Electrolux ESL7740RO Kasutusjuhend
ESL7740RO
FI
SV
Astianpesukone
Diskmaskin
Käyttöohje
Bruksanvisning
2
27
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 4
3. LAITTEEN KUVAUS...........................................................................................6
4. KÄYTTÖPANEELI.............................................................................................. 7
5. OHJELMAT.........................................................................................................7
6. ASETUKSET...................................................................................................... 9
7. LISÄTOIMINNOT..............................................................................................13
8. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 14
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................15
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.................................................................................17
11. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................. 19
12. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 21
13. TUOTESELOSTEELLA.................................................................................. 24
14. TEKNISET LISÄTIEDOT................................................................................ 25
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laitteen luukku on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön
aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
Noudata astiaston maksimimäärää 13.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät
alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon
vaakasuunnassa terävät päät alaspäin.
Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei astu kukaan vahingossa.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät
saa olla maton yms. peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle
0 °C.
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
SUOMI
•
•
•
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
Koskee vain Isoa-Britanniaa ja
Irlantia. Laitteessa on 13 A pistoke.
Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä vain 13 A ASTA (BS
1362) sulaketta.
2.3 Vesiliitäntä
•
•
•
•
Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Anna veden valua, kunnes se on
puhdasta ja kirkasta ennen uusien
putkien liittämistä, kun putkia ei ole
käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden
jälkeen tai kun uusia laitteita
(vesimittarit, jne.) on asennettu.
Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.
•
•
•
•
•
5
Konetiskiaineet ovat vaarallisia.
Noudata pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeita.
Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioihin
voi jäädä hiukan pesuainetta.
Älä istu tai seiso laitteen avoimen
luukun päällä.
Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
2.5 Sisävalo
VAROITUS!
Henkilövahingon vaara.
•
•
•
Laitteen sisällä on lamppu, joka syttyy
ja sammuu luukun avaamisen ja
sulkemisen yhteydessä.
Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
Kun sisävalo on vaihdettava, ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
2.6 Huoltopalvelu
•
•
VAROITUS!
Vaarallinen jännite.
Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje
heti vesihana ja irrota pistoke
verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
2.4 Käyttö
•
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
6
www.electrolux.com
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
Ylin suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
Alempi suihkuvarsi
Suodattimet
Arvokilpi
Suolasäiliö
Tuuletusaukko
Huuhtelukirkastelokero
3.1 TimeBeam
TimeBeam näyttää seuraavat tiedot
lattiassa laitteen luukun alapuolella:
• Ohjelman kesto ohjelman
käynnistyessä.
• 0:00 ja CLEAN, kun ohjelma on
päättynyt.
• DELAY ja ajanlaskenta ajastimen
käynnistyessä.
• Hälytyskoodi, kun laitteessa on jokin
toimintahäiriö.
7 6
9
10
11
12
13
14
5
4
Pesuainelokero
Comfort Lift -kori
Kytkinkahva
Alakorin kahva
Yläkori
Ruokailuvälinekotelo
SUOMI
Kun AirDry on toiminnassa
kuivausvaiheen aikana,
heijastus ei välttämättä näy
kokonaan lattiassa. Tarkista
käynnissä olevan ohjelman
jäljellä oleva aika
käyttöpaneelin näytöstä.
4. KÄYTTÖPANEELI
2
1
1
2
3
4
5
3
Virtapainike
Näyttö
Delay -kosketuspainike
Program -kosketuspainike
MyFavourite -kosketuspainike
4
5
6
7
8
9
6
7
8
9
TimeManager -kosketuspainike
XtraDry -kosketuspainike
Reset -kosketuspainike
Merkkivalot
4.1 Merkkivalot
Merkkivalo
Kuvaus
Suolan merkkivalo. Palaa, kun suolasäiliön täyttö on tarpeen.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Palaa, kun huuhtelukirkastelokeron
täyttö on tarpeen.
5. OHJELMAT
Taulukon ohjelmanumerot (P1, P2, jne.)
vastaavat niiden järjestystä
käyttöpaneelissa.
Ohjelmien järjestys taulukossa ei
välttämättä vastaa niiden järjestystä
käyttöpaneelissa.
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Lisätoiminnot
P1
•
•
•
•
•
•
1)
•
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat
ja ruokailuväli‐
neet
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
XtraDry
7
8
www.electrolux.com
Ohjelma
P2
P3
2)
3)
P4
4)
P5
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Lisätoiminnot
•
•
Kaikki
Ruokailuastiat,
ruokailuväli‐
neet, kattilat ja
pannut
•
•
Esipesu
Pese lämpötilalla 45
°C - 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
•
XtraDry
Vaihteleva likai‐
suusaste
Ruokailuastiat,
ruokailuväli‐
neet, kattilat ja
pannut
•
•
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
Esipesu
Pese lämpötilalla 50
°C ja 65 °C
Huuhtelut
Kuivaus
Erittäin likaiset
astiat
Ruokailuastiat,
ruokailuväli‐
neet, kattilat ja
pannut
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
•
•
TimeManager
XtraDry
Normaalilikaiset •
tai vähän likai‐ •
set astiat
•
Arat ruokailua‐
stiat ja lasit
Pesu 45 °C
Huuhtelut
Kuivaus
•
XtraDry
•
•
Tuore lika
Ruokailuastiat
ja ruokailuväli‐
neet
•
•
Pesu 60 °C
Huuhtelut
•
XtraDry
•
Kaikki
•
Esipesu
•
•
•
•
•
5)
•
P6
P7
6)
7)
•
•
1) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja
energiankulutuksella. Tämä on testilaitoksien standardiohjelma.
2) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää auto‐
maattisesti lämpötilan ja veden määrän sekä pesuohjelman keston.
3) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joiden likaisuustaso vaihtelee. Aseta erittäin li‐
kaiset astiat alakoriin ja normaalilikaiset astiat yläkoriin. Alakorin vedenpaine ja lämpötila
ovat yläkoria korkeammat.
4) Tämä ohjelma pesee erittäin likaiset astiat suurella vedenpaineella ja korkeassa lämpöti‐
lassa.
5) Tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa arkalaatuisten ja erityisesti lasien hellävaraista
hoitoa varten.
6) Tämä ohjelma pesee täyden tai puoliksi täyden koneellisen vähän likaisia tai vasta käy‐
tettyjä astioita lyhyessä ajassa.
7) Tämän ohjelman avulla voit nopeasti huuhdella ruokajäämät pois astioista, jotta konee‐
seen ei muodostuisi hajua. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
SUOMI
9
5.1 Kulutusarvot
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestoaika
(min)
P1
11
0.832
235
P2
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P5
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
P6
10
0.9
30
P7
4
0.1
14
Ohjelma 1)
1) Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoi‐
mintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
5.2 Tietoja testilaitokselle
Voit pyytää suosituskykytesteihin
vaaditut tiedot (esim. standardin
EN60436 mukaisesti) lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen:
info.test@dishwasher-production.com
Ilmoita pyynnössä laitteen arvokilvessä
oleva tuotenumero (PNC).
Mikäli sinulla on kysyttävää
astianpesukoneeseen liittyen, katso
lisätietoa laitteen mukana toimitetusta
huolto-oppaasta.
6. ASETUKSET
6.1 Ohjelman valintatila ja
käyttäjätila
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
Käyttäjätilassa saatavilla olevat
asetukset:
• Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
• Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoituksen käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
• Huuhtelukirkasteen taso vaaditun
annostelun mukaan.
•
•
•
Ohjelman loppu -äänimerkin
käyttöönotto tai käytöstäpoisto.
TimeBeam-toiminnon käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
AirDry-toiminnon käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
Laite tallentaa tallennetut asetukset,
joten niitä ei tarvitse määrittää ennen
jokaista ohjelmaa.
10
www.electrolux.com
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
Ohjelman valintatilan
asettaminen
Laite on ohjelman valintatilassa vasta
sitten, kun näytössä näkyy ohjelman
numero P1.
Päälle kytkemisen jälkeen laite on
oletuksena ohjelman valintatilassa. Aseta
muutoin ohjelman valintatila seuraavasti:
Paina ja pidä alhaalla painiketta Reset,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon
vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä
vedenkovuustiedot paikkakuntasi
vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Kovan veden pehmennys
lisää veden- ja
energiankulutusta sekä
pidentää ohjelman kestoa.
Mitä suurempi
vedenpehmentimen taso,
sitä suurempi kulutus ja
pitempi kesto.
Käyttäjätilaan siirtyminen
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
Käyttäjätilaan voidaan siirtyä painamalla
ja pitämällä samanaikaisesti alhaalla
painiketta
ja
,
,
,
,
ja näyttö on tyhjä.
, kunnes merkkivalot
ja
vilkkuvat
6.2 Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia
vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.
Veden kovuus
Saksalaiset
asteet (°dH)
Ranskalaiset
asteet (°fH)
mmol / l
Clarken
järjestelmä
Vedenpehmenti‐
men asetus
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
SUOMI
Aseta oikea vedenkovuuden taso
käytetystä konetiskiaineesta
riippumatta, jotta suolan lisäämisen
merkkivalo on käytössä.
Suolaa sisältävät
yhdistelmäpesuainetabletit
eivät ole riittävän tehokkaita
kovan veden
pehmentämiseen.
Huuhtelukirkastelokeron
täyttötarpeen ilmoituksen
poistaminen käytöstä
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta
•
•
Merkkivalot
.
,
,
,
ja
sammuvat.
•
•
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
Näytössä näkyy sen hetkinen
= taso 5.
asetus, esim.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta
toistuvasti.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.3 Huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä. Sitä
annostuu automaattisesti kuuman
huuhteluvaiheen aikana.
Kun huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä,
huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy
täyttötarpeen ilmoittamiseksi. Jos
kuivaustulokset ovat tyydyttävät
käyttäessä ainoastaan
yhdistelmäpesuainetabletteja,
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen ilmoitus
voidaan kytkeä pois päältä. Käytä
kuitenkin aina huuhtelukirkastetta
parhaiden tuloksien saavuttamiseksi.
Jos käytät tavallista konetiskiainetta tai
huuhtelukirkastetta sisältämättömiä
pesuainetabletteja, ota ilmoitus käyttöön
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitusta varten.
,
,
,
ja
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
Nykyinen asetus näkyy näytössä.
–
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta
Merkkivalot
.
sammuvat.
•
•
Vedenpehmentimen tason
asettaminen
11
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on pois
käytöstä.
–
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on
käytössä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.4 Huuhtelukirkastetaso
Huuhtelukirkasteen määräksi voidaan
asettaa taso 1 (vähimmäismäärä) - taso
6 (enimmäismäärä). Taso 0 poistaa
huuhtelukirkastelokeron käytöstä eikä
huuhtelukirkastetta käytetä.
Tehdasasetus: taso 4.
Huuhtelukirkastetason
asettaminen
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
.
1. Paina painiketta
•
Merkkivalot
,
,
,
ja
sammuvat.
•
•
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
Näytössä näkyy sen hetkinen
= taso 4.
asetus, esim.
– Huuhtelukirkastetasot
vaihtelevat välillä 0A - 6A.
Taso 0A tarkoittaa, ettei
huuhtelukirkastetta käytetä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
painiketta
toistuvasti.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
12
www.electrolux.com
6.5 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun laitteessa
tapahtuu toimintahäiriö. Äänimerkkejä ei
voida poistaa käytöstä.
Laitteesta kuuluu äänimerkki myös
ohjelman päätyttyä. Oletuksena
äänimerkki on pois käytöstä, mutta se
voidaan ottaa käyttöön.
Ohjelman päättymisestä
ilmoittavan äänimerkin
käyttöönotto
Luukku avautuu
automaattisesti
kuivausvaiheen aikana ja se
jää raolleen.
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
.
1. Paina painiketta
•
Merkkivalot
,
,
,
ja
HUOMIO!
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
sen automaattisesta
avautumisesta. Muutoin laite
voi vaurioitua.
Jos luukku suljetaan sen
jälkeen 3 minuutin ajaksi,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy.
sammuvat.
•
•
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
Nykyinen asetus näkyy näytössä.
–
= äänimerkit on poistettu
käytöstä.
–
= äänimerkit on käytössä.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
AirDry kytkeytyy automaattisesti
toimintaan kaikkien ohjelmien
yhteydessä lukuun ottamatta ohjelmaa
6.6 Seuraavan toiminnon
kytkeminen pois päältä:
TimeBeam
(jos varusteena).
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
1. Paina painiketta
•
Merkkivalot
.
,
,
,
.
Katso XtraDry-lisätoiminto tai kytke
AirDry-toiminto päälle kuivaustehon
parantamiseksi.
ja
HUOMIO!
Jos lapset pääsevät käsiksi
laitteeseen, AirDry-toiminto
on suositeltavaa kytkeä pois
toiminnasta, sillä luukun
avaaminen voi aiheuttaa
vaaratilanteita.
sammuvat.
•
•
Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
Nykyinen asetus näkyy näytössä.
–
= TimeBeam kytkeytyy
pois toiminnasta.
–
= TimeBeam kytkeytyy
toimintaan.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.7 AirDry
AirDry parantaa kuivaustulosta
pienemmällä energiankulutuksella.
Pois päältä kytkeminen AirDry
Varmista, että laite on käyttäjätilassa.
.
1. Paina painiketta
•
Merkkivalot
sammuvat.
,
,
,
ja
SUOMI
•
•
Merkkivalo
vilkkuu
edelleen.
Nykyinen asetus näkyy näytössä
= AirDry kytkeytyy pois
–
toiminnasta.
–
= AirDry kytkeytyy
toimintaan.
2. Voit muuttaa asetusta painamalla
.
3. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.8 MyFavourite
Tämä lisätoiminto mahdollistaa useimmin
käytetyn ohjelman asettamisen ja
tallentamisen.
13
Soveltuvat lisätoiminnot voidaan asettaa
ohjelman ohella.
2. Paina ja pidä alhaalla
-painiketta,
kunnes vastaava merkkivalo syttyy.
MyFavourite-ohjelman
asettaminen
Paina painiketta
.
• Merkkivalo MyFavourite palaa.
• Näytössä näkyy ohjelman numero
ja kesto.
• Jos lisätoiminnot on tallennettu
ohjelman kanssa, vastaavien
lisätoimintojen merkkivalot
syttyvät.
Vain yksi ohjelma voidaan tallentaa
kerrallaan. Uusi asetus peruuttaa
edellisen.
MyFavourite-ohjelman
tallentaminen
1. Aseta haluamasi ohjelma.
7. LISÄTOIMINNOT
Vaaditut lisätoiminnot tulee
kytkeä päälle aina ennen
ohjelman käynnistämistä.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia. Jos valitset
yhteensopimattomia
lisätoimintoja, laite kytkee
niistä yhden tai useamman
automaattisesti pois päältä.
Ainoastaan edelleen päällä
olevien lisätoimintojen
merkkivalot palavat.
Jos lisätoiminto ei ole
saatavilla ohjelmaan,
vastaava merkkivalo on
sammunut tai se vilkkuu
nopeasti joidenkin sekuntien
ajan ja sammuu sen jälkeen.
Lisätoimintojen käyttö voi
vaikuttaa veden- ja
energiankulutukseen sekä
ohjelman kestoon.
7.1 XtraDry
Kytke tämä lisätoiminto päälle
kuivauksen tehostamiseksi.
XtraDry on pysyvä lisätoiminto kaikissa
ohjelmissa ohjelmaa
lukuun
ottamatta. Se kytkeytyy automaattisesti
päälle seuraavien ohjelmien aikana. Tätä
asetusta voidaan muuttaa milloin
tahansa
Kun
kytketään
toimintaan, XtraDry on pois
päältä ja se tulee valita
manuaalisesti.
Kun XtraDry kytketään toimintaan,
TimeManager kytkeytyy pois toiminnasta
ja päinvastoin.
14
www.electrolux.com
Päälle kytkeminen XtraDry
Paina painiketta
.
Vastaava merkkivalo palaa.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy
näytössä.
7.2 TimeManager
TimeManager mahdollistaa valitun
ohjelman keston lyhentämisen noin
puoleen50%.
Pesutulokset vastaavat normaalilla
ohjelman kestolla saavutettuja tuloksia.
Kuivaustulos voi olla heikompi.
Oletuksena TimeManager on pois
käytöstä, mutta se voidaan ottaa
käyttöön manuaalisesti. Tätä
lisätoimintoa ei voi yhdistää XtraDrytoimintoon.
Päälle kytkeminen
TimeManager
Paina painiketta
.
Vastaava merkkivalo palaa.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy
näytössä.
Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja
lämpötilaa. Pesu- ja kuivausjaksot ovat
lyhyemmät.
8. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa
vesijohtoverkon veden kovuutta.
Säädä muussa tapauksessa
vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten
koneen sisällä olevien
prosessijäämien poistamiseksi. Älä
käytä pesuainetta tai aseta astioita
koreihin.
Ohjelman käynnistämisen jälkeen laite
puhdistaa vedenpehmentimen hartsia
korkeintaan 5 minuutin ajan. Pesuvaihe
käynnistyy vasta tämän toiminnon
jälkeen. Toiminto toistetaan
säännöllisesti.
Suolasäiliön täyttäminen
Varmista, että Comfort Liftkori on tyhjä ja lukittu
yläasentoon.
1. Kierrä suolasäiliön korkkia
vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneen
suolalla (kunnes se on täysi).
8.1 Suolasäiliö
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneisiin
tarkoitettua karkeaa suolaa.
Hieno suola lisää korroosion
vaaraa.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
4. Loput rakeista voidaan lisätä säiliöön
ravistamalla suppiloa varoen
kahvasta kiinnipitäen.
5. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
SUOMI
15
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
6. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
HUOMIO!
Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät
sen. Käynnistä lyhin ohjelma
välittömästi suolasäiliön
täyttämisen jälkeen
korroosion estämiseksi. Älä
laita astioita koreihin.
1. Avaa kansi (C).
2. Täytä lokero (B), kunnes
huuhtelukirkaste saavuttaa
merkinnän ''MAX''.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdon muodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
Täytä
huuhtelukirkastelokero, kun
ilmaisin (A) on kirkas.
8.2 Huuhtelukirkastelokeron
täyttäminen
A
B
C
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
• Jos suolan merkkivalo palaa,
täytä suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen
merkkivalo palaa, täytä
huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille
ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
9.1 Comfort Lift
HUOMIO!
Telineen päällä ei saa istua
ja lukittuun koriin ei saa
kohdistaa liiallista painetta.
16
www.electrolux.com
HUOMIO!
18 kg:n
maksimitäyttömäärää ei saa
ylittää.
HUOMIO!
Varmista, etteivät astiat tule
ulos korin rungosta, muutoin
astiat ja Comfort Liftmekanismi voivat vaurioitua.
Kori voidaan laskea kahdella eri
tavalla korin täyttömäärästä riippuen:
• jos kori on täytetty kokonaan,
paina koria hiukan alaspäin
• jos kori on tyhjä tai puolillaan,
paina kori alas.
9.2 Pesuaineen käyttäminen
A
B
Comfort Lift-mekanismi mahdollistaa
alatelineen nostamisen ylös (toiselle
telinetasolle) ja laskemisen alas koneen
helppoa täyttöä ja tyhjennystä varten.
Alakorin täyttäminen tai tyhjentäminen:
1. Nosta kori vetämällä teline ulos
astianpesukoneesta korin kahvan
avulla. Älä käytä kytkinkahvaa.
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua konetiskiainetta.
Kori lukittuu automaattisesti ylätasolle.
2. Aseta astiat varoen koriin tai poista
ne varoen (ks. korin täyttöä
koskeva esite).
3. Laske kori liittämällä kytkinkahvan
korin runkoon alla olevan kuvan
mukaisesti. Nosta kytkinkahva
kokonaan ylös ja korin kahvaa hiukan
ylöspäin, kunnes se irtoaa
molemmilta puolilta.
1. Avaa kansi (C) painamalla
vapautuspainiketta (A).
2. Laita konetiskiaine tai
pesuainetabletti lokeroon (B).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi
lukittuu paikoilleen.
9.3 Ohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
Ohjelman käynnistys
1. Jätä laitteen luukku raolleen.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite on
ohjelman valintatilassa.
Kun korin lukitus on avattu, paina
teline alas. Mekanismi palaa
oletusasentoon alatasolle.
3. Paina
-painiketta toistuvasti,
kunnes valitun ohjelman numero
näkyy näytössä. Ohjelman numero
näkyy näytössä noin 3 sekunnin ajan,
minkä jälkeen tulee näkyviin
ohjelman kesto.
SUOMI
•
Valitse MyFavourite-ohjelma
painamalla painiketta
.
• MyFavourite-ohjelmaan liittyvien
lisätoimintojen merkkivalot
syttyvät.
4. Valitse soveltuvat lisätoiminnot.
5. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Aseta ohjelma.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes haluamasi viive (1–24 tuntia)
näkyy näytössä.
Merkkivalo
palaa.
3. Sulje laitteen luukku viiveajan
laskennan käynnistämiseksi.
Ajanlaskennan ollessa käynnissä voit
lisätä viiveaikaa, mutta et voi muuttaa
ohjelmaa ja lisätoimintoja.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä, laite sammuu. Se voi
vaikuttaa energiankulutukseen ja
ohjelman kestoon. Kun suljet luukun,
laite käynnistyy uudelleen
keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi
kuivausvaiheen aikana,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy. Tämä ei koske niitä
tilanteita, jolloin AirDrytoiminto on avannut luukun.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
Kun peruutat ajastimen, ohjelma ja
lisätoiminnot tulee asettaa uudelleen.
Paina ja pidä alhaalla painiketta Reset,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla painiketta Reset,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
Ohjelman päättyminen
Kun ohjelma on päättynyt, näytössä
näkyy 0:00.
Kaikki painikkeet ovat pois käytöstä
virtapainiketta lukuun ottamatta.
1. Paina virtapainiketta tai odota, että
Auto Off-toiminto kytkee laitteen
automaattisesti pois päältä.
Jos luukku avataan ennen kuin Auto
Off-toiminto aktivoituu, laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
2. Sulje vesihana.
Auto Off-toiminto
Kyseinen toiminto vähentää
energiankulutusta kytkemällä laitteen
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Toiminto kytkeytyy päälle:
• 5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
• 5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole
käynnistynyt.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Yleistä
Noudata seuraavia neuvoja
optimaalisten puhdistus- ja
kuivaustuloksien varmistamiseksi
17
päivittäisessä käytössä ja ympäristön
suojelemiseksi.
•
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roskakoriin.
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Älä esihuuhtele astioita käsin. Valitse
tarvittaessa ohjelma, jossa on
esipesuvaihe.
Käytä aina hyväksi korien koko tila.
Varmista, että koreissa olevat astiat
eivät kosketa tai peitä toisiaan. Täten
varmistat tasaisen veden
jakautumisen astioihin hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
tai yhdistelmäpesuainetabletteja
(esim. ''All in 1''). Noudata
pakkauksen ohjeita.
Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella.
tarjoaa tehokkaimman veden- ja
energiankulutuksen.
10.2 Suolan,
huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
•
•
•
•
•
Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja
konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
Jos alueen veden kovuus on kovaa tai
erittäin kovaa, suosittelemme
käyttämään pelkkää konetiskiainetta
(jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
Puhdista laite tähän tarkoitukseen
tarkoitetulla puhdistusaineella
vähintään kerran kuukaudessa.
Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei
jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme
pitkien ohjelmien käyttöä tablettien
kanssa.
Älä aseta koneeseen liikaa
konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
1. Aseta vedenpehmentimen korkein
taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi
veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
6. Ota käyttöön huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus.
10.4 Korien täyttäminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pese laitteella ainoastaan astioita,
jotka kestävät pesun
astianpesukoneessa.
Älä pese laitteessa puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
Älä pese laitteessa esineitä, jotka
imevät vettä (sienet, erilaiset
kankaat).
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista.
Liota keittoastioita, joissa on kiinni
palaneita ruokajäämiä, ennen niiden
pesemistä laitteessa.
Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
Varmista, etteivät lasit kosketa
toisiaan.
Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
Aseta ruokailuvälineet ja pienet
esineet ruokailuvälinekoteloon.
Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarret
pyörivät esteettä.
10.5 Ennen ohjelman
käynnistämistä
Varmista ennen valitun ohjelman
käynnistämistä, että:
•
10.3
Yhdistelmäpesuainetablettien
käytön lopettaminen
•
•
•
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa
ja huuhtelukirkastetta:
•
Sihdit ovat puhtaat tai oikein
paikallaan.
Suolasäiliön kansi on tiivis.
Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
Koneessa on riittävästi suolaa ja
huuhtelukirkastetta (ellet käytä
yhdistelmäpesuainetabletteja).
Astiat on asetettu oikein koreihin.
SUOMI
•
•
Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
Käytät oikeaa pesuainemäärää.
10.6 Korien tyhjentäminen
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
Koneen sisäpinnoille voi
jäädä vettä ohjelman
päätyttyä.
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Varmista, että Comfort Liftkori on tyhjä ja lukittu
yläasentoon.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista nämä
osat säännöllisesti ja
puhdista ne tarvittaessa.
11.1 Sihtien puhdistaminen
Sihtijärjestelmä koostuu 3 osasta.
2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
3. Irrota tasosihti (A).
C
B
A
1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja
poista se.
4. Pese sihdit.
19
20
www.electrolux.com
HUOMIO!
Sihtien virheellinen asento
voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.
11.2 Yläsuihkuvarren
puhdistaminen
Suosittelemme puhdistamaan
yläsuihkuvarren säännöllisesti reikien
tukoksien välttämiseksi.
5. Varmista, ettei asennusaukon
reunassa tai sen ympärillä ole
ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihti (A) takaisin
paikoilleen. Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2 ohjaimen
alapuolella.
7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
8. Asenna sihti (B) tasosihtiin (A).
Käännä sitä myötäpäivään, kunnes
se lukittuu.
Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa
heikkoja pesutuloksia.
1. Vedä yläkori ulos.
2. Voit irrottaa suihkuvarren korista
painamalla suihkuvartta ylöspäin ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
myötäpäivään.
3. Pese suihkuvarsi juoksevan veden
alla. Poista likahiukkaset rei'istä
ohutkärkisellä välineellä (esim.
hammastikku).
4. Asenna suihkuvarsi takaisin
painamalla suihkuvartta ylöspäin ja
kääntämällä sitä samanaikaisesti
SUOMI
vastapäivään, kunnes se lukittuu
paikoilleen.
11.4 Sisätilan puhdistaminen
•
•
•
11.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
•
•
•
•
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
21
Puhdista laite, oven kumitiiviste
mukaan lukien, huolellisesti
pehmeällä ja kostealla liinalla.
Käytä erityistä astianpesukoneiden
puhdistusainetta vähintään kerran
kuukaudessa laitteen parhaan
suorituskyvyn säilyttämiseksi.
Noudata tarkoin tuotepakkauksissa
olevia ohjeita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, teräviä välineitä,
voimakkaita kemikaaleja, teräsharjaa
tai liuottimia.
Jos lyhyitä ohjelmia käytetään
säännöllisesti, laitteen sisälle voi
kertyä rasvaa ja kalkkia. Suorita pitkä
ohjelma vähintään kaksi kertaa
kuukaudessa kalkkikertymien
välttämiseksi.
12. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Laitteen virheellinen korjaus
voi aiheuttaa
turvallisuusvaaroja
käyttäjälle.
Korjaustoimenpiteet saa
suorittaa vain asiantunteva
henkilöstö.
Suurin osa mahdollisista ongelmista
voidaan ratkaista ilman yhteydenottoa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Katso lisätietoa mahdollisista ongelmista
alla olevasta taulukosta.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä
näkyy hälytyskoodi.
Ongelma ja virhekoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimin‐
taan.
•
•
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole
palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
•
•
Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota,
kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Laite puhdistaa vedenpehmentimen hartsin. Toiminto
kestää noin 5 minuuttia.
•
22
www.electrolux.com
Ongelma ja virhekoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laitteeseen ei tule vettä.
•
•
Näytössä näkyy
tai
.
•
•
•
Koneeseen jää vettä.
Näytössä näkyy
.
•
•
•
•
Ylivuotosuoja on käytössä. •
Näytössä näkyy
.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen.
Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai
taittumia.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei vedenpoistoletkun sihti ole tukossa.
Tarkista, ettei sisäinen suodatusjärjestelmä ole tu‐
kossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai
taittumia.
Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huolto‐
palveluun.
Laite pysähtyy ja käynnis‐
tyy useita kertoja toimin‐
nan aikana.
•
Tämä on normaalia. Täten taataan optimaaliset puh‐
distustulokset ja energiansäästö.
Ohjelma kestää liian pit‐
kään.
•
•
Jos Ajastin-lisätoiminto on asetettu, peruuta asetus
tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Voit lyhentää ohjelman kestoa kytkemällä TimeMa‐
nager-lisätoiminnon päälle.
Lisätoiminnot voivat pidentää ohjelman kestoa.
Jäljellä oleva aika kasvaa
näytössä ja se säätyy lä‐
hes ohjelman keston lop‐
puun.
•
Tämä ei ole laitevika. Laite toimii virheettömästi.
Laitteen luukussa on pieni
vuoto.
•
Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä
säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
Laitteen luukkua ei ole keskitetty altaaseen. Säädä
takimmaista jalkaa (jos soveltuu).
Laitteen luukun sulkemi‐
nen on vaikeaa.
•
•
•
•
Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä
säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
Astioiden osia tulee ulos koreista.
Laitteen sisältä kuuluu koli‐ •
naa tai iskuääniä.
•
Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Katso lisätie‐
toa korin täyttöä koskevasta esitteestä.
Varmista, että suihkuvarsi pääsee kiertämään va‐
paasti.
Laitteen virrankatkaisin
laukeaa.
Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään virtaa kaik‐
kiin käytössä oleviin laitteisiin samanaikaisesti. Tar‐
kista pistokkeen ampeeriarvo ja mittarin kapasiteetti
tai kytke jokin käytössä olevista laitteista pois päältä.
Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika. Ota yhteyt‐
tä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
•
•
SUOMI
23
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Katso muita mahdollisia
syitä osiosta
"Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Neuvoja ja vinkkejä".
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite
pois päältä ja päälle. Jos ongelma
12.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot pesutulokset.
•
•
•
Huonot kuivaustulokset.
•
•
•
•
•
Katso lisätietoa osiosta "Päivittäinen käyttö",
"Neuvoja ja vinkkejä" ja korin täyttöä koskevasta
esitteestä.
Käytä tehokkaampia pesuohjelmia.
Puhdista suihkuvarret ja sihti. Lue ohjeet kohdasta
"Hoito ja puhdistus".
Astiat on jätetty liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen
sisälle.
Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittä‐
västi. Säädä huuhtelukirkasteen taso korkeampaan
tasoon.
Muoviset osat voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.
Kytke XtraDry ja AirDry päälle parhaan kuivaustu‐
loksen saavuttamiseksi.
Suosittelemme käyttämään aina huuhtelukirkastet‐
ta, myös yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laseissa ja muissa astioissa •
on vaaleita raitoja tai sinertä‐
vä pinta.
•
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä
huuhtelukirkasteen taso alhaisempaan tasoon.
Konetiskiainetta on liian paljon.
Laseissa ja astioissa on tah‐ •
roja ja kuivia vesipisaroita.
•
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Sää‐
dä huuhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Astiat ovat märkiä.
Kytke XtraDry ja AirDry päälle parhaan kuivaustu‐
loksen saavuttamiseksi.
Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivaus‐
ohjelman lämpötila on alhainen.
Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetab‐
lettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta
yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
•
•
•
•
•
Laitteen sisäosa on märkä.
•
Kyse ei ole laiteviasta. Kostea ilma kondensoituu
laitteen seiniin.
24
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Epätavallinen määrä vaah‐
toa pesun aikana.
•
Ruokailuvälineissä on ruos‐
teen merkkejä.
Lokerossa on pesuainejää‐
miä ohjelman päättyessä.
•
•
•
•
•
•
Laitteessa on hajuja.
•
Kalkkijäämiä astioissa, al‐
•
taassa ja luukun sisäosassa. •
•
•
•
•
•
Astiat ovat himmeitä, värjäy‐ •
tyneitä tai haljenneita.
•
•
•
Käytä erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettua
konetiskiainetta.
Huuhtelukirkastelokero vuotaa. Ota yhteyttä valtuu‐
tettuun huoltoliikkeeseen.
Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "Ve‐
denpehmennin".
Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistet‐
tuja ruokailuvälineitä on sekoitettu. Vältä sekoitta‐
masta hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä
valmistettuja ruokailuvälineitä.
Pesutabletti juuttui lokeroon ja vesi ei huuhdellut si‐
tä kokonaan pois tämän vuoksi.
Vesi ei huuhtele pesuainetta pois lokerosta. Var‐
mista, ettei suihkuvarsi ole juuttunut kiinni tai tukos‐
sa.
Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuai‐
nelokeron avautumista.
Katso "Sisätilan puhdistaminen".
Alhainen suolataso. Tarkista suolan merkkivalo.
Suolasäiliön kansi on löysä.
Huomattava veden kovuus. Katso kohta "Veden‐
pehmennin".
Käytä suolaa ja aseta vedenpehmentimen regene‐
rointi jopa yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäes‐
sä. Katso kohta "Vedenpehmennin".
Jos kalkkikertymiä on edelleen, puhdista laite tähän
tarkoitukseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
Kokeile toista konetiskiainetta.
Ota yhteyttä konetiskiaineen valmistajaan.
Varmista, että laitteessa pestään ainoastaan kone‐
pesun kestäviä astioita.
Täytä ja tyhjennä kori varoen. Katso lisätietoa korin
täyttöä koskevasta esitteestä.
Aseta arkalaatuiset astiat yläkoriin.
Kun peset arkalaatuisia astioita ja laseja, valitse nii‐
hin sopiva ohjelma. Katso kohta "Ohjelmat".
Katso muita mahdollisia
syitä osiosta
"Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Neuvoja ja vinkkejä".
13. TUOTESELOSTEELLA
Tavaramerkki
Electrolux
SUOMI
Malli
ESL7740RO 911437335
Nimelliskapasiteetti (standardiastiastoina)
13
Energiatehokkuusluokka
A+++
25
Energiankulutus X kWh vuodessa, kun huomioon
234
otetaan 280 peruspesuohjelmaa kylmävesiliitännällä
sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen
energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista.
Peruspesuohjelman energiankulutus (kWh)
0.832
Tehonkulutus pois päältä -tilassa (W)
0.10
Tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa (W)
5.0
Vedenkulutus X litraa vuodessa, kun huomioon ote‐ 3080
taan 280 peruspesuohjelmaa. Todellinen vedenkulu‐
tus riippuu laitteen käyttötavasta.
Kuivaustehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten
tehokas) A:han (tehokkain)
A
Perusohjelma” on peruspesuohjelma, jota merkissä
ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja että
tämä ohjelma sopii normaalilikaisten astioiden pe‐
suun ja on yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen‐
sa kannalta tehokkain ohjelma. Se on merkitty
"Eco"-ohjelmaksi.
Peruspesuohjelman kesto minuutteina (min)
235
Päälle jätettynä -tilan kesto (min)
5
Äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW
pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun
42
Integroitu laite K/E
Kyllä
14. TEKNISET LISÄTIEDOT
Mitat
Sähköliitäntä 1)
Vedenpaine
Vedensyöttö
Leveys / korkeus / syvyys (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Jännite (V)
200 - 240
Taajuus (Hz)
50 - 60
bar (minimi- ja maksimiarvo)
0.5 - 8
Mpa (minimi- ja maksimiarvo)
0.05 - 0.8
Kylmä tai kuuma vesi 2)
maks. 60 °C
1) Katso arvot arvokilvestä.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim.
aurinkopaneelit), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
26
www.electrolux.com
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
27
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................28
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................29
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................31
4. KONTROLLPANEL...........................................................................................32
5. PROGRAM....................................................................................................... 32
6. INSTÄLLNINGAR............................................................................................. 34
7. ALTERNATIV....................................................................................................38
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 39
9. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 40
10. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 42
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING..................................................................43
12. FELSÖKNING.................................................................................................46
13. INFORMATIONSBLAD...................................................................................49
14. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION.................................................... 50
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
28
1.
www.electrolux.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13-kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt
läge med de vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att
undvika att snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får
dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Av säkerhetsskäl, använd inte
produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
•
Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Endast Storbritannien och Irland.
Denna produkt är utrustad med en 13
A nätkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en
13 A ASTA (BS 1362) säkring
användas.
2.4 Användning
•
•
•
•
•
•
2.3 Anslutning av vatten
•
•
•
•
Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
Tilloppsslangen har en
säkerhetsventil och en mantel med en
inre elkabel.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.
Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för personskador
föreligger.
•
•
•
Den här produkten har en inre
belysning som tänds när du öppnar
luckan och släcks när du stänger den.
Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Om du vill byta den inre belysningen
kontaktar du det godkända
servicecentret.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
•
VARNING!
Farlig spänning.
Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
Toppspolarm
Övre spolarmen
Nedre spolarmen
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
Spolglansfack
3.1 TimeBeam
TimeBeam visar följande information på
golvet nedanför luckan:
• Programlängden när programmet
startar.
• 0:00 och CLEAN när programmet är
klart.
• DELAY och nedräkningsperioden när
fördröjd start börjar.
• Larmkod vid fel på produkten.
7 6
9
10
11
12
13
14
5
4
Diskmedelsfack
Comfort Lift korg
Spärrhandtag
Lägre korgens handtag
Överkorg
Besticklåda
31
32
www.electrolux.com
När AirDry är aktiverad
under torkningen kan det
hända att displayen på
golvet inte syns. För att se
återstående tid på
programmet ska man titta på
kontrollpanelens display
istället.
4. KONTROLLPANEL
2
1
1
2
3
4
5
3
Strömbrytare
Display
Delay touch-knapp
Program touch-knapp
MyFavourite touch-knapp
4
5
6
7
8
9
6
7
8
9
TimeManager touch-knapp
XtraDry touch-knapp
Reset touch-knapp
Kontrollampor
4.1 Indikatorlampor
Indikator
Beskrivning
Saltkontrollampa. Den lyser när saltbehållaren behöver fyllas på.
Kontrollampa för spolglans. Den lyser när spolglansen behöver fyllas
på.
5. PROGRAM
Programmens nummer i tabellen (P1,
P2, etc.) är enligt ordningen på
kontrollpanelen.
Programmens nummer i tabellen är enligt
ordningen på kontrollpanelen.
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Tillvalsfunktion
P1
•
•
•
•
•
•
1)
•
Normalt smuts‐
at
Porslin och be‐
stick
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
XtraDry
SVENSKA
Program
P2
P3
Smutsgrad
Typ av disk
2)
3)
Programfaser
Tillvalsfunktion
•
•
Allt
•
Porslin, bestick, •
kastruller och
pannor
•
•
Fördisk
Disk från 45 °C till 70
°C
Sköljning
Torkning
•
Blandad smuts‐
grad
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
•
Disk 50 °C och 65 °C •
Sköljning
Torkning
TimeManager
XtraDry
•
•
XtraDry
P4
•
•
Hårt smutsat
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
•
•
TimeManager
XtraDry
P5
•
Normalt eller
lätt smutsat
Finporslin och
glas
•
•
•
Disk 45 °C
Sköljning
Torkning
•
XtraDry
•
•
Nyligen insatt
Porslin och be‐
stick
•
•
Disk 60 °C
Sköljning
•
XtraDry
•
Allt
•
Fördisk
4)
5)
P6
P7
•
6)
7)
33
1) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbruk‐
ning för normalt smutsat porslin och bestick. Detta är standardprogrammet för testinstitut.
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar auto‐
matiskt temperaturen, mängden vatten och programtiden.
3) Med detta program kan du köra en disk med blandad smuts. Mycket kraftigt smutsad disk
i den nedre korgen och normalt smutsad disk i den övre korgen. Vattentrycket och vatten‐
temperaturen i den nedre korgen är högre än i den övre.
4) Detta program är utformat för att diska mycket smutsiga föremål med högt vattentryck
och vid hög temperatur.
5) Det här programmet kontrollerar temperaturen på vattnet för att du ska kunna diska öm‐
tåliga saker som finglasen.
6) Detta program är lämpligt för att diska en hel eller en halv maskin med nyligen insatt disk
eller disk med lite smuts under ett kortprogram.
7) Med detta program kan du snabbt skölja bort matrester från rätter och förhindra att lukt
bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
34
www.electrolux.com
5.1 Förbrukningsvärden
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Längd
(min.)
P1
11
0.832
235
P2
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P5
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
P6
10
0.9
30
P7
4
0.1
14
Program 1)
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner
kan ändra värdena.
5.2 Information till provanstalter
För att få den information som krävs för
att utföra prestationstest (t.ex. enligt
EN60436), skicka ett mail till:
info.test@dishwasher-production.com
I din förfrågan ange produktnummer
(PNC) som finns på märkskylten.
För övriga frågor angående din
diskmaskin, se serviceboken som
medföljer din produkt.
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
•
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
Eftersom produkten lagrar sparade
inställningar behöver man inte
konfigurera före varje program.
Tillgängliga inställningar i
användarläge:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktiverar eller avaktiverar indikatorn
för spolglansfacket tomt.
• Spolglansnivån efter nödvändig dos.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
•
Aktivering eller avaktivering av
TimeBeam.
Aktivering eller avaktivering av AirDry.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
displayen visar programnumret P1.
Efter aktivering är produkten i
programvalsläge som standard. Om inte,
ställ in programvalsläge på följande sätt:
SVENSKA
35
Håll in Reset tills produkten är i
programvalsläge.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Öppna användarläge
Vattenavhärdaren skall ställas in efter
hur hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills indikatorerna
,
,
,
,
och
och displayen är tom.
blinkar
Mjukgöring av hårt vatten
ökar förbrukningen av vatten
och energi samt
programvaraktigheten. Ju
högre nivå av
vattenavhärdare desto högre
förbrukning och längre tid.
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Vattenhårdhet
Tyska värden
(°dH)
Franska vär‐
den (°fH)
mmol / l
Clarke-gra‐
der
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett vilken typ av tvättmedel som
används ska rätt vattenhårdhetsnivå
ställas in för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är inte
tillräckligt effektiva för att
mjuka upp hårt vatten.
Inställning av vattenhårdhet
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
•
.
Indikatorerna
,
är släckta.
,
,
och
36
www.electrolux.com
•
•
Indikatorn
blinkar fortfarande.
På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 5.
2. Tryck på
flera gånger för att
ändra inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Ställa in spolglansnivån
Genom att använda spolglans kan
disken torkas utan att det blir ränder eller
fläckar. Det släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om
torkningsresultatet är tillfredsställande
endast med multitabletter, kan du
inaktivera indikatorn för påfyllning av
spolglans. Använd alltid spolglans för
bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel eller
multitabletter utan spolglans, aktivera
indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
Avaktivera indikatorn för
spolglansfacket tomt
.
Indikatorerna
,
,
,
och
är släckta.
•
•
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
•
.
Indikatorerna
,
,
,
och
är släckta.
•
•
Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 4.
– Nivåerna på spolglans går
från 0A till 6A där nivå 0A
innebär att spolglans inte
används.
flera gånger för att
2. Tryck på
ändra inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.5 Ljudsignaler
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
•
Du kan ställa in hur mycket spolglans
som ska doseras mellan nivå 1 (minsta
mängd) och nivå 6 (största mängd). Nivå
0 inaktiverar spolglansfacket och
spolglans doseras inte.
Fabriksinställning: nivå 4.
6.3 Indikatorn för
spolglansfacket tomt
1. Tryck på
6.4 Spolglansnivå
Indikatorn
blinkar fortfarande.
På displayen visas den aktuella
inställningen.
–
= indikatorn för
spolglansfacket tomt är
avaktiverat.
–
= indikatorn för
spolglansfacket tomt är
aktiverat.
2. Tryck på
för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera
dessa ljudsignaler.
Det finns även en ljudsignal som hörs
när programmet är klart. Ljudsignalen är
som standard inaktiverad, men det går
att aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
•
.
Indikatorerna
,
,
,
och
är släckta.
•
Indikatorn
blinkar fortfarande.
SVENSKA
•
På displayen visas den aktuella
inställningen.
–
= ljudsignalen är
avstängd.
–
= ljudsignalen är
påslagen.
2. Tryck på
för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
•
FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt. Det
kan skada produkten.
Om luckan. efter ytterligare 3
minuter stängs, avslutas
pågående program.
AirDry aktiveras automatiskt med alla
6.6 Avaktivering av TimeBeam
1. Tryck på
program, ej inkluderat
tillämpligt).
,
,
,
FÖRSIKTIGHET!
Om barn kan komma åt
produkten är det lämpligt att
avaktivera AirDry eftersom
öppning av luckan kan vara
farligt.
och
är släckta.
•
•
Indikatorn
blinkar fortfarande.
På displayen visas den aktuella
inställningen.
–
= TimeBeam är
avaktiverad.
–
= TimeBeam är
aktiverad.
för att ändra
2. Tryck på
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.7 AirDry
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.
(om
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet XtraDry eller aktivera AirDry.
.
Indikatorerna
37
Avaktivering av AirDry
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på
.
•
Indikatorerna
•
Indikatorn
blinkar
fortfarande.
På displayen visas den aktuella
inställningen
= AirDry är avaktiverad.
–
,
,
,
och
är släckta.
•
–
= AirDry är aktiverad.
2. Tryck på
för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.8 MyFavourite
Med denna funktionen kan man ställa in
och spara de mest använda
programmen.
Man kan bara spara ett program. En ny
inställning avbryter den tidigare.
Under torkningsfasen
öppnas luckan och lämnas
på glänt.
38
www.electrolux.com
Spara MyFavourite-programmet
•
1. Ställa in valt program.
Det går också att ställa in tillämpliga
funktioner tillsammans med programmet.
•
2. Tryck och håll in
tills motsvarande
kontrollampa tänds.
Ställa in MyFavouriteprogrammet
Tryck på
•
Indikatorlampan MyFavourite
lyser.
Displayen visar programmets
siffra och längd.
Om tillvalsfunktionerna har
sparats tillsammans med
programmet, tänds
kontrollamporna som hör till
funktionerna.
.
7. ALTERNATIV
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du väljer ickekompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som fortfarande
är aktiva förblir tända.
Om en funktion inte kan
användas till ett program,
tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar
den snabbt i några sekunder
och släcks sedan.
Aktivering av funktioner kan
påverka vatten- och
energiförbrukningen samt
programlängden.
7.1 XtraDry
Aktivera det här alternativet för att öka
torkeffekten.
XtraDry är ett permanent alternativ för
alla program förutom
. Det
aktiveras automatiskt i nästa program.
Denna konfiguration kan ändras när som
helst.
Varje gång
aktiveras
stängs XtraDry av och måste
väljas manuellt.
Aktivering av XtraDry avaktiverar
TimeManager och vice versa.
Aktivering av XtraDry
Tryck på
.
Tillhörande indikator är tänd.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
7.2 TimeManager
Med TimeManager kan du minska
programtiden på valt program med ca
50%.
Diskresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan
minska.
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Disk- och torkfaserna är
kortare.
TimeManager är som standard avstängd,
men kan aktiveras manuellt. Detta
alternativ kan inte kombineras med
XtraDry.
Aktivering av TimeManager
Tryck på
.
SVENSKA
Tillhörande indikator är tänd.
39
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
eller bearbeta rester som kan finnas
kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och ladda inte korgarna
med disk.
Efter att programmet har startat laddar
maskinen hartset i vattenavhärdaren i
upp till 5 minuter. Diskfasen startar bara
när den här proceduren är klar.
Proceduren upprepas periodvis.
4. Skaka försiktigt på tratten i handtaget
för att få ut de sista kornen.
5. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast grovt salt
avsett för diskmaskinen. Fint
salt ökar risken för rost.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
Se till att Comfort Lift-korgen
är tom och i upphöjt låst
läge.
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll saltbehållaren med
diskmedelssalt (tills den är full).
6. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
det kortaste programmet
genast för att förhindra rost.
Stoppa inte in någon disk i
korgarna.
40
www.electrolux.com
8.2 Fylla på spolglansfacket
A
B
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Öppna locket (C).
2. Fyll på spolglansfacket (B) tills
spolglansvätskan når markeringen
"MAX".
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
C
Fyll på spolglansfacket när
indikatorn (A) blir klar.
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om indikatorn för spolglans lyser,
fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta ett program som är
lämpligt för typen av disk och
smutsgrad.
Med Comfort Lift-mekanismen kan den
nedre korgen lyftas uppåt (till den
översta nivån) och neråt för att enklare
sätta in och plocka ur disken.
Sätta in och plocka ur korgen:
1. Lyft korgen genom att dra ut korgen
från diskmaskinen i korghandtaget.
Spärrhandtaget får inte användas.
9.1 Comfort Lift
FÖRSIKTIGHET!
Sitt inte på hyllan eller lägg
för mycket tryck på den låsta
korgen.
FÖRSIKTIGHET!
Överstig inte maximal
lastkapacitet på 18 kg.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att föremålen inte
sticker ut ur korgramen
eftersom det kan skada
föremålen och Comfort Liftmekanismen.
Korgen låses automatiskt i det övre
läget.
2. Sätt försiktigt in eller ta ut disken ur
korgen (se Broschyren om hur man
laddar korgarna).
3. Sänk korgen genom att ansluta
spärrhandtaget till korgramen så som
visas nedan. Lyft spärrhandtaget helt
och hållet och korgen lite grann, tills
korgen är urkopplad på båda sidor.
SVENSKA
41
9.3 Ställa in och starta ett
program
Starta ett program
1. Låt luckan stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge.
När korgen är upplåst ska du trycka
ner stället. Mekanismen återgår till
utgångsläget på det nedre läget.
Det finns två sätt att sänka korgen
beroende på hur man laddat den:
• Om den är full med tallrikar ska
man dra den något neråt.
• Om korgen är tom eller halvfull
ska man trycka ner korgen.
9.2 Använda diskmedel
A
B
3. Tryck flera gånger på
tills valt
programnummer visas på displayen.
Programnumret visas på displayen i
ca tre sekunder och sedan visas
programlängden.
• För att välja MyFavouriteprogrammet, tryck på
.
Indikatorerna som hör till
MyFavourite-programmet är
tända.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Stäng luckan för att starta
programmet.
•
Starta ett program med fördröjd
start
1. Ställ in program.
2. Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar önskad
tidsfördröjning (från 1 till 24 timmar).
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara diskmedel som
är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (A) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (B).
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, häll lite diskmedel på
insidan av produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
är tänd.
Indikatorn för
3. Stäng luckan för att starta
nedräkningen.
Under nedräkningen kan man öka
fördröjningstiden, men inte ändra
programvalet och funktionerna.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.
42
www.electrolux.com
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AirDryfunktionen.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
Håll in Reset tills produkten är i
programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in Reset tills produkten är i
programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Alla knappar är inaktiva utom
strömbrytaren.
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta
tills Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
Om du öppnar luckan innan Auto Off
aktiverats stängs produkten av
automatiskt.
2. Stäng vattenkranen.
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
Program klart
När programmet är klart visas 0:00 på
displayen.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
•
•
•
•
•
Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj ett program med förtvättsfas om
så behövs.
Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
Se till att föremålen i korgarna inte
vidrör eller täcker över varandra. Bara
då kan vattnet helt komma åt och
diska all disk.
Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''Allt i
•
1''). Följ instruktionerna på
förpackningen.
Välj ett program enligt typen av tvätt
och hur smutsig den är.
erbjuder den mest effektiva
användningen av vatten och
energiförbrukning.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
•
•
Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.
I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder vanligt diskmedel
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
SVENSKA
•
•
•
Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
10.3 Vad du ska göra om du vill
sluta använda multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och spolglans ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
10.4 Ladda korgarna
•
•
•
Diska bara föremål som tål
maskindisk.
Ställ inte in föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar.
Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
•
•
•
•
•
•
•
10.5 Innan ett program startas
Innan du sätter på valt program måste du
se till att:
•
•
•
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns salt och spolglans (såvida
du inte använder multitabletter).
Disken är korrekt placerad i korgarna.
Programmet är lämpligt för disken och
smutsgraden.
Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
När programmet är klart kan
det fortfarande finnas vatten
inuti maskinen.
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Se till att Comfort Lift-korgen
är tom och i upphöjt låst
läge.
43
Ta bort matrester från disken.
Blötlägg kokkärl med vidbränd mat
innan du ställer in dessa i maskinen.
Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
Se till att glas inte vidrör andra glas.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte kan flytta på
sig.
Placera bestick och små föremål i
bestickslådan.
Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem
vid behov.
44
www.electrolux.com
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
B
A
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
5. Kontrollera att det inte finns några
matrester eller smuts i eller runt
kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se
till att det sitter rätt under de två
styrtapparna.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret
(A). Vrid medurs tills det låses på
plats.
2. Ta bort filtret (C) utan filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
4. Tvätta filtren.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
45
4. För att sätta tillbaka spolarmen, tryck
den uppåt och vrid den moturs tills
den låses på plats.
11.2 Rengöring av den övre
spolarmen
Vi rekommenderar regelbunden
rengöring av den övre spolarmen för att
undvika att smuts täpper igen hålen.
Tilltäppta hål kan ge oönskat resultat.
1. Dra ut överkorgen.
2. För att lossa spolarmen från korgen,
tryck den uppåt och vrid den
samtidigt medurs.
11.3 Utvändig rengöring
•
•
•
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
11.4 Invändig rengöring
•
3. Skölj spolarmen under rinnande
vatten. Använd ett tunt spetsigt
verktyg, t.ex. en tandpetare, för att
avlägsna smuts från hålen.
•
•
•
Rengör produkten noga, inklusive
luckans gummipackning, med en mjuk
fuktad duk.
För att behålla din produkts
prestanda, använd ett
rengöringsmedel som är utformat
speciellt för diskmaskiner minst en
gång i månaden. Följ instruktionerna
noga på produktförpackningen.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, vassa verktyg, starka
kemikalier, avfettningsmedel eller
lösningsmedel.
Om man använder kortprogrammen
regelbundet kan det orsaka
uppbyggnad av fett och kalk i
produkten. Kör de långa programmen
minst två gånger per månad för att
förhindra det.
46
www.electrolux.com
12. FELSÖKNING
VARNING!
Felaktig reparation kan
utgöra en fara för
användarens säkerhet. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Se nedanstående tabell för information
om eventuella problem.
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säk‐
ringsdosan.
Programmet startar inte.
•
•
Se till att luckan är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen
eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten laddar hartset inuti vattenavhärdaren. Pro‐
cedurens varaktighet är ca 5 minuter.
•
Produkten fylls inte med
vatten.
Displayen visar
eller
.
Maskinen inte tömmer ut
vattnet.
•
•
•
•
•
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
•
Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad servi‐
ce.
Maskinen stannar och star‐ •
tar om flera gånger under
en diskning.
Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresul‐
tat och energibesparingar.
Programmet varar för
länge.
Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställ‐
ningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Aktivera TimeManager-funktionen för att minska pro‐
gramlängden.
Aktivering av dessa funktioner kan lägga till tid till
programlängden.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
.
•
•
•
SVENSKA
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Den återstående tiden på
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av pro‐
gramtiden.
•
47
Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
Det läcker lite från maskin‐ •
ens lucka.
•
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de juster‐
bara fötterna (om tillämpligt).
Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre
foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de juster‐
bara fötterna (om tillämpligt).
Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
•
•
Skramlande/knackande
ljud inifrån maskinen.
•
Apparaten löser ut bryta‐
ren.
•
Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se bro‐
schyren om hur man laddar korgarna.
Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
•
Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla ap‐
parater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och
kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de ap‐
parater som används.
Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en aukto‐
riserad serviceverkstad.
•
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips"
för andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
•
•
•
Maskinen torkar disken då‐
ligt.
•
•
•
•
•
Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren
om hur man laddar korgarna.
Använd ett intensivare diskprogram.
Rengör spolarmunstyckena och filtret. Se kapitlet
"Underhåll och rengöring".
Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med
luckan stängd.
Det finns ingen spolglans eller så är mängden
spolglans för liten. Ställ in nivån på spolglansen till
en högre nivå.
Plastartiklar kan behöva handtorkas.
För bästa torkresultat, aktivera XtraDry och AirDry.
Vi rekommenderar att alltid använda spolglans,
även i kombination med multitabletter.
48
www.electrolux.com
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Det finns vitaktiga streck och •
fläckar, eller blåaktiga be‐
läggningar på glas och dis‐
•
kgods.
Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ
in nivån på spolglansen till en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade •
vattendroppar på glas och
porslin.
•
Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är blöt.
För bästa torkresultat, aktivera XtraDry och AirDry.
Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas
med låg temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken.
Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfack‐
et och använd spolglans tillsammans med multitab‐
letterna.
•
•
•
•
•
Insidan på maskinen är blöt. •
Detta är normalt för maskinen. Fuktig luft konden‐
serar på produktens väggar.
Ovanligt skum under dis‐
kning.
•
Använd bara diskmedel som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en aukto‐
riserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
•
•
•
Det finns rester kvar i disk‐
medelsfacket vid slutet av
programmet.
•
•
•
Lukter inifrån maskinen.
•
Kalkavlagringar på porslin, i •
diskmaskinen och på insidan •
av dörren.
•
•
•
•
•
Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen.
Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades
tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och
rostfritt stål nära varandra.
Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde
inte sköljas bort med vatten.
Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket.
Se till att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på
diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Se "Intern rengöring".
Saltnivån är låg. Kontrollera saltindikatorn.
Saltbehållarens lock är löst.
Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vat‐
tenavhärdare".
Använd salt och ställ in avhärdningen även när
multifunktionstabletter används. Se avsnittet "Vat‐
tenavhärdare".
Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska ma‐
skinen rengöras med särskilda medel som är av‐
sedda för detta ändamål.
Testa ett annat diskmedel.
Kontakta diskmedelstillverkaren.
SVENSKA
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Tråkigt, missfärgat eller nag‐ •
gat porslin.
•
•
•
Se till att endast diskmaskinssäkra produkter dis‐
kas i maskinen.
Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se bro‐
schyren om hur man laddar korgarna.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
För diskning av ömtåliga föremål och glas, välj av‐
sett program. Se "Program".
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips"
för andra möjliga orsaker.
13. INFORMATIONSBLAD
Varumärke
Electrolux
Modell
ESL7740RO 911437335
Kapacitet i antal standardkuvert
13
Energieffektivitetsklass
A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 280
standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och för‐
brukning enligt energisparläge. Den faktiska energi‐
förbrukningen beror på hur maskinen används.
234
Energiförbrukning i en standarddiskcykel (kWh).
0.832
Effektförbrukning i frånläge (W)
0.10
Effektförbrukning i viloläge (W)
5.0
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 280 stan‐ 3080
darddiskcykler. . Den faktiska vattenförbrukningen
beror på hur maskinen används.
Torkeffektsklass på en skala från G (minst effektiv)
till A (effektivast)
A
"Standardprogrammet” är den standarddiskcykel
som informationen på etiketten och informationsbla‐
det hänför sig till. Detta program är avsett för dis‐
kning av normalt smutsat gods och är det effektivas‐
te programmet när det gäller kombinerad energioch vattenförbrukning. Det anges som "Eco"-pro‐
gram.
Vilolägets varaktighet (min)
235
Programtiden för standarddiskcykeln (min)
5
Luftburet akustiskt buller (db(A) re 1pW)
42
49
50
www.electrolux.com
Inbyggd maskin J/N
Ja
14. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 - 60
bar (min. och max.)
0.5 - 8
MPa (min. och max.)
0.05 - 0.8
Kallt eller varmt vatten2)
max 60 °C
Vattentryck
Vattentillförsel
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler) kan en varmvat‐
tensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
51
117884513-A-032019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement