Aeg FSE63637P Упатство за користење

Aeg FSE63637P Упатство за користење
FSE63637P
USER
MANUAL
MK
Упатство за ракување
Машина за миење садови
2
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....................................................................... 2
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА...............................................................................4
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................... 6
4. КОНТРОЛНА ПЛОЧА..........................................................................................7
5. ОДБИРАЊЕ НА ПРОГРАМА.............................................................................. 8
6. ОСНОВНИ ПОСТАВКИ .................................................................................... 10
7. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА.............................................................................. 14
8. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 15
9. ПОМОШ И СОВЕТИ.......................................................................................... 18
10. ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ...................................................................................... 19
11. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ............................................................................... 23
12. ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ ЗА ПРОИЗВОД......................................................27
13. ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ............................................28
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
МАКЕДОНСКИ
3
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога вратата е отворена.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство
и за други слични примени, како на пр:
– фарми; кујнски простор за вработени во
продавници, канцеларии и други работни
околини;
4
www.aeg.com
од страна на клиенти во хотели, мотели,
сместување на база спиење со појадок и друг
вид на сместувачки објекти.
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Водениот притисок кој што е во употреба
(минимален и максимален) мора да биде помеѓу
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Исполнете го максималниот број на 13 поставки за
маса.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот, негов
овластен Сервис или слично квалификувани лица
за да се избегне опасност.
Ставете го кујнскиот во корпата за кијнски прибор
со острите рабови свртени надолу или ставете ги
во фиоката за кујнски прибор во хоризонтална
положба со острите рабови надолу.
Не го оставајте апаратот со отворена врата без
надзор за да спречите случајно згази на неа.
Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го штекерот за струја од приклучницата.
Не користете вода во спреј и/или пареа за чистење
на уредот.
Ако апаратот има отвори за вентилација во
основата, тие мора да бидат покриени на пр. со
килим.
Апаратот треба да се поврзе со довод на вода со
користење на приложените нови комплети црева.
Старите комплети црева не смеат да се користат
пак.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
Извадете ја целата амбалажа.
•
•
•
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Не користете го апаратот пред да
го монтирате во вградената
конструкција од безбедносни
причини.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Немојте да го монтирате ниту да го
користите апаратот во околина
каде температурата е под 0°C.
Монтирајте го апаратот во сигурно
и погодно место кое ги исполнува
потребите за монтажа.
•
•
5
нови уреди (мерачи за вода итн.),
оставете ја водата да тече се
додека не стане чиста и бистра.
Проверете дали има видливи
протекувања на вода за време или
после првата работа на апаратот.
Доводното црево е со безбедносен
вентил и обвивка со внатрешен
кабел за струја.
2.2 Поврзување на струјата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Овој апарат е опремен со штекер
од 13 A. Ако е потребно да го
смените осигурувачот во штекерот
за струја, користете осигурувач од
13 A ASTA (BS 1362) (само за
Велика Британија и Ирска).
2.3 Поврзување со вода
•
•
Не ги оштетувајте цревата за вода.
Пред да ги поврзете новите црева,
цревата кои не биле користени
подолг период, каде се направила
некаква поправка или биле ставени
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасен напон.
Доколку доводното црево е
оштетено, веднаш затворете ја
чешмата и извадете го
приклучникот од штекерот за струја.
Јавете се во овластениот Сервис
за да го заменат доводното црево.
2.4 Употребa
•
•
•
•
•
•
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Детергентите за машината за
миење садови се опасни. Следете
ги безбедносните упатства дадени
на пакувањето на детергентот.
Немојте да ја пиете или да си
играте со водата од апаратот.
Не вадете ги садовите од апаратот
додека не заврши програмата. На
садовите може да остане малку
детергент.
Немојте да седите или да стоите на
вратата од апаратот.
Апаратот може да ослободи жешка
пареа доколку ја отворите вратата
додека функционира некоја
програма.
6
www.aeg.com
2.5 Сервисирање
•
•
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја рачката на вратата за
да спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
2.6 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Плафонска прскалка
Најгорна прскалка
Пониска прскалка
Филтри
Плочка со спецификации
Сад за сол
Отвор за воздух
9 8
5
7
6
8
9
10
11
12
Дозер за средство за плакнење
Дозер за детергент
Корпа за прибор за јадење
Долна корпа
Горна корпа
3.1 Beam-on-Floor
•
Beam-on-Floor е светло што се
покажува на подот под вратата на
апаратот.
•
4
Се вклучува црвено светло кога
започнува програмата. Останува
запалено додека трае програмата.
Зелено светло се пали кога ќе
заврши програмата за миење.
МАКЕДОНСКИ
•
Црвеното светло трепка кога во
апаратот има дефект.
7
Beam-on-Floor се
исклучува кога се
исклучува апаратот.
4. КОНТРОЛНА ПЛОЧА
1
1
2
3
4
2
4
3
Копче исклучено/вклучено
Delay Start копче
Екрaн
MY TIME лента за избор
4.1 Екрaн
5
6
5 EXTRAS копчиња
6 AUTO Sense копче
4.2 ECOMETER
A
B
C
A. ECOMETER
B. Показни светла
C. Покаател за време
B
ECOMETER покажува како изборот на
програма влијае врз потрошувачката
на енергија и вода. Колку повеќе ленти
се вклучени, толку е помала
потрошувачката.
покажува најеколошкиот избор
на програма за нормална извалканост.
4.3 Показни светла
Показно
светло
Опис
Показно светло за средство за плакнење. Вклучено е кога садот за
средство за полнење треба да се наполни. Видете во „Пред прва
употреба“.
Показно светло за сол. Вклучено е кога садот за сол треба да се
наполни. Видете во „Пред прва употреба“.
8
www.aeg.com
Показно
светло
Опис
показател Machine Care. Вклучен е кога апаратот треба да се исчисти
внатрешно со програмата Machine Care. Видете го поглавјето „Нега и
чистење“.
Показно светло за фазата на сушење. Вклучено е кога програмата со
фазата на сушење е одбрана. Трепка кога работи фазата на сушење.
Видете во „Избор на програми“.
5. ОДБИРАЊЕ НА ПРОГРАМА
5.1 MY TIME
5.2 EXTRAS
Со помош на лентата за избор
MY TIME, можете да одберете
соодветен циклус на перење според
времетрање на програма, во опсег од
30 минути до четири часа.
Можете да го прилагодите изборот на
програма на Вашите потреби со
вклучување на EXTRAS.
ExtraSilent
ExtraSilent дозволува да се намали
бучавата која ја прави апаратот. Кога
опцијата е вклучена, пумпата за
миење работи тивко со мала брзина.
Поради малата брзина,
времетраењето на програмата е
долго.
A
B
C
D
E
A. Quick е најкратката програма
(30min) соодветна за миење на
садови со свежа и мала
извалканост.
B. 1hе програма погодна за миење на
садови со свежа и лесна исушена
извалканост .
C. 1h 30min е програма соодветна за
миење и сушење на тврдо валкани
садови.
D. 2h 40min е програма соодветна за
миење и сушење на тврдо валкани
садови.
E. ECO е најдолгата програма (4h)
која нуди најефикасна
потрошувачка на вода и енергија
за нормално валкани садови и
прибор за јадење. Оваа е
стандардна програма за
тестирање.
ExtraPower
ExtraPower ги подобрува
резултатите при миењето на
одбраната програма. Опцијата ги
зголемува температурата на миењето
и траењето.
GlassCare
GlassCare дава специјална нега за
нежни полнења. Опцијата спречува
брзи промени на температурата на
миењето на избраната програма и ја
намалува до 45 °C. Ова ги штити
стаклените предмети посебно од
оштетување.
5.3 AUTO Sense
Програмата AUTO Sense автоматски
го прилагодува циклусот на перење со
видот на полнење.
Апаратот ги регистрира степенот на
извалканост и количеството садови во
МАКЕДОНСКИ
корпите. Автоматски ги регулира
температурата и количеството вода,
како и времетраењето на миењето.
5.4 Преглед на програми
Прогрaмa
Вид
полнење
Степен на
извалканост
Фази на програма
EXTRAS
Quick
•
•
•
•
•
•
Миење 50 °C
Меѓуплакнење
Последно
плакнење 45 °C
AirDry
•
•
ExtraPower
GlassCare
Миење 60 °C
Меѓуплакнење
Последно
плакнење 50 °C
AirDry
•
•
ExtraPower
GlassCare
Миење 60 °C
Меѓуплакнење
Последно
плакнење 55 °C
Сушење
AirDry
•
•
ExtraPower
GlassCare
Предперење
Миење 60 °C
Меѓуплакнење
Последно
плакнење 60 °C
Сушење
AirDry
•
•
ExtraPower
GlassCare
Предперење
Миење 50 °C
Меѓуплакнење
Последно
плакнење 55 °C
Сушење
AirDry
•
•
•
ExtraPower
GlassCare
ExtraSilent
Предперење
Миење 50 - 60 °C
Меѓуплакнење
Последно
плакнење 60 °C
Сушење
AirDry
EXTRAS не е
применлив за
оваа програма.
Садови
Прибор за
јадење
Свежо
•
1h
•
•
Садови
Прибор за
јадење
•
•
Свежо
Малку
исушени
•
•
•
•
1h 30min
•
•
•
•
2h 40min
•
•
•
•
ECO
•
•
•
•
AUTO
Sense
•
•
•
•
Садови
Прибор за
јадење
Тенџерињ
а
Тави
•
•
Нормално
Малку
исушени
Садови
Прибор за
јадење
Тенџерињ
а
Тави
•
Садови
Прибор за
јадење
Тенџерињ
а
Тави
•
•
Садови
Прибор за
јадење
Тенџерињ
а
Тави
Програмата
се
прилагодува
на степените
на
извалканост.
•
•
•
•
•
•
Нормално
до тешко
Исушени
•
•
•
•
•
•
Нормално
Малку
исушени
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
10
www.aeg.com
Прогрaмa
Вид
полнење
Степен на
извалканост
Фази на програма
EXTRAS
Machine
Care
•
Програмата
ја чисти
внатрешност
а на
апаратот.
•
•
•
Миење 70 °C
Меѓуплакнење
Завршно
плакнење
AirDry
EXTRAS не е
применлив за
оваа програма.
Без
полнење
•
Потрошувачки вредности
Програма 1)
Вода (l)
Енергија (kWh)
Времетраење
(мин)
Quick
9.3 - 11.4
0.54 - 0.66
30
1h
10.6 - 12.9
0.80 - 0.93
60
1h 30min
10.4 - 12.7
0.97 - 1.10
90
2h 40min
10.8 - 13.2
0.97 - 1.11
160
10.5
0.821
240
AUTO Sense
9.6 - 13.1
0.74 - 1.06
120 - 170
Machine Care
8.9 - 10.9
0.58 - 0.70
60
ECO
1) Притисокот и температурата на водата, варијациите на електричното напојување, опциите и
количеството садови може да ги променат вредностите.
Информации за институти
за тестирање
За довивање на потребната
информација за извршување на
тестови за перформанси (на пр.
според EN60436), испратете мејл до:
info.test@dishwasher-production.com
Во Вашето барање Ве молиме да го
ставите Вашиот сериски број на
6. ОСНОВНИ ПОСТАВКИ
Можете да го поставите апаратот со
промена на основните поставки
според Вашите потреби.
производ (PNC) којшто се наоѓа на
етикетата.
За било какви прашања за Вашата
машина за миење садови Ве молиме
да се обратите до упатството кое сте
го добиле со апаратот.
МАКЕДОНСКИ
11
Број
Поставување
Вредности
Опис1)
1
Тврдост на
вода
Од ниво 1L до
ниво 10L
(основно: 5L)
Прилагодете го нивото на омекнувач на
вода според тврдоста на водата во
вашата област.
2
Ниво за
средство за
плакнење
Од ниво 0A до
ниво 6A
(основно: 4A)
Приспособете го нивото на количество
средство за плакнење на потребната
доза.
3
Звук за крај
On
Off (основно)
Активирање или исклучување на
звучниот сигнал за крај на програма.
4
Автоматско
отворање на
програма
On (основно)
Off
Вклучи или исклучи AirDry.
5
Копчиња за
звук
On (основно)
Off
Вклучете го или исклучете го звукот на
копчињата кога се притискаат.
6
Избор на
последна
програма
On
Off (основно)
Овозможете го или исклучете го
автоматскиот избор на неодамна
користените програми и опции.
1) За повеќе детали, видете во информациите дадени во ова поглавје.
Може да ги поставите основните
поставки во режимот за поставки.
Кога апаратот е во режим за поставки,
лентите на ECOMETER ги
претставуваат достапните поставки.
За секоја поставка, свети посветена
лента на ECOMETER.
Редоследот на основните поставки
претставени во табелата е исто така
редослед на поставките на
ECOMETER:
1 2
3 4 5 6
6.1 Омекнувач за вода
Омекнувачот за вода ги вади
минералите од доводот на вода, што
има штетни ефекти врз резултатите од
миењето и врз апаратот.
Колку е поголема содржината на овие
минерали, толку е потврда вашата
вода. Тврдоста на водата се мери со
еквивалентни скали.
Омекнувачот за вода треба да се
регулира според тврдостa на водата
во вашето подрачје. Вашето локално
водостопанство може да ви каже
колкава е тврдоста на водата во
вашето подрачје. Важно е да го
подесете вистинското ниво на
омекнувач за вода за да обезбедите
добри резултати во миењето.
Омекнувањето на тврдата
вода често ја зголемува
потрошувачката на вода и
енергија како и на
времетраењето на
програмата. Колку е
повисоко нивото на
омекнувач на вода, толку е
поголема потрошувачката
на енергија и е подолго
времетраењето.
12
www.aeg.com
Тврдост на вода
Германски
степени (°dH)
Француски
степени (°fH)
mmol / l
Кларкови
степени
Ниво на
омекнувач на
вода
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Фабричка поставка.
2) Не користете сол на ова ниво.
Без разлика од видот на
користениот детергент, поставете
го точното ниво на тврдост на
водата за да биде постојано
вклучен показателот за полнење на
сол.
Мулти-таблетите кои
содржат сол не се доволно
ефективни за омекнување
на тврдоста на водата.
6.2 Ниво на средство за
плакнење
Средството за плакнење овозможува
сушење на садовите без ленти и
дамки. Автоматски се испушта за
време на фазата за жешка вода.
Можно е да ја поставите испуштената
количина на средство за плакнење.
Кога е празен садот за средство за
плакнење, показното светло за
средство за плакнење се вклучува за
да ве извести повторно да го
наполните. Ако резултатите од
сушењето се задоволителни додека
користите само мулти-таблети, можно
е да се исклучи известувањето за
повторно полнење на средството за
плакнење. Сепак, за најдобри
резултати при миењето, секогаш
користете средство за плакнење и
држете го вклучен показателот за
средство за плакнење.
За да го исклучите дозерот за
средство за плакнење и показателот,
поставете го нивото на средство за
плакнење на 0A.
6.3 Звук за крај
Кога програмата ќе заврши, може да
го вклучите звучниот сигнал кој се
огласува.
Звучните сигнали се
огласуваат кога се
појавува некој дефект во
апаратот. Овие звучни
сигнали не може да се
исклучат.
6.4 AirDry
AirDry ги подобрува резултатите при
сушењето. За време на фазата на
сушење, вратата на апаратот се
МАКЕДОНСКИ
отвора автоматски и останува
полуотворена.
13
неодамна користените програми и
опции.
Програмата која сте ја користеле
последно и која завршила пред да е
зачувано исклучувањето на апаратот.
Тогаш избрана е автоматски откако
сте го вклучиле апаратот.
Кога изборот на последно користена
програма е оневозможен, почетна
програма е ECO.
6.7 Режим на поставување
AirDry автоматски се активира со сите
програми.
ВНИМАНИЕ!
Не обидувајте се да ја
затворите вратата на
апаратот 2 минути по
автоматското отворање.
Тоа може да предизвика
оштетување на апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Ако до апаратот имаат
пристап деца, Ви
препорачуваме да го
исклучите AirDry.
Автоматското отворање на
вратата може да
предизвика опасност.
Кога AirDry ја отвора
вратата, Beam-on-Floor
може да не е сосема
видливо. За да видите
дали програмата е
завршена, видете на
контролната плоча.
6.5 Копчиња за звук
Копчињата на контролната табла
прават клик звук кога ќе ги притиснете.
Овој звук можете да го исклучите.
6.6 Избор на последна
програма
Можете да го овозможете или да го
исклучете автоматскиот избор на
Како да управувате во
режимот за поставки
Може да управувате во режимот за
поставки со помош на лентата за
избор MY TIME.
A
B
C
A. Претходна копче
B. OK копче
C. Следно копче
Користете Претходна и Следно за да
смените помеѓу основни поставки и да
ја смените нивната вредност.
Користете OK за да ги внесете
избраните поставки и да ја потврдите
промената на нивната вредност.
Како да влезите во режим
на поставки
Можете да влезете во режим на
поставки пред да стартувате
програма. Не можете да влезете во
режим на поставки додека работи
програмата.
За да влезете во режимот на поставки,
притиснете и задржете истовремено
и
за околу 3 секунди.
Светлата поврзани со Претходна, OK
и Следно се вклучени.
14
www.aeg.com
Како да промените
поставка
Проверете дали апаратот е во
режимот за корисници.
1. Употребете Претходна или
Следно за да ја одберете линијата
на ECOMETER посветена на
посакуваната поставка.
• Линијата на ECOMETER
посветена на одбраната
поставка трепка.
• На екранот се прикажува
тековната поставка.
2. Притиснете го OK за да ја
потврдите поставката.
• Линијата на ECOMETER
посветена на одбраната
поставка е вклучена. Другите
поставки се исклучени.
•
Вредноста на тековната
поставка трепка.
3. Притиснете Претходна или
Следно за да ја смените
вредноста.
4. Притиснете го OK за да ја
потврдите поставката.
• Новото нагодување е зачувано.
• Апаратот се враќа на листата
со поставки.
5. Притиснете и задржете
истовремено
и
најмалку 3 секунди за да излезете
од режимот за поставки.
Апаратот се враќа во програмата за
избор.
Зачуваните поставки се валидни се
додека не ги смените повторно.
7. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
1. Проверете дали поставеното
ниво на омекнувачот на водата е
соодветно за тврдоста на
водата во вашата област. Ако
не, регулирајте го нивото на
омекнувачот за вода.
2. Наполнете го садот за сол.
3. Наполнете го дозерот за средство
за плакнење.
4. Отворете ја славината за вода.
5. Стартувајте програма Quick за да
ги извадите сите остатоци од
процесот на производство. Не
користете детергент и не полнете
ги корпитe со садови.
Откако сте стартувале програма,
апаратот повторно го полни
омекнувачот со смола до 5 минути.
Фазата на миење започнува кога оваа
процедура ќе заврши. Процедурата се
повторува од време на време.
Солта се користи за промена на јоните
во омекнувачот за вода за да се
осигураат добри резултати при
перењето во секојдневната употреба.
Како да го наполните садот
за сол
1. Свртете го капачето на садот за
сол налево и извадете го.
2. Ставете 1 литар вода во садот за
сол (само првиот пат).
3. Наполнете го садот со специјална
сол за машина за миење садови
(се додека не се наполни).
7.1 Сад за сол
ВНИМАНИЕ!
Користете необработена
сол направена специјално
за машини за миење на
садови. Обработената сол
го зголемува ризикот од
корозија.
4. Внимателно протресете ја инката
со рачката за гранулите да влезат
внатре.
МАКЕДОНСКИ
5. Отстранете ја солта околу отворот
на садот за сол.
6. Завртете го капачето од садот за
сол надесно за да го затворите
садот за сол.
ВНИМАНИЕ!
Вода и сол може да
излезат од садот за сол
кога го полните. Откако сте
го наполниле садот со сол,
веднаш започнете ја
најкратката програма за да
спречите корозија. Не
ставајте чинии во корпите.
15
ВНИМАНИЕ!
Користете само специјално
средство за плакнење за
машини за миење садови.
1. Отворете го капакот (C).
2. Наполнете го дозерот (B) се
додека средството за плакнење не
ја достигне ознаката „MAX''.
3. Отстранете го истуреното
средство за плакнење со впивлива
крпа за да спречите преголемо
пенење.
4. Затворете го капакот. Внимавајте
капакот да биде затворен на
својата позиција.
Наполнете го дозерот за
средство за плакнење кога
показното светло (A) е
безбојно.
7.2 Како да го наполните
дозерот за средство за
плакнење
A
B
C
8. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
1. Отворете ја славината за вода.
2. Притиснете и задржете
се
додека апаратот не е вклучен.
3. Наполнете го садот за сол ако е
празен.
4. Наполнете го дозерот за средство
за плакнење ако е празно.
5.
6.
7.
8.
Наполнете ги корпите.
Додајте детергент.
Одбирете и почнете програма.
Затворете ја чешмата за вода кога
ќе заврши програмата.
16
www.aeg.com
8.1 Користење детергент
A
B
C
ВНИМАНИЕ!
Користете само детергенти
кои се специјално
наменети за машини за
миење садови.
1. Притиснете го копчето за
отклучување (A) за да го отворите
капакот (C) .
2. Ставете детергнет, во прашина
или таблети, во преградата (B).
3. Ако програмата има фаза на
предперење, ставете мало
количество детергент на
внатрешната страна на вратата на
апаратот.
4. Затворете го капакот. Внимавајте
капакот да биде затворен на
својата позиција.
8.2 Како да одберете и да
стартувате програма со
помош на лентата за избор
MY TIME
1. Пролизгајте со прстот низ лентата
за избор MY TIME за да изберете
соодветна програма.
• Светлото кое е поврзано со
одбраната програма е
вклучено.
• ECOMETER го покажува нивото
на енергија и потрошувачка на
вода.
• На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
2. Вклучете применлива EXTRAS ако
сакате.
3. Затворете ја вратата на апаратот
за да ја стартувате програмата.
8.3 Како да ја активирате
EXTRAS
1. Одберете програма со помош на
MY TIME лентата за избор.
2. Притиснете го копчето поврзано со
програмата што сакате да ја
стартувате.
• Светлото кое е поврзано со
копчето е вклучено.
• На екранот се прикажува
времетраењето на ажурираната
програма.
• ECOMETER го покажува
ажурираното ниво на енергија и
потрошувачка на вода.
Како зададена опција, пции
мора да бидат активирани
секогаш пред да ја
стартувате програмата.
Ако изборот на последната
програма е вклучен,
зачуваните опции се
вклучени автоматски
заедно со програмата.
Опциите не може да се
активираат или
деактивираат додека
програмата работи.
Сите опции не се
компатибилни помеѓу себе.
Активирањето на опциите
често ја зголемува
потрошувачката на вода и
енергија како и на
времетраењето на
програмата.
8.4 Како да стартувате
AUTO Sense програма
1. Притиснете
.
• Светлото кое е поврзано со
копчето е вклучено.
• На екранот се прикажува
најдолгото времетраење на
програмата.
МАКЕДОНСКИ
MY TIME и EXTRAS не се
применливи за оваа
програма.
2. Затворете ја вратата на апаратот
за да ја стартувате програмата.
Апаратот го регистрира видот на
полнење и прилагодува соодветен
циклус на перење. За време на
циклусот, сензорите работат неколку
пати и времетрањето на почетната
програма може да се намали.
8.5 Како да го одложите
почетокот на програмата
1. Изберете програма.
2. Притиснете го
неколку пати, сѐ
додека на екранот не се покаже
времето на одложување што
сакате да го поставите (од 1 до 24
часа).
Светлото кое е поврзано со копчето е
вклучено.
3. Затворете ја вратата на апаратот
за да го стартувате одбројувањето.
За време на одбројувањето, не е
можно да го смените времето на
одложување и изборот на програма.
Кога ќе заврши одбројувањето,
почнува програмата.
8.6 Како да го откажете
одложениот почеток додека
работи одбројувањето
Притиснете го и задржете го
3
секунди.
Апаратот се враќа во програмата за
избор.
Кога ќе го откажете
одложениот почеток,
морате одново да ја
поставите програмата.
Притиснете го и задржете го
секунди.
Апаратот се враќа во програмата за
избор.
Проверете дали има
детергент во дозерот за
детергент пред да
вклучите нова програма.
8.8 Отворање на вратата
додека апаратот работи
Ако ја отворите вратата додека
програмата работи, апаратот
престанува да работи. Тоа може да
влијае врз потрошувачката на енергија
и времетраењето на програмата. Кога
ќе ја затворите вратата, апаратот
продолжува од точката на прекинот.
Ако вратата е отворена
подолго од 30 секунди за
време на фазата на
сушење, програмата што е
пуштена ќе заврши. Ова не
се случува ако вратата е
отворена со функцијата
AirDry.
8.9 Функција Auto Off
Оваа функција заштедува енергија со
исклучување на апаратот кога не
работи.
Функцијата почнува да работи
автоматски:
• Кога програмата ќе заврши.
• После 5 минути ако програмата се
уште не започнала.
8.10 Крај на програмата
Кога програмата за миење ќе заврши,
на екранот ќе се прикаже 0:00.
Функцијата Auto Off го исклучува
апаратот автоматски.
Сите копчиња се неактивни освен
копчето за вклучување/исклучување.
8.7 Како да откажете
програма во тек
3
17
18
www.aeg.com
9. ПОМОШ И СОВЕТИ
9.1 Општо
Следните совети овозможуваат
оптимални резулатите при чистењето
и сушењето во секојдневната
употреба и исто така помагаат при
заштита на околината.
•
•
•
•
•
•
Фрлете ги поголемите остатоци на
храна од садовите во канта за
отпадоци.
Не плакнете ги садовите рачно.
Кога е потребно, одберете
програма со фаза за предперење.
Секогаш користете го целиот
простор од корпите.
Проверете дали садовите во
корпите се допираат или се
покриваат едни со други. Самол
тогаш водата може целосно да
стигне и да ги измие садовите.
Можете да користите детергент за
машина за миење садови, средство
за плакнење и сол посебно или
можете да користите мулти-таблети
( на пр. „Се во 1“). Следете ги
упатствата на пакувањето.
Одберете програма според видот
на полнењето и степенот на
извалканост. ECO нуди
најефикасна употреба на
потрошувачка на вода и енергија.
9.2 Употреба на сол,
средство за плакнење и
детергент
•
•
•
Користете само сол, средство за
плакнење и детергент за машини за
миење садови. Други производи
може да предизвикаат оштетување
на апаратот.
Сепак, во области каде има тврда и
многу тврда вода, препорачуваме
засебно да се користат само
обичен детергент за машина за
миење на садови (во прав, гел,
таблети со дополнителни функции),
средство за плакнење и сол за
оптимално чистење и сушење.
Таблетите со детергент не се
раствораат целосно со кратките
програми. За да спречите појава на
талог на садовите, ви
•
препорачуваме да ги користите
таблетите со долги програми.
Не ставајте повеќе детергент од
препорачаното количество.
Погледнете го упатството на
производителот на детергентот.
9.3 Што да направите ако
сакате да престанете да
користите мулти-таблети
Пред да започнете засебно да
користите детергент, сол и средство
за плакнење направете ги следниве
чекори:
1. Поставете го највисокото ниво на
омекнувачот на вода.
2. Проверете дали садот за сол и
дозерот за средство за плакнење
се полни.
3. Ја стартува програмата Quick. Не
користете детергент и не полнете
ги корпите со садови.
4. Кога ќе заврши програмата,
нагодете го омекнувачот на вода
според тврдоста на водата во
Вашата област.
5. Приспособете го испуштеното
количество средство за плакнење.
9.4 Пред започнување
програма
Пред да го вклучете одбраната
програма, проверете дали:
•
•
•
•
•
•
•
Филтрите се чисти и правилно
монтирани.
Капакот на садот за сол е цврсто
затворен.
Прскалките се затнати.
Дали има сол за машини за миење
садови и средство за плакнење
(освен ако не користите мулти
таблети).
Предметите се правилно поставени
во корпите.
Програмата којашто ја користите
важи за видот на садовите и за
степенот на извалканост.
Да се користи правилна количина
на детергент.
МАКЕДОНСКИ
9.5 Полнење на корпите
•
•
•
•
•
•
•
•
Користете го апаратот само за
миење на садови кои се безбедни
за миење во машина за миење
садови.
Не ставајте во апаратот предмети
кои се направени од дрво, габрово
дрво, алуминиум, калај и бакар.
Не ставајте во апаратот предмети
што впиваат вода (сунѓери,
домашни алишта).
Извадете ги сите остатоци од храна
од садовите.
Накиснете ги садовите за готвење
со загорена храна пред да ги
измиете во апаратот.
Ставете ги шупливите предмети
(шолји, чаши и тави) со отворот
надолу.
Внимавајте чашите да не допираат
други чаши.
Ставете ги лесните предмети во
горната корпа. Погрижете се
предметите да не се движат.
•
•
•
19
Ставете го кујнскиот прибор и
помалите предмети во корпата за
приборот за јадење.
Кренете ја горната корпа нагоре за
да ги средите големите предмети
во долната корпа.
Проверете дали прскалките може
да се движат слободно пред да
почнете програма за миење.
9.6 Празнење на корпите
1. Оставете ги садовите да се
изладат пред да ги вадите од
апаратот. Жешките садови лесно
се оштетуваат.
2. Првин испразнете ја долната
корпа, а потоа горната.
Кога програмата е
завршена, водата се уште
стои на внатрешната
површина од апаратот.
10. ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Пред било кое одржување
освен она за пуштање на
програма Machine Care,
исклучете го апаратот и
извадете го штекерот за
струја од приклучницата.
Валканите филтри и
затнатите прскалки може
да ги намалат резултатите
од миењето. Правете
редовни проверки и,
доколку е потребно,
исчистете ги.
10.1 Machine Care
Machine Care е програма направена
да го исчисти апаратот во
внатрешноста со оптимални
резултати. Го вади бигорот и
натолежената маснотија.
Кога апаратот ја насетува потребата
е вклучен.
за чистење, показателот
Стартувајте ја програмата Machine
Care за да ја исчистите внатрешноста
на апаратот.
Како да стартувате Machine
Care програма
Пред да ја стартувате
програмата Machine Care,
исчистете ги филтрите и
прскалките.
1. Употребете средство за
отстранување на бигор или
производ за чистење специјално
направен за машина за миење
садови. Следете ги упатствата на
пакувањето. Не ставајте чинии во
корпите.
2. Притиснете и задржете
истовремено
секунди.
и
најмалку 3
Показателите
и
трепкаат.Екранот го покажува
траењето на програмата.
3. Затворете ја вратата на апаратот
за да ја стартувате програмата.
20
www.aeg.com
Кога програмата е завршена,
показателот
е исклучен.
10.2 Чистење на
внатрешноста
•
•
•
•
Внимателно исчистете го апаратот,
вклучувајќи ги и гумениот дихтунг
на вратата, со мека влажна крпа.
Не користете абразивни средства,
абразивни крпи, остри алати,
сунѓери со жица или растворувачи.
За апаратот да може да дава добри
резултати постојано, употребете
средство за чистење специјално
направено за машина за миење
садови најмалку на секои два
месеци. Следете ги внимателно
упатствата на амбалажата на
производот.
За оптимални резултати при
чистењето, стартувајте ја
програмата Machine Care.
1. Свртете го филтерот (B) спротивно
од насоката на стрелките на
часовникот и извадете го.
2. Извадете го филтерот (C) од
филтерот (B).
3. Извадете го рамниот филтер (A).
10.3 Надворешно чистење
•
•
•
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа.
Користете само неутрални
детергенти.
Не користете абразивни средства,
сунѓери со жица или растворувачи.
10.4 Чистење на филтрите
4. Исчистете ги филтрите.
Системот за филтри е направен од 3
дела.
C
B
A
5. Внимавајте да нема остатоци од
храна или дамки во или околу
краевите на коритото.
6. Рамниот филтер (A) вратете го на
своето место. Осигурете се дека е
правилно поставен под 2 водилки.
МАКЕДОНСКИ
7. Повторно сколопете ги филтрите
(B) и (C).
8. Вратете го филтерот (B) во
рамниот филтер (A). Вртете го
надесно се додека не се затвори.
ВНИМАНИЕ!
Неправилната положба на
филтрите може да
предизвика лоши
резултати при миењето и
може да го оштети
апаратот.
21
2. Измијте ја прскалката под чешма.
Употребете тенок остар алат, на
пр. чепкалка за да ги извадите
делчињата нечистотија од дупките.
3. За да ја вратите назад, притиснете
ја надолу.
10.5 Чистење на долната
прскалка
Ви препорачуваме да ја чистите
редовно долната прскалка за да
избегнете нечистотијата да ги затнува
дупките.
Затнатите дупки може да
предизвикуваат незадоволителни
резултати при миењето.
1. За да ја извадите долната
прскалка, извлечете ја нагоре.
10.6 Чистење на горната
прскалка
Ви препорачуваме да ја чистите
редовно горната прскалка за да
избегнете нечистотијата да ги затнува
дупките.
Затнатите дупки може да
предизвикуваат незадоволителни
резултати при миењето.
22
www.aeg.com
1. Извлечете ја горната корпа
целосно.
2. За да ја извадите прскалката од
корпата, притиснете ја прскалката
нагоре и истовремено свртете ја
надесно.
10.7 Чистење на врвот
прскалка
Ви препорачуваме да ја чистите
редовно врвот прскалка за да
избегнете нечистотијата да ги затнува
дупките. Затнатите дупки може да
предизвикуваат незадоволителни
резултати при миењето.
Врвот прскалка е ставена на покривот
на апаратот. Прскалката (C) е
монтирана во цевката за испорака (A)
со елеменот за прикачување (B).
C
3. Измијте ја прскалката под чешма.
Употребете тенок остар алат, на
пр. чепкалка за да ги извадите
делчињата нечистотија од дупките.
B
A
4. За да ја ставите прскалката назад,
притиснете ја прскалката нагоре и
истовремено свртете ја налево се
додека не дојде на свое место.
1. Ставете ја горната корпа на
најниско ниво за да стигнете
полесно до прскалката.
2. За да ја извадите прскалката (C)
од цевката за испорака (A),
свртете го елеменот за
прикачување (B) налево и
извлечете ја прскалката надолу.
3. Измијте ја прскалката под чешма.
Употребете тенок остар алат, на
пр. чепкалка за да ги извадите
делчињата нечистотија од дупките.
Пуштете вода низ дупките за да ги
исчистите цестиците од земја од
внатрешноста.
МАКЕДОНСКИ
4. За да ја вратите назад прскалката
(C), ставете го елементот за
прикачување (B) во прскалката и
фиксирајте го на цевката за
испорака вртејќи (A) го надесно.
23
Внимавајте елементот за
прикачување да биде затворен на
својата позиција.
11. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Неправилна поправка на
апаратот може да ја
доведе во опасност
безбедноста на
корисникот. Секоја
поправка мора да биде
направена од
квалификуван кадар.
решат без да има потреба од
контакт со Овластениот сервисен
центар.
Видете во долната табела за
информации за можни проблеми.
Кај некои проблеми, екранот покажува
шифра за аларм.
Поголемиот број проблеми кои
може да се појават може да се
Проблем и шифра за
тревога
Можни причини и решение
Не можете да го вклучите
апаратот.
•
Програмата не почнува да
работи.
•
•
•
•
Машината не се полни со
вода.
На екранот се прикажува
или
.
•
•
•
•
•
Проверете дали приклучокот за струја е вклучен во
штекерот.
Проверете дали има оштетен осигурувач во таблата
со осигурувачи.
Проверете дали вратата на апаратот е затворена.
Доколку е поставено одложено почнување, откажете
ја поставката или почекајте да заврши
одбројувањето.
Апаратот повторно го полни омекнувачот за вода со
смола. Траењето на оваа процедура е околу 5
минути.
Проверете дали е отворена славината за вода.
Проверете да не е многу низок притисокот во
доводот за вода. За овие информации, јавете се во
локалното претпријатие за водовод.
Проверете дали е затната славината за вода.
Внимавајте филтерот во доводното црево да не е
затнат.
Проверете дали доводното црево е засукано или
свиткано.
24
www.aeg.com
Проблем и шифра за
тревога
Можни причини и решение
Апаратот не ја испушта
водата.
На екранот се прикажува
•
•
.
•
•
Вклучен е уредот против
поплавување.
На екранот се прикажува
Проверете дали е затнат одводниот сливник.
Внимавајте филтерот во одводното црево да не е
затнат.
Проверете да не е затнат внатрешниот филтерски
систем.
Проверете да не е засукано или свиткано одводното
црево.
•
Затворете ја славината за вода и стапете во контакт
со Овластениот сервисен центар.
Апаратот запира и почнува •
да работи повеќе пати за
време на работењето.
Тоа е нормално. Тоа обезбедува оптимални
резултати при чистењето и ја заштедува енергијата.
Програмата трае многу
долго.
Доколку е поставено одложено почнување, откажете
ја поставката или почекајте да заврши
одбројувањето.
Активирање на опциите може да го зголемат
времетраењето на програмата.
.
•
•
Преостанатото време на
екранот се зголемува и
прескокнува при крајот на
траењето на програмата.
•
Тоа не е дефект. Апаратот работи правилно.
Има мало протекување кај
вратата на апаратот.
•
Апаратот не е нивелиран. Олабавете ги или
зацврстете ги прилагодливите ногалки (ако е
применливо).
Вратата на апаратот не е центрирана на коритото.
Регулирајте ги задните ногарки (ако е применливо).
•
Вратата на апаратот тешко •
се затвора.
•
Апаратот не е нивелиран. Олабавете ги или
зацврстете ги прилагодливите ногалки (ако е
применливо).
Делови од кујнскиот прибор излегуваат од корпите.
Ѕвечкави или удирачки
•
звуци се слушаат во
внатрешноста на апаратот.
•
Кујнскиот прибор не е соодветно поставен во
корпите. Видете во брошурата за полнење на
корпата.
Проверете дали прскалките може да се движат
слободно.
Апаратот предизвикува
пад на ФИД склопката.
Јачината на електрична енергија не е доволна за да
биде истовремено доставена до сите апарати кои
работат. Проверете ја јачината на штекерот и
капацитетот на бројачот или исклучете еден од
апаратите кои работат.
Внатрешна грешка во електриката на апаратот.
Контактирајте со овластен сервис.
•
•
МАКЕДОНСКИ
Откако сте го провериле апаратот,
исклучете го и вклучете го апаратот.
Ако повторно се појави проблемот,
стапете во контакт со Овластениот
сервисен центар.
За шифрите за аларм кои не се
опишани во табелата, стапете во
контакт со Овластениот сервисен
центар.
11.1 Број на кодот на
производот (PNC)
Ако го контактирате овластениот
сервисен центар, може да го добиете
бројот на кодот на производот на
Вашиот апарат.
25
PNC може да го најдете на плочката
со спецификации на вратата на
апаратот. Исто така може да ја
проверите PNC на контролната плоча.
Пред да ја проверите PNC, проверете
дали апаратот е во избор на програма.
1. Притиснете и задржете
истовремено
и
најмалку 3
секунди.
Екранот покажува PNC на Вашиот
апарат.
2. За да излезете од приказот PNC
притиснете и задржете
и
за околу 3
истовремено
секунди.
Апаратот се враќа во програмата за
избор.
11.2 Резултатите од миењето и сушењето не се
задоволителни
Проблем
Можни причини и решение
Слаби резултати при
миењето.
•
•
•
•
Лоши резултати при
сушењето.
•
•
•
•
•
•
Видете во „Секојдневна употреба“, „Помош и
совети“ и брошурата за полнење на корпата.
Користете поинтензивни програми за миење.
Вклучете ја опцијата ExtraPower за да ги подобрите
резултатите при миењето на одбраната програма.
Блика вода од прскалките и филтерот. Видете го
поглавјето „Нега и чистење“.
Сервисот за јадење бил оставен многу долго
внатре во затворениот апарат. Вклучете AirDry за
да го поставите автоматското отварање на вратата
и за да ги подобрите резултатите при сушењето.
Нема средство за плакнење или дозата на
средството за плакнење не е доволна. Наполнете
го дозерот за средство за плакнење илу
регулирајте го нивото за плакнење на повисока
позиција
Количината на средството за плакнење може да е
причина.
Ви препорачуваме да користите секогаш средство
за плакнење, дури и во комбинација со мултитаблети.
Пластичните предмети можеби треба да се
избришат со крпа.
Програмата нема фаза на сушење. Видете во
„Преглед на програми“.
26
www.aeg.com
Проблем
Можни причини и решение
Има белузлави траги или
•
синкасти слоеви на чашите и
садовите.
•
Испуштената количина на средството за плакнење
е преголема. Регулирајте го нивото на дозерот за
средство за плакнење на пониска позиција.
Количината на детергент е преголема.
Дамки и суви капки од вода
на чашите и садовите.
Испуштената количина на средството за плакнење
не е доволна. Регулирајте го нивото на дозерот за
средство за плакнење на повисока позиција.
Количината на средството за плакнење може да е
причина.
•
•
Внатрешноста на апаратот е •
влажна.
Ова е нормално однесување на апаратот. Влажен
воздух се кондензира на ѕидовите од апаратот.
Невобичаена количина на
пена за време на миењето.
•
Користете само детергенти кои се специјално
наменети за машини за миење садови.
Дозерот за средство за плакнење пропушта вода.
Контактирајте со овластен сервис.
Траги од 'рѓа на кујнскиот
прибор.
•
Има остатоци од детергент
во дозерот на крајот од
програмата.
•
•
•
•
•
Миризби во апаратот.
•
•
Има многу сол во водата која се користи за време
на миењето. Видете во „Омекнувач на вода“.
Сребрен кујнски прибор бил ставен заедно со
приборот од не'рѓосувачки челик. Избегнувајте да
ставате предмети од сребро и не'рѓосувачки челик
заедно.
Детергентската таблета се заглавила во дозерот и
затоа не била комплетно исчистена со вода.
Водата не може да го исчисти детергентот од
дозерот. Проверете дали прскалката е блокирана
или затната.
Проверете дали предметите во корпата не го
спречуват отворањето на капакот на дозерот за
детергент.
Погледнете го делот „Внатрешно чистење“.
Стартувајте ја Machine Care програмата со
средство за отстранување на бигор или производ
за чистење специјално направен за машина за
миење садови.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можни причини и решение
Талог од бигор на кујнскиот
прибор, на коритото или на
внатрешната страна од
вратата.
•
•
•
•
•
•
•
•
Кујнски прибор без сјај, без
боја или поткршен.
•
•
•
•
27
Нивото на сол е ниско, проверете го показното
светло за повторно полнење.
Капакот на садот за сол е лабав.
Вашата вода од чешма е тврда. Видете во
„Омекнувач на вода“.
Користете сол и поставете регенерација на
омекнувачот за вода дури и кога
повеќефункционалните таблети се користени.
Видете во „Омекнувач на вода“.
Стартувајте ја Machine Care програмата со
производ за чистење специјално направен за
машина за миење садови.
Ако талогот од бигор е се уште присутен,
исчистете го апаратот со чистачи за апаратот кои
се специјално наменети за оваа намена.
Пробајте друг вид на детергент.
Контактирајте го производителот на детергентот.
Треба да ставате само предмети кои се погодни за
миење во машина за миење садови.
Внимателно полнете ја или празнете ја корпата.
Видете во брошурата за полнење на корпата.
Ставете ги чувствителните предмети во горната
корпа.
Вклучете ја опцијата GlassCare за да обезбедите
специјална нега на предмети од стакло и
чувствителни предмети.
Видете во „Пред првата
употреба“, „Секојдневна
употреба“, или „Помош и
совети“ за други можни
причини.
12. ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ ЗА ПРОИЗВОД
Трговска марка
AEG
Модел
FSE63637P 911434544
Пресметан капацитет (стандардни подесувања за
место)
13
Класа на енергетска ефикасност
A+++
28
www.aeg.com
Потрошувачка на енергија во kWh годишно, според
стандардните 280 циклуси на чистење со полнење
на ладна вода и користењето на режими со ниска
потрошувачка на енергија. Моменталната
потрошувачка на енергија ќе зависи од тоа како е
користен апаратот.
234
Потрошувачка на енергија на стандарден циклус на
чистење (kWh)
0.821
Потрошувачка на струја во режим на мирување (W)
0.50
Потрошувачка на енергија во вклучен режим во (W)
5.0
Потрошувачка на вода во литри годишно, според
стандардните 280 циклуси на чистење.
Моменталната потрошувачка на вода ќе зависи од
тоа како е користен апаратот
2940
Класа на продуктивност на сушење на скала од G
(најмалку ефикасна) до A (најефикасна)
A
„Стандардната програма“ е стандарден циклус на
ECO
чистење за кој се однесуваат информациите дадени
на етикетата и на листот. Оваа програма е погодна
за чистење на нормално извалкан пробор за јадење
и е најефикасна програма за комбинирана
потрошувачка на енергија и вода. Таа е индицирана
како „Еко“ програма.
Време на програма за стандарден циклус на
чистење (мин)
240
Времетраење на вклучениот режим (мин)
1
Ниво на моќност во звук (db(A) re 1pW)
44
Вградено во апарат ДА/НЕ
Да
13. ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
Димензии
Ширина / висина / длабочина
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
Поврзување на струјата 1)
Волтажа (V)
220 - 240
Фрекфенција (Hz)
50
bar (минимум и максимум)
0.5 - 8
MPa (минимум и максимум)
0.05 - 0.8
Притисок во доводот на
вода
МАКЕДОНСКИ
Довод на вода
Студена вода или топла вода2)
29
макс. 60°C
1) Видете ја плочката за спецификации за други вредности.
2) Доколку топлата вода доаѓа од алтернативни извори на енергија (на пример, соларни панели),
користете ја топлата вода за да ја намалите потрошувачката на енергија.
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
30
www.aeg.com
МАКЕДОНСКИ
31
117863230-A-262019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement