Electrolux KEZA7300L Brugermanual

Electrolux KEZA7300L Brugermanual
KEZA7300L
DA
NO
Opvaskemaskine
Oppvaskmaskin
Brugsanvisning
Bruksanvisning
2
27
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET..................................................... 6
4. KONTROLPANEL...............................................................................................6
5. PROGRAMVALG................................................................................................7
6. GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER .......................................................... 10
7. FØR FØRSTE ANVENDELSE......................................................................... 13
8. DAGLIG BRUG.................................................................................................14
9. RÅD OG TIPS...................................................................................................17
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................... 18
11. FEJLFINDING.................................................................................................22
12. PRODUKTDATABLAD................................................................................... 25
13. YDERLIGERE TEKNISKE OPLYSNINGER...................................................26
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen,
mens lågen er åben.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer.
– af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være
mellem 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Følg det maksimale antal af 13 kuverter.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Anbring bestikket i bestikkurven, så de skarpe ender
vender nedad, eller læg dem i bestikskuffen i en
vandret position, så de skarpe ender vender nedad.
Lad ikke apparatet stå uden opsyn med åben luge, da
nogen ved et uheld kan træde på den.
Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten
inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at
rengøre apparatet.
Hvis apparatet har ventilationsåbninger i bunden, må
de ikke tildækkes af f.eks. et tæppe.
Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp
af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt
må ikke genbruges.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0
°C.
Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
DANSK
•
•
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Dette apparat er forsynet med et 13
A-netstik. Hvis sikringen i netstikket
skal udskiftes, skal du bruge en
sikring på 13 A ASTA (BS 1362) (kun
Storbritannien og Irland).
•
•
•
2.3 Tilslutning, vand
•
•
•
•
•
•
Beskadig ikke vandslangerne.
Før du slutter til nye rør, rør, der ikke
har været brugt i lang tid, hvor der er
udført reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmålere
osv.), skal du lade vandet løbe, indtil
det er klart og rent.
Sørg for, at der ikke er synlige
vandlækager under og efter første
brug af apparatet.
Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt
elkabel.
2.5 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for personskade.
•
•
•
Dette apparat er udstyret med
indvendig belysning, der tænder, når
lågen åbnes, og slukker, når lågen
lukkes.
Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få udskiftet den
indvendige belysning.
2.6 Service
•
•
ADVARSEL!
Højspænding.
Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
vandhanen straks lukkes, og stikket
tages ud af stikkontakten. Kontakt det
autoriserede servicecenter for at få
udskiftet tilløbsslangen.
2.4 Brug
•
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
5
Opvaskemidler er farlige. Følg
sikkerhedsanvisningen på
vaskemidlets emballage.
Drik og leg ikke med vandet i
apparatet.
Tag ikke opvasken ud af apparatet,
før opvaskeprogrammet er slut. Der
kan være nogle rester tilbage på
tallerknerne.
Undgå at sidde eller stå på apparatets
åbne låge.
Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
6
www.electrolux.com
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
3
12
11
10
9 8
Loftsspulearm
Øvre spulearm
Nederste spulearm
Filtre
Mærkeplade
Saltbeholder
Udluftning
1
2
3
4
5
6
7
5
7
6
8
9
10
11
12
Beholder til afspændingsmiddel
Beholder til vaskemiddel
Bestikkurv
Nederste kurv
Øverste kurv
4
4. KONTROLPANEL
1
1
2
3
4
2
3
Tænd/Sluk-knap
Delay Start-knap
Display
MY TIME-valglinje
4.1 Display
Displayet viser følgende oplysninger:
•
ECOMETER
4
5
5 EXTRAS-knapper
6 AUTO Sense-knap
•
•
•
•
Lamper
Programnavne og -varigheder
Udskudt starttid
Informationstekster
6
DANSK
4.2 ECOMETER
ECOMETER indikerer, hvordan
programvalget påvirker energi- og
vandforbruget. Jo flere linjer er tændt,
des lavere er forbruget.
ECO
indikerer det mest miljøvenlige
programvalg til normalt beskidt snavs.
4.3 Lamper
Indikator
Forløb
Kontrollampe for skyllemiddel. Lyser, når beholderen til skyllemiddel
skal genfyldes. Se "Før ibrugtagning".
Kontrollampe for salt. Er tændt, når saltbeholderen skal genfyldes. Se
"Før ibrugtagning".
Machine Care-kontrollampe. Den er tændt, når apparatet har brug for
indvendig rengøring med Machine Care-programmet. Se "Vedlige‐
holdelse og rengøring"..
Lampe for tørretrin. Den er tændt, når et program med tørretrinnet er
valgt. Den blinker, når tørretrinnet er i gang. Se under "Program‐
valg".
Delay Start-kontrollampe. Den er tændt, når du indstiller senere start.
Se "Daglig brug".
Pause-lampe. Den blinker, når du sætter et opvaskeprogram eller ud‐
skydningsnedtællingen på pause, ved at åbne apparatlugen. Se
"Daglig brug".
Advarselsindikatorer. De er tændt, når der opstår en fejl i apparatet.
Se "Fejlfinding".
5. PROGRAMVALG
5.1 MY TIME
A. •
Ved brug af MY TIME-valglinjen kan du
vælge et passende opvaskeprogram
baseret på programvarigheden, fra 30
minutter til fire timer.
A
B
C
D
E
•
Quick er det korteste program
(30min), der er velgnet til opvask
med frisk og let snavs.
Forskyl (15min) er et
program til at skylle madrester af
tallerkener. Det forhindrer
dannelsen af lugte i apparatet.
Brug ikke opvaskemiddel til dette
program.
B. 1h er et program, der er velegnet til
en opvask med frisk og lettere tørt
snavs.
C. 1h 30min er et program, der er
velegnet til opvask og tørring af
normalt snavsede genstande.
D. 2h 40min er et program, der er
velegnet til opvask og tørring af
meget snavsede genstande.
7
8
www.electrolux.com
E. ECO er det længste program (4h),
der tilbyder den mest effektive brug
af energi og vandforbrug til service
og bestik med normalt snavs. Dette
er standardprogrammet, som
anvendes til test.
ExtraPower
ExtraPower forbedrer
opvaskeresultaterne af det valgte
program. Tilvalget øger
opvasketemperaturen og -varigheden.
5.2 EXTRAS
GlassCare
Du kan justere programvalget til dine
behov ved at aktivere EXTRAS.
GlassCare yder særlig pleje til en
delikat opvask. Tilvalget forhindrer
hurtige ændringer i
opvasketemperaturen af det valgte
program og reducerer det til 45 °C. Dette
beskytter især glas mod skader.
SprayZone
SprayZone forbedrer opvasken ved at
øge vandets tryk og temperatur samt
opvasketiden. Tilvalget virker inden for
det dertil beregnede område i den nedre
kurv. SprayZone er velegnet til opvask af
genstande med genstridigt snavs, f.eks.
gryder, pander og fad.
5.3 AUTO Sense
AUTO Sense-programmet justerer
automatisk opvaskeprogrammet til
opvasketypen.
FORSIGTIG!
Sørg for, at genstandene i
placeret i SprayZoneområdet ikke blokerer den
øverste spulearm.
Apparatet registrerer graden af snavs og
mængden af tallerkener i kurvene. Det
justerer temperaturen og mængden af
vand samt opvaskens varighed.
5.4 Programoverblik
Program
Fyldningens Grad af
art
snavs
Programtrin
EXTRAS
Quick
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opvask 50 °C
Mellemskyl
Endelig skylning
45 °C
AirDry
•
Frisk
Alle typer
opvask
•
Alle gra‐
der af
snavs
•
Forvask
EXTRAS gælder
ikke for dette pro‐
gram.
•
•
Service
Bestik
•
•
Frisk
Lettere
tørt
•
•
•
Opvask 60 °C
Mellemskyl
Endelig skylning
50 °C
AirDry
•
•
•
ExtraPower
GlassCare
SprayZone
Opvask 60 °C
Mellemskyl
Endelig skylning
55 °C
Tørring
AirDry
•
•
•
ExtraPower
GlassCare
SprayZone
•
1h 30min
ExtraPower
GlassCare
SprayZone
•
Forskyl
1h
Service
Bestik
•
•
•
•
Service
Bestik
Gryder
Pander
•
•
Normal
Lettere
tørt
•
•
•
•
•
DANSK
Program
Fyldningens Grad af
art
snavs
2h 40min
•
•
•
•
Service
Bestik
Gryder
Pander
•
•
Programtrin
Normalt til •
kraftigt
•
Tørt
•
•
•
•
ECO
•
•
•
•
Service
Bestik
Gryder
Pander
•
•
Normal
Lettere
tørt
•
•
•
•
•
•
AUTO
Sense
Machine
Care
•
•
•
•
•
Service
Bestik
Gryder
Pander
Tom ma‐
skine
Programmet
justeres til al‐
le slags
snavs.
Programmet
rengør appa‐
ratets indersi‐
de.
•
•
•
•
EXTRAS
Forvask
Opvask 60 °C
Mellemskyl
Endelig skylning
60 °C
Tørring
AirDry
•
•
•
ExtraPower
GlassCare
SprayZone
Forvask
Opvask 50 °C
Mellemskyl
Endelig skylning
55 °C
Tørring
AirDry
•
•
•
ExtraPower
GlassCare
SprayZone
•
•
Forvask
EXTRAS gælder
Opvask 50 - 60 °C ikke for dette pro‐
Mellemskyl
gram.
Endelig skylning
60 °C
Tørring
AirDry
•
•
•
•
Opvask 70 °C
Mellemskyl
Slutskylning
AirDry
EXTRAS gælder
ikke for dette pro‐
gram.
Forbrugsværdier
Program 1)
Vand (l)
Energi (kWh)
Varighed (min)
Quick
9.3 - 11.4
0.54 - 0.66
30
Forskyl
4.1 - 5.1
0.01 - 0.04
15
1h
10.6 - 12.9
0.80 - 0.93
60
1h 30min
10.4 - 12.7
0.97 - 1.10
90
2h 40min
10.8 - 13.2
0.97 - 1.11
160
10.5
0.821
240
AUTO Sense
9.6 - 13.1
0.74 - 1.06
120 - 170
Machine Care
8.9 - 10.9
0.58 - 0.70
60
ECO
1) Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding,
tilvalg og opvaskens størrelse.
9
10
www.electrolux.com
Oplysninger til testinstitutter
For at modtage den nødvendige
information til udførelse af ydelsestests
(f.eks. i overensstemmelse med
EN60436) bedes du sende en e-mail til:
I din anmodning bedes du inkludere
produktnummerkoden (PNC), der står på
typeskiltet.
Hvis du har andre spørgsmål om din
opvaskemaskine, bedes du se
servicebogen, der fulgte med dit apparat.
info.test@dishwasher-production.com
6. GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER
Du kan konfigurere apparatet ved at
ændre de grundlæggende indstillinger
efter dine behov.
Indstillinger
Værdier
Forløb
Hårdhedsgrad
Fra niveau 1 til ni‐
veau 10 (standard:
5)
Juster niveauet af blødgøringsanlægget i
henhold til vandets hårdhed.1)
Afspændingsmid‐
del
Fra niveau 0 til ni‐
veau 6 (standard:
4)
Juster niveauet af afspændingsmiddel i
overensstemmelse med den nødvendige
dosering.1)
Slutlyd
TIL
FRA (standard)
Aktivere eller deaktivere lydsignalet for
slutningen af et program.1)
Automatisk døråb‐
ner
TIL (standard)
FRA
Aktivere eller deaktivere AirDry.1)
Panelsignaler
TIL (standard)
FRA
Aktivere eller deaktivere lyden af knapper‐
ne, når der trykkes på dem.
Seneste program‐
valg
TIL
FRA (standard)
Aktivere eller deaktivere det automatiske
valg af de senest anvendte programmer
og tilvalg.1)
Indikator på gulv
TIL (standard)
FRA
Aktivere eller deaktivere TimeBeam.1)
Lysstyrke
Fra niveau 0 til ni‐
veau 9
Juster displayets lysstyrke.
Sprog
Liste over sprog
Indstil dit foretrukne sprog.
(standard: Engelsk)
Nulstil indstillinger
JA
NEJ
Nulstiller maskinen til fabriksindstillinger‐
ne.
PNC nummer
Nummer
Kontrollér PNC nummeret på dit apparat.1)
1) Se oplysningerne i dette kapitel for flere detaljer.
DANSK
6.1 Blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner mineraler
fra vandforsyningen, som ellers kan have
en negativ virkning på
opvaskeresultaterne og på apparatet.
11
hos det lokale vandværk. Det er vigtigt at
vælge det rette niveau for
blødgøringsanlægget for at sikre gode
vaskeresultater.
Blødgøring af hårdt vand
øger vand- og
energiforbruget samt
programvarigheden. Jo
højere niveau af
vandblødgørelse, des højere
forbrug og længere
varighed.
Jo højere indholdet af disse mineraler er,
desto hårdere er vandet. Vandets
hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer.
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter
det lokale vands hårdhedsgrad.
Oplysning om vandets hårdhedsgrad fås
Vandets hårdhed
Tyske grader
(°dH)
Franske gra‐
der (°fH)
mmol / l
Clarke-gra‐
der
Blødgøringsan‐
læggets niveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Uanset den type opvaskemiddel, der
anvendes, skal den rette
vandhårdhedsgrad indstilles for at
holde kontrollampen for påfyldning af
salt aktiv.
Multitabs med salt er ikke
tilstrækkeligt effektive til at
blødgøre hårdt vand.
6.2 Afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel hjælper med at tørre
tallerkener og fade, uden at de får pletter
og striber. Det frigøres automatisk under
den varme skyllefase. Det er muligt at
indstille den frigivne mængde
afspændingsmiddel.
Når automaten til afspændingsmiddel er
tom, viser displayet indikatoren
og
Lav beh. af afspændingsm.. Hvis
tørreresultaterne er tilfredsstillende med
kun brug af multitabs, er det muligt at
deaktivere notifikationen for automat og
påfyldning. Brug dog altid
afspændingsmiddel for at opnå den
bedste tørring, og hold notifikationen
aktiv.
For at deaktivere automaten og
notifikationen for afspændingsmiddel
12
www.electrolux.com
skal du stille niveauet af
afspændingsmiddel til 0.
vælges derefter automatisk, efter du har
tændt apparatet.
6.3 Slutlyd
Når det seneste programvalg er
deaktiveret, er standardprogrammet
ECO.
Du kan aktivere et lydsignal, der
udsendes, når programmet er færdigt.
Der udsendes også
lydsignaler, når der opstår
en fejl i apparatet.
Signalerne kan ikke slås fra.
6.6 TimeBeam
6.4 AirDry
AirDry forbedrer tørreresultaterne.
Apparatlågen åbnes automatisk under
tørrefasen og forbliver på klem.
TimeBeam viser følgende information på
gulvet under apparatlågen:
• Programvarigheden, når programmet
begynder.
• 0:00 og CLEAN, når programmet er
afsluttet.
• DELAY og varigheden af
nedtællingen, når forsinkelsen starter.
• En alarmkode, hvis der optræder
funktionsfejl.
AirDry aktiveres automatisk med alle
programmer undtagen Forskyl.
FORSIGTIG!
Forsøg ikke at lukke
apparatets låge inden for 2
minutter efter automatisk
åbning. Det kan skade
apparatet.
FORSIGTIG!
Hvis børn har adgang til
apparatet, anbefaler vi at
deaktivere AirDry. Den
automatisk åbning af lugen
kan udgøre en fare.
6.5 Senest valgte program
Du kan indstille det automatiske valg af
de senest anvendte programmer og
tilvalg.
Det seneste program, der blev afsluttet
inden apparatets sluk, bliver gemt. Det
Når AirDry åbner luget, er
TimeBeam slukket. Se på
betjeningspanelets display
for at kontrollere den
resterende tid af det
igangværende program.
6.7 PNC nummer
Hvis du kontakter et autoriseret
servicecenter, skal du oplyse dit
apparats produktnummerkode (PNC
nummer).
Nummeret findes på dataskiltet på
apparatlågen. Du kan også tjekke
nummeret på displayet. Vælg PNC
nummer fra indstillingslisten for at
kontrollere nummeret.
DANSK
6.8 Indstillingsfunktion
Sådan navigeres der i
indstillingstilstand
Du kan navigere i indstillingstilstand ved
hjælp af MY TIME-valglinjen.
13
Tryk og hold
og
nede
samtidigt i ca. 3 sekunder for at gå ind i
indstillingstilstand.
• Lampen relateret til Forrige, OK
og Næste er tændt.
• Displayet viser den først
tilgængelige indstilling og dens
aktuelle værdi.
Sådan ændres en indstilling
Kontrollér, at apparatet er i
indstillingstilstand.
A
B
C
A. Forrige-knap
B. OK-knap
C. Næste-knap
Brug Forrige og Næste til at skifte
mellem de grundlæggende indstillinger
og for at ændre deres værdi.
Brug OK for at gå ind i den valgte
indstilling og for at bekræfte ændring af
dens værdi.
Sådan åbnes indstillingstilstand
Du kan gå ind i indstillingstilstand, inden
du starter et program. Du kan ikke gå ind
i indstillingstilstand, mens programmet
kører.
1. Vælg Forrige eller Næste for at
vælge den ønskede indstilling.
Displayet viser indstillingsnavnet og dens
aktuelle værdi.
2. Tryk på OK for at åbne indstillingen.
Displayet viser tilgængelige værdier.
3. Tryk på Forrige eller Næste for at
ændre værdien.
4. Tryk på OK for at bekræfte
indstillingen.
• Den nye indstilling er gemt.
• Apparatet vender tilbage til listen
over grundlæggende indstillinger.
5. Tryk og hold
og
nede
samtidigt i ca. 3 sekunder for at
afslutte indstillingstilstand.
Apparatet vender tilbage til programvalg.
De gemte indstillinger forbliver, indtil du
ændrer dem igen.
7. FØR FØRSTE ANVENDELSE
1. Sørg for, at blødgøringsanlæggets
aktuelle niveau svarer til
vandforsyningens hårdhed. Hvis
ikke, bør du justere niveauet for
blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til
afspændingsmiddel.
4. Åbn for vandhanen.
5. Start programmet Quick for at fjerne
rester fra fremstillingsprocessen.
Brug ikke opvaskemiddel, og fyld
ikke service i kurvene.
Efter at have startet programmet
genfylder apparatet resinen i
vandblødgøringsanlægget i op til 5
minutter. Opvaskefasen starter først, når
denne procedure er afsluttet. Proceduren
gentages periodisk.
7.1 Saltbeholderen
FORSIGTIG!
Brug groft salt, der kun er
beregnet til
opvaskemaskiner. Fint salt
øger risikoen for korrosion.
Saltet bruges til at gøre
blødgøringsanlægget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i daglig
brug.
14
www.electrolux.com
Sådan fyldes saltbeholderen
7.2 Sådan fyldes beholderen til
afspændingsmiddel
1. Drej hætten på saltbeholderen mod
uret, og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen med
opvaskemaskinesalt (indtil den er
fuld).
A
B
C
FORSIGTIG!
Brug kun
afspændingsmiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.
4. Ryst forsigtigt tragten i dens håndtag
for at få de sidste korn indeni.
5. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.
6. Drej hætten på saltbeholderen med
uret for at lukke saltbeholderen.
1. Åbn låget (C).
2. Fyld beholderen (B), indtil
afspændingsmidlet når mærket
"MAX".
3. Tør spildt afspændingsmiddel op
med en sugende klud, så der ikke
dannes for meget skum.
4. Luk låget. Sørg for, at låget låses på
plads.
Påfyld afspændingsmiddel i
beholderen til
afspændingsmiddel, når
indikatorvinduet (A) er
gennemsigtigt.
FORSIGTIG!
Der kan løbe vand og salt ud
af saltbeholderen, når du
fylder den. Start øjeblikkeligt
det korteste program, efter
du har fyldt saltbeholderen,
for at forhindre korrosion.
Fyld ikke tallerkener i
kurvene.
8. DAGLIG BRUG
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på , og hold den nede, indtil
apparatet tændes.
3. Fyld saltbeholderen, hvis den er tom.
4. Fyld beholderen til skyllemiddel, hvis
den er tom.
5.
6.
7.
8.
Fyld kurvene.
Påfyld opvaskemiddel.
Valg og start af et program.
Luk vandhanen, når programmet er
færdigt.
DANSK
8.1 Brug af opvaskemiddel
A
B
15
8.3 Sådan vælges og startes
programmet
Forskyl
1. For at vælge
Forskyl skal du
trykke på
og holde den nede i
3 sekunder.
• Lampen relateret til knappen er
tændt.
• ECOMETER er slukket.
• Displayet viser programmets navn
og varighed.
2. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
C
FORSIGTIG!
Brug kun opvaskemiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.
1. Tryk på udløserknappen (A) for at
åbne låget (C).
2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver
eller tabletter i rummet til
opvaskemiddel (B).
3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille
mængde opvaskemiddel på den
inderste del af apparatets låge.
4. Luk lågen. Sørg for, at låget låses på
plads.
8.2 Sådan vælges og startes et
program med MY TIMEvalglinjen
1. Skub din finger over MY TIMEvalglinjen for at vælge et passende
program.
• Lampen relateret til det valgte
program er tændt.
• ECOMETER indikerer niveauet af
energi- og vandforbrug.
• Displayet viser programmets
varighed.
2. Aktiver gældende EXTRAS, om
ønsket.
3. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
8.4 Sådan aktiveres EXTRAS
1. Vælg et program med MY TIMEvalglinjen.
2. Tryk på knappen for det tilvalg, du
ønsker at aktivere.
• Lampen relateret til knappen er
tændt.
• Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
• ECOMETER indikerer det
opdaterede niveau af energi- og
vandforbrug.
Som standard skal tilvalg
slås til hver gang, inden du
starter et program.
Hvis det seneste
programvalg er aktiveret,
bliver de gemte tilvalg
automatisk aktiveret
sammen med programmet.
Dette tilvalg kan ikke slås til
eller fra, mens et program er
i gang.
Ikke alle tilvalg er kompatible
med hinanden.
Aktivering af tilvalg øger ofte
vand- og energiforbruget
samt programvarigheden.
8.5 Sådan starter du AUTO
Sense-programmet
1. Tryk på
.
16
www.electrolux.com
•
•
Lyset relateret til knappen er
tændt.
Displayet viser den længst mulige
programvarighed.
MY TIME og EXTRAS er
ikke gældende for dette
program.
2. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
Apparatet registrerer typen af opvask og
justerer et passende opvaskeprogram.
Under programmet fungerer sensorerne
adskillige gange, og det indledende
program kan blive reduceret.
8.6 Sådan kan du udskyde
programmets start
1. Vælg et program.
2. Tryk på
gentagne gange, indtil
displayet viser den ønskede
udskydelse (fra 1-24 timer).
Lampen relateret til knappen er tændt.
3. Luk apparatets låge for at starte
nedtællingen.
Mens nedtællingen er i gang, kan den
udskudte tid og programvalget ikke
ændres.
Når nedtællingen er slut, starter
programmet.
8.7 Åbning af lågen, mens
apparatet er i gang
Hvis du åbner lågen, mens et program er
i gang, sættes vaskeprogrammet på
pause. Displayet viser programmets
resterende varighed. Programlinjen i
bunden af displayet indikerer
vaskeprogrammets nuværende status.
Linjens længde reduceres sammen med
programvarigheden.
Hvis du åbner lågen, mens nedtællingen
af forsinket start er i gang, sættes
nedtællingen på pause. Displayet viser
den aktuelle nedtællingsstatus.
Efter du har lukket lågen, fortsætter
apparatet fra det sted, hvor det blev
afbrudt.
Hvis lågen åbnes, mens
apparatet er tændt, kan det
påvirke energiforbruget og
programvarigheden.
Hvis lågen er åben i mere
end 30 sekunder under
tørrefasen, afsluttes det
igangværende program. Det
sker ikke, hvis lågen åbnes
af AirDry-funktionen.
8.8 Hvordan du annullerer den
senere start, mens
nedtællingen er i gang
Tryk på , og hold den nede i ca. 3
sekunder.
Apparatet vender tilbage til programvalg.
Hvis du annullerer den
senere start, skal du vælge
programmet igen.
8.9 Sådan annulleres et
igangsat program
Tryk på , og hold den nede i ca. 3
sekunder.
Apparatet vender tilbage til programvalg.
Sørg for, at der er
opvaskemiddel i beholderen
til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.
8.10 Auto Off-funktionen
Denne funktion sparer energi ved at
slukke for apparatet, når det ikke er i
drift.
Funktion går automatisk i gang:
• Når programmet er afsluttet.
• Efter 5 minutter, hvis et program ikke
var gået i gang.
8.11 Program slut
Når programmet er færdigt, viser
displayet Rent service.
DANSK
Auto Off-funktionen slukker automatisk
for apparatet.
17
Alle knapper er inaktive, bortset fra tænd/
sluk-knappen.
9. RÅD OG TIPS
9.1 Generel
Følg nedenstående tips for at sikre
optimale rengørings- og tørreresultater i
den daglige brug og for at hjælpe med at
beskytte miljøet.
•
•
•
•
•
•
Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
Forskyl ikke service i hånden. Vælg
om nødvendigt et program med
forskyl.
Brug altid hele kurveområdet.
Sørg for, at genstandene i kurvene
ikke rører eller dækker hinanden. Kun
da kan vandet nå helt ind til
tallerkenerne og vaske dem.
Du kan bruge opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt separat,
eller du kan bruge multitabs (f.eks.
''Alt-i-1''). Følg vejledningen på
pakningen.
Vælg et program i overensstemmelse
med typen af opvask og graden af
snavs. ECO tilbyder den mest
effektive brug af vand og
energiforbrug.
9.2 Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
•
•
•
•
Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel beregnet til
opvaskemaskine. Andre produkter
kan beskadige apparatet.
I områder med hårdt og meget hårdt
vand anbefaler vi at bruge almindeligt
opvaskemiddel (pulver, gelé, tabletter
uden ekstra midler),
afspændingsmiddel og salt separat for
at opnå optimale rengørings- og
tørreresultater.
Opvasketabletter opløses ikke helt
ved korte programmer. Det anbefales,
at du benytter opvasketabletter til
lange programmer for at undgå rester
af opvaskemidler på bordservicet.
Brug ikke mere end den angivne
mængde opvaskemiddel. Se
anvisningerne på opvaskemidlets
emballage.
9.3 Gør følgende, hvis du
ønsker at holde op med at
bruge multitabletter
Udfør følgende trin, inden du starter med
at bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel:
1. Indstil det højeste niveau for
blødgøringsanlæg.
2. Sørg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspændingsmiddel er
fuld.
3. Start programmet Quick. Tilføj ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke service i
kurvene.
4. Justér blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad, når
programmet er slut.
5. Justér doseringen af
afspændingsmiddel.
9.4 Før programmet startes
Inden du starter programmet, skal du
være sikker på, at:
•
•
•
•
•
•
•
Filtrene er rene og korrekt sat i.
Hætten til saltbeholderen er spændt.
Spulearmene ikke er tilstoppet.
Der er nok salt og afspændingsmiddel
(medmindre du bruger multitabletter).
Genstandene er lagt korrekt i
kurvene.
Det valgte program passer til
opvaskens art og graden af snavs.
Der anvendes den rette mængde
opvaskemiddel.
9.5 Fyldning af kurvene
•
•
Fyld kun opvaskemaskinen med
service/bestik/glas og andre dele,
som tåler maskinopvask.
Vask ikke genstande af træ, horn,
aluminium, tin og kobber i
opvaskemaskinen.
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Vask ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe,
klude).
Fjern store madrester fra tallerkener.
Læg kogegrej med fastbrændt mad i
blød, inden det vaskes i apparatet.
Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
Sørg for, at glas ikke rører hinanden.
Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at tingene ikke kan flytte sig frit.
Læg bestik og små ting i
bestikkurven.
Flyt den øvre kurv opad for at få plads
til store genstande i den nederste
kurv.
•
Sørg for, at spulearmene kan bevæge
sig frit, før du starter et
opvaskeprogram.
9.6 Tømning af kurvene
1. Lad servicet køle af, før du tager det
ud af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.
2. Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
Efter programmet er
afsluttet, kan der stadigvæk
være vand på apparatets
indvendige overflader.
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten inden
anden vedligeholdelse end
at køre programmet Machine
Care.
Tilsmudsede filtre og
tilstoppede spulearme
påvirker vaskeresultaterne
negativt. Kontrollér disse
elementer jævnligt og rengør
dem, om nødvendigt.
10.1 Machine Care
Machine Care er et program udviklet til at
rengøre apparatets inderside med
optimale resultater. Det fjerner
ophobninger af kalk og fedt.
Når apparatet registrerer behovet for
rengøring, viser displayet
påmindelsesbeskeden Kør
MachineCare og lampen . Start
Machine Care-programmet for at rengøre
apparatets inderside.
Sådan starter du Machine
Care-programmet
Inden du starter Machine
Care-programmet, skal du
rense filtrene og
spulearmene.
1. Brug en afkalker eller et
rengøringsprogram, der er udviklet
specifikt til opvaskemaskiner. Følg
vejledningen på pakningen. Fyld ikke
tallerkener i kurvene.
2. Tryk og hold
og
nede
samtidigt i ca. 3 sekunder.
Lampen
blinker.Displayet viser
programvarigheden.
3. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
Når programmet er færdigt, deaktiveres
påmindelsesmeddelelsen.
10.2 Indvendig rengøring
•
•
•
Rengør apparatet omhyggeligt,
herunder lågens gummipakning, med
en blød og fugtig klud.
Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller opløsningsmidler,
skarpe redskaber, stærke kemikalier,
skurepulver eller opløsningsmidler.
Brug et rengøringsprodukt, der er
specifikt beregnet til opvaskemaskiner
mindst hver anden måned for at
bevare dit apparats ydeevne. Følg
DANSK
•
19
omhyggeligt anvisningerne på
produktets emballage.
Start Machine Care-programmet for
en optimal opvask.
10.3 Udvendig rengøring
•
•
•
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel.
Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller opløsningsmidler.
4. Skyl filtrene.
10.4 Rengøring af filtre
Filtersystemet består af 3 dele.
C
B
A
5. Sørg for, at der ikke er madrester
eller snavs i eller omkring
bundkarrets kant.
6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg
for, at det sidder korrekt fast under
de 2 skinner.
1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det
ud.
7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade
filter (A). Drej det med uret, indtil det
klikker på plads.
2. Tag filteret (C) ud af filteret (B).
3. Tag det flade filter (A) ud.
20
www.electrolux.com
FORSIGTIG!
Hvis filtrene sidder forkert,
kan det give dårlige
opvaskeresultater og
beskadige apparatet.
3. Tryk spulearmen nedad for at
installere den igen.
10.5 Rengøring af den nederste
spulearm
Vi anbefaler, at du regelmæssigt rengør
den nederste spulearm for at undgå, at
snavs stopper hullerne til.
Tilstoppede huller kan resultere i
utilfredsstillende opvaskeresultater.
1. Træk den nedre spulearm opad for at
fjerne den.
10.6 Rengøring af den øvre
spulearm
Vi anbefaler, at du regelmæssigt rengør
den øvre spulearm for at undgå, at snavs
stopper hullerne til.
Tilstoppede huller kan resultere i
utilfredsstillende opvaskeresultater.
2. Skyl spulearmen under rindende
vand. Brug et tyndt og spidst
redskab, som f.eks. en tandstikker, til
at fjerne partikler af snavs fra
hullerne.
1. Træk den øverste kurv ud.
2. For at frakoble spulearmen fra
kurven skal du trykke spulearmen
opad og samtidigt dreje den med
uret.
DANSK
3. Skyl spulearmen under rindende
vand. Brug et tyndt og spidst
redskab, som f.eks. en tandstikker, til
at fjerne partikler af snavs fra
hullerne.
21
C
B
A
4. For at sætte spulearmen på plads
skal du trykke spulearmen opad og
samtidig dreje den mod uret, indtil
den låses fast.
1. Flyt den øvre kurv til det nederste
niveau for at nå spulearmen lettere.
2. For at frigøre spulearmen (C) fra
leveringsrøret (A) skal du dreje
monteringselementet (B) mod uret og
trække spulearmen nedad.
3. Skyl spulearmen under rindende
vand. Brug et tyndt og spidst
redskab, som f.eks. en tandstikker, til
at fjerne partikler af snavs fra
hullerne. Lad vandet løbe gennem
hullerne for at vaske partikler af
snavs væk fra indersiden.
10.7 Rengøring af
loftsspulearmen
Vi anbefaler, at du regelmæssigt rengør
loftsspulearmen for at undgå, at snavs
stopper hullerne til. Tilstoppede huller
kan resultere i utilfredsstillende
opvaskeresultater.
Loftsspulearmen er placeret i loftet af
apparatet. Spulearmen (C) er installeret i
leveringsrøret (A) med
monteringselementet (B).
4. For at installere spulearmen (C) igen
skal du indsætte
monteringselementet (B) i
spulearmen og fastgøre den i
leveringsrøret (A) ved at dreje den
med uret. Sørg for, at
monteringselementet låses på plads.
22
www.electrolux.com
11. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Forkert reparation af
apparatet kan udgøre en
fare for brugerens sikkerhed.
Eventuelle reparationer skal
udføres af kvalificeret
personale.
nødvendigt at kontakte et autoriseret
servicecenter.
Se nedenstående tabel for information
om mulige problemer.
Ved visse fejlfunktioner viser displayet en
alarmkode.
Størstedelen af de problemer, der kan
opstå, kan løses, uden at det er
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Du kan ikke tænde for ap‐
paratet.
•
•
Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sik‐
ringsdåsen.
Programmet starter ikke.
•
•
Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere
indstillingen eller vente på, at nedtællingen er færdig.
Apparatet genfylder resinen i blødgøringsanlægget.
Det kan tage ca. 5 minutter.
•
Apparatet fyldes ikke med
vand.
•
•
Displayet viser , Fejl i10
•
eller Fejl i11 og Intet
•
vandindtag
•
Apparatet tømmer ikke
vandet ud.
Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det
lokale vandværk for at få disse oplysninger.
Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket eller
bøjet.
•
•
Displayet viser , Fejl i20 •
og Vandet tømmes ikke
•
Kontrollér, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet.
Sørg for, at filteret i afløbsslangen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at det indvendige filtersystem ikke er til‐
stoppet.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller
bøjet.
Overløbssikringen er ble‐
vet udløst.
•
Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret service‐
center.
•
Det er normalt. Det giver optimale rengøringsresulta‐
ter og energibesparelser.
Programmet varer for læn‐ •
ge.
•
Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere
den eller vente på, at nedtællingen er færdig.
Aktivering af tilvalg kan øge programmets varighed.
Displayet viser , Fejl i30
og Risko for vandlækage
sporet
Apparatet stopper og star‐
ter flere gange under drift.
DANSK
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Den resterende tid på dis‐
playet øges og springer
næsten hen til slutningen
af programvarigheden.
•
23
Dette er ikke en fejl. Apparatet fungerer korrekt.
Lille lækage fra apparatets •
låge.
•
Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de juster‐
bare ben (hvis relevant).
Apparatets låge står ikke centralt på karret. Indstil
det bageste ben (hvis relevant).
Apparatets låge er svær at •
lukke.
•
Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de juster‐
bare ben (hvis relevant).
Dele af bordservicet stikker ud fra kurvene.
Raslende eller bankende
•
lyde indvendigt fra appara‐
tet.
•
Bordservicet ligger ikke ordentligt i kurvene. Se bro‐
churen til fyldning af kurve.
Sørg for, at spulearmene kan rotere frit.
Apparatet udløser afbryde‐ •
ren.
Strømstyrken er utilstrækkelig til at forsyne alle an‐
vendte apparater samtidigt. Kontrollér kontaktstrøm‐
styrken og målerens kapacitet eller sluk for et af de
anvendte apparater.
Intern elektrisk fejl i apparatet. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
•
Når du har kontrolleret apparatet, skal du
slukke og tænde for apparatet. Kontakt
et autoriseret servicecenter, hvis
problemet opstår igen.
Kontakt et autoriseret servicecenter i
forbindelse med alarmkoder, der ikke er
beskrevet i tabellen.
Inden du kontakter det
autoriserede servicecenter,
skal du skrive PNC nummer
ned. Se under
"Grundlæggende
indstillinger".
11.1 Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Problemer
Mulig årsag og løsning
Dårlig opvask.
•
•
•
•
•
Se "Daglig brug", "Råd og tips" og brochuren til
fyldning af kurv.
Brug mere intensivt opvaskeprogram.
Aktiver tilvalget SprayZone for at vaske genstande
med kraftigt eller genstridigt snavs.
Aktiver tilvalget ExtraPower for at forbedre opva‐
skeresultaterne af et valgt program.
Rengør spulearmens dyser og filter. Se "Vedlige‐
holdelse og rengøring"..
24
www.electrolux.com
Problemer
Mulig årsag og løsning
Dårlig tørring.
•
•
•
•
•
•
Der er hvidlige striber eller
en blålig belægning på glas
og service.
•
Der er pletter og tørre vand‐
dråber på glas og tallerke‐
ner.
•
•
•
Bordservice blev efterladt for længe i det lukkede
apparat. Aktiver AirDry for at indstille den automati‐
ske åbning af lugen og for at forbedre tørringen.
Der er intet afspændingsmiddel, eller der er ikke
blevet doseret nok afspændingsmiddel. Fyld behol‐
deren til skyllemiddel, eller indstil skyllemidlets ni‐
veau til et højere niveau.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel, selv
sammen med multitabletter.
Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande
med et viskestykke.
Programmet har intet tørretrin. Se under "Pro‐
gramoverblik".
Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt afspæn‐
dingsmiddelniveauet til et lavere niveau.
Der er for meget opvaskemiddel.
Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt afspæn‐
dingsmiddelniveauet til et højere niveau.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Apparatets inderside er våd. •
Det er ikke en fejl i apparatet. Fugtig luft kondense‐
rer på apparatsiderne.
Usædvanlig skum under op‐ •
vask.
•
Brug opvaskemiddel beregnet til opvaskemaskiner.
Der er en lækage i beholderen til afspændingsmid‐
del. Kontakt et autoriseret servicecenter.
Spor af rust på bestik.
Der er for meget salt i det vand, der bruges til op‐
vask. Se "Blødgøringsanlægget".
Bestik af sølv og rustfrit stål blev anbragt sammen.
Undgå at placere genstande af sølv og rustfrit stål i
nærheden af hinanden.
•
•
Der er rester af opvaskemid‐ •
del i beholderen i slutningen
af programmet.
•
•
Lugte i apparatet.
•
•
Opvasketabletten sad fast i beholderen og blev
derfor ikke helt opløst.
Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra behol‐
deren. Sørg for, at spulearmene ikke er blokeret el‐
ler tilstoppet.
Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer
låget på beholderen til opvaskemiddel i at blive åb‐
net.
Se "Indvendig rengøring".
Start Machine Care-programmet med en afkalker
eller et rengøringsprodukt beregnet til opvaskema‐
skiner.
DANSK
Problemer
Mulig årsag og løsning
Kalkaflejringer på bordser‐
vice, på karret og på lågens
inderside.
•
•
•
•
•
•
•
•
Mat, affarvet eller krakeleret
bordservice.
•
•
•
•
25
Saltniveauet er lavt, kontroller påfyldningslampen.
Hætten til saltbeholderen er løs.
Vandet fra hanen er hårdt. Se "Blødgøringsan‐
lægget".
Brug salt og indstil regenerering af vandets blødgø‐
ringsanlæg, selv når der anvendes multitabs. Se
"Blødgøringsanlægget".
Start Machine Care-programmet med en afkalker
beregnet til opvaskemaskiner.
Hvis der stadigvæk er kalkaflejringer, bør du rengø‐
re apparatet med rengøringsmidler, der er beregnet
specifikt til dette formål.
Prøv et andet opvaskemiddel.
Kontakt producenten af opvaskemidlet.
Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme
i opvaskemaskine, der bliver vasket i apparatet.
Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyld‐
ning af kurve.
Læg de sarte ting i øverste kurv.
Aktiver tilvalget GlassCare for at sikre speciel pleje
af glas og sarte genstande.
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd og
tips" for andre mulige
årsager.
12. PRODUKTDATABLAD
Varemærk
Electrolux
Model
KEZA7300L 911438370
Nominel kapacitet (standardindstillinger for sted)
13
Energieffektivitetsklasse
A+++
Energiforbrug i kWh/år på grundlag af 280 normale 234
opvaskecyklusser med maskinen tilsluttet koldt vand
og til forbrug i laveffekttilstandene. Det faktiske ener‐
giforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyt‐
tes.
Den normale opvaskecyklus' energiforbrug (kWh)
0.821
Elforbrug i slukket tilstand (W)
0.50
Elforbrug i left on-tilstand (W)
5.0
Vandforbrug i liter/år på grundlag af 280 normale op‐ 2940
vaskecyklusser. Det faktiske vandforbrug afhænger
af, hvorledes maskinen benyttes
26
www.electrolux.com
Tørreevneklasse på skalaen A (mest effektiv) til G
(mindst effektiv)
A
"Normalprogrammet" er den normale opvaskecyk‐
lus, som energimærket og oplysningsskemaet hen‐
viser til, at dette program er egnet til opvask af nor‐
malt snavset service, og at det er det mest effektive
program med hensyn til det kombinerede energi- og
vandforbrug for den pågældende type service. Det
angives som "øko"-program.
ECO
Programvarigheden for den normale opvaskecyklus
i minutter
240
Varigheden af left on-tilstanden (min)
1
Emission af luftbåren støj udtrykt som (dB(A) re 1
pW)
42
Model beregnet til indbygning J/N
Ja
13. YDERLIGERE TEKNISKE OPLYSNINGER
Mål
Bredde/højde/dybde (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Tilslutning, el 1)
Spænding (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 - 60
bar (minimum og maksimum)
0.5 - 8
MPa (minimum og maksimum)
0.05 - 0.8
Koldt vand eller varmt vand 2)
maks. 60 °C
Vandforsyningens tryk
Vandtilførsel
1) Se typeskiltet for andre værdier.
2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere), bruges tilslutning
til varmt vand for at spare på energien.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
NORSK
27
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................28
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 29
3. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................... 31
4. BETJENINGSPANEL....................................................................................... 31
5. PROGRAMVALG..............................................................................................32
6. GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER ........................................................... 35
7. FØR FØRSTEGANGS BRUK...........................................................................38
8. DAGLIG BRUK................................................................................................. 39
9. RÅD OG TIPS...................................................................................................42
10. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 43
11. FEILSØKING.................................................................................................. 46
12. PRODUKTINFORMASJONSARK.................................................................. 50
13. YTTERLIGERE TEKNISKE OPPLYSNINGER...............................................51
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
28
1.
www.electrolux.com
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelige for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når døren er
åpen.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
29
Overhold maksimalt antall 13 kuverter.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
Legg bestikket i bestikkurven med de skarpe spissene
nedover, eller legg dem i bestikkskuffen i vannrett
posisjon med de skarpe kantene nedover.
Ikke la apparet stå med åpen dør uten tilsyn for å
unngå at den ved et uhell skulle bli tråkket på.
Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe vedlikehold.
Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre
apparatet.
Hvis produktet har ventilasjonsåpninger på basen, må
de ikke blokkeres av f.eks. et teppe.
Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
2.2 Elektrisk tilkobling
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Bruk ikke apparatet før du installerer
det i en innebygget enhet med hensyn
til sikkerhet.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Ikke monter eller bruk apparatet på
steder der temperaturen er lavere enn
0 °C.
Monter apparatet på et trygt og egnet
sted som oppfyller
monteringskravene.
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
30
www.electrolux.com
•
•
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Dette apparatet er utstyrt med en 13
A-stikkontakt. Skulle det bli nødvendig
å skifte sikringen i stikkontakten, bruk
en 13 A ASTA (BS 1362) sikring (kun
Storbrittania og Irland).
•
•
•
2.3 Vanntilkopling
•
•
•
•
•
•
Ikke påfør skade på vannslangene.
La vannet renne til det er rent og klart
før du kopler til nye rør eller rør som
ikke er blitt brukt på lengre tid, der
reparasjonsarbeid er blitt utført eller
nye enheter er blitt montert
(vannmålere osv.).
Sørg for at det ikke er synlige
vannlekkasjer under og etter første
gangs bruk av apparatet.
Vanninntaksslangen har en
sikkerhetsventil og en dobbel mantel
med en indre strømledning.
Oppvaskmidler er farlige. Følg
sikkerhetsanvisningene på
vaskemiddelpakken.
Ikke drikk eller lek med vannet i
apparatet.
Ikke ta ut oppvasken fra apparatet før
oppvaskprogrammet er ferdig. Det
kan ligge igjen vaskemiddel på
oppvasken.
Ikke sitt eller stå på den åpne døren til
apparatet.
Apparatet kan slippe ut varm damp,
hvis du åpner døren mens et
oppvaskprogram er i gang.
2.5 Innvendig lys
ADVARSEL!
Skaderisiko.
•
•
•
Dette apparatet har et innvendig lys
som tennes når du åpner døren og
slokkes når døren lukkes.
Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Ta kontakt med servicesenteret for å
bytte ut innvendig belysning.
2.6 Service
•
•
ADVARSEL!
Farlig spenning.
Hvis vanninntaksslangen er defekt,
må du umiddelbart stenge
vannkranen og trekke ut støpselet.
Kontakt servicesenteret for å bytte ut
vanninntaksslangen.
2.4 Bruk
•
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
NORSK
31
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
12
11
10
9 8
Topp spylearm
Øvre spylearm
Nedre spylearm
Filtre
Klassifiseringsskilt
Saltbeholder
Ventilasjonsåpning
1
2
3
4
5
6
7
5
7
6
8
9
10
11
12
Glansemiddelbeholder
Vaskemiddeldispenser
Bestikkurv
Nedre kurv
Øvre kurv
4
4. BETJENINGSPANEL
1
1
2
3
4
2
3
På/av-knapp
Delay Start-knapp
Display
MY TIME valglinje
4.1 Display
Displayet viser følgende informasjon:
•
ECOMETER
4
5
5 EXTRAS-knapper
6 AUTO Sense-knapp
•
•
•
•
Indikatorer
Programnavn og varighet
Utsett starttid
Informasjonstekst
6
32
www.electrolux.com
4.2 ECOMETER
vannforbruk. Jo flere linjer er tent, desto
lavere strømforbuk.
ECO
viser det mest miljøvennlige
programvalget for en normal skitten
klesvask.
ECOMETER viser hvordan
programvalget påvirker strøm- og
4.3 Indikatorer
Indikator
Beskrivelse
Skyllemiddelindikator. Den tennes når skyllemiddelbeholderen er tom.
Se "Før første gangs bruk".
Saltindikator. Den tennes når saltbeholderen er tom. Se "Før første
gangs bruk".
Machine Care-indikator. Den tennes når apparatet trenger å rengjøres
innvendig med programmet Machine Care. Se "Stell og rengjøring".
Tørkefase indikator. Den tennes når et program med tørkefasen er
valgt. Den blinker under tørkefasen er i gang. Se "Programvalg".
Delay Start-indikator. Den tennes når du setter starttidsforvalget. Se
"Daglig bruk".
Pauseindikator. Den blinker når du pauser en vaskesyklus eller teller
ned utsettelsen ved å åpne apparatdøren. Se "Daglig bruk".
Varselindikatorer. De tennes når det oppstår en feilfunksjon i appara‐
tet. Se "Feilsøking".
5. PROGRAMVALG
5.1 MY TIME
•
Med valglinjen MY TIME kan du velge et
egnet vaskeprogram basert på
programvarighet, alt fra 30 minutter til 4
timer.
B.
C.
D.
A
A. •
B
C
D
E
Quick er det korteste programmet
(30min) egnet for en klesvask
med fersk og lite smuss.
E.
Forhåndsskylling (15min) er
et program for skylling av
matrester fra oppvasken. Den
hindrer lukt fra å dannes i
apparatet. Ikke bruk
oppvaskmiddel med dette
programmet.
1h er et program egnet for vasking
av tøy med fersk lett tørket smuss.
1h 30min er et program som er
egnet for vask og tørking av normalt
skitne gjenstander.
2h 40min er et program som er
egnet for vask og tørking av svært
skitne gjenstander.
ECO er det lengste programmet (4h)
gir deg mest mulig effektivt strøm- og
vannforbruk for normalt skittent
bestikk og servise. Dette er
NORSK
standardprogrammet for
testinstitutter.
33
programmet. Tilvalget øker
vasketemperaturen og varigheten.
5.2 EXTRAS
GlassCare
Du kan endre programvalget etter behov
ved å aktivere EXTRAS.
GlassCare gir spesiell pleie til
finvasken din. Tilvalget forhindrer hurtige
endringer i vasketemperaturen til det
valgte programmet og reduserer det til
45 °C. Dette beskytter glasstøyet spesielt
fra skade.
SprayZone
SprayZone forbedrer
vaskeresultatene ved å øke trykket og
temperaturen av vannet samt
vasketiden. Tilvalget opererer innenfor
det angitte området i den nedre kurven.
SprayZone er egnet for vasking av
gjenstander med gjenstridig smuss,
f.eks. gryter, panner og kasseroller.
5.3 AUTO Sense
Programmet AUTO Sense justerer
vaskesyklusen automatisk etter klesvasktypen.
Apparatet registrerer hvor skittent og
hvor mye servise er satt i kurvene. Den
regulerer vanntemperaturen og mengden så vel som vaskevarigheten.
FORSIKTIG!
Kontroller at gjenstandene
plassert i SprayZoneområdet ikke blokkerer øvre
spylearm.
ExtraPower
ExtraPower forbedrer
vaskeresultatene av det valgte
5.4 Programoversikt
Program
Klesvask-ty‐ Grad av
pe
smuss
Programfaser
EXTRAS
Quick
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vask 50 °C
Mellomskylling
Avsluttende skyl‐
ling 45 °C
AirDry
•
Forvask
EXTRAS er ikke
gjeldende for det‐
te programmet.
Vask 60 °C
Mellomskylling
Avsluttende skyl‐
ling 50 °C
AirDry
•
•
•
•
Fersk
•
Alle kles‐ •
vask-typer
Alle gra‐
der av
smuss
•
•
Servise
Bestikk
Fersk
•
Lett tørket •
•
Forhånds‐
skylling
1h
Servise
Bestikk
•
•
•
ExtraPower
GlassCare
SprayZone
ExtraPower
GlassCare
SprayZone
34
www.electrolux.com
Program
Klesvask-ty‐ Grad av
pe
smuss
1h 30min
•
•
•
•
Servise
Bestikk
Gryter
Panner
•
•
•
•
•
•
Servise
Bestikk
Gryter
Panner
•
Programfaser
Vask 60 °C
Mellomskylling
Avsluttende skyl‐
ling 55 °C
Tørking
AirDry
•
•
•
ExtraPower
GlassCare
SprayZone
Forvask
Vask 60 °C
Mellomskylling
Avsluttende skyl‐
ling 60 °C
Tørking
AirDry
•
•
•
ExtraPower
GlassCare
SprayZone
Forvask
Vask 50 °C
Mellomskylling
Avsluttende skyl‐
ling 55 °C
Tørking
AirDry
•
•
•
ExtraPower
GlassCare
SprayZone
EXTRAS er ikke
gjeldende for det‐
te programmet.
•
•
Forvask
Vask 50 - 60 °C
Mellomskylling
Avsluttende skyl‐
ling 60 °C
Tørking
AirDry
Programmet •
rengjør appa‐ •
ratet innven‐ •
dig.
•
Vask 70 °C
Mellomskylling
Avsluttende skyl‐
ling
AirDry
EXTRAS er ikke
gjeldende for det‐
te programmet.
Program 1)
Vann (l)
Strøm (kWh)
Varighet (min)
Quick
9.3 - 11.4
0.54 - 0.66
30
Forhåndsskylling
4.1 - 5.1
0.01 - 0.04
15
1h
10.6 - 12.9
0.80 - 0.93
60
1h 30min
10.4 - 12.7
0.97 - 1.10
90
2h 40min
10.8 - 13.2
0.97 - 1.11
160
10.5
0.821
240
2h 40min
Normal
•
Lett tørket •
•
EXTRAS
•
•
•
Normal til
svært
Tørket
•
•
•
•
•
•
ECO
•
•
•
•
Servise
Bestikk
Gryter
Panner
•
•
Normal
•
Lett tørket •
•
•
•
•
AUTO
Sense
Machine
Care
•
•
•
•
•
Servise
Bestikk
Gryter
Panner
Ingen
klesvask
Programmet
tilpasses alle
grader av
smuss.
•
•
•
•
Forbruksverdier
ECO
NORSK
Program 1)
Vann (l)
Strøm (kWh)
Varighet (min)
AUTO Sense
9.6 - 13.1
0.74 - 1.06
120 - 170
Machine Care
8.9 - 10.9
0.58 - 0.70
60
35
1) Vanntrykk og -temperatur, og tilvalgene og mengden servise som er satt inn kan endre
verdiene.
Informasjon for testinstitutter
Inkluderer produktnummerkoden (PNC)
som du finner på klassifiseringsskiltet.
For all nødvendig informasjon om
hvordan du utfører ytelsestester (i
henhold til EN60436), send en e-post til:
For andre spørsmål vedrørende
oppvaskmaskinen, se serviceboken som
fulgte med produktet.
info.test@dishwasher-production.com
6. GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER
Du kan konfigurere apparatet ved å bytte
grunnleggende innstillinger i henhold til
dine behov.
Innstillinger
Verdier
Beskrivelse
Vannhardhet
Fra nivå 1 til nivå
10 (standard: 5)
Still inn nivået på vannmykneren i henhold
til vannhardheten i ditt område.1)
Skyllemiddelnivå
Fra nivå 0 til nivå 6 Juster skyllemiddel-nivået i henhold til
(standard: 4)
nødvendig dosering.1)
Sluttlyd
PÅ
AV (standard)
Slik aktiverer du eller deaktiverer du lyd‐
signalet for programslutt.1)
Automatisk døråp‐
ner
PÅ (standard)
AV
Aktiver eller deaktiver AirDry.1)
Tastelyd
PÅ (standard)
AV
Aktiver eller deaktiver lyden av knapper
når du trykker.
Sist brukte pro‐
gram
PÅ
AV (standard)
Aktiver eller deaktiver det automatiske
valget av det sist brukte programmet og til‐
valgene.1)
Display på gulvet
PÅ (standard)
AV
Aktiver eller deaktiver TimeBeam.1)
Lysstyrke
Fra nivå 0 til nivå 9 Juster lysstyrken for skjermen.
Språk
Liste over språk
Still inn ønsket språk.
(standard: Engelsk)
Tilbakestill innstil‐
linger
JA
NEI
Slik tilbakestiller du apparatet til fabrikkinn‐
stillingene.
36
www.electrolux.com
Innstillinger
Verdier
Beskrivelse
PNC-nummer
Nummer
Sjekk PNC apparatkoden.1)
1) For flere detaljer, se informasjonen oppgitt i dette kapittelet.
6.1 Vannmykneren
vannverket kan gi opplysninger om
hardheten til vannet der du bor. Det er
viktig å stille vannhardheten inn på riktig
nivå for å sikre gode vaskeresultater.
Vannmykneren fjerner mineraler fra
vannforsyningen, som ellers ville ha
negativ effekt på vaskeresultatene og
produktet.
Mykgjøring av hardt vann
øker forbruket av vann og
energi, samt programmets
varighet. Jo høyere nivået av
vannmykner, jo høyere
forbruk og jo lengre varighet.
Jo mer vannet inneholder av disse
mineralene, dess hardere er vannet.
Vannhardhet måles i tilsvarende skalaer.
Vannmykneren må justeres i henhold til
vannhardheten der du bor. Det lokale
Hardhet vann
Tyske grader
(°dH)
Franske gra‐
der (°fH)
mmol / l
Clarke-gra‐
der
Nivå på vannav‐
herder
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
Uavhengig av type oppvaskmiddel
som brukes, angir du egnet nivå på
hardhet for å holde indikatoren for
påfylling av salt aktivert.
Multi-tabletter med salt er
ikke effektive nok til å mykne
hardt vann.
6.2 Skyllemiddelnivå
Skyllemiddelet sørger for å tørke
oppvasken din uten striper og flekker.
Den frigjøres automatisk under den
varme skyllefasen. Det er mulig å
innstille hvor mye skyllemiddel du vil
utløse.
Når skyllemiddeldispenseren er tom,
viser displayet indikatoren
og Lavt
NORSK
skyllemiddelnivå. Dersom
tørkeresultatene er tilfredsstillende når
du kun bruker multi-tabletter, kan du
deaktivere dispenseren og varselet for
påfylling av skyllemiddel. Imidlertid, for
best mulig tørkeytelse, bruk alltid
skyllemiddel og la
skyllemiddelindikatoren stå på.
For å dekativere skyllemiddeldispenseren og indikatoren, sett
skyllemiddelnivået til 0.
6.3 Sluttlyd
Du kan aktivere et lydsignal som lyder
når programmet er ferdig.
Lydsignaler høres når det
oppstår en feilfunksjon i
apparatet. Det er ikke mulig
å deaktivere disse
lydsignalene.
37
FORSIKTIG!
Hvis barn har tilgang til
apparatet, anbefaler vi at du
slår av AirDry. Den
automatisk åpningen av
døren kan utgjøre en fare.
6.5 Siste programvalg
Du kan sette automatiske valg av det sist
brukte programmet og tilvalgene.
Det siste programmet som ble fullført før
du slo av apparatet blir lagret. Det velges
deretter automatisk når du slår på
apparatet.
Når det siste programvalget er deaktivert,
er standardprogrammet ECO.
6.6 TimeBeam
6.4 AirDry
AirDry forbedrer tørkeresultatene.
Apparatdøren åpner seg automatisk
under tørkesyklusen og blir stående
åpen.
TimeBeam viser følgende informasjon på
gulvet under apparatdøren:
• Programmets varighet når
programmet begynner.
• 0:00 og CLEAN når programmet er
ferdig.
• DELAY og nedtellingens varighet når
utsatt start begynner.
• En alarmkode når apparatet har en
funksjonsfeil.
AirDry aktiveres automatisk på alle
programmene, bortsett fra
Forhåndsskylling.
FORSIKTIG!
Ikke prøv å lukke
apparatdøren innen 2
minutter etter en automatisk
åpning. Dette kan skade
apparatet.
Når AirDry åpner døren, er
TimeBeam av. Se på
betjeningspanelet for å
sjekke gjenværende tid for
programmet som kjører.
6.7 PNC-nummer
Hvis du kontakter et autorisert
servicesenter, må du oppgi
produktnummerkoden (PNC-nummer) til
apparatet.
38
www.electrolux.com
Nummeret finner du på typeskiltet på
apparatdøren. Du kan også finnet koden
på betjeningspanelet. Velg PNCnummer på innstillingslisten for å finne
koden.
innstillingsmodus mens programmet
kjører.
For å gå inn i innstillingsmodus, trykk og
Slik navigerer du i
innstillingsmodus
hold
og
samtidig i omtrent
3 sekunder.
• Lampen relatert til knappen
Forrige, OK og Neste tennes.
• Displayet viser den første
tilgjengelige innstillingen og dens
nåværende verdi.
Du kan navigere i innstillingsmodus med
bruk av valglinjen MY TIME.
Slik endrer du en innstilling
6.8 Innstillingsmodus
Påse at apparatet er i innstillingsmodus.
A
B
C
A. Forrige-knapp
B. OK-knapp
C. Neste-knapp
Bruk Forrige og Neste for å veksle
mellom de grunnleggende innstillingene
og for å endre verdien.
Bruk OK for å angi den valgte
innstillingen og for å bekrefte endringen
av verdien.
1. Bruk Forrige eller Neste eller for å
stille inn ønsket innstilling.
Displayet viser navnet til innstillingen og
dens nåværende verdi.
2. Trykk OK for å endre innstillingen.
Displayet viser tilgjengelige verdier.
3. Trykk Forrige eller Neste for å endre
verdien.
4. Trykk OK for å bekrefte innstillingen.
• Den nye innstillingen er lagret.
• Apparatet går tilbake til listen for
grunnleggende innstillinger.
og
nede i
5. Trykk og hold
omtrent 3 sekunder for å lukke
innstillingsmodus.
Apparatet går tilbake til programvalget.
Lagrede innstillinger forblir gyldige til du
endrer dem igjen.
Slik går du inn i
innstillingsmodus
Du kan gå inn i innstillingsmodus før du
starter et program. Du kan ikke gå inn i
7. FØR FØRSTEGANGS BRUK
1. Sikre at nivået på vannmykneren
passer til hardheten av
vannforsyningen. Hvis ikke, juster
nivået på vannmykneren.
2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Kjør programmet for Quick å fjerne
rester fra produksjonsprosessen.
Bruk ikke oppvaskmiddel og sett ikke
oppvask i kurvene.
Når du starter et program, kan apparatet
bruke opptil 5 minutter på å lade
harpiksen i vannmykneren på nytt.
Vaskefasen starer bare etter at denne
prosedyren er fullført. Prosedyren
gjentas med jevne mellomrom.
NORSK
7.1 Saltbeholderen
FORSIKTIG!
Bruk salt som bare er
beregnet for
oppvaskmaskiner. Fint salt
øker faren for korrosjon.
Saltet brukes til å lade opp harpiksen i
vannmykneren, og til å sikre gode
vaskeresultater i daglig bruk.
Hvordan fyller du
saltbeholderen
39
FORSIKTIG!
Det kan komme vann og salt
ut av saltbeholderen når du
fyller den. For å forhindre
korrosjon, må du
umiddelbart starte det
korteste programmet etter at
du har fylt saltbeholderen.
Ikke ha servise i kurvene.
7.2 Hvordan fylle
skyllemiddelbeholderen
A
B
1. Drei lokket på saltbeholderen mot
urviseren og fjern det.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun
første gang).
3. Fyll saltbeholderen med
oppvaskmaskinsalt (til den er full).
C
4. Rist trakten forsiktig ved å holde i
håndtaket for å få inn de siste
kornene.
5. Fjern saltsøl rundt åpningen på
saltbeholderen.
6. Lukk saltbeholderen ved å dreie
lokket med urviseren.
FORSIKTIG!
Bruk kun skyllemiddel som
er spesifikt beregnet på
oppvaskmaskiner.
1. Åpne lokket (C).
2. Fyll skyllemiddel (B) til
skyllemiddelbeholderen når
markeringen "MAX".
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en
absorberende klut for å unngå
overdreven skumdannelse.
4. Lukk lokket. Påse at lokket smetter i
posisjon.
Fyll på
skyllemiddelbeholderen når
indikatoren (A) er klar.
8. DAGLIG BRUK
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk og hold
aktivert.
inntil apparatet er
3. Fyll saltbeholderen hvis den er tom.
4. Fyll skyllemiddelbeholderen hvis den
er tom.
40
www.electrolux.com
5.
6.
7.
8.
Fyll kurvene.
Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
Velg og start et program.
Steng vannkranen når programmet
er ferdig.
8.1 Bruke oppvaskmiddel
A
B
8.3 Slik velger og starter du
programmet
Forhåndsskylling
1. For å velge
Forhåndsskylling,
trykk og hold
i 3 sekunder.
• Lampen relatert til knappen er
tent.
• ECOMETER er av.
• Displayet viser programnavnet og
-varigheten.
2. Lukk døren til produktet for å starte
programmet.
8.4 Slik aktiverer du EXTRAS
C
FORSIKTIG!
Bruk kun rengjøringsmiddel
som er laget spesielt for
oppvaskmaskiner.
1. Trykk åpne-knappen (A) for å åpne
lokket (C).
2. Ha i oppvaskmiddel, i pulver eller
tablett, i beholderen (B).
3. Hvis oppvaskprogrammet har
forvask, fyller du litt oppvaskmiddel
på innsiden av produktets dør.
4. Lukk lokket. Sørg for at lokket låses
inn i posisjon.
8.2 Slik velger du å starte et
program med valglinjen
MY TIME
1. Skli fingeren over valglinjen MY TIME
for å velge et egnet program.
• Lampen relatert til det valgte
programmet tennes.
• ECOMETER viser oppdatert nivå
av strøm- og vannforbruk.
• Displayet viser
programvarigheten.
2. Aktiver gjeldende EXTRAS etter
behov.
3. Lukk døren til apparatet for å starte
programmet.
1. Velg et program med valglinjen
MY TIME.
2. Trykk knappen som er relatert til
programmet du ønsker å starte.
• Lampen relatert til knappen
tennes.
• Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
• ECOMETER viser oppdatert nivå
av strøm- og vannforbruk.
Som standard må tilvalg
aktiveres hver gang før du
starter et program.
Hvis det siste programvalget
er aktivert, aktiveres de
lagrede tilvalgene
automatisk sammen med
programmet.
Det er ikke mulig å aktivere
eller deaktivere tilvalgene
mens et program er i bruk.
Ikke alle tilvalg er kompatible
med hverandre.
Aktivering av tilvalg kan ofte
påvirke vann- og
strømforbruk i tillegg til
programmets varighet.
8.5 Slik starter du AUTO
Sense-programmet
1. Trykk
.
NORSK
•
•
Lampen relatert til knappen
tennes.
Displayet viser den lengst mulige
programvarigheten.
MY TIME og EXTRAS er
ikke gjeldende for dette
programmet.
2. Lukk døren til apparatet for å starte
programmet.
Apparater registrerer klesvasktypen og
tilpasser en egnet vaskesyklus. Under
syklusen er sensorene aktive flere
ganger, og den opprinnelige
programvarigheten kan reduseres.
8.6 Slik utsetter du start av et
program
1. Velg et program.
2. Trykk
gjentatte ganger inntil
displayet viser ønsket forsinket tid
(fra 1 til 24 timer).
Lampen relatert til knappen tennes.
3. Lukk apparatdøren for å starte
nedtellingen.
Under nedtellingen er det ikke mulig å
endre utsatt tid og programvalget.
Programmet starter når nedtellingen er
ferdig.
8.7 Åpning av døren når
apparatet er i bruk
Åpner du døren mens et program er i
gang, pauser vaskeprogrammet.
Displayet viser gjenstående
programvarighet. Programfeltet nederst
på displayet indikerer gjeldende
fremgang i vaskeprogrammet. Lengden
på fremgangslinjen blir kortere når
programmet kjører.
Hvis du åpner døren mens utsatt start
nedtelling er slått på, stopper
nedtellingen midlertidig. Displayet viser
statusen for gjeldende nedtelling.
Etter at du lukker døren fortsetter
apparatet fra avbruddspunktet.
Åpner du døren mens
apparatet er i gang kan du
påvirke energiforbruket og
programmets varighet.
41
Hvis døren åpnes i mer enn
30 sekunder i tørkefasen,
avsluttes det kjørende
programmet. Det skjer ikke
hvis du åpner døren med
AirDry-funksjonen.
8.8 Slik avbryter du
starttidsforvalget mens
nedtellingen er i gang
Trykk og hold
inne i omtrent 3
sekunder.
Apparatet går tilbake til programvalget.
Hvis du avbryter
starttidsforvalget, må du
velge programmet på nytt.
8.9 Slik avbryter du et aktivt
program
Trykk og hold
inne i omtrent 3
sekunder.
Apparatet går tilbake til programvalget.
Påse at det er vaskemiddel i
vaskemiddelskuffen før du
starter et nytt program.
8.10 Auto Off-funksjonen
Denne funksjonen sparer strøm ved å slå
av apparatet når det ikke er i drift.
Funksjonen tas i bruk automatisk:
• Når programmet er ferdig.
• Etter 5 minutter hvis et program ikke
har startet.
8.11 Program slutt
Når programmet er ferdig, viser displayet
Oppvask ren.
Auto Off-funksjonen slår av apparatet
automatisk.
Alle knapper er inaktive unntatt på-/avknappen.
42
www.electrolux.com
9. RÅD OG TIPS
9.1 Generelt
Følg rådene nedenfor for å sørge for
optimale rengjørings- og tørkeresultater i
daglig bruk for å hjelpe deg med å
beskytte miljøet.
•
•
•
•
•
•
Fjern større matrester fra oppvasken
og ha i søppelet.
Ikke forhåndsvask for hånd. Ved
behov kan du velge et program med
en forvaskfase.
Bruk alltid hele plassen i kurvene.
Sørg for at gjenstander i kurvene ikke
berører eller dekker hverandre. Bare
da kan vannet helt nå og vaske opp.
Du kan bruke oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt separat eller
bruke multitablettene (f.eks. «All in
1»). Følg alltid instruksjonene på
emballasjen.
Velg program i henhold til hva slags
vask det er og hvor skittent det er.
ECO gir mest effektiv bruk av vann og
energiforbruk.
9.3 Slik gjør du om du ikke
lenger ønsker å bruke
multitabletter
Før du begynner å bruke separat
rengjøringsmiddel, salt og skyllemiddel,
fullfør følgende trinn:
1. Still inn det høyeste nivået på
vannmykneren.
2. Sikre at beholderne for salt og
skyllemiddel er fulle.
3. Start programmet Quick. Bruk ikke
oppvaskmiddel og sett ikke oppvask i
kurvene.
4. Når programmet er ferdig, juster
vannmykneren i henhold til
vannhardheten der du bor.
5. Slik aktiverer du
skyllemiddelbeholderen.
9.4 Før start av et program
Før du starter det valgte programmet må
du sørge for at:
9.2 Bruk salt, skyllemiddel og
såpe
•
•
•
•
•
•
•
•
Bare bruk salt, skyllemiddel og såpe
som er beregnet på
oppvaskmaskiner. Andre produkter
kan skade produktet.
I områder med hardt og veldig hardt
vann anbefaler vi å bruke enkelt
oppvaskmiddel (pudder, gele,
tabletter uten tilleggsfunksjoner),
skyllemiddel og salt separat for
optimale rengjørings- og
tørkeresultater.
Oppvaskmiddeltablettene vil ikke
løses helt opp ved bruk av korte
programmer. Vi anbefaler at du bruker
oppvaskmiddeltabletter sammen med
lange programmer.
Ikke bruk mer enn riktig mengde
oppvaskmiddel. Les anvisningene fra
produsenten på oppvaskmiddelet.
•
•
•
Filtrene er rene og korrekt installert.
Lokket på saltbeholderen sitter stramt
på.
Spylearmenes dyser ikke er tette.
Det er nok salt og skyllemiddel (med
mindre du bruker kombioppvaskmiddeltabletter).
Ordningen av gjenstandene i kurvene
er korrekt.
Programmet er egnet for typen
servise og smussgrad.
Korrekt mengde vaskemiddel er brukt.
9.5 Slik fyller du kurvene
•
•
•
•
•
Produktet skal bare brukes til å vaske
artikler som er egnet for
oppvaskmaskin.
Bruk ikke apparatet til å vaske
gjenstander som er laget av tre, horn,
aluminium, tinn eller kobber.
Du må ikke vaske vannabsorberende
gjenstander i apparatet (svamper,
kjøkkenhåndklær).
Fjern store matrester fra tallerkener.
Bløtlegg kokekar med fastbrent mat
før du vasker det i apparatet.
NORSK
•
•
•
•
•
•
Sett dype gjenstander (kopper, glass
og kjeler) med åpningen vendt ned.
Forsikre deg om at glassene ikke
berører hverandre.
Plasser lette redskaper i den øvre
kurven. Forsikre deg om at
gjenstandene ikke kan bevege seg
fritt.
Legg bestikk og små gjenstander i
bestikkurven.
Flytt den øvre kurven oppover for å
gjøre plass til store gjenstander i den
nedre kurven.
Forsikre deg om at spylearmene kan
rotere fritt før du starter et program.
43
9.6 Tømme kurvene
1. La serviset avkjøle seg før du tar det
ut av produktet. Varme elementer
kan lett bli skadet.
2. Tøm den nedre kurven først, og
deretter den øvre.
Når programmet er slutt, kan
det fortsatt være vann på
innsideoverflatene av
produktet.
10. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Før alt vedlikehold annet
enn kjøring av programmet
Machine Care, slå av
apparatet og trekk støpselet
ut av stikkontakten.
Skitne filtre og tette
spylearmer reduserer
vaskeresultatet. Kontroller
disse elementene jevnlig, og
rengjør dem etter behov.
10.1 Machine Care
Machine Care er et program som er
beregnet til å rengjøre apparatet
innvendig med optimale resultater. Den
fjerner kalkavsetninger og
fettoppbygging.
Når apparatet registrerer behovet for
rengjøring, viser displayet
påminnelsemeldingen Kjør
MachineCare og indikatoren . Start
Machine Care-programmet for å rengjøre
apparatet innvendig.
Slik starter du Machine Careprogrammet
Før du starter Machine
Care-programmet, rengjør
filtrene og spylearmene.
1. Bruk avkalkingsmiddel eller
rengjøringsmiddel beregnet spesielt
for oppvaskmaskiner. Følg alltid
instruksjonene på emballasjen. Sett
ikke servise i kurvene.
2. Trykk og hold
og
omtrent 3 sekunder.
samtidig i
Indikatoren
blinker.Displayet viser
programvarigheten.
3. Lukk døren til produktet for å starte
programmet.
Når programmet er fullført, er
påminnelsesmeldingen deaktivert.
10.2 Innvendig rengjøring
•
•
•
•
Rengjør apparatet forsiktig med en
myk, fuktig klut, inkludert
gummipakningen på døren.
Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, skarpe
gjenstander, sterke kjemikalier,
skrubb eller løsemidler.
For å opprettholde optimal ytelse for
apparatet, bruk et spesifikt
rengjøringsprodukt for
oppvaskmaskiner minst annenhver
måned. Følg instruksjonene på
produktpakningen nøye.
For optimal rengjøringsresultatet, start
Machine Care-programmet.
10.3 Utvendig rengjøring
•
•
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut.
Bare kun nøytrale rengjøringsmidler.
44
www.electrolux.com
•
Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper eller
løsemidler.
10.4 Rengjøring av filtrene
Filtersystemet består av 3 deler.
C
B
A
5. Påse at det ikke er rester av mat eller
skitt på eller rundt kanten av
bunnpannen.
6. Sett det flate filteret tilbake (A). Påse
at det er korrekt plassert under de 2
lederne.
1. Drei filteret (B) mot urviseren og fjern
det.
7. Monter filtrene (B) og (C) igjen.
8. Sett tilbake filteret (B) i flatfilteret (A).
Drei det med urviseren til det låses.
2. Fjern filteret (C) ut av filteret (B).
3. Fjern flatfilteret (A).
4. Vask filtrene.
FORSIKTIG!
Feil plassering av filtrene
kan føre til dårlig
vaskeresultat og skade
produktet.
NORSK
10.5 Slik rengjør du den nedre
spylearmen
10.6 Rengjør den øvre
spylearmen
Vi anbefaler at du rengjører den nedre
spylearmen regelmessig for å unngå at
hullene tettes igjen av skitt.
Vi anbefaler at du rengjører den øvre
spylearmen regelmessig for å unngå at
hullene tettes igjen av skitt.
Tette hull kan føre til utilfredsstillende
vaskeresultater.
Tette hull kan føre til utilfredsstillende
vaskeresultater.
1. For å fjerne den nedre spylearmen,
trekk den oppover.
1. Trekk ut den øvre kurven.
2. For å fjerne spylearmen fra kurven,
presser du den oppover og vrir den
samtidig med klokken.
2. Rengjør spylearmen under rennende
vann. Bruk et redskap med tynn
spiss, f.eks. en tannpirker, for å
fjerne smusspartikler fra hullene.
3. For å sette spylearmen tilbake på
plass, trykk den nedover.
45
3. Rengjør spylearmen under rennende
vann. Bruk et redskap med tynn
spiss, f.eks. en tannpirker, for å
fjerne smusspartikler fra hullene.
4. For å remontere spylearmen, presser
du den oppover og vrir den samtidig
mot klokken til den låses på plass.
46
www.electrolux.com
10.7 Slik rengjør du spylearmen
1. Flytt den øvre kurven til laveste nivå
for enklere tilgang til spylearmen.
2. For å løsne spylearmen (C) fra
leveringsrøret (A), skru
monteringselementet (B) mot
urviseren og trekk spylearmen
nedover.
3. Rengjør spylearmen under rennende
vann. Bruk et redskap med tynn
spiss, f.eks. en tannpirker, for å
fjerne smusspartikler fra hullene. Før
vannet gjennom hullene for å vaske
jordpartikler vekk fra innsiden.
Vi anbefaler at du rengjører den topp
spylearmen regelmessig for å unngå at
hullene tettes igjen av skitt. Tette hull kan
føre til utilfredsstillende vaskeresultater.
Den øvre spylearmen er plassert på taket
av produktet. Spylearmen (C) er installert
i innløpsslangen (A) med
monteringselementet (B).
C
B
A
4. For å sette spylearmen (C) på plass,
sett inn monteringselementet (B) i
spylearmen og fest det i
leveringsrøret (A), ved å skru det
med urviseren. Påse at
monteringselementet låses på plass.
11. FEILSØKING
ADVARSEL!
Uriktig reparasjon av
apparatet kan utgjøre en
fare for brukerens sikkerhet.
Alle reparasjoner må kun
utføres av kvalifisert
personell.
De aller fleste problemene som
oppstår under daglig bruk kan løses
uten å måtte ta kontakt med et
autorisert servicesenter.
Se tabellen under for informasjon om
mulige problemer.
Ved enkelte problemer viser displayet en
alarmkode.
NORSK
47
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Du kan ikke starte appara‐
tet.
•
•
Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten.
Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsska‐
pet.
Programmet starter ikke.
•
•
Påse at døren til apparatet er lukket.
Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
Apparatet lader harpiksen på nytt i vannmykneren.
Varigheten på prosedyren er ca. 5 minutter.
•
Apparatet tar ikke inn
vann.
•
•
Displayet viser , Feil i10
eller Feil i11 og Maskinen
•
tar ikke inn vann.
•
•
Apparatet pumper ikke ut
vannet.
Påse at vannkranen er åpen.
Påse at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt.
Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne in‐
formasjonen.
Påse at vannkranen ikke er tett.
Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett.
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i
klem.
•
•
Displayet viser , Feil i20 •
og Vannet tappes ikke ut •
Påse at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at filteret i uttaksslangen ikke er tett.
Kontroller at det innvendige filtersystemet ikke er tett.
Påse at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
Lekkasjestoppsystemet er
på.
•
Steng vannkranen og kontakt servicesenteret.
Apparatet stopper og star‐
ter flere ganger under
bruk.
•
Dette er normalt. Det gir de beste vaskeresultatene
og sparer strøm.
Programmet varer for len‐
ge.
•
Hvis starttidsforvalgalternativ er valgt, avbryt innstil‐
lingen eller vent til slutten av nedtellingen.
Aktivering av tilvalgene øker ofte programvarigheten.
Displayet viser , Feil i30
og Risiko for oversvøm‐
melse
•
Tiden som gjenstår i di‐
•
splayet øker og hopper til
nesten slutten av program‐
varigheten.
Dette er ikke et problem. Apparatet fungerer som det
skal.
Liten lekkasje fra apparat‐
døren.
•
Apparatet står ikke plant. Løsne eller stram de regu‐
lerbare bena (hvis nødvendig).
Apparatdøren er ikke i midten av karet. Juster den
bakre foten (hvis nødvendig).
Apparatdøren er vanskelig
å lukke.
•
•
•
Apparatet står ikke plant. Løsne eller stram de regu‐
lerbare bena (hvis nødvendig).
Deler av serviset stikker ut av kurvene.
48
www.electrolux.com
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Rasle- eller bankelyder fra
innsiden av apparatet.
•
Apparatet utløser sikrin‐
gen.
•
Serviset er ikke ordentlig ordnet i kurvene. Se brosjy‐
ren om fylling av kurvene.
Påse at spylearmene kan rotere fritt.
•
Strømstyrken er ikke nok til å tilføre alle apparatene
strøm samtidig. Kontroller strømstyrken i støpselet
og kapasiteten til måleren, eller slå av et annet appa‐
rat som er i bruk.
Intern elektrisk feil ved apparatet. Kontakt et autori‐
sert servicesenter.
•
Slå apparatet av og på etter at du har
kontrollert det. Ta kontakt med
servicesenteret hvis feilen oppstår på
nytt.
Kontakt servicesenteret for alarmkoder
som ikke er beskrevet i tabellen.
Før du kontakter et
autorisert servicesenter,
skriv ned PNC-nummer. Se
"Grunnleggende
innstillinger".
11.1 Vaske- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Problem
Mulig årsak og løsning
Dårlige vaskeresultater.
•
•
•
•
•
Dårlige tørkeresultater.
•
•
•
•
•
•
Se «Daglig bruk», «Råd og tips» og brosjyren om
innlasting i kurvene.
Bruk mer intensive vaskeprogrammer.
Aktiver SprayZone-tilvalget for å vaske svært skitne
gjenstander eller gjenstander med gjenstridig
smuss.
Aktiver ExtraPower-tilvalget for å forbedre vaskere‐
sultater av valgte program.
Rengjør dysene og filteret på spylearmen. Se kapit‐
telet "Stell og rengjøring".
Serviset ble liggende for lenge i det lukkede appa‐
ratet. Aktiver AirDry for å slå på automatisk åpning
av døren og for å forbedre tørkeytelsen.
Det er tomt for skyllemiddel eller doseringen av
skyllemiddelet er ikke tilstrekkelig. Fyll skyllemid‐
delbeholderen eller sett nivået av skyllemiddel
høyere.
Det kan være kvaliteten av skyllemiddelet som er
årsaken.
Vi anbefaler å alltid bruke skyllemiddel også i kom‐
binasjon med multi-tabletter.
Det kan hende gjenstander av plast må tørkes med
et håndkle.
Tørkefasen er ikke en del av vaskeprogrammet. Se
"programoversikt".
NORSK
Problem
Mulig årsak og løsning
Det er hvitaktige striper eller
blålig belegg på glass og
servise.
•
•
49
For mye skyllemiddel slippes ut. Juster skyllemid‐
delnivået til et lavere nivå.
Mengden oppvaskmiddel er for høy.
Det er flekker og tørre vann‐ •
flekker på glass og servise.
•
Det slippes ikke ut nok skyllemiddel. Still inn skylle‐
middelnivået til et høyere nivå.
Det kan være kvaliteten av skyllemiddelet som er
årsaken.
Innsiden av apparatet er
vått.
Dette er ikke et problem med apparatet. Fuktig luft
kondenserer på apparatveggene.
•
Uvanlig skum under vasking. •
•
Spor av rust på bestikk.
•
•
Det er rester av oppvask‐
middel igjen i beholderen
når programmet er slutt.
•
•
•
Bruk oppvaskmiddelet som er beregnet spesifikt for
oppvaskmaskiner.
Det er en lekkasje i skyllemiddelbeholderen. Kon‐
takt et autorisert servicesenter.
Det er for mye salt i vannet som brukes til vask. Se
«Vannmykneren».
Bestikk av sølv og rustfritt stål ble plassert sam‐
men. Unngå å sette ting i sølv og rustfritt stål i nær‐
heten av hverandre.
Oppvaskmiddeltabletten ble sittende fast i beholde‐
ren og ble derfor ikke godt nok vasket bort av van‐
net.
Vann vasker ikke bort oppvaskmiddelet fra behol‐
deren. Påse at spylearmene ikke er blokkerte eller
tette.
Påse at tingene i kurvene ikke hindrer at lokket på
oppvaskmiddelbeholderen åpnes.
Det er lukt inne i apparatet.
•
•
Se «Innvendig rengjøring».
Start Machine Care-programmet med et avkal‐
kingsmiddel beregnet for oppvaskmaskiner.
Kalkrester på servise, i ap‐
paratet og på innsiden av
døren.
•
•
•
•
Saltnivået er lavt, kontroller etterfyllingsindikatoren.
Lokket på saltbeholderen er løst.
Springvannet ditt er hardt. Se «Vannmykneren».
Bruk salt og still inn på regenerering av vannmyk‐
ner når multifunksjonstabletter brukes. Se «Vann‐
mykneren».
Start Machine Care-programmet med et avkal‐
kingsmiddel beregnet for oppvaskmaskiner.
Hvis det fortsatt er kalkavsetninger til stede, rens
apparatet med rensemiddel som er spesielt tilpas‐
set dette formålet.
Prøv et annet rengjøringsmiddel.
Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet.
•
•
•
•
50
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak og løsning
Matt, misfarget eller skår i
servise.
•
•
•
•
Påse at du kun vasker gjenstander som tåler å bli
vasket i en oppvaskmaskin.
Fyll og tøm kurvene forsiktig. Se brosjyren om fyl‐
ling av kurvene.
Plasser skjøre gjenstander i den øvre kurven.
Aktiver GlassCare-tilvalget for å sørge for at glass‐
tøy og delikate gjenstander blir tatt spesielt vare
på.
Se «Før første gangs
bruk», «Daglig bruk» eller
«Råd og tips» for andre
mulige årsaker.
12. PRODUKTINFORMASJONSARK
Varemerke
Electrolux
Modell
KEZA7300L 911438370
Klassifisert kapastitet (standard plassering)
13
Energieffektivitetsklasse
A+++
Strømforbruk i kWh per år, basert på 280 standard
234
vaskesykluser ved bruk av fylling med kaldt vann og
bruk av øko-modus. Faktisk strømforbruk avhenger
av hvordan apparatet brukes.
Strømforbruk ved standard vaskesyklus (kWh)
0.821
Strømforbruk i av-modus (W)
0.50
Strømforbruk i fortsatt-på modus (W)
5.0
Vannforbruk i liter per år, basert på 280 standard va‐ 2940
skesykluser Faktisk vannforbruk avhenger av hvor‐
dan apparatet brukes.
Tørke-effektivitetsklasse på en skala fra G (minst ef‐ A
fektiv) til A (mest effektiv)
‘Standard-programmet’ er standard rengjøringsyklus ECO
i henhold til informasjonen på vaskelappen. Dette
programmet er egnet til å vaske normalt skittent ser‐
vise og er det mest effektive programmet når det
gjelder kombinert strøm- og vannforbruk. Det vises
som "Øko" program.
Programtid for standard vaskesyklus (min)
240
Varighet av fortsatt-på modus (min)
1
Lydnivå (db(A) re 1pW)
42
NORSK
Innebygget apparat J/N
51
Ja
13. YTTERLIGERE TEKNISKE OPPLYSNINGER
Mål
Bredde / høyde / dybde (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrisk tilkobling 1)
Spenning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 - 60
bar (minimum og maksimum)
0.5 - 8
MPa (minimum og maksimum)
0.05 - 0.8
Kaldt eller varmt vann 2)
maks 60 °C
Vanntrykk
Vannforsyning
1) Se merkeskiltet for andre verdier.
2) Hvis varmtvannet kommer fra alternativ energikilde (for eksempel solcellepaneler), bruk
varmtvannsforsyningen for å redusere strømforbruket.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
117866790-A-252019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement