IKEA RENODLAD Kasutusjuhend

IKEA RENODLAD Kasutusjuhend
ET
RENODLAD
LV
EESTI
IKEA müügijärgsete teeninduspunktide ja vastavate kohalike
telefoninumbrite täieliku loendi leiate selle kasutusjuhendi viimaselt
leheküljelt.
LATVIEŠU
Pilnu IKEA apstiprināto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju
sarakstu un tālruņa numurus, lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas
pēdējā lappusē.
EESTI
LATVIEŠU
4
30
4
EESTI
Sisukord
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Seadme kirjeldus
Juhtpaneel
Programmid
Valikud
Seaded
Enne esimest kasutamist
4
6
7
8
9
11
12
15
Igapäevane kasutamine
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
Jäätmekäitlus
IKEA GARANTII
17
18
20
22
26
27
27
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusinfo
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel
vaadata.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse
erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad
seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui
neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt
silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest eemal, kui
selle uks on lahti.
EESTI
•
5
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises
või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
– talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides
kauplustes, kontorites ja mujal;
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Kasutatava vee surve (minimaalne ja maksimaalne) peab
jääma vahemikku 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Järgige maksimaalset 13 nõudekomplektide arvu.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
Pange söögiriistad söögiriistade korvi teravama otsaga
allapoole või horisontaalasendis söögiriistade sahtlisse
teravama servaga allapoole.
Ärge jätke seadme ust lahti, kui selle juurest ära lähete, sest
keegi võib kogemata ukse taha komistada.
Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja
eemaldage toitepistik pistikupesast.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud vee- ega
aurupihustit.
Kui seadme põhjas on ventilatsiooniaugud, ei tohi need olla
tõkestatud (nt vaibaga).
Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate uute
voolikukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte kasutada ei
tohi.
6
EESTI
Ohutusjuhised
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult kvalifitseeritud
tehnik.
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
seadet enne, kui see on köögimööblisse
sisse ehitatud.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Ärge paigaldage seadet ruumi, mille
temperatuur on alla 0 °C.
• Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse
kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.
• Selle seadme juurde kuulub 13 A
toitepistik. Kui on vaja vahetada
toitepistikus olevat kaitset, kasutage 13
A ASTA (BS 1362) kaitset (ainult UK ja
Iirimaa).
Veeühendus
• Vältige veevoolikute kahjustamist.
• Enne ühendamist uute või pikalt
kasutamata torudega või pärast
parandustöid või uute seadeldiste (nt
veemõõdikute) paigaldamist laske veel
mõnda aega voolata, kuni see on puhas
ja selge.
• Seadme esmakordsel kasutamisel ja
pärast seda kontrollige, ega kuskil pole
lekkeid.
• Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp ja
kattega sisemine toitejuhe.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut
ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb
välja vahetada, siis pöörduge meie
hoolduskeskusse.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni
pistikust.
HOIATUS! Ohtlik pinge.
• Kui vee sisselaskevoolik on kahjustada
saanud, sulgege kohe veekraan ja
eemaldage pistik seinakontaktist. Vee
sisselaskevooliku asendamiseks võtke
ühendust hoolduskeskusega.
Kasutamine
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
• Nõudepesumasina pesuained on
ohtlikud. Järgige pesuainepakendil
olevaid ohutusjuhiseid.
EESTI
7
• Ärge jooge ega kasutage seadmes
olnud vett.
• Ärge eemaldage nõusid seadmest enne,
kui programm on lõppenud. Nõudele
võib jääda veidi pesuainet.
• Ärge asetage avatud uksele mingeid
esemeid ega avaldage sellele survet.
• Kui avate ukse pesuprogrammi
töötamise ajal, võib ukse vahelt välja
paiskuda kuuma auru.
• Sisevalgustuse vahetamiseks võtke
ühendust teeninduskeskusega.
Hooldus
• Seadme parandamiseks võtke ühendust
volitatud teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
Sisevalgustus
HOIATUS! Vigastusoht!
• Sellel seadmel on sisevalgusti, mis süttib,
kui uks avatakse ja kustub, kui uks
suletakse.
• See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti
ja visake ära.
• Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Seadme kirjeldus
1
2
3
12
11
1 Lae pihustikonsool
10
9 8
7
6
5
4
2 Ülemine pihustikonsool
EESTI
3
4
5
6
7
8
8
Alumine pihustikonsool
Filtrid
Andmeplaat
Soolamahuti
Ventilatsiooniava
Loputusvahendi jaotur
9
10
11
12
Beam-on-Floor
Pesuaine jaotur
Söögiriistade korv
Alumine korv
Ülemine korv
Kui AutoOpen lülitatakse sisse
kuivatusfaasi ajal, ei pruugi
põrandale projitseeritav info
täielikult nähtav olla. Et näha,
kas tsükkel on lõppenud,
vaadake juhtpaneeli.
Beam-on-Floor on tuli, mis kuvatakse
seadme ukse ette põrandale.
• Kui programm käivitub, süttib valge tuli,
mis jääb põlema kuni programmi
lõppemiseni.
• Programmi lõppemisel valge tuli kustub.
• Seadme rikke korral valge tuli vilgub.
Beam-on-Floor kustub, kui seade
lülitatakse välja.
Juhtpaneel
2
1
1
2
3
4
5
Sisse/välja-nupp
Ekraan
Delay-nupp
Programminupp (üles)
Programminupp (alla)
6
7
8
9
Kirjeldus
Lõpuindikaator.
4
5
6
ExtraHygiene-nupp
DryPlus-nupp
RESET-nupp
Indikaatorid
Indikaatorid
Indikaator
3
7
8 9
EESTI
9
Indikaator
Kirjeldus
Loputusvahendi indikaator. Programmi töötamise ajal on see indikaator
alati väljas.
Soolaindikaator. Programmi töötamise ajal on see indikaator alati väljas.
Programmid
Programm
P1
1)
P2
P3
2)
P4
3)
Määrdumisaste
Pesu tüüp
Programmi faasid
• Kõik
• Eelpesu
• Lauanõud, söö- • Pesu alates 45 °C kuni
giriistad, potid ja
70 °C
pannid
• Loputamine
• Kuivatamine
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Tugev määrdumine
• Lauanõud, söögiriistad, potid ja
pannid
•
•
•
•
Eelpesu
Pesu 70 °C
Loputamine
Kuivatamine
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Värske määrdumine
• Lauanõud ja
söögiriistad
• Pesu 60 °C
• Loputamine
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Tavaline määrdumine
• Lauanõud ja
söögiriistad
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• DryPlus
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputamine
Kuivatamine
• Kerge määrdu- • Pesu 45 °C
mine
• Loputused
• Õrnad lauanõud • Kuivatamine
ja klaas
P5
• Kõik
P6
4)
Valikud
• Eelpesu
• DryPlus
EESTI
10
Programm
P7
5)
Määrdumisaste
Pesu tüüp
• Tavaline määrdumine
• Lauanõud ja
söögiriistad
Programmi faasid
•
•
•
•
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputamine
Kuivatamine
Valikud
• DryPlus
1) Seade tunneb ära korvides olevate esemete määrdumisastme ja koguse. Vee temperatuuri ja kogust, energiatarvet
ja programmi kestust reguleeritakse automaatselt.
2) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused lühikese ajaga.
3) Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja energiat
kõige efektiivsemalt. (See on standardprogramm testimisasutustele.)
4) Selle programmiga saate nõusid kiiresti loputada, et takistada toidujääkide kuivamist nõude külge ja hoida ära
ebameeldiva lõhna tekkimist. Ärge kasutage selle programmi puhul pesuainet.
5) See on kõige vaiksem pesuprogramm. Pump töötab väga aeglaselt, et vähendada mürataset. Madalast kiirusest
tingituna kestab programm kaua.
Tarbimisväärtused
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestus
(min)
P1
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P2
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P3
10
0.9
41
P4
10.5
0.821
235
P5
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
P6
4
0.1
14
P7
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
Programm 1)
1) Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus võivad tarbimisväärtusi mõjutada.
11
EESTI
Teave testimisasutustele
Vajaliku teabe saamiseks testide läbiviimise
kohta (nt vastavalt standardile EN60436)
saate e-kiri aadressil:
Kui teil on oma nõudepesumasina kohta
muid küsimusi, vaadake seadmega
kaasasolevat hooldusjuhendit.
info.test@dishwasher-production.com
Lisage oma taotlusse ka tootenumber
(PNC), mille leiate andmesildilt.
Valikud
Sobivad valikud tuleb sisse
lülitada iga kord, kui te
programmi käivitate.
Programmi töösoleku ajal
valikuid sisse ega välja lülitada
ei saa.
Kõik valikud omavahel ei sobi.
Kui valite omavahel sobimatud
funktsioonid, lülitab seade
automaatselt neist ühe või
rohkem välja. Põlema jäävad
ainult toimivate funktsioonide
indikaatorid.
Kui valik programmiga ei sobi, ei
põle ka vastav indikaator (või
vilgub kiiresti paar sekundit ja
kustub siis).
Valikute sisselülitamine võib
mõjutada vee- ja energiatarvet
ja programmi kestust.
DryPlus
Lülitage see valik sisse, et kuivatustulemusi
parandada.
Valik DryPlus koos loputusvahendiga tagab
veelgi parema kuivatustulemuse.
DryPlus on püsivalik kõigi programmidega,
välja arvatud P4 (ÖKO). See aktiveeritakse
automaatselt järgmistes tsüklites. Seda
seadistust saab alati muuta.
Iga kord, kui P4 (ÖKO)
aktiveeritakse, on DryPlus välja
lülitatud ja see tuleb valida
käsitsi.
DryPlus sisselülitamine
Vajutage
.
Vastav indikaator põleb.
Ekraan näitab programmi uuendatud
kestust.
ExtraHygiene
See valik pakub paremaid hügieenilisi
tulemusi, hoides viimase loputusfaasi ajal
temperatuuri vähemalt 10 minutit 70 °C
juures.
ExtraHygiene sisselülitamine
Vajutage .
Vastav indikaator põleb.
Ekraan näitab programmi uuendatud
kestust.
Valikut ExtraHygiene ei saa kasutada
järgmiste programmidega:
• P5(Klaas)
• P6 (Loputusvee hoidmine)
• P7(Eriti vaikne)
EESTI
12
Seaded
Kasutajarežiimi sisenemine
Programmi valiku režiim ja
kasutajarežiim
Kui seade on programmi valimise režiimis,
saab valida sobiva programmi ja sisestada
kasutajarežiimi.
Kasutajarežiimi puhul saadaolevad
valikud:
• Veepehmendaja taset vastavalt vee
karedusele.
• Tühja loputusvahendi jaoturi märguande
sisse- või väljalülitamist.
• Loputusvahendi taset vastavalt vajalikule
kogusele.
• Programmi lõppu tähistavate
helisignaalide sisse- või väljalülitamist.
• Valiku AutoOpen sisse- või
väljalülitamine.
Kuna seaded salvestatakse, ei pea neid
enne tsüklit iga kord eraldi
konfigureerima.
Programmi valimise režiimi valimine
Seade on programmi valimise režiimis siis,
kui ekraanil kuvatakse programmi number
P4.
Veenduge, et seade on programmi valimise
režiimis.
Kasutajarežiimi sisestamiseks vajutage ja
hoidke korraga
ja
, kuni
,
,
indikaatorid ,
vilguvad ja ekraan on pime.
ja
Veepehmendaja
Veepehmendaja eemaldab vees olevad
mineraalid, mis ei mõju hästi ei
pesutulemusele ega seadmele endale.
Mida kõrgem on mineraalide tase, seda
karedam on vesi. Vee karedust mõõdetakse
vastavate skaaladega.
Veepehmendajat tuleks reguleerida
vastavalt teie piirkonna vee karedusele.
Teavet oma piirkonna vee kareduse kohta
saate kohalikult vee-ettevõttelt. Heade
pesutulemuste saamiseks tuleb kindlasti
valida õige veepehmendaja tase.
Kareda vee pehmendamine
suurendab vee- ja
energiatarbimist ja pikendab
programmi kestust. Mida kõrgem
on veepehmendaja tase, seda
suurem on veetarbimine ja pikem
programmi kestus.
Pärast sisselülitamist on seade vaikimisi
programmi valimise režiimis. Kui see nii ei
ole, valige programmi valimise režiim
järgmiselt:
Vajutage ja hoidke RESET, kuni seade
jõuab programmi valimise režiimi.
Vee karedus
Saksa kraadid
(°dH)
Prantsuse kraadid (°fH)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
Veepehmendaja tase
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
13
EESTI
Saksa kraadid
(°dH)
Prantsuse kraadid (°fH)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
Veepehmendaja tase
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Tehaseseade.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
Olenemata kasutatavast pesuainest
valige õige veekareduse tase, et hoida
soolamahuti täitmise indikaatorit
sisselülitatult.
Soola sisaldavad multitabletid ei
ole kareda vee pehmendamiseks
piisavalt tõhusad.
Veepehmendaja taseme valimine
Veenduge, et seade on kasutajarežiimis.
1. Vajutage
.
• Indikaatorid
,
,
ja
on väljas.
jätkab vilkumist.
• Indikaator
• Ekraanil kuvatakse olemasolev
seade: nt
= tase 5.
2. Seade muutmiseks vajutage järjest .
3. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
Loputusvahendi puudumise märguanne
Loputusvahend võimaldab nõusid
kuivatada ilma triipude ja plekkideta.
Loputusvahendit eraldatakse automaatselt
kuuma loputusfaasi ajal.
Kui loputusvahendi mahuti on tühi, lülitub
loputusvahendi indikaator sisse, andes
märku täitmise vajadusest. Kui üksnes
multitablettide kasutamine tagab
rahuldavad kuivatustulemused, võib
loputusvahendi lisamise märguande ka
välja lülitada. Parima kuivatustulemuse
tagab siiski loputusvahendi kasutamine.
Kui te kasutate tavapärast pesuainet või
loputusvahendit mitte sisaldavaid
multitablette, lülitage loputusvahendi
täitmise märguanne sisse, et see oleks
pidevalt saadaval.
Tühja loputusvahendi jaoturi märguande
väljalülitamine
Veenduge, et seade on kasutajarežiimis.
1. Vajutage
.
• Indikaatorid ,
,
ja
on
kustunud.
• Indikaator
jätkab vilkumist.
• Ekraanil kuvatakse kehtiv seade.
–
= tühja loputusvahendi
jaoturi märguanne on välja
lülitatud.
14
EESTI
–
= tühja loputusvahendi
jaoturi märguanne on sisse
lülitatud.
2. Seade muutmiseks vajutage
.
3. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
Loputusvahendi tase
Eraldatava loputusvahendi kogust on
võimalik valida vahemikus tase 1
(miinimumkogus) kuni tase 6
(maksimumkogus). Taseme 0 puhul lülitub
loputusvahendi jaotur välja ja
loputusvahendit ei eraldata.
Tehaseseade: tase 4.
Loputusvahendi taseme valimine
Veenduge, et seade on kasutajarežiimis.
1. Vajutage
.
,
ja
on
• Indikaatorid ,
väljas.
• Indikaator
jätkab vilkumist.
• Ekraanil kuvatakse olemasolev
= tase 4.
seade: nt
– Loputusvahendi tasemed on
alates 0A kuni 6A ning tase 0A
tähendab, et loputusvahendit ei
kasutata.
2. Seade muutmiseks vajutage järjest
.
3. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
Helisignaalid
Helisignaalid kõlavad siis, kui seadmel tekib
rike. Neid helisignaale ei ole võimalik välja
lülitada.
Programmi lõpus kõlab samuti helisignaal.
See helisignaal lülitub sisse vaikimisi ja välja
seda lülitada ei saa.
Nõudepesumasina sisselülitamiseks
pealülitit vajutades kostab lühike piiks. See
helisignaal lülitub sisse vaikimisi ja ei seda
ega ka programmilõppu tähistavat
helisignaali välja lülitada ei saa.
Lisaks võib helisignaal kosta enne seda, kui
AutoOpen ukse avab. Helisignaal katkeb
ainult siis, kui AutoOpen välja lülitatakse.
Programmi lõpus kõlava helisignaali
väljalülitamine
Veenduge, et seade on kasutajarežiimis.
1. Vajutage
• Indikaatorid
kustunud.
,
ja
on
• Indikaator
jätkab vilkumist.
• Ekraanil kuvatakse kehtiv seade.
–
= helisignaal on välja
lülitatud.
–
= helisignaal on sisse
lülitatud.
2. Seade muutmiseks vajutage .
3. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
AutoOpen
AutoOpen tagab parema kuivatuse
väiksema energiatarbimisega.
Kuivatusfaasi ajal avaneb seadme uks
automaatselt ja jääb paokile.
EESTI
15
AutoOpen lülitatakse sisse automaatselt
kõigi programmidega, välja arvatud
see on olemas).
Funktsiooni AutoOpen väljalülitamine
(kui
Paremate kuivatustulemuste saamiseks
valige DryPlus või lülitage AutoOpen sisse.
Pärast ukse automaatset
avanemist ärge üritage seda
esimese 2 minuti jooksul sulgeda.
See võib seadet kahjustada.
Kui lastel, lemmikloomadel või
erivajadustega inimestel on
seadmele juurdepääs, lülitage
AutoOpen välja. Ukse
automaatne avanemine kujutab
endast ohtu, sest seadmes
olevad esemed (noad, teravad
esemed, kemikaalid) võivad
lastele või loomadele kahju teha.
Veenduge, et seade on kasutajarežiimis.
1. Vajutage
.
• Indikaatorid
on väljas.
,
,
ja
jätkab vilkumist.
• Indikaator
• Ekraanil kuvatakse kehtiv seade.
–
= AutoOpen on välja
lülitatud.
= AutoOpen on sisse lülitatud.
–
.
2. Seade muutmiseks vajutage
3. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
Enne esimest kasutamist
1. Kontrollige, kas veepehmendaja on
reguleeritud vastavalt teie piirkonna
vee karedusele. Kui mitte, reguleerige
veepehmendaja taset.
2. Täitke soolamahuti.
3. Täitke loputusvahendi jaotur.
4. Keerake veekraan lahti.
5. Käivitage programm, et eemaldada
kõik seadmes leiduda võivad
tootmisjäägid. Ärge kasutage pesuainet
ega pange midagi korvidesse.
Pärast programmi käivitamist
kulub seadmel veepehmendajas
sisalduva vaigu aktiveerimiseks
kuni 5 minutit. Võib jääda mulje,
et seade ei tööta. Pesutsükkel
käivitub alles pärast selle
toimingu lõppemist. Toimingut
viiakse läbi regulaarselt.
Soolamahuti
ETTEVAATUST! Kasutage ainult
nõudepesumasinale mõeldud
jämedat soola. Peenike sool
suurendab korrosiooniohtu.
Soola kasutatakse veepehmendaja vaigu
aktiveerimiseks ja igapäevases kasutuses
heade pesutulemuste tagamiseks.
EESTI
16
Soolamahuti täitmine
Loputusvahendi jaoturi täitmine
1
2
1
2
3
4
3
4
A
Valage
soolamahutisse 1
liiter vett (ainult
esimesel korral).
5
Pange
soolamahutisse 1 kg
soola.
Soolamahuti
sulgemiseks keerake
soolamahuti korki
päripäeva.
ETTEVAATUST! Vesi ja sool
võivad soolamahutist täitmise
ajal välja tulla. Rooste
ärahoidmiseks käivitage
programm kohe pärast
soolamahuti täitmist.
Täitke
loputusvahendi
jaoturit seni, kuni
vahend jõuab
tasemeni ''MAX''.
Eemaldage
mahaläinud
loputusvahend
imava lapiga, et ei
tekiks liiga palju
vahtu.
Täitke
loputusvahendi
jaoturit seni, kuni
indikaator (A)
muutub
läbipaistvaks ja
juhtpaneelile ilmub
loputusvahendi
indikaator.
17
EESTI
Igapäevane kasutamine
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
Veenduge, et seade on programmi valimise
režiimis.
• Kui soolaindikaator põleb, täitke
soolamahuti.
• Kui loputusvahendi indikaator põleb,
täitke loputusvahendi jaotur.
3. Pange nõud korvidesse.
4. Lisage pesuaine.
5. Määrake ja käivitage nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav programm.
Pesuaine kasutamine
1
2
5
Kui pesuprogramm
sisaldab ka eelpesu,
pange väike kogus
pesuainet seadme
ukse sisemisele
küljele.
Programmi valimine ja käivitamine
1
Funktsioon Auto Off
2
3
4
30
30
See funktsioon võimaldab vähendada
energiatarbimist, lülitades mittetöötava
seadme automaatselt välja.
Funktsioon käivitub:
• 5 minutit pärast pesuprogrammi lõppu.
• Kui 5 minuti jooksul ei ole programm
käivitunud.
Programmi käivitamine
ETTEVAATUST! Ärge enne
pesutsüklit korve
nõudepesumasinast välja võtke.
1. Hoidke seadme uks praokil.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage
sisse/välja-nuppu. Veenduge, et seade
on programmi valimise režiimis.
3. Vajutage järjest
või
, kuni
ekraanil kuvatakse soovitud programmi
number. Ekraanil kuvatakse esmalt
umbes 3 sekundit programmi number,
seejärel kuvatakse programmi kestus.
EESTI
4. Valige saadaolevad funktsioonid.
5. Programmi käivitamiseks sulgege
seadme uks.
Programmi käivitamine viitkäivitusega
1. Valige programm.
2. Vajutage järjest -nuppu, kuni ekraanil
kuvatakse soovitud viitkäivituse aeg (1
kuni 24 tundi).
Süttib viitkäivituse indikaator.
3. Pöördloenduse käivitamiseks sulgege
seadme uks.
Pöördloenduse ajal saab küll käivitusaega
edasi lükata, kuid valitud programmi ja
valikuid muuta ei saa.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
Ukse avamine seadme töö ajal
Avades ukse programmi töösoleku ajal,
peatub seadme töö. See võib suurendada
energiatarbimist ja pikendada programmi
kestust. Kui ukse uuesti sulgete, jätkub
seadme töö kohast, kus see katkes.
Kui kuivatusfaasi ajal avatakse
uks kauemaks kui 30 sekundit,
lülitub käimasolev programm
välja. Seda ei juhtu juhul, kui uks
avatakse funktsiooniga
AutoOpen.
18
Viitkäivituse tühistamine pöördloenduse
ajal
Viitkäivituse tühistamisel tuleb programm ja
valikud uuesti valida.
Vajutage ja hoidke RESET, kuni seade
jõuab programmi valimise režiimi.
Programmi tühistamine
Vajutage ja hoidke RESET, kuni seade
jõuab programmi valimise režiimi.
Enne uue programmi käivitamist veenduge,
et pesuaine jaoturis on pesuainet.
Programmi lõpp
Kui programm on lõppenud, kuvatakse
ekraanil 0:00. Indikaator
põleb.
Kõik nupud on passiivsed (välja arvatud
sisse/välja-nupp).
1. Vajutage sisse/välja-nuppu või oodake,
kuni funktsioon Auto Off seadme
automaatselt välja lülitab.
Kui avate ukse enne funktsiooni Auto
Off sisselülitamist, lülitub seade
automaatselt välja.
2. Sulgege veekraan.
Vihjeid ja näpunäiteid
Üldteave
Järgmisi näpunäiteid järgides saavutate
igapäevasel kasutamisel parimad pesu- ja
kuivatustulemused ning aitate säästa
keskkonda.
• Enne masinasse panekut eemaldage
nõudelt suurem mustus.
• Ärge loputage nõusid eelnevalt käsitsi.
Vajadusel valige eelpesufaasiga
programm.
• Kasutage alati ära kogu korvide ruum.
• Kontrollige, et nõud ei puutu üksteise
vastu ega ole üksteise peal. Vaid nii
saavad nad veega täielikult kokku
puutuda ja puhtaks.
• Pesemisel võib kasutada eraldi
nõudepesumasina-pesuainet,
loputusvahendit ja -soola, või ka
multitablette (nt ''All in 1''). Järgige
pakendil kuvatavaid juhiseid.
• Valige nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav programm.
19
EESTI
tarbib vett ja energiat kõige
efektiivsemalt.
Soola, loputusvahendi ja pesuaine
kasutamine
• Kasutage ainult nõudepesumasina jaoks
mõeldud soola, loputusvahendit ja
pesuainet. Teised tooted võivad seadet
kahjustada.
• Piirkondades, kus vesi on kare või väga
kare, on parima pesu- ja
kuivatustulemuse saamiseks soovitatav
kasutada eraldi nii tavalist pesuainet
(lisaaineteta pulbrit, geeli või tablette),
loputusvahendit kui ka soola.
• Puhastage seadet vähemalt kord kuus
spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud
puhastusvahendiga.
• Lühikeste programmidega ei jõua
pesuainetabletid täielikult lahustuda. Et
nõudele ei jääks pesuainejääke,
soovitatakse pesuainetablette kasutada
ainult pikkade programmidega.
• Ärge kasutage pesuainet rohkem, kui
ette nähtud. Vt pesuaine pakendil
olevaid juhiseid.
Kuidas lõpetada multitablettide
kasutamine
Enne pesuaine, soola ja loputusvahendi
eraldi kasutamist tehke järgmist.
1. Valige kõrgeim veepehmendaja tase.
2. Veenduge, et soolamahuti ja
loputusvahendi jaotur on täis.
3. Käivitage lühim loputusfaasiga
programm. Ärge kasutage pesuainet
ega pange midagi korvidesse.
4. Kui pesuprogramm on lõppenud,
kohandage veepehmendaja vastavalt
oma piirkonna vee karedusele.
5. Reguleerige eraldatava loputusvahendi
kogust.
6. Lülitage sisse loputusvahendi puudumise
märguanne.
Korvide täitmine
Korvide täitmise kohta leiate
näiteid kaasasolevast brošüürist.
• Kasutage seadet ainult
nõudepesumasinakindlate esemete
pesemiseks.
• Ärge peske seadmes puust, sarvest,
alumiiniumist, tinast ega vasest esemeid.
• Ärge peske seadmes vett imavaid
esemeid (käsnu või lappe).
• Eemaldage nõudelt toidujäägid.
• Kinnikõrbenud jäägid tuleks nõudelt
enne masinassepanekut eemaldada.
• Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid
ja pannid) masinasse avausega
allapoole.
• Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud
üksteise küljes kinni ei oleks. Pange
lusikad teiste söögiriistade juurde.
• Veenduge, et klaasid ei puutuks
omavahel kokku.
• Pange söögiriistad ja väiksemad esemed
söögiriistade korvi.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed liikuma ei
pääseks.
• Enne programmi käivitamist veenduge,
et pihusti tiivik saab vabalt liikuda.
Enne programmi käivitamist
Enne valitud programmi käivitamist
veenduge järgmises:
•
•
•
•
Filtrid on puhtad ja õigesti paigaldatud.
Soolamahuti kork on kindlalt kinni.
Pihustuskonsoolid ei ole ummistunud.
Nõudepesusoola ja loputusvahendi
kogus on piisav (juhul, kui te ei kasuta
multitablette).
• Esemete paigutus korvides on õige.
• Valitud programm sobib pestavate
esemete tüübi ja määrdumisastmega.
• Kasutatav pesuainekogus on õige.
EESTI
20
Korvide tühjendamine
Paremate kuivatamistulemuste
saavutamiseks hoidke seadme
uks mõne minuti vältel praokil,
enne kui nõud välja võtate
2. Võtke kõigepealt välja esemed
alumisest korvist, seejärel ülemisest.
Programmi lõpus võib seadme
külgedel ja uksel olla veel vett.
1. Enne väljavõtmist laske nõudel jahtuda.
Kuumad nõud purunevad kergesti.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Enne hooldust lülitage
seade välja ja eemaldage
toitepistik pistikupesast.
Mustad filtrid ja ummistunud
pihustikonsoolid põhjustavad
halvemaid pesemistulemusi.
Kontrollige nende seisukorda
regulaarselt; vajadusel
puhastage.
Filtrite puhastamine
1
2
C
B
A
Veenduge, ega
settevanni äärte
ümber pole
kogunenud
toidujäätmeid või
mustust.
Filtrisüsteem
koosneb kolmest
osast.
3
4
Filtrite (B) ja (C)
Eemaldage lame
eemaldamiseks
filter (A). Peske filtrit
keerake käepidet
voolava veega.
vastupäeva ja
tõmmake seda
ülespoole.
Eemaldage filter (C)
filtrist (B). Peske
filtreid voolava
veega.
21
EESTI
6
5
3
4
D
Pange uuesti kokku
filtrid (B) ja (C).
Pange need tagasi
filtrisse (A). Keerake
käepidet
päripäeva, kuni see
kohale lukustub.
Filtrite ebaõige asend võib
põhjustada kehva pesutulemust
ja kahjustada seadet.
Asetage lame filter
(A) kohale tagasi.
Veenduge, et see
paikneb õigesti
kahe juhiku all (D).
Sisselaskevooliku filtri puhastamine
1
2
Puhastage
sisselaskevooliku
filter.
Ülemise pihustikonsooli puhastamine
Ülemist pihustikonsooli on soovitatav
regulaarselt puhastada, et vältida avade
ummistumist.
Ummistunud avad võivad olla kehvade
pesutulemuste põhjuseks.
1. Tõmmake ülemine korv välja.
2. Pihustikonsooli eemaldamiseks korvi
küljest suruge konsooli veidi ülespoole ja
keerake seda samal ajal päripäeva.
A
Sulgege veekraan.
Võtke voolik lahti.
Keerake
kinnitusdetailiA
päripäeva.
3. Peske pihustikonsool jooksva vee all
puhtaks. Kasutage peenikest teravat
eset (nt hambaorki), et eemaldada
avadesse kogunenud sodi.
EESTI
22
Välispinna puhastamine
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
• Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid.
• Ärge kasutage abrasiivseid tooteid,
küürimisšvamme ega lahusteid.
Sisemuse puhastamine
4. Pihustikonsooli tagasiasetamiseks
suruge konsooli veidi ülespoole ja
keerake seda samal ajal vastupäeva,
kuni see oma kohale kinnitub.
• Puhastage seadet, sealhulgas ukse
kummist tihendit, pehme niiske lapiga.
• Hea töö säilitamiseks puhastage seadet
vähemalt korra kuu jooksul spetsiaalselt
nõudepesumasina puhastamiseks
mõeldud tootega. Lugege
tähelepanelikult tootepakendil olevat
juhendit.
• Ärge kasutage abrasiivseid
puhastuslappe, teravaid esemeid,
tugevaid kemikaale, küürimisšvamme
ega lahusteid.
• Kui kasutate pidevalt lühikesi
programme, tekivad seadme sisemusse
katlakivi- ja rasvajäägid. Selle
vältimiseks kasutage vähemalt kaks
korda kuus ka pikki programme.
Veaotsing
Kui seade ei käivitu või kui see katkestab
töö, proovige enne volitatud teenindusse
pöördumist alltoodud tabeli abil probleem
ise lahendada.
HOIATUS! Ebaõiged
parandustööd võivad seadme
kasutajale kaasa tuua tõsise ohu.
Parandustöid tohib teha ainult
kvalifitseeritud töötaja.
Mõne probleemi puhul kuvatakse
ekraanil veakoodid.
Enamiku probleemide lahendamiseks
pole teeninduskeskuse poole pöörduda
tarvis.
EESTI
23
Probleem ja veakood
Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei käivitu.
• Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud.
• Veenduge, et kaitsmekarbis olevad sulavkaitsmed on
terved.
Programm ei käivitu.
• Veenduge, et seadme uks on suletud.
• Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni.
• Seade on alustanud veepehmendajas oleva vaigu aktiveerimist. Selle toimingu kestus on umbes 5 minutit.
Seade ei täitu veega.
• Veenduge, et veekraan on avatud.
• Veenduge, et veesurve ei ole liiga madal. Lisateabe
saamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.
• Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
• Veenduge, et sisselaskevooliku filter ei ole ummistunud.
• Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega väänatud.
Ekraanil kuvatakse
või
.
Seade ei tühjene veest.
Ekraanil kuvatakse
.
•
•
•
•
Veenduge, et valamu äravoolutoru ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvooliku filter ei ole ummistunud.
Veenduge, et sisemine filtrisüsteem ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolikul pole väändeid ega kõverusi.
Üleujutusvastane seade töö- • Sulgege veekraan ja pöörduge hoolduskeskusse.
tab.
Ekraanil kuvatakse
.
Seade jääb pesemise käigus • Viga ei ole. See tagab parimad pesutulemused ja energia kokkuhoiu.
korduvalt seisma ja hakkab
uuesti tööle.
Programm kestab liiga kaua. • Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni.
Ekraanil olev järelejäänud
aeg pikeneb ja liigub edasi
hüplikult kuni programmi lõpuni.
• Tegu ei ole rikkega. Seade töötab õigesti.
Väike leke seadme uksest.
• Seade on loodist väljas. Reguleerige tugijalgu vastavalt
vajadusele (kui see võimalus on olemas).
• Seadme uks ei ole paagi suhtes õigesti. Reguleerige tagumisi jalgu (kui see võimalus on olemas).
EESTI
24
Probleem ja veakood
Seadme ust on raske sulgeda.
Võimalik põhjus ja lahendus
• Seade on loodist väljas. Reguleerige tugijalgu vastavalt
vajadusele (kui see võimalus on olemas).
• Nõude osad ulatuvad korvidest väljapoole.
Seadme uks läheb pesutsükli • Valik AutoOpen on sees. See funktsioon teeb seadme
ukse kuivatusfaasi ajal lahti, et kuivatusprotsessi tõhustaajal lahti.
da ja lasta nõudel maha jahtuda. Uks jääb paokile.
– Kuivatusfaasi kestus ja ukse avanemise aeg võivad
olla erinevad sõltuvalt valitud programmist ja valikutest.
– Kui AutoOpen ukse avab, kuvatakse ekraanil käimasoleva programmi järelejäänud aeg.
Kui te ukse automaatset avanemist ei soovi, lülitage AutoOpen välja. Vt jaotist "Seaded".
Seadmest kostab klirinat/
koputusi.
• Seade on loodist väljas. Reguleerige tugijalgu vastavalt
vajadusele (kui see võimalus on olemas).
• Seade on loodist väljas. Reguleerige tugijalgu vastavalt
vajadusele (kui see võimalus on olemas).
• Nõud ei ole korvidesse paigutatud õigesti. Vaadake korvide täitmise infolehte.
• Veenduge, et pihustikonsool saab vabalt pöörelda.
Seade põhjustab kaitsme
väljalülitumise.
• Saadaolevad amprid ei võimalda kõigi kasutatavate
seadmete üheaegset kasutamist. Kontrollige saadaolevate amprite mahtu ja lülitage vajadusel mõni kasutatavatest seadmetest välja.
• Seadme sisemine elektririke. Võtke ühendust hoolduskeskusega.
Soolaindikaator jääb põlema ka pärast soolamahuti
täitmist.
• Kui soolaindikaator põleb jätkuvalt ka pärast 3 või 4 kasutuskorda, pöörduge hoolduskeskuse poole.
See võib juhtuda siis, kui kasutatav sool vajab lahustumiseks rohkem aega.
See ei too kaasa mingeid ebasoovitavaid mõjusid seadme töös.
Muude võimalike põhjuste
leidmiseks vaadake jaotist "Enne
esimest kasutamist",
"Igapäevane kasutamine" või
"Nõuanded ja näpunäited".
Kui olete seadme üle vaadanud, lülitage
see välja ja siis uuesti sisse. Kui rike ilmneb
uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.
Tabelis mitte leiduvate veakoodide puhul
võtke ühendust hoolduskeskusega.
EESTI
25
Pesu- ja kuivatustulemused ei ole rahuldavad
Probleem
Võimalik põhjus ja lahendus
Kehvad pesutulemused.
• Vt "Igapäevane kasutamine", "Vihjeid ja näpunäiteid" ja infolehte korvide täitmise kohta.
• Kasutage intensiivsemaid pesuprogramme.
• Puhastage pihustikonsool ja filter. Vt "Hooldus ja puhastamine".
Kehvad kuivatustulemused.
• Nõud on jäänud suletud seadmesse liiga kauaks.
• Loputusvahendit pole kasutatud või on seda lisatud liiga vähe. Seadke loputusvahendi jaotur kõrgemale tasemele.
• Plastist esemed tuleks rätikuga üle kuivatada.
• Parimate kuivatustulemuste saamiseks lülitage sisse
DryPlus ja valige AutoOpen .
• Soovitame alati kasutada loputusvahendit, ka koos
multitablettidega.
Valged jooned ja plekid või
sinakas kiht klaasidel ja nõudel.
• Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga suur. Seadke
loputusvahendi jaotur madalamale tasemele.
• Pesuaine kogus on liiga suur.
Plekid ja kuivanud veetilkade
jäljed nõudel ja klaasidel.
• Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga väike. Seadke loputusvahendi jaotur kõrgemale tasemele.
• Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
Nõud on märjad.
• Parimate kuivatustulemuste saamiseks lülitage sisse
DryPlus ja valige AutoOpen .
• Programmil puudub kuivatusfaas või kasutatakse madala temperatuuriga kuivatust.
• Loputusvahendi jaotur on tühi.
• Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
• Põhjuseks võib olla pesuaine multitablettide kvaliteet.
Proovige mõnda teist marki või aktiveerige loputusvahendi jaotur ja kasutage loputusvahendit koos multitablettidega.
Seadme sisemus on märg.
• Tegemist ei ole seadme veaga. Põhjuseks on masina
seintele kondenseerunud õhuniiskus.
Pesemisel tekib liiga palju
vahtu.
• Kasutage ainult nõudepesumasinale mõeldud pesuainet.
• Loputusvahendi jaotur lekib. Võtke ühendust hoolduskeskusega.
EESTI
26
Probleem
Võimalik põhjus ja lahendus
Söögiriistadel on roostejäljed.
• Pesemiseks kasutatav vesi sisaldab liiga palju soola. Vt
jaotist "Veepehmendaja".
• Hõbedast ja roostevabast terasest söögiriistad on
pandud kokku. Ärge pange hõbedast ja roostevabast
terasest söögiriistu liiga lähestikku.
Programmi lõpus on pesuaine- • Pesutablett on jäänud jaoturisse kinni ja pole seetõttu
veega täielikult ära uhutud.
jaoturis pesuainejäägid.
• Vesi ei suuda jaoturis olevat pesuainet välja uhtuda.
Vaadake, ega pihustikonsool pole blokeeritud või ummistunud.
• Kontrollige, ega korvides olevad esemed ei takista pesuainejaoturi kaane avanemist.
Seadmes on lõhnad.
• Vt "Sisemuse puhastamine".
Katlakivijäägid nõudel, sisemusel ja ukse siseküljel.
• Soola tase on madal, kontrollige soola lisamise indikaatorit.
• Soolamahuti kork pole korralikult kinni.
• Kohalik kraanivesi on kare. Vt jaotist "Veepehmendaja".
• Kasutage soola ka multitablettidega ja määrake veepehmendaja vastavalt vajadusele. Vt jaotist "Veepehmendaja".
• Kui vaatamata sellele tekib lubjasetet, kasutage selleks
otstarbeks mõeldud puhastusvahendeid.
• Katsetage teist pesuainet.
• Pöörduge pesuaine tootja poole.
Tuhmid, värvi muutnud või
pragunenud nõud.
• Veenduge, et pesete masinas ainult nõudepesumasinakindlaid nõusid.
• Täitke ja tühjendage korve ettevaatlikult. Vaadake
korvide täitmise infolehte.
• Pange õrnemad esemed ülemisse korvi.
Vt jaotisi "Enne esimest
kasutamist", "Igapäevane
kasutamine" või "Vihjeid ja
näpunäiteid", et leida muid
võimalikke põhjusi.
Tehnilised andmed
Toote nimetus
Täisintegreeritud nõudepesumasin
EESTI
27
Mõõdud
Laius / kõrgus / sügavus
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektriühendus 1)
Pinge (V)
220 - 240
Sagedus (Hz)
50
Veesurve
Min. / maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Veevarustus
Külm või kuum vesi 2)
maks. 60 °C
Mahutavus
Nõudekomplektid
13
Energiatarve
Ooterežiim (W)
5.0
Energiatarve
Väljas-režiim (W)
0.50
1) Muud andmed leiate andmeplaadilt.
2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia), kasutage energiakulu vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.
Jäätmekäitlus
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida
keskkonda ja inimeste tervist ja suunake
elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
tähistatud
IKEA GARANTII
Kui kaua IKEA garantii kehtib?
Mida garantii hõlmab?
Garantii kehtib 5 aastat alates kuupäevast,
mil oma IKEA seadme ostsite. Ostutõendina
nõutakse originaalostutšeki olemasolu. Kui
garantii raames teostatakse teenustöid, ei
pikenda see seadme kehtivat
garantiiperioodi.
Garantii hõlmab selliseid seadme vigu, mis
on tekkinud valmistusvigade või
materjalivigade tõttu alates IKEA-st ostmise
kuupäevast. Käesolev garantii kehtib ainult
kodse kasutuse puhul. Erandid on välja
toodud jaotises "Mida käesolev garantii ei
hõlma?" Garantiiperioodi jooksul kaetakse
vigade kõrvaldamisega seotud kulud, nt
parandustööd, osade vahetamine ning tööja transpordikulud juhul, kui seade on
parandustöödeks kättesaadav ilma
Kes teostab teenustöid?
IKEA teenusepakkuja pakub teenustöid
oma teeninduspunktide või volitatud
teeninduspartnerite võrgustiku kaudu.
28
EESTI
spetsiaalsete kulutusteta. Sellisel juhul
kehtivad EL-i suunised (nr 99/44/EÜ) ja
vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud
osade omanikuks on IKEA.
Mida teeb IKEA probleemi
kõrvaldamiseks?
IKEA määratud teenusepakkuja vaatab
seadme üle ja otsustab ainuisikuliselt, kas
see on käesoleva garantiiga hõlmatud. Kui
garantii kehtib, otsustab IKEA
teenusepakkuja või tema volitatud
teeninduspartner seejärel oma parima
äranägemise kohaselt seadme kas
parandada või samaväärse tootega
asendada.
Mida käesolev garantii ei hõlma?
• Tavalist kulumist.
• Tahtlikust tegevusest või hooletusest
põhjustatud kahjusid, kasutusjuhiste
eiramisest tulenevaid kahjusid, vale
paigaldamise või elektripinge
kasutamisest tulenevaid kahjusid,
keemiliste või elektrokeemiliste
reaktsioonide tõttu tekkinud kahjusid,
rooste-, korrosiooni- või veekahjusid,
sealhulgas, kuid mitte ainult, vee liigsest
lubjasisaldusest tulenevaid kahjusid ega
ebaharilikest keskkonnatingimustest
tulenevaid kahjusid.
• Vahetatavaid tarvikuid nagu patareid ja
lambid.
• Mittefunktsionaalseid ja dekoratiivseid
muutusi, mis ei mõjuta seadme
tavapärast kasutamist, näiteks kriimustusi
või võimalikke värvimuutusi.
• Kahjusid, mida on põhjustanud
seadmesse sattunud võõrkehad või
ained filtrite, tühjendussüsteemide või
pesuainelahtrite puhastamisel või
ummistuste kõrvaldamisel.
• Järgmiste osade kahjusid: keraamiline
klaas, tarvikud, lauanõude ja
söögiriistade korvid, tugijalad ja
tühjendustorud, tihendid, lambid ja
lampide katted, ekraanid, nupud,
kaitsekatted ja nende osad. Välja
arvatud juhul, kui tõendatakse selliste
kahjude tulenemine toote vigadest.
• Kui tehnik ei tuvasta tehtud ülevaatuse
tulemusel vea olemasolu.
• Kui parandustöid on teostanud muud kui
meie poolt ette nähtud teenusepakkujad
ja/või volitamata lepingupartnerid või
kui kasutatud on mitte-originaalvaruosi.
• Kui teostada tuleb parandustöid, mis on
vajalikud vale või mitte ette nähtud viisil
paigalduse tõttu.
• Kui seadet kasutatakse mitte koduses
majapidamises, vaid ärilisel eesmärgil.
• Transpordikahjud. Kui klient transpordib
toote ise oma koju või muule aadressile,
ei vastuta IKEA mingite transportimisel
tekkida võivate kahjude eest. Juhul, kui
toote transpordib kliendi aadressile
IKEA, siis katab transportimisel tootele
tekkida võivad kahjud käesolev garantii.
• IKEA seadme esmase paigaldamisega
seotud kulud. Kui IKEA teenusepakkuja
või tema volitatud teeninduspartner
parandab või asendab toote vastavalt
käesoleva garantii tingimustele,
paigaldab teenusepakkuja või tema
volitatud teeninduspartner parandatud
seadme või ka asendusseadme
vajadusel ise.
See piirang ei kehti juhul, kui pole tegu
rikkega, vaid kui kvalifitseeritud tehnik
kasutab meie originaalvaruosi, et viia
seade vastavusse mõnes teises EL-i riigis
kehtivate tehnilise ohutuse nõuetega.
Kohalike seaduste rakendamine
IKEA garantii annab Teile kindlad
seaduslikud õigused, mis on kohalike
nõuete suhtes ülimuslikud. Need tingimused
ei piira siiski mingil moel kohalikus
seadusandluses kirjeldatud tarbijaõigusi.
Kehtivuspiirkond
Kui olete seadme ostnud ühest EL-i riigist ja
viite selle teise EL-i riiki, tagatakse teenused
teile selles riigis tavapäraste
29
EESTI
garantiitingimuste raamistikus. Kohustus
teostada garantii raamistikus pakutavaid
teenustöid kehtib vaid juhul, kui seade on
paigaldatud ja vastavuses järgmiste
nõuetega:
• tehniliste näitajatega, mis kehtivad
garantiinõude esitamise riigis;
• kokkupanemisjuhiste ja kasujutusjuhendis
oleva ohutusinfoga.
IKEA seadmete müügijärgne teenindus:
Võtke kindlasti ühendust IKEA müügijärgse
teenindusega:
1. kui soovite esitada käesoleva garantii
alla kuuluva nõude;
2. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme paigaldamise kohta
spetsiaalsesse IKEA köögimööblisse.
Teenindus ei anna teavet järgmistes
küsimustes:
• IKEA köökide paigaldamise kohta
üldiselt;
• elektriühenduste kohta (kui seadme
juurde ei kuulu pistik ja kaabel), veeja gaasiühenduste kohta, sest need
tööd tuleb tellida vastava volitusega
hooldustehnikult.
3. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme kasutusjuhendi ja tehniliste
andmete kohta.
Et saaksime teid parimal moel aidata,
lugege enne meie poole pöördumist
tähelepanelikult käesolevas brošüüris
olevaid kokkupanemisjuhiseid ja/või
kasutusjuhendit.
Kuidas meid leida
Täieliku loendi IKEA kontaktide ja vastavate
kohalike telefoninumbritega leiate selle
juhendi viimaselt leheküljelt.
Et saaksime teid kiiremini
teenindada, soovitame kasutada
selle kasutusjuhendi lõpus
olevaid telefoninumbreid.
Kasutage alati neid loendis
olevaid telefoninumbreid, mis on
ära toodud teid huvitava
seadme juures. Enne meile
helistamist hoidke käepärast
oma seadmele vastav IKEA
tootenumber (8-kohaline kood),
samuti seadme seerianumber (8kohaline kood seadme
andmesildil).
HOIDKE OSTUTŠEKK ALLES!
See on teie ostutõend ning see
tuleb esitada garantii
taotlemisel. Pidage meeles, et
ostutšekk sisaldab ka andmeid
teie poolt ostetud IKEA seadme
tootenime ja -numbri kohta (8kohaline kood).
Kas vajate täiendavat abi?
Kui teil on küsimusi, mis ei ole seotud teie
seadmete müügijärgse teenindusega, siis
pöörduge lähima IKEA kõnekeskuse poole.
Enne helistamist soovitame siiski
tähelepanelikult lugeda seadmega kaasas
olevaid dokumente.
30
LATVIEŠU
Saturs
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Ierīces apraksts
Vadības panelis
Programmas
Iespējas
Iestatītie parametri
Pirms pirmās lietošanas reizes
30
31
33
34
35
37
37
41
Izmantošana ikdienā
Padomi un ieteikumi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Tehniskā informācija
Apsvērumi par vides aizsardzību
IKEA GARANTIJA
42
44
46
48
53
53
53
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības informācija
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem
un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas
vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā,
pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu
un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos
nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā
bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā,
ja ierīces durvis ir atvērtas.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
LATVIEŠU
31
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem
mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un
citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās viesnīcās un
citās apdzīvojamās vidēs.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Ūdens darba spiedienam (minimālajam un maksimālajam) ir
jābūt starp 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bāriem (MPa)
Ievērojiet maksimālo 13 vietu iestatījumu skaitu.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam speciālistam.
Galda piederumus ievietojiet galda piederumu grozā ar
asajiem galiem uz leju vai galda piederumu atvilktnē
horizontālā stāvoklī ar asajām malām uz leju.
Neatstājiet ierīces durvis atvērtas, lai nejauši uz tām
neuzkāptu.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu
no elektrotīkla.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu
un/vai tvaiku.
Ja ierīces pamatnē ir ventilācijas atveres, tās nedrīkst būt
aizsegtas, piemēram, ar paklāju.
Ierīci pievieno ūdens padevei ar pievienotajiem jaunajiem
šļūteņu cauruļu komplektiem. Jau lietotu cauruļu komplektus
nedrīkst izmantot atkārtoti.
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta persona.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Drošības nolūkos nelietojiet ierīci pirms
tās iebūvēšanas.
32
LATVIEŠU
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā
ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības
cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos
apavus.
• Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur
temperatūra ir zemāka par 0 °C.
• Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā vietā,
kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
pievienotas jaunas ierīces (ūdens
skaitītāji u.c.), ļaujiet ūdenim tecēt, kamēr
tas ir tīrs un skaidrs.
• Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens
noplūdes pirmās ierīces lietošanas reizes
laikā un pēc tās.
• Ūdens ieplūdes šļūtene aprīkota ar
drošības vārstu un apšuvumu ar iekšēju
elektrības kabeli.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē
norādītie parametri atbilst elektrotīkla
parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un
drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
• šī ierīce ir aprīkota ar 13 A
kontaktspraudni. Ja nepieciešams
nomainīt kontaktspraudņa drošinātāju,
izmantojiet tikai 13 ampēru ASTA (BS
1362) drošinātāju (Tikai Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
Ūdens padeves pieslēgšana
• Nesabojājiet ūdens šļūtenes.
• Pirms pievienošanas jaunām caurulēm,
ilgāku laiku neizmantotām caurulēm,
labotām caurulēm vai caurulēm, kurām
BRĪDINĀJUMS! Bīstams
spriegums.
• Ja ūdens ieplūdes šļūtene ir bojāta,
nekavējoties aizveriet ūdens krānu un
atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas. Sazinieties ar autorizētu
servisa centru, lai nomainītu ūdens
ieplūdes šļūteni.
Lietošana
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai
ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
• Trauku mazgājamās mašīnas
mazgāšanas līdzekļi ir bīstami. Ievērojiet
drošības norādījumus uz mazgāšanas
līdzekļa iepakojuma.
• Nedzeriet un nespēlējieties ar ierīcē
esošo ūdeni.
• Neizņemiet no ierīces traukus, kamēr
programma nav beigusies. Uz traukiem
var būt palicis mazgājamais līdzeklis.
• Nenovietojiet uz atvērtām ierīces durvīm
priekšmetus un nespiediet tās.
• Programmas izpildes laikā, atverot
ierīces durvis, pa tām var izplūst karsts
tvaiks.
LATVIEŠU
33
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās risks.
Ierīces utilizācija
• Ierīcei ir iekšējā apgaismojuma lampa,
kas ieslēdzas, atverot ierīces durvis, un
izslēdzas, tās aizverot.
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze paredzēta
tikai mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet
to telpu apgaismošanai.
• Lai nomainītu iekšējā apgaismojuma
spuldzi, sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai nosmakšanas
risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet elektrisko kabeli un izmetiet
to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu
vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Ierīces apraksts
1
2
3
12
11
1
2
3
4
10
Griestu smidzinātājsprausla
Augšējā smidzinātājsprausla
Zemākais izsmidzinātājs
Filtri
9 8
5
7
6
5
6
7
8
Datu plāksnīte
Speciālās sāls tvertne
Gaisa atvere
Skalošanas līdzekļa dozators
4
LATVIEŠU
34
9 Mazgāšanas līdzekļa dozators
10 Galda piederumu grozs
11 Apakšējais grozs
12 Augšējais grozs
Beam-on-Floor
Beam-on-Floor izdziest, kad
ierīce ir izslēgta.
Beam-on-Floor ir gaisma, kas parādās uz
grīdas zem ierīces durvīm.
Ja žāvēšanas fāzes laikā ir
aktivēts AutoOpen, projekcija uz
grīdas var nebūt pilnībā
redzama. Lai apskatītu, vai cikls
ir pabeigts, pārbaudiet vadības
paneli.
• Baltā gaisma iedegas, kad programma
sāk darboties, un deg visu programmas
darbības laiku.
• Kad programma ir pabeigta, baltā
gaisma nodziest.
• Ja ierīces darbībā radušies traucējumi,
mirgo baltā gaisma.
Vadības panelis
2
1
1
2
3
4
5
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Displejs
Delay taustiņš
Programmas taustiņš (uz augšu)
Programmas taustiņš (uz leju)
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8 9
ExtraHygiene taustiņš
DryPlus taustiņš
RESET taustiņš
Indikatori
Indikatori
Indikators
Apraksts
Programmas beigu indikators.
Skalošanas līdzekļa indikators. Programmas darbības laikā tas vienmēr ir
izslēgts.
Specializētās sāls indikators. Programmas darbības laikā tas vienmēr ir izslēgts.
LATVIEŠU
35
Programmas
Programma
P1
1)
P2
P3
2)
P4
3)
P5
P6
Netīrības pakāpe
Ielādes veids
Programmas fāzes
Iespējas
• Visi
• Trauki, galda
piederumi, katli
un pannas
• Priekšmazgāšana
• Mazgāšana no 45 °C
līdz 70 °C
• Skalošana
• Žāvēšana
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Ļoti netīri
• Trauki, galda
piederumi, katli
un pannas
•
•
•
•
Priekšmazgāšana
Mazgāšana 70 °C
Skalošana
Žāvēšana
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Nepiekaltuši netīrumi
• Trauki un galda
piederumi
• Mazgāšana 60 °C
• Skalošana
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Vidēji netīri
• Trauki un galda
piederumi
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• DryPlus
• Nedaudz netīri
• Trausli trauki un
stikla trauki
• Mazgāšana 45 °C
• Skalošana
• Žāvēšana
• Visi
• Priekšmazgāšana
• Vidēji netīri
• Trauki un galda
piederumi
•
•
•
•
Priekšmazgāšana
Mazgāšana 50 °C
Skalošana
Žāvēšana
• DryPlus
4)
P7
5)
Priekšmazgāšana
Mazgāšana 50 °C
Skalošana
Žāvēšana
• DryPlus
1) Ierīce nosaka netīrības pakāpi un grozos ievietoto priekšmetu daudzumu. Tā automātiski pielāgo ūdens temperatūru un daudzumu, elektroenerģijas patēriņu un programmas ilgumu.
2) Ar šo programmu var mazgāt traukus, kuri nav piekaltuši. Tas dod labus rezultātus īsā laikā.
3) Mazgājot vidēji netīrus traukus un galda piederumus ar šo programmu, vislietderīgāk tiek patērēts ūdens un enerģija. (Šī ir standarta programma pārbaudes institūcijām).
4) Ar šo programmu var ātri noskalot traukus, lai novērstu ēdiena palieku pielipšanu pie traukiem un smaku veidošanos ierīcē. Izvēloties šo programmu, neizmantojiet mazgāšanas līdzekli.
5) Šī ir pati klusākā programma. Sūknis darbojas ar ļoti mazu ātrumu, lai samazinātu trokšņa līmeni. Programma darbojas ilgi mazā ātruma dēļ.
LATVIEŠU
36
Patēriņa dati
Ūdens
(l)
Enerģija
(kWh)
Darbības laiks
(min.)
P1
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P2
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P3
10
0.9
41
P4
10.5
0.821
235
P5
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
P6
4
0.1
14
P7
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
Programma1)
1) Lielumi var mainīties atkarībā no ūdens spiediena un temperatūras, strāvas padeves parametriem, izvēlētajām iespējām, kā arī no ievietotā trauku daudzuma.
Informācija pārbaudes iestādēm
Lai saņemtu nepieciešamo informāciju
veiktspējas testu izpildei (piem., saskaņā ar
standartu EN60436), sūtiet e-pastu uz:
info.test@dishwasher-production.com
Savā pieprasījumā, lūdzu, iekļaujiet
izstrādājuma kodu (PNC), kas atrodams uz
tehnisko datu plāksnītes.
Par visiem citiem jautājumiem attiecībā uz
jūsu trauku mazgāšanas mašīnu skatiet
apkopes rokasgrāmatu, kas tiek piegādāta
kopā ar ierīci.
LATVIEŠU
37
Iespējas
Vēlamās iespējas jāaktivizē katru
reizi pirms programmas
palaišanas.
Iespējas nav iespējams aktivizēt
vai deaktivizēt programmas
darbības laikā.
automātiski ieslēgts nākamajos ciklos. Šo
konfigurāciju var mainīt jebkurā laikā.
Ne visas iespējas ir savstarpēji
saderīgas. Ja esat izvēlējies
nesaderīgas iespējas, ierīce
automātiski atslēdz vienu vai
vairākas no tām. Paliek iedegti
tikai aktīvo iespēju indikatori.
Kā aktivizēt DryPlus
Ja šī iespēja programmai nav
spēkā, attiecīgais indikators
neiedegas vai ātri mirgo dažas
sekundes un tad nodziest.
Iespēju ieslēgšana var ietekmēt
ūdens un enerģijas patēriņu, kā
arī programmas ilgumu.
DryPlus
Ieslēdziet šo iespēju, lai uzlabotu žāvēšanas
kvalitāti.
Iespēja DryPlus kopā ar skalošanas līdzekli
nodrošina labākus žāvēšanas rezultātus.
DryPlus ir pastāvīga iespēja visām
programmām, izņemot P4 (ECO). Tas tiek
Katru reizi, kad tiek aktivēts P4
(ECO), iespēja DryPlus ir izslēgta
un ir jāizvēlas manuāli.
Nospiediet
.
Deg attiecīgais indikators.
Displejā tiek parādīts atjaunināts
programmas darbības laiks.
ExtraHygiene
Šis variants nodrošina labākus higiēnas
rezultātus, pēdējās skalošanas fāzes laikā
uzturot 70 °C temperatūru vismaz 10
minūtes.
Ieslēgšana ExtraHygiene
Piespiediet .
Deg attiecīgais indikators.
Displejā redzams precizētais programmas
darbības ilgums.
Iespēja ExtraHygiene nedarbojas ar šādām
programmām:
• P5(Stikla)
• P6 (Skalošana un pauze)
• P7(Ļoti klusa)
Iestatītie parametri
Programmas izvēles režīms un lietotāja
režīms
Kad ierīce ir programmas izvēles režīmā, ir
iespējams iestatīt programmu un ieiet
lietotāja režīmā.
Iestatījumi, ko var veikt lietotāja režīmā:
• Ūdens mīkstinātāja līmeni atbilstoši
ūdens cietībai.
• Tukša skalošanas līdzekļa dozatora
brīdinājuma aktivizēšanu vai
deaktivizēšanu.
• Skalošanas līdzekļa līmenis atbilstoši
nepieciešamajai devai.
LATVIEŠU
38
• Programmas beigas skaņas signālu
aktivizēšanu vai deaktivizēšanu.
• AutoOpen ieslēgšana vai izslēgšana.
Ūdens mīkstinātājs
Tā kā ierīce saglabā iestatījumus, tos nav
nepieciešams konfigurēt atkārtoti pirms
katra cikla.
Programmu izvēles režīma iestatīšana
Ierīce ir programmu izvēles režīmā, kad
displejā redzams programmas numurs P4.
Pēc ieslēgšanas ierīce atrodas programmu
izvēles režīmā pēc noklusējuma. Ja tā nav,
iestatiet programmu izvēles režīmu šādi:
Nospiediet un turiet RESET, kamēr ierīce
ieslēdzas programmas izvēles režīmā.
Ūdens mīkstinātājs atdala ūdenī esošās
minerālvielas, kas nelabvēlīgi ietekmē
mazgāšanas rezultātus un ierīci.
Jo augstāks ir šo minerālvielu saturs ūdenī,
jo tas ir cietāks. Ūdens cietība tiek mērīta
skaitliskā izteiksmē.
Ierīce ūdens mīkstināšanai jānoregulē
atbilstoši ūdens cietībai vietā, kur ierīce ir
uzstādīta. Jūsu vietējais ūdens apgādes
dienests varēs sniegt sīkāku informāciju par
Jums piegādātā ūdens cietību. Svarīgi
iestatīt pareizu ūdens mīkstinātāja līmeni,
lai nodrošinātu labus mazgāšanas
rezultātus.
Kā ieiet lietotāja režīmā
Pārbaudiet, vai ierīce ir programmas izvēles
režīmā.
Lai ieietu lietotāja režīmā, vienlaicīgi
nospiediet un turiet
un
, līdz
,
,
sāk mirgot ,
indikatori un displejs ir tukšs.
Cieta ūdens mīkstināšana
palielina ūdens un enerģijas
patēriņu, kā arī paildzina
programmas ilgumu. Jo augstāks
ir ūdens mīkstinātāja līmenis, jo
lielāks ir patēriņš un ilgums.
un
Ūdens cietība
Vācu pakāpes
(°dH)
Franču pakāpes
(°fH)
mmol/l
Klārka pakā- Ūdens mīkstinātāja
pes
līmenis
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
39
LATVIEŠU
Vācu pakāpes
(°dH)
Franču pakāpes
(°fH)
mmol/l
<4
<7
<0.7
Klārka pakā- Ūdens mīkstinātāja
pes
līmenis
<5
1 2)
1) Rūpnīcas iestatījumi.
2) Šajā līmenī nelietojiet sāli.
Neatkarīgi no izmantojamā mazgāšanas
līdzekļa veida iestatiet atbilstošu ūdens
cietības pakāpi, lai uzturētu specializētās
sāls uzpildīšanas indikatoru aktīvu.
Kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes, kas satur sāli,
nav pietiekoši efektīvas, lai
mīkstinātu cietu ūdeni.
Kā iestatīt ūdens mīkstinātāja līmeni
Pārbaudiet, vai ierīce ir lietotāja režīmā.
1. Nospiediet
.
• Indikatori
,
,
un
nedeg.
• Joprojām mirgo
indikators.
• Displejs rāda pašreizējo iestatījumu:
piem.,
= 5. pakāpe.
2. Nospiediet , lai mainītu iestatījumu.
3. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
Paziņojums par tukšu skalošanas līdzekļa
nodalījumu
Lietojot skalošanas līdzekli, uz traukiem
neparādīsies traipi un svītras.
Skalošanas līdzeklis tiek automātiski padots
karstās skalošanas fāzes laikā.
Kad skalošanas līdzekļa nodalījums ir tukšs,
skalošanas līdzekļa indikators ieslēdzas,
ziņojot par nepieciešamību uzpildīt
skalošanas līdzekli. Ja žāvēšanas rezultāts
ir apmierinošs, lietojot tikai kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes, var
deaktivizēt skalošanas līdzekļa uzpildes
brīdinājumu. Tomēr labākam žāvēšanas
rezultātam vienmēr izmantojiet skalošanas
līdzekli.
Ja izmantojat standarta mazgāšanas
līdzekli vai kombinētā mazgāšanas līdzekļa
tabletes bez skalošanas līdzekļa, aktivizējiet
paziņošanu, lai skalošanas līdzekļa
uzpildīšanas indikators būtu aktīvs.
Kā izslēgt brīdinājumu par tukšu
skalošanas līdzekļa dozatoru
Pārbaudiet, vai ierīce ir lietotāja režīmā.
1. Nospiediet
.
• Indikatori ,
,
un
nedeg.
indikators.
• Joprojām mirgo
• Displejs rāda pašreizējo iestatījumu.
–
= brīdinājums par tukšu
skalošanas līdzekļa dozatoru ir
deaktivizēts.
= brīdinājums par tukšu
–
skalošanas līdzekļa dozatoru ir
izslēgts.
2. Nospiediet
, lai mainītu
iestatījumu.
3. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
Skalošanas līdzekļa līmenis
Padoto skalošanas līdzekļa daudzumu var
mainīt no 1. līmeņa (minimāls daudzums)
līdz 6. līmenim (maksimāls daudzums). 0
līmenī skalošanas līdzekļa dozators tiek
deaktivizēts un skalošanas līdzeklis netiek
padots.
LATVIEŠU
40
Rūpnīcas iestatījumi: 4. līmenis.
Kā iestatīt skalošanas līdzekļa līmeni
Pārbaudiet, vai ierīce ir lietotāja režīmā.
1. Nospiediet
.
• Indikatori ,
un
,
nedeg.
• Indikators
turpina mirgot.
• Displejs rāda pašreizējo iestatījumu:
= 4. pakāpe.
piem.,
– Skalošanas līdzekļa līmeņi ir no
0A līdz 6A, kur līmenis 0A
nozīmē, ka skalošanas līdzeklis
netiek lietots.
2. Nospiediet
, lai mainītu
iestatījumu.
3. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
• Indikatori
nedeg.
,
un
• Joprojām mirgo
indikators.
• Displejs rāda pašreizējo iestatījumu.
= skaņas signāls ir izslēgts.
–
–
= skaņas signāls ir ieslēgts.
2. Nospiediet , lai mainītu iestatījumu.
3. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
AutoOpen
AutoOpen uzlabo žāvēšanas rezultātus ar
mazāku enerģijas patēriņu. Žāvēšanas
fāzes laikā durvis automātiski atveras un
paliek pusvirus.
Skaņas signāli
Skaņas signāli atskan, kad ierīces darbībā
rodas traucējumi. Šos skaņas signālus nevar
deaktivizēt.
Beidzoties programmai, arī atskanēs skaņas
signāls. Šis skaņas signāls skan pēc
noklusējuma, un jūs varat to izslēgt.
Nospiežot galveno slēdzi, lai ieslēgtu trauku
mazgājamo mašīnu, atskanēs īss pīkstiens.
Pīkstiens atskan pēc noklusējuma, un jūs
varat to izslēgt kopā ar programmas beigu
skaņas signālu.
Turklāt skaņas signāls atskanēs pirms
funkcija AutoOpen atvērs durvis. Šis skaņas
signāls beigs skanēt tikai, kad AutoOpen
tiek deaktivizēta.
Kā atslēgt programmas beigu skaņas
signālu
Pārbaudiet, vai ierīce ir lietotāja režīmā.
1. Nospiediet
AutoOpen ir automātiski aktivizēts visām
programmām, izņemot
(ja ir spēkā).
Lai uzlabotu žāvēšanas rezultātu skatiet
DryPlus iespēju vai ieslēdziet AutoOpen.
Nemēģiniet aizvērt ierīces durvis
2 minūšu laikā pēc to
automātiskas atvēršanas. Tas var
radīt ierīces bojājumus.
LATVIEŠU
Ja bērniem, dzīvniekiem vai
cilvēkiem ar invaliditāti ir
piekļuve ierīcei, deaktivizējiet
funkciju AutoOpen. Automātiski
atvērtas durvis paaugstina risku
iegūt ievainojumus ar
priekšmetiem, kas atrodas ierīcē
(piemēram, naži, asi priekšmeti,
ķīmiskas vielas).
Kā deaktivizēt AutoOpen
41
1. Nospiediet
• Indikatori
nedeg.
.
,
,
un
• Joprojām mirgo
indikators.
• Displejs rāda pašreizējo iestatījumu.
–
= AutoOpen ir atslēgts.
–
= AutoOpen ir aktivēts.
, lai mainītu iestatījumu.
2. Nospiediet
3. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
Pārbaudiet, vai ierīce ir lietotāja režīmā.
Pirms pirmās lietošanas reizes
1. Pārliecinieties, vai iestatītais ūdens
mīkstinātāja līmenis atbilst ūdens
cietības pakāpei. Ja tā nav,
noregulējiet ūdens mīkstinātāja līmeni.
2. Uzpildiet specializētās sāls tvertni.
3. Piepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
4. Atgrieziet ūdens krānu.
5. Palaidiet programmu, lai notīrītu visus
apstrādes pārpalikumus, kas var būt
palikuši ierīcē. Nelietojiet mazgāšanas
līdzekli un neievietojiet neko grozos.
Pēc programmas uzsākšanas
ierīcei var būt nepieciešams līdz
5 minūtēm laika, lai atjaunotu
ūdens mīkstinātāja sveķus Var
izskatīties, ka ierīce nedarbojas.
Mazgāšanas fāze sākas tikai pēc
šīs procedūras pabeigšanas. Šī
procedūra tiek periodiski
atkārtota.
Sāli izmanto ūdens mīkstinātāja sveķu
atjaunošanai un labu ikdienas mazgāšanas
rezultātu nodrošināšanai.
Specializētās sāls tvertnes uzpilde
1
2
3
4
Specializētās sāls tvertne
UZMANĪBU! Izmantojiet tikai
trauku mazgāšanas mašīnām
paredzēto rupjo sāli. Smalkā sāls
palielina korozijas risku.
Specializētās sāls
Ievietojiet 1 kg sāls
tvertnē ielejiet 1 litru specializētās sāls
ūdens (tikai pirmajā tvertnē.
lietošanas reizē).
LATVIEŠU
42
4
3
5
A
Pagrieziet
specializētās sāls
tvertnes vāciņu
pulksteņa rādītāja
virzienā, lai to
aizvērtu.
UZMANĪBU! Uzpildes laikā no
specializētās sāls tvertnes var
izplūst ūdens un sāls. Pēc
specializētās sāls tvertnes
piepildīšanas nekavējoties
palaidiet programmu, lai
novērstu koroziju.
Skalošanas līdzekļa dozatora uzpilde
1
2
Uzpildiet skalošanas
līdzekļa dozatoru,
līdz skalošanas
līdzeklis sasniedz
"MAX" atzīmi.
Lai neveidotos
pārāk daudz putu,
notīriet izlijušo
skalošanas līdzekli
ar absorbējošu
drāniņu.
Piepildiet
skalošanas līdzekļa
dozatoru, kad
indikators (A) ir
redzams un
skalošanas līdzekļa
indikators iedegas
vadības panelī.
Izmantošana ikdienā
1. Atgrieziet ūdens krānu.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
Pārbaudiet, vai ierīce ir programmas izvēles
režīmā.
• Ja deg sāls indikators, uzpildiet
specializētās sāls tvertni.
• Ja deg skalošanas līdzekļa
indikators, uzpildiet skalošanas
līdzekļa dozatoru.
3. Ievietojiet grozus.
4. Uzpildiet mazgāšanas līdzekli.
43
LATVIEŠU
5. Iestatiet un palaidiet pareizu
programmu atbilstoši ievietotajam
daudzumam un netīrības līmenim.
Programmas iestatīšana un aktivizēšana
Mazgāšanas līdzekļa izmantošana
Šī funkcija samazina enerģijas patēriņu,
automātiski izslēdzot ierīci, kad tā netiek
lietota.
1
2
Funkcija Auto Off
Funkcija ieslēdzas:
• 5 minūtes pēc programmas beigām.
• Pēc 5 minūtēm, ja nav palaista
programma.
1
Programmas ieslēgšana
2
3
4
30
30
5
UZMANĪBU! Neizņemiet grozus
no trauku mazgāšanas mašīnas
pirms mazgāšanas cikla.
1. Atstājiet ierīces durvis pavērtas.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. Pārbaudiet,
vai ierīce ir programmas izvēles režīmā.
3. Vairākkārt piespiediet
vai
,
līdz displejā parādās nepieciešamās
programmas, kuru vēlaties iedarbināt,
numurs. Displejā būs redzams
programmas numurs aptuveni 3
sekundes un tad programmas ilgums.
4. Iestatiet pieejamās iespējas.
5. Lai sāktu programmu, aizveriet ierīces
durvis.
Programmas aktivizēšana, izmantojot
atlikto startu
Ja programmai ir
priekšmazgāšanas
fāze, ievietojiet
nelielu daudzumu
mazgāšanas
līdzekļa attiecīgajā
mazgājamā līdzekļa
dozatora
nodalījumā.
1. Iestatiet programmu.
2. Atkārtoti nospiediet , līdz displejā
parādās vēlamais atliktā starta laiks (no
1 līdz 24 stundām).
Iedegsies atliktā starta indikators.
3. Lai sāktu laika atskaiti, aizveriet ierīces
durvis.
Kamēr notiek laika atskaite, ir iespējams
palielināt atliktā starta laiku, taču
programmu un iespēju izvēli mainīt nav
iespējams.
LATVIEŠU
Kad laika atskaite beigusies, programma
automātiski aktivizējas.
Durvju atvēršana, kad ierīce darbojas
Atverot durvis programmas darbības laikā,
ierīce apstājas. Tas var ietekmēt enerģijas
patēriņu un programmas ilgumu. Pēc durvju
aizvēršanas ierīces darbība atsākas no tās
vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja žāvēšanas fāzes laikā durvis ir
atvērtas ilgāk par 30 sekundēm,
aktivizētā programma izslēgsies.
Tas nenotiek, ja durvis tiek
atvērtas, izmantojot AutoOpen
funkciju.
Atliktā starta atcelšana laika atskaites
laikā
Ja atceļ atliktā starta funkciju, programma
un iespējas jāiestata no jauna.
44
Programmas atcelšana
Nospiediet un turiet piespiestu RESET, līdz
ierīce ir programmas izvēles režīmā.
Pirms jaunas programmas aktivizēšanas
pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzekļa
dozatorā ir mazgāšanas līdzeklis.
Programmas beigas
Kad mazgāšanas programma ir pabeigta,
displejā ir redzams 0:00. Iedegas
indikators.
Visi taustiņi, izņemot ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu, ir neaktīvi.
1. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas
taustiņu vai pagaidiet, līdz Auto Off
funkcija automātiski izslēgs ierīci.
Atverot durvis pirms Auto Off
aktivizēšanas, ierīce tiek automātiski
izslēgta.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
Nospiediet un turiet RESET, kamēr ierīce
ieslēdzas programmas izvēles režīmā.
Padomi un ieteikumi
Vispārīga informācija
Tālāk sniegtie ieteikumi nodrošinās
optimālus tīrīšanas un žāvēšanas rezultātus,
lietojot ierīci ikdienā, kā arī palīdzēs
aizsargāt vidi.
• Notīriet no traukiem lielas ēdiena
paliekas un izmetiet tās.
• Neskalojiet traukus paši. Ja
nepieciešams, izvēlieties programmu ar
mērcēšanas fāzi.
• Vienmēr izmantojiet visu grozu platību.
• Pārliecinieties, ka trauki grozos neskaras
un nepārsedz viens otru. Tikai tādējādi
ūdens var pilnīgi nokļūt uz traukiem un
mazgāt tos.
• Jūs varat lietot trauku mazgājamās
mašīnas mazgāšanas līdzekli, skalošanas
līdzekli un specializēto sāli atsevišķi, vai
arī izmantot kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes (piem., "Viss vienā").
Ievērojiet uz iepakojuma redzamās
norādes.
• Izvēlieties programmu atbilstoša
ievietotajam daudzumam un netīrības
pakāpei.
piedāvā visefektīvāko
ūdens un enerģijas patēriņu.
Trauku mazgāšanas sāls, skalošanas
līdzekļa un mazgāšanas līdzekļa
lietošana
• Izmantojiet tikai trauku mazgāšanas
mašīnai paredzētu trauku mazgāšanas
sāli, skalošanas līdzekli un mazgāšanas
līdzekli. Citi izstrādājumi var radīt ierīces
bojājumus.
45
LATVIEŠU
• Vietās, kur ūdens ir ciets un ļoti ciets, mēs
iesakām izmantot parastu mazgāšanas
līdzekli (pulveri, gelu, tabletes bez
papildu īpašībām), skalošanas līdzekli un
sāli atsevišķi, lai iegūtu optimālu
mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu.
• Vismaz reizi mēnesī darbiniet ierīci ar
ierīces tīrīšanas līdzekli, kas ir paredzēts
šim nolūkam.
• Mazgāšanas līdzekļa tabletes īso
programmu laikā pilnībā neizšķīst. Lai
nepieļautu mazgāšanas līdzekļa
nogulsnes uz traukiem, iesakām
mazgāšanas līdzekļa tabletes izmantot
garajās programmās.
• Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli
vairāk par noteikto daudzumu. Skatiet
norādes uz mazgāšanas līdzekļa
iepakojuma.
Ja vēlaties pārtraukt izmantot
kombinētās mazgāšanas līdzekļa tabletes
Pirms sākt atsevišķi izmantot mazgāšanas
līdzekli, sāli un skalošanas līdzekli, rīkojieties
šādi.
1. Iestatiet visaugstāko ūdens mīkstinātāja
līmeni.
2. Pārliecinieties, ka specializētās sāls
tvertne un skalošanas līdzekļa dozators
ir pilns.
3. Iestatiet visīsāko programmu ar
skalošanas fāzi. Nelietojiet mazgāšanas
līdzekli un neievietojiet neko grozos.
4. Kad programma ir beigusies,
noregulējiet ūdens mīkstinātā līmeni
atbilstoši ūdens cietībai jūsu apgabalā.
5. Noregulējiet skalošanas līdzekļa
dozēšanas daudzumu.
6. Aktivējiet paziņojumu par tukšu
skalošanas līdzekļa nodalījumu.
Grozu ievietošana
Skatiet piegādāto brošūru, kurā
redzami grozu ievietošanas
piemēri.
• Mazgājiet ierīcē tikai priekšmetus, kurus
drīkst mazgāt trauku mazgājamajā
mašīnā.
• Nemazgājiet ierīcē koka, raga, alumīnija,
alvas un vara priekšmetus.
• Nemazgājiet ierīcē priekšmetus, kas var
uzsūkt ūdeni (sūkļus, lupatiņas).
• Notīriet no priekšmetiem ēdiena atliekas.
• Iemērciet traukus ar piedegušu ēdienu
pirms mazgāšanas ierīcē.
• Ievietojiet dobos priekšmetus, piemēram,
tases, glāzes un pannas, ar atveri uz leju.
• Pārliecinieties, vai galda piederumi un
trauki nesaskaras. Karotes izkārtojiet
starp citiem galda piederumiem.
• Pārliecinieties, vai glāzes nesaskaras.
• Galda piederumus un mazus priekšmetus
ievietojiet galda piederumu grozā.
• Vieglus priekšmetus ievietojiet augšējā
grozā. Pārbaudiet, lai priekšmeti brīvi
nekustētos.
• Pirms programmas palaišanas
pārliecinieties, vai netiek traucēta
izsmidzinātāju kustība.
Pirms programmas palaišanas
Pirms izvēlētās programmas startēšanas
pārliecinieties, vai:
• Filtri ir tīri un pareizi uzstādīti.
• Specializētās sāls tvertnes vāks ir cieši
noslēgts.
• Izsmidzinātāji nav nosprostoti.
• Specializētā sāls un skalošanas līdzeklis
ir pietiekamā daudzumā (ja netiek
izmantotas kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes).
• Priekšmeti grozos izvietoti pareizi.
• Programma ir atbilstoša ievietotajam
daudzumam un netīrības līmenim.
• Izmantots noteiktais mazgāšanas
līdzekļa daudzums.
LATVIEŠU
46
Grozu iztukšošana
Lai iegūtu labākus rezultātus,
pirms trauku izņemšanas uz
dažām minūtēm daļēji atveriet
ierīces durvis.
2. Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku
grozu, tad augšējo.
Programmas beigās uz ierīces
sānu sienām un durvīm var būt
ūdens.
1. Pirms trauku izņemšanas ļaujiet tiem
atdzist. Karsti trauki ir viegli plīstoši.
Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pirms apkopes
izslēdziet ierīci un atvienojiet to
no elektrotīkla.
3
4
Netīri filtri un nosprostotas
izsmidzinātāju atveres pasliktina
mazgāšanas rezultātus. Regulāri
tos pārbaudiet un, ja
nepieciešams, notīriet.
Filtru tīrīšana
1
2
C
B
A
Pārliecinieties, ka
nostādinātājā vai
ap tā malām nav
ēdiena atlieku un
netīrumu.
Filtru sistēma sastāv
no 3 komponentiem.
Lai noņemtu filtrus
(B) un (C),
pagrieziet rokturi
pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam
un velciet augšup.
Izņemiet filtru (C) no
filtra (B).
Nomazgājiet filtrus
ar ūdeni.
Izņemiet plakano
filtru (A).
Nomazgājiet filtru
ar ūdeni.
47
LATVIEŠU
6
5
3
4
D
Salieciet atpakaļ
filtrus (B) un (C).
Ievietojiet tos
atpakaļ filtrā (A).
Grieziet to
pulksteņa rādītāja
virzienā, līdz tas
nofiksējas.
Nepareiza filtru pozīcija var
izraisīt sliktus mazgāšanas
rezultātus un ierīces bojājumus.
Ievietojiet atpakaļ
plakano filtru (A).
Pārliecinieties, ka
tas ir pareizi
novietots zem abām
vadīklām (D).
Ieplūdes šļūtenes filtra tīrīšana
1
2
Ieplūdes šļūtenes
filtra tīrīšana.
Augstākais izsmidzinātāja tīrīšana
Mēs iesakām regulāri tīrīt augstākais
izsmidzinātāju, lai neļautu netīrumiem
nobloķēt atveres.
Aizsērējušas atveres var radīt
neapmierinošus mazgāšanas rezultātus.
1. Izvelciet augšējo grozu.
2. Lai noņemtu izsmidzinātāju no groza,
spiediet izsmidzinātāju uz augšu un
vienlaicīgi pagrieziet to pulksteņa
rādītāja virzienā.
A
Aizgrieziet ūdens
krānu.
Atvienojiet šļūteni.
Pagrieziet
stiprinājumu A
pulksteņa rādītāja
virzienā.
3. Nomazgājiet izsmidzinātāju zem tekoša
ūdens. Lietojiet tievu, asu instrumentu,
piem., zobu bakstāmo, lai izņemtu no
atverēm netīrumus.
LATVIEŠU
48
Ārpuses tīrīšana
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
• Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus.
• Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus,
abrazīvus sūkļus vai šķīdinātājus.
Iekšpuses tīrīšana
4. Lai uzstādītu izsmidzinātāju atpakaļ,
piespiediet izsmidzinātāju uz augšu un
vienlaicīgi pagrieziet to pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam, līdz tas
nofiksējas vietā.
• Rūpīgi notīriet ierīci, tostarp durvju
gumijas blīvi, ar mīkstu, mitru drānu.
• Lai saglabātu jūsu ierīces veiktspēju,
vismaz reizi mēnesī ir ieteicams izmantot
īpaši trauku mazgājamajām mašīnām
paredzētu tīrīšanas produktu. Rūpīgi
ievērojiet norādījumus uz produkta
iepakojuma.
• Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus,
abrazīvus sūkļus, asus instrumentus,
spēcīgas ķimikālijas vai šķīdinātājus.
• Ja regulāri izmantojat programmas ar
mazu ilgumu, tās var izraisīt tauku un
kaļķa uzkrāšanos ierīces iekšpusē.
Vismaz divas reizes mēnesī izmantojiet
ilgākas programmas, lai to novērstu.
Problēmrisināšana
Ja ierīce neieslēdzas vai darbības laikā
izslēdzas, pirms sazināties ar autorizētu
servisa centru, mēģiniet atrisināt problēmu,
izmantojot tabulā sniegto informāciju.
BRĪDINĀJUMS! Nepareizi veikti
remontdarbi var ievērojami
apdraudēt lietotāju drošību. Visi
remontdarbi jāveic kvalificētiem
darbiniekiem.
Dažu problēmu gadījumā displejā
redzams brīdinājuma kods.
Lielāko daļa problēmu var atrisināt,
nesazinoties ar autorizētu servisa centru.
LATVIEŠU
49
Problēma un brīdinājuma
kods
Iespējamais cēlonis un risinājums
Ierīci nevar ieslēgt.
• Pārbaudiet, vai kontaktspraudnis pieslēgts kontaktligzdai.
• Pārliecinieties, vai nav bojāti drošinātāji drošinātāju blokā.
Programma neaktivizējas.
• Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas.
• Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet
laika atskaites beigas.
• Ierīce ir uzsākusi ūdens mīkstinātāja sveķu atjaunošanas
procedūru. Procedūra ilgst aptuveni 5 minūtes.
Ierīce nepiepildās ar ūdeni.
• Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
• Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk
zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo
ūdens apgādes dienestu.
• Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsprostots.
• Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes filtrs nav aizsprostots.
• Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene nav salocījusies.
Displejā redzams
vai
.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Displejā tiks parādīts
.
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai izplūdes šļūtenes filtrs nav aizsprostots.
Pārbaudiet, vai iekšējā filtra sistēma nav aizsērējusi.
Pārbaudiet, vai ūdens izplūdes šļūtene nav sagriezusies
vai saliekta.
• Aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar autorizētu servisa centru.
Aktivizējusies ierīce pret
ūdens noplūdēm.
Displejā tiks parādīts
•
•
•
•
.
Ierīce darbības laikā vairākas reizes apstājas un atkal
atsāk darbību.
• Tas ir normāli. Tas nodrošina optimālus tīrīšanas rezultātus un ietaupa enerģiju.
Programma darbojas pārāk
ilgi.
• Ja iestatīta atliktā starta iespēja, atceliet iestatījumu vai
gaidiet laika atskaites beigas.
Atlikušais laiks displejā palielinās un pārlec gandrīz
līdz programmas laika beigām.
• Tas nav defekts. Ierīce darbojas pareizi.
Neliela ūdens noplūde no
ierīces durvīm.
• Ierīce nav nolīmeņota. Atlaidiet vaļīgāk vai pievelciet regulējamās kājiņas (ja tas atbilst situācijai).
• Ierīces durvis un veļas tilpne nav vienā līmenī. Noregulējiet aizmugurējo kājiņu (ja tas atbilst situācijai).
LATVIEŠU
50
Problēma un brīdinājuma
kods
Iespējamais cēlonis un risinājums
Ierīces durvis ir grūti aizvērt.
• Ierīce nav nolīmeņota. Atlaidiet vaļīgāk vai pievelciet regulējamās kājiņas (ja tas atbilst situācijai).
• Daļa no traukiem lien ārā no groziem.
Ierīces durvis atveras mazgāšanas cikla laikā.
• Funkcija AutoOpen ir aktivizēta. Funkcija atver ierīces
durvis žāvēšanas fāzes laikā, lai paaugstinātu žāvēšanas efektivitāti un ļautu traukiem atdzist. Durvis paliek
pusvirus.
– Žāvēšanas fāzes ilgums un durvju atvēršanās laiks
var mainīties atkarībā no atlasītās programmas un
iespējām.
– Kad funkcija AutoOpen atver durvis, displejā ir redzams atlikušais programmas darbības ilgums.
Ja nevēlaties, lai durvis automātiski atveras, izslēdziet
funkciju AutoOpen. Skatiet sadaļu "Iestatījumi".
Graboša/klauvējoša skaņa
no ierīces iekšpuses.
• Ierīce nav nolīmeņota. Atlaidiet vaļīgāk vai pievelciet regulējamās kājiņas (ja tas atbilst situācijai).
• Ierīce nav nolīmeņota. Atlaidiet vaļīgāk vai pievelciet regulējamās kājiņas (ja tas atbilst situācijai).
• Trauki nav izvietoti pareizi grozos. Aplūkojiet brošūru
par priekšmetu ievietošanu grozā.
• Pārliecinieties, ka izsmidzinātāji var brīvi rotēt.
Ierīce atslēdz atdalītāju.
• Ampēru skaits nav pietiekams, lai apgādātu visas lietotās ierīces ar elektrību. Pārbaudiet kontaktligzdas strāvas stiprumu ampēros un skaitītāja jaudu vai izslēdziet
vienu no lietotajām ierīcēm.
• Ierīces iekšējie elektriskie traucējumi. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Sāls indikators turpina degt • Ja pēc 3 vai 4 programmām sāls indikators turpina degt,
sazinieties ar pilnvarota servisa centru.
pēc sāls papildināšanas sāls
Tas var notikt, ja jūs izmantojat sāli, kam nepieciešams
traukā.
vairāk laika, lai izšķīdinātu.
Nav novērota nevēlama iedarbība uz ierīces veiktspēju.
Skatiet sadaļas "Pirms pirmās
ieslēgšanas", "Izmantošana
ikdienā" vai "Padomi un
ieteikumi", lai noskaidrotu citus
iespējamos iemeslus.
Kad ierīce ir pārbaudīta, izslēdziet to un
ieslēdziet no jauna. Ja problēma atkārtojas,
sazinieties ar autorizēto servisa centru.
Ja brīdinājuma kodi nav atrodami tabulā,
sazinieties ar autorizēto servisa centru.
LATVIEŠU
51
Mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti nav apmierinoši
Problēma
Iespējamais cēlonis un risinājums
Slikti mazgāšanas rezultāti.
• Skatiet "Izmantošana ikdienā", "Padomi un ieteikumi" brošūru par priekšmetu ievietošanu grozā.
• Lietojiet intensīvākas mazgāšanas programmas.
• Iztīriet izsmidzinātāju sprauslas un filtru. Skatiet sadaļu
"Kopšana un tīrīšana".
Slikti žāvēšanas rezultāti.
• Galda piederumi atstāti aizvērtā ierīcē pārāk ilgi.
• Ierīcē nav skalošanas līdzekļa vai skalošanas līdzekļa
deva nav pietiekama. Iestatiet augstāku skalošanas
līdzekļa dozatora līmeni.
• Plastmasas priekšmetus var būt nepieciešams noslaucīt
ar dvieli.
• Vislabākajai žāvēšanas efektivitātei aktivizējiet iespēju
DryPlus un iestatiet AutoOpen.
• Ieteicam vienmēr izmantot skalošanas līdzekli, pat
kombinācijā ar kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletēm.
Uz glāzēm un traukiem ir gaišas svītras vai zilgani slāņi.
• Pārāk liels atļautā skalošanas līdzekļa daudzums. Noregulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz mazāku
daudzumu.
• Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums.
Uz glāzēm un traukiem ir izžu- • Nepietiekams atļautā skalošanas līdzekļa daudzums.
Noregulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz augvušu ūdens pilieni un traipi.
stāku daudzumu.
• Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
Trauki ir slapji.
• Vislabākajai žāvēšanas efektivitātei aktivizējiet iespēju
DryPlus un iestatiet AutoOpen.
• Programmai nav žāvēšanas fāzes, vai žāvēšanas fāzei
ir zema temperatūra.
• Skalošanas līdzekļa dozators ir tukšs.
• Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
• Iemesls var būt kombinēto mazgāšanas līdzekļa tablešu daudzums. Pamēģiniet citu zīmolu vai aktivizējiet
skalošanas līdzekļa dozatoru un izmantojiet skalošanas līdzekli kopā ar kombinētām mazgāšanas līdzekļa
tabletēm.
Ierīces iekšpuse ir slapja.
• Tas nav ierīces defekts. To izraisa gaisa mitrums, kas
kondensējas uz sieniņām.
LATVIEŠU
52
Problēma
Iespējamais cēlonis un risinājums
Neparastas putas mazgāšanas laikā.
• Lietojiet tikai trauku mazgājamajām mašīnām paredzētos mazgāšanas līdzekļus.
• Skalošanas līdzekļa dozatorā radusies sūce. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Nedaudz rūsas uz galda piederumiem.
• Mazgāšanai izmantotajā ūdenī ir pārāk daudz sāls.
Skatiet sadaļu "Ūdens mīkstinātājs".
• Sudraba un nerūsējošā tērauda galda piederumi tika
ievietoti kopā. Nenovietojiet sudraba un nerūsējošā tērauda priekšmetus pārāk tuvu.
Programmas beigās dozatorā
redzamas mazgāšanas līdzekļa atliekas.
• Mazgāšanas līdzekļa tablete iesprūda dozatorā un
ūdens to neaizskaloja pilnībā.
• Ūdens nevar aizskalot mazgāšanas līdzekli no dozatora. Pārbaudiet, vai izsmidzinātājs nav bloķēts vai aizsērējis.
• Pārliecinieties, ka grozos ievietotie priekšmeti netraucē
mazgāšanas līdzekļa dozatora vākam atvērties.
Smakas ierīces iekšpusē.
• Skatiet sadaļu “Iekšējā tīrīšana”.
Kaļķakmens atliekas uz galda
piederumiem, uz tilpnes un
durvju iekšpuses.
• Sāls līmenis ir zems, pārbaudiet uzpildīšanas indikatoru.
• Specializētās sāls tvertnes vāks ir vaļīgs.
• Jūsu krāna ūdens ir ciets. Skatiet sadaļu "Ūdens mīkstinātājs".
• Pat kombinēto mazgāšanas līdzekļa tablešu izmantošanas gadījumā izmantojiet sāli un iestatiet ūdens mīkstinātāja reģenerāciju. Skatiet sadaļu "Ūdens mīkstinātājs".
• Ja joprojām paliek kaļķakmens atliekas, iztīriet ierīci ar
ierīces tīrītājiem, kas paredzēti šim nolūkam.
• Pamēģiniet citu mazgāšanas līdzekli.
• Sazinieties ar mazgāšanas līdzekļa ražotāju.
Nespodri, krāsu zaudējuši vai
ieplīsuši trauki.
• Pārliecinieties, ka ierīcē tiek mazgāti tikai tādi trauki,
kurus drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
• Ievietojiet un izņemiet traukus no groza uzmanīgi.
Aplūkojiet brošūru par priekšmetu ievietošanu grozā.
• Trauslus priekšmetus ievietojiet augšējā grozā.
Skatiet "Pirms pirmās
ieslēgšanas", "Izmantošana
ikdienā" vai "Padomi un
ieteikumi", lai noskaidrotu citus
iespējamos iemeslus.
LATVIEŠU
53
Tehniskā informācija
Izstrādājuma nosaukums
Pilnībā iebūvēta trauku mazgāšanas mašīna
Izmēri
Platums / augstums / dziļums (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrības padeves pieslēgšana 1)
Spriegums (V)
220 - 240
Frekvence (Hz)
50
Ūdens padeves spiediens
Min. / maks. bāri (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Ūdens padeve
Auksts ūdens vai karsts
ūdens2)
maks. 60 °C
Ietilpība
Vietas iestatījumi
13
Enerģijas patēriņš
Atstāts Ieslēgtā režīmā (W)
5.0
Enerģijas patēriņš
Izslēgtā režīmā (W)
0.50
1) Pārējos lielumus skatiet datu plāksnītē.
2) Ja karstais ūdens tiek sildīts ar alternatīvu enerģijas avotu (piem., saules vai vēja), izmantojiet karsto ūdeni, lai tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
Apsvērumi par vides aizsardzību
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
IKEA GARANTIJA
Cik ilgi IKEA garantija ir spēkā?
Šī garantija ir spēkā 5 gadus no ierīces
iegādes brīža IKEA veikalā. Obligāti
jāsaglabā oriģinālais pirkuma čeks kā
pirkuma pierādījums. Ja garantijas laikā
tiek veikti kādi remontdarbi, tas nepaildzina
ierīces garantijas laiku.
Kas veiks remontdarbus?
IKEA servisa pakalpojumu sniedzējs sniegs
servisa pakalpojumus, izmantojot savu
servisa centru vai autorizēto servisa centru
tīklu.
Ko ietver šī garantija?
Šī garantija attiecas uz ierīces defektiem,
kas radušies kļūdainas ierīces uzbūves vai
defektīvu materiālu dēļ, sākot ar iegādes
54
LATVIEŠU
brīdi IKEA veikalā. Šī garantija attiecas tikai
uz izmantošanu mājsaimniecībās. Izņēmumi
ir norādīti sadaļā "Uz ko neattiecas šī
garantija?" Garantijas laikā izmaksas, lai
novērstu defektu, piem., remontdarbi,
detaļas, darba izmaksas un ceļa izdevumi,
tiks segtas, ja ierīce būs pieejama labošanai
bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem
nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr.
99/44/EG) un attiecīgie vietējie noteikumi.
Nomainītās detaļas kļūst par IKEA īpašumu.
Ko IKEA darīs, lai novērstu problēmu?
IKEA nozīmētais servisa pakalpojumu
sniedzējs izpētīs produktu un pēc saviem
ieskatiem izlems, vai garantija attiecas uz
bojājumu. Ja garantija attiecas uz
bojājumu, IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai autorizētais servisa centrs pēc
saviem ieskatiem vai nu salabos bojāto
produktu vai aizstās to ar tādu pašu vai
līdzvērtīgu produktu.
Uz ko neattiecas šī garantija?
• Normālu nolietojumu.
• Tīšu vai nolaidības dēļ radušos bojājumu,
bojājumu, kas radies lietošanas
instrukcijas neievērošanas, nepareizas
uzstādīšanas vai pieslēgšnaas pie
nepareiza sprieguma dēļ, bojājumu, kas
radies ķīmiskas vai elektroķīmiskas
reakcijas, rūsas, korozijas vai ūdens
iedarbības dēļ, tostarp, bet ne tikai
pārmērīga kaļķakmens satura ūdenī dēļ,
kā arī neatbilstošu vides apstākļu radītu
bojājumu.
• Patēriņa detaļām, tostarp baterijām un
spuldzēm.
• Nefunkcionālām un dekoratīvām
detaļām, kas neietekmē normālu ierīces
darbību, tostarp jebkādiem
skrāpējumiem un iespējamām krāsas
atšķirībām.
• Nejaušiem bojājumiem, kas radušies
svešķermeņu vai vielu dēļ, un filtru,
drenāžas sistēmu vai mazgāšanas
līdzekļa nodalījumu tīrīšanas vai
aizsprostojumu likvidēšanas dēļ.
• Šādu detaļu bojājumiem: keramiskais
stikls, piederumi, trauku un galda
piederumu grozi, pievades un drenāžās
caurules, blīvējums, spuldzītes un to
pārsegi, ekrāni, taustiņi, korpuss un
korpusa detaļas. Ja vien iespējams
pierādīt, ka šādi bojājumi radušies
ražošanas kļūmju dē.
• Korpusiem, kuros nevar konstatēt
bojājumus tehniķa apmeklējuma laikā.
• Remontdarbiem, ko nav veikuši mūsu
nozīmētie servisa pakalpojumu sniedzēji
un/vai autorizētie servisa centru
pārstāvji, vai gadījumiem, kad
izmantotas neoriģinālās detaļas.
• Defektiem, kas radušies nepareizas vai
specifikācijām neatbilstošas uzstādīšanas
dēļ.
• Izmantošanu ne mājsaimniecībās, t.i.,
profesionālu izmantošanu.
• Transportēšanas bojājumiem. Ja pircējs
nogādā produktu uz savām mājām vai
uz citu vietu, IKEA nav atbildīgs par
bojājumiem, kas varētu rasties
transportēšanas laikā. Tomēr, ja IKEA
nogādā produktu uz pircēja adresi, tad
uz bojājumiem, kas rodas
transportēšanas laikā, attiecas šī
garantija.
• IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas
izmaksas. Ja IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai tā autorizēts servisa centra
pārstāvis remontē vai nomaina ierīce
saskaņā ar šīs garantijas nosacījumiem,
servisa pakalpojumu sniedzējs vai tā
autorizēts servisa centra pārstāvis
atkārtoti uzstādīs salaboto ierīci vai
uzstādīs nomaiņas ierīci, ja
nepieciešams.
Šis ierobežojums neattiecas uz bezdefektu
darbu, ko veic kvalificēts speciālists,
izmantojot oriģinālās detaļas, lai pielāgotu
ierīci citas ES valsts tehniskajām drošības
specifikācijām.
Kā attiecas valsts likumi?
55
LATVIEŠU
IKEA garantija sniedz jums specifiskas
juridiskas tiesības, kas ietver vai pārsniedz
vietējās prasības. Tomēr šie nosacījumi
nekādā veidā neierobežo vietējā
likumdošanā norādītās patērētāju tiesības.
Teritoriālā spēkā esamība
Ierīcēm, kas tiek iegādātas vienā ES valstī
un pārvietotas uz citu ES valsti, servisa
pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši jaunajā
valstī esošajiem garantijas nosacījumiem.
Pienākums veikt remontdarbus garantijas
ietvaros ir spēka tikai tad, ja ierīce atbilst un
tiek uzstādīta saskaņā ar:
• valsts, kurā tiek veikts garantijas
pieprasījums, tehniskajām specifikācijām;
• montāžas norādījumiem un lietošanas
instrukcijas drošības informāciju.
Garantijas remonts IKEA ierīcēm:
Nevilcinieties sazināties ar IKEA garantijas
remontu:
1. pieprasīt garantijas remonta
pieprasījumu saskaņā ar šo garantiju;
2. noskaidrot neskaidrus jautājumus par
IKEA ierīces uzstādīšanu IKEA virtuves
mēbelēs. Garantijas remonts nesniegs
atbildes saistībā ar:
• vispārēju IKEA virtuves mēbeļu
uzstādīšanu;
• elektrības (ja ierīcei nav vada un
kontaktdakšas), ūdens un gāzes
pieslēgumu, jo tie jāveic pilnvarotam
servisa centra speciālistam.
3. noskaidrot neskaidrus jautājumus
saistībā ar IKEA ierīces lietošanas
instrukciju un specifikācijām.
Lai nodrošinātu, ka sniedzam jums labāko
iespējamo palīdzību, lūgums rūpīgi izlasīt
šajā bukletā sniegtos montāžas
norādījumus un/vai lietošanas instrukcijas
sadaļu, pirms sazināties ar mums.
Kā sazināties ar mums garantijas
remonta sakarā
Lūdzu, skatiet šī bukleta pēdējo lapu, kur
norādīti visi IKEA kontakttālruņi un attiecīgie
valstu pārstāvniecību tālruņa numuri.
Lai spētu sniegt jums ātru
pakalpojumu, mēs iesakām
izmantot speciālos tālruņa
numurus, kas norādīti bukleta
beigās. Vienmēr izmantojiet
kontakttālruņus, kas norādīti
konkrētās ierīces bukletā. Pirms
zvanīt mums pārliecinieties, ka
jums ir pieejams IKEA preces
numurs (8 ciparu kods) un sērijas
numurs (8 ciparu kods, kas ir
atrodams uz datu plāksnītes) tai
precei, kura sakarā jums ir
nepieciešama mūsu palīdzība.
SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU!
Tas ir Pirkuma pierādījums un ir
nepieciešams garantijas
piemērošanai. Ņemiet vērā, ka
čekā ir norādīts arī IKEA preces
nosaukums un numurs (8 ciparu
kods) katrai iegādātajai ierīcei
Vai jums nepieciešama papildu
palīdzība?
Papildu jautājumu sakarā, kas nav saistīti ar
jūsu ierīces garantijas remontu, lūdzu,
sazinieties ar tuvākā IKEA veikala zvanu
centru. Mēs iesakām jums rūpīgi izlasīt
ierīces dokumentāciju, pirms sazināties ar
mums.
56
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
57
58
59
117882977-A-452019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1954414-8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement