IKEA RENGÖRA Kasutusjuhend

IKEA RENGÖRA Kasutusjuhend
RENGÖRA
ET
LV
EESTI
IKEA müügijärgsete teeninduspunktide ja vastavate kohalike
telefoninumbrite täieliku loendi leiate selle kasutusjuhendi viimaselt
leheküljelt.
LATVIEŠU
Pilnu IKEA apstiprināto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju
sarakstu un tālruņa numurus, lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas
pēdējā lappusē.
EESTI
LATVIEŠU
4
27
4
EESTI
Sisukord
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Toote kirjeldus
Juhtpaneel
Programmid
Seaded
Enne esimest kasutamist
4
6
7
7
8
9
12
Igapäevane kasutamine
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
Jäätmekäitlus
IKEA GARANTII
14
16
17
19
23
23
24
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusinfo
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel
vaadata.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse
erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad
seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui
neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt
silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest eemal, kui
selle uks on lahti.
EESTI
•
5
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises
või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
– talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides
kauplustes, kontorites ja mujal;
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Kasutatava vee surve (minimaalne ja maksimaalne) peab
jääma vahemikku 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Järgige maksimaalset 13 nõudekomplektide arvu.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
Pange söögiriistad söögiriistade korvi teravama otsaga
allapoole või horisontaalasendis söögiriistade sahtlisse
teravama servaga allapoole.
Ärge jätke seadme ust lahti, kui selle juurest ära lähete, sest
keegi võib kogemata ukse taha komistada.
Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja
eemaldage toitepistik pistikupesast.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud vee- ega
aurupihustit.
Kui seadme põhjas on ventilatsiooniaugud, ei tohi need olla
tõkestatud (nt vaibaga).
Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate uute
voolikukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte kasutada ei
tohi.
6
EESTI
Ohutusjuhised
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult kvalifitseeritud
tehnik.
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Ohutuse tagamiseks ärge kasutage
seadet enne, kui see on köögimööblisse
sisse ehitatud.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Ärge paigaldage seadet ruumi, mille
temperatuur on alla 0 °C.
• Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse
kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.
• Selle seadme juurde kuulub 13 A
toitepistik. Kui on vaja vahetada
toitepistikus olevat kaitset, kasutage 13
A ASTA (BS 1362) kaitset (ainult UK ja
Iirimaa).
Veeühendus
• Vältige veevoolikute kahjustamist.
• Enne ühendamist uute või pikalt
kasutamata torudega või pärast
parandustöid või uute seadeldiste (nt
veemõõdikute) paigaldamist laske veel
mõnda aega voolata, kuni see on puhas
ja selge.
• Seadme esmakordsel kasutamisel ja
pärast seda kontrollige, ega kuskil pole
lekkeid.
• Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp ja
kattega sisemine toitejuhe.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut
ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb
välja vahetada, siis pöörduge meie
hoolduskeskusse.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni
pistikust.
HOIATUS! Ohtlik pinge.
• Kui vee sisselaskevoolik on kahjustada
saanud, sulgege kohe veekraan ja
eemaldage pistik seinakontaktist. Vee
sisselaskevooliku asendamiseks võtke
ühendust hoolduskeskusega.
Kasutamine
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
• Nõudepesumasina pesuained on
ohtlikud. Järgige pesuainepakendil
olevaid ohutusjuhiseid.
EESTI
7
• Ärge jooge ega kasutage seadmes
olnud vett.
• Ärge eemaldage nõusid seadmest enne,
kui programm on lõppenud. Nõudele
võib jääda veidi pesuainet.
• Ärge asetage avatud uksele mingeid
esemeid ega avaldage sellele survet.
• Kui avate ukse pesuprogrammi
töötamise ajal, võib ukse vahelt välja
paiskuda kuuma auru.
Hooldus
• Seadme parandamiseks võtke ühendust
volitatud teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti
ja visake ära.
• Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Toote kirjeldus
8
7
1
6
2
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Alumine pihustikonsool
Filtrid
Andmesilt
Loputusvahendi jaotur
Pesuaine jaotur
Soolamahuti
Ülemine pihustikonsool
Ülemine korv
3
4
Juhtpaneel
1
1 Sisse/välja-nupp
2
2 Programminupud
3
4
EESTI
8
3 Delay-nupp
4 Indikaatorid
Indikaatorid
Indikaator
Kirjeldus
Lõpuindikaator.
Loputusvahendi indikaator. Programmi töötamise ajal on see indikaator
alati väljas.
Soolaindikaator. Programmi töötamise ajal on see indikaator alati väljas.
Programmid
Programm
Määrdumisaste Programmi faasid
Nõude tüüp
Tarbimisväärtused
1)
Kestus
(min)
2)
70 °C
65 °C
•
•
•
•
Eelpesu
Pesu 70 °C
Loputused
Kuivatamine
155 - 170
1.5 - 1.7
14-15
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja
söögiriistad
•
•
•
•
Eelpesu
Pesu 65 °C
Loputused
Kuivatamine
130 - 140
1.4 - 1.6
15-17
• Pesu 60 °C või 38
65 °C
• Loputused
0.8
10
•
•
•
•
1.039
12
Värske määr60 °C või 65 °C dumine
Lauanõud ja
söögiriistad
50 °C
Vesi
(l)
Tugev määrdumine
Lauanõud, söögiriistad, potid
ja pannid
3)
4)
Energia
(kWh)
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja
söögiriistad
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
227
EESTI
Programm
9
Määrdumisaste Programmi faasid
Nõude tüüp
Tarbimisväärtused
1)
Kestus
(min)
5)
Kõik
• Eelpesu
14
Energia
(kWh)
0.1
Vesi
(l)
5
1) Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus võivad tarbimisväärtusi mõjutada.
2) See programm on mõeldud tugevasti määrdunud nõude pesemiseks, et ka potid ja pannid saaksid põhjalikult puhtaks.
3) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused lühikese ajaga.
4) Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja energiat
kõige efektiivsemalt. (See on standardprogramm testimisasutustele.)
5) Kasutage seda programmi nõude kiireks üleloputamiseks, et vältida toidujääkide kuivamist ja ebameeldiva lõhna
tekkimist seadmes. Ärge kasutage selle programmi puhul pesuainet.
Teave testimisasutustele
Vajaliku teabe saamiseks testide läbiviimise
kohta (nt vastavalt standardile EN60436)
saate e-kiri aadressil:
Kui teil on oma nõudepesumasina kohta
muid küsimusi, vaadake seadmega
kaasasolevat hooldusjuhendit.
info.test@dishwasher-production.com
Lisage oma taotlusse ka tootenumber
(PNC), mille leiate andmesildilt.
Seaded
Programmi valiku režiim ja
kasutajarežiim
Kui seade on programmi valimise režiimis,
saab valida sobiva programmi ja sisestada
kasutajarežiimi.
Kasutajarežiimi puhul saadaolevad
valikud:
• Veepehmendaja taset vastavalt vee
karedusele.
• Programmi lõppu tähistavate
helisignaalide sisse- või väljalülitamist.
• Tühja loputusvahendi jaoturi märguande
sisse- või väljalülitamist.
• Valiku AutoOpen sisse- või
väljalülitamist.
Kuna seaded salvestatakse, ei pea neid
enne tsüklit iga kord eraldi
konfigureerima.
Programmi valimise režiimi valimine
Seade on programmi valimise režiimis siis,
kui põleb ainult programmi
indikaator.
Pärast sisselülitamist on seade vaikimisi
programmi valimise režiimis. Kui see nii ei
ole, valige programmi valimise režiim
järgmiselt:
Vajutage ja hoidke samaaegselt
ja
kuni seade jõuab programmi valimise
režiimi.
,
EESTI
10
saate kohalikult vee-ettevõttelt. Heade
pesutulemuste saamiseks tuleb kindlasti
valida õige veepehmendaja tase.
Veepehmendaja
Veepehmendaja eemaldab vees olevad
mineraalid, mis ei mõju hästi ei
pesutulemusele ega seadmele endale.
Kareda vee pehmendamine
suurendab vee- ja
energiatarbimist ja pikendab
programmi kestust. Mida kõrgem
on veepehmendaja tase, seda
suurem on veetarbimine ja pikem
programmi kestus.
Mida kõrgem on mineraalide tase, seda
karedam on vesi. Vee karedust mõõdetakse
vastavate skaaladega.
Veepehmendajat tuleks reguleerida
vastavalt teie piirkonna vee karedusele.
Teavet oma piirkonna vee kareduse kohta
Vee karedus
Saksa kraadid
(°dH)
Prantsuse kraadid (°fH)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
Veepehmendaja tase
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Tehaseseade.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
Olenemata kasutatavast pesuainest
valige õige veekareduse tase, et hoida
soolamahuti täitmise indikaatorit
sisselülitatult.
Soola sisaldavad multitabletid ei
ole kareda vee pehmendamiseks
piisavalt tõhusad.
Veepehmendaja taseme valimine
Veenduge, et seade on programmi valimise
režiimis.
1. Kasutajarežiimi sisenemiseks vajutage
korraga nuppe
ja
.
,
ja
Indikaatorid: ,
hakkavad vilkuma.
2. Vajutage .
11
EESTI
Indikaatorid
,
ja
on väljas.
Indikaator
jätkab vilkumist.
-indikaator hakkab vilkuma. Vilkumiste
arv tähistab olemasolevat veepehmendaja
seadistust (nt 5 vilkumist + paus + 5
vilkumist... = 5. tase).
3. Seade muutmiseks vajutage .
Igakordsel nupu vajutamisel taseme
number suureneb ühe võrra. Pärast 10.
tasemeni jõudmist algab loendamine 1.
tasemest.
4. Seade salvestamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
Loputusvahendi puudumise märguanne
Loputusvahend võimaldab nõusid
kuivatada ilma triipude ja plekkideta.
Loputusvahendit eraldatakse automaatselt
kuuma loputusfaasi ajal.
Kui loputusvahendi mahuti on tühi, lülitub
loputusvahendi indikaator sisse, andes
märku täitmise vajadusest. Kui üksnes
multitablettide kasutamine tagab
rahuldavad kuivatustulemused, võib
loputusvahendi lisamise märguande ka
välja lülitada. Parima kuivatustulemuse
tagab siiski loputusvahendi kasutamine.
Kui te kasutate tavapärast pesuainet või
loputusvahendit mitte sisaldavaid
multitablette, lülitage loputusvahendi
täitmise märguanne sisse, et see oleks
pidevalt saadaval.
Tühja loputusvahendi jaoturi märguande
väljalülitamine
Veenduge, et seade on programmi valimise
režiimis.
1. Kasutajarežiimi sisenemiseks vajutage
ja
.
korraga nuppe
,
ja
Indikaatorid: ,
hakkavad vilkuma.
2. Vajutage
.
Indikaatorid: ,
ja
on väljas.
jätkab vilkumist.
Indikaator
Indikaator
näitab olemasolevat seadet.
Kui sees = tühja loputusvahendi jaoturi
märguanne on sees, kui väljas = tühja
loputusvahendi jaoturi märguanne väljas.
.
3. Seade muutmiseks vajutage
4. Seade salvestamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
Helisignaalid
Helisignaalid kõlavad siis, kui seadmel tekib
rike. Neid helisignaale ei ole võimalik välja
lülitada.
Programmi lõpus kõlab samuti helisignaal.
See helisignaal lülitub sisse vaikimisi ja välja
seda lülitada ei saa.
Nõudepesumasina sisselülitamiseks
pealülitit vajutades kostab lühike piiks. See
helisignaal lülitub sisse vaikimisi ja ei seda
ega ka programmilõppu tähistavat
helisignaali välja lülitada ei saa.
Lisaks võib helisignaal kosta enne seda, kui
AutoOpen ukse avab. Helisignaal katkeb
ainult siis, kui AutoOpen välja lülitatakse.
Kuidas helisignaale välja lülitada
Veenduge, et seade on programmi valimise
režiimis.
1. Kasutajarežiimi sisenemiseks vajutage
ja
.
ja hoidke korraga
Indikaatorid: ,
,
ja
hakkavad vilkuma.
.
2. Vajutage
ja
on väljas.
Indikaatorid: ,
Indikaator
jätkab vilkumist.
Indikaator
näitab olemasolevat seadet.
Kui sees = helisignaal on sisse lülitatud. Kui
väljas = helisignaal on välja lülitatud.
EESTI
3. Seade muutmiseks vajutage
.
4. Seade kinnitamiseks ja salvestamiseks
vajutage sisse/välja-nuppu.
AutoOpen
AutoOpen tagab parema kuivatuse
väiksema energiatarbimisega.
12
AutoOpen lülitatakse automaatselt sisse
kõigi programmidega, välja arvatud
.
Vältimaks laste, lemmikloomade
või puudega inimeste jaoks
võimalikku ohtu, mida kujutavad
endast seadmes olevad teravad
esemed (noad, teravad esemed
või kasutatavad kemikaalid),
lülitage funktsioon välja.
Funktsiooni AutoOpen väljalülitamine
Seade peab olema programmi valimise
režiimis.
Kuivatusfaasi ajal avaneb
seadme uks automaatselt ja jääb
paokile.
ETTEVAATUST! Pärast ukse
automaatset avanemist ärge
üritage seda esimese 2 minuti
jooksul sulgeda. See võib seadet
kahjustada.
1. Kasutajarežiimi sisenemiseks vajutage
ja
.
korraga nuppe
,
ja
Indikaatorid: ,
hakkavad vilkuma.
2. Vajutage
.
Indikaatorid: ,
,
on väljas.
Indikaator
jätkab vilkumist.
Indikaator
näitab olemasolevat seadet.
Kui sees = AutoOpen on sees, kui väljas =
AutoOpen on väljas.
3. Seade muutmiseks vajutage
.
4. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
Enne esimest kasutamist
1. Kontrollige, kas veepehmendaja on
reguleeritud vastavalt teie piirkonna
vee karedusele. Kui mitte, reguleerige
veepehmendaja taset.
2. Täitke soolamahuti.
3. Täitke loputusvahendi jaotur.
4. Keerake veekraan lahti.
5. Käivitage programm, et eemaldada
kõik seadmes leiduda võivad
tootmisjäägid. Ärge kasutage pesuainet
ega pange midagi korvidesse.
Pärast programmi käivitamist
kulub seadmel veepehmendajas
sisalduva vaigu aktiveerimiseks
kuni 5 minutit. Võib jääda mulje,
et seade ei tööta. Pesutsükkel
käivitub alles pärast selle
toimingu lõppemist. Toimingut
viiakse läbi regulaarselt.
EESTI
13
Soolamahuti
5
ETTEVAATUST! Kasutage ainult
nõudepesumasinale mõeldud
jämedat soola. Peenike sool
suurendab korrosiooniohtu.
Soola kasutatakse veepehmendaja vaigu
aktiveerimiseks ja igapäevases kasutuses
heade pesutulemuste tagamiseks.
Soolamahuti täitmine
1
2
Soolamahuti
sulgemiseks keerake
soolamahuti korki
päripäeva.
ETTEVAATUST! Vesi ja sool
võivad soolamahutist täitmise
ajal välja tulla. Rooste
ärahoidmiseks käivitage
programm kohe pärast
soolamahuti täitmist.
3
Valage
soolamahutisse 1
liiter vett (ainult
esimesel korral).
4
Pange
soolamahutisse 1 kg
soola.
Loputusvahendi jaoturi täitmine
1
2
3
4
M
+
AX
-
EESTI
14
5
M A2 X
3
1
-
+
4
Loputusvahendi
koguse
reguleerimiseks
keerake
valikunuppu
asendite 1 (väikseim
kogus) ja 4 (suurim
kogus) vahel.
Igapäevane kasutamine
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
Veenduge, et seade on programmi valimise
režiimis.
• Kui soolaindikaator põleb, täitke
soolamahuti.
• Kui loputusvahendi indikaator põleb,
täitke loputusvahendi jaotur.
3. Pange nõud korvidesse.
4. Lisage pesuaine.
5. Määrake ja käivitage nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav programm.
Pesuaine kasutamine
1
2
3
4
B
A
Pange pesuaine või
-tablett
pesuainesahtlisse
(A).
Kui programmil on
eelpesutsükkel,
pange väike kogus
pesuainet ka
lahtrisse (B).
15
EESTI
5
Programmi käivitamine
1. Hoidke seadme uks praokil.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada. Veenduge, et seade on
programmivaliku režiimis.
3. Vajutage valitava programmi nuppu.
Süttib valitud programmi indikaator.
4. Programmi käivitamiseks sulgege
seadme uks.
Soola ja loputusvahendit sisaldavate
multitablettide puhul jätke soolamahuti ja
loputusvahendi jaotur tühjaks.
• Seadke veepehmendaja madalaimale
tasemele.
• Seadke loputusvahendi jaotur
madalaimasse asendisse.
Kuidas lõpetada multitablettide
kasutamine
Enne pesuaine, soola ja loputusvahendi
eraldi kasutamist tehke järgmist.
1. Valige kõrgeim veepehmendaja tase.
2. Veenduge, et soolamahuti ja
loputusvahendi jaotur on täis.
3. Käivitage lühim loputusfaasiga
programm. Ärge kasutage pesuainet
ega pange midagi korvidesse.
4. Kui pesuprogramm on lõppenud,
kohandage veepehmendaja vastavalt
oma piirkonna vee karedusele.
5. Reguleerige eraldatava loputusvahendi
kogust.
Programmi valimine ja käivitamine
Funktsioon Auto Off
See funktsioon võimaldab vähendada
energiatarbimist, lülitades mittetöötava
seadme automaatselt välja.
Funktsioon käivitub:
• 5 minutit pärast pesuprogrammi lõppu.
• Kui 5 minuti jooksul ei ole programm
käivitunud.
Programmi käivitamine viitkäivitusega
1. Valige programm.
2. Vajutage järjest , kuni süttib soovitud
tundide arvule vastava numbri
indikaator (3, 6 või 9).
Süttib viitkäivituse indikaator.
3. Pöördloenduse käivitamiseks sulgege
seadme uks.
Pöördloenduse ajal saab küll
käivitusaega edasi lükata, kuid valitud
programmi muuta ei saa.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
Ukse avamine seadme töö ajal
Kui avate ukse programmi töösoleku ajal,
peatub seadme töö. See võib suurendada
energiatarbimist ja pikendada programmi
kestust. Kui panete ukse uuesti kinni, jätkub
seadme töö kohast, kus see katkes.
Viitkäivituse tühistamine pöördloenduse
ajal
Viitkäivituse tühistamisel tuleb programm ja
valikud uuesti valida.
Vajutage ja hoidke samaaegselt
ja
kuni seade jõuab programmi valimise
režiimi.
,
16
EESTI
Programmi tühistamine
Vajutage ja hoidke samaaegselt
ja
,
kuni seade jõuab programmi valimise
režiimi.
Enne uue programmi käivitamist veenduge,
et pesuaine jaoturis on pesuainet.
Programmi lõpp
jooksul välja lülitanud, kustuvad kõik
indikaatorid, et energiatarbimist
vähendada.
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage
sisse/välja-nuppu või oodake, kuni
funktsioon Auto Off seadme
automaatselt välja lülitab.
2. Sulgege veekraan.
Kui programm on lõppenud, süttib
indikaator
. Kui te pole seadet 5 minuti
Vihjeid ja näpunäiteid
Üldteave
Järgmisi näpunäiteid järgides saavutate
igapäevasel kasutamisel parimad pesu- ja
kuivatustulemused ning aitate säästa
keskkonda.
• Enne masinasse panekut eemaldage
nõudelt suurem mustus.
• Ärge loputage nõusid eelnevalt käsitsi.
Vajadusel valige eelpesufaasiga
programm.
• Kasutage alati ära kogu korvide ruum.
• Kontrollige, et nõud ei puutu üksteise
vastu ega ole üksteise peal. Vaid nii
saavad nad veega täielikult kokku
puutuda ja puhtaks.
• Pesemisel võib kasutada eraldi
nõudepesumasina-pesuainet,
loputusvahendit ja -soola, või ka
multitablette (nt ''All in 1''). Järgige
pakendil kuvatavaid juhiseid.
• Valige nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav programm.
tarbib vett ja energiat kõige
efektiivsemalt.
Soola, loputusvahendi ja pesuaine
kasutamine
• Kasutage ainult nõudepesumasina jaoks
mõeldud soola, loputusvahendit ja
pesuainet. Teised tooted võivad seadet
kahjustada.
• Loputusvahendi manustamine viimase
loputustsükli ajal aitab ära hoida
triipude ja plekkide tekkimise
kuivatamisel.
• Multitablette sobib kasutada
piirkondades, mille veekaredus on kuni
21 °dH. Piirkondades, kus see tase on
kõrgem, tuleks multitablettidele lisaks
kasutada ka loputusvahendit ja soola.
Piirkondades, kus vesi on kare või väga
kare, on parima pesu- ja
kuivatustulemuse saamiseks soovitatav
kasutada eraldi nii pesuainet
(lisaomadusteta pulbrit, geeli või
tablette), loputusvahendit kui ka soola.
• Lühikeste programmidega ei jõua
pesuainetabletid täielikult lahustuda. Et
nõudele ei jääks pesuainejääke,
soovitatakse pesuainetablette kasutada
ainult pikkade programmidega.
• Ärge kasutage pesuainet rohkem, kui
ette nähtud. Vt pesuaine pakendil
olevaid juhiseid.
Korvide täitmine
Korvide täitmise kohta leiate
näiteid kaasasolevast brošüürist.
• Kasutage seadet ainult
nõudepesumasinakindlate nõude
pesemiseks.
EESTI
• Ärge pange seadmesse puust, sarvest,
alumiiniumist, tinast ega vasest esemeid.
• Ärge pange seadmesse vett imavaid
esemeid (käsnu või lappe).
• Eemaldage nõudelt toidujäägid.
• Kinnikõrbenud toidujääkidega nõusid
tuleks leotada.
• Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid
ja pannid) masinasse avausega
allapoole.
• Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud
üksteise küljes kinni ei oleks. Pange
lusikad teiste söögiriistade juurde.
• Veenduge, et klaasid ei puutuks
omavahel kokku.
• Pange väikesed esemed söögiriistade
korvi.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed liikuma ei
pääseks.
• Enne programmi käivitamist veenduge,
et pihusti tiivik saab vabalt liikuda.
17
•
•
•
•
Filtrid on puhtad ja õigesti paigaldatud.
Soolamahuti kork on kindlalt kinni.
Pihustuskonsoolid ei ole ummistunud.
Nõudepesusoola ja loputusvahendi
kogus on piisav (juhul, kui te ei kasuta
multitablette).
• Esemete paigutus korvides on õige.
• Valitud programm sobib pestavate
esemete tüübi ja määrdumisastmega.
• Kasutatav pesuainekogus on õige.
Korvide tühjendamine
1. Enne seadmest väljavõtmist laske
nõudel jahtuda. Tulised nõud
purunevad kergesti.
2. Võtke kõigepealt välja esemed
alumisest korvist, seejärel ülemisest.
Ka pärast programmi lõppemist
võib seadme sisepindadel siiski
olla vett.
Enne programmi käivitamist
Enne valitud programmi käivitamist
veenduge järgmises:
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Enne hooldust lülitage
seade välja ja eemaldage
toitepistik pistikupesast.
Filtrite puhastamine
1
Mustad filtrid ja ummistunud
pihustikonsoolid põhjustavad
halvemaid pesemistulemusi.
Kontrollige nende seisukorda
regulaarselt; vajadusel
puhastage.
2
C
B
A
Veenduge, ega
settevanni äärte
ümber pole
kogunenud
toidujäätmeid või
mustust.
Filtrisüsteem
koosneb kolmest
osast.
18
EESTI
4
3
Sisselaskevooliku filtri puhastamine
1
2
A
Filtrite (B) ja (C)
eemaldamiseks
keerake käepidet
vastupäeva ja
tõmmake seda
ülespoole.
Eemaldage filter (C)
filtrist (B). Peske
filtreid voolava
veega.
5
Eemaldage lame
filter (A). Peske filtrit
voolava veega.
Sulgege veekraan.
3
Võtke voolik lahti.
Keerake
kinnitusdetailiA
päripäeva.
4
6
D
Puhastage
sisselaskevooliku
filter.
Asetage lame filter
(A) kohale tagasi.
Veenduge, et see
paikneb õigesti
kahe juhiku all (D).
Pange uuesti kokku
filtrid (B) ja (C).
Pange need tagasi
filtrisse (A). Keerake
käepidet
päripäeva, kuni see
kohale lukustub.
Filtrite ebaõige asend võib
põhjustada kehva pesutulemust
ja kahjustada seadet.
Pihustikonsoolide puhastamine
Ärge pihustikonsoole eemaldage. Kui
pihustikonsoolide avad on ummistunud,
eemaldage mustus peenikese
teravaotsalise esemega.
Välispinna puhastamine
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
• Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid.
• Ärge kasutage abrasiivseid tooteid,
küürimisšvamme ega lahusteid.
Sisemuse puhastamine
• Puhastage seadet, sealhulgas ukse
kummist tihendit, pehme niiske lapiga.
EESTI
19
• Kui kasutate tihti lühikesi programme,
võib sellega kaasneda rasvajääkide ja
katlakivi kogunemine seadmesse. Selle
ärahoidmiseks on soovitatav vähemalt
kaks korda kuus kasutada ka pikki
programme.
• Parima jõudluse säilitamiseks on
soovitatav igakuiselt kasutada
spetsiaalset nõudepesumasinale
mõeldud puhastusvahendit. Lugege
tähelepanelikult tootepakendil olevat
juhendit.
Veaotsing
Kui seade ei käivitu või kui see katkestab
töö, proovige enne volitatud teenindusse
pöördumist probleem alltoodud tabeli abil
ise lahendada.
HOIATUS! Ebaõiged
parandustööd võivad seadme
kasutajale kaasa tuua tõsise ohu.
Parandustöid tohib teha ainult
kvalifitseeritud töötaja.
Probleem ja veakood
Mõne probleemi puhul vilgub
lõpuindikaator katkendlikult, vihjates
rikkele.
Enamiku probleemide lahendamiseks
pole teeninduskeskuse poole pöörduda
tarvis.
Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei käivitu.
• Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud.
• Veenduge, et kaitsmekarbis olevad sulavkaitsmed on terved.
Programm ei käivitu.
• Veenduge, et seadme uks on suletud.
• Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see
või oodake pöördloenduse lõppemiseni.
• Seade on alustanud veepehmendajas oleva
vaigu aktiveerimist. Selle toimingu kestus on
umbes 5 minutit.
Seade ei täitu veega.
• Lõpuindikaator vilgub väikeste vahede järel 1 kord.
• Helisignaal kõlab väikeste vahede
järel 1 kord.
• Veenduge, et veekraan on avatud.
• Veenduge, et veesurve ei ole liiga madal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku veeettevõttega.
• Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
• Veenduge, et sisselaskevooliku filter ei ole ummistunud.
• Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud
ega väänatud.
EESTI
20
Probleem ja veakood
Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tühjene veest.
• Lõpuindikaator vilgub väikeste vahede järel 2 korda.
• Helisignaal kõlab väikeste vahede
järel 2 korda.
• Veenduge, et valamu äravoolutoru ei ole ummistunud.
• Veenduge, et tühjendusvoolikul pole väändeid
ega kõverusi.
Üleujutusvastane seade töötab.
• Lõpuindikaator vilgub väikeste vahede järel 3 korda.
• Helisignaal kõlab väikeste vahede
järel 3 korda.
• Sulgege veekraan ja pöörduge hoolduskeskusse.
Soolaindikaator jääb põlema ka pärast soolamahuti täitmist.
• Kui soolaindikaator põleb jätkuvalt ka pärast 3
või 4 kasutuskorda, pöörduge hoolduskeskuse
poole.
See võib juhtuda siis, kui kasutatav sool vajab
lahustumiseks rohkem aega.
See ei too kaasa mingeid ebasoovitavaid mõjusid seadme töös.
Seade jääb pesemise käigus korduvalt seisma ja hakkab uuesti tööle.
• Viga ei ole. See tagab parimad pesutulemused
ja energia kokkuhoiu.
Programm kestab liiga kaua.
• Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see
või oodake pöördloenduse lõppemiseni.
Väike leke seadme uksest.
• Masin pole loodis. Reguleerige tugijalgu vastavalt vajadusele (kui see võimalus on olemas).
• Seadme uks ei ole paagi suhtes õigesti. Reguleerige tagumisi jalgu (kui see võimalus on olemas).
Seadme ust on raske sulgeda.
• Masin pole loodis. Reguleerige tugijalgu vastavalt vajadusele (kui see võimalus on olemas).
• Nõude osad ulatuvad korvidest väljapoole.
Seadme uks avaneb pesutsükli ajal.
• AutoOpen on sees. See funktsioon teeb seadme ukse kuivatusfaasi ajal lahti, et kuivatusprotsessi tõhustada ja lasta nõudel maha jahtuda. Uks jääb paokile.
– Kuivatusfaasi kestus ja ukse avanemise
aeg võivad olla erinevad sõltuvalt valitud
programmist ja valikutest.
Kui te ukse automaatset avanemist ei soovi, lülitage AutoOpen välja. Vt jaotist "Seaded".
EESTI
21
Probleem ja veakood
Võimalik põhjus ja lahendus
Seadmest kostab klirinat/koputusi.
• Nõud ei ole korvidesse paigutatud õigesti.
Vaadake korvide täitmise infolehte.
• Veenduge, et pihustikonsool saab vabalt pöörelda.
Seade põhjustab kaitsme väljalülitumise.
• Saadaolevad amprid ei võimalda kõigi kasutatavate seadmete üheaegset kasutamist.
Kontrollige saadaolevate amprite mahtu ja lülitage vajadusel mõni kasutatavatest seadmetest välja.
• Seadme sisemine elektririke. Võtke ühendust
hoolduskeskusega.
Muude võimalike põhjuste
leidmiseks vaadake jaotist "Enne
esimest kasutamist",
"Igapäevane kasutamine" või
"Nõuanded ja näpunäited".
Kui olete seadme üle vaadanud, lülitage
see välja ja siis uuesti sisse. Kui rike ilmneb
uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.
Tabelis mitte leiduvate veakoodide puhul
võtke ühendust hoolduskeskusega.
Pesu- ja kuivatustulemused ei ole rahuldavad
Probleem
Võimalik põhjus ja lahendus
Kehvad pesutulemused.
• Vt "Igapäevane kasutamine", "Vihjeid ja näpunäiteid" ja infolehte korvide täitmise kohta.
• Kasutage intensiivsemaid pesuprogramme.
• Puhastage pihustikonsool ja filter. Vt "Hooldus ja puhastamine".
Kehvad kuivatustulemused.
• Nõud on jäänud suletud seadmesse liiga kauaks.
• Loputusvahendit pole kasutatud või on seda lisatud liiga vähe. Seadke loputusvahendi jaotur kõrgemale tasemele.
• Plastist esemed tuleks rätikuga üle kuivatada.
• Parimate kuivatustulemuste saamiseks lülitage sisse
AutoOpen.
• Soovitame alati kasutada loputusvahendit, ka koos
multitablettidega.
Valged jooned ja plekid või
sinakas kiht klaasidel ja nõudel.
• Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga suur. Seadke
loputusvahendi jaotur madalamale tasemele.
• Pesuaine kogus on liiga suur.
Plekid ja kuivanud veetilkade
jäljed nõudel ja klaasidel.
• Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga väike. Seadke loputusvahendi jaotur kõrgemale tasemele.
• Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
EESTI
22
Probleem
Võimalik põhjus ja lahendus
Nõud on märjad.
• Parimate kuivatustulemuste saamiseks lülitage sisse
AutoOpen.
• Programmil puudub kuivatusfaas või kasutatakse madala temperatuuriga kuivatust.
• Loputusvahendi jaotur on tühi.
• Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
• Põhjuseks võib olla pesuaine multitablettide kvaliteet.
Proovige mõnda teist marki või aktiveerige loputusvahendi jaotur ja kasutage loputusvahendit koos multitablettidega.
Seadme sisemus on märg.
• Tegemist ei ole seadme veaga. Põhjuseks on masina
seintele kondenseerunud õhuniiskus.
Pesemisel tekib liiga palju
vahtu.
• Kasutage ainult nõudepesumasinale mõeldud pesuainet.
• Loputusvahendi jaotur lekib. Võtke ühendust hoolduskeskusega.
Söögiriistadel on roostejäljed.
• Pesemiseks kasutatav vesi sisaldab liiga palju soola. Vt
jaotist "Veepehmendaja".
• Hõbedast ja roostevabast terasest söögiriistad on
pandud kokku. Ärge pange hõbedast ja roostevabast
terasest söögiriistu liiga lähestikku.
Programmi lõpus on pesuaine- • Pesutablett on jäänud jaoturisse kinni ja pole seetõttu
veega täielikult ära uhutud.
jaoturis pesuainejäägid.
• Vesi ei suuda jaoturis olevat pesuainet välja uhtuda.
Vaadake, ega pihustikonsool pole blokeeritud või ummistunud.
• Kontrollige, ega korvides olevad esemed ei takista pesuainejaoturi kaane avanemist.
Seadmes on lõhnad.
• Vt "Sisemuse puhastamine".
Katlakivijäägid nõudel, sisemusel ja ukse siseküljel.
• Soola tase on madal, kontrollige soola lisamise indikaatorit.
• Soolamahuti kork pole korralikult kinni.
• Kohalik kraanivesi on kare. Vt jaotist "Veepehmendaja".
• Kasutage soola ka multitablettidega ja määrake veepehmendaja vastavalt vajadusele. Vt jaotist "Veepehmendaja".
• Kui vaatamata sellele tekib lubjasetet, kasutage selleks
otstarbeks mõeldud puhastusvahendeid.
• Katsetage teist pesuainet.
• Pöörduge pesuaine tootja poole.
EESTI
23
Probleem
Tuhmid, värvi muutnud või
pragunenud nõud.
Võimalik põhjus ja lahendus
• Veenduge, et pesete masinas ainult nõudepesumasinakindlaid nõusid.
• Täitke ja tühjendage korve ettevaatlikult. Vaadake
korvide täitmise infolehte.
• Pange õrnemad esemed ülemisse korvi.
Vt jaotisi "Enne esimest
kasutamist", "Igapäevane
kasutamine" või "Vihjeid ja
näpunäiteid", et leida muid
võimalikke põhjusi.
Tehnilised andmed
Toote nimetus
Täisintegreeritud nõudepesumasin
Mõõdud
Laius / kõrgus / sügavus
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektriühendus 1)
Pinge (V)
220 - 240
Sagedus (Hz)
50
Veesurve
Min. / maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Veevarustus
Külm või kuum vesi 2)
maks. 60 °C
Mahutavus
Nõudekomplektid
13
Energiatarve
Ooterežiim (W)
5.0
Energiatarve
Väljas-režiim (W)
0.50
1) Muud andmed leiate andmeplaadilt.
2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia), kasutage energiakulu vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.
Jäätmekäitlus
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida
keskkonda ja inimeste tervist ja suunake
elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
EESTI
24
IKEA GARANTII
Kui kaua IKEA garantii kehtib?
Garantii kehtib 5 aastat alates kuupäevast,
mil oma IKEA seadme ostsite. Ostutõendina
nõutakse originaalostutšeki olemasolu. Kui
garantii raames teostatakse teenustöid, ei
pikenda see seadme kehtivat
garantiiperioodi.
Kes teostab teenustöid?
IKEA teenusepakkuja pakub teenustöid
oma teeninduspunktide või volitatud
teeninduspartnerite võrgustiku kaudu.
Mida garantii hõlmab?
Garantii hõlmab selliseid seadme vigu, mis
on tekkinud valmistusvigade või
materjalivigade tõttu alates IKEA-st ostmise
kuupäevast. Käesolev garantii kehtib ainult
kodse kasutuse puhul. Erandid on välja
toodud jaotises "Mida käesolev garantii ei
hõlma?" Garantiiperioodi jooksul kaetakse
vigade kõrvaldamisega seotud kulud, nt
parandustööd, osade vahetamine ning tööja transpordikulud juhul, kui seade on
parandustöödeks kättesaadav ilma
spetsiaalsete kulutusteta. Sellisel juhul
kehtivad EL-i suunised (nr 99/44/EÜ) ja
vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud
osade omanikuks on IKEA.
Mida teeb IKEA probleemi
kõrvaldamiseks?
IKEA määratud teenusepakkuja vaatab
seadme üle ja otsustab ainuisikuliselt, kas
see on käesoleva garantiiga hõlmatud. Kui
garantii kehtib, otsustab IKEA
teenusepakkuja või tema volitatud
teeninduspartner seejärel oma parima
äranägemise kohaselt seadme kas
parandada või samaväärse tootega
asendada.
Mida käesolev garantii ei hõlma?
• Tavalist kulumist.
• Tahtlikust tegevusest või hooletusest
põhjustatud kahjusid, kasutusjuhiste
eiramisest tulenevaid kahjusid, vale
paigaldamise või elektripinge
kasutamisest tulenevaid kahjusid,
keemiliste või elektrokeemiliste
reaktsioonide tõttu tekkinud kahjusid,
rooste-, korrosiooni- või veekahjusid,
sealhulgas, kuid mitte ainult, vee liigsest
lubjasisaldusest tulenevaid kahjusid ega
ebaharilikest keskkonnatingimustest
tulenevaid kahjusid.
• Vahetatavaid tarvikuid nagu patareid ja
lambid.
• Mittefunktsionaalseid ja dekoratiivseid
muutusi, mis ei mõjuta seadme
tavapärast kasutamist, näiteks kriimustusi
või võimalikke värvimuutusi.
• Kahjusid, mida on põhjustanud
seadmesse sattunud võõrkehad või
ained filtrite, tühjendussüsteemide või
pesuainelahtrite puhastamisel või
ummistuste kõrvaldamisel.
• Järgmiste osade kahjusid: keraamiline
klaas, tarvikud, lauanõude ja
söögiriistade korvid, tugijalad ja
tühjendustorud, tihendid, lambid ja
lampide katted, ekraanid, nupud,
kaitsekatted ja nende osad. Välja
arvatud juhul, kui tõendatakse selliste
kahjude tulenemine toote vigadest.
• Kui tehnik ei tuvasta tehtud ülevaatuse
tulemusel vea olemasolu.
• Kui parandustöid on teostanud muud kui
meie poolt ette nähtud teenusepakkujad
ja/või volitamata lepingupartnerid või
kui kasutatud on mitte-originaalvaruosi.
• Kui teostada tuleb parandustöid, mis on
vajalikud vale või mitte ette nähtud viisil
paigalduse tõttu.
• Kui seadet kasutatakse mitte koduses
majapidamises, vaid ärilisel eesmärgil.
• Transpordikahjud. Kui klient transpordib
toote ise oma koju või muule aadressile,
ei vastuta IKEA mingite transportimisel
EESTI
tekkida võivate kahjude eest. Juhul, kui
toote transpordib kliendi aadressile
IKEA, siis katab transportimisel tootele
tekkida võivad kahjud käesolev garantii.
• IKEA seadme esmase paigaldamisega
seotud kulud. Kui IKEA teenusepakkuja
või tema volitatud teeninduspartner
parandab või asendab toote vastavalt
käesoleva garantii tingimustele,
paigaldab teenusepakkuja või tema
volitatud teeninduspartner parandatud
seadme või ka asendusseadme
vajadusel ise.
See piirang ei kehti juhul, kui pole tegu
rikkega, vaid kui kvalifitseeritud tehnik
kasutab meie originaalvaruosi, et viia
seade vastavusse mõnes teises EL-i riigis
kehtivate tehnilise ohutuse nõuetega.
Kohalike seaduste rakendamine
IKEA garantii annab Teile kindlad
seaduslikud õigused, mis on kohalike
nõuete suhtes ülimuslikud. Need tingimused
ei piira siiski mingil moel kohalikus
seadusandluses kirjeldatud tarbijaõigusi.
Kehtivuspiirkond
Kui olete seadme ostnud ühest EL-i riigist ja
viite selle teise EL-i riiki, tagatakse teenused
teile selles riigis tavapäraste
garantiitingimuste raamistikus. Kohustus
teostada garantii raamistikus pakutavaid
teenustöid kehtib vaid juhul, kui seade on
paigaldatud ja vastavuses järgmiste
nõuetega:
• tehniliste näitajatega, mis kehtivad
garantiinõude esitamise riigis;
• kokkupanemisjuhiste ja kasujutusjuhendis
oleva ohutusinfoga.
IKEA seadmete müügijärgne teenindus:
Võtke kindlasti ühendust IKEA müügijärgse
teenindusega:
1. kui soovite esitada käesoleva garantii
alla kuuluva nõude;
25
2. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme paigaldamise kohta
spetsiaalsesse IKEA köögimööblisse.
Teenindus ei anna teavet järgmistes
küsimustes:
• IKEA köökide paigaldamise kohta
üldiselt;
• elektriühenduste kohta (kui seadme
juurde ei kuulu pistik ja kaabel), veeja gaasiühenduste kohta, sest need
tööd tuleb tellida vastava volitusega
hooldustehnikult.
3. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme kasutusjuhendi ja tehniliste
andmete kohta.
Et saaksime teid parimal moel aidata,
lugege enne meie poole pöördumist
tähelepanelikult käesolevas brošüüris
olevaid kokkupanemisjuhiseid ja/või
kasutusjuhendit.
Kuidas meid leida
Täieliku loendi IKEA kontaktide ja vastavate
kohalike telefoninumbritega leiate selle
juhendi viimaselt leheküljelt.
Et saaksime teid kiiremini
teenindada, soovitame kasutada
selle kasutusjuhendi lõpus
olevaid telefoninumbreid.
Kasutage alati neid loendis
olevaid telefoninumbreid, mis on
ära toodud teid huvitava
seadme juures. Enne meile
helistamist hoidke käepärast
oma seadmele vastav IKEA
tootenumber (8-kohaline kood),
samuti seadme seerianumber (8kohaline kood seadme
andmesildil).
EESTI
HOIDKE OSTUTŠEKK ALLES!
See on teie ostutõend ning see
tuleb esitada garantii
taotlemisel. Pidage meeles, et
ostutšekk sisaldab ka andmeid
teie poolt ostetud IKEA seadme
tootenime ja -numbri kohta (8kohaline kood).
Kas vajate täiendavat abi?
Kui teil on küsimusi, mis ei ole seotud teie
seadmete müügijärgse teenindusega, siis
pöörduge lähima IKEA kõnekeskuse poole.
Enne helistamist soovitame siiski
tähelepanelikult lugeda seadmega kaasas
olevaid dokumente.
26
27
LATVIEŠU
Saturs
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Ierīces apraksts
Vadības panelis
Programmas
Iestatītie parametri
Pirms pirmās lietošanas reizes
27
28
30
30
31
32
35
Izmantošana ikdienā
Padomi un ieteikumi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Tehniskā informācija
Apsvērumi par vides aizsardzību
IKEA GARANTIJA
37
39
41
42
47
47
47
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības informācija
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem
un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas
vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā,
pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu
un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos
nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā
bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā,
ja ierīces durvis ir atvērtas.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
LATVIEŠU
28
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem
mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un
citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās viesnīcās un
citās apdzīvojamās vidēs.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Ūdens darba spiedienam (minimālajam un maksimālajam) ir
jābūt starp 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bāriem (MPa)
Ievērojiet maksimālo 13 vietu iestatījumu skaitu.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam speciālistam.
Galda piederumus ievietojiet galda piederumu grozā ar
asajiem galiem uz leju vai galda piederumu atvilktnē
horizontālā stāvoklī ar asajām malām uz leju.
Neatstājiet ierīces durvis atvērtas, lai nejauši uz tām
neuzkāptu.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu
no elektrotīkla.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu
un/vai tvaiku.
Ja ierīces pamatnē ir ventilācijas atveres, tās nedrīkst būt
aizsegtas, piemēram, ar paklāju.
Ierīci pievieno ūdens padevei ar pievienotajiem jaunajiem
šļūteņu cauruļu komplektiem. Jau lietotu cauruļu komplektus
nedrīkst izmantot atkārtoti.
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta persona.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Drošības nolūkos nelietojiet ierīci pirms
tās iebūvēšanas.
29
LATVIEŠU
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā
ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības
cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos
apavus.
• Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur
temperatūra ir zemāka par 0 °C.
• Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā vietā,
kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
pievienotas jaunas ierīces (ūdens
skaitītāji u.c.), ļaujiet ūdenim tecēt, kamēr
tas ir tīrs un skaidrs.
• Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens
noplūdes pirmās ierīces lietošanas reizes
laikā un pēc tās.
• Ūdens ieplūdes šļūtene aprīkota ar
drošības vārstu un apšuvumu ar iekšēju
elektrības kabeli.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē
norādītie parametri atbilst elektrotīkla
parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un
drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
• šī ierīce ir aprīkota ar 13 A
kontaktspraudni. Ja nepieciešams
nomainīt kontaktspraudņa drošinātāju,
izmantojiet tikai 13 ampēru ASTA (BS
1362) drošinātāju (Tikai Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
Ūdens padeves pieslēgšana
• Nesabojājiet ūdens šļūtenes.
• Pirms pievienošanas jaunām caurulēm,
ilgāku laiku neizmantotām caurulēm,
labotām caurulēm vai caurulēm, kurām
BRĪDINĀJUMS! Bīstams
spriegums.
• Ja ūdens ieplūdes šļūtene ir bojāta,
nekavējoties aizveriet ūdens krānu un
atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas. Sazinieties ar autorizētu
servisa centru, lai nomainītu ūdens
ieplūdes šļūteni.
Lietošana
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai
ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
• Trauku mazgājamās mašīnas
mazgāšanas līdzekļi ir bīstami. Ievērojiet
drošības norādījumus uz mazgāšanas
līdzekļa iepakojuma.
• Nedzeriet un nespēlējieties ar ierīcē
esošo ūdeni.
• Neizņemiet no ierīces traukus, kamēr
programma nav beigusies. Uz traukiem
var būt palicis mazgājamais līdzeklis.
• Nenovietojiet uz atvērtām ierīces durvīm
priekšmetus un nespiediet tās.
• Programmas izpildes laikā, atverot
ierīces durvis, pa tām var izplūst karsts
tvaiks.
LATVIEŠU
30
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet elektrisko kabeli un izmetiet
to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu
vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai nosmakšanas
risks.
Ierīces apraksts
8
7
1
6
2
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Apakšējais izsmidzinātājs
Filtri
Datu plāksnīte
Skalošanas līdzekļa dozators
Mazgāšanas līdzekļa dozators
Speciālās sāls tvertne
Augšējais izsmidzinātājs
Augšējais grozs
3
4
Vadības panelis
1
1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2 Programmu izvēles taustiņi
3 Delay taustiņš
2
4 Indikatori
3
4
LATVIEŠU
31
Indikatori
Indikators
Apraksts
Programmas beigu indikators.
Skalošanas līdzekļa indikators. Programmas darbības laikā tas vienmēr ir
izslēgts.
Specializētās sāls indikators. Programmas darbības laikā tas vienmēr ir izslēgts.
Programmas
Programma
2)
70 °C
65 °C
Netīrības pakā- Programmas fāpe
zes
Ielādes veids
Enerģija
(kWh)
Ūdens
(l)
• Priekšmazgāšana
• Mazgāšana
70 °C
• Skalošanas
• Žāvēšana
155 - 170
1.5 - 1.7
14-15
Vidēji netīri
Ēdienu gatavošanas trauki un
galda piederumi
• Priekšmazgāšana
• Wash 65 °C
• Skalošanas
• Žāvēšana
130 - 140
1.4 - 1.6
15-17
38
0.8
10
227
1.039
12
• Mazgāšana
Nepiekaltuši
60 °C vai 65
netīrumi
60 °C vai 65 °C
°C
Ēdienu gatavošanas trauki un • Skalošanas
galda piederumi
50 °C
1)
Darbības
laiks
(min.)
Ļoti netīri
Ēdienu gatavošanas trauki,
galda piederumi, katli un
pannas
3)
4)
Patēriņa lielumi
Vidēji netīri
Ēdienu gatavošanas trauki un
galda piederumi
• Priekšmazgāšana
• Wash 50 °C
• Skalošanas
• Žāvēšana
LATVIEŠU
Programma
5)
32
Netīrības pakā- Programmas fāpe
zes
Ielādes veids
Visi
• Priekšmazgāšana
Patēriņa lielumi
1)
Darbības
laiks
(min.)
14
Enerģija
(kWh)
0.1
Ūdens
(l)
5
1) Lielumi var mainīties atkarībā no ūdens spiediena un temperatūras, strāvas padeves parametriem, izvēlētajām iespējām, kā arī no ievietotā trauku daudzuma.
2) Šī programma ir paredzēta ļoti netīriem traukiem, lai iegūtu pietiekamus katlu un pannu tīrīšanas rezultātus.
3) Ar šo programmu var mazgāt traukus, kuri nav piekaltuši. Tas dod labus rezultātus īsā laikā.
4) Mazgājot vidēji netīrus traukus un galda piederumus ar šo programmu, vislietderīgāk tiek patērēts ūdens un enerģija. (Šī ir standarta programma pārbaudes institūcijām).
5) Lietojiet šo programmu, lai ātri noskalotu traukus. Tas neļauj ēdiena paliekām piekalst pie traukiem, kā arī gādā, lai
ierīces darbības laikā nerastos nepatīkamas smakas. Izvēloties šo programmu, neizmantojiet mazgāšanas līdzekli.
Informācija pārbaudes iestādēm
Lai saņemtu nepieciešamo informāciju
veiktspējas testu izpildei (piem., saskaņā ar
standartu EN60436), sūtiet e-pastu uz:
Par visiem citiem jautājumiem attiecībā uz
jūsu trauku mazgāšanas mašīnu skatiet
apkopes rokasgrāmatu, kas tiek piegādāta
kopā ar ierīci.
info.test@dishwasher-production.com
Savā pieprasījumā, lūdzu, iekļaujiet
izstrādājuma kodu (PNC), kas atrodams uz
tehnisko datu plāksnītes.
Iestatītie parametri
Programmas izvēles režīms un lietotāja
režīms
Kad ierīce ir programmas izvēles režīmā, ir
iespējams iestatīt programmu un ieiet
lietotāja režīmā.
Iestatījumi, ko var veikt lietotāja režīmā:
• Ūdens mīkstinātāja līmeni atbilstoši
ūdens cietībai.
• Programmas beigas skaņas signālu
aktivizēšanu vai deaktivizēšanu.
• Tukša skalošanas līdzekļa dozatora
brīdinājuma aktivizēšanu vai
deaktivizēšanu.
• AutoOpen.ieslēgšana vai izslēgšana.
Tā kā ierīce saglabā iestatījumus, tos nav
nepieciešams konfigurēt atkārtoti pirms
katra cikla.
Programmu izvēles režīma iestatīšana
Ierīce ir programmas izvēles režīmā, ja deg
tikai programmas
indikators.
Pēc ieslēgšanas ierīce atrodas programmu
izvēles režīmā pēc noklusējuma. Ja tā nav,
iestatiet programmu izvēles režīmu šādi:
Vienlaicīgi nospiediet un turiet
un
,
kamēr ierīce ieslēdzas programmas izvēles
režīmā.
LATVIEŠU
33
Jums piegādātā ūdens cietību. Svarīgi
iestatīt pareizu ūdens mīkstinātāja līmeni,
lai nodrošinātu labus mazgāšanas
rezultātus.
Ūdens mīkstinātājs
Ūdens mīkstinātājs atdala ūdenī esošās
minerālvielas, kas nelabvēlīgi ietekmē
mazgāšanas rezultātus un ierīci.
Cieta ūdens mīkstināšana
palielina ūdens un enerģijas
patēriņu, kā arī paildzina
programmas ilgumu. Jo augstāks
ir ūdens mīkstinātāja līmenis, jo
lielāks ir patēriņš un ilgums.
Jo augstāks ir šo minerālvielu saturs ūdenī,
jo tas ir cietāks. Ūdens cietība tiek mērīta
skaitliskā izteiksmē.
Ierīce ūdens mīkstināšanai jānoregulē
atbilstoši ūdens cietībai vietā, kur ierīce ir
uzstādīta. Jūsu vietējais ūdens apgādes
dienests varēs sniegt sīkāku informāciju par
Ūdens cietība
Vācu pakāpes
(°dH)
Franču pakāpes
(°fH)
mmol/l
Klārka pakā- Ūdens mīkstinātāja
pes
līmenis
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Rūpnīcas iestatījumi.
2) Šajā līmenī nelietojiet sāli.
Neatkarīgi no izmantojamā mazgāšanas
līdzekļa veida iestatiet atbilstošu ūdens
cietības pakāpi, lai uzturētu specializētās
sāls uzpildīšanas indikatoru aktīvu.
Kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes, kas satur sāli,
nav pietiekoši efektīvas, lai
mīkstinātu cietu ūdeni.
Kā iestatīt ūdens mīkstinātāja līmeni
Pārbaudiet, vai ierīce ir programmas izvēles
režīmā.
1. Vienlaicīgi nospiediet un turiet
un
, lai ieietu lietotāja režīmā.
Indikatori: ,
,
un
sāk mirgot.
2. Nospiediet .
34
LATVIEŠU
Indikatori
,
un
nedeg.
Joprojām mirgo
indikators.
indikators. Pašreizējo
Sāk mirgot
iestatījumu norāda indikatora mirgošanas
reižu skaits (piem., 5 mirgošanas reizes +
pauze + 5 mirgošanas reizes = 5. līmenis).
3. Nospiediet , lai mainītu iestatījumu.
taustiņu, līmenis
Katru reizi nospiežot
paaugstinās par vienu. Pēc 10. līmeņa
sasniegšanas atkal seko 1. līmenis.
4. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai saglabātu iestatījumu.
Indikatori: ,
,
un
sāk mirgot.
2. Nospiediet
.
un
ir izslēgti.
Indikatori: ,
Joprojām mirgo
indikators.
Indikators
rāda pašreizējo iestatījumu.
Ja tas ir ieslēgts, paziņojums par tukšu
skalošanas līdzekļa nodalījumu ir ieslēgts; ja
tas ir izslēgts, paziņojums par tukšu
skalošanas līdzekļa nodalījumu ir izslēgts.
, lai mainītu iestatījumu.
3. Nospiediet
4. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai saglabātu iestatījumu.
Paziņojums par tukšu skalošanas līdzekļa
nodalījumu
Skaņas signāli
Lietojot skalošanas līdzekli, uz traukiem
neparādīsies traipi un svītras.
Skalošanas līdzeklis tiek automātiski padots
karstās skalošanas fāzes laikā.
Kad skalošanas līdzekļa nodalījums ir tukšs,
skalošanas līdzekļa indikators ieslēdzas,
ziņojot par nepieciešamību uzpildīt
skalošanas līdzekli. Ja žāvēšanas rezultāts
ir apmierinošs, lietojot tikai kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes, var
deaktivizēt skalošanas līdzekļa uzpildes
brīdinājumu. Tomēr labākam žāvēšanas
rezultātam vienmēr izmantojiet skalošanas
līdzekli.
Ja izmantojat standarta mazgāšanas
līdzekli vai kombinētā mazgāšanas līdzekļa
tabletes bez skalošanas līdzekļa, aktivizējiet
paziņošanu, lai skalošanas līdzekļa
uzpildīšanas indikators būtu aktīvs.
Kā izslēgt brīdinājumu par tukšu
skalošanas līdzekļa dozatoru
Pārbaudiet, vai ierīce ir programmas izvēles
režīmā.
1. Vienlaicīgi nospiediet un turiet
, lai ieietu lietotāja režīmā.
un
Skaņas signāli atskan, kad ierīces darbībā
rodas traucējumi. Šos skaņas signālus nevar
deaktivizēt.
Beidzoties programmai, arī atskanēs skaņas
signāls. Šis skaņas signāls skan pēc
noklusējuma, un jūs varat to izslēgt.
Nospiežot galveno slēdzi, lai ieslēgtu trauku
mazgājamo mašīnu, atskanēs īss pīkstiens.
Pīkstiens atskan pēc noklusējuma, un jūs
varat to izslēgt kopā ar programmas beigu
skaņas signālu.
Turklāt skaņas signāls atskanēs pirms
funkcija AutoOpen atvērs durvis. Šis skaņas
signāls beigs skanēt tikai, kad AutoOpen
tiek deaktivizēta.
Skaņas signālu izslēgšana
Pārbaudiet, vai ierīce ir programmas izvēles
režīmā.
1. Lai ieietu lietotāja režīmā, vienlaicīgi
un
.
nospiediet un turiet nospiestu
Indikatori: ,
,
un
sāk mirgot.
.
2. Nospiediet
Indikatori: ,
un
ir izslēgti.
Joprojām mirgo
indikators.
LATVIEŠU
Indikators
rāda pašreizējo iestatījumu.
Ja tas ir ieslēgts, akustiskais signāls ir aktīvs.
Ja tas ir izslēgts, akustiskais signāls ir
izslēgts.
3. Nospiediet
, lai mainītu iestatījumu.
4. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai saglabātu iestatījumu.
AutoOpen
AutoOpen uzlabo žāvēšanas rezultātus ar
mazāku enerģijas patēriņu.
35
AutoOpen tiek automātiski ieslēgta ar
visām programmām, izņemot
.
Lai izvairītos no iespējamiem
apdraudējumiem ierīces iekšpusē
(piemēram, nažiem, asiem
priekšmetiem vai ķīmiskām
vielām) bērniem, dzīvniekiem vai
cilvēkiem ar kādiem
traucējumiem, dealktivizējiet šo
funkciju.
AutoOpen atslēgšana
Ierīcei jābūt programmas izvēles režīmā.
Žāvēšanas fāzes laikā durvis
automātiski atveras un paliek
pusvirus.
UZMANĪBU! Nemēģiniet aizvērt
ierīces durvis 2 minūšu laikā pēc
to automātiskas atvēršanas. Tas
var radīt ierīces bojājumus.
un
1. Vienlaicīgi nospiediet un turiet
, lai ieietu lietotāja režīmā.
,
un
sāk mirgot.
Indikatori: ,
.
2. Nospiediet
Indikatori: ,
,
ir izslēgti. Joprojām
mirgo
indikators.
Indikators
rāda pašreizējo iestatījumu.
Ja tas ir ieslēgts = AutoOpen ir ieslēgts, ja
tas ir izslēgts = AutoOpen ir izslēgts.
3. Nospiediet
, lai mainītu
iestatījumu.
4. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
Pirms pirmās lietošanas reizes
1. Pārliecinieties, vai iestatītais ūdens
mīkstinātāja līmenis atbilst ūdens
cietības pakāpei. Ja tā nav,
noregulējiet ūdens mīkstinātāja līmeni.
2. Uzpildiet specializētās sāls tvertni.
3. Piepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
4. Atgrieziet ūdens krānu.
5. Palaidiet programmu, lai notīrītu visus
apstrādes pārpalikumus, kas var būt
palikuši ierīcē. Nelietojiet mazgāšanas
līdzekli un neievietojiet neko grozos.
LATVIEŠU
36
Pēc programmas uzsākšanas
ierīcei var būt nepieciešams līdz
5 minūtēm laika, lai atjaunotu
ūdens mīkstinātāja sveķus Var
izskatīties, ka ierīce nedarbojas.
Mazgāšanas fāze sākas tikai pēc
šīs procedūras pabeigšanas. Šī
procedūra tiek periodiski
atkārtota.
Specializētās sāls tvertne
UZMANĪBU! Izmantojiet tikai
trauku mazgāšanas mašīnām
paredzēto rupjo sāli. Smalkā sāls
palielina korozijas risku.
5
Pagrieziet
specializētās sāls
tvertnes vāciņu
pulksteņa rādītāja
virzienā, lai to
aizvērtu.
UZMANĪBU! Uzpildes laikā no
specializētās sāls tvertnes var
izplūst ūdens un sāls. Pēc
specializētās sāls tvertnes
piepildīšanas nekavējoties
palaidiet programmu, lai
novērstu koroziju.
Sāli izmanto ūdens mīkstinātāja sveķu
atjaunošanai un labu ikdienas mazgāšanas
rezultātu nodrošināšanai.
Specializētās sāls tvertnes uzpilde
1
2
Skalošanas līdzekļa dozatora uzpilde
1
3
4
Specializētās sāls
Ievietojiet 1 kg sāls
tvertnē ielejiet 1 litru specializētās sāls
ūdens (tikai pirmajā tvertnē.
lietošanas reizē).
2
LATVIEŠU
37
3
4
M
AX
-
+
5
M A2 X
3
1
-
+
4
Skalošanas līdzekļa
daudzumu regulē,
pagriežot slēdzi
starp pozīcijām 1
(mazākais
daudzums) un 4
(lielākais
daudzums).
Izmantošana ikdienā
1. Atgrieziet ūdens krānu.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
Pārbaudiet, vai ierīce ir programmas izvēles
režīmā.
• Ja deg sāls indikators, uzpildiet
specializētās sāls tvertni.
• Ja deg skalošanas līdzekļa
indikators, uzpildiet skalošanas
līdzekļa dozatoru.
3. Ievietojiet grozus.
4. Uzpildiet mazgāšanas līdzekli.
5. Iestatiet un palaidiet pareizu
programmu atbilstoši ievietotajam
daudzumam un netīrības līmenim.
Mazgāšanas līdzekļa izmantošana
1
2
38
LATVIEŠU
3
4
B
A
Uzpildiet
mazgāšanas līdzekli
vai ievietojiet
kombinētās
mazgāšanas
līdzekļa tabletes
nodalījumā (A).
Ja programmai
paredzēta
priekšmazgāšanas
fāze, iepildiet
nelielu daudzumu
mazgāšanas
līdzekļa nodalījumā
B).
5
2. Pārliecinieties, ka specializētās sāls
tvertne un skalošanas līdzekļa dozators
ir pilns.
3. Iestatiet visīsāko programmu ar
skalošanas fāzi. Nelietojiet mazgāšanas
līdzekli un neievietojiet neko grozos.
4. Kad programma ir beigusies,
noregulējiet ūdens mīkstinātā līmeni
atbilstoši ūdens cietībai jūsu apgabalā.
5. Noregulējiet skalošanas līdzekļa
dozēšanas daudzumu.
Programmas iestatīšana un aktivizēšana
Funkcija Automātiskā izslēgšana
Šī funkcija samazina enerģijas patēriņu,
automātiski izslēdzot ierīci, kad tā netiek
lietota.
Funkcija ieslēdzas:
• 5 minūtes pēc programmas beigām.
• Pēc 5 minūtēm, ja nav palaista
programma.
Programmas aktivizēšana
Ja lietojat kombinētās mazgāšanas līdzekļa
tabletes, kas satur sāli un skalošanas
līdzekli, neuzpildiet specializētās sāls tvertni
un skalošanas līdzekļa dozatoru.
• Iestatiet ūdens mīkstinātāju zemākajā
līmenī.
• Iestatiet skalošanas līdzekļa dozatoru
zemākajā pozīcijā.
Ja vēlaties pārtraukt izmantot
kombinētās mazgāšanas līdzekļa tabletes
Pirms sākt atsevišķi izmantot mazgāšanas
līdzekli, sāli un skalošanas līdzekli, rīkojieties
šādi.
1. Iestatiet visaugstāko ūdens mīkstinātāja
līmeni.
1. Atstājiet ierīces durvis pavērtas.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. Pārbaudiet,
vai ierīce ir programmas izvēles režīmā.
3. Pieskarieties tās programmas taustiņam,
kuru vēlaties aktivizēt.
Iedegsies attiecīgās programmas
indikators.
4. Lai sāktu programmu, aizveriet ierīces
durvis.
Programmas aktivizēšana, izmantojot
atlikto startu
1. Iestatiet programmu.
2. Atkārtoti nospiediet , līdz iedegas
nepieciešamā stundu daudzuma
indikators (3, 6 vai 9).
Iedegsies atliktā starta indikators.
3. Lai sāktu laika atskaiti, aizveriet ierīces
durvis.
LATVIEŠU
Laika atskaites laikā var palielināt
atliktā starta laiku, bet nevar mainīt
programmu.
Kad laika atskaite beigusies, programma
automātiski aktivizējas.
Durvju atvēršana, kad ierīce darbojas
Atverot durvis programmas darbības laikā,
ierīce apstājas. Tas var ietekmēt enerģijas
patēriņu un programmas ilgumu. Aizverot
durvis, ierīces darbība atsākas no tās
vietas, kur tā tika pārtraukta.
Atliktā starta atcelšana laika atskaites
laikā
Ja atceļ atliktā starta funkciju, programma
un iespējas jāiestata no jauna.
un
,
Vienlaicīgi nospiediet un turiet
kamēr ierīce ieslēdzas programmas izvēles
režīmā.
39
Programmas atcelšana
Vienlaicīgi nospiediet un turiet
un
,
līdz ierīce ir programmas izvēles režīmā.
Pirms jaunas programmas aktivizēšanas
pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzekļa
dozatorā ir mazgāšanas līdzeklis.
Programmas beigas
Pēc programmas beigām iedegas
. Ja
neizslēdzat ierīci 5 minūšu laikā, visi
indikatori nodziest, lai samazinātu enerģijas
patēriņu.
1. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai
pagaidiet, līdz Automātiskā izslēgšana
funkcija automātiski izslēgs ierīci.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
Padomi un ieteikumi
Vispārīga informācija
Tālāk sniegtie ieteikumi nodrošinās
optimālus tīrīšanas un žāvēšanas rezultātus,
lietojot ierīci ikdienā, kā arī palīdzēs
aizsargāt vidi.
• Notīriet no traukiem lielas ēdiena
paliekas un izmetiet tās.
• Neskalojiet traukus paši. Ja
nepieciešams, izvēlieties programmu ar
mērcēšanas fāzi.
• Vienmēr izmantojiet visu grozu platību.
• Pārliecinieties, ka trauki grozos neskaras
un nepārsedz viens otru. Tikai tādējādi
ūdens var pilnīgi nokļūt uz traukiem un
mazgāt tos.
• Jūs varat lietot trauku mazgājamās
mašīnas mazgāšanas līdzekli, skalošanas
līdzekli un specializēto sāli atsevišķi, vai
arī izmantot kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes (piem., "Viss vienā").
Ievērojiet uz iepakojuma redzamās
norādes.
• Izvēlieties programmu atbilstoša
ievietotajam daudzumam un netīrības
pakāpei.
piedāvā visefektīvāko
ūdens un enerģijas patēriņu.
Trauku mazgāšanas sāls, skalošanas
līdzekļa un mazgāšanas līdzekļa
lietošana
• Izmantojiet tikai trauku mazgāšanas
mašīnai paredzētu trauku mazgāšanas
sāli, skalošanas līdzekli un mazgāšanas
līdzekli. Citi izstrādājumi var radīt ierīces
bojājumus.
• Skalošanas līdzeklis skalošanas fāzē
nodrošina, ka pēc trauku nožūšanas uz
tiem nepaliek svītras un traipi.
• Kombinētās mazgāšanas līdzekļa
tabletes parasti ir piemērotas vietās, kur
ūdens cietība nepārsniedz 21 °dH.
LATVIEŠU
Vietās, kur ūdens cietība ir lielāka,
papildus kombinētajām mazgāšanas
līdzekļa tabletēm vēl jālieto arī
skalošanas līdzeklis un sāls. Tomēr vietās,
kur ūdens ir ciets un ļoti ciets, mēs
iesakām izmantot mazgāšanas līdzekli
(pulveri, gelu, tabletes bez papildu
īpašībām), skalošanas līdzekli un sāli
atsevišķi, lai iegūtu optimālu
mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu.
• Mazgāšanas līdzekļa tabletes īso
programmu laikā pilnībā neizšķīst. Lai
nepieļautu mazgāšanas līdzekļa
nogulsnes uz traukiem, iesakām
mazgāšanas līdzekļa tabletes izmantot
garajās programmās.
• Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli
vairāk par noteikto daudzumu. Skatiet
norādes uz mazgāšanas līdzekļa
iepakojuma.
Grozu ievietošana
Skatiet piegādāto brošūru, kurā
redzami grozu ievietošanas
piemēri.
• Ierīci izmantojiet tikai trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt piemērot priekšmetu
mazgāšanai.
• Neievietojiet ierīcē koka, raga, alumīnija,
alvas un vara priekšmetus.
• Neievietojiet ierīcē priekšmetus, kas var
uzsūkt ūdeni (sūkļus, lupatiņas).
• Notīriet no priekšmetiem ēdiena atliekas.
• Mērcējiet ūdenī priekšmetus ar pielipušu
piedegušu ēdienu.
• Ievietojiet priekšmetus, piemēram, tases,
glāzes un pannas, ar atveri uz leju.
• Pārliecinieties, vai galda piederumi un
trauki nesaskaras. Karotes izkārtojiet
starp citiem galda piederumiem.
40
• Pārliecinieties, vai glāzes nesaskaras.
• Mazus priekšmetus ievietojiet galda
piederumu grozā.
• Vieglus priekšmetus ievietojiet augšējā
grozā. Pārbaudiet, lai priekšmeti
nekustas.
• Pirms programmas palaišanas
pārliecinieties, vai netiek traucēta
izsmidzinātāju kustība.
Pirms programmas palaišanas
Pirms izvēlētās programmas startēšanas
pārliecinieties, vai:
• Filtri ir tīri un pareizi uzstādīti.
• Specializētās sāls tvertnes vāks ir cieši
noslēgts.
• Izsmidzinātāji nav nosprostoti.
• Specializētā sāls un skalošanas līdzeklis
ir pietiekamā daudzumā (ja netiek
izmantotas kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes).
• Priekšmeti grozos izvietoti pareizi.
• Programma ir atbilstoša ievietotajam
daudzumam un netīrības līmenim.
• Izmantots noteiktais mazgāšanas
līdzekļa daudzums.
Grozu iztukšošana
1. Pirms trauku izņemšanas ļaujiet tiem
atdzist. Karsti trauki var būt
triecienneizturīgi.
2. Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku
grozu, tad augšējo.
Pēc programmas pabeigšanas
ūdens joprojām var palikt uz
ierīces iekšējām virsmām.
LATVIEŠU
41
Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pirms apkopes
izslēdziet ierīci un atvienojiet to
no elektrotīkla.
4
3
Netīri filtri un nosprostotas
izsmidzinātāju atveres pasliktina
mazgāšanas rezultātus. Regulāri
tos pārbaudiet un, ja
nepieciešams, notīriet.
Filtru tīrīšana
1
2
C
B
A
Pārliecinieties, ka
nostādinātājā vai
ap tā malām nav
ēdiena atlieku un
netīrumu.
Filtru sistēma sastāv
no 3 komponentiem.
Lai noņemtu filtrus
(B) un (C),
pagrieziet rokturi
pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam
un velciet augšup.
Izņemiet filtru (C) no
filtra (B).
Nomazgājiet filtrus
ar ūdeni.
5
Izņemiet plakano
filtru (A).
Nomazgājiet filtru
ar ūdeni.
6
D
Ievietojiet atpakaļ
plakano filtru (A).
Pārliecinieties, ka
tas ir pareizi
novietots zem abām
vadīklām (D).
Salieciet atpakaļ
filtrus (B) un (C).
Ievietojiet tos
atpakaļ filtrā (A).
Grieziet to
pulksteņa rādītāja
virzienā, līdz tas
nofiksējas.
Nepareiza filtru pozīcija var
izraisīt sliktus mazgāšanas
rezultātus un ierīces bojājumus.
LATVIEŠU
42
Ieplūdes šļūtenes filtra tīrīšana
Nenoņemiet izsmidzinātājus. Ja
izsmidzinātāju atveres ir nosprostotas,
iztīriet tās, izmantojot tievu, asu priekšmetu.
2
1
A
Aizgrieziet ūdens
krānu.
3
Izsmidzinātāju tīrīšana
Atvienojiet šļūteni.
Pagrieziet
stiprinājumu A
pulksteņa rādītāja
virzienā.
4
Ieplūdes šļūtenes
filtra tīrīšana.
Ārpuses tīrīšana
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
• Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus.
• Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus,
abrazīvus sūkļus vai šķīdinātājus.
Iekšpuses tīrīšana
• Rūpīgi notīriet ierīci, tostarp durvju
gumijas blīvi, ar mīkstu, mitru drānu.
• Ja regulāri izmantojat programmas ar
mazu ilgumu, tās ierīces iekšpusē var
atstāt tauku un kaļķa nogulsnes. Lai to
novērstu, ir ieteicams vismaz 2 reizes
mēnesī izmantot ilgākas programmas.
• Lai saglabātu jūsu ierīces veiktspēju
vislabākajā līmenī, reizi mēnesī ir
ieteicams izmantot īpaši trauku
mazgājamajām mašīnām paredzētu
tīrīšanas produktu. Rūpīgi ievērojiet
norādījumus uz produkta iepakojuma.
Problēmrisināšana
Ja ierīce neieslēdzas vai darbības laikā
izslēdzas, pirms sazināties ar autorizētu
servisa centru, mēģiniet atrisināt problēmu,
izmantojot tabulā sniegto informāciju.
BRĪDINĀJUMS! Nepareizi veikti
remontdarbi var ievērojami
apdraudēt lietotāju drošību.
Visus remontdarbus jāveic
kvalificētiem darbiniekiem.
Dažu problēmu gadījumā mirgo beigu
indikators, liecinot par darbības
traucējumiem.
Lielāko daļa problēmu var atrisināt,
nesazinoties ar autorizētu servisa centru.
LATVIEŠU
Problēma un brīdinājuma kods
43
Iespējamais cēlonis un risinājums
Nevar ieslēgt ierīci.
• Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
• Pārliecinieties, vai nav bojāti drošinātāji drošinātāju blokā.
Programma neieslēdzas.
• Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas.
• Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu
vai gaidiet laika atskaites beigas.
• Ierīce ir uzsākusi ūdens mīkstinātāja sveķu atjaunošanas procedūru. Procedūra ilgst aptuveni 5 minūtes.
Ierīce nepiepildās ar ūdeni.
• Beigu indikators mirgo 1 reizi ar
pārtraukumu.
• Akustisks signāls atskan 1 reizi ar
pārtraukumiem.
• Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
• Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens
nav pārāk zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo ūdens apgādes dienestu.
• Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
• Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes filtrs nav aizsprostots.
• Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtene nav samezglojusies vai saliekta.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
• Beigu indikators mirgo 2 reizes ar
pārtraukumiem.
• Akustisks signāls atskan 2 reizes ar
pārtraukumiem.
• Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
• Pārbaudiet, vai ūdens izplūdes šļūtene nav sagriezusies vai saliekta.
Aktivizējusies ierīce pret ūdens noplūdēm.
• Beigu indikators mirgo 3 reizes ar
pārtraukumiem.
• Akustisks signāls atskan 3 reizes ar
pārtraukumiem.
• Aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar autorizētu servisa centru.
Sāls indikators turpina degt pēc sāls
papildināšanas sāls traukā.
• Ja pēc 3 vai 4 programmām sāls indikators
turpina degt, sazinieties ar pilnvarota servisa
centru.
Tas var notikt, ja jūs izmantojat sāli, kam nepieciešams vairāk laika, lai izšķīdinātu.
Nav novērota nevēlama iedarbība uz ierīces
veiktspēju.
Ierīce darbības laikā vairākas reizes
apstājas un atkal atsāk darbību.
• Tas ir normāli. Tas nodrošina optimālus tīrīšanas rezultātus un ietaupa enerģiju.
LATVIEŠU
Problēma un brīdinājuma kods
44
Iespējamais cēlonis un risinājums
Programma darbojas pārāk ilgi.
• Ja iestatīta atliktā starta iespēja, atceliet iestatījumu vai gaidiet laika atskaites beigas.
Neliela ūdens noplūde no ierīces durvīm.
• Ierīce nav nolīmeņota. Atlaidiet vaļīgāk vai
pievelciet regulējamās kājiņas (ja tas atbilst situācijai).
• Ierīces durvis un veļas tilpne nav vienā līmenī.
Noregulējiet aizmugurējo kājiņu (ja tas atbilst
situācijai).
Ierīces durvis ir grūti aizvērt.
• Ierīce nav nolīmeņota. Atlaidiet vaļīgāk vai
pievelciet regulējamās kājiņas (ja tas atbilst situācijai).
• Daļa no traukiem lien ārā no groziem.
Ierīces durvis atveras mazgāšanas cik- • Funkcija AutoOpen ir aktivizēta. Šī funkcija atver ierīces durvis žāvēšanas fāzes laikā, lai uzla laikā.
labotu žāvēšanas rezultātu un ļautu traukiem
atdzist. Durvis paliek pusvirus.
– Žāvēšanas fāzes ilgums un durvju atvēršanas laiks atšķiras atkarībā no izvēlētās
programmas un izvēlētajām iespējām.
Ja nevēlaties, lai durvis automātiski atveras,
deaktivizējiet funkciju AutoOpen. Skatiet sadaļu "Iestatījumi".
Graboša/klauvējoša skaņa no ierīces
iekšpuses.
• Trauki nav izvietoti pareizi grozos. Aplūkojiet
brošūru par priekšmetu ievietošanu grozā.
• Pārliecinieties, ka izsmidzinātāji var brīvi rotēt.
Ierīce atslēdz atdalītāju.
• Ampēru skaits nav pietiekams, lai apgādātu visas lietotās ierīces ar elektrību. Pārbaudiet
kontaktligzdas strāvas stiprumu ampēros un
skaitītāja jaudu vai izslēdziet vienu no lietotajām ierīcēm.
• Ierīces iekšējie elektriskie traucējumi. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Skatiet sadaļas "Pirms pirmās
ieslēgšanas", "Izmantošana
ikdienā" vai "Padomi un
ieteikumi", lai noskaidrotu citus
iespējamos iemeslus.
Kad ierīce ir pārbaudīta, izslēdziet to un
ieslēdziet no jauna. Ja problēma atkārtojas,
sazinieties ar autorizēto servisa centru.
Ja brīdinājuma kodi nav atrodami tabulā,
sazinieties ar autorizēto servisa centru.
LATVIEŠU
45
Mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti nav apmierinoši
Problēma
Iespējamais cēlonis un risinājums
Slikti mazgāšanas rezultāti.
• Skatiet "Izmantošana ikdienā", "Padomi un ieteikumi" brošūru par priekšmetu ievietošanu grozā.
• Lietojiet intensīvākas mazgāšanas programmas.
• Iztīriet izsmidzinātāju sprauslas un filtru. Skatiet sadaļu
"Kopšana un tīrīšana".
Slikti žāvēšanas rezultāti.
• Galda piederumi atstāti aizvērtā ierīcē pārāk ilgi.
• Ierīcē nav skalošanas līdzekļa vai skalošanas līdzekļa
deva nav pietiekama. Iestatiet augstāku skalošanas
līdzekļa dozatora līmeni.
• Plastmasas priekšmetus var būt nepieciešams noslaucīt
ar dvieli.
• Vislabākajai žāvēšanas efektivitātei aktivizējiet iespēju
AutoOpen.
• Ieteicam vienmēr izmantot skalošanas līdzekli, pat
kombinācijā ar kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletēm.
Uz glāzēm un traukiem ir gaišas svītras vai zilgani slāņi.
• Pārāk liels atļautā skalošanas līdzekļa daudzums. Noregulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz mazāku
daudzumu.
• Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums.
Uz glāzēm un traukiem ir izžu- • Nepietiekams atļautā skalošanas līdzekļa daudzums.
Noregulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz augvušu ūdens pilieni un traipi.
stāku daudzumu.
• Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
Trauki ir slapji.
• Vislabākajai žāvēšanas efektivitātei aktivizējiet iespēju
AutoOpen.
• Programmai nav žāvēšanas fāzes, vai žāvēšanas fāzei
ir zema temperatūra.
• Skalošanas līdzekļa dozators ir tukšs.
• Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
• Iemesls var būt kombinēto mazgāšanas līdzekļa tablešu daudzums. Pamēģiniet citu zīmolu vai aktivizējiet
skalošanas līdzekļa dozatoru un izmantojiet skalošanas līdzekli kopā ar kombinētām mazgāšanas līdzekļa
tabletēm.
Ierīces iekšpuse ir slapja.
• Tas nav ierīces defekts. To izraisa gaisa mitrums, kas
kondensējas uz sieniņām.
LATVIEŠU
46
Problēma
Iespējamais cēlonis un risinājums
Neparastas putas mazgāšanas laikā.
• Lietojiet tikai trauku mazgājamajām mašīnām paredzētos mazgāšanas līdzekļus.
• Skalošanas līdzekļa dozatorā radusies sūce. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Nedaudz rūsas uz galda piederumiem.
• Mazgāšanai izmantotajā ūdenī ir pārāk daudz sāls.
Skatiet sadaļu "Ūdens mīkstinātājs".
• Sudraba un nerūsējošā tērauda galda piederumi tika
ievietoti kopā. Nenovietojiet sudraba un nerūsējošā tērauda priekšmetus pārāk tuvu.
Programmas beigās dozatorā
redzamas mazgāšanas līdzekļa atliekas.
• Mazgāšanas līdzekļa tablete iesprūda dozatorā un
ūdens to neaizskaloja pilnībā.
• Ūdens nevar aizskalot mazgāšanas līdzekli no dozatora. Pārbaudiet, vai izsmidzinātājs nav bloķēts vai aizsērējis.
• Pārliecinieties, ka grozos ievietotie priekšmeti netraucē
mazgāšanas līdzekļa dozatora vākam atvērties.
Smakas ierīces iekšpusē.
• Skatiet sadaļu “Iekšējā tīrīšana”.
Kaļķakmens atliekas uz galda
piederumiem, uz tilpnes un
durvju iekšpuses.
• Sāls līmenis ir zems, pārbaudiet uzpildīšanas indikatoru.
• Specializētās sāls tvertnes vāks ir vaļīgs.
• Jūsu krāna ūdens ir ciets. Skatiet sadaļu "Ūdens mīkstinātājs".
• Pat kombinēto mazgāšanas līdzekļa tablešu izmantošanas gadījumā izmantojiet sāli un iestatiet ūdens mīkstinātāja reģenerāciju. Skatiet sadaļu "Ūdens mīkstinātājs".
• Ja joprojām paliek kaļķakmens atliekas, iztīriet ierīci ar
ierīces tīrītājiem, kas paredzēti šim nolūkam.
• Pamēģiniet citu mazgāšanas līdzekli.
• Sazinieties ar mazgāšanas līdzekļa ražotāju.
Nespodri, krāsu zaudējuši vai
ieplīsuši trauki.
• Pārliecinieties, ka ierīcē tiek mazgāti tikai tādi trauki,
kurus drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
• Ievietojiet un izņemiet traukus no groza uzmanīgi.
Aplūkojiet brošūru par priekšmetu ievietošanu grozā.
• Trauslus priekšmetus ievietojiet augšējā grozā.
Skatiet "Pirms pirmās
ieslēgšanas", "Izmantošana
ikdienā" vai "Padomi un
ieteikumi", lai noskaidrotu citus
iespējamos iemeslus.
LATVIEŠU
47
Tehniskā informācija
Izstrādājuma nosaukums
Pilnībā iebūvēta trauku mazgāšanas mašīna
Izmēri
Platums / augstums / dziļums (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrības padeves pieslēgšana 1)
Spriegums (V)
220 - 240
Frekvence (Hz)
50
Ūdens padeves spiediens
Min. / maks. bāri (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Ūdens padeve
Auksts ūdens vai karsts
ūdens2)
maks. 60 °C
Ietilpība
Vietas iestatījumi
13
Enerģijas patēriņš
Atstāts Ieslēgtā režīmā (W)
5.0
Enerģijas patēriņš
Izslēgtā režīmā (W)
0.50
1) Pārējos lielumus skatiet datu plāksnītē.
2) Ja karstais ūdens tiek sildīts ar alternatīvu enerģijas avotu (piem., saules vai vēja), izmantojiet karsto ūdeni, lai tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
Apsvērumi par vides aizsardzību
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
IKEA GARANTIJA
Cik ilgi IKEA garantija ir spēkā?
Šī garantija ir spēkā 5 gadus no ierīces
iegādes brīža IKEA veikalā. Obligāti
jāsaglabā oriģinālais pirkuma čeks kā
pirkuma pierādījums. Ja garantijas laikā
tiek veikti kādi remontdarbi, tas nepaildzina
ierīces garantijas laiku.
Kas veiks remontdarbus?
IKEA servisa pakalpojumu sniedzējs sniegs
servisa pakalpojumus, izmantojot savu
servisa centru vai autorizēto servisa centru
tīklu.
Ko ietver šī garantija?
Šī garantija attiecas uz ierīces defektiem,
kas radušies kļūdainas ierīces uzbūves vai
defektīvu materiālu dēļ, sākot ar iegādes
48
LATVIEŠU
brīdi IKEA veikalā. Šī garantija attiecas tikai
uz izmantošanu mājsaimniecībās. Izņēmumi
ir norādīti sadaļā "Uz ko neattiecas šī
garantija?" Garantijas laikā izmaksas, lai
novērstu defektu, piem., remontdarbi,
detaļas, darba izmaksas un ceļa izdevumi,
tiks segtas, ja ierīce būs pieejama labošanai
bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem
nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr.
99/44/EG) un attiecīgie vietējie noteikumi.
Nomainītās detaļas kļūst par IKEA īpašumu.
Ko IKEA darīs, lai novērstu problēmu?
IKEA nozīmētais servisa pakalpojumu
sniedzējs izpētīs produktu un pēc saviem
ieskatiem izlems, vai garantija attiecas uz
bojājumu. Ja garantija attiecas uz
bojājumu, IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai autorizētais servisa centrs pēc
saviem ieskatiem vai nu salabos bojāto
produktu vai aizstās to ar tādu pašu vai
līdzvērtīgu produktu.
Uz ko neattiecas šī garantija?
• Normālu nolietojumu.
• Tīšu vai nolaidības dēļ radušos bojājumu,
bojājumu, kas radies lietošanas
instrukcijas neievērošanas, nepareizas
uzstādīšanas vai pieslēgšnaas pie
nepareiza sprieguma dēļ, bojājumu, kas
radies ķīmiskas vai elektroķīmiskas
reakcijas, rūsas, korozijas vai ūdens
iedarbības dēļ, tostarp, bet ne tikai
pārmērīga kaļķakmens satura ūdenī dēļ,
kā arī neatbilstošu vides apstākļu radītu
bojājumu.
• Patēriņa detaļām, tostarp baterijām un
spuldzēm.
• Nefunkcionālām un dekoratīvām
detaļām, kas neietekmē normālu ierīces
darbību, tostarp jebkādiem
skrāpējumiem un iespējamām krāsas
atšķirībām.
• Nejaušiem bojājumiem, kas radušies
svešķermeņu vai vielu dēļ, un filtru,
drenāžas sistēmu vai mazgāšanas
līdzekļa nodalījumu tīrīšanas vai
aizsprostojumu likvidēšanas dēļ.
• Šādu detaļu bojājumiem: keramiskais
stikls, piederumi, trauku un galda
piederumu grozi, pievades un drenāžās
caurules, blīvējums, spuldzītes un to
pārsegi, ekrāni, taustiņi, korpuss un
korpusa detaļas. Ja vien iespējams
pierādīt, ka šādi bojājumi radušies
ražošanas kļūmju dē.
• Korpusiem, kuros nevar konstatēt
bojājumus tehniķa apmeklējuma laikā.
• Remontdarbiem, ko nav veikuši mūsu
nozīmētie servisa pakalpojumu sniedzēji
un/vai autorizētie servisa centru
pārstāvji, vai gadījumiem, kad
izmantotas neoriģinālās detaļas.
• Defektiem, kas radušies nepareizas vai
specifikācijām neatbilstošas uzstādīšanas
dēļ.
• Izmantošanu ne mājsaimniecībās, t.i.,
profesionālu izmantošanu.
• Transportēšanas bojājumiem. Ja pircējs
nogādā produktu uz savām mājām vai
uz citu vietu, IKEA nav atbildīgs par
bojājumiem, kas varētu rasties
transportēšanas laikā. Tomēr, ja IKEA
nogādā produktu uz pircēja adresi, tad
uz bojājumiem, kas rodas
transportēšanas laikā, attiecas šī
garantija.
• IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas
izmaksas. Ja IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai tā autorizēts servisa centra
pārstāvis remontē vai nomaina ierīce
saskaņā ar šīs garantijas nosacījumiem,
servisa pakalpojumu sniedzējs vai tā
autorizēts servisa centra pārstāvis
atkārtoti uzstādīs salaboto ierīci vai
uzstādīs nomaiņas ierīci, ja
nepieciešams.
Šis ierobežojums neattiecas uz bezdefektu
darbu, ko veic kvalificēts speciālists,
izmantojot oriģinālās detaļas, lai pielāgotu
ierīci citas ES valsts tehniskajām drošības
specifikācijām.
Kā attiecas valsts likumi?
49
LATVIEŠU
IKEA garantija sniedz jums specifiskas
juridiskas tiesības, kas ietver vai pārsniedz
vietējās prasības. Tomēr šie nosacījumi
nekādā veidā neierobežo vietējā
likumdošanā norādītās patērētāju tiesības.
Teritoriālā spēkā esamība
Ierīcēm, kas tiek iegādātas vienā ES valstī
un pārvietotas uz citu ES valsti, servisa
pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši jaunajā
valstī esošajiem garantijas nosacījumiem.
Pienākums veikt remontdarbus garantijas
ietvaros ir spēka tikai tad, ja ierīce atbilst un
tiek uzstādīta saskaņā ar:
• valsts, kurā tiek veikts garantijas
pieprasījums, tehniskajām specifikācijām;
• montāžas norādījumiem un lietošanas
instrukcijas drošības informāciju.
Garantijas remonts IKEA ierīcēm:
Nevilcinieties sazināties ar IKEA garantijas
remontu:
1. pieprasīt garantijas remonta
pieprasījumu saskaņā ar šo garantiju;
2. noskaidrot neskaidrus jautājumus par
IKEA ierīces uzstādīšanu IKEA virtuves
mēbelēs. Garantijas remonts nesniegs
atbildes saistībā ar:
• vispārēju IKEA virtuves mēbeļu
uzstādīšanu;
• elektrības (ja ierīcei nav vada un
kontaktdakšas), ūdens un gāzes
pieslēgumu, jo tie jāveic pilnvarotam
servisa centra speciālistam.
3. noskaidrot neskaidrus jautājumus
saistībā ar IKEA ierīces lietošanas
instrukciju un specifikācijām.
Lai nodrošinātu, ka sniedzam jums labāko
iespējamo palīdzību, lūgums rūpīgi izlasīt
šajā bukletā sniegtos montāžas
norādījumus un/vai lietošanas instrukcijas
sadaļu, pirms sazināties ar mums.
Kā sazināties ar mums garantijas
remonta sakarā
Lūdzu, skatiet šī bukleta pēdējo lapu, kur
norādīti visi IKEA kontakttālruņi un attiecīgie
valstu pārstāvniecību tālruņa numuri.
Lai spētu sniegt jums ātru
pakalpojumu, mēs iesakām
izmantot speciālos tālruņa
numurus, kas norādīti bukleta
beigās. Vienmēr izmantojiet
kontakttālruņus, kas norādīti
konkrētās ierīces bukletā. Pirms
zvanīt mums pārliecinieties, ka
jums ir pieejams IKEA preces
numurs (8 ciparu kods) un sērijas
numurs (8 ciparu kods, kas ir
atrodams uz datu plāksnītes) tai
precei, kura sakarā jums ir
nepieciešama mūsu palīdzība.
SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU!
Tas ir Pirkuma pierādījums un ir
nepieciešams garantijas
piemērošanai. Ņemiet vērā, ka
čekā ir norādīts arī IKEA preces
nosaukums un numurs (8 ciparu
kods) katrai iegādātajai ierīcei
Vai jums nepieciešama papildu
palīdzība?
Papildu jautājumu sakarā, kas nav saistīti ar
jūsu ierīces garantijas remontu, lūdzu,
sazinieties ar tuvākā IKEA veikala zvanu
centru. Mēs iesakām jums rūpīgi izlasīt
ierīces dokumentāciju, pirms sazināties ar
mums.
50
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
51
156914284-A-452019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2003792-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement