Aeg FSE72710P Používateľská príručka

Aeg FSE72710P Používateľská príručka
FSE72710P
CS
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Myčka nádobí
Návod na používanie
Umývačka
2
25
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 6
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 7
5. PROGRAMY......................................................................................................... 7
6. NASTAVENÍ..........................................................................................................9
7. FUNKCE............................................................................................................. 12
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 13
9. DENNÍ POUŽITÍ..................................................................................................14
10. TIPY A RADY....................................................................................................16
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................17
12. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ........................................................................ 19
13. INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU........................................................................ 22
14. DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE............................................................................. 23
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
– pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a
maximální) musí být mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(MPa).
Dodržujte maximální počet 15 jídelních souprav.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Příbory vkládejte do košíčku ostrou špičkou dolů nebo
je vložte vodorovně do zásuvky na příbory ostrou
hranou dolů.
Nenechávejte spotřebič s otevřenými dvířky bez
dozoru, aby na ně nedopatřením někdo nestoupl.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.
Pokud má spotřebič větrací otvory umístěné vespod,
nesmí být zakryté např. kobercem.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Z důvodu bezpečnosti spotřebič
nepoužívejte, dokud není
nainstalován do vestavné konstrukce.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
ČESKY
•
•
•
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Spotřebič je vybaven 13A síťovou
zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku
v síťové zástrčce, použijte výhradně
13A pojistku ASTA (BS 1362) (pouze
pro Velkou Británii a Irsko).
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
Přívodní hadice s opláštěním je
vybavena bezpečnostním ventilem a
vnitřním síťovým kabelem.
zásuvky. Zkontaktujte autorizované
servisní středisko, aby vám přívodní
hadice byla vyměněna.
2.4 Použití spotřebiče
•
•
•
•
•
•
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Mycí prostředky pro myčky jsou
nebezpečné. Řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
balení pracího prostředku.
Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotřebiči.
Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte,
dokud se nedokončí program. Na
nádobí může zůstat trochu mycího
prostředku.
Na otevřená dvířka spotřebiče si
nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít
k uvolnění horké páry.
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
VAROVÁNÍ!
Nebezpečné napětí.
Jestliže se přívodní hadice poškodí,
okamžitě zavřete vodovodní kohoutek
a vytáhněte síťovou zástrčku ze
5
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
6
www.aeg.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Nejvyšší ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
Dolní ostřikovací rameno
Filtry
Typový štítek
Zásobník na sůl
Větrací otvor
3.1 Beam-on-Floor
Optická signalizace Beam-on-Floor
promítá světlo na podlahu pod dvířky
spotřebiče.
•
•
•
Když se spustí program, rozsvítí se
červené světlo a zůstane svítit v
průběhu programu.
Po dokončení programu se rozsvítí
zelené světlo.
V případě poruchy spotřebiče bliká
červené světlo.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Dávkovač leštidla
Dávkovač pracího prostředku
Dolní koš
Horní koš
Přihrádka na příbory
Optická signalizace Beamon-Floor se vypne spolu s
vypnutím spotřebiče.
Když je v průběhu sušicí
fáze zapnuta funkce AirDry,
projekce na podlahu nemusí
být zcela viditelná. Chcete-li
vidět, zda program skončil,
podívejte se na ovládací
panel.
ČESKY
4. OVLÁDACÍ PANEL
2
1
1
2
3
4
5
Tlačítko Zap/Vyp
Displej
Delay tlačítko
Program tlačítko
ExtraHygiene tlačítko
3
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
TimeSaver tlačítko
XtraDry tlačítko
RESET tlačítko
Kontrolky
4.1 Kontrolky
Kontrolka
Popis
Kontrolka množství soli. Svítí, když zásobník soli potřebuje doplnit.
Kontrolka stavu leštidla. Svítí, když dávkovač leštidla potřebuje doplnit.
Kontrolka konce programu. Rozsvítí se po dokončení programu.
5. PROGRAMY
Číslování programů v tabulce (P1, P2,
atd.) odráží jejich pořadí na ovládacím
panelu.
Program
Stupeň zašpinění
Druh náplně
P1
•
1)
P2
2)
P5
3)
Pořadí programů v tabulce nemusí
odrážet jejich pořadí na ovládacím
panelu.
Fáze programu
Funkce
Normálně zašpi‐ •
něné
•
Nádobí a příbory •
•
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
•
Vše
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
•
•
•
•
Předmytí
•
Mytí od 45 °C do 70 °C •
Oplachy
Sušení
ExtraHygiene
XtraDry
•
Různě zašpině‐
né
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
•
•
•
•
Předmytí
Mytí 50 °C a 65 °C
Oplachy
Sušení
TimeSaver
XtraDry
•
•
•
•
7
8
www.aeg.com
Program
Stupeň zašpinění
Druh náplně
P3
•
•
Velmi zašpiněné •
Nádobí, příbory, •
hrnce a pánve
•
•
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
•
•
•
ExtraHygiene
TimeSaver
XtraDry
•
Normálně nebo •
lehce zašpiněné •
Křehké nádobí a •
sklo
Mytí 45 °C
Oplachy
Sušení
•
XtraDry
Čerstvě zašpině‐ •
né
•
Nádobí a příbory
Mytí 60 °C
Oplachy
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
Normálně zašpi‐ •
něné
•
Nádobí a příbory •
•
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
•
XtraDry
4)
P6
5)
•
P4
•
6)
•
P7
•
7)
•
Fáze programu
Funkce
1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně zašpiněného nádobí a
příborů. Jedná se o standardní program pro zkušebny.
2) Spotřebič zjistí stupeň zašpinění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množ‐
ství vody a také délku mytí.
3) Tento program je vhodný k mytí náplně různě zašpiněného nádobí. Velmi zašpiněné nádobí vložte do
dolního koše a normálně zašpiněné do horního koše. Tlak a teplota vody v dolním koši je vyšší než v
horním koši.
4) Tento program slouží k mytí silně zašpiněného nádobí pomocí vysokého tlaku vody při vysoké teplotě.
5) Tento program reguluje teplotu vody tak, aby zajišťoval speciální péči o křehké, zejména skleněné,
nádobí.
6) Tento program je vhodný k mytí náplně nebo poloviční náplně čerstvě nebo lehce zašpiněného nádobí
za krátkou dobu.
7) Jedná se o nejtišší program. Čerpadlo pracuje při velmi nízkých otáčkách, aby se snížila hlučnost
spotřebiče. Díky nízkým otáčkám trvá tento program déle.
5.1 Údaje o spotřebě
Voda
(l)
Energie
(kWh)
Délka
(min)
P1
11
0.950
235
P2
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P5
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
Program 1)
ČESKY
Voda
(l)
Energie
(kWh)
Délka
(min)
P3
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P6
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
P4
10
0.9
30
P7
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
Program 1)
9
1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, na zvole‐
ných funkcích a na množství nádobí.
5.2 Informace pro zkušebny
Chcete-li získat potřebné informace k
provádění testu výkonnosti (např. podle
normy EN60436), zašlete e-mail na
adresu:
info.test@dishwasher-production.com
Ve vaší žádosti uveďte výrobní číslo
(PNC) uvedené na typovém štítku.
V souvislosti s jakýmikoli dalšími dotazy
ohledně vaší myčky nádobí si pročtěte
servisní příručku dodanou s vaším
spotřebičem.
6. NASTAVENÍ
6.1 Režim volby programu a
uživatelský režim
Jak nastavit režim volby
programu
Když se spotřebič nachází v režimu volby
programu, je možné nastavit program a
přejít do uživatelského režimu.
Spotřebič se nachází v režimu volby
programu, když se na displeji zobrazuje
číslo programu P1.
Nastavení dostupná v uživatelském
režimu:
• Stupeň změkčovače vody v závislosti
na tvrdosti vody.
• Zapnutí nebo vypnutí signalizace
prázdného dávkovače leštidla.
• Množství leštidla dle požadovaného
dávkování.
• Zapnutí či vypnutí zvukové
signalizace na konci programu.
• Zapnutí nebo vypnutí funkce AirDry.
Po zapnutí se spotřebič v rámci
výchozího nastavení nachází v režimu
volby programu. Pokud tomu tak není,
nastavte režim volby programu takto:
Spotřebič uchovává uložená
nastavení a není proto nutné je před
každým programem konfigurovat
znovu.
Ujistěte se, že je spotřebič v režimu volby
programu.
Stiskněte a podržte RESET, dokud se
spotřebič nepřepne do režimu volby
programu.
Jak aktivovat uživatelský
režim
Do uživatelského režimu přejdete
současným stisknutím a podržením
, dokud nezačnou blikat kontrolky
,
,
a
a
,
s prázdným displejem.
10
www.aeg.com
6.2 Změkčovač vody
Změkčovač vody odstraňuje z přiváděné
vody minerály a soli, které by mohly mít
škodlivé nebo nežádoucí účinky na
výsledky mytí nebo na spotřebič.
zjistíte u místního vodárenského
podniku. K zajištění dobrých výsledků
mytí je důležité nastavit správný stupeň
změkčovače vody.
Změkčování tvrdé vody
zvyšuje spotřebu vody a
energie a také prodlužuje
délku programu. Čím vyšší
stupeň změkčovače vody,
tím vyšší spotřeba a doba.
Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím
je voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje
v ekvivalentních stupních tvrdosti.
Změkčovač by měl být nastaven podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody v místě vašeho bydliště
Tvrdost vody
Německé stup‐
ně (°dH)
Francouzské
stupně (°fH)
mmol / l
Clarkovy
stupně
Nastavení změkčo‐
vače vody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Nastavení z výroby.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
Bez ohledu na použitý typ mycího
prostředku nastavte správný stupeň
změkčovače vody, který udrží
ukazatel doplnění soli zapnutý.
Kombinované mycí tablety
obsahující sůl nejsou
dostatečně účinné, aby
změkčily tvrdou vodu.
Jak nastavit stupeň
změkčovače vody
Ujistěte se, že je spotřebič v
uživatelském režimu.
1. Stiskněte
.
•
Kontrolky
zhasnou.
,
•
•
Kontrolka
stále bliká.
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení: např.
,
a
= stupeň 5.
2. Opakovaným stisknutím
změňte
nastavení.
3. Nastavení potvrďte stisknutím
tlačítka Zap/Vyp.
6.3 Signalizace prázdného
dávkovače leštidla
Leštidlo pomáhá usušit nádobí bez
šmouh a skvrn. Leštidlo se automaticky
uvolňuje během horké oplachovací fáze.
ČESKY
Je-li komora dávkovače leštidla prázdná,
kontrolka dávkovače leštidla se rozsvítí a
signalizuje, že je nutné leštidlo doplnit.
Pokud jsou výsledky sušení uspokojivé,
když používáte pouze kombinované
tablety, lze vypnout signalizaci
prázdného dávkovače leštidla. Pro
nejlepší sušicí výkon však vždy
používejte leštidlo.
Používáte-li standardní mycí prostředek
nebo kombinované tablety bez leštidla,
signalizaci prázdného dávkovače leštidla
pomocí kontrolky zapněte.
Jak vypnout signalizaci
prázdného dávkovače
leštidla
Ujistěte se, že je spotřebič v
uživatelském režimu.
1. Stiskněte
.
•
Kontrolky
zhasnou.
•
•
Kontrolka
stále bliká.
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení.
,
,
a
–
= signalizace prázdného
dávkovače leštidla je vypnutá.
–
= signalizace prázdného
dávkovače leštidla je zapnutá.
změňte nastavení.
2. Stisknutím
3. Nastavení potvrďte stisknutím
tlačítka Zap/Vyp.
6.4 Množství leštidla
Požadované množství leštidla lze
nastavit od stupně 1 (nejmenší množství)
po stupeň 6 (největší množství). Při
stupni 0 je dávkovač vypnutý a leštidlo
není vypouštěno.
•
•
Kontrolka
dále bliká.
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení: např.
= stupeň 4.
– Stupně použití leštidla jsou v
rozmezí od 0A do 6A, kde
stupeň 0A znamená, že
leštidlo se nepoužije.
změňte
2. Opakovaným stisknutím
nastavení.
3. Nastavení potvrďte stisknutím
tlačítka Zap/Vyp.
6.5 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když dojde k
poruše spotřebiče. Tyto zvukové signály
nelze vypnout.
Další zvuková signalizace se také spustí
po dokončení programu. Tato zvuková
signalizace je ve výchozím nastavení
vypnutá, ale je možné ji zapnout.
Jak zapnout zvukovou
signalizaci na konci
programu
Ujistěte se, že je spotřebič v
uživatelském režimu.
1. Stiskněte
.
,
,
a
•
Kontrolky
zhasnou.
•
•
stále bliká.
Kontrolka
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení.
–
= zvuková signalizace je
vypnutá.
–
= zvuková signalizace je
zapnutá.
Nastavení z výroby: stupeň 4.
změňte nastavení.
2. Stisknutím
3. Nastavení potvrďte stisknutím
tlačítka Zap/Vyp.
Jak nastavit množství leštidla
6.6 AirDry
Ujistěte se, že je spotřebič v
uživatelském režimu.
1. Stiskněte
•
Kontrolky
zhasnou.
.
,
,
a
11
Funkce AirDry zlepšuje výsledky sušení
při menší spotřebě energie.
12
www.aeg.com
Chcete-li dosáhnout lepších výsledků
sušení, viz funkce XtraDry nebo zapněte
funkci AirDry.
POZOR!
Pokud mají ke spotřebiči
přístup děti, doporučuje se
funkci AirDry vypnout,
protože otevření dvířek
může představovat
nebezpečí.
Jak vypnout AirDry
Během fáze sušení se
dvířka automaticky otevřou a
zůstanou otevřená.
POZOR!
Nepokoušejte se zavřít
dvířka spotřebiče po dobu
dvou minut po automatickém
otevření. Spotřebič by se
mohl poškodit.
Pokud poté dvířka zavřete
na další tři minuty,
probíhající program se
ukončí.
Funkce AirDry se automaticky zapne u
všech programů s výjimkou
dispozici).
(jsou-li k
Ujistěte se, že je spotřebič v
uživatelském režimu.
1. Stiskněte
.
•
Kontrolky
zhasnou.
•
•
Kontrolka
stále bliká.
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení.
–
= funkce AirDry je
vypnutá.
–
,
,
a
= funkce AirDry je
zapnutá.
2. Stisknutím
změňte nastavení.
3. Nastavení potvrďte stisknutím
tlačítka Zap/Vyp.
7. FUNKCE
Před spuštěním programu je
nutné pokaždé navolit
požadované funkce.
Během spuštěného
programu již není možné
funkce vypnout či zapnout.
Ne všechny funkce jsou
vzájemně slučitelné. Pokud
zvolíte neslučitelné funkce,
spotřebič automaticky jednu
nebo více z nich vypne. Svítí
pouze ukazatele těch funkcí,
které jsou stále zapnuty.
Pokud tuto funkci nelze s
daným programem použít,
příslušná kontrolka nesvítí
nebo bude několik sekund
rychle blikat a poté zhasne.
Zapnuté funkce mohou mít
vliv na spotřebu vody a
energie a také na délku
programu.
7.1 XtraDry
Zapnutím této funkce zlepšíte sušicí
výkon.
XtraDry je trvalá funkce pro všechny
programy kromě
. Automaticky se
zapne pro příští programy. Tuto
konfiguraci lze kdykoli změnit.
ČESKY
Při každém spuštění funkce
je funkce XtraDry
vypnutá a je nutné ji zvolit
ručně.
Zapnutím funkce XtraDry vypnete funkci
TimeSaver a obráceně.
Jak zapnout funkci XtraDry
Stiskněte
.
Příslušná kontrolka svítí.
Na displeji se zobrazí aktualizovaná
délka programu.
7.2 TimeSaver
Funkce TimeSaver umožňuje zkrátit
délku zvoleného programu o přibližně
50%.
Výsledky mytí jsou stejné jako u normální
délky programu. Výsledky sušení se
mohou snížit.
Tato funkce zvyšuje tlak a teplotu vody.
Mycí a sušicí fáze jsou kratší.
13
zapnout ručně. Tuto funkci nelze
kombinovat s funkcí XtraDry.
Jak zapnout funkci
TimeSaver
Stiskněte
.
Příslušná kontrolka svítí.
Na displeji se zobrazí aktualizovaná
délka programu.
7.3 ExtraHygiene
Tato funkce zajišťuje lepší hygienické
výsledky tak, že během poslední
oplachovací fáze zůstane teplota na
hodnotě 70 °C po dobu nejméně 10
minut.
Jak zapnout funkci
ExtraHygiene
Stiskněte
.
Příslušná kontrolka svítí.
Na displeji se zobrazí aktualizovaná
délka programu.
Funkce TimeSaver je ve výchozím
nastavení vypnutá, ale je možné ji
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda aktuální stupeň
změkčovače vody odpovídá
tvrdosti vaší vody. Pokud ne,
nastavte stupeň změkčovače
vody.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Spusťte program k odstranění všech
možných zbytků uvnitř spotřebiče.
Nepoužívejte mycí prostředek a
nevkládejte nádobí do košů.
Po spuštění programu spotřebič
regeneruje pryskyřice ve změkčovači
vody po dobu až pěti minut. Mycí fáze se
spustí až po dokončení této procedury.
Tato procedura se pravidelně opakuje.
8.1 Zásobník na sůl
POZOR!
Používejte výhradně hrubou
sůl určenou pro myčky.
Jemná sůl zvyšuje riziko
koroze.
Sůl se používá k regeneraci pryskyřice
ve změkčovači vody a k zajištění dobrých
mycích výsledků při každodenním
používání.
Jak doplnit zásobník na sůl
1. Otočením víčka proti směru
hodinových ručiček otevřete
zásobník na sůl.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody
(pouze při prvním plnění).
3. Naplňte zásobník solí (dokud není
zcela plný).
14
www.aeg.com
8.2 Jak plnit dávkovač
leštidla
A
B
4. Opatrně zatřeste trychtýřem, aby se
dovnitř dostala poslední zrnka.
5. Odstraňte sůl, která se vysypala
okolo zásobníku na sůl.
C
POZOR!
Používejte pouze leštidlo pro
myčky nádobí.
6. Zavřete zásobník na sůl otočením
jeho víčka po směru hodinových
ručiček.
POZOR!
Při plnění může ze
zásobníku na sůl unikat
voda nebo sůl. Po doplnění
soli do zásobníku ihned
spusťte nejkratší program
jako prevenci před korozí.
Do košů nevkládejte žádné
nádobí.
9. DENNÍ POUŽITÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
volby programu.
• Pokud kontrolka stavu soli svítí,
doplňte zásobník na sůl.
• Pokud kontrolka stavu leštidla
svítí, doplňte dávkovač leštidla.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek.
5. Nastavte a spusťte program vhodný
pro daný druh náplně a stupeň
zašpinění.
1. Otevřete víčko (C).
2. Doplňte dávkovač leštidla (B), dokud
kapalina nedosáhne hladiny „MAX“.
3. Rozlité leštidlo setřete savým
hadříkem, aby se netvořilo přílišné
množství pěny.
4. Zavřete víčko. Ujistěte se, že víčko
zaklapne zpět.
Dávkovač leštidla doplňte,
když ukazatel leštidla (A)
zesvětlá.
ČESKY
9.1 Použití mycího
prostředku
A
B
15
2. Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí čas odloženého
startu, který chcete nastavit (1 – 24
hodin).
Kontrolka
svítí.
3. Odpočet spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Během odpočtu je možné prodloužit čas
prodlevy, ale nelze měnit program a
funkce.
Po dokončení odpočtu se spustí
nastavený program.
C
POZOR!
Používejte pouze mycí
prostředek pro myčky
nádobí.
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) a
otevřete víko (C).
2. Mycí prostředek či tabletu vložte do
komory (B).
3. Pokud má program fázi předmytí,
naneste na vnitřní stranu dvířek
spotřebiče trochu mycího prostředku.
4. Zavřete víko. Ujistěte se, že víko
zaklapne zpět.
Otevření dvířek za chodu
spotřebiče
Pokud otevřete dvířka během
probíhajícího programu, spotřebič
přeruší svůj chod. Může to mít vliv na
spotřebu energie a délku programu.
Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič
pokračovat od okamžiku přerušení.
Pokud dvířka otevřete
během sušicí fáze na déle
než 30 sekund, probíhající
program se ukončí. Jsou-li
dvířka otevřena
prostřednictvím funkce
AirDry, k tomuto nedojde.
9.2 Nastavení a spuštění
programu
Zrušení odloženého startu
během jeho odpočítávání
Spuštění programu
Když zrušíte odložený start, musíte opět
nastavit program a jeho funkce.
1. Ponechte dvířka spotřebiče otevřená.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Zkontrolujte, zda je
spotřebič v režimu volby programu.
3. Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí číslo zvoleného
programu. Na displeji se zobrazí
číslo programu na cca tři sekundy a
poté se zobrazí délka programu.
4. Nastavte použitelné funkce.
5. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Stiskněte a podržte RESET, dokud se
spotřebič nepřepne do režimu volby
programu.
Zrušení programu
Stiskněte a podržte RESET, dokud se
spotřebič nepřepne do režimu volby
programu.
Před spuštěním nového programu
zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí
prostředek.
Konec programu
Spuštění programu s
odloženým startem
Po dokončení mycího programu se na
1. Nastavte program.
displeji zobrazí 0:00. Kontrolka
svítí.
16
www.aeg.com
Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp
nesvítí.
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp nebo
vyčkejte, až funkce Auto Off
automaticky vypne spotřebič.
Pokud jste otevřeli dvířka před
zapnutím Auto Off, spotřebič se
automaticky vypne.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
Funkce Auto Off
Tato funkce snižuje spotřebu energie
automatickým vypnutím nepracujícího
spotřebiče.
Funkce se spustí:
• Po pěti minutách po dokončení
programu.
• Po pěti minutách, kdy nebyl spuštěn
žádný program.
10. TIPY A RADY
10.1 Obecné informace
Následující rady zajistí optimální
výsledky mytí a sušení při každodenním
používání a také pomohou chránit životní
prostředí.
•
•
•
•
•
•
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla,
které dejte do odpadu.
Nádobí neoplachujte ručně. V případě
potřeby nastavte program s fází
předmytí.
Vždy využijte celý objem košů.
Ujistěte se, že se kusy nádobí v
koších nedotýkají nebo nepřekrývají.
Pouze tak se voda zcela dostane k
nádobí a umyje ho.
Můžete používat odděleně mycí
prostředek, leštidlo a sůl nebo můžete
používat kombinované tablety (např.
„Vše v 1“). Řiďte se pokyny na balení.
Nastavte program pro daný druh
náplně a stupeň zašpinění. Program
nabízí nejúspornější spotřebu
vody a energie.
10.2 Použití soli, leštidla a
mycího prostředku
•
•
•
Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí.
Jiné výrobky by mohly spotřebič
poškodit.
V oblastech s tvrdou nebo velmi
tvrdou vodou doporučujeme k
dosažení nejlepších výsledků mytí a
sušení používat samostatný mycí
prostředek (prášek, gel, tablety bez
doplňujících činidel), leštidlo a sůl
odděleně.
Nejméně jednou měsíčně spusťte
spotřebič za použití čisticího
•
•
prostředku, který je vhodný pro tento
konkrétní účel.
Mycí tablety se u krátkých programů
zcela nerozpustí. Abyste zabránili
usazování zbytků mycího prostředku
na nádobí, doporučujeme používat
tablety s dlouhými programy.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné. Řiďte se
pokyny na balení mycího prostředku.
10.3 Co dělat, pokud chcete
přestat používat mycí tablety
Než začnete odděleně používat mycí
prostředek, sůl a leštidlo, proveďte
následující kroky:
1. Nastavte nejvyšší stupeň
změkčovače vody.
2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a
dávkovač leštidla plný.
3. Nastavte nejkratší program s
oplachovací fází. Nepoužívejte mycí
prostředek a nevkládejte nic do košů.
4. Po dokončení programu nastavte
změkčovač vody na stupeň tvrdosti
vody v místě vašeho bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
6. Zapněte signalizaci prázdného
dávkovače leštidla.
10.4 Plnění košů
•
•
•
•
Spotřebič používejte pouze k mytí
nádobí, které lze mýt bezpečně v
myčce.
Nemyjte ve spotřebiči předměty
vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku,
mědi nebo cínu.
Nemyjte ve spotřebiči předměty, které
sají vodu (houby, hadry).
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
Nádobí s připáleným jídlem před
mytím ve spotřebiči namočte.
Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
Přesvědčte se, že se sklenice
vzájemně nedotýkají.
Lehké kusy vložte do horního koše.
Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy
nádobí nehýbaly.
Malé kusy nádobí a příbory vložte do
přihrádky na příbory.
Před spuštěním programu
zkontrolujte, zda se ostřikovací
ramena mohou volně otáčet.
10.5 Před spuštěním
programu
•
•
•
•
•
Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
Je doplněno dostatečné množství soli
a leštidla (pokud nepoužíváte
kombinované mycí tablety).
Rozmístění nádobí v koších je
správné.
Program je vhodný pro daný druh
náplně a stupeň zašpinění.
Používá se správné množství mycího
prostředku.
10.6 Vyprazdňování košů
1. Nádobí před vyjmutím z myčky
nechte vychladnout. Horké nádobí se
snadněji poškodí.
2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a
teprve poté horní.
Před spuštěním zvoleného programu se
ujistěte, že:
•
•
Po dokončení programu
může na vnitřních plochách
spotřebiče stále zůstávat
voda.
Filtry jsou čisté a správně
nainstalované.
Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Před čištěním nebo údržbou
spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
Zanesené filtry a ucpaná
ostřikovací ramena
negativně ovlivňují výsledky
mytí. Pravidelně tyto prvky
kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
C
B
A
11.1 Čištění filtrů
Systém filtru se skládá ze tří částí.
17
1. Otočte filtrem (B) proti směru
hodinových ručiček a vyndejte jej.
18
www.aeg.com
8. Vložte zpět filtr (B) do plochého filtru
(A). Otočte jím po směru hodinových
ručiček, dokud se nezajistí.
2. Vyndejte filtr (C) z filtru (B).
3. Vyjměte plochý filtr (A).
4. Filtry omyjte.
POZOR!
Nesprávné umístění filtrů
může mít z následek špatné
výsledky mytí a poškození
spotřebiče.
11.2 Čištění horního
ostřikovacího ramene
Doporučujeme pravidelně čistit horní
ostřikovací rameno, abyste zabránili
ucpání otvorů nečistotami.
Ucpané otvory způsobují neuspokojivé
výsledky mytí.
5. Zkontrolujte, zda ve sběrné jímce
nebo kolem ní nejsou žádné zbytky
jídel a nečistot.
6. Vložte zpět plochý filtr (A). Ujistěte
se, že je správně umístěn pod dvěma
vodicími drážkami.
1. Horní koš vytáhněte ven.
2. K odpojení ostřikovacího ramene z
koše zatlačte ostřikovací rameno
směrem vzhůru a současně jím
otočte ve směru hodinových ručiček.
3. Ostřikovací rameno omyjte pod
tekoucí vodou. Pomocí tenkého
špičatého nástroje, např. párátka,
odstraňte nečistoty z otvorů.
7. Sestavte filtry (B) a (C).
ČESKY
19
11.3 Čištění vnějších ploch
•
•
•
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí
prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, drátěnky nebo
rozpouštědla.
11.4 Čištění vnitřního
prostoru
•
4. K připojení ostřikovacího ramene
zpět ke koši zatlačte ostřikovací
rameno směrem vzhůru a současně
jím otočte proti směru hodinových
ručiček, dokud nezaklapne na místo.
•
•
•
Pečlivě očistěte spotřebič včetně
pryžového těsnění dvířek vlhkým
měkkým hadříkem.
K uchování nejlepšího výkonu vašeho
spotřebiče použijte alespoň jednou
měsíčně speciální čisticí prostředek
pro myčky nádobí. Řiďte se pečlivě
pokyny na balení výrobku.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, ostré nástroje, silné
chemikálie, drátěnky nebo
rozpouštědla.
Pokud pravidelně používáte krátké
programy, může uvnitř spotřebiče
dojít k usazování mastnoty a vodního
kamene. Aby k tomu nedocházelo,
nejméně dvakrát měsíčně spusťte
dlouhý program.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
VAROVÁNÍ!
Nesprávná oprava
spotřebiče může
představovat riziko pro
bezpečnost uživatele.
Jakékoliv opravy musí
provést kvalifikovaný
personál.
Většinu problémů, které se objeví, lze
vyřešit bez nutnosti kontaktovat
autorizované servisní středisko.
Informace o možných potížích naleznete
v níže uvedené tabulce.
U některých poruch se na displeji zobrazí
výstražný kód.
Problém a výstražný kód
Možná příčina a řešení
Nelze zapnout spotřebič.
•
•
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Nespustil se program.
•
•
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vy‐
čkejte do konce odpočítávání.
Spotřebič zregeneruje pryskyřice uvnitř změkčovače vo‐
dy. Délka této procedury je přibližně pět minut.
•
20
www.aeg.com
Problém a výstražný kód
Možná příčina a řešení
Spotřebič se neplní vodou.
•
•
Na displeji se zobrazí
nebo
.
•
•
•
Spotřebič nevypouští vodu.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody.
Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodáren‐
ský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
•
•
•
•
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že není zanesený filtr ve vypouštěcí hadici.
Ujistěte se, že není zanesený vnitřní systém filtrů.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
•
Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na autorizova‐
né servisní středisko.
Spotřebič se během chodu
vícekrát zastaví a spustí.
•
Nejde o závadu. Zajišťují se tím optimální výsledky mytí
a úspora energie.
Program probíhá příliš dlou‐
ho.
•
Pokud je nastavena funkce odloženého startu, zrušte ji
nebo vyčkejte do konce odpočítávání.
Zapnutím funkce TimeSaver zkrátíte délku programu.
Zapnutí funkcí může prodloužit délku programu.
Na displeji se zobrazí
.
Je aktivován bezpečnostní
systém proti vyplavení.
Na displeji se zobrazí
.
•
•
Na displeji se zvýší zbývající •
čas a přeskočí téměř na ko‐
nec programu.
Nejde o závadu. Spotřebič pracuje správně.
Menší únik z dvířek
spotřebiče.
Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte
seřiditelné nožičky (je-li to možné).
Dvířka spotřebiče nejsou vystředěná vzhledem k vaně
spotřebiče. Seřiďte zadní nožičku (je-li to možné).
•
•
Dvířka spotřebiče se obtížně •
zavírají.
•
Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte
seřiditelné nožičky (je-li to možné).
Části nádobí přečnívají z košů.
Z vnitřku spotřebiče vychází
zvuky rachocení či klepání.
•
Nádobí není správně rozmístěno v koších. Viz leták o
plnění košů.
Ujistěte se, že se mohou ostřikovací ramena volně ot‐
áčet.
Spotřebič vyhodí pojistky.
•
•
•
Nedostatečný příkon k současnému napájení všech
používaných spotřebičů. Zkontrolujte hodnoty proudu u
zásuvky a pojistek nebo vypněte jeden z používaných
spotřebičů.
Vnitřní elektrická závada na spotřebiči. Kontaktujte auto‐
rizované servisní středisko.
ČESKY
Ohledně dalších možných
příčin viz části „Před
prvním použitím“, „Denní
používání“ nebo „Tipy a
rady“.
21
znovu, obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Při výskytu výstražných kódů, které
nejsou uvedené v tabulce, se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Po kontrole spotřebiče jej vypněte a
znovu zapněte. Pokud se problém objeví
12.1 Nádobí není dostatečně umyté nebo suché
Problém
Možná příčina a řešení
Špatné výsledky mytí.
•
•
•
Špatné výsledky sušení.
•
•
•
•
•
Na nádobí a skle jsou bílé
šmouhy nebo modravý potah.
•
•
Na sklenicích a nádobí jsou
skvrny a zaschlé vodní kapky.
•
Nádobí je mokré.
•
•
•
•
•
•
Viz „Denní používání“, „Tipy a rady“ a leták o plnění
košů.
Používejte intenzivnější mycí programy.
Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen a filtr. Řiďte se
částí „Čištění a údržba“.
Nádobí bylo ponecháno příliš dlouho uvnitř zavřeného
spotřebiče.
Došlo leštidlo nebo je nedostatečné dávkování lešti‐
dla. Nastavte množství leštidla na vyšší stupeň.
Plastové předměty mohou vyžadovat osušení utěrkou.
Nejlepších výsledků sušení dosáhnete, když zapnete
funkci XtraDry a AirDry.
Doporučujeme vždy používat leštidlo, a to i společně s
kombinovanými mycími tabletami.
Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nastavte
množství leštidla na nižší stupeň.
Nadměrné množství mycího prostředku.
Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Nastavte
množství leštidla na vyšší stupeň.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Nejlepších výsledků sušení dosáhnete, když zapnete
funkci XtraDry a AirDry.
Program neobsahuje sušicí fázi nebo obsahuje pouze
sušicí fázi při nízké teplotě.
Dávkovač leštidla je prázdný.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Příčinou může být kvalita mycích tablet. Zkuste jinou
značku nebo zapněte dávkovač leštidla a použijte le‐
štidlo spolu s mycími tabletami.
Vnitřek spotřebiče je vlhký.
•
Nejedná se o závadu spotřebiče. Vlhký vzduch kon‐
denzuje na stěnách spotřebiče.
Během mytí dochází k nad‐
měrnému pěnění.
•
•
Používejte mycí prostředek pro myčky nádobí.
Dochází k úniku leštidla z dávkovače. Kontaktujte au‐
torizované servisní středisko.
22
www.aeg.com
Problém
Možná příčina a řešení
Na příborech jsou stopy rzi.
•
•
Po dokončení programu jsou v •
dávkovači zbytky mycího
prostředku.
•
•
Ve vodě používané k mytí je příliš mnoho soli. Viz
„Nastavení změkčovače vody“.
Příbory ze stříbra a nerezové oceli byly vloženy dohro‐
mady. Vyvarujte se vložení stříbrných a nerezových
příborů blízko sebe.
Mycí tableta se vzpříčila v dávkovači a nebyla plně
rozpuštěna vodou.
Voda nemůže vymýt mycí prostředek z dávkovače.
Ujistěte se, že není ostřikovací rameno zablokované či
ucpané.
Ujistěte se, že nádobí v koši nebrání víčku dávkovače
mycího prostředku v otevření.
Zápach uvnitř spotřebiče.
•
Viz „Čištění vnitřního prostoru“.
Usazeniny vodního kamene
na nádobí, ve vaně nebo na
vnitřní straně dvířek.
•
•
•
Hladina soli je nízko. Zkontrolujte ukazatel soli.
Víčko zásobníku na sůl je uvolněné.
Vaše voda z vodovodu je tvrdá. Viz „Nastavení
změkčovače vody“.
Dokonce i při použití kombinovaných mycích tablet
použijte sůl a nastavte regeneraci změkčovače vody.
Viz „Nastavení změkčovače vody“.
Pokud usazeniny vodního kamene stále přetrvávají,
vyčistěte spotřebič pomocí prostředků, které jsou
vhodné pro tento konkrétní účel.
Použijte jiný mycí prostředek.
Obraťte se na výrobce mycího prostředku.
•
•
•
•
Matné, zbarvené či naštípnuté •
nádobí.
•
•
•
Ujistěte se, že do spotřebiče vkládáte pouze nádobí,
které lze bezpečně mýt v myčce nádobí.
Koš plňte a vyprazdňujte opatrně. Viz leták o plnění
košů.
Křehké kusy nádobí vložte do horního koše.
Při mytí křehkého nádobí a skla zvolte speciální pro‐
gram. Viz „Programy“.
Ohledně dalších možných
příčin viz části „Před
prvním použitím“, „Denní
používání“ nebo „Tipy a
rady“.
13. INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
Ochranná známka
AEG
Model
FSE72710P 911434441
Jmenovitá kapacita (standardní sady nádobí)
15
ČESKY
Třída energetické účinnosti
A++
Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 stan‐
dardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená
voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na
tom, jak je spotřebič používán.
270
Spotřeba energie standardního mycího cyklu (kWh)
0.950
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W)
0.50
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém sta‐
vu (W)
5.0
23
Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standard‐ 3080
ních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude závi‐
set na tom, jak je spotřebič používán
Třída účinnosti sušení na stupnici od G (nejmenší účin‐
nosti) do A (nejvyšší účinnost)
A
„Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na kte‐
rý se vztahují informace uvedené na štítku a v infor‐
mačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně
znečištěného stolního nádobí a jedná se o nejúčinnější
program z hlediska kombinované spotřeby energie a
vody. Je označen jako program „Eco“.
Trvání programu při standardním mycím cyklu (min)
235
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (min)
5
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re1 pW) 44
Vestavný spotřebič, A/N
Ano
14. DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / výška / hloubka (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Připojení k elektrické síti 1)
Napětí (V)
220 - 240
Frekvence (Hz)
50
bar (minimální a maximální)
0.5 - 8
MPa (minimální a maximální)
0.05 - 0.8
Studená nebo teplá voda 2)
max. 60 °C
Tlak přívodní vody
Přívod vody
1) Ohledně ostatních údajů viz typový štítek.
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely), použijte tuto horkou vodu
ke snížení spotřeby energie.
24
www.aeg.com
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
25
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 26
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................27
3. POPIS PRODUKTU............................................................................................ 29
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 30
5. PROGRAMY....................................................................................................... 30
6. NASTAVENIA..................................................................................................... 32
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE........................................................................................36
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 36
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 38
10. TIPY A RADY....................................................................................................39
11. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE....................................................................... 40
12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV................................................................... 43
13. INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU.......................................................................46
14. DODATOČNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE......................................................47
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
26
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.
Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim
zvieratám, aby sa k nim priblížili.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a iných pracovných
prostrediach,
– pre klientov v hoteloch, moteloch, penziónoch a
iných ubytovacích zariadeniach.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí
byť medzi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Dodržiavajte maximálne množstvo 15 súprav riadu.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Príbor vložte do košíka na príbor s ostrými koncami
smerom nadol alebo ho vložte do zásuvky na príbor
vo vodorovnej polohe s ostrými hranami smerom
nadol.
Spotrebič nenechávajte s otvorenými dverami bez
dozoru, aby ste predišli náhornému šliapnutiu na
spotrebič.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Ak má spotrebič na základni vetracie otvory, nesmú
byť zakryté napr. kobercom.
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho
nainštalovaním do zabudovanej
štruktúry.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
•
•
•
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na mieste, kde teplota
môže klesnúť pod 0 °C.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
28
www.aeg.com
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Tento spotrebič je vybavený 13 A
sieťovou zástrčkou. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite iba 13 A ASTA (BS 1362)
poistku (Iba Veľká Británia a Írsko).
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
Prívodná hadica na vodu má
bezpečnostný ventil a puzdro s
vnútorným elektrickým káblom.
•
VAROVANIE!
Nebezpečné napätie.
Ak je prívodná hadica poškodená,
okamžite zatvorte vodovodný kohútik
a vytiahnite zástrčku zo zásuvky
elektrickej siete. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko, aby
vymenili prívodnú hadicu.
2.4 Použitie
•
•
•
•
•
•
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Umývacie prostriedky do umývačky
sú nebezpečné. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny na obale
umývacieho prostriedku.
Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte
sa s ňou.
Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým
sa neskončí program. Na riade môžu
zostať zvyšky umývacieho
prostriedku.
Na otvorené dvierka spotrebiča si
nesadajte ani na ne nestúpajte.
Ak otvoríte dvierka, keď je spustený
program, zo spotrebiča môže uniknúť
horúca para.
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
SLOVENSKY
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
•
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. POPIS PRODUKTU
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Stropné sprchovacie rameno
Horné sprchovacie rameno
Dolné sprchovacie rameno
Filtre
Typový štítok
Zásobník na soľ
Vetrací otvor
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor je svetelný ukazovateľ,
ktorý sa objavuje na podlahe pod
dvierkami spotrebiča.
•
•
•
Po spustení programu sa rozsvieti
červený ukazovateľ a ostane svietiť
počas trvania programu.
Po skončení programu sa rozsvieti
zelený ukazovateľ.
Keď má spotrebič poruchu, svetelný
ukazovateľ bliká načerveno.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Dávkovač leštidla
Dávkovač umývacieho prostriedku
Dolný kôš
Horný kôš
Priehradka na príbor
Funkcia Beam-on-Floor sa
vypne, keď je spotrebič
vypnutý.
Keď sa počas fázy sušenia
zapne AirDry, svetelná
indikácia na podlahe nemusí
byť úplne viditeľná. Ak
chcete zistiť, či sa skončil
cyklus, pozrite sa na
ovládací panel.
29
30
www.aeg.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
2
1
1
2
3
4
5
Tlačidlo Zap/Vyp
Displej
Delay tlačidlo
Program tlačidlo
ExtraHygiene tlačidlo
3
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
TimeSaver tlačidlo
XtraDry tlačidlo
RESET tlačidlo
Ukazovatele
4.1 Ukazovatele
Ukazovateľ
Popis
Ukazovateľ soli. Svieti, keď je potrebné doplniť soľ do zásobníka.
Ukazovateľ leštidla. Svieti, keď je potrebné doplniť leštidlo do dávkovača.
Ukazovateľ skončenia. Svieti po skončení programu.
5. PROGRAMY
Číslovanie programov v tabuľke (P1, P2
a pod.) zodpovedá ich poradiu na
ovládacom paneli.
Poradie programov v tabuľke nemusí
zodpovedať ich poradiu na ovládacom
paneli.
Program
Stupeň znečiste‐
nia
Druh náplne
Fázy programu
Voliteľné funkcie
P1
•
•
•
•
•
Predumytie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
Predumytie
Umývanie od 45 °C do
70 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
1)
P2
2)
•
•
•
Bežné znečiste‐
nie
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
Všetko
•
Porcelán, jedá‐
•
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
•
•
SLOVENSKY
Program
Stupeň znečiste‐
nia
Druh náplne
Fázy programu
Voliteľné funkcie
P5
•
Rôzne znečiste‐
nie
Porcelán, jedá‐
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
•
•
•
•
TimeSaver
XtraDry
•
•
Predumytie
Umývanie 50 °C a 65
°C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
Silné znečistenie
Porcelán, jedá‐
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
•
•
•
•
Predumytie
Umývanie 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
•
ExtraHygiene
TimeSaver
XtraDry
•
Bežné alebo
•
mierne znečiste‐ •
nie
•
Jemný porcelán
a sklo
Umývanie 45 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
XtraDry
Nezaschnuté
•
nečistoty
•
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
Bežné znečiste‐
nie
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
Predumytie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
XtraDry
3)
•
P3
4)
P6
5)
•
P4
•
6)
•
P7
•
7)
•
•
•
•
•
31
1) Tento program ponúka najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom porceláne a príbo‐
re. Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.
2) Spotrebič rozoznáva stupeň znečistenia a množstvo riadu v košoch. Automaticky upravuje teplotu a
množstvo vody, ako aj trvanie programu.
3) Tento program je vhodný na umývanie riadu s rôznym znečistením. Veľmi znečistený riad umiestnite
do dolného koša a riad s bežným znečistením do horného koša. Tlak a teplota vody v dolnom koši sú
vyššie než v hornom koši.
4) Tento program je navrhnutý na umývanie silne znečisteného riadu s vysokým tlakom vody a pri vyso‐
kej teplote.
5) Tento program reguluje teplotu vody a zabezpečuje mimoriadnu starostlivosť o chúlostivý riad predov‐
šetkým zo skla.
6) Tento program je vhodný na rýchle umytie celej alebo polovičnej náplne s čerstvým alebo miernym
znečistením.
7) Toto je najtichší program. Čerpadlo pracuje s veľmi nízkymi otáčkami, aby sa znížila hlučnosť spotre‐
biča. Kvôli nízkym otáčkam trvá tento program dlho.
32
www.aeg.com
5.1 Spotreba
Voda
(l)
Energia
(kWh)
Trvanie
(min)
P1
11
0.950
235
P2
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P5
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
P3
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P6
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
P4
10
0.9
30
P7
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
Program 1)
1) Hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v elektrickej
sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.
5.2 Informácie pre skúšobne
Ak chcete získať informácie potrebné na
preskúšanie výkonnosti (napr. podľa
EN60436), pošlite e-mail na adresu:
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok
ohľadom vašej umývačky si pozrite
servisnú knižku dodanú s vašim
spotrebičom.
info.test@dishwasher-production.com
Vo vašej žiadosti zahrňte číslo výrobku
(PNC) uvedené na typovom štítku.
6. NASTAVENIA
6.1 Režim výberu programu a
používateľský režim
Keď je spotrebič v režime výberu
programu, môžete nastaviť program a
vojsť do používateľského režimu.
Nastavenia dostupné v
používateľskom režime:
• Úroveň zmäkčovača vody podľa
tvrdosti vody.
• Zapnutie alebo vypnutie ukazovateľa
doplnenia leštidla.
• Požadované dávkovanie leštidla.
•
•
Zapnutie alebo vypnutie zvukového
signálu na konci programu.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie
AirDry.
Keďže si spotrebič zapamätá uložené
nastavenia, nie je potrebné ho
konfigurovať pred každým cyklom.
SLOVENSKY
Nastavenie režimu výberu
programu
6.2 Zmäkčovač vody
Spotrebič je v režime výberu programu,
keď sa na displeji zobrazí číslo programu
P1.
Po zapnutí je spotrebič štandardne v
režime výberu programu. Ak nie je,
nastavte režim výberu programu
nasledovným spôsobom:
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály z
pritekajúcej vody, ktoré by inak mali
škodlivý vplyv na výsledky umývania a
na spotrebič.
Čím vyšší je obsah týchto minerálov, tým
tvrdšia je voda. Tvrdosť vody sa meria v
príslušných stupniciach.
Zariadenie na zmäkčovanie vody sa
musí nastaviť v závislosti od tvrdosti
vody vo vašom regióne. Informácie
ohľadne tvrdosti vody vo vašej lokalite
vám poskytne miestna vodárenská
spoločnosť. Aby ste dosiahli dobré
výsledky umývania, je dôležité nastaviť
správnu hladinu zmäkčovača vody.
Stlačte a podržte RESET, až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
Vstup do používateľského
režimu
Skontrolujte, či je spotrebič v režime
výberu programu.
Zmäkčenie tvrdej vody často
zvyšuje spotrebu vody a
energie ako aj trvanie
programu. Čím vyššia
úroveň zmäkčovača vody,
tým vyššia spotreba a dlhšie
trvanie.
Ak chcete vstúpiť do používateľského
a
režimu, súčasne stlačte a podržte
, až kým ukazovatele
,
,
33
,
a
nezačnú blikať a displej nebude
prázdny.
Tvrdosť vody
Nemecké stup‐
ne (°dH)
Francúzske
stupne (°fH)
mmol / l
Clarkove
stupne
Úroveň zmäkčova‐
ča vody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
Bez ohľadu na druh použitého
umývacieho prostriedku nastavte
vhodnú úroveň tvrdosti vody, aby
zostal ukazovateľ doplnenia soli
aktívny.
34
www.aeg.com
Kombinované umývacie
tablety s obsahom soli nie sú
dostatočne účinné na
zmäkčenie tvrdej vody.
Nastavenie úrovne
zmäkčovača vody
.
,
,
a
•
Ukazovatele
zhasnú.
•
•
Ukazovateľ
naďalej bliká.
Na displeji sa zobrazí aktuálne
= úroveň 5.
nastavenie: napr.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla
zmeníte nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
6.3 Ukazovateľ doplnenia
leštidla
Leštidlo pomáha osušiť riad bez škvŕn a
usadenín. Uvoľňuje sa automaticky
počas fázy horúceho oplachovania.
Keď je zásobník na leštidlo prázdny,
rozsvieti sa ukazovateľ leštidla, aby vás
upozornil na doplnenie leštidla. Ak sú
výsledky čistenia uspokojivé iba pri
používaní kombinovaných umývacích
tabliet, môžete deaktivovať upozornenie
na doplnenie leštidla. Pre najlepší výkon
sušenia však vždy používajte leštidlo.
Ak použijete štandardný umývací
prostriedok alebo kombinované
umývacie tablety bez leštidla, indikáciu
zapnite, aby ukazovateľ doplnenia
leštidla správne fungoval.
= ukazovateľ doplnenia
leštidla je vypnutý.
–
= ukazovateľ doplnenia
leštidla je zapnutý.
6.4 Úroveň dávkovania
leštidla
Množstvo uvoľneného leštidla môžete
nastaviť v škále od 1 (minimálne
množstvo) po 6 (maximálne množstvo).
Pri úrovni 0 sa vypne prívod leštidla a
žiadne leštidlo sa nebude uvoľňovať.
Nastavenie z výroby: úroveň 4.
Nastavenie úrovne
dávkovania leštidla
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
1. Stlačte tlačidlo
.
,
,
a
•
Ukazovatele
zhasnú.
•
•
Ukazovateľ
naďalej bliká.
Na displeji sa zobrazí aktuálne
= úroveň 4.
nastavenie: napr.
– Úrovne dávkovania leštidla v
škále od 0A do 6A, kde
úroveň 0A znamená, že sa
nepoužíva leštidlo.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla
zmeníte nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
Zvukové signály zaznejú v prípade
poruchy spotrebiča. Tieto zvukové
signály nie je možné vypnúť.
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
.
,
–
6.5 Zvukové signály
Vypnutie ukazovateľa
doplnenia leštidla
1. Stlačte tlačidlo
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie.
zmeníte
2. Stlačením tlačidla
nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
1. Stlačte tlačidlo
•
•
Ukazovatele
zhasnú.
,
a
•
Ukazovateľ
naďalej bliká.
Zvukový signál môže zaznieť aj po
skončení programu. Štandardne je tento
zvukový signál vypnutý, ale môžete ho
zapnúť.
SLOVENSKY
Zapnutie zvukového signálu
po skončení programu
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
1. Stlačte tlačidlo
,
Funkcia AirDry sa automaticky zapne so
všetkými programami okrem
dispozícii).
(ak je k
Ak chcete zlepšiť účinnosť sušenia,
pozrite si voliteľnú funkciu XtraDry alebo
zapnite AirDry.
.
,
35
•
Ukazovatele
zhasnú.
a
•
•
naďalej bliká.
Ukazovateľ
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie.
–
= zvukový signál je
vypnutý.
–
= zvukový signál je
zapnutý.
zmeníte
2. Stlačením tlačidla
nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
6.6 AirDry
AirDry zlepšuje účinnosť sušenia pri
nižšej spotrebe energie.
UPOZORNENIE!
Ak majú k spotrebiču prístup
deti, odporúčame vypnúť
funkciu AirDry, keďže by
mohlo otvorenie dvierok
predstavovať
nebezpečenstvo.
Vypnutie AirDry
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
1. Stlačte tlačidlo
.
•
Ukazovatele
zhasnú.
•
•
naďalej bliká.
Ukazovateľ
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie.
–
= funkcia AirDry je
vypnutá.
–
,
,
a
= funkcia AirDry je
zapnutá.
2. Stlačením tlačidla
zmeníte
nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
Počas fázy sušenia sa
dvierka otvoria automaticky
a ostanú pootvorené.
UPOZORNENIE!
Nepokúšajte sa o zatvorenie
dvierok spotrebiča do 2
minút od automatického
otvorenia. Mohlo by to
spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
Ak neskôr zatvoríte dvierka
na ďalšie 3 minúty, spustený
program sa skončí.
36
www.aeg.com
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Požadované funkcie musíte
aktivovať pred každým
spustením programu.
Voliteľné funkcie nie je
možné zapnúť či vypnúť pri
spustenom programe.
Nie všetky voliteľné funkcie
sú navzájom kompatibilné.
Ak ste zvolili nekompatibilné
funkcie, spotrebič
automaticky deaktivuje jednu
alebo viac funkcií. Svietiť
zostanú iba ukazovatele
aktívnych funkcií.
Ak nie je možné voliteľnú
funkciu použiť pre daný
program, príslušný
ukazovateľ sa nerozsvieti
alebo niekoľko sekúnd rýchlo
bliká a potom zhasne.
Zapnutie voliteľných funkcií
môže ovplyvniť spotrebu
energie a vody ako aj trvanie
programu.
7.1 XtraDry
Zapnite túto funkciu, aby ste zlepšili
výkon sušenia.
XtraDry je trvalou voliteľnou funkciou pre
všetky programy okrem
.
Automaticky sa zapne pri ďalších
cykloch. Túto konfiguráciu môžete
kedykoľvek zmeniť.
Pri každom zapnutí
sa voliteľná funkcia XtraDry
vypne a treba ju vybrať
manuálne.
Zapnutie XtraDry
Stlačte tlačidlo
.
Svieti príslušný ukazovateľ.
Na displeji sa zobrazí aktualizované
trvanie programu.
7.2 TimeSaver
Funkcia TimeSaver umožňuje skrátiť
trvanie zvoleného programu približne o
50%.
Účinnosť umývania je rovnaká ako pri
programe s bežným trvaním. Môže sa
zhoršiť účinnosť sušenia.
Táto funkcia zvyšuje tlak a teplotu vody.
Fázy umývania a sušenia sú kratšie.
Štandardne je funkcia TimeSaver
vypnutá, ale môžete ju zapnúť. Túto
voliteľnú funkciu môžete kombinovať s
programom XtraDry..
Zapnutie TimeSaver
Stlačte tlačidlo
.
Svieti príslušný ukazovateľ.
Na displeji sa zobrazí aktualizované
trvanie programu.
7.3 ExtraHygiene
Táto voliteľná funkcia zabezpečuje
hygienickejšie výsledky tým, že udržiava
teplotu 70 °C minimálne 10 minút počas
poslednej fázy oplachovania.
Zapnutie ExtraHygiene
Stlačte tlačidlo
.
Svieti príslušný ukazovateľ.
Na displeji sa zobrazí aktualizované
trvanie programu.
Zapnutím funkcie XtraDry sa vypne
funkcia TimeSaver a naopak.
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Uistite sa, že aktuálna nastavená
úroveň zmäkčovača vody
zodpovedá tvrdosti pritekajúcej
vody. Ak nie, upravte úroveň
zmäkčovača vody.
2. Naplňte zásobník na soľ.
SLOVENSKY
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. Spustite program, aby ste odstránili
prípadné zvyšky z výroby, ktoré
môžu byť stále vnútri spotrebiča.
Nepoužívajte umývací prostriedok a
do košov nedávajte riad.
Po spustení programu spotrebič
vykoná obnovenie účinnosti zmäkčovača
vody, ktoré trvá až 5 minút. Fáza
umývania začne až po skončení tohto
procesu. Proces sa pravidelne opakuje.
8.1 Zásobník na soľ
UPOZORNENIE!
Používajte iba hrubozrnnú
soľ určenú pre umývačky.
Jemná soľ zvyšuje riziko
korózie.
Soľ sa používa na regeneráciu v
zmäkčovači vody a na zabezpečenie
dobrých výsledkov umývania pri
každodennom používaní.
Plnenie zásobníka na soľ
37
6. Zásobník na soľ zatvorte otočením
veka zásobníka doprava.
UPOZORNENIE!
Pri napĺňaní zásobníka na
soľ z neho môže vytiecť
voda a soľ. Po naplnení
zásobníka na soľ okamžite
spustite najkratší program,
aby ste predišli korózii. Do
košíkov nedávajte žiaden
riad.
8.2 Naplnenie dávkovača
leštidla
A
B
1. Otočte viečko zásobníka na soľ
doľava a vyberte ho.
2. Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter
vody (iba keď dopĺňate soľ prvýkrát).
3. Do zásobníka na soľ nasypte soľ do
umývačky (kým nebude plný).
C
4. Opatrne potraste lievik za rukoväť,
aby sa dostali dnu aj posledné
granule.
5. Soľ z okolia otvoru zásobníka na soľ
odstráňte.
UPOZORNENIE!
Používajte výhradne leštidlo
špeciálne určené pre
umývačky riadu.
1. Otvorte veko (C).
2. Zásobník (B) naplňte tak, aby hladina
leštidla bola zarovno so značkou
„MAX”.
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe
veľkého množstva peny.
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko
zapadlo na svoje miesto.
38
www.aeg.com
Zásobník leštidla naplňte,
keď je ukazovateľ (A) svetlý.
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
Skontrolujte, či je spotrebič v režime
výberu programu.
• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte
zásobník na soľ.
• Ak svieti ukazovateľ leštidla,
naplňte dávkovač leštidla.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok.
5. Nastavte a spustite vhodný program
pre daný druh náplne a stupeň jej
znečistenia.
9.1 Používanie umývacieho
prostriedku
A
B
9.2 Nastavenie a spustenie
programu
Spustenie programu
1. Dvierka spotrebiča nechajte
pootvorené.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnite. Skontrolujte, či je
spotrebič v režime výberu programu.
3. Opakovane stláčajte
, kým sa na
displeji nezobrazí číslo zvoleného
programu. Na displeji sa približne na
3 sekundy zobrazí číslo programu a
následne trvanie programu.
4. Nastavte použiteľné funkcie.
5. Zatvorte dvierka spotrebiča a
program sa spustí.
Spustenie programu s
posunutým štartom
1. Nastavte program.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým
sa na displeji nezobrazí požadovaný
čas posunutia (od 1 do 24 hodín).
C
UPOZORNENIE!
Používajte výhradne
umývací prostriedok
špeciálne určený pre
umývačky riadu.
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (A)
otvoríte kryt (C).
2. Umývací prostriedok vo forme prášku
alebo tablety pridajte do priehradky
(B).
3. Ak má program fázu predumývania,
pridajte malé množstvo umývacieho
prostriedku do vnútornej časti dvierok
spotrebiča.
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko
zapadlo na svoje miesto.
Ukazovateľ
svieti.
3. Odpočítavanie spustíte zatvorením
dvierok spotrebiča.
Pri spustenom odpočítavaní môžete
zvýšiť čas posunutia, ale nemôžete
zmeniť program a voliteľné funkcie.
Keď sa odpočítavanie skončí, program
sa spustí.
Otvorenie dvierok
spusteného spotrebiča
Ak otvoríte dvierka pri spustenom
programe, spotrebič sa zastaví. Môže to
ovplyvniť spotrebu energie a trvanie
programu. Po zatvorení dvierok bude
spotrebič pokračovať od bodu, v ktorom
bol program prerušený.
SLOVENSKY
Ak počas fázy sušenia
dvierka otvoríte na viac ako
30 sekúnd, spustený
program sa skončí. Nestane
sa tak pri otvorení dvierok
funkciou AirDry.
Zrušenie posunutého štartu
počas odpočítavania
Ak zrušíte posunutý štart, bude potrebné
znovu nastaviť program a voliteľné
funkcie.
Stlačte a podržte RESET, až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
Zrušenie programu
Stlačte a podržte RESET, až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači
umývacieho prostriedku nachádza
umývací prostriedok.
39
Koniec programu
Po skončení programu sa na displeji
zobrazí 0:00. Svieti ukazovateľ
.
Všetky tlačidlá sú neaktívne, okrem
tlačidla Zap/Vyp.
1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp alebo
počkajte, kým funkcia Auto Off
automaticky nevypne spotrebič.
Ak otvoríte dvierka pred zapnutím
Auto Off, spotrebič sa automaticky
vypne.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
Funkcia Auto Off
Táto funkcia znižuje spotrebu energie
automatickým vypnutím spotrebiča, keď
nie je v prevádzke.
Funkcia sa spustí:
• 5 minút po skončení programu.
• Po 5 minútach, ak sa nespustí
program.
10. TIPY A RADY
10.1 Všeobecne
Postupovanie podľa dole uvedených
typov vám zaistí optimálnu účinnosť
umývania a sušenia pri každodennom
používaní a zároveň vám pomôže
chrániť životné prostredie.
•
•
•
•
•
•
Z riadu odstráňte väčšie zvyšky jedla
a vyhoďte ich do smetného koša.
Riad ručne neoplachujte. Keď je to
potrebné, zvoľte program s fázou
predumývania.
Vždy využite celý priestor košov.
Uistite sa, že sa jednotlivé kusy riadu
v košoch nedotýkajú ani neprekrývajú.
Iba vtedy môže voda úplne dosiahnuť
a umyť riad.
Prostriedok do umývačky riadu,
leštidlo a soľ môžete používať
samostatne alebo môžete použiť
kombinované umývacie tablety (napr.
„Všetko v 1”). Postupujte podľa
pokynov na balení.
Zvoľte program podľa typu náplne a
stupňa znečistenia.
ponúka
najúspornejšie použitie vody a
najnižšiu spotrebu energie.
10.2 Používanie soli, leštidla
a umývacieho prostriedku
•
•
•
•
Používajte iba soľ, leštidlo a umývací
prostriedok pre umývačky. Iné
výrobky by mohli spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
V oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou
vodou v záujme dosiahnutia
optimálnych výsledkov umývania a
sušenia odporúčame používať
umývací prostriedok (prášok, gél,
tablety bez prídavných funkcií),
leštidlo a soľ samostatne.
Minimálne raz za mesiac spustite
spotrebič s čističom na spotrebič
špeciálne určeným na tento účel.
Umývacie tablety sa pri krátkych
programoch nerozpustia úplne. Ak sa
chcete vyhnúť zvyškom umývacích
tabliet na kuchynskom riade,
odporúčame, aby ste tablety používali
pri dlhších programoch.
40
www.aeg.com
•
Nepoužívajte väčšie ako správne
množstvo umývacieho prostriedku.
Pozrite si pokyny na obale
umývacieho prostriedku.
•
10.3 Čo máte robiť, ak chcete
prestať používať
kombinované umývacie
tablety
•
Skôr ako začnete používať osobitne
umývací prostriedok, soľ a leštidlo,
vykonajte nasledovné kroky:
10.5 Pred spustením
programu
1. Nastavte najvyššiu úroveň
zmäkčovača vody.
2. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a
dávkovač leštidla sú plné.
3. Spustite najkratší program s fázou
oplachovania. Nepridávajte umývací
prostriedok a do košíkov nedávajte
riad.
4. Po skončení programu nastavte
zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody
vo vašej oblasti.
5. Upravte dávkovanie leštidla.
6. Zapnite ukazovateľ doplnenia
leštidla.
Pred spustením zvoleného programu sa
uistite, že:
10.4 Vkladanie riadu do
košov
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič používajte iba na umývanie
riadu vhodného pre umývačky.
V spotrebiči neumývajte riad vyrobený
z dreva, rohoviny, hliníka, cínu a
medi.
V spotrebiči neumývajte predmety,
ktoré môžu absorbovať vodu
(špongie, handričky).
Z riadu odstráňte veľké zvyšky jedla.
Kuchynský riad s prihoreným jedlom
pred umytím v spotrebiči namáčajte.
Duté predmety (šálky, poháre a
panvice) umiestnite otvorom smerom
nadol.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dávajte pozor, aby sa poháre
navzájom nedotýkali.
Ľahké predmety vložte do horného
koša. Zabezpečte, aby sa predmety
voľne nehýbali.
Príbor a malé predmety dajte do
priehradky na príbor.
Pred spustením programu
skontrolujte, či sa sprchovacie
ramená môžu voľne otáčať.
Filtre sú čisté a správne
nainštalované.
Veko zásobníka na soľ je pevne
zaistené.
Sprchovacie ramená nie sú upchané.
V spotrebiči je dostatok soli a leštidla
(pokiaľ nepoužívate kombinované
umývacie tablety).
Riad v košoch je umiestnený v
správnej polohe.
Program je vhodný pre daný typ riadu
a stupeň jeho znečistenia.
Používa sa správne množstvo
umývacieho prostriedku.
10.6 Vyprázdnenie košov
1. Pred vybratím zo spotrebiča nechajte
riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko
poškodí.
2. Vyprázdnite najprv dolný kôš a
potom horný kôš.
Po skočení programu môže
ešte zostať voda na
vnútorných povrchoch
spotrebiča.
11. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pred vykonávaním údržby
spotrebič vypnite a vytiahnite
jeho zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
Znečistené filtre a upchané
sprchovacie ramená
zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne tieto prvky
kontrolujte a v prípade
potreby ich vyčistite.
SLOVENSKY
41
11.1 Čistenie filtrov
Filtračný systém sa skladá z 3 častí.
C
B
A
1. Filter (B) otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
5. Uistite sa, že v odpadovej nádrži
alebo okolo jej okrajov nie sú zvyšky
jedla alebo nečistôt.
6. Plochý filter dajte späť na miesto (A).
Uistite sa, či ju úplne zasunutý pod 2
vodiacimi lištami.
7. Namontujte filtre (B) a (C).
8. Filter (B) dajte späť do plochého filtra
(A). Otáčajte ho v smere hodinových
ručičiek, kým nezacvakne.
2. Filter (C) vyberte z filtra (B).
3. Vyberte plochý filter (A).
4. Filtre umyte.
UPOZORNENIE!
Nesprávna poloha filtrov
môže spôsobiť zlé výsledky
umývania a poškodiť
spotrebič.
42
www.aeg.com
11.2 Čistenie horného
sprchovacieho ramena
Horné sprchovacie rameno vám
odporúčame pravidelne čistiť, aby
nedošlo k upchatiu otvorov nečistotami.
4. Na opätovnú inštaláciu
sprchovacieho ramena zatlačte
sprchovacie rameno nahor a zároveň
ho otáčajte v ľavotočivom smere,
kým nezapadne na miesto.
Upchaté otvory môžu spôsobiť
neuspokojivé výsledky umývania.
1. Vytiahnite horný kôš.
2. Na odpojenie sprchovacieho ramena
od koša zatlačte sprchovacie rameno
nahor a zároveň ho otáčajte v
pravotočivom smere.
11.3 Vonkajšie čistenie
•
•
•
3. Sprchovacie rameno umyte pod
tečúcou vodou. Z otvorov odstráňte
čiastočky nečistôt pomocou
predmetu s tenkým hrotom, napr.
špáradla.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky ani rozpúšťadlá.
11.4 Čistenie vnútra
•
•
•
•
Spotrebič vrátane gumeného tesnenia
na dvierkach opatrne vyčistite mäkkou
vlhkou handričkou.
Aby ste zachovali výkon spotrebiča,
použite minimálne raz mesačne
čistiaci produkt navrhnutý špeciálne
pre umývačky. Postupujte podľa
pokynov na obale výrobku.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky, ostré nástroje, silné
chemikálie, drsné špongie ani
rozpúšťadlá.
Pravidelné používanie programov s
krátkym trvaním môže spôsobiť
tvorbu mastnoty a vodného kameňa
vnútri spotrebiča. Aby ste predišli ich
tvorbe, použite minimálne dvakrát do
mesiaca programy s dlhým trvaním.
SLOVENSKY
43
12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Nesprávna oprava
spotrebiča môže
predstavovať
nebezpečenstvo pre
bezpečnosť používateľa.
Všetky opravy musí vykonať
kvalifikovaný personál.
aby ste kontaktovali autorizované
servisné stredisko.
Pozrite si tabuľku nižšie pre informácie o
možných problémoch.
Pri niektorých poruchách sa na displeji
zobrazí chybový kód.
Väčšinu problémov, ktoré sa
vyskytnú, môžete vyriešiť bez toho,
Problém a chybový kód
Možná príčina a riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
•
•
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškode‐
ná ani vyhodená.
Program sa nespúšťa.
•
•
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo počkajte
na dokončenie odpočítavania.
Spotrebič obnovuje účinnosť zmäkčovača vody. Proces
trvá približne 5 minút.
•
Do spotrebiča nepriteká vo‐
da.
Na displeji sa zobrazuje
symbol
alebo
.
Spotrebič nevypustí vodu.
Na displeji sa zobrazí sym‐
•
•
•
•
•
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Prí‐
slušné informácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že nie je upchatý filter v prívodnej hadici.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnu‐
tá.
•
•
•
•
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že nie je upchatý filter v odtokovej hadici.
Uistite sa, že vnútorný filtračný systém nie je upchatý.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnu‐
tá.
Zaplo sa zariadenie proti vy‐ •
topeniu.
Na displeji sa zobrazí sym‐
Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na autorizova‐
né servisné stredisko.
bol
bol
.
.
Spotrebič sa počas prevádz‐ •
ky viackrát vypne a zapne.
Je to bežné. Prináša to optimálne výsledky umývania a
úsporu energie.
44
www.aeg.com
Problém a chybový kód
Možná príčina a riešenie
Program trvá príliš dlho.
•
Ak je nastavená voliteľná funkcia Posunutý štart, zrušte
ju alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Zapnite voliteľnú funkciu TimeSaver, aby ste skrátili trva‐
nie programu.
Zapnutie voliteľných funkcií môže predĺžiť trvanie pro‐
gramu.
•
•
Na displeji sa zmení zostá‐
•
vajúci čas a preskočí takmer
na koniec trvania programu.
Nejde o poruchu. Spotrebič pracuje správne.
Z dvierok spotrebiča preteká •
malé množstvo vody.
•
Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo
utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii).
Dvierka spotrebiča nie sú vycentrované na nádrži.
Upravte zadnú nožičku (ak je k dispozícii).
Dvierka spotrebiča sa ťažko
zatvárajú.
Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo
utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii).
Z košov vyčnievajú časti riadu.
Štrkotavé alebo klepotavé
zvuky z vnútra spotrebiča.
Spotrebič spustí prerušovač
obvodu.
•
•
•
Riad nie je správne vložený v košoch. Pozrite si leták o
vkladaní riadu.
Zabezpečte, aby sa mohli sprchovacie ramená voľne
otáčať.
•
•
Nedostatočná prúdová intenzita na súčasné napájanie
všetkých používaných spotrebičov. Skontrolujte prúdovú
intenzitu zásuvky a kapacitu merača alebo vypnite jeden
z používaných spotrebičov.
Vnútorná elektrická porucha spotrebiča. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
•
Pozrite si časti „Pred prvým
použitím”, „Každodenné
používanie”, alebo „Rady a
tipy”, v ktorých môžete
nájsť ďalšie možné príčiny.
Pri výskyte chybových kódov, ktoré nie
sú popísané v tabuľke, sa obráťte na
autorizované servisné stredisko.
Po kontrole spotrebič vypnite a zapnite.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
12.1 Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé
Problém
Možná príčina a riešenie
Neuspokojivé výsledky umý‐
vania.
•
•
•
Pozrite si časť „Každodenné používanie”, „Rady a
tipy” a leták o ukladaní riadu do košov.
Používajte intenzívnejšie umývacie programy.
Vyčistite dýzy sprchovacích ramien a filter. Pozrite si
časť „Starostlivosť a čistenie“.
SLOVENSKY
Problém
Možná príčina a riešenie
Neuspokojivé výsledky suše‐
nia.
•
•
•
•
•
Riad ste nechali príliš dlho vnútri zatvoreného spotre‐
biča.
Nedostatok leštidla alebo jeho nedostatočné dávkova‐
nie. Nastavte vyššie dávkovanie leštidla.
Plastové predmety niekedy treba utrieť utierkou.
V záujme vyššej účinnosti sušenia zapnite XtraDry a
AirDry.
Odporúčame vám vždy používať leštidlo, dokonca aj v
kombinácii s kombinovanými umývacími tabletami.
Biele šmuhy alebo modré usa‐ •
deniny na pohároch a riade.
•
Dávkovanie leštidla je príliš vysoké. Nastavte nižšie
dávkovanie leštidla.
Množstvo umývacieho prostriedku je príliš veľké.
Škvrny a zaschnuté kvapky
vody na pohároch a riade.
•
Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Nastavte vyššie
dávkovanie leštidla.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Riad je mokrý.
•
•
•
•
•
•
45
V záujme vyššej účinnosti sušenia zapnite XtraDry a
AirDry.
Program nemá fázu sušenia alebo má fázu sušenia s
nízkou teplotou.
Dávkovač leštidla je prázdny.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Príčinou môže byť kvalita kombinovaných umývacích
tabliet. Vyskúšajte inú značku alebo zapnite dávkovač
leštidla a použite leštidlo spolu s kombinovanými umý‐
vacími tabletami.
Vnútro spotrebiča je mokré.
•
Nejde o poruchu spotrebiča. Vlhký vzduch kondenzuje
na stenách spotrebiča.
Nezvyčajná pena počas umý‐
vania.
•
Používajte umývací prostriedok špeciálne určený pre
umývačky riadu.
Pretekanie dávkovača leštidla. Obráťte sa na autorizo‐
vané servisné stredisko.
Stopy hrdze na príbore.
•
•
•
Po skončení programu sú v
•
umývačke zvyšky umývacieho
prostriedku.
•
•
Pachy vnútri spotrebiča.
•
V umývačke sa používa príliš veľa soli. Pozrite si časť
„Zmäkčovač vody”.
Vložili ste spolu strieborný a antikorový príbor. Strie‐
borný a antikorový príbor neukladajte blízko seba.
Tableta umývacieho prostriedku sa zasekla v dávko‐
vači a nerozpustila sa úplne.
Voda nedokáže zmyť umývací prostriedok z dávkova‐
ča. Uistite sa, že sprchovacie rameno nie je zabloko‐
vané ani upchaté.
Uistite sa, že predmety v košoch nezabraňujú otvore‐
niu veka dávkovača umývacieho prostriedku.
Pozrite si časť „Čistenie vnútra”.
46
www.aeg.com
Problém
Možná príčina a riešenie
Nánosy vodného kameňa na
riade, v nádrži a na vnútornej
strane dvierok.
•
•
•
•
•
•
•
Matný, vyblednutý alebo po‐
škodený riad.
•
•
•
•
Nízka úroveň dávkovania soli. Skontrolujte ukazovateľ
soli.
Veko zásobníka na soľ je uvoľnené.
Tvrdá voda. Pozrite si časť „Zmäkčovač vody”.
Použite soľ a nastavte regeneráciu zmäkčovača vody
aj pri použití kombinovaných umývacích tabliet. Pozri‐
te si časť „Zmäkčovač vody”.
Ak zvyšky vodného kameňa nezmiznú, vyčistite spo‐
trebič čistiacim prostriedkom špeciálne určeným na
tento účel.
Skúste iný umývací prostriedok.
Obráťte sa na výrobcu umývacieho prostriedku.
Uistite sa, že v spotrebiči umývate iba riad vhodný do
umývačky.
Koše nakladajte a vykladajte opatrne. Pozrite si leták o
vkladaní riadu.
Ľahké predmety vložte do horného koša.
Na umývanie krehkých predmetov a skleneného riadu
vyberte príslušný program. Pozrite si časť „Progra‐
my“.
Ďalšie možné príčiny nájdete
v častiach „Pred prvým
použitím”, „Každodenné
používanie” alebo „Rady a
tipy”.
13. INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU
Obchodná značka
AEG
Model
FSE72710P 911434441
Menovitá kapacita (vyjadrená štandardným počtom je‐
dálenských súprav)
15
Trieda energetickej efektívnosti
A++
Spotreba energie v kWh za rok vypočítaná na základe
280 štandardných umývacích cyklov s použitím náplne
studenej vody a spotreby režimov s nízkou spotrebou
energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od
toho, ako sa bude spotrebič používať.
270
Energetická spotreba štandardného umývacieho cyklu
(kWh)
0.950
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia (W)
0.50
SLOVENSKY
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v za‐
pnutom stave (W)
5.0
Spotreba vody v litroch za rok, vypočítaná na základe
280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotre‐
ba energie bude závisieť od toho, ako sa bude spotre‐
bič používať
3080
Trieda sušiacej efektívnosti na stupnici od G (najnižšia
efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť)
A
47
„Štandardný program“ je štandardným umývacím cyk‐
lom, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku
a v opise výrobku, že tento program je vhodný na umý‐
vanie normálne znečisteného stolového riadu a že je to
najúspornejší program z hľadiska jeho kombinovanej
spotreby energie a vody. Je označený ako „Eko“ pro‐
gram.
Čas trvania programu pri štandardnom umývacom cyk‐
le (min)
235
Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave (min)
5
Hladina akustického výkonu (dB(A) re 1pW)
44
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
14. DODATOČNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrické zapojenie 1)
Napätie (V)
220 - 240
Frekvencia (Hz)
50
bar (minimálny a maximálny)
0.5 - 8
MPa (minimálny a maximálny)
0.05 - 0.8
Studená alebo teplá voda2)
max. 60 °C
Tlak pritekajúcej vody
Prívod vody
1) Ďalšie hodnoty nájdete na typovom štítku.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívneho zdroja energie (napr. zo solárnych panelov), používajte prí‐
vod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
117882993-A-072019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement