Electrolux ESF8635ROX Ръководство за употреба

Electrolux ESF8635ROX Ръководство за употреба
ESF8635ROW
ESF8635ROX
BG
HU
RO
Съдомиялна машина
Mosogatógép
Maşină de spălat vase
Ръководство за употреба
Használati útmutató
Manual de utilizare
2
28
53
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 4
3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА............................................................................. 6
4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ........................................................................................7
5. ПРОГРАМИ........................................................................................................7
6. НАСТРОЙКИ....................................................................................................10
7. ОПЦИИ.............................................................................................................13
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................14
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 16
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 17
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 19
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................21
13. ПРОДУКТОВ ФИШ........................................................................................ 25
14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ.....................................26
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Пазете препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато вратичката е отворена.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
1.2 Основна безопасност
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
4
www.electrolux.com
селскостопански къщи; кухненски зони за
персонал в магазини, офиси и други работни
места;
– от клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене.
Не променяйте спецификациите на уреда.
Работното водно налягане (минимум и максимум)
трябва да е между 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Спазвайте максималният брой от 15 места за
настройка.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Сложете посудата в коша за посуда с острите
крайща надолу или ги сложете в чекмеджето за
посуда в хоризонтална позиция с острите крайща
надолу.
Не оставяйте уреда с отворена вратичка и без
надзор, за да предотвратите инцидентно стъпване
в него.
Преди обслужване на уреда, го изключете и
извадете щепсела от захранващия контакт.
Не почиствайте уреда чрез пръскане с вода под
налягане и/или пара.
Ако уреда има вентилационни отвори в основата
те трябва да се покрият напр. с килим.
Този уред трябва да се свърже към водопровода
посредством предоставения нов комплект маркучи.
Старият комплект маркучи не трябва да се
използва повторно.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не инсталирайте и не използвайте
уреда на места, където
температурата е под 0 °C.
Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря
на монтажните изисквания.
•
•
•
2.2 Електрическа връзка
5
Преди свързване с нови тръби,
неизползвани от дълго време
такива, където са правени ремонти
или с прикачени нови устройства
(водомери, и т.н.), оставете водата
да тече, докато не се избистри.
Уверете се, че няма видими течове
по време на и след първото
използване на уреда.
Маркучът за подаване на вода има
предпазен вентил и обшивка с
вътрешен захранващ кабел.
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
Само в OK и Ирландия. Този уред е
снабден с захранващ 13-амперов
контакт. Ако се налага да смените
предпазителя на захранващия
кабел, използвайте 13-амперов
ASTA (BS 1362) предпазител.
2.3 Водно съединение
•
Не нанасяйте щети по маркучите за
вода.
•
ВНИМАНИЕ!
Опасно напрежение.
Ако маркучът за подаване на вода
е повреден, незабавно затворете
водния клапан и изключете
щепсела от контакта. За подмяна
на маркуча за подаване на вода се
свържете с оторизирания сервизен
център.
2.4 Употреба
•
•
•
•
•
•
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Препаратите за съдомиялни
машини са опасни. Следвайте
инструкциите върху опаковката на
перилния препарат.
Не поглъщайте и не използвайте за
други цели водата от уреда.
Не изваждайте съдовете от уреда,
докато програмата не приключи. По
съдовете може да остане известно
количество препарат.
Уредът може да изпусне гореща
пара, ако отворите вратичката по
време на програма.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
6
www.electrolux.com
2.5 Обслужване
•
•
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
•
2.6 Изхвърляне
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
10 9
Работен плот
Най-горно разпръскващо рамо
Горно разпръскващо рамо
Долно разпръскващо рамо
Филтри
Табелка с технически данни
Резервоар за сол
Отдушник
8
7
6
5
9 Отделение за препарат за
изплакване
10 Дозатор за препарат
11 Долна кошница
12 Горна кошничка
13 Чекмедже за прибори
БЪЛГАРСКИ
7
4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1
2
3
8
1
2
3
4
5
Бутон за вкл./изкл.
Program бутон
Индикатори на програмите
Екран
Delay бутон
4
7
5
6
6 Start бутон
7 Индикатори
8 Option бутон
4.1 Индикатори
Индикатор
Описание
Индикатор за сол. Включва се, когато контейнерът за сол има
нужда от зареждане. Той не свети докато се изпълнява програма‐
та.
Индикатор за препарат за изплакване. Включва се, когато дозато‐
рът за изплакване има нужда от зареждане. Той не свети докато
се изпълнява програмата.
Индикатор за фаза пране. Включва се, когато се изпълнява фаза‐
та на измиване.
Индикатор за фаза сушене. Включва се, когато се изпълнява фа‐
зата на сушене.
индикатор TimeManager.
индикатор XtraDry.
5. ПРОГРАМИ
Поредността на програмите в
таблицата може да не отразява
тяхната поредност на контролния
панел.
8
www.electrolux.com
Програма
1)
Степен на за‐
мърсяване
Тип зареждане
Фази на програмата
Oпции
•
•
•
XtraDry
•
•
•
Предварително из‐
миване
Миене 50 °C
Изплаквания
Сушене
•
•
Всички
•
Чинии, прибо‐
ри, тенджери и •
тигани
•
•
Предварително из‐
миване
Миене от 45°C до
70°C
Изплаквания
Сушене
•
XtraDry
•
Различна сте‐
пен на замър‐
сяване
Чинии, прибо‐
ри, тенджери и
тигани
•
Предварително из‐
миване
Миене от 50 °C и 65
°C
Изплаквания
Сушене
•
•
TimeManager
XtraDry
Силно замър‐
сяване
Чинии, прибо‐
ри, тенджери и
тигани
•
•
•
•
Предварително из‐
миване
Миене 70 °C
Изплаквания
Сушене
•
•
TimeManager
XtraDry
Нормално или
леко замърся‐
ване
Фини чинии и
чаши
•
•
•
Миене 45 °C
Изплаквания
Сушене
•
XtraDry
•
2)
3)
•
4)
•
•
5)
•
•
Нормално за‐
мърсяване
Чинии и при‐
бори
•
•
•
БЪЛГАРСКИ
Програма
6)
Степен на за‐
мърсяване
Тип зареждане
•
•
Фази на програмата
Пресни замър‐ •
сявания
•
Чинии и при‐
бори
Миене 60 °C
Изплаквания
9
Oпции
•
XtraDry
1) Тази програма предлага постигане на най-ефективно използване на вода и елек‐
троенергия за нормално замърсени чинии и прибори. Това е стандартна програма за
изпитателни лаборатории.
2) Уредът измерва степента на замърсяване и количеството съдове. Той автоматично
настройва температурата и количеството вода, както и продължителността на изми‐
ване.
3) Тази програма е предназначена за измиване на зареждане със смесено замърсява‐
не. Поставете много силно замърсените в долната кошница, а нормално замърсените
- в горната кошница. Налягането и температурата на водата в долната кошница са повисоки отколкото в горната кошница.
4) Тази програма е разработена за измиване на силно замърсени предмети с високо
водно налягане и при висока температура.
5) Тази програма контролира температурата на водата, за да осигури специална гри‐
жа за деликатни предмети, по-специално стъклени изделия.
6) Тази програма е предназначена за измиване на зареждане или на половин заре‐
ждане с прясно или леко замърсяване в кратък период от време.
5.1 Данни За потреблението
Програма 1)
Вода
(л)
Електроенергия
(квт/час)
Времетраене.
(мин)
11
0.846
235
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
10
0.9
30
1) Налягането и температурата на водата, различията в електрозахранването, опции‐
те и количеството съдове могат да променят стойностите.
5.2 Информация за
изпитателни лаборатории
За да получите необходимата
информация за провеждане на
тестове за ефективност (например
съгласно EN60436), изпратете имейл
до:
info.test@dishwasher-production.com
Във вашето запитване, моля,
включете кода на продуктовия номер
(PNC), който се намира на табелката с
технически данни.
За всякакви други въпроси относно
съдомиялната машина, моля,
10
www.electrolux.com
направете справка в сервизната книга,
предоставена с уреда.
6. НАСТРОЙКИ
6.1 Режим за избор на
програми и потребителски
режим
Натиснете и задръжте едновременно
Program и Option, докато уредът
влезе в режим за избор на програма.
Когато уредът е в режим за избор на
програма, можете да зададете
програма и да влезете в
потребителски режим.
Как да преминете в
потребителски режим
Настройки, достъпни в
потребителския режим:
• Нивото на омекотителя на вода
съгласно твърдостта на водата.
• Активация или деактивация на
известието за празно отделение на
препарата за изплакване.
• Нивото на препарата за
изплакване, съгласно изискваната
доза.
• Активация или деактивация на
AirDry.
Няма нужда да конфигурирате
уреда преди всеки цикъл, тъй като
той съхранява запаметените
настройки.
Уверете се, че уредът е в режим за
избор на програма.
За да преминете в потребителски
режим, натиснете и задръжте Delay и
Start, докато индикаторите
,
,
и
започнат да
премигват и екранът остане празен.
6.2 Омекотител за вода
Омекотителят за вода премахва
минералите, които имат негативен
ефект върху резултатите от измиване
и върху самия уред.
Колкото по-високо е съдържанието на
тези минерали, толкова по-твърда е
водата. Твърдостта на водата се
измерва в еквивалентни скали.
Как да зададем режим за
избор на програма
Уредът е в режим за избор на
програми, когато програмният
е включен и
индикатор
екранът показва времетраенето на
програмата.
След активиране, уредът по
подразбиране е в режим за избор на
програма. Ако не е, задайте режима за
избор на програма по следния начин:
Омекотителят трябва да се регулира в
съответствие с твърдостта на водата
във Вашия регион. Вашата
водоснабдителна компания може да
Ви информира каква е твърдостта на
водата във вашия регион. Важно е да
зададете правилното ниво на
омекотителя за вода, с цел
осигуряване на добри резултати при
миене.
Твърдост на водата
Немски гра‐
дуси (°dH)
Френски гра‐
дуси (°fH)
mmol/l
Градуси
по Кларк
Ниво на омеко‐
тител за водата
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
БЪЛГАРСКИ
11
Немски гра‐
дуси (°dH)
Френски гра‐
дуси (°fH)
mmol/l
Градуси
по Кларк
Ниво на омеко‐
тител за водата
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Фабрична настройка.
2) Не използвайте сол на това ниво.
Независимо от използвания тип
почистващ препарат, задайте
правилното ниво на твърдост на
водата, за да запазите индикатора
за солта активен.
Мулти таблетки
съдържащи сол не са
достатъчно ефективни за
омекотяване на твърда
вода.
Как да зададете нивото на
омекотителя за вода
Уверете се, че уредът е в
потребителски режим.
1. Натиснете Program.
•
Индикаторите
,
и
са изключени.
•
•
Индикаторът
все още
премигва.
На дисплея се показва
текущата настройка: напр.
= ниво 5.
2. Натиснете Program
неколкократно, за да промените
настройката.
3. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да потвърдите настройката.
6.3 Известие за празно
отделение на препарата за
изплакване
Препаратът за изплакване помага на
съдовете да изсъхнат без следи и
петна. Той се отделя автоматично по
време на фазата на горещо
изплакване.
Когато отделението на препарата за
изплакване е празно, индикаторът на
препарата за изплакване се включва,
уведомявайки ви, че е необходимо да
напълните отделението. Ако
резултатите от сушенето ви
задоволяват, докато използвате само
мултитаблетки, възможно е да
деактивирате съобщението за
презареждане на препарата за
изплакване. Но, за най-добри
резултати на сушене винаги
използвайте препарат за изплакване.
Ако използвате стандартен препарат
или комбинирани таблетки без
препарат за изплакване, активирайте
известието, за да остане активен
индикаторът за пълнене на
отделението с препарат за
изплакване.
12
www.electrolux.com
Как да изключите
съобщението за празно
отделение на препарата за
гланц
Уверете се, че уредът е в
потребителски режим.
1. Натиснете Option.
•
Индикаторите
са изключени.
•
Индикаторът
все още
премигва.
На дисплея се показва
•
,
и
=
текущата настройка:
съобщението за свършил
препарат за изплакване е
активирано (фабрична
настройка).
2. Натиснете Option, за да
промените настройката.
•
На дисплея се показва
текущата настройка: напр.
= ниво 4.
– Нивата на препарата за
изплакване варират от 0A
до 6A, като ниво 0A
означава, че не се използва
препарат за изплакване.
2. Натиснете Delay неколкократно, за
да промените настройката.
3. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да потвърдите настройката.
6.5 AirDry
AirDry подобрява резултатите от
сушене с по-ниска консумация на
електроенергия.
= известието за празно
отделение на препарата за
изплакване е деактивирано.
3. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да потвърдите настройката.
6.4 Ниво на препарат за
изплакване
Можете да зададете освободеното
количество от препарата за
изплакване между ниво 1 (минимално
количество) и ниво 6 (максимално
количество). Ниво 0 деактивира
отделението за препарат за
изплакване и не се освобождава
препарат.
Фабрична настройка: ниво 4.
Как се задава ниво на
препарата за изплакване
Уверете се, че уредът е в
потребителски режим.
1. Натиснете Delay.
•
Индикаторите
и
•
Индикаторът
премигва.
,
са изключени.
все още
По време на фазата на
сушене, вратичката се
отваря автоматично и
остава открехната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не се опитвайте да
затворите вратичката на
уреда до 2 минути след
автоматичното отваряне.
Това може да причини
повреда на уреда.
Ако след това вратичката е
затворена за още 3
минути, работещата
програма спира.
AirDry се активира автоматично с
всички програми освен
приложимо).
(ако е
За да подобрите работата на сушене,
вижте опцията XtraDry или
активирайте AirDry.
БЪЛГАРСКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако деца имат достъп до
уреда, препоръчително е
да деактивирате AirDry,
тъй като отварянето на
вратичката може да е
опасно.
Как да деактивирате AirDry
Уверете се, че уредът е в
потребителски режим.
1. Натиснете Start.
•
Индикаторите
•
все още
Индикаторът
премигва.
На дисплея се показва
и
•
,
са изключени.
текущата настройка:
= AirDry
активирана.
2. Натиснете Start, за да промените
= AirDry
настройката:
деактивирано.
3. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да потвърдите настройката.
Как да запаметите
програмата MyFavourite
1. Задайте избраната програма.
Също така, заедно с програмата
можете да зададете и приложимите
опции.
2. Натиснете и задръжте
едновременно Program и Delay,
докато индикаторите на
програмата и опциите започнат да
премигат в продължение на
няколко секунди.
Как да зададем програмата
MyFavourite
Натиснете и задръжте Program,
докато индикаторите на съответната
програма MyFavourite и опциите са
включени.
Дисплеят показва продължителността
на програмата.
6.6 MyFavourite
Тази опция позволява да се зададе и
запамети най-често използваната
програма.
7. ОПЦИИ
Желаните опции трябва да
се активират всеки път
преди стартиране на
програмата.
Не е възможно активиране
или деактивиране на тази
опция, докато програмата
оперира.
Бутонът Option превключва
между наличните опции и
техните възможни
комбинации.
13
Може да бъде запаметена само 1
програма. Всяка настройка отменя
предишната.
Не всички опции са
съвместими една с друга.
Ако изберете
несъвместими опции,
уредът ще деактивира
автоматично една или
повече от тях. Само
индикаторите на все още
активните опции са
включени.
14
www.electrolux.com
Ако опцията не е
приложима за програмата,
съответният индикатор е
изключен или започва да
мига бързо в продължение
на няколко секунди, след
което изгасва.
Активирането на опции
може да повлияе на
потреблението на вода и
енергия, както и
продължителността на
програмата.
7.1 XtraDry
Активирайте тази опция, за да
подобрите работата на сушене.
XtraDry е перманентна опция за
. Тя
всички програми освен
автоматично се активира при
следващи цикли. Конфигурацията
може да бъде променена по всяко
време.
Всеки път, когато
е
активиран, опцията XtraDry
е изключена и трябва да
се избере ръчно.
Активиране на опцията XtraDry
деактивира TimeManager и обратно.
Как да активирате XtraDry
Натискайте Option, докато
индикаторът
се включи.
Дисплеят показва новото времетраене
на програмата.
7.2 TimeManager
TimeManager позволява да се намали
продължителността на избраната
програма с приблизително 50%.
Резултатите от измиването са същите
както при програма с нормално
времетраене. Резултатите от
сушенето могат да намалеят.
Тази опция увеличава налягането и
температурата на водата. Фазите на
измиване и сушене са по-кратки.
По подразбиране функцията
TimeManager е изключена, но може да
се активира ръчно. Тази опция не
може да се комбинира с XtraDry..
Как да активирате
TimeManager
Настинете Option, докато индикатора
се включи.
Дисплеят показва новото времетраене
на програмата.
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
1. Уверете се, че зададеното ниво
на омекотителя за вода
съответства на твърдостта на
водоснабдяването. Ако не
съответства, можете да
регулирате нивото на
омекотителя за вода.
2. Напълнете резервоара за сол.
3. Напълнете отделението за
препарат за изплакване.
4. Отворете крана за вода.
5. Стартирайте програма, за да
премахнете всички остатъци, които
може да са в уреда. Не
използвайте миялен препарат и не
зареждайте кошничките.
След стартиране на програма са
необходими до 5 минути, докато
уредът презареди смолата в
омекотителя за вода. Изглежда уредът
не работи. Фазата за миене стартира
само след приключване на
процедурата. Процедурата се повтаря
периодично.
8.1 Резервоар за сол
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте груба сол,
предназначена само за
съдомиялни машини.
Фината сол увеличава
риска от корозия.
БЪЛГАРСКИ
Солта се използва за презареждане
на смолата в омекотителя за вода и за
гарантиране на добри резултати при
измиване във всекидневната
употреба.
15
8.2 Как се пълни отделението
за препарата за изплакване
A
B
Как да заредите резервоара
за сол
1. Завъртете капачката резервоара
за сол обратно на часовниковата
стрелка и я извадете.
2. Поставете 1 литър вода в
резервоара за сол (само първия
път).
3. Напълнете резервоара за сол с 1
кг сол (докато се напълни).
C
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте единствено
препарати за изплакване,
които са специално
предназначени за
съдомиялни машини.
4. Внимателно разклатете фунията
посредством дръжката й, за да
влязат и последните гранули.
5. Почистете солта около отвора на
резервоара за сол.
1. Отворете капака (C).
2. Напълнете отделението (B),
докато препаратът за изплакване
достигне маркировката ''MAX''.
3. Отстранете излишния препарат за
изплакване с абсорбираща кърпа,
за да предотвратите образуване
на прекалено много пяна.
4. Затворете капака. Уверете се, че
капакът е застопорен на място.
Напълнете отделението за
препарат за изплакване,
когато индикаторът (A) е
прозрачен.
6. Отвъртете капачката на
резервоара за сол по
часовниковата стрелка, за да го
затворите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Докато пълните
резервоара за сол, от него
могат да излязат вода и
сол. След като напълните
отделението за сол
веднага стартирайте
програма, за да
предотвратите корозия.
16
www.electrolux.com
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
1. Отворете крана за вода.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да активирате уреда.
Уверете се, че уредът е в режим за
избор на програма.
• Ако индикаторът за сол свети,
напълнете резервоара за сол.
• Ако индикаторът за препарат за
изплакване свети, напълнете
отделението за препарата за
изплакване.
3. Заредете кошничките.
4. Добавете миещ препарат.
5. Задайте и стартирайте програма,
подходяща за вида зареждане и
степента на замърсяване.
9.1 Използване на миялния
препарат
A
B
C
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само
препарат, специално
създаден за съдомиялни
машини.
1. Натиснете бутона за
освобождаване (A), за отворите
капака (C).
2. Сложете препарата под формата
на прах или таблетки в
отделението (B).
3. Ако програмата има фаза за
предмиене, поставете малко
миялен препарат на вътрешната
част на вратичката на уреда.
4. Затворете капака. Уверете се, че
капакът е застопорен на място.
9.2 Настройка и стартиране
на програма
Стартиране на програма
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за
да включите уреда. Уверете се, че
уредът е в режим за избор на
програма.
2. Затворете вратичката на уреда.
3. Натиснете Program няколко пъти,
докато се появи индикатора на
програмата, която искате да
изберете.
• Ако желаете да изберете
програмата MyFavourite,
натиснете и задръжте Program
докато се включи настройката
MyFavourite.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
4. Задайте приложимите опции.
5. Натиснете Start, за да стартирате
програмата.
• Светва индикаторът на фазата
за измиване.
• Стойността на отброяване
започва да намалява на стъпки
от 1 минута.
Стартиране на програма с
отложен старт
1. Задайте програма.
2. Натиснете Delay неколкократно,
докато дисплеят покаже желания
отложения старт (от 1 до 24 часа).
• Индикаторът на избраната
програма свети.
е включен.
• Индикаторът
3. Натиснете Start, за да започнете
отброяване на времето.
• Индикаторът на избраната
програма свети с фиксирана
светлина.
• За отложен старт между 24 и 11
часа дисплеят показва само
часове. За отложен старт
между 10 и 1 часа дисплеят
показва часове и минути.
БЪЛГАРСКИ
Когато отброяването приключи,
програмата започва и светва
индикаторът на текущата фаза.
Индикаторът
е изключен.
Отваряне на вратичката,
докато уредът работи
Ако отворите вратичката, докато
работи дадена програма, уредът
спира. Това може да се отрази на
консумацията на енергия и
времетраенето на програмата. След
затваряне на вратичката уредът
продължава от момента на
прекъсването.
Ако вратичката е отворена
за повече от 30 секунди по
време на фазата на
сушене, работещата
програма спира. Това не
се случва, ако вратичката
е отворена от функцията
AirDry.
17
Прекратяване на програмата
Натиснете и задръжте едновременно
Program и Option, докато уредът
влезе в режим за избор на програма.
Уверете се, че дозаторът за миялен
препарат е пълен, преди да
стартирате нова програма.
Край на програмата
Когато програмата завърши, дисплеят
показва 0:00.
Всички бутони са неактивни, освен
този за вкл./изкл.
1. Натиснете бутона за вкл/изкл или
изчакайте функцията Auto Off
автоматично да деактивира уреда.
Ако отворите вратата преди
активирането на Auto Off, уредът
се деактивира автоматично.
2. Затворете крана за водата.
Функцията Auto Off
Отмяна на отложения старт,
докато отброяването работи
Тази функция намалява консумацията
на енергия като автоматично
деактивира уреда, когато не работи.
Когато отмените отложен старт,
трябва да зададете програмата и
опциите отново.
Функцията започва да работи:
• 5 минути след приключване на
програмата.
• След 5 минути, ако програмата не е
стартирала.
Натиснете и задръжте едновременно
Program и Option, докато уредът
влезе в режим за избор на програма.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Обща информация
Следвайте насоките по-долу, за да
гарантирате оптимално почистване и
изсушаване при ежедневна употреба и
за да помогнете за защитата на
околната среда.
•
•
•
Отстранете по-големите остатъци
от храна от чиниите.
Не изплаквайте предварително
съдовете на ръка. Когато е
необходимо, изберете програма с
фаза на предварително измиване.
Винаги използвайте цялото
пространство на кошниците.
•
•
•
Уверете се, че съдовете в
кошницата не се допират или
покриват. Само тогава водата може
да ги достигне напълно и да измие
съдовете.
Можете да използвате препарат за
съдомиялна машина, препарат за
изплакване и сол поотделно, или да
използвате комбинирани таблетки
(напр. "Всичко в едно"). Следвайте
инструкциите на опаковката.
Изберете програма според типа
зареждане и степента на
замърсяване.
предлага най-
18
www.electrolux.com
ефективното потребление на вода
и енергия.
10.2 Използване на сол,
препарат за гланц и препарат
за миене
•
•
•
•
•
Използвайте само сол, препарат за
гланц и препарат за миене за
съдомиялна машина. Други
продукти могат да причинят
повреда на уреда.
В райони с голяма и много голяма
твърдост на водата, Ви
препоръчваме да използвате
стандартен почистващ препарат
(прах, гел, таблетки без
допълнителни фактори), препарат
за гланц и соли поотделно, за
получаване на оптимални
почистващи и изсушаващи
резултати.
Поне веднъж месечно, стартирайте
уреда с почистване, което е удачно
за тази цел.
Таблетките за миене не се
разтварят напълно при кратки
програми. За да предотвратите
остатъци от препарат за миене по
кухненската посуда, препоръчваме
да използвате таблетките при
дълги програми.
Не използвайте по-голямо
количество миялен препарат от
необходимото. Вижте инструкциите
върху опаковката на препарата за
миене.
10.3 Как да постъпите, ако
искате да спрете
използването на комбинирани
таблетки
добавяйте миялен препарат и не
зареждайте кошничките.
4. Когато програмата завърши,
настройте омекотителя за вода
към твърдостта на водата във
Вашия район.
5. Регулирайте отпусканото
количество препарат за гланц.
6. Активиране на известие за празно
отделение на препарата за гланц.
10.4 Зареждане на
кошничките
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте уреда за миене само
на подходящи за съдомиялна
изделия.
Не мийте в уреда предмети,
изработени от дърво, рог,
алуминий, олово и мед.
Не мийте в уреда предмети, които
могат да абсорбират вода (гъби,
домакински кърпи).
Премахнете големите остатъци
храна от съдовете.
Накиснете съдовете с изгорена
храна преди да ги измиете в уреда.
Поставяйте дълбоките съдове
(чаши и тигани) с дъното нагоре.
Уверете се, че стъклените чаши не
се допират една до друга.
Поставяйте леките съдове в
горната кошничка. Уверете се, че
съдовете не се движат свободно.
Поставете приборите и по-малките
предмети в чекмеджето за прибори.
Уверете се, че разпръскващите
рамена могат да се движат
свободно, преди да стартирате
програма.
10.5 Преди стартиране на
програма
Преди да започнете да използвате
поотделно миялен препарат, сол и
препарат за гланц, извършете
следните стъпки:
Преди да започнете избраната
програма, се уверете, че:
1. Задайте най-високото ниво на
омекотителя на водата.
2. Уверете се, че резервоарите за
сол и за препарата за гланц са
пълни.
3. Стартирайте най-кратката
програма с изплакваща фаза. Не
•
•
•
•
Филтрите са чисти и са правилно
поставени.
Капачката на резервоара за сол е
затегната.
Разпръскващите рамена не са
запушени.
Има достатъчно сол и препарат за
изплакване за съдомиялна машина
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
(освен ако не използвате мултитаблетки за миене).
Подреждането на предметите в
кошниците е правилно.
Програмата е подходяща за
зареждането и степента на
замърсяване.
Използва се правилното
количество измиващ препарат.
10.6 Разтоварване на
кошничките
19
Горещите предмети могат лесно
да се повредят.
2. Изпразнете първо долната
кошница, а след това горната
кошница.
След като програмата
приключи, все още може
да остане вода върху
вътрешните повърхности
на уреда.
1. Оставете съдовете да се охладят,
преди да ги извадите от уреда.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Преди обслужване
деактивирайте уреда и
извадете щепсела от
захранващия контакт.
1. Завъртете филтъра (B) обратно на
часовниковата стрелка и го
извадете.
Замърсените филтри и
запушените разпръскващи
времена понижават
резултатите от миенето.
Извършвайте периодични
проверки и, ако е
необходимо, ги
почиствайте.
11.1 Почистване на филтрите
Филтърната система се състои от 3
части.
C
2. Отстранете филтъра (C) извън
филтъра (B).
3. Свалете плоския филтър (A).
B
A
4. Измийте филтрите.
20
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неправилното положение
на филтрите може да
доведе до лоши резултати
от миене и повреда на
уреда.
11.2 Почистване на горното
разпръскващо рамо
5. Уверете се, че няма остатъци от
храна или замърсявания във или
около края на утайника.
6. Върнете плоския филтър на
мястото му (A). Уверете се, че е
правилно позициониран под 2-та
водача.
7. Сглобете наново филтрите (B) и
(C).
8. Върнете филтъра (B) в плоския
филтър (A). Завъртете го по
часовниковата стрелка, докато
щракне.
Препоръчваме ви да почиствате
горното разпръскващо рамо редовно,
за да избегнете запушване на
отворите с мръсотия.
Запушените отвори могат да доведат
до незадоволителни резултати от
измиване.
1. Изтеглете горната кошница.
2. За да освободите разпръскващото
рамо от кошницата, едновременно
го натиснете нагоре и го завъртете
по часовниковата стрелка.
3. Измийте разпръскващото рамо с
течаща вода. Използвайте тънък
остър предмет като клечка за зъби,
за да отстраните замърсяванията
от отворите.
БЪЛГАРСКИ
4. За да върнете разпръскващото
рамо на мястото му, едновременно
го натиснете нагоре и го завъртете
обратно на часовниковата стрелка,
докато се фиксира на мястото си.
•
•
11.3 Почистване отвътре
•
•
Внимателно почистете уреда,
включително гуменото уплътнение
на вратичката, с мека и влажна
кърпа.
За да поддържате ефективността
на уреда, използвайте почистващ
продукт, предназначен специално
21
за съдомиялни машини, поне
веднъж месечно. Следвайте
внимателно инструкциите на
опаковката на продукта.
Не използвайте абразивни
продукти, абразивни почистващи
тампони, остри инструменти, силни
химикали, шкурери или
разтворители.
Използването на програми за
кратко време може да доведе до
натрупване на мазнини и варовик в
уреда. Изпълнявайте програми с
по-дълга продължителност поне
два пъти в месеца, за да
предотвратите натрупване.
11.4 Външно почистване
•
•
•
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа.
Използвайте само неутрални
препарати.
Не използвайте абразивни
продукти, абразивни стъргалки или
разтворители.
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Неправилният ремонт на
уреда може да
представлява опасност за
безопасността на
потребителя. Всички
поправки трябва да се
извършват от
квалифициран персонал.
Проблем и код за алар‐
ма
Основните проблеми, които могат
да се появят, се отстраняват без
нуждата от контакт с оторизирания
сервизен център.
Вижте информацията за възможни
проблеми в таблицата по-долу.
При някои неизправности дисплеят
показва код за аларма.
Възможна причина и решение
Не можете да активирате •
уреда.
•
Уверете се, че щепселът е включен в контакта.
Уверете се, че няма повреден бушон в електри‐
ческата кутия.
Програмата не се включ‐
ва.
Уверете се, че вратичката на уреда е затворена.
Натиснете Start.
Ако сте задали отложен старт, отменете настрой‐
ката или изчакайте края на отброяването.
Уредът омекотява водата. Продължителността на
процедурата е приблизително 5 минути.
•
•
•
•
22
www.electrolux.com
Проблем и код за алар‐
ма
Възможна причина и решение
Уредът не се пълни с во‐
да.
•
•
На екрана се показва
или
.
•
•
•
Уредът не източва вода‐
та.
На екрана се появява
.
•
•
•
•
Уверете се, че кранът за вода е отворен.
Уверете се, че налягането на водата не е твърде
ниско. За тази информация се обърнете към
местното водоснабдително дружество.
Уверете се, че кранът за вода не е запушен.
Уверете се, че филтърът на маркуча за подаване
на вода не е запушен.
Уверете се, че маркучът за входяща вода не е
прегънат или усукан.
Уверете се, че каналът за водата не е запушен.
Уверете се, че филтърът на отходния маркуч не е
запушен.
Уверете се, че вътрешният системен филтър не е
запушен.
Уверете се, че отходният маркуч не е прегънат
или усукан.
•
Затворете крана за вода и се свържете с оторизи‐
ран сервизен център.
Уредът спира и стартира
повече пъти по време на
работа.
•
Това е нормално. Това води до оптимално изми‐
ване и пестене на енергия.
Програмата продължава
твърде дълго.
•
Ако сте задали опция за отложен старт, отменете
отлагането или изчакайте края на отброяването.
Активирайте опцията TimeManager, за да намали‐
те продължителността на програмата.
Активирането на тези опции може да увеличи
продължителността на програмата.
Устройството против на‐
воднение е включено.
На екрана се появява
.
•
•
Оставащото време на
дисплея се увеличава и
почти прескача до края
на програмата.
•
Това не е дефект. Уредът работи правилно.
Малък теч от вратичката
на уреда.
•
Уредът не е нивелиран. Отхлабете или завийте
регулируемите крачета (ако е приложимо).
Вратичката на уреда не е центрирана спрямо от‐
делението. Нагласете задното краче (ако е при‐
ложимо).
Вратичката на уреда се
затваря твърде трудно.
•
•
•
Уредът не е нивелиран. Отхлабете или завийте
регулируемите крачета (ако е приложимо).
Части от съдовете стърчат от кошницита.
БЪЛГАРСКИ
Проблем и код за алар‐
ма
23
Възможна причина и решение
Тракащи или чукащи зву‐ •
ци от вътрешността на
уреда.
•
Съдовете не са правилно поставени в кошниците.
Вижте брошурата за зареждане на кошниците.
Уверете се, че пръскащото устройство може да
се движи свободно.
Уредът задейства пре‐
късвача.
Амперажът не е достатъчен за едновременното
захранване на всички уреди в употреба. Провере‐
те ампеража на контакта и капацитета на измер‐
вателя или изключете един от уредите в употре‐
ба.
Вътрешна електрическа повреда на уреда. Свър‐
жете се с оторизиран сервизен център.
•
•
Вижте „Преди първа
употреба“, „Всекидневна
употреба“ или
„Препоръки и съвети“ за
други възможни причини.
След като сте проверили уреда,
деактивирайте го и го активирайте
отново. Ако неизправността се появи
отново, се обърнете към оторизиран
сервизен център.
За кодове за аларми, които не
присъстват в таблицата, се свържете с
оторизиран сервизен център.
12.1 Резултатите от измиването и изсушаването не са
задоволителни
Проблем
Възможна причина и решение
Незадоволителни резулта‐ •
ти от измиване.
•
•
Незадоволителни резулта‐ •
ти от изсушаване.
•
•
•
•
Вижте брошурата за „Ежедневна употреба“,
„Препоръки и съвети“ и за зареждане на кош‐
ниците.
Използвайте по-интензивни програми за изми‐
ване.
Почистете разпръскващото рамо и филтъра.
Вижте „Грижи и почистване“.
Съдовете са били оставени прекалено дълго в
затворения уред.
Няма препарат за гланц или дозата му не е до‐
статъчна. Настройте нивото на препарата за
гланц на по-висока позиция.
Възможно е да се наложи да подсушите пласт‐
масовите съдове с кърпа.
За най-добри резултати от изсушаване ативи‐
райте XtraDry и AirDry.
Препоръчваме винаги да използвате препарат
за гланц, дори заедно с комбинирани таблетки.
24
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина и решение
Бели ленти или сини пла‐
стове по стъклените чаши
и съдовете.
•
•
Петна и водни капки по ча‐ •
шите и чиниите.
•
Съдовете са мокри.
•
•
•
•
•
Количеството освободен препарат за гланц е
твърде голямо. Настройте нивото на препарата
за гланц на по-ниска позиция.
Използван е прекалено много препарат за мие‐
не.
Количеството освободен препарат за гланц не е
достатъчно. Настройте нивото на препарата за
гланц на по-висока позиция.
Причината може да е в качеството на препара‐
та за гланц.
За най-добри резултати от изсушаване ативи‐
райте XtraDry и AirDry.
Програмата не разполага с фаза за сушене или
разполага с фаза за сушене с ниска температу‐
ра.
Отделението за препарат за гланц е празно.
Причината може да е в качеството на препара‐
та за гланц.
Причината може да е в качеството на комбини‐
раните таблетки за миене. Опитайте друга мар‐
ка или активирайте дозатора за препарата за
гланц и използвайте препарат заедно с комби‐
нирани таблетки.
Вътрешната част на уреда •
е мокра.
Това не е дефект на уреда. Влажен въздух кон‐
дензира по стените на уреда.
Необичайна пяна по време •
на измиването.
•
Използвайте само препарат, специално създа‐
ден за съдомиялни машини.
Теч в отделението за препарат за гланц. Свър‐
жете се с оторизиран сервизен център.
Следи от ръжда по прибо‐
рите.
Във водата за измиване е използвана твърде
много сол. Вижте „Омекотител за вода“.
Сребърните прибори и приборите от неръждае‐
ма стомана са поставени заедно. Избягвайте да
поставяте сребърни прибори и прибори от не‐
ръждаема стомана близо едни до други.
•
•
В края на програмата в от‐ •
делението има остатъци
от препарат.
•
•
Миризми вътре в уреда.
•
В отделението е заседнала таблетка, което е
довело до непълното отмиване на препарата от
водата.
Водата не отмива препарата от отделението.
Уверете се, че разпръскващото рамо не е бло‐
кирано или запушено.
Уверете се, че съдовете в кошниците не пречат
на капака на отделението за препарат да се от‐
варя.
Вижте „Вътрешно почистване“.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина и решение
Отлагания от котлен камък •
върху съдовете, ваничката
и от вътрешната страна на •
вратата.
•
•
•
•
•
Потъмнели, обезцветени
или начупени съдове.
25
•
•
•
•
Нивото на сол е ниско. Проверете индикатора
за сол.
Капачката на резервоара за сол не е затегната.
Чешмяната вода е твърда. Вижте „Омекотител
за вода“.
Използвайте сол и задайте регенериране на
омекотителя за вода дори когато се използват
многофункционални таблетки. Вижте „Омеко‐
тител за вода“.
Ако все още остават варовикови натрупвания,
почиствайте уреда с почистващи препарати,
които са специално предназначени за тази цел.
Опитайте с друг препарат.
Свържете се с производителя на препарата.
Уверете се, че в уреда се поставят единствено
съдове, пригодени за използване в съдомиялна
машина.
Внимателно зареждайте и изпразвайте кошни‐
цата. Вижте брошурата за зареждане на кошни‐
ците.
Поставяйте фините съдове в горната кошница.
За измиване на фини и стъклени съдове избе‐
рете специалната програма. Вижте „Програ‐
ми“.
Вижте „Преди първата
употреба“, „Ежедневна
употреба“ или
„Препоръки и съвети“ за
други възможни причини.
13. ПРОДУКТОВ ФИШ
Търговска марка
Electrolux
Модел
ESF8635ROX 911416372
ESF8635ROW 911416373
Номинален капацитет (при нормален монтаж)
15
Клас на енергийна ефективност
A+++
Консумация на енергия в kWh за година въз ос‐
нова на 280 стандартни цикъла на почистване
при използване на пълнене със студена вода и
консумация при режими с ниска мощност. Реал‐
ната годишна консумация на енергия зависи от
начина на използване на уреда.
241
Клас на ефективност на динамиката на флуидите 0.846
(kWh)
26
www.electrolux.com
Консумация на енергия в режим „изключен“ (W)
0.50
Консумация на енергия при режим „оставен
включен“ (W))
5.0
Консумация на вода в литри, сноваваща се на
280 стандартни цикъла за почистване. Реалната
консумация на вода зависи от начина на използ‐
ване на машината
3080
Клас на ефективност при сушене по скала от G
(най-малка ефективност) до A (най-висока ефек‐
тивност)
A
Стандартната програма представлява стандар‐
тен цикъл за почистване, за който се отнася ин‐
формацията на етикета и на фиша. Тази програ‐
ма е подходяща за почистване на обикновено за‐
мърсени съдове и е най-ефективната програма
по отношение на комбинацията от консумация на
енергия и вода. Посочва се като „Есо“ програма.
Времетраене на програмата на стандартен ци‐
къл за почистване (min)
235
Времетраене на режима на включване (min)
5
Ниво на звуковата мощност (db(A) re 1pW)
44
Вграден уред Д/Н
Не
14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Размери
Ширина / височина / дълбочи‐
на (мм)
596 / 850 / 610
Свързване към електри‐
ческата мрежа 1)
Напрежение (V)
220 - 240
Честота (Hz)
50
Налягане на водоподава‐
не
бар (минимум и максимум)
0.5 - 8
MPa (минимум и максимум)
0.05 - 0.8
Водоподаване
Студена или гореща вода 2)
макс. 60°C
1) Вижте табелката с технически данни за други стойности.
2) Ако топлата вода идва от алтернативен източник на енергия (като слънчеви пане‐
ли), използвайте тази топла вода, за да намалите консумацията на енергия.
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
БЪЛГАРСКИ
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
27
28
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................29
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 30
3. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 32
4. KEZELŐPANEL................................................................................................33
5. PROGRAMOK.................................................................................................. 33
6. BEÁLLÍTÁSOK................................................................................................. 36
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................39
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................40
9. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 41
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................43
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................45
12. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 47
13. TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP.................................................................. 51
14. TOVÁBBI MŰSZAKI INFORMÁCIÓ............................................................... 52
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
29
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
30
www.electrolux.com
hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára.
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Az üzemi víznyomás (minimum és maximum)
értékének 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) között kell
lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet
15.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Lefelé fordítva helyezze a késeket és a hegyes
evőeszközöket az evőeszközkosárba, vagy az élükkel
lefele fordítva fektesse azokat az evőeszközfiókba.
Tilos a készülék ajtaját felügyelet nélkül nyitva hagyni
a véletlen rálépés elkerülése érdekében.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) ne zárja le szőnyeg
vagy egyéb tárgy.
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi
tömlőkészlet nem használható fel újra.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
MAGYAR
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt van.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
•
•
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
Kizárólag az Egyesült Királyság és
Írország. Ez a készülék 13 amperes
hálózati csatlakozódugóval van
felszerelve. Ha szükségessé válik a
biztosíték cseréje a hálózati
csatlakozódugóban, akkor egy 13
amperes ASTA (BS 1362) biztosítékra
cserélje.
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes feszültség.
Ha a befolyócső megsérül, akkor
azonnal zárja el a vízcsapot, majd
húzza ki a csatlakozódugót a fali
csatlakozóaljzatból. Forduljon a
márkaszervizhez a befolyócső cseréje
érdekében.
2.4 Használat
•
•
•
•
•
•
2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás
•
31
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
A befolyócső biztonsági szeleppel,
valamint dupla bevonattal ellátott
belső elektromos vezetékkel
rendelkezik.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
A mosogatógépben használt
mosogatószerek veszélyesek. Tartsa
be a mosogatószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.
Ne igyon a készülékben lévő vízből,
és ne játsszon vele.
Az edényeket a mosogatógépből csak
a mosogatóprogram lejárta után
vegye ki. Egy kevés mosogatószer
maradhat az edényeken.
A készülékből forró gőz szabadulhat
ki, ha az ajtót mosogatóprogram
futása közben kinyitja.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
2.5 Szerviz
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
32
www.electrolux.com
•
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
•
•
2.6 Ártalmatlanítás
•
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
Munkafelület
Legfelső szórókar
Felső szórókar
Alsó szórókar
Szűrők
Adattábla
Sótartály
10 9
8
7
6
8
9
10
11
12
13
Szellőzőnyílás
Öblítőszer-adagoló
Mosószer-adagoló
Alsó kosár
Felső kosár
Evőeszközfiók
5
MAGYAR
33
4. KEZELŐPANEL
1
2
3
8
1
2
3
4
5
Be/ki gomb
Program gomb
Programkijelzők
Kijelző
Delay gomb
4
7
5
6
6 Start gomb
7 Visszajelzők
8 Option gomb
4.1 Visszajelzők
Visszajelző
Megnevezés
Só visszajelző. Akkor világít, ha a sótartályt fel kell tölteni. A program
működése során ez a visszajelző sohasem világít.
Öblítőszer visszajelző. Akkor világít, ha az öblítőszer adagolót fel kell
tölteni. A program működése során ez a visszajelző sohasem világít.
Mosogatási szakasz visszajelző. Világít, amikor a mosogatási fázis
működik.
Szárítási fázis visszajelző. Világít, amikor a szárítási fázis működik.
TimeManager visszajelző.
XtraDry visszajelző.
5. PROGRAMOK
Előfordulhat, hogy a táblázatban a
programok sorrendje nem egyezik meg a
kezelőpanelen levő sorrendjükkel.
34
www.electrolux.com
Program
1)
Szennyezettség
mértéke
Töltet típusa
Programszakaszok
Kiegészítő funkció
•
Normál szeny‐
nyezettség
Edények és
evőeszközök
•
•
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 50 °C
Öblítés
Szárítás
•
XtraDry
Összes
Edények,
evőeszközök,
lábasok és fa‐
zekak
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 45 °C –
70 °C
Öblítés
Szárítás
•
XtraDry
Vegyes szeny‐
nyezettség
Edények,
evőeszközök,
lábasok és fa‐
zekak
•
•
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 50 °C és
65 °C
Öblítés
Szárítás
Erős szennye‐
zettség
Edények,
evőeszközök,
lábasok és fa‐
zekak
•
•
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 70 °C
Öblítés
Szárítás
•
•
TimeManager
XtraDry
Normál vagy
•
enyhe szennye‐ •
ződés
•
Kényes cserépés üvegedé‐
nyek
Mosogatás 45 °C
Öblítés
Szárítás
•
XtraDry
•
2)
3)
•
•
•
•
4)
•
•
5)
•
•
•
•
MAGYAR
Program
6)
Szennyezettség
mértéke
Töltet típusa
Programszakaszok
Kiegészítő funkció
•
•
•
•
•
Friss szennye‐
zettség
Edények és
evőeszközök
Mosogatás 60 °C
Öblítés
35
XtraDry
1) Ez a program a leghatékonyabb víz- és energiafogyasztást kínálja a normál mértékben
szennyezett edények és evőeszközök mosogatásához. Ezt a programot használják tesztp‐
rogramként a bevizsgáló intézetek.
2) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és szennyezettségét.
Automatikusan beállítja a szükséges hőmérsékletet és a vízmennyiséget, illetve a program
időtartamát.
3) Ez a program az eltérő mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas. Az erő‐
sen szennyezett edényeket az alsó kosárba, míg a normál mértékben szennyezetteket a
felső kosárba tegye. Nagyobb a víznyomás és magasabb a vízhőmérséklet az alsó kosár‐
ban, mint a felső kosárban.
4) Ez a program az erősen szennyezett edényeket erős vízsugár és magas hőmérséklet al‐
kalmazásával mosogatja el.
5) Ez a program szabályozza a víz hőmérsékletét, így különleges gondossággal mosogatja
el a kényes árut, főleg az üveg edényeket.
6) Ez a program az enyhén vagy frissen szennyezett edények rövid időtartamú mosogatá‐
sára alkalmas (teljes vagy fél töltet esetén).
5.1 Fogyasztási értékek
Program 1)
Víz
(l)
Energiafogyasztás
(kWh)
Időtartam
(perc)
11
0.846
235
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
10
0.9
30
1) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a funkciók és az edé‐
nyek mennyisége módosíthatja az értékeket.
5.2 Tájékoztatás a bevizsgáló
intézetek számára
Ha a teljesítmény-tesztek (pl. EN60436
szerinti) végrehajtására vonatkozó
információkra van szüksége, küldjön emailt a következő címre:
info.test@dishwasher-production.com
A kérésben szerepeljen a termék
számkódja (termékszám), mely az
adattáblán olvasható.
Minden egyéb, a mosogatógépet érintő
kérdésben a készülékhez mellékelt
szerviz kézikönyv nyújt útmutatást.
36
www.electrolux.com
6. BEÁLLÍTÁSOK
6.1 Programválasztás
üzemmód és felhasználói
üzemmód
Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a Program és a Option
gombot, míg a készülék
programválasztás üzemmódba nem lép.
Amikor a készülék programválasztás
üzemmódban van, beállíthatja a
megfelelő programot, és beléphet a
felhasználói üzemmódba.
Belépés a felhasználói
üzemmódba
A felhasználói üzemmódban elérhető
beállítások:
• A vízlágyító szintjének beállítása a
vízkeménységnek megfelelően.
• Az öblítőszer hiányára figyelmeztető
visszajelző bekapcsolása/
kikapcsolása.
• Az öblítőszer szintjének beállítása az
előírt adagolásnak megfelelően.
• A AirDry funkció bekapcsolása/
kikapcsolása.
Győződjön meg arról, hogy a készülék
programválasztás üzemmódban van.
A felhasználói üzemmódba lépéshez
egyszerre nyomja meg és tartsa
lenyomva a Delay és Start gombokat,
amíg a
,
,
és
visszajelzők villogni nem kezdenek, és a
kijelző üressé nem válik.
6.2 A vízlágyító
Mivel a készülék a memóriájában
tárolja a mentett beállításokat, nincs
szükség a beállítására minden ciklus
előtt.
A vízlágyító a vezetékes vízben található
ásványi anyagok eltávolítására szolgál,
amelyek hátrányosan befolyásolnák a
mosogatás eredményességét, valamint
rongálnák a készüléket.
A programválasztás üzemmód
beállítása
Annál keményebb a víz, minél többet
tartalmaz ezekből az ásványi
anyagokból. A vízkeménységet
különböző mértékegységekkel mérik.
A készülék programválasztás
üzemmódban van, ha a program
visszajelzője világít, és a kijelzőn a
program időtartama látható.
Bekapcsolás után a készülék
alapértelmezés szerint programválasztás
üzemmódban van. Amennyiben nem, az
alábbi módon állítsa be a
programválasztás üzemmódot:
A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző
vízkeménységhez kell beállítani. A víz
keménységét illetően a helyi vízművektől
kaphat tájékoztatást. A jó mosogatási
eredmény eléréséhez fontos a vízlágyító
szintjének pontos beállítása.
Vízkeménység
Német ke‐
ménységi fok
(°dH)
Francia ke‐
ménységi fok
(°fH)
mmol/l
Clarke ke‐
ménységi
fok
Vízlágyító szintje
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
MAGYAR
37
Német ke‐
ménységi fok
(°dH)
Francia ke‐
ménységi fok
(°fH)
mmol/l
Clarke ke‐
ménységi
fok
Vízlágyító szintje
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Gyári beállítás.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
A használt mosogatószer típusától
függetlenül állítsa be a megfelelő
vízkeménységet, hogy a só feltöltés
visszajelző bekapcsolva maradjon.
A sót tartalmazó kombinált
mosogatószer-tabletták nem
elég hatékonyak a kemény
víz lágyításához.
A vízlágyító szintjének
beállítása
Győződjön meg arról, hogy a készülék
felhasználói üzemmódban van-e.
1. Nyomja meg a Program gombot.
•
,
és
A
visszajelzők nem világítanak.
•
A
visszajelző tovább
villog.
A kijelző az aktuális beállítást
•
= 5. szint.
mutatja: pl.:
2. A beállítás módosításához nyomja
meg többször a Program gombot.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.
6.3 Az öblítőszer-adagoló
kiürülésére figyelmeztető jelzés
Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az
edények folt- és csíkmentesen
száradjanak. Az öblítőszer adagolása a
forró vizes öblítési fázis alatt
automatikusan történik.
Ha az öblítőszer-adagoló kiürült, az
öblítőszer-adagoló visszajelző világítani
kezd, ami azt jelzi, hogy be kell tölteni
öblítőszert. Amennyiben kizárólag
kombinált mosogatószer-tablettákat
használ, és a szárítási eredmények
megfelelők, az öblítőszer-adagoló
feltöltésére figyelmeztető jelzés
kikapcsolható. Azonban a legjobb
szárítási eredmény érdekében mindig
használjon öblítőszert.
Amennyiben öblítőszer nélkül használja
a normál mosogatószert vagy a
kombinált mosogatószer-tablettákat,
kapcsolja be a figyelmeztetést, hogy az
öblítőszer feltöltés visszajelzője aktív
maradjon.
Hogyan lehet kikapcsolni az
öblítőszer hiányára
figyelmeztető értesítést?
Győződjön meg arról, hogy a készülék
felhasználói üzemmódban van.
1. Nyomja meg a Option gombot.
•
A
,
és
nem világítanak.
•
visszajelző tovább
A
villog.
A kijelző az aktuális beállítást
•
visszajelzők
mutatja:
= az öblítőszer
hiányára figyelmeztető visszajelző
állandóan aktív (gyári beállítás).
38
www.electrolux.com
2. A beállítás módosításához nyomja
meg a Option gombot.
= az öblítőszer hiányára
figyelmeztető visszajelző kikapcsolva.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.
6.4 Öblítőszer szintje
Az öblítőszer adagolási mennyisége az
1. szint (legkisebb mennyiség) és 6. szint
(legnagyobb mennyiség) között állítható
be. A 0. szint kikapcsolja az öblítőszeradagolót; ekkor nem történik öblítőszeradagolás.
Gyári beállítás: 4. szint.
Az öblítőszer szintjének
beállítása
Győződjön meg arról, hogy a készülék
felhasználói üzemmódban van.
1. Nyomja meg a Delay gombot.
•
A
,
és
visszajelzők nem világítanak.
•
•
visszajelző tovább villog.
A
A kijelző az aktuális beállítást
mutatja: pl.:
= 4. szint.
– Az öblítőszer szintje 0A és 6A
között helyezkedhet el, ahol a
0A szint azt jelenti, hogy
öblítőszer nem kerül
felhasználásra.
2. A beállítás módosításához nyomja
meg többször a Delay gombot.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.
6.5 AirDry
Az AirDry kiegészítő funkcióval jobb
szárítási eredmény érhető el
alacsonyabb energiafogyasztás mellett.
A szárítási szakasz közben
a készülék ajtaja
automatikusan kinyílik, és
nyitva marad.
VIGYÁZAT!
Az automatikus ajtónyitást
követő 2 percen belül ne
próbálja meg az ajtót
becsukni. Ezzel kárt tehet a
készülékben.
Ha ezután az ajtó további 3
percig csukva marad, az
éppen futó program
befejeződik.
Az AirDry kiegészítő funkció
automatikusan bekapcsol minden
program esetén, a
rendelkezésre áll).
kivételével (ha
A szárítási eredmény javításához
tekintse át a XtraDry kiegészítő funkciót,
vagy kapcsolja be az AirDry kiegészítő
funkciót.
VIGYÁZAT!
Ha a gyerekek
hozzáférhetnek a
készülékhez, ajánlatos az
AirDry funkció kikapcsolása,
mert potenciális
veszélyforrás lehet.
Az AirDry kiegészítő funkció
kikapcsolása
Győződjön meg arról, hogy a készülék
felhasználói üzemmódban van-e.
1. Nyomja meg a Start gombot.
MAGYAR
•
A
,
és
visszajelzők nem világítanak.
•
•
A
visszajelző tovább villog.
A kijelző az aktuális beállítást
mutatja:
= AirDry bekapcsolva.
2. A beállítás módosításához nyomja
= AirDry
meg a Start gombot:
kikapcsolva.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.
6.6 MyFavourite
Ezzel a kiegészítő funkcióval beállíthatja
és mentheti a leggyakrabban használt
programot.
Összesen 1 program tárolható a
memóriában. Az új beállítás törli a
korábbi beállítást.
39
A hozzá tartozó kiegészítő funkciókat is
mentheti a programmal együtt.
2. Egyszerre nyomja meg, és tartsa
lenyomva a Program és Delay
gombokat, amíg a program és a
kiegészítő funkciók visszajelzői
néhány másodpercig villogni nem
kezdenek.
A MyFavourite program
beállítása
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a
Program gombot addig, amíg a
MyFavourite programhoz és kiegészítő
funkciókhoz tartozó visszajelzők nem
kezdenek világítani.
A kijelzőn a program időtartama látható.
A MyFavourite program
mentése
1. Állítsa be a kívánt programot.
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
Egy program elindítása előtt
mindig kapcsolja be a
megfelelő kiegészítő
funkciókat.
A kiegészítő funkciókat a
program működése közben
nem lehet be- vagy
kikapcsolni.
A Option gombbal
végiglépkedhet a lehetséges
kiegészítő funkciókon és a
lehetséges kombinációkon.
Nem minden kiegészítő
funkció kombinálható
egymással. Ha egymással
nem kombinálható
kiegészítő funkciókat
választ, a készülék
automatikusan kikapcsol egy
vagy több funkciót. Csak az
aktív kiegészítő funkciók
visszajelzői világítanak.
Amennyiben egy kiegészítő
funkció nem alkalmazható a
programhoz, a hozzá tartozó
visszajelző nem világít, vagy
néhány másodpercig
gyorsan villog, majd elalszik.
A kiegészítő funkciók
használata befolyásolhatja a
víz- és energiafogyasztást,
illetve a program
időtartamát.
7.1 XtraDry
Kapcsolja be ezt a kiegészítő funkciót a
szárítási teljesítmény növeléséhez.
Az XtraDry egy állandó kiegészítő
funkció minden programhoz, kivéve a
ciklust. A funkció automatikusan
aktiválódik a következő ciklusokban. Ez
a beállítás bármikor módosítható.
40
www.electrolux.com
A
program
elindításakor a XtraDry
kiegészítő funkció inaktív, és
mindig kézzel kell
bekapcsolni.
Az XtraDry bekapcsolása kikapcsolja a
TimeManager kiegészítő funkciót és
viszont.
Az XtraDry funkció
bekapcsolása
Addig tartsa nyomva a Option gombot,
visszajelző világítani nem
amíg a
kezd.
A kijelző a program frissített időtartamát
mutatja.
7.2 TimeManager
A TimeManager kiegészítő funkció
használatával mintegy 50%-kal
csökkentheti a kiválasztott program
időtartamát.
A mosogatás eredményessége
megegyezik a normál időtartamú
program eredményességével. A szárítás
eredményessége csökkenhet.
Ez a kiegészítő funkció növeli a víz
nyomását és hőmérsékletét. A
mosogatási és szárítási fázisok
rövidebbek.
Alapértelmezésben a TimeManager ki
van kapcsolva, azonban van lehetőség a
bekapcsolására. Ez a kiegészítő funkció
nem használható együtt az XtraDry
funkcióval.
Az TimeManager funkció
bekapcsolása
Addig tartsa nyomva az Option gombot,
visszajelző világítani nem
amíg az
kezd.
A kijelző a program frissített időtartamát
mutatja.
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító
aktuális szintje megfelel-e a
használt víz keménységének.
Amennyiben nem, állítsa be a
vízlágyító szintjét.
2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A készülékben levő gyártási
maradványok eltávolításához
indítson el egy mosogatóprogramot.
Ne használjon mosogatószert, és ne
töltse meg a kosarakat.
Miután elindít egy programot, a
készüléknek kb. 5 percre van szüksége
ahhoz, hogy a vízlágyítóban lévő
műgyantát regenerálja. Ekkor úgy tűnhet,
hogy a készülék nem működik
megfelelően. A mosogatási fázis csak
akkor kezdődik meg, amikor a fenti
művelet véget ér. Ez a műveletsor
rendszeres időközönként ismétlődik.
8.1 Sótartály
VIGYÁZAT!
Csak mosogatógépekhez
készült durva sót használjon.
A finom só növeli a korrózió
veszélyét.
A só a vízlágyítóban a gyanta
regenerálására, valamint a napi
használat során a megfelelő mosogatási
eredmény biztosítására szolgál.
A sótartály feltöltése
1. Csavarja le a sótartály kupakját az
óramutató járásával ellenkező
irányba.
2. Öntsön 1 liter vizet a sótartályba
(csak az első alkalommal).
3. Töltse fel a sótartályt 1 kg speciális
sóval (vagy amíg teljesen fel nem
töltődik).
MAGYAR
41
8.2 Hogyan töltsük fel az
öblítőszer-adagolót?
B
A
4. Óvatosan rázza meg a tölcsért a
fogantyújánál, hogy a legutolsó
szemcse is betöltődjön.
5. Távolítsa el a sótartály nyílása körül
lévő sót.
C
VIGYÁZAT!
Csak mosogatógépekhez
tervezett öblítőszert
használjon.
6. Csavarja vissza a kupakot az
óramutató járásával megegyező
irányban a sótartály bezárásához.
VIGYÁZAT!
Víz és só juthat ki a töltés
során a sótartályból. Miután
feltöltötte a sótartályt,
azonnal indítsa el a
mosogatóprogramot a
korrózió megelőzése
érdekében.
1. Nyissa fel a fedelet (C).
2. Az öblítőszer-adagolót (B) a „MAX”
jelzésig töltse fel öblítőszerrel.
3. A kiömlött öblítőszert nedvszívó
törlőkendővel távolítsa el, hogy a
mosogatóprogram alatt
megakadályozza a túlzott
habképződést.
4. Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy a
fedél reteszelődik-e a helyén.
Töltse fel az öblítőszeradagolót, ha a visszajelző
(A) átlátszó.
9. NAPI HASZNÁLAT
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
Győződjön meg arról, hogy a készülék
programválasztás üzemmódban van.
• Ha világít a só visszajelző, akkor
töltse fel a sótartályt.
• Ha világít az öblítőszer-adagoló
visszajelző, akkor töltse fel az
öblítőszer-adagolót.
3. Pakolja meg megfelelően a
kosarakat.
4. Töltse be a mosogatószert.
5. Állítsa be és indítsa el a töltet
típusának és a szennyeződés
mértékének megfelelő programot.
42
www.electrolux.com
9.1 A mosogatószer használata
A
B
4. Állítsa be a megfelelő kiegészítő
funkciókat.
5. Nyomja meg a Start gombot a
program elindításához.
• A mosási fázis visszajelző
világítani kezd.
• Megkezdődik a program
időtartamának visszaszámlálása
1 perces lépésekben.
Egy program késleltetett
indítással való indítása
C
VIGYÁZAT!
Csak mosogatógéphez
készült, speciális
mosogatószert használjon.
1. A kioldó gomb megnyomásával (A)
nyissa ki a fedelet (C).
2. Tegye a mosogatószert por vagy
tabletta formájában az adagolóba
(B).
3. Ha előmosogatási fázissal
rendelkező mosogatóprogramot
használ, tegyen egy kevés
mosogatószert a készülék ajtajának
belsejébe.
4. Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy a
fedél reteszelődik-e a helyén.
9.2 Program kiválasztása és
elindítása
A program indítása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot. Győződjön meg
arról, hogy a készülék
programválasztás üzemmódban van.
2. Csukja be a készülék ajtaját.
3. Annyiszor nyomja meg a Program
gombot, amíg meg nem jelenik a
beállítandó program kijelzése.
• Ha a MyFavourite programot
szeretné beállítani, nyomja meg
és tartsa nyomva a Program
gombot, míg a MyFavourite
beállítás meg nem jelenik.
A kijelző a program időtartamát mutatja.
1. Állítson be egy programot.
2. Annyiszor nyomja meg a Delay
gombot, amíg a kívánt késleltetés
meg nem jelenik a kijelzőn (1 és 24
óra között).
• A kiválasztott program
visszajelzője villog.
• Világít a
visszajelző.
3. Nyomja meg a Start gombot a
visszaszámlálás elindításához.
• A kiválasztott program
visszajelzője folyamatosan
világítani kezd.
• 24 és 11 óra közötti késleltetési
időtartamnál a kijelző csak az
órákat jelzi. 10 és 1 óra közötti
késleltetési időtartamnál a kijelző
az órákat és perceket is jelzi.
Amikor a visszaszámlálás véget ér, a
program elindul, és megjelenik az éppen
aktív fázis visszajelzője. A
nem világít.
visszajelző
Ajtónyitás a készülék
működése közben
Ha kinyitja az ajtót egy program futása
közben, a készülék leáll. Ez módosíthatja
a program energiafogyasztását és
időtartamát. Amikor ismét becsukja az
ajtót, a készülék a megszakítási ponttól
folytatja a működést.
Ha a szárítási fázis alatt 30
másodpercnél hosszabb
időre kinyitja az ajtót, az
éppen futó program
kikapcsol. Ez nem történik
meg, ha az ajtót az AirDry
funkció nyitja ki.
MAGYAR
Visszaszámlálás alatt a
késleltetett indítás leállítása
Ha törli a késleltetett indítást, ismét be
kell állítania a programot és a funkciókat.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a Program és a Option
gombot, míg a készülék
programválasztás üzemmódba nem lép.
A program törlése
Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a Program és Option gombot,
míg a készülék programválasztás
üzemmódba nem lép.
Egy új mosogatóprogram elindítása előtt
ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a
mosogatószer-adagolóban.
Amikor a program véget ért
Amikor a program befejeződött, a kijelző
0:00 értéket mutat.
43
Minden gomb inaktív a be/ki gomb
kivételével.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot, vagy várja meg,
hogy az Auto Off funkció
automatikusan kikapcsolja a
készüléket.
Ha a Auto Off funkció bekapcsolása
előtt kinyitja az ajtót, akkor
automatikusan leáll a készülék.
2. Zárja el a vízcsapot.
Az Auto Off funkció
Ha a készülék nem végez
tevékenységet, akkor az
energiafogyasztás csökkentése
érdekében ez a funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
A funkció az alábbiak esetén lép
működésbe:
• A program befejezése után 5 perccel.
• 5 perccel azután, ha a program nem
indult el.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 Általános
Kövesse az alábbi ötleteket, melyek
optimális tisztítási és szárítási eredményt
biztosítanak a napi használat során,
valamint segítséget nyújtanak a
környezet megóvásában.
•
•
•
•
•
Távolítsa el a nagyobb
ételmaradványokat az edényekről.
Az edényeket ne öblítse le kézzel
előzetesen. Szükség szerint állítson
be előmosogatás szakasszal
rendelkező programot.
Mindig használja ki a kosarak teljes
területét.
Ügyeljen arra, hogy a kosarakban az
edények ne érjenek egymáshoz,
illetve ne fedjék le egymást. Kizárólag
ebben az esetben képes a víz
megfelelően elérni és elmosogatni az
edényeket.
A mosogatószert, öblítőszert és sót
használhatja különállóan, vagy
használjon kombinált mosogatószertablettákat (pl.: „Mind az 1-ben”).
•
Kövesse a termék csomagolásán
látható utasításokat.
Válassza ki a töltet típusának és a
szennyeződés mértékének megfelelő
programot. A leghatékonyabb víz- és
energiafogyasztás az
programmal érhető el.
10.2 Só, öblítőszer és
mosogatószer használata
•
•
Kizárólag sót, öblítőszert és
mosogatószert használjon a
mosogatógépben. Egyéb termékek
károsodást okozhatnak a
készülékben.
Az olyan környéken, ahol a víz
kemény vagy nagyon kemény,
javasoljuk a sima mosogatószer
(további hatóanyagokkal nem
rendelkező por, gél, tabletta),
öblítőszer és só különálló használatát
az optimális tisztítási és szárítási
eredmény eléréséhez.
44
www.electrolux.com
•
•
•
Legalább havonta egyszer speciális
készüléktisztító szerrel járassa meg a
készüléket.
Rövid programok során nem oldódnak
fel teljesen a mosogatószer tabletták.
A mosogatószer maradványok
edényeken való lerakódásának
megakadályozására hosszú
programoknál használja a tablettákat.
Ne használjon a szükségesnél több
mosogatószert. További
információkért olvassa el a
mosogatószer csomagolásán
található útmutatásokat.
10.3 Mit tegyek, ha szeretném
abbahagyni a kombinált
mosogatószer-tabletták
használatát?
Külön mosogatószer, só és öblítőszer
használatának megkezdése előtt
végezze el az alábbi lépéseket:
1. Állítsa be a legmagasabb szintet a
vízlágyítóban.
2. Ellenőrizze, hogy tele van-e a
sótartály és az öblítőszer-adagoló.
3. Indítsa el a legrövidebb programot,
mely öblítési fázist tartalmaz. Ne
használjon mosogatószert, és ne
töltse meg a kosarakat.
4. A program lefutása után állítsa be a
vízlágyítót a lakhelyén levő
vízkeménységnek megfelelően.
5. Állítsa be az adagolt öblítőszer
mennyiségét.
6. Kapcsolja be az öblítőszer hiányára
figyelmeztető jelzést.
10.4 A kosarak megtöltése
•
•
•
•
Kizárólag mosogatógépben tisztítható
eszközöket helyezzen a készülékbe.
Ne mosson fából, szaruból,
alumíniumból, ónból és rézből készült
darabokat a készülékben.
Ne mosson a készülékben vizet
felszívó darabokat (szivacsot,
rongyot).
Az edényekről távolítsa el a nagyobb
ételmaradékokat.
•
•
•
•
•
•
Mielőtt a készülékbe helyezné,
áztassa be az odaégett
maradványokat tartalmazó edényeket.
Az üreges tárgyakat (pl. csészék,
poharak és lábasok) nyílásukkal lefelé
tegye be.
Ügyeljen arra, hogy a poharak ne
érjenek egymáshoz.
A könnyű darabokat helyezze a felső
kosárba. Ügyeljen arra, hogy az
eszközök ne mozdulhassanak el.
Az evőeszközöket és a kisebb
tárgyakat helyezze az
evőeszközfiókba.
A mosogatóprogram elindítása előtt
győződjön meg arról, hogy a
szórókarok szabadon mozoghatnak.
10.5 Egy program indítása előtt
A kiválasztott program elindítása előtt
győződjön meg az alábbiakról:
•
•
•
•
•
•
•
A szűrők tiszták és megfelelően
vannak elhelyezve.
Szoros a sótartály kupakjának
rögzítése.
Nem tömődtek el a szórókarok.
Van elegendő só és öblítőszer (ha
nem kombinált mosogatószertablettákat használ).
Megfelelő az edények elhelyezése a
kosarakban.
A kiválasztott program megfelel a
töltet típusának és a szennyeződés
mértékének.
Megfelelő mennyiségű mosogatószert
használ.
10.6 A kosarak kipakolása
1. Hagyja lehűlni az edényeket, mielőtt
kipakolná a készülékből. A forró
edények könnyebben megsérülnek.
2. Először az alsó kosarat, majd a felső
kosarat ürítse ki.
A program befejezése után
még víz maradhat a
készülék belső felületein.
MAGYAR
45
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Karbantartás előtt kapcsolja
ki a készüléket, és húzza ki
a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Az elszennyeződött szűrők
és az eltömődött szórókarok
rontják a mosogatás
eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze,
és szükség esetén tisztítsa
meg azokat.
2. Húzza ki a (C) szűrőt a (B) szűrőből.
3. Vegye ki a lapos szűrőt (A).
11.1 A szűrők tisztítása
A szűrőrendszer 3 részegységből áll.
4. Vízzel tisztítsa meg a szűrőket.
C
B
A
1. Az óramutató járásával ellentétesen
fordítsa el a (B) szűrőt, és vegye ki.
5. Győződjön meg arról, hogy nincs
ételmaradvány vagy egyéb
szennyeződés a vízgyűjtőben vagy
annak széle körül.
6. Tegye vissza a lapos szűrőt (A) a
helyére. Ügyeljen arra, hogy
megfelelően helyezkedjen el a két
vezetősín alatt.
46
www.electrolux.com
7. Szerelje vissza a szűrőket (B) és (C).
8. Tegye vissza a szűrőt (B) a lapos
szűrőbe (A). Az óramutató járásával
megegyező irányban forgassa, amíg
nem rögzül.
VIGYÁZAT!
A szűrők helytelen pozíciója
nem kielégítő mosogatási
eredményt okoz, és a
készüléket is károsítja.
3. Tisztítsa meg a szórókart folyó víz
alatt. Egy hegyes végű eszközzel,
például fogvájóval távolítsa el a
szennyeződést a furatokból.
4. A szórókar kosárra való
visszahelyezéséhez nyomja a
szórókart felfele, és közben fordítsa
el az óramutató járásával ellenkező
irányba, míg a helyére nem kattan.
11.2 A felső szórókar tisztítása
A felső szórókar rendszeres tisztítását
javasoljuk, így elkerülhető, hogy az
ételmaradványok eltömítsék a kar
furatait.
Az eltömődött furatok miatt előfordulhat,
hogy a mosogatás eredménye nem lesz
megfelelő.
1. Húzza ki a felső kosarat.
2. A szórókar kosárról való leoldásához
nyomja a szórókart felfele, és közben
fordítsa el az óramutató járásával
megegyező irányba.
11.3 Belső tisztítás
•
•
Egy puha, nedves ronggyal gondosan
tisztítsa meg a készüléket, beleértve
az ajtó gumi tömítését.
A készülék hatékonyságának
megőrzése érdekében legalább
havonta egyszer használjon
MAGYAR
•
•
mosogatógépekhez kifejlesztett
speciális tisztítószert. Gondosan
kövesse a termék csomagolásán
található útmutatásokat.
Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, éles eszközt, erős
vegyszert, fémszivacsot vagy
oldószereket.
A rövid időtartamú
mosogatóprogramok rendszeres
használata zsír- és
vízkőlerakódásokat okozhat a
készülék belsejében. A lerakódás
47
megakadályozása érdekében
legalább havonta kétszer futtasson le
egy hosszú időtartamú
mosogatóprogramot.
11.4 Külső tisztítás
•
•
•
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert
használjon.
Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot vagy oldószereket.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék szakszerűtlen
javítása veszélyt jelenthet a
felhasználó számára.
Minden javítást képzett
szakembernek kell
elvégeznie.
Az esetleges problémákat lásd a lenti
táblázatban.
Bizonyos meghibásodások esetén a
kijelzőn egy riasztási kód látható.
Az előforduló hibák többsége anélkül
megoldható, hogy a márkaszervizhez
kellene fordulni.
Meghibásodás és riasz‐
tási kód
Lehetséges ok és megoldás
Nem lehet bekapcsolni a
készüléket.
•
A program nem indul el.
•
•
•
•
•
A készülék nem tölt be viz‐ •
et.
•
A kijelzőn a következő lát‐
ható:
vagy
.
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a
hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosí‐
ték a biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Nyomja meg a Start gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy
várja meg a visszaszámlálás befejeződését.
A készülék regenerálja a vízlágyítóban lévő gyantát.
A művelet időtartama kb. 5 perc.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl ala‐
csony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a
helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben található
szűrő nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e meg‐
csavarodva vagy megtörve.
48
www.electrolux.com
Meghibásodás és riasz‐
tási kód
Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem engedi ki
a vizet.
•
•
A kijelzőn
jelenik meg.
•
•
A kifolyásgátló bekapcsolt. •
A kijelzőn
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócsőben található szűrő
nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a belső szűrőrendszer nincs-e eltö‐
mődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarod‐
va vagy megtörve.
Zárja el a vízcsapot, és forduljon a márkaszervizhez.
jelenik meg.
A készülék működés köz‐
ben többször leáll, majd
elindul.
•
Ez normális. Ez optimális tisztítást és energiatakaré‐
kos működést eredményez.
A program túl hosszú ideig •
működik.
•
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy
várja meg a visszaszámlálás befejeződését.
A program időtartamának csökkentéséhez kapcsolja
be a TimeManager kiegészítő funkciót.
Ezen kiegészítő funkciók növelhetik a program idő‐
tartamát.
•
A kijelzőn a hátralevő idő
•
értéke növekszik, és majd‐
nem a program befejezé‐
séig tartó időre ugrik.
Ez nem hiba. A készülék megfelelően üzemel.
A készülék ajtajából enyhe •
szivárgás észlelhető.
A készülék szintezése nem megfelelő. A vízszintbe
állításhoz lazítsa vagy húzza meg az állítható lábakat
(ha vannak).
A készülék ajtaja nem központosan áll az üstön. Állít‐
son a hátsó lábon (ha van).
•
Nehéz becsukni a készü‐
lék ajtaját.
•
•
Csörgő/kopogó zaj hallat‐ •
szik a készülék belsejéből.
•
A hálózati megszakító a
készülék miatt leold.
•
•
A készülék szintezése nem megfelelő. A vízszintbe
állításhoz lazítsa vagy húzza meg az állítható lábakat
(ha vannak).
Az edények és evőeszközök egyes részei kiállnak a
kosarakból.
Az edények és evőeszközök elhelyezése nem meg‐
felelő a kosarakban. Lásd a kosár megpakolására
vonatkozó ismertetőt.
Ellenőrizze, hogy a szórókarok szabadon mozognake.
A hálózati megszakító terhelhetősége (amperszáma)
nem elegendő az összes háztartási készülék egy‐
szerre történő üzemeltetéséhez. Ellenőrizze a kon‐
nektor terhelhetőségét (amperszámát) és a megsza‐
kító kapacitását, és kapcsolja ki a használatban levő
készülékek egyikét.
Belső elektromos hiba a készülékben. Vegye fel a
kapcsolatot egy márkaszervizzel.
MAGYAR
A lehetséges okok
megismerésére nézze meg
„Az első használat előtt”,
a „Napi használat” vagy a
„Hasznos tanácsok és
javaslatok” című fejezetet.
49
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
A táblázatban nem található riasztási
kódokkal kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
Miután ellenőrizte a készüléket,
kapcsolja azt ki, majd kapcsolja be újra.
12.1 A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő
Jelenség
Lehetséges ok és megoldás
A mosogatás eredménye
nem kielégítő.
•
•
•
A szárítás eredménye nem
kielégítő.
•
•
•
•
•
Olvassa el a „Napi használat” és a „Hasznos ta‐
nácsok és javaslatok” c. fejezetet, valamint a ko‐
sár megtöltésére vonatkozó útmutatót.
Használjon intenzívebb mosogatóprogramot.
Tisztítsa meg a szórókar-fúvókákat és a szűrőt. Ol‐
vassa el az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.
Az elmosogatott tárgyakat túl hosszú ideig hagyta
a zárt készülékben.
Nincs a készülékben öblítőszer, vagy nem elegen‐
dő az adagolt öblítőszer mennyisége. Állítsa maga‐
sabbra az öblítőszer szintjét.
Szükséges lehet a műanyag evőeszközök és edé‐
nyek törölközővel való szárítása.
A legjobb szárítási eredmény eléréséhez kapcsolja
be az XtraDry és a AirDry kiegészítő funkciót.
Javasoljuk, hogy mindig használjon öblítőszert,
kombinált mosogatószer-tabletták használatakor is.
Fehéres csíkok vagy kékes •
réteg látható a poharakon és
edényeken.
•
Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisége.
Alacsonyabb szintre állítsa be az öblítőszer szint‐
jét.
Túl sok volt a mosogatószer.
Szennyeződések és csepp‐
nyomok vannak a pohara‐
kon és edényeken.
•
Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyisége.
Állítsa magasabbra az öblítőszer szintjét.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
Nedvesek az edények.
•
•
•
•
•
•
A legjobb szárítási eredmény eléréséhez kapcsolja
be az XtraDry és a AirDry kiegészítő funkciót.
Nem szerepel szárítási fázis a programban, vagy
alacsony a szárítási fázis hőmérséklete.
Az öblítőszer-adagoló üres.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
Lehet, hogy a kombinált mosogatószer-tabletták
minősége az oka. Próbálkozzon másik márkával,
vagy töltse fel az öblítőszer-adagolót, és kombinált
mosogatószer-tablettákkal együtt használja az öblí‐
tőszert.
50
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok és megoldás
A készülék belseje nedves.
•
Ez nem hibajelenség. A légnedvesség lecsapódik a
készülék belső felületein.
Szokatlan habképződés mo‐ •
sogatás közben.
•
Csak mosogatógéphez készült, speciális mosoga‐
tószert használjon.
Szivárog az öblítőszer-adagoló. Vegye fel a kap‐
csolatot egy márkaszervizzel.
Rozsdafoltok láthatók az
evőeszközökön.
Túl sok a só a mosogatáshoz használt vízben.
Lásd „A vízlágyító” c. fejezetet.
Ezüst és rozsdamentes evőeszközöket helyezett
egymás mellé. Ne helyezzen egymáshoz közel ez‐
üst és rozsdamentes tárgyakat.
•
•
Mosogatószer marad a
•
program végén a mosogató‐
szer-adagolóban.
•
•
A mosogatószer-tabletta beragadt az adagolóba,
és nem teljesen mosta ki a víz.
A víz nem tudja kimosni a mosogatószert az ada‐
golóból. Ellenőrizze, hogy a szórókar nincs-e eltö‐
mődve.
Ellenőrizze, hogy a kosarakba helyezett eszközök
nem akadályozzák-e a mosogatószer-adagoló fe‐
delének kinyitását.
A készülék belsejében kelle‐ •
metlen szag észlelhető.
Lásd a „Belső tisztítás” című szakaszt.
Vízkőlerakódás látható az
•
evőeszközökön, az üstön és •
az ajtó belsején.
•
A só szintje alacsony. Ellenőrizze a só visszajelzőt.
Laza a sótartály kupakjának rögzítése.
A csapvíz kemény. Lásd „A vízlágyító” c. fejeze‐
tet.
A só használata és a vízlágyító regenerálása akkor
is szükséges, ha kombinált tablettát használ. Lásd
„A vízlágyító” c. fejezetet.
Amennyiben továbbra is vízkőmaradványokat ész‐
lel, erre a célra készült speciális készüléktisztító
szerrel tisztítsa meg a készüléket.
Próbáljon ki másik mosogatószert.
Forduljon a mosogatószer gyártójának ügyfélszol‐
gálatához.
•
•
•
•
Az edények fénytelenné vál‐ •
tak, elszíneződtek vagy sé‐
rültek.
•
•
•
Ellenőrizze, hogy kizárólag mosogatógépben tisz‐
títható tárgyakat helyezett-e a készülékbe.
Óvatosan végezze a kosarakba való be- és kipako‐
lást. Lásd a kosár megpakolására vonatkozó is‐
mertetőt.
A kényes darabokat helyezze a felső kosárba.
Ha érzékeny edényeket vagy üvegárut mosogat,
használja a speciálisan erre tervezett programot.
Lásd a „Programok” c. fejezetet.
MAGYAR
A lehetséges okok
megismerésére nézze meg
„Az első használat előtt”,
a „Napi használat” vagy a
„Hasznos tanácsok és
javaslatok” című fejezetet.
13. TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
Védjegy
Electrolux
Modell
ESF8635ROX 911416372
ESF8635ROW 911416373
Előírt kapacitás (szabványos terítékben kifejezve)
15
Energiahatékonysági osztály
A+++
kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöl‐ 241
tésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villa‐
mosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A
tényleges energiafogyasztás a készülék üzemelteté‐
si módjától függ. A tényleges energiafogyasztás a
készülék üzemeltetési módjától függ.
Szabványos tisztítási ciklus energiafogyasztása
(kWh)
0.846
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)
0.50
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmód‐
ban (W)
5.0
liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási
cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készü‐
lék üzemeltetési módjától függ.
3080
Szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé ha‐ A
tékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán
Az „alapprogramként” megjelölt normál tisztítási cik‐
lus az a normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és
az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. Ez a
program átlagosan szennyezett konyhai edények
tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia- és a
vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez
a leghatékonyabb program. "Eco" programként van
jelölve.
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min)
235
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min)
5
Akusztikus zajkibocsátás (db(A) re 1pW)
44
Beépíthető I/N
Nem
51
52
www.electrolux.com
14. TOVÁBBI MŰSZAKI INFORMÁCIÓ
Méretek
Szélesség / magasság / mély‐
ség (mm)
596 / 850 / 610
Elektromos csatlakozta‐
tás 1)
Feszültség (V)
220 - 240
Frekvencia (Hz)
50
Hálózati víznyomás
bar (minimum és maximum)
0.5 - 8
MPa (minimum és maximum)
0.05 - 0.8
Hidegvíz vagy melegvíz 2)
maximum 60 °C
Vízellátás
1) A további értékeket lásd az adattáblán.
2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásból származik (pl. napelemek), akkor az energiafo‐
gyasztás csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket.
15. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
ROMÂNA
53
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 54
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 55
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................57
4. PANOU DE COMANDĂ....................................................................................58
5. PROGRAME.....................................................................................................58
6. SETĂRI.............................................................................................................60
7. OPŢIUNI........................................................................................................... 63
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................64
9. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 65
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 67
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 69
12. DEPANARE.................................................................................................... 71
13. FIŞĂ CU INFORMAŢII DESPRE PRODUS....................................................75
14. INFORMAŢII TEHNICE SUPLIMENTARE..................................................... 75
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
54
1.
www.electrolux.com
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când uşa acestuia este deschisă.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică
şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– în casele de la ferme, bucătăriile pentru personal
din magazine, birouri şi alte medii de lucru;
ROMÂNA
55
de către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de
cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Presiunea apei utilizate (minimă şi maximă) trebuie să
fie în intervalul 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Respectaţi numărul maxim de 15 seturi de veselă.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Puneţi tacâmurile în coşurile pentru tacâmuri cu
capetele ascuţite îndreptate în jos sau puneţi-le în
sertarul pentru tacâmuri în poziţie orizontală cu
muchiile ascuţite îndreptate în jos.
Nu lăsaţi aparatul cu uşa deschisă nesupravegheat
pentru a evita să călcaţi accidental pe aceasta.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
Nu folosiţi apă pulverizată cu presiune ridicată sau
abur pentru curăţarea aparatului.
Dacă aparatul are la bază deschideri pentru ventilare,
acestea nu trebuie acoperite, de ex. cu un covor.
Aparatul va fi conectat la reţeaua de apă folosind noile
furtunuri furnizate. Furtunurile vechi nu trebuie
reutilizate.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
•
•
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura este sub
0°C.
Instalaţi aparatul într-un loc sigur şi
adecvat care satisface cerinţele
privind instalarea.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
56
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către Centrul de service
autorizat.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
Doar pentru Regatul Unit şi Irlanda.
Acest aparat este dotat cu un ştecher
cu o siguranţă de 13 A. Dacă este
necesară schimbarea siguranţei din
ştecher, folosiţi doar o siguranţă de 13
A ASTA (BS 1362).
2.3 Racordarea la apă
•
•
•
•
Nu deterioraţi furtunurile de apă.
Înainte de conectarea la ţevi noi, ţevi
care nu au fost folosite mult timp, la
care s-au făcut lucrări de reparaţie
sau au fost montate noi dispozitive
(apometre, etc.), lăsaţi să curgă apa
până când aceasta devine curată şi
limpede.
Asiguraţi-vă că nu sunt pierderi
vizibile de apă în timpul şi după prima
utilizare a aparatului.
Furtunul de alimentare cu apă este
prevăzut cu o supapă de siguranţă şi
o teacă cu un cablu de alimentare
interior.
•
AVERTISMENT!
Tensiune periculoasă.
Dacă furtunul de alimentare cu apă
este deteriorat, închideţi imediat
robinetul de apă şi deconectaţi
ştecherul din priză. Pentru a înlocui
furtunul de alimentare cu apă,
contactaţi Centrul de service
autorizat .
2.4 Utilizare
•
•
•
•
•
•
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Detergenţii pentru maşina de spălat
vase sunt periculoşi. Respectaţi
instrucţiunile de siguranţă de pe
ambalajul detergentului.
Nu consumaţi şi nu vă jucaţi cu apa
din aparat.
Nu scoateţi vasele din aparat înainte
de finalizarea programului. Poate
rămâne puţin detergent pe vase.
Aparatul poate genera abur fierbinte
dacă deschideţi uşa în timpul
desfăşurării unui program.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
2.5 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
ROMÂNA
2.6 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
•
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
Suprafaţă de lucru
Braţ stropitor superior
Braţ stropitor înalt
Braţ stropitor inferior
Filtre
Plăcuţă cu date tehnice
Compartiment pentru sare
10 9
57
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
8
7
6
8
9
10
11
12
13
Orificiu de aerisire
Dozator pentru agentul de clătire
Dozator pentru detergent
Coş inferior
Coş superior
Sertar pentru tacâmuri
5
58
www.electrolux.com
4. PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
8
1
2
3
4
5
Buton pornire/oprire
Program buton
Indicatoare programe
Afişaj
Delay buton
4
7
5
6
6 Start buton
7 Indicatoare luminoase
8 Option buton
4.1 Indicatoare luminoase
Indicatorul
Descriere
Indicator pentru sare. Acesta se aprinde atunci când recipientul pen‐
tru sare trebuie realimentat. Acesta este întotdeauna oprit în timpul
funcţionării unui program.
Indicator pentru agentul de clătire. Acesta se aprinde atunci când do‐
zatorul pentru agent de clătire trebuie realimentat. Acesta este întot‐
deauna oprit în timpul funcţionării unui program.
Indicatorul fazei de spălare. Se aprinde în momentul derulării fazei de
spălare.
Indicatorul fazei de uscare. Se aprinde în momentul derulării fazei de
uscare.
Indicator TimeManager.
Indicator XtraDry.
5. PROGRAME
Ordonarea programelor din tabel ar
putea să nu reflecte ordinea acestora din
panoul de comandă.
ROMÂNA
Program
1)
Grad de murdări‐
re
Tip încărcătură
Fazele programului
Opţiuni
•
•
•
•
•
•
XtraDry
•
2)
3)
Toate
•
Vase din porţe‐ •
lan, tacâmuri,
oale şi cratiţe
•
•
Prespălare
•
Spălare de la 45°C la
70°C
Clătiri
Uscare
XtraDry
•
Vase cu
murdărie mixtă
Vase din porţe‐
lan, tacâmuri,
oale şi cratiţe
•
•
•
•
Prespălare
•
Spălare 50°C şi 65°C •
Clătiri
Uscare
TimeManager
XtraDry
Nivel ridicat de
murdărie
Vase din porţe‐
lan, tacâmuri,
oale şi cratiţe
•
•
•
•
Prespălare
Spălare 70°C
Clătiri
Uscare
•
•
TimeManager
XtraDry
Nivel normal
•
sau redus de
•
murdărie
•
Vase din porţe‐
lan delicate şi
sticlărie
Spălare 45°C
Clătiri
Uscare
•
XtraDry
Murdărire re‐
•
centă
•
Vase din porţe‐
lan şi tacâmuri
Spălare 60°C
Clătiri
•
XtraDry
•
•
•
5)
•
6)
Prespălare
Spălare 50°C
Clătiri
Uscare
•
•
•
4)
Nivel de
murdărie nor‐
mal
Vase din porţe‐
lan şi tacâmuri
•
•
59
1) Acest program oferă cea mai eficientă utilizare a apei şi cel mai eficient consum energe‐
tic pentru vase din porţelan şi tacâmuri cu un nivel de murdărie normal. Acesta este progra‐
mul standard omologat la institutele de testare.
2) Aparatul detectează gradul de murdărie şi cantitatea articolelor din coşuri. Acesta re‐
glează automat temperatura şi cantitatea apei, precum şi durata spălării.
3) Acest program este conceput pentru a spăla o încărcătură cu murdărie mixtă. Puneţi arti‐
colele foarte murdare în coşul inferior, iar cele cu grad normal de murdărie în cel superior.
Presiunea şi temperatura apei din coşul inferior sunt mai mari decât în coşul superior.
4) Acest program este conceput pentru a spăla articole cu murdărie intensă folosind o pre‐
siune ridicată a apei şi o temperatură înaltă.
5) Acest program controlează temperatura apei pentru a asigura o îngrijire speciale articole‐
lor delicate, în special paharelor.
6) Acest program este conceput pentru spălarea unei încărcături sau a unei jumătăţi de
încărcături cu murdărie proaspătă sau uşoară într-un timp scurt.
60
www.electrolux.com
5.1 Valori de consum
Program 1)
Consum de apă
(l)
Consum de curent
(kWh)
Durată
(min)
11
0.846
235
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
10
0.9
30
1) Presiunea şi temperatura apei, variaţiile curentului electric, opţiunile selectate şi cantita‐
tea de vase pot modifica valorile.
5.2 Informaţii pentru institutele
de testare
Pentru a primi informaţiile necesare
pentru realizarea testelor de performanţă
(de ex. conform cu EN60436), trimiteţi un
e-mail la:
info.test@dishwasher-production.com
În solicitarea dvs. vă rugăm să includeţi
codul cu numărul produsului (PNC) care
se găseşte pe plăcuţa cu date tehnice.
Pentru orice alte întrebări referitoare la
maşina dvs. de spălat vase, consultaţi
manualul de service furnizat împreună cu
aparatul.
6. SETĂRI
6.1 Modul de selectare a
programului şi modul utilizator
Dacă aparatul este în modul de selectare
a programului, este posibilă setarea unui
program şi intrarea în modul utilizator.
Setările disponibile în modul
utilizator:
• Nivelul dedurizatorului apei în funcţie
de duritatea apei.
• Activarea sau dezactivarea avertizării
notificării de golire a agentului de
clătire.
• Nivelul agentului de clătire în
conformitate cu dozajul necesar.
• Activarea sau dezactivarea AirDry.
Deoarece aparatul memorează setările
salvate, nu este nevoie configurarea
acestuia înaintea fiecărui ciclu.
Setarea modului de selectare a
programului
Aparatul se află în modul de selectare a
programului când indicatorul programului
este aprins şi afişajul indică
durata programului.
După activare, aparatul este implicit în
modul de selectare a programului. În caz
contrar, setaţi modul de selectare a
programului astfel:
Apăsaţi lung şi simultan Program şi
Option până când aparatul este în
modul de selectare a programului.
Cum se intră în modul utilizator
Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de
selectare a programului.
ROMÂNA
61
Pentru a intra în modul utilizator, apăsaţi
lung şi simultan Delay şi Start până
dură. Duritatea apei este măsurată în
scale echivalente.
când indicatorii
Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie
să fie reglat în conformitate cu duritatea
apei din zona dvs. Compania locală de
furnizare a apei vă poate oferi informaţii
privind duritatea apei din zona dvs. Este
important ca dedurizatorul să fie setat la
nivelul potrivit pentru a asigura rezultate
bune la spălare.
şi
,
,
clipesc şi afişajul este gol.
6.2 Dedurizatorul de apă
Dedurizatorul de apă elimină substanţele
minerale din apă, substanţe care ar
putea avea efecte negative asupra
performanţelor la spălare şi a aparatului.
Cu cât conţinutul de substanţe minerale
este mai mare, cu atât apa este mai
Duritate apă
Grade germa‐
ne (°dH)
Grade france‐
ze (°fH)
mmol/l
Grade Clar‐ Nivelul deduriza‐
ke
torului apei
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Setarea din fabrică.
2) Nu utilizaţi sare la acest nivel.
Indiferent de tipul de detergent
utilizat, setaţi nivelul adecvat de
duritate a apei pentru a menţine activ
indicatorul de realimentare cu sare.
Tabletele combinate care
conţin sare nu sunt suficient
de eficiente pentru a anula
duritatea apei.
Setarea nivelului pentru
dedurizatorul apei
Asiguraţi-vă că aparatul este în modul
utilizator.
1. Apăsaţi Program.
•
Indicatoarele
,
şi
sunt stinse.
•
•
Indicatorul
continuă să se
aprindă intermitent.
Afişajul indică setarea curentă: de
ex.
= nivelul 5.
2. Apăsaţi Program în mod repetat
pentru a modifica setarea.
3. Apăsaţi pornit/oprit pentru a confirma
setarea.
62
www.electrolux.com
6.3 Notificarea de terminare a
agentului de clătire
Agentul de clătire ajută la uscarea
vaselor fără dâre şi pete. Acesta este
eliberat automat pe durata fazei de
clătire cu apă fierbinte.
Atunci când rezervorul cu agent de
clătire este gol, indicatorul agentului de
clătire se aprinde anunţându-vă să
realimentaţi cu agent de clătire. Dacă
rezultatele la uscare sunt satisfăcătoare
atunci când folosiţi exclusiv tablete
combinate, puteţi dezactiva notificarea
pentru realimentarea cu agent de clătire.
Însă, pentru cele mai bune performanţe
la uscare, folosiţi întotdeauna agent de
clătire.
agentul de clătire şi nu este eliberat
agent de clătire.
Setarea din fabrică: nivelul 4.
Setarea nivelului pentru agentul
de clătire
Asiguraţi-vă că aparatul este în modul
utilizator.
1. Apăsaţi Delay.
•
Indicatoarele
şi
•
•
,
sunt stinse.
Indicatorul
continuă să se
aprindă intermitent.
Afişajul indică setarea curentă: de
Dezactivarea notificării de golire
a agentului de clătire
ex.
= nivelul 4.
– Nivelurile pentru agentul de
clătire au valori de la 0A până
la 6A, unde nivelul 0A
înseamnă că agentul de
clătire nu este folosit.
2. Apăsaţi Delay în mod repetat pentru
a modifica setarea.
3. Apăsaţi pornit/oprit pentru a confirma
setarea.
Asiguraţi-vă că aparatul este în modul
utilizator.
6.5 AirDry
Dacă folosiţi detergent standard sau
tablete combinate fără agent de clătire,
activaţi notificarea pentru a menţine activ
indicatorul privind realimentarea cu agent
de clătire.
1. Apăsaţi Option.
,
şi
•
Indicatoarele
sunt stinse.
•
Indicatorul
continuă să
se aprindă intermitent.
Afişajul indică setarea curentă:
•
AirDry îmbunătăţeşte rezultatele la
uscare cu consum mai mic de energie.
= notificarea de golire a
agentului de clătire este activată
(setare din fabrică).
2. Apăsaţi Option pentru a modifica
setarea.
= notificarea de golire a agentului
de clătire este dezactivată.
3. Apăsaţi pornit/oprit pentru a confirma
setarea.
6.4 Nivelul pentru agentul de
clătire
Cantitatea eliberată de agent de clătire
poate fi setată între nivelul 1 (cantitate
minimă) şi nivelul 6 (cantitate maximă).
Nivelul 0 dezactivează dozatorul pentru
În timpul fazei de uscare,
uşa se deschide automat şi
rămâne întredeschisă.
ROMÂNA
ATENŢIE!
Nu încercaţi să închideţi uşa
aparatului la mai puţin de 2
minute după deschiderea
automată. Acest lucru poate
cauza deteriorarea
aparatului.
Dacă, după aceea, uşa este
închisă timp de alte 3
minute, programul aflat în
derulare se termină.
AirDry este activată automat cu toate
programele, cu excepţia
există).
(dacă
Pentru a îmbunătăţi performanţa la
uscare, apelaţi la opţiunea XtraDry sau
activaţi AirDry.
ATENŢIE!
Dacă copiii au acces la
aparat, se recomandă
dezactivarea AirDry
deoarece deschiderea uşii
poate crea un pericol.
Dezactivarea AirDry
Asiguraţi-vă că aparatul este în modul
utilizator.
1. Apăsaţi Start.
•
Indicatoarele
şi
•
,
sunt stinse.
•
Afişajul indică setarea curentă:
= AirDry activat.
2. Apăsaţi Start pentru a modifica
= AirDry dezactivat.
setarea:
3. Apăsaţi pornit/oprit pentru a confirma
setarea.
6.6 MyFavourite
Această opţiune permite setarea şi
salvarea programului utilizat cel mai
frecvent.
Se poate salva doar 1 program. O setare
nouă o anulează pe cea anterioară.
Salvarea programului
MyFavourite
1. Setaţi programul ales.
De asemenea, se pot seta opţiunile
aplicabile împreună cu programul.
2. Apăsaţi lung şi simultan Program şi
Delay până când indicatorii
programului şi opţiunile clipesc
pentru câteva secunde.
Modul de setare a programului
MyFavourite
Apăsaţi lung Program până când se
aprind indicatoarele şi opţiunile asociate
programului MyFavourite.
Afişajul indică durata programului.
continuă să se
Indicatorul
aprindă intermitent.
7. OPŢIUNI
Opţiunile dorite trebuie
activate de fiecare dată
înainte de pornirea unui
program.
Este imposibilă activarea
sau dezactivarea opţiunilor
în timpul funcţionării unui
program.
Butonul Option comută între
opţiunile disponibile şi
combinaţiile lor posibile.
63
Nu toate opţiunile sunt
compatibile între ele. Dacă
selectaţi opţiuni care nu sunt
compatibile, aparatul
dezactivează automat una
sau mai multe opţiuni. Vor
rămâne aprinşi doar
indicatorii opţiunilor care
sunt în continuare active.
64
www.electrolux.com
Dacă o opţiune nu este
aplicabilă unui program,
indicatorul corespunzător
este stins sau clipeşte rapid
timp de câteva secunde,
după care se stinge.
Activarea opţiunilor poate
afecta consumul de apă şi
energie, precum şi durata
programului.
7.1 XtraDry
Activaţi această opţiune pentru a
îmbunătăţi performanţa la uscare.
XtraDry este o opţiune permanentă
pentru toate programele, mai puţin
. Aceasta este activată automat
la următoarele cicluri. Această
configuraţie poate fi schimbată în orice
moment.
De fiecare dată când
este activat, XtraDry
este oprită şi trebuie
selectată manual.
Activarea XtraDry dezactivează
TimeManager şi invers.
Activarea XtraDry
Apăsaţi Option până când se aprinde
indicatorul
.
Afişajul indică durata actualizată a
programului.
7.2 TimeManager
TimeManager vă permite să reduceţi
durata unui program selectat cu circa
50%.
Rezultatele la spălare sunt aceleaşi ca în
cazul duratei obişnuite a programului.
Rezultatele uscării pot fi mai slabe.
Această opţiune măreşte presiunea şi
temperatura apei. Fazele de spălare şi
uscare sunt mai scurte.
Implicit, TimeManager este oprit, dar îl
puteţi activa manual. Această opţiune nu
poate fi combinată cu XtraDry.
Activarea TimeManager
Apăsaţi Option până când se aprinde
indicatorul
.
Afişajul indică durata actualizată a
programului.
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Verificaţi dacă nivelul curent al
dedurizatorului de apă
corespunde durităţii apei de la
reţeaua de alimentare. Dacă nu
corespunde, reglaţi nivelul
dedurizatorului de apă.
2. Umpleţi rezervorul pentru sare.
3. Umpleţi dozatorul pentru agentul de
clătire.
4. Deschideţi robinetul de apă.
5. Porniţi un program pentru a
îndepărta toate reziduurile din fabrică
care încă mai pot fi în interiorul
aparatului. Nu folosiţi detergent şi nu
încărcaţi coşurile.
După ce porniţi un program, poate dura
până la 5 minute până când aparatul reîncarcă răşina în dedurizatorul de apă.
Pare că aparatul nu funcţionează. Faza
de spălare începe doar după finalizarea
acestei proceduri. Procedura este
repetată periodic.
8.1 Rezervorul pentru sare
ATENŢIE!
Folosiţi doar sare brută
specială pentru maşina de
spălat vase. Sarea fină
creşte riscul de corodare.
Sarea este utilizată pentru a reîncărca
răşina din dedurizatorul de apă şi pentru
a asigura rezultate bune la spălare la
utilizarea zilnică.
ROMÂNA
Umplerea rezervorului pentru
sare
1. Rotiţi capacul rezervorului pentru
sare spre stânga şi scoateţi-l.
2. Introduceţi 1 litru de apă în rezervorul
pentru sare (numai la prima utilizare).
3. Umpleţi rezervorul pentru sare cu 1
kg de sare (până când se umple).
65
8.2 Umplerea dozatorului
pentru agent de clătire
A
B
C
4. Scuturaţi cu atenţie de mânerul
pâlniei pentru a pica şi ultimele
granule în interior.
5. Înlăturaţi sarea din jurul orificiului
rezervorului pentru sare.
6. Rotiţi capacul rezervorului pentru
sare spre dreapta pentru a închide
rezervorul.
ATENŢIE!
În timpul umplerii
rezervorului pentru sare este
posibil ca din acesta să se
reverse apă şi sare. După ce
umpleţi rezervorul pentru
sare, porniţi imediat un
program pentru a preveni
coroziunea.
ATENŢIE!
Folosiţi numai agent de
clătire conceput special
pentru maşinile de spălat
vase.
1. Deschideţi capacul (C).
2. Umpleţi dozatorul (B) până când
agentul de clătire ajunge la marcajul
„MAX”.
3. Pentru a evita formarea de spumă în
exces, curăţaţi agentul de clătire
vărsat pe alături cu o lavetă
absorbantă.
4. Închideţi capacul. Verificaţi dacă
capacul se blochează în poziţie.
Umpleţi dozatorul de agent
de clătire atunci când
indicatorul (A) este
transparent.
9. UTILIZAREA ZILNICĂ
1. Deschideţi robinetul de apă.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de
selectare a programului.
66
www.electrolux.com
•
Dacă indicatorul pentru sare este
aprins, umpleţi rezervorul pentru
sare.
• Dacă indicatorul pentru agent de
clătire este aprins, umpleţi
dozatorul pentru agentul de
clătire.
3. Încărcaţi coşurile.
4. Adăugaţi detergent.
5. Selectaţi şi porniţi un program
adecvat pentru tipul de încărcătură şi
gradul de murdărie.
9.1 Utilizarea detergentului
A
B
aparatul este în modul de selectare a
programului.
2. Închideţi uşa aparatului.
3. Apăsaţi Program în mod repetat
până când indicatorul programului pe
care doriţi să îl selectaţi se aprinde.
• Dacă doriţi să selectaţi programul
MyFavourite, apăsaţi lung
Program până când setarea
MyFavourite se aprinde.
Afişajul indică durata programului.
4. Setaţi opţiunile aplicabile.
5. Apăsaţi Start pentru a porni
programul.
• Indicatorul fazei de spălare se
aprinde.
• Durata programului începe să
scadă în trepte de câte 1 minut.
Pornirea unui program cu
întârziere
C
ATENŢIE!
Folosiţi numai detergent
special pentru maşina de
spălat vase.
1. Apăsaţi butonul de eliberare (A)
pentru a deschide capacul (C).
2. Puneţi detergentul, sub formă de
pudră sau tablete în compartimentul
(B).
3. Dacă programul are o fază de
prespălare, puneţi o cantitate redusă
de detergent pe partea interioară a
uşii aparatului.
4. Închideţi capacul. Verificaţi dacă
capacul se blochează în poziţie.
9.2 Setarea şi pornirea unui
program
Pornirea unui program
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul. Asiguraţi-vă că
1. Setaţi un program.
2. Apăsaţi Delay în mod repetat până
când afişajul indică durata dorită a
întârzierii (de la 1 la 24 de ore).
• Se aprinde intermitent indicatorul
programului selectat.
• Indicatorul
este pornit.
3. Apăsaţi Start pentru a începe
numărătoarea inversă.
• Indicatorul programului selectat
este aprins cu lumină continuă.
• La durata întârzierii între 24 de
ore şi 11 ore, afişajul indică doar
orele. La durata întârzierii între 10
ore şi 1 oră, afişajul indică orele şi
minutele.
La terminarea numărătorii inverse,
programul porneşte şi indicatorul fazei
aflate în derulare este aprins. Indicatorul
este oprit.
Deschiderea uşii în timpul
funcţionării aparatului
Deschiderea uşii în timpul funcţionării
unui program opreşte aparatul. Aceasta
poate afecta consumul de energie şi
durata programului. După ce închideţi
uşa, aparatul continuă de la momentul
întreruperii.
ROMÂNA
Dacă uşa este deschisă
pentru mai mult de 30 de
secunde pe durata fazei de
uscare, programul aflat în
derulare se termină. Acest
lucru nu se întâmplă dacă
uşa este deschisă de funcţia
AirDry.
Anularea pornirii cu întârziere
în timpul derulării numărătorii
inverse
Dacă anulaţi pornirea cu întârziere,
programul şi opţiunile trebuie setate din
nou.
Apăsaţi lung şi simultan Program şi
Option până când aparatul este în
modul de selectare a programului.
Anularea programului
Apăsaţi lung şi simultan Program şi
Option până când aparatul este în
modul de selectare a programului.
Înainte de a porni un nou program,
verificaţi dacă există detergent în
dozatorul pentru detergent.
67
Terminarea programului
Când programul s-a încheiat, afişajul
indică 0:00.
Toate butoanele sunt inactive cu
excepţia butonului pornit/oprit.
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit sau
aşteptaţi ca funcţia Auto Off să
dezactiveze automat aparatul.
Dacă deschideţi uşa înainte de
activarea Auto Off, aparatul este
dezactivat automat.
2. Închideţi robinetul de apă.
Funcţia Auto Off
Această funcţie reduce consumul de
energie prin dezactivarea automată a
aparatului atunci când acesta nu este
utilizat.
Funcţia se activează:
• La 5 minute după terminarea
programului.
• După 5 minute, dacă programul nu a
fost pornit.
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
10.1 Generalităţi
Respectaţi sfaturile de mai jos pentru a
avea rezultate optime la curăţare şi
uscare la utilizarea zilnică şi pentru a vă
ajuta să protejaţi mediul.
•
•
•
•
•
Scoateţi din vase resturile mari de
alimente şi aruncaţi-le la gunoi.
Nu clătiţi manual vasele înainte de a
le pune în maşina de spălat vase.
Atunci când este nevoie, selectaţi un
program cu o fază de prespălare.
Utilizaţi întotdeauna tot spaţiul din
coşuri.
Asiguraţi-vă că articolele din coşuri nu
se ating şi nu se acoperă unul pe
celălalt. Doar atunci apa poate ajunge
peste tot pentru a spăla vasele.
Puteţi utiliza detergent, agent de
clătire şi sare speciale pentru maşina
de spălat vase sau puteţi utiliza
tabletele combinate (de ex. „Toate în
•
1”). Respectaţi instrucţiunile de pe
ambalaj.
Selectaţi un program în funcţie de
tipul de încărcătură şi gradul de
murdărie.
asigură cea mai
eficientă utilizare a apei şi energiei
consumate.
10.2 Utilizarea sării, a agentului
de clătire şi a detergentului
•
•
Utilizaţi numai sare, agent de clătire şi
detergent pentru maşini de spălat
vase. Alte produse pot cauza
deteriorarea aparatului.
În zone cu apă dură şi foarte dură vă
recomandăm să utilizaţi separat
detergent simplu (pudră, gel, tablete
care nu conţin agenţi suplimentari),
agent de clătire şi sare pentru
rezultate optime la curăţare şi uscare.
68
www.electrolux.com
•
•
•
Cel puţin o dată pe lună rulaţi un
program la aparat folosind agentul de
curăţare care este făcut special
pentru acest scop.
Tabletele de detergent nu se dizolvă
complet în timpul programelor scurte.
Pentru prevenirea apariţiei reziduurilor
de detergent pe veselă, recomandăm
utilizarea tabletelor în programele
lungi.
Nu utilizaţi mai mult decât cantitatea
corectă de detergent. Consultaţi
instrucţiunile de pe ambalajul
detergentului.
10.3 Ce trebuie făcut dacă
doriţi să nu mai utilizaţi tablete
combinate
Înainte de a începe să utilizaţi în mod
separat detergent, sare şi agent de
clătire realizaţi următorii paşi:
1. Setaţi nivelul cel mai înalt pentru
dedurizatorul de apă.
2. Asiguraţi-vă că rezervorul pentru
sare şi dozatorul pentru agentul de
clătire sunt pline.
3. Porniţi cel mai scurt program cu o
fază de clătire. Nu adăugaţi
detergent şi nu încărcaţi coşurile.
4. La încheierea programului, reglaţi
dedurizatorul de apă în funcţie de
duritatea apei din zona în care vă
aflaţi.
5. Reglaţi cantitatea de agent de clătire.
6. Activaţi notificarea de terminare a
agentului de clătire.
10.4 Încărcarea coşurilor
•
•
•
Folosiţi aparatul pentru a spăla doar
articolele care se pot spăla automat.
Nu spălaţi în aparat obiecte din lemn,
corn, porţelan, aluminiu, cositor şi
cupru.
Nu spălaţi articole care pot absorbi
apa (bureţi, cârpe menajere).
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi reziduurile alimentare mari
de pe vase.
Înmuiaţi vasele cu mâncare arsă
înainte de a le spăla în aparat.
Puneţi obiectele concave (ceştile,
paharele şi cratiţele) cu gura în jos.
Asiguraţi-vă că paharele nu se ating
între ele.
Puneţi obiectele uşoare în coşul
superior. Asiguraţi-vă că obiectele nu
se mişcă liber.
Puneţi tacâmurile şi articolele mici în
sertarul pentru tacâmuri.
Asiguraţi-vă că braţele stropitoare se
pot mişca liber înainte să porniţi un
program.
10.5 Anterior pornirii unui
program
Înainte de a porni programul selectat,
asiguraţi-vă de următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
Filtrele sunt curate şi corect instalate.
Capacul rezervorului pentru sare este
strâns.
Braţele stropitoare nu sunt înfundate.
Există suficientă sare şi agent de
clătire (dacă nu utilizaţi tablete
combinate).
Amplasarea articolelor în coşuri este
corectă.
Programul corespunde tipului de
încărcătură şi gradului de murdărie.
Este utilizată cantitatea corectă de
detergent.
10.6 Descărcarea coşurilor
1. Lăsaţi vesela să se răcească înainte
de a o scoate din aparat. Articolele
fierbinţi se pot deteriora uşor.
2. Mai întâi, goliţi coşul inferior şi apoi
pe cel superior.
După finalizarea
programului, poate să
rămână apă pe suprafeţele
de la interior.
ROMÂNA
69
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Înainte de a efectua
operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Filtrele murdare şi braţele
stropitoare înfundate reduc
performanţele de la spălare.
Efectuaţi verificarea periodic
şi, dacă este necesar,
curăţaţi-le.
2. Scoateţi filtrul (C) din filtrul (B).
3. Scoateţi filtrul plat (A).
11.1 Curăţarea filtrelor
Sistemul de filtrare este realizat din 3
piese.
4. Spălaţi filtrele.
C
B
A
1. Rotiţi filtrul (B) în sens antiorar şi
scoateţi-l.
5. Asiguraţi-vă că nu există resturi
alimentare sau mizerie în sau în
jurului marginii colectorului de apă.
6. Puneţi la loc filtrul plat (A). Asiguraţivă că este poziţionat corect sub cele
2 ghidaje.
70
www.electrolux.com
7. Reasamblaţi filtrele (B) şi (C).
8. Puneţi la loc filtrul (B) în filtrul plat
(A). Rotiţi-l în sens orar până când se
fixează.
ATENŢIE!
O poziţie incorectă a filtrelor
poate cauza rezultate
nesatisfăcătoare la spălare
şi deteriorarea aparatului.
3. Spălaţi braţul stropitor sub un jet de
apă. Folosiţi un instrument subţire
ascuţit, de ex. o scobitoare, pentru a
îndepărta particulele de murdărie din
orificii.
4. Pentru a pune la loc braţul stropitor,
împingeţi în sus braţul stropitor şi în
acelaşi timp rotiţi-l în sensul invers
acelor ce ceasornic până când
acesta se fixează.
11.2 Curăţarea braţului stropitor
superior
Vă recomandăm să curăţaţi regulat
braţul stropitor superior pentru a
împiedica înfundarea cu mizerie a
orificiilor.
Orificiile înfundate pot conduce la
rezultate nesatisfăcătoare la spălare.
1. Scoateţi coşul superior.
2. Pentru a desprinde braţul superior de
pe coş, împingeţi în sus braţul
stropitor şi în acelaşi timp rotiţi-l în
sensul acelor de ceasornic.
11.3 Curăţarea interiorului
•
•
Curăţaţi cu atenţie aparatul, inclusiv
garnitura cauciucată a uşii, folosind o
lavetă moale şi umedă.
Pentru a păstra performanţele
aparatului, folosiţi cel puţin o dată pe
ROMÂNA
•
•
lună un produs de curăţare conceput
special pentru maşinile de spălat
vase. Urmaţi cu atenţie instrucţiunile
de pe ambalajul produsului.
Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, instrumente ascuţite,
produse chimice agresive, burete de
sârmă sau solvenţi.
Utilizarea regulată a programelor cu
durată redusă poate conduce la
acumularea de grăsimi şi depuneri de
calcar în interiorul aparatului. Rulaţi
71
programe cu durată mare cel puţin de
două ori pe lună pentru a preveni
această acumulare.
11.4 Curăţarea exterioară
•
•
•
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri.
Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi sau solvenţi.
12. DEPANARE
AVERTISMENT!
Repararea incorectă a
aparatului poate pune în
pericol siguranţa
utilizatorului. Toate
reparaţiile trebuie efectuate
de către personal calificat.
necesară contactarea unui Centru de
service autorizat.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru
informaţii privind posibilele probleme.
În cazul unor probleme, afişajul indică un
cod de alarmă.
Majoritatea problemelor care pot să
apară pot fi rezolvate fără a fi
Problema şi codul alar‐
mei
Cauză posibilă şi soluţie
Nu puteţi activa aparatul.
•
•
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul de
siguranţe.
Programul nu porneşte.
•
•
•
Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Apăsaţi Start.
Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulaţi seta‐
rea sau aşteptaţi terminarea numărătorii inverse.
Aparatul reîncarcă răşină în interiorul dedurizatorului
de apă. Durata procedurii este de aproximativ 5 mi‐
nute.
•
Aparatul nu se alimen‐
tează cu apă.
Afişajul indică
.
•
•
sau
•
•
•
Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis.
Verificaţi dacă presiunea de la reţeaua de alimentare
cu apă nu este prea mică. Pentru această informaţie,
contactaţi compania locală de furnizare a apei.
Verificaţi dacă robinetul de apă este înfundat.
Verificaţi dacă filtrul din furtunul de alimentare este
înfundat.
Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit sau
îndoit.
72
www.electrolux.com
Problema şi codul alar‐
mei
Cauză posibilă şi soluţie
Aparatul nu evacuează
apa.
•
•
Afişajul indică
.
•
•
Dispozitivul anti-inundaţie
este pornit.
Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.
Verificaţi dacă filtrul din furtunul de evacuare este în‐
fundat.
Verificaţi dacă sistemul de filtrare intern este înfun‐
dat.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este răsucit sau
îndoit.
•
Închideţi robinetul de apă şi adresaţi-vă unui Centru
de service autorizat.
Aparatul se opreşte şi por‐
neşte de mai multe ori în
timpul funcţionării.
•
Acest lucru este normal. Aceasta oferă rezultate opti‐
me la curăţare şi economii de energie.
Programul durează prea
mult.
•
Dacă este setată opţiunea pornire cu întârziere, anu‐
laţi setarea întârzierii sau aşteptaţi terminarea
numărătorii inverse.
Activaţi opţiunea TimeManager pentru a reduce du‐
rata programului.
Activarea opţiunilor poate creşte durata programului.
Afişajul indică
.
•
•
Durata rămasă pe afişaj
creşte şi sare până aproa‐
pe de finalul duratei pro‐
gramului.
•
Acesta nu este un defect. Aparatul funcţionează co‐
rect.
Mici scurgeri din uşa apa‐
ratului.
•
Aparatul nu este adus la nivel. Slăbiţi sau strângeţi
picioarele reglabile (dacă se poate).
Uşa aparatului nu este centrată pe cuvă. Reglaţi pi‐
ciorul din spate (dacă se poate).
Uşa aparatului se închide
greu.
•
Sunete de huruit sau
ciocănit din interiorul apa‐
ratului.
•
Aparatul declanşează în‐
trerupătorul.
•
•
•
•
•
Aparatul nu este adus la nivel. Slăbiţi sau strângeţi
picioarele reglabile (dacă se poate).
Părţi din veselă ies prin coşuri.
Vesela nu este pusă corect în coşuri. Consultaţi
prospectul despre încărcarea coşului.
Verificaţi dacă braţele stropitoare se pot roti liber.
Amperajul este insuficient pentru a alimenta simultan
toate aparatele aflate în uz. Verificaţi amperajul de la
priză şi capacitatea contorului sau opriţi unul dintre
aparatele aflate în uz.
Defect electric intern al aparatului. Contactaţi un
Centru de service autorizat.
ROMÂNA
73
apare din nou, contactaţi un Centru de
service autorizat.
Consultaţi „Înainte de
prima utilizare”,
„Utilizarea zilnică" sau
„Informaţii şi sfaturi"
pentru alte cauze posibile.
Pentru coduri de alarmă care nu se
regăsesc în tabel, contactaţi un Centru
de service autorizat.
După verificarea aparatului, dezactivaţi şi
activaţi din nou aparatul. Dacă problema
12.1 Rezultatele procesului de spălare şi uscare nu sunt
satisfăcătoare
Problemă
Cauză posibilă şi soluţie
Rezultate slabe la spălare.
•
•
•
Rezultate slabe la uscare.
•
•
•
•
•
Apar dâre sau pelicule
albăstrui pe pahare şi vase.
•
•
Apar pete şi picături uscate
de apă pe pahare şi vase.
•
Vasele sunt ude.
•
•
•
•
•
•
Interiorul aparatului este ud.
•
Consultaţi „Utilizarea zilnică”, „Informaţii şi sfa‐
turi” şi prospectul despre încărcarea coşului.
Utilizaţi programe cu spălare mai intensivă.
Curăţaţi duzele braţului stropitor şi filtrul. Consultaţi
„Îngrijirea şi curăţarea”.
Vesela a fost lăsată prea mult timp în interiorul
aparatului închis.
Nu există agent de clătire sau dozajul agentului de
clătire nu este suficient. Reglaţi nivelul pentru
agentul de clătire la un nivel mai mare.
Este posibil ca articolele din plastic să necesite us‐
carea pe prosop.
Pentru cea mai bună performanţă la uscare, activa‐
ţi XtraDry şi AirDry.
Vă recomandăm să utilizaţi întotdeauna agent de
clătire, chiar şi în combinaţie cu tablete combinate.
Cantitatea de agent de clătire eliberată este prea
mare. Reglaţi nivelul pentru agentul de clătire la un
nivel mai mic.
Cantitatea de detergent este prea mare.
Cantitatea de agent de clătire eliberată este insufi‐
cientă. Reglaţi nivelul pentru agentul de clătire la
un nivel mai mare.
Calitatea agentului de clătire poate fi de vină.
Pentru cea mai bună performanţă la uscare, activa‐
ţi XtraDry şi AirDry.
Programul nu are fază de uscare sau are o fază de
uscare la temperatură redusă.
Dozatorul pentru agent de clătire este gol.
Calitatea agentului de clătire poate fi de vină.
Problema poate fi cauzată de calitatea tabletelor
combinate. Încercaţi o altă marcă sau activaţi doza‐
torul pentru agent de clătire şi folosiţi agent de
clătire împreună cu tabletele combinate.
Acest lucru nu constituie o defectare a aparatului.
Aerul umed se condensează pe pereţii aparatului.
74
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă şi soluţie
Spumă anormală în timpul
spălării.
•
•
Urme de rugină pe tacâmuri. •
•
Există reziduuri de detergent •
în dozator la finalul progra‐
mului.
•
•
Folosiţi detergent special conceput pentru maşini
de spălat vase.
Există scurgeri din dozatorul pentru agentul de
clătire. Contactaţi un Centru de service autorizat.
Este utilizată prea multă sare în apa folosită la
spălare. Consultaţi „Dedurizatorul de apă”.
Tacâmurile din argint şi oţel inoxidabil au fost puse
împreună. Evitaţi punerea alăturată a articolelor din
argint şi oţel inoxidabil.
Tableta de detergent s-a blocat în dozator şi nu a
fost complet dizolvată de apă.
Apa nu poate dizolva detergentul din dozator. Asi‐
guraţi-vă că braţul stropitor nu este blocat sau în‐
fundat.
Asiguraţi-vă că articolele din coşuri nu împiedică
deschiderea capacului dozatorului pentru deter‐
gent.
Miros neplăcut în interiorul
aparatului.
•
Consultaţi „Curăţarea internă”.
Depuneri de calcar pe ve‐
selă, cuvă şi pe interiorul
uşii.
•
Nivelul de sare este scăzut. Verificaţi indicatorul
pentru sare.
Capacul rezervorului pentru sare este slăbit.
Apa de la robinet este dură. Consultaţi „Deduriza‐
torul de apă”.
Folosiţi sare şi setaţi regenerarea dedurizatorului
de apă chiar şi atunci când sunt folosite tablete
multi-funcţionale. Consultaţi „Dedurizatorul de
apă”.
Dacă încă mai rămân depuneri de calcar, curăţaţi
aparatul cu agenţi de curăţare speciali dedicaţi
pentru acest scop.
Încercaţi un detergent diferit.
Contactaţi producătorul detergentului.
•
•
•
•
•
•
Veselă mată, decolorată sau •
ciobită.
•
•
•
Consultaţi „Înainte de
prima utilizare”,
„Utilizarea zilnică" sau
„Informaţii şi sfaturi"
pentru alte cauze posibile.
Asiguraţi-vă că sunt spălate doar articole care pot fi
spălate în maşina de spălat vase.
Încărcaţi şi descărcaţi cu atenţie coşul. Consultaţi
prospectul despre încărcarea coşului.
Puneţi obiectele delicate în coşul superior.
Pentru spălarea articolelor delicate şi a paharelor,
selectaţi programul dedicat. Consultaţi „Progra‐
me”.
ROMÂNA
13. FIŞĂ CU INFORMAŢII DESPRE PRODUS
Marcă
Electrolux
Model
ESF8635ROX 911416372
ESF8635ROW 911416373
Capacitatea nominală (setări standard)
15
Clasa de eficienţă energetică
A+++
Consum de energie în kWh pe an, pe baza a 280 de 241
cicluri standard de spălare folosind alimentarea cu
apă rece şi modurile cu consum redus de putere.
Consumul real de energie depinde de condiţiile de
utilizare a aparatului.
Consumul de energie al ciclului standard de spălare
(kWh)
0.846
Consumul de putere în „modul oprit” (W)
0.50
Consumul de putere în „modul inactiv” (W)
5.0
Consum de apă de în litri pe an, pe baza a 280 de
cicluri standard de spălare. Consumul real de apă
depinde de condiţiile de utilizare a aparatului.
3080
Clasa de eficienţă a uscării pe o scară de la G (mi‐
nimă) la A (maximă)
A
„Programul standard” este ciclul standard de spălare
la care se referă informaţia de pe etichetă şi din fişă,
că acesta este adecvat pentru spălarea veselei cu
un grad normal de murdărie şi că este cel mai efi‐
cient program din punct de vedere al consumului
combinat de apă şi energie. Acesta este indicat ca
fiind programul „Eco”.
Durata programului pentru ciclul standard de spălare 235
(min)
Durata modului inactiv (min)
5
Emisiile de zgomot transmis prin aer (db(A) re 1pW) 44
Aparat încorporabil D/N
Nu
14. INFORMAŢII TEHNICE SUPLIMENTARE
Dimensiuni
Lăţime / înălţime / adâncime
(mm)
596 / 850 / 610
Conexiunea la reţeaua
electrică 1)
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvenţă (Hz)
50
75
76
www.electrolux.com
Presiunea de alimentare cu bar (minimă şi maximă)
apă
MPa (minimă şi maximă)
0.5 - 8
Alimentarea cu apă
max 60°C
Apă rece sau caldă 2)
0.05 - 0.8
1) Consultaţi plăcuţa cu date tehnice pentru restul valorilor.
2) Dacă apa caldă provine dintr-o sursă alternativă de energie (de ex. panouri solare), utili‐
zaţi o sursă de apă caldă pentru a reduce consumul de energie.
15. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
77
78
www.electrolux.com
ROMÂNA
79
117888093-A-012019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement