Aeg FSK93800P Uputstvo za upotrebu

Aeg FSK93800P Uputstvo za upotrebu
FSK93800P
USER
MANUAL
HR
Upute za uporabu
Perilica posuđa
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.............................................................................3
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 6
4. UPRAVLJAČKA PLOČA....................................................................................... 7
5. PROGRAMI...........................................................................................................8
6. POSTAVKE.........................................................................................................10
7. OPCIJE............................................................................................................... 12
8. PRIJE PRVE UPOTREBE.................................................................................. 14
9. SVAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 16
10. SAVJETI............................................................................................................19
11. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE............................................................................. 20
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA.............................................................................. 22
13. INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA................................................................26
14. DODATNE TEHNIČKE INFORMACIJE............................................................ 27
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok
su vrata uređaja otvorena.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima;
– klijenti u hotela, motela, bed&breakfast ustanova i
drugih vrsta smještaja.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radni tlak vode (minimalni i maksimalni) mora biti
između 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Pridržavajte se postavke maksimalnog broja od 13
mjesta.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Pribor za jelo stavite u košaru za pribor za jelo s
oštrim rubovima okrenutom prema dolje, ili ga stavite
u ladicu za pribor za jelo u vodoravan položaj s oštrim
rubovima okrenutim prema dolje.
Ne ostavljajte uređaj s otvorenim vratima bez nadzora
kako biste izbjegli da ih slučajno nagazite.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskalice vode i/ili pare
pod tlakom.
Ako uređaj ima ventilacijske otvore na dnu, oni se ne
smiju pokrivati, npr. tepihom.
Uređaj se treba priključiti na vodovodnu mrežu
pomoću isporučenog novog kompleta cijevi. Stari
komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Ne koristite uređaj prije njegovog
postavljanja u ormarić na siguran
način.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
•
•
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
0°C.
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
Samo Velika Britanija i Irska. Ovaj
uređaj opremljen je kabelom
napajanja od 13 A. Ako je potrebno
zamijeniti osigurač električnog
utikača, upotrijebite osigurač ASTA
(BS 1362) od 13 A.
utičnice. Za zamjenu crijeva za dovod
vode kontaktirajte ovlašteni servisni
centar.
2.4 Upotreba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne oštećujte crijeva za vodu.
Prije priključka na nove cijevi, cijevi
koje dugo nisu korištene, nakon
popravka ili instalacije novih uređaja
(mjerila itd.), pustite da voda teče dok
nije čista i bistra.
Provjerite da nema vidljivih curenja
tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
Crijevo za dovod vode ima sigurnosni
ventil i oblogu s unutarnjim električnim
kabelom.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
Deterdženti za perilicu posuđa su
opasni. Slijedite sigurnosne upute na
ambalaži deterdženta.
Ne pijte i ne igrajte se s vodom u
uređaju.
Ne vadite posuđe iz uređaja prije
završetka programa. Neki deterdženti
mogu ostati na posuđu.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima uređaja.
Uređaj može ispuštati vruću paru ako
otvorite vrata dok je program u tijeku.
2.5 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
2.3 Spajanje na dovod vode
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj ima unutarnju žaruljicu
koja se uključuje kad otvorite vrata i
isključuje kad ih zatvorite.
Vrsta žarulje u ovom uređaju,
namijenjeno samo za kućanske
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.
2.6 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
UPOZORENJE!
Opasan napon.
Ako je crijevo za dovod vode
oštećeno, odmah zatvorite slavinu za
vodu iskopčajte utikač iz strujne
5
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
6
www.aeg.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
14
13
12
11
10
9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
7 6
Glavna mlaznica
Gornja mlaznica
Donja mlaznica
Filtri
Natpisna pločica
Spremnik soli
Ventilacijski otvor
Spremnik sredstva za ispiranje
3.1 TimeBeam
TimeBeam prikazuje sljedeće informacije
na podu ispod vrata uređaja:
• Trajanje programa kad program
započne.
• 0:00 i CLEAN kad je program
završen.
• DELAY i odbrojavanje trajanja kad
započne odgoda početka.
• Šifru alarma u slučaju neispravnog
rada uređaja.
5
9
10
11
12
13
14
4
Spremnik deterdženta
Comfort Lift košara
Ručica brave
Ručica donje košare
Gornja košara
Ladica za pribor za jelo
HRVATSKI
7
Kad je tijekom faze sušenja
uključeno AirDry projekcija
na podu možda neće biti
potpuno vidljiva. Za provjeru
preostalog vremena trajanja
programa, pogledajte na
zaslon na upravljačkoj ploči.
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
6
1
2
3
4
Tipka za uključivanje/isključivanje
Navigacijska tipka (gore)
Prikaz
tipka Option
4.1 Ponašanje tipki
Tipke
i
• Koristite te tipke za listanje popisa i
informativnih tekstova na zaslonu.
Tipka
• Kratkim pritiskom otvara se popis
opcija.
• Kratki pritisak u popisu opcija za
vraćanje natrag na popis programa.
• Kratki pritisak u popisu postavki za
vraćanje na popis opcija.
• Dugi pritisak (3 s) tijekom trajanja
odgode početka ili programa poništiti
3
4
5
5 tipka OK
6 Navigacijska tipka (dolje)
će odgodu početka, program i opcije.
Na zaslonu se prikazuje osnovni
program: ECO 50°.
Tipka
• Kratki pritisak za potvrdu odabira
programa, opcija i postavki.
• Dugi pritisak (3 sek.) za pokretanje
programa MyFavourite. Ako nijedan
program nije spremljen, na zaslonu se
prikazuje: Post. Moj omiljeni.
8
www.aeg.com
5. PROGRAMI
Program
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta rublja
Faze programa
Opcije
ECO 50° 1)
•
•
•
•
•
Predpranje
Pranje 50 °C
Ispiranja
Sušenje
•
•
Extra Hygiene
XtraDry
•
AutoSense
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
45°-70° 2)
•
•
Sve
•
Posuđe, pribor za •
jelo, tave i posu‐
de
•
•
Predpranje
Pranje od 45 °C
do 70 °C
Ispiranja
Sušenje
•
•
Extra Hygiene
XtraDry
ProZone
•
Miješano
zaprljano
Posuđe, pribor za
jelo, tave i posu‐
de
•
•
•
•
TimeSaver
XtraDry
•
•
Predpranje
Pranje 50 °C i 65
°C
Ispiranja
Sušenje
Jako zaprljano
Posuđe, pribor za
jelo, tave i posu‐
de
•
•
•
•
Predpranje
Pranje 70 °C
Ispiranja
Sušenje
•
•
•
Extra Hygiene
TimeSaver
XtraDry
Svježe zaprljano
posuđe
Posuđe i pribor
za jelo
•
•
Pranje 60 °C
Ispiranja
•
•
Extra Hygiene
XtraDry
Normalno ili laga‐ •
no zaprljano
•
Osjetljivo i
•
stakleno posuđe
Pranje 45 °C
Ispiranja
Sušenje
•
XtraDry
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo
Predpranje
Pranje 50 °C
Ispiranja
Sušenje
•
XtraDry
50°-65° 3)
Pro 70° 4)
•
•
•
30 Minutes 60° 5) •
•
Glass 45°6)
•
•
Extra Silent 7)
•
•
•
•
•
•
HRVATSKI
Program
Stupanj
zaprljanosti
Vrsta rublja
Faze programa
Prewash 8)
•
•
Sve
9
Opcije
Predpranje
1) Ovaj program nudi najučinkovitije iskorištavanje vode i štednju energije za uobičajeno zaprljano posu‐
đe i pribor za jelo. Ovo je standardni program za ustanove za testiranje.
2) Uređaj prepoznaje stupanj zaprljanosti i količinu predmeta u košarama. Automatski prilagođava
temperaturu i količinu vode, kao i trajanje programa.
3) Ovim programom možete prati mješovito zaprljano posuđe. Jako zaprljane predmete stavite u dinju
košaru a normalno zaprljano u gornju. Tlak i temperatura vode u donjoj košari viši su nego u gornjoj
košari.
4) Ovaj program napravljen je za pranje jako zaprljanih predmeta s visokim tlakom vode i pri visokoj
temperaturi.
5) Taj program prikladan je za kratko pranje cijelog ili polovice punjenja s lagano ili normalno zaprljanim
rubljem.
6) Ovaj program kontrolira temperaturu vode kako bi se pružila poseb na njega osjetljivih predmeta,
poglavito čaša.
7) Ovo je najtiši program. Pumpa pranja radi vrlo malom brzinom kako be se smanjila buka koju proizvodi
uređaj. Zbog male brzine rada pumpe program dugo traje.
8) S ovim programom možete brzo isprati sve ostatke hrane s posuđa i spriječiti stvaranje mirisa u
uređaju. Uz ovaj program nemojte koristiti deterdžent.
5.1 Potrošnja
Voda
(l)
Energija
(kWh)
Trajanje
(min)
11
0.832
235
AutoSense 45°-70°
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
ProZone 50°-65°
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
10
0.9
30
Glass 45°
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
Extra Silent
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
4
0.1
14
Program 1)
ECO 50°
Pro 70°
30 Minutes 60°
Prewash
1) Tlak i temperatura vode, oscilacije u napajanju električne mreže, opcije te količina posuđa mogu
promijeniti vrijednosti.
5.2 Informacije za ustanove
za testiranje
Kako biste primili potrebne informacije o
provedbi testova znaćajki (npr. u skladu
s EN60436), pošaljite poruku
elektroničke pošte na:
info.test@dishwasher-production.com
U vašem zahtjevu priložite broj proizvoda
(PNC) s natpisne pločice.
Za sva druga pitanja u vezi vaše perilice
posuđa pogledajte servisnu knjižicu
isporučenu s vašim uređajem.
10
www.aeg.com
6. POSTAVKE
6.1 Popis postavki
Postavke
Vrijednosti
Funkcije
Post. Moj omiljeni
Popis programa
Postavite vaš omiljeni dnevni
program. Pogledajte
odgovarajuće informacije u
poglavlju.
AirDry
UKLJ.
ISKLJ.
Postavite automatsko
otvaranje vrata tijekom faze
sušenja. Pogledajte
odgovarajuće informacije u
poglavlju.
Tvorničke postavke: UKLJ..
Zvučni signal završetka
UKLJ.
ISKLJ.
Postavite zvučni signal koji
se oglašava po završetku
programa.
Tvorničke postavke: ISKLJ..
Ton tipke
Klik
Bip
Isklj.
Postavite zvuk tipki kad su
pritisnute.
Glasnoća zvuka
Od razine 1 do razine
10.
Podešavanje jačine zvuka.
Osvjetljenje
Od razine 0 do razine
9.
Podešavanje osvjetljenja
zaslona.
Kontrast
Od razine 0 do razine
9.
Podešavanje kontrasta
zaslona.
Tvrdoća vode
Od razine 1 do razine
10.
Podesite razinu omekšivača
vode u skladu s tvrdoćom
vode u vašem području.
Tvorničke postavke: razina
5.
Raz. sredstva ispiranje
Od razine 0 do razine
6.
Razina 0 = bez
ispuštanja sredstva za
ispiranje
Podesite količinu ispuštenog
sredstva za ispiranje u
skladu s potrebnim
doziranjem.
Tvorničke postavke: razina
4.
Jezici
Popis jezika
Postavite željeni jezik.
Osnovni jezik: Engleski.
Prikaz na podu
Bijela
Nema odabira
Uključite ili isključite
TimeBeam.
Tvorničke postavke: Bijela.
HRVATSKI
Postavke
Vrijednosti
Funkcije
Resetirajte postavke
Resetirajte
Poništi
Vraća uređaj na tvorničke
postavke.
6.2 Kako promijeniti postavku
s 2 vrijednosti (UKLJ. i
ISKLJ.)
Spremljene postavke važe dok ih
ponovno ne promijenite.
1. Pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje popis opcija.
2. Odaberite Postavke i pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje popis postavki.
3. Odaberite postavku i pritisnite
za promjenu vrijednosti postavke.
• Vrijednost postavke mijenja se iz
UKLJ. u ISKLJ. ili obrnuto.
• Na zaslonu ostaje prikazan popis
postavki.
4. Pritiščite
dok se na zaslonu ne
prikaže popis programa.
6.3 Kako promijeniti postavku
s višestrukim vrijednostima
Spremljene postavke važe dok ih
ponovno ne promijenite.
1. Pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje popis opcija.
2. Odaberite Postavke i pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje popis postavki.
3. Odaberite postavku i pritisnite
za ulazak u postavku.
4. Koristite
i
za promjenu
vrijednosti postavke.
za spremanje
5. Pritisnite
postavke.
Zaslon se vraća na popis postavki.
dok se na zaslonu ne
6. Pritiščite
prikaže popis programa.
6.4 Kako spremiti
MyFavourite program
Vaš omiljeni program možete spremiti
zajedno s primjenjivim opcijama. Nije
11
moguće spremiti program MyFavourite s
opcijom Odgoda.
Istovremeno možete spremiti samo jedan
program. Nova postavka poništava
prethodnu.
1. Pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje popis opcija.
.
2. Odaberite Postavke i pritisnite
Na zaslonu se prikazuje popis postavki.
3. Odaberite Post. Moj omiljeni i
.
pritisnite
Na zaslonu se prikazuje popis programa.
4. Odaberite program i pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuju dvije vrijednosti.
• Dodaj opciju: odaberite
vrijednost za dodavanje opcije
programu.
• Izvršeno: odaberite vrijednost za
spremanje programa bez opcija ili
za završetak dodavanja opcija
programu.
5. Pritisnite
.
Ako je program primjenjiv na opciju
TimeSaver na zaslonu će se prikazati
dvije vrijednosti s odgovarajućim
trajanjima programa.
• Brzo: odaberite vrijednost za
uključenje TimeSaver.
• Uobič.: odaberite vrijednost za
isključenje TimeSaver.
6. Za potvrdu pritisnite
.
Na zaslonu se potvrđuje da je program
MyFavourite spremljen.
6.5 AirDry
Opcija AirDry poboljšava rezultate
sušenja uz manju potrošnju energije.
12
www.aeg.com
AirDry se automatski uključuje sa svim
programima osim s Prewash (ako je
primjenjivo).
Da biste povećali učinkovitost sušenja,
pogledajte opciju XtraDry ili aktivirajte
AirDry.
OPREZ!
Ako djeca imaju pristup
uređaju, preporučuje se
isključiti AirDry jer otvaranje
vrata može predstavljati
opasnost.
Tijekom faze sušenja, vrata
se automatski otvaraju i
ostaju pritvorena.
OPREZ!
Ne pokušavajte zatvoriti
vrata uređaja tijekom 2
minute nakon automatskog
otvaranja. To može
prouzročiti oštećenja
uređaja.
Ako se nakon toga vrata
zatvore na još 3 minute,
program koji u tijeku prekida
se.
7. OPCIJE
Željene opcije moraju se
aktivirati svaki put prije
početka programa.
Nije moguće uključiti ili
isključiti opcije dok je
program u tijeku.
Uključenje opcija može
utjecati na potrošnju vode i
električne energije, kao i na
trajanje programa.
7.1 Popis opcija
Opcije
Vrijednosti
funkcije
Odgoda
Od 1 do 24 sata
ISKLJ. (osnovna vrijednost)
Odgode početka programa.
XtraDry
UKLJ.
ISKLJ. (osnovna vrijednost)
Pojačava značajke suđenja.
Pogledajte odgovarajuće in‐
formacije u poglavlju.
HRVATSKI
13
Opcije
Vrijednosti
funkcije
Extra Hygiene
UKLJ.
ISKLJ. (osnovna vrijednost)
Osigurava bolje higijenske
rezultate držeći temperaturu
na 70 °C najmanje 10 minu‐
ta tijekom zadnje faze
ispiranja.
Postavke
Prikazuje postavke uređaja.
7.2 Način postavljanja opcije
Popis opcija prikazuje samo opcije koje
su primjenjive na odabrani program.
Svaki put kad se aktivira
ECO 50°, XtraDry je
isključeno i mora se odabrati
ručno.
Nisu sve opcije međusobno
kompatibilne. Ako ste odabrali
nekompatibilne opcije, uređaj će
automatski isključiti jednu ili više njih.
Zaslon vas informira koje opcije su
isključene.
Uključenje opcije XtraDry isključuje
TimeSaver i obratno.
7.4 TimeSaver
Kad program završi ili se poništi, opcije
se postavljaju na osnovne vrijednosti.
TimeSaver omogućava smanjenje
trajanja odabranog programa za otprilike
50%.
1. Odaberite program.
2. Pritisnite .
Na zaslonu se prikazuju primjenjive
opcije.
3. Odaberite opciju.
Zaslon prikazuje osnovnu vrijednost
opcije navedenu u zagradama.
Ova opcija povećava tlak i temperaturu
vode. Faze pranja i sušenja su kraće.
Rezultati programa su isti kao i kod
uobičajenog trajanja programa. Rezultati
sušenja mogu se smanjiti.
za promjenu
4. Pritisnite
vrijednosti iz ISKLJ. u UKLJ. ili
obrnuto.
Ako odaberete Odgoda i pritisnte
na zaslonu se prikazuje broj sati
dostupnih za odgođeno pokretanje.
Odaberite željeno vrijeme odgode i
pritisnite
sljedećim ciklusima. Ta konfiguracija
može se u svakom trenutku promijeniti.
Uključite TimeSaver na sljedeći način:
,
za potvrdu.
5. Pritiščite
dok se na zaslonu ne
prikaže odabrani program.
7.3 XtraDry
Uključite opciju za pojačanje značajki
sušenja.
XtraDry je trajna opcija za sve programe
osim ECO 50°. Automatski se uključuje u
.
Odaberite program i pritisnite
Ako je TimeSaver primjenjiv na odabrani
program, na zaslonu se prikazuju dvije
vrijednosti koje odgovaraju trajanjima
programa.
• Brzo: odaberite vrijednost za
uključenje TimeSaver i pritisnite
•
za potvrdu.
Uobič.: odaberite vrijednost za
isključenje TimeSaver i pritisnite
za potvrdu.
Uključenje opcije TimeSaver isključuje
XtraDry i obratno.
14
www.aeg.com
8. PRIJE PRVE UPOTREBE
Kad prvi put uključite uređaj, morate
postaviti jezik. Osnovni jezik je engleski.
1. Postavite jezik.
•
•
Pritisnite
za potvrdu
engleskog jezika.
Odaberite drugi jezik i za potvrdu
pritisnite
.
2. Provjerite odgovara li trenutna
postavka omekšivača vode tvrdoći
vode. Ako nije, prilagodite razinu
omekšivača vode.
3. Napunite spremnik za sol.
4. Napunite spremnik sredstva za
ispiranje.
5. Otvorite slavinu.
6. Pokrenite program za uklanjanje bilo
kakve ostatke iz postupka
proizvodnje. Ne koristite deterdžent i
ne stavljajte posuđe u košare.
Nakon pokretanja programa, uređaj puni
smolu u omekšivač vode, do 5 minuta.
Faza pranja započinje tek kada se ovaj
postupak dovrši. Postupak se periodički
ponavlja.
8.1 Omekšivač vode
Omekšivač vode uklanja minerale iz
vode koji bi imali negatrivan utjecaj na
rezultate pranja i na uređaj.
Što je više tih minerala, to je voda tvrđa.
Tvrdoća vode mjeri se sljedećim
ekvivalentnim ljestvicama.
Omekšivač vode treba podesiti u skladu
s tvrdoćom vode na vašem području.
Podatke možete dobiti od lokalnog
vodoopskrbnog poduzeća. Važno je
postaviti ispravnu razinu omekšivača
vode kako bi se osigurali dobri rezultati
pranja.
Uključenje opcija često
povećava potrošnju vode i
električne energije, kao i
trajanje programa. Što je
viša razina omekšivača
vode, potrošnja je veća a
trajanje duže.
Tvrdoća vode
Njemački
stupnjevi (°dH)
Francuski
stupnjevi (°fH)
mmol / l
Clarke
stupnjevi
Razina omekšiva‐
ča vode
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Tvorničke postavke.
2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.
HRVATSKI
15
Neovisno o vrsti korištenog
deterdženta, postavite odgovarajuću
tvrdoću vode kako biste održavali
obavijest dopunjevanja soli aktivnom.
Višenamjenske tablete koje
sadrže sol nisu dovoljno
učinkovite za omekšavanje
tvrde vode.
8.2 Spremnik za sol
OPREZ!
Koristite samo grubu sol
namijenjenu za perilice
posuđa. Fina sol povećava
rizik od korozije.
Sol se koristi za nadopunu smole u
omekšivač vode te kako bi se osigurali
dobri rezultati pranja u svakodnevnoj
uporabi.
Kako puniti spremnik za sol
Uvjerite se da je Comfort Lift
košara prazna i zaključana u
gornjem položaju.
1. Okrenite poklopac spremnika za sol
u smjeru suprotnom od smjera
kazaljke na satu i skinite ga.
2. Stavite 1 litru vode u spremnik za sol
(samo prvi put).
3. Spremnik za sol napunite solju za
perilicu posuđa (dok se ne napuni).
4. Pažljivo protresite cijev za ručicu, da
zrnca uđu unutra.
5. Uklonite sol oko otvora spremnika
soli.
6. Okrenite čep spremnika za sol u
smjeru kazaljke na satu kako biste ga
zatvorili.
OPREZ!
Voda i sol mogu izlaziti iz
spremnika za sol tijekom
punjenja. Nakon što
napunite spremnik za sol
odmah pokrenite najkraći
program kako biste spriječili
koroziju. Ne stavljajte
posuđe u košare.
Kad spremnik za sol treba
napuniti, na zaslonu se
prikazuje odgovarajuča
poruka:
8.3 Spremnik sredstva za
ispiranje
Sredstvo za ispiranje pomaže u sušenju
posuđa bez mrlja i pruga.
Sredstvo za ispiranje automatski se
ispušta tijekom faze vrućeg ispiranja.
16
www.aeg.com
Kako napuniti spremnik
sredstva za ispiranje
A
B
3. Proliveno sredstvo za ispiranje
uklonite upijajućom krpom kako biste
spriječili stvaranje prevelike količine
pjene.
4. Zatvorite poklopac. Provjerite da se
poklopac zaključava na mjestu.
Kada indikator (A) postane
proziran, napunite spremnik
sredstva za ispiranje.
Kad spremnik sredstva za
ispiranje treba nadopuniti, na
zaslonu se prikazuje
odgovarajuća poruka.
C
OPREZ!
Koristite isključivo sredstva
za ispiranje posebno
napravljena za perilice
posuđa.
1. Otvorite poklopac (C).
2. Napunite spremnik (B) dok sredstvo
za ispiranje ne dosegne oznaku
''MAX''.
Ako koristite višenamjenske tablete i
rezultati sušenja su zadovoljavajući,
poruka za nadopunu sredstva za
ispiranje može se isključiti postavljanjem
razine sredstva za ispiranje na 0.
Preporučujemo da uvijek
koristite sredstvo za
ispiranja, za bolje rezultate
sušenja, također i u
kombinaciji s
višenamjenskim tabletama
koje sadrže sredstvo za
ispiranje.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
1. Otvorite slavinu.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
• Ako se na zaslonu prikazuje
odgovarajuća poruka, napunite
spremnik za sol.
• Ako se na zaslonu prikazuje
odgovarajuća poruka, napunite
spremnik sredstva za ispiranje..
3. Napunite košare.
4. Dodajte deterdžent.
5. Postavite i pokrenite odgovarajući
program koji odgovara vrsti i
zaprljanosti punjenja.
9.1 Comfort Lift
OPREZ!
Ne sjedite na okviru i ne
opterećujte previše
zaključanu košaru.
OPREZ!
Ne prelazite maks. kapacitet
od 18 kg.
OPREZ!
Uvjerite se da predmeti ne
vide iz okvira košare jer
mogu oštetiti predmete i
Comfort Lift mehanizam.
Comfort Lift mehanizam omogućuje
podizanje (na razinu gornjeg okvira) i
spuštanje donjeg okvira za lakše
punjenje i pražnjenje posuđa.
Za punjenje i pražnjenje donje košare:
1. Podignite košaru povlačeći okvir iz
perilice posuđa za ručku košare. Ne
smije se koristiti ručica brave.
HRVATSKI
17
9.2 Upotreba deterdženta
A
Košara se automatski zaključava na
gornjoj razini.
2. Pažljivo stavite predmete u košaru ili
ih izvadite (pogledajte Letak za
punjenje košare).
3. Spustite košaru spajajući ručicu
brave s okvirom košare, kako je
prikazano ispod. Potpuno podignite
ručicu brave i ručicu košare, dok se
košara ne otkači s obje strane.
B
C
OPREZ!
Upotrebljavajte samo
sredstva za pranje
napravljena za perilice
posuđa.
1. Pritisnite tipku (A) za otvaranje
poklopca (C).
2. Stavite deterdžent u prašku ili tablete
u odjeljak (B).
3. Ako program ima fazu omekšavanja,
stavite malu količinu deterdženta u
unutarnji dio vrata uređaja.
4. Zatvorite poklopac. Provjerite da se
poklopac zaključava na mjestu.
Kad je košara otključana, gurnite
okvir prema dolje. Mehanizam se
vraća u osnovni položaj na donjoj
razini.
Postoje dva načina spuštanja
mehanizma, ovisno o punjenju:
• Ako je napunjeno cijelo punjenje
tanjura, lagano gurnite košaru
prema dolje.
• Ako je košara prazna ili polupuna, pritisnite košaru prema
dolje.
9.3 Odabir i pokretanje
programa
Način pokretanja programa
1. Pritisnite tipku za uključenje/
isključenje da aktivirate aparat.
Na zaslonu se prikazuje popis programa.
2. Odaberite program. ECO 50° je
uvijek osnovni program.
3. Ako želite, postavite primjenjive
opcije. Kad su opcije postavljene,
idite na popis programa.
4. Pritisnite
.
Ako je program primjenjiv na opciju
TimeSaver na zaslonu će se prikazati
dvije vrijednosti s odgovarajućim
trajanjima programa.
• Brzo: odaberite vrijednost za
uključenje TimeSaver i pritisnite
za potvrdu.
18
www.aeg.com
•
Uobič.: odaberite vrijednost za
isključenje TimeSaver i pritisnite
za potvrdu.
5. Za pokretanje programa zatvorite
vrata uređaja.
Kako pokrenuti MyFavourite
programe
1. Pritisnite i držite
oko 3 sekunde
dok s ena zaslonu ne prikaže
MyFavourite program.
2. Za pokretanje programa zatvorite
vrata uređaja.
Kako odgoditi početak
programa
Nije moguće postaviti odgodu početka s
programom MyFavourite .
1. Odaberite program.
2. Pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje popis opcija.
3. Odaberite Odgoda i pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje broj sati
dostupnih za odgodu početka (od 1 do
24).
4. Odaberite željeni broj sati i za
potvrdu pritisnite
.
Zaslon se vraća na popis opcija.
5. Možete postaviti druge primjenive
opcije.
6. Pritiščite
dok se na zaslonu ne
prikaže odabrani program.
za potvrdu odabira
7. Pritisnite
programa.
8. Za pokretanje odbrojavanja zatvorite
vrata uređaja.
Po dovršetku odbrojavanja pokreće se
program.
Poništavanje odgode početka
tijekom odbrojavanja
Kad poništite odgođeni početak, program
i opcije postavljeni su na njihove
osnovne vrijednosti.
1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite i zadržite
otprilike 3
sekunde. Na zaslonu se prikazuje:
Prekinuti rad? i dvije vrijednosti.
•
•
Stop: odaberite ovu vrijednost za
poništavanje odgode početka. Za
potvrdu pritisnite
.
Nastaviti: odaberite ovu
vrijednost za nastavak
odbrojavanja. Za potvrdu pritisnite
. Zatvorite vrata uređaja.
Kako poništiti program u
radu
1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite i zadržite
otprilike 3
sekunde. Na zaslonu se prikazuje:
Prekinuti rad? i dvije vrijednosti.
• Stop: odaberite ovu vrijednost za
poništavanje programa u tijeku.
•
Za potvrdu pritisnite
.
Nastaviti: sodaberite ovu
vrijednost za nastavak programa
u tijeku. Za potvrdu pritisnite
. Zatvorite vrata uređaja.
Prije pokretanja novog programa
provjerite nalazi li se deterdžent u
spremniku za deterdžent.
Otvaranje vrata dok uređaj
radi
Otvaranje vrata dok je program u tijeku
zaustavlja uređaj. To može utjecati na
potrošnju energije i trajanje programa.
Nakon zatvaranja vrata, uređaj nastavlja
raditi od točke u kojoj je prekinuo rad.
Ako su vrata otvorena dulje
od 30 sekundi tijekom faze
sušenja, program u tijeku će
se prekinuti. To se neće
dogoditi ako je vrata otvorila
funkcija AirDry.
Završetak programa
Kad je program završen, TimeBeam
prikazuje 0:00 i CLEAN.
1. Pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje ili pričekajte dok funkcija
Auto Off automatski ne isključi
uređaj. Ako otvorite vrata prije
aktivacije Auto Off, uređaj se
automatski isključuje.
2. Zatvorite slavinu.
HRVATSKI
Funkcija Auto Off
Ova funkcija smanjuje potrošnju energije
automatski deaktivirajući uređaj dok ne
radi.
19
Ta funkcije se uključuje:
• 5 minuta nakon završetka programa.
• Nakon 5 minuta ako program nije
započeo.
10. SAVJETI
10.1 Općenito
•
Slijedite savjete ispod kako biste
osigurali optimalne rezultate pranja i
sušenja u svakodnevnoj upotrebi te
pomoći u očuvanju okoliša.
•
•
•
•
•
•
Veće naslage hrane s posuđa bacite
u kantu za smeće.
Ne ispirite posuđe ručno prije
stavljanja u perilicu. Kad je potrebno,
odaberite program s fazom
predpranja.
Uvijek upotrijebite cijeli prostor
košara.
Pazite da se predmeti u košari
međusobno ne dodiruju ili ne
prekrivaju. Samo tada voda može u
potpunosti dosegnuti i oprati posuše.
Možete odvojeno upotrebljavati
deterdžent za perilice posuđa,
sredstvo za ispiranje i sol za perilice
posuđa ili možete upotrebljavati
višenamjenske tablete s
deterdžentom (npr. "Sve u 1").
Slijedite upute na pakiranju.
Odaberite program u skladu s vrstom
rublja i stupnjem onečišćenjal. ECO
50° nudi najučinkovitiju uporabu vode
i potrošnju energije.
10.2 Upotreba soli, sredstva
za ispiranje i deterdženta
•
•
•
Upotrebljavajte samo sol, sredstvo za
ispiranje i deterdžent za perilice
posuđa. Ostali proizvodi mogu
prouzročiti oštećenja na uređaju.
Za optimalne rezultate pranja i
sušenja u područjima s vrlo tvrdom
vodom preporučujemo uporabu
običnog deterdženta za perilice
posuđa (u prašku, gelu, tabletama
bez dodatnih funkcija), sredstva za
ispiranje i soli za perilice posuđa
odvojeno.
Najmanje jednom mjesečno pokrenite
uređaj sa sredstvom za čišćenje koje
je posebno prikladno za tu svrhu.
•
Deterdžent u tabletama ne otapa se
do kraja prilikom korištenja kratkih
programa. Kako bi se spriječila pojava
tragova deterdženta na posuđu
preporučujemo upotrebu sredstva za
pranje u tabletama samo za duže
programe pranje.
Nemojte koristiti više od točne količine
sredstva za pranje. Pogledajte upute
na pakiranju deterdženta.
10.3 Što treba napraviti kada
prestanete upotrebljavati
kombinirane tablete s
deterdžentom
Prije nego što započnete odvojeno
upotrebljavati deterdžent, sol i sredstvo
za ispiranje, obavite sljedeće korake:
1. Postavite najvišu razinu omekšivača
vode.
2. Provjerite jesu li spremnik za sol i
spremnik sredstva za ispiranje puni.
3. Pokrenite najkraći program s fazom
ispiranja. Ne dodajite deterdžent i ne
punite košare.
4. Kada program završi, podesite
omekšivač vode prema tvrdoći vode
u vašem području.
5. Podesite ispuštenu količinu sredstva
za ispiranje.
10.4 Punjenje košara
•
•
•
•
•
Uređaj koristite samo za pranje
predmeta sigurnih za pranje u perilici
posuđa.
U uređaju ne perite predmete od
drveta, roga, aluminija, kositra i bakra.
Nemojte u uređaju prati predmete koji
mogu apsorbirati vodu (spužve,
kućanske krpe).
Sa posuđa uklonite velike ostatke
hrane.
Prije pranja u uređaju, potopite
posuđe sa zagorenom hranom u vodi.
20
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i
lonce) otvorom okrenutim prema
dolje.
Provjerite da se stakleni predmeti ne
dodiruju.
Lagano posuđe stavite u gornju
košaru. Pazite da se posuđe ne može
slobodno pomicati.
Pribor za jelo i male predmete stavite
u ladicu za pribor za jelo.
Prije početka programa provjerite
mogu li se mlaznice slobodno kretati.
10.5 Prije pokretanja
programa
Prije pokretanja odabranog programa,
uvjerite se da:
•
•
•
•
•
•
•
mlaznice nisu začepljene.
u uređaju ima dovoljno soli za perilicu
posuđa i sredstva za ispiranje (osim
ako koristite višenamjenske tablete).
je položaj predmeta u košari ispravan.
je program prikladan za vrstu rublja i
stupanj zaprljanosti.
Upotrebljava se odgovarajuća količina
deterdženta.
10.6 Pražnjenje košara
1. Ostavite posuđe da se ohladi prije
nego ga izvadite iz uređaja. Vrući
predmeti mogu se lako oštetiti.
2. Prvo ispraznite donju košaru, zatim
gornju košaru.
Nakon završetka programa,
na unutarnjim površinama
uređaja još se može
zadržavati voda.
su filtri čisti i pravilno postavljeni.
je poklopac spremnika za sol čvrsto
zatvoren.
11. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
UPOZORENJE!
Prije održavanja, uređaj
isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
Uvjerite se da je Comfort Lift
košara prazna i zaključana u
gornjem položaju.
Nečisti filtri i začepljene
mlaznice negativno utječu
na rezultate pranja. Redovito
provjeravajte te elemente i,
ako je potrebno, očistite ih.
11.1 Čišćenje filtara
Sustav filtra sastoji se od 3 dijela.
C
B
A
1. Okrenite filtar (B) u smjeru
suprotnom od smjera kazaljki na satu
i skinite ga.
HRVATSKI
21
8. Vratite filtar (B) u plosnati filtar (A).
Okrenite ga u smjeru kazaljki na satu
dok se ne zaključa.
2. Izvadite filtar (C) iz filtra (B).
3. Skinite plosnati filtar (A).
4. Operite filtre.
OPREZ!
Neispravan položaj filtara
može uzrokovati slabe
rezultate pranja i oštećenje
uređaja.
11.2 Čišćenje gornje
mlaznice
Preporučujemo redovito čišćenje gornje
mlaznice kako bi se izbjeglo stvaranje
naslaga koje će začepiti rupice.
Začepljene rupice mogu uzrokovati
nezadovoljavajuće rezultate pranja.
5. Provjerite da u ili oko ruba dna nema
ostataka hrane ili prljavštine.
6. Vratite plosnati filtar na mjesto (A).
Osigurajte da je pravilno postavljen
ispod 2 vodilice.
1. Izvucite gornju košaru.
2. Za skidanje mlaznice s košare,
pritisnite mlaznicu prema gore i
istovremeno je okrenite u smjeru
kazalji na satu.
3. Mlaznicu isperite pod tekućom
vodom. Za uklanjanje čestica
prljavštine iz rupica upotrijebite alat
sa šiljkom, npr. čačkalicu.
7. Sastavite filtre (B) i (C).
22
www.aeg.com
11.3 Vanjsko čišćenje
•
•
•
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom.
Koristite isključivo neutralni
deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje ili
otapala.
11.4 Čišćenje unutrašnjosti
•
4. Za postavljanje mlaznice natrag,
pritisnite mlaznicu prema gore i
istovremeno je okrenite u smjeru
suprotno od kazaljki na satu dok se
ne zaključa.
•
•
•
Mekom i vlažnom krpom pažljivo
očistite uređaj uključujući i gumenu
brtvu na vratima.
Za održavanje značajki vašeg
uređaja, najmanje jednom mjesečno
koristite proizvod za čišćenje posebno
napravljen za perilice rublja. Pažljivo
slijedite upute na pakiranju proizvoda.
Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, čvrste alate, jake kemikalije,
jastučiće za ribanje ili otapala.
Redovita uporaba programa kratkog
tajanja može uzrokovati nakupljanje
masnoće i kamenca u uređaju.
Najmanje dva puta mjesečno obavite
program dugog trajanja kako bi se
spriječilo nakupljanje.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Nepravilan popravak uređaja
može uzrokovati opasnost
za sigurnost korisnika. Sve
popravke mora provoditi
kvalificirano osoblje.
Pogledajte tablicu ispod za informacije o
mogućim problemima.
Kod nekih kvarova na zaslonu se
prikazuje poruka.
Većinu problema moguće je riješiti
bez potrebe kontaktiranja ovlaštenog
servisnog centra.
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne možete uključiti.
•
•
Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u utični‐
cu.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osi‐
gurača.
HRVATSKI
23
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Program ne započinje s ra‐
dom.
•
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
•
•
Pritisnite
.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili
pričekajte završetak odbrojavanja.
Uređaj nadopunjava smolu u omekšivaču vode. Postu‐
pak traje približno 5 minuta.
•
Uređaj se ne puni vodom.
Na zaslonu se prikazuje po‐
ruka: Uređaj ne puni vodu.
Uređaj ne izbacuje vodu.
Na zaslonu se prikazuje po‐
ruka: Uređaj ne prazni vo‐
du.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite je li slavina otvorena.
Provjerite da tlak u dovodu vode nije prenizak. Ovu in‐
formaciju potražite kod lokalnog distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Provjerite da filtar u dovodnom crijevu nije začepljen.
Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno ili
savijeno.
Provjerite da sifon nije začepljen.
Provjerite je li filtar u odvodnom crijevu začepljen.
Provjerite je li unutarnji sustav filtra začepljen.
Provjerite je li odvodno crijevo napuknuto ili savijeno.
Uključen je uređaj za zaštitu •
od poplave.
Na zaslonu se prikazuje po‐
ruka: Uređaj se prepunjava
vodom ili postoji pogreška
s ulazom vode.
Zatvorite slavinu za vodu i obratite se ovlaštenom servi‐
su.
Tijekom rada uređaj se više
puta zaustavlja i pokreće.
•
To je normalno. On osigurava optimalne rezultate
čišćenja i uštedu energije.
Program predugo traje.
•
Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku
odgode ili pričekajte završetak odbrojavanja.
Uključite opciju TimeSaver za skraćivanje trajanja pro‐
grama.
Uključenje opcija može produljiti trajanje programa.
•
•
Preostalo vrijeme na
•
zaslonu povećava se i
preskače gotovo na kraj pro‐
grama.
To nije kvar. Uređaj ispravno radi.
Postoji malo curenje iz vrata
uređaja.
•
Uređaj nije dobro niveliran. Otpustite ili pritegnite
prilagodljivu nožicu (ako je primjenjivo).
Vrata uređaja nisu centrirana u unutrašnjosti. Podesite
stražnju nožicu (ako je primjenjivo).
Vrata uređaja teško se
zatvaraju.
•
•
•
Uređaj nije dobro niveliran. Otpustite ili pritegnite
prilagodljivu nožicu (ako je primjenjivo).
Dijelovi posuđa i pribora za jelo strše iz košara.
24
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Iz uređaja se čuje zvuk
kucanja.
•
Uređaj uzrokuje iskakanje
zaštitne sklopke.
•
Posuđe i pribor za jelo u košarama nisu ispravno raspo‐
ređeni. Pogledajte letak za punjenja košara.
Pazite da se mlaznice mogu slobodno vrtjeti.
•
Jakost struje nije dovoljna za istodobnu opskrbu svih
uređaja u upotrebi. Provjerite amperažu utičnice i kapa‐
citet mjerača ili isključite jedan od uređaja koji radi.
Interni električni kvar uređaja. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
•
Za druge moguće uzroke
pogledajte "Prije prve
uporabe", "Svakodnevna
uporaba" ili"Savjeti".
Za druge poruke ili probleme koji nisu
opisani u tablici, kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
Kad ste provjerili uređaj, isključite ga pa
ponovno uključite. Ako i dalje dolazi do
kvara, obratite se servisnom centru.
12.1 Rezultati pranja i sušenja nisu zadovoljavajući
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Slabi rezultati pranja.
•
•
•
Nezadovoljavajući rezultati
sušenja.
•
•
•
•
•
Bijele crte i mrlje ili plavičasti
slojevi na čašama i posuđu.
•
Na čašama i posuđu ostaju
mrlje i osušene kapljice vode.
•
•
•
Pogledajte "Svakodnevna uporaba", "Savjeti i pre‐
poruke" i letak za punjenja košara.
Koristite intenzivnije programe pranja.
Očistite mlaznice i filtar. Pogledajte poglavlje
„Čišćenje i održavanje“.
Servisi za postavljanje stola ostavljeni su predugo u
uređaju.
Nema sredstva za ispiranje ili nedovoljna količina
sredstva za ispiranje. Prilagodite razinu sredstva za
ispiranje za neku nižu.
Plastični komadi možda će se trebati posušiti ruč‐
nikom.
Za najbolje performanse sušenja uključite XtraDry i
AirDry.
Preporučujemo stalnu upotrebu sredstva za ispiranje
čak i u kombinaciji s višenamjenskim tabletama.
Ispuštena količina sredstva za ispiranje je prevelika.
Postavite razinu sredstva za ispiranje na neku nižu.
Količina deterdženta bila je prevelika.
Ispuštena količina sredstva za ispiranje nije dovoljna.
Prilagodite razinu sredstva za ispiranje za neku nižu.
Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Posuđe je mokro.
•
•
•
•
•
25
Za najbolje performanse sušenja uključite XtraDry i
AirDry.
Program nema fazu sušenja ili ima fazu sušenja s
niskom temperaturom.
Spremnik sredstva za ispiranje je prazan.
Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.
Uzrok može biti kvaliteta kombiniranog deterdženta u
tabletama. Isprobajte drugu marku ili aktivirajte
spremnik sredstva za ispiranje i koristite sredstvo za
ispiranje zajedno s kombiniranim deterdžentom u
tabletama.
Unutrašnjost uređaja je mokra. •
To nije kvar uređaja. Vlažan zrak kondenzira se na
stjenkama uređaja.
Tijekom pranja stvara se neo‐
bična pjena.
•
Upotrebljavajte deterdžente namijenjene samo za pe‐
rilice posuđa.
Curi spremnik sredstva za ispiranje. Kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Na jedaćem priboru nalaze se
tragovi hrđe.
•
Na kraju programa postoje
ostaci deterdženta u
spremniku.
•
•
•
•
•
Unutrašnjost uređaja neugod‐
no miriše.
•
Naslage kamenca na posuđu i •
priboru za jelo, u unutrašnjosti
uređaja i na unutrašnjosti vra‐
ta.
•
•
•
•
•
•
U vodi za pranje previše je soli. Pogledajte poglavlje “
Podešavanje omekšivača vode”.
Pribor za jelo od srebra i nehrđajućeg čelika nije po‐
stavljen odvojeno. Izbjegavajte postavljanje predmeta
od srebra i nehrđajućeg čelika međusobno blizu.
Tableta s deterdžentom se zaglavila u spremniku i za‐
to nije potpuno isprana vodom.
Voda ne može isprati deterdžent iz spremnika. Pazite
da mlaznice nisu blokirane ili začepljene.
Pazite da predmeti u košarama ne sprječavaju
otvaranje poklopca spremnika za deterdžent.
Pogledajte “Unutrašnje čišćenje”.
Razina soli je niska. Nakon uključivanja uređaja
provjerite postoji li na zaslonu obavijest za
nadopunjavanje soli.
Poklopac spremnika za sol je labav.
Voda iz slavine je tvrda. Pogledajte poglavlje “
Podešavanje omekšivača vode”.
Koristite sol i regeneraciju omekšivača vode, čak i kad
se koriste višenamjenske tablete. Pogledajte
poglavlje “Podešavanje omekšivača vode”.
Ako naslage kamenca ostaju, očistite uređaj sredst‐
vima za čišćenje uređaja koja su posebno prikladna za
tu svrhu.
Isprobajte drugi deterdžent.
Obratite se proizvođaču deterdženta.
26
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Posuđe i pribor za jelo bez
sjaja su, promijenjenih boja i
otkrhnuti.
•
•
•
•
Pazite da u uređaju perete samo predmete koji su
prikladni za pranje u perilici posuđa.
Pažljivo punite i praznite košaru. Pogledajte letak za
punjenja košara.
Osjetljive predmete stavite u gornju košaru.
Za pranje osjetljivih predmeta i staklenih predmeta,
odaberite poseban program. Pogledajte "Programi".
Za druge moguće uzroke
pogledajte "Prije prve
uporabe", "Svakodnevna
uporaba" ili"Savjeti".
13. INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
AEG
Model
FSK93800P 911438348
Nazivni kapacitet (broj standardnih kompleta posuđa za 13
standardni ciklus pranja)
razred energetske učinkovitosti
A+++
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi 280 stan‐
dardnih ciklusa pranja uz uporabu hladne vode i
potrošnju uz načine rada sa smanjenom snagom.
Stvarna potrošnja energije ovisiti će o načinu uporabe
uređaja.
234
Potrošnja energije standardnog ciklusa pranja (kWh)
0.832
Potrošnja energije u stanju isključenosti (W)
0.10
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W)
5.0
Potrošnja vode u litrama godišnje na osnovi 280 stan‐
3080
dardnih ciklusa pranja. Stvarna potrošnja vode ovisiti će
o načinu uporabe uređaja.
Razred učinkovitosti sušenja na skali od G (najniža
učinkovitost) do A (najviša učinkovitost)
A
"Standardni program" je standardni ciklus pranja na koji ECO 50°
se odnose informacije na etiketi i u podacima o uređaju.
Taj program prikladan je za pranje normalno zaprljanog
pribora za jelo i najučinkovitiji je program u pogledu
kombinirane potrošnje energije i vode. Označen je kao
"Eko" program.
Trajanje programa za standardni ciklus pranja izražen u 235
minutama
HRVATSKI
Trajanje stanja mirovanja u minutama
5
Razina snage zvuka (db(A) re 1pW)
39
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Da
27
14. DODATNE TEHNIČKE INFORMACIJE
Dimenzije
Širina / visina / dubina (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Spajanje na električnu mre‐
Napon (V)
200 - 240
žu 1)
Frekvencija (Hz)
50 - 60
Tlak dovoda vode
bar (minimalni i maksimalni)
0.5 - 8
MPa (minimalni i maksimalni)
0.05 - 0.8
Hladna ili topla voda 2)
maks. 60 °C
Dovod vode
1) Pogledajte nazivnu pločicu za ostale vrijednosti.
2) Ako topla voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr. solarni paneli), upotrijebite toplu vodu kako
biste smanjili potrošnju energije.
15. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
117870321-A-032019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement