid. Er kan wat wasmiddel op de
vaat achterblijven.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent
terwijl er een programma wordt
uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
2.5 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
6
www.aeg.com
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en
huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1 2
3
4
13
12
1
2
3
4
5
6
7
11
Bovenblad
Top sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
10 9
6
8
7
8
9
10
11
12
13
Luchtopening
Doseerbakje glansspoelmiddel
Wasmiddellade
Bestekkorf
Onderkorf
Bovenkorf
5
NEDERLANDS
7
4. BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
8
1
2
3
4
5
Aan/uit-toets
Program knop
Programma-indicatielampjes
Weergave
Delay knop
4
7
5
6
6 Option knop
7 Indicatielampjes
8 Start knop
4.1 Indicatielampjes
Aanduiding
Beschrijving
Zoutindicatielampje. Dit is aan als het zoutreservoir bijgevuld dient te worden. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
Glansmiddelindicatielampje. Dit is aan als het glansmiddeldoseerbakje
bijgevuld dient te worden. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
Wasfase. Dit is aan wanneer de wasfase loopt.
Spoelfase. Dit is aan wanneer de spoelfase loopt.
Droogfase. Dit is aan wanneer de droogfase loopt.
Einde-indicatielampje. Dit is aan als het wasprogramma is afgelopen.
Delay-indicatielampje.
TimeSaver-indicatielampje.
8
www.aeg.com
Aanduiding
Beschrijving
XtraDry-indicatielampje.
SprayZone-indicatielampje.
5. PROGRAMMA´S
De volgorde van de programma´s in de
tabel geven mogelijk hun volgorde op
het bedieningspaneel niet weer.
Programma
Mate van vervuiling Programmafasen
Type lading
Opties
• Normaal bevuild
• Serviesgoed en
bestek
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
• XtraDry
• SprayZone
• Alles
• Serviesgoed, bestek en pannen
• Voorspoelen
• Wassen van 45 °C
tot 70 °C
• Spoelingen
• Drogen
• XtraDry
• SprayZone
3)
• Gecombineerd
vuil
• Serviesgoed, bestek en pannen
• Voorspoelen
• Wassen 50 °C en
65 °C
• Spoelingen
• Drogen
• TimeSaver
• XtraDry
• SprayZone
4)
• Sterk bevuild
• Serviesgoed, bestek en pannen
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelingen
Drogen
• TimeSaver
• XtraDry
• SprayZone
5)
• Normaal bevuild
• Serviesgoed en
bestek
• Wassen 60 °C
• Spoelingen
• Drogen
• XtraDry
• SprayZone
6)
• Licht bevuild
• Serviesgoed en
bestek
• Wassen 60 °C
• Spoelingen
• XtraDry
• Normaal of licht
bevuild
• Teer serviesgoed
en glaswerk
• Wassen 45 °C
• Spoelingen
• Drogen
• XtraDry
1)
2)
7)
NEDERLANDS
Programma
8)
9)
Mate van vervuiling Programmafasen
Type lading
Opties
• Normaal bevuild
• Serviesgoed en
bestek
•
•
•
•
• XtraDry
• Geen lading
• Zelfreinigend
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
9
1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. Dit is het standaard programma voor testinstituten.
2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de manden. De
temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.
3) Met dit programma kunt u een lading met gecombineerde bevuiling afwassen. Plaats erg zwaar vervuild serviesgoed in de onderste korf en normaal bevuild serviesgoed in de bovenste korf. De waterdruk
en de watertemperatuur in de onderste korf zijn hoger dan in de bovenste korf.
4) Dit programma is bestemd om zwaar bevuilde items te wassen met hogere waterdruk en temperatuur.
5) Met dit programma kunt u een normaal bevuilde vaat afwassen.
6) Dit programma is geschikt voor het wassen van een lading of halve lading met verse of lichte vervuiling in een korte tijd.
7) Dit programma regelt de watertemperatuur om verzorging te bieden aan fijne items, in het bijzonder
glaswerk.
8) Dit is het meest stille programma. De pomp werkt op een zeer lage snelheid om het geluid dat door
het apparaat voort wordt gebracht te verminderen. Door de lage snelheid is de programmaduur lang.
9) Dit programma is ontworpen om de binnenkant van het apparaat effectief en efficiënt te reinigen. Het
verwijderd kalkaanslag en vetresten. Het programma dient minstens iedere 2 maanden zonder vaat te
worden gedraaid met een ontkalker of een reinigingsproduct speciaal voor vaatwassers.
5.1 Verbruiksgegevens
Programma 1)
Water
(l)
Energie(kWh)
Duur
(min.)
10.5
0.832
240
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12.9
1.14
89
10
0.9
30
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
10
www.aeg.com
Programma 1)
Water
(l)
Energie(kWh)
Duur
(min.)
10
0.86
60 - 70
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid
vaat kan de verbruikswaarden veranderen.
5.2 Aanwijzingen voor
testinstituten
Om de nodige informatie te ontvangen
over het uitvoeren van prestatietesten
(bijv. volgens EN60436) stuurt u een email naar:
info.test@dishwasher-production.com
Vermeld in uw verzoek de
productnummercode (PNC) dat u op het
typeplaatje aantreft.
Raadpleeg voor andere vragen
betreffende uw vaatwasmachine het
serviceboekje dat met uw apparaat is
meegeleverd.
6. INSTELLINGEN
6.1 Programmakeuzemodus en
gebruikersmodus
Als het apparaat in de
programmakeuzemodus staat, kan een
programma worden ingesteld en de
gebruikersmodus worden ingevoerd.
Instellingen beschikbaar in de
gebruikersmodus:
• Het niveau van de waterverzachter
afgestemd op de waterhardheid.
• De activering of deactivering van de
aanduiding leeg
glansmiddelreservoir.
• Het niveau van het glansmiddel
volgens de benodigde dosering.
• De activering of deactivering van
AirDry.
is, stelt u de programmakeuzemodus als
volgt in:
Houd tegelijkertijd Delay en Option
ingedrukt tot het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Gebruikersmodus ingaan
Zorg dat het apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd Delay and Option
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
,
en
gaan knipperen en het display blanco is.
6.2 De waterontharder
Het apparaat slaat de instellingen op,
dus u hoeft deze niet voor iedere
cyclus te configureren.
De waterontharder verwijdert mineralen
van de watertoevoer die een nadelige
invloed hebben op de wasresultaten en
het apparaat.
De programmakeuzemodus
instellen
Hoe hoger het gehalte van deze
mineralen, des te harder is het water. De
waterhardheid wordt gemeten in de
volgende gelijkwaardige schalen.
Het apparaat staat in de
programmakeuzemodus als de
aan is en
programma-indicator
op het display de programmaduur staat.
Na de activering bevindt het apparaat
zich standaard in de
programmakeuzemodus. Als dit niet zo
De waterontharder moet worden
afgesteld op de hardheid van het water
in uw woonplaats. Uw waterleidingbedrijf
kan u informeren over de hardheid van
het water in uw woonplaats. Het is
belangrijk om het correcte niveau voor
de waterontharder in te stellen voor
goede wasresultaten.
NEDERLANDS
11
Waterhardheid
Duitse hardheid (°dH)
Franse hardheid (°fH)
mmol/l
Clarke-graden
Wateronthardingsniveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Stel ongeacht het gebruikte soort
wasmiddel het juiste
waterhardheidniveau in om de
bijvulindicator voor zout geactiveerd
te houden.
Multitabletten die zout
bevatten zijn niet effectief
genoeg als waterontharder.
Het waterontharderniveau
instellen
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
1. Druk op Program.
• De indicatielampjes
en
,
zijn uit.
blijft
• Het indicatielampje
knipperen.
• Het display toont de huidige
= niveau 5.
instelling: bijv.
2. Druk herhaaldelijk op Program om
de instelling te wijzigen.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen.
6.3 De aanduiding van leeg
glansmiddelreservoir
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het wordt automatisch vrijgegeven
tijdens de warme spoelfase.
Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat
de glansmiddelindicator branden om
aan te geven dat u glansmiddel moet
bijvullen. Als u tevreden bent met de
droogresultaten bij het gebruik van
alleen multitabletten, kunt u de
aanduiding voor het bijvullen van
glansmiddel deactiveren. Voor de beste
droogprestaties dient u echter altijd
glansmiddel te gebruiken.
Schakel de aanduiding in om de
glansmiddelindicator actief te houden als
u standaard wasmiddel of multitabletten
zonder glansmiddel bevat.
Het uitschakelen van de
melding van een leeg
glansmiddeldoseerbakje
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
1. Druk op Start.
12
www.aeg.com
• De indicatielampjes
en
,
zijn uit.
• Het indicatielampje
blijft knipperen.
• Het display toont de huidige
instelling.
–
6.5 AirDry
AirDry biedt goede droogresultaten met
minder energieverbruik.
= de melding van leeg
glansmiddeldoseerbakje is
uitgeschakeld.
–
= de melding van leeg
glansmiddeldoseerbakje is
ingeschakeld.
2. Druk op Start om de instelling te
wijzigen.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen.
6.4 Het glansmiddelniveau
De vrij te geven hoeveelheid
glansmiddel kan worden ingesteld
tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en
stand 6 (hoogste hoeveelheid). Niveau 0
schakelt het glansmiddeldoseerbakje uit
en er wordt geen glansmiddel
afgegeven.
Fabrieksinstelling: stand 4.
Het glansmiddelniveau
instellen
(indien van toepassing).
1. Druk op Delay.
en
LET OP!
Probeer de deur van het
apparaat niet binnen 2
minuten na automatisch
openen te sluiten. Dit kan
het apparaat beschadigen.
Als hierna de deur
gedurende nog 3 minuten
wordt gesloten, beëindigt
het draaiende programma.
AirDry wordt automatisch bij alle
programma´s geactiveerd, behalve bij
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
• De indicatielampjes
Tijdens de droogfase opent
de deur automatisch en blijft
op een kier staan.
,
zijn uit.
• Het indicatielampje
blijft
knipperen.
• Het display toont de huidige
= niveau 4.
instelling: bijv.
– De glansmiddelniveaus lopen
van 0A tot 6A, waarbij niveau
0A betekent dat er geen
glansmiddel wordt gebruikt.
2. Druk herhaaldelijk op Delay om de
instelling te wijzigen.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen.
Gebruik om de droogresultaten te
verbeteren de optie XtraDry of activeer
AirDry.
LET OP!
Als het apparaat
toegankelijk is voor
kinderen, adviseren wij u om
AirDry te deactiveren, omdat
het openen van de deur
gevaarlijk kan zijn.
Het deactiveren van AirDry
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
1. Druk op Option.
NEDERLANDS
• De indicatielampjes
en
,
zijn uit.
• Het indicatielampje
blijft knipperen.
• Het display toont de huidige
instelling.
–
= AirDry is
uitgeschakeld.
13
–
= AirDry is ingeschakeld.
2. Druk op Option om de instelling te
wijzigen.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen.
7. OPTIES
De gewenste opties moeten
elke keer dat u een
programma start worden
geactiveerd.
De opties kunnen niet
worden in- of uitgeschakeld
als een programma in
werking is.
De knop Option schakelt
tussen de beschikbare
opties en hun mogelijke
combinaties.
Niet alle opties kunnen met
elkaar worden
gecombineerd. Als u opties
hebt geselecteerd die niet
met elkaar te combineren
zijn, dan schakelt het
apparaat automatisch één of
meerdere opties uit. Alleen
de indicatielampjes van de
actieve opties zijn aan.
Als een optie niet van
toepassing is op een
programma, dan gaat het
bijbehorende
indicatielampje niet branden
of het knippert even en gaat
dan uit.
Het activeren van opties kan
van invloed zijn zowel op het
water- en energieverbruik,
als op de programmaduur.
7.1 SprayZone
De optie SprayZone biedt de beste
wasresultaten voor zwaar bevuild
serviesgoed. De optie werkt binnen de
voorbestemde ruimte in de onderste korf
en zorgt voor de hoogste waterdruk en
temperatuur.
LET OP!
Zorg ervoor dat het
serviesgoed dat geplaatst is
in de SprayZone de
bovenste sproeiarm niet
hindert.
Het activeren van SprayZone
Druk op Option totdat het indicatielampje aangaat.
Het display geeft de bijgewerkte
programmaduur weer.
7.2 XtraDry
Activeer deze optie om de
droogprestatie te versterken.
XtraDry is een permanente optie voor
alle programma´s anders dan
.
Het wordt in de volgende cycli
automatisch geactiveerd. Deze
configuratie kan met de tijd worden
gewijzigd.
Elke keer dat
wordt
geactiveerd, gaat XtraDry uit
en moet weer handmatig
worden gekozen.
Het activeren van XtraDry schakelt
TimeSaver uit en vice versa.
Het activeren van XtraDry
Druk op Option totdat het
indicatielampje aangaat.
-
14
www.aeg.com
Het display geeft de bijgewerkte
programmaduur weer.
7.3 TimeSaver
De TimeSaver laat u de duur van een
gekozen programma met ongeveer 50%
verkorten.
De wasresultaten zijn hetzelfde als bij de
normale programmaduur. De
droogresultaten nemen mogelijk iets af.
TimeSaver is standaard uitgeschakeld,
maar kan handmatig worden
geactiveerd. Deze optie kan niet worden
gecombineerd met XtraDry.
Het activeren van TimeSaver
Druk op Option totdat het
indicatielampje aangaat.
Het display geeft de bijgewerkte
programmaduur weer.
Met deze optie verhoogt u de druk en
de temperatuur van het water. De wasen droogfasen zijn korter.
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde stand
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
Indien niet, stel dan de stand van
de waterontharder juist in.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te
verwijderen die misschien nog in het
apparaat zijn achtergebleven.
Gebruik geen afwasmiddel en belaad
de manden niet.
Na het starten van een programma, doet
het apparaat er ongeveer 5 minuten over
om de hars in de waterontharder te
herladen. Het lijkt alsof het apparaat niet
werkt. De wasfase start pas nadat deze
procedure voltooid is. De procedure
wordt regelmatig herhaald.
8.1 Het zoutreservoir
1. Draai de dop linksom om het
zoutreservoir te openen.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met
vaatwasserzout (totdat het vol is).
4. Schud de trechter voorzichtig bij het
handvat om de laatste korrels erin te
krijgen.
5. Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
LET OP!
Gebruik uitsluitend grof zout
dat voor vaatwassers is
gemaakt. Fijn zout verhoogt
het risico op corrosie.
Het zout wordt gebruikt om de hars in de
waterontharder te herladen en voor
goede wasresultaten voor dagelijks
gebruik.
Het zoutreservoir vullen
6. Draai de dop van het zoutreservoir
rechtsom om het zoutreservoir te
sluiten.
NEDERLANDS
LET OP!
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u
het bijvult. Start na het
bijvullen van het
zoutreservoir onmiddellijk
het korste programma om
corrosie te voorkomen. Doe
geen vaat in het manden.
8.2 Het vullen van het
glansmiddeldoseerbakje
A
B
15
LET OP!
Gebruik alleen
glansspoelmiddel voor
vaatwassers.
1. Open het deksel (C).
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (B)
niet verder dan de aanduiding
''MAX''.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te
voorkomen dat er te veel schuim
ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de
deksel op zijn plaats dicht klikt.
Vul het
glansmiddeldoseerbakje bij
wanneer de indicatie (A)
helder wordt.
C
9. DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan/uit-toets om het
apparaat in te schakelen.
Zorg dat het apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
als het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type
lading en de mate van vervuiling.
9.1 Vaatwasmiddel gebruiken
A
B
C
16
www.aeg.com
LET OP!
Gebruik uitsluitend
vaatwasmiddelen die
specifiek zijn bedoeld voor
gebruik in vaatwassers
1. Druk op de ontgrendelknop (A) om
de deksel te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder
in het doseerbakje (B).
3. Plaats een kleine hoeveelheid van
het vaatwasmiddel in de binnenkant
van de deur van het apparaat als het
programma een voorwasfase heeft.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de
deksel op zijn plaats dichtklikt.
9.2 Een programma instellen
en starten
Een programma starten
1. Druk op de aan/uit-knop om het
apparaat te activeren. Zorg dat het
apparaat in de keuzemodus
Programma staat en de deur
gesloten is.
2. Blijf op Program drukken totdat het
indicatielampje van het gewenste
programma aangaat.
Het display geeft de programmaduur
weer.
3. Stel de bruikbare opties in.
4. Druk op Start om het programma te
starten.
• Het indicatielampje van de
lopende fase is aan.
• De programmaduur neemt af in
stappen van 1 minuut.
Een programma starten met
een uitgestelde start
1. Stel een programma in.
2. Blijf op Delay drukken tot het display
de uitgestelde tijd toont die u wilt
instellen (van 1 tot 24 uur).
3. Druk op Start om het aftellen te
starten.
• Het
-lampje brandt.
• De resterende tijd telt af in uren.
Het laatste uur wordt in minuten
weergegeven.
Als het aftellen klaar is, start het
programma en gaat het indicatielampje
van de lopende fase branden. Het
indicatielampje
is uit.
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent terwijl een
programma loopt, stopt het apparaat.
Dit kan het energieverbruik en de
programmaduur beïnvloeden. Als u de
deur weer sluit, gaat het apparaat verder
vanaf het moment van onderbreking.
Als de deur tijdens de
droogfase langer dan 30
seconden wordt geopend,
stopt het lopende
programma. Dit gebeurt niet
als de deur wordt geopend
door de functie AirDry.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Als u de uitgestelde start annuleert,
moet u een programma en de opties
opnieuw instellen.
Houd tegelijkertijd Delay en Option
ingedrukt tot het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Een programma annuleren
Houd tegelijkertijd Delay en Option
ingedrukt tot het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Controleer of er vaatwasmiddel in het
vaatwasmiddelbakje aanwezig is voordat
u een nieuw programma start.
Einde van het programma
Nadat het programma is voltooid,
verschijnt 0:00 op het display. Het
lampje is aan.
Alle knoppen zijn inactief behalve de
aan/uit knop.
1. Druk op de aan/uit-toets of wacht
totdat de Auto Off-functie het
apparaat automatisch heeft
uitgeschakeld.
-
NEDERLANDS
Als u de deur opent voor de
activering van Auto Off, wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld.
2. Draai de waterkraan dicht.
De Auto Off-functie
17
De functie gaat werken:
• 5 minuten na voltooiing van het
programma.
• Als het programma na 5 minuten nog
niet is gestart.
Deze functie verlaagt het energieverbruik
door het apparaat automatisch uit te
schakelen als het niet werkt.
10. AANWIJZINGEN EN TIPS
10.1 Algemene
Volg de onderstaande tips om te zorgen
voor optimale schoonmaak- en
droogresultaten en ook het milieu te
helpen beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Kies indien
nodig een programma met
voorwasfase.
• Gebruik altijd de hele ruimte van de
mandjes.
• Zorg ervoor dat de vaat in de manden
elkaar niet raakt of overlapt. Alleen
dan kan het water de vaat volledig
bereiken en wassen.
• U kunt apart vaatwasmiddel,
glansmiddel en zout gebruiken of
kiezen voor het gebruik van
multitabletten (bijv. ''alles-in-1''). Volg
de instructies op de verpakking.
• Kies een programma volgens het type
vaat en de mate van vervuiling.
biedt het meest efficiënte
verbruik van water en energie.
10.2 Gebruik van zout,
glansmiddel en vaatwasmiddel
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor vaatwassers.
Overige producten kunnen het
apparaat beschadigen.
• Maar in gebieden met hard en erg
hard water raden we het gebruik aan
van standaard vaatwasmiddel
(poeder, gel, tabletten zonder extra
middelen), met afzonderlijk
glansmiddel en zout voor optimale
reinigings- en droogresultaten.
• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij
korte programma's niet geheel op.
Om te voorkomen dat
vaatwasmiddelresten op het servies
achterblijven, raden we u aan om
tabletten enkel bij lange programma's
te gebruiken.
• Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de
instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
10.3 Wat moet u doen als u
wilt stoppen met het gebruik
van multitabletten
Volg de volgende stappen voordat u
begint met het gebruiken van apart
wasmiddel, zout en glansmiddel:
1. Stel het hoogste niveau van de
waterontharder in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase. Voeg geen afwasmiddel
toe en ruim de mandjes niet in.
4. Als het programma is voltooid,
wijzigt u de waterontharder in de
waterhardheid van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
6. De aanduiding leeg
glansmiddelreservoir activeren.
10.4 De korven inruimen
• Gebruik het apparaat uitsluitend om
afwasmachinebestendige voorwerpen
af te wassen.
• Reinig geen voorwerpen in het
apparaat die gemaakt zijn van hout,
hoorn, aluminium, tin en koper.
18
www.aeg.com
• Reinig geen voorwerpen in het
apparaat die water kunnen
absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder grote voedselresten van de
borden.
• Week kookgerei met aangebrande
voedselresten voor voordat u ze in
het apparaat zet.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg er voor dat glazen elkaar niet
aanraken.
• Leg lichte voorwerpen in het
bovenrek. Zorg ervoor dat de
voorwerpen niet kunnen verschuiven.
• Doe bestek en kleine items in het
bestekmand.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma geschikt is voor het
type lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
10.6 De rekken uitruimen
1. Laat de borden afkoelen voordat u
deze uit het apparaat neemt. Hete
borden zijn gevoelig voor
beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit.
Na voltooiing van het
programma kan er zich aan
de binnenkant van het
apparaat nog water
bevinden.
10.5 Voor het starten van een
programma
Zorg er, voordat u het gekozen
programma start, voor dat:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
11. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit en
trek de stekker uit het
stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen
verricht.
Vuile filters en verstopte
sproeiarmen verminderen
de wasresultaten. Controleer
regelmatig de filters en
reinig deze zo nodig.
C
B
A
11.1 De filters reinigen
Het filtersystem bestaat uit 3 delen.
1. Draai de filter (B) linksom en
verwijder het.
NEDERLANDS
19
7. Plaats de filters (B) en (C) terug.
8. Plaats de filter (B) terug in de platte
filter (A). Rechtsom draaien tot het
vastzit.
2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).
3. Verwijder de platte filter (A).
4. Was de filters.
LET OP!
Een onjuiste plaatsing van
de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en het
apparaat beschadigen.
11.2 De bovenste sproeiarm
schoonmaken
5. Zorg ervoor dat er geen etensresten
of vuil in of rond de rand van de
opvangbak zitten.
6. Plaats de platte filter (A) terug. Zorg
ervoor dat het goed onder de 2
geleidingen zit.
We raden u aan om de bovenste
sproeiarm regelmatig schoon te maken
om te voorkomen dat vuil de gaten
verstopt.
Verstopte gaten kunnen
onbevredigende wasresultaten
opleveren.
1. Trek het bovenrek naar buiten.
2. Druk om de sproeiarm van de mand
los te maken de sproeiarm naar
boven en draai hem tegelijkertijd
naar rechts.
20
www.aeg.com
11.3 Buitenkant reinigen
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
11.4 De binnenkant van de
machine reinigen
3. Reinig de sproeiarm onder stromend
water. Gebruik een smal en puntig
gereedschap, bijv. een tandenstoker,
om de vuildeeltjes uit de gaten te
verwijderen.
4. Druk om de sproeiarm weer op zijn
plaats te installeren de sproeiarm
naar boven en draai hem
tegelijkertijd naar links totdat hij op
zijn plaats vergrendelt.
• Reinig het apparaat zorgvuldig,
inclusief de rubberen afdichting van
de deur, met een zachte, vochtige
doek.
• Gebruik om de prestaties van uw
apparaat te onderhouden minstens
elke twee maanden een
reinigingsproduct dat specifiek is
ontwikkeld voor vaatwassers. Volg de
instructies op de verpakking van de
producten zorgvuldig op.
• Gebruik het programma
voor
optimale reinigingsresultaten.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, scherpe voorwerpen,
sterke chemicaliën, pannensponsjes
of oplosmiddelen.
• Het regelmatig gebruiken van korte
programma´s kan ophoping van vet
en kalk in het apparaat tot gevolg
hebben. Draai minstens tweemaal per
maand lange programma´s om deze
ophoping te voorkomen.
NEDERLANDS
21
12. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Onjuiste reparatie van het
apparaat kan een gevaar
voor de veiligheid van de
gebruiker vormen. Alle
reparaties moeten worden
uitgevoerd door bevoegd
personeel.
zonder contact op te nemen met een
erkend servicecentrum.
Zie de onderstaande tabel voor
informatie over mogelijke problemen.
Bij sommige problemen wordt er op de
display een alarmcode weergegeven.
Het merendeel van de problemen die
ontstaan kunnen worden opgelost
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
• Verzeker u ervan dat de netstekker is aangesloten op
het stopcontact.
• Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
Het programma start niet.
• Verzeker u ervan dat de klep van het apparaat gesloten
is.
• Druk op Start.
• Als startuitstel is ingesteld, annuleert u deze functie of
wacht u tot het einde van het aftellen.
• Het apparaat herlaadt de hars uit de waterontharder. De
duur van de procedure is ongeveer 5 minuten.
Het apparaat wordt niet gevuld met water.
• Verzeker u ervan dat de waterkraan geopend is.
• Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is.
Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw
plaatselijke waterleidingsbedrijf.
• Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is.
• Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt
is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het display toont
of
.
Het apparaat pompt geen
water weg.
Op het display verschijnt
.
• Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt
is.
• Controleer of het filter in de afvoerslang niet verstopt is.
• Controleer of het binnenfiltersysteem niet verstopt is.
• Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of
bochten heeft.
De anti-overstromingsbevei- • Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de
liging is ingeschakeld.
service-afdeling.
Op het display verschijnt
.
22
www.aeg.com
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat stopt en start
meerdere keren tijdens de
werking.
• Dat is normaal. Het voorziet in optimale reinigingsresultaten en energiebesparing.
Het programma duurt te
lang.
• Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annuleert u
de uitgestelde start of wacht u tot het aftellen voorbij is.
• Activeer de optie TimeSaver om de programmaduur te
verkorten.
• Het activeren van deze optie kan de duur van het programma verlengen.
De resterende duur in het
display wordt verlengd en
schakelt bijna naar het eind
van de programmaduur.
• Dit is geen storing. Het apparaat werkt goed.
Kleine lekkage uit de deur
van het apparaat.
• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare pootjes (indien van toepassing).
• De deur van het apparaat is niet gecentreerd op de
kuip. Verstel de achterpoot (indien van toepassing).
De deur van het apparaat
sluit moeilijk.
• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare pootjes (indien van toepassing).
• Delen van het serviesgoed steken uit de korven.
Ratelende / kloppende geluiden vanuit het apparaat.
• Het serviesgoed is niet juist in de korven gerangschikt.
Raadpleeg de folder voor het laden van de korven.
• Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
Het apparaat maakt kortslui- • De stroomsterkte is onvoldoende om alle tegelijk werting.
kende apparaten van stroom te voorzien. Controleer de
stroomsterkte van het stopcontact en het vermogen op
de meter, of zet één van de in gebruik zijnde apparaten
uit.
• Interne elektrische storing van het apparaat. Neem contact op met de klantenservice.
Raadpleeg "Voor het
eerste gebruik", "Dagelijks
gebruik", of "Aanwijzingen
en tips" voor andere
mogelijke oorzaken.
Schakel het apparaat na controle aan en
uit. Als het probleem opnieuw optreedt,
neemt u contact op met onze
klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel
vermeld zijn, neemt u contact op met de
service-afdeling.
NEDERLANDS
23
12.1 De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
Slechte wasresultaten.
• Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en
tips" en de folder voor het laden van de korf.
• Gebruik intensievere wasprogramma´s.
• Activeer de optie SprayZone om zwaar bevuilde items
te reinigen.
• Maak de inspuiters van de sproeiarm en het filter
schoon. Zie "Onderhoud en reiniging".
Slechte droogresultaten.
• Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat
gestaan.
• Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel
is niet voldoende. Stel de dosering van het glansmiddel in op een hogere stand.
• Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek
worden afgedroogd.
• Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry en stel AirDry in.
• We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in
combinatie met wastabletten.
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en serviesgoed.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog.
Zet de dosering van het glansmiddel op een lagere
stand.
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
Vlekken en opgedroogde watervlekken op glazen en servies.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag.
Zet de dosering van het glansmiddel op een hogere
stand.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Het serviesgoed is nat.
• Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry en stel AirDry in.
• Het programma heeft geen droogfase of heeft een
droogfase met lage temperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
• De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldoseerbakje en gebruik het glansmiddel samen met
de multitabletten.
De binnenkant van het apparaat is nat.
• Dit is geen storing van het apparaat. Vochtige lucht
condenseert op de wanden van het apparaat.
Opvallend veel schuim tijdens
het wassen.
• Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die specifiek zijn
bedoeld voor gebruik in vaatwassers.
• Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op
met de klantenservice.
24
www.aeg.com
Storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
Roestresten op bestek.
• Er wordt voor het wassen teveel zout in het water gebruikt. Zie 'De waterontharder instellen'.
• Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst.
Zet zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij
elkaar.
Er bevinden zich aan het einde • De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldovan het programma resten van
seerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld
vaatwasmiddel in het vaatwasdoor het water.
middeldoseerbakje.
• Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwasmiddeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de bovenste sproeiarmen niet geblokkeerd of verstopt zijn.
• Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het
klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen
belemmeren.
Geuren in het apparaat.
• Raadpleeg "Reiniging binnenkant".
• Start het programma
met een ontkalker of een reinigingsproduct bestemd voor vaatwassers.
Kalkresten op het serviesgoed, op de kuip en aan de
binnenkant van de deur.
• Het zoutniveau is laag, controleer de bijvulaanduiding.
• De dop van het zoutreservoir zit los.
• U heeft hard kraanwater. Zie 'De waterontharder instellen'.
• Gebruik zout en stel zelfs bij gebruik van multitabletten de waterontharder in. Zie 'De waterontharder instellen'.
• Start het programma
met een ontkalker bestemd
voor vaatwassers.
• Raadpleeg "Reiniging binnenkant".
• Probeer een ander wasmiddel.
• Neem contact op met de wasmiddelfabrikant.
Dof, ontkleurd of afgeschilverd serviesgoed.
• Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen in het apparaat worden gewassen.
• Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder
voor het laden van de korven.
• Leg tere voorwerpen in de bovenkorf.
• Kies het aangewezen programma om tere items en
glaswerk te reinigen. Raadpleeg "Programma´s".
Raadpleeg "Voor het
eerste gebruik", "Dagelijks
gebruik" of "Aanwijzingen
en tips" voor mogelijke
andere oorzaken.
NEDERLANDS
13. PRODUCTINFORMATIEBLAD
Handelsmerk
AEG
Model
FFB64606PM 911414400
Nominale capaciteit (standaardcouverts)
13
Energie-efficiëntieklasse
A+++
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 280
standaardcycli met toevoer van koud water en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke
energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop
het apparaat wordt gebruikt.
234
Energieverbruik van standaard reinigingscyclus (kWh)
0.832
Het elektriciteitsverbruik in de uit-stand (W)
0.10
Het elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W)
5.0
Waterverbruik in liter per jaar, op basis van 280 standaard reinigingscycli. Het werkelijke waterverbruik
hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt
2940
Droogefficiencyklasse op een schaal van G (minst effici- A
ent) tot A (meest efficiënt)
Het "standaardprogramma" de standaardcyclus is
waarop de informatie op het etiket en de productkaart
betrekking heeft, dat dit programma geschikt is voor
het wassen van normaal bevuild tafelgerei, en dat het
het meest efficiënte programma is wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft Het wordt aangeduid als "Eco" -programma.
Programmatijd van standaard reinigingscyclus (min)
240
De duur van de sluimerstand (min)
5
Geluidsvermogensniveau (db(A) re 1pW)
44
Ingebouwde apparatuur J/N
Nee
14. EXTRA TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte (mm)
596 / 850 / 610
Elektrische aansluiting 1)
Voltage (V)
200 - 240
Frequentie (Hz)
50 - 60
bar (minimaal en maximaal)
0.5 - 8
MPa (minimaal en maximaal)
0.05 - 0.8
Watertoevoerdruk
25
26
www.aeg.com
Watertoevoer
Koud water of warm water 2)
max. 60 °C
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door een alternatieve, milieuvriendelijkere energiebron geproduceerd wordt (bijv.
zonnepanelen), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
15. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
DEUTSCH
27
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 28
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................30
3. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 31
4. BEDIENFELD..............................................................................................................32
5. PROGRAMME............................................................................................................ 33
6. EINSTELLUNGEN...................................................................................................... 35
7. OPTIONEN.................................................................................................................38
8. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME................................................................... 39
9. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 41
10. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................ 42
11. REINIGUNG UND PFLEGE..................................................................................... 44
12. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 46
13. PRODUKTDATENBLATT........................................................................................ 50
14. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN................................................................... 51
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
28
1.
www.aeg.com
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung
müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von
Kindern fern.
Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten
Gerät fern.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.
DEUTSCH
Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern.
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät
vor.
Der Betriebswasserdruck (Mindest- und Höchstdruck)
muss zwischen 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) liegen
Beachten Sie, dass die Höchstzahl an Maßgedecken
13 beträgt.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
Stellen Sie Besteck mit scharfen Spitzen mit der Spitze
nach unten in den Besteckkorb oder legen Sie es in
die Besteckschublade mit den scharfen Kanten nach
unten.
Lassen Sie das Gerät bei geöffneter Tür nicht
unbeaufsichtigt, damit sie nicht versehentlich auf sie
treten.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- und/
oder Dampfstrahl.
Besitzt das Gerät Lüftungsschlitze im Boden, dürfen
diese zum Beispiel nicht von einem Bodenbelag
blockiert werden.
Das Gerät muss mit den mitgelieferten neuen
Schläuchen an die Wasserversorgung angeschlossen
werden. Alte Schläuche dürfen nicht wieder
verwendet werden.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
30
www.aeg.com
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur unter
0 °C absinken kann, und benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn die Temperatur
unter 0 °C absinkt.
• Montieren Sie das Gerät an einem
sicheren und geeigneten Ort, der den
Montageanforderungen entspricht.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an
eine ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls
das Netzkabel des Geräts ersetzt
werden muss, lassen Sie diese Arbeit
durch unseren autorisierten
Kundendienst durchführen.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
• Nur Großbritannien und Irland. Dieses
Gerät ist mit einem 13 A-Netzstecker
ausgestattet. Muss die Sicherung im
Netzstecker ausgetauscht werden,
setzen Sie immer eine 13 A-Sicherung
des Typs ASTA (BS 1362) ein.
2.3 Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die
Wasserschläuche nicht zu
beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche, an denen
Reparaturarbeiten ausgeführt wurden
oder neue Geräte (Wasserzähler usw.)
an das Gerät anschließen, lassen Sie
Wasser durch die Schläuche fließen,
bis es sauber austritt.
• Stellen Sie sicher, dass es keine
sichtbaren Wasserlecks während und
nach dem ersten Gebrauch des
Gerätes gibt.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt
über ein Sicherheitsventil und eine
Ummantelung mit einem
innenliegenden Netzkabel.
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
• Drehen Sie sofort den Wasserhahn zu
und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose, wenn der
Wasserzulaufschlauch beschädigt ist.
Wenden Sie sich für den Austausch
DEUTSCH
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
des Wasserzulaufschlauchs an den
autorisierten Kundendienst.
2.4 Gebrauch
2.5 Service
• Setzen oder stellen Sie sich niemals
auf die geöffnete Gerätetür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind
gefährlich. Beachten Sie die
Sicherheitsanweisungen auf der
Reinigungsmittelverpackung.
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht
zum Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem
Gerät, bevor das Programm beendet
ist. Auf dem Geschirr kann noch etwas
Reinigungsmittel haften.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während
des Ablaufs eines Programms öffnen.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
2.6 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
1 2
3
13
12
1
2
3
4
11
Arbeitsplatte
Oberer Sprüharm
Mittlerer Sprüharm
Unterer Sprüharm
10 9
31
6
8
7
5
6
7
8
Siebe
Typenschild
Salzbehälter
Entlüftung
5
4
32
www.aeg.com
9 Klarspülmittel-Dosierer
10 Reinigungsmittelfach
11 Besteckkorb
12 Unterkorb
13 Oberkorb
4. BEDIENFELD
1
2
8
1
2
3
4
5
Taste „Ein/Aus“
Program Taste
Programmkontrolllampen
Display
Delay Taste
3
4
7
5
6
6 Option Taste
7 Kontrolllampen
8 Start Taste
4.1 Kontrolllampen
Kontrolllampe
Beschreibung
Kontrolllampe Salz. Leuchtet, wenn der Salzbehälter nachgefüllt werden
muss. Sie erlischt während des Programmbetriebs.
Kontrolllampe Klarspülmittel. Leuchtet, wenn der Klarspülmittel-Dosierer
nachgefüllt werden muss. Sie erlischt während des Programmbetriebs.
Spülgang Leuchtet während des Spülgangs auf.
Spülgang. Leuchtet während der Spülphase auf.
Trockenphase. Leuchtet während der Trocknungsphase auf.
DEUTSCH
Kontrolllampe
Beschreibung
Kontrolllampe Programmende. Leuchtet nach dem Ende des Spülprogramms.
Kontrolllampe Delay.
Kontrolllampe TimeSaver.
Kontrolllampe XtraDry.
Kontrolllampe SprayZone.
5. PROGRAMME
Die Nummerierung der Programme in
der Tabelle entspricht möglicherweise
Programme
Verschmutzungsgrad
Beladung
nicht ihrer Reihenfolge auf dem
Bedienfeld.
Programmphasen
Option
• Normaler Ver• Vorspülgang
• XtraDry
schmutzungsgrad • Hauptspülgang 50 • SprayZone
• Geschirr und Be°C
steck
• Spülen
• Trocknen
1)
2)
• Alle
• Vorspülgang
• Geschirr, Besteck, • Hauptspülgang
Töpfe und Pfanvon 45 °C bis 70
nen
°C
• Spülen
• Trocknen
• XtraDry
• SprayZone
3)
• Unterschiedlicher
Verschmutzungsgrad
• Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
• Vorspülgang
• TimeSaver
• Hauptspülgang 50 • XtraDry
°C und 65 °C
• SprayZone
• Spülen
• Trocknen
4)
• Starker Verschmutzungsgrad
• Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
• Vorspülgang
• TimeSaver
• Hauptspülgang 70 • XtraDry
°C
• SprayZone
• Spülen
• Trocknen
33
34
www.aeg.com
Programme
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
Option
5)
• Normaler Ver• Hauptspülgang 60 • XtraDry
schmutzungsgrad
°C
• SprayZone
• Geschirr und Be- • Spülen
steck
• Trocknen
6)
• Leichter Ver• Hauptspülgang 60 • XtraDry
schmutzungsgrad
°C
• Geschirr und Be- • Spülen
steck
• Normaler oder
• Hauptspülgang 45 • XtraDry
leichter Ver°C
schmutzungsgrad • Spülen
• Empfindliches
• Trocknen
Geschirr und Gläser
7)
8)
9)
• Normaler Ver• Vorspülgang
• XtraDry
schmutzungsgrad • Hauptspülgang 50
• Geschirr und Be°C
steck
• Spülen
• Trocknen
• Leeres Gerät
• Selbstreinigung
1) Dieses Programm gewährleistet den wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr und Besteck. Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute.
2) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben. Es stellt
dann automatisch die Wassertemperatur und -menge, den Energieverbrauch und die Programmdauer
ein.
3) Mit diesem Programm können Sie Geschirr mit unterschiedlichem Verschmutzungsgrad spülen. Ordnen Sie das stark verschmutzte Geschirr in den Unterkorb und das normal verschmutzte Geschirr in den
Oberkorb ein. Der Wasserdruck und die -temperatur sind im Unterkorb höher als im Oberkorb.
4) Dieses Programm dient zum Spülen von stark verschmutztem Geschirr mit einem hohen Wasserdruck
und einer hohen Temperatur.
5) Mit diesem Programm können Sie Geschirr mit normalem Verschmutzungsgrad spülen.
6) Dieses Programm eignet sich zum schnellen Spülen eines Geräts, das voll oder halb voll mit vor kurzem benutzten oder leicht verschmutzten Geschirr beladen ist.
7) Das Programm regelt die Wassertemperatur, um empfindliche Gegenstände und insbesondere Glas
schonend zu spülen.
8) Dies ist das leiseste Programm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen Drehzahl, um die Geräuschentwicklung des Geräts zu verringern. Aufgrund der niedrigen Drehzahl verlängert sich die Programmdauer.
9) Dieses Programm dient der wirksamen und effizienten Reinigung des Geräteinnenraums. Es entfernt
Kalk- und Fettablagerungen. Das Programm sollte mindestens alle 2 Monate mit einem Entkalker oder
Reinigungsmittel für Geschirrspüler ausgeführt werden, wobei das Gerät leer sein muss.
DEUTSCH
35
5.1 Verbrauchswerte
Programm 1)
Wasserverbrauch
(l)
Energieverbrauch
(kWh)
Dauer
(Min.)
10,5
0.832
240
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12.9
1.14
89
10
0.9
30
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
10
0.86
60 - 70
1) Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die ausgewählten
Optionen und die Geschirrmenge können die Werte verändern.
5.2 Informationen für
Prüfinstitute
Wenn Sie Informationen zur
Durchführung von Leistungsprüfungen
(z.B. gemäß EN60436) benötigen,
schicken Sie eine E-Mail an:
Geben Sie in Ihrer Anfrage den
Produktnummerncode (PNC) an, den Sie
auf dem Typenschild finden.
Bezüglich anderer Fragen zu Ihrem
Geschirrspüler siehe die mit dem Gerät
gelieferte Bedienungsanleitung.
info.test@dishwasher-production.com
6. EINSTELLUNGEN
6.1 Programmwahlmodus und
Benutzermodus
Wenn sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet, kann ein
Programm eingestellt und der
Benutzermodus aufgerufen werden.
Einstellungen, die im Benutzermodus
verfügbar sind:
• Die Stufe des Wasserenthärters
gemäß der Wasserhärte.
• Ein- und Ausschalten der
Klarspülmittelnachfüllanzeige.
• Klarspülmittelstufe gemäß der
erforderlichen Dosierung.
• Ein- und Ausschalten von AirDry.
Da das Gerät die Einstellungen
speichert, müssen sie nicht vor jedem
Programmstart erneut konfiguriert
werden.
Einstellen des
Programmwahlmodus
Das Gerät befindet sich im
Programmwahlmodus, wenn die
Programmkontrolllampe
leuchtet und das Display die
Programmdauer anzeigt.
Nach dem Einschalten befindet sich das
Gerät standardmäßig im
36
www.aeg.com
auf die Spülergebnisse und das Gerät
auswirken könnten.
Programmwahlmodus. Anderenfalls
stellen Sie den Programmwahlmodus
folgendermaßen ein:
Halten Sie Delay und Option gleichzeitig
gedrückt, bis sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet.
Aufrufen des Benutzermodus
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet.
Halten Sie zum Aufrufen des
Benutzermodus gleichzeitig Delay und
Option gedrückt, bis die Kontrolllampen
Je höher der Mineralgehalt ist, um so
härter ist Ihr Wasser. Die Wasserhärte
wird in gleichwertigen Einheiten
gemessen.
Der Enthärter muss entsprechend der
Wasserhärte Ihres Gebietes eingestellt
werden. Ihr lokales Wasserwerk kann Sie
über die Wasserhärte in Ihrem Gebiet
informieren. Der Wasserenthärter muss
unbedingt auf die richtige Stufe
eingestellt werden, um gute
Spülergebnisse zu garantieren.
,
,
und
blinken und das Display nichts anzeigt.
6.2 Wasserenthärter
Der Wasserenthärter entfernt Mineralien
aus dem Spülwasser, die sich nachteilig
Wasserhärte
Deutsche Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade (°fH)
mmol/l
Clarke Was- Einstellung für den
serhärtegra- Wasserenthärter
de
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Werkseitige Einstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Stellen Sie unabhängig vom
verwendeten Reinigungsmittel den
richtigen Wasserhärtegrad ein, damit
die Salznachfüllanzeige eingeschaltet
bleibt.
Multi-Reinigungstabletten
eignen sich nicht zum
Enthärten von hartem
Wasser.
DEUTSCH
Einstellen des
Wasserenthärters
• Die Kontrolllampen
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Benutzermodus befindet.
• Die Kontrolllampe
blinkt weiterhin.
• Im Display wird die aktuelle
Einstellung angezeigt.
und
1. Drücken Sie Program.
• Die Kontrolllampen
und
,
erlöschen.
• Die Kontrolllampe
blinkt
weiterhin.
• Im Display wird die aktuelle
=
Einstellung angezeigt: z. B.
Stufe 5.
2. Drücken Sie Program wiederholt
zum Ändern der Einstellung.
3. Drücken Sie Ein/Aus zum Bestätigen
der Einstellung.
6.3
Klarspülmittelnachfüllanzeige
Das Klarspülmittel ermöglicht das
Trocknen des Geschirrs ohne Streifen
und Flecken. Es wird automatisch
während der heißen Spülphasen
abgegeben.
Ist das Klarspülmittelfach leer, wird die
Klarspülmittelnachfüllanzeige
eingeschaltet und weist darauf hin, dass
Klarspülmittel nachgefüllt werden sollte.
Wenn Sie Multi-Reinigungstabletten
verwenden, und die
Reinigungsergebnisse zufriedenstellend
sind, können Sie die
Klarspülmittelnachfüllanzeige
ausschalten. Für eine bessere
Trocknungsleistung empfehlen wir
jedoch stets Klarspülmittel zu
verwenden.
Verwenden Sie die üblichen
Reinigungsmittel oder MultiReinigungstabletten ohne Klarspülmittel,
schalten Sie die
Klarspülmittelnachfüllanzeige ein.
Ausschalten der
Klarspülmittelnachfüllanzeige
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Benutzermodus befindet.
1. Drücken Sie Start.
–
37
,
erlöschen.
= die
Klarspülmittelnachfüllanzeige
ist ausgeschaltet.
–
= die
Klarspülmittelnachfüllanzeige
ist eingeschaltet.
2. Drücken Sie Start zum Ändern der
Einstellung.
3. Drücken Sie Ein/Aus zum Bestätigen
der Einstellung.
6.4 Klarspülmittelmenge
Die Zugabemenge für das Klarspülmittel
kann zwischen Stufe 1 (Mindestmenge)
und Stufe 6 (Höchstmenge) eingestellt
werden. Bei Stufe 0 wird der
Klarspülmittel-Dosierer ausgeschaltet
und es wird kein Klarspülmittel
zugegeben.
Werkseitige Einstellung: Stufe 4.
Einstellen der
Klarspülmittelstufe
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Benutzermodus befindet.
1. Drücken Sie Delay.
• Die Kontrolllampen
erlöschen.
,
und
• Die Kontrolllampe
blinkt
weiterhin.
• Im Display wird die aktuelle
=
Einstellung angezeigt: z. B.
Stufe 4.
– Die Klarspülmittelstufen
reichen von 0A bis 6A, wobei
bei Stufe 0A kein
Klarspülmittel zugegeben
wird.
2. Drücken Sie Delay wiederholt zum
Ändern der Einstellung.
3. Drücken Sie Ein/Aus zum Bestätigen
der Einstellung.
38
www.aeg.com
6.5 AirDry
AirDry wird bei allen Programmen mit
AirDry verbessert die Trockenergebnisse
bei einem geringeren Energieverbrauch.
Ausnahme von
(falls vorhanden)
automatisch eingeschaltet.
Zur Verbesserung der
Trocknungsleistung beachten Sie die
XtraDry-Option oder schalten Sie AirDry
ein.
VORSICHT!
Haben Kinder Zugang zum
Gerät, wird empfohlen
AirDry auszuschalten, da das
Öffnen der Tür eine Gefahr
darstellen könnte.
So schalten Sie AirDry aus
Während der Trockenphase
wird die Tür automatisch
geöffnet und bleibt einen
Spaltbreit offen.
VORSICHT!
Versuchen Sie nicht, die
Gerätetür innerhalb der
ersten 2 Minuten nach der
automatischen Öffnung zu
schließen. Andernfalls kann
das Gerät beschädigt
werden.
Wird die Tür danach für
weitere 3 Minuten
geschlossen, wird das
laufende Programm
beendet.
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Benutzermodus befindet.
1. Drücken Sie Option.
• Die Kontrolllampen
und
,
erlöschen.
• Die Kontrolllampe
blinkt weiterhin.
• Im Display wird die aktuelle
Einstellung angezeigt.
–
= AirDry ist
ausgeschaltet.
–
= AirDry ist eingeschaltet.
2. Drücken Sie Option zum Ändern der
Einstellung.
3. Drücken Sie Ein/Aus zum Bestätigen
der Einstellung.
7. OPTIONEN
Sie müssen die gewünschten
Optionen vor dem
Programmstart einschalten.
Es ist nicht möglich,
Optionen während eines
laufenden Programms einoder auszuschalten.
Die Option-Taste schaltet
zwischen den verfügbaren
Optionen und den
möglichen Kombinationen
um.
Nicht alle Optionen lassen
sich miteinander
kombinieren. Wenn Sie
Optionen eingeschaltet
haben, die nicht miteinander
kombinierbar sind, schaltet
das Gerät automatisch eine
oder mehrere von ihnen aus.
Es leuchten dann nur die
Kontrolllampen der noch
eingeschalteten Optionen.
DEUTSCH
Ist die Option nicht mit
einem Programm
kombinierbar, leuchtet die
entsprechende
Kontrolllampe nicht oder sie
blinkt ein paar Sekunden
schnell und erlischt dann.
Die eingeschalteten
Optionen können sich auf
den Wasser- und
Energieverbrauch sowie die
Programmdauer auswirken.
7.1 SprayZone
Die Option SprayZone gewährleistet die
besten Spülergebnisse für stark
verschmutzte Geschirrteile. Die Option
wird für den dafür vorgesehen Bereich im
Unterkorb eingeschaltet, der den
höchsten Wasserdruck und die höchste
Temperatur gewährleistet.
VORSICHT!
Stellen Sie sicher, das die
Geschirrteile in der
SprayZone nicht den oberen
Sprüharm behindern.
So schalten Sie SprayZone ein
Drücken Sie Option, bis die
leuchtet.
Kontrolllampe
Das Display zeigt die aktualisierte
Programmdauer an.
39
Spülprogrammen eingeschaltet. Sie
können diese Konfiguration jederzeit
ändern.
Jedes Mal, wenn
eingeschaltet wird, wird die
Option XtraDry
ausgeschaltet und muss
manuell ausgewählt werden.
Durch das Einschalten von XtraDry wird
TimeSaver ausgeschaltet und
umgekehrt.
So schalten Sie XtraDry ein
Drücken Sie Option, bis die
leuchtet.
Kontrolllampe
Das Display zeigt die aktualisierte
Programmdauer an.
7.3 TimeSaver
Mit dem TimeSaver können Sie die
Dauer des gewählten Programms um
etwa 50% verkürzen.
Die Spülergebnisse entsprechen denen
einer normalen Programmdauer. Die
Trockenergebnisse können
beeinträchtigt werden.
Wenn diese Option eingeschaltet ist,
erhöht sich der Wasserdruck und die
Wassertemperatur. Die Spül- und
Trockenphasen verkürzen sich.
7.2 XtraDry
Standardmäßig ist der TimeSaver
ausgeschaltet, es ist jedoch möglich, ihn
manuell einzuschalten. Die Option kann
nicht mit XtraDry kombiniert werden.
Schalten Sie diese Option ein, um die
Trocknungsleistung zu erhöhen.
So schalten Sie TimeSaver ein
Die Option XtraDry bleibt permanent für
alle Programme mit Ausnahme von
Drücken Sie Option, bis die
eingeschaltet. Sie wird
automatisch in den nächsten
Kontrolllampe
leuchtet.
Das Display zeigt die aktualisierte
Programmdauer an.
8. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des
Wasserenthärters der Wasserhärte
in Ihrem Gebiet entspricht. Wenn
nicht, stellen Sie die
Wasserenthärterstufe ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter.
3. Füllen Sie den KlarspülmittelDosierer.
4. Öffnen Sie den Wasserhahn.
5. Starten Sie ein Programm, um
Fertigungsrückstände, die sich
möglicherweise noch im Gerät
40
www.aeg.com
befinden können, zu beseitigen.
Verwenden Sie kein
Reinigungsmittel, und beladen Sie
die Körbe nicht.
Wenn Sie ein Programm starten, kann es
bis zu 5 Minuten dauern das Filterharz
des Wasserenthärters zu regenerieren.
Das Gerät scheint nicht zu arbeiten. Die
Spülphase startet erst nach Abschluss
dieses Vorgangs. Dieser Vorgang wird
regelmäßig wiederholt.
8.1 Salzbehälter
VORSICHT!
Verwenden Sie
ausschließlich speziell für
Geschirrspüler bestimmtes
grobkörniges Salz. Mit
feinem Salz besteht erhöhte
Korrosionsgefahr.
Das Salz wird für die Regenerierung des
Filterharzes im Wasserenthärter und zur
Erzielung guter Spülergebnisse im
täglichen Gebrauch benötigt.
So füllen Sie den Salzbehälter
6. Drehen Sie den Deckel des
Salzbehälters im Uhrzeigersinn, um
den Salzbehälter zu schließen.
VORSICHT!
Beim Befüllen des
Salzbehälters können
Wasser und Salz austreten.
Starten Sie nach dem Füllen
des Salzbehälters umgehend
das kürzeste Programm, um
Korrosion zu verhindern.
Ordnen Sie kein Geschirr in
die Körbe ein.
8.2 Füllen des KlarspülmittelDosierers
A
B
1. Drehen Sie den Deckel des
Salzbehälters gegen den
Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn.
2. Füllen Sie 1 Liter Wasser in den
Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
3. Füllen Sie Salz für Geschirrspüler in
den Salzbehälter, bis er voll ist.
C
4. Schütteln Sie den Trichter leicht am
Griff, damit auch die verbleibenden
Körner in den Behälter gelangen.
5. Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum
angesammelt hat.
VORSICHT!
Verwenden Sie
ausschließlich Klarspülmittel
für Geschirrspüler.
1. Öffnen Sie den Deckel (C).
2. Füllen Sie den Dosierer (B) mit
Klarspülmittel bis zur Marke „MAX„.
3. Wischen Sie verschüttetes
Klarspülmittel mit einem saugfähigen
Tuch auf, um eine übermäßige
Schaumbildung zu vermeiden.
DEUTSCH
4. Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass der Deckel einrastet.
41
Füllen Sie den
Klarspülmittel-Dosierer,
wenn das Schauglas (A) klar
ist.
9. TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Öffnen Sie den Wasserhahn.
2. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um
das Gerät einzuschalten.
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet.
• Füllen Sie den Salzbehälter auf,
wenn die Kontrolllampe Salz
leuchtet.
• Leuchtet die Kontrolllampe
Klarspülmittel, füllen Sie den
Klarspülmittel-Dosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und
Verschmutzungsgrad das passende
Programm ein.
9.1 Verwenden des
Reinigungsmittels
A
B
kleine Menge Reinigungsmittel auf
die Innenseite der Gerätetür.
4. Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass der Deckel einrastet.
9.2 Einstellen und Starten
eines Programms
Starten eines Programms
1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie
sicher, dass sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet und
die Tür geschlossen ist.
2. Drücken Sie Program wiederholt, bis
die Kontrolllampe des gewünschten
Programms leuchtet.
Im Display wird die Programmdauer
angezeigt.
3. Stellen Sie die verfügbaren Optionen
ein.
4. Drücken Sie Start, um das Programm
zu starten.
• Die Kontrolllampe für das
laufende Programm leuchtet.
• Die Programmdauer nimmt in
Schritten von jeweils 1 Minute ab.
Starten eines Programms mit
Zeitvorwahl
C
VORSICHT!
Verwenden Sie nur
Reinigungsmittel für
Geschirrspüler.
1. Drücken Sie die Entriegelungstaste
(A), um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel ein
oder legen Sie eine
Reinigungstablette in den Behälter
(B).
3. Wenn das Programm einen
Vorspülgang hat, schütten Sie eine
1. Wählen Sie ein Programm.
2. Drücken Sie Delay wiederholt, bis im
Display die gewünschte Zeitvorwahl
angezeigt wird (zwischen 1 und 24
Stunden).
3. Drücken Sie Start, um den
Countdown zu starten.
leuchtet.
• Die Kontrolllampe
• Die verbleibende Zeit zählt
stundenweise rückwärts. In der
letzten Stunde wird die Zeit
minutenweise heruntergezählt.
42
www.aeg.com
Nach dem Ablauf der Zeitvorwahl startet
das Programm und die Kontrolllampe
der laufenden Phase leuchtet. Die
Kontrolllampe
erlischt.
Öffnen der Tür während eines
laufenden Programms
Wenn Sie die Tür während eines
laufenden Programms öffnen, stoppt das
Gerät. Dies kann sich auf den
Energieverbrauch und die
Programmdauer auswirken. Wenn Sie die
Tür wieder schließen, setzt das Gerät
den Betrieb ab dem Zeitpunkt der
Unterbrechung fort.
Wird die Tür länger als 30
Sekunden während der
Trockenphase geöffnet, wird
das laufende Programm
beendet. Dies geschieht
nicht, wenn die Tür durch
die Funktion AirDry geöffnet
wird.
Abbrechen einer eingestellten
Zeitvorwahl während des
Countdowns
Wenn Sie die eingestellte Zeitvorwahl
abbrechen, müssen das Programm und
die Optionen erneut eingestellt werden.
Bevor Sie ein neues Programm starten,
stellen Sie sicher, dass der
Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Programmende
Wenn das Programm beendet ist, wird
im Display 0:00 angezeigt. Die
Kontrolllampe
leuchtet.
Alle Tasten außer der Taste Ein/Aus sind
inaktiv.
1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus oder
warten Sie, bis das Gerät über die
Funktion Auto Off automatisch
ausgeschaltet wird.
Wenn Sie die Tür öffnen, bevor die
Funktion Auto Off eingeschaltet wird,
wird das Gerät automatisch
ausgeschaltet.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
Funktion Auto Off
Mit dieser Funktion wird der
Energieverbrauch gesenkt, da sich das
Gerät automatisch ausschaltet, wenn es
nicht in Betrieb ist.
Die Funktion schaltet sich in folgenden
Fällen ein:
• 5 Minuten nach Programmende.
• Nach 5 Minuten, wenn das Programm
nicht gestartet wurde.
Halten Sie Delay und Option gleichzeitig
gedrückt, bis sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet.
Abbrechen eines Programms
Halten Sie Delay und Option gleichzeitig
gedrückt, bis sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet.
10. TIPPS UND HINWEISE
10.1 Allgemeines
Beachten Sie die folgenden Hinweise,
um optimale Reinigungs- und
Trocknungsergebnisse im täglichen
Gebrauch sicherzustellen. Sie tragen
auch zum Umweltschutz bei.
• Schütten Sie größere
Lebensmittelreste auf dem Geschirr in
den Abfallbehälter.
• Spülen Sie das Geschirr nicht von
Hand vor. Wählen Sie bei Bedarf ein
Programm mit Vorspülphase.
• Nutzen Sie die Körbe immer ganz aus.
• Achten Sie darauf, dass das Geschirr
in den Körben sich weder berührt
noch von anderem Geschirr verdeckt
wird. Nur so erreicht das Spülwasser
das ganze Geschirr.
DEUTSCH
• Sie können Geschirrspülreiniger,
Klarspülmittel und Salz separat oder
Kombi-Reinigungstabletten (z.B. „Allin-1“) verwenden. Beachten Sie die
auf der Verpackung angegebenen
Hinweise.
• Wählen Sie ein Programm, das für die
Beladung und den
Verschmutzungsgrad geeignet ist.
bietet den effizientesten
Wasser- und Energieverbrauch.
10.2 Gebrauch von Salz,
Klarspül- und Reinigungsmittel
• Verwenden Sie nur Salz, Klarspülmittel
und Reinigungsmittel für
Geschirrspüler. Andere Produkte
können das Gerät beschädigen.
• Wir empfehlen in Bereichen mit
hartem und sehr hartem Wasser
Reinigungsmittel ohne Zusätze
(Pulver, Gel oder Tabs ohne Zusätze),
Klarspülmittel und Salz getrennt zu
verwenden, um optimale Reinigungsund Trocknungsergebnisse zu
erzielen.
• Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei
kurzen Programmen nicht vollständig
auf. Wir empfehlen, die Tabletten nur
mit langen Programmen zu
verwenden, damit keine
Reinigungsmittel-Rückstände auf dem
Geschirr zurückbleiben.
• Verwenden Sie nicht mehr als die
angegebene Reinigungsmittelmenge.
Siehe hierzu die Angaben auf der
Reinigungsmittelverpackung.
10.3 Was tun, wenn Sie keine
Multi-Reinigungstabletten
mehr verwenden möchten
Vorgehensweise, um zurück zur
separaten Verwendung von
Reinigungsmittel, Salz und Klarspülmittel
zu kehren:
1. Stellen Sie die höchste
Wasserenthärterstufe ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der
Salzbehälter und der KlarspülmittelDosierer gefüllt sind.
3. Starten Sie das kürzeste Programm
mit einer Spülphase. Verwenden Sie
43
kein Reinigungsmittel und beladen
Sie die Körbe nicht.
4. Stellen Sie den Wasserenthärter nach
Ablauf des Programms auf die
Wasserhärte in Ihrer Region ein.
5. Stellen Sie die Menge des
Klarspülmittels ein.
6. Schalten Sie die
Klarspülmittelnachfüllanzeige ein.
10.4 Beladen der Körbe
• Verwenden Sie das Gerät
ausschließlich zum Spülen
spülmaschinenfester Teile.
• Spülen Sie im Gerät keine
Geschirrteile aus Holz, Horn,
Aluminium, Zinn oder Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine
Gegenstände, die Wasser aufnehmen
können (Schwämme, Geschirrtücher
usw.).
• Entfernen Sie größere
Lebensmittelrückstände vom
Geschirr.
• Weichen Sie Kochgeschirr mit
eingebrannten Speiseresten vor dem
Spülen im Gerät ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B.
Tassen, Gläser, Pfannen) mit der
Öffnung nach unten ein.
• Achten Sie darauf, dass Gläser
einander nicht berühren.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese sich nicht frei bewegen können.
• Ordnen Sie Besteck und kleine
Gegenstände in den Besteckkorb ein.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen
können, bevor Sie ein Programm
starten.
10.5 Vor dem Starten eines
Programms
Stellen Sie vor dem Start des Programms
sicher, dass:
• Die Siebe sauber und
ordnungsgemäß eingesetzt sind.
• Der Deckel des Salzbehälters fest
geschlossen ist.
• Die Sprüharme nicht verstopft sind.
• Geschirrspülsalz und Klarspülmittel
vorhanden sind (außer Sie verwenden
Multi-Reinigungstabletten).
44
www.aeg.com
• Die Geschirrteile richtig in den
Körben angeordnet sind.
• Das Programm sich für die Beladung
und den Verschmutzungsgrad eignet.
• Die Reinigungsmittelmenge stimmt.
10.6 Entladen der Körbe
2. Entladen Sie zuerst den Unter- und
dann den Oberkorb.
Nach Abschluss des
Programms kann sich noch
Wasser an den Innenseiten
des Geräts befinden.
1. Lassen Sie das Geschirr abkühlen,
bevor Sie es aus dem Gerät nehmen.
Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
11. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät
immer aus und ziehen Sie
den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
Verschmutzte Siebe und
verstopfte Sprüharme
beeinträchtigen das
Spülergebnis. Prüfen Sie die
Siebe regelmäßig und
reinigen Sie diese, falls
nötig.
11.1 Reinigen der Filter
Das Filtersystem besteht aus 3 Teilen.
2. Nehmen Sie den Filter (C) aus dem
Filter (B).
3. Entfernen Sie den flachen Filter (A).
C
B
A
1. Drehen Sie den Filter (B) nach links
und nehmen Sie ihn heraus.
4. Reinigen Sie die Filter.
DEUTSCH
45
VORSICHT!
Eine falsche Anordnung der
Filter führt zu schlechten
Spülergebnissen und kann
das Gerät beschädigen.
11.2 Reinigen des oberen
Sprüharms
Wir empfehlen den oberen Sprüharm
regelmäßig zu reinigen, um zu
verhindern, dass Verunreinigungen die
Löcher verstopfen.
5. Achten Sie darauf, dass sich keine
Lebensmittelreste oder
Verschmutzungen in oder um den
Rand der Wanne befinden.
6. Setzen Sie den flachen Filter (A)
wieder ein. Stellen Sie sicher, dass er
korrekt unter den beiden Führungen
eingesetzt wurde.
7. Bauen Sie die Filter (B) und (C)
wieder zusammen.
8. Setzen Sie den Filter (B) in den
flachen Filter (A) ein. Drehen Sie ihn
nach rechts, bis er einrastet.
Verstopfte Löcher können die Ursache
für nicht zufriedenstellende
Spülergebnisse sein.
1. Ziehen Sie den Oberkorb bis zum
Anschlag heraus.
2. Drücken Sie den Sprüharm nach
oben und drehen Sie ihn gleichzeitig
im Uhrzeigersinn, um ihn vom Korb
zu lösen.
3. Reinigen Sie den Sprüharm unter
fließendem Wasser. Entfernen Sie
Verunreinigungen aus den
Öffnungen des Sprüharms mit einem
spitzen Gegenstand, z.B. einem
Zahnstocher.
46
www.aeg.com
4. Drücken Sie zum Einsetzen des
Sprüharms diesen nach oben und
drehen Sie ihn gleichzeitig gegen
den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
11.3 Reinigen der Außenseiten
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch.
• Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger.
• Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen
oder Lösungsmittel.
• Verwenden Sie mindestens alle zwei
Monate ein spezielles
Reinigungsmittel für Geschirrspüler,
um die Leistungsfähigkeit des Geräts
zu erhalten. Befolgen Sie sorgfältig
die Anweisungen auf der
Reinigungsmittelverpackung.
• Nutzen Sie das Programm
für
optimale Reinigungsergebnisse.
• Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernden
Reinigungsschwämmchen, scharfen
Gegenstände, starken Chemikalien,
Schaber oder Lösungsmittel.
• Wenn Sie regelmäßig
Kurzprogramme verwenden, können
diese zu Fett- und Kalkablagerungen
im Gerät führen. Schalten Sie
mindestens zweimal im Monat ein
langes Programm ein, um die
Ablagerungen zu verhindern.
11.4 Reinigung des
Geräteinnenraums
• Reinigen Sie das Gerät und die
Gummidichtung der Tür sorgfältig mit
einem weichen, feuchten Tuch.
12. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Eine unsachgemäße
Reparatur des Geräts kann
eine Gefahr für die
Sicherheit des Benutzers
darstellen. Die
Reparaturarbeiten dürfen
nur von qualifiziertem
Personal durchgeführt
werden.
Die meisten Störungen, die auftreten,
können behoben werden, ohne dass
der autorisierte Kundendienst gerufen
werden muss.
Informationen zu möglichen Störungen
finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
Bei einigen Störungen zeigt das Display
einen Alarmcode an.
Störung und Alarmcode
Mögliche Ursache und Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht
einschalten.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die Netzsteckdose eingesteckt ist.
• Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskasten keine
Sicherung ausgelöst hat.
DEUTSCH
47
Störung und Alarmcode
Mögliche Ursache und Abhilfe
Das Programm startet nicht.
• Achten Sie darauf, dass die Gerätetür geschlossen ist.
• Drücken Sie Start.
• Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen Sie diese
ab, oder warten Sie, bis sie abgelaufen ist.
• Das Gerät regeneriert das Harz im Wasserenthärter. Dieser Vorgang dauert ca. 5 Minuten.
Es läuft kein Wasser in das
Gerät.
• Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufhahn geöffnet
ist.
• Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck der Wasserversorgung nicht zu niedrig ist. Diese Informationen
erhalten Sie von Ihrem lokalen Wasserversorger.
• Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufhahn nicht verstopft ist.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sieb im Zulaufschlauch
nicht verstopft ist.
• Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.
Im Display erscheint
oder
.
Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.
Im Display erscheint
.
Das Überlaufschutzsystem
ist eingeschaltet.
Im Display erscheint
• Stellen Sie sicher, dass der Siphon nicht verstopft ist.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sieb im Ablaufschlauch
nicht verstopft ist.
• Vergewissern Sie sich, dass das interne Siebsystem nicht
verstopft ist.
• Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.
• Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an
einen autorisierten Kundendienst.
.
Während des Betriebs
• Das ist normal. So werden optimale Reinigungsergebstoppt und startet das Gerät
nisse erzielt und Strom gespart.
mehrmals.
Das Programm dauert zu
lang.
• Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen Sie die
Zeitvorwahl ab, oder warten Sie, bis sie abgelaufen ist.
• Schalten Sie die Option TimeSaver ein, um die Programmdauer zu verkürzen.
• Eingeschaltete Optionen können die Programmdauer
verlängern.
Die verbleibende Zeit im
• Dies ist keine Störung. Das Gerät arbeitet ordnungsgeDisplay erhöht sich und
mäß.
springt bis kurz vor das Ende
der Programmdauer.
48
www.aeg.com
Störung und Alarmcode
Mögliche Ursache und Abhilfe
Aus der Gerätetür tritt ein
wenig Wasser aus.
• Das Gerät ist nicht ausgerichtet. Schrauben Sie die
Schraubfüße weiter hinein oder weiter heraus (falls vorhanden).
• Die Gerätetür ist nicht mittig zur Wanne positioniert.
Stellen Sie den hinteren Fuß ein (sofern vorhanden).
Die Gerätetür ist schwer zu
schließen.
• Das Gerät ist nicht ausgerichtet. Schrauben Sie die
Schraubfüße weiter hinein oder weiter heraus (falls vorhanden).
• Teile des Geschirrs ragen aus den Körben heraus.
Klappernde oder schlagende Geräusche aus dem Geräteinneren.
• Das Geschirr ist nicht richtig in den Körben eingeordnet.
Siehe Broschüre zum Beladen der Körbe.
• Achten Sie darauf, dass sich die Sprüharme frei drehen
können.
Das Gerät löst die Sicherung • Die abgesicherte Stromstärke reicht nicht für den gleichaus.
zeitigen Betrieb aller eingeschalteten Geräte. Überprüfen Sie, für welche Stromstärke die Steckdose bzw. der
Stromzähler zugelassen ist, und schalten Sie eines der
eingeschalteten Geräte aus.
• Ein Fehler in der Elektrik des Geräts. Wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
Siehe „Vor der ersten
Inbetriebnahme“,
„Täglicher Gebrauch“ oder
„Tipps und Hinweise“
bezüglich anderer möglicher
Ursachen.
Problem erneut auf, wenden Sie sich an
einen autorisierten Kundendienst.
Wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst, wenn Alarmcodes
angezeigt werden, die nicht in der
Tabelle angegeben sind.
Schalten Sie nach der Überprüfung das
Gerät aus und wieder ein. Tritt das
12.1 Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht
zufriedenstellend
Störung
Mögliche Ursache und Abhilfe
Nicht zufriedenstellende Spülergebnisse.
• Siehe „Täglicher Gebrauch“, „Tipps und Hinweise“
sowie die Broschüre zum Beladen der Körbe.
• Nutzen Sie intensivere Spülprogramme.
• Schalten Sie zum Spülen von stark verschmutztem Geschirr die OptionSprayZone ein.
• Reinigen Sie die Austrittsdüsen der Sprüharme und
das Sieb. Siehe „Reinigung und Pflege“.
DEUTSCH
49
Störung
Mögliche Ursache und Abhilfe
Nicht zufriedenstellende
Trocknungsergebnisse.
• Das Geschirr stand zu lange im geschlossenen Gerät.
• Es ist kein Klarspülmittel vorhanden oder die Klarspülmittelmenge ist nicht ausreichend. Stellen Sie den
Klarspülmittel-Dosierer auf eine höhere Einstellung.
• Kunststoffteile müssen eventuell mit einem Tuch abgetrocknet werden.
• Schalten Sie die Option XtraDry ein und stellen Sie
AirDry ein, um die beste Trocknungsleistung zu erzielen.
• Wir empfehlen Ihnen stets Klarspülmittel zu verwenden, auch wenn Sie Multi-Reinigungstabletten benutzen.
Weiße Streifen oder blau
schimmernder Belag auf Gläsern und Geschirr.
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu hoch.
Stellen Sie eine geringere Klarspülmittelmenge ein.
• Die Reinigungsmittelmenge ist zu hoch.
Wasserflecken und andere
Flecken auf Gläsern und Geschirr.
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu niedrig.
Stellen Sie eine höhere Klarspülmittelmenge ein.
• Die Ursache kann in der Qualität des Klarspülmittels
liegen.
Das Geschirr ist nass.
• Schalten Sie die Option XtraDry ein und stellen Sie
AirDry ein, um die beste Trocknungsleistung zu erzielen.
• Das Programm enthält keine Trocknungsphase oder
eine Trocknungsphase mit niedriger Temperatur.
• Der Klarspülmittel-Dosierer ist leer.
• Die Ursache kann in der Qualität des Klarspülmittels
liegen.
• Die Ursache kann in der Qualität der Multi-Reinigungstabletten liegen. Probieren Sie eine andere Marke aus oder schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer
ein und verwenden Sie ihn zusammen mit den MultiReinigungstabletten.
Der Geräteinnenraum ist nass. • Dies ist keine Störung des Geräts. Feuchte Luft kondensiert an den Wänden des Geräts.
Ungewöhnliche Schaumbil• Verwenden Sie nur Reinigungsmittel für Geschirrspüdung während des Spülgangs.
ler.
• Der Klarspülmittel-Dosierer hat ein Leck. Wenden Sie
sich an den autorisierten Kundendienst.
Rostspuren am Besteck.
• Das Spülwasser enthält zu viel Salz. Siehe „Wasserenthärter“.
• Silber- und Edelstahlbesteck wurden zusammen eingeordnet. Ordnen Sie nicht Silber- und Edelstahlbesteck zusammen ein.
50
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache und Abhilfe
Am Ende des Programms befinden sich Reinigungsmittelreste im Behälter.
• Das Reinigungsmittel-Tab blieb im Behälter stecken
und wurde daher nicht vollständig vom Wasser mitgenommen.
• Das Wasser kann das Reinigungsmittel nicht aus dem
Behälter ausspülen. Achten Sie darauf, dass die Sprüharme nicht blockiert oder verstopft sind.
• Stellen Sie sicher, dass die im Korb eingeordneten Gegenstände ein Öffnen des Reinigungsmittelbehälters
nicht verhindern.
Gerüche im Gerät.
• Siehe „Reinigung des Geräteinnenraums“.
• Starten Sie das Programm
mit einem Entkalker
oder Reinigungsmittel für Geschirrspüler.
Kalkablagerungen auf dem
Geschirr, im Innenraum und
auf der Türinnenseite.
• Es befindet sich zu wenig Salz im Behälter, prüfen Sie
die Nachfüllanzeige.
• Der Deckel des Salzbehälters ist locker.
• Ihr Leitungswasser ist hart. Siehe „Wasserenthärter“.
• Verwenden Sie Salz und schalten Sie die Regenerierung des Wasserenthärters ein, selbst wenn Sie MultiReinigungstabletten verwenden. Siehe „Wasserenthärter“.
• Starten Sie das Programm
mit einem Reinigungsmittel für Geschirrspüler.
• Siehe „Reinigung des Geräteinnenraums“.
• Probieren Sie ein anderes Reinigungsmittel aus.
• Wenden Sie sich an den Reinigungsmittelhersteller.
Das Geschirr ist glanzlos, verfärbt sich oder ist angeschlagen.
• Achten Sie darauf, dass nur spülmaschinenfestes Geschirr im Gerät gespült wird.
• Laden und entladen Sie den Korb vorsichtig. Siehe
Broschüre zum Beladen der Körbe.
• Ordnen Sie empfindliche Gegenstände im Oberkorb
an.
• Wählen Sie für empfindliches Geschirr und Gläser das
Spezialprogramm. Siehe „Programme“.
Siehe „Vor der ersten
Inbetriebnahme“,
„Täglicher Gebrauch“ oder
„Tipps und Hinweise“
bezüglich anderer möglicher
Ursachen.
13. PRODUKTDATENBLATT
Warenzeichen
AEG
Modellkennung
FFB64606PM 911414400
DEUTSCH
Nennleistung (Standard-Einstellungen)
13
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, basierend auf 280
234
Stanard-Reinigungszyklen bei Verwendung von kaltem
Wasser und der Modi mit wenig Energiebedarf. Der tatsächliche Verbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.
Energieverbrauch des Standard-Reinigungs-Zyklus in
kWh
0.832
Energieverbrauch im OFF-Modus in W
0.10
Energieverbauch im nicht-ausgeschalteten Zustand in
W
5.0
Wasserverbrauch in Liter/Jahr, auf der Grundlage von
2940
280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts
ab
Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
A
Das „Standardprogramm“ ist der Reinigungszyklus, auf
den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, dass dieses Programm zur Reinigung
normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug
auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch
am effizientesten ist. wird angegeben als “Eco“-Programm.
Programmdauer des Standardreinigungszyklus in Minu- 240
ten
Dauer des unausgeschalteten Zustands in Minuten
5
Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW
44
Einbaugerät J/N
Nein
14. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite/Höhe/Tiefe (mm)
596 / 850 / 610
Elektrischer Anschluss 1)
Spannung (V)
200 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
bar (Mindest- und Höchstwert)
0.5 - 8
MPa (Mindest- und Höchstwert)
0.05 - 0.8
Wasserversorgungsdruck
51
52
www.aeg.com
Wasserversorgung
Kalt- oder Warmwasser2)
max. 60 °C
1) Weitere Werte finden Sie auf dem Typenschild.
2) Wenn Sie Warmwasser mit alternativen Energiequellen (z. B. Solaranlagen) aufbereiten, können Sie
durch den Anschluss des Geräts an die Warmwasserversorgung den Energieverbrauch reduzieren.
15. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
53
54
www.aeg.com
DEUTSCH
55
117874252-A-012019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement