Aeg FSE63716P Uputstvo za upotrebu

Aeg FSE63716P Uputstvo za upotrebu
FSE63716P
HR
SK
USER
MANUAL
Upute za uporabu
Perilica posuđa
Návod na používanie
Umývačka
2
26
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.............................................................................3
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 6
4. UPRAVLJAČKA PLOČA....................................................................................... 7
5. PROGRAMI...........................................................................................................7
6. POSTAVKE.........................................................................................................10
7. OPCIJE............................................................................................................... 13
8. PRIJE PRVE UPOTREBE.................................................................................. 14
9. SVAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 15
10. SAVJETI............................................................................................................17
11. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE............................................................................. 18
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA.............................................................................. 20
13. INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA................................................................24
14. DODATNE TEHNIČKE INFORMACIJE............................................................ 25
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok
su vrata uređaja otvorena.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima;
– klijenti u hotela, motela, bed&breakfast ustanova i
drugih vrsta smještaja.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radni tlak vode (minimalni i maksimalni) mora biti
između 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Pridržavajte se postavke maksimalnog broja od 15
mjesta.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Pribor za jelo stavite u košaru za pribor za jelo s
oštrim rubovima okrenutom prema dolje, ili ga stavite
u ladicu za pribor za jelo u vodoravan položaj s oštrim
rubovima okrenutim prema dolje.
Ne ostavljajte uređaj s otvorenim vratima bez nadzora
kako biste izbjegli da ih slučajno nagazite.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskalice vode i/ili pare
pod tlakom.
Ako uređaj ima ventilacijske otvore na dnu, oni se ne
smiju pokrivati, npr. tepihom.
Uređaj se treba priključiti na vodovodnu mrežu
pomoću isporučenog novog kompleta cijevi. Stari
komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić na siguran
način.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
•
•
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
0°C.
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
Ovaj uređaj opremljen je kabelom
napajanja od 13 A. Ako je potrebno
zamijeniti osigurač električnog
utikača, upotrijebite osigurač ASTA
(BS 1362) od 13 A (Samo UK i Irska).
2.3 Spajanje na dovod vode
•
•
•
•
Ne oštećujte crijeva za vodu.
Prije priključka na nove cijevi, cijevi
koje dugo nisu korištene, nakon
popravka ili instalacije novih uređaja
(mjerila itd.), pustite da voda teče dok
nije čista i bistra.
Provjerite da nema vidljivih curenja
tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
Crijevo za dovod vode ima sigurnosni
ventil i oblogu s unutarnjim električnim
kabelom.
•
5
UPOZORENJE!
Opasan napon.
Ako je crijevo za dovod vode
oštećeno, odmah zatvorite slavinu za
vodu iskopčajte utikač iz strujne
utičnice. Za zamjenu crijeva za dovod
vode kontaktirajte ovlašteni servisni
centar.
2.4 Upotreba
•
•
•
•
•
•
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
Deterdženti za perilicu posuđa su
opasni. Slijedite sigurnosne upute na
ambalaži deterdženta.
Ne pijte i ne igrajte se s vodom u
uređaju.
Ne vadite posuđe iz uređaja prije
završetka programa. Neki deterdženti
mogu ostati na posuđu.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima uređaja.
Uređaj može ispuštati vruću paru ako
otvorite vrata dok je program u tijeku.
2.5 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
6
www.aeg.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Glavna mlaznica
Gornja mlaznica
Donja mlaznica
Filtri
Natpisna pločica
Spremnik soli
Ventilacijski otvor
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor je svjetlo koje se
prikazuje na podu ispod vrata uređaja.
•
•
•
Kada program započne, uključuje se
crveno svjetlo i ostaje uključeno
tijekom trajanja programa.
Kada program završi, uključuje se
zeleno svjetlo.
Kada je uređaj u kvaru, crveno svjetlo
treperi.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Spremnik sredstva za ispiranje
Spremnik deterdženta
Donja košara
Gornja košara
Ladica za pribor za jelo
Beam-on-Floor se isključuje
kad je uređaj isključen.
Kad je tijekom faze sušenja
uključeno AirDry projekcija
na podu možda neće biti
potpuno vidljiva. Kako biste
vidjeli je li ciklus završio,
pogledajte upravljačku
ploču.
HRVATSKI
7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
1
2
3
4
5
2
3
Tipka za uključivanje/isključivanje
Prikaz
Delay tipka dodirna tipka
Program tipka dodirna tipka
XtraHygiene tipka dodirna tipka
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
TimeSaver tipka dodirna tipka
SprayZone tipka dodirna tipka
RESET tipka dodirna tipka
Indikatori
4.1 Indikatori
Indikator
Zaslon
Indikatorsko svjetlo za sol. Uključeno je kad je potrebno napuniti spremnik
za sol.
Indikatorsko svjetlo sredstva za sjaj. Uključeno je kad je potrebno napuniti
sredstvo za ispiranje.
Indikatorsko svjetlo kraja programa. Uključuje se kad je program završen.
5. PROGRAMI
Numeriranje programa u tablici (P1, P2,
itd.) reflektira njihov redoslijed na
upravljačkoj ploči.
Faze
P1
1)
P2
2)
Redosljed programa u tablici možda ne
reflektira njihov redoslijed na upravljačkoj
ploči.
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta punjenja
Faze programa
Opcije
•
•
•
•
•
Predpranje
Pranje 50 °C
Ispiranja
Sušenje
•
•
XtraHygiene
SprayZone
Predpranje
Pranje od 45 °C
do 70 °C
Ispiranja
Sušenje
•
•
XtraHygiene
SprayZone
•
•
•
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
Sve
•
Posuđe, pribor za •
jelo, tave i posu‐
de
•
•
8
www.aeg.com
Faze
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta punjenja
Faze programa
Opcije
P6
•
Miješano
zaprljano
Posuđe, pribor za
jelo, tave i posu‐
de
•
•
•
•
TimeSaver
SprayZone
•
•
Predpranje
Pranje 50 °C i 65
°C
Ispiranja
Sušenje
•
•
Jako zaprljano
Posuđe, pribor za
jelo, tave i posu‐
de
•
•
•
•
Predpranje
Pranje 70 °C
Ispiranja
Sušenje
•
•
•
TimeSaver
XtraHygiene
SprayZone
•
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
•
•
•
Pranje 60 °C
Ispiranja
Sušenje
•
•
XtraHygiene
SprayZone
•
•
Lagano zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
•
•
Pranje 60 °C
Ispiranja
•
XtraHygiene
•
Normalno ili laga‐ •
no zaprljano
•
Osjetljivo i
•
stakleno posuđe
Pranje 45 °C
Ispiranja
Sušenje
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
Predpranje
Pranje 50 °C
Ispiranja
Sušenje
3)
•
P3
4)
P4
5)
P5
6)
P7
7)
•
•
P8
•
8)
•
•
•
•
•
HRVATSKI
Faze
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta punjenja
Faze programa
P0
•
•
Bez punjenja
9)
9
Opcije
Automatsko
čišćenje
1) Ovaj program nudi najučinkovitije iskorištavanje vode i štednju energije za uobičajeno zaprljano posu‐
đe i pribor za jelo. Ovo je standardni program za ustanove za testiranje.
2) Uređaj prepoznaje stupanj zaprljanosti i količinu predmeta u košarama. Automatski prilagođava
temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.
3) Na ovom programu možete prati mješovito zaprljano posuđe. Jako zaprljane predmete stavite u dinju
košaru a normalno zaprljano u gornju. Tlak i temperatura vode u donjoj košari viši su nego u gornjoj
košari.
4) Ovaj program napravljen je za pranje jako zaprljanih predmeta s visokim tlakom vode i pri visokoj
temperaturi.
5) Ovaj program prikladan je za pranje normalno prljavog punjenja.
6) Taj program prikladan je za kratko pranje cijelog ili polovice punjenja s lagano ili normalno zaprljanim
rubljem.
7) Ovaj program kontrolira temperaturu vode kako bi se pružila poseb na njega osjetljivih predmeta,
poglavito čaša.
8) Ovo je najtiši program. Pumpa radi vrlo malom brzinom kako be se smanjila buka koju proizvodi
uređaj. Zbog male brzine rada pumpe program dugo traje.
9) Ovaj program napravljen je za učinkovito čišćenje unutrađnjosti uređaja. Uklanja kamenac i
nakupljanje masnoće. Taj program trebalo bi pokrenuti najmanje jednom u 2 mjeseca sa sredstvom za
uklanjanje kamenca ili sredstvom za čišćenje napravljenim za perilice posuđa i bez ikakvog punjenja.
5.1 Podaci o potrošnji
Voda
(l)
Energija
(kWh)
Trajanje
(min)
P1
11
0.857
235
P2
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P6
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
P3
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P4
12.9
1.14
89
P5
10
0.9
30
Program 1)
10
www.aeg.com
Voda
(l)
Energija
(kWh)
Trajanje
(min)
P7
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
P8
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
P0
10
0.86
60 - 70
Program 1)
1) Tlak i temperatura vode, oscilacije u napajanju električne mreže, opcije te količina posuđa mogu
promijeniti vrijednosti.
5.2 Informacije za ustanove
za testiranje
Kako biste primili potrebne informacije o
provedbi testova znaćajki (npr. u skladu
s EN60436), pošaljite poruku
elektroničke pošte na:
U vašem zahtjevu priložite broj proizvoda
(PNC) s natpisne pločice.
Za sva druga pitanja u vezi vaše perilice
posuđa pogledajte servisnu knjižicu
isporučenu s vašim uređajem.
info.test@dishwasher-production.com
6. POSTAVKE
6.1 Način rada za odabir
programa i korisnički način
rada
Kada je uređaj u načinu rada odabira
programa, može se postaviti program i
ući u korisnički način rada.
Postavke dostupne u korisničkom
načinu rada:
• Razina omekšivača vode u skladu s
tvrdoćom vode.
• Uključenje ili isključenje obavijesti o
praznom spremniku sredstva za
ispiranje.
• Razinu sredstva za ispiranje u skladu
sa željenom dozom.
• Uključenje ili isključenje zvučnog
signala za završetak programa.
• Aktivacija ili deaktivacija funkcije
AirDry.
Zbog toga što uređaj pohranjuje
spremljene postavke, nije ga potrebno
konfigurirati prije svakog ciklusa.
Kako postaviti način rada za
odabir programa
Uređaj je u načinu rada za odabir
programa kad zaslon prikazuje broj
programa P1.
Nakon uključenja, uređaj je standardno u
načinu rada za odabir programa. Ako
nije, postavite način rada za odabir
programa na sljedeći način:
Pritisnite i držite RESET dok je uređaj u
načinu rada odabira programa.
Kako ući u korisnički način
rada
Provjerite je li uređaj u načinu rada
'Odabir programa'.
Za ulazak u korisnički način rada,
istodobno pritisnite i zadržite
indikatori
,
,
,
i
bljeskati a zaslon je prazan.
i
dok
ne počne
HRVATSKI
6.2 Omekšivač vode
11
postaviti ispravnu razinu omekšivača
vode kako bi se osigurali dobri rezultati
pranja.
Omekšivač vode uklanja minerale iz
vode koji bi imali negatrivan utjecaj na
rezultate pranja i na uređaj.
Uključenje opcija često
povećava potrošnju vode i
električne energije, kao i
trajanje programa. Što je
viša razina omekšivača
vode, potrošnja je veća a
trajanje duže.
Što je više tih minerala, to je voda tvrđa.
Tvrdoća vode mjeri se sljedećim
ekvivalentnim ljestvicama.
Omekšivač vode treba podesiti u skladu
s tvrdoćom vode na vašem području.
Podatke možete dobiti od lokalnog
vodoopskrbnog poduzeća. Važno je
Tvrdoća vode
Njemački
stupnjevi (°dH)
Francuski
stupnjevi (°fH)
mmol / l
Clarke
stupnjevi
Razina omekšiva‐
ča vode
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Tvorničke postavke.
2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.
Neovisno o vrsti korištenog
deterdženta, postavite odgovarajuću
tvrdoću vode kako biste održavali
indikator dopunjevanja soli aktivnim.
Višenamjenske tablete koje
sadrže sol nisu dovoljno
učinkovite za omekšavanje
tvrde vode.
Kako postaviti razinu
omekšivača vode
Provjerite je li uređaj u korisničkom
načinu rada.
1. Pritisnite
.
•
Indikatori
isključeni.
,
,
i
•
•
Indikator
još uvijek bljeska.
Na zaslonu se prikazuje
trenutačna postavka: npr.
razina 5.
su
=
2. Uzastopce pritišćite
za promjenu
postavke.
3. Za potvrdu postavke pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
12
www.aeg.com
6.3 Obavijest o ispražnjenosti
sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje pomaže u sušenju
posuđa bez mrlja i pruga. Automatski se
ispušta tijekom faze ispiranja vrućom
vodom.
Ako je spremnik sredstva za ispiranje
prazan, indikator sredstva za ispiranje
uključuje se kako bi vas obavijestio da
trebate dodati sredstvo za ispiranje. Ako
su rezultati sušenja tijekom uporabe
samo kombiniranih tableta s
deterdžentom zadovoljavajući, moguće
je isključiti obavijest o dopunjavanju
sredstva za ispiranje. Ipak, za najbolje
rezultate sušenja, uvijek koristite
sredstvo za ispiranje.
Ako koristite standardni deteržent ili
višenamjenske tablete s deterdžentom,
uključite obavijest kako biste indikator za
dopunjavanje sredstva za ispiranje držali
uključenim.
Kako isključiti obavijest
spremnika sredstva za
ispiranje
Provjerite je li uređaj u korisničkom
načinu rada.
1. Pritisnite
.
•
Indikatori
isključeni.
,
,
i
su
•
•
Indikator
još uvijek bljeska.
Na zaslonu se prikazuje
trenutačna postavka.
–
= deaktivirana je
obavijest o praznom
spremniku sredstva za
ispiranje.
–
= aktivira se obavijest o
praznom spremniku sredstva
za ispiranje.
2. Za promjenu postavke pritisnite
.
3. Za potvrdu postavke pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
6.4 Razina sredstva za
ispiranje
Možete postaviti ispuštenu količinu
sredstva za ispiranje između razina 1
(minimalna količina) i 6 (maksimalna
količina). Razina 0 isključuje spremnik
sredstva za ispiranje i neće se ispuštati
sredstvo za ispiranje.
Tvorničke postavke: razina 4.
Kako postaviti razinu
sredstva za ispiranje
Provjerite je li uređaj u korisničkom
načinu rada.
1. Pritisnite
.
•
Indikatori
isključeni.
,
•
•
Indikator
nastavlja bljeskati.
Na zaslonu se prikazuje
,
i
su
trenutačna postavka: npr.
=
razina 4.
– Razine ispiranja su od 0A do
6A gdje razina 0A znači da se
ispiranje ne koristi.
2. Uzastopce pritišćite
za promjenu
postavke.
3. Za potvrdu postavke pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
6.5 Zvučni signali
Zvučni signali oglašavaju se kad dođe do
kvara uređaja. Zvučne signale nije
moguće isključiti.
Zvučni signal oglašava se i po završetku
programa. Po zadanim postavkama, taj
zvučni signal je isključen ali ga je
moguće uključiti.
Način uključivanja zvučnog
signala za završetak
programa
Provjerite je li uređaj u korisničkom
načinu rada.
1. Pritisnite
.
•
Indikatori
isključeni.
•
•
još uvijek bljeska.
Indikator
Na zaslonu se prikazuje
trenutačna postavka.
–
,
,
i
su
= isključi se zvučni
signal.
HRVATSKI
–
= uključi se zvučni signal.
2. Za promjenu postavke pritisnite
.
3. Za potvrdu postavke pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
AirDry se automatski uključuje sa svim
programima osim s
primjenjivo).
(ako je
OPREZ!
Ako djeca imaju pristup
uređaju, preporučuje se
isključiti AirDry jer otvaranje
vrata može predstavljati
opasnost.
6.6 AirDry
Opcija AirDry poboljšava rezultate
sušenja uz manju potrošnju energije.
Kako isključiti AirDry
Provjerite je li uređaj u korisničkom
načinu rada.
1. Pritisnite
Tijekom faze sušenja, vrata
se automatski otvaraju i
ostaju pritvorena.
OPREZ!
Ne pokušavajte zatvoriti
vrata uređaja tijekom 2
minute nakon automatskog
otvaranja. To može
prouzročiti oštećenja
uređaja.
Ako se nakon toga vrata
zatvore na još 3 minute,
program koji u tijeku prekida
se.
.
•
Indikatori
isključeni.
•
•
Indikator
još uvijek bljeska.
Na zaslonu se prikazuje
trenutačna postavka.
= AirDry je isključeno.
–
–
,
,
i
su
= AirDry je uključeno.
2. Za promjenu postavke pritisnite .
3. Za potvrdu postavke pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
7. OPCIJE
Željene opcije moraju se
aktivirati svaki put prije
početka programa.
Nije moguće uključiti ili
isključiti opcije dok je
program u tijeku.
Nisu sve opcije međusobno
kompatibilne. Ako ste
odabrali nekompatibilne
opcije, uređaj će automatski
deaktivirati jednu ili više njih.
Ostati će uključeni samo
indikatori još uvijek
uključenih opcija.
13
14
www.aeg.com
Ako opcija nije primjenjiva
na program, odgovarajući
indikator je isključen ili brzo
bljeska nekoliko sekundi, a
zatim se isključuje.
Uključenje opcija može
utjecati na potrošnju vode i
električne energije, kao i na
trajanje programa.
7.1 SprayZone
Opcija SprayZone pruža najbolje
rezultate pranja za jako zaprljane
predmete. Ta opcija radi unutar
određenog područja u donjoj košari i
osigurava najviši tlak i temperaturu vode.
OPREZ!
Osigurajte da predmeti
postavljeni na SprayZone ne
blokiraju mlaznice.
Kako uključiti SprayZone
Pritisnite .
Uključen je odgovarajući indikator.
Na zaslonu se prikazuje ažurirano
trajanje programa.
Rezultati programa su isti kao i kod
uobičajenog trajanja programa. Rezultati
sušenja mogu se smanjiti.
Ova opcija povećava tlak i temperaturu
vode. Faze pranja i sušenja su kraće.
Prema zadanim postavkama, opcija
TimeSaver je isključena, ali se može
aktivirati ručno.
Kako uključiti TimeSaver
Pritisnite
.
Uključen je odgovarajući indikator.
Na zaslonu se prikazuje ažurirano
trajanje programa.
7.3 XtraHygiene
Ta opcija pruža bolje higijenske rezultate
držeći temperaturu na 70 °C najmanje 10
minuta tijekom zadnje faze ispiranja.
Kako uključiti XtraHygiene
Pritisnite
.
Uključen je odgovarajući indikator.
Na zaslonu se prikazuje ažurirano
trajanje programa.
7.2 TimeSaver
Opcija TimeSaver omogućuje
skraćivanje trajanja odabranog programa
za približno 50%.
8. PRIJE PRVE UPOTREBE
1. Provjerite odgovara li trenutna
postavka omekšivača vode tvrdoći
vode. Ako nije, prilagodite razinu
omekšivača vode.
2. Napunite spremnik za sol.
3. Napunite spremnik sredstva za
ispiranje.
4. Otvorite slavinu.
5. Pokrenite program za uklanjanje svih
zaostalih ostataka koji mogu biti u
uređaju. Ne koristite deterdžent i ne
stavljajte posuđe u košare.
Nakon pokretanja programa, uređaj puni
smolu u omekšivač vode, do 5 minuta.
Faza pranja započinje tek kada se ovaj
postupak dovrši. Postupak se periodički
ponavlja.
8.1 Spremnik za sol
OPREZ!
Koristite samo grubu sol
namijenjenu za perilice
posuđa. Fina sol povećava
rizik od korozije.
Sol se koristi za nadopunu smole u
omekšivač vode te kako bi se osigurali
dobri rezultati pranja u svakodnevnoj
uporabi.
HRVATSKI
Kako puniti spremnik za sol
1. Okrenite poklopac spremnika za sol
u smjeru suprotnom od smjera
kazaljke na satu i skinite ga.
2. Stavite 1 litru vode u spremnik za sol
(samo prvi put).
3. Spremnik za sol napunite solju za
perilicu posuđa (dok se ne napuni).
15
8.2 Kako napuniti spremnik
sredstva za ispiranje
A
B
C
OPREZ!
Koristite isključivo sredstva
za ispiranje posebno
napravljena za perilice
posuđa.
4. Pažljivo protresite cijev za ručicu, da
zrnca uđu unutra.
5. Uklonite sol oko otvora spremnika
soli.
6. Okrenite čep spremnika za sol u
smjeru kazaljke na satu kako biste ga
zatvorili.
1. Otvorite poklopac (C).
2. Napunite spremnik (B) dok sredstvo
za ispiranje ne dosegne oznaku
''MAX''.
3. Proliveno sredstvo za ispiranje
uklonite upijajućom krpom kako biste
spriječili stvaranje prevelike količine
pjene.
4. Zatvorite poklopac. Provjerite da se
poklopac zaključava na mjestu.
Kada indikator (A) postane
proziran, napunite spremnik
sredstva za ispiranje.
OPREZ!
Voda i sol mogu izlaziti iz
spremnika za sol tijekom
punjenja. Nakon što
napunite spremnik za sol
odmah pokrenite najkraći
program kako biste spriječili
koroziju. Ne stavljajte
posuđe u košare.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
1. Otvorite slavinu.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
Provjerite je li uređaj u načinu rada
'Odabir programa'.
•
Ako je indikator soli uključen,
napunite spremnik za sol.
• Ako je indikator sredstva za
ispiranje uključen, napunite
spremnik sredstva za ispiranje.
3. Napunite košare.
4. Dodajte deterdžent.
16
www.aeg.com
5. Postavite i pokrenite odgovarajući
program koji odgovara vrsti i
zaprljanosti punjenja.
9.1 Upotreba deterdženta
A
B
Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program.
sve dok se
2. Uzastopce pritišćite
na zaslonu ne prikaže željeno
vrijeme odgode (od 1 do 24 sata).
Uključen je indikator
.
3. Za pokretanje odbrojavanja zatvorite
vrata uređaja.
Za vrijeme odbrojavanja možete povećati
vrijeme odgode, no ne možete promijeniti
odabir programa i opcija.
Po dovršetku odbrojavanja pokreće se
program.
C
OPREZ!
Upotrebljavajte samo
sredstva za pranje
napravljena za perilice
posuđa.
1. Pritisnite tipku (A) za otvaranje
poklopca (C).
2. Stavite deterdžent u prašku ili tablete
u odjeljak (B).
3. Ako program ima fazu omekšavanja,
stavite malu količinu deterdženta u
unutarnji dio vrata uređaja.
4. Zatvorite poklopac. Provjerite da se
poklopac zaključava na mjestu.
9.2 Odabir i pokretanje
programa
Pokretanje programa
1. Vrata uređaja držite odškrinuta.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
Provjerite je li uređaj u načinu rada
'Odabir programa'.
3. Pritiščite
dok se na zaslonu ne
prikaže odabrani program. Na
zaslonu će se otprilike 3 sekunde
prikazivati broj programa, a zatim
trajanje programa.
4. Postavite odgovarajuće opcije.
5. Za pokretanje programa zatvorite
vrata uređaja.
Poništavanje odgode početka
tijekom odbrojavanja
Kada poništite odgodu početka, morate
ponovno postaviti program i opcije.
Pritisnite i držite RESET dok je uređaj u
načinu rada odabira programa.
Otkazivanje programa
Pritisnite i držite RESET dok je uređaj u
načinu rada odabira programa.
Prije pokretanja novog programa
provjerite nalazi li se deterdžent u
spremniku za deterdžent.
Otvaranje vrata dok uređaj
radi
Otvaranje vrata dok je program u tijeku
zaustavlja uređaj. To može utjecati na
potrošnju energije i trajanje programa.
Nakon zatvaranja vrata, uređaj nastavlja
raditi od točke u kojoj je prekinuo rad.
Ako su vrata otvorena dulje
od 30 sekundi tijekom faze
sušenja, program u tijeku će
se prekinuti. To se neće
dogoditi ako je vrata otvorila
funkcija AirDry.
Kraj programa
Kada je program završen, na zaslonu se
prikazuje 0:00. Indikator
je uključen.
HRVATSKI
Sve tipke su interakvine osim tipke za
uključivanje/isključivanje.
1. Pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje ili pričekajte da uređaj
automatski dektivira funkciju Auto
Off.
Ako vrata otvorite pre aktiviranja
funkcije Auto Off, uređaj se
automatski deaktivira.
2. Zatvorite zamku za vodu.
17
Funkcija Auto Off
Ova funkcija smanjuje potrošnju energije
automatski deaktivirajući uređaj dok ne
radi.
Ta funkcije se uključuje:
• 5 minuta nakon završetka programa.
• Nakon 5 minuta ako program nije
započeo.
10. SAVJETI
10.1 Općenito
Slijedite savjete ispod kako biste
osigurali optimalne rezultate pranja i
sušenja u svakodnevnoj upotrebi te
pomoći u očuvanju okoliša.
•
•
•
•
•
•
Veće naslage hrane s posuđa bacite
u kantu za smeće.
Ne ispirite posuđe ručno prije
stavljanja u perilicu. Kad je potrebno,
odaberite program s fazom
predpranja.
Uvijek upotrijebite cijeli prostor
košara.
Pazite da se predmeti u košari
međusobno ne dodiruju ili ne
prekrivaju. Samo tada voda može u
potpunosti dosegnuti i oprati posuše.
Možete odvojeno upotrebljavati
deterdžent za perilice posuđa,
sredstvo za ispiranje i sol za perilice
posuđa ili možete upotrebljavati
višenamjenske tablete s
deterdžentom (npr. "Sve u 1").
Slijedite upute na pakiranju.
Odaberite program u skladu s vrstom
rublja i stupnjem onečišćenjal.
nudi najučinkovitiju uporabu vode i
potrošnju energije.
10.2 Upotreba soli, sredstva
za ispiranje i deterdženta
•
•
Upotrebljavajte samo sol, sredstvo za
ispiranje i deterdžent napravljene za
perilice posuđa. Ostali proizvodi mogu
prouzročiti oštećenja na uređaju.
Ipak, u područjima s vrlo tvrdom
vodom preporučujemo uporabu samo
deterdženta (u prašku, gelu,
tabletama bez dodatnih funkcija),
sredstva za ispiranje i soli za perilice
•
•
posuđa odvojeno, za optimalne
rezultate pranja i sušenja.
Deterdžent u tabletama ne otapa se
do kraja prilikom korištenja kratkih
programa. Kako bi se spriječila pojava
tragova deterdženta na posuđu
preporučujemo upotrebu sredstva za
pranje u tabletama samo za duže
programe pranje.
Nemojte koristiti više od točne količine
sredstva za pranje. Pogledajte upute
na pakiranju deterdženta.
10.3 Što treba napraviti kada
prestanete upotrebljavati
kombinirane tablete s
deterdžentom
Prije nego što započnete odvojeno
upotrebljavati deterdžent, sol i sredstvo
za ispiranje, obavite sljedeće korake:
1. Postavite najvišu razinu omekšivača
vode.
2. Provjerite jesu li spremnik za sol i
spremnik sredstva za ispiranje puni.
3. Pokrenite najkraći program s fazom
ispiranja. Ne dodajite deterdžent i ne
punite košare.
4. Kada program završi, podesite
omekšivač vode prema tvrdoći vode
u vašem području.
5. Podesite ispuštenu količinu sredstva
za ispiranje.
6. Aktivirajte obavijest o praznom
spremniku sredstva za ispiranje.
10.4 Punjenje košara
•
Uređaj koristite samo za pranje
predmeta sigurnih za pranje u perilici
posuđa.
18
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U uređaju ne perite predmete od
drveta, roga, aluminija, kositra i bakra.
Nemojte u uređaju prati predmete koji
mogu apsorbirati vodu (spužve,
kućanske krpe).
Sa posuđa uklonite velike ostatke
hrane.
Prije pranja u uređaju, potopite
posuđe sa zagorenom hranom u vodi.
Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i
lonce) otvorom okrenutim prema
dolje.
Provjerite da se stakleni predmeti ne
dodiruju.
Lagano posuđe stavite u gornju
košaru. Pazite da se posuđe ne može
slobodno pomicati.
Pribor za jelo i male predmete stavite
u ladicu za pribor za jelo.
Prije početka programa provjerite
mogu li se mlaznice slobodno kretati.
•
•
•
•
•
•
•
su filtri čisti i pravilno postavljeni.
je poklopac spremnika za sol čvrsto
zatvoren.
mlaznice nisu začepljene.
u uređaju ima dovoljno soli za perilicu
posuđa i sredstva za ispiranje (osim
ako koristite višenamjenske tablete).
je položaj predmeta u košari ispravan.
je program prikladan za vrstu rublja i
stupanj zaprljanosti.
Upotrebljava se odgovarajuća količina
deterdženta.
10.6 Pražnjenje košara
1. Ostavite posuđe da se ohladi prije
nego ga izvadite iz uređaja. Vrući
predmeti mogu se lako oštetiti.
2. Prvo ispraznite donju košaru, zatim
gornju košaru.
Nakon završetka programa,
na unutarnjim površinama
uređaja još se može
zadržavati voda.
10.5 Prije pokretanja
programa
Prije pokretanja odabranog programa,
uvjerite se da:
11. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
UPOZORENJE!
Prije održavanja, uređaj
isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
Nečisti filtri i začepljene
mlaznice negativno utječu
na rezultate pranja. Redovito
provjeravajte te elemente i,
ako je potrebno, očistite ih.
•
•
11.2 Vanjsko čišćenje
11.1 Čišćenje unutrašnjosti
•
•
•
•
•
Mekom i vlažnom krpom pažljivo
očistite uređaj uključujući i gumenu
brtvu na vratima.
Za održavanje značajki vašeg
uređaja, najmanje jednom u dva
mjeseca koristite proizvod za čišćenje
posebno napravljen za perilice rublja.
Pažljivo slijedite upute na pakiranju
proizvoda.
Koristite program
rezultate čišćenja.
za optimalne
Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, čvrste alate, jake kemikalije,
jastučiće za ribanje ili otapala.
Redovita uporaba programa kratkog
tajanja može uzrokovati nakupljanje
masnoće i kamenca u uređaju.
Najmanje dva puta mjesečno obavite
program dugog trajanja kako bi se
spriječilo nakupljanje.
•
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom.
Koristite isključivo neutralni
deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje ili
otapala.
11.3 Čišćenje filtara
Sustav filtra sastoji se od 3 dijela.
HRVATSKI
19
C
B
A
1. Okrenite filtar (B) u smjeru
suprotnom od smjera kazaljki na satu
i skinite ga.
5. Provjerite da u ili oko ruba dna nema
ostataka hrane ili prljavštine.
6. Vratite plosnati filtar na mjesto (A).
Osigurajte da je pravilno postavljen
ispod 2 vodilice.
7. Sastavite filtre (B) i (C).
8. Vratite filtar (B) u plosnati filtar (A).
Okrenite ga u smjeru kazaljki na satu
dok se ne zaključa.
2. Izvadite filtar (C) iz filtra (B).
3. Skinite plosnati filtar (A).
4. Operite filtre.
OPREZ!
Neispravan položaj filtara
može uzrokovati slabe
rezultate pranja i oštećenje
uređaja.
20
www.aeg.com
11.4 Čišćenje gornje
mlaznice
Preporučujemo redovito čišćenje gornje
mlaznice kako bi se izbjeglo stvaranje
naslaga koje će začepiti rupice.
4. Za postavljanje mlaznice natrag,
pritisnite mlaznicu prema gore i
istovremeno je okrenite u smjeru
suprotno od kazaljki na satu dok se
ne zaključa.
Začepljene rupice mogu uzrokovati
nezadovoljavajuće rezultate pranja.
1. Izvucite gornju košaru.
2. Za skidanje mlaznice s košare,
pritisnite mlaznicu prema gore i
istovremeno je okrenite u smjeru
kazalji na satu.
3. Mlaznicu isperite pod tekućom
vodom. Za uklanjanje čestica
prljavštine iz rupica upotrijebite alat
sa šiljkom, npr. čačkalicu.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Nepravilan popravak uređaja
može uzrokovati opasnost
za sigurnost korisnika. Sve
popravke mora provoditi
kvalificirano osoblje.
Većinu problema moguće je riješiti
bez potrebe kontaktiranja ovlaštenog
servisnog centra.
Pogledajte tablicu ispod za informacije o
mogućim problemima.
Kod nekih kvarova zaslon prikazuje šifru
alarma.
HRVATSKI
Problem i šifra alarma
Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne možete uključiti.
•
•
Program ne započinje s ra‐
dom.
•
•
•
Uređaj se ne puni vodom.
Na zaslonu se prikazuje
ili
.
Uređaj ne izbacuje vodu.
Na zaslonu se prikazuje
•
•
•
•
•
21
Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u utični‐
cu.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osi‐
gurača.
Provjerite jesi li vrata uređaja zatvorena.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili
pričekajte završetak odbrojavanja.
Uređaj nadopunjava smolu u omekšivaču vode. Postu‐
pak traje približno 5 minuta.
Provjerite je li slavina otvorena.
Provjerite da tlak u dovodu vode nije prenizak. Ovu in‐
formaciju potražite kod lokalnog distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Provjerite da filtar u dovodnom crijevu nije začepljen.
Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno ili
savijeno.
•
•
•
•
Provjerite da sifon nije začepljen.
Provjerite je li filtar u odvodnom crijevu začepljen.
Provjerite je li unutarnji sustav filtra začepljen.
Provjerite je li odvodno crijevo napuknuto ili savijeno.
•
Zatvorite slavinu za vodu i obratite se ovlaštenom servi‐
su.
Tijekom rada uređaj se više
puta zaustavlja i pokreće.
•
To je normalno. On osigurava optimalne rezultate
čišćenja i uštedu energije.
Program predugo traje.
•
Ako je postavljena opcija odgode početka, poništite od‐
godu ili pričekajte završetak odbrojavanja.
Uključite opciju TimeSaver za skraćivanje trajanja pro‐
grama.
Uključenje opcija može produljiti trajanje programa.
.
Uključen je uređaj za zaštitu
od poplave.
Na zaslonu se prikazuje
.
•
•
Preostalo vrijeme na
•
zaslonu povećava se i
preskače gotovo na kraj pro‐
grama.
To nije kvar. Uređaj ispravno radi.
Postoji malo curenje iz vrata
uređaja.
•
Uređaj nije dobro niveliran. Otpustite ili pritegnite
prilagodljivu nožicu (ako je primjenjivo).
Vrata uređaja nisu centrirana u unutrašnjosti. Podesite
stražnju nožicu (ako je primjenjivo).
Vrata uređaja teško se
zatvaraju.
•
•
•
Uređaj nije dobro niveliran. Otpustite ili pritegnite
prilagodljivu nožicu (ako je primjenjivo).
Dijelovi posuđa i pribora za jelo strše iz košara.
22
www.aeg.com
Problem i šifra alarma
Mogući uzrok i rješenje
Iz uređaja se čuje zvuk
kucanja.
•
Uređaj uzrokuje iskakanje
zaštitne sklopke.
•
Posuđe i pribor za jelo u košarama nisu ispravno raspo‐
ređeni. Pogledajte letak za punjenja košara.
Pazite da se mlaznice mogu slobodno vrtjeti.
•
Jakost struje nije dovoljna za istodobnu opskrbu svih
uređaja u upotrebi. Provjerite amperažu utičnice i kapa‐
citet mjerača ili isključite jedan od uređaja koji radi.
Interni električni kvar uređaja. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
•
Za druge moguće uzroke
pogledajte "Prije prve
uporabe", "Svakodnevna
uporaba" ili"Savjeti".
Za šifre alarma koje nisu opisane u
tablici, kontaktirajte ovlašteni servisni
centar.
Kad ste provjerili uređaj, isključite ga pa
ponovno uključite. Ako i dalje dolazi do
kvara, obratite se servisnom centru.
12.1 Rezultati pranja i sušenja nisu zadovoljavajući
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Loši rezultati pranja.
•
•
•
•
Nezadovoljavajući rezultati
sušenja.
•
•
•
•
•
Bijele crte i mrlje ili plavičasti
slojevi na čašama i posuđu.
•
Na čašama i posuđu ostaju
mrlje i osušene kapljice vode.
•
•
•
Pogledajte poglavlje "Svakodnevna upotreba",
"Savjet" i letak za punjenja košara.
Upotrijebite intenzivnije programe pranja.
Da biste oprali jako zaprljano bijelo rublje, upotrijebite
opciju SprayZone.
Očistite mlaznice i filtar. Pogledajte poglavlje
„Čišćenje i održavanje“.
Servisi za postavljanje stola ostavljeni su predugo u
uređaju.
Nema sredstva za ispiranje ili nedovoljna količina
sredstva za ispiranje. Postavite spremnik sredstva za
ispiranje na višu razinu.
Plastične predmete možda će trebati osušiti ručnikom.
Za najbolje performanse sušenja uključite AirDry.
Preporučujemo stalnu upotrebu sredstva za ispiranje
čak i u kombinaciji s višenamjenskim tabletama.
Ispuštena količina sredstva za ispiranje je prevelika.
Postavite razinu sredstva za ispiranje na neku nižu.
Količina deterdženta bila je prevelika.
Ispuštena količina sredstva za ispiranje nije dovoljna.
Prilagodite razinu sredstva za ispiranje za neku nižu.
Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Posuđe je mokro.
•
•
•
•
•
23
Za najbolje performanse sušenja uključite AirDry.
Program nema fazu sušenja ili ima fazu sušenja s
niskom temperaturom.
Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.
Uzrok može biti kvaliteta kombiniranog deterdženta u
tabletama. Isprobajte drugu marku ili aktivirajte
spremnik sredstva za ispiranje i koristite sredstvo za
ispiranje zajedno s višenamjenskim tabletama.
Unutrašnjost uređaja je mokra. •
To nije kvar uređaja. Vlažan zrak kondenzira se na
stjenkama uređaja.
Tijekom pranja stvara se neo‐
bična pjena.
•
Upotrebljavajte deterdžente namijenjene samo za pe‐
rilice posuđa.
Curi spremnik sredstva za ispiranje. Kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Na jedaćem priboru nalaze se
tragovi hrđe.
•
Na kraju programa postoje
ostaci deterdženta u
spremniku.
•
•
•
•
•
Unutrašnjost uređaja neugod‐
no miriše.
U vodi za pranje previše je soli. Pogledajte poglavlje “
Podešavanje omekšivača vode”.
Pribor za jelo od srebra i nehrđajućeg čelika nije po‐
stavljen odvojeno. Izbjegavajte postavljanje predmeta
od srebra i nehrđajućeg čelika međusobno blizu.
Tableta s deterdžentom se zaglavila u spremniku i za‐
to nije potpuno ispravna vodom.
Voda ne može isprati deterdžent iz spremnika. Pazite
da mlaznice nisu blokirane ili začepljene.
Pazite da predmeti u košarama ne sprječavaju
otvaranje poklopca spremnika za deterdžent.
•
Pogledajte “Unutrašnje čišćenje”.
•
Pokrenite program
sa sredstvom za uklanjanje
kamenca ili proizvodom za šišćenje napravljenim za
perilice posuđa..
Naslage kamenca na posuđu i •
priboru za jelo, u unutrašnjosti
uređaja i na unutrašnjosti vra‐ •
ta.
•
•
•
•
•
•
Razina soli je niska; provjerite indikator za dodavanje
soli.
Poklopac spremnika za sol je labav.
Voda iz slavine je tvrda. Pogledajte poglavlje “
Podešavanje omekšivača vode”.
Koristite sol i regeneraciju omekšivača vode, čak i kad
se koriste višenamjenske tablete. Pogledajte
poglavlje “Podešavanje omekšivača vode”.
Pokrenite program
sa sredstvom za čišćenje na‐
pravljenim za perilice posuđa.
Pogledajte “Unutrašnje čišćenje”.
Isprobajte drugi deterdžent.
Obratite se proizvođaču deterdženta.
24
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Posuđe i pribor za jelo bez
sjaja su, promijenjenih boja i
otkrhnuti.
•
•
•
•
Pazite da u uređaju perete samo predmete koji su
prikladni za pranje u perilici posuđa.
Pažljivo punite i praznite košaru. Pogledajte letak za
punjenja košara.
Osjetljive predmete stavite u gornju košaru.
Za pranje osjetljivih predmeta i staklenih predmeta,
odaberite poseban program. Pogledajte "Programi".
Za druge moguće uzroke
pogledajte "Prije prve
uporabe", "Svakodnevna
uporaba" ili"Savjeti".
13. INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
AEG
Model
FSE63716P 911434498
Nazivni kapacitet (broj standardnih kompleta posuđa za 15
standardni ciklus pranja)
razred energetske učinkovitosti
A+++
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi 280 stan‐
dardnih ciklusa pranja uz uporabu hladne vode i
potrošnju uz načine rada sa smanjenom snagom.
Stvarna potrošnja energije ovisiti će o načinu uporabe
uređaja.
241
Potrošnja energije standardnog ciklusa pranja (kWh)
0.857
Potrošnja energije u stanju isključenosti (W)
0.10
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W)
5.0
Potrošnja vode u litrama godišnje na osnovi 280 stan‐
3080
dardnih ciklusa pranja. Stvarna potrošnja vode ovisiti će
o načinu uporabe uređaja.
Razred učinkovitosti sušenja na skali od G (najniža
učinkovitost) do A (najviša učinkovitost)
A
"Standardni program" je standardni ciklus pranja na koji
se odnose informacije na etiketi i u podacima o uređaju.
Taj program prikladan je za pranje normalno zaprljanog
pribora za jelo i najučinkovitiji je program u pogledu
kombinirane potrošnje energije i vode. Označen je kao
"Eko" program.
Trajanje programa za standardni ciklus pranja izražen u 235
minutama
HRVATSKI
Trajanje stanja mirovanja u minutama
5
Razina snage zvuka (db(A) re 1pW)
44
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Da
25
14. DODATNE TEHNIČKE INFORMACIJE
Dimenzije
Širina / visina / dubina (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Spajanje na električnu mre‐
Napon (V)
200 - 240
žu 1)
Frekvencija (Hz)
50 - 60
Tlak dovoda vode
bar (minimalni i maksimalni)
0.5 - 8
MPa (minimalni i maksimalni)
0.05 - 0.8
Hladna ili topla voda 2)
maks. 60 °C
Dovod vode
1) Pogledajte nazivnu pločicu za ostale vrijednosti.
2) Ako topla voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr. solarni paneli), upotrijebite toplu vodu kako
biste smanjili potrošnju energije.
15. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
26
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 27
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................28
3. POPIS PRODUKTU............................................................................................ 30
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 31
5. PROGRAMY....................................................................................................... 31
6. NASTAVENIA..................................................................................................... 34
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE........................................................................................37
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 38
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 39
10. TIPY A RADY....................................................................................................41
11. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE....................................................................... 42
12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV................................................................... 45
13. INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU.......................................................................48
14. DODATOČNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE......................................................49
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
27
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.
Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim
zvieratám, aby sa k nim priblížili.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a iných pracovných
prostrediach,
– pre klientov v hoteloch, moteloch, penziónoch a
iných ubytovacích zariadeniach.
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí
byť medzi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Dodržiavajte maximálne množstvo 15 súprav riadu.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Príbor vložte do košíka na príbor s ostrými koncami
smerom nadol alebo ho vložte do zásuvky na príbor
vo vodorovnej polohe s ostrými hranami smerom
nadol.
Spotrebič nenechávajte s otvorenými dverami bez
dozoru, aby ste predišli náhornému šliapnutiu na
spotrebič.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Ak má spotrebič na základni vetracie otvory, nesmú
byť zakryté napr. kobercom.
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Spotrebič z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte pred jeho
nainštalovaním do zabudovanej
štruktúry.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
•
•
•
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na mieste, kde teplota
môže klesnúť pod 0 °C.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
SLOVENSKY
29
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Tento spotrebič je vybavený 13 A
sieťovou zástrčkou. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite iba 13 A ASTA (BS 1362)
poistku (Iba Veľká Británia a Írsko).
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
Prívodná hadica na vodu má
bezpečnostný ventil a puzdro s
vnútorným elektrickým káblom.
•
VAROVANIE!
Nebezpečné napätie.
Ak je prívodná hadica poškodená,
okamžite zatvorte vodovodný kohútik
a vytiahnite zástrčku zo zásuvky
elektrickej siete. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko, aby
vymenili prívodnú hadicu.
2.4 Použitie
•
•
•
•
•
•
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Umývacie prostriedky do umývačky
sú nebezpečné. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny na obale
umývacieho prostriedku.
Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte
sa s ňou.
Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým
sa neskončí program. Na riade môžu
zostať zvyšky umývacieho
prostriedku.
Na otvorené dvierka spotrebiča si
nesadajte ani na ne nestúpajte.
Ak otvoríte dvierka, keď je spustený
program, zo spotrebiča môže uniknúť
horúca para.
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
30
www.aeg.com
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
•
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. POPIS PRODUKTU
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Stropné sprchovacie rameno
Horné sprchovacie rameno
Dolné sprchovacie rameno
Filtre
Typový štítok
Zásobník na soľ
Vetrací otvor
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor je svetelný ukazovateľ,
ktorý sa objavuje na podlahe pod
dvierkami spotrebiča.
•
•
•
Po spustení programu sa rozsvieti
červený ukazovateľ a ostane svietiť
počas trvania programu.
Po skončení programu sa rozsvieti
zelený ukazovateľ.
Keď má spotrebič poruchu, svetelný
ukazovateľ bliká načerveno.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Dávkovač leštidla
Dávkovač umývacieho prostriedku
Dolný kôš
Horný kôš
Priehradka na príbor
Funkcia Beam-on-Floor sa
vypne, keď je spotrebič
vypnutý.
Keď sa počas fázy sušenia
zapne AirDry, svetelná
indikácia na podlahe nemusí
byť úplne viditeľná. Ak
chcete zistiť, či sa skončil
cyklus, pozrite sa na
ovládací panel.
SLOVENSKY
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
1
2
3
4
5
2
3
Tlačidlo Zap/Vyp
Displej
Delay tlačidlo
Program tlačidlo
XtraHygiene tlačidlo
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
TimeSaver tlačidlo
SprayZone tlačidlo
RESET tlačidlo
Ukazovatele
4.1 Ukazovatele
Ukazovateľ
Popis
Ukazovateľ soli. Svieti, keď je potrebné doplniť zásobník na soľ.
Ukazovateľ leštidla. Svieti, keď je potrebné doplniť dávkovač leštidla.
Ukazovateľ skončenia. Svieti po skončení programu.
5. PROGRAMY
Číslovanie programov v tabuľke (P1, P2
a pod.) zodpovedá ich poradiu na
ovládacom paneli.
Poradie programov v tabuľke nemusí
zodpovedať ich poradiu na ovládacom
paneli.
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Fázy programu
Voliteľné funkcie
P1
•
Bežné znečiste‐
nie
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
•
•
•
•
Predumytie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
XtraHygiene
SprayZone
Všetko
Porcelán, jedá‐
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
•
•
Predumytie
Umývanie od 45
°C do 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
XtraHygiene
SprayZone
1)
P2
2)
•
•
•
•
•
31
32
www.aeg.com
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Fázy programu
P6
•
Rôzne znečiste‐
nie
Porcelán, jedá‐
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
•
•
•
•
•
3)
•
P3
4)
P4
5)
P5
•
•
6)
P7
•
•
7)
•
P8
•
8)
•
Voliteľné funkcie
TimeSaver
SprayZone
•
•
Predumytie
•
Umývanie 50 °C a •
65 °C
Oplachovanie
Sušenie
Silné znečistenie
Porcelán, jedá‐
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
•
•
•
•
Predumytie
Umývanie 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
•
TimeSaver
XtraHygiene
SprayZone
Bežné znečiste‐
nie
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
•
•
•
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
XtraHygiene
SprayZone
Mierne znečiste‐
nie
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
•
•
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
•
XtraHygiene
Bežné alebo
•
mierne znečiste‐ •
nie
•
Jemný porcelán a
sklo
Umývanie 45 °C
Oplachovanie
Sušenie
Bežné znečiste‐
nie
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
Predumytie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
•
•
SLOVENSKY
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Fázy programu
P0
•
•
Bez náplne
33
Voliteľné funkcie
Samočistenie
9)
1) Tento program ponúka najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom porceláne a príbo‐
re. Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.
2) Spotrebič rozoznáva stupeň znečistenia a množstvo riadu v košoch. Automaticky upravuje teplotu a
množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
3) Tento program je vhodný na umývanie riadu s rôznym znečistením. Veľmi znečistený riad umiestnite
do dolného koša a riad s bežným znečistením do horného koša. Tlak a teplota vody v dolnom koši sú
vyššie než v hornom koši.
4) Tento program je navrhnutý na umývanie silne znečisteného riadu s vysokým tlakom vody a pri vyso‐
kej teplote.
5) Tento program je vhodný na umývanie riadu s bežným znečistením.
6) Tento program je vhodný na rýchle umytie celej alebo polovičnej náplne s čerstvým alebo miernym
znečistením.
7) Tento program reguluje teplotu vody a zabezpečuje mimoriadnu starostlivosť o chúlostivý riad predov‐
šetkým zo skla.
8) Toto je najtichší program. Čerpadlo pracuje s veľmi nízkymi otáčkami, aby sa znížila hlučnosť spotre‐
biča. Kvôli nízkym otáčkam trvá tento program dlho.
9) Tento program je navrhnutý na účinné a úsporné vyčistenie vnútra spotrebiča. Odstraňuje vodný ka‐
meň a usadenú mastnotu. Program spustite minimálne raz za 2 mesiace s odstraňovačom vodného ka‐
meňa alebo čistiacim prípravkom navrhnutým pre umývačky riadu a bez náplne.
5.1 Spotreba
Voda
(l)
Energia
(kWh)
Trvanie
(min)
P1
11
0.857
235
P2
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P6
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
P3
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P4
12.9
1.14
89
P5
10
0.9
30
Program 1)
34
www.aeg.com
Voda
(l)
Energia
(kWh)
Trvanie
(min)
P7
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
P8
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
P0
10
0.86
60 - 70
Program 1)
1) Hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v elektrickej
sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.
5.2 Informácie pre skúšobne
Ak chcete získať informácie potrebné na
preskúšanie výkonnosti (napr. podľa
EN60436), pošlite e-mail na adresu:
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok
ohľadom vašej umývačky si pozrite
servisnú knižku dodanú s vašim
spotrebičom.
info.test@dishwasher-production.com
Vo vašej žiadosti zahrňte číslo výrobku
(PNC) uvedené na typovom štítku.
6. NASTAVENIA
6.1 Režim výberu programu a
používateľský režim
Nastavenie režimu výberu
programu
Keď je spotrebič v režime výberu
programu, môžete nastaviť program a
vojsť do používateľského režimu.
Spotrebič je v režime výberu programu,
keď sa na displeji zobrazí číslo programu
P1.
Nastavenia dostupné v
používateľskom režime:
• Úroveň zmäkčovača vody podľa
tvrdosti vody.
• Zapnutie alebo vypnutie ukazovateľa
doplnenia leštidla.
• Požadované dávkovanie leštidla.
• Zapnutie alebo vypnutie zvukového
signálu na konci programu.
• Zapnutie alebo vypnutie funkcie
AirDry.
Po zapnutí je spotrebič štandardne v
režime výberu programu. Ak nie je,
nastavte režim výberu programu
nasledovným spôsobom:
Keďže si spotrebič zapamätá uložené
nastavenia, nie je potrebné ho
konfigurovať pred každým cyklom.
Skontrolujte, či je spotrebič v režime
výberu programu.
Stlačte a podržte RESET, až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
Vstup do používateľského
režimu
Ak chcete vstúpiť do používateľského
režimu, súčasne stlačte a podržte
, až kým ukazovatele
,
,
a
,
a
nezačnú blikať a displej nebude
prázdny.
SLOVENSKY
6.2 Zmäkčovač vody
35
vám poskytne miestna vodárenská
spoločnosť. Aby ste dosiahli dobré
výsledky umývania, je dôležité nastaviť
správnu hladinu zmäkčovača vody.
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály z
pritekajúcej vody, ktoré by inak mali
škodlivý vplyv na výsledky umývania a
na spotrebič.
Zmäkčenie tvrdej vody často
zvyšuje spotrebu vody a
energie ako aj trvanie
programu. Čím vyššia
úroveň zmäkčovača vody,
tým vyššia spotreba a dlhšie
trvanie.
Čím vyšší je obsah týchto minerálov, tým
tvrdšia je voda. Tvrdosť vody sa meria v
príslušných stupniciach.
Zariadenie na zmäkčovanie vody sa
musí nastaviť v závislosti od tvrdosti
vody vo vašom regióne. Informácie
ohľadne tvrdosti vody vo vašej lokalite
Tvrdosť vody
Nemecké stup‐
ne (°dH)
Francúzske
stupne (°fH)
mmol / l
Clarkove
stupne
Úroveň zmäkčova‐
ča vody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
Bez ohľadu na druh použitého
umývacieho prostriedku nastavte
vhodnú úroveň tvrdosti vody, aby
zostal ukazovateľ doplnenia soli
aktívny.
Kombinované umývacie
tablety s obsahom soli nie sú
dostatočne účinné na
zmäkčenie tvrdej vody.
Nastavenie úrovne
zmäkčovača vody
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
1. Stlačte tlačidlo
.
•
Ukazovatele
zhasnú.
,
•
•
naďalej bliká.
Ukazovateľ
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie: napr.
,
a
= úroveň 5.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla
zmeníte nastavenie.
36
www.aeg.com
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
Nastavenie úrovne
dávkovania leštidla
6.3 Ukazovateľ doplnenia
leštidla
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
Leštidlo pomáha osušiť riad bez škvŕn a
usadenín. Uvoľňuje sa automaticky
počas fázy horúceho oplachovania.
1. Stlačte tlačidlo
Keď je zásobník na leštidlo prázdny,
rozsvieti sa ukazovateľ leštidla, aby vás
upozornil na doplnenie leštidla. Ak sú
výsledky čistenia uspokojivé iba pri
používaní kombinovaných umývacích
tabliet, môžete deaktivovať upozornenie
na doplnenie leštidla. Pre najlepší výkon
sušenia však vždy používajte leštidlo.
Ak použijete štandardný umývací
prostriedok alebo kombinované
umývacie tablety bez leštidla, indikáciu
zapnite, aby ukazovateľ doplnenia
leštidla správne fungoval.
Vypnutie ukazovateľa
doplnenia leštidla
.
,
,
a
•
Ukazovatele
zhasnú.
•
•
Ukazovateľ
naďalej bliká.
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie.
–
= ukazovateľ doplnenia
leštidla je vypnutý.
–
= ukazovateľ doplnenia
leštidla je zapnutý.
zmeníte
2. Stlačením tlačidla
nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
6.4 Úroveň dávkovania
leštidla
Množstvo uvoľneného leštidla môžete
nastaviť v škále od 1 (minimálne
množstvo) po 6 (maximálne množstvo).
Pri úrovni 0 sa vypne prívod leštidla a
žiadne leštidlo sa nebude uvoľňovať.
Nastavenie z výroby: úroveň 4.
Ukazovatele
zhasnú.
,
,
a
•
•
naďalej bliká.
Ukazovateľ
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie: napr.
= úroveň 4.
– Úrovne dávkovania leštidla v
škále od 0A do 6A, kde
úroveň 0A znamená, že sa
nepoužíva leštidlo.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla
zmeníte nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
6.5 Zvukové signály
Zvukové signály zaznejú v prípade
poruchy spotrebiča. Tieto zvukové
signály nie je možné vypnúť.
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
1. Stlačte tlačidlo
.
•
Zvukový signál môže zaznieť aj po
skončení programu. Štandardne je tento
zvukový signál vypnutý, ale môžete ho
zapnúť.
Zapnutie zvukového signálu
po skončení programu
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
1. Stlačte tlačidlo
.
•
Ukazovatele
zhasnú.
,
,
a
•
•
naďalej bliká.
Ukazovateľ
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie.
–
= zvukový signál je
vypnutý.
–
= zvukový signál je
zapnutý.
2. Stlačením tlačidla
zmeníte
nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
SLOVENSKY
6.6 AirDry
AirDry zlepšuje účinnosť sušenia pri
nižšej spotrebe energie.
37
Funkcia AirDry sa automaticky zapne so
všetkými programami okrem
dispozícii).
(ak je k
UPOZORNENIE!
Ak majú k spotrebiču prístup
deti, odporúčame vypnúť
funkciu AirDry, keďže by
mohlo otvorenie dvierok
predstavovať
nebezpečenstvo.
Vypnutie AirDry
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
Počas fázy sušenia sa
dvierka otvoria automaticky
a ostanú pootvorené.
UPOZORNENIE!
Nepokúšajte sa o zatvorenie
dvierok spotrebiča do 2
minút od automatického
otvorenia. Mohlo by to
spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
Ak neskôr zatvoríte dvierka
na ďalšie 3 minúty, spustený
program sa skončí.
1. Stlačte tlačidlo
.
•
Ukazovatele
zhasnú.
•
•
Ukazovateľ
naďalej bliká.
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie.
–
= funkcia AirDry je
vypnutá.
–
,
,
a
= funkcia AirDry je
zapnutá.
2. Stlačením tlačidla
zmeníte
nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Požadované funkcie musíte
aktivovať pred každým
spustením programu.
Voliteľné funkcie nie je
možné zapnúť či vypnúť pri
spustenom programe.
Ak nie je možné voliteľnú
funkciu použiť pre daný
program, príslušný
ukazovateľ sa nerozsvieti
alebo niekoľko sekúnd rýchlo
bliká a potom zhasne.
Nie všetky voliteľné funkcie
sú navzájom kompatibilné.
Ak ste zvolili nekompatibilné
funkcie, spotrebič
automaticky deaktivuje jednu
alebo viac funkcií. Svietiť
zostanú iba ukazovatele
aktívnych funkcií.
Zapnutie voliteľných funkcií
môže ovplyvniť spotrebu
energie a vody ako aj trvanie
programu.
7.1 SprayZone
Voliteľná funkcia SprayZone poskytuje
najlepšie výsledky umývania pre silne
znečistenú bielizeň. Táto voliteľná
funkcia účinkuje v určenej oblasti v
dolnom koši a zaisťuje najvyšší tlak vody
a teplotu.
38
www.aeg.com
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že riad
umiestnený v SprayZone
neblokuje horné sprchovacie
rameno.
Zapnutie SprayZone
Stlačte tlačidlo .
Svieti príslušný ukazovateľ.
Na displeji sa zobrazí aktualizované
trvanie programu.
7.2 TimeSaver
Štandardne je funkcia TimeSaver
vypnutá, ale môžete ju zapnúť. .
Zapnutie TimeSaver
Stlačte tlačidlo
.
Svieti príslušný ukazovateľ.
Na displeji sa zobrazí aktualizované
trvanie programu.
7.3 XtraHygiene
Táto voliteľná funkcia zabezpečuje
hygienickejšie výsledky tým, že udržiava
teplotu 70 °C minimálne 10 minút počas
poslednej fázy oplachovania.
Funkcia TimeSaver umožňuje skrátiť
trvanie zvoleného programu približne o
50%.
Zapnutie XtraHygiene
Účinnosť umývania je rovnaká ako pri
programe s bežným trvaním. Môže sa
zhoršiť účinnosť sušenia.
Stlačte tlačidlo
.
Svieti príslušný ukazovateľ.
Na displeji sa zobrazí aktualizované
trvanie programu.
Táto funkcia zvyšuje tlak a teplotu vody.
Fázy umývania a sušenia sú kratšie.
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Uistite sa, že aktuálna nastavená
úroveň zmäkčovača vody
zodpovedá tvrdosti pritekajúcej
vody. Ak nie, upravte úroveň
zmäkčovača vody.
2. Naplňte zásobník na soľ.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. Spustite program, aby ste odstránili
prípadné zvyšky z výroby, ktoré
môžu byť stále vnútri spotrebiča.
Nepoužívajte umývací prostriedok a
do košov nedávajte riad.
Po spustení programu spotrebič
vykoná obnovenie účinnosti zmäkčovača
vody, ktoré trvá až 5 minút. Fáza
umývania začne až po skončení tohto
procesu. Proces sa pravidelne opakuje.
8.1 Zásobník na soľ
UPOZORNENIE!
Používajte iba hrubozrnnú
soľ určenú pre umývačky.
Jemná soľ zvyšuje riziko
korózie.
Soľ sa používa na regeneráciu v
zmäkčovači vody a na zabezpečenie
dobrých výsledkov umývania pri
každodennom používaní.
Plnenie zásobníka na soľ
1. Otočte viečko zásobníka na soľ
doľava a vyberte ho.
2. Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter
vody (iba keď dopĺňate soľ prvýkrát).
3. Do zásobníka na soľ nasypte soľ do
umývačky (kým nebude plný).
SLOVENSKY
4. Opatrne potraste lievik za rukoväť,
aby sa dostali dnu aj posledné
granule.
5. Soľ z okolia otvoru zásobníka na soľ
odstráňte.
6. Zásobník na soľ zatvorte otočením
veka zásobníka doprava.
39
UPOZORNENIE!
Používajte výhradne leštidlo
špeciálne určené pre
umývačky riadu.
1. Otvorte veko (C).
2. Zásobník (B) naplňte tak, aby hladina
leštidla bola zarovno so značkou
„MAX”.
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe
veľkého množstva peny.
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko
zapadlo na svoje miesto.
Zásobník leštidla naplňte,
keď je ukazovateľ (A) svetlý.
UPOZORNENIE!
Pri napĺňaní zásobníka na
soľ z neho môže vytiecť
voda a soľ. Po naplnení
zásobníka na soľ okamžite
spustite najkratší program,
aby ste predišli korózii. Do
košíkov nedávajte žiaden
riad.
8.2 Naplnenie dávkovača
leštidla
A
B
C
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
Skontrolujte, či je spotrebič v režime
výberu programu.
•
Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte
zásobník na soľ.
• Ak svieti ukazovateľ leštidla,
naplňte dávkovač leštidla.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok.
40
www.aeg.com
5. Nastavte a spustite vhodný program
pre daný druh náplne a stupeň jej
znečistenia.
9.1 Používanie umývacieho
prostriedku
A
B
5. Zatvorte dvierka spotrebiča a
program sa spustí.
Spustenie programu s
posunutým štartom
1. Nastavte program.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým
sa na displeji nezobrazí požadovaný
čas posunutia (od 1 do 24 hodín).
svieti.
Ukazovateľ
3. Odpočítavanie spustíte zatvorením
dvierok spotrebiča.
Pri spustenom odpočítavaní môžete
zvýšiť čas posunutia, ale nemôžete
zmeniť program a voliteľné funkcie.
C
UPOZORNENIE!
Používajte výhradne
umývací prostriedok
špeciálne určený pre
umývačky riadu.
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (A)
otvoríte kryt (C).
2. Umývací prostriedok vo forme prášku
alebo tablety pridajte do priehradky
(B).
3. Ak má program fázu predumývania,
pridajte malé množstvo umývacieho
prostriedku do vnútornej časti dvierok
spotrebiča.
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko
zapadlo na svoje miesto.
9.2 Nastavenie a spustenie
programu
Spustenie programu
1. Dvierka spotrebiča nechajte
pootvorené.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnite. Skontrolujte, či je
spotrebič v režime výberu programu.
3. Opakovane stláčajte
, kým sa na
displeji nezobrazí číslo zvoleného
programu. Na displeji sa približne na
3 sekundy zobrazí číslo programu a
následne trvanie programu.
4. Nastavte použiteľné funkcie.
Keď sa odpočítavanie skončí, program
sa spustí.
Zrušenie posunutého štartu
počas odpočítavania
Ak zrušíte posunutý štart, bude potrebné
znovu nastaviť program a voliteľné
funkcie.
Stlačte a podržte RESET, až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
Zrušenie programu
Stlačte a podržte RESET, až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači
umývacieho prostriedku nachádza
umývací prostriedok.
Otvorenie dvierok
spusteného spotrebiča
Ak otvoríte dvierka pri spustenom
programe, spotrebič sa zastaví. Môže to
ovplyvniť spotrebu energie a trvanie
programu. Po zatvorení dvierok bude
spotrebič pokračovať od bodu, v ktorom
bol program prerušený.
Ak počas fázy sušenia
dvierka otvoríte na viac ako
30 sekúnd, spustený
program sa skončí. Nestane
sa tak pri otvorení dvierok
funkciou AirDry.
SLOVENSKY
Koniec programu
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
Po skončení programu sa na displeji
zobrazí 0:00. Svieti ukazovateľ
41
.
Všetky tlačidlá sú neaktívne, okrem
tlačidla Zap/Vyp.
1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp alebo
počkajte, kým funkcia Auto Off
automaticky nevypne spotrebič.
Ak otvoríte dvierka pred zapnutím
Auto Off, spotrebič sa automaticky
vypne.
Funkcia Auto Off
Táto funkcia znižuje spotrebu energie
automatickým vypnutím spotrebiča, keď
nie je v prevádzke.
Funkcia sa spustí:
• 5 minút po skončení programu.
• Po 5 minútach, ak sa nespustí
program.
10. TIPY A RADY
10.1 Všeobecne
Postupovanie podľa dole uvedených
typov vám zaistí optimálnu účinnosť
umývania a sušenia pri každodennom
používaní a zároveň vám pomôže
chrániť životné prostredie.
•
•
•
•
•
•
Z riadu odstráňte väčšie zvyšky jedla
a vyhoďte ich do smetného koša.
Riad ručne neoplachujte. Keď je to
potrebné, zvoľte program s fázou
predumývania.
Vždy využite celý priestor košov.
Uistite sa, že sa jednotlivé kusy riadu
v košoch nedotýkajú ani neprekrývajú.
Iba vtedy môže voda úplne dosiahnuť
a umyť riad.
Prostriedok do umývačky riadu,
leštidlo a soľ môžete používať
samostatne alebo môžete použiť
kombinované umývacie tablety (napr.
„Všetko v 1”). Postupujte podľa
pokynov na balení.
Zvoľte program podľa typu náplne a
stupňa znečistenia.
ponúka
najúspornejšie použitie vody a
najnižšiu spotrebu energie.
10.2 Používanie soli, leštidla
a umývacieho prostriedku
•
•
Používajte iba soľ, leštidlo a umývací
prostriedok pre umývačky. Iné
výrobky by mohli spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
V oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou
vodou v záujme dosiahnutia
optimálnych výsledkov umývania a
sušenia odporúčame používať
•
•
základný umývací prostriedok
(prášok, gél, tablety bez prídavných
funkcií), leštidlo a soľ samostatne.
Umývacie tablety sa pri krátkych
programoch nerozpustia úplne. Ak sa
chcete vyhnúť zvyškom umývacích
tabliet na kuchynskom riade,
odporúčame, aby ste tablety používali
pri dlhších programoch.
Nepoužívajte väčšie ako správne
množstvo umývacieho prostriedku.
Pozrite si pokyny na obale
umývacieho prostriedku.
10.3 Čo máte robiť, ak chcete
prestať používať
kombinované umývacie
tablety
Skôr ako začnete používať osobitne
umývací prostriedok, soľ a leštidlo,
vykonajte nasledovné kroky:
1. Nastavte najvyššiu úroveň
zmäkčovača vody.
2. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a
dávkovač leštidla sú plné.
3. Spustite najkratší program s fázou
oplachovania. Nepridávajte umývací
prostriedok a do košíkov nedávajte
riad.
4. Po skončení programu nastavte
zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody
vo vašej oblasti.
5. Upravte dávkovanie leštidla.
6. Zapnite ukazovateľ doplnenia
leštidla.
42
www.aeg.com
10.4 Vkladanie riadu do
košov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič používajte iba na umývanie
riadu vhodného pre umývačky.
V spotrebiči neumývajte riad vyrobený
z dreva, rohoviny, hliníka, cínu a
medi.
V spotrebiči neumývajte predmety,
ktoré môžu absorbovať vodu
(špongie, handričky).
Z riadu odstráňte veľké zvyšky jedla.
Kuchynský riad s prihoreným jedlom
pred umytím v spotrebiči namáčajte.
Duté predmety (šálky, poháre a
panvice) umiestnite otvorom smerom
nadol.
Dávajte pozor, aby sa poháre
navzájom nedotýkali.
Ľahké predmety vložte do horného
koša. Zabezpečte, aby sa predmety
voľne nehýbali.
Príbor a malé predmety dajte do
priehradky na príbor.
Pred spustením programu
skontrolujte, či sa sprchovacie
ramená môžu voľne otáčať.
•
•
•
•
•
•
•
Filtre sú čisté a správne
nainštalované.
Veko zásobníka na soľ je pevne
zaistené.
Sprchovacie ramená nie sú upchané.
V spotrebiči je dostatok soli a leštidla
(pokiaľ nepoužívate kombinované
umývacie tablety).
Riad v košoch je umiestnený v
správnej polohe.
Program je vhodný pre daný typ riadu
a stupeň jeho znečistenia.
Používa sa správne množstvo
umývacieho prostriedku.
10.6 Vyprázdnenie košov
1. Pred vybratím zo spotrebiča nechajte
riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko
poškodí.
2. Vyprázdnite najprv dolný kôš a
potom horný kôš.
Po skočení programu môže
ešte zostať voda na
vnútorných povrchoch
spotrebiča.
10.5 Pred spustením
programu
Pred spustením zvoleného programu sa
uistite, že:
11. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pred vykonávaním údržby
spotrebič vypnite a vytiahnite
jeho zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
Znečistené filtre a upchané
sprchovacie ramená
zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne tieto prvky
kontrolujte a v prípade
potreby ich vyčistite.
11.1 Čistenie vnútra
•
Spotrebič vrátane gumeného tesnenia
na dvierkach opatrne vyčistite mäkkou
vlhkou handričkou.
•
•
•
•
Aby ste zachovali výkon spotrebiča,
použite minimálne raz za dva mesiace
čistiaci produkt navrhnutý špeciálne
pre umývačky. Postupujte podľa
pokynov na obale výrobku.
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov
umývania použite program .
Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky, ostré nástroje, silné
chemikálie, drsné špongie ani
rozpúšťadlá.
Pravidelné používanie programov s
krátkym trvaním môže spôsobiť
tvorbu mastnoty a vodného kameňa
vnútri spotrebiča. Aby ste predišli ich
tvorbe, použite minimálne dvakrát do
mesiaca programy s dlhým trvaním.
SLOVENSKY
43
11.2 Vonkajšie čistenie
•
•
•
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky ani rozpúšťadlá.
11.3 Čistenie filtrov
Filtračný systém sa skladá z 3 častí.
4. Filtre umyte.
C
B
A
1. Filter (B) otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Filter (C) vyberte z filtra (B).
3. Vyberte plochý filter (A).
5. Uistite sa, že v odpadovej nádrži
alebo okolo jej okrajov nie sú zvyšky
jedla alebo nečistôt.
6. Plochý filter dajte späť na miesto (A).
Uistite sa, či ju úplne zasunutý pod 2
vodiacimi lištami.
7. Namontujte filtre (B) a (C).
8. Filter (B) dajte späť do plochého filtra
(A). Otáčajte ho v smere hodinových
ručičiek, kým nezacvakne.
44
www.aeg.com
3. Sprchovacie rameno umyte pod
tečúcou vodou. Z otvorov odstráňte
čiastočky nečistôt pomocou
predmetu s tenkým hrotom, napr.
špáradla.
UPOZORNENIE!
Nesprávna poloha filtrov
môže spôsobiť zlé výsledky
umývania a poškodiť
spotrebič.
11.4 Čistenie horného
sprchovacieho ramena
Horné sprchovacie rameno vám
odporúčame pravidelne čistiť, aby
nedošlo k upchatiu otvorov nečistotami.
Upchaté otvory môžu spôsobiť
neuspokojivé výsledky umývania.
1. Vytiahnite horný kôš.
2. Na odpojenie sprchovacieho ramena
od koša zatlačte sprchovacie rameno
nahor a zároveň ho otáčajte v
pravotočivom smere.
4. Na opätovnú inštaláciu
sprchovacieho ramena zatlačte
sprchovacie rameno nahor a zároveň
ho otáčajte v ľavotočivom smere,
kým nezapadne na miesto.
SLOVENSKY
45
12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Nesprávna oprava
spotrebiča môže
predstavovať
nebezpečenstvo pre
bezpečnosť používateľa.
Všetky opravy musí vykonať
kvalifikovaný personál.
aby ste kontaktovali autorizované
servisné stredisko.
Pozrite si tabuľku nižšie pre informácie o
možných problémoch.
Pri niektorých poruchách sa na displeji
zobrazí chybový kód.
Väčšinu problémov, ktoré sa
vyskytnú, môžete vyriešiť bez toho,
Problém a chybový kód
Možná príčina a riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
•
•
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškode‐
ná ani vyhodená.
Program sa nespúšťa.
•
•
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo počkajte
na dokončenie odpočítavania.
Spotrebič obnovuje účinnosť zmäkčovača vody. Proces
trvá približne 5 minút.
•
Do spotrebiča nepriteká vo‐
da.
Na displeji sa zobrazuje
symbol
alebo
.
Spotrebič nevypustí vodu.
Na displeji sa zobrazí sym‐
•
•
•
•
•
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Prí‐
slušné informácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že nie je upchatý filter v prívodnej hadici.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnu‐
tá.
•
•
•
•
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že nie je upchatý filter v odtokovej hadici.
Uistite sa, že vnútorný filtračný systém nie je upchatý.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnu‐
tá.
Zaplo sa zariadenie proti vy‐ •
topeniu.
Na displeji sa zobrazí sym‐
Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na autorizova‐
né servisné stredisko.
bol
bol
.
.
Spotrebič sa počas prevádz‐ •
ky viackrát vypne a zapne.
Je to bežné. Prináša to optimálne výsledky umývania a
úsporu energie.
46
www.aeg.com
Problém a chybový kód
Možná príčina a riešenie
Program trvá príliš dlho.
•
•
•
Ak je nastavená voliteľná funkcia Posunutý štart, zrušte
ju alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Zapnite voliteľnú funkciu TimeSaver, aby ste skrátili trva‐
nie programu.
Zapnutie voliteľných funkcií môže predĺžiť trvanie pro‐
gramu.
Na displeji sa zmení zostá‐
•
vajúci čas a preskočí takmer
na koniec trvania programu.
Nejde o poruchu. Spotrebič pracuje správne.
Z dvierok spotrebiča preteká •
malé množstvo vody.
•
Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo
utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii).
Dvierka spotrebiča nie sú vycentrované na nádrži.
Upravte zadnú nožičku (ak je k dispozícii).
Dvierka spotrebiča sa ťažko
zatvárajú.
Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo
utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii).
Z košov vyčnievajú časti riadu.
Štrkotavé alebo klepotavé
zvuky z vnútra spotrebiča.
Spotrebič spustí prerušovač
obvodu.
•
•
•
•
•
•
Riad nie je správne vložený v košoch. Pozrite si leták o
vkladaní riadu.
Zabezpečte, aby sa mohli sprchovacie ramená voľne
otáčať.
Nedostatočná prúdová intenzita na súčasné napájanie
všetkých používaných spotrebičov. Skontrolujte prúdovú
intenzitu zásuvky a kapacitu merača alebo vypnite jeden
z používaných spotrebičov.
Vnútorná elektrická porucha spotrebiča. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
Pozrite si časti „Pred prvým
použitím”, „Každodenné
používanie”, alebo „Rady a
tipy”, v ktorých môžete
nájsť ďalšie možné príčiny.
Po kontrole spotrebič vypnite a zapnite.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
Pri výskyte chybových kódov, ktoré nie
sú popísané v tabuľke, sa obráťte na
autorizované servisné stredisko.
SLOVENSKY
47
12.1 Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé
Problém
Možná príčina a riešenie
Neuspokojivé výsledky umý‐
vania.
•
•
•
•
Neuspokojivé výsledky suše‐
nia.
•
•
•
•
•
Pozrite si časť „Každodenné používanie”, „Rady a
tipy” a leták o ukladaní riadu do košov.
Používajte intenzívnejšie umývacie programy.
Zapnite voliteľnú funkciu SprayZone na umývanie silne
znečisteného riadu.
Vyčistite dýzy sprchovacích ramien a filter. Pozrite si
časť „Starostlivosť a čistenie“.
Riad ste nechali príliš dlho vnútri zatvoreného spotre‐
biča.
Nedostatok leštidla alebo jeho nedostatočné dávkova‐
nie. Dávkovač leštidla nastavte na vyššiu úroveň.
Plastové predmety niekedy treba utrieť utierkou.
V záujme vyššej účinnosti sušenia zapnite AirDry.
Odporúčame vám vždy používať leštidlo, dokonca aj v
kombinácii s kombinovanými umývacími tabletami.
Biele šmuhy alebo modré usa‐ •
deniny na pohároch a riade.
•
Dávkovanie leštidla je príliš vysoké. Nastavte nižšie
dávkovanie leštidla.
Množstvo umývacieho prostriedku je príliš veľké.
Škvrny a zaschnuté kvapky
vody na pohároch a riade.
Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Nastavte vyššie
dávkovanie leštidla.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Riad je mokrý.
•
•
•
•
•
•
•
V záujme vyššej účinnosti sušenia zapnite AirDry.
Program nemá fázu sušenia alebo má fázu sušenia s
nízkou teplotou.
Dávkovač leštidla je prázdny.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Príčinou môže byť kvalita kombinovaných umývacích
tabliet. Vyskúšajte inú značku alebo zapnite dávkovač
leštidla a použite leštidlo spolu s kombinovanými umý‐
vacími tabletami.
Vnútro spotrebiča je mokré.
•
Nejde o poruchu spotrebiča. Vlhký vzduch kondenzuje
na stenách spotrebiča.
Nezvyčajná pena počas umý‐
vania.
•
Používajte umývací prostriedok špeciálne určený pre
umývačky riadu.
Pretekanie dávkovača leštidla. Obráťte sa na autorizo‐
vané servisné stredisko.
Stopy hrdze na príbore.
•
•
•
V umývačke sa používa príliš veľa soli. Pozrite si časť
„Zmäkčovač vody”.
Vložili ste spolu strieborný a antikorový príbor. Strie‐
borný a antikorový príbor neukladajte blízko seba.
48
www.aeg.com
Problém
Možná príčina a riešenie
Po skončení programu sú v
•
umývačke zvyšky umývacieho
prostriedku.
•
•
Pachy vnútri spotrebiča.
Nánosy vodného kameňa na
riade, v nádrži a na vnútornej
strane dvierok.
•
Pozrite si časť „Čistenie vnútra”.
•
Spustite program
s odstraňovačom vodného kame‐
ňa alebo čistiacim prostriedkom určeným pre umývač‐
ky.
•
Nízka úroveň dávkovania soli, skontrolujte ukazovateľ
doplnenia.
Veko zásobníka na soľ je uvoľnené.
Tvrdá voda. Pozrite si časť „Zmäkčovač vody”.
Použite soľ a nastavte regeneráciu zmäkčovača vody
aj pri použití kombinovaných umývacích tabliet. Pozri‐
te si časť „Zmäkčovač vody”.
•
•
•
•
•
•
•
Matný, vyblednutý alebo po‐
škodený riad.
Tableta umývacieho prostriedku sa zasekla v dávko‐
vači, a preto sa úplne nerozpustila.
Voda nedokáže zmyť umývací prostriedok z dávkova‐
ča. Uistite sa, že sprchovacie ramená nie sú zabloko‐
vané ani upchaté.
Uistite sa, že predmety v košoch nezabraňujú otvore‐
niu veka dávkovača umývacieho prostriedku.
•
•
•
•
Spustite program
s odstraňovačom vodného kame‐
ňa určeným pre umývačky.
Pozrite si časť „Čistenie vnútra”.
Skúste iný umývací prostriedok.
Obráťte sa na výrobcu umývacieho prostriedku.
Uistite sa, že v spotrebiči umývate iba riad vhodný do
umývačky.
Koše nakladajte a vykladajte opatrne. Pozrite si leták o
vkladaní riadu.
Krehké predmety vložte do horného koša.
Pri umývaní krehkých predmetov a skleneného riadu
nastavte vhodný program. Pozrite si časť „Progra‐
my“.
Ďalšie možné príčiny nájdete
v častiach „Pred prvým
použitím”, „Každodenné
používanie” alebo „Rady a
tipy”.
13. INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU
Obchodná značka
AEG
Model
FSE63716P 911434498
Menovitá kapacita (vyjadrená štandardným počtom je‐
dálenských súprav)
15
SLOVENSKY
Trieda energetickej efektívnosti
A+++
Spotreba energie v kWh za rok vypočítaná na základe
280 štandardných umývacích cyklov s použitím náplne
studenej vody a spotreby režimov s nízkou spotrebou
energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od
toho, ako sa bude spotrebič používať.
241
Energetická spotreba štandardného umývacieho cyklu
(kWh)
0.857
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia (W)
0.10
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v za‐
pnutom stave (W)
5.0
Spotreba vody v litroch za rok, vypočítaná na základe
280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotre‐
ba energie bude závisieť od toho, ako sa bude spotre‐
bič používať
3080
Trieda sušiacej efektívnosti na stupnici od G (najnižšia
efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť)
A
„Štandardný program“ je štandardným umývacím cyk‐
lom, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku
a v opise výrobku, že tento program je vhodný na umý‐
vanie normálne znečisteného stolového riadu a že je to
najúspornejší program z hľadiska jeho kombinovanej
spotreby energie a vody. Je označený ako „Eko“ pro‐
gram.
Čas trvania programu pri štandardnom umývacom cyk‐
le (min)
235
Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave (min)
5
Hladina akustického výkonu (dB(A) re 1pW)
44
Vstavaný spotrebič A/N
Áno
14. DODATOČNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrické zapojenie 1)
Napätie (V)
200 - 240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
bar (minimálny a maximálny)
0.5 - 8
MPa (minimálny a maximálny)
0.05 - 0.8
Tlak pritekajúcej vody
49
50
www.aeg.com
Prívod vody
Studená alebo teplá voda2)
max. 60 °C
1) Ďalšie hodnoty nájdete na typovom štítku.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívneho zdroja energie (napr. zo solárnych panelov), používajte prí‐
vod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
51
117873031-A-072019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement