Aeg FEE62800PM Manuali i perdoruesit

Aeg FEE62800PM Manuali i perdoruesit
FEE62800PM
USER
MANUAL
SQ
Udhëzimet për përdorim
Enëlarëse
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT................................................................................ 6
4. PANELI I KONTROLLIT........................................................................................7
5. PROGRAMET....................................................................................................... 8
6. CILËSIMET......................................................................................................... 10
7. OPSIONET..........................................................................................................13
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË................................................................... 14
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................. 15
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................17
11. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 19
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................21
13. FLETA E INFORMACIONIT TË PRODUKTIT.................................................. 25
14. INFORMACIONET TEKNIKE SHTESË............................................................ 25
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për
personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune;
– nga klientët në hotele, motele, hotele me mëngjes
dhe ambiente të tjera banimi.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Presioni i ujit në punë (minimal dhe maksimal) duhet
të jetë mes 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Ruani numrin maksimal prej 13 cilësimeve të
pozicionit.
Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit
është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Vendosini takëmet në koshin e takëmeve me majat e
mprehta me drejtim poshtë ose vendosini ato në
sirtarin e takëmeve në pozicion horizontal me majat e
mprehta poshtë.
Mos e lini pajisjen me derën të hapur të pamonitoruar
për të shmangur shkeljen aksidentale mbi të.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë
dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
Nëse pajisja ka vrima ajrimi në pjesën e poshtme, ato
duhet të mos bllokohen p.sh. nga tapeti.
Pajisja duhet të lidhet me rrjetin e furnizimit me ujë
duke përdorur pajisjet e dhëna të zorrëve. Kompletet e
vjetra të tubave nuk duhet të ripërdoren.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta
instaloni në strukturën inkaso për
arsye sigurie.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
•
•
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë
nën 0°C.
Instalojeni pajisjen në një vend të
sigurt dhe të përshtatshëm që
plotëson kërkesat e instalimit.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
Pajisja duhet tokëzuar.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
furnizimit me energji duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Kjo pajisje është në përputhje me
Direktivat E.E.C.
Vetëm Mbretëria e Bashkuar dhe
Irlanda. Kjo pajisje është e pajisur me
një spinë 13 A. Nëse ju duhet ta
ndërroni siguresën e spinës, përdorni
vetëm një siguresë 13 A ASTA (BS
1362).
2.3 Lidhja e ujit
•
•
•
•
Mos u shkaktoni dëmtim tubave të
ujit.
Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat
që nuk janë përdorur për një kohë të
gjatë, aty ku janë kryer punime
riparimi ose janë vendosur pajisje të
reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të
rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i
pastër.
Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të
dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit
të parë të pajisjes.
Zorra e hyrjes së ujit ka një valvul
sigurie dhe një veshje me kabllo të
brendshme.
•
5
PARALAJMËRIM!
Tension i rrezikshëm.
Nëse zorra e hyrjes së ujit dëmtohet,
mbyllni menjëherë rubinetin e ujit dhe
shkëputni spinën nga priza elektrike.
Kontaktoni me Qendrën e Autorizuar
të Shërbimit për zëvendësimin e tubit
të hyrjes së ujit.
2.4 Përdorimi
•
•
•
•
•
•
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Detergjentet e lavastoviljeve janë të
rrezikshme. Zbatoni udhëzimet e
sigurisë në ambalazhin e detergjentit.
Mos pini ujin në pajisje dhe mos luani
me të.
Mos i hiqni enët nga pajisja derisa të
ketë përfunduar programi. Mbi enë
mund të mbesë detergjent.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur të pajisjes.
Pajisja mund të lëshojë avull të
nxehtë kur hapni derën gjatë kohës
që një program larjeje është në punë.
2.5 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.6 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
6
www.aeg.com
•
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
Krahu më i lartë spërkatës
Krahu spërkatës i sipërm
Krahu spërkatës i poshtëm
Filtrat
Etiketa e specifikimeve
Kutia e kripës
Tubi i ajrit
Foleja e shkëlqyesit
7 6
5
9
10
11
12
13
14
4
Foleja e detergjentit
Comfort Lift koshi
Doreza e këmbëzës
Doreza e koshit të poshtëm
Koshi i sipërm
Sirtari i takëmeve
SHQIP
4. PANELI I KONTROLLIT
1
2
8
1
2
3
4
5
Butoni ndezje/fikje
Program butoni
Treguesit e programit
Ekrani
Delay butoni
3
4
7
5
6
6 Option butoni
7 Treguesit
8 Start butoni
4.1 Treguesit
Treguesi
Përshkrimi
Treguesi i kripës. Ndizet kur kutia e kripës ka nevojë për rimbushje. Ky
tregues është gjithmonë i fikur kur programi është në funksionim.
Treguesi i shpëlarësit. Ndizet kur kutia e shpëlarësit ka nevojë për
rimbushje. Ky tregues është gjithmonë i fikur kur programi është në
funksionim.
Treguesi i fazës së larjes. Ndizet kur janë në funksionim fazat e larjes dhe
të shpëlarjes.
Treguesi i fazës së shpëlarjes. Ndizet kur është në funksionim faza e
shpëlarjes.
Treguesi i fazës së tharjes. Ndizet kur është në funksionim faza e tharjes.
Treguesi i përfundimit. Ndizet kur programi ka përfunduar.
Treguesi Delay.
7
8
www.aeg.com
Treguesi
Përshkrimi
Treguesi TimeSaver.
Treguesi XtraDry.
Treguesi ExtraHygiene.
5. PROGRAMET
Rendi i programeve në tabelë mund të
mos reflektojë sekuencën e tyre në
panelin e kontrollit.
Programi
1)
2)
3)
4)
Niveli i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Fazat e programit
Opsionet
•
•
Ndotje normale
Enë prej fajance
dhe takëme
•
•
•
•
Paralarje
Larje 50 °C
Shpëlarje
Tharje
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
•
Të gjitha
Enë prej fajance,
takëme,
tenxhere dhe
tiganë
•
•
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
•
Paralarje
Larje nga 45°C deri në
70°C
Shpëlarje
Tharje
•
•
Ndotje e madhe
Enë prej fajance,
takëme,
tenxhere dhe
tiganë
•
•
•
•
Paralarje
Larje 70 °C
Shpëlarje
Tharje
•
•
•
ExtraHygiene
TimeSaver
XtraDry
•
Ndotje normale
ose e lehtë
Enë prej fajance
dhe qelqurina
delikate
•
•
•
Larje 45 °C
Shpëlarje
Tharje
•
XtraDry
Ndotje e sapo
bërë
Enë prej fajance
dhe takëme
•
•
Larje 60 °C
Shpëlarje
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
5)
•
•
SHQIP
Programi
6)
Niveli i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Fazat e programit
Opsionet
•
•
•
•
•
•
•
Ndotje normale
Enë prej fajance
dhe takëme
Paralarje
Larje 50 °C
Shpëlarje
Tharje
9
XtraDry
1) Ky program ofron përdorimin më efikas të konsumit të ujit dhe të energjisë për takëme dhe enë prej
fajance me ndotje normale. Ky është programi standard për institutet e testimit.
2) Pajisja e dallon nivelin e ndotjes dhe sasinë e artikujve në kosha. Ajo e rregullon automatikisht
temperaturën dhe sasinë e ujit, si edhe kohëzgjatjen e larjes.
3) Ky program është projektuar për të larë artikuj me ndotje të madhe me presion të lartë uji dhe me
temperaturë të lartë.
4) Ky program kontrollon temperaturën e ujit për të ofruar kujdes të veçantë për artikujt delikatë, në
veçanti për qelqurinat.
5) Ky program është projektuar për të larë një ngarkesë ose gjysmë ngarkesë me ndotje të lehtë brenda
një kohe të shkurtër.
6) Ky është programi me më pak zhurmë. Pompa e larjes punon me shpejtësi shumë të ulët për të ulur
nivelin e zhurmës të krijuar nga pajisja. Për shkak të shpejtësisë së ulët, kohëzgjatja e programit është e
gjatë.
5.1 Vlerat e konsumit
Programi 1)
Uji
(l)
Energjia
(kWh)
Kohëzgjatja
(min)
11
0.921
235
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
10
0.9
30
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
1) Presioni dhe temperatura e ujit, ndryshimet në furnizimin me energji elektrike, opsionet dhe sasia e
enëve mund t'i ndryshojnë vlerat.
5.2 Informacion për institutet
e testimit
Për të marrë informacionin e nevojshëm
për kryerjen e testeve (p.sh. sipas
EN60436), dërgoni një email në adresën:
info.test@dishwasher-production.com
Në kërkesën tuaj ju lutemi përfshini kodin
e numrit të produktit (PNC) që gjendet në
pllakëzën e parametrave.
Për pyetje të tjera në lidhje me
lavastoviljen tuaj, ju lutemi referojuni librit
të shërbimit që keni marrë me pajisjen.
10
www.aeg.com
6. CILËSIMET
6.1 Regjimi i përzgjedhjes së
programit dhe regjimi i
përdoruesit
Kur pajisja është në regjimin e
përzgjedhjes së programit, është e
mundur të caktoni një program dhe të
hyni te regjimi i përdoruesit.
Mënyra e hyrjes në regjimin e
përdoruesit
Sigurohuni që pajisja të jetë në regjimin e
zgjedhjes së programit.
Për të hyrë në modalitetin e përdoruesit,
shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht
Delay dhe Option derisa treguesit
Cilësimet e disponueshme në regjimin
e përdoruesit:
• Niveli i zbutësit të ujit sipas fortësisë
së ujit.
• Aktivizimi ose çaktivizimi i njoftimit të
zbrazjes së shpëlarësit.
• Niveli i shpëlarësit sipas dozës së
kërkuar.
• Aktivizimi ose çaktivizimi i AirDry.
Duke qenë se pajisja i ruan cilësimet e
ruajtura, nuk është nevoja për ta
konfiguruar përpara çdo cikli.
Caktimi i regjimit të zgjedhjes
së programit
Pajisja është në regjimin e përzgjedhjes
së programit kur treguesi i programit
është i ndezur dhe ekrani të
tregojë kohëzgjatjen e programit.
,
,
dhe
pulsojnë dhe ekrani të jetë i bardhë.
të
6.2 Zbutësi i ujit
Zbutësi i ujit heq mineralet nga uji, gjë që
mund të ketë një efekt negativ në
rezultatet e larjes dhe në pajisje.
Sa më e lartë të jetë përmbajtja e këtyre
mineraleve, aq më i fortë është uji.
Fortësia e ujit matet në shkallët
ekuivalente.
Zbutësi i ujit duhet të rregullohet sipas
fortësisë së ujit në zonën tuaj. Autoritetet
përkatëse të ujësjellësit mund t'ju
informojnë mbi fortësinë e ujit në zonën
tuaj. Është e rëndësishme që të
vendosni nivelin e duhur të zbutësit të ujit
për të siguruar rezultate të mira në larje.
Pas aktivizimit, pajisja është si
parazgjedhje në regjimin e zgjedhjes së
programit. Nëse jo, vendosni regjimin e
zgjedhjes së programit sipas mënyrës së
mëposhtme:
Shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht
Delay dhe Option derisa pajisja të jetë
në regjimin e përzgjedhjes së programit.
Zbutja e ujit të fortë rrit
konsumin e ujit dhe të
energjisë si edhe në
kohëzgjatjen e programit. Sa
më i lartë niveli i zbutësit të
ujit, aq më i lartë konsumi
dhe aq më e gjatë
kohëzgjatja.
Fortësia e ujit
Gradë
Gradë franceze
gjermane (°dH)
(°fH)
mmol / l
Gradë
Clarke
Niveli i zbutësit të
ujit
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
SHQIP
Gradë
Gradë franceze
gjermane (°dH)
(°fH)
11
mmol / l
Gradë
Clarke
Niveli i zbutësit të
ujit
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Cilësimi i paracaktuar në fabrikë.
2) Mos përdorni kripë në këtë nivel.
Pavarësisht llojit të detergjentit të
përdorur, vendosni nivelin e duhur të
fortësisë së ujit për të mbajtur aktiv
treguesin e rimbushjes me kripë.
Tabletat e shumëfishta që
përmbajnë kripë nuk janë
mjaft efikase për të zbutur
ujin e fortë.
Mënyra e caktimit të nivelit të
zbutësit të ujit
Sigurohuni që pajisja të jetë në regjimin e
përdorimit.
1. Shtypni Program.
•
Treguesit
,
dhe
janë fikur.
•
•
Treguesi
vazhdon të
pulsojë.
Në ekran shfaqet cilësimi aktual:
p.sh.
= niveli 5.
2. Shtypni Program vazhdimisht për të
ndryshuar cilësimin.
3. Shtypni butonin ndezur/fikur për të
konfirmuar cilësimin.
6.3 Njoftimi i zbrazjes së
kutisë së shpëlarësit
Shpëlarësi ndihmon në tharjen e enëve
pa shenja dhe njolla. Ai lëshohet
automatikisht gjatë fazës së shpëlarjes
me ujë të nxehtë.
Kur kutia e shpëlarësit zbrazet, treguesi i
shpëlarësit aktivizohet duke njoftuar për
rimbushjen me shpëlarës. Nëse
rezultatet e tharjes janë të kënaqshme
gjatë kohës që përdorni vetëm tableta të
kombinuara, mund ta çaktivizoni njoftimin
për rimbushjen e shpëlarësit. Megjithatë,
për performancën më të mirë në tharje,
gjithmonë përdorni shpëlarës.
Nëse përdoret detergjent standard ose
tableta të kombinuara pa shpëlarës,
aktivizoni njoftimin për ta mbajtur aktiv
treguesin e rimbushjes me shpëlarës.
Çaktivizimi i njoftimit të
zbrazjes së shpëlarësit
Sigurohuni që pajisja të jetë në regjimin e
përdorimit.
1. Shtypni Start.
•
Treguesit
,
dhe
janë fikur.
•
•
Treguesi
vazhdon të
pulsojë.
Në ekran shfaqet cilësimi aktual.
–
= njoftimi i zbrazjes së
shpëlarësit është i çaktivizuar.
= njoftimi i zbrazjes së
shpëlarësit është i aktivizuar.
2. Shtypni Start për të ndryshuar
cilësimin.
3. Shtypni butonin ndezur/fikur për të
konfirmuar cilësimin.
–
6.4 Niveli i shpëlarësit
Mund ta caktoni sasinë e lëshuar të
shpëlarësit ndërmjet nivelit 1 (sasia
minimale) dhe nivelit 6 (sasia
12
www.aeg.com
maksimale). Niveli 0 çaktivizon kutinë e
shpëlarësit dhe shpëlarësi nuk lëshohet.
KUJDES!
Mos u përpiqni të mbyllni
derën e pajisjes brenda 2
minutave pas hapjes
automatike. Kjo mund të
shkaktojë dëmtim të pajisjes.
Nëse pas kësaj dera mbyllet
për 3 minuta të tjera,
programi në punë
përfundon.
Cilësimi i parazgjedhur në fabrikë: niveli
4.
Mënyra e caktimit të nivelit të
shpëlarësit
Sigurohuni që pajisja të jetë në regjimin e
përdorimit.
1. Shtypni Delay.
•
Treguesit
,
dhe
janë fikur.
•
•
Treguesi
vazhdon të pulsojë.
Në ekran shfaqet cilësimi aktual:
p.sh.
= niveli 4.
– Nivelet e shpëlarësit variojnë
nga 0A deri 6A ku niveli 0A
nënkupton se nuk përdoret
shpëlarës.
2. Shtypni Delay vazhdimisht për të
ndryshuar cilësimin.
3. Shtypni butonin ndezur/fikur për të
konfirmuar cilësimin.
6.5 AirDry
AirDry përmirëson rezultatet e tharjes me
konsum më të ulët energjie.
AirDry aktivizohet automatikisht me të
gjitha programet duke përjashtuar
(nëse aplikohet).
Për të përmirësuar performancën në
tharje, referojuni opsionit XtraDry ose
aktivizoni AirDry.
KUJDES!
Nëse fëmijët kanë akses te
pajisja, këshillohet që ta
çaktivizoni AirDry sepse
hapja e derës mund të
përbëjë rrezik.
Çaktivizimi i AirDry
Sigurohuni që pajisja të jetë në regjimin e
përdorimit.
1. Shtypni Option.
•
Treguesit
,
dhe
janë fikur.
•
•
Gjatë fazës së tharjes, dera
hapet automatikisht dhe
qëndron paksa e hapur.
Treguesi
vazhdon të
pulsojë.
Në ekran shfaqet cilësimi aktual.
–
= AirDry është i
çaktivizuar.
–
= AirDry është i aktivizuar.
2. Shtypni Option për të ndryshuar
cilësimin.
3. Shtypni butonin ndezur/fikur për të
konfirmuar cilësimin.
SHQIP
13
7. OPSIONET
Opsionet e dëshiruara mund
të aktivizohen kurdo përpara
nisjes së një programi.
Nuk mund t'i aktivizoni ose
çaktivizoni opsionet gjatë
kryerjes së një programi.
Butoni Option ndryshon mes
opsioneve të disponueshme
dhe kombinimeve të tyre të
mundshme.
Jo të gjitha opsionet
përputhen me njëra-tjetrën.
Nëse zgjidhni opsione që
nuk përputhen, pajisja
çaktivizon automatikisht
njërin ose më shumë prej
tyre. Vetëm treguesit e
opsioneve ende aktive
qëndrojnë ndezur.
Nëse një opsion nuk është i
zbatueshëm për një
program, treguesi përkatës
është i fikur ose pulson
shpejt për disa sekonda dhe
më pas fiket.
Çaktivizimi i opsioneve
mund të ndikojë në
konsumin e ujit dhe të
energjisë si edhe në
kohëzgjatjen e programit.
7.1 XtraDry
Aktivizojeni këtë opsion për të rritur
performancën në tharje.
XtraDry është opsioni i përhershëm për
të gjitha programet ndryshe nga
.
Ai aktivizohet automatikisht në ciklet e
mëvonshme. Ky konfigurim mund të
ndryshohet në çdo kohë.
Sa herë që aktivizohet
, XtraDry është i
çaktivizuar dhe duhet të
zgjidhet manualisht.
Aktivizimi i XtraDry çaktivizon TimeSaver
dhe anasjelltas.
Aktivizimi i XtraDry
Shtypni Option derisa treguesi
të
ndizet.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e përditësuar
të programit.
7.2 TimeSaver
TimeSaver lejon të reduktoni
kohëzgjatjen e një programi të
përzgjedhur me rreth 50%.
Rezultatet e larjes janë të njëjta me
kohëzgjatjen e programit normal.
Rezultatet e tharjes mund të ulen.
Ky opsion rrit presionin dhe
temperaturën e ujit. Fazat e larjes dhe të
tharjes janë më të shkurtra.
Me parazgjedhje TimeSaver është i fikur,
por mund të aktivizohet manualisht. Ky
opsion nuk mund të kombinohet me
XtraDry.
Aktivizimi i TimeSaver
Shtypni Option derisa treguesi
të
ndizet.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e përditësuar
të programit.
7.3 ExtraHygiene
Ky opsion siguron rezultate më të mira
higjiene, duke e ruajtur temperaturën në
70°C për të paktën 10 minuta gjatë fazës
së shpëlarjes së fundit.
Aktivizimi i ExtraHygiene
Shtypni Option derisa treguesi
të
ndizet.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e përditësuar
të programit.
14
www.aeg.com
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Sigurohuni që niveli aktual i
zbutësit të ujit të përkojë me
fortësinë e ujit në zonën që
furnizohet. Nëse jo, përshtatni
nivelin e zbutësit të ujit.
2. Mbushni kutinë e kripës.
3. Mbushni shpërndarësin e
shkëlqyesit.
4. Hapeni rubinetin e ujit.
5. Nisni një program për të hequr çdo
mbetje të përpunuar që mund të jetë
ende brenda pajisjes. Mos përdorni
detergjent dhe mos vendosni enë në
kosha.
Pasi nisni një program, pajisja rimbush
solucionin në zbutësin e ujit për deri në 5
minuta. Faza e larjes fillon vetëm pasi kjo
procedurë të ketë përfunduar. Procedura
përsëritet në mënyrë periodike.
4. Tundeni hinkën me kujdes nga
doreza që të futen brenda edhe
kokrrizat e fundit.
5. Hiqni kripën përreth vrimës së kutisë
së kripës.
8.1 Kutia e kripës
KUJDES!
Përdorni kripë të ashpër që
është vetëm për lavastovilje.
Kripa e imët rrit rrezikun e
ndryshkut.
Kripa përdoret për të ringarkuar
solucionin në zbutësin e ujit dhe për të
garantuar rezultate të mira larjeje në
përdorimin e përditshëm.
Mbushja e kutisë së kripës
Sigurohuni që koshi Comfort
Lift të jetë bosh dhe në
pozicion të ngritur.
1. Rrotullojeni kapakun e kutisë së
kripës në drejtim të kundërt të
akrepave të orës dhe hiqeni.
2. Vendosni 1 litër ujë në kutinë e kripës
(vetëm herën e parë).
3. Mbusheni kutinë e kripës kripë për
lavastovilje (derisa të mbushet plot).
6. Rrotulloni kapakun e kutisë së kripës
në drejtim të akrepave të orës për ta
mbyllur kutinë e kripës.
KUJDES!
Uji dhe kripa mund të
derdhen nga kutia e kripës
kur e mbushni. Pasi ta
mbushni kutinë e kripës,
nisni menjëherë një program
larjeje për të shmangur
gërryerjen. Mos fusni enë
brenda në kosha.
SHQIP
8.2 Mbushja e kutisë së
shpëlarësit
A
15
KUJDES!
Përdorni vetëm shpëlarës të
posaçëm për lavastovilje.
B
1. Hapni kapakun (C).
2. Mbusheni kutinë (B) derisa
shpëlarësi të arrijë në shenjën
''MAX''.
3. Hiqni shpëlarësin e derdhur me një
leckë thithëse për të parandaluar
formimin e shkumës së tepërt.
4. Mbyllni kapakun. Sigurohuni që
kapaku të ngecë në vend.
Mbusheni kutinë e
shpëlarësit kur treguesi (A)
pastrohet.
C
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
1. Hapeni rubinetin e ujit.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
Sigurohuni që pajisja të jetë në regjimin e
përzgjedhjes së programit.
• Nëse treguesi i kripës është i
ndezur, mbushni kutinë e kripës.
• Nëse treguesi i shpëlarësit është i
ndezur, mbushni shpërndarësin e
shpëlarësit.
3. Mbushni koshat.
4. Shtoni detergjentin.
5. Vendosni dhe nisni programin e
duhur sipas llojit të ngarkesës dhe të
nivelit të ndotjes.
9.1 Comfort Lift
KUJDES!
Mos u ulni mbi skarë ose
mos ushtroni trysni të tepërt
mbi koshin e kyçur.
KUJDES!
Sigurohuni që artikujt të mos
dalin jashtë kornizës së
koshit sepse kjo mund të
shkaktojë dëmtime të
artikujve dhe të mekanizmit
Comfort Lift.
Mekanizmi Comfort Lift lejon ngritjen të
skarës së poshtme lart (në nivelin e dytë
të skarës) dhe uleni poshtë për t'i
ngarkuar dhe shkarkuar enët lehtë.
Për të ngarkuar ose shkarkuar koshin e
poshtëm:
1. Ngrini koshin duke tërhequr skarën
jashtë lavastoviljes me anë të
dorezës së koshit. Nuk duhet të
përdoret doreza e këmbëzës.
KUJDES!
Mos e tejkaloni kapacitetin
maksimal të ngarkesës 18
kg.
Koshi kyçet automatikisht në nivelin e
sipërm.
16
www.aeg.com
2. Vendosini me kujdes artikujt brenda
në kosh ose hiqini ato (referojuni
Fletëpalosjes së ngarkimit të
koshit).
3. Ulni koshin duke lidhur dorezën e
këmbëzës me kornizën e koshit siç
tregohet poshtë. Ngrini dorezën e
këmbëzës plotësisht dhe koshin pak
derisa koshi të shkëputet nga të dyja
anët.
2. Vendosni detergjentin, pluhur ose
tableta, në dhomëz (B).
3. Nëse programi ka fazë paralarjeje,
vendosni një sasi të vogël detergjenti
në pjesën e brendshme të derës së
pajisjes.
4. Mbyllni kapakun. Sigurohuni që
kapaku të ngecë në vend.
9.3 Vendosja dhe startimi i
një programi
Nisja e një programi
Pasi të shkyçet koshi, shtyjeni skarën
poshtë. Mekanizmi kthehet në nivelin
më të ulët në pozicionin e tij të
parazgjedhur.
Ekzistojnë dy lloje uljeje të koshit në
varësi të ngarkimit:
• Nëse ka ngarkesë të plotë
pjatash, shtyjeni koshin poshtë.
• Nëse koshi është bosh ose
gjysmë i mbushur, shtypeni
koshin poshtë.
9.2 Përdorimi i detergjentit
A
B
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e
zgjedhjes së programit dhe dera të
jetë e mbyllur.
2. Shtypni Program vazhdimisht derisa
treguesi i programit të dëshiruar të
ndizet.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
3. Caktoni opsionet e zbatueshme.
4. Shtypni Start për të nisur programin.
• Treguesi i fazës në përdorim
ndizet.
• Kohëzgjatja e programit fillon të
ulet me intervale kohe prej 1
minute.
Nisja e një programi me
shtyrje programi
1. Caktoni programin.
2. Shtypni Delay vazhdimisht derisa
ekrani të shfaqë kohën e shtyrjes së
dëshiruar (nga 1 deri në 24 orë).
3. Shtypni Start për të nisur numërimin
mbrapsht.
•
•
C
KUJDES!
Përdorni vetëm detergjent të
posaçëm për enëlarëse.
1. Shtypni butonin e lëshimit (A) për të
hapur kapakun (C).
Treguesi
ndizet.
Koha e mbetur numërohet
mbrapsht në orë. Ora e fundit
shfaqet në minuta.
Pas përfundimit të numërimit mbrapsht,
fillon programi dhe ndizet treguesi i fazës
aktuale. Treguesi
është fikur.
Hapja e derës ndërkohë që
pajisja është në punë
Hapja e derës ndërkohë që programi
është në punë, ndalon pajisjen. Kjo
mund të ndikojë në konsumin e energjisë
SHQIP
dhe kohëzgjatjen e programit. Pasi e
mbyllni derën, pajisja vazhdon nga pika
ku u ndërpre.
Nëse dera mbahet hapur për
më shumë se 30 sekonda
gjatë fazës së tharjes,
programi që është në punë
do të përfundojë. Kjo nuk
ndodh nëse dera hapet me
funksionin AirDry.
Anulimi i shtyrjes së
programit gjatë numërimit
mbrapsht
Kur anuloni fillimin e vonimit, duhet të
rikonfiguroni një program dhe opsionet.
Shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht
Delay dhe Option derisa pajisja të jetë
në regjimin e përzgjedhjes së programit.
Anulimi i një programi
Shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht
Delay dhe Option derisa pajisja të jetë
në regjimin e përzgjedhjes së programit.
Sigurohuni që të ketë detergjent në
folenë e detergjentit përpara se të filloni
një program të ri.
17
Përfundimi i programit
Kur programi të ketë përfunduar, ekrani
tregon 0:00. Treguesi
ndezur.
është i
Të gjithë butonat janë joaktivë, përveç
butonit të ndezjes/fikjes.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ose
pritni që funksioni Auto Off ta
çaktivizojë automatikisht pajisjen.
Nëse e hapni derën përpara
aktivizimit të Auto Off, pajisja
çaktivizohet automatikisht.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
Funksioni Auto Off
Ky funksion ul konsumin e energjisë
duke e çaktivizuar automatikisht pajisjen
kur ajo nuk është në punë.
Funksioni hyn në përdorim:
• 5 minuta pas përfundimit të programit.
• Pas 5 minutave nëse programi nuk ka
filluar.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Të përgjithshme
Ndiqni këshillat e mëposhtme për të
garantuar rezultate optimale pastrimi dhe
tharjeje në përdorimin ditor dhe për t'ju
ndihmuar në mbrojtjen e mjedisit.
•
•
•
•
•
Hidhini në koshin e mbeturinave
mbetjet e mëdha të ushqimeve në
enë.
Mos i shpëlani enët paraprakisht me
dorë. Kur t'ju nevojitet, vendosni një
program me fazë paralarjeje.
Përdoreni gjithmonë të gjithë
hapësirën e koshave.
Sigurohuni që artikujt në kosha të
mos prekin ose të mos mbulojnë njeritjetrin. Vetëm atëherë uji mund të
arrijë dhe të lajë plotësisht enët.
Mund të përdorni detergjent për larjen
e enëve, shpëlarës dhe kripë veçmas
ose mund të përdorni tabletat e
shumëfishta (p.sh. ''Të gjitha në 1'').
•
Ndiqni udhëzimet e shfaqura në
paketim.
Zgjidhni një program sipas llojit të
ngarkesës dhe shkallës së ndotjes.
ofron përdorimin më efikas të
konsumit të ujit dhe të energjisë.
10.2 Përdorimi i kripës,
shpëlarësit dhe detergjentit
•
•
Përdorni vetëm kripë, shpëlarës dhe
detergjent për enëlarëse. Produktet e
tjera mund të shkaktojnë dëmtimin e
pajisjes.
Në zonat me ujë të rëndë dhe shumë
të rëndë ne rekomandojmë përdorimin
e një detergjenti të thjeshtë për
lavastovilje (pluhur, xhel, tableta pa
agjentë shtesë), shpëlarësit dhe
kripës veçmas për rezultate optimale
pastrimi dhe tharjeje.
18
www.aeg.com
•
•
•
Të paktën një herë në muaj vëreni
pajisjen në punë duke përdorur
pastrues që është veçanërisht i
përshtatshëm për pastrimin e pajisjes.
Tabletat e detergjentit nuk shkrihen
plotësisht në programet e shkurtra.
Për të parandaluar mbetjet e
detergjentit tek takëmet, ne ju
rekomandojmë që t'i përdorni tabletat
me programet e gjata.
Mos përdorni më shumë se sasia e
duhur e detergjentit. Referojuni
udhëzimeve që jepen në paketimin e
detergjentit.
10.3 Si të veproni nëse
dëshironi të ndaloni
përdorimin e tabletave të
shumëfishta
Përpara se të përdorni veç e veç
detergjentin, kripën dhe shpëlarësin,
kryeni hapat e mëposhtëm:
1. Vendosni nivelin më të lartë të
zbutësit të ujit.
2. Sigurohuni që kutia e kripës dhe
kutia e shpëlarësit të jenë plot.
3. Nisni programin më të shkurtër me
fazë shpëlarjeje. Mos shtoni
detergjent dhe mos i ngarkoni
koshat.
4. Kur programi të përfundojë,
përshtateni zbutësin e ujit sipas
fortësisë së ujit në zonën tuaj.
5. Rregulloni sasinë e lëshimit të
shpëlarësit.
6. Aktivizimi i njoftimit të zbrazjes së
shpëlarësit.
10.4 Ngarkimi i koshave
•
•
•
•
Përdoreni pajisjen për të larë vetëm
artikuj që mund të lahen në
lavastovilje.
Mos lani në pajisje artikuj prej druri,
briri, alumini, kallaji dhe bakri.
Mos lani në pajisje artikuj që thithin
ujë (sfungjerë, lecka pastrimi).
Hiqni mbetjet e mëdha ushqimore nga
enët.
•
•
•
•
•
•
Njomini enët e gatimit me ushqim të
djegur përpara se t'i lani në pajisje.
Futini artikujt e thellë (filxhanët, gotat
dhe tenxheret) me pjesën e hapur të
drejtuar poshtë.
Sigurohuni që gotat të mos prekin
njëra-tjetrën.
Vendosni artikujt e lehtë në koshin e
sipërm. Sigurohuni që artikujt të mos
lëvizin lirshëm.
Vendosni takëmet dhe artikujt e vegjël
në sirtarin e takëmeve.
Sigurohuni që krahët spërkatës të
jenë në gjendje të lëvizin lirisht
përpara se të nisni një program.
10.5 Përpara fillimit të një
programi
Përpara se të nisni programin e
zgjedhur, sigurohuni që:
•
•
•
•
•
•
•
Filtrat janë të pastër dhe të vendosur
saktë.
Kapaku i kutisë së kripës është i
shtrënguar.
Krahët spërkatës nuk janë të bllokuar.
Ka kripë dhe shpëlarës të
mjaftueshëm (përveç rastit kur
përdorni tableta të shumëfishta).
Pozicionimi i artikujve në kosha është
i saktë.
Programi mund të përdoret për llojin e
ngarkesës dhe për shkallën e ndotjes.
Është përdorur sasia e duhur e
detergjentit.
10.6 Zbrazja e koshave
1. Lërini enët të ftohen para se t'i hiqni
ato nga pajisja. Enët e nxehta mund
të dëmtohen lehtë.
2. Boshatisni koshin e poshtëm në fillim
e më pas atë të sipërmin.
Pasi përfundon programi, uji
mund të qëndrojë ende në
sipërfaqen e brendshme të
pajisjes.
SHQIP
19
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Përpara se të kryeni
mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Sigurohuni që koshi Comfort
Lift të jetë bosh dhe në
pozicion të ngritur.
Filtrat e ndotur dhe krahët
spërkatës të bllokuar
ndikojnë negativisht në
rezultatet e larjes.
Kontrollojini këto elemente
rregullisht dhe, nëse është e
nevojshme, pastrojini ato.
11.1 Pastrimi i filtrave
Sistemi i filtrave përbëhet nga 3 pjesë.
2. Hiqni filtrin (C) nga filtri (B).
3. Hiqni filtrin e sheshtë (A).
4. Lajini filtrat.
C
B
A
1. Rrotullojeni filtrin (B) në drejtim
kundërorar dhe hiqeni.
5. Sigurohuni që nuk ka mbetje
ushqimesh ose dheu brenda ose
përreth pjesëve anësore të karterit.
6. Vendoseni përsëri filtrin e sheshtë
(A). Sigurohuni që të vendoset në
mënyrë të saktë sipas 2 udhëzuesve.
20
www.aeg.com
7. Rimontoni filtrat (B) dhe (C).
8. Vendoseni përsëri filtrin (B) në filtrin
e sheshtë (A). Rrotullojeni në drejtim
orar derisa të ngecë.
KUJDES!
Pozicionimi i pasaktë i
filtrave mund të sjellë
rezultate të këqija larjeje dhe
dëmtim të pajisjes.
3. Lajeni krahun spërkatës në ujë të
rrjedhshëm. Përdorni një mjet të hollë
me majë, p.sh. kruajtëse dhëmbësh,
për të hequr mbetjet e ndotjes nga
vrimat.
4. Për të instaluar krahun spërkatës
sërish, shtypeni krahun spërkatës lart
dhe njëkohësisht rrotullojeni në
drejtim të kundërt të akrepave të orës
derisa të ngecë në vend.
11.2 Pastrimi i krahut të
sipërm spërkatës
Rekomandojmë të pastroni rregullisht
krahun e sipërm spërkatës për të
shmangur bllokimin e vrimave nga
ndotja.
Vrimat e bllokuara mund të sjellin
rezultate të pakënaqshme larjeje.
1. Tërhiqni jashtë koshin e sipërm.
2. Për të shkëputur krahun spërkatës
nga koshi, shtypeni krahun spërkatës
lart dhe njëkohësisht rrotullojeni në
drejtim të akrepave të orës.
11.3 Pastrimi i jashtëm
•
•
•
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale.
Mos përdorni produkte gërryese,
materiale pastruese të ashpra ose
tretës.
SHQIP
11.4 Pastrimi i brendshëm
•
•
•
Pastroni me kujdes pajisjen me një
leckë të butë e të njomë, duke
përfshirë llastikun prej gome të derës.
Për të ruajtur performancën e pajisjes
suaj, përdorni një produkt specifik
pastrimi për lavastoviljet të paktën një
herë në muaj. Ndiqni me kujdes
udhëzimet në paketimin e produktit.
Mos përdorni produkte gërryese,
sfungjerë pastrues gërryes, mjete të
•
21
mprehta, lëndë kimike të forta,
materiale pastruese të ashpra ose
tretës.
Përdorimi i programeve me
kohëzgjatje të shkurtër rregullisht
mund të shkaktojë akumulim të
yndyrës dhe çmërsit brenda në
pajisje. Vini në punë programe me
kohëzgjatje të gjatë të paktën dy herë
në muaj për të parandaluar
akumulimin.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Riparimi i pasaktë i pajisjes
mund të sjellë rrezik për
sigurinë e përdoruesit. Çdo
riparim duhet kryer vetëm
nga personeli i kualifikuar.
Referojuni tabelës së mëposhtme për
informacion rreth problemeve të
mundshme.
Për disa probleme, ekrani tregon kodin e
alarmit.
Shumica e problemeve që mund të
ndodhin mund të zgjidhen pa nevojën
e një qendre të autorizuar shërbimi.
Problemi dhe kodi i alarmit Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
Nuk mund ta aktivizoni
pajisjen.
•
•
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Sigurohuni që kutia e siguresave të mos ketë ndonjë
siguresë të prishur.
Programi nuk fillon.
•
•
•
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Shtypni Start.
Nëse është caktuar vonesa në nisje, anuloni cilësimin
ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.
Pajisja rimbush rezinën brenda zbutësit të ujit.
Kohëzgjatja e procedurës është afërsisht 5 minuta.
•
Pajisja nuk mbushet me ujë.
Në ekran shfaqet
ose
•
•
.
•
•
•
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë
shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet
vendase të ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që filtri në tubin hyrës të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që tubi i furnizimit me ujë të mos jetë i
përdredhur ose i përthyer.
22
www.aeg.com
Problemi dhe kodi i alarmit Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
Pajisja nuk e shkarkon ujin.
Ekrani shfaq
.
•
•
•
•
Është aktivizuar pajisja
kundër përmbytjes.
Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i
bllokuar.
Sigurohuni që filtri në tubin dalës të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që sistemi i filtrit të brendshëm të mos jetë i
bllokuar.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të mos jetë e
përdredhur ose e përthyer.
•
Mbylleni rubinetin dhe lidhuni me qendrën e autorizuar
të shërbimit.
Pajisja ndalon dhe fillon
shumë herë gjatë procesit.
•
Kjo është normale. Kjo sjell rezultate optimale në larje
dhe kursim energjie.
Programi zgjat shumë.
•
Nëse është caktuar opsioni i vonesës në nisje, anuloni
cilësimin e vonesës ose prisni sa të përfundojë
numërimi mbrapsht.
Aktivizoni opsionin TimeSaver për të reduktuar
kohëzgjatjen e programit.
Aktivizimi i këtyre opsioneve mund të rrisë kohëzgjatjen
e programit.
Ekrani shfaq
.
•
•
Koha e mbetur në ekran
rritet dhe kapërcehet pranë
fundit të kohëzgjatjes së
programit.
•
Ky nuk është defekt. Pajisja punon siç duhet.
Rrjedhje e vogël nga dera e
pajisjes.
•
Pajisja nuk është vendosur në nivel. Lironi ose
shtrëngoni këmbët e rregullueshme (nëse ka).
Dera e pajisjes nuk është e centruar me kazanin.
Rregulloni këmbët e pasme (nëse ka).
Dera e pajisjes mbyllet me
vështirësi.
•
•
•
Zhurma kërcitëse ose
goditëse nga brenda
pajisjes.
•
•
Bie automati nga pajisja.
•
•
Pajisja nuk është vendosur në nivel. Lironi ose
shtrëngoni këmbët e rregullueshme (nëse ka).
Pjesë të takëmeve dalin jashtë nga koshat.
Takëmet nuk janë rregulluar mirë në kosha. Referojuni
fletëpalosjes së mbushjes së koshave.
Sigurohuni që krahët spërkatës të rrotullohen lirshëm.
Amperazhi është i pamjaftueshëm për të furnizuar
njëkohësisht të gjitha pajisjet në përdorim. Kontrolloni
amperazhin e prizës dhe kapacitetin e matësit ose fikni
një prej pajisjeve që jeni duke përdorur.
Defekt i brendshëm elektrik i pajisjes. Kontaktoni me një
qendër të autorizuar shërbimi.
SHQIP
Referojuni "Përpara
përdorimit të parë",
"Përdorimi i përditshëm"
ose "Udhëzime dhe
këshilla" për shkaqet e tjera
të mundshme.
23
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me
qendrën e autorizuar të shërbimit.
Për kodet e alarmit që nuk përshkruhen
në tabelë, kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Pasi ta keni kontrolluar pajisjen,
çaktivizojeni dhe aktivizojeni pajisjen.
12.1 Rezultatet e larjes dhe të tharjes nuk janë të kënaqshme
Problemi
Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
Rezultate të pakënaqshme
larjeje.
•
•
•
Rezultate të pakënaqshme
tharjeje.
•
•
•
•
•
Ka vija të bardha ose shtresa
me ngjyrë blu mbi gota dhe
enë.
•
Në gota dhe pjata ka njolla
dhe pika të thata uji.
•
•
•
Enët janë të lagura.
•
•
•
•
•
Referojuni "Përdorimi i përditshëm", "Udhëzime
dhe këshilla" dhe fletëpalosjes për mbushjen e
koshave.
Përdorni programe me larje më intensive.
Pastroni injektorët e krahëve spërkatës dhe filtrin.
Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".
Takëmet janë lënë shumë kohë brenda pajisjes së
mbyllur.
Nuk ka shpëlarës ose dozimi i shpëlarësit nuk është i
mjaftueshëm. Rregullojeni nivelin e shpëlarësit në një
nivel më të lartë.
Artikujt plastikë mund të kenë nevojë të thahen me
peshqir.
Për performancë më të mirë në tharje, aktivizoni
XtraDry dhe AirDry.
Rekomandojmë të përdorni gjithmonë shpëlarës, edhe
në kombinim me tableta të shumëfishta.
Sasia e lëshuar e shpëlarësit është tepër e madhe.
Rregullojeni nivelin e shpëlarësit në një nivel më të
ulët.
Sasia e detergjentit është tepër e madhe.
Sasia e lëshuar e shpëlarësit është e pamjaftueshme.
Rregullojeni nivelin e shpëlarësit në një nivel më të
lartë.
Shkaku mund të jetë cilësia e shpëlarësit.
Për performancë më të mirë në tharje, aktivizoni
XtraDry dhe AirDry.
Programi nuk ka fazë tharjeje ose ka fazë tharjeje me
temperaturë të ulët.
Foleja e shpëlarësit është bosh.
Shkaku mund të jetë cilësia e shpëlarësit.
Shkaku mund të jetë cilësia e tabletave të
shumëfishta. Provoni një markë tjetër ose aktivizoni
shpërndarësin e shpëlarësit dhe përdoreni shpëlarësin
bashkë me tabletat e shumëfishta.
24
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
Pjesa e brendshme e pajisjes
është e lagur.
•
Ky nuk është defekt i pajisjes. Ajri i lagësht
kondensohet në paretet e pajisjes.
Shkumë e pazakontë gjatë
larjes.
•
•
Përdorni detergjent të posaçëm për lavastovilje.
Ka rrjedhje në shpërndarësin e shpëlarësit. Kontaktoni
me një qendër të autorizuar shërbimi.
Ka gjurmë ndryshku në
takëme.
•
Në ujin e përdorur për larje ka shumë ujë. Referojuni
"Zbutësi i ujit".
Janë vendosur bashkë takëme prej argjendi dhe
inoksi. Shmangni vendosjen së bashku të artikujve
prej argjendi dhe inoksi.
Ka mbetje detergjenti në
shpërndarës në fund të
programit.
•
•
•
•
Pajisja mban erë të keqe
brenda.
•
Depozitime çmërsi në takëme, •
në kazan dhe në anën e
brendshme të derës.
•
•
•
•
•
•
Takëme të turbullta, të
çngjyrosura ose të ciflosura.
•
•
•
•
Tableta e detergjentit ka ngecur në shpërndarës dhe
nuk është larë krejtësisht nga uji.
Uji nuk mund të lajë detergjentin nga shpërndarësi.
Sigurohuni që krahu spërkatës të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që artikujt në kosha të mos pengojnë
hapjen e kapakut të shpërndarësit të detergjentit.
Referojuni "Pastrimi i brendshëm".
Niveli i kripës është i ulët. Kontrolloni treguesin e
kripës.
Kapaku i kutisë së kripës është i lirë.
Uji i rubinetit është i fortë. Referojuni "Zbutësi i ujit".
Përdorni kripë dhe vendosni rigjenerimin e zbutësit të
ujit edhe kur përdoren tableta multi-funksionale.
Referojuni "Zbutësi i ujit".
Nëse vazhdon të mbeten depozita çmërsi, pastrojeni
pajisjen me pastrues që janë të përshtatshëm për këtë
qëllim.
Provoni detergjent tjetër.
Kontaktoni me prodhuesin e detergjentit.
Sigurohuni që në pajisje të lahen vetëm artikujt që
mund të lahen në lavastovilje.
Ngarkoni dhe shkarkoni koshin me kujdes. Referojuni
fletëpalosjes së mbushjes së koshave.
Vendosni artikujt delikatë në koshin e sipërm.
Për larjen e artikujve delikatë dhe qelqurinave, zgjidhni
programin e dedikuar. Referojuni kapitullit
"Programet".
Referojuni "Përpara
përdorimit të parë",
"Përdorimi i përditshëm"
ose "Udhëzime dhe
këshilla" për shkaqet e tjera
të mundshme.
SHQIP
13. FLETA E INFORMACIONIT TË PRODUKTIT
Marka tregtare
AEG
Modeli
FEE62800PM 911424388
Kapaciteti nominal (cilësimet standarde të vendit)
13
Klasi i efikasitetit të energjisë
A++
Konsumi i energjisë në kWh në vit, bazuar në 280 cikle
standarde pastrimi duke përdorur ujë të ftohtë dhe
konsumin e regjimeve me fuqi të ulët. Konsumi aktual i
energjisë do të varet nga mënyra e përdorimit të
pajisjes.
262
Konsumi i energjisë i ciklit standard të pastrimit (kWh)
0.921
Konsumi i energjisë në regjimin fikur (W)
0.50
Konsumi i energjisë në regjimin e lënë ndezur (W)
5.0
Konsumi i ujit në litra në vit, bazuar në 280 cikle
3080
standarde pastrimi. Konsumi aktual i ujit do të varet nga
mënyra e përdorimit të pajisjes
Klasi i efikasitetit të tharjes në një shkallë nga G (më
pak efikase) në A (më efikase)
A
“Programi standard” është cikli standard i pastrimit me
të cilin lidhet informacioni në etiketë dhe në fletë. Ky
program është i përshtatshëm për të pastruar takëmet e
tavolinës me ndotje normale dhe është programi më
efikas për sa i përket konsumit të kombinuar të
energjisë dhe ujit. Ai emërtohet si programi “Eco”.
Koha e programit të ciklit standard të pastrimit (min)
235
Kohëzgjatja e regjimit të lënë ndezur (min)
5
Nivelet e fuqisë së zhurmës (dB(A) re 1pW)
44
Pajisje inkaso Po/Jo
Po
14. INFORMACIONET TEKNIKE SHTESË
Përmasat
Gjerësia / lartësia / thellësia (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Lidhja elektrike 1)
Tensioni (V)
220 - 240
Frekuenca (Hz)
50
bar (minimumi dhe maksimumi)
0.5 - 8
MPa (minimumi dhe maksimumi)
0.05 - 0.8
Presioni i furnizimit me ujë
25
26
www.aeg.com
Furnizimi me ujë
Ujë i ftohtë ose ujë i ngrohtë 2)
maks. 60°C
1) Referojuni pllakës së klasifikimit për vlerat e tjera.
2) Nëse uji i ngrohtë vjen nga burim alternativ energjie (p.sh. panele diellore), përdorni furnizimin me ujë
të nxehtë për të ulur konsumin e energjisë.
15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
27
117885554-A-042019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement