Electrolux ESL7325RO Brugermanual
ESL7325RO
FI
NO
SV
Astianpesukone
Oppvaskmaskin
Diskmaskin
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
25
48
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 4
3. LAITTEEN KUVAUS...........................................................................................6
4. KÄYTTÖPANEELI.............................................................................................. 7
5. OHJELMAT.........................................................................................................7
6. ASETUKSET...................................................................................................... 9
7. LISÄTOIMINNOT..............................................................................................13
8. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 13
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................15
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.................................................................................16
11. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................. 18
12. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 20
13. TUOTESELOSTEELLA.................................................................................. 23
14. TEKNISET LISÄTIEDOT................................................................................ 24
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laitteen luukku on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön
aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
Noudata astiaston maksimimäärää 13.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät
alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon
vaakasuunnassa terävät päät alaspäin.
Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei astu kukaan vahingossa.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät
saa olla maton yms. peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle
0 °C.
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
SUOMI
•
•
•
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
Koskee vain Isoa-Britanniaa ja
Irlantia. Laitteessa on 13 A pistoke.
Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä vain 13 A ASTA (BS
1362) sulaketta.
2.3 Vesiliitäntä
•
•
•
•
Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Anna veden valua, kunnes se on
puhdasta ja kirkasta ennen uusien
putkien liittämistä, kun putkia ei ole
käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden
jälkeen tai kun uusia laitteita
(vesimittarit, jne.) on asennettu.
Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.
5
verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
2.4 Käyttö
•
•
•
•
•
•
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Konetiskiaineet ovat vaarallisia.
Noudata pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeita.
Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioihin
voi jäädä hiukan pesuainetta.
Älä istu tai seiso laitteen avoimen
luukun päällä.
Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
2.5 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
VAROITUS!
Vaarallinen jännite.
Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje
heti vesihana ja irrota pistoke
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
6
www.electrolux.com
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
Ylin suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
Alempi suihkuvarsi
Suodattimet
Arvokilpi
Suolasäiliö
Tuuletusaukko
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor-valo heijastuu lattiaan
laitteen luukun alapuolelle.
•
•
•
Kun ohjelma käynnistyy, punainen
merkkivalo syttyy ja se pysyy päällä
ohjelman keston ajan.
Kun ohjelma päättyy, vihreä
merkkivalo syttyy.
Jos laitteessa on toimintahäiriö,
punainen merkkivalo vilkkuu.
5
7
6
8
9
10
11
12
Huuhtelukirkastelokero
Pesuainelokero
Ruokailuvälinekori
Alakori
Yläkori
4
Beam-on-Floor-toiminto
sammuu, kun laite kytketään
pois toiminnasta.
Kun AirDry on toiminnassa
kuivausvaiheen aikana,
heijastus ei välttämättä näy
kokonaan lattiassa. Tarkista
ohjelman päättyminen
käyttöpaneelista.
SUOMI
4. KÄYTTÖPANEELI
1
1
2
3
4
5
2
3
Virtapainike
Näyttö
Delay -painike
Program -painike
MyFavourite -painike
4
5
6
7
8
9
6
7
8 9
TimeManager -painike
XtraDry -painike
Reset -painike
Merkkivalot
4.1 Merkkivalot
Merkkivalo
Kuvaus
Suolan merkkivalo. Palaa, kun suolasäiliön täyttö on tarpeen.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Palaa, kun huuhtelukirkastelokeron
täyttö on tarpeen.
5. OHJELMAT
Taulukon ohjelmanumerot (P1, P2, jne.)
vastaavat niiden järjestystä
käyttöpaneelissa.
Ohjelmien järjestys taulukossa ei
välttämättä vastaa niiden järjestystä
käyttöpaneelissa.
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Lisätoiminnot
P1
•
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat
ja ruokailuväli‐
neet
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
•
XtraDry
Kaikki
Ruokailuastiat,
ruokailuväli‐
neet, kattilat ja
pannut
•
•
Esipesu
Pese lämpötilalla 45
°C - 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
•
XtraDry
Vaihteleva likai‐
suusaste
Ruokailuastiat,
ruokailuväli‐
neet, kattilat ja
pannut
•
•
Esipesu
Pese lämpötilalla 50
°C ja 65 °C
Huuhtelut
Kuivaus
•
•
TimeManager
XtraDry
1)
P2
P3
•
2)
3)
•
•
•
•
•
•
•
•
7
8
www.electrolux.com
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Lisätoiminnot
P4
•
Erittäin likaiset
astiat
Ruokailuastiat,
ruokailuväli‐
neet, kattilat ja
pannut
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
Tuore lika
Ruokailuastiat
ja ruokailuväli‐
neet
•
•
Pesu 60 °C
Huuhtelut
•
XtraDry
•
Kaikki
•
Esipesu
4)
P5
P6
5)
6)
•
1) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja
energiankulutuksella. Tämä on testilaitoksien standardiohjelma.
2) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää auto‐
maattisesti lämpötilan ja veden määrän sekä pesuohjelman keston.
3) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joiden likaisuustaso vaihtelee. Aseta erittäin li‐
kaiset astiat alakoriin ja normaalilikaiset astiat yläkoriin. Alakorin vedenpaine ja lämpötila
ovat yläkoria korkeammat.
4) Tämä ohjelma pesee erittäin likaiset astiat suurella vedenpaineella ja korkeassa lämpöti‐
lassa.
5) Tämä ohjelma pesee täyden tai puoliksi täyden koneellisen vähän likaisia tai vasta käy‐
tettyjä astioita lyhyessä ajassa.
6) Tämän ohjelman avulla voit nopeasti huuhdella ruokajäämät pois astioista, jotta konee‐
seen ei muodostuisi hajua. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
5.1 Kulutusarvot
Ohjelma 1)
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestoaika
(min)
P1
10,5
0.832
240
P2
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P5
10
0.9
30
SUOMI
Ohjelma 1)
P6
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestoaika
(min)
4
0.1
14
9
1) Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoi‐
mintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
5.2 Tietoja testilaitokselle
Voit pyytää suosituskykytesteihin
vaaditut tiedot (esim. standardin
EN60436 mukaisesti) lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen:
info.test@dishwasher-production.com
Ilmoita pyynnössä laitteen arvokilvessä
oleva tuotenumero (PNC).
Mikäli sinulla on kysyttävää
astianpesukoneeseen liittyen, katso
lisätietoa laitteen mukana toimitetusta
huolto-oppaasta.
6. ASETUKSET
6.1 Ohjelman valintatila ja
käyttäjätila
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
Käyttäjätilassa saatavilla olevat
asetukset:
• Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
• Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoituksen käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
• Huuhtelukirkasteen taso vaaditun
annostelun mukaan.
• Ohjelman loppu -äänimerkin
käyttöönotto tai käytöstäpoisto.
• AirDry-toiminnon käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
Laite tallentaa tallennetut asetukset,
joten niitä ei tarvitse määrittää ennen
jokaista ohjelmaa.
Ohjelman valintatilan
asettaminen
Laite on ohjelman valintatilassa vasta
sitten, kun näytössä näkyy ohjelman
numero P1.
Päälle kytkemisen jälkeen laite on
oletuksena ohjelman valintatilassa. Aseta
muutoin ohjelman valintatila seuraavasti:
Paina ja pidä alhaalla painiketta Reset,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Käyttäjätilaan siirtyminen
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
Käyttäjätilaan voidaan siirtyä painamalla
ja pitämällä samanaikaisesti alhaalla
painiketta
,
,
on tyhjä.
, kunnes merkkivalot
ja
,
ja
vilkkuvat ja näyttö
6.2 Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia
vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon
vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä
vedenkovuustiedot paikkakuntasi
vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
10
www.electrolux.com
Kovan veden pehmennys
lisää veden- ja
energiankulutusta sekä
pidentää ohjelman kestoa.
Mitä suurempi
vedenpehmentimen taso,
sitä suurempi kulutus ja
pitempi kesto.
Veden kovuus
Saksalaiset
asteet (°dH)
Ranskalaiset
asteet (°fH)
mmol / l
Clarken
järjestelmä
Vedenpehmenti‐
men asetus
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Aseta oikea vedenkovuuden taso
käytetystä konetiskiaineesta
riippumatta, jotta suolan lisäämisen
merkkivalo on käytössä.
Suolaa sisältävät
yhdistelmäpesuainetabletit
eivät ole riittävän tehokkaita
kovan veden
pehmentämiseen.
Vedenpehmentimen tason
asettaminen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
.
1. Paina painiketta
•
Merkkivalot
sammuvat.
,
,
ja
•
•
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
Näytössä näkyy sen hetkinen
asetus, esim.
= taso 5.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta
toistuvasti.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.3 Huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä. Sitä
annostuu automaattisesti kuuman
huuhteluvaiheen aikana.
Kun huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä,
huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy
täyttötarpeen ilmoittamiseksi. Jos
kuivaustulokset ovat tyydyttävät
käyttäessä ainoastaan
SUOMI
yhdistelmäpesuainetabletteja,
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen ilmoitus
voidaan kytkeä pois päältä. Käytä
kuitenkin aina huuhtelukirkastetta
parhaiden tuloksien saavuttamiseksi.
Jos käytät tavallista konetiskiainetta tai
huuhtelukirkastetta sisältämättömiä
pesuainetabletteja, ota ilmoitus käyttöön
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitusta varten.
Huuhtelukirkastelokeron
täyttötarpeen ilmoituksen
poistaminen käytöstä
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta
.
•
Merkkivalot
sammuvat.
•
•
vilkkuu edelleen.
Merkkivalo
Nykyinen asetus näkyy näytössä.
–
,
,
ja
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on pois
käytöstä.
–
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on
käytössä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.4 Huuhtelukirkastetaso
Huuhtelukirkasteen määräksi voidaan
asettaa taso 1 (vähimmäismäärä) - taso
6 (enimmäismäärä). Taso 0 poistaa
huuhtelukirkastelokeron käytöstä eikä
huuhtelukirkastetta käytetä.
Huuhtelukirkastetason
asettaminen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
.
•
Merkkivalot
sammuvat.
,
,
ja
•
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
11
Näytössä näkyy sen hetkinen
asetus, esim.
= taso 4.
– Huuhtelukirkastetasot
vaihtelevat välillä 0A - 6A.
Taso 0A tarkoittaa, ettei
huuhtelukirkastetta käytetä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
toistuvasti.
painiketta
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.5 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun laitteessa
tapahtuu toimintahäiriö. Äänimerkkejä ei
voida poistaa käytöstä.
Laitteesta kuuluu äänimerkki myös
ohjelman päätyttyä. Oletuksena
äänimerkki on pois käytöstä, mutta se
voidaan ottaa käyttöön.
Ohjelman päättymisestä
ilmoittavan äänimerkin
käyttöönotto
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
.
1. Paina painiketta
•
Merkkivalot
sammuvat.
•
•
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
Nykyinen asetus näkyy näytössä.
,
,
ja
–
= äänimerkit on poistettu
käytöstä.
–
= äänimerkit on käytössä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.6 AirDry
AirDry parantaa kuivaustulosta
pienemmällä energiankulutuksella.
Tehdasasetus: taso 4.
1. Paina painiketta
•
.
12
www.electrolux.com
1. Paina painiketta
.
•
Merkkivalot
sammuvat.
,
,
ja
•
•
vilkkuu edelleen.
Merkkivalo
Nykyinen asetus näkyy näytössä.
–
= AirDry kytkeytyy pois
toiminnasta.
= AirDry kytkeytyy
toimintaan.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
–
Luukku avautuu
automaattisesti
kuivausvaiheen aikana ja se
jää raolleen.
HUOMIO!
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
sen automaattisesta
avautumisesta. Muutoin laite
voi vaurioitua.
Jos luukku suljetaan sen
jälkeen 3 minuutin ajaksi,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy.
AirDry kytkeytyy automaattisesti
toimintaan kaikkien ohjelmien
yhteydessä lukuun ottamatta ohjelmaa
(jos varusteena).
Katso XtraDry-lisätoiminto tai kytke
AirDry-toiminto päälle kuivaustehon
parantamiseksi.
HUOMIO!
Jos lapset pääsevät käsiksi
laitteeseen, AirDry-toiminto
on suositeltavaa kytkeä pois
toiminnasta, sillä luukun
avaaminen voi aiheuttaa
vaaratilanteita.
Pois päältä kytkeminen AirDry
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.7 MyFavourite
Tämä lisätoiminto mahdollistaa useimmin
käytetyn ohjelman asettamisen ja
tallentamisen.
Vain yksi ohjelma voidaan tallentaa
kerrallaan. Uusi asetus peruuttaa
edellisen.
MyFavourite-ohjelman
tallentaminen
1. Aseta haluamasi ohjelma.
Soveltuvat lisätoiminnot voidaan asettaa
ohjelman ohella.
2. Paina ja pidä alhaalla
-painiketta,
kunnes vastaava merkkivalo syttyy.
MyFavourite-ohjelman
asettaminen
Paina painiketta
.
• Merkkivalo MyFavourite palaa.
• Näytössä näkyy ohjelman numero
ja kesto.
• Jos lisätoiminnot on tallennettu
ohjelman kanssa, vastaavien
lisätoimintojen merkkivalot
syttyvät.
SUOMI
13
7. LISÄTOIMINNOT
Vaaditut lisätoiminnot tulee
kytkeä päälle aina ennen
ohjelman käynnistämistä.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia. Jos valitset
yhteensopimattomia
lisätoimintoja, laite kytkee
niistä yhden tai useamman
automaattisesti pois päältä.
Ainoastaan edelleen päällä
olevien lisätoimintojen
merkkivalot palavat.
Jos lisätoiminto ei ole
saatavilla ohjelmaan,
vastaava merkkivalo on
sammunut tai se vilkkuu
nopeasti joidenkin sekuntien
ajan ja sammuu sen jälkeen.
Lisätoimintojen käyttö voi
vaikuttaa veden- ja
energiankulutukseen sekä
ohjelman kestoon.
7.1 XtraDry
Kytke tämä lisätoiminto päälle
kuivauksen tehostamiseksi.
XtraDry on pysyvä lisätoiminto kaikissa
ohjelmissa ohjelmaa
lukuun
ottamatta. Se kytkeytyy automaattisesti
päälle seuraavien ohjelmien aikana. Tätä
asetusta voidaan muuttaa milloin
tahansa
Kun XtraDry kytketään toimintaan,
TimeManager kytkeytyy pois toiminnasta
ja päinvastoin.
Päälle kytkeminen XtraDry
Paina painiketta
.
Vastaava merkkivalo palaa.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy
näytössä.
7.2 TimeManager
TimeManager mahdollistaa valitun
ohjelman keston lyhentämisen noin
puoleen50%.
Pesutulokset vastaavat normaalilla
ohjelman kestolla saavutettuja tuloksia.
Kuivaustulos voi olla heikompi.
Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja
lämpötilaa. Pesu- ja kuivausjaksot ovat
lyhyemmät.
Oletuksena TimeManager on pois
käytöstä, mutta se voidaan ottaa
käyttöön manuaalisesti. Tätä
lisätoimintoa ei voi yhdistää XtraDrytoimintoon.
Päälle kytkeminen
TimeManager
Paina painiketta
.
Vastaava merkkivalo palaa.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy
näytössä.
Kun
kytketään
toimintaan, XtraDry on pois
päältä ja se tulee valita
manuaalisesti.
8. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa
vesijohtoverkon veden kovuutta.
Säädä muussa tapauksessa
vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
14
www.electrolux.com
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten
koneen sisällä olevien
prosessijäämien poistamiseksi. Älä
käytä pesuainetta tai aseta astioita
koreihin.
Ohjelman käynnistämisen jälkeen laite
puhdistaa vedenpehmentimen hartsia
korkeintaan 5 minuutin ajan. Pesuvaihe
käynnistyy vasta tämän toiminnon
jälkeen. Toiminto toistetaan
säännöllisesti.
8.1 Suolasäiliö
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneisiin
tarkoitettua karkeaa suolaa.
Hieno suola lisää korroosion
vaaraa.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
6. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
HUOMIO!
Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät
sen. Käynnistä lyhin ohjelma
välittömästi suolasäiliön
täyttämisen jälkeen
korroosion estämiseksi. Älä
laita astioita koreihin.
8.2 Huuhtelukirkastelokeron
täyttäminen
A
B
Suolasäiliön täyttäminen
1. Kierrä suolasäiliön korkkia
vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneen
suolalla (kunnes se on täysi).
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
4. Loput rakeista voidaan lisätä säiliöön
ravistamalla suppiloa varoen
kahvasta kiinnipitäen.
5. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
1. Avaa kansi (C).
2. Täytä lokero (B), kunnes
huuhtelukirkaste saavuttaa
merkinnän ''MAX''.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdon muodostuksen.
SUOMI
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
15
Täytä
huuhtelukirkastelokero, kun
ilmaisin (A) on kirkas.
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
• Jos suolan merkkivalo palaa,
täytä suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen
merkkivalo palaa, täytä
huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille
ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
9.1 Pesuaineen käyttäminen
A
B
9.2 Ohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
Ohjelman käynnistys
1. Jätä laitteen luukku raolleen.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite on
ohjelman valintatilassa.
3. Paina
-painiketta toistuvasti,
kunnes valitun ohjelman numero
näkyy näytössä. Ohjelman numero
näkyy näytössä noin 3 sekunnin ajan,
minkä jälkeen tulee näkyviin
ohjelman kesto.
• Valitse MyFavourite-ohjelma
painamalla painiketta
.
MyFavourite-ohjelmaan liittyvien
lisätoimintojen merkkivalot
syttyvät.
4. Valitse soveltuvat lisätoiminnot.
5. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
•
Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua konetiskiainetta.
1. Avaa kansi (C) painamalla
vapautuspainiketta (A).
2. Laita konetiskiaine tai
pesuainetabletti lokeroon (B).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
1. Aseta ohjelma.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes haluamasi viive (1–24 tuntia)
näkyy näytössä.
palaa.
Merkkivalo
3. Sulje laitteen luukku viiveajan
laskennan käynnistämiseksi.
Ajanlaskennan ollessa käynnissä voit
lisätä viiveaikaa, mutta et voi muuttaa
ohjelmaa ja lisätoimintoja.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.
16
www.electrolux.com
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä, laite sammuu. Se voi
vaikuttaa energiankulutukseen ja
ohjelman kestoon. Kun suljet luukun,
laite käynnistyy uudelleen
keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi
kuivausvaiheen aikana,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy. Tämä ei koske niitä
tilanteita, jolloin AirDrytoiminto on avannut luukun.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
Kun peruutat ajastimen, ohjelma ja
lisätoiminnot tulee asettaa uudelleen.
Paina ja pidä alhaalla painiketta Reset,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla painiketta Reset,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
Ohjelman päättyminen
Kun ohjelma on päättynyt, näytössä
näkyy 0:00.
Kaikki painikkeet ovat pois käytöstä
virtapainiketta lukuun ottamatta.
1. Paina virtapainiketta tai odota, että
Auto Off-toiminto kytkee laitteen
automaattisesti pois päältä.
Jos luukku avataan ennen kuin Auto
Off-toiminto aktivoituu, laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
2. Sulje vesihana.
Auto Off-toiminto
Kyseinen toiminto vähentää
energiankulutusta kytkemällä laitteen
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Toiminto kytkeytyy päälle:
• 5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
• 5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole
käynnistynyt.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Yleistä
Noudata seuraavia neuvoja
optimaalisten puhdistus- ja
kuivaustuloksien varmistamiseksi
päivittäisessä käytössä ja ympäristön
suojelemiseksi.
•
•
•
•
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roskakoriin.
Älä esihuuhtele astioita käsin. Valitse
tarvittaessa ohjelma, jossa on
esipesuvaihe.
Käytä aina hyväksi korien koko tila.
Varmista, että koreissa olevat astiat
eivät kosketa tai peitä toisiaan. Täten
varmistat tasaisen veden
jakautumisen astioihin hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
•
•
Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
tai yhdistelmäpesuainetabletteja
(esim. ''All in 1''). Noudata
pakkauksen ohjeita.
Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella.
tarjoaa tehokkaimman veden- ja
energiankulutuksen.
10.2 Suolan,
huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
•
Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja
konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
SUOMI
•
•
•
•
Jos alueen veden kovuus on kovaa tai
erittäin kovaa, suosittelemme
käyttämään pelkkää konetiskiainetta
(jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
Puhdista laite tähän tarkoitukseen
tarkoitetulla puhdistusaineella
vähintään kerran kuukaudessa.
Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei
jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme
pitkien ohjelmien käyttöä tablettien
kanssa.
Älä aseta koneeseen liikaa
konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
10.3
Yhdistelmäpesuainetablettien
käytön lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa
ja huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein
taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi
veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
6. Ota käyttöön huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus.
10.4 Korien täyttäminen
•
•
Pese laitteella ainoastaan astioita,
jotka kestävät pesun
astianpesukoneessa.
Älä pese laitteessa puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
•
•
•
•
•
•
•
•
17
Älä pese laitteessa esineitä, jotka
imevät vettä (sienet, erilaiset
kankaat).
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista.
Liota keittoastioita, joissa on kiinni
palaneita ruokajäämiä, ennen niiden
pesemistä laitteessa.
Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
Varmista, etteivät lasit kosketa
toisiaan.
Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
Aseta ruokailuvälineet ja pienet
esineet ruokailuvälinekoriin.
Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarret
pyörivät esteettä.
10.5 Ennen ohjelman
käynnistämistä
Varmista ennen valitun ohjelman
käynnistämistä, että:
•
•
•
•
•
•
•
Sihdit ovat puhtaat tai oikein
paikallaan.
Suolasäiliön kansi on tiivis.
Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
Koneessa on riittävästi suolaa ja
huuhtelukirkastetta (ellet käytä
yhdistelmäpesuainetabletteja).
Astiat on asetettu oikein koreihin.
Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
Käytät oikeaa pesuainemäärää.
10.6 Korien tyhjentäminen
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
Koneen sisäpinnoille voi
jäädä vettä ohjelman
päätyttyä.
18
www.electrolux.com
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista nämä
osat säännöllisesti ja
puhdista ne tarvittaessa.
3. Irrota tasosihti (A).
4. Pese sihdit.
11.1 Sihtien puhdistaminen
Sihtijärjestelmä koostuu 3 osasta.
C
B
A
1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja
poista se.
5. Varmista, ettei asennusaukon
reunassa tai sen ympärillä ole
ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihti (A) takaisin
paikoilleen. Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2 ohjaimen
alapuolella.
7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
8. Asenna sihti (B) tasosihtiin (A).
Käännä sitä myötäpäivään, kunnes
se lukittuu.
2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
SUOMI
HUOMIO!
Sihtien virheellinen asento
voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.
19
4. Asenna suihkuvarsi takaisin
painamalla suihkuvartta ylöspäin ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
vastapäivään, kunnes se lukittuu
paikoilleen.
11.2 Yläsuihkuvarren
puhdistaminen
Suosittelemme puhdistamaan
yläsuihkuvarren säännöllisesti reikien
tukoksien välttämiseksi.
Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa
heikkoja pesutuloksia.
1. Vedä yläkori ulos.
2. Voit irrottaa suihkuvarren korista
painamalla suihkuvartta ylöspäin ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
myötäpäivään.
11.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
•
•
•
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
11.4 Sisätilan puhdistaminen
•
3. Pese suihkuvarsi juoksevan veden
alla. Poista likahiukkaset rei'istä
ohutkärkisellä välineellä (esim.
hammastikku).
•
•
Puhdista laite, oven kumitiiviste
mukaan lukien, huolellisesti
pehmeällä ja kostealla liinalla.
Käytä erityistä astianpesukoneiden
puhdistusainetta vähintään kerran
kuukaudessa laitteen parhaan
suorituskyvyn säilyttämiseksi.
Noudata tarkoin tuotepakkauksissa
olevia ohjeita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, teräviä välineitä,
voimakkaita kemikaaleja, teräsharjaa
tai liuottimia.
20
www.electrolux.com
•
Jos lyhyitä ohjelmia käytetään
säännöllisesti, laitteen sisälle voi
kertyä rasvaa ja kalkkia. Suorita pitkä
ohjelma vähintään kaksi kertaa
kuukaudessa kalkkikertymien
välttämiseksi.
12. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Laitteen virheellinen korjaus
voi aiheuttaa
turvallisuusvaaroja
käyttäjälle.
Korjaustoimenpiteet saa
suorittaa vain asiantunteva
henkilöstö.
Suurin osa mahdollisista ongelmista
voidaan ratkaista ilman yhteydenottoa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Katso lisätietoa mahdollisista ongelmista
alla olevasta taulukosta.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä
näkyy hälytyskoodi.
Ongelma ja virhekoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimin‐
taan.
•
•
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole
palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
•
•
Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota,
kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Laite puhdistaa vedenpehmentimen hartsin. Toiminto
kestää noin 5 minuuttia.
•
Laitteeseen ei tule vettä.
Näytössä näkyy
tai
.
•
•
•
Koneeseen jää vettä.
Näytössä näkyy
•
•
.
•
•
•
•
Ylivuotosuoja on käytössä. •
Näytössä näkyy
.
Laite pysähtyy ja käynnis‐
tyy useita kertoja toimin‐
nan aikana.
•
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen.
Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai
taittumia.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei vedenpoistoletkun sihti ole tukossa.
Tarkista, ettei sisäinen suodatusjärjestelmä ole tu‐
kossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai
taittumia.
Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huolto‐
palveluun.
Tämä on normaalia. Täten taataan optimaaliset puh‐
distustulokset ja energiansäästö.
SUOMI
Ongelma ja virhekoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Ohjelma kestää liian pit‐
kään.
•
•
Jos Ajastin-lisätoiminto on asetettu, peruuta asetus
tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Voit lyhentää ohjelman kestoa kytkemällä TimeMa‐
nager-lisätoiminnon päälle.
Lisätoiminnot voivat pidentää ohjelman kestoa.
Jäljellä oleva aika kasvaa
näytössä ja se säätyy lä‐
hes ohjelman keston lop‐
puun.
•
Tämä ei ole laitevika. Laite toimii virheettömästi.
Laitteen luukussa on pieni
vuoto.
•
Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä
säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
Laitteen luukkua ei ole keskitetty altaaseen. Säädä
takimmaista jalkaa (jos soveltuu).
Laitteen luukun sulkemi‐
nen on vaikeaa.
•
•
•
21
Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä
säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
Astioiden osia tulee ulos koreista.
•
Laitteen sisältä kuuluu koli‐ •
naa tai iskuääniä.
•
Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Katso lisätie‐
toa korin täyttöä koskevasta esitteestä.
Varmista, että suihkuvarsi pääsee kiertämään va‐
paasti.
Laitteen virrankatkaisin
laukeaa.
Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään virtaa kaik‐
kiin käytössä oleviin laitteisiin samanaikaisesti. Tar‐
kista pistokkeen ampeeriarvo ja mittarin kapasiteetti
tai kytke jokin käytössä olevista laitteista pois päältä.
Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika. Ota yhteyt‐
tä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
•
•
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Katso muita mahdollisia
syitä osiosta
"Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Neuvoja ja vinkkejä".
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite
pois päältä ja päälle. Jos ongelma
12.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot pesutulokset.
•
•
•
Katso lisätietoa osiosta "Päivittäinen käyttö",
"Neuvoja ja vinkkejä" ja korin täyttöä koskevasta
esitteestä.
Käytä tehokkaampia pesuohjelmia.
Puhdista suihkuvarret ja sihti. Lue ohjeet kohdasta
"Hoito ja puhdistus".
22
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot kuivaustulokset.
•
•
•
•
•
Astiat on jätetty liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen
sisälle.
Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittä‐
västi. Säädä huuhtelukirkasteen taso korkeampaan
tasoon.
Muoviset osat voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.
Kytke XtraDry ja AirDry päälle parhaan kuivaustu‐
loksen saavuttamiseksi.
Suosittelemme käyttämään aina huuhtelukirkastet‐
ta, myös yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laseissa ja muissa astioissa •
on vaaleita raitoja tai sinertä‐
vä pinta.
•
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä
huuhtelukirkasteen taso alhaisempaan tasoon.
Konetiskiainetta on liian paljon.
Laseissa ja astioissa on tah‐ •
roja ja kuivia vesipisaroita.
•
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Sää‐
dä huuhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Astiat ovat märkiä.
Kytke XtraDry ja AirDry päälle parhaan kuivaustu‐
loksen saavuttamiseksi.
Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivaus‐
ohjelman lämpötila on alhainen.
Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetab‐
lettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta
yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
•
•
•
•
•
Laitteen sisäosa on märkä.
•
Kyse ei ole laiteviasta. Kostea ilma kondensoituu
laitteen seiniin.
Epätavallinen määrä vaah‐
toa pesun aikana.
•
Käytä erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettua
konetiskiainetta.
Huuhtelukirkastelokero vuotaa. Ota yhteyttä valtuu‐
tettuun huoltoliikkeeseen.
Ruokailuvälineissä on ruos‐
teen merkkejä.
•
Lokerossa on pesuainejää‐
miä ohjelman päättyessä.
•
•
•
•
•
Laitteessa on hajuja.
•
Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "Ve‐
denpehmennin".
Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistet‐
tuja ruokailuvälineitä on sekoitettu. Vältä sekoitta‐
masta hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä
valmistettuja ruokailuvälineitä.
Pesutabletti juuttui lokeroon ja vesi ei huuhdellut si‐
tä kokonaan pois tämän vuoksi.
Vesi ei huuhtele pesuainetta pois lokerosta. Var‐
mista, ettei suihkuvarsi ole juuttunut kiinni tai tukos‐
sa.
Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuai‐
nelokeron avautumista.
Katso "Sisätilan puhdistaminen".
SUOMI
Ongelma
23
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Kalkkijäämiä astioissa, al‐
•
taassa ja luukun sisäosassa. •
•
•
•
•
•
Astiat ovat himmeitä, värjäy‐ •
tyneitä tai haljenneita.
•
•
Alhainen suolataso. Tarkista suolan merkkivalo.
Suolasäiliön kansi on löysä.
Huomattava veden kovuus. Katso kohta "Veden‐
pehmennin".
Käytä suolaa ja aseta vedenpehmentimen regene‐
rointi jopa yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäes‐
sä. Katso kohta "Vedenpehmennin".
Jos kalkkikertymiä on edelleen, puhdista laite tähän
tarkoitukseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
Kokeile toista konetiskiainetta.
Ota yhteyttä konetiskiaineen valmistajaan.
Varmista, että laitteessa pestään ainoastaan kone‐
pesun kestäviä astioita.
Täytä ja tyhjennä kori varoen. Katso lisätietoa korin
täyttöä koskevasta esitteestä.
Aseta arkalaatuiset astiat yläkoriin.
Katso muita mahdollisia
syitä osiosta
"Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Neuvoja ja vinkkejä".
13. TUOTESELOSTEELLA
Tavaramerkki
Electrolux
Malli
ESL7325RO 911436335
Nimelliskapasiteetti (standardiastiastoina)
13
Energiatehokkuusluokka
A+++
Energiankulutus X kWh vuodessa, kun huomioon
234
otetaan 280 peruspesuohjelmaa kylmävesiliitännällä
sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen
energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista.
Peruspesuohjelman energiankulutus (kWh)
0.832
Tehonkulutus pois päältä -tilassa (W)
0.10
Tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa (W)
5.0
Vedenkulutus X litraa vuodessa, kun huomioon ote‐ 2940
taan 280 peruspesuohjelmaa. Todellinen vedenkulu‐
tus riippuu laitteen käyttötavasta.
Kuivaustehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten
tehokas) A:han (tehokkain)
A
24
www.electrolux.com
Perusohjelma” on peruspesuohjelma, jota merkissä
ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja että
tämä ohjelma sopii normaalilikaisten astioiden pe‐
suun ja on yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen‐
sa kannalta tehokkain ohjelma. Se on merkitty
"Eco"-ohjelmaksi.
Peruspesuohjelman kesto minuutteina (min)
240
Päälle jätettynä -tilan kesto (min)
5
Äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW
pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun
42
Integroitu laite K/E
Kyllä
14. TEKNISET LISÄTIEDOT
Mitat
Leveys / korkeus / syvyys (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Sähköliitäntä 1)
Jännite (V)
200 - 240
Taajuus (Hz)
50 - 60
bar (minimi- ja maksimiarvo)
0.5 - 8
Mpa (minimi- ja maksimiarvo)
0.05 - 0.8
Kylmä tai kuuma vesi 2)
maks. 60 °C
Vedenpaine
Vedensyöttö
1) Katso arvot arvokilvestä.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim.
aurinkopaneelit), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
NORSK
25
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................26
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 27
3. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................... 29
4. BETJENINGSPANEL....................................................................................... 30
5. PROGRAMMER............................................................................................... 30
6. INNSTILLINGER...............................................................................................32
7. ALTERNATIVER...............................................................................................35
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK...........................................................................36
9. DAGLIG BRUK................................................................................................. 37
10. RÅD OG TIPS.................................................................................................39
11. PLEIE OG RENGJØRING.............................................................................. 40
12. FEILSØKING.................................................................................................. 42
13. PRODUKTINFORMASJONSARK.................................................................. 46
14. YTTERLIGERE TEKNISKE OPPLYSNINGER...............................................47
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
26
1.
www.electrolux.com
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når døren er
åpen.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger
og liknende bruk som:
– gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Overhold maksimalt antall 13 kuverter.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
Legg bestikket i bestikkurven med de skarpe spissene
nedover, eller legg dem i bestikkskuffen i vannrett
posisjon med de skarpe kantene nedover.
Ikke la produktet stå igjen med døren åpen, slik at du
ikke ved uhell tråkker på det.
Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe vedlikehold.
Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre
apparatet.
Hvis produktet har ventilasjonsåpninger på basen, må
de ikke blokkeres av f.eks. et teppe.
Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget enhet med hensyn
til sikkerhet.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Ikke monter eller bruk apparatet på
steder der temperaturen er lavere enn
0 °C.
Monter apparatet på et trygt og egnet
sted som oppfyller
monteringskravene.
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Bruk ikke grenuttak eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
28
www.electrolux.com
•
•
•
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Dette apparatet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
Gjelder bare Storbritannia og Irland.
Dette apparatet er utstyrt med en 13
A-stikkontakt. Skulle det bli nødvendig
å skifte sikringen i stikkontakten, bruk
en 13 A ASTA (BS 1362) sikring.
2.3 Vanntilkopling
•
•
•
•
Ikke påfør skade på vannslangene.
La vannet renne til det er rent og klart
før du kopler til nye rør eller rør som
ikke er blitt brukt på lengre tid, der
reparasjonsarbeid er blitt utført eller
nye enheter er blitt montert
(vannmålere osv.).
Sørg for at det ikke er synlige
vannlekkasjer under og etter første
gangs bruk av produktet.
Vanninntaksslangen har en
sikkerhetsventil og en dobbel mantel
med en indre strømledning.
vannkranen og trekke ut støpselet.
Kontakt servicesenteret for å bytte ut
vanninntaksslangen.
2.4 Bruk
•
•
•
•
•
•
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Oppvaskmidler er farlige. Følg
sikkerhetsanvisningene på
vaskemiddelpakken.
Ikke drikk eller lek med vannet i
apparatet.
Ikke ta ut oppvasken fra apparatet før
oppvaskprogrammet er ferdig. Det
kan ligge igjen vaskemiddel på
oppvasken.
Ikke sitt eller stå på den åpne døren til
apparatet.
Apparatet kan slippe ut varm damp,
hvis du åpner døren mens et
oppvaskprogram er i gang.
2.5 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
ADVARSEL!
Farlig spenning.
Hvis vanninntaksslangen er defekt,
må du umiddelbart stenge
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
NORSK
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
Topp spylearm
Øvre spylearm
Nedre spylearm
Filtre
Klassifiseringsskilt
Saltbeholder
Ventilasjonsåpningen
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor er et lys som vises på
gulvet under produktets dør.
•
•
•
Når programmet starter, tennes det
røde lyset og lyser så lenge
programmet varer.
Når programmet er ferdig, tennes et
grønt lys.
Når produktet har en feil, vil det røde
lyset blinke.
5
7
6
8
9
10
11
12
Glansemiddelbeholder
Vaskemiddeldispenser
Bestikkurv
Nedre kurv
Øvre kurv
4
Beam-on-Floor er slått av
mens produktet er
deaktivert.
Når AirDry aktiveres under
tørkefasen, vil projeksjonen
på gulvet kanskje ikke være
synlig. Se på
betjeningspanelet for å se
om syklusen har avsluttet.
29
30
www.electrolux.com
4. BETJENINGSPANEL
1
1
2
3
4
5
2
3
På/av-knapp
Display
Delay knapp
Program knapp
MyFavourite knapp
4
5
6
7
8
9
6
7
8 9
TimeManager knapp
XtraDry knapp
Reset knapp
Indikatorer
4.1 Indikatorer
Indikator
Beskrivelse
Saltindikator. Den er på når saltbeholderen er tom.
Skyllemiddelindikator. Den er på når skyllemiddelbeholderen er tom.
5. PROGRAMMER
Nummereringen av programmene i
tabellen (P1, P2, osv.) henviser til
sekvensen de har på kontrollpanelet.
Rekkefølgen av programmene i tabellen
henviser ikke nødvendigvis til sekvensen
de har på kontrollpanelet.
Program
Grad av smuss
Type vask
P1
•
•
Normalt skittent •
Servise og be‐ •
stikk
•
•
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørk
•
XtraDry
•
•
Alle
Servise, be‐
stikk, gryter og
panner
•
•
Forvask
Vask fra 45 °C til 70
°C
Skyllinger
Tørk
•
XtraDry
Blandet smuss‐
grad
Servise, be‐
stikk, gryter og
panner
•
•
Forvask
Vask på 50 °C og 65
°C
Skyllinger
Tørk
•
•
TimeManager
XtraDry
1)
P2
P3
2)
3)
•
•
Programfaser
•
•
•
•
Alternativer
NORSK
Program
Grad av smuss
Type vask
Programfaser
Alternativer
P4
•
•
Meget skittent
Servise, be‐
stikk, gryter og
panner
•
•
•
•
Forvask
Vask 70 °C
Skyllinger
Tørk
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
Ferskt smuss
Servise og be‐
stikk
•
•
Vask 60 °C
Skyllinger
•
XtraDry
•
Alle
•
Forvask
4)
P5
P6
5)
6)
31
1) Dette programmet gir deg mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent
bestikk og servise. Dette er standardprogrammet for testinstitutter.
2) Produktet registrerer hvor skittent og hvor mye servise som er satt i kurvene. Den regule‐
rer automatisk vanntemperaturen og vannmengden så vel som vaskevarigheten.
3) Dette programmet er egnet for å vaske en vask med blandet smussgrad. Sett svært skit‐
ten oppvask i den nederste kurven og normalt skitten oppvask i den øverste kurven. Trykket
og temperaturen på vannet i den nedre kurven er høyere enn i den øvre kurven.
4) Dette programmet er designet for å vaske svært skitten oppvask med høyt vanntrykk og
på en høy temperatur.
5) Dette programmet er designet for å vaske en vask, eller en halv vask, med lett smuss‐
grad på kort tid.
6) Med dette programmet kan du raskt skylle av matrester fra oppvasken og forhindre at det
dannes lukt i enheten. Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.
5.1 Forbruksverdier
Program 1)
Vann
(l)
Energi
(kWh)
Varighet
(min)
P1
10,5
0.832
240
P2
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P5
10
0.9
30
P6
4
0.1
14
1) Vanntrykk og -temperatur, og tilvalgene og mengden servise som er satt inn kan endre
verdiene.
32
www.electrolux.com
5.2 Informasjon for
testinstitutter
Inkluderer produktnummerkoden (PNC)
som du finner på klassifiseringsskiltet.
For all nødvendig informasjon om
hvordan du utfører ytelsestester (i
henhold til EN60436), send en e-post til:
For andre spørsmål vedrørende
oppvaskmaskinen, se serviceboken som
fulgte med produktet.
info.test@dishwasher-production.com
6. INNSTILLINGER
6.1 Programvalgmodus og
brukermodus
For å gå til brukermodus
Når produktet er i programvalgmodus er
det mulig å stille inn et program og å gå
inn i brukermodus.
Innstillinger som er tilgjengelige i
brukermodus:
• Nivået på vannmykner i henhold til
vannhardheten.
• Aktivering eller deaktivering av
varsling om tomt for skyllemiddel.
• Nivået av skyllemiddel i henhold til
nødvendig dosering.
• Aktivering eller deaktivering av
lydsignalet for slutten av et program.
• Aktivering eller deaktivering av AirDry.
Etter hvert som produktet lagrer de
lagrede innstillingene, er det ikke
nødvendig å konfigurere det før hver
syklus.
Hvordan stille inn
programvalgmodus
Sørg for at produktet er i
programvalgmodus.
For å gå til brukermodus, trykk og hold
samtidig
og
inntil indikatorene
,
,
,
tomt.
og
blinker og displayet er
6.2 Vannmykneren
Vannmykneren fjerner mineraler fra
vannforsyningen, som ellers ville ha
negativ effekt på vaskeresultatene og
produktet.
Jo mer vannet inneholder av disse
mineralene, dess hardere er vannet.
Vannhardhet måles i tilsvarende skalaer.
Vannmykneren må justeres i henhold til
vannhardheten der du bor. Det lokale
vannverket kan gi opplysninger om
hardheten til vannet der du bor. Det er
viktig å stille vannhardheten inn på riktig
nivå for å sikre gode vaskeresultater.
Produktet er i programvalgmodus når
displayet viser programnummeret P1.
Mykgjøring av hardt vann
øker forbruket av vann og
energi, samt programmets
varighet. Jo høyere nivået av
vannmykner, jo høyere
forbruk og jo lengre varighet.
Etter aktivering, går produktet i
programvalgmodus som standard.
Dersom det ikke gjør det, stiller du inn
programvalgmodus på følgende måte:
Trykk og hold Reset til produktet er i
programvalgmodus.
Hardhet vann
Tyske grader
(°dH)
Franske gra‐
der (°fH)
mmol / l
Clarke-gra‐
der
Nivå på vannav‐
herder
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
NORSK
33
Tyske grader
(°dH)
Franske gra‐
der (°fH)
mmol / l
Clarke-gra‐
der
Nivå på vannav‐
herder
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
Uavhengig av type oppvaskmiddel
som brukes, angir du egnet nivå på
hardhet for å holde indikatoren for
påfylling av salt aktivert.
Multi-tabletter med salt er
ikke effektive nok til å mykne
hardt vann.
Hvordan stille inn vannhardhet
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk på
.
•
Indikatorene
er av.
•
•
Indikatoren
blinker fortsatt.
Displayet viser den gjeldende
,
innstillingen f.eks.
,
, og
= nivå 5.
2. Trykk på
gjentatte ganger for å
endre innstillingen.
3. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
6.3 Varsling om tom
skyllemiddelbeholder
Skyllemiddel bidrar til å tørke oppvasken
uten striper og flekker. Det porsjoneres
automatisk ut under den varme
skyllefasen.
Når skyllemiddelkammeret er tomt, vil
skyllemiddelindikatoren slå seg på og be
deg om å fylle på skyllemiddel. Dersom
tørkeresultatene er tilfredsstillende når
du bare bruker multi-tabletter, kan du
deaktivere varsel for påfylling av
skyllemiddel. Bruk imidlertid alltid
skyllemiddel for best mulig tørkeresultat.
Hvis du bruker standard oppvaskmiddel
eller multi-tabletter uten skyllemiddel,
aktiverer du varslingen å holde
indikatoren for påfylling av skyllemiddel
aktivert.
Slik deaktiverer du varsel om
tømming av skyllemiddel
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk på
.
•
Indikatorene
av.
,
,
og
•
•
Indikatoren
blinker fortsatt.
Displayet viser gjeldende
innstilling.
–
= varsel for tom
skyllemiddelbeholder er
deaktivert.
–
= varsel for tom
skyllemiddelbeholder er
aktivert.
er
34
www.electrolux.com
2. Trykk på
for å endre innstillingen.
3. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
•
•
Indikatoren
blinker fortsatt.
Displayet viser gjeldende
innstilling.
–
6.4 Skyllemiddelnivå
Det er mulig å justere mengden
skyllemiddel som slippes ut mellom nivå
1 (minimum mengde) og nivå 6
(maksimum mengde). Nivå 0 deaktiverer
skyllemiddelbeholderen og ingen
skyllemiddel slippes ut.
Fabrikkinnstilling: nivå 4.
= lydsignalet er
deaktivert.
–
= lydsignalet er aktivert.
2. Trykk på
for å endre innstillingen.
3. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
6.6 AirDry
AirDry forbedrer tørkeresultatet med
mindre energiforbruk.
Still inn doseringen av
skyllemiddel
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk på
.
•
Indikatorene
av.
,
,
, og
er
•
•
Indikatoren
fortsetter å blinke.
Displayet viser den gjeldende
= nivå 4.
innstillingen f.eks.
– Nivået på skyllemiddel er fra
0A til 6A hvor nivå 0A betyr at
skyllemiddel ikke er i bruk.
2. Trykk på
gjentatte ganger for å
endre innstillingen.
3. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
6.5 Lydsignaler
Lydsignal høres når det oppstår en
feilfunksjon i produktet. Det er ikke mulig
å deaktivere disse lydsignalene.
Det vil også lyde et lydsignal når
programmet er ferdig. Dette lydsignalet
er av ved standard, men det er mulig å
aktivere det.
Slik aktiverer du lydsignaler ved
programslutt
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk på
•
.
Indikatorene
av.
,
,
og
er
Øren åpner seg automatisk
og blir holdt på gløtt i løpet
av tørkesyklusen.
FORSIKTIG!
Ikke prøv å lukke
produktdøren i løpet av 2
minutter etter en automatisk
åpning. Dette kan skade
produktet.
Etterpå lukkes døren i 3
minutter til, og programmet
slutter.
AirDry aktiveres automatisk på alle
programmene, bortsett fra
aktuelt).
(hvis
For å forbedre tørkeytelsen, kan du
henvise til tilvalget XtraDry eller aktivere
AirDry.
NORSK
FORSIKTIG!
Dersom barn har tilgang til
produktet, er det anbefalt å
deaktivere AirDry, fordi det
kan utgjør en fare å åpne
døren.
Slik lagrer du MyFavourite
programmet
1. Still inn det valgte programmet.
Det er også mulig å stille inn gjeldende
tilvalg sammen med programmet.
Slik deaktiverer du AirDry
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk
.
,
,
og
•
Indikatorene
av.
•
•
Indikatoren
blinker fortsatt.
Displayet viser gjeldende
innstilling.
= AirDry er deaktivert.
–
–
35
Du kan kun lagre ett program. En ny
innstilling sletter den forrige innstillingen.
er
= AirDry er aktivert.
2. Trykk på
for å endre innstillingen.
3. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
2. Trykk og hold
nede til den
tilhørende indikatoren tennes.
Slik stiller du inn MyFavouriteprogrammet
Trykk
.
• Indikatoren MyFavourite lyser.
• Displayet viser nummeret og
varigheten til programmet.
• Hvis tilvalg blir lagret sammen
med programmet, vil indikatorene
relatert til tilvalgene tennes.
6.7 MyFavourite
Dette tilvalget gjør at du kan velge og
lagre det programmet som er mest i bruk.
7. ALTERNATIVER
Ønskede Tilvalg må
aktiveres hver gang før du
starter et program.
Det er ikke mulig å aktivere
eller deaktivere alternativer
mens et program er i bruk.
Hvis et tilvalg ikke er
tilgjengelig for et
programmet, vil tilhørende
indikator være av eller blinke
hurtig i noen sekunder og
deretter slukke.
Ikke alle alternativer er
kompatible med hverandre.
Hvis du velger alternativer
som ikke er kompatible, så
vil produktet automatisk
deaktivere ett eller flere av
dem. Bare indikatorene for
alternativene som fortsatt er
aktive er på.
Aktivering av tilvalg kan
påvirke vann- og
energiforbruk i tillegg til
programmets varighet.
7.1 XtraDry
Aktiver dette tilvalget for å forbedre
tørkeresultatet.
XtraDry er et permanent alternativ for alle
. Den
programmer unntatt
aktiveres automatisk i de neste
syklusene. Denne konfigurasjonen kan
endres når som helst.
36
www.electrolux.com
Hver gang
blir
aktivert, er XtraDry av og må
velges manuelt.
Aktivering av XtraDry deaktiverer
TimeManager og visa versa.
Hvordan slå på XtraDry
Trykk
.
Den relaterte indikatoren er på.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
7.2 TimeManager
TimeManager Lar deg redusere det
valgte programmets varighet med om lag
50%.
Vaskeresultatene er det samme som
med normal programvarighet.
Tørkeresultatene kan reduseres.
Dette tilvalget øker trykket og
temperaturen i vannet. Vaske- og
tørkefasene er kortere.
TimeManager er av som standard, men
det er mulig å aktivere det manuelt. Dette
alternativet kan ikke kombineres med
XtraDry.
Hvordan slå på TimeManager
Trykk
.
Den relaterte indikatoren er på.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK
1. Sikre at nivået på vannmykneren
passer til hardheten av
vannforsyningen. Hvis ikke, juster
nivået på vannmykneren.
2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Start et program for å fjerne
eventuelle vaskemiddelrester som
fortsatt kan befinne seg i apparatet.
Bruk ikke oppvaskmiddel og sett ikke
oppvask i kurvene.
Når du starter et program, kan apparatet
bruke opptil 5 minutter på å lade
harpiksen i vannmykneren på nytt.
Vaskefasen starer bare etter at denne
prosedyren er fullført. Prosedyren
gjentas med jevne mellomrom.
Hvordan fyller du
saltbeholderen
1. Drei lokket på saltbeholderen mot
urviseren og fjern det.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun
første gang).
3. Fyll saltbeholderen med
oppvaskmaskinsalt (til den er full).
8.1 Saltbeholderen
FORSIKTIG!
Bruk salt som bare er
beregnet for
oppvaskmaskiner. Fint salt
øker faren for korrosjon.
Saltet brukes til å lade opp harpiksen i
vannmykneren, og til å sikre gode
vaskeresultater i daglig bruk.
4. Rist trakten forsiktig ved å holde i
håndtaket for å få inn de siste
kornene.
5. Fjern saltsøl rundt åpningen på
saltbeholderen.
NORSK
37
FORSIKTIG!
Bruk kun skyllemiddel som
er spesifikt beregnet på
oppvaskmaskiner.
6. Lukk saltbeholderen ved å dreie
lokket med urviseren.
FORSIKTIG!
Det kan komme vann og salt
ut av saltbeholderen når du
fyller den. For å forhindre
korrosjon, må du
umiddelbart starte det
korteste programmet etter at
du har fylt saltbeholderen.
Ikke ha servise i kurvene.
1. Åpne lokket (C).
2. Fyll skyllemiddel (B) til
skyllemiddelbeholderen når
markeringen "MAX".
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en
absorberende klut for å unngå
overdreven skumdannelse.
4. Lukk lokket. Påse at lokket smetter i
posisjon.
Fyll på
skyllemiddelbeholderen når
indikatoren (A) er klar.
8.2 Hvordan fylle
skyllemiddelbeholderen
A
B
C
9. DAGLIG BRUK
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
Sikre at produktet er i
programvalgmodus.
• Fyll saltbeholderen hvis
saltindikatoren er på.
• Fyll skyllemiddelbeholderen hvis
skyllemiddel-indikatoren er på.
3. Fyll kurvene.
4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
5. Velg og start et program som passer
for den aktuelle oppvasktypen og
smussgrad.
38
www.electrolux.com
9.1 Bruke oppvaskmiddel
A
B
Starte et program med
starttidsforvalg
1. Still inn et program.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser ønsket
starttidsforvalget (fra 1 til 24 timer).
C
FORSIKTIG!
Bruk kun rengjøringsmiddel
som er laget spesielt for
oppvaskmaskiner.
1. Trykk åpne-knappen (A) for å åpne
lokket (C).
2. Ha i oppvaskmiddel, i pulver eller
tablett, i beholderen (B).
3. Hvis oppvaskprogrammet har
forvask, fyller du litt oppvaskmiddel
på innsiden av produktets dør.
4. Lukk lokket. Sørg for at lokket låses
inn i posisjon.
9.2 Stille inn og starte et
program
Starte et program
1. Hold døren til produktet åpen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet. Sikre at produktet er i
programvalgmodus.
3. Trykk på
flere ganger inntil
displayet viser nummeret til det
valgte programmet. Displayet viser
programnummeret i omtrent 3
sekunder og viser deretter
programvarigheten.
•
Trykk på
for å velge
MyFavourite-programmet.
• Indikatorene for tilvalgene som er
relatert til MyFavouriteprogrammet er på.
4. Still inn de relevante tilvalgene.
5. Lukk produktets dør for å starte
programmet.
Indikatoren
lyser.
3. Lukk produktets dør for å starte
nedtellingen.
Under nedtellingen er det mulig å øke
tidsforvalget, men ikke å endre
programmet og tilvalg.
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet.
Åpne døren mens produktet er i
bruk
Hvis du åpner døren mens et program
går, vil produktet stoppe. Det kan påvirke
energiforbruket og programvarigheten.
Etter at døren blir lukket, vil produktet
fortsette der det ble avbrutt.
Hvis døren er åpen i mer
enn 30 sekunder i løpet av
tørkefasen blir det aktuelle
programmet avsluttet. Dette
skjer ikke dersom døren blir
åpnet av AirDry-funksjonen.
Avbryte starttidsforvalget mens
nedtellingen er i gang
Når du avbryter starttidsforvalget, må du
angi programmet og tilvalgene igjen.
Trykk og hold Reset til produktet er i
programvalgmodus.
Avbryte programmet
Trykk og hold Reset til produktet er i
programvalgmodus.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen før du starter
et nytt program.
NORSK
Programslutt
2. Steng vannkranen.
Når programmet er ferdig, viser displayet
0:00.
Auto Off-funksjonen
Alle knapper er inaktive unntatt på-/avknappen.
1. Trykk på av/på-knappen eller vent til
Auto Off-funksjonen deaktiverer
produktet automatisk.
Dersom du åpner døren før
aktivering av Auto Off, deaktiveres
produktet automatisk.
39
Denne funksjonen minker
energiforbruket ved å automatisk
deaktivere produktet når det ikke er i
bruk.
Funksjonen tas i bruk:
• 5 minutter etter at programmet er
fullført.
• Etter 5 minutter om programmet ikke
har startet.
10. RÅD OG TIPS
10.1 Generelt
Følg rådene nedenfor for å sørge for
optimale rengjørings- og tørkeresultater i
daglig bruk for å hjelpe deg med å
beskytte miljøet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern større matrester fra oppvasken
og ha i søppelet.
Ikke forhåndsvask for hånd. Ved
behov kan du velge et program med
en forvaskfase.
Bruk alltid hele plassen i kurvene.
Sørg for at gjenstander i kurvene ikke
berører eller dekker hverandre. Bare
da kan vannet helt nå og vaske opp.
Du kan bruke oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt separat eller
bruke multitablettene (f.eks. «All in
1»). Følg alltid instruksjonene på
emballasjen.
Velg program i henhold til hva slags
vask det er og hvor skittent det er.
gir mest effektiv bruk av vann
og energiforbruk.
10.2 Bruk salt, skyllemiddel og
såpe
•
•
Bare bruk salt, skyllemiddel og såpe
som er beregnet på
oppvaskmaskiner. Andre produkter
kan skade produktet.
I områder med hardt og veldig hardt
vann anbefaler vi å bruke enkelt
oppvaskmiddel (pudder, gele,
tabletter uten tilleggsfunksjoner),
skyllemiddel og salt separat for
•
optimale rengjørings- og
tørkeresultater.
Minst én gang i måneden bør
produktet brukes med et rensemiddel
som er spesielt tilpasset dette
formålet.
Oppvaskmiddeltablettene vil ikke
løses helt opp ved bruk av korte
programmer. For å forhindre rester på
serviset, anbefaler vi at du bruker
tabletter sammen med lange
programmer.
Ikke bruk mer enn riktig mengde
oppvaskmiddel. Les anvisningene fra
produsenten på oppvaskmiddelet.
10.3 Slik gjør du om du ikke
lenger ønsker å bruke
multitabletter
Før du begynner å bruke separat
rengjøringsmiddel, salt og skyllemiddel,
fullfører du følgende trinn:
1. Still inn det høyeste nivået på
vannmykneren.
2. Sikre at beholderne for salt og
skyllemiddel er fulle.
3. Start det korteste programmet med
en skyllefase. Ikke tilsett vaskemiddel
og ikke sett noe i kurvene.
4. Når programmet er ferdig, juster
vannmykneren i henhold til
vannhardheten der du bor.
5. Juster mengden skyllemiddel som
slippes ut.
6. Aktiver varsel om tomt
for skyllemiddel.
40
www.electrolux.com
10.4 Fylle kurvene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produktet skal bare brukes til å vaske
artikler som er egnet for
oppvaskmaskin.
Ikke bruk produktet til å vaske
gjenstander som er laget av tre, horn,
aluminium, tinn eller kobber.
Du må ikke vaske vannabsorberende
gjenstander i produktet (svamper,
kjøkkenhåndklær).
Fjern store matrester fra tallerkener.
Bløtlegg kokekar med fastbrent mat
før du vasker det i produktet.
Sett dype gjenstander (kopper, glass
og kjeler) med åpningen vendt ned.
Forsikre deg om at ikke glassene ikke
berører hverandre.
Plasser lette redskaper i den øvre
kurven. Forsikre deg om at
gjenstandene ikke kan bevege seg
fritt.
Legg bestikk og små gjenstander i
bestikkurven.
Forsikre deg om at spylearmene kan
rotere fritt før du starter et program.
•
•
•
•
•
•
•
Filtrene er rene og korrekt installert.
Lokket på saltbeholderen sitter stramt
på.
Spylearmenes dyser ikke er tette.
Det er nok salt og skyllemiddel (med
mindre du bruker kombioppvaskmiddeltabletter).
Ordningen av gjenstandene i kurvene
er korrekt.
Programmet er egnet for typen
servise og smussgrad.
Korrekt mengde vaskemiddel er brukt.
10.6 Tømme kurvene
1. La serviset avkjøle seg før du tar det
ut av produktet. Varme elementer
kan lett bli skadet.
2. Tøm den nedre kurven først, og
deretter den øvre.
Når programmet er slutt, kan
det fortsatt være vann på
innsideoverflatene av
produktet.
10.5 Før start av et program
Før du starter det valgte programmet må
du sørge for at:
11. PLEIE OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Slå av produktet og trekk
støpselet ut av stikkontakten
før det utføres vedlikehold.
Skitne filtre og tette
spylearmer reduserer
vaskeresultatet. Kontroller
jevnlig, og rengjør dem etter
behov.
11.1 Rengjøre filtrene
C
B
A
Filtersystemet består av 3 deler.
1. Drei filteret (B) mot klokken og fjern
det.
NORSK
41
7. Monter filtrene (B) og (C) igjen.
8. Sett tilbake filteret (B) i det flatfilteret
(A). Drei det med klokken til det
låses.
2. Fjern filteret (C) ut av filteret (B).
3. Fjern det flate filteret (A).
4. Vask filtrene.
FORSIKTIG!
Feil plassering av filtrene
kan føre til dårlig
vaskeresultat og skade
produktet.
11.2 Rengjør den øverste
spylearmen
Vi anbefaler at du rengjører den øvre
spylearmen regelmessig for å unngå at
hullene tettes igjen av skitt.
5. Påse at det ikke er rester av mat eller
skitt på eller rundt kanten av
bunnpannen.
6. Sett det flate filteret tilbake (A). Sikre
at det er korrekt plassert under de 2
lederne.
Tette hull kan føre til utilfredsstillende
vaskeresultater.
1. Trekk ut den øvre kurven.
2. For å fjerne spylearmen fra kurven,
presser du den oppover og vrir den
samtidig med klokken.
42
www.electrolux.com
11.3 Utvendig rengjøring
•
•
•
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut.
Bare kun nøytrale rengjøringsmidler.
Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper eller
løsemidler.
11.4 Innvendig rengjøring
3. Rengjør spylearmen under rennende
vann. Bruk et redskap med tynn
spiss, f.eks. en tannpirker, for å
fjerne smusspartikler fra hullene.
•
•
•
•
Rengjør produktet forsiktig med en
myk, fuktig klut, inkludert
gummipakningen på døren.
For å opprettholde optimal ytelse for
produktet, bruk et spesifikt
rengjøringsprodukt for
oppvaskmaskiner minst én gang hver
måned. Følg instruksjonene på
produktpakningen nøye.
Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, skarpe
gjenstander, sterke kjemikalier,
skrubb eller løsemidler.
Ved jevnlig bruk av hurtigprogrammer,
kan det bygge seg opp fett og kalk
inne i produktet. For å unngå dette,
kjør langvarige programmer minst to
ganger per måned.
4. For å remontere spylearmen, presser
du den oppover og vrir den samtidig
mot klokken til den låses på plass.
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Uriktig reparasjon av
produktet kan utgjøre en fare
for brukerens sikkerhet. Alle
reparasjoner må kun utføres
av kvalifisert personell.
De aller fleste problemene som
oppstår under daglig bruk kan løses
uten å måtte ta kontakt med et
autorisert servicesenter.
Se tabellen under for informasjon om
mulige problemer.
NORSK
43
Ved enkelte problemer viser displayet en
alarmkode.
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Du kan ikke slå på produk‐ •
tet.
•
Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikrings‐
skapet.
Programmet starter ikke.
Kontroller at produktets dør er lukket.
Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
Produktet lader harpiksen på nytt i vannmykneren.
Varigheten på prosedyren er ca. 5 minutter.
•
•
•
Produktet tar ikke inn
vann.
Displayet viser
•
•
eller
.
•
•
•
Produktet tømmes ikke for
vann.
Kontroller om vannkranen er åpen.
Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for
lav. For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig
kommunen eller vannverket.
Kontroller at vannkranen ikke er tett.
Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett.
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i
klem.
•
•
•
•
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at filteret i uttaksslangen ikke er tett.
Kontroller at kupéfilter system ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i
klem.
•
Steng vannkranen og kontakt servicesenteret.
Produktet stopper og star‐
ter flere ganger under
bruk.
•
Dette er normalt. Det gir beste vaskeresultat, og spa‐
rer energi.
Programmet varer for len‐
ge.
•
Hvis starttidsforvalgalternativ er valgt, avbryt innstil‐
lingen eller vent til slutten av nedtellingen.
Aktiver TimeManager-tilvalget for å redusere pro‐
gramvarigheten.
Aktivering av tilvalgene kan øke programvarigheten.
Displayet viser
.
Lekkasjestoppsystemet er
på.
Displayet viser
.
•
•
Tid som gjenstår i display‐ •
et øker og hopper til ne‐
sten slutten av programva‐
righeten.
Dette er ikke et problem. Produktet fungerer som det
skal.
Liten lekkasje fra døren til
produktet.
Produktet står ikke plant. Løsne eller stram de regu‐
lerbare bena (hvis nødvendig).
Døren til produktet befinner seg ikke i midten av pro‐
duktet. Juster den bakre foten (hvis nødvendig).
•
•
44
www.electrolux.com
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Døren til produktet er van‐
skelig å lukke.
•
Rasle- eller bankelyder fra
innsiden av produktet.
•
Produktet utløser sikrin‐
gen.
Produktet står ikke plant. Løsne eller stram de regu‐
lerbare bena (hvis nødvendig).
Deler av serviset stikker ut av kurvene.
•
Serviset er ikke ordentlig ordnet i kurvene. Se brosjy‐
ren om innlasting i kurvene.
Pass på at spylearmene kan rotere fritt.
•
•
Strømstyrken er ikke nok til å tilføre alle produktene
strøm samtidig. Kontroller strømstyrken i støpselet
og kapasiteten til måleren, eller slå av et annet pro‐
dukt som er i bruk.
Intern elektrisk feil ved produktet. Kontakt et autori‐
sert servicesenter.
•
Se «Før første gangs
bruk», «Daglig bruk» eller
«Råd og tips» for andre
mulige årsaker.
Kontakt servicesenteret for alarmkoder
som ikke er beskrevet i tabellen.
Slå produktet av og på etter at du har
kontrollert det. Ta kontakt med
servicesenteret hvis feilen opptrer igjen.
12.1 Vaske- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Feil
Mulig årsak og løsning
Dårlige vaskeresultater.
•
•
•
Dårlige tørkeresultater.
•
•
•
•
•
Det er hvitaktige striper eller
blålig belegg på glass og
servise.
•
•
Se «Daglig bruk», «Råd og tips» og brosjyren om
innlasting i kurvene.
Bruk mer intensive vaskeprogrammer.
Rengjør dysene og filteret på spylearmen. Se kapit‐
telet «Stell og rengjøring».
Serviset har stått for lenge i det lukkede produktet.
Det finnes ikke noe skyllemiddel, eller doseringen
av skyllemiddelet er ikke tilstrekkelig. Still inn skyl‐
lemiddelnivået til et høyere nivå.
Det kan hende gjenstander av plast må tørkes med
et håndkle.
For best mulig tørkeytelse, aktiver AirDry og Xtra‐
Dry.
Vi anbefaler å alltid bruke skyllemiddel også i kom‐
binasjon med multi-tabletter.
For mye skyllemiddel slippes ut. Juster skyllemid‐
delnivået til et lavere nivå.
Mengden oppvaskmiddel er for stor.
NORSK
Feil
45
Mulig årsak og løsning
Det er flekker og tørre vann‐ •
flekker på glass og servise.
•
Det slippes ikke ut nok skyllemiddel. Still inn skylle‐
middelnivået til et høyere nivå.
Det kan være mengden skyllemiddel som er årsa‐
ken.
Serviset er vått.
For best mulig tørkeytelse, aktiver AirDry og Xtra‐
Dry.
Programmet har ingen tørkefase eller har en tørke‐
fase med en lav temperatur.
Skyllemiddelbeholderen er tom.
Det kan være mengden skyllemiddel som er årsa‐
ken.
Kvaliteten på multitablettene kan være årsaken.
Prøv et annet merke eller aktiver skyllemiddelbe‐
holderen og bruk skyllemiddel og multitabletter
sammen.
•
•
•
•
•
Innsiden av produktet er
vått.
•
Uvanlig skum under vasking. •
•
Spor av rust på bestikk.
•
•
Det er rester av oppvask‐
middel igjen i beholderen
når programmet er slutt.
•
•
•
Det er lukt inne i produktet.
•
Kalkrester på servise, i pro‐ •
duktet og på innsiden av dø‐ •
ren.
•
•
•
•
•
Dette er ikke et problem med produktet. Fuktig luft
kondenserer på produktveggene.
Bruk oppvaskmiddelet som er designet spesifikt for
oppvaskmaskiner.
Det er en lekkasje i skyllemiddelbeholderen. Kon‐
takt et autorisert servicesenter.
Det er for mye salt i vannet som brukes til vask. Se
«Vannmykneren».
Bestikk av sølv og rustfritt stål ble plassert sam‐
men. Unngå å sette gjenstander av sølv og rustfritt
stål nær hverandre.
Oppvaskmiddeltabletten ble sittende fast i beholde‐
ren og ble ikke godt nok vasket bort av vannet.
Vann kan ikke vaske bort oppvaskmiddelet fra be‐
holderen. Pass på at spylearmen ikke er blokkert
eller tett.
Påse at tingene i kurvene ikke hindrer at lokket på
oppvaskmiddelbeholderen åpnes.
Se «Innvendig rengjøring».
Saltnivået er lavt. Sjekk saltindikatoren.
Lokket på saltbeholderen er løst.
Springvannet ditt er hardt. Se «Vannmykneren».
Bruk salt og still inn på regenerering av vannmyk‐
ner når multifunksjonstabletter brukes. Se «Vann‐
mykneren».
Hvis det fortsatt er kalk til stede, rens produktet
med rensemiddel som er spesielt tilpasset dette
formålet.
Prøv et annet rengjøringsmiddel.
Kontakt produsentene av oppvaskmiddelet.
46
www.electrolux.com
Feil
Mulig årsak og løsning
Matt, misfarget eller skår i
servise.
•
•
•
Pass på at kun ting som kan vaskes i oppvaskma‐
skin vaskes i produktet.
Legg i og tøm kurvene nøye. Se brosjyren om inn‐
lasting i kurvene.
Plasser skjøre gjenstander i den øvre kurven.
Se «Før første gangs
bruk», «Daglig bruk» eller
«Råd og tips» for andre
mulige årsaker.
13. PRODUKTINFORMASJONSARK
Varemerke
Electrolux
Modell
ESL7325RO 911436335
Klassifisert kapastitet (standard plassering)
13
Energieffektivitetsklasse
A+++
Strømforbruk i kWh per år, basert på 280 standard
234
vaskesykluser ved bruk av fylling med kaldt vann og
bruk av øko-modus. Faktisk strømforbruk avhenger
av hvordan apparatet brukes.
Strømforbruk ved standard vaskesyklus (kWh)
0.832
Strømforbruk i av-modus (W)
0.10
Strømforbruk i fortsatt-på modus (W)
5.0
Vannforbruk i liter per år, basert på 280 standard va‐ 2940
skesykluser Faktisk vannforbruk avhenger av hvor‐
dan apparatet brukes.
Tørke-effektivitetsklasse på en skala fra G (minst ef‐ A
fektiv) til A (mest effektiv)
‘Standard-programmet’ er standard rengjøringsyklus
i henhold til informasjonen på vaskelappen. Dette
programmet er egnet til å vaske normalt skittent ser‐
vise og er det mest effektive programmet når det
gjelder kombinert strøm- og vannforbruk. Det vises
som "Øko" program.
Programtid for standard vaskesyklus (min)
240
Varighet av fortsatt-på modus (min)
5
Lydnivå (db(A) re 1pW)
42
Innebygget apparat J/N
Ja
NORSK
47
14. YTTERLIGERE TEKNISKE OPPLYSNINGER
Mål
Bredde / høyde / dybde (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrisk tilkobling 1)
Spenning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 - 60
bar (minimum og maksimum)
0.5 - 8
MPa (minimum og maksimum)
0.05 - 0.8
Kaldt eller varmt vann 2)
maks 60 °C
Vanntrykk
Vannforsyning
1) Se merkeskiltet for andre verdier.
2) Hvis varmtvannet kommer fra alternativ energikilde (for eksempel solcellepaneler), bruk
varmtvannsforsyningen for å redusere strømforbruket.
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
48
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................49
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................50
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................52
4. KONTROLLPANEL...........................................................................................53
5. PROGRAM....................................................................................................... 53
6. INSTÄLLNINGAR............................................................................................. 55
7. ALTERNATIV....................................................................................................58
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 59
9. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 60
10. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 62
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING..................................................................63
12. FELSÖKNING.................................................................................................65
13. INFORMATIONSBLAD...................................................................................69
14. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION.................................................... 69
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
49
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
50
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13-kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt
läge med de vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att
undvika att snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får
dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Av säkerhetsskäl, använd inte
produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
•
Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
SVENSKA
•
•
•
•
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Endast Storbritannien och Irland.
Denna produkt är utrustad med en 13
A nätkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en
13 A ASTA (BS 1362) säkring
användas.
2.3 Anslutning av vatten
•
•
•
•
Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
Tilloppsslangen har en
säkerhetsventil och en mantel med en
inre elkabel.
•
51
VARNING!
Farlig spänning.
Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
2.4 Användning
•
•
•
•
•
•
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.
Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
2.5 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
52
www.electrolux.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
Toppspolarm
Övre spolarmen
Nedre spolarmen
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor är en lampa som visas på
golvet under produktens lucka.
•
•
•
När programmet går igång tänds en
röd lampa som fortsätter lysa under
hela programmet.
När programmet är klart tänds en
grön lampa.
Om produkten drabbas av ett fel
blinkar den röda lampan.
5
7
6
8
9
10
11
12
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickkorg
Underkorg
Överkorg
4
Beam-on-Floor släcks när
produkten stängs av.
När AirDry är aktiverad
under torkningen kan det
hända att displayen på
golvet inte syns. Kontrollera
kontrollpanelen för att se om
programmet är klart.
SVENSKA
53
4. KONTROLLPANEL
1
1
2
3
4
5
2
3
Strömbrytare
Display
Delay -knapp
Program -knapp
MyFavourite -knapp
4
5
6
7
8
9
6
7
8 9
TimeManager -knapp
XtraDry -knapp
Reset -knapp
Kontrollampor
4.1 Indikatorlampor
Indikator
Beskrivning
Saltkontrollampa. Den lyser när saltbehållaren behöver fyllas på.
Kontrollampa för spolglans. Den lyser när spolglansen behöver fyllas
på.
5. PROGRAM
Programmens nummer i tabellen (P1,
P2, etc.) är enligt ordningen på
kontrollpanelen.
Programmens nummer i tabellen är enligt
ordningen på kontrollpanelen.
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Tillvalsfunktion
P1
•
•
•
•
•
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
•
XtraDry
•
XtraDry
1)
P2
P3
•
2)
3)
Normalt smuts‐
at
Porslin och be‐
stick
•
•
Allt
•
Porslin, bestick, •
kastruller och
pannor
•
•
Fördisk
Disk från 45 °C till 70
°C
Sköljning
Torkning
•
Blandad smuts‐
grad
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
Fördisk
•
Disk 50 °C och 65 °C •
Sköljning
Torkning
•
•
•
•
•
TimeManager
XtraDry
54
www.electrolux.com
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Tillvalsfunktion
P4
•
•
Hårt smutsat
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
Nyligen insatt
Porslin och be‐
stick
•
•
Disk 60 °C
Sköljning
•
XtraDry
•
Allt
•
Fördisk
4)
P5
P6
5)
6)
1) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbruk‐
ning för normalt smutsat porslin och bestick. Detta är standardprogrammet för testinstitut.
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar auto‐
matiskt temperaturen, mängden vatten och programtiden.
3) Med detta program kan du köra en disk med blandad smuts. Mycket kraftigt smutsad disk
i den nedre korgen och normalt smutsad disk i den övre korgen. Vattentrycket och vatten‐
temperaturen i den nedre korgen är högre än i den övre.
4) Detta program är utformat för att diska mycket smutsiga föremål med högt vattentryck
och vid hög temperatur.
5) Detta program är lämpligt för att diska en hel eller en halv maskin med nyligen insatt disk
eller disk med lite smuts under ett kortprogram.
6) Med detta program kan du snabbt skölja bort matrester från rätter och förhindra att lukt
bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
5.1 Förbrukningsvärden
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Längd
(min.)
P1
10.5
0.832
240
P2
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P5
10
0.9
30
P6
4
0.1
14
Program 1)
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner
kan ändra värdena.
SVENSKA
5.2 Information till provanstalter
För att få den information som krävs för
att utföra prestationstest (t.ex. enligt
EN60436), skicka ett mail till:
info.test@dishwasher-production.com
55
I din förfrågan ange produktnummer
(PNC) som finns på märkskylten.
För övriga frågor angående din
diskmaskin, se serviceboken som
medföljer din produkt.
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
Öppna användarläget genom att hålla in
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
,
,
,
and
displayen är tom.
och
Tillgängliga inställningar i
användarläge:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktiverar eller avaktiverar indikatorn
för spolglansfacket tomt.
• Spolglansnivån efter nödvändig dos.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Aktivering eller avaktivering av AirDry.
Eftersom produkten lagrar sparade
inställningar behöver man inte
konfigurera före varje program.
Ställa in programvalsläget
samtidigt tills indikatorerna
blinkar och
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter
hur hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
Produkten är i programvalsläge när
displayen visar programnumret P1.
Efter aktivering är produkten i
programvalsläge som standard. Om inte,
ställ in programvalsläge på följande sätt:
Håll in Reset tills produkten är i
programvalsläge.
Mjukgöring av hårt vatten
ökar förbrukningen av vatten
och energi samt
programvaraktigheten. Ju
högre nivå av
vattenavhärdare desto högre
förbrukning och längre tid.
Öppna användarläge
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
Vattenhårdhet
Tyska värden
(°dH)
Franska vär‐
den (°fH)
mmol / l
Clarke-gra‐
der
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
56
www.electrolux.com
Tyska värden
(°dH)
Franska vär‐
den (°fH)
mmol / l
Clarke-gra‐
der
Vattenhårdhet
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett vilken typ av tvättmedel som
används ska rätt vattenhårdhetsnivå
ställas in för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är inte
tillräckligt effektiva för att
mjuka upp hårt vatten.
Inställning av vattenhårdhet
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
.
•
Indikatorerna
är släckta.
•
•
Indikatorn
blinkar fortfarande.
På displayen visas den aktuella
,
inställningen: t.ex.
,
och
= nivå 5.
2. Tryck på
flera gånger för att
ändra inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om
torkningsresultatet är tillfredsställande
endast med multitabletter, kan du
inaktivera indikatorn för påfyllning av
spolglans. Använd alltid spolglans för
bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel eller
multitabletter utan spolglans, aktivera
indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
Avaktivera indikatorn för
spolglansfacket tomt
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
.
•
Indikatorerna
är släckta.
,
,
och
•
•
Indikatorn
blinkar fortfarande.
På displayen visas den aktuella
inställningen.
6.3 Indikatorn för
spolglansfacket tomt
–
= indikatorn för
spolglansfacket tomt är
avaktiverat.
Genom att använda spolglans kan
disken torkas utan att det blir ränder eller
fläckar. Det släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
–
= indikatorn för
spolglansfacket tomt är
aktiverat.
SVENSKA
2. Tryck på
för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.4 Spolglansnivå
Du kan ställa in hur mycket spolglans
som ska doseras mellan nivå 1 (minsta
mängd) och nivå 6 (största mängd). Nivå
0 inaktiverar spolglansfacket och
spolglans doseras inte.
Fabriksinställning: nivå 4.
Ställa in spolglansnivån
•
Indikatorerna
är släckta.
•
Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
På displayen visas den aktuella
•
,
och
Indikatorerna
är släckta.
•
•
Indikatorn
blinkar fortfarande.
På displayen visas den aktuella
inställningen.
–
= ljudsignalen är
avstängd.
–
= ljudsignalen är
påslagen.
2. Tryck på
för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.
.
,
,
•
6.6 AirDry
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
,
57
och
inställningen: t.ex.
= nivå 4.
– Nivåerna på spolglans går
från 0A till 6A där nivå 0A
innebär att spolglans inte
används.
flera gånger för att
2. Tryck på
ändra inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.5 Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera
dessa ljudsignaler.
Det finns även en ljudsignal som hörs
när programmet är klart. Ljudsignalen är
som standard inaktiverad, men det går
att aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
.
Under torkningsfasen
öppnas luckan och lämnas
på glänt.
FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt. Det
kan skada produkten.
Om luckan. efter ytterligare 3
minuter stängs, avslutas
pågående program.
AirDry aktiveras automatiskt med alla
program, ej inkluderat
tillämpligt).
(om
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet XtraDry eller aktivera AirDry.
58
www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET!
Om barn kan komma åt
produkten är det lämpligt att
avaktivera AirDry eftersom
öppning av luckan kan vara
farligt.
Avaktivering av AirDry
.
•
Indikatorerna
är släckta.
•
•
Indikatorn
blinkar fortfarande.
På displayen visas den aktuella
inställningen.
= AirDry är avaktiverad.
–
–
,
,
Spara MyFavourite-programmet
1. Ställa in valt program.
Det går också att ställa in tillämpliga
funktioner tillsammans med programmet.
2. Tryck och håll in
tills motsvarande
kontrollampa tänds.
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
Man kan bara spara ett program. En ny
inställning avbryter den tidigare.
och
= AirDry är aktiverad.
2. Tryck på
för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Ställa in MyFavouriteprogrammet
Tryck på
.
• Indikatorlampan MyFavourite
lyser.
• Displayen visar programmets
siffra och längd.
• Om tillvalsfunktionerna har
sparats tillsammans med
programmet, tänds
kontrollamporna som hör till
funktionerna.
6.7 MyFavourite
Med denna funktionen kan man ställa in
och spara de mest använda
programmen.
7. ALTERNATIV
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Om en funktion inte kan
användas till ett program,
tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar
den snabbt i några sekunder
och släcks sedan.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du väljer ickekompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som fortfarande
är aktiva förblir tända.
Aktivering av funktioner kan
påverka vatten- och
energiförbrukningen samt
programlängden.
7.1 XtraDry
Aktivera det här alternativet för att öka
torkeffekten.
XtraDry är ett permanent alternativ för
alla program förutom
. Det
SVENSKA
aktiveras automatiskt i nästa program.
Denna konfiguration kan ändras när som
helst.
Varje gång
aktiveras
stängs XtraDry av och måste
väljas manuellt.
Aktivering av XtraDry avaktiverar
TimeManager och vice versa.
Aktivering av XtraDry
Tryck på
.
Tillhörande indikator är tänd.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
7.2 TimeManager
59
Diskresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan
minska.
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Disk- och torkfaserna är
kortare.
TimeManager är som standard avstängd,
men kan aktiveras manuellt. Detta
alternativ kan inte kombineras med
XtraDry.
Aktivering av TimeManager
Tryck på
.
Tillhörande indikator är tänd.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
Med TimeManager kan du minska
programtiden på valt program med ca
50%.
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
eller bearbeta rester som kan finnas
kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och ladda inte korgarna
med disk.
Efter att programmet har startat laddar
maskinen hartset i vattenavhärdaren i
upp till 5 minuter. Diskfasen startar bara
när den här proceduren är klar.
Proceduren upprepas periodvis.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll saltbehållaren med
diskmedelssalt (tills den är full).
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast grovt salt
avsett för diskmaskinen. Fint
salt ökar risken för rost.
4. Skaka försiktigt på tratten i handtaget
för att få ut de sista kornen.
5. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
60
www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
6. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
det kortaste programmet
genast för att förhindra rost.
Stoppa inte in någon disk i
korgarna.
1. Öppna locket (C).
2. Fyll på spolglansfacket (B) tills
spolglansvätskan når markeringen
"MAX".
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Fyll på spolglansfacket när
indikatorn (A) blir klar.
8.2 Fylla på spolglansfacket
A
B
C
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om indikatorn för spolglans lyser,
fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta ett program som är
lämpligt för typen av disk och
smutsgrad.
SVENSKA
9.1 Använda diskmedel
A
B
61
Starta ett program med fördröjd
start
1. Ställ in program.
2. Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar önskad
tidsfördröjning (från 1 till 24 timmar).
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara diskmedel som
är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (A) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (B).
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, häll lite diskmedel på
insidan av produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
9.2 Ställa in och starta ett
program
Starta ett program
1. Låt luckan stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge.
3. Tryck flera gånger på
tills valt
programnummer visas på displayen.
Programnumret visas på displayen i
ca tre sekunder och sedan visas
programlängden.
• För att välja MyFavouriteprogrammet, tryck på
.
• Indikatorerna som hör till
MyFavourite-programmet är
tända.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Stäng luckan för att starta
programmet.
Indikatorn för
är tänd.
3. Stäng luckan för att starta
nedräkningen.
Under nedräkningen kan man öka
fördröjningstiden, men inte ändra
programvalet och funktionerna.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AirDryfunktionen.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
Håll in Reset tills produkten är i
programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in Reset tills produkten är i
programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
62
www.electrolux.com
Program klart
När programmet är klart visas 0:00 på
displayen.
Alla knappar är inaktiva utom
strömbrytaren.
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta
tills Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
Om du öppnar luckan innan Auto Off
aktiverats stängs produkten av
automatiskt.
2. Stäng vattenkranen.
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
•
•
•
•
•
•
Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj ett program med förtvättsfas om
så behövs.
Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
Se till att föremålen i korgarna inte
vidrör eller täcker över varandra. Bara
då kan vattnet helt komma åt och
diska all disk.
Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''Allt i
1''). Följ instruktionerna på
förpackningen.
Välj ett program enligt typen av tvätt
och hur smutsig den är.
erbjuder den mest effektiva
användningen av vatten och
energiförbrukning.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
•
•
Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.
I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder vanligt diskmedel
•
•
•
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
10.3 Vad du ska göra om du vill
sluta använda multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och spolglans ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
SVENSKA
10.4 Ladda korgarna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diska bara föremål som tål
maskindisk.
Ställ inte in föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar.
Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
Ta bort matrester från disken.
Blötlägg kokkärl med vidbränd mat
innan du ställer in dessa i maskinen.
Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
Se till att glas inte vidrör andra glas.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte kan flytta på
sig.
Lägg bestick och små föremål i
bestickkorgen.
Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.
•
•
•
•
•
•
•
63
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns salt och spolglans (såvida
du inte använder multitabletter).
Disken är korrekt placerad i korgarna.
Programmet är lämpligt för disken och
smutsgraden.
Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
När programmet är klart kan
det fortfarande finnas vatten
inuti maskinen.
10.5 Innan ett program startas
Innan du sätter på valt program måste du
se till att:
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem
vid behov.
11.1 Rengöra filtren
C
B
A
Filtersystemet består av tre delar.
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
64
www.electrolux.com
7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret
(A). Vrid medurs tills det låses på
plats.
2. Ta bort filtret (C) utan filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
4. Tvätta filtren.
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
11.2 Rengöring av den övre
spolarmen
Vi rekommenderar regelbunden
rengöring av den övre spolarmen för att
undvika att smuts täpper igen hålen.
5. Kontrollera att det inte finns några
matrester eller smuts i eller runt
kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se
till att det sitter rätt under de två
styrtapparna.
Tilltäppta hål kan ge oönskat resultat.
1. Dra ut överkorgen.
2. För att lossa spolarmen från korgen,
tryck den uppåt och vrid den
samtidigt medurs.
SVENSKA
65
11.3 Utvändig rengöring
•
•
•
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
11.4 Invändig rengöring
3. Skölj spolarmen under rinnande
vatten. Använd ett tunt spetsigt
verktyg, t.ex. en tandpetare, för att
avlägsna smuts från hålen.
•
•
•
•
Rengör produkten noga, inklusive
luckans gummipackning, med en mjuk
fuktad duk.
För att behålla din produkts
prestanda, använd ett
rengöringsmedel som är utformat
speciellt för diskmaskiner minst en
gång i månaden. Följ instruktionerna
noga på produktförpackningen.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, vassa verktyg, starka
kemikalier, avfettningsmedel eller
lösningsmedel.
Om man använder kortprogrammen
regelbundet kan det orsaka
uppbyggnad av fett och kalk i
produkten. Kör de långa programmen
minst två gånger per månad för att
förhindra det.
4. För att sätta tillbaka spolarmen, tryck
den uppåt och vrid den moturs tills
den låses på plats.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Felaktig reparation kan
utgöra en fara för
användarens säkerhet. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Se nedanstående tabell för information
om eventuella problem.
66
www.electrolux.com
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säk‐
ringsdosan.
Programmet startar inte.
•
•
Se till att luckan är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen
eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten laddar hartset inuti vattenavhärdaren. Pro‐
cedurens varaktighet är ca 5 minuter.
•
Produkten fylls inte med
vatten.
Displayen visar
eller
.
Maskinen inte tömmer ut
vattnet.
•
•
•
•
•
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
•
Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad servi‐
ce.
Maskinen stannar och star‐ •
tar om flera gånger under
en diskning.
Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresul‐
tat och energibesparingar.
Programmet varar för
länge.
Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställ‐
ningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Aktivera TimeManager-funktionen för att minska pro‐
gramlängden.
Aktivering av dessa funktioner kan lägga till tid till
programlängden.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
.
•
•
•
Den återstående tiden på
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av pro‐
gramtiden.
•
Det läcker lite från maskin‐ •
ens lucka.
•
Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de juster‐
bara fötterna (om tillämpligt).
Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre
foten (om tillämpligt).
SVENSKA
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Luckan är svår att stänga.
•
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de juster‐
bara fötterna (om tillämpligt).
Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
•
Skramlande/knackande
ljud inifrån maskinen.
•
Apparaten löser ut bryta‐
ren.
•
67
Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se bro‐
schyren om hur man laddar korgarna.
Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
•
Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla ap‐
parater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och
kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de ap‐
parater som används.
Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en aukto‐
riserad serviceverkstad.
•
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips"
för andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
•
•
•
Maskinen torkar disken då‐
ligt.
•
•
•
•
•
Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren
om hur man laddar korgarna.
Använd ett intensivare diskprogram.
Rengör spolarmunstyckena och filtret. Se kapitlet
"Underhåll och rengöring".
Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med
luckan stängd.
Det finns ingen spolglans eller så är mängden
spolglans för liten. Ställ in nivån på spolglansen till
en högre nivå.
Plastartiklar kan behöva handtorkas.
För bästa torkresultat, aktivera XtraDry och AirDry.
Vi rekommenderar att alltid använda spolglans,
även i kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och •
fläckar, eller blåaktiga be‐
läggningar på glas och dis‐
•
kgods.
Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ
in nivån på spolglansen till en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade •
vattendroppar på glas och
porslin.
•
Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
68
www.electrolux.com
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Disken är blöt.
•
•
•
•
•
För bästa torkresultat, aktivera XtraDry och AirDry.
Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas
med låg temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken.
Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfack‐
et och använd spolglans tillsammans med multitab‐
letterna.
Insidan på maskinen är blöt. •
Detta är normalt för maskinen. Fuktig luft konden‐
serar på produktens väggar.
Ovanligt skum under dis‐
kning.
•
Använd bara diskmedel som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en aukto‐
riserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
•
•
•
Det finns rester kvar i disk‐
medelsfacket vid slutet av
programmet.
•
•
•
Lukter inifrån maskinen.
•
Kalkavlagringar på porslin, i •
diskmaskinen och på insidan •
av dörren.
•
•
•
•
•
Tråkigt, missfärgat eller nag‐ •
gat porslin.
•
•
Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen.
Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades
tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och
rostfritt stål nära varandra.
Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde
inte sköljas bort med vatten.
Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket.
Se till att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på
diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Se "Intern rengöring".
Saltnivån är låg. Kontrollera saltindikatorn.
Saltbehållarens lock är löst.
Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vat‐
tenavhärdare".
Använd salt och ställ in avhärdningen även när
multifunktionstabletter används. Se avsnittet "Vat‐
tenavhärdare".
Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska ma‐
skinen rengöras med särskilda medel som är av‐
sedda för detta ändamål.
Testa ett annat diskmedel.
Kontakta diskmedelstillverkaren.
Se till att endast diskmaskinssäkra produkter dis‐
kas i maskinen.
Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se bro‐
schyren om hur man laddar korgarna.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
SVENSKA
69
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips"
för andra möjliga orsaker.
13. INFORMATIONSBLAD
Varumärke
Electrolux
Modell
ESL7325RO 911436335
Kapacitet i antal standardkuvert
13
Energieffektivitetsklass
A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 280
standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och för‐
brukning enligt energisparläge. Den faktiska energi‐
förbrukningen beror på hur maskinen används.
234
Energiförbrukning i en standarddiskcykel (kWh).
0.832
Effektförbrukning i frånläge (W)
0.10
Effektförbrukning i viloläge (W)
5.0
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 280 stan‐ 2940
darddiskcykler. . Den faktiska vattenförbrukningen
beror på hur maskinen används.
Torkeffektsklass på en skala från G (minst effektiv)
till A (effektivast)
A
"Standardprogrammet” är den standarddiskcykel
som informationen på etiketten och informationsbla‐
det hänför sig till. Detta program är avsett för dis‐
kning av normalt smutsat gods och är det effektivas‐
te programmet när det gäller kombinerad energioch vattenförbrukning. Det anges som "Eco"-pro‐
gram.
Vilolägets varaktighet (min)
240
Programtiden för standarddiskcykeln (min)
5
Luftburet akustiskt buller (db(A) re 1pW)
42
Inbyggd maskin J/N
Ja
14. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 - 60
70
www.electrolux.com
Vattentryck
Vattentillförsel
bar (min. och max.)
0.5 - 8
MPa (min. och max.)
0.05 - 0.8
Kallt eller varmt vatten2)
max 60 °C
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler) kan en varmvat‐
tensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
71
117887172-A-062019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement