Electrolux ESL7534RO Kasutusjuhend

Electrolux ESL7534RO Kasutusjuhend
ESL7534RO
ET
LV
Nõudepesumasin
Trauku mazgājamā mašīna
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
2
27
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. TOOTE INFOLEHT.............................................................................................6
4. JUHTPANEEL.................................................................................................... 7
5. PROGRAMMID...................................................................................................7
6. SEADED........................................................................................................... 10
7. VALIKUD.......................................................................................................... 14
8. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST........................................................... 14
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 16
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................18
11. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 19
12. TÕRKEOTSING..............................................................................................21
13. TOOTEKIRJELDUS........................................................................................25
14. TÄIENDAVAD TEHNILISED ANDMED.......................................................... 26
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
3 kuni 8-aastased lapsed ning väga ulatuslikud ja
komplekssed puuetega inimesed peavad olema
seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt
jälgitakse.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemale hoida,
välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest
eemal, kui selle uks on lahti.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides
kauplustes, kontorites ja mujal;
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasutatava vee surve (minimaalne ja maksimaalne)
peab jääma vahemikku 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Järgige kohalikku maksimaalset 13 taset.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Pange söögiriistad söögiriistade korvi teravama
otsaga allapoole või horisontaalasendis söögiriistade
sahtlisse teravama servaga allapoole.
Ärge jätke seadme ust lahti, kui selle juurest ära
lähete, sest keegi võib kogemata ukse taha
komistada.
Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja
eemaldage toitepistik pistikupesast.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud
vee- ega aurupihustit.
Kui seadme põhjas on ventilatsiooniaugud, ei tohi
need olla tõkestatud (nt vaibaga).
Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate
uute voolikukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte
kasutada ei tohi.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge paigaldage seadet ruumi, mille
temperatuur on alla 0 °C.
•
Paigaldage seade ohutusse ja
sobivasse kohta, mis vastab
paigaldusnõuetele.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
EESTI
•
•
•
•
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
See seade vastab EÜ direktiividele.
Ainult UK ja Iirimaa. Selle seadme
juurde kuulub 13 A toitepistik. Kui on
vaja vahetada toitepistikus olevat
kaitset, kasutage 13 A ASTA (BS
1362) kaitset.
2.4 Kasutamine
•
•
2.3 Veeühendus
•
•
•
•
•
•
Vältige veevoolikute kahjustamist.
Enne ühendamist uute või pikalt
kasutamata torudega või pärast
parandustöid või uute seadeldiste (nt
veemõõdikute) paigaldamist laske
veel mõnda aega voolata, kuni see on
puhas ja selge.
Seadme esmakordsel kasutamisel ja
pärast seda kontrollige, ega kuskil
pole lekkeid.
Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp
ja kattega sisemine toitejuhe.
5
veekraan ja eemaldage pistik
seinakontaktist. Vee sisselaskevooliku
asendamiseks võtke ühendust
hoolduskeskusega.
•
•
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Nõudepesumasina pesuained on
ohtlikud. Järgige pesuainepakendil
olevaid ohutusjuhiseid.
Ärge jooge ega kasutage seadmes
olnud vett.
Ärge eemaldage nõusid seadmest
enne, kui programm on lõppenud.
Nõudele võib jääda veidi pesuainet.
Ärge seadme avatud uksel istuge ega
seiske.
Kui avate ukse pesuprogrammi
töötamise ajal, võib ukse vahelt välja
paiskuda kuuma auru.
2.5 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
HOIATUS!
Ohtlik pinge.
Kui vee sisselaskevoolik on
kahjustada saanud, sulgege kohe
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
6
www.electrolux.com
3. TOOTE INFOLEHT
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
Pealmine pihustikonsool
Ülemine pihustikonsool
Alumine pihustikonsool
Filtrid
Andmesilt
Soolamahuti
Ventilatsiooniava
Loputusvahendi jaotur
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor on tuli, mis kuvatakse
seadme ukse ette põrandale.
•
•
•
Kui programm käivitub, süttib punane
tuli, mis põleb kuni programmi
lõppemiseni.
Kui programm on lõppenud, süttib
roheline tuli.
Seadme rikke korral punane tuli
vilgub.
7 6
9
10
11
12
13
14
5
4
Pesuaine jaotur
Comfort Lift korv
Vabastuskäepide
Madalama korvi käepide
Ülemine korv
Söögiriistade sahtel
Beam-on-Floor kustub, kui
seade välja lülitatakse.
Kui AirDry lülitatakse sisse
kuivatusfaasi ajal, ei pruugi
põrandale projitseeritav info
täielikult nähtav olla. Et
näha, kas tsükkel on
lõppenud, vaadake
juhtpaneeli.
EESTI
7
4. JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
3
2
1
Sisse/välja-nupp
Ekraan
Delay Start nupp
Program nupp
MyFavourite nupp
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
TimeManager nupp
XtraDry nupp
Reset nupp
Indikaatorid
4.1 Indikaatorid
Indikaator
Kirjeldus
Soolaindikaator. Põleb, kui soolamahuti vajab täitmist.
Loputusvahendi indikaator. Põleb, kui loputusvahendi jaotur vajab täit‐
mist.
5. PROGRAMMID
Tabelis olevate programmide
nummerdus (P1, P2 jne) kajastab nende
järjestust juhtpaneelil.
Tabelis olevate programmide järjekord ei
pruugi kajastada nende järjestust
juhtpaneelil.
Programm
Määrdumise tase
Pestavate eseme‐
te tüüp
Programmitsüklid
Valikud
P1
ECO 1)
•
•
•
•
•
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputamine
Kuivatamine
•
XtraDry
Eelpesu
Pesu tempera‐
tuuril 45 °C kuni
70 °C
Loputamine
Kuivatamine
•
XtraDry
•
P2
AutoFlex 2)
•
•
Keskmiselt
määrdunud
nõud
Keraamika ja
söögiriistad
Kõik
•
Keraamika, söö‐ •
giriistad, potid ja
pannid
•
•
8
www.electrolux.com
Programm
Määrdumise tase
Pestavate eseme‐
te tüüp
Programmitsüklid
Valikud
P6
FlexiWash 3)
•
Erinev määrdu‐
mistase
Keraamika, söö‐
giriistad, potid ja
pannid
•
•
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
Eelpesu
Pesu 50 °C ja 65
°C
Loputamine
Kuivatamine
Väga määrdu‐
nud nõud
Keraamika, söö‐
giriistad, potid ja
pannid
•
•
•
•
Eelpesu
Pesu 70 °C
Loputamine
Kuivatamine
•
•
TimeManager
XtraDry
Keskmiselt
määrdunud
nõud
Keraamika ja
söögiriistad
•
•
•
Pesu 60 °C
Loputamine
Kuivatamine
•
XtraDry
Kergelt määrdu‐
nud nõud
Keraamika ja
söögiriistad
•
•
Pesu 60 °C
Loputamine
•
XtraDry
Kergelt või kesk‐ •
miselt määrdu‐
•
nud nõud
•
Õrn keraamika
ja klaasnõud
Pesu 45 °C
Loputamine
Kuivatamine
•
XtraDry
Kõik
Eelpesu
•
P3
Intensive 4)
•
P4
89 Min 5)
•
•
•
P5
30 Min 6)
•
P7
GlassCare7)
•
•
•
P8
Rinse Hold 8)
•
•
EESTI
Programm
Määrdumise tase
Pestavate eseme‐
te tüüp
P0
•
Machine Care 9)
Ilma nõudeta
Programmitsüklid
•
9
Valikud
Isepuhastuv
1) See programm kasutab keskmiselt määrdunud keraamika ja söögiriistade pesemiseks
vett ja energiat kõige säästlikumalt. See on katseinstituutide standardprogramm.
2) Masin tuvastab määrdumise taseme ja korvis olevate nõude koguse. See reguleerib au‐
tomaatselt vee temperatuuri ja kogust, energiatarvet ning programmi kestust.
3) See programm sobib erineva määrdumistasemega nõude pesemiseks. Asetage väga
määrdunud nõud alumisse korvi ja keskmiselt määrdunud nõud ülemisse korvi. Alumises
korvis oleva vee rõhk ja temperatuur on suurem kui ülemises korvis.
4) See programm on ette nähtud väga määrdunud nõude pesemiseks suure veesurvega ja
kõrgel temperatuuril.
5) See programm sobib keskmiselt määrdunud nõude pesemiseks.
6) See programm sobib äsja või kergelt määrdunud nõude pesemiseks lühikese aja jooksul
täis- või poolkoormusel.
7) See programm reguleerib veetemperatuuri, et tagada eriline hooldus õrnade nõude, eriti
klaasnõude korral.
8) Selle programmiga saate toidujäänused taldrikutelt kiiresti maha loputada ja vältida masi‐
nas halbade lõhnade tekkimist. Ärge kasutage selle programmiga koos puhastusvahendit.
9) See programm on mõeldud masina sisemuse puhastamiseks kiiresti ja tõhusalt. See ee‐
maldab kogunenud katlakivi ja rasva. Programmi tuleks käitada vähemalt iga kahe kuu järel
tühjalt, kasutades katlakivi eemaldajat või nõudepesumasinate jaoks mõeldud puhastusva‐
hendit.
5.1 Tarbimisväärtused
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestus
(min)
11
0.921
235
P2
AutoFlex
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P6
FlexiWash
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P4
89 Min
12.9
1.14
89
P5
30 Min
10
0.9
30
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
Programm 1)
P1
ECO
P3
Intensive
P7
GlassCare
10
www.electrolux.com
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestus
(min)
P8
Rinse Hold
4
0.1
14
P0
Machine Care
10
0.86
60 - 70
Programm 1)
1) Tarbimisväärtused võivad muutuda olenevalt vee survest ja temperatuurist, erinevast
vooluvarustusest, valikutest ja nõude kogusest.
5.2 Teave testimisasutustele
Vajaliku teabe saamiseks testide
läbiviimise kohta (nt vastavalt standardile
EN60436) saate e-kiri aadressil:
info.test@dishwasher-production.com
Lisage oma taotlusse ka tootenumber
(PNC), mille leiate andmesildilt.
Kui teil on oma nõudepesumasina kohta
muid küsimusi, vaadake seadmega
kaasasolevat hooldusjuhendit.
6. SEADED
6.1 Programmi valiku režiim ja
kasutajarežiim
Kui seade on programmi valimise
režiimis, saab valida sobiva programmi ja
sisestada kasutajarežiimi.
Kasutajarežiimi puhul saadaolevad
valikud:
• Veepehmendaja taset vastavalt vee
karedusele.
• Tühja loputusvahendi jaoturi
märguande sisse- või väljalülitamist.
• Loputusvahendi taset vastavalt
vajalikule kogusele.
• Programmi lõppu tähistavate
helisignaalide sisse- või
väljalülitamist.
• Valiku AirDry sisse- või
väljalülitamine.
Kuna seaded salvestatakse, ei pea
neid enne tsüklit iga kord eraldi
konfigureerima.
Programmi valimise režiimi
valimine
Seade on programmi valimise režiimis
siis, kui ekraanil kuvatakse programmi
number P1.
Pärast sisselülitamist on seade vaikimisi
programmi valimise režiimis. Kui see nii
ei ole, valige programmi valimise režiim
järgmiselt:
Vajutage ja hoidke Reset, kuni seade
jõuab programmi valimise režiimi.
Kasutajarežiimi sisenemine
Veenduge, et seade on programmi
valimise režiimis.
Kasutajarežiimi sisestamiseks vajutage
ja hoidke korraga
ja
, kuni
indikaatorid
,
,
,
ja
vilguvad ja ekraan on pime.
6.2 Veepehmendaja
Veepehmendaja eemaldab vees olevad
mineraalid, mis ei mõju hästi ei
pesutulemusele ega seadmele endale.
Mida kõrgem on mineraalide tase, seda
karedam on vesi. Vee karedust
mõõdetakse vastavate skaaladega.
Veepehmendajat tuleks reguleerida
vastavalt teie piirkonna vee karedusele.
Teavet oma piirkonna vee kareduse
kohta saate kohalikult vee-ettevõttelt.
Heade pesutulemuste saamiseks tuleb
kindlasti valida õige veepehmendaja
tase.
EESTI
11
Kareda vee pehmendamine
suurendab vee- ja
energiatarbimist, samuti
pikendab programmi kestust.
Mida kõrgem
veepehmendaja tase, seda
suurem tarbimine ja pikem
kestus.
Vee karedus
Saksa kraadid
(°dH)
Prantsuse
kraadid (°fH)
mmol / l
Clarke'i
kraadid
Veepehmendaja
tase
47 – 50
84 – 90
8,4 – 9,0
58 – 63
10
43 – 46
76 – 83
7,6 – 8,3
53 – 57
9
37 – 42
65 – 75
6,5 – 7,5
46 – 52
8
29 – 36
51 – 64
5,1 – 6,4
36 – 45
7
23 – 28
40 – 50
4,0 – 5,0
28 – 35
6
19 – 22
33 – 39
3,3 – 3,9
23 – 27
5 1)
15 – 18
26 – 32
2,6 – 3,2
18 – 22
4
11 – 14
19 – 25
1,9 – 2,5
13 – 17
3
4 – 10
7 – 18
0,7 – 1,8
5 – 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Tehaseseade.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
Olenemata kasutatavast pesuainest
valige õige veekareduse tase, et hoida
soolamahuti täitmise indikaatorit
sisselülitatult.
Soola sisaldavad
multitabletid ei ole kareda
vee pehmendamiseks
piisavalt tõhusad.
Veenduge, et seade on kasutajarežiimis.
.
•
Indikaatorid
väljas.
•
Indikaator
,
,
ja
jätkab vilkumist.
Ekraanil kuvatakse olemasolev
seade: nt
= tase 5.
2. Seade muutmiseks vajutage järjest
.
3. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
6.3 Loputusvahendi puudumise
märguanne
Veepehmendaja taseme
valimine
1. Vajutage
•
on
Loputusvahend võimaldab nõusid
kuivatada ilma triipude ja plekkideta.
Loputusvahendi eraldamine toimub
automaatselt kuuma loputustsükli ajal.
Kui loputusvahendi mahuti on tühi, süttib
loputusvahendi indikaator, andes märku
täitmise vajadusest. Kui üksnes
multitablettide kasutamine tagab
rahuldavad kuivatustulemused, võib
12
www.electrolux.com
loputusvahendi lisamise märguande ka
välja lülitada. Parima kuivatustulemuse
tagab siiski loputusvahendi kasutamine.
Kui te kasutate tavapärast pesuainet või
loputusvahendit mitte sisaldavaid
multitablette, lülitage loputusvahendi
täitmise märguanne sisse, et see oleks
pidevalt saadaval.
Veenduge, et seade on kasutajarežiimis.
.
,
,
ja
•
Indikaatorid
kustunud.
•
•
jätkab vilkumist.
Indikaator
Ekraanil kuvatakse kehtiv seade.
on
–
= tühja loputusvahendi
jaoturi märguanne on välja
lülitatud.
–
= tühja loputusvahendi
jaoturi märguanne on sisse
lülitatud.
2. Seade muutmiseks vajutage
.
3. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
6.4 Loputusvahendi tase
Eraldatava loputusvahendi kogust on
võimalik valida vahemikus tase 1
(miinimumkogus) kuni tase 6
(maksimumkogus). Taseme 0 puhul
lülitub loputusvahendi jaotur välja ja
loputusvahendit ei eraldata.
.
ja
on
•
Indikaatorid
väljas.
•
•
Indikaator
jätkab vilkumist.
Ekraanil kuvatakse olemasolev
seade: nt
= tase 4.
Programmi lõpus kõlava
helisignaali sisselülitamine
Veenduge, et seade on kasutajarežiimis.
1. Vajutage
.
•
Indikaatorid
kustunud.
,
,
•
•
Indikaator
jätkab vilkumist.
Ekraanil kuvatakse kehtiv seade.
ja
–
= helisignaal on välja
lülitatud.
–
= helisignaal on sisse
lülitatud.
on
AirDry tagab parema kuivatuse väiksema
energiatarbimisega.
Veenduge, et seade on kasutajarežiimis.
,
Programmi lõpus kõlab samuti
helisignaal. Vaikeseadena on see
signaal välja lülitatud, aga seda on
võimalik sisse lülitada.
6.6 AirDry
Loputusvahendi taseme
valimine
,
Helisignaalid kõlavad siis, kui seadmel
tekib rike. Neid helisignaale ei ole
võimalik välja lülitada.
2. Seade muutmiseks vajutage
.
3. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
Tehaseseade: tase 4.
1. Vajutage
.
3. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
6.5 Helisignaalid
Tühja loputusvahendi jaoturi
märguande väljalülitamine
1. Vajutage
– Loputusvahendi tasemed on
alates 0A kuni 6A ning tase
0A tähendab, et
loputusvahendit ei kasutata.
2. Seade muutmiseks vajutage järjest
EESTI
1. Vajutage
13
.
•
Indikaatorid
väljas.
•
•
jätkab vilkumist.
Indikaator
Ekraanil kuvatakse kehtiv seade.
–
= AirDry on välja
lülitatud.
–
,
,
ja
on
= AirDry on sisse lülitatud.
2. Seade muutmiseks vajutage
.
3. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
Kuivatusfaasi ajal avaneb
seadme uks automaatselt ja
jääb paokile.
ETTEVAATUST!
Pärast ukse automaatset
avanemist ärge üritage seda
esimese 2 minuti jooksul
sulgeda. See võib seadet
kahjustada.
Kui uks jääb pärast seda
suletuks veel 3 minutiks,
lõpeb olemasolev
programm.
AirDry aktiveeritakse automaatselt kõigi
programmidega, välja arvatud Rinse
Hold (kui see on olemas).
Paremate kuivatustulemuste saamiseks
valige XtraDry või lülitage AirDry sisse.
ETTEVAATUST!
Kui lapsed võivad seadme
juurde pääseda, tuleks
AirDry välja lülitada, sest
seadme avatud uks võib
endast ohtu kujutada.
Funktsiooni AirDry
väljalülitamine
Veenduge, et seade on kasutajarežiimis.
6.7 MyFavourite
Selle valikuga saate valida ja salvestada
kõige enam kasutatud programmi.
Salvestada saab ainult 1 programmi. Uus
seade tühistab eelmise.
Kuidas salvestada programmi
MyFavourite
1. Valige valitud programm.
Programmiga koos saate valida ka
sobivaid ja saadaolevaid funktsioone.
2. Vajutage ja hoidke
vastav indikaator.
, kuni ilmub
Kuidas valida programmi
MyFavourite
Vajutage
.
• Indikaator MyFavourite põleb.
• Ekraanil kuvatakse programmi
number ja kestus.
• Kui valikud on salvestatud koos
programmiga, süttivad ekraanil
vastavate valikute indikaatorid.
14
www.electrolux.com
7. VALIKUD
Sobivad valikud tuleb sisse
lülitada iga kord, kui te
programmi käivitate.
Programmi töösoleku ajal
valikuid sisse ega välja
lülitada ei saa.
Kõik valikud omavahel ei
sobi. Kui valite omavahel
sobimatud funktsioonid,
lülitab seade automaatselt
neist ühe või rohkem välja.
Põlema jäävad ainult
toimivate funktsioonide
indikaatorid.
Funktsiooni XtraDry sisselülitamine
lülitab välja funktsiooni TimeManager ja
vastupidi.
XtraDry sisselülitamine
Vajutage
.
Vastav indikaator põleb.
Ekraan näitab programmi uuendatud
kestust.
7.2 TimeManager
Funktsioon TimeManager võimaldab
lühendada valitud programmi kestust
umbes 50%.
Kui valik programmiga ei
sobi, ei põle ka vastav
indikaator (või vilgub kiiresti
paar sekundit ja kustub siis).
Pesutulemus on sama mis tavalise
programmi kestuse puhulgi.
Kuivatustulemused võivad olla
kehvemad.
Valikute sisselülitamine võib
mõjutada vee- ja
energiatarvet ja programmi
kestust.
See valik tõstab veesurvet ja temperatuuri. Pesu- ja kuivatusfaasid on
lühemad.
7.1 XtraDry
Lülitage see valik sisse, et
kuivatustulemusi parandada.
XtraDry on püsivalik kõigi
programmidega, välja arvatud ECO. See
aktiveeritakse automaatselt järgmistes
tsüklites. Seda seadistust saab alati
muuta.
Vaikimisi on TimeManager välja lülitatud,
aga selle saab käsitsi sisse lülitada.
Seda valikut ei saa kasutada koos
valikuga XtraDry.
TimeManager sisselülitamine
Vajutage
.
Vastav indikaator põleb.
Ekraan näitab programmi uuendatud
kestust.
Programmi ECO igakordsel
sisselülitamisel on XtraDry
välja lülitatud ja see tuleb
valida käsitsi.
8. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
1. Kontrollige, kas veepehmendaja
on reguleeritud vastavalt teie
piirkonna vee karedusele. Kui
mitte, reguleerige veepehmendaja
taset.
2. Täitke soolamahuti.
3. Täitke loputusvahendi jaotur.
4. keerake veekraan lahti.
5. Käivitage programm, et eemaldada
kõik seadmes leiduda võivad
tootmisjäägid. Ärge kasutage
pesuainet ega pange korvidesse
nõusid.
Pärast programmi käivitamist aktiveerib
seade kuni 5 minutiks veepehmendajas
oleva vaigu. Pesutsükkel käivitub alles
EESTI
pärast selle toimingu lõppemist.
Toimingut viiakse läbi regulaarselt.
8.1 Soolamahuti
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult
nõudepesumasinale
mõeldud jämedat soola.
Peenike sool suurendab
korrosiooniohtu.
Soola kasutatakse veepehmendaja vaigu
aktiveerimiseks ja igapäevases
kasutuses heade pesutulemuste
tagamiseks.
Soolamahuti täitmine
15
6. Soolamahuti sulgemiseks keerake
soolamahuti korki päripäeva.
ETTEVAATUST!
Vesi ja sool võivad
soolamahutist täitmise ajal
välja tulla. Rooste
ärahoidmiseks käivitage
kohe pärast soolamahuti
täitmist kõige lühem
programm. Ärge pange
masinasse nõusid.
8.2 Loputusvahendi jaoturi
täitmine
B
A
Jälgige, et Comfort Lift-korv
oleks tühi ja tõstetud
asendisse lukustatud.
1. Keerake soolamahuti korki
vastupäeva ja võtke see välja.
2. Valage soolamahutisse 1 liiter vett
(ainult esimesel korral).
3. Kallake soolamahutisse
nõudepesumasina soola (kuni see on
täis).
C
ETTEVAATUST!
Kasutage vaid
nõudepesumasina jaoks
mõeldud loputusvahendit.
4. Raputage kergelt lehtrit, et kõik
soolagraanulid mahutisse juhtida.
5. Eemaldage sool soolamahuti avause
ümbert.
1. Avage kaas (C).
2. Täitke jaotur (B), kuni loputusvahend
jõuab tasemeni ''MAX''.
3. Eemaldage mahaläinud
loputusvahend imava lapiga, et ei
tekiks liiga palju vahtu.
4. Sulgege kaas. Veenduge, et kaas
lukustub asendisse.
Loputusvahendi jaoturit tuleb
täita, kui indikaator (A)
muutub läbipaistvaks.
16
www.electrolux.com
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. Keerake veekraan lahti.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage
sisse/välja-nuppu.
Veenduge, et seade on programmi
valimise režiimis.
• Kui soolaindikaator põleb, täitke
soolamahuti.
• Kui loputusvahendi indikaator
põleb, täitke loputusvahendi
jaotur.
3. Pange nõud korvidesse.
4. Lisage pesuaine.
5. Määrake ja käivitage nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav
programm.
9.1 Comfort Lift
ETTEVAATUST!
Ärge raami peale istuge ega
lukustatud korvi liiga tugevalt
suruge.
Korv lukustatakse automaatselt
ülemisele tasandile.
2. Pange nõud ettevaatlikult korvi või
võtke sealt välja (vt Korvi täitmise
infolehte).
3. Korvi allalaskmiseks ühendage
vabastuskäepide korvi raamiga, nagu
joonisel näidatud. Tõstke
vabastuskäepide täiesti üles ja
kergelt ka korvi käepidet, kuni korv
tuleb mõlemalt poolt lahti.
ETTEVAATUST!
Ärge ületage maksimaalset
kogust – 18 kg.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et nõud ei
ulatuks korviraami seest
välja, sest see võib
kahjustada nii nõusid kui ka
Comfort Lift mehhanismi.
Comfort Lift mehhanism võimaldab tõsta
alumist resti üles (teise resti kõrgusele) ja
langetada alla, tagamaks nõude hõlpsa
sissepaneku ja väljavõtmise.
Alumise korvi tühjendamine ja täitmine:
1. Korvi tõstmiseks tõmmake vastava
käepideme abil rest
nõudepesumasinast välja.
Vabastuskäepidet ei tohi kasutada.
Kui korv on vabastatud, lükake rest
alla. Mehhanism läheb alumisele
tasemele oma põhiasendisse.
Olenevalt korvi täitumisastmest on
kaks mehhanismi allalaskmise
võimalust:
• Kui panete masina täiesti täis,
lükake korvi vaid kergelt
allapoole.
• Kui korv on tühi või poolenisti täis,
vajutage korv täiesti alla.
EESTI
9.2 Pesuaine kasutamine
A
B
17
4. Valige saadaolevad funktsioonid.
5. Programmi käivitamiseks sulgege
seadme uks.
Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Valige programm.
2. Vajutage korduvalt
-nuppu, kuni
ekraanil kuvatakse soovitud
viitkäivituse aeg (1 kuni 24 tundi).
C
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult
nõudepesumasinate jaoks
mõeldud pesuainet.
1. Vajutage avamisnuppu (A), et avada
kaas (C).
2. Pange pesuaine (pulber või tabletid)
lahtrisse (B).
3. Kui pesuprogramm sisaldab ka
eelpesu, pange väike kogus
pesuainet seadme ukse sisemisele
küljele.
4. Sulgege kaas. Veenduge, et kaas
lukustub asendisse.
9.3 Programmi valimine ja
käivitamine
Programmi käivitamine
1. Hoidke seadme uks praokil.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage
sisse/välja-nuppu. Veenduge, et
seade on programmi valimise
režiimis.
3. Vajutage järjest
, kuni ekraanil
kuvatakse valitud programmi
number. Ekraanil kuvatakse esmalt
umbes 3 sekundit programmi
number, seejärel kuvatakse
programmi kestus.
• Et valida programm MyFavourite,
•
vajutage
.
Programmi MyFavourite ja sellega
seotud valikute indikaatorid
süttivad.
põleb.
Indikaator
3. Pöördloenduse käivitamiseks
sulgege seadme uks.
Pöördloenduse ajal saab viivitusaega
pikendada, kuid programmi ega valikuid
muuta ei saa.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
Viitkäivituse tühistamine
pöördloenduse ajal
Viitkäivituse tühistamisel tuleb programm
ja valikud uuesti valida.
Vajutage ja hoidke Reset, kuni seade
jõuab programmi valimise režiimi.
Programmi tühistamine
Vajutage ja hoidke Reset, kuni seade
jõuab programmi valimise režiimi.
Enne uue programmi käivitamist
veenduge, et pesuaine jaoturis on
pesuainet.
Ukse avamine seadme töö ajal
Avades ukse programmi töösoleku ajal,
peatub seadme töö. See võib
suurendada energiatarbimist ja
pikendada programmi kestust. Kui ukse
uuesti sulgete, jätkub seadme töö
kohast, kus see katkes.
Kui kuivatusfaasi ajal
avatakse uks kauemaks kui
30 sekundit, lülitub
käimasolev programm välja.
Seda ei juhtu juhul, kui uks
avatakse funktsiooniga
AirDry.
18
www.electrolux.com
Programmi lõpp
Kui programm on lõppenud, kuvatakse
ekraanil 0:00.
Kõik nupud on passiivsed (välja arvatud
sisse/välja-nupp).
1. Vajutage sisse/välja-nuppu või
oodake, kuni funktsioon Auto Off
seadme automaatselt välja lülitab.
Kui avate ukse enne funktsiooni Auto
Off sisselülitamist, lülitub seade
automaatselt välja.
2. Sulgege veekraan.
Funktsioon Auto Off
See funktsioon võimaldab vähendada
energiatarbimist, lülitades mittetöötava
seadme automaatselt välja.
Funktsioon käivitub:
• 5 minutit pärast pesuprogrammi
lõppu.
• Kui 5 minuti jooksul ei ole programm
käivitunud.
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
10.1 Üldteave
Järgmisi näpunäiteid järgides saavutate
igapäevasel kasutamisel parimad pesuja kuivatustulemused ning aitate säästa
keskkonda.
•
•
•
•
•
•
Enne masinasse panekut eemaldage
nõudelt suurem mustus.
Ärge loputage nõusid eelnevalt
käsitsi. Vajadusel valige
eelpesufaasiga programm.
Kasutage alati ära kogu korvide ruum.
Kontrollige, et nõud ei puutu üksteise
vastu ega ole üksteise peal. Vaid nii
saavad nad veega täielikult kokku
puutuda ja puhtaks.
Pesemisel võib kasutada eraldi
nõudepesumasina-pesuainet,
loputusvahendit ja -soola, või ka
multitablette (nt ''All in 1''). Järgige
pakendil kuvatavaid juhiseid.
Valige nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav programm.
ECO tarbib vett ja energiat kõige
efektiivsemalt.
10.2 Soola, loputusvahendi ja
pesuvahendi kasutamine
•
•
Kasutage ainult nõudepesumasina
jaoks mõeldud soola, loputusvahendit
ja pesuvahendit. Muud tooted võivad
seadet kahjustada.
Kareda ja väga kareda vee korral
soovitame optimaalsete puhastamisja kuivatamistulemuste saamiseks
kasutada tavalist nõudepesuvahendit
(pulber, geel, tabletid, mis ei sisalda
•
•
täiendavaid aineid), loputusvahendeid
ja soola eraldi.
Pesuaine tabletid ei lahustu lühikeste
programmide korral täielikult. Nõudele
pesuvahendi jääkide tekkimise
vältimiseks soovitame kasutada
tablette pikkade programmidega.
Kasutage alati õiget pesuvahendi
kogust. Vaadake juhiseid
pesuvahendi pakendil.
10.3 Kuidas lõpetada
multitablettide kasutamine
Enne pesuaine, soola ja loputusvahendi
eraldi kasutamist tehke järgmist.
1. Valige kõrgeim veepehmendaja tase.
2. Veenduge, et soolamahuti ja
loputusvahendi jaotur on täis.
3. Käivitage lühim loputusfaasiga
programm. Ärge kasutage pesuainet
ega pange midagi korvidesse.
4. Kui pesuprogramm on lõppenud,
kohandage veepehmendaja vastavalt
oma piirkonna vee karedusele.
5. Reguleerige eraldatava
loputusvahendi kogust.
6. Lülitage sisse loputusvahendi
puudumise märguanne.
10.4 Korvide täitmine
•
•
Kasutage seadet ainult
nõudepesumasinakindlate esemete
pesemiseks.
Ärge peske seadmes puust, sarvest,
alumiiniumist, tinast ega vasest
esemeid.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge peske seadmes vett imavaid
esemeid (käsnu või lappe).
Eemaldage nõudelt suuremad
toidujäätmed.
Kinnikõrbenud jäägid tuleks nõudelt
enne masinassepanekut eemaldada.
Asetage õõnsad esemed (tassid,
klaasid ja pannid) masinasse
avausega allapoole.
Veenduge, et klaasid ei puutuks
omavahel kokku.
Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed liikuma ei
pääseks.
Pange söögiriistad ja väiksemad
esemed söögiriistade sahtlisse.
Enne programmi käivitamist
veenduge, et pihustikonsool saab
vabalt liikuda.
•
•
•
•
•
•
•
19
Filtrid on puhtad ja õigesti
paigaldatud.
Soolamahuti kork on kindlalt kinni.
Pihustuskonsoolid ei ole ummistunud.
Nõudepesusoola ja loputusvahendi
kogus on piisav (juhul, kui te ei kasuta
multitablette).
Esemete paigutus korvides on õige.
Valitud programm sobib pestavate
esemete tüübi ja määrdumisastmega.
Kasutatav pesuainekogus on õige.
10.6 Korvide tühjendamine
1. Enne seadmest väljavõtmist laske
nõudel jahtuda. Tulised nõud
purunevad kergesti.
2. Võtke kõigepealt välja esemed
alumisest korvist, seejärel ülemisest.
Ka pärast programmi
lõppemist võib seadme
sisepindadel siiski olla vett.
10.5 Enne programmi
käivitamist
Enne valitud programmi käivitamist
veenduge järgmises:
11. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Enne hooldust lülitage seade
välja ja eemaldage toitepistik
pistikupesast.
Jälgige, et Comfort Lift-korv
oleks tühi ja tõstetud
asendisse lukustatud.
Mustad filtrid ja ummistunud
pihustikonsoolid
halvendavad
pesemistulemusi. Kontrollige
nende seisukorda
regulaarselt; vajadusel
puhastage.
11.1 Sisemine puhastamine
•
•
Puhastage masinat ja ukse ümber
olevat tihendit pehme niiske lapiga.
Masina töökorras hoidmiseks
kasutage nõudepesumasinate jaoks
mõeldud puhastusvahendit vähemalt
iga kahe kuu järel. Järgige hoolikalt
toote pakendil olevaid juhiseid.
•
•
•
Kasutage optimaalsete
puhastustulemuste saavutamiseks
programmi Machine Care.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid,
abrasiivseid puhastuslappe, teravaid
tööriistu, tugevaid kemikaale,
nuustikuid ega lahusteid.
Korrapäraselt lühiajaliste
programmide kasutamine võib
seadme sees põhjustada rasva ja
katlakivi kogunemist. Kogunemise
vältimiseks käivitage pikaajalisi
programme vähemalt kaks korda
kuus.
11.2 Välispinna puhastamine
•
•
•
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid,
küürimisšvamme ega lahusteid.
20
www.electrolux.com
11.3 Filtrite puhastamine
Filtrisüsteem koosneb kolmest osast.
C
B
A
1. Pöörake filtrit (B) vastupäeva ja võtke
välja.
5. Veenduge, ega settevanni äärte
ümber pole kogunenud toidujäätmeid
või mustust.
6. Asetage lame filter tagasi (A).
Veenduge, et see paikneb õigesti
kahe juhiku all.
7. Pange uuesti kokku filtrid (B) ja (C).
8. Pange tagasi filter (B) lameda filtri
sees (A). Keerake päripäeva, kuni
see kohale lukustub.
2. Eemaldage filter (C) filtrist (B).
3. Eemaldage lame filter (A).
4. Peske filtrid puhtaks.
EESTI
ETTEVAATUST!
Filtrite ebaõige asend võib
põhjustada kehva
pesutulemust ja kahjustada
seadet.
21
eset (nt hambaorki), et eemaldada
avadesse kogunenud sodi.
11.4 Ülemise pihustikonsooli
puhastamine
Ülemist pihustikonsooli on soovitatav
regulaarselt puhastada, et vältida avade
ummistumist.
Ummistunud avad võivad olla kehvade
pesutulemuste põhjuseks.
1. Tõmmake ülemine korv välja.
2. Pihustikonsooli eemaldamiseks korvi
küljest suruge konsooli veidi
ülespoole ja keerake seda samal ajal
päripäeva.
4. Pihustikonsooli tagasiasetamiseks
suruge konsooli veidi ülespoole ja
keerake seda samal ajal vastupäeva,
kuni see oma kohale kinnitub.
3. Peske pihustikonsool jooksva vee all
puhtaks. Kasutage peenikest teravat
12. TÕRKEOTSING
HOIATUS!
Masina ebaõige
parandamine võib ohustada
kasutaja ohutust. Masinat
tohivad parandada ainult
kvalifitseeritud töötajad.
Enamikku võimalikke probleeme saab
lahendada ilma volitatud
hoolduskeskuse poole pöördumata.
Võimalike probleemide kohta teabe
saamiseks vaadake allolevat tabelit.
Mõnede probleemide korral kuvatakse
ekraanil tõrkekood.
22
www.electrolux.com
Probleem ja alarmi kood
Võimalik põhjus ja lahendus
Masinat ei saa aktiveerida. •
•
Veenduge, et masin oleks vooluvõrku ühendatud.
Veenduge, et kaitsmekarbis ei oleks kahjustatud
kaitsmeid.
Programm ei käivitu.
Veenduge, et masina uks oleks suletud.
Kui määratud on viivitus, tühistage seadistus või oo‐
dake, kuni taimer on lõpuni jõudnud.
Masin taaslaeb veepehmendaja sees olevat vaiku.
Protsess kestab ligikaudu 5 minutit.
•
•
•
Masin ei täitu veega.
Ekraanil kuvatakse
•
või •
.
•
•
•
Masin ei tühjene veest.
Ekraanil kuvatakse
.
•
•
•
•
Üleujutustevastane seade
on aktiveeritud.
Veenduge, et veekraan oleks avatud.
Veenduge, et veevarustuse surve ei oleks liiga ma‐
dal. Selle teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku
veemajandusasutusega.
Veenduge, et veekraan ei oleks ummistunud.
Veenduge, et sisselaskevooliku filter ei oleks ummis‐
tunud.
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks keerdunud
või paindunud.
Veenduge, et valamu kraan ei oleks ummistunud.
Veenduge, et väljalaskevooliku filter ei oleks ummis‐
tunud.
Veenduge, et sisemine filtrisüsteem ei oleks ummis‐
tunud.
Veenduge, et väljalaskevoolik ei oleks keerdunud või
paindunud.
•
Sulgege veekraan ja võtke ühendust volitatud hool‐
duskeskusega.
Masin peatub ja käivitub
töötamise ajal mitu korda.
•
See on normaalne. See tagab optimaalse puhasta‐
mistulemuse ja energiasäästu.
Programm kestab liiga
kaua.
•
Kui määratud on viivitus, tühistage seadistus või oo‐
dake, kuni taimer on lõpuni jõudnud.
Aktiveerige valik TimeManager programmi kestuse
vähendamiseks.
Valikute aktiveerimine võib programmi kestust piken‐
dada.
Ekraanil kuvatakse
.
•
•
Ekraanil olev järelejäänud •
aeg suureneb ja väheneb
peaaegu programmi kestu‐
se lõpuni.
See ei ole defekt. Masin töötab korralikult.
Väike leke masina uksest.
Masin pole loodis. Lõdvendage või keerake kinni re‐
guleeritavat jalga (kui on võimalik).
Masina uks ei asu masina keskel. Reguleerige tagu‐
mist jalga (kui on võimalik).
•
•
EESTI
Probleem ja alarmi kood
23
Võimalik põhjus ja lahendus
Masina ust on raske sulge‐ •
da.
•
Masin pole loodis. Lõdvendage või keerake kinni re‐
guleeritavat jalga (kui on võimalik).
Nõud ulatuvad korvidest välja.
Masinast kostab klõbinat
või kopsimist.
•
Nõud ei ole korvides korralikult paigutatud. Vaadake
korvi laadimise teabelehte.
Veenduge, et pihustitiivikud saaksid vabalt pöörelda.
Masin aktiveerib kaitselüli‐
ti.
•
•
Voolutugevus ei ole piisav kõigi seadmete samaaeg‐
seks kasutamiseks. Kontrollige pesa voolutugevust
ja mõõturi võimsust või lülitage mõni kasutatav sea‐
de välja.
Masina elektriline viga. Võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
•
Vaadake muude võimalike
põhjuste leidmiseks osa
„Enne esimest
kasutamist”, „Igapäevane
kasutamine” või
„Nõuanded ja näpunäited.
ilmneb uuesti, võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
Tõrkekoodide korral, mida pole tabelis
kirjeldatud, võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
Kui olete masina üle vaadanud, lülitage
see välja ja uuesti sisse. Kui probleem
12.1 Pesemis- ja kuivatamistulemus pole rahuldav
Probleem
Võimalik põhjus ja lahendus
Pesemistulemus on kehv.
•
•
•
Kuivatamistulemus on kehv.
•
•
•
•
•
Klaasidel ja nõudel on val‐
ged triibud või sinakas kiht.
•
•
Vaadake osa „Igapäevane kasutamine”,
„Nõuanded ja näpunäited” ja korvi täitmise ju‐
hendit.
Kasutage intensiivsemaid pesuprogramme.
Puhastage pihustitiivikud ja filter. Vaadake osa
„Hooldus ja puhastamine”.
Lauanõud on liiga kauaks jäänud suletud masinas‐
se.
Loputusvahend puudub või loputusvahendi kogus
pole piisav. Valige suurem loputusvahendi kogus.
Võib juhtuda, et plastnõusid tuleb rätikuga kuivata‐
da.
Parima kuivamistulemuse saamiseks aktiveerige
XtraDry ja AirDry.
Soovitame loputusvahendit alati kasutada, isegi
multitablettide kasutamisel.
Loputusvahendi kogus on liiga suur. Valige väik‐
sem loputusvahendi kogus.
Puhastusvahendi kogus on liiga kõrge.
24
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus ja lahendus
Klaasidel ja nõudel on plekid •
ja kuivanud veetilgad.
•
Loputusvahendi kogus ei ole piisav. Valige suurem
loputusvahendi kogus.
Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
Nõud on märjad.
Parima kuivamistulemuse saamiseks aktiveerige
XtraDry ja AirDry.
Programmil puudub kuivatustsükkel või valitud on
liiga madala temperatuuriga kuivatustsükkel.
Loputusvahendi dosaator on tühi.
Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
Põhjuseks võib olla multitablettide kvaliteet. Proovi‐
ge teist tootjat või aktiveerige loputusvahendi do‐
saator ning kasutage loputusvahendit ja multitablet‐
ti korraga.
•
•
•
•
•
Masina sisemus on märg.
•
See ei ole masina defekt. Masina seintele tekib
kondensaat.
Ebatavaline vaht pesemise
ajal.
•
Kasutage spetsiaalselt nõudepesumasinate jaoks
mõeldud nõudepesuvahendit.
Loputusvahendi dosaator lekib. Võtke ühendust vo‐
litatud hoolduskeskusega.
•
Söögiriistadel on rooste jälgi. •
•
Programmi lõppedes on do‐
saatoril pesuvahendi jäägid.
•
•
•
Masina seest tulevad halvad •
lõhnad.
•
Pesemiseks kasutatavas vees on liiga palju soola.
Vaadake osa „Veepehmendaja”.
Hõbedased ja roostevabast terasest söögiriistad
pandi kokku. Ärge pange hõbedast ja roostevabast
terasest nõusid lähestikku.
Pesuvahendi tablett jäi dosaatorisse kinni ja seda
ei eemaldatud veega täielikult.
Vesi ei saa pesuvahendit dosaatorist välja pesta.
Veenduge, et pihustitiivikud ei oleks blokeeritud või
ummistunud.
Veenduge, et korvides olevad nõud ei takistaks pe‐
suvahendi dosaatori kaane avanemist.
Vaadake osa „Masina puhastamine seest” .
Käivitage programm Machine Care katlakivieemal‐
daja või nõudepesumasinate jaoks mõeldud puhas‐
tusvahendiga.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus ja lahendus
Lauanõudele, korvidele ja
ukse sisepinnale ladestub
katlakivi.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tuhmid, moonutatud värviga •
või täketega lauanõud.
•
•
•
25
Soola tase on madal, kontrollige täitmisindikaatorit.
Sooladosaatori kork on lahti.
Teie kraanivesi on kare. Vaadake osa „Veepeh‐
mendaja”.
Kasutage soola ja kasutage veepehmendaja rege‐
nereerimist isegi siis, kui kasutate multifunktsio‐
naalseid tablette. Vaadake osa „Veepehmenda‐
ja”.
Käivitage programm Machine Care nõudepesuma‐
sinate jaoks mõeldud puhastusvahendiga.
Vaadake osa „Masina puhastamine seest” .
Proovige teist pesuvahendit.
Võtke ühendust pesuvahendi tootjaga.
Veenduge, et masinas pestakse ainult nõusid, mi‐
da tohib selles pesta.
Täitke ja tühjendage korvid ettevaatlikult. Vaadake
korvi laadimise teabelehte.
Asetage õrnad nõud ülemisse korvi.
Valige õrnade nõude ja klaasnõude pesemiseks
spetsiaalne programm. Vaadake osa „Program‐
mid”.
Vaadake muude võimalike
põhjuste leidmiseks osa
„Enne esimest
kasutamist”, „Igapäevane
kasutamine” või
„Nõuanded ja näpunäited.
13. TOOTEKIRJELDUS
Kaubamärk
Electrolux
Mudel
ESL7534RO 911436374
Nimimahutavus (tavalised nõudekomplektid)
13
Energiatõhususe klass
A++
Energiatarbimine kWh aastas, võttes aluseks 280
262
tavalist pesemistsüklit külma vee ühenduse korral
ning vähese võimsustarbega seisundite energiatar‐
bimise. Tegelik tarbimine oleneb seadme kasutusvii‐
sist.
Tavalise pesemistsükli energiatarbimine (kWh)
0.921
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)
0.50
Võimsustarve ooteseisundis (W)
5.0
26
www.electrolux.com
Veetarbimine liitrites aastas, võttes aluseks 280 ta‐
valist pesemistsüklit. Seadme tegelik veetarbimine
oleneb seadme kasutusviisist.
3080
Kuivatamistõhususe klass skaalal G-st (kõige ebatõ‐ A
husam) A-ni (kõige tõhusam)
Tavaprogramm on tavaline pesemistsükkel, mida
ECO
käsitleb märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave,
et kõnealune programm sobib tavapäraselt määrdu‐
nud lauanõude pesemiseks ning et see on nii ener‐
gia- kui ka veetarbimise seisukohast kõige tõhusam.
See on märgitud programmina „Eco”.
Tavalise pesemistsükli programmi kestus (min)
235
Ooteseisundi kestus (min)
5
Helirõhu tase (dB(A) re 1pW)
44
Sisseehitatud seade J/E
Jah
14. TÄIENDAVAD TEHNILISED ANDMED
Mõõtmed
Laius / kõrgus / sügavus (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektriühendus 1)
Pinge (V)
220 - 240
Sagedus (Hz)
50
Veevarustuse surve
baari (minimaalne ja maksimaal‐ 0.5 - 8
ne)
MPa (minimaalne ja maksimaal‐ 0.05 - 0.8
ne)
Veevarustus
Külm või kuum vesi 2)
maks. 60 °C
1) Muud andmed leiate andmeplaadilt.
2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid), kasutage energia‐
kulu vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.
15. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
27
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................28
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................29
3. PRODUKTA APRAKSTS..................................................................................31
4. VADĪBAS PANELIS.......................................................................................... 32
5. PROGRAMMAS............................................................................................... 32
6. IESTATĪTIE PARAMETRI.................................................................................34
7. IESPĒJAS.........................................................................................................38
8. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS..................................................................... 39
9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 40
10. PADOMI UN IETEIKUMI................................................................................ 42
11. APRŪPE UN TĪRĪŠANA................................................................................. 44
12. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 46
13. RAŽOJUMA INFORMĀCIJAS LAPA.............................................................. 50
14. PAPILDU TEHNISKĀ INFORMĀCIJA............................................................ 50
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
28
1.
www.electrolux.com
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās
vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
tuvumā, ja ierīces durvis ir atvērtas.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
Ūdens darba spiedienam (minimālajam un
maksimālajam) ir jābūt starp 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bāriem
(MPa)
Ievērojiet maksimālo 13 vietu iestatījumu skaitu.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
Galda piederumus ievietojiet galda piederumu grozā
ar asajiem galiem uz leju vai galda piederumu
atvilktnē horizontālā stāvoklī ar asajām malām uz leju.
Neatstājiet ierīces durvis atvērtas, lai nejauši uz tām
neuzkāptu.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
spraudkontaktu no elektrotīkla.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens
strūklu un/vai tvaiku.
Ja ierīces pamatnē ir ventilācijas atveres, tās nedrīkst
būt aizsegtas, piemēram, ar paklāju.
Ierīci pievieno ūdens padevei ar pievienotajiem
jaunajiem šļūteņu cauruļu komplektiem. Jau lietotu
cauruļu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Drošības nolūkos nelietojiet ierīci
pirms tās iebūvēšanas.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā,
kur temperatūra ir zemāka par 0 °C.
•
Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
2.2 Elektrība padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un kabeli. Ja iekārtas
elektropadeves kabeli nepieciešams
nomainīt, to jāveic tuvākajā
autorizētajā servisa centrā.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
Tikai Lielbritānijai un Īrijai. šī ierīce ir
aprīkota ar 13 A kontaktspraudni. Ja
nepieciešams nomainīt
kontaktspraudņa drošinātāju,
izmantojiet tikai 13 ampēru ASTA (BS
1362) drošinātāju.
2.3 Ūdens padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
Nesabojājiet ūdens šļūtenes.
Pirms pievienošanas jaunām
caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām
caurulēm, labotām caurulēm vai
caurulēm, kurām pievienotas jaunas
ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet
ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un
skaidrs.
Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens
noplūdes pirmās ierīces lietošanas
reizes laikā un pēc tās.
Ūdens ieplūdes šļūtene aprīkota ar
drošības vārstu un apšuvumu ar
iekšēju elektrības kabeli.
•
BRĪDINĀJUMS!
Bīstams spriegums.
Ja ūdens ieplūdes šļūtene ir bojāta,
nekavējoties aizveriet ūdens krānu un
atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla kontaktligzdas. Sazinieties
ar autorizētu servisa centru, lai
nomainītu ūdens ieplūdes šļūteni.
2.4 Izmantošana
•
•
•
•
•
•
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Trauku mazgājamās mašīnas
mazgāšanas līdzekļi ir bīstami.
Ievērojiet drošības norādījumus uz
mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
Nedzeriet un nespēlējieties ar ierīcē
esošo ūdeni.
Neizņemiet no ierīces traukus, kamēr
programma nav beigusies. Uz
traukiem var būt palicis mazgājamais
līdzeklis.
Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtas
ierīces durvīm.
Programmas izpildes laikā, atverot
ierīces durvis, pa tām var izplūst
karsts tvaiks.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet elektrisko kabeli un
izmetiet to.
Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu
bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
LATVIEŠU
3. PRODUKTA APRAKSTS
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
Augšējais izsmidzinātājs
Augstākais izsmidzinātājs
Zemākais izsmidzinātājs
Filtri
Datu plāksnīte
Speciālās sāls tvertne
Gaisa atvere
Skalošanas līdzekļa dozators
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor Ir gaisma, kas parādās
uz grīdas zem ierīces durvīm.
•
•
•
Sarkanā gaisma iedegas, kad
programma sāk darboties, un deg
visu programmas darbības laiku.
Kad programma ir pabeigta, iedegas
zaļā gaisma.
Ja ierīces darbībā radušies
traucējumi, mirgo sarkanā gaisma.
7 6
9
10
11
12
13
14
5
4
Mazgāšanas līdzekļa dozators
Comfort Lift grozs
Sviras rokturis
Apakšējā groza rokturis
Augšējais grozs
Galda piederumu atvilktne
Beam-on-Floor izdziest, kad
ierīce ir izslēgta.
Ja žāvēšanas fāzes laikā ir
aktivēts AirDry, projekcija uz
grīdas var nebūt pilnībā
redzama. Lai apskatītu, vai
cikls ir pabeigts, pārbaudiet
vadības paneli.
31
32
www.electrolux.com
4. VADĪBAS PANELIS
1
2
3
4
5
3
2
1
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Displejs
Delay Start poga
Program poga
MyFavourite poga
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
TimeManager poga
XtraDry poga
Reset poga
Indikatori
4.1 Indikatori
Indikators
Apraksts
Specializētās sāls indikators. Tas deg, kad nepieciešams uzpildīt sāls
tvertni.
Skalošanas līdzekļa indikators. Tas deg, kad nepieciešams uzpildīt
skalošanas līdzekļa tvertni.
5. PROGRAMMAS
Programmu numerācija tabulā (P1, P2
utt.) apzīmē to secību vadības panelī.
Programmu secība tabulā var neatbilst to
secībai vadības panelī.
Programma
Netīrības pakāpe
Ielādes veids
Programmas fāzes Iespējas
P1
ECO 1)
•
•
Vidēji netīri
Ēdienu gatavo‐
šanas trauki un
galda piederumi
•
•
Visi
Ēdienu gatavo‐
šanas trauki,
galda piederumi,
katli un pannas
•
•
Dažādi netīri
Ēdienu gatavo‐
šanas trauki,
galda piederumi,
katli un pannas
•
•
P2
AutoFlex 2)
P6
FlexiWash 3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mērcēšana
Mazgāšana 50
°C
Skalošana
Žāvēšana
•
XtraDry
Mērcēšana
Mazgāšana no
45 °C līdz 70 °C
Skalošana
Žāvēšana
•
XtraDry
Mērcēšana
Mazgāšana
50 °C un 65 °C
Skalošana
Žāvēšana
•
•
TimeManager
XtraDry
LATVIEŠU
Programma
Netīrības pakāpe
Ielādes veids
Programmas fāzes Iespējas
P3
Intensive 4)
•
•
Ļoti netīri
Ēdienu gatavo‐
šanas trauki,
galda piederumi,
katli un pannas
•
•
•
•
Mērcēšana
Mazgāšana 70
°C
Skalošana
Žāvēšana
•
•
TimeManager
XtraDry
Mazgāšana 60
°C
Skalošana
Žāvēšana
•
XtraDry
Mazgāšana 60
°C
Skalošana
•
XtraDry
•
XtraDry
P4
89 Min 5)
•
•
Vidēji netīri
Ēdienu gatavo‐
šanas trauki un
galda piederumi
•
P5
30 Min 6)
•
•
Nedaudz netīri
Ēdienu gatavo‐
šanas trauki un
galda piederumi
•
P7
GlassCare7)
•
Vidēji vai ne‐
daudz netīri
Trausli trauki un
stikla trauki
•
•
•
Mazgāšana 45
°C
Skalošana
Žāvēšana
P8
Rinse Hold 8)
•
Visi
•
Mērcēšana
Bez traukiem
•
Pašattīrīšanas
funkcija
•
P0
•
9)
Machine Care
•
•
•
33
1) Mazgājot vidēji netīrus traukus un galda piederumus ar šo programmu, visefektīvāk tiek
patērēts ūdens un enerģija. Šī ir standarta programma pārbaudes institūcijām.
2) Ierīce nosaka netīrības pakāpi un grozos ievietoto priekšmetu daudzumu. Tā automātiski
pielāgo ūdens temperatūru un daudzumu, elektroenerģijas patēriņu un programmas ilgumu.
3) Šī programma ir piemērota trauku mazgāšanai ar dažādu netīrības pakāpi. Novietojiet ļoti
netīrus traukus apakšējā grozā un vidēji netīrus traukus augšējā grozā. Spiediens un ūdens
temperatūra apakšējā grozā ir augstāka nekā augšējā grozā.
4) Šī programma ir paredzēta ļoti netīru trauku mazgāšanai ar lielu ūdens spiedienu un pie
augstas temperatūras.
5) Šī programma ir piemērota vidēji netīru trauku mazgāšanai.
6) Šī programma ir piemērota tikko lietotu vai nedaudz netīru trauku mazgāšanai pie pilnas
vai nepilnas ielādes.
7) Šī programma kontrolē ūdens temperatūru, lai ar īpašu piesardzību mazgātu trauslus
traukus, jo īpaši stikla traukus.
8) Ar šo programmu var ātri noskalot ēdiena atliekas no traukiem un novērst aromātu veido‐
šanos ierīcē. Izvēloties šo programmu, neizmantojiet mazgāšanas līdzekli.
9) Šī programma ir paredzēta efektīvai ierīces iekšpuses tīrīšanai. Tā likvidē kaļķakmens no‐
gulšņu un taukvielu uzkrāšanos. Šī programma jāpalaiž vismaz reizi 2 mēnešos ar kaļķak‐
mens likvidēšanas līdzekli vai trauku mazgājamām mašīnām paredzētu tīrīšanas līdzekli un
bez ievietotiem traukiem.
34
www.electrolux.com
5.1 Patēriņa dati
Ūdens
(l)
Enerģija
(kWh)
Darbības laiks
(min.)
11
0.921
235
P2
AutoFlex
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P6
FlexiWash
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P4
89 Min
12.9
1.14
89
P5
30 Min
10
0.9
30
P7
GlassCare
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
P8
Rinse Hold
4
0.1
14
P0
Machine Care
10
0.86
60 - 70
Programma 1)
P1
ECO
P3
Intensive
1) Lielumi var mainīties atkarībā no ūdens spiediena un temperatūras, strāvas padeves pa‐
rametriem, izvēlētajām iespējām, kā arī no ievietotā trauku daudzuma.
5.2 Informācija pārbaudes
iestādēm
Lai saņemtu nepieciešamo informāciju
veiktspējas testu izpildei (piem., saskaņā
ar standartu EN60436), sūtiet e-pastu uz:
Par visiem citiem jautājumiem attiecībā
uz jūsu trauku mazgāšanas mašīnu
skatiet apkopes rokasgrāmatu, kas tiek
piegādāta kopā ar ierīci.
info.test@dishwasher-production.com
Savā pieprasījumā, lūdzu, iekļaujiet
izstrādājuma kodu (PNC), kas atrodams
uz tehnisko datu plāksnītes.
6. IESTATĪTIE PARAMETRI
6.1 Programmas izvēles režīms
un lietotāja režīms
Kad ierīce ir programmas izvēles režīmā,
ir iespējams iestatīt programmu un ieiet
lietotāja režīmā.
Iestatījumi, ko var veikt lietotāja
režīmā:
•
•
•
•
Ūdens mīkstinātāja līmeni atbilstoši
ūdens cietībai.
Tukša skalošanas līdzekļa dozatora
brīdinājuma aktivizēšanu vai
deaktivizēšanu.
Skalošanas līdzekļa līmenis atbilstoši
nepieciešamajai devai.
Programmas beigas skaņas signālu
aktivizēšanu vai deaktivizēšanu.
LATVIEŠU
•
AirDry ieslēgšana vai izslēgšana.
35
6.2 Ūdens mīkstinātājs
Tā kā ierīce saglabā iestatījumus, tos
nav nepieciešams konfigurēt atkārtoti
pirms katra cikla.
Ūdens mīkstinātājs atdala ūdenī esošās
minerālvielas, kas nelabvēlīgi ietekmē
mazgāšanas rezultātus un ierīci.
Programmu izvēles režīma
iestatīšana
Jo augstāks ir šo minerālvielu saturs
ūdenī, jo tas ir cietāks. Ūdens cietība tiek
mērīta skaitliskā izteiksmē.
Ierīce ir programmu izvēles režīmā, kad
displejā redzams programmas numurs
P1.
Pēc ieslēgšanas ierīce atrodas
programmu izvēles režīmā pēc
noklusējuma. Ja tā nav, iestatiet
programmu izvēles režīmu šādi:
Nospiediet un turiet Reset, kamēr ierīce
ieslēdzas programmas izvēles režīmā.
Ierīce ūdens mīkstināšanai jānoregulē
atbilstoši ūdens cietībai vietā, kur ierīce ir
uzstādīta. Jūsu vietējais ūdens apgādes
dienests varēs sniegt sīkāku informāciju
par Jums piegādātā ūdens cietību.
Svarīgi iestatīt pareizu ūdens
mīkstinātāja līmeni, lai nodrošinātu labus
mazgāšanas rezultātus.
Cieta ūdens mīkstināšana
palielina ūdens un enerģijas
patēriņu, kā arī programmas
ilgumu. Jo augstāks ūdens
mīkstinātāja līmenis, jo
lielāks patēriņš un ilgāks
programmas ilgums.
Kā ieiet lietotāja režīmā
Pārbaudiet, vai ierīce ir programmas
izvēles režīmā.
Lai ieietu lietotāja režīmā, vienlaicīgi
nospiediet un turiet
un
, līdz sāk
mirgot
,
,
,
un displejs ir tukšs.
un
indikatori
Ūdens cietība
Vācu pakāpes
(°dH)
Franču pakā‐
pes (°fH)
mmol / l
Klārka pa‐
kāpes
Ūdens mīkstinā‐
tāja līmenis
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Rūpnīcas iestatījumi.
2) Šajā līmenī nelietojiet sāli.
36
www.electrolux.com
Neatkarīgi no izmantojamā
mazgāšanas līdzekļa veida iestatiet
atbilstošu ūdens cietības pakāpi, lai
uzturētu specializētās sāls
uzpildīšanas indikatoru aktīvu.
Kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes, kas satur
sāli, nav pietiekoši efektīvas,
lai mīkstinātu cietu ūdeni.
Kā iestatīt ūdens mīkstinātāja
līmeni
Kā izslēgt brīdinājumu par
tukšu skalošanas līdzekļa
dozatoru
Pārbaudiet, vai ierīce ir lietotāja režīmā.
1. Nospiediet
Indikatori
nedeg.
•
•
Joprojām mirgo
indikators.
Displejs rāda pašreizējo
,
,
iestatījumu: piem.,
pakāpe.
2. Nospiediet
, lai mainītu
iestatījumu.
3. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
6.3 Paziņojums par tukšu
skalošanas līdzekļa nodalījumu
Lietojot skalošanas līdzekli, uz traukiem
neparādīsies traipi un svītras. Tas
automātiski izdalās karstās skalošanas
fāzes laikā.
Kad skalošanas līdzekļa nodalījums ir
tukšs, skalošanas līdzekļa indikators
ieslēdzas, ziņojot par nepieciešamību
uzpildīt skalošanas līdzekli. Ja
žāvēšanas rezultāts ir apmierinošs,
lietojot tikai kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes, var deaktivizēt
skalošanas līdzekļa uzpildes brīdinājumu.
Tomēr labākam žāvēšanas rezultātam
vienmēr izmantojiet skalošanas līdzekli.
Ja izmantojat standarta mazgāšanas
līdzekli vai kombinētā mazgāšanas
līdzekļa tabletes bez skalošanas līdzekļa,
aktivizējiet paziņošanu, lai skalošanas
līdzekļa uzpildīšanas indikators būtu
aktīvs.
un
•
•
Joprojām mirgo
indikators.
Displejs rāda pašreizējo
iestatījumu.
un
= 5.
,
Indikatori
nedeg.
.
•
,
•
Pārbaudiet, vai ierīce ir lietotāja režīmā.
1. Nospiediet
.
–
= brīdinājums par tukšu
skalošanas līdzekļa dozatoru
ir deaktivizēts.
–
= brīdinājums par tukšu
skalošanas līdzekļa dozatoru
ir izslēgts.
, lai mainītu
2. Nospiediet
iestatījumu.
3. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
6.4 Skalošanas līdzekļa līmenis
Padoto skalošanas līdzekļa daudzumu
var mainīt no 1. līmeņa (minimāls
daudzums) līdz 6. līmenim (maksimāls
daudzums). 0 līmenī skalošanas līdzekļa
dozators tiek deaktivizēts un skalošanas
līdzeklis netiek padots.
Rūpnīcas iestatījumi: 4. līmenis.
Kā iestatīt skalošanas līdzekļa
līmeni
Pārbaudiet, vai ierīce ir lietotāja režīmā.
1. Nospiediet
.
,
,
un
•
Indikatori
nedeg.
•
•
Indikators
turpina mirgot.
Displejs rāda pašreizējo
= 4.
iestatījumu: piem.,
pakāpe.
– Skalošanas līdzekļa līmeņi ir
no 0A līdz 6A, kur līmenis 0A
nozīmē, ka skalošanas
līdzeklis netiek lietots.
LATVIEŠU
2. Nospiediet
, lai mainītu
iestatījumu.
3. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
Žāvēšanas fāzes laikā durvis
automātiski atveras un
paliek pusvirus.
UZMANĪBU!
Nemēģiniet aizvērt ierīces
durvis 2 minūšu laikā pēc to
automātiskas atvēršanas.
Tas var radīt ierīces
bojājumus.
Ja pēc tam durvis tiek
aizvērtas uz vēl 3 minūtēm,
programma izslēdzas.
6.5 Skaņas signāli
Skaņas signāli atskan, kad ierīces
darbībā rodas traucējumi. Šos skaņas
signālus nevar atslēgt.
Beidzoties programmai, arī atskanēs
skaņas signāls. Standarta iestatījumā šis
skaņas signāls ir izslēgts, bet to ir
iespējams ieslēgt.
Kā aktivizēt programmas beigu
skaņas signālu
Pārbaudiet, vai ierīce ir lietotāja režīmā.
1. Nospiediet
Indikatori
nedeg.
•
•
Joprojām mirgo
indikators.
Displejs rāda pašreizējo
iestatījumu.
–
–
AirDry ir automātiski aktivizēts visām
programmām, izņemot Rinse Hold (ja ir
spēkā).
Lai uzlabotu žāvēšanas rezultātu skatiet
XtraDry iespēju vai ieslēdziet AirDry.
UZMANĪBU!
Ja pastāv iespēja, ka ierīcei
var piekļūt bērni, ieteicams
izslēgt AirDry funkciju, jo
durvju atvēršana var būt
bīstama.
.
•
,
,
un
= skaņas signāls ir
izslēgts.
= skaņas signāls ir
ieslēgts.
2. Nospiediet
, lai mainītu
iestatījumu.
3. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
6.6 AirDry
AirDry uzlabo žāvēšanas rezultātus ar
mazāku enerģijas patēriņu.
37
Kā deaktivizēt AirDry
Pārbaudiet, vai ierīce ir lietotāja režīmā.
.
1. Nospiediet
•
Indikatori
nedeg.
•
•
Joprojām mirgo
indikators.
Displejs rāda pašreizējo
iestatījumu.
= AirDry ir atslēgts.
–
–
,
,
un
= AirDry ir aktivēts.
2. Nospiediet
, lai mainītu
iestatījumu.
3. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
6.7 MyFavourite
Šī iespēja ļauj iestatīt un saglabāt
visbiežāk izmantoto programmu.
Var saglabāt tikai 1 programmu. Jaunais
iestatījums atceļ iepriekšējo.
38
www.electrolux.com
Kā saglabāt MyFavourite
programmu
1. Iestatiet izvēlēto programmu.
Ir iespējams arī iestatīt pieejamās
iespējas kopā ar programmu.
•
•
•
Iedegas MyFavourite indikators.
Displejā parādās programmas
numurs un programmas ilgums.
Ja kopā ar programmu ir
saglabātas iespējas, iedegas ar
iespējām saistītie indikatori.
2. Nospiediet un turiet nospiestu
,
līdz iedegas attiecīgais indikators.
Kā iestatīt MyFavourite
programmu
Nospiediet
.
7. IESPĒJAS
Vēlamās iespējas jāaktivizē
katru reizi pirms
programmas palaišanas.
Iespējas nav iespējams
aktivizēt vai deaktivizēt
programmas darbības laikā.
Ne visas iespējas ir
savstarpēji saderīgas. Ja
esat izvēlējies nesaderīgas
iespējas, ierīce automātiski
atslēdz vienu vai vairākas no
tām. Paliek iedegti tikai
aktīvo iespēju indikatori.
Ja šī iespēja programmai
nav spēkā, attiecīgais
indikators neiedegas vai ātri
mirgo dažas sekundes un
tad nodziest.
Iespēju ieslēgšana var
ietekmēt ūdens un enerģijas
patēriņu, kā arī programmas
ilgumu.
7.1 XtraDry
Ieslēdziet šo iespēju, lai uzlabotu
žāvēšanas kvalitāti.
XtraDry ir pastāvīga iespēja visām
programmām, izņemotECO. Tas tiek
automātiski ieslēgts nākamajos ciklos.
Šo konfigurāciju var mainīt jebkurā laikā.
Katru reizi, kad tiek aktivēts
ECO, XtraDry iespēja ir
izslēgta un ir jāizvēlas
manuāli.
Ieslēdzot XtraDry iespēju, tiek izslēgta
TimeManager un otrādi.
Kā aktivizēt XtraDry
Nospiediet
.
Deg attiecīgais indikators.
Displejā tiek parādīts atjaunināts
programmas darbības laiks.
7.2 TimeManager
TimeManager ļauj saīsināt izvēlētās
programmas darbības laiku par apmēram
50%.
Mazgāšanas rezultāti ir tādi paši kā ar
normālu programmas darbības laiku.
Žāvēšanas rezultāti var pasliktināties.
Šī iespēja palielina spiedienu un ūdens
temperatūru. Mazgāšanas un žāvēšanas
fāzes ir īsākas.
Standarta iestatījumā TimeManager ir
izslēgts, bet to ir iespējams ieslēgt
manuāli. Šī iespēja kopā ar XtraDry.
Kā aktivizēt TimeManager
Nospiediet
.
Deg attiecīgais indikators.
LATVIEŠU
39
Displejā tiek parādīts atjaunināts
programmas darbības laiks.
8. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
1. Pārliecinieties, vai iestatītais
ūdens mīkstinātāja līmenis atbilst
ūdens cietības pakāpei. Ja tā nav,
noregulējiet ūdens mīkstinātāja
līmeni.
2. Uzpildiet specializētās sāls tvertni.
3. Piepildiet skalošanas līdzekļa
dozatoru.
4. Atgrieziet ūdens krānu.
5. Palaidiet programmu, lai notīrītu visus
apstrādes pārpalikumus, kas var būt
palikuši ierīcē. Nelietojiet
mazgāšanas līdzekli un neievietojiet
grozos traukus.
Pēc programmas palaišanas ierīce, līdz 5
minūtēm, uzpilda ūdeni mīkstināšanas
iekārtā. Mazgāšanas fāze sākas tikai pēc
šīs procedūras pabeigšanas. Šī
procedūra tiek periodiski atkārtota.
4. Pakratiet sāls iepakojumu aiz tā
roktura, lai izbērtu visas sāls
granulas.
5. Notīriet specializētās sāls tvertnes
uzpildes vietu.
8.1 Specializētās sāls tvertne
UZMANĪBU!
Izmantojiet tikai trauku
mazgāšanas mašīnām
paredzēto rupjo sāli. Smalkā
sāls palielina korozijas risku.
Sāli izmanto ūdens mīkstinātāja sveķu
atjaunošanai un labu ikdienas
mazgāšanas rezultātu nodrošināšanai.
Kā uzpildīt specializētās sāls
tvertni
Gādājiet, lai Comfort Lift
grozs būtu tukšs un
nofiksēts paceltā stāvoklī.
1. Pagrieziet specializētās sāls tvertnes
vāciņu pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam, lai to atvērtu.
2. Specializētās sāls tvertnē ielejiet 1
litru ūdens (tikai pirmajā lietošanas
reizē).
3. Piepildiet specializētās sāls tvertni ar
sāli trauku mazgāšanas mašīnām
(līdz tā ir pilna).
6. Pagrieziet specializētās sāls tvertnes
vāciņu pulksteņa rādītāja virzienā, lai
to aizvērtu.
UZMANĪBU!
Uzpildes laikā no
specializētās sāls tvertnes
var izplūst ūdens un sāls.
Pēc specializētās sāls
tvertnes piepildīšanas
nekavējoties palaidiet
programmu, lai novērstu
koroziju. Nelieciet traukus
grozos.
40
www.electrolux.com
8.2 Kā piepildīt skalošanas
līdzekļa dozatoru
A
B
UZMANĪBU!
Lietojiet tikai trauku
mazgājamām mašīnām īpaši
paredzētu skalošanas
līdzekli.
1. Atveriet vāku (C).
2. Uzpildiet dozatoru (B) , līdz
skalošanas līdzeklis sasniedz ''MAX''
atzīmi.
3. Lai neveidotos pārāk daudz putu,
notīriet izlijušo skalošanas līdzekli ar
absorbējošu drāniņu.
4. Aizveriet vāku. Pārliecinieties, ka
vāks nofiksējas slēgtā pozīcijā.
C
Uzpildiet skalošanas līdzekļa
dozatoru, līdz lēca (A) ir
caurspīdīga..
9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
1. Atgrieziet ūdens krānu.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
Pārbaudiet, vai ierīce ir programmas
izvēles režīmā.
• Ja deg sāls indikators, uzpildiet
specializētās sāls tvertni.
• Ja deg skalošanas līdzekļa
indikators, uzpildiet skalošanas
līdzekļa dozatoru.
3. Ievietojiet grozus.
4. Uzpildiet mazgāšanas līdzekli.
5. Iestatiet un palaidiet programmu, kas
piemērota ievietotajam daudzumam
un netīrības līmenim.
9.1 Comfort Lift
UZMANĪBU!
Nedrīkst sēsties uz plaukta
vai spēcīgi spiest nobloķēto
grozu.
UZMANĪBU!
Pārliecinieties, vai priekšmeti
nav izbīdīti ārpus grozu
rāmja, jo tas var izraisīt
priekšmetu un Comfort Lift
mehānisma bojājumus.
Comfort Lift mehānisms ļauj pacelt
apakšējo plauktu (līdz otrā plaukta
līmenim) un nolaist to, lai ērti ieliktu un
izņemtu traukus.
Lai ievietotu un izņemtu traukus no
apakšējā groza:
1. Paceliet grozu, izvelkot plauktu no
trauku mazgājamās mašīnas aiz
plaukta roktura. Nelietojiet sviras
rokturi.
UZMANĪBU!
Nepārsniedziet maksimālo
ielādes daudzumu (18 kg).
Grozs automātiski nofiksējas augstākajā
līmenī.
LATVIEŠU
2. Uzmanīgi ievietojiet priekšmetus
grozā vai izņemiet tos (skatiet
Brošūru par ievietošanu grozā).
3. Nolaidiet grozu, nospiediet sviru pie
groza roktura, kā parādīts attēlā.
Pilnībā paceliet sviras rokturi un
nedaudz paceliet grozu, līdz grozs
atbloķējas abās pusēs.
41
2. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa
pulveri vai tabletes nodalījumā (B).
3. Ja programmai ir priekšmazgāšanas
fāze, ievietojiet nelielu daudzumu
mazgāšanas līdzekļa attiecīgajā
mazgājamā līdzekļa dozatora
nodalījumā.
4. Aizveriet vāku. Pārliecinieties, ka
vāks nofiksējas slēgtā pozīcijā.
9.3 Programmas iestatīšana un
aktivizēšana
Programmas ieslēgšana
Kad grozs ir atbloķēts, spiediet
plauktu uz leju. Mehānisms atgriežas
savā pozīcijā apakšējā līmenī.
Pastāv divi nolaišanas veidi, kas
atkarīgi no ielādes:
• Ja nepieciešams ievietot daudz
šķīvju, viegli paspiediet grozu uz
leju.
• Ja grozs ir tukšs vai pustukšs,
spiediet grozu uz leju.
9.2 Mazgāšanas līdzekļa
izmantošana
A
B
1. Atstājiet ierīces durvis pavērtas.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
Pārbaudiet, vai ierīce ir programmas
izvēles režīmā.
3. Spiediet atkārtoti
, līdz displejā
redzams izvēlētās programmas
numurs. Displejā būs redzams
programmas numurs aptuveni 3
sekundes un tad programmas
ilgums.
• Lai izvēlētos MyFavourite
programmu, nospiediet
.
Iedegas ar MyFavourite
programmu saistīto iespēju
indikatori.
4. Iestatiet pieejamās iespējas.
5. Lai sāktu programmu, aizveriet
ierīces durvis.
•
Programmas aktivizēšana,
izmantojot atlikto startu
1. Iestatiet programmu.
2. Atkārtoti nospiediet taustiņu
, līdz
displejā redzams vajadzīgais atliktā
starta laiks (no 1 līdz 24 stundām).
C
UZMANĪBU!
Lietojiet tikai trauku
mazgājamām mašīnām
paredzētu mazgāšanas
līdzekli.
1. Piespiediet atbloķēšanas taustiņu
(A), lai atvērtu vāku (C).
indikators.
Deg
3. Lai sāktu laika atskaiti, aizveriet
ierīces durvis.
Kamēr notiek laika atskaite, ir iespējams
palielināt atliktā starta laiku, taču
programmu un iespēju izvēli mainīt nav
iespējams.
Kad laika atskaite beigusies, programma
automātiski ieslēdzas.
42
www.electrolux.com
Atliktā starta atcelšana laika
atskaites laikā
Ja atceļ atliktā starta funkciju,
programma un iespējas jāiestata no
jauna.
Nospiediet un turiet Reset, kamēr ierīce
ieslēdzas programmas izvēles režīmā.
Programmas atcelšana
Nospiediet un turiet Reset, kamēr ierīce
ieslēdzas programmas izvēles režīmā.
Pirms jaunas programmas aktivizēšanas
pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzekļa
dozatorā ir mazgāšanas līdzeklis.
Durvju atvēršana, kad ierīce
darbojas
Atverot durvis programmas darbības
laikā, ierīce apstājas. Tas var ietekmēt
enerģijas patēriņu un programmas
ilgumu. Pēc durvju aizvēršanas ierīces
darbība atsākas no tās vietas, kur tā tika
pārtraukta.
Programmas beigas
Kad mazgāšanas programma ir
pabeigta, displejā ir redzams 0:00.
Visi taustiņi, izņemot ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu, ir neaktīvi.
1. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas
taustiņu vai pagaidiet, līdz Auto Off
funkcija automātiski izslēgs ierīci.
Atverot durvis pirms Auto Off
aktivizēšanas, ierīce tiek automātiski
izslēgta.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
Funkcija Auto Off
Šī funkcija samazina enerģijas patēriņu,
automātiski izslēdzot ierīci, kad tā netiek
lietota.
Funkcija ieslēdzas:
• 5 minūtes pēc programmas beigām.
• Pēc 5 minūtēm, ja nav palaista
programma.
Ja žāvēšanas fāzes laikā
durvis ir atvērtas ilgāk par 30
sekundēm, aktivizētā
programma izslēgsies. Tas
nenotiek, ja durvis tiek
atvērtas, izmantojot AirDry
funkciju.
10. PADOMI UN IETEIKUMI
10.1 Vispārīga informācija
Tālāk sniegtie ieteikumi nodrošinās
optimālus tīrīšanas un žāvēšanas
rezultātus, lietojot ierīci ikdienā, kā arī
palīdzēs aizsargāt vidi.
•
•
•
•
Notīriet no traukiem lielas ēdiena
paliekas un izmetiet tās.
Neskalojiet traukus paši. Ja
nepieciešams, izvēlieties programmu
ar mērcēšanas fāzi.
Vienmēr izmantojiet visu grozu
platību.
Pārliecinieties, ka trauki grozos
neskaras un nepārsedz viens otru.
•
•
Tikai tādējādi ūdens var pilnīgi nokļūt
uz traukiem un mazgāt tos.
Jūs varat lietot trauku mazgājamās
mašīnas mazgāšanas līdzekli,
skalošanas līdzekli un specializēto sāli
atsevišķi, vai arī izmantot kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes (piem.,
"Viss vienā"). Ievērojiet uz iepakojuma
redzamās norādes.
Izvēlieties programmu atbilstoša
ievietotajam daudzumam un netīrības
pakāpei. ECO piedāvā visefektīvāko
ūdens un enerģijas patēriņu.
LATVIEŠU
10.2 Trauku mazgāšanas sāls,
skalošanas līdzekļa un
mazgāšanas līdzekļa lietošana
•
•
•
•
Izmantojiet tikai trauku mazgājamai
mašīnai paredzētu speciālo sāli,
skalošanas līdzekli un mazgāšanas
līdzekli. Citi izstrādājumi var radīt
ierīces bojājumus.
Vietās, kur ūdens ir ciets un ļoti ciets,
mēs iesakām izmantot parastos
trauku mašīnu mazgāšanas līdzekļus
(pulveri, gelu, tabletes bez papildu
īpašībām), skalošanas līdzekli un
speciālo sāli atsevišķi, lai iegūtu
optimālu mazgāšanas un žāvēšanas
rezultātu.
Mazgāšanas līdzekļa tabletes īso
programmu laikā pilnībā neizšķīst. Lai
nepieļautu mazgāšanas līdzekļa
nogulsnes uz traukiem, iesakām
mazgāšanas līdzekļa tabletes
izmantot garajās programmās.
Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli
vairāk par noteikto daudzumu. Skatiet
norādes uz mazgāšanas līdzekļa
iepakojuma.
10.3 Ko darīt, ja vēlaties
pārtraukt izmantot kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes
Pirms sākt atsevišķi izmantot
mazgāšanas līdzekli, speciālo sāli un
skalošanas līdzekli, rīkojieties šādi.
1. Iestatiet visaugstāko ūdens
mīkstinātāja līmeni.
2. Pārliecinieties, ka speciālās sāls
tvertne un skalošanas līdzekļa
dozators ir pilns.
3. Iestatiet visīsāko programmu ar
skalošanas fāzi. Nelietojiet
mazgāšanas līdzekli un neievietojiet
neko grozos.
4. Kad programma ir beigusies,
noregulējiet ūdens mīkstinātā līmeni
atbilstoši ūdens cietībai jūsu
apgabalā.
5. Noregulējiet skalošanas līdzekļa
dozēšanas daudzumu.
6. Aktivējiet paziņojumu par tukšu
skalošanas līdzekļa nodalījumu.
43
10.4 Grozu ievietošana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mazgājiet ierīcē tikai priekšmetus,
kurus drīkst mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā.
Nemazgājiet ierīcē koka, raga,
alumīnija, alvas un vara priekšmetus.
Nemazgājiet ierīcē priekšmetus, kas
var uzsūkt ūdeni (sūkļus, lupatiņas).
Noņemiet lielas ēdienu atliekas no
traukiem.
Iemērciet traukus ar piedegušu
ēdienu pirms mazgāšanas ierīcē.
Ievietojiet dobos priekšmetus,
piemēram, tases, glāzes un pannas,
ar atveri uz leju.
Pārliecinieties, vai glāzes nesaskaras.
Vieglus priekšmetus ievietojiet
augšējā grozā. Pārbaudiet, lai
priekšmeti brīvi nekustētos.
Galda piederumus un mazus
priekšmetus ievietojiet galda
piederumu atvilktnē.
Pirms programmas palaišanas
pārliecinieties, vai netiek traucēta
izsmidzinātāju kustība.
10.5 Pirms programmas
palaišanas
Pirms izvēlētās programmas startēšanas
pārliecinieties, vai:
•
•
•
•
•
•
•
Filtri ir tīri un pareizi uzstādīti.
Specializētās sāls tvertnes vāks ir
cieši noslēgts.
Izsmidzinātāji nav nosprostoti.
Specializētā sāls un skalošanas
līdzeklis ir pietiekamā daudzumā (ja
netiek izmantotas kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes).
Priekšmeti grozos izvietoti pareizi.
Programma ir atbilstoša ievietotajam
daudzumam un netīrības līmenim.
Izmantots noteiktais mazgāšanas
līdzekļa daudzums.
10.6 Grozu iztukšošana
1. Pirms trauku izņemšanas ļaujiet tiem
atdzist. Karsti trauki var būt
triecienneizturīgi.
2. Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku
grozu, tad augšējo.
44
www.electrolux.com
Pēc programmas
pabeigšanas ūdens joprojām
var palikt uz ierīces iekšējām
virsmām.
11. APRŪPE UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Pirms apkopes izslēdziet
ierīci un atvienojiet to no
elektrotīkla.
Gādājiet, lai Comfort Lift
grozs būtu tukšs un
nofiksēts paceltā stāvoklī.
Netīri filtri un nosprostotas
izsmidzinātāju atveres
pasliktina mazgāšanas
rezultātus. Pārbaudiet šos
elementus regulāri un, ja
nepieciešams, notīriet.
11.1 Iekšpuses tīrīšana
•
•
•
•
•
Rūpīgi notīriet ierīci, tostarp durvju
gumijas blīvi, ar mīkstu, mitru drānu.
Lai saglabātu jūsu ierīces veiktspēju,
vismaz reizi divos mēnešos ir
ieteicams izmantot īpaši trauku
mazgājamajām mašīnām paredzētu
tīrīšanas produktu. Rūpīgi ievērojiet
norādījumus uz produkta iepakojuma.
Optimālam tīrīšanas rezultātam
izmantojiet Machine Care programmu.
Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, asus
instrumentus, spēcīgas ķimikālijas vai
šķīdinātājus.
Ja regulāri izmantojat programmas ar
mazu ilgumu, tās var izraisīt tauku un
kaļķa uzkrāšanos ierīces iekšpusē.
Vismaz divas reizes mēnesī
izmantojiet ilgākas programmas, lai to
novērstu.
11.2 Ārpuses tīrīšana
•
•
•
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus vai
šķīdinātājus.
11.3 Filtru tīrīšana
Filtru sistēma sastāv no 3
komponentiem.
C
B
A
1. Pagrieziet filtru (B) pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam un izņemiet to.
2. Izņemiet filtru (C) no filtra (B).
3. Izņemiet plakano filtru (A).
LATVIEŠU
45
4. Nomazgājiet filtrus.
UZMANĪBU!
Nepareiza filtru pozīcija var
izraisīt sliktus mazgāšanas
rezultātus un ierīces
bojājumus.
11.4 Augšējā izsmidzinātāja
tīrīšana
5. Pārliecinieties, ka nostādinātājā vai
ap tā malām nav ēdiena atlieku un
netīrumu.
6. Ievietojiet atpakaļ plakano filtru (A).
Pārliecinieties, ka tas ir pareizi
novietots zem abām vadīklām.
7. Salieciet atpakaļ filtrus (B) un (C).
8. Ievietojiet filtru (B) atpakaļ plakanajā
filtrā (A). Grieziet to pulksteņa
rādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas.
Mēs iesakām regulāri tīrīt augšējo
izsmidzinātāju, lai neļautu netīrumiem
nobloķēt atveres.
Aizsērējušas atveres var radīt
neapmierinošus mazgāšanas rezultātus.
1. Izvelciet augšējo grozu.
2. Lai noņemtu izsmidzinātāju no groza,
spiediet izsmidzinātāju uz augšu un
vienlaicīgi pagrieziet to pulksteņa
rādītāja virzienā.
3. Nomazgājiet izsmidzinātāju zem
tekoša ūdens. Lietojiet tievu, asu
instrumentu, piem., zobu bakstāmo,
lai izņemtu no atverēm netīrumus.
46
www.electrolux.com
un vienlaicīgi pagrieziet to pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam, līdz tas
nofiksējas vietā.
4. Lai uzstādītu izsmidzinātāju atpakaļ,
piespiediet izsmidzinātāju uz augšu
12. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Neatbilstoša ierīces
labošana var radīt risku
lietotāja drošībai. Visus
remontdarbus jāveic
kvalificētiem darbiniekiem.
Skatiet zemāk esošo tabulu par
iespējamām problēmām.
Dažu problēmu gadījumā displejā
redzams brīdinājuma kods.
Lielāko daļa problēmu var atrisināt,
nesazinoties ar autorizētu servisa
centru.
Problēma un brīdinājuma Iespējamais cēlonis un risinājums
kods
Ierīci nevar ieslēgt.
•
•
Programma neaktivizējas.
•
•
•
Ierīce nepiepildās ar ūdeni. •
Displejā redzams
vai •
.
•
•
•
Pārbaudiet, vai kontaktspraudnis pieslēgts kontakt‐
ligzdai.
Pārliecinieties, vai nav bojāti drošinātāji drošinātāju
blokā.
Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas.
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gai‐
diet laika atskaites beigas.
Ierīce uzpilda sveķus ūdens mīkstināšanas iekārtā.
Procedūra ilgst aptuveni 5 minūtes.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pā‐
rāk zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar
vietējo ūdens apgādes dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsprostots.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes filtrs nav aizspros‐
tots.
Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene nav salocīju‐
sies.
LATVIEŠU
47
Problēma un brīdinājuma Iespējamais cēlonis un risinājums
kods
ierīce neizsūknē ūdeni.
Displejā tiks parādīts
.
•
•
•
•
Aktivizējusies ierīce pret
ūdens noplūdēm.
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai izplūdes šļūtenes filtrs nav aizspros‐
tots.
Pārbaudiet, vai iekšējā filtra sistēma nav aizsērējusi.
Pārbaudiet, vai ūdens izvades šļūtene nav samez‐
glojusies vai saliekta.
•
Aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar autorizētu
servisa centru.
Ierīce darbības laikā vairā‐
kas reizes apstājas un at‐
kal atsāk darbību.
•
Tas ir normāli. Tas nodrošina optimālus tīrīšanas re‐
zultātus un ietaupa enerģiju.
Programma darbojas pā‐
rāk ilgi.
•
Ja iestatīta atliktā starta iespēja, atceliet atlikšanas
iestatījumu vai gaidiet laika atskaites beigas.
Aktivizējiet TimeManager iespēju, lai samazinātu
programmas ilgumu.
Aktivizētās iespējas var pagarināt programmas ilgu‐
mu.
Displejā tiks parādīts
.
•
•
Atlikušais laiks displejā pa‐ •
lielinās un pārlec gandrīz
līdz programmas laika bei‐
gām.
Tas nav defekts. Ierīce darbojas pareizi.
Neliela ūdens noplūde no
ierīces durvīm.
•
Ierīce nav nolīmeņota. Atlaidiet vaļīgāk vai pievelciet
regulējamās kājiņas (ja tas atbilst situācijai).
Ierīces durvis un tilpne nav vienā līmenī. Noregulējiet
aizmugurējo kājiņu (ja tas atbilst situācijai).
Ierīces durvis ir grūti aiz‐
vērt.
•
Graboša vai klauvējoša
skaņa no ierīces iekšpu‐
ses.
•
Ierīce atslēdz atdalītāju.
•
•
•
•
•
Ierīce nav nolīmeņota. Atlaidiet vaļīgāk vai pievelciet
regulējamās kājiņas (ja tas atbilst situācijai).
Daļa no traukiem lien ārā no groziem.
Trauki nav izvietoti pareizi grozos. Aplūkojiet brošūru
par priekšmetu ievietošanu grozā.
Pārliecinieties, ka izsmidzinātāji var brīvi rotēt.
Ampēru skaits nav pietiekams, lai apgādātu visas lie‐
totās ierīces ar elektrību. Pārbaudiet kontaktligzdas
strāvas stiprumu ampēros un skaitītāja jaudu vai iz‐
slēdziet vienu no lietotajām ierīcēm.
Ierīces iekšējie elektriskie traucējumi. Sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
48
www.electrolux.com
Skatiet "Pirms pirmās
ieslēgšanas",
"Izmantošana ikdienā" vai
"Padomi un ieteikumi", lai
noskaidrotu citus iespējamos
iemeslus.
Kad ierīce ir pārbaudīta, izslēdziet to un
ieslēdziet no jauna. Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar autorizēto
servisa centru.
Ja brīdinājuma kodi nav atrodami tabulā,
sazinieties ar autorizēto servisa centru.
12.1 Mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti nav apmierinoši
Problēmas
Iespējamais cēlonis un risinājums
Slikti mazgāšanas rezultāti.
•
•
•
Slikti žāvēšanas rezultāti.
•
•
•
•
•
Skatiet brošūrā sadaļas "Izmantošana ikdienā",,
"Padomi un ieteikumi" un priekšmetu ievietošanu
grozā.
Lietojiet intensīvākas mazgāšanas programmas.
Iztīriet izsmidzinātāja sprauslas un filtru. Skatiet sa‐
daļu "Kopšana un tīrīšana".
Galda piederumi atstāti aizvērtā ierīcē pārāk ilgi.
Ierīcē nav skalošanas līdzekļa vai skalošanas līdz‐
ekļa deva nav pietiekama. Iestatiet augstāku skalo‐
šanas līdzekļa dozatora līmeni.
Plastmasas priekšmetus var būt nepieciešams no‐
slaucīt ar dvieli.
Vislabākajai žāvēšanas efektivitātei ieslēdziet ie‐
spēju XtraDry un iestatiet AirDry.
Ieteicam vienmēr izmantot skalošanas līdzekli, ko‐
pā ar kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletēm.
Uz glāzēm un traukiem ir
•
gaišas svītras vai zilgani slā‐
ņi.
•
Pārāk liels skalošanas līdzekļa daudzums. Noregu‐
lējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz mazāku
daudzumu.
Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums.
Uz glāzēm un traukiem ir iz‐
žuvušu ūdens pilieni un trai‐
pi.
•
Nepietiekams skalošanas līdzekļa daudzums. No‐
regulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz lie‐
lāku daudzumu.
Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
Trauki ir slapji.
•
•
•
•
•
•
Ierīces iekšpuse ir slapja.
•
Vislabākajai žāvēšanas efektivitātei ieslēdziet ie‐
spēju XtraDry un iestatiet AirDry.
Programmai nav žāvēšanas fāzes, vai žāvēšanas
fāzei ir zema temperatūra.
Skalošanas līdzekļa dozators ir tukšs.
Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
Iemesls var būt zema trauku mazgāšanas tablešu
kvalitāte. Pamēģiniet citu zīmolu vai ieslēdziet ska‐
lošanas līdzekļa dozatoru un izmantojiet skaloša‐
nas līdzekli kopā ar kombinētām mazgāšanas līdz‐
ekļa tabletēm.
Tas nav ierīces defekts. Mitrais gaiss kondensējas
uz ierīces sienām.
LATVIEŠU
Problēmas
Iespējamais cēlonis un risinājums
Neparasta putu veidošanās
mazgāšanas laikā.
•
•
49
Lietojiet trauku mazgājamām mašīnām paredzētu
mazgāšanas līdzekli.
Skalošanas līdzekļa dozatorā radusies sūce. Sazi‐
nieties ar pilnvarotu servisa centru.
Nedaudz rūsas uz galda pie‐ •
derumiem.
•
Mazgāšanai izmantotajā ūdenī ir pārāk daudz sāls.
Skatiet sadaļu "Ūdens mīkstinātājs".
Sudraba un nerūsējošā tērauda galda piederumi ti‐
ka ievietoti kopā. Nenovietojiet sudraba un nerūsē‐
jošā tērauda priekšmetus pārāk tuvu.
Programmas beigās dozato‐ •
rā redzamas mazgāšanas
līdzekļa atliekas.
•
Mazgāšanas līdzekļa tablete iesprūda dozatorā un
ūdens to neaizskaloja pilnībā.
Ūdens nevar izskalot mazgāšanas līdzekli no doza‐
tora. Pārbaudiet, vai izsmidzinātājs nav bloķēts vai
aizsērējis.
Pārliecinieties, ka grozos ievietotie priekšmeti ne‐
traucē mazgāšanas līdzekļa dozatora vākam atvēr‐
ties.
•
Smakas ierīces iekšpusē.
•
•
Skatiet sadaļu "Iekšējā tīrīšana".
SācietMachine Care programmu ar trauku mazgā‐
jamām mašīnām paredzētu atkaļķotāju vai tīrīšanas
līdzekli.
Kaļķakmens atliekas uz gal‐
da piederumiem, uz tilpnes
un durvju iekšpuses.
•
Sāls līmenis ir zems, pārbaudiet uzpildīšanas indi‐
katoru.
Speciālās sāls tvertnes vāks ir vaļīgs.
Jūsu krāna ūdens ir ciets. Skatiet sadaļu "Ūdens
mīkstinātājs".
Izmantojiet speciālo sāli un uzstādiet ūdens mīksti‐
nātāja reģenerāciju, pat tad, ja tiek izmantotas
kombinētās tabletes. Skatiet sadaļu "Ūdens mīk‐
stinātājs".
SācietMachine Care programmu ar trauku mazgā‐
jamām mašīnām paredzētu tīrīšanas līdzekli.
Skatiet sadaļu "Iekšējā tīrīšana".
Pamēģiniet citu mazgāšanas līdzekli.
Sazinieties ar mazgāšanas līdzekļa ražotāju.
•
•
•
•
•
•
•
Nespodri, krāsu zaudējuši
vai ieplīsuši trauki.
•
•
•
•
Pārliecinieties, ka ierīcē tiek mazgāti tikai tādi trau‐
ki, kurus drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašī‐
nā.
Ievietojiet un izņemiet traukus no groza uzmanīgi.
Aplūkojiet brošūru par priekšmetu ievietošanu gro‐
zā.
Trauslus priekšmetus ievietojiet augšējā grozā.
Trauslu un stikla priekšmetu mazgāšanai izvēlieties
tam paredzēto programmu. Skatiet sadaļu "Pro‐
grammas".
50
www.electrolux.com
Skatiet sadaļas "Pirms
pirmās ieslēgšanas",
"Izmantošana ikdienā" vai
"Padomi un ieteikumi", lai
noskaidrotu citus iespējamos
iemeslus.
13. RAŽOJUMA INFORMĀCIJAS LAPA
Preču zīme
Electrolux
Modelis
ESL7534RO 911436374
Nominālā ietilpība (izteikta kā trauku komplektu
skaits)
13
Energoefektivitātes klase
A++
Enerģijas patēriņš kWh gadā 280 standarta mazgā‐ 262
šanas ciklos, izmantojot aukstu ūdeni zemas patērē‐
tās jaudas režīmos. Faktiskais enerģijas patēriņš
būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.
Enerģijas patēriņš standarta mazgāšanas ciklā
(kWh)
0.921
Patērētā jauda izslēgtajā režīmā (W)
0.50
Patērētā jauda ieslēgtajā režīmā (W)
5.0
Ūdens patēriņš litros gadā 280 standarta mazgāša‐ 3080
nas ciklos. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no
ierīces izmantošanas.
Žāvēšanas efektivitātes klase mērogā no G (visze‐
mākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte).
A
“Standarta programma” ir standarta mazgāšanas
cikls, uz ko attiecas informācija marķējumā un datu
lapā. Šī programma ir piemērota vidēji netīru trauku
mazgāšanai un tā ir visefektīvākā programma kopē‐
jā enerģijas un ūdens patēriņa ziņā. Tā norādīta kā
“Eko” programma.
ECO
Programmas laiks standarta mazgāšanas ciklā (min) 235
Laiks ieslēgtajā režīmā (min)
5
Akustiskā trokšņa emisija gaisā (dB(A) re 1 pW)
44
Iebūvējama ierīce Jā/Nē
Jā
14. PAPILDU TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Izmēri
Platums / augstums / dziļums
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
LATVIEŠU
Elektrības padeves pieslēg‐ Spriegums (V)
šana 1)
Frekvence (Hz)
220 - 240
Ūdens pievada spiediens
bāri (minimāli un maksimāli)
0.5 - 8
MPa (minimālie un maksimālie)
0.05 - 0.8
Auksts ūdens vai karsts
ūdens 2)
maks. 60 °C
Ūdens pievads
51
50
1) Pārējos lielumus skatiet datu plāksnītē.
2) Ja karstais ūdens tiek sildīts ar alternatīvu enerģijas avotu (piem., saules paneļu), izman‐
tojiet karsto ūdeni, lai tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
117871621-A-062019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement