Aeg FSB53627P Uživatelský manuál

Aeg FSB53627P Uživatelský manuál
FSB53627P
CS
HU
USER
MANUAL
Návod k použití
Myčka nádobí
Használati útmutató
Mosogatógép
2
27
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 6
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 7
5. VOLBA PROGRAMŮ............................................................................................ 8
6. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ .................................................................................... 10
7. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 13
8. DENNÍ POUŽITÍ..................................................................................................14
9. TIPY A RADY......................................................................................................16
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................18
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 21
12. INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU........................................................................ 25
13. DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE............................................................................. 26
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace
získáte na:
www.aeg.com/support
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
– pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a
maximální) musí být mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(MPa).
Dodržujte maximální počet 13 jídelních souprav.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Příbory vkládejte do košíčku ostrou špičkou dolů nebo
je vložte vodorovně do zásuvky na příbory ostrou
hranou dolů.
Nenechávejte spotřebič s otevřenými dvířky bez
dozoru, aby na ně nedopatřením někdo nestoupl.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.
Pokud má spotřebič větrací otvory umístěné vespod,
nesmí být zakryté např. kobercem.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není
nainstalován do vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
How to install your 60 cm
Dishwasher Sliding Hinge
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
ČESKY
•
•
•
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Spotřebič je vybaven 13A síťovou
zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku
v síťové zástrčce, použijte výhradně
13A pojistku ASTA (BS 1362) (pouze
pro Velkou Británii a Irsko).
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
Přívodní hadice s opláštěním je
vybavena bezpečnostním ventilem a
vnitřním síťovým kabelem.
zásuvky. Zkontaktujte autorizované
servisní středisko, aby vám přívodní
hadice byla vyměněna.
2.4 Použití spotřebiče
•
•
•
•
•
•
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Mycí prostředky pro myčky jsou
nebezpečné. Řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
balení mycího prostředku.
Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotřebiči.
Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte,
dokud se nedokončí program. Na
nádobí může zůstat trochu mycího
prostředku.
Na otevřená dvířka spotřebiče nic
nepokládejte a netlačte na ně.
Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít
k uvolnění horké páry.
2.5 Servis
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Uvědomte si, že opravy svépomocí a
neprofesionální opravy mohou mít
bezpečnostní následky a mohou
zneplatnit záruku.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
VAROVÁNÍ!
Nebezpečné napětí.
Jestliže se přívodní hadice poškodí,
okamžitě zavřete vodovodní kohoutek
a vytáhněte síťovou zástrčku ze
5
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
6
www.aeg.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
Stropní ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
Dolní ostřikovací rameno
Filtry
Typový štítek
Zásobník na sůl
Větrací otvor
3.1 Beam-on-Floor
Optická signalizace Beam-on-Floor
promítá světlo na podlahu pod dvířky
spotřebiče.
•
•
Po spuštění programu se rozsvítí
červené světlo. Bude svítit po celou
dobu trvání programu.
Zelená kontrolka se rozsvítí po
dokončení programu.
5
7
6
8
9
10
11
12
Dávkovač leštidla
Dávkovač mycího prostředku
Košíček na příbory
Dolní koš
Horní koš
•
4
V případě poruchy spotřebiče začne
blikat červená kontrolka.
Optická signalizace Beamon-Floor se vypne spolu s
vypnutím spotřebiče.
ČESKY
7
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
1
2
3
4
2
4
3
Tlačítko Zap/Vyp
Tlačítko Delay Start
Displej
Volicí lišta MY TIME
5
6
5 Tlačítka EXTRAS
6 Tlačítko AUTO Sense
4.1 Displej
4.2 ECOMETER
A
ECOMETER značí, jaký má volba
programu dopad na spotřebu energie a
vody. Čím více čárek svítí, tím nižší je
spotřeba.
B
C
A. ECOMETER
B. Kontrolky
C. Ukazatel času
B
značí ekologicky nejšetrnější
volbu programu pro běžně zašpiněnou
náplň.
4.3 Ukazatele
Ukazatel
Popis
Ukazatel stavu leštidla. Zobrazuje se, když dávkovač leštidla potřebuje do‐
plnit. Viz „Před prvním použitím“.
Ukazatel množství soli. Zobrazuje se, když zásobník soli potřebuje doplnit.
Viz „Před prvním použitím“.
Ukazatel Machine Care. Zobrazuje se, když spotřebič potřebuje vnitřní či‐
štění pomocí programu Machine Care. Viz „Čištění a údržba“.
Ukazatel sušicí fáze. Zobrazuje se, když je zvolen program se sušicí fází.
Bliká během fáze sušení. Viz „Volba programu“.
8
www.aeg.com
5. VOLBA PROGRAMŮ
5.1 MY TIME
se o standardní program pro
zkušebny.
Pomocí volicí lišty MY TIME můžete
zvolit vhodný mycí program vycházející z
délky programu, která čítá 30 minut až
čtyři hodiny.
5.2 EXTRAS
Volbu programu můžete upravit podle
vašich potřeb zapnutím EXTRAS.
ExtraPower
ExtraPower zlepšuje výsledky mytí u
zvoleného programu. Tato funkce
zvyšuje teplotu a délku mytí.
A
B
C
D
GlassCare
E
GlassCare nabízí speciální péči o
choulostivou náplň. Tato funkce brání
rychlým změnám teploty mytí u
zvoleného programu a snižuje ji na 45
°C. Chrání se tím sklo před poškozením.
A. Quick je nejkratší program (30min)
vhodný k mytí čerstvě nebo lehce
zašpiněné náplně.
B. 1h je program vhodný pro mytí
čerstvě nebo lehce zašpiněné náplně
s lehce přischnutými nečistotami.
C. 1h 30min je program vhodný k mytí
a sušení normálně zašpiněného
nádobí.
D. 2h 40min je program vhodný k mytí
a sušení silně zašpiněného nádobí.
E. ECO je nejdelší program (4h), který
nabízí nejúspornější spotřebu vody a
energie při mytí normálně
zašpiněného nádobí a příborů. Jedná
5.3 AUTO Sense
Program AUTO Sense automaticky
upraví mycí program podle typu náplně.
Spotřebič zjistí stupeň zašpinění a
množství nádobí v koších. Nastaví
teplotu a množství vody a také délku
mytí.
5.4 Přehled programů
Program
Druh náplně
Stupeň zašpi‐ Fáze programu
nění
Quick
•
•
•
Nádobí
Příbory
Čerstvé
•
•
•
•
1h
•
•
Nádobí
Příbory
•
•
Čerstvé
Lehce
přischlé
•
•
•
•
EXTRAS
Mytí 50 °C
•
Průběžný oplach
•
Konečný oplach 45
°C
AirDry
ExtraPower
GlassCare
Mytí 60 °C
•
Průběžný oplach
•
Konečný oplach 50
°C
AirDry
ExtraPower
GlassCare
ČESKY
Program
Druh náplně
Stupeň zašpi‐ Fáze programu
nění
1h 30min
•
•
•
•
Nádobí
Příbory
Hrnce
Pánve
•
•
•
•
•
•
Nádobí
Příbory
Hrnce
Pánve
•
2h 40min
Normální
Lehce
přischlé
•
•
•
•
•
•
Normální
až silné
Přischlé
•
•
•
•
•
•
ECO
•
•
•
•
Nádobí
Příbory
Hrnce
Pánve
•
•
Normální
Lehce
přischlé
•
•
•
•
•
•
AUTO Se‐
nse
•
•
•
•
Nádobí
Příbory
Hrnce
Pánve
Program se
přizpůsobí
všem stupňům
zašpinění.
•
•
•
•
•
•
Machine
Care
•
Bez náplně Tento program •
vyčistí vnitřek •
spotřebiče.
•
•
EXTRAS
Mytí 60 °C
•
Průběžný oplach
•
Konečný oplach 55
°C
Sušení
AirDry
ExtraPower
GlassCare
Předmytí
•
Mytí 60 °C
•
Průběžný oplach
Konečný oplach 60
°C
Sušení
AirDry
ExtraPower
GlassCare
Předmytí
•
Mytí 50 °C
•
Průběžný oplach
Konečný oplach 55
°C
Sušení
AirDry
ExtraPower
GlassCare
Předmytí
EXTRAS nelze
Mytí 50 - 60 °C
použít spolu s tímto
Průběžný oplach
programem.
Konečný oplach 60
°C
Sušení
AirDry
Mytí 70 °C
Průběžný oplach
Závěrečný oplach
AirDry
EXTRAS nelze
použít spolu s tímto
programem.
Údaje o spotřebě
Program 1)
Voda (l)
Energie (kWh)
Délka (min)
Quick
9.3 - 11.4
0.54 - 0.66
30
1h
10.6 - 12.9
0.80 - 0.93
60
1h 30min
10.4 - 12.7
0.97 - 1.10
90
2h 40min
10.8 - 13.2
0.97 - 1.11
160
10.5
0.821
240
9.6 - 13.1
0.74 - 1.06
120 - 170
ECO
AUTO Sense
9
10
www.aeg.com
Program 1)
Voda (l)
Energie (kWh)
Délka (min)
Machine Care
8.9 - 10.9
0.58 - 0.70
60
1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, na zvole‐
ných funkcích a na množství nádobí.
Informace pro zkušebny
Chcete-li získat potřebné informace k
provádění testu výkonnosti (např. podle
normy EN60436), zašlete e-mail na
adresu:
info.test@dishwasher-production.com
Ve vaší žádosti uveďte výrobní číslo
(PNC) uvedené na typovém štítku.
V souvislosti s jakýmikoli dalšími dotazy
ohledně vaší myčky nádobí si pročtěte
servisní příručku dodanou s vaším
spotřebičem.
6. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
Spotřebič lze nastavit změnou
základních nastavení podle vašich
potřeb.
Číslo
Nastavení
Hodnoty
Popis1)
1
Tvrdost vody
Od stupně 1L
do stupně 10L
(výchozí: 5L)
Slouží k nastavení změkčovače vody podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
2
Množství lešti‐
dla
Od stupně 0A
do stupně 6A
(výchozí: 4A)
Slouží k úpravě stupně leštidla podle
potřebného dávkování.
3
Zvuk konce
On
Slouží k zapnutí či vypnutí zvukové signali‐
Off (výchozí na‐ zace konce programu.
stavení)
4
Automatické
otevírání dvířek
On (výchozí na‐ Slouží k zapnutí či vypnutí funkce AirDry.
stavení)
Off
5
Tóny tlačítek
On (výchozí na‐ Slouží k zapnutí či vypnutí zvuku stisknu‐
stavení)
tých tlačítek.
Off
6
Volba poslední‐
ho programu
On
Slouží k zapnutí či vypnutí automatické vol‐
Off (výchozí na‐ by posledního použitého programu a funk‐
stavení)
cí.
1) Více podrobností naleznete v informacích v této kapitole.
Základní nastavení můžete změnit v
režimu nastavení.
nastavení. U každého nastavení bliká
vyhrazená čárka ECOMETER.
Když je spotřebič v režimu nastavení,
čárky ECOMETER reprezentují dostupná
Pořadí základních nastavení
prezentovaných v tabulce je také
pořadím nastavení na ECOMETER:
ČESKY
11
Změkčovač by měl být nastaven podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody v místě vašeho bydliště
zjistíte u místního vodárenského
podniku. K zajištění dobrých výsledků
mytí je důležité nastavit správný stupeň
změkčovače vody.
1 2
3 4 5 6
Změkčování tvrdé vody
zvyšuje spotřebu vody a
energie a také prodlužuje
délku programu. Čím vyšší
stupeň změkčovače vody,
tím vyšší spotřeba a doba.
6.1 Změkčovač vody
Změkčovač vody odstraňuje z přiváděné
vody minerály a soli, které by mohly mít
škodlivé nebo nežádoucí účinky na
výsledky mytí nebo na spotřebič.
Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím
je voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje
v ekvivalentních stupních tvrdosti.
Tvrdost vody
Německé stup‐
ně (°dH)
Francouzské
stupně (°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Nastavení změkčo‐
vače vody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Nastavení z výroby.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
Bez ohledu na použitý typ mycího
prostředku nastavte správný stupeň
změkčovače vody, který udrží
ukazatel doplnění soli zapnutý.
Kombinované mycí tablety
obsahující sůl nejsou
dostatečně účinné, aby
změkčily tvrdou vodu.
6.2 Množství leštidla
Leštidlo pomáhá usušit nádobí bez
šmouh a skvrn. Leštidlo se automaticky
uvolňuje během horké oplachovací fáze.
Je možné nastavit množství
uvolňovaného leštidla.
Je-li komora dávkovače leštidla prázdná,
kontrolka dávkovače leštidla se rozsvítí a
signalizuje, že je nutné leštidlo doplnit.
12
www.aeg.com
Pokud jsou výsledky sušení uspokojivé,
když používáte pouze kombinované
tablety, lze dávkovač leštidla a kontrolku
vypnout. Nicméně pro nejlepší výsledky
sušení vždy používejte leštidlo a mějte
kontrolku leštidla zapnutou.
Pro vypnutí dávkovače leštidla a
kontrolky nastavte stupeň leštidla na 0A.
6.3 Zvuk konce
Můžete zapnout zvukový signál, který
zazní po dokončení programu.
Zvuková signalizace zazní
také, když dojde k poruše
spotřebiče. Tyto signály
nelze vypnout.
6.4 AirDry
AirDry zlepšuje výsledky sušení. Dvířka
spotřebiče se automaticky otevřou
během sušicí fáze a zůstanou otevřená.
Když funkce AirDry otevře
dvířka, Beam-on-Floor
nemusí být plně vidět. Ke
zjištění, zda se program
dokončil, se podívejte na
ovládací panel.
6.5 Tóny tlačítek
Tlačítka na ovládacím panelu vydávají
zvuk cvaknutí, když je stisknete. Tento
zvuk můžete vypnout.
6.6 Volba posledního
programu
Můžete nastavit automatickou volbu
posledního použitého programu a funkcí.
Poslední program, který byl dokončen
před vypnutím spotřebiče, je uložen.
Poté se nastaví automaticky po zapnutí
spotřebiče.
Když je volba posledního programu
vypnutá, výchozím programem je ECO.
6.7 Režim nastavení
Jak procházet nabídkami v
režimu nastavení
V režimu nastavení můžete procházet
nabídkami pomocí volicí lišty MY TIME.
Funkce AirDry se automaticky zapne u
všech programů.
POZOR!
Nepokoušejte se zavřít
dvířka spotřebiče po dobu
dvou minut po automatickém
otevření. Spotřebič by se
mohl poškodit.
POZOR!
Pokud mají ke spotřebiči
přístup děti, doporučujeme
vypnout funkci AirDry.
Automatické otevírání dvířek
by mohlo představovat
nebezpečí.
A
B
C
A. Tlačítko Předchozí
B. Tlačítko SPRÁVNĚ
C. Tlačítko Další
Použijte Předchozí a Další k přepnutí
mezi základními nastaveními a ke změně
jejich hodnot.
Použijte SPRÁVNĚ k zadání zvoleného
nastavení a k potvrzení změny jeho
hodnoty.
ČESKY
Jak aktivovat režim nastavení
Do režimu nastavení můžete přejít před
spuštěním programu. Do režimu
nastavení nemůžete přejít, když je
spuštěn program.
Do režimu nastavení přejdete
současným stisknutím a podržením
a
na cca tři
tlačítek
sekundy.
Kontrolky týkající se Předchozí,
SPRÁVNĚ a Další svítí.
Jak změnit nastavení
Ujistěte se, že je spotřebič v režimu
nastavení.
1. Použijte Předchozí nebo Další k
navolení čárky ECOMETER
vyhrazené pro požadované
nastavení.
• Čárka ECOMETER vyhrazená
pro zvolené nastavení bliká.
13
•
Na displeji se zobrazí aktuální
hodnota nastavení.
2. Stisknutím SPRÁVNĚ zadejte
nastavení.
• Čárka ECOMETER vyhrazená
pro zvolené nastavení svítí.
Ostatní čárky nesvítí.
• Aktuální hodnota nastavení bliká.
3. Použijte Předchozí nebo Další ke
změně hodnot.
4. Stisknutím SPRÁVNĚ potvrďte
nastavení.
• Nové nastavení je uloženo.
• Spotřebič se vrátí na seznam
základního nastavení.
5. Současně stiskněte a podržte
a
po dobu cca tří sekund k
opuštění režimu nastavení.
Spotřebič se vrátí k volbě programu.
Uložená nastavení budou platná, dokud
je opět nezměníte.
7. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda aktuální stupeň
změkčovače vody odpovídá
tvrdosti vaší vody. Pokud ne,
nastavte stupeň změkčovače
vody.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Spusťte program Quick k odstranění
jakýchkoliv zbytků z výroby.
Nepoužívejte mycí prostředek a
nevkládejte nádobí do košů.
Po spuštění programu spotřebič
regeneruje pryskyřice ve změkčovači
vody po dobu až pěti minut. Mycí fáze se
spustí až po dokončení této procedury.
Tato procedura se pravidelně opakuje.
mycích výsledků při každodenním
používání.
Jak doplnit zásobník na sůl
1. Otočením víčka proti směru
hodinových ručiček otevřete
zásobník na sůl.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody
(pouze při prvním plnění).
3. Naplňte zásobník solí (dokud není
zcela plný).
7.1 Zásobník na sůl
POZOR!
Používejte výhradně hrubou
sůl určenou pro myčky.
Jemná sůl zvyšuje riziko
koroze.
Sůl se používá k regeneraci pryskyřice
ve změkčovači vody a k zajištění dobrých
4. Opatrně zatřeste trychtýřem, aby se
dovnitř dostala poslední zrnka.
5. Odstraňte sůl, která se vysypala
okolo zásobníku na sůl.
14
www.aeg.com
POZOR!
Používejte pouze leštidlo pro
myčky nádobí.
6. Zavřete zásobník na sůl otočením
jeho víčka po směru hodinových
ručiček.
POZOR!
Při plnění může ze
zásobníku na sůl unikat
voda nebo sůl. Po doplnění
soli do zásobníku ihned
spusťte nejkratší program
jako prevenci před korozí.
Do košů nevkládejte žádné
nádobí.
1. Otevřete víčko (C).
2. Doplňte dávkovač leštidla (B), dokud
kapalina nedosáhne hladiny „MAX“.
3. Rozlité leštidlo setřete savým
hadříkem, aby se netvořilo přílišné
množství pěny.
4. Zavřete víčko. Ujistěte se, že víčko
zaklapne zpět.
Dávkovač leštidla doplňte,
když ukazatel leštidla (A)
zesvětlá.
7.2 Jak plnit dávkovač
leštidla
A
B
C
8. DENNÍ POUŽITÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stiskněte a podržte , dokud se
nezapne spotřebič.
3. Naplňte zásobník na sůl, pokud je
prázdný.
4. Naplňte dávkovač leštidla, pokud je
prázdný.
5. Naplňte koše.
6. Přidejte mycí prostředek.
7. Zvolte a spusťte program.
8. Po dokončení programu zavřete
vodovodní kohoutek.
ČESKY
8.1 Použití mycího
prostředku
A
B
C
POZOR!
Používejte pouze mycí
prostředek pro myčky
nádobí.
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) a
otevřete víko (C).
2. Mycí prostředek či tabletu vložte do
komory (B).
3. Pokud má program fázi předmytí,
naneste na vnitřní stranu dvířek
spotřebiče trochu mycího prostředku.
4. Zavřete víko. Ujistěte se, že víko
zaklapne zpět.
8.2 Jako zvolit a spustit
program pomocí volicí lišty
MY TIME
1. Posuňte prstem přes volicí lištu
MY TIME pro volbu vhodného
programu.
• Kontrolka daného zvoleného
programu se rozsvítí.
• ECOMETER značí stupeň
spotřeby energie a vody.
• Na displeji se zobrazí délka
programu.
2. Zapněte použitelné funkce EXTRAS,
jsou-li zapotřebí.
3. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
15
8.3 Jak zapnout funkci
EXTRAS
1. Zvolte program pomocí volicí lišty
MY TIME.
2. Stiskněte tlačítko vyhrazené funkci,
kterou chcete zapnout.
• Kontrolka daného tlačítka se
rozsvítí.
• Na displeji se zobrazí
aktualizovaná délka programu.
• ECOMETER značí aktualizovaný
stupeň spotřeby energie a vody.
Ve výchozím nastavení je
nutné před spuštěním
programu pokaždé navolit
požadované funkce.
Pokud je zapnuta volba
posledního programu,
uložené funkce se aktivují
automaticky spolu s
programem.
Během spuštěného
programu již není možné
funkce vypnout či zapnout.
Ne všechny funkce jsou
vzájemně slučitelné.
Zapnuté funkce často
zvyšují spotřebu vody a
energie a také délku
programu.
8.4 Jak spustit program
AUTO Sense
1. Stiskněte
.
• Kontrolka daného tlačítka se
rozsvítí.
• Na displeji se zobrazí maximální
možná délka programu.
MY TIME a EXTRAS nelze
použít spolu s tímto
programem.
2. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Spotřebič detekuje typ náplně a upraví
vhodný mycí program. Během programu
snímače několikrát zapracují a počáteční
délka programu se může zkrátit.
16
www.aeg.com
8.5 Odložení spuštění
programu
8.8 Otevření dvířek za chodu
spotřebiče
1. Zvolte program.
Pokud otevřete dvířka během
probíhajícího programu, spotřebič
přeruší svůj chod. Může to mít vliv na
spotřebu energie a délku programu.
Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič
pokračovat od okamžiku přerušení.
, dokud se
2. Opakovaně stiskněte
na displeji nezobrazí čas odloženého
startu, který chcete nastavit (1 – 24
hodin).
Kontrolka daného tlačítka se rozsvítí.
3. Odpočet spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Během odpočtu nelze měnit dobu
odkladu a volbu programu.
Pokud dvířka otevřete
během sušicí fáze na déle
než 30 sekund, probíhající
program se ukončí. Jsou-li
dvířka otevřena
prostřednictvím funkce
AirDry, k tomuto nedojde.
Po dokončení odpočtu se spustí
program.
8.6 Jak zrušit odložený start
během jeho odpočítávání
Stiskněte a podržte
po dobu asi tří
sekund.
Spotřebič se vrátí k volbě programu.
Když zrušíte odložený start,
musíte opět nastavit
program.
8.7 Jak zrušit probíhající
program
Stiskněte a podržte
po dobu asi tří
sekund.
Spotřebič se vrátí k volbě programu.
Před spuštěním nového
programu zkontrolujte, zda
je v dávkovači mycí
prostředek.
8.9 Funkce Auto Off
Tato funkce šetří energii vypnutím
spotřebiče, když nepracuje.
Tato funkce se automaticky spustí:
• Když je program dokončen.
• Po pěti minutách, kdy nebyl spuštěn
žádný program.
8.10 Konec programu
Po dokončení mycího programu se na
displeji zobrazí 0:00.
Funkce Auto Off vypne spotřebič
automaticky.
Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp
nesvítí.
9. TIPY A RADY
9.1 Obecné informace
Následující rady zajistí optimální
výsledky mytí a sušení při každodenním
používání a také pomohou chránit životní
prostředí.
•
•
•
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla,
které dejte do odpadu.
Nádobí neoplachujte ručně. V případě
potřeby nastavte program s fází
předmytí.
Vždy využijte celý objem košů.
•
•
•
Ujistěte se, že se kusy nádobí v
koších nedotýkají nebo nepřekrývají.
Pouze tak se voda zcela dostane k
nádobí a umyje ho.
Můžete používat odděleně mycí
prostředek, leštidlo a sůl nebo můžete
používat kombinované tablety (např.
„Vše v 1“). Řiďte se pokyny na balení.
Nastavte program pro daný druh
náplně a stupeň zašpinění. Program
ECO nabízí nejúspornější spotřebu
vody a energie.
ČESKY
9.2 Použití soli, leštidla a
mycího prostředku
•
•
•
•
Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí.
Jiné výrobky by mohly spotřebič
poškodit.
V oblastech s tvrdou nebo velmi
tvrdou vodou doporučujeme k
dosažení nejlepších výsledků mytí a
sušení používat samostatný mycí
prostředek (prášek, gel, tablety bez
doplňujících činidel), leštidlo a sůl
odděleně.
Mycí tablety se u krátkých programů
zcela nerozpustí. Abyste zabránili
usazování zbytků mycího prostředku
na nádobí, doporučujeme používat
tablety s dlouhými programy.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné. Řiďte se
pokyny na balení mycího prostředku.
9.3 Co dělat, pokud chcete
přestat používat mycí tablety
Než začnete odděleně používat mycí
prostředek, sůl a leštidlo, proveďte
následující kroky:
1. Nastavte nejvyšší stupeň
změkčovače vody.
2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a
dávkovač leštidla plný.
3. Spusťte program Quick. Nepřidávejte
mycí prostředek a nevkládejte nádobí
do košů.
4. Po dokončení programu nastavte
změkčovač vody na stupeň tvrdosti
vody v místě vašeho bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
9.4 Před spuštěním programu
Před spuštěním zvoleného programu se
ujistěte, že:
•
•
•
•
Filtry jsou čisté a správně
nainstalované.
Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
Je doplněno dostatečné množství soli
a leštidla (pokud nepoužíváte
kombinované mycí tablety).
•
•
•
17
Rozmístění nádobí v koších je
správné.
Program je vhodný pro daný druh
náplně a stupeň zašpinění.
Používá se správné množství mycího
prostředku.
9.5 Plnění košů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič používejte pouze k mytí
nádobí, které lze mýt bezpečně v
myčce.
Nemyjte ve spotřebiči předměty
vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku,
mědi nebo cínu.
Nemyjte ve spotřebiči předměty, které
sají vodu (houby, hadry).
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla.
Nádobí s připáleným jídlem před
mytím ve spotřebiči namočte.
Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
Přesvědčte se, že se sklenice
vzájemně nedotýkají.
Lehké kusy vložte do horního koše.
Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy
nádobí nehýbaly.
Malé kusy nádobí a příbory vložte do
košíčku na příbory.
Horní koš přesuňte nahoru, aby velké
kusy nádobí bylo možné vložit do
dolního koše.
Před spuštěním programu
zkontrolujte, zda se ostřikovací
ramena mohou volně otáčet.
9.6 Vyprazdňování košů
1. Nádobí před vyjmutím z myčky
nechte vychladnout. Horké nádobí se
snadněji poškodí.
2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a
teprve poté horní.
Po dokončení programu
může na vnitřních plochách
spotřebiče stále zůstávat
voda.
18
www.aeg.com
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
10.2 Čištění vnitřního
prostoru
VAROVÁNÍ!
Před každou údržbou kromě
spuštění programu Machine
Care spotřebič vždy vypněte
a vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
•
•
Zanesené filtry a ucpaná
ostřikovací ramena
negativně ovlivňují výsledky
mytí. Pravidelně tyto prvky
kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
•
Pečlivě očistěte spotřebič včetně
pryžového těsnění dvířek vlhkým
měkkým hadříkem.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, ostré nástroje, silné
chemikálie, drátěnky nebo
rozpouštědla.
K uchování nejlepšího výkonu vašeho
spotřebiče použijte alespoň jednou za
dva měsíce speciální čisticí
prostředek pro myčky nádobí. Řiďte
se pečlivě pokyny na balení výrobku.
Pro optimální výsledky čištění spusťte
program Machine Care.
10.1 Machine Care
•
Machine Care je program vyhrazený pro
mytí vnitřku spotřebiče s optimálními
výsledky. Odstraňuje vodní kámen a
usazenou mastnotu.
10.3 Čištění vnějších ploch
Když spotřebič detekuje potřebu čištění,
rozsvítí se kontrolka . K vyčištění
vnitřku spotřebiče spusťte program
Machine Care.
•
•
Jak spustit program Machine
Care
Před spuštěním programu
Machine Care vyčistěte filtry
a ostřikovací ramena.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí
prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, drátěnky nebo
rozpouštědla.
10.4 Čištění filtrů
Systém filtru se skládá ze tří částí.
1. Použijte prostředek na odstraňování
vodního kamene nebo čisticí
prostředek navržený speciálně pro
myčky nádobí. Řiďte se pokyny na
obalu. Do košů nevkládejte žádné
nádobí.
2. Současně stiskněte a podržte
•
a
C
B
po dobu cca tří sekund.
Kontrolky
a
blikají.Na displeji se
zobrazí délka programu.
3. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Po dokončení programu kontrolka
zhasne.
A
1. Otočte filtrem (B) proti směru
hodinových ručiček a vyndejte jej.
ČESKY
19
7. Sestavte filtry (B) a (C).
8. Vložte zpět filtr (B) do plochého filtru
(A). Otočte jím po směru hodinových
ručiček, dokud se nezajistí.
2. Vyndejte filtr (C) z filtru (B).
3. Vyjměte plochý filtr (A).
4. Filtry omyjte.
POZOR!
Nesprávné umístění filtrů
může mít z následek špatné
výsledky mytí a poškození
spotřebiče.
10.5 Čištění dolního
ostřikovacího ramene
Dolní ostřikovací rameno doporučujeme
pravidelně čistit, abyste zabránili ucpání
otvorů nečistotami.
5. Zkontrolujte, zda ve sběrné jímce
nebo kolem ní nejsou žádné zbytky
jídel a nečistot.
6. Vložte zpět plochý filtr (A). Ujistěte
se, že je správně umístěn pod dvěma
vodicími drážkami.
Ucpané otvory způsobují neuspokojivé
výsledky mytí.
1. Dolní ostřikovací rameno vyjmete
jeho vytažením směrem nahoru.
20
www.aeg.com
2. K odpojení ostřikovacího ramene z
koše zatlačte ostřikovací rameno
směrem vzhůru a současně jím
otočte ve směru hodinových ručiček.
2. Ostřikovací rameno omyjte pod
tekoucí vodou. Pomocí tenkého
špičatého nástroje, např. párátka,
odstraňte nečistoty z otvorů.
3. Ostřikovací rameno omyjte pod
tekoucí vodou. Pomocí tenkého
špičatého nástroje, např. párátka,
odstraňte nečistoty z otvorů.
3. Dolní ostřikovací rameno
nainstalujete zpět zatlačením ramene
směrem dolů.
4. K připojení ostřikovacího ramene
zpět ke koši zatlačte ostřikovací
rameno směrem vzhůru a současně
jím otočte proti směru hodinových
ručiček, dokud nezaklapne na místo.
10.6 Čištění horního
ostřikovacího ramene
Doporučujeme pravidelně čistit horní
ostřikovací rameno, abyste zabránili
ucpání otvorů nečistotami.
Ucpané otvory způsobují neuspokojivé
výsledky mytí.
1. Horní koš vytáhněte ven.
ČESKY
10.7 Čištění stropního
ostřikovacího ramene
Stropní ostřikovací rameno
doporučujeme pravidelně čistit, abyste
zabránili ucpání otvorů nečistotami.
Ucpané otvory způsobují neuspokojivé
výsledky mytí.
21
hodinových ručiček a vytažením
ramene směrem dolů.
3. Ostřikovací rameno omyjte pod
tekoucí vodou. Pomocí tenkého
špičatého nástroje, např. párátka,
odstraňte nečistoty z otvorů. Otvory
propláchněte, aby částice nečistot
byly vymyty zevnitř.
Stropní ostřikovací rameno je umístěno
na stropu spotřebiče. Ostřikovací rameno
(C) je instalováno v přívodní trubce (A)
pomocí úchytného prvku (B).
C
B
A
1. Abyste se k ostřikovacímu ramenu
snadněji dostali, přesuňte horní koš
do nejnižší pozice.
2. Ostřikovací rameno (C) z přívodní
trubky (A) odpojíte otočením
úchytného prvku (B) proti směru
4. Ostřikovací rameno (C) nainstalujete
zpět tak, že úchytný prvek (B)
vsunete do ostřikovacího ramene a
upevníte ho v přívodní trubce (A)
otočením ve směru hodinových
ručiček. Úchytný prvek musí
zaklapnout na místo.
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Nesprávná oprava
spotřebiče může
představovat riziko pro
bezpečnost uživatele.
Jakékoliv opravy musí
provést kvalifikovaný
personál.
Většinu problémů, které se objeví, lze
vyřešit bez nutnosti kontaktovat
autorizované servisní středisko.
Informace o možných potížích naleznete
v níže uvedené tabulce.
U některých poruch se na displeji zobrazí
výstražný kód.
Problém a výstražný kód
Možná příčina a řešení
Nelze zapnout spotřebič.
•
•
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
22
www.aeg.com
Problém a výstražný kód
Možná příčina a řešení
Nespustil se program.
•
•
•
Spotřebič se neplní vodou.
Na displeji se zobrazí
nebo
•
•
.
•
•
•
Spotřebič nevypouští vodu.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vy‐
čkejte do konce odpočítávání.
Spotřebič zregeneruje pryskyřice uvnitř změkčovače vo‐
dy. Délka této procedury je přibližně pět minut.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody.
Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodáren‐
ský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
•
•
•
•
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že není zanesený filtr ve vypouštěcí hadici.
Ujistěte se, že není zanesený vnitřní systém filtrů.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
•
Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na autorizova‐
né servisní středisko.
Spotřebič se během chodu
vícekrát zastaví a spustí.
•
Nejde o závadu. Zajišťují se tím optimální výsledky mytí
a úspora energie.
Program probíhá příliš dlou‐
ho.
•
Pokud je nastavena funkce odloženého startu, zrušte ji
nebo vyčkejte do konce odpočítávání.
Zapnutí funkcí může prodloužit délku programu.
Na displeji se zobrazí
.
Je aktivován bezpečnostní
systém proti vyplavení.
Na displeji se zobrazí
.
•
Na displeji se zvýší zbývající •
čas a přeskočí téměř na ko‐
nec programu.
Nejde o závadu. Spotřebič pracuje správně.
Menší únik z dvířek
spotřebiče.
Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte
seřiditelné nožičky (je-li to možné).
Dvířka spotřebiče nejsou vystředěná vzhledem k vaně
spotřebiče. Seřiďte zadní nožičku (je-li to možné).
•
•
Dvířka spotřebiče se obtížně •
zavírají.
•
Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte
seřiditelné nožičky (je-li to možné).
Části nádobí přečnívají z košů.
Z vnitřku spotřebiče vychází
zvuky rachocení či klepání.
Nádobí není správně rozmístěno v koších. Viz leták o
plnění košů.
Ujistěte se, že se mohou ostřikovací ramena volně ot‐
áčet.
•
•
ČESKY
Problém a výstražný kód
Možná příčina a řešení
Spotřebič vyhodí pojistky.
•
23
Nedostatečný příkon k současnému napájení všech
používaných spotřebičů. Zkontrolujte hodnoty proudu u
zásuvky a pojistek nebo vypněte jeden z používaných
spotřebičů.
Vnitřní elektrická závada na spotřebiči. Kontaktujte auto‐
rizované servisní středisko.
•
Po kontrole spotřebiče jej vypněte a
znovu zapněte. Pokud se problém objeví
znovu, obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Při výskytu výstražných kódů, které
nejsou uvedené v tabulce, se obraťte na
autorizované servisní středisko.
11.1 Zadejte číselný kód
výrobku (PNC)
Před kontrolou PNC se ujistěte, že se
spotřebič nachází v režimu volby
programu.
1. Současně stiskněte a podržte
současně stiskněte a podržte
Pokud se obrátíte na autorizované
servisní středisko, musíte uvést číselný
kód výrobku vašeho spotřebiče.
a
po dobu cca tří sekund.
Na displeji se zobrazí PNC vašeho
spotřebiče.
2. K opuštění prezentace PNC
a
po dobu cca tří sekund.
Spotřebič se vrátí k volbě programu.
PNC lze nalézt na typovém štítku na
dvířkách spotřebiče. PNC můžete také
zkontrolovat na ovládacím panelu.
11.2 Nádobí není dostatečně umyté nebo suché
Problém
Možná příčina a řešení
Špatné výsledky mytí.
•
•
•
•
Špatné výsledky sušení.
•
•
•
•
•
•
Viz „Denní používání“, „Tipy a rady“ a leták o plnění
košů.
Používejte intenzivnější mycí program.
Zapněte funkci ExtraPower ke zlepšení výsledků mytí
zvoleného programu.
Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen a filtr. Řiďte se
částí „Čištění a údržba“.
Nádobí bylo ponecháno příliš dlouho uvnitř zavřeného
spotřebiče. Zapněte AirDry k nastavení automatického
otevírání dvířek a ke zlepšení výsledků sušení.
Došlo leštidlo nebo je nedostatečné dávkování lešti‐
dla. Naplňte dávkovač leštidla nebo nastavte dávková‐
ní leštidla na vyšší stupeň.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Doporučujeme vždy používat leštidlo, a to i společně s
kombinovanými mycími tabletami.
Plastové předměty mohou vyžadovat osušení utěrkou.
Program neobsahuje sušicí fázi. Viz „Přehled progra‐
mů“.
24
www.aeg.com
Problém
Možná příčina a řešení
Na nádobí a skle jsou bílé
šmouhy nebo modravý potah.
•
Na sklenicích a nádobí jsou
skvrny a zaschlé vodní kapky.
•
•
•
Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nastavte
množství leštidla na nižší stupeň.
Nadměrné množství mycího prostředku.
Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Nastavte
množství leštidla na vyšší stupeň.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Vnitřek spotřebiče je vlhký.
•
Nejedná se o závadu spotřebiče. Vlhký vzduch kon‐
denzuje na stěnách spotřebiče.
Během mytí dochází k nad‐
měrnému pěnění.
•
•
Používejte mycí prostředek pro myčky nádobí.
Dochází k úniku leštidla z dávkovače. Kontaktujte au‐
torizované servisní středisko.
Na příborech jsou stopy rzi.
•
Ve vodě používané k mytí je příliš mnoho soli. Viz
„Nastavení změkčovače vody“.
Příbory ze stříbra a nerezové oceli byly vloženy dohro‐
mady. Nevkládejte stříbrné a nerezové příbory blízko
sebe.
•
Po dokončení programu jsou v •
dávkovači zbytky mycího
prostředku.
•
•
Mycí tableta se vzpříčila v dávkovači, a proto nebyla
plně rozpuštěna vodou.
Voda nemůže vymýt mycí prostředek z dávkovače.
Ujistěte se, že nejsou ostřikovací ramena zablokovaná
či ucpaná.
Ujistěte se, že nádobí v koši nebrání víčku dávkovače
mycího prostředku v otevření.
Zápach uvnitř spotřebiče.
•
•
Viz „Čištění vnitřního prostoru“.
Spusťte program Machine Care s odstraňovačem vod‐
ního kamene nebo čisticím prostředkem pro myčky
nádobí.
Usazeniny vodního kamene
na nádobí, ve vaně nebo na
vnitřní straně dvířek.
•
Hladina soli je nízko, zkontrolujte kontrolku doplnění
soli.
Víčko zásobníku na sůl je uvolněné.
Vaše voda z vodovodu je tvrdá. Viz „Nastavení
změkčovače vody“.
Dokonce i při použití kombinovaných mycích tablet
použijte sůl a nastavte regeneraci změkčovače vody.
Viz „Nastavení změkčovače vody“.
Spusťte program Machine Care s prostředkem na od‐
straňování vodního kamene pro myčky nádobí.
Pokud usazeniny vodního kamene stále přetrvávají,
vyčistěte spotřebič pomocí prostředků, které jsou
vhodné pro tento konkrétní účel.
Použijte jiný mycí prostředek.
Obraťte se na výrobce mycího prostředku.
•
•
•
•
•
•
•
ČESKY
Problém
Možná příčina a řešení
Matné, zbarvené či naštípnuté •
nádobí.
•
•
•
Ujistěte se, že do spotřebiče vkládáte pouze nádobí,
které lze bezpečně mýt v myčce nádobí.
Koš plňte a vyprazdňujte opatrně. Viz leták o plnění
košů.
Křehké kusy nádobí vložte do horního koše.
Zapněte funkci GlassCare k zajištění zvláštní péče o
sklo a křehké nádobí.
Ohledně dalších možných
příčin viz části „Před
prvním použitím“, „Denní
používání“ nebo „Tipy a
rady“.
12. INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
Ochranná známka
AEG
Model
FSB53627P 911436392
Jmenovitá kapacita (standardní sady nádobí)
13
Třída energetické účinnosti
A+++
Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 stan‐
dardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená
voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na
tom, jak je spotřebič používán.
234
Spotřeba energie standardního mycího cyklu (kWh)
0.821
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W)
0.50
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém sta‐
vu (W)
5.0
Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standard‐ 2940
ních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude závi‐
set na tom, jak je spotřebič používán
Třída účinnosti sušení na stupnici od G (nejmenší účin‐
nosti) do A (nejvyšší účinnost)
A
„Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na kte‐ ECO
rý se vztahují informace uvedené na štítku a v infor‐
mačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně
znečištěného stolního nádobí a jedná se o nejúčinnější
program z hlediska kombinované spotřeby energie a
vody. Je označen jako program „Eco“.
Trvání programu při standardním mycím cyklu (min)
240
25
26
www.aeg.com
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (min)
1
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re1 pW) 44
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
13. DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / výška / hloubka (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Připojení k elektrické síti 1)
Napětí (V)
220 - 240
Frekvence (Hz)
50
bar (minimální a maximální)
0.5 - 8
MPa (minimální a maximální)
0.05 - 0.8
Studená nebo teplá voda 2)
max. 60 °C
Tlak přívodní vody
Přívod vody
1) Ohledně ostatních údajů viz typový štítek.
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely), použijte tuto horkou vodu
ke snížení spotřeby energie.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
MAGYAR
27
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................ 28
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...............................................................................29
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 31
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 32
5. PROGRAM KIVÁLASZTÁSA.............................................................................. 33
6. ALAPBEÁLLÍTÁSOK ..........................................................................................35
7. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 39
8. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................40
9. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK........................................................ 42
10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 44
11. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................47
12. TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP.....................................................................51
13. TOVÁBBI MŰSZAKI INFORMÁCIÓ..................................................................52
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk készítésekor
egy olyan beredezést kívántunk létrehozni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
használattal kapcsolatos tanácsokért, prospektusokért, hibaelhárítási-,
szerviz- és javítási információkért:
www.aeg.com/support
Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
Termékszám, Sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
28
1.
www.aeg.com
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
MAGYAR
29
hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára.
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Az üzemi víznyomás (minimum és maximum)
értékének 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) között kell
lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet
(13 teríték).
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Lefelé fordítva helyezze a késeket és a hegyes
evőeszközöket az evőeszközkosárba, vagy az élükkel
lefele fordítva fektesse azokat az evőeszközfiókba.
Tilos a készülék ajtaját felügyelet nélkül nyitva hagyni
a véletlen rálépés elkerülése érdekében.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) ne zárja le szőnyeg
vagy egyéb tárgy.
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi
tömlőkészlet nem használható fel újra.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
•
•
•
Biztonsági okokból ne használja a
készüléket a bútorba való beépítés
előtt.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
30
www.aeg.com
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt van.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
•
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
How to install your 60 cm
Dishwasher Sliding Hinge
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
•
•
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Ez a készülék 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval van felszerelve.
Ha szükségessé válik a biztosíték
cseréje a hálózati csatlakozódugóban,
akkor egy 13 amperes ASTA (BS
1362) biztosítékra (Kizárólag az
Egyesült Királyság és Írország).
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
A befolyócső biztonsági szeleppel,
valamint dupla bevonattal ellátott
belső elektromos vezetékkel
rendelkezik.
FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes feszültség.
Ha a befolyócső megsérül, akkor
azonnal zárja el a vízcsapot, majd
húzza ki a csatlakozódugót a fali
csatlakozóaljzatból. Forduljon a
márkaszervizhez a befolyócső cseréje
érdekében.
2.4 Használat
•
•
•
•
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
A mosogatógépben használt
mosogatószerek veszélyesek.
Kövesse a mosószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.
Ne igyon a készülékben lévő vízből,
és ne játsszon vele.
Az edényeket a mosogatógépből csak
a mosogatóprogram lejárta után
vegye ki. Egy kevés mosogatószer
maradhat az edényeken.
MAGYAR
•
•
Ne helyezzen tárgyakat, illetve ne
fejtsen ki nyomást a készülék nyitott
ajtajára.
A készülékből forró gőz szabadulhat
ki, ha az ajtót mosogatóprogram
futása közben kinyitja.
2.5 Szolgáltatások
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre. Csak eredeti
pótalkatrészeket használjon.
Kérjük, ne feledje, hogy a házilagos
vagy nem szakértő által végzett
javítás biztonsági következményekkel
járhat, és érvénytelenítheti a jótállást.
2.6 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Mennyezeti szórókar
Felső szórókar
Alsó szórókar
Szűrők
Adattábla
Sótartály
Szellőzőnyílás
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Öblítőszer-adagoló
Mosogatószer-adagoló
Evőeszköztartó
Alsó kosár
Felső kosár
4
31
32
www.aeg.com
3.1 Beam-on-Floor
•
A Beam-on-Floor fényjelzés a padlón, a
készülék ajtaja alatt jelenik meg.
•
A készülék kikapcsolásakor
kialszik a Beam-on-Floor.
Piros fényjelzés jelenik meg, amikor
egy program elindul. A program teljes
időtartama alatt világít.
Amikor a program befejeződött, a zöld
fényjelzés világít.
•
A készülék meghibásodásakor a piros
fényjelzés villog.
4. KEZELŐPANEL
1
1
2
3
4
2
4
3
Be/Ki gomb
Delay Start gomb
Kijelzés
MY TIME választósáv
5
6
5 EXTRAS gombok
6 AUTO Sense gomb
4.1 Kijelzés
4.2 ECOMETER
A
B
C
A. ECOMETER
B. Visszajelzők
C. Időkijelzés
B
Az ECOMETER jelzi, hogy a
programválasztás miként befolyásolja a
víz- és energiafogyasztást. Minél több
sáv világít, annál alacsonyabb a
fogyasztás.
jelzi a leginkább
A
környezetbarát programválasztást a
normál szennyezettségű töltet esetén.
4.3 Visszajelzők
Visszajelzők
Leírás
Öblítőszer visszajelző. Akkor világít, ha az öblítőszer adagolót fel kell töl‐
teni. Lásd „Az első használat előtt” című részt.
Só visszajelző. Akkor világít, ha a sótartályt fel kell tölteni. Lásd „Az első
használat előtt” című részt.
MAGYAR
Visszajelzők
33
Leírás
Machine Care visszajelző. Akkor világít, ha a készülék belsejének tisztítá‐
sa szükséges a Machine Care programmal. Olvassa el az „Ápolás és
tisztítás” című fejezetet.
Szárítási fázis visszajelző. Akkor világít, ha szárítási fázissal rendelkező
program van kiválasztva. Akkor villog, amikor a szárítási fázis működik.
Lásd a „Programválasztás” című részt.
5. PROGRAM KIVÁLASZTÁSA
5.1 MY TIME
5.2 EXTRAS
A MY TIME választósávval beállíthatja a
megfelelő mosogatási ciklust, mely a
program időtartamán alapul, és
hosszúsága 30 perctől 4 óráig terjedhet.
A programválasztást az igényeinek
megfelelően állíthatja be a EXTRAS
bekapcsolásával.
ExtraPower
Az ExtraPower kiegészítő funkció
javítja a beállított program mosogatási
hatékonyságát. A kiegészítő funkció
növeli a mosogatás hőmérsékletét és
időtartamát.
A
B
C
D
E
A. A Quick a legrövidebb program
(30min) a frissen és enyhén
szennyezett edények
mosogatásához.
B. A 1h program a frissen vagy enyhén
rászáradt étellel szennyezett
edények mosogatásához alkalmas.
C. A 1h 30min program normál
mértékben szennyezett eszközök
mosogatásához és szárításához
alkalmas.
D. A 2h 40min program erősen
szennyezett eszközök
mosogatásához és szárításához
alkalmas.
E. Az ECO a leghosszabb program
(4h), mely a leghatékonyabb víz- és
energiafogyasztást kínálja a normál
mértékben szennyezett edények és
evőeszközök mosogatásához. Ezt a
programot használják
tesztprogramként a bevizsgáló
intézetek.
GlassCare
A GlassCare kiegészítő funkció
speciális kezelésben részesíti a kényes
tárgyakat. A kiegészítő funkció
meggátolja a kiválasztott programnál a
mosogatási hőmérséklet gyors
változásait, és lecsökkenti azt 45 °C
értékre. Ez különösen az üvegedényeket
óvja a sérüléstől.
5.3 AUTO Sense
A AUTO Sense program a töltet
típusának megfelelő mosogatási ciklust
automatikusan beállítja.
A készülék érzékeli a kosarakba
helyezett edények szennyezettségét és
mennyiségét. Beállítja a szükséges
hőmérsékletet és a vízmennyiséget,
illetve a program időtartamát.
34
www.aeg.com
5.4 Programáttekintés
Program
Töltet típusa
Szennyezett‐
ség mértéke
Programszakaszok
Quick
•
Főzőedé‐
nyek
Evőeszkö‐
zök
•
•
•
•
Főzőedé‐
nyek
Evőeszkö‐
zök
•
•
Főzőedé‐
nyek
Evőeszkö‐
zök
Lábasok
Serpenyők
•
•
Főzőedé‐
nyek
Evőeszkö‐
zök
Lábasok
Serpenyők
•
Főzőedé‐
nyek
Evőeszkö‐
zök
Lábasok
Serpenyők
•
•
Főzőedé‐
nyek
Evőeszkö‐
zök
Lábasok
Serpenyők
A program
minden szeny‐
nyezettségi
foknak megfe‐
lelő beállítást
választ.
Edények
nélkül
A program a
készülék belső
terének tisztí‐
tására szolgál.
•
1h
•
•
1h 30min
•
•
•
•
2h 40min
•
•
•
•
ECO
•
•
•
•
AUTO
Sense
•
•
•
•
Machine
Care
•
Friss
•
Friss
•
Enyhén rá‐ •
száradt
•
•
Normál
•
Enyhén rá‐ •
száradt
•
•
•
•
Normál és
erős
Rászáradt
•
•
•
•
•
•
Normál
•
Enyhén rá‐ •
száradt
•
•
•
•
•
•
EXTRAS
Mosogatás 50 °C
•
Közbenső öblítés
•
Befejező öblítés 45
°C
AirDry
ExtraPower
GlassCare
Mosogatás 60 °C
•
Közbenső öblítés
•
Befejező öblítés 50
°C
AirDry
ExtraPower
GlassCare
Mosogatás 60 °C
•
Közbenső öblítés
•
Befejező öblítés 55
°C
Szárítás
AirDry
ExtraPower
GlassCare
Előmosogatás
•
Mosogatás 60 °C
•
Közbenső öblítés
Befejező öblítés 60
°C
Szárítás
AirDry
ExtraPower
GlassCare
Előmosogatás
•
Mosogatás 50 °C
•
Közbenső öblítés
Befejező öblítés 55
°C
Szárítás
AirDry
ExtraPower
GlassCare
Az EXTRAS kiegé‐
szítő funkciók nem
használhatók ezzel
a programmal.
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 50 - 60
°C
Közbenső öblítés
Befejező öblítés 60
°C
Szárítás
AirDry
•
•
•
•
Mosogatás 70 °C
Közbenső öblítés
Végső öblítés
AirDry
Az EXTRAS kiegé‐
szítő funkciók nem
használhatók ezzel
a programmal.
•
•
MAGYAR
35
Fogyasztási értékek
Program 1)
Víz (liter)
Energiafogyasztás
(kWh)
Időtartam (perc)
Quick
9.3 - 11.4
0.54 - 0.66
30
1h
10.6 - 12.9
0.80 - 0.93
60
1h 30min
10.4 - 12.7
0.97 - 1.10
90
2h 40min
10.8 - 13.2
0.97 - 1.11
160
10.5
0.821
240
AUTO Sense
9.6 - 13.1
0.74 - 1.06
120 - 170
Machine Care
8.9 - 10.9
0.58 - 0.70
60
ECO
1) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a kiegészítő funkciók és az edé‐
nyek mennyisége módosíthatja az értékeket.
Tájékoztatás a bevizsgáló
intézetek számára
Ha a teljesítmény-tesztek (pl. EN60436
szerinti) végrehajtására vonatkozó
információkra van szüksége, küldjön emailt a következő címre:
A kérésben szerepeljen a termék
számkódja (termékszám), mely az
adattáblán olvasható.
Minden egyéb, a mosogatógépet érintő
kérdésben a készülékhez mellékelt
szerviz kézikönyv nyújt útmutatást.
info.test@dishwasher-production.com
6. ALAPBEÁLLÍTÁSOK
A készüléket az igényeinek megfelelően
állíthatja be az alapbeállítások
módosításával.
Szám
Beállítás
Értékek
Leírás1)
1
Vízkeménység
1L szinttől 10L
szintig (alapér‐
telmezett: 5L)
A vízlágyító szintjét igazítsa a helyi víz ke‐
ménységének szintjéhez.
2
Öblítőszer szint‐ 0A szinttől 6A
je
szintig (alapér‐
telmezett: 4A)
Az öblítőszer szintjét az előírt adagolásnak
megfelelően állítsa be.
3
Befejezés jelző‐ On
hang
Off (alapértel‐
mezett)
A program futásának végét jelző hangjel‐
zés be- vagy kikapcsolása.
4
Automatikus aj‐
tónyitás
A AirDry kiegészítő funkció be- vagy kikap‐
csolása.
On (alapértel‐
mezett)
Off
36
www.aeg.com
Szám
Beállítás
Értékek
Leírás1)
5
Nyomógomb
hang
On (alapértel‐
mezett)
Off
A gombnyomás hangjának be- vagy kikap‐
csolása.
6
Utolsó program‐ On
választás
Off (alapértel‐
mezett)
Az utoljára használt program és kiegészítő
funkciók automatikus kiválasztásának bevagy kikapcsolása.
1) További részletekért olvassa el a jelen fejezet idevonatkozó információit.
Az alapbeállítások a beállítás
üzemmódban módosíthatók.
Amikor a készülék beállítás
üzemmódban van, az ECOMETER sávjai
jelenítik meg az elérhető beállításokat.
Minden beállításnál az ECOMETER
megfelelő sávja villog.
Az alapbeállítások táblázatban szereplő
sorrendjével megegyezik az ECOMETER
beállításainak sorrendje is:
1 2
amelyek hátrányosan befolyásolnák a
mosogatás eredményességét, valamint
rongálnák a készüléket.
Annál keményebb a víz, minél többet
tartalmaz ezekből az ásványi
anyagokból. A vízkeménységet
különböző mértékegységekkel mérik.
A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző
vízkeménységhez kell beállítani. A víz
keménységét illetően a helyi vízművektől
kaphat tájékoztatást. A jó mosogatási
eredmény eléréséhez fontos a vízlágyító
szintjének pontos beállítása.
3 4 5 6
6.1 A vízlágyító
A vízlágyító a vezetékes vízben található
ásványi anyagok eltávolítására szolgál,
A kemény víz lágyítása
növeli a víz- és
energiafogyasztást, valamint
meghosszabbítja a program
időtartamát. Minél
magasabb a vízlágyító
szintje, annál nagyobb a
fogyasztás és hosszabb az
időtartam.
Vízkeménység
Német kemény‐
ségi fok (°dH)
Francia ke‐
ménységi fok
(°fH)
mmol/l
Clarke ke‐
ménységi
fok
Vízlágyító szintje
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
MAGYAR
37
Német kemény‐
ségi fok (°dH)
Francia ke‐
ménységi fok
(°fH)
mmol/l
Clarke ke‐
ménységi
fok
Vízlágyító szintje
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Gyári beállítás.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
A használt mosogatószer típusától
függetlenül állítsa be a megfelelő
vízkeménységet, hogy a só feltöltés
visszajelző bekapcsolva maradjon.
A sót tartalmazó kombinált
mosogatószer-tabletták nem
elég hatékonyak a kemény
víz lágyításához.
6.2 Öblítőszer szintje
Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az
edények folt- és csíkmentesen
száradjanak. Az öblítőszer adagolása a
forró vizes öblítési fázis alatt
automatikusan történik. Az adagolt
öblítőszer mennyisége állítható.
Ha az öblítőszer-adagoló kiürült, az
öblítőszer-adagoló visszajelző világítani
kezd, ami azt jelzi, hogy be kell tölteni
öblítőszert. Ha kizárólag kombinált
mosogatószer-tablettákat használ, és a
szárítási eredmények megfelelők, az
öblítőszer-adagoló és a visszajelző
kikapcsolható. Azonban a legjobb
szárítási eredmény eléréséhez mindig
használjon öblítőszert, és tartsa
bekapcsolva a visszajelzőt.
Az öblítőszer-adagoló és a visszajelző
kikapcsolásához állítsa az öblítőszer
szintjét 0A értékre.
6.3 Befejezés jelzőhang
A program végének jelzésére beállíthat
egy hangjelzést.
Hangjelzések hallhatók
akkor is, ha a készülék
meghibásodik. Nincs
lehetőség ezen jelzések
kikapcsolására.
6.4 AirDry
A AirDry kiegészítő funkcióval jobb
szárítási eredmény érhető el. A szárítási
szakasz közben a készülék ajtaja
automatikusan kinyílik, és nyitva marad.
A AirDry kiegészítő funkció
automatikusan bekapcsol minden
program esetén.
VIGYÁZAT!
Az automatikus ajtónyitást
követő 2 percen belül ne
próbálja meg az ajtót
becsukni. Ezzel kárt tehet a
készülékben.
38
www.aeg.com
VIGYÁZAT!
Javasoljuk, hogy kapcsolja ki
a AirDry kiegészítő funkciót,
ha gyermekek férhetnek
hozzá a készülékhez. Az
ajtó automatikus kinyitása
veszélyhelyzetet teremthet.
Amikor a AirDry nyitja ki az
ajtót, előfordulhat, hogy a
Beam-on-Floor nem látható
teljesen. A program
befejeződésének
ellenőrzését a kezelőpanel
szemrevételezésével
végezze el.
6.5 Nyomógomb hang
B. OK gomb
C. Következő gomb
A Előző és Következő gombbal válthat
az alapbeállítások között, illetve
módosíthatja azok értékét.
Az OK gombbal lehet belépni a
kiválasztott beállításba, és megerősíteni
értékének módosítását.
Belépés a beállítás
üzemmódba
A beállítás üzemmódba a program
elindítása előtt lehet belépni. A program
futása közben nem lehet belépni a
beállítás üzemmódba.
A beállítás üzemmódba lépéshez tartsa
A kezelőpanelen lévő gombok
megnyomásakor kattanó hang hallható.
Ez a hangjelzés kikapcsolható.
és
nyomva egyszerre a
gombot kb. 3 másodpercig.
A Előző, OK és Következő gombhoz
társított visszajelzők világítani kezdenek.
6.6 Utolsó programválasztás
Beállítás módosítása
Beállíthatja az utoljára használt program
és kiegészítő funkciók automatikus
kiválasztását.
Győződjön meg arról, hogy a készülék
beállítás üzemmódban van.
A legutolsó program az, amelyik teljesen
véget ért, és mentése megtörtént a
készülék kikapcsolása előtt. Ezután az
automatikusan lesz kiválasztva a
készülék bekapcsolása után.
Amikor a legutolsó program kiválasztása
le van tiltva, ECO az alapértelmezett
program.
6.7 Beállítás üzemmód
Navigálás a beállítás
üzemmódban
Beállítás üzemmódban a MY TIME
választósáv segítségével lehet mozogni.
1. A Előző vagy Következő gombok
segítségével válassza ki az
ECOMETER azon sávját, mely a
kívánt beállításhoz tartozik.
• Az ECOMETER kiválasztott
beállításhoz tartozó sávja villog.
• A kijelző az aktuális beállítási
értéket mutatja.
2. A beállításba lépéshez nyomja meg
az OK gombot.
• Az ECOMETER kiválasztott
beállításhoz tartozó sávja világít.
A többi sáv kialszik.
• Az aktuális beállítási érték villog.
3. Nyomja meg a Előző vagy
Következő gombot az érték
módosításához.
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
• Az új beállítás mentése
megtörtént.
• A kijelző visszatér az
alapbeállítások listához.
5. Tartsa nyomva egyszerre a
A
A. Előző gomb
B
C
és
gombot kb. 3 másodpercig
a beállítás üzemmódból való
kilépéshez.
MAGYAR
A készülék visszatér programválasztás
üzemmódba.
39
A tárolt beállításokat a készülék a
következő módosításig tárolja.
7. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító
aktuális szintje megfelel-e a
használt víz keménységének.
Amennyiben nem, állítsa be a
vízlágyító szintjét.
2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A gyártási folyamat maradványainak
eltávolításához indítsa el a Quick
programot. Ne használjon
mosogatószert, és ne töltse meg a
kosarakat.
Miután elindít egy programot, a készülék
kb. 5 percen keresztül regenerálja a
vízlágyítóban lévő gyantát. A mosogatási
fázis csak akkor kezdődik meg, amikor a
fenti művelet véget ért. Ez a műveletsor
rendszeres időközönként ismétlődik.
4. Óvatosan rázza meg a tölcsért a
fogantyújánál, hogy a legutolsó
szemcse is betöltődjön.
5. Távolítsa el a sótartály nyílása körül
lévő sót.
7.1 Sótartály
VIGYÁZAT!
Csak mosogatógépekhez
készült durva sót használjon.
A finom só növeli a korrózió
veszélyét.
A só a vízlágyítóban a gyanta
regenerálására, valamint a napi
használat során a megfelelő mosogatási
eredmény biztosítására szolgál.
A sótartály feltöltése
1. Csavarja le a sótartály kupakját az
óramutató járásával ellenkező
irányba.
2. Öntsön 1 liter vizet a sótartályba
(csak az első alkalommal).
3. Töltse fel a sótartályt regeneráló
sóval (amíg teljesen fel nem töltődik).
6. Csavarja vissza a kupakot az
óramutató járásával megegyező
irányban a sótartály bezárásához.
VIGYÁZAT!
Víz és só juthat ki a töltés
során a sótartályból. Miután
feltöltötte a sótartályt,
azonnal indítsa el a
legrövidebb
mosogatóprogramot a
korrózió megelőzése
érdekében. Ne tegyen
edényeket a kosarakba.
40
www.aeg.com
7.2 Hogyan töltsük fel az
öblítőszer-adagolót?
A
B
VIGYÁZAT!
Csak mosogatógépekhez
tervezett öblítőszert
használjon.
1. Nyissa fel a fedelet (C).
2. Az öblítőszer-adagolót (B) a „MAX”
jelzésig töltse fel öblítőszerrel.
3. A kiömlött öblítőszert nedvszívó
törlőkendővel távolítsa el, hogy a
mosogatóprogram alatt
megakadályozza a túlzott
habképződést.
4. Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy a
fedél reteszelődik-e a helyén.
C
Töltse fel az öblítőszeradagolót, ha a visszajelző
(A) átlátszó.
8. NAPI HASZNÁLAT
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Tartsa nyomva a
gombot, amíg a
készülék be nem kapcsol.
3. Töltse fel sótartályt, ha az üres.
4. Töltse fel az öblítőszer-adagolót, ha
az üres.
5. Pakolja meg megfelelően a
kosarakat.
6. Töltse be a mosogatószert.
7. Válasszon ki és indítson el egy
programot.
8. Zárja el a vízcsapot, amikor a
program véget ér.
8.1 A mosogatószer
használata
A
B
C
VIGYÁZAT!
Csak mosogatógéphez
készült, speciális
mosogatószert használjon.
1. A kioldó gomb megnyomásával (A)
nyissa ki a fedelet (C).
2. Tegye a mosogatószert por vagy
tabletta formájában az adagolóba
(B).
3. Ha előmosogatási fázissal
rendelkező mosogatóprogramot
használ, tegyen egy kevés
mosogatószert a készülék ajtajának
belsejébe.
4. Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy a
fedél reteszelődik-e a helyén.
8.2 Program kiválasztása és
elindítása a MY TIME
választósáv segítségével
1. Húzza keresztül az ujját a MY TIME
választósávon a megfelelő program
kiválasztásához.
• A kiválasztott program jelzőfénye
világítani kezd.
• Az ECOMETER jelzi a víz- és
energiafogyasztás szintjét.
• A kijelző a program időtartamát
mutatja.
MAGYAR
2. Szükség szerint kapcsolja be a
megfelelő EXTRAS kiegészítő
funkciót.
3. Csukja be a készülék ajtaját a
program elindításához.
8.3 Az EXTRAS funkció
bekapcsolása
1. Válasszon egy programot a MY TIME
választósáv segítségével.
2. Nyomja meg a bekapcsolandó
kiegészítő funkcióhoz tartozó
gombot.
• A gombhoz társított jelzőfény
világítani kezd.
• A kijelző a program frissített
időtartamát mutatja.
• Az ECOMETER jelzi a víz- és
energiafogyasztás frissített
szintjét.
•
•
41
A gombhoz társított jelzőfény
világítani kezd.
A kijelző a program leghosszabb
lehetséges időtartamát mutatja.
A MY TIME és EXTRAS
kiegészítő funkció nem
használható ezzel a
programmal.
2. Csukja be a készülék ajtaját a
program elindításához.
A készülék érzékeli a töltet típusát, és
ennek megfelelő mosogatási ciklust állít
be. A ciklus alatt az érzékelők többször
bekapcsolnak, és a program kezdeti
időtartama lerövidülhet.
8.5 A program indításának
késleltetése
1. Válasszon ki egy programot.
Alapértelmezés szerint egy
program elindítása előtt
mindig be kell kapcsolni a
megfelelő kiegészítő
funkciókat.
Ha az Utolsó
programválasztás
engedélyezett, a mentett
kiegészítő funkciók
automatikusan
bekapcsolnak a programmal
együtt.
2. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kívánt késleltetés meg nem
jelenik a kijelzőn (1 és 24 óra között).
A gombhoz társított jelzőfény világítani
kezd.
3. Csukja be a készülék ajtaját a
visszaszámlálás elindításához.
A visszaszámlálás alatt a késleltetési idő
és a kiválasztott program nem
módosítható.
A kiegészítő funkciókat a
program működése közben
nem lehet be- vagy
kikapcsolni.
8.6 Visszaszámlálás alatt a
késleltetett indítás leállítása
Nem minden kiegészítő
funkció kombinálható
egymással.
A kiegészítő funkciók
használata gyakran növeli a
víz- és energiafogyasztást,
valamint meghosszabbítja a
program időtartamát.
8.4 Az AUTO Sense program
elindítása
1. Nyomja meg a
gombot.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
megkezdődik a program végrehajtása.
Tartsa nyomva 3 másodpercig a
gombot.
A készülék visszatér programválasztás
üzemmódba.
Ha törli a késleltetett indítást,
ismét ki kell választania a
programot.
8.7 Futó program törlése
Tartsa nyomva 3 másodpercig a
gombot.
A készülék visszatér programválasztás
üzemmódba.
42
www.aeg.com
Egy új mosogatóprogram
elindítása előtt ellenőrizze,
hogy van-e mosogatószer a
mosogatószer-adagolóban.
8.8 Ajtónyitás a készülék
működése közben
Ha kinyitja az ajtót egy program futása
közben, a készülék leáll. Ez módosíthatja
a program energiafogyasztását és
időtartamát. Amikor ismét becsukja az
ajtót, a készülék a megszakítási ponttól
folytatja a működést.
Ha a szárítási fázis alatt 30
másodpercnél hosszabb
időre kinyitja az ajtót, az
éppen futó program
kikapcsol. Ez nem történik
meg, ha az ajtót az AirDry
funkció nyitja ki.
csökkentése érdekében ez a funkció
kikapcsolja a készüléket.
A funkció az alábbiak esetén lép
automatikusan működésbe:
• Miután a program véget ért.
• 5 perccel azután, ha a program nem
indult el.
8.10 Miután a program véget
ért
Amikor a program befejeződött, a kijelző
0:00 értéket mutat.
Az Auto Off funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
Minden gomb inaktív a be/ki gomb
kivételével.
8.9 Az Auto Off funkció
Ha a készülék nem végez
tevékenységet, az energiafogyasztás
9. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
9.1 Általános
Kövesse az alábbi ötleteket, melyek
optimális tisztítási és szárítási eredményt
biztosítanak a napi használat során,
valamint segítséget nyújtanak a
környezet megóvásában.
•
•
•
•
•
Távolítsa el a nagyobb
ételmaradványokat az edényekről.
Az edényeket ne öblítse le kézzel
előzetesen. Szükség szerint állítson
be előmosogatás szakasszal
rendelkező programot.
Mindig használja ki a kosarak teljes
területét.
Ügyeljen arra, hogy a kosarakban az
edények ne érjenek egymáshoz,
illetve ne fedjék le egymást. Kizárólag
ebben az esetben képes a víz
megfelelően elérni és elmosogatni az
edényeket.
A mosogatószert, öblítőszert és sót
használhatja különállóan, vagy
használjon kombinált mosogatószertablettákat (pl.: „Mind az 1-ben”).
•
Kövesse a termék csomagolásán
látható utasításokat.
Válassza ki a töltet típusának és a
szennyeződés mértékének megfelelő
programot. A leghatékonyabb víz- és
energiafogyasztás az ECO
programmal érhető el.
9.2 Só, öblítőszer és
mosogatószer használata
•
•
Kizárólag mosogatógéphez
forgalmazott sót, öblítőszert és
mosogatószert használjon. Egyéb
termékek károsodást okozhatnak a
készülékben.
Az olyan környéken, ahol a víz
kemény vagy nagyon kemény,
javasoljuk a sima mosogatószer
(további hatóanyagokkal nem
rendelkező por, gél, tabletta),
öblítőszer és só különálló használatát
az optimális tisztítási és szárítási
eredmény eléréséhez.
MAGYAR
•
•
Rövid programok során nem oldódnak
fel teljesen a mosogatószer tabletták.
A mosogatószer maradványok
edényeken való lerakódásának
megakadályozására hosszú
programoknál használja a tablettákat.
Ne használjon a szükségesnél több
mosogatószert. További
információkért olvassa el a
mosogatószer csomagolásán
található útmutatásokat.
9.3 Mit tegyek, ha szeretném
abbahagyni a kombinált
mosogatószer-tabletták
használatát?
•
•
•
•
•
•
1. Állítsa be a legmagasabb szintet a
vízlágyítóban.
2. Ellenőrizze, hogy tele van-e a
sótartály és az öblítőszer-adagoló.
3. Indítsa el a Quick programot. Ne
töltsön be mosogatószert, és ne
töltse meg a kosarakat.
4. A program lefutása után állítsa be a
vízlágyítót a lakhelyén levő
vízkeménységnek megfelelően.
5. Állítsa be az adagolt öblítőszer
mennyiségét.
•
A kiválasztott program elindítása előtt
győződjön meg az alábbiakról:
•
•
•
•
•
A szűrők tiszták és megfelelően
vannak elhelyezve.
Szoros a sótartály kupakjának
rögzítése.
Nem tömődtek el a szórókarok.
Van elegendő só és öblítőszer (ha
nem kombinált mosogatószertablettákat használ).
Megfelelő az edények elhelyezése a
kosarakban.
A kiválasztott program megfelel a
töltet típusának és a szennyeződés
mértékének.
Megfelelő mennyiségű mosogatószert
használ.
9.5 A kosarak megtöltése
•
Külön mosogatószer, só és öblítőszer
használatának megkezdése előtt
végezze el az alábbi lépéseket:
9.4 Egy program indítása
előtt
43
•
•
•
•
•
Kizárólag mosogatógépben tisztítható
eszközöket helyezzen a készülékbe.
Ne mosson fából, szaruból,
alumíniumból, ónból és rézből készült
darabokat a készülékben.
Ne mosson a készülékben vizet
felszívó darabokat (szivacsot,
rongyot).
Az edényekről távolítsa el a nagyobb
ételmaradékokat.
Mielőtt a készülékbe helyezné,
áztassa be az odaégett
maradványokat tartalmazó edényeket.
Az üreges tárgyakat (pl. csészék,
poharak és lábasok) nyílásukkal lefelé
tegye be.
Ügyeljen arra, hogy a poharak ne
érjenek egymáshoz.
A könnyű darabokat helyezze a felső
kosárba. Ügyeljen arra, hogy az
eszközök ne mozdulhassanak el.
Az evőeszközöket és a kisebb
tárgyakat helyezze az
evőeszközkosárba.
A nagyméretű tárgyak alsó kosárba
helyezésének megkönnyítésére
emelje meg a felső kosarat.
A mosogatóprogram elindítása előtt
győződjön meg arról, hogy a
szórókarok szabadon mozoghatnak.
9.6 A kosarak kipakolása
1. Hagyja lehűlni az edényeket, mielőtt
kipakolná a készülékből. A forró
edények könnyebben megsérülnek.
2. Először az alsó kosarat, majd a felső
kosarat ürítse ki.
A program befejezése után
még víz maradhat a
készülék belső felületein.
44
www.aeg.com
10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
10.2 Belső tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
A Machine Care program
futtatásától eltérő bármilyen
karbantartás előtt kapcsolja
ki a készüléket, és húzza ki
a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
•
•
Az elszennyeződött szűrők
és az eltömődött szórókarok
rontják a mosogatás
eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze,
és szükség esetén tisztítsa
meg azokat.
•
•
10.1 Machine Care
A Machine Care programmal hatékonyan
megtisztíthatja a készülék belsejét. A
program eltávolítja a vízkövet és a
zsírlerakódásokat is.
Egy puha, nedves ronggyal gondosan
tisztítsa meg a készüléket, beleértve
az ajtó gumi tömítését.
Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, éles eszközt, erős
vegyszert, fémszivacsot vagy
oldószereket.
A készülék hatékonyságának
megőrzése érdekében legalább
kéthavonta egyszer használjon
mosogatógépekhez kifejlesztett
speciális tisztítószert. Gondosan
kövesse a termék csomagolásán
található útmutatásokat.
Az optimális tisztítás érdekében
indítsa el a Machine Care programot.
10.3 Külső tisztítás
•
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert
használjon.
Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot vagy oldószereket.
Amikor a készülék azt érzékeli, hogy
•
visszajelző
tisztítás szükséges, a
világítani kezd. Indítsa el a Machine Care
programot a készülék belsejének
tisztításához.
•
A Machine Care program
mentése
A szűrőrendszer 3 részegységből áll.
A Machine Care program
elindítása előtt tisztítsa meg
a szűrőket és szórókarokat.
10.4 A szűrők tisztítása
C
1. Használjon kifejezetten
mosogatógépekhez tervezett
vízkőoldót vagy tisztítószert. Kövesse
a termék csomagolásán látható
utasításokat. Ne tegyen edényeket a
kosarakba.
B
2. Tartsa egyszerre lenyomva a
A
és
gombot kb. 3 másodpercig.
és
visszajelző villog.A kijelzőn
Az
a program időtartama látható.
3. Csukja be a készülék ajtaját a
program elindításához.
Amikor a program befejeződik, az
visszajelző kialszik.
1. Az óramutató járásával ellentétesen
fordítsa el a (B) szűrőt, és vegye ki.
MAGYAR
2. Húzza ki a (C) szűrőt a (B) szűrőből.
3. Vegye ki a lapos szűrőt (A).
45
7. Szerelje össze a szűrőket (B) és (C).
8. Tegye vissza a szűrőt (B) a lapos
szűrőbe (A). Az óramutató járásával
megegyező irányban forgassa, amíg
nem rögzül.
4. Vízzel tisztítsa meg a szűrőket.
VIGYÁZAT!
A szűrők helytelen pozíciója
nem kielégítő mosogatási
eredményt okoz, és a
készüléket is károsítja.
10.5 Az alsó szórókar
tisztítása
5. Győződjön meg arról, hogy nincs
ételmaradvány vagy egyéb
szennyeződés a vízgyűjtőben vagy
annak széle körül.
6. Tegye vissza a lapos szűrőt (A) a
helyére. Ügyeljen arra, hogy
megfelelően helyezkedjen el a két
vezetősín alatt.
Az alsó szórókar rendszeres tisztítását
javasoljuk, így elkerülhető, hogy az
ételmaradványok eltömítsék a kar
furatait.
Az eltömődött furatok miatt előfordulhat,
hogy a mosogatás eredménye nem lesz
megfelelő.
1. Húzza fel az alsó szórókart az
eltávolításhoz.
46
www.aeg.com
1. Húzza ki a felső kosarat.
2. A szórókar kosárról való leoldásához
nyomja a szórókart felfele, és közben
fordítsa el az óramutató járásával
megegyező irányba.
2. Tisztítsa meg a szórókart folyó víz
alatt. Egy hegyes végű eszközzel,
például fogvájóval távolítsa el a
szennyeződést a furatokból.
3. Tisztítsa meg a szórókart folyó víz
alatt. Egy hegyes végű eszközzel,
például fogvájóval távolítsa el a
szennyeződést a furatokból.
3. Visszahelyezéshez nyomja le a
szórókart a helyére.
4. A szórókar kosárra való
visszahelyezéséhez nyomja a
szórókart felfele, és közben fordítsa
el az óramutató járásával ellenkező
irányba, míg a helyére nem kattan.
10.6 A felső szórókar
tisztítása
A felső szórókar rendszeres tisztítását
javasoljuk, így elkerülhető, hogy az
ételmaradványok eltömítsék a kar
furatait.
Az eltömődött furatok miatt előfordulhat,
hogy a mosogatás eredménye nem lesz
megfelelő.
MAGYAR
10.7 A mennyezeti szórókar
tisztítása
A mennyezeti szórókar rendszeres
tisztítását javasoljuk, így elkerülhető,
hogy az ételmaradványok eltömítsék a
kar furatait. Az eltömődött furatok miatt
előfordulhat, hogy a mosogatás
eredménye nem lesz megfelelő.
47
irányba, majd húzza le a szórókart
(C) a vízbevezető vezetékről (A) való
leszereléshez.
3. Tisztítsa meg a szórókart folyó víz
alatt. Egy hegyes végű eszközzel,
például fogvájóval távolítsa el a
szennyeződést a furatokból.
Folyassa át a vizet a furatokon, hogy
kimossa azokból a szennyeződést.
A mennyezeti szórókar a készülék
belsejének mennyezetén található. A
szórókar (C) a vízbevezető vezetékre (A)
van szerelve a rögzítőgyűrű (B)
segítségével.
C
B
A
1. Helyezze a felső kosarat a legalsó
szintre, hogy a szórókarhoz
könnyebben hozzáférjen.
2. Fordítsa el a rögzítőgyűrűt (B) az
óramutató járásával ellentétes
4. A szórókar (C) visszaszereléséhez
helyezze a rögzítőgyűrűt (B) a
szórókarba, és az óramutató
járásával megegyező irányba való
elforgatással rögzítse a vízbevezető
vezetékhez (A). A rögzítőgyűrűt
ütközésig csavarja be.
11. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék szakszerűtlen
javítása veszélyt jelenthet a
felhasználó számára.
Minden javítást képzett
szakembernek kell
elvégeznie.
Az előforduló hibák többsége anélkül
megoldható, hogy a márkaszervizhez
kellene fordulni.
Az esetleges problémákat lásd a lenti
táblázatban.
Bizonyos meghibásodások esetén a
kijelzőn egy riasztási kód látható.
48
www.aeg.com
Meghibásodás és riasztási Lehetséges ok és megoldás
kód
Nem lehet bekapcsolni a ké‐ •
szüléket.
•
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakoztatva le‐
gyen a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
A program nem indul el.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ha időkésleltetés van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
A készülék regenerálja a vízlágyítóban lévő gyantát. A
művelet időtartama kb. 5 perc.
•
•
•
A készülék nem tölt be vizet. •
A kijelzőn a következő látha‐ •
tó:
vagy
.
•
•
•
A készülék nem engedi ki a
vizet.
A kijelzőn
jelenik meg.
•
•
•
•
A kifolyásgátló bekapcsolt.
A kijelzőn
•
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl ala‐
csony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi
vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben található szűrő
nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsava‐
rodva vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócsőben található szűrő nincse eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a belső szűrőrendszer nincs-e eltö‐
mődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva
vagy megtörve.
Zárja el a vízcsapot, és forduljon a márkaszervizhez.
jelenik meg.
A készülék működés közben •
többször leáll, majd elindul.
Ez normális. Ez optimális tisztítást és energiatakarékos
működést eredményez.
A program túl hosszú ideig
működik.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy vár‐
ja meg a visszaszámlálás befejeződését.
Ezen kiegészítő funkciók növelhetik a program időtarta‐
mát.
•
•
A kijelzőn a hátralevő idő ér‐ •
téke növekszik, és majdnem
a program befejezéséig tartó
időre ugrik.
Ez nem hiba. A készülék megfelelően üzemel.
A készülék ajtajából enyhe
szivárgás észlelhető.
A készülék szintezése nem megfelelő. A vízszintbe állí‐
táshoz lazítsa vagy húzza meg az állítható lábakat (ha
vannak).
A készülék ajtaja nem központosan áll az üstön. Állítson
a hátsó lábon (ha van).
•
•
MAGYAR
49
Meghibásodás és riasztási Lehetséges ok és megoldás
kód
Nehéz becsukni a készülék
ajtaját.
•
A készülék szintezése nem megfelelő. A vízszintbe állí‐
táshoz lazítsa vagy húzza meg az állítható lábakat (ha
vannak).
Az edények és evőeszközök egyes részei kiállnak a ko‐
sarakból.
•
Csörgő/kopogó zaj hallatszik •
a készülék belsejéből.
Az edények és evőeszközök elhelyezése nem megfelelő
a kosarakban. Lásd a kosár megpakolására vonatkozó
ismertetőt.
Ellenőrizze, hogy a szórókarok szabadon mozognak-e.
•
A hálózati megszakító a ké‐
szülék miatt leold.
•
A hálózati megszakító terhelhetősége (amperszáma)
nem elegendő az összes háztartási készülék egyszerre
történő üzemeltetéséhez. Ellenőrizze a konnektor terhel‐
hetőségét (amperszámát) és a megszakító kapacitását,
és kapcsolja ki a használatban levő készülékek egyikét.
Belső elektromos hiba a készülékben. Vegye fel a kap‐
csolatot egy márkaszervizzel.
•
Miután ellenőrizte a készüléket,
kapcsolja azt ki, majd kapcsolja be újra.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
A táblázatban nem található riasztási
kódokkal kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
11.1 A termékszám (PNC)
Ha a márkaszervizhez fordul, adja meg a
készülék termékszámát.
A PNC a készülék ajtaján levő
adattáblán található. A PNC-t a
kezelőpanelen is ellenőrizheti.
A PNC ellenőrzése előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék programválasztás
üzemmódban van-e.
1. Tartsa egyszerre lenyomva a
és
gombot kb. 3 másodpercig.
A kijelző megjeleníti a készülék PNC-jét.
2. A PNC megjelenítéséből való
kilépéshez tartsa egyszerre nyomva
és
gombot kb. 3
a
másodpercig.
A készülék visszatér programválasztási
üzemmódba.
11.2 A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő
Jelenség
Lehetséges ok és megoldás
A mosogatás eredménye nem
kielégítő.
•
•
•
•
Olvassa el a „Napi használat” és a „Hasznos taná‐
csok és javaslatok” c. fejezetet, valamint a kosár
megtöltésére vonatkozó útmutatót.
Használjon intenzívebb mosogatóprogramot.
Kapcsolja be az ExtraPower kiegészítő funkciót a kivá‐
lasztott program mosogatási hatékonyságának növelé‐
séhez.
Tisztítsa meg a szórókar-fúvókákat és a szűrőt. Olvas‐
sa el az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.
50
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok és megoldás
A szárítás eredménye nem ki‐
elégítő.
•
•
•
•
•
•
Az elmosogatott tárgyakat túl hosszú ideig hagyta a
zárt készülékben. Kapcsolja be a AirDry kiegészítő
funkciót az ajtó automatikus kinyitásának beállításá‐
hoz és a szárítási hatékonyság növeléséhez.
Nincs a készülékben öblítőszer, vagy nem elegendő
az adagolt öblítőszer mennyisége. Töltse fel az öblítő‐
szer-adagolót, vagy állítsa az öblítőszer szintjét maga‐
sabb fokozatra.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
Javasoljuk, hogy mindig használjon öblítőszert, kombi‐
nált mosogatószer-tabletták használatakor is.
Szükséges lehet a műanyag evőeszközök és edények
törölközővel való szárítása.
A programnak nincs szárítási szakasza. Lásd a
„Programok áttekintése” c. fejezetet.
Fehéres csíkok vagy kékes ré‐ •
teg látható a poharakon és
edényeken.
•
Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisége. Ala‐
csonyabb szintre állítsa be az öblítőszer szintjét.
Túl sok volt a mosogatószer.
Szennyeződések és csepp‐
nyomok vannak a poharakon
és edényeken.
•
Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyisége. Állít‐
sa magasabbra az öblítőszer szintjét.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
A készülék belseje nedves.
•
Ez nem hibajelenség. A légnedvesség lecsapódik a
készülék belső felületein.
Szokatlan habképződés mo‐
sogatás közben.
•
Csak mosogatógéphez készült, speciális mosogató‐
szert használjon.
Szivárog az öblítőszer-adagoló. Vegye fel a kapcsola‐
tot egy márkaszervizzel.
Rozsdafoltok láthatók az
evőeszközökön.
•
Mosogatószer marad a prog‐
ram végén a mosogatószeradagolóban.
•
•
•
•
•
•
A készülék belsejében kelle‐
metlen szag észlelhető.
•
•
Túl sok a só a mosogatáshoz használt vízben. Lásd
„A vízlágyító” c. fejezetet.
Ezüst és rozsdamentes evőeszközöket helyezett egy‐
más mellé. Ne helyezzen egymáshoz közel ezüst és
rozsdamentes tárgyakat.
A mosogatószer-tabletta beragadt az adagolóba, és
ezért nem teljesen mosta ki a víz.
A víz nem tudja kimosni a mosogatószert az adagoló‐
ból. Ellenőrizze, hogy a szórókarok nincsenek-e eltö‐
mődve.
Ellenőrizze, hogy a kosarakba helyezett eszközök
nem akadályozzák-e a mosogatószer-adagoló fedelé‐
nek kinyitását.
Lásd a „Belső tisztítás” című szakaszt.
Indítsa el a Machine Care programot vízkőtelenítő
vagy a mosogatógépekhez tervezett tisztítószer hasz‐
nálatával.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges ok és megoldás
Vízkőlerakódás látható az
evőeszközökön, az üstön és
az ajtó belsején.
•
•
•
•
•
•
•
•
Az edények fénytelenné vál‐
tak, elszíneződtek vagy sérül‐
tek.
•
•
•
•
51
A só szintje alacsony; ellenőrizze a feltöltés visszajel‐
zőt.
Laza a sótartály kupakjának rögzítése.
A csapvíz kemény. Lásd „A vízlágyító” c. fejezetet.
A só használata és a vízlágyító regenerálása akkor is
szükséges, ha kombinált tablettát használ. Lásd „A
vízlágyító” c. fejezetet.
Indítsa el a Machine Care programot a mosogatógé‐
pekhez tervezett vízkőoldó használatával.
Amennyiben továbbra is vízkőmaradványokat észlel,
erre a célra készült speciális készüléktisztító szerrel
tisztítsa meg a készüléket.
Próbáljon ki másik mosogatószert.
Forduljon a mosogatószer gyártójának ügyfélszolgála‐
tához.
Ellenőrizze, hogy kizárólag mosogatógépben tisztítha‐
tó tárgyakat helyezett-e a készülékbe.
Óvatosan végezze a kosarakba való be- és kipakolást.
Lásd a kosár megpakolására vonatkozó ismertetőt.
A kényes darabokat helyezze a felső kosárba.
Kapcsolja be a GlassCare kiegészítő funkciót, hogy
speciális kezelést biztosítson az üvegedények és
egyéb kényes tárgyak számára.
A lehetséges okok
megismerésére nézze meg
„Az első használat előtt”,
a „Napi használat” vagy a
„Hasznos tanácsok és
javaslatok” című fejezetet.
12. TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
Védjegy
AEG
Modell
FSB53627P 911436392
Előírt kapacitás (szabványos terítékben kifejezve)
13
Energiahatékonysági osztály
A+++
kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű,
normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosener‐
gia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges
energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától
függ. A tényleges energiafogyasztás a készülék üze‐
meltetési módjától függ.
234
Szabványos tisztítási ciklus energiafogyasztása (kWh)
0.821
52
www.aeg.com
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)
0.50
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban
(W)
5.0
liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cik‐
2940
luson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üze‐
meltetési módjától függ.
Szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé haté‐
kony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán
A
Az „alapprogramként” megjelölt normál tisztítási ciklus
ECO
az a normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az
adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. Ez a prog‐
ram átlagosan szennyezett konyhai edények tisztításá‐
ra alkalmas, valamint hogy az energia- és a vízfogyasz‐
tás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatéko‐
nyabb program. "Eco" programként van jelölve.
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min)
240
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min)
1
Akusztikus zajkibocsátás (db(A) re 1pW)
44
Beépíthető I/N
Igen
13. TOVÁBBI MŰSZAKI INFORMÁCIÓ
Méretek
Szélesség / magasság / mélység
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektromos csatlakoztatás 1)
Feszültség (V)
220 - 240
Frekvencia (Hz)
50
bar (minimum és maximum)
0.5 - 8
MPa (minimum és maximum)
0.05 - 0.8
Hidegvíz vagy melegvíz 2)
maximum 60 °C
Hálózati víznyomás
Vízellátás
1) A további értékeket lásd az adattáblán.
2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásból származik (pl. napelemek), akkor az energiafogyasztás
csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket.
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
elektromos és elektronikus hulladékot. A
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
*
MAGYAR
53
54
www.aeg.com
MAGYAR
55
117859690-A-082020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement