Aeg F88752M0P Ръководство за употреба

Aeg F88752M0P Ръководство за употреба
BG
HU
Ръководство за употреба
Съдомиялна машина
Használati útmutató
Mosogatógép
2
28
F88752M0P
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................6
4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ.......................................................................................... 7
5. ПРОГРАМИ..........................................................................................................8
6. НАСТРОЙКИ......................................................................................................10
7. ОПЦИИ...............................................................................................................13
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА............................................................14
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................16
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ................................................................................17
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................19
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..................................................... 21
13. ПРОДУКТОВ ФИШ.......................................................................................... 25
14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ....................................... 26
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Пазете препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато вратичката е отворена.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
1.2 Основна безопасност
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
3
4
www.aeg.com
селскостопански къщи; кухненски зони за
персонал в магазини, офиси и други работни
места;
– от клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене.
Не променяйте спецификациите на уреда.
Работното водно налягане (минимум и максимум)
трябва да е между 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Спазвайте максималният брой от 15 места за
настройка.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Сложете посудата в коша за посуда с острите
крайща надолу или ги сложете в чекмеджето за
посуда в хоризонтална позиция с острите крайща
надолу.
Не оставяйте уреда с отворена вратичка и без
надзор, за да предотвратите инцидентно стъпване
в него.
Преди обслужване на уреда, го изключете и
извадете щепсела от захранващия контакт.
Не почиствайте уреда чрез пръскане с вода под
налягане и/или пара.
Ако уреда има вентилационни отвори в основата
те трябва да се покрият напр. с килим.
Този уред трябва да се свърже към водопровода
посредством предоставения нов комплект маркучи.
Старият комплект маркучи не трябва да се
използва повторно.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не инсталирайте и не използвайте
уреда на места, където
температурата е под 0 °C.
Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря
на монтажните изисквания.
•
•
5
такива, където са правени ремонти
или с прикачени нови устройства
(водомери, и т.н.), оставете водата
да тече, докато не се избистри.
Уверете се, че няма видими течове
по време на и след първото
използване на уреда.
Маркучът за подаване на вода има
предпазен вентил и обшивка с
вътрешен захранващ кабел.
2.2 Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
Само в OK и Ирландия. Този уред е
снабден с захранващ 13-амперов
контакт. Ако се налага да смените
предпазителя на захранващия
кабел, използвайте 13-амперов
ASTA (BS 1362) предпазител.
2.3 Водно съединение
•
•
Не нанасяйте щети по маркучите за
вода.
Преди свързване с нови тръби,
неизползвани от дълго време
•
ВНИМАНИЕ!
Опасно напрежение.
Ако маркучът за подаване на вода
е повреден, незабавно затворете
водния клапан и изключете
щепсела от контакта. За подмяна
на маркуча за подаване на вода се
свържете с оторизирания сервизен
център.
2.4 Употреба
•
•
•
•
•
•
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Препаратите за съдомиялни
машини са опасни. Следвайте
инструкциите върху опаковката на
перилния препарат.
Не поглъщайте и не използвайте за
други цели водата от уреда.
Не изваждайте съдовете от уреда,
докато програмата не приключи. По
съдовете може да остане известно
количество препарат.
Уредът може да изпусне гореща
пара, ако отворите вратичката по
време на програма.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
6
www.aeg.com
2.5 Обслужване
•
•
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
•
2.6 Изхвърляне
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
10 9
Работен плот
Най-горно разпръскващо рамо
Горно разпръскващо рамо
Долно разпръскващо рамо
Филтри
Табелка с технически данни
Резервоар за сол
Отдушник
8
7
6
5
9 Отделение за препарат за
изплакване
Дозатор
за препарати
10
Долна
кошница
11
12 Горна кошничка
13 Чекмедже за прибори
БЪЛГАРСКИ
4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1
2
8
1
2
3
4
5
Бутон за вкл./изкл.
Program сензорен бутон
Индикатори на програмите
Екран
Delay сензорен бутон
3
4
7
5
6
6 Option сензорен бутон
7 Индикатори
8 Start сензорен бутон
4.1 Индикатори
Индикатор
Описание
Индикатор за сол. Включва се, когато контейнерът за сол има нужда
от зареждане. Той не свети докато се изпълнява програмата.
Индикатор за препарат за изплакване. Включва се, когато дозаторът
за изплакване има нужда от зареждане. Той не свети докато се из‐
пълнява програмата.
Индикатор за фаза пране. Включва се, когато се изпълнява фазата
на измиване.
Индикатор за фаза изплакване. Включва се, когато се изпълнява фа‐
зата на изплакване.
Индикатор за фаза сушене. Включва се, когато се изпълнява фазата
на сушене.
Индикатор за край. Светва, когато програмата завърши.
индикатор Delay.
индикатор TimeSaver.
7
8
www.aeg.com
Индикатор
Описание
индикатор XtraDry.
индикатор Sanitize.
5. ПРОГРАМИ
Поредността на програмите в
таблицата може да не отразява
Програма
тяхната поредност на контролния
панел.
Степен на замър‐ Фази на програмата
сяване
Тип зареждане
•
1)
•
2)
•
•
•
3)
•
•
4)
•
•
5)
•
6)
•
•
Нормално за‐
мърсяване
Чинии и прибо‐
ри
•
•
•
•
Oпции
Предварително изми‐ •
ване
•
Миене 50 °C
Изплаквания
Сушене
Sanitize
XtraDry
Предварително изми‐ •
ване
•
Миене от 45°C до
70°C
Изплаквания
Сушене
Sanitize
XtraDry
Предварително изми‐ •
ване
•
Миене от 50 °C и 65
°C
Изплаквания
Сушене
TimeSaver
XtraDry
Sanitize
TimeSaver
XtraDry
Всички
Чинии, прибо‐
ри, тенджери и
тигани
•
Различна сте‐
пен на замър‐
сяване
Чинии, прибо‐
ри, тенджери и
тигани
•
Силно замърся‐
ване
Чинии, прибо‐
ри, тенджери и
тигани
•
•
•
•
Предварително изми‐ •
ване
•
Миене 70 °C
•
Изплаквания
Сушене
Нормално или
леко замърся‐
ване
Фини чинии и
чаши
•
•
•
Миене 45 °C
Изплаквания
Сушене
•
XtraDry
Пресни замър‐
сявания
Чинии и прибо‐
ри
•
•
Миене 60 °C
Изплаквания
•
•
Sanitize
XtraDry
•
•
•
•
•
•
БЪЛГАРСКИ
Програма
Степен на замър‐ Фази на програмата
сяване
Тип зареждане
7)
8)
Oпции
•
Всички
•
Предварително изми‐
ване
•
Нормално за‐
мърсяване
Чинии и прибо‐
ри
•
Предварително изми‐ •
ване
Миене 50 °C
Изплаквания
Сушене
•
•
•
•
9
XtraDry
1) Тази програма предлага постигане на най-ефективно използване на вода и електроенергия за
нормално замърсени чинии и прибори. Това е стандартна програма за изпитателни лаборатории.
2) Уредът измерва степента на замърсяване и количеството съдове. Той автоматично настройва
температурата и количеството вода, както и продължителността на измиване.
3) Тази програма е предназначена за измиване на зареждане със смесено замърсяване. Поставе‐
те много силно замърсените в долната кошница, а нормално замърсените - в горната кошница.
Налягането и температурата на водата в долната кошница са по-високи отколкото в горната кош‐
ница.
4) Тази програма е разработена за измиване на силно замърсени предмети с високо водно наля‐
гане и при висока температура.
5) Тази програма контролира температурата на водата, за да осигури специална грижа за дели‐
катни предмети, по-специално стъклени изделия.
6) Тази програма е предназначена за измиване на зареждане или на половин зареждане с прясно
или леко замърсяване в кратък период от време.
7) С тази програма можете бързо да изплакнете остатъците от храна от съдовете и да предотвра‐
тите появата на миризми в уреда. Не използвайте миещ препарат с тази програма.
8) Това е най-тихата програма. Помпата за измиване работи с много ниска скорост, за да намали
шума, генериран от уреда. Поради ниските обороти времетраенето на програмата е дълго.
5.1 Данни За потреблението
Програма 1)
Вода
(л)
Електроенергия
(квт/час)
Времетраене.
(мин)
11
0.857
235
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
10
0.9
30
4
0.1
14
10
www.aeg.com
Програма 1)
Вода
(л)
Електроенергия
(квт/час)
Времетраене.
(мин)
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
1) Налягането и температурата на водата, различията в електрозахранването, опциите и количе‐
ството съдове могат да променят стойностите.
5.2 Информация за
изпитателни лаборатории
За да получите необходимата
информация за провеждане на
тестове за ефективност (например
съгласно EN60436), изпратете имейл
до:
info.test@dishwasher-production.com
Във вашето запитване, моля,
включете кода на продуктовия номер
(PNC), който се намира на табелката с
технически данни.
За всякакви други въпроси относно
съдомиялната машина, моля,
направете справка в сервизната книга,
предоставена с уреда.
6. НАСТРОЙКИ
6.1 Режим за избор на
програми и потребителски
режим
Когато уредът е в режим за избор на
програма, можете да зададете
програма и да влезете в
потребителски режим.
показва времетраенето на
програмата.
След включване, уредът по
подразбиране е в режим за избор на
програма. Ако не е, задайте режима за
избор на програма по следния начин:
Натиснете и задръжте едновременно
Delay и Option, докато уредът влезе в
режим за избор на програма.
Настройки, достъпни в
потребителския режим:
• Нивото на омекотителя на вода
съгласно твърдостта на водата.
• Активация или деактивация на
известието за празно отделение на
препарата за изплакване.
• Нивото на препарата за
изплакване, съгласно изискваната
доза.
• Активация или деактивация на
AirDry.
Уверете се, че уредът е в режим за
избор на програма.
Няма нужда да конфигурирате
уреда преди всеки цикъл, тъй като
той запаметява запазените
настройки.
6.2 Омекотител за вода
Как да зададем режим за
избор на програма
Уредът е в режим за избор на
програми, когато програмният
индикатор
е включен и екранът
Как да преминете в
потребителски режим
За да преминете в потребителски
режим, натиснете и задръжте Delay и
Option, докато индикаторите
,
,
и
започнат да
премигват и екранът остане празен.
Омекотителят за вода премахва
минералите, които имат негативен
ефект върху резултатите от измиване
и върху самия уред.
Колкото по-високо е съдържанието на
тези минерали, толкова по-твърда е
водата. Твърдостта на водата се
измерва в еквивалентни скали.
БЪЛГАРСКИ
Омекотителят трябва да се регулира в
съответствие с твърдостта на водата
във Вашия регион. Вашата
водоснабдителна компания може да
Ви информира каква е твърдостта на
водата във вашия регион. Важно е да
11
зададете правилното ниво на
омекотителя за вода, с цел
осигуряване на добри резултати при
миене.
Твърдост на водата
Немски граду‐
си (°dH)
Френски гра‐
дуси (°fH)
mmol/l
Градуси по
Кларк
Ниво на омекоти‐
тел за водата
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Фабрична настройка.
2) Не използвайте сол на това ниво.
Независимо от използвания тип
почистващ препарат, задайте
правилното ниво на твърдост на
водата, за да запазите индикатора
за солта активен.
Мулти таблетки
съдържащи сол не са
достатъчно ефективни за
омекотяване на твърда
вода.
Как да зададете нивото на
омекотителя за вода
Уверете се, че уредът е в
потребителски режим.
1. Натиснете Program.
•
Индикаторите
са изключени.
,
и
•
•
Индикаторът
все още
премигва.
Дисплеят показва текущата
настройка на омекотителя за
вода, например
= ниво 5.
2. Натиснете Program
неколкократно, за да промените
настройката.
3. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да потвърдите настройката.
6.3 Известие за празно
отделение на препарата за
изплакване
Препаратът за изплакване помага на
съдовете да изсъхнат без следи и
петна. Той се отделя автоматично по
време на фазата на горещо
изплакване.
Когато отделението на препарата за
изплакване е празно, индикаторът на
12
www.aeg.com
препарата за изплакване се включва,
уведомявайки ви, че е необходимо да
напълните отделението. Ако
резултатите от сушенето ви
задоволяват, докато използвате само
мултитаблетки, възможно е да
деактивирате съобщението за
презареждане на препарата за
изплакване. Но, за най-добри
резултати на сушене винаги
използвайте препарат за изплакване.
Ако използвате стандартен препарат
или комбинирани таблетки без
препарат за изплакване, активирайте
известието, за да остане активен
индикаторът за пълнене на
отделението с препарат за
изплакване.
Как да изключите
съобщението за празно
отделение на препарата за
гланц
Уверете се, че уредът е в
потребителски режим.
1. Натиснете Start.
,
и
•
Индикаторите
•
Индикаторът
все още
премигва.
На дисплея се показва
текущата настройка.
са изключени.
•
–
= известието за празно
отделение на препарата за
блясък е деактивирано.
отделението за препарат за
изплакване и не се освобождава
препарат.
Фабрична настройка: ниво 4.
Как се задава ниво на
препарат за изплакване
Уверете се, че уредът е в
потребителски режим.
1. Натиснете Delay.
•
Индикаторите
и
изключени.
•
•
,
са
Индикаторът
все още
премигва.
Дисплеят показва текущата
настройка на омекотителя за
вода, например
= ниво 4.
– Нивата на препарат за
блясък варират от 0A до 6A,
като ниво 0A означава, че
не се използва препарат за
блясък.
2. Натиснете Delay неколкократно, за
да промените настройката.
3. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да потвърдите настройката.
6.5 AirDry
AirDry подобрява резултатите от
сушене с по-ниска консумация на
електроенергия.
–
= известието за празно
отделение на препарата за
гланц е активирано.
2. Натиснете Start, за да промените
настройката.
3. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да потвърдите настройката.
6.4 Ниво на препарат за
изплакване
Можете да зададете освободеното
количество от препарата за
изплакване между ниво 1 (минимално
количество) и ниво 6 (максимално
количество). Ниво 0 деактивира
По време на фазата на
сушене, вратичката се
отваря автоматично и
остава открехната.
БЪЛГАРСКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не се опитвайте да
затворите вратичката на
уреда до 2 минути след
автоматичното отваряне.
Това може да причини
повреда на уреда.
Ако след това вратичката е
затворена за още 3
минути, работещата
програма спира.
AirDry се активира автоматично с
всички програми освен
приложимо).
(ако е
За да подобрите работата на сушене,
вижте опцията XtraDry или
активирайте AirDry.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако деца имат достъп до
уреда, препоръчително е
да деактивирате AirDry,
тъй като отварянето на
вратичката може да е
опасно.
Как да деактивирате AirDry
Уверете се, че уредът е в
потребителски режим.
1. Натиснете Option.
,
•
Индикаторите
•
все още
Индикаторът
премигва.
На дисплея се показва
текущата настройка.
–
= AirDry е
деактивирана.
и
•
са изключени.
–
= AirDry е активирана.
2. Натиснете Option, за да
промените настройката.
3. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да потвърдите настройката.
7. ОПЦИИ
Желаните опции трябва да
се активират всеки път
преди стартиране на
програмата.
Не е възможно активиране
или деактивиране на тази
опция, докато програмата
оперира.
Бутонът Option превключва
между наличните опции и
техните възможни
комбинации.
Не всички опции са
съвместими една с друга.
Ако изберете
несъвместими опции,
уредът ще деактивира
автоматично една или
повече от тях. Само
индикаторите на все още
активните опции са
включени.
13
Ако опцията не е
приложима за програмата,
съответният индикатор е
изключен или започва да
мига бързо в продължение
на няколко секунди, след
което изгасва.
Активирането на опции
може да повлияе на
потреблението на вода и
енергия, както и
продължителността на
програмата.
7.1 XtraDry
Активирайте тази опция, за да
подобрите работата на сушене.
XtraDry е перманентна опция за
. Тя
всички програми освен
автоматично се активира при
следващи цикли. Конфигурацията
14
www.aeg.com
може да бъде променена по всяко
време.
Всеки път, когато
е
активиран, опцията XtraDry
е изключена и трябва да
се избере ръчно.
Активиране на опцията XtraDry
деактивира TimeSaver и обратно.
Как да активирате XtraDry
Настинете Option, докато индикатора
се включи.
Дисплеят показва новото времетраене
на програмата.
7.2 TimeSaver
TimeSaver позволява да се намали
продължителността на избраната
програма с приблизително 50%.
Резултатите от измиването са същите
както при програма с нормално
времетраене. Резултатите от
сушенето могат да намалеят.
По подразбиране функцията
TimeSaver е изключена, но може да се
активира ръчно. Тази опция не може
да се комбинира с XtraDry..
Как да активирате
TimeSaver
Настинете Option, докато индикатора
се включи.
Дисплеят показва новото времетраене
на програмата.
7.3 Sanitize
Тази опция предоставя по-добри
хигиенни резултати, като поддържа
температурата на 70 °C за поне 10
минути по време на последната фаза
на изплакване.
Как да активирате Sanitize
Настинете Option, докато индикатора
се включи.
Дисплеят показва новото времетраене
на програмата.
Тази опция увеличава налягането и
температурата на водата. Фазите на
измиване и сушене са по-кратки.
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
1. Уверете се, че зададеното ниво
на омекотителя за вода
съответства на твърдостта на
водоснабдяването. Ако не
съответства, можете да
регулирате нивото на
омекотителя за вода.
2. Напълнете резервоара за сол.
3. Напълнете отделението за
препарат за изплакване.
4. Отворете крана за вода.
5. Стартирайте програма, за да
премахнете всички остатъци, които
може да са в уреда. Не
използвайте миялен препарат и не
зареждайте кошничките.
След стартиране на програма са
необходими до 5 минути, докато
уредът презареди смолата в
омекотителя за вода. Изглежда уредът
не работи. Фазата за миене стартира
само след приключване на
процедурата. Процедурата се повтаря
периодично.
8.1 Резервоар за сол
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте груба сол,
предназначена само за
съдомиялни машини.
Фината сол увеличава
риска от корозия.
Солта се използва за презареждане
на смолата в омекотителя за вода и за
гарантиране на добри резултати при
измиване във всекидневната
употреба.
БЪЛГАРСКИ
Как да заредите резервоара
за сол
1. Завъртете капачката на
резервоара за сол обратно на
часовниковата стрелка и я
извадете.
2. Поставете 1 литър вода в
резервоара за сол (само първия
път).
3. Напълнете резервоара за сол със
сол за съдомиялна машина
(докато се напълни).
15
8.2 Как се пълни
отделението за препарата
за изплакване
A
B
C
4. Внимателно разклатете фунията
посредством дръжката ѝ, за да
влязат и последните гранули.
5. Почистете солта около отвора на
резервоара за сол.
6. Завъртете капачката на
резервоара за сол по
часовниковата стрелка, за да го
затворите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Докато пълните
резервоара за сол, от него
могат да излязат вода и
сол. След като напълните
отделението за сол,
веднага стартирайте найкратката програма, за да
предотвратите корозия. Не
поставяйте съдове в
кошниците.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте единствено
препарати за изплакване,
които са специално
предназначени за
съдомиялни машини.
1. Отворете капака (C).
2. Напълнете отделението (B),
докато препаратът за изплакване
достигне маркировката ''MAX''.
3. Отстранете излишния препарат за
изплакване с абсорбираща кърпа,
за да предотвратите образуване
на прекалено много пяна.
4. Затворете капака. Уверете се, че
капакът е застопорен на място.
Напълнете отделението за
препарат за изплакване,
когато индикаторът (A) е
прозрачен.
16
www.aeg.com
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
1. Отворете крана за вода.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
Уверете се, че уредът е в режим за
избор на програма.
• Ако индикаторът за сол свети,
напълнете резервоара за сол.
• Ако индикаторът за препарат за
изплакване свети, напълнете
отделението за препарата за
изплакване.
3. Заредете кошничките.
4. Добавете миещ препарат.
5. Задайте и стартирайте правилната
програма за вида зареждане и
степента на замърсяване.
9.1 Използване на миялния
препарат
A
B
9.2 Настройка и стартиране
на програма
Стартиране на програма
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда. Уверете се, че
уредът е в режим за избор на
програма и вратичката е
затворена.
2. Натиснете Program
неколкократно, докато
индикаторът на желаната
програма светне.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
3. Задайте приложимите опции.
4. Натиснете Start, за да стартирате
програмата.
• Индикаторът на работещата
фаза светва.
• Стойността на отброяване
започва да намалява на стъпки
от 1 минута.
Стартиране на програма с
отложен старт
C
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само
препарат, специално
създаден за съдомиялни
машини.
1. Натиснете бутона за
освобождаване (A), за отворите
капака (C).
2. Сложете препарата под формата
на прах или таблетки в
отделението (B).
3. Ако програмата има фаза за
предмиене, поставете малко
миялен препарат на вътрешната
част на вратичката на уреда.
4. Затворете капака. Уверете се, че
капакът е застопорен на място.
1. Задайте програма.
2. Натиснете Delay неколкократно,
докато дисплеят покаже желания
отложения старт (от 1 до 24 часа).
3. Натиснете Start, за да започнете
отброяване на времето.
е включен.
Индикаторът
Оставащото време се отброява
в часове. Последният час се
показва в минути.
Когато отброяването приключи,
програмата започва и светва
индикаторът на текущата фаза.
•
•
Индикаторът
е изключен.
Отваряне на вратичката,
докато уредът работи
Ако отворите вратичката, докато
работи дадена програма, уредът
спира. Това може да се отрази на
консумацията на енергия и
времетраенето на програмата. След
БЪЛГАРСКИ
затваряне на вратичката уредът
продължава от момента на
прекъсването.
Ако вратичката е отворена
за повече от 30 секунди по
време на фазата на
сушене, работещата
програма спира. Това не
се случва, ако вратичката
е отворена от функцията
AirDry.
Отмяна на отложения старт,
докато отброяването
работи
Когато отмените отложен старт,
трябва да зададете програмата и
опциите отново.
1. Отворете вратичката на уреда.
2. Натиснете и задръжте
едновременно Delay и Option,
докато уредът влезе в режим за
избор на програма.
Отмяна на програма
1. Отворете вратичката на уреда.
2. Натиснете и задръжте
едновременно Delay и Option,
докато уредът влезе в режим за
избор на програма.
17
Уверете се, че дозаторът за миялен
препарат е пълен, преди да
стартирате нова програма.
Край на програмата
Когато програмата завърши, дисплеят
показва 0:00. Индикаторът
включен.
е
Всички бутони са неактивни, освен
този за вкл./изкл.
1. Натиснете бутона за вкл/изкл или
изчакайте функцията Auto Off
автоматично да деактивира уреда.
Ако отворите вратата преди
активирането на Auto Off, уредът
се деактивира автоматично.
2. Затворете крана за водата.
Функцията Auto Off
Тази функция намалява консумацията
на енергия като автоматично
деактивира уреда, когато не работи.
Функцията започва да работи:
• 5 минути след приключване на
програмата.
• След 5 минути, ако програмата не е
стартирала.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Обща информация
Следвайте насоките по-долу, за да
гарантирате оптимално почистване и
изсушаване при ежедневна употреба и
за да помогнете за защитата на
околната среда.
•
•
•
•
Отстранете по-големите остатъци
от храна от чиниите.
Не изплаквайте предварително
съдовете на ръка. Когато е
необходимо, изберете програма с
фаза на предварително измиване.
Винаги използвайте цялото
пространство на кошниците.
Уверете се, че съдовете в
кошницата не се допират или
покриват. Само тогава водата може
•
•
да ги достигне напълно и да измие
съдовете.
Можете да използвате препарат за
съдомиялна машина, препарат за
изплакване и сол поотделно, или да
използвате комбинирани таблетки
(напр. "Всичко в едно"). Следвайте
инструкциите на опаковката.
Изберете програма според типа
зареждане и степента на
замърсяване.
предлага найефективното потребление на вода
и енергия.
18
www.aeg.com
10.2 Използване на сол,
препарат за гланц и
препарат за миене
•
•
•
•
•
Използвайте само сол, препарат за
гланц и препарат за миене за
съдомиялна машина. Други
продукти могат да причинят
повреда на уреда.
В райони с голяма и много голяма
твърдост на водата, Ви
препоръчваме да използвате
стандартен почистващ препарат
(прах, гел, таблетки без
допълнителни фактори), препарат
за гланц и соли поотделно, за
получаване на оптимални
почистващи и изсушаващи
резултати.
Поне веднъж месечно, стартирайте
уреда с почистване, което е удачно
за тази цел.
Таблетките за миене не се
разтварят напълно при кратки
програми. За да предотвратите
остатъци от препарат за миене по
кухненската посуда, препоръчваме
да използвате таблетките при
дълги програми.
Не използвайте по-голямо
количество миялен препарат от
необходимото. Вижте инструкциите
върху опаковката на препарата за
миене.
10.3 Как да постъпите, ако
искате да спрете
използването на
комбинирани таблетки
Преди да започнете да използвате
поотделно миялен препарат, сол и
препарат за гланц, извършете
следните стъпки:
1. Задайте най-високото ниво на
омекотителя на водата.
2. Уверете се, че резервоарите за
сол и за препарата за гланц са
пълни.
3. Стартирайте най-кратката
програма с изплакваща фаза. Не
добавяйте миялен препарат и не
зареждайте кошничките.
4. Когато програмата завърши,
настройте омекотителя за вода
към твърдостта на водата във
Вашия район.
5. Регулирайте отпусканото
количество препарат за гланц.
6. Активиране на известие за празно
отделение на препарата за гланц.
10.4 Зареждане на
кошничките
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте уреда за миене само
на подходящи за съдомиялна
изделия.
Не мийте в уреда предмети,
изработени от дърво, рог,
алуминий, олово и мед.
Не мийте в уреда предмети, които
могат да абсорбират вода (гъби,
домакински кърпи).
Премахнете големите остатъци
храна от съдовете.
Накиснете съдовете с изгорена
храна преди да ги измиете в уреда.
Поставяйте дълбоките съдове
(чаши и тигани) с дъното нагоре.
Уверете се, че стъклените чаши не
се допират една до друга.
Поставяйте леките съдове в
горната кошничка. Уверете се, че
съдовете не се движат свободно.
Поставете приборите и по-малките
предмети в чекмеджето за прибори.
Уверете се, че разпръскващите
рамена могат да се движат
свободно, преди да стартирате
програма.
10.5 Преди стартиране на
програма
Преди да започнете избраната
програма, се уверете, че:
•
•
•
•
•
Филтрите са чисти и са правилно
поставени.
Капачката на резервоара за сол е
затегната.
Разпръскващите рамена не са
запушени.
Има достатъчно сол и препарат за
изплакване за съдомиялна машина
(освен ако не използвате мултитаблетки за миене).
Подреждането на предметите в
кошниците е правилно.
БЪЛГАРСКИ
•
•
Програмата е подходяща за
зареждането и степента на
замърсяване.
Използва се правилното
количество измиващ препарат.
10.6 Разтоварване на
кошничките
1. Оставете съдовете да се охладят,
преди да ги извадите от уреда.
Горещите предмети могат лесно
да се повредят.
2. Изпразнете първо долната
кошница, а след това горната
кошница.
След като програмата
приключи, все още може
да остане вода върху
вътрешните повърхности
на уреда.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Преди обслужване
деактивирайте уреда и
извадете щепсела от
захранващия контакт.
Замърсените филтри и
запушените разпръскващи
времена понижават
резултатите от миенето.
Извършвайте периодични
проверки и, ако е
необходимо, ги
почиствайте.
11.1 Почистване на
филтрите
Филтърната система се състои от 3
части.
2. Отстранете филтъра (C) извън
филтъра (B).
3. Свалете плоския филтър (A).
C
B
A
1. Завъртете филтъра (B) обратно на
часовниковата стрелка и го
извадете.
4. Измийте филтрите.
19
20
www.aeg.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неправилното положение
на филтрите може да
доведе до лоши резултати
от миене и повреда на
уреда.
11.2 Почистване на горното
разпръскващо рамо
5. Уверете се, че няма остатъци от
храна или замърсявания във или
около края на утайника.
6. Върнете плоския филтър на
мястото му (A). Уверете се, че е
правилно позициониран под 2-та
водача.
7. Сглобете наново филтрите (B) и
(C).
8. Върнете филтъра (B) в плоския
филтър (A). Завъртете го по
часовниковата стрелка, докато
щракне.
Препоръчваме ви да почиствате
горното разпръскващо рамо редовно,
за да избегнете запушване на
отворите с мръсотия.
Запушените отвори могат да доведат
до незадоволителни резултати от
измиване.
1. Изтеглете горната кошница.
2. За да освободите разпръскващото
рамо от кошницата, едновременно
го натиснете нагоре и го завъртете
по часовниковата стрелка.
3. Измийте разпръскващото рамо с
течаща вода. Използвайте тънък
остър предмет като клечка за зъби,
за да отстраните замърсяванията
от отворите.
БЪЛГАРСКИ
4. За да върнете разпръскващото
рамо на мястото му, едновременно
го натиснете нагоре и го завъртете
обратно на часовниковата стрелка,
докато се фиксира на мястото си.
11.4 Почистване отвътре
•
•
•
11.3 Външно почистване
•
•
•
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа.
Използвайте само неутрални
препарати.
Не използвайте абразивни
продукти, абразивни стъргалки или
разтворители.
21
•
Внимателно почистете уреда,
включително гуменото уплътнение
на вратичката, с мека и влажна
кърпа.
За да поддържате ефективността
на уреда, използвайте почистващ
продукт, предназначен специално
за съдомиялни машини, поне
веднъж месечно. Следвайте
внимателно инструкциите на
опаковката на продукта.
Не използвайте абразивни
продукти, абразивни почистващи
тампони, остри инструменти, силни
химикали, шкурери или
разтворители.
Използването на програми за
кратко време може да доведе до
натрупване на мазнини и варовик в
уреда. Изпълнявайте програми с
по-дълга продължителност поне
два пъти в месеца, за да
предотвратите натрупване.
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Неправилният ремонт на
уреда може да
представлява опасност за
безопасността на
потребителя. Всички
поправки трябва да се
извършват от
квалифициран персонал.
Основните проблеми, които могат
да се появят, се отстраняват без
нуждата от контакт с оторизирания
сервизен център.
Вижте информацията за възможни
проблеми в таблицата по-долу.
При някои неизправности дисплеят
показва код за аларма.
Проблем и код за аларма Възможна причина и решение
Не можете да активирате
уреда.
•
•
Програмата не се включва. •
•
•
•
Уверете се, че щепселът е включен в контакта.
Уверете се, че няма повреден бушон в електриче‐
ската кутия.
Уверете се, че вратичката на уреда е затворена.
Натиснете Start.
Ако сте задали отложен старт, отменете настройката
или изчакайте края на отброяването.
Уредът омекотява водата. Продължителността на
процедурата е приблизително 5 минути.
22
www.aeg.com
Проблем и код за аларма Възможна причина и решение
Уредът не се пълни с вода. •
•
На екрана се показва
или
.
•
•
•
Уредът не източва водата.
На екрана се появява
•
. •
•
•
Устройството против на‐
воднение е включено.
Уверете се, че кранът за вода е отворен.
Уверете се, че налягането на водата не е твърде ни‐
ско. За тази информация се обърнете към местното
водоснабдително дружество.
Уверете се, че кранът за вода не е запушен.
Уверете се, че филтърът на маркуча за подаване на
вода не е запушен.
Уверете се, че маркучът за входяща вода не е пре‐
гънат или усукан.
Уверете се, че каналът за водата не е запушен.
Уверете се, че филтърът на отходния маркуч не е
запушен.
Уверете се, че вътрешният системен филтър не е
запушен.
Уверете се, че отходният маркуч не е прегънат или
усукан.
•
Затворете крана за вода и се свържете с оторизиран
сервизен център.
Уредът спира и стартира
повече пъти по време на
работа.
•
Това е нормално. Това води до оптимално измиване
и пестене на енергия.
Програмата продължава
твърде дълго.
•
Ако сте задали опция за отложен старт, отменете от‐
лагането или изчакайте края на отброяването.
Активирайте опцията TimeSaver, за да намалите
продължителността на програмата.
Активирането на тези опции може да увеличи про‐
дължителността на програмата.
На екрана се появява
.
•
•
Оставащото време на дис‐ •
плея се увеличава и почти
прескача до края на про‐
грамата.
Това не е дефект. Уредът работи правилно.
Малък теч от вратичката
на уреда.
•
Уредът не е нивелиран. Отхлабете или завийте регу‐
лируемите крачета (ако е приложимо).
Вратичката на уреда не е центрирана спрямо отде‐
лението. Нагласете задното краче (ако е приложи‐
мо).
Вратичката на уреда се за‐ •
тваря твърде трудно.
•
Уредът не е нивелиран. Отхлабете или завийте регу‐
лируемите крачета (ако е приложимо).
Части от съдовете стърчат от кошницита.
Тракащи или чукащи звуци •
от вътрешността на уреда.
•
Съдовете не са правилно поставени в кошниците.
Вижте брошурата за зареждане на кошниците.
Уверете се, че пръскащото устройство може да се
движи свободно.
•
БЪЛГАРСКИ
23
Проблем и код за аларма Възможна причина и решение
Уредът задейства прекъс‐
вача.
•
Амперажът не е достатъчен за едновременното за‐
хранване на всички уреди в употреба. Проверете ам‐
пеража на контакта и капацитета на измервателя
или изключете един от уредите в употреба.
Вътрешна електрическа повреда на уреда. Свърже‐
те се с оторизиран сервизен център.
•
Вижте „Преди първа
употреба“, „Всекидневна
употреба“ или
„Препоръки и съвети“ за
други възможни причини.
След като сте проверили уреда,
деактивирайте го и го активирайте
отново. Ако неизправността се появи
отново, се обърнете към оторизиран
сервизен център.
За кодове за аларми, които не
присъстват в таблицата, се свържете с
оторизиран сервизен център.
12.1 Резултатите от измиването и изсушаването не са
задоволителни
Проблем
Възможна причина и решение
Незадоволителни резултати
от измиване.
•
•
•
Незадоволителни резултати
от изсушаване.
•
•
•
•
•
Вижте брошурата за „Ежедневна употреба“,
„Препоръки и съвети“ и за зареждане на кошни‐
ците.
Използвайте по-интензивни програми за измиване.
Почистете разпръскващото рамо и филтъра. Вижте
„Грижи и почистване“.
Съдовете са били оставени прекалено дълго в за‐
творения уред.
Няма препарат за гланц или дозата му не е доста‐
тъчна. Настройте нивото на препарата за гланц на
по-висока позиция.
Възможно е да се наложи да подсушите пластма‐
совите съдове с кърпа.
За най-добри резултати от изсушаване ативирайте
XtraDry и AirDry.
Препоръчваме винаги да използвате препарат за
гланц, дори заедно с комбинирани таблетки.
Бели ленти или сини пласто‐ •
ве по стъклените чаши и съ‐
довете.
•
Количеството освободен препарат за гланц е твър‐
де голямо. Настройте нивото на препарата за
гланц на по-ниска позиция.
Използван е прекалено много препарат за миене.
Петна и водни капки по ча‐
шите и чиниите.
Количеството освободен препарат за гланц не е
достатъчно. Настройте нивото на препарата за
гланц на по-висока позиция.
Причината може да е в качеството на препарата за
гланц.
•
•
24
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина и решение
Съдовете са мокри.
•
•
•
•
•
За най-добри резултати от изсушаване ативирайте
XtraDry и AirDry.
Програмата не разполага с фаза за сушене или
разполага с фаза за сушене с ниска температура.
Отделението за препарат за гланц е празно.
Причината може да е в качеството на препарата за
гланц.
Причината може да е в качеството на комбинира‐
ните таблетки за миене. Опитайте друга марка или
активирайте дозатора за препарата за гланц и из‐
ползвайте препарат заедно с комбинирани таблет‐
ки.
Вътрешната част на уреда е •
мокра.
Това не е дефект на уреда. Влажен въздух конден‐
зира по стените на уреда.
Необичайна пяна по време
на измиването.
Използвайте само препарат, специално създаден
за съдомиялни машини.
Теч в отделението за препарат за гланц. Свържете
се с оторизиран сервизен център.
•
•
Следи от ръжда по прибори‐ •
те.
•
Във водата за измиване е използвана твърде мно‐
го сол. Вижте „Омекотител за вода“.
Сребърните прибори и приборите от неръждаема
стомана са поставени заедно. Избягвайте да по‐
ставяте сребърни прибори и прибори от неръждае‐
ма стомана близо едни до други.
В края на програмата в от‐
делението има остатъци от
препарат.
В отделението е заседнала таблетка, което е дове‐
ло до непълното отмиване на препарата от водата.
Водата не отмива препарата от отделението. Уве‐
рете се, че разпръскващото рамо не е блокирано
или запушено.
Уверете се, че съдовете в кошниците не пречат на
капака на отделението за препарат да се отваря.
•
•
•
Миризми вътре в уреда.
•
Вижте „Вътрешно почистване“.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина и решение
Отлагания от котлен камък
•
върху съдовете, ваничката и
от вътрешната страна на
•
вратата.
•
•
•
•
•
Потъмнели, обезцветени
или начупени съдове.
25
•
•
•
•
Нивото на сол е ниско. Проверете индикатора за
сол.
Капачката на резервоара за сол не е затегната.
Чешмяната вода е твърда. Вижте „Омекотител за
вода“.
Използвайте сол и задайте регенериране на оме‐
котителя за вода дори когато се използват много‐
функционални таблетки. Вижте „Омекотител за
вода“.
Ако все още остават варовикови натрупвания, по‐
чиствайте уреда с почистващи препарати, които са
специално предназначени за тази цел.
Опитайте с друг препарат.
Свържете се с производителя на препарата.
Уверете се, че в уреда се поставят единствено съ‐
дове, пригодени за използване в съдомиялна ма‐
шина.
Внимателно зареждайте и изпразвайте кошницата.
Вижте брошурата за зареждане на кошниците.
Поставяйте фините съдове в горната кошница.
За измиване на фини и стъклени съдове изберете
специалната програма. Вижте „Програми“.
Вижте „Преди първата
употреба“, „Ежедневна
употреба“ или
„Препоръки и съвети“ за
други възможни причини.
13. ПРОДУКТОВ ФИШ
Търговска марка
AEG
Модел
F88752M0P 911417319
Номинален капацитет (при нормален монтаж)
15
Клас на енергийна ефективност
A+++
Консумация на енергия в kWh за година въз основа
на 280 стандартни цикъла на почистване при из‐
ползване на пълнене със студена вода и консума‐
ция при режими с ниска мощност. Реалната годи‐
шна консумация на енергия зависи от начина на из‐
ползване на уреда.
241
Клас на ефективност на динамиката на флуидите
(kWh)
0.857
26
www.aeg.com
Консумация на енергия в режим „изключен“ (W)
0.10
Консумация на енергия при режим „оставен вклю‐
чен“ (W))
5.0
Консумация на вода в литри, сноваваща се на 280
стандартни цикъла за почистване. Реалната консу‐
мация на вода зависи от начина на използване на
машината
3080
Клас на ефективност при сушене по скала от G
(най-малка ефективност) до A (най-висока ефектив‐
ност)
A
Стандартната програма представлява стандартен
цикъл за почистване, за който се отнася информа‐
цията на етикета и на фиша. Тази програма е подхо‐
дяща за почистване на обикновено замърсени съдо‐
ве и е най-ефективната програма по отношение на
комбинацията от консумация на енергия и вода. По‐
сочва се като „Есо“ програма.
Времетраене на програмата на стандартен цикъл за 235
почистване (min)
Времетраене на режима на включване (min)
5
Ниво на звуковата мощност (db(A) re 1pW)
40
Вграден уред Д/Н
Не
14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Размери
Ширина / височина / дълбочина
(мм)
596 / 850 / 610
Свързване към електриче‐
Напрежение (V)
200 - 240
ската мрежа 1)
Честота (Hz)
50 - 60
Налягане на водоподаване
бар (минимум и максимум)
0.5 - 8
MPa (минимум и максимум)
0.05 - 0.8
Студена или гореща вода 2)
макс. 60°C
Водоподаване
1) Вижте табелката с технически данни за други стойности.
2) Ако топлата вода идва от алтернативен източник на енергия (като слънчеви панели), използвай‐
те тази топла вода, за да намалите консумацията на енергия.
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
БЪЛГАРСКИ
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl
, заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
27
28
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................ 29
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...............................................................................30
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 32
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 33
5. PROGRAMOK.................................................................................................... 34
6. BEÁLLÍTÁSOK....................................................................................................36
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK................................................................................... 39
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 40
9. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................41
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 43
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 44
12. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................47
13. TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP.....................................................................50
14. TOVÁBBI MŰSZAKI INFORMÁCIÓ..................................................................51
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
29
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
30
www.aeg.com
hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára.
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Az üzemi víznyomás (minimum és maximum)
értékének 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) között kell
lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet
15.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Lefelé fordítva helyezze a késeket és a hegyes
evőeszközöket az evőeszközkosárba, vagy az élükkel
lefele fordítva fektesse azokat az evőeszközfiókba.
Tilos a készülék ajtaját felügyelet nélkül nyitva hagyni
a véletlen rálépés elkerülése érdekében.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) ne zárja le szőnyeg
vagy egyéb tárgy.
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi
tömlőkészlet nem használható fel újra.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
•
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt van.
MAGYAR
•
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
•
•
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
Kizárólag az Egyesült Királyság és
Írország. Ez a készülék 13 amperes
hálózati csatlakozódugóval van
felszerelve. Ha szükségessé válik a
biztosíték cseréje a hálózati
csatlakozódugóban, akkor egy 13
amperes ASTA (BS 1362) biztosítékra
cserélje.
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
A befolyócső biztonsági szeleppel,
valamint dupla bevonattal ellátott
belső elektromos vezetékkel
rendelkezik.
FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes feszültség.
Ha a befolyócső megsérül, akkor
azonnal zárja el a vízcsapot, majd
húzza ki a csatlakozódugót a fali
csatlakozóaljzatból. Forduljon a
márkaszervizhez a befolyócső cseréje
érdekében.
2.4 Használat
•
•
•
•
•
•
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
31
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
A mosogatógépben használt
mosogatószerek veszélyesek. Tartsa
be a mosogatószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.
Ne igyon a készülékben lévő vízből,
és ne játsszon vele.
Az edényeket a mosogatógépből csak
a mosogatóprogram lejárta után
vegye ki. Egy kevés mosogatószer
maradhat az edényeken.
A készülékből forró gőz szabadulhat
ki, ha az ajtót mosogatóprogram
futása közben kinyitja.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
2.5 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
32
www.aeg.com
2.6 Ártalmatlanítás
•
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
Munkafelület
Legfelső szórókar
Felső szórókar
Alsó szórókar
Szűrők
Adattábla
Sótartály
10 9
8
7
6
8
9
10
11
12
13
Szellőzőnyílás
Öblítőszer-adagoló
Mosószer-adagoló
Alsó kosár
Felső kosár
Evőeszközfiók
5
MAGYAR
33
4. KEZELŐPANEL
1
2
8
1
2
3
4
5
Be/ki gomb
Program érintőgomb
Programkijelzők
Kijelző
Delay érintőgomb
3
4
7
5
6
6 Option érintőgomb
7 Visszajelzők
8 Start érintőgomb
4.1 Visszajelzők
Visszajelző
Megnevezés
Só visszajelző. Akkor világít, ha a sótartályt fel kell tölteni. A program mű‐
ködése során ez a visszajelző sohasem világít.
Öblítőszer visszajelző. Akkor világít, ha az öblítőszer adagolót fel kell töl‐
teni. A program működése során ez a visszajelző sohasem világít.
Mosogatási szakasz visszajelző. Világít, amikor a mosogatási fázis műkö‐
dik.
Öblítési szakasz visszajelző. Világít, amikor az öblítési fázis működik.
Szárítási fázis visszajelző. Világít, amikor a szárítási fázis működik.
Program vége visszajelző. Akkor jelenik meg, amikor egy program befeje‐
ződött.
Delay visszajelző.
TimeSaver visszajelző.
XtraDry visszajelző.
34
www.aeg.com
Visszajelző
Megnevezés
Sanitize visszajelző.
5. PROGRAMOK
Előfordulhat, hogy a táblázatban a
programok sorrendje nem egyezik meg a
kezelőpanelen levő sorrendjükkel.
Program
1)
Szennyezettség
mértéke
Töltet típusa
Programszakaszok
Kiegészítő funkció
•
Normál szeny‐
nyezettség
Edények és
evőeszközök
•
•
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 50 °C
Öblítés
Szárítás
•
•
Sanitize
XtraDry
Összes
Edények,
evőeszközök,
lábasok és faze‐
kak
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 45 °C – 70
°C
Öblítés
Szárítás
•
•
Sanitize
XtraDry
Vegyes szeny‐
nyezettség
Edények,
evőeszközök,
lábasok és faze‐
kak
•
•
•
•
TimeSaver
XtraDry
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 50 °C és
65 °C
Öblítés
Szárítás
Erős szennye‐
zettség
Edények,
evőeszközök,
lábasok és faze‐
kak
•
•
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 70 °C
Öblítés
Szárítás
•
•
•
Sanitize
TimeSaver
XtraDry
Normál vagy
•
enyhe szennye‐ •
ződés
•
Kényes cserépés üvegedények
Mosogatás 45 °C
Öblítés
Szárítás
•
XtraDry
Friss szennye‐
zettség
Edények és
evőeszközök
•
•
Mosogatás 60 °C
Öblítés
•
•
Sanitize
XtraDry
Összes
•
Előmosogatás
•
2)
•
•
•
3)
•
•
4)
•
•
5)
•
6)
•
•
7)
•
•
•
MAGYAR
Program
8)
Szennyezettség
mértéke
Töltet típusa
Programszakaszok
Kiegészítő funkció
•
•
•
•
•
•
•
Normál szeny‐
nyezettség
Edények és
evőeszközök
Előmosogatás
Mosogatás 50 °C
Öblítés
Szárítás
35
XtraDry
1) Ez a program a leghatékonyabb víz- és energiafogyasztást kínálja a normál mértékben szennyezett
edények és evőeszközök mosogatásához. Ezt a programot használják tesztprogramként a bevizsgáló in‐
tézetek.
2) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és szennyezettségét. Automatikusan
beállítja a szükséges hőmérsékletet és a vízmennyiséget, illetve a program időtartamát.
3) Ez a program az eltérő mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas. Az erősen szennye‐
zett edényeket az alsó kosárba, míg a normál mértékben szennyezetteket a felső kosárba tegye. Na‐
gyobb a víznyomás és magasabb a vízhőmérséklet az alsó kosárban, mint a felső kosárban.
4) Ez a program az erősen szennyezett edényeket erős vízsugár és magas hőmérséklet alkalmazásával
mosogatja el.
5) Ez a program szabályozza a víz hőmérsékletét, így különleges gondossággal mosogatja el a kényes
árut, főleg az üveg edényeket.
6) Ez a program az enyhén vagy frissen szennyezett edények rövid időtartamú mosogatására alkalmas
(teljes vagy fél töltet esetén).
7) Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az ételmaradványokat az edényekről, így megelőzheti a kelle‐
metlen szagok kialakulását a készülékben. Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert.
8) Ez a legcsendesebb program. A szivattyú rendkívül alacsony fordulaton működik, hogy a készülék za‐
ja minimális legyen. Az alacsony fordulatszám miatt hosszabb a program időtartama.
5.1 Fogyasztási értékek
Program 1)
Víz
(l)
Energiafogyasztás
(kWh)
Időtartam
(perc)
11
0.857
235
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
10
0.9
30
4
0.1
14
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
1) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a funkciók és az edények mennyi‐
sége módosíthatja az értékeket.
36
www.aeg.com
5.2 Tájékoztatás a bevizsgáló
intézetek számára
Ha a teljesítmény-tesztek (pl. EN60436
szerinti) végrehajtására vonatkozó
információkra van szüksége, küldjön emailt a következő címre:
A kérésben szerepeljen a termék
számkódja (termékszám), mely az
adattáblán olvasható.
Minden egyéb, a mosogatógépet érintő
kérdésben a készülékhez mellékelt
szerviz kézikönyv nyújt útmutatást.
info.test@dishwasher-production.com
6. BEÁLLÍTÁSOK
6.1 Programválasztás
üzemmód és felhasználói
üzemmód
Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a Delay és a Option gombot,
míg a készülék programválasztás
üzemmódba nem lép.
Amikor a készülék programválasztás
üzemmódban van, beállíthatja a
megfelelő programot, és beléphet a
felhasználói üzemmódba.
Belépés a felhasználói
üzemmódba
A felhasználói üzemmódban elérhető
beállítások:
• A vízlágyító szintjének beállítása a
vízkeménységnek megfelelően.
• Az öblítőszer hiányára figyelmeztető
visszajelző bekapcsolása/
kikapcsolása.
• Az öblítőszer szintjének beállítása az
előírt adagolásnak megfelelően.
• A AirDry funkció bekapcsolása/
kikapcsolása.
Győződjön meg arról, hogy a készülék
programválasztás üzemmódban van.
A felhasználói üzemmódba lépéshez
egyszerre nyomja meg és tartsa
lenyomva a Delay és Option gombokat,
amíg a
,
,
és
visszajelzők villogni nem
kezdenek, és a kijelző üressé nem válik.
6.2 A vízlágyító
Mivel a készülék a memóriájában
tárolja a mentett beállításokat, nincs
szükség a beállítására minden ciklus
előtt.
A vízlágyító a vezetékes vízben található
ásványi anyagok eltávolítására szolgál,
amelyek hátrányosan befolyásolnák a
mosogatás eredményességét, valamint
rongálnák a készüléket.
A programválasztás
üzemmód beállítása
Annál keményebb a víz, minél többet
tartalmaz ezekből az ásványi
anyagokból. A vízkeménységet
különböző mértékegységekkel mérik.
A készülék programválasztás
üzemmódban van, ha a program
visszajelzője világít, és a kijelzőn a
program időtartama látható.
Bekapcsolás után a készülék
alapértelmezés szerint programválasztás
üzemmódban van. Amennyiben nem, az
alábbi módon állítsa be a
programválasztás üzemmódot:
A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző
vízkeménységhez kell beállítani. A víz
keménységét illetően a helyi vízművektől
kaphat tájékoztatást. A jó mosogatási
eredmény eléréséhez fontos a vízlágyító
szintjének pontos beállítása.
MAGYAR
37
Vízkeménység
Német kemény‐
ségi fok (°dH)
Francia ke‐
ménységi fok
(°fH)
mmol/l
Clarke ke‐
ménységi
fok
Vízlágyító szintje
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Gyári beállítás.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
A használt mosogatószer típusától
függetlenül állítsa be a megfelelő
vízkeménységet, hogy a só feltöltés
visszajelző bekapcsolva maradjon.
A sót tartalmazó kombinált
mosogatószer-tabletták nem
elég hatékonyak a kemény
víz lágyításához.
A vízlágyító szintjének
beállítása
Győződjön meg arról, hogy a készülék
felhasználói üzemmódban van.
1. Nyomja meg a Program gombot.
•
,
és
A
visszajelzők nem világítanak.
•
A
visszajelző tovább
villog.
A kijelző az aktuális beállítást
•
= 5. szint.
mutatja: pl.:
2. A beállítás módosításához nyomja
meg többször a Program gombot.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.
6.3 Az öblítőszer-adagoló
kiürülésére figyelmeztető
jelzés
Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az
edények folt- és csíkmentesen
száradjanak. Az öblítőszer adagolása a
forró vizes öblítési fázis alatt
automatikusan történik.
Ha az öblítőszer-adagoló kiürült, az
öblítőszer-adagoló visszajelző világítani
kezd, ami azt jelzi, hogy be kell tölteni
öblítőszert. Amennyiben kizárólag
kombinált mosogatószer-tablettákat
használ, és a szárítási eredmények
megfelelők, az öblítőszer-adagoló
feltöltésére figyelmeztető jelzés
kikapcsolható. Azonban a legjobb
szárítási eredmény érdekében mindig
használjon öblítőszert.
Amennyiben öblítőszer nélkül használja
a normál mosogatószert vagy a
kombinált mosogatószer-tablettákat,
kapcsolja be a figyelmeztetést, hogy az
öblítőszer feltöltés visszajelzője aktív
maradjon.
38
www.aeg.com
Hogyan lehet kikapcsolni az
öblítőszer hiányára
figyelmeztető értesítést?
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.
Győződjön meg arról, hogy a készülék
felhasználói üzemmódban van.
Az AirDry kiegészítő funkcióval jobb
szárítási eredmény érhető el
alacsonyabb energiafogyasztás mellett.
1. Nyomja meg a Start gombot.
•
,
és
A
visszajelzők nem világítanak.
•
A
visszajelző tovább
villog.
A kijelző az aktuális beállítást
mutatja.
•
–
6.5 AirDry
= az öblítőszer hiányára
figyelmeztető visszajelző
kikapcsolva.
–
= az öblítőszer hiányára
figyelmeztető visszajelző
bekapcsolva.
2. A beállítás módosításához nyomja
meg a Start gombot.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.
6.4 Öblítőszer szintje
Az öblítőszer adagolási mennyisége az
1. szint (legkisebb mennyiség) és 6. szint
(legnagyobb mennyiség) között állítható
be. A 0. szint kikapcsolja az öblítőszeradagolót; ekkor nem történik öblítőszeradagolás.
Gyári beállítás: 4. szint.
Az öblítőszer szintjének
beállítása
Győződjön meg arról, hogy a készülék
felhasználói üzemmódban van.
1. Nyomja meg a Delay gombot.
•
A
,
és
visszajelzők nem világítanak.
•
•
visszajelző tovább villog.
A
A kijelző az aktuális beállítást
= 4. szint.
mutatja: pl.:
– Az öblítőszer szintje 0A és 6A
között helyezkedhet el, ahol a
0A szint azt jelenti, hogy
öblítőszer nem kerül
felhasználásra.
2. A beállítás módosításához nyomja
meg többször a Delay gombot.
A szárítási szakasz közben
a készülék ajtaja
automatikusan kinyílik, és
nyitva marad.
VIGYÁZAT!
Az automatikus ajtónyitást
követő 2 percen belül ne
próbálja meg az ajtót
becsukni. Ezzel kárt tehet a
készülékben.
Ha ezután az ajtó további 3
percig csukva marad, az
éppen futó program
befejeződik.
Az AirDry kiegészítő funkció
automatikusan bekapcsol minden
program esetén, a
rendelkezésre áll).
kivételével (ha
A szárítási eredmény javításához
tekintse át a XtraDry kiegészítő funkciót,
vagy kapcsolja be az AirDry kiegészítő
funkciót.
VIGYÁZAT!
Ha a gyerekek
hozzáférhetnek a
készülékhez, ajánlatos az
AirDry funkció kikapcsolása,
mert potenciális
veszélyforrás lehet.
MAGYAR
Az AirDry kiegészítő funkció
kikapcsolása
Győződjön meg arról, hogy a készülék
felhasználói üzemmódban van.
1. Nyomja meg a Option gombot.
•
,
és
A
visszajelzők nem világítanak.
•
A
•
39
A kijelző az aktuális beállítást
mutatja.
–
= AirDry kikapcsolva.
–
= AirDry bekapcsolva.
2. A beállítás módosításához nyomja
meg a Option gombot.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.
visszajelző tovább villog.
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
Egy program elindítása előtt
mindig kapcsolja be a
megfelelő kiegészítő
funkciókat.
A kiegészítő funkciókat a
program működése közben
nem lehet be- vagy
kikapcsolni.
A Option gombbal
végiglépkedhet a lehetséges
kiegészítő funkciókon és a
lehetséges kombinációkon.
Nem minden kiegészítő
funkció kombinálható
egymással. Ha egymással
nem kombinálható
kiegészítő funkciókat
választ, a készülék
automatikusan kikapcsol egy
vagy több funkciót. Csak az
aktív kiegészítő funkciók
visszajelzői világítanak.
Amennyiben egy kiegészítő
funkció nem alkalmazható a
programhoz, a hozzá tartozó
visszajelző nem világít, vagy
néhány másodpercig
gyorsan villog, majd elalszik.
A kiegészítő funkciók
használata befolyásolhatja a
víz- és energiafogyasztást,
illetve a program
időtartamát.
7.1 XtraDry
Kapcsolja be ezt a kiegészítő funkciót a
szárítási teljesítmény növeléséhez.
Az XtraDry egy állandó kiegészítő
funkció minden programhoz, kivéve a
ciklust. A funkció automatikusan
aktiválódik a következő ciklusokban. Ez
a beállítás bármikor módosítható.
A
program
elindításakor a XtraDry
kiegészítő funkció inaktív, és
mindig kézzel kell
bekapcsolni.
Az XtraDry bekapcsolása kikapcsolja a
TimeSaver kiegészítő funkciót és viszont.
Az XtraDry funkció
bekapcsolása
Addig tartsa nyomva az Option gombot,
amíg az
visszajelző világítani nem
kezd.
A kijelző a program frissített időtartamát
mutatja.
7.2 TimeSaver
A TimeSaver kiegészítő funkció
használatával mintegy 50%-kal
csökkentheti a kiválasztott program
időtartamát.
A mosogatás eredményessége
megegyezik a normál időtartamú
program eredményességével. A szárítás
eredményessége csökkenhet.
Ez a kiegészítő funkció növeli a víz
nyomását és hőmérsékletét. A
mosogatási és szárítási fázisok
rövidebbek.
Alapértelmezésben a TimeSaver ki van
kapcsolva, azonban van lehetőség a
40
www.aeg.com
bekapcsolására. Ez a kiegészítő funkció
nem használható együtt az XtraDry
funkcióval.
Az TimeSaver funkció
bekapcsolása
Addig tartsa nyomva az Option gombot,
amíg az
visszajelző világítani nem
kezd.
A kijelző a program frissített időtartamát
mutatja.
öblítési fázis alatt legalább 10 percig 70
°C-on tartja a hőmérsékletet.
Az Sanitize funkció
bekapcsolása
Addig tartsa nyomva az Option gombot,
amíg az
visszajelző világítani nem
kezd.
A kijelző a program frissített időtartamát
mutatja.
7.3 Sanitize
Ez a kiegészítő funkció jobb higiéniai
eredményt ér el azzal, hogy az utolsó
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító
aktuális szintje megfelel-e a
használt víz keménységének.
Amennyiben nem, állítsa be a
vízlágyító szintjét.
2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A készülékben levő gyártási
maradványok eltávolításához
indítson el egy mosogatóprogramot.
Ne használjon mosogatószert, és ne
töltse meg a kosarakat.
Miután elindít egy programot, a
készüléknek kb. 5 percre van szüksége
ahhoz, hogy a vízlágyítóban lévő
műgyantát regenerálja. Ekkor úgy tűnhet,
hogy a készülék nem működik
megfelelően. A mosogatási fázis csak
akkor kezdődik meg, amikor a fenti
művelet véget ér. Ez a műveletsor
rendszeres időközönként ismétlődik.
8.1 Sótartály
VIGYÁZAT!
Csak mosogatógépekhez
készült durva sót használjon.
A finom só növeli a korrózió
veszélyét.
A só a vízlágyítóban a gyanta
regenerálására, valamint a napi
használat során a megfelelő mosogatási
eredmény biztosítására szolgál.
A sótartály feltöltése
1. Csavarja le a sótartály kupakját az
óramutató járásával ellenkező
irányba.
2. Öntsön 1 liter vizet a sótartályba
(csak az első alkalommal).
3. Töltse fel a sótartályt regeneráló
sóval (amíg teljesen fel nem töltődik).
4. Óvatosan rázza meg a tölcsért a
fogantyújánál, hogy a legutolsó
szemcse is betöltődjön.
5. Távolítsa el a sótartály nyílása körül
lévő sót.
MAGYAR
6. Csavarja vissza a kupakot az
óramutató járásával megegyező
irányban a sótartály bezárásához.
VIGYÁZAT!
Víz és só juthat ki a töltés
során a sótartályból. Miután
feltöltötte a sótartályt,
azonnal indítsa el a
legrövidebb
mosogatóprogramot a
korrózió megelőzése
érdekében. Ne tegyen
edényeket a kosarakba.
8.2 Hogyan töltsük fel az
öblítőszer-adagolót?
A
VIGYÁZAT!
Csak mosogatógépekhez
tervezett öblítőszert
használjon.
1. Nyissa fel a fedelet (C).
2. Az öblítőszer-adagolót (B) a „MAX”
jelzésig töltse fel öblítőszerrel.
3. A kiömlött öblítőszert nedvszívó
törlőkendővel távolítsa el, hogy a
mosogatóprogram alatt
megakadályozza a túlzott
habképződést.
4. Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy a
fedél reteszelődik-e a helyén.
Töltse fel az öblítőszeradagolót, ha a visszajelző
(A) átlátszó.
B
C
9. NAPI HASZNÁLAT
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
programválasztási üzemmódban legyen.
• Ha világít a só visszajelző, akkor
töltse fel a sótartályt.
• Ha világít az öblítőszer-adagoló
visszajelző, akkor töltse fel az
öblítőszer-adagolót.
3. Pakolja meg megfelelően a
kosarakat.
4. Töltse be a mosogatószert.
5. Állítsa be és indítsa el a töltet
típusának és a szennyeződés
mértékének megfelelő programot.
41
9.1 A mosogatószer
használata
A
B
C
42
www.aeg.com
VIGYÁZAT!
Csak mosogatógéphez
készült, speciális
mosogatószert használjon.
1. A kioldó gomb megnyomásával (A)
nyissa ki a fedelet (C).
2. Tegye a mosogatószert por vagy
tabletta formájában az adagolóba
(B).
3. Ha előmosogatási fázissal
rendelkező mosogatóprogramot
használ, tegyen egy kevés
mosogatószert a készülék ajtajának
belsejébe.
4. Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy a
fedél reteszelődik-e a helyén.
9.2 Program kiválasztása és
elindítása
A program indítása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot. Ügyeljen arra,
hogy a készülék legyen
programválasztási üzemmódban, az
ajtó pedig becsukva.
2. Nyomja meg többször a Program
gombot mindaddig, míg a kívánt
program visszajelzője világítani nem
kezd.
A kijelző a program időtartamát mutatja.
3. Állítsa be a megfelelő kiegészítő
funkciókat.
4. Nyomja meg a Start gombot a
program elindításához.
• A futó fázis visszajelzője világít.
• Megkezdődik a program
időtartamának visszaszámlálása
1 perces lépésekben.
Egy program késleltetett
indítása
1. Állítson be egy programot.
2. Annyiszor nyomja meg a Delay
gombot, amíg a kívánt késleltetés
meg nem jelenik a kijelzőn (1 és 24
óra között).
3. Nyomja meg a Start gombot a
visszaszámlálás elindításához.
•
Világít a
visszajelző.
•
A visszaszámlálás órákban
történik. Az utolsó óra percekben
kerül kijelzésre.
Amikor a visszaszámlálás véget ér, a
program elindul, és megjelenik az éppen
aktív fázis jelzőfénye. A
nem világít.
visszajelző
Ajtónyitás a készülék
működése közben
Ha kinyitja az ajtót egy program futása
közben, a készülék leáll. Ez módosíthatja
a program energiafogyasztását és
időtartamát. Amikor ismét becsukja az
ajtót, a készülék a megszakítási ponttól
folytatja a működést.
Ha a szárítási fázis alatt 30
másodpercnél hosszabb
időre kinyitja az ajtót, az
éppen futó program
kikapcsol. Ez nem történik
meg, ha az ajtót az AirDry
funkció nyitja ki.
Visszaszámlálás alatt a
késleltetett indítás leállítása
Ha törli a késleltetett indítást, ismét be
kell állítania a programot és a funkciókat.
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a Delay és a Option
gombot, míg a készülék
programválasztás üzemmódba nem
lép.
Program törlése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a Delay és a Option
gombot, míg a készülék
programválasztás üzemmódba nem
lép.
Egy új mosogatóprogram elindítása előtt
ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a
mosogatószer-adagolóban.
MAGYAR
Amikor a program véget ért
2. Zárja el a vízcsapot.
Amikor a program befejeződött, a kijelző
Az Auto Off funkció
0:00 értéket mutat. Világít a
visszajelző.
Minden gomb inaktív a be/ki gomb
kivételével.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot, vagy várja meg,
hogy az Auto Off funkció
automatikusan kikapcsolja a
készüléket.
Ha a Auto Off funkció bekapcsolása
előtt kinyitja az ajtót, akkor
automatikusan leáll a készülék.
43
Ha a készülék nem végez
tevékenységet, akkor az
energiafogyasztás csökkentése
érdekében ez a funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
A funkció az alábbiak esetén lép
működésbe:
• A program befejezése után 5 perccel.
• 5 perccel azután, ha a program nem
indult el.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 Általános
Kövesse az alábbi ötleteket, melyek
optimális tisztítási és szárítási eredményt
biztosítanak a napi használat során,
valamint segítséget nyújtanak a
környezet megóvásában.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el a nagyobb
ételmaradványokat az edényekről.
Az edényeket ne öblítse le kézzel
előzetesen. Szükség szerint állítson
be előmosogatás szakasszal
rendelkező programot.
Mindig használja ki a kosarak teljes
területét.
Ügyeljen arra, hogy a kosarakban az
edények ne érjenek egymáshoz,
illetve ne fedjék le egymást. Kizárólag
ebben az esetben képes a víz
megfelelően elérni és elmosogatni az
edényeket.
A mosogatószert, öblítőszert és sót
használhatja különállóan, vagy
használjon kombinált mosogatószertablettákat (pl.: „Mind az 1-ben”).
Kövesse a termék csomagolásán
látható utasításokat.
Válassza ki a töltet típusának és a
szennyeződés mértékének megfelelő
programot. A leghatékonyabb víz- és
energiafogyasztás az
programmal érhető el.
10.2 Só, öblítőszer és
mosogatószer használata
•
•
•
•
•
Kizárólag sót, öblítőszert és
mosogatószert használjon a
mosogatógépben. Egyéb termékek
károsodást okozhatnak a
készülékben.
Az olyan környéken, ahol a víz
kemény vagy nagyon kemény,
javasoljuk a sima mosogatószer
(további hatóanyagokkal nem
rendelkező por, gél, tabletta),
öblítőszer és só különálló használatát
az optimális tisztítási és szárítási
eredmény eléréséhez.
Legalább havonta egyszer speciális
készüléktisztító szerrel járassa meg a
készüléket.
Rövid programok során nem oldódnak
fel teljesen a mosogatószer tabletták.
A mosogatószer maradványok
edényeken való lerakódásának
megakadályozására hosszú
programoknál használja a tablettákat.
Ne használjon a szükségesnél több
mosogatószert. További
információkért olvassa el a
mosogatószer csomagolásán
található útmutatásokat.
44
www.aeg.com
10.3 Mit tegyek, ha szeretném
abbahagyni a kombinált
mosogatószer-tabletták
használatát?
•
Külön mosogatószer, só és öblítőszer
használatának megkezdése előtt
végezze el az alábbi lépéseket:
•
1. Állítsa be a legmagasabb szintet a
vízlágyítóban.
2. Ellenőrizze, hogy tele van-e a
sótartály és az öblítőszer-adagoló.
3. Indítsa el a legrövidebb programot,
mely öblítési fázist tartalmaz. Ne
használjon mosogatószert, és ne
töltse meg a kosarakat.
4. A program lefutása után állítsa be a
vízlágyítót a lakhelyén levő
vízkeménységnek megfelelően.
5. Állítsa be az adagolt öblítőszer
mennyiségét.
6. Kapcsolja be az öblítőszer hiányára
figyelmeztető jelzést.
10.4 A kosarak megtöltése
•
•
•
•
•
•
•
Kizárólag mosogatógépben tisztítható
eszközöket helyezzen a készülékbe.
Ne mosson fából, szaruból,
alumíniumból, ónból és rézből készült
darabokat a készülékben.
Ne mosson a készülékben vizet
felszívó darabokat (szivacsot,
rongyot).
Az edényekről távolítsa el a nagyobb
ételmaradékokat.
Mielőtt a készülékbe helyezné,
áztassa be az odaégett
maradványokat tartalmazó edényeket.
Az üreges tárgyakat (pl. csészék,
poharak és lábasok) nyílásukkal lefelé
tegye be.
Ügyeljen arra, hogy a poharak ne
érjenek egymáshoz.
•
A könnyű darabokat helyezze a felső
kosárba. Ügyeljen arra, hogy az
eszközök ne mozdulhassanak el.
Az evőeszközöket és a kisebb
tárgyakat helyezze az
evőeszközfiókba.
A mosogatóprogram elindítása előtt
győződjön meg arról, hogy a
szórókarok szabadon mozoghatnak.
10.5 Egy program indítása
előtt
A kiválasztott program elindítása előtt
győződjön meg az alábbiakról:
•
•
•
•
•
•
•
A szűrők tiszták és megfelelően
vannak elhelyezve.
Szoros a sótartály kupakjának
rögzítése.
Nem tömődtek el a szórókarok.
Van elegendő só és öblítőszer (ha
nem kombinált mosogatószertablettákat használ).
Megfelelő az edények elhelyezése a
kosarakban.
A kiválasztott program megfelel a
töltet típusának és a szennyeződés
mértékének.
Megfelelő mennyiségű mosogatószert
használ.
10.6 A kosarak kipakolása
1. Hagyja lehűlni az edényeket, mielőtt
kipakolná a készülékből. A forró
edények könnyebben megsérülnek.
2. Először az alsó kosarat, majd a felső
kosarat ürítse ki.
A program befejezése után
még víz maradhat a
készülék belső felületein.
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Karbantartás előtt kapcsolja
ki a készüléket, és húzza ki
a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Az elszennyeződött szűrők
és az eltömődött szórókarok
rontják a mosogatás
eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze,
és szükség esetén tisztítsa
meg azokat.
MAGYAR
45
11.1 A szűrők tisztítása
A szűrőrendszer 3 részegységből áll.
C
B
A
1. Az óramutató járásával ellentétesen
fordítsa el a (B) szűrőt, és vegye ki.
2. Húzza ki a (C) szűrőt a (B) szűrőből.
3. Vegye ki a lapos szűrőt (A).
4. Vízzel tisztítsa meg a szűrőket.
5. Győződjön meg arról, hogy nincs
ételmaradvány vagy egyéb
szennyeződés a vízgyűjtőben vagy
annak széle körül.
6. Tegye vissza a lapos szűrőt (A) a
helyére. Ügyeljen arra, hogy
megfelelően helyezkedjen el a két
vezetősín alatt.
7. Szerelje vissza a szűrőket (B) és (C).
8. Tegye vissza a szűrőt (B) a lapos
szűrőbe (A). Az óramutató járásával
megegyező irányban forgassa, amíg
nem rögzül.
46
www.aeg.com
VIGYÁZAT!
A szűrők helytelen pozíciója
nem kielégítő mosogatási
eredményt okoz, és a
készüléket is károsítja.
4. A szórókar kosárra való
visszahelyezéséhez nyomja a
szórókart felfele, és közben fordítsa
el az óramutató járásával ellenkező
irányba, míg a helyére nem kattan.
11.2 A felső szórókar
tisztítása
A felső szórókar rendszeres tisztítását
javasoljuk, így elkerülhető, hogy az
ételmaradványok eltömítsék a kar
furatait.
Az eltömődött furatok miatt előfordulhat,
hogy a mosogatás eredménye nem lesz
megfelelő.
1. Húzza ki a felső kosarat.
2. A szórókar kosárról való leoldásához
nyomja a szórókart felfele, és közben
fordítsa el az óramutató járásával
megegyező irányba.
11.3 Külső tisztítás
•
•
•
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert
használjon.
Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot vagy oldószereket.
11.4 Belső tisztítás
•
•
3. Tisztítsa meg a szórókart folyó víz
alatt. Egy hegyes végű eszközzel,
például fogvájóval távolítsa el a
szennyeződést a furatokból.
•
•
Egy puha, nedves ronggyal gondosan
tisztítsa meg a készüléket, beleértve
az ajtó gumi tömítését.
A készülék hatékonyságának
megőrzése érdekében legalább
havonta egyszer használjon
mosogatógépekhez kifejlesztett
speciális tisztítószert. Gondosan
kövesse a termék csomagolásán
található útmutatásokat.
Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, éles eszközt, erős
vegyszert, fémszivacsot vagy
oldószereket.
A rövid időtartamú
mosogatóprogramok rendszeres
használata zsír- és
vízkőlerakódásokat okozhat a
készülék belsejében. A lerakódás
megakadályozása érdekében
legalább havonta kétszer futtasson le
egy hosszú időtartamú
mosogatóprogramot.
MAGYAR
47
12. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék szakszerűtlen
javítása veszélyt jelenthet a
felhasználó számára.
Minden javítást képzett
szakembernek kell
elvégeznie.
Az esetleges problémákat lásd a lenti
táblázatban.
Bizonyos meghibásodások esetén a
kijelzőn egy riasztási kód látható.
Az előforduló hibák többsége anélkül
megoldható, hogy a márkaszervizhez
kellene fordulni.
Meghibásodás és riasztási Lehetséges ok és megoldás
kód
Nem lehet bekapcsolni a ké‐ •
szüléket.
•
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a há‐
lózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
A program nem indul el.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Nyomja meg a Start gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy vár‐
ja meg a visszaszámlálás befejeződését.
A készülék regenerálja a vízlágyítóban lévő gyantát. A
művelet időtartama kb. 5 perc.
•
•
•
•
A készülék nem tölt be vizet. •
A kijelzőn a következő látha‐ •
tó:
vagy
.
•
•
•
A készülék nem engedi ki a
vizet.
A kijelzőn
jelenik meg.
•
•
•
•
A kifolyásgátló bekapcsolt.
A kijelzőn
•
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl ala‐
csony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi
vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben található szűrő
nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsava‐
rodva vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócsőben található szűrő nincse eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a belső szűrőrendszer nincs-e eltö‐
mődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva
vagy megtörve.
Zárja el a vízcsapot, és forduljon a márkaszervizhez.
jelenik meg.
A készülék működés közben •
többször leáll, majd elindul.
Ez normális. Ez optimális tisztítást és energiatakarékos
működést eredményez.
48
www.aeg.com
Meghibásodás és riasztási Lehetséges ok és megoldás
kód
A program túl hosszú ideig
működik.
•
•
•
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy vár‐
ja meg a visszaszámlálás befejeződését.
A program időtartamának csökkentéséhez kapcsolja be
a TimeSaver kiegészítő funkciót.
Ezen kiegészítő funkciók növelhetik a program időtarta‐
mát.
A kijelzőn a hátralevő idő ér‐ •
téke növekszik, és majdnem
a program befejezéséig tartó
időre ugrik.
Ez nem hiba. A készülék megfelelően üzemel.
A készülék ajtajából enyhe
szivárgás észlelhető.
A készülék szintezése nem megfelelő. A vízszintbe állí‐
táshoz lazítsa vagy húzza meg az állítható lábakat (ha
vannak).
A készülék ajtaja nem központosan áll az üstön. Állítson
a hátsó lábon (ha van).
•
•
Nehéz becsukni a készülék
ajtaját.
•
•
Csörgő/kopogó zaj hallatszik •
a készülék belsejéből.
•
A hálózati megszakító a ké‐
szülék miatt leold.
•
•
A készülék szintezése nem megfelelő. A vízszintbe állí‐
táshoz lazítsa vagy húzza meg az állítható lábakat (ha
vannak).
Az edények és evőeszközök egyes részei kiállnak a ko‐
sarakból.
Az edények és evőeszközök elhelyezése nem megfelelő
a kosarakban. Lásd a kosár megpakolására vonatkozó
ismertetőt.
Ellenőrizze, hogy a szórókarok szabadon mozognak-e.
A hálózati megszakító terhelhetősége (amperszáma)
nem elegendő az összes háztartási készülék egyszerre
történő üzemeltetéséhez. Ellenőrizze a konnektor terhel‐
hetőségét (amperszámát) és a megszakító kapacitását,
és kapcsolja ki a használatban levő készülékek egyikét.
Belső elektromos hiba a készülékben. Vegye fel a kap‐
csolatot egy márkaszervizzel.
A lehetséges okok
megismerésére nézze meg
„Az első használat előtt”,
a „Napi használat” vagy a
„Hasznos tanácsok és
javaslatok” című fejezetet.
Miután ellenőrizte a készüléket,
kapcsolja azt ki, majd kapcsolja be újra.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
A táblázatban nem található riasztási
kódokkal kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
MAGYAR
49
12.1 A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő
Jelenség
Lehetséges ok és megoldás
A mosogatás eredménye nem
kielégítő.
•
•
•
A szárítás eredménye nem ki‐
elégítő.
•
•
•
•
•
Olvassa el a „Napi használat” és a „Hasznos taná‐
csok és javaslatok” c. fejezetet, valamint a kosár
megtöltésére vonatkozó útmutatót.
Használjon intenzívebb mosogatóprogramot.
Tisztítsa meg a szórókar-fúvókákat és a szűrőt. Olvas‐
sa el az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.
Az elmosogatott tárgyakat túl hosszú ideig hagyta a
zárt készülékben.
Nincs a készülékben öblítőszer, vagy nem elegendő
az adagolt öblítőszer mennyisége. Állítsa magasabbra
az öblítőszer szintjét.
Szükséges lehet a műanyag evőeszközök és edények
törölközővel való szárítása.
A legjobb szárítási eredmény eléréséhez kapcsolja be
az XtraDry és a AirDry kiegészítő funkciót.
Javasoljuk, hogy mindig használjon öblítőszert, kombi‐
nált mosogatószer-tabletták használatakor is.
Fehéres csíkok vagy kékes ré‐ •
teg látható a poharakon és
edényeken.
•
Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisége. Ala‐
csonyabb szintre állítsa be az öblítőszer szintjét.
Túl sok volt a mosogatószer.
Szennyeződések és csepp‐
nyomok vannak a poharakon
és edényeken.
•
Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyisége. Állít‐
sa magasabbra az öblítőszer szintjét.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
Nedvesek az edények.
•
•
•
•
•
•
A legjobb szárítási eredmény eléréséhez kapcsolja be
az XtraDry és a AirDry kiegészítő funkciót.
Nem szerepel szárítási fázis a programban, vagy ala‐
csony a szárítási fázis hőmérséklete.
Az öblítőszer-adagoló üres.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
Lehet, hogy a kombinált mosogatószer-tabletták minő‐
sége az oka. Próbálkozzon másik márkával, vagy töl‐
tse fel az öblítőszer-adagolót, és kombinált mosogató‐
szer-tablettákkal együtt használja az öblítőszert.
A készülék belseje nedves.
•
Ez nem hibajelenség. A légnedvesség lecsapódik a
készülék belső felületein.
Szokatlan habképződés mo‐
sogatás közben.
•
Csak mosogatógéphez készült, speciális mosogató‐
szert használjon.
Szivárog az öblítőszer-adagoló. Vegye fel a kapcsola‐
tot egy márkaszervizzel.
•
50
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok és megoldás
Rozsdafoltok láthatók az
evőeszközökön.
•
Mosogatószer marad a prog‐
ram végén a mosogatószeradagolóban.
•
•
•
•
Túl sok a só a mosogatáshoz használt vízben. Lásd
„A vízlágyító” c. fejezetet.
Ezüst és rozsdamentes evőeszközöket helyezett egy‐
más mellé. Ne helyezzen egymáshoz közel ezüst és
rozsdamentes tárgyakat.
A mosogatószer-tabletta beragadt az adagolóba, és
nem teljesen mosta ki a víz.
A víz nem tudja kimosni a mosogatószert az adagoló‐
ból. Ellenőrizze, hogy a szórókar nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kosarakba helyezett eszközök
nem akadályozzák-e a mosogatószer-adagoló fedelé‐
nek kinyitását.
A készülék belsejében kelle‐
metlen szag észlelhető.
•
Lásd a „Belső tisztítás” című szakaszt.
Vízkőlerakódás látható az
evőeszközökön, az üstön és
az ajtó belsején.
•
•
•
•
A só szintje alacsony. Ellenőrizze a só visszajelzőt.
Laza a sótartály kupakjának rögzítése.
A csapvíz kemény. Lásd „A vízlágyító” c. fejezetet.
A só használata és a vízlágyító regenerálása akkor is
szükséges, ha kombinált tablettát használ. Lásd „A
vízlágyító” c. fejezetet.
Amennyiben továbbra is vízkőmaradványokat észlel,
erre a célra készült speciális készüléktisztító szerrel
tisztítsa meg a készüléket.
Próbáljon ki másik mosogatószert.
Forduljon a mosogatószer gyártójának ügyfélszolgála‐
tához.
•
•
•
Az edények fénytelenné vál‐
tak, elszíneződtek vagy sérül‐
tek.
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy kizárólag mosogatógépben tisztítha‐
tó tárgyakat helyezett-e a készülékbe.
Óvatosan végezze a kosarakba való be- és kipakolást.
Lásd a kosár megpakolására vonatkozó ismertetőt.
A kényes darabokat helyezze a felső kosárba.
Ha érzékeny edényeket vagy üvegárut mosogat, hasz‐
nálja a speciálisan erre tervezett programot. Lásd a
„Programok” c. fejezetet.
A lehetséges okok
megismerésére nézze meg
„Az első használat előtt”,
a „Napi használat” vagy a
„Hasznos tanácsok és
javaslatok” című fejezetet.
13. TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
Védjegy
AEG
MAGYAR
Modell
F88752M0P 911417319
Előírt kapacitás (szabványos terítékben kifejezve)
15
Energiahatékonysági osztály
A+++
kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű,
normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosener‐
gia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges
energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától
függ. A tényleges energiafogyasztás a készülék üze‐
meltetési módjától függ.
241
Szabványos tisztítási ciklus energiafogyasztása (kWh)
0.857
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)
0.10
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban
(W)
5.0
liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cik‐
3080
luson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üze‐
meltetési módjától függ.
Szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé haté‐
kony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán
A
Az „alapprogramként” megjelölt normál tisztítási ciklus
az a normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az
adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. Ez a prog‐
ram átlagosan szennyezett konyhai edények tisztításá‐
ra alkalmas, valamint hogy az energia- és a vízfogyasz‐
tás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatéko‐
nyabb program. "Eco" programként van jelölve.
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min)
235
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min)
5
Akusztikus zajkibocsátás (db(A) re 1pW)
40
Beépíthető I/N
Nem
14. TOVÁBBI MŰSZAKI INFORMÁCIÓ
Méretek
Szélesség / magasság / mélység
(mm)
596 / 850 / 610
Elektromos csatlakoztatás 1)
Feszültség (V)
200 - 240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
bar (minimum és maximum)
0.5 - 8
MPa (minimum és maximum)
0.05 - 0.8
Hálózati víznyomás
51
52
www.aeg.com
Vízellátás
Hidegvíz vagy melegvíz 2)
maximum 60 °C
1) A további értékeket lásd az adattáblán.
2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásból származik (pl. napelemek), akkor az energiafogyasztás
csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket.
15. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
53
54
www.aeg.com
MAGYAR
55
117888051-A-012019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement