ZANUSSI ZDLN2621 Manuel utilisateur

ZANUSSI ZDLN2621 Manuel utilisateur
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZDLN2621
NL Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
FR Notice d'utilisation
Lave-vaisselle
2
25
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie:
www.zanussi.com/support
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
•
2
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
de deur open is.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– boerderijen; personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts- en andere
woonomgevingen.
De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Volg het maximale aantal 14 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Leg het bestek in de besteklade met de scherpe randen naar
beneden of leg ze horizontaal in de besteklade met de scherpe
randen naar beneden.
Laat om ongelukken te voorkomen het apparaat niet onbeheerd
achter met open deur.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het
apparaat te reinigen.
Als het apparaat is voorzien van ventilatieopeningen in de basis,
mogen deze niet worden afgedekt met bijv. een vloerkleed.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet
opnieuw worden gebruikt.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
•
•
•
•
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert omwille van
veiligheidsredenen.
Volg de installatie-instructies die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Installeer of gebruik het apparaat niet op een
plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
3
•
Installeer het apparaat op een veilige en
geschikte plaats die aan alle installatie-eisen
voldoet.
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
How to install your 60 cm
Dishwasher Sliding Hinge
ELEKTRISCHE AANSLUITING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen adapters met meerdere stekkers
en verlengkabels.
Zorg dat u de netstekker en het netsnoer niet
beschadigt. Indien de voedingskabel moet
worden vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Dit apparaat is voorzien van een 13 A stekker.
Als de zekering van de stekker vervangen moet
worden, moet een ASTA (BS 1362)-zekering
van 13-ampère worden gebruikt (uitsluitend VK
en Ierland).
AANSLUITING AAN DE WATERLEIDING
• Beschadig de waterslangen niet.
• Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er
reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe
apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.),
moet u, voordat de nieuwe buizen worden
aangesloten, het water laten stromen tot het
schoon en helder is.
• Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken
zijn tijdens en na het eerste gebruik van het
apparaat.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant.
4
WAARSCHUWING! Gevaarlijke
spanning.
•
Als de watertoevoerslang beschadigd is, sluit
dan onmiddellijk de waterkraan en haal de
stekker uit het stopcontact. Neem contact op
met de service-afdeling om de
watertoevoerslang te vervangen.
GEBRUIK
• Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking van het
wasmiddel op.
• Speel niet met het water van het apparaat en
drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat als het
programma is voltooid. Er kan wat wasmiddel op
de vaat achterblijven.
• Bewaar geen voorwerpen en oefen geen druk
uit op de open deur van het apparaat.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen
als u de deur opent terwijl er een programma
wordt uitgevoerd.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat. Gebruik
uitsluitend originele reserveonderdelen.
• Houd er rekening mee dat zelfreparatie of nietprofessionele reparatie gevolgen kan hebben
voor de veiligheid en de garantie kan doen
vervallen.
• De volgende reserveonderdelen zijn
beschikbaar gedurende 7 jaar nadat het model
is stopgezet: motor, circulatie- en afvoerpomp,
verwarmingstoestellen en
verwarmingselementen, inclusief
warmtepompen, leidingen en aanverwante
apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters
en aquastops, structurele en interne onderdelen
met betrekking tot deurconstructies, printplaten,
elektronische displays, drukschakelaars,
•
thermostaten en sensoren, software en
firmware, inclusief resetsoftware. Houd er
rekening mee dat sommige van deze
reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor
professionele reparateurs en dat niet alle
reserveonderdelen relevant zijn voor alle
modellen.
De volgende reserveonderdelen zullen
beschikbaar zijn gedurende 10 jaar nadat het
model is stopgezet: deurscharnieren en afdichtingen, andere afdichtingen, spuitarmen,
afvoerfilters, binnenrekken en plastic
randapparatuur zoals manden en deksels.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
PRODUCTBESCHRIJVING
De afbeeldingen hieronder geven
alleen een algemeen productoverzicht.
Raadpleeg voor meer gedetailleerde
informatie andere hoofdstukken en/of
documenten die bij het apparaat zijn
meegeleverd.
1
2
3
12
11
10
9 8
7
6
5
4
1 Plafondsproeiarm
2 Bovenste sproeiarm
6 Zoutreservoir
7 Ventilatie
3 Onderste sproeiarm
4 Filters
8 Glansmiddeldoseerbakje
9 Vaatwasmiddeldoseerbakje
5 Typeplaatje
10 Onderste korf
5
11 Bovenste korf
12 Besteklade
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
1 Aan-/uittoets/Resetknop
2 Toets uitgestelde start
5
6
5 Extra Power toets
6 AUTO programmatoets
3 Indicatielampjes
4 Programmatoetsen
INDICATIELAMPJES
Indicatielampje
Beschrijving
Glansmiddelindicatielampje. Dit is aan als het glansmiddeldoseerbakje bijgevuld
dient te worden. Raadpleeg "Voor eerste ingebruikname".
Zoutindicatielampje. Dit is aan als het zoutreservoir bijgevuld dient te worden. Raadpleeg "Voor eerste ingebruikname".
Machine Care -indicatielampje. Dit is aan als het apparaat interne reiniging nodig
heeft met het programmaMachine Care. Raadpleeg "Onderhoud en reiniging".
Indicatielampje droogfase. Dit is aan als een programma met droogfase is gekozen.
Het gaat knipperen wanneer de droogfase loopt. Raadpleeg "Programmaselectie".
PROGRAMMAKEUZE
PROGRAMMA’S
A
6
A. •
B
C
30 min is het kortste programma geschikt
voor het wassen van een lading met nietaangekoekt en weinig vuil.
• Voorspoelen is een programma voor het
afspoelen van voedselresten van de vaat.
Het voorkomt geurvorming in het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen
afwasmiddel te gebruiken.
B. 90 min is een programma dat geschikt is voor
het wassen en drogen van zwaarbevuilde vaat.
C. ECO is het langste programma en biedt het
meest efficiënte water- en energieverbruik voor
normaal vervuild serviesgoed en bestek. Dit is
het standaard programma voor testinstituten. 1)
EXTRA POWER
Deze optie verbetert de wasresultaten van het
geselecteerde programma. De optie verhoogt de
wastemperatuur en verlengt de duur.
AUTO
Dit programma past de wascyclus automatisch aan
aan de type lading.
Het apparaat detecteert de vuilgraad en de
hoeveelheid serviesgoed in de korven. De
temperatuur, de hoeveelheid water en de
programmaduur worden aangepast.
PROGRAMMAOVERZICHT
Programma
30 min
Type lading
•
•
Vaatwerk
Bestek
Mate van vervuiling
•
Fris
Programmafasen
•
•
Opties
•
•
Wassen 50 °C
Tussentijdse spoeling
Laatste spoeling 45
°C
AirDry
•
Extra Power
Voorspoelen
•
Alle soorten vaat
•
Alle vuilgraden
•
Voorspoelen
Opties zijn niet van
toepassing op dit
programma.
90 min
•
•
•
•
Vaatwerk
Bestek
Potten
Pannen
•
•
Normaal
Licht aangekoekt
•
•
Wassen 60 °C
Tussentijdse spoeling
Laatste spoeling 55
°C
Drogen
AirDry
•
Extra Power
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Tussentijdse spoeling
Laatste spoeling 60
°C
Drogen
AirDry
•
Extra Power
Voorspoelen
Wassen 50 - 60 °C
Tussentijdse spoeling
Laatste spoeling 55
°C
Drogen
AirDry
Opties zijn niet van
toepassing op dit
programma.
•
•
•
ECO
•
•
•
•
Vaatwerk
Bestek
Potten
Pannen
•
•
Normaal
Licht aangekoekt
•
•
•
•
•
•
AUTO
•
•
•
•
Vaatwerk
Bestek
Potten
Pannen
Het programma past zich
aan aan de
vuilgraad.
•
•
•
•
•
•
1) Dit programma wordt gebruikt om de naleving van Verordening (EU) 2019/2022 van de Commissie
inzake ecologisch ontwerp te beoordelen.
7
Programma
Machine
Care
Type lading
•
Geen lading
Mate van vervuiling
Het programma reinigt de
binnenkant
van het apparaat.
Raadpleeg
"Onderhoud
en reiniging".
Programmafasen
•
•
•
•
Wassen 65 °C
Tussentijdse spoeling
Laatste spoelgang
AirDry
Opties
Opties zijn niet van
toepassing op dit
programma.
Verbruikswaarden
Programma 1)
Water (l)
Energie (kWh)
Duur (min.)
30 min
9.9 -12.1
0.56 - 0.69
30
Voorspoelen
4.1 - 5.0
0.01 - 0.04
15
90 min
10.3 - 12.6
0.96 - 1.09
90
ECO
10.5
0.9352)/0.9503)
240
AUTO
8.7 - 12.0
0.75 - 1.18
120 - 170
Machine Care
8.9 - 10.9
0.60 - 0.72
60
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat
kan de verbruikswaarden veranderen.
2) Conform verordening 1016/2010
3) Conform verordening 2019/2022
Aanwijzingen voor testinstituten
Om de nodige informatie te ontvangen over het
uitvoeren van prestatietesten (bijv. volgens
EN60436) stuurt u een e-mail naar:
info.test@dishwasher-production.com
Vermeld in uw verzoek de productnummercode
(PNC) dat u op het typeplaatje aantreft.
BASISINSTELLINGEN
U kunt het apparaat configureren door de
basisinstellingen naar uw behoefte te wijzigen.
8
Raadpleeg voor andere vragen betreffende uw
vaatwasmachine het serviceboekje dat met uw
apparaat is meegeleverd.
Aantal
Instellingen
Waarden
Omschrijving1)
1
Waterhardheid
Van niveau 1 tot
niveau 10 (standaard: 5)
Aanpassen van het niveau van de waterverzachter afgestemd op de hardheid van het water in
uw omgeving.
2
Melding dat het
glansmiddelreservoir leeg is
Aan (standaard)
Uit
Activeer of deactiveer het indicatielampje van
het glansmiddelreservoir.
3
Eindsignaal
Aan
Uit (standaard)
Het geluidssignaal aan het eind van een programma in- of uitschakelen.
4
Automatische
deur opening
Aan (standaard)
Uit
Activeer of deactiveer de AirDry.
5
Toetstonen
Aan (standaard)
Uit
Activeren of deactiveren van het geluid van de
knoppen als u ze indrukt.
1) Raadpleeg de informatie in dit hoofdstuk voor meer details.
U kunt de basisinstelling in de instellingsmodus
wijzigen.
Als het apparaat in de instellingenstand staat,
vertegenwoordigen de indicatielampjes op het
bedieningspaneel de beschikbare instellingen. Voor
iedere instelling knippert een aangewezen
indicatielampje:
4
1
5
3
DE WATERONTHARDER
De waterontharder verwijdert mineralen van de
watertoevoer die een nadelige invloed hebben op
de wasresultaten en het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze mineralen, des te
harder is het water. De waterhardheid wordt
gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen.
De waterontharder moet worden afgesteld op de
hardheid van het water in uw woonplaats. Uw
waterleidingbedrijf kan u informeren over de
hardheid van het water in uw woonplaats. Het is
belangrijk om het correcte niveau voor de
waterontharder in te stellen voor goede
wasresultaten.
2
Waterhardheid
Duitse hardheid
(°dH)
47 - 50
Franse hardheid
(°fH)
84 - 90
mmol/l
8,4 - 9,0
Clarke-hardheid
58 - 63
Wateronthardingsniveau
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
9
Duitse hardheid
(°dH)
Franse hardheid
(°fH)
mmol/l
Clarke-hardheid
Wateronthardingsniveau
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Stel ongeacht het gebruikte soort wasmiddel
het juiste waterhardheidniveau in om de
bijvulindicator voor zout geactiveerd te
houden.
Multivaatwastabletten die zout
bevatten zijn niet effectief genoeg als
waterontharder.
Regeneratieproces
Voor de juiste werking van de waterontharder moet
de hars van de ontharder regelmatig worden
geregenereerd. Dit proces is automatisch en maakt
deel uit van de normale vaatwasmachinewerking.
Wanneer de voorgeschreven hoeveelheid water
(zie waarden in de tabel) is gebruikt sinds het
vorige regeneratieproces, wordt een nieuw
regeneratieproces gestart tussen de laatste
spoeling en het einde van het programma.
WateronthardingsniHoeveelheid water (l)
veau
10
1
250
2
100
3
62
4
47
5
25
6
17
7
10
8
5
9
3
WateronthardingsniHoeveelheid water (l)
veau
10
3
In het geval van de hoge wateronthardersinstelling
kan dit ook in het midden van het programma
gebeuren, vóór het spoelen (tweemaal tijdens een
programma). De start van de regeneratie heeft
geen invloed op de cyclusduur, tenzij deze
plaatsvindt in het midden van een programma of
aan het einde van een programma met een korte
droogfase. In dat geval verlengt de regeneratie de
totale duur van een programma met nog eens 5
minuten.
Vervolgens kan het spoelen van de waterontharder
wat 5 minuten duurt, beginnen in dezelfde cyclus of
aan het begin van het volgende programma. Deze
activiteit verhoogt het totale waterverbruik van een
programma met 4 liter en het totale energieverbruik
van een programma met 2 Wh. Het spoelen van de
waterontharder eindigt met een volledige afvoer.
Elke uitgevoerde waterontharderspoeling (mogelijk
meer dan één in dezelfde cyclus) kan de
programmaduur met nog eens 5 minuten verlengen
wanneer deze op enig moment aan het begin of in
het midden van een programma plaatsvindt.
Alle in deze paragraaf genoemde
verbruikswaarden worden bepaald
volgens de huidige geldende norm in
laboratoriumomstandigheden met
waterhardheid 2,5 mmol/l volgens de
verordening 2019/2022
(waterontharder: niveau 3).
De druk en de temperatuur van het
water en de variaties van de
netvoeding kunnen de waarden
veranderen.
DE AANDUIDING VAN LEEG
GLANSMIDDELRESERVOIR
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder
vlekken of strepen gedroogd. Het wordt
automatisch vrijgegeven tijdens de warme
spoelfase.
Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat de
glansmiddelindicator branden om aan te geven dat
u glansmiddel moet bijvullen. Als u tevreden bent
met de droogresultaten bij het gebruik van alleen
multitabletten, kunt u de aanduiding voor het
bijvullen van glansmiddel deactiveren. Voor de
beste droogprestaties dient u echter altijd
glansmiddel te gebruiken.
Schakel de aanduiding in om de
glansmiddelindicator actief te houden als u
standaard wasmiddel of multitabletten zonder
glansmiddel bevat.
EINDSIGNAAL
U kunt een geluidssignaal activeren dat klinkt bij het
beëindigen van het programma.
Er klinken ook geluidssignalen als er
zich in het apparaat een storing
voordoet. Het is niet mogelijk deze
geluidssignalen uit te schakelen.
AIRDRY
AirDry verbetert de droogresultaten. Tijdens de
droogfase opent de deur van het apparaat
automatisch en blijft op een kier staan.
AirDry wordt bij alle programma's behalve
Voorspoelen automatisch geactiveerd.
LET OP! Probeer de deur van het
apparaat niet binnen 2 minuten na
automatisch openen te sluiten. Dit kan
het apparaat beschadigen.
LET OP! Als kinderen toegang tot het
apparaat hebben, adviseren we AirDry
te deactiveren. Het automatisch
openen van de deur kan een gevaar
vormen.
GELUIDEN
De knoppen op het bedieningspaneel maken een
klikgeluid als u ze indrukt. U kunt dit geluid
uitschakelen.
SETTING MODE
Instellingenmodus ingaan
U kunt de instellingenmodus ingaan voordat een
programma start. U kunt de instelllingenmodus niet
ingaan als er een programma draait.
Om de instellingenmodus in te gaan, drukt u
tegelijkertijd op 30 min en ECO en houdt u die
ongeveer 3 seconden vast.
•
Het licht dat in verband staat met
indicatielampje
•
•
en het
knipperen.
De lampjes
,
en
zijn aan.
De lampjes van de programmaknoppen zijn
aan.
Navigeren in de instellingenmodus
U kunt met gebruik van de programmatoetsen in de
instellingenmodus navigeren.
11
•
A
B
C
A. Vorige toets
B. OK toets
C. Volgende toets
Gebruik Vorige en Volgende om te schakelen
tussen de basisinstellingen en om hun waarde te
wijzigen.
Gebruik OK om in de gekozen instelling te gaan en
de gewijzigde waarde te bevestigen.
Een instelling wijzigen
Zorg dat het apparaat in de instellingsmodus staat.
1. Druk op Vorige of Volgende totdat het
indicatielampje voor de gewenste instelling
knippert.
Het licht dat in verband staat met
huidige instelwaarde aan:
geeft de
Voor de instellingen met twee waarden (aan
en uit) is het licht ofwel aan (= de instelling
staat aan) of uit (= de instelling staat uit).
• Voor de instellingen met meerdere waarden
(niveaus) knippert het licht. Het aantal
knipperingen geeft de huidige instelwaarde
aan (bijv. 5 knipperingen + pauze + 5
knipperingen... = niveau 5).
2. Druk op OK om de instelling te bevestigen.
• Het indicatielampje dat verband houdt met
de instelling gaat aan.
• De andere indicatielampjes gaan uit.
•
Het licht dat in verband staat met
geeft
de huidige instelwaarde aan.
3. Druk op Vorige of Volgende om de waarde te
veranderen.
4. Druk op OK om de instelling te bevestigen.
• De nieuwe instelling is opgeslagen.
• Het apparaat keert terug naar de
instellingenkeuze.
5. Druk tegelijkertijd op 30 min en ECO en houd
ze ongeveer 3 seconden ingedrukt om de
instellingenmodus te verlaten.
Het apparaat keert terug naar de programmakeuze.
Opgeslagen instellingen blijven geldig totdat u ze
opnieuw wijzigt.
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde stand van de
waterontharder juist is voor de
waterhardheid in uw omgeving. Indien
niet, stel dan de stand van de
waterontharder juist in.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansspoelmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start het programma 30 min om eventuele
resten uit het fabricageproces te verwijderen.
Gebruik geen afwasmiddel en plaats geen vaat
in de korven.
Na het starten van het programma laadt het
apparaat de hars in de waterverzachter maximaal 5
minuten op. De wasfase start pas nadat deze
procedure voltooid is. De procedure wordt
regelmatig herhaald.
HET ZOUTRESERVOIR
LET OP! Gebruik uitsluitend grof zout
dat voor vaatwassers is gemaakt. Fijn
zout verhoogt het risico op corrosie.
Het zout wordt gebruikt om de hars in de
waterontharder te herladen en voor goede
wasresultaten voor dagelijks gebruik.
12
Het zoutreservoir vullen
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te
openen.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir (alleen de
eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met 1 kg zout (totdat het
vol is).
4. Schud de trechter voorzichtig bij het handvat
om de laatste korrels erin te krijgen.
5. Verwijder het zout rond de opening van het
zoutreservoir.
LET OP! Gebruik alleen
glansspoelmiddel voor vaatwassers.
6. Draai de dop van het zoutreservoir rechtsom
om het zoutreservoir te sluiten.
LET OP! Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het bijvult.
Start na het bijvullen van het
zoutreservoir onmiddellijk een
programma om corrosie te voorkomen.
1. Druk op de ontgrendelknop (D) om het deksel
te openen (C).
2. Giet het glansmiddel in het doseervakje (A) tot
de vloeistof het niveau 'max' heeft bereikt.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een
absorberend doekje om te voorkomen dat er te
veel schuim ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt.
U kunt het schuifje voor de vrij te
geven hoeveelheid (B) instellen tussen
stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand
4 of 6 (hoogste hoeveelheid).
HET VULLEN VAN HET
GLANSMIDDELDOSEERBAKJE
A
B
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Houd
ingedrukt totdat het apparaat wordt
geactiveerd.
3. Vul het zoutreservoir bij als het leeg is.
4. Vul het glansspoelmiddelreservoir bij als het
leeg is.
5. Ruim de korven in.
6. Voeg vaatwasmiddel toe.
7. Een programma selecteren en starten
8. Sluit de waterkraan als het programma voltooid
is.
VAATWASMIDDEL GEBRUIKEN
A
B
C
1. Druk op de ontgrendelknop (B) om de deksel
te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder in het
doseerbakje (A).
13
3. Plaats een kleine hoeveelheid van het
vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur
van het apparaat als het programma een
voorwasfase heeft.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats dichtklikt.
HOE U EEN PROGRAMMA KIEST EN START
1. Druk op de toets van het desbetreffende
programma dat u wilt instellen.
Het lampje van de knop knippert.
2. Activeer Extra Power indien gewenst.
3. Sluit de deur van de afwasmachine om het
programma te starten.
HOE U HET PROGRAMMA KIEST EN START
VOORSPOELEN
1. Houd om Voorspoelen te selecteren 30 min 3
seconden ingedrukt.
Het lampje van de knop knippert.
Extra Power is niet van toepassing op
dit programma.
2. Sluit de deur van de afwasmachine om het
programma te starten.
ACTIVEREN EXTRA POWER
1. Selecteer een programma.
2. Druk op Extra Power.
Het lampje van de knop gaat aan.
Extra Power is geen permanente optie
en moet elke keer voordat u een
programma start worden geactiveerd.
Extra Power kunnen niet worden in- of
uitgeschakeld als een programma
eenmaal in werking is.
Het activeren van Extra Power kan het
water- en energieverbruik verhogen en
de programmaduur verlengen.
HOE U HET PROGRAMMA KIEST EN START
AUTO
1. Druk op AUTO.
Het lampje van de knop gaat aan.
Extra Power is niet van toepassing op
dit programma.
2. Sluit de deur van de afwasmachine om het
programma te starten.
Het apparaat neemt het type lading waar en past
aan naar een geschikte wascyclus.
14
DE START VAN EEN PROGRAMMA
UITSTELLEN
U kunt de start van het geselecteerde programma 3
uur uitstellen.
1. Selecteer een programma.
2. Druk op
.
Het lampje van de knop gaat aan.
3. Sluit de deur van het apparaat om het aftellen
te starten.
Tijdens het aftellen is het niet mogelijk de
programmakeuze te wijzigen.
Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
DE UITGESTELDE START ANNULEREN
TIJDENS HET AFTELLEN
Houd
ongeveer 3 seconden ingedrukt.
Het apparaat keert terug naar de programmakeuze.
Als u de uitgestelde start annuleert,
moet u het programma opnieuw
instellen.
HET ANNULEREN VAN EEN ACTIEF
PROGRAMMA
Houd
ongeveer 3 seconden ingedrukt.
Het apparaat keert terug naar de programmakeuze.
Controleer of er vaatwasmiddel in het
vaatwasmiddelbakje aanwezig is
voordat u een nieuw programma start.
DE DEUR OPENEN ALS HET APPARAAT IN
WERKING IS
Als u de deur opent terwijl een programma loopt,
stopt het apparaat. Dit kan het energieverbruik en
de programmaduur beïnvloeden. Als u de deur
weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het
moment van onderbreking.
Als de deur tijdens de droogfase
langer dan 30 seconden wordt
geopend, stopt het lopende
programma. Dit gebeurt niet als de
deur wordt geopend door de functie
AirDry.
DE AUTO OFF-FUNCTIE
Deze functie bespaart energie door het apparaat uit
te schakelen als het niet in werking is.
De functie gaat automatisch aan:
• Als het programma is voltooid.
•
Als er na 5 minuten nog geen programma is
gestart.
Alle knoppen zijn inactief behalve de aan/uit knop.
EINDE VAN HET PROGRAMMA
Wanneer het programma is voltooid, schakelt de
functie Auto Off het apparaat automatisch uit.
AANWIJZINGEN EN TIPS
ALGEMEEN
Volg de onderstaande tips om te zorgen voor
optimale schoonmaak- en droogresultaten en ook
het milieu te helpen beschermen.
• Het afwassen in de vaatwasser volgens de
instructies in de gebruikershandleiding verbruikt
meestal minder water en energie dan het
afwassen met de hand.
• Laad de vaatwasser volledig in om water en
energie te besparen. Voor de beste
reinigingsresultaten plaatst u items in de korven
volgens de instructies in de
gebruikershandleiding en overbelast u de korven
niet.
• Spoel de vaat niet eerst af. Het verhoogt het
water- en energieverbruik. Kies indien nodig een
programma met voorwasfase.
• Verwijder grotere voedselresten van de borden
en lege bekers en glazen voordat u ze in het
apparaat plaatst.
• Week kookgerei met stevig vastgekookt of
vastgebakken voedsel of poets het lichtjes
voordat u het in het apparaat wast.
• Zorg ervoor dat de vaat in de manden elkaar niet
raakt of overlapt. Alleen dan kan het water de
vaat volledig bereiken en wassen.
• U kunt apart vaatwasmiddel, glansmiddel en
zout gebruiken of kiezen voor het gebruik van
multitabletten (bijv. ''alles-in-1''). Volg de
instructies op de verpakking.
• Kies een programma op basis van het type
lading en de mate van bevuiling. ECO biedt het
meest efficiënte gebruik van water en
energieverbruik.
• Om kalkaanslag in het apparaat te voorkomen:
– Vul de zoutcontainer indien nodig bij.
– Gebruik de aanbevolen dosering van het
wasmiddel en spoelglansmiddel.
– Controleer of het ingestelde stand van de
waterontharder juist is voor de
waterhardheid in uw omgeving.
– Volg de instructies in het hoofdstuk
"Onderhoud en reiniging".
GEBRUIK VAN ZOUT, GLANSMIDDEL EN
VAATWASMIDDEL
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor vaatwassers. Overige
producten kunnen het apparaat beschadigen.
• Maar in gebieden met hard en erg hard water
raden we het gebruik aan van standaard
vaatwasmiddel (poeder, gel, tabletten zonder
extra middelen), met afzonderlijk glansmiddel en
zout voor optimale reinigings- en
droogresultaten.
• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte
programma's niet geheel op. Om te voorkomen
dat vaatwasmiddelresten op het servies
achterblijven, raden we u aan om tabletten enkel
bij lange programma's te gebruiken.
• Gebruik altijd de juiste hoeveelheid wasmiddel.
Onvoldoende dosering van het wasmiddel kan
leiden tot slechte reinigingsresultaten en
hardwaterfilmen of vlekken op de voorwerpen.
Het gebruik van te veel wasmiddel met zacht of
verzacht water resulteert in wasmiddelresten op
de borden. Pas de hoeveelheid wasmiddel aan
op basis van de waterhardheid. Zie de
instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
• Gebruik altijd de juiste hoeveelheid
spoelglansmiddel. Onvoldoende dosering van
spoelglansmiddel vermindert de
droogresultaten. Het gebruik van te veel
spoelglansmiddel resulteert in blauwachtige
lagen op de items.
• Controleer of het wateronthardersniveau correct
is. Als het niveau te hoog is, kan de verhoogde
hoeveelheid zout in het water leiden tot roest op
bestek.
WAT MOET U DOEN ALS U WILT STOPPEN
MET HET GEBRUIK VAN MULTITABLETTEN
Volg de volgende stappen voordat u begint met het
gebruiken van apart wasmiddel, zout en
glansspoelmiddel:
1. Stel het hoogste niveau van de waterontharder
in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansspoelmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
15
3. Start het 30 min-programma. Voeg geen
afwasmiddel toe en plaats vaat in de korven.
4. Als het programma is voltooid, wijzigt u de
waterontharder in de waterhardheid van uw
omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansspoelmiddel in.
•
VOOR HET STARTEN VAN EEN
PROGRAMMA
Zorg er, voordat u het gekozen programma start,
voor dat:
• De filters schoon zijn en correct zijn geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed dicht zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes correct
is.
• Het programma geschikt is voor het type lading
en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is gebruikt.
•
DE KORVEN INRUIMEN
• Gebruik altijd de hele ruimte van de mandjes.
• Gebruik het apparaat uitsluitend om
afwasmachinebestendige voorwerpen af te
wassen.
•
•
•
•
•
Was in het apparaat geen items gemaakt van
hout, hoorn, aluminium, tin en koper, omdat ze
kunnen barsten, kromtrekken, verkleuren of
putjes kunnen krijgen.
Reinig geen voorwerpen in het apparaat die
water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en
pannen) met de opening naar beneden.
Zorg er voor dat glazen elkaar niet aanraken.
Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg
ervoor dat de voorwerpen niet kunnen
verschuiven.
Doe bestek en kleine items in de besteklade.
Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen
ronddraaien voordat u een programma start.
DE REKKEN UITRUIMEN
1. Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het
apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor
beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek
uit.
Na voltooiing van het programma kan
er zich aan de binnenkant van het
apparaat nog water bevinden.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Schakel het
apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht (met
uitzondering van het uitvoeren van het
programma Machine Care).
Vuile filters en verstopte sproeiarmen
hebben een negatief effect op de
wasresultaten. Controleer deze
onderdelen regelmatig en reinig ze zo
nodig.
MACHINE CARE
Machine Care is een programma dat is ontworpen
om de binnenkant van het apparaat met optimale
resultaten te reinigen. Het verwijderd kalkaanslag
en vetresten.
Als het apparaat reiniging nodig acht, gaat het
lampje
aan. Start het programma Machine Care
om de binnenkant van het apparaat te reinigen.
16
Hoe ga ik te werk om het programma
Machine Care te starten
Reinig voordat u het programma
Machine Care start, de filters en
sproeiarmen.
1. Gebruik een ontkalker of schoonmaakproduct
dat specifiek is bestemd voor vaatwassers.
Volg de instructies op de verpakking. Doe geen
vaat in het manden.
2. Druk tegelijkertijd op Extra Power en AUTO
en houd ze ongeveer 3 seconden ingedrukt.
De lampjes
en Extra Power knipperen.
3. Sluit de deur van de afwasmachine om het
programma te starten.
Als het programma is voltooid, gaat lampje
DE BINNENKANT VAN DE MACHINE
REINIGEN
• Reinig het apparaat zorgvuldig, inclusief de
rubberen afdichting van de deur, met een
zachte, vochtige doek.
uit.
•
•
•
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
scherpe voorwerpen, sterke chemicaliën,
pannensponsjes of oplosmiddelen.
Gebruik om de prestaties van uw apparaat te
onderhouden minstens elke twee maanden een
reinigingsproduct dat specifiek is ontwikkeld
voor vaatwassers. Volg de instructies op de
verpakking van de producten zorgvuldig op.
Start voor optimale schoonmaakresultaten het
programma Machine Care.
VERWIJDEREN VAN VREEMDE
VOORWERPEN
Controleer de filters en de opvangbak na elk
gebruik van de vaatwasser. Vreemde voorwerpen
(bijv. stukken glas, plastic, botten of tandenstokers,
enz.) verminderen de reinigingsprestaties en
kunnen schade aan de afvoerpomp veroorzaken.
1. Demonteer het filtersysteem volgens de
instructies in dit hoofdstuk.
2. Verwijder alle vreemde voorwerpen met de
hand.
1. Draai de filter (B) linksom en verwijder het.
2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).
3. Verwijder de platte filter (A).
LET OP! Als u de voorwerpen niet
kunt verwijderen, neem dan
contact op met een erkend
servicecentrum.
3. Monteer de filters opnieuw volgens de
instructies in dit hoofdstuk.
BUITENKANT REINIGEN
• Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes
of oplosmiddelen.
4. Was de filters.
DE FILTERS REINIGEN
Het filtersystem bestaat uit 3 delen.
C
B
5. Zorg ervoor dat er geen etensresten of vuil in of
rond de rand van de opvangbak zitten.
6. Plaats de platte filter terug (A). Zorg ervoor dat
het goed onder de 2 geleidingen zit.
A
17
7. Plaats de filters (B) en (C) terug.
8. Plaats de filter (B) terug in de platte filter (A).
Rechtsom draaien tot het vastzit.
LET OP! Een onjuiste plaatsing van de
filters kan leiden tot slechte
wasresultaten en het apparaat
beschadigen.
2. Reinig de sproeiarm onder stromend water.
Gebruik een smal en puntig gereedschap, bijv.
een tandenstoker, om de vuildeeltjes uit de
gaten te verwijderen.
3. Duw de sproeiarm naar beneden om deze weer
terug te plaatsen.
DE ONDERSTE SPROEIARM
SCHOONMAKEN
We raden u aan om de onderste sproeiarm
regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat
vuil de gaten verstopt.
Verstopte gaten kunnen onbevredigende
wasresultaten opleveren.
1. Trek de onderste sproeiarm naar boven om
deze te verwijderen.
REINIGEN VAN DE PLAFONDSPROEIARM
We raden u aan om de plafondsproeiarm
regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat
vuil de gaten verstopt. Verstopte gaten kunnen
onbevredigende wasresultaten opleveren.
De plafondsproeiarm wordt geplaatst op het
plafond van het toestel. De sproeiarm (C) is
geïnstalleerd in de toevoerleiding (A) met het
montage-element (B).
18
bevestigingselement (B) naar links en trek de
sproeiarm naar beneden.
4. Reinig de sproeiarm onder stromend water.
Gebruik een smal en puntig gereedschap, bijv.
een tandenstoker, om de vuildeeltjes uit de
gaten te verwijderen. Laat water door de gaten
lopen om vuildeeltjes uit de binnenkant weg te
spoelen.
C
B
A
1. Maak de stoppen los aan de zijkanten van de
geleidestang van de besteklade en trek de lade
naar buiten.
1
2
2. Beweeg de bovenmand naar het onderste
niveau om beter bij de sproeiarm te kunnen.
3. Draai om de sproeiarm (C) van de
toevoerleiding (A) los te koppelen het
5. Steek om de sproeiarm(C) terug te plaatsen
het bevestigingselement (B) in de sproeiarm en
bevestig deze in de toevoerleiding (A) door
deze naar rechts te draaien. Zorg ervoor dat
het bevestigingselement op zijn plek dicht klikt.
6. Plaats de besteklade op de geleidestang en
blokkeer de stoppen.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Onjuiste
reparatie van het apparaat kan een
gevaar voor de veiligheid van de
gebruiker vormen. Alle reparaties
moeten worden uitgevoerd door
bevoegd personeel.
contact op te nemen met een erkend
servicecentrum.
Zie de onderstaande tabel voor informatie over
mogelijke problemen.
Bij enkele problemen knipperen de lampjes van de
programmaknoppen af en toe om een storing en de
alarmcode aan te geven.
Het merendeel van de problemen die
ontstaan kunnen worden opgelost zonder
Probleem en alarmcode
U kunt het apparaat niet activeren.
Mogelijke oorzaak en oplossing
•
•
Controleer of de netstekker is aangesloten op het stopcontact.
Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
19
Probleem en alarmcode
Het programma start niet.
Mogelijke oorzaak en oplossing
•
•
•
Het apparaat wordt niet gevuld
met water.
• De lampjes die in verband
staan met de programmatoetsen knipperen af en toe
1 keer.
• Er klinkt af en toe een geluidssignaal.
20
•
•
•
•
•
Controleer of de deur van het apparaat gesloten is.
Als startuitstel is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u
tot het einde van het aftellen.
Het apparaat herlaadt de hars uit de waterontharder. De duur
van de procedure is ongeveer 5 minuten.
Zorg ervoor dat de waterkraan geopend is.
Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem
voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke
waterleidingsbedrijf.
Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is.
Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat pompt geen water weg.
• De lampjes die in verband
staan met de programmatoetsen knipperen af en toe
2 keer.
• Er klinkt af en toe een geluidssignaal.
•
•
•
Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is.
Controleer of het binnenfiltersysteem niet verstopt is.
Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten
heeft.
Het beschermingssysteem tegen waterlekkage is in werking
getreden.
• De lampjes die in verband
staan met de programmatoetsen knipperen af en toe
3 keer.
• Er klinkt af en toe een geluidssignaal.
•
•
•
Draai de waterkraan dicht.
Zorg ervoor dat het apparaat correct geïnstalleerd is.
Zorg ervoor dat de korven zijn geladen volgens de instructies in
de gebruikershandleiding.
Storing van de waterniveaudetectiesensor.
• De lampjes die in verband
staan met de programmatoetsen knipperen af en toe
4 keer.
• Er klinkt af en toe een geluidssignaal.
•
•
Zorg dat de filters schoon zijn.
Schakel het apparaat uit en aan.
Storing van de waspomp of de
afvoerpomp.
• De lampjes die in verband
staan met de programmatoetsen knipperen af en toe
5 keer.
• Er klinkt af en toe een geluidssignaal.
•
Schakel het apparaat uit en aan.
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
De temperatuur van het water
in het apparaat is te hoog of er
is een storing in de temperatuursensor opgetreden.
• De lampjes die in verband
staan met de programmatoetsen knipperen af en toe
6 keer.
• Er klinkt af en toe een geluidssignaal.
•
•
Zorg ervoor dat de temperatuur van het inlaatwater niet hoger
is dan 60° C.
Schakel het apparaat uit en aan.
Technische storing van het apparaat.
• De lampjes die in verband
staan met de programmatoetsen knipperen af en toe
12 keer.
• Er klinkt af en toe een geluidssignaal.
•
Schakel het apparaat uit en aan.
Het niveau van het water in het
apparaat is te hoog.
• De lampjes die in verband
staan met de programmatoetsen knipperen af en toe
15 keer.
• Er klinkt af en toe een geluidssignaal.
•
•
•
Schakel het apparaat uit en aan.
Zorg dat de filters schoon zijn.
Zorg ervoor dat de uitlaatslang op de juiste hoogte boven de
vloer is geïnstalleerd. Raadpleeg de installatie-instructies.
Het apparaat stopt en start
meerdere keren tijdens de
werking.
•
Dat is normaal. Het voorziet in optimale reinigingsresultaten en
energiebesparing.
Het programma duurt te lang.
•
Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annuleert u de uitgestelde start of wacht u tot het aftellen voorbij is.
Het activeren van Extra Power verlengt de duur van het programma.
•
Kleine lekkage uit de deur van
het apparaat.
•
De deur van het apparaat sluit
moeilijk.
•
Ratelende of kloppende geluiden vanuit het apparaat.
•
•
•
•
Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare
pootjes (indien van toepassing).
De deur van het apparaat is niet gecentreerd op de kuip. Verstel de achterpoot (indien van toepassing).
Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare
pootjes (indien van toepassing).
Delen van het serviesgoed steken uit de korven.
Het serviesgoed is niet juist in de korven gerangschikt. Raadpleeg de folder voor het laden van de korven.
Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
21
Probleem en alarmcode
Het apparaat maakt kortsluiting.
Mogelijke oorzaak en oplossing
•
De stroomsterkte is onvoldoende om alle tegelijk werkende apparaten van stroom te voorzien. Controleer de stroomsterkte
van het stopcontact en het vermogen op de meter, of zet één
van de in gebruik zijnde apparaten uit.
Interne elektrische storing van het apparaat. Neem contact op
met een erkend servicecentrum.
•
Schakel het apparaat na controle aan en uit. Als het
probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op
met onze klantenservice of een servicecentrum.
Voor alarmcodes die niet in de tabel vermeld zijn,
neemt u contact op met de service-afdeling.
WAARSCHUWING! We raden u aan
het apparaat niet te gebruiken, totdat
het probleem volledig is opgelost. Haal
de stekker uit het stopcontact en sluit
het apparaat pas weer aan als u zeker
weet dat het correct werkt.
DE WAS- EN DROOGRESULTATEN ZIJN NIET NAAR TEVREDENHEID
Storing
Slechte wasresultaten.
Mogelijke oorzaak en oplossing
•
•
•
•
Slechte droogresultaten.
•
•
•
•
•
•
22
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en serviesgoed.
•
Vlekken en opgedroogde watervlekken op glazen en servies.
•
De binnenkant van het apparaat
is nat.
•
•
•
Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en tips"
en de folder voor het laden van de korf.
Gebruik een intensiever wasprogramma.
Activeer de optie Extra Power om de wasresultaten van een
geselecteerd programma te verbeteren.
Maak de inspuiters van de sproeiarm en het filter schoon. Zie
"Onderhoud en reiniging".
Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat gestaan.
Activeer AirDry om het automatisch openen van de deur in te
stellen en de droogprestatie te verbeteren.
Het glansspoelmiddel is op of de dosering van glansspoelmiddel is niet voldoende. Vul het glansspoelmiddeldoseerbakje of zet de glansspoelmiddelstand hoger.
De kwaliteit van het glansspoelmiddel kan de oorzaak zijn.
We raden aan altijd glansspoelmiddel te gebruiken, zelfs in
combinatie met wastabletten.
Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek worden
afgedroogd.
Het programma heeft geen droogfase. Raadpleeg "Programmaoverzicht".
De vrijgegeven hoeveelheid glansspoelmiddel is te hoog. Zet
de dosering van het glansspoelmiddel op een lagere stand.
Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
De vrijgegeven hoeveelheid glansspoelmiddel is te laag. Zet
de dosering van het glansspoelmiddel op een hogere stand.
De kwaliteit van het glansspoelmiddel kan de oorzaak zijn.
Dit is geen storing van het apparaat. Vochtige lucht condenseert op de wanden van het apparaat.
Storing
Opvallend veel schuim tijdens
het wassen.
Roestresten op bestek.
Mogelijke oorzaak en oplossing
•
•
•
•
Er bevinden zich aan het einde
van het programma resten van
vaatwasmiddel in het vaatwasmiddeldoseerbakje.
•
•
•
Gebruik uitsluitend vaatwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in vaatwassers.
Het glansspoelmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op
met de klantenservice.
Er wordt voor het wassen te veel zout in het water gebruikt.
Zie 'De waterontharder instellen'.
Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst. Zet zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij elkaar.
De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldoseerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld door het water.
Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwasmiddeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de sproeiarmen niet
geblokkeerd of verstopt zijn.
Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het klepje
van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen belemmeren.
Geuren in het apparaat.
•
•
Raadpleeg "Reiniging binnenkant".
Start het programma Machine Care met een ontkalker of een
reinigingsproduct bestemd voor vaatwassers.
Kalkresten op het serviesgoed,
op de kuip en aan de binnenkant
van de deur.
•
•
•
Het zoutniveau is laag, controleer de bijvulaanduiding.
De dop van het zoutreservoir zit los.
U heeft hard kraanwater. Zie 'De waterontharder instellen'.
Gebruik zout en stel zelfs bij gebruik van multitabletten de
waterontharder in. Zie 'De waterontharder instellen'.
Start het programma Machine Care met een ontkalker bestemd voor vaatwassers.
Indien de kalkaanslag blijft bestaan, reinigt u het apparaat
met reinigingsmiddelen die hier speciaal voor zijn bestemd.
Probeer een ander wasmiddel.
Neem contact op met de wasmiddelfabrikant.
•
•
•
•
•
Dof, ontkleurd of afgeschilverd
serviesgoed.
•
•
•
Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen in
het apparaat worden gewassen.
Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder voor
het laden van de korven.
Leg tere voorwerpen in de bovenkorf.
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks gebruik" of
"Hints en tips" voor mogelijke
oorzaken.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
23
Elektrische aansluiting 1)
Watertoevoerdruk
Voltage (V)
220 - 240
Frequentie (Hz)
50
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Watertoevoer
Koud water of warm water
Inhoud
Couverts
14
Stroomverbruik
Modus aan laten (W)
5.0
Uit-modus (W)
0.50
2)
max. 60 °C
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door een alternatieve, milieuvriendelijkere energiebron geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelen), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
LINK NAAR DE EU-EPREL-DATABANK
De QR-code op het energielabel dat bij het
apparaat wordt geleverd, biedt een weblink naar de
registratie van dit apparaat in de EU-EPRELdatabase. Bewaar het energielabel ter referentie
samen met de gebruikershandleiding en alle andere
documenten die bij dit apparaat worden geleverd.
Het is ook mogelijk om informatie gerelateerd aan
de prestaties van het product in de EU-EPREL-
databank te vinden via de link https://
eprel.ec.europa.eu en de modelnaam en het
productnummer kunt u vinden op het typeplaatje
van het apparaat. Zie het hoofdstuk
‘Productbeschrijving’.
Kijk voor meer informatie over het energielabel op
www.theenergylabel.eu
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
24
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur
le service et les réparations :
www.zanussi.com/support
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES.
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des
instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité
leur ont été données et s’ils comprennent les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart
de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque
la porte est ouverte.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des situations telles que :
25
bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés dans
les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et
autres lieux de séjour.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et maximale)
doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Respectez le nombre maximal de 14 couverts.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
Placez les couverts dans le panier à couverts, avec les
extrémités pointues vers le bas, ou placez-les dans le bac à
couverts en position horizontale, bords tranchants vers le bas.
Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance
pour éviter de vous prendre accidentellement les pieds dedans.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la prise secteur.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour
nettoyer l'appareil.
Si l'appareil dispose d'orifices d'aération à la base, veillez à ne
pas les couvrir, par ex. avec de la moquette.
L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des tuyaux
neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens
appareils.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
26
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas
l'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
•
•
•
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans
un endroit où la température ambiante est
inférieure à 0 °C.
Installez l'appareil dans un lieu sûr et adapté
répondant aux exigences d'installation.
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
How to install your 60 cm
Dishwasher Sliding Hinge
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Assurez-vous que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques nominale de l’alimentation secteur.
Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni
le câble d'alimentation. Le remplacement du
câble d’alimentation de l’appareil doit être
effectué par notre service après-vente agréé.
Ne branchez la fiche secteur dans la prise
secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la prise secteur est accessible après
l'installation.
Ne tirez pas sur le câble secteur pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche
de la prise secteur.
Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation de 13 A. Si vous devez changer
le fusible de la fiche secteur, utilisez uniquement
un fusible 13 A approuvé ASTA (BS 1362)
(Royaume-Uni et Irlande uniquement).
RACCORDEMENT À L'ARRIVÉE D'EAU
• Veillez à ne pas endommager les tuyaux de
circulation d'eau.
• Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux
n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une
réparation a été effectuée ou qu'un nouveau
dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.),
laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit
parfaitement propre et claire.
• Pendant et après la première utilisation de
l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une vanne de
sécurité et une gaine avec un câble
d'alimentation intérieur.
AVERTISSEMENT! Tension
dangereuse.
•
Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé,
fermez immédiatement le robinet d'eau et
débranchez la fiche de la prise secteur.
Contactez le service après-vente pour
remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.
UTILISATION
• Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont
dangereux. Suivez les consignes de sécurité
figurant sur l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne jouez pas
avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la
fin du programme. Il se peut que la vaisselle
contienne encore du produit de lavage.
• Ne posez pas d’objets et n’appliquez pas de
pression sur la porte ouverte de l'appareil.
• De la vapeur chaude peut s'échapper de
l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le
déroulement d'un programme.
SERVICE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé. Utilisez exclusivement des
pièces d'origine.
• Veuillez noter qu’une autoréparation ou une
réparation non professionnelle peuvent avoir
des conséquences sur la sécurité et annuler la
garantie.
• Les pièces de rechange suivantes seront
disponibles pendant 7 ans après l’arrêt du
modèle : moteur, pompe de circulation et de
vidange, éléments chauffants, dont
thermopompes, canalisations et équipements
correspondants dont tuyaux, valves, filtres et
électrovannes (aquastops), pièces structurelles
et intérieures liées aux assemblages de portes,
cartes de circuits imprimés, affichages
électroniques, pressostats, thermostats et
capteurs, logiciel et firmware dont logiciel de
réinitialisation. Veuillez noter que certaines de
ces pièces de rechange ne sont disponibles
qu’auprès de réparateurs professionnels et que
toutes les pièces de rechange ne sont pas
adaptées à tous les modèles.
• Les pièces de rechange suivantes seront
disponibles pendant 10 ans après l’arrêt du
modèle : charnière et joints de porte, autres
joints, bras d'aspersion, filtres de vidange,
27
supports intérieurs et périphériques en plastique
tels que paniers et couvercles.
•
•
MISE AU REBUT
•
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez le dispositif de verrouillage de la porte
pour empêcher les enfants et les animaux de
s'enfermer dans l'appareil.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Le graphique ci-dessous est
uniquement une vue d’ensemble du
produit. Pour des informations plus
détaillées, consultez les autres
chapitres et/ou les documents fournis
avec l’appareil.
1
2
3
12
11
10
1 Bras d'aspersion de plafond
2 Bras d'aspersion supérieur
3 Bras d'aspersion inférieur
4 Filtres
5 Plaque signalétique
6 Réservoir de sel régénérant
7 Fente d'aération
28
9 8
7
6
5
4
8 Distributeur de liquide de rinçage
9 Distributeur de détergent
10 Panier inférieur
11 Panier supérieur
12 Bac à couverts
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
4
1 Touche Marche/Arrêt/Touche Réinitialiser
2 Touche Départ différé
5
6
5 Extra Power touche
6 AUTO Touche de programme
3 Voyants
4 Touches de programme
VOYANTS
Voyant
Description
Voyant du liquide de rinçage. Il s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage
doit être rempli. Reportez-vous au chapitre « Avant la première utilisation ».
Voyant du sel de rinçage. Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être
rempli. Reportez-vous au chapitre « Avant la première utilisation ».
Machine Care voyant. Il s'allume lorsque l'appareil nécessite un nettoyage interne
avec le programme Machine Care. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
Voyant de phase de séchage. Il s'allume lorsqu'un programme comprenant une phase de séchage est sélectionné. Il clignote au cours de la phase de séchage. Reportez-vous au chapitre « Sélection du programme ».
SÉLECTION DES PROGRAMMES
PROGRAMMES
A
A. •
B
C
30 min est le programme le plus court
adapté pour une vaisselle fraîchement ou
légèrement sale.
• Pré-rinçage est un programme destiné à
rincer les restes d'aliments des plats. Il
empêche la formation d'odeurs dans
l'appareil. N'utilisez pas de produit de
lavage avec ce programme.
B. 90 min est un programme adapté pour laver et
sécher une vaisselle normalement sale.
C. ECO est le programme le plus long assurant la
consommation d'eau et d'énergie la plus
efficace pour la vaisselle et les couverts
29
normalement sales. Il s'agit du programme
standard pour les instituts de tests. 1)
EXTRA POWER
Cette option améliore les résultats de lavage du
programme sélectionné. Elle augmente la durée et
la température de lavage.
AUTO
Ce programme ajuste automatiquement le cycle de
lavage au type de vaisselle.
L'appareil détecte le degré de salissure et la
quantité de vaisselle dans les paniers. Il règle
automatiquement la température et le volume d'eau,
ainsi que la durée du lavage.
PRÉSENTATION DES PROGRAMMES
Programme Type de charge
30 min
•
•
Vaisselle
Couverts
Degré de salissure
•
Fraîche
Phases du programme
•
•
Options
•
•
Lavage à 50 °C
Rinçage intermédiaire
Rinçage final à 45
°C
AirDry
•
Extra Power
Pré-rinçage
•
Tous types
de vaisselle
•
Tous degrés de salissure
•
Prélavage
Les options ne sont
pas compatibles
avec ce programme.
90 min
•
•
•
•
Vaisselle
Couverts
Casseroles
Poêles
•
•
Normale
Légèrement sèche
•
•
Lavage à 60 °C
Rinçage intermédiaire
Rinçage final à 55
°C
Séchage
AirDry
•
Extra Power
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçage intermédiaire
Rinçage final à
60 °C
Séchage
AirDry
•
Extra Power
Prélavage
Lavage à 50 - 60 °C
Rinçage intermédiaire
Rinçage final à 55
°C
Séchage
AirDry
Les options ne sont
pas compatibles
avec ce programme.
•
•
•
ECO
•
•
•
•
Vaisselle
Couverts
Casseroles
Poêles
•
•
Normale
Légèrement sèche
•
•
•
•
•
•
AUTO
•
•
•
•
Vaisselle
Couverts
Casseroles
Poêles
Le programme
s'adapte à
tous les degrés de salissure.
•
•
•
•
•
•
1) Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec le règlement Écoconception de la
Commission (UE) 2019/2022.
30
Programme Type de charge
Machine
Care
•
Pas de
vaisselle
Degré de salissure
Le programme
nettoie l'intérieur de l'appareil.
Reportez-vous
au chapitre
« Entretien
et nettoyage ».
Phases du programme
•
•
•
•
Lavage à 65 °C
Rinçage intermédiaire
Rinçage final
AirDry
Options
Les options ne sont
pas compatibles
avec ce programme.
Valeurs de consommation
Programme 1)
Eau (l)
Énergie (kWh)
Durée (min)
30 min
9.9 -12.1
0.56 - 0.69
30
Pré-rinçage
4.1 - 5.0
0.01 - 0.04
15
10.3 - 12.6
0.96 - 1.09
90
ECO
10.5
0.9352)/0.9503)
240
AUTO
8.7 - 12.0
0.75 - 1.18
120 - 170
Machine Care
8.9 - 10.9
0.60 - 0.72
60
90 min
1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau,
des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
2) Conformément au règlement 1016/2010
3) Conformément au règlement 2019/2022
Informations pour les instituts de test
Pour recevoir les informations relatives aux
performances de test (par ex. conformément à la
norme EN60436), envoyez un courrier électronique
à l'adresse :
info.test@dishwasher-production.com
Dans votre demande, notez la référence du produit
(PNC) située sur la plaque signalétique.
Pour toute autre question concernant votre lavevaisselle, veuillez vous reporter au manuel
d'utilisation fourni avec votre appareil.
RÉGLAGES DE BASE
Vous pouvez configurer l'appareil en modifiant les
réglages de base en fonction de vos besoins.
31
Numéro
Réglages
Valeurs
Description1)
1
Dureté de l'eau
Du niveau 1 au
niveau 10 (par
défaut : 5)
Pour régler le niveau de l'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de l'eau de votre région.
2
Notification du
distributeur de
liquide de rinçage vide
Activé (par défaut)
Désactivé
Activer ou désactiver le distributeur de liquide
de rinçage.
3
Tonalité de fin
Activé
Désactivé (par
défaut)
Pour activer ou désactiver le signal sonore indiquant la fin d'un programme.
4
Ouverture automatique de la
porte
Activé (par défaut)
Désactivé
Pour activer ou désactiver le AirDry.
5
Tonalités des
touches
Activé (par défaut)
Désactivé
Pour activer ou désactiver la tonalité des touches lorsque vous appuyez dessus.
1) Pour plus de détails, reportez-vous aux informations de ce chapitre.
Vous pouvez modifier les réglages de base en
Mode réglage.
Lorsque l’appareil est en mode Programmation, les
voyants sur le bandeau de commande représentent
les réglages disponibles. Pour chaque réglage, un
voyant dédié clignote :
4
1
5
3
ADOUCISSEUR D'EAU
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux de
l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un impact négatif
sur les résultats de lavage et sur l'appareil.
Plus la teneur en minéraux est élevée, plus l'eau est
dure. La dureté de l'eau est mesurée en échelles
d'équivalence.
L'adoucisseur doit être réglé en fonction du degré
de dureté de l'eau de votre région. Votre
compagnie des eaux peut vous indiquer la dureté
de l'eau dans votre région. Il est important de régler
l'adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat pour
vous garantir de bons résultats de lavage.
2
Dureté de l'eau
Degrés allemands Degrés français
(°dH)
(°fH)
32
mmol/l
Degrés Clarke
Réglage du niveau de
l'adoucisseur d'eau
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
Degrés allemands Degrés français
(°dH)
(°fH)
mmol/l
Degrés Clarke
Réglage du niveau de
l'adoucisseur d'eau
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1) Réglages d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
Quel que soit le type de détergent utilisé,
réglez le niveau de dureté de l'eau approprié
afin d'activer le voyant de remplissage du sel
régénérant.
Les pastilles tout-en-1 contenant du
sel régénérant ne sont pas assez
efficaces pour adoucir l'eau dure.
Processus de régénération
Pour le fonctionnement correct de l’adoucisseur
d’eau, la résine du dispositif adoucisseur doit être
régulièrement régénérée. Ce processus est
automatique et fait partie du fonctionnement normal
du lave-vaisselle.
Si la quantité d’eau prescrite (voir les valeurs dans
le tableau) a été utilisée depuis le dernier
processus de régénération, un nouveau processus
de régénération sera lancé entre le rinçage final et
la fin du programme.
Réglage du niveau de
l'adoucisseur d'eau
Quantité d'eau (l)
1
250
2
100
3
62
4
47
5
25
6
17
7
10
Réglage du niveau de
l'adoucisseur d'eau
Quantité d'eau (l)
8
5
9
3
10
3
En cas de réglage élevé de l’adoucisseur d’eau,
cela peut également se produire au milieu du
programme, avant le rinçage (deux fois pendant un
programme). Le lancement de la régénération n’a
aucun impact sur la durée du cycle, sauf s’il se
produit au milieu d'un programme ou à la fin d’un
programme avec une courte phase de séchage.
Dans ces cas, la régénération prolonge la durée
totale d’un programme de 5 minutes
supplémentaires.
Ensuite, le rinçage de l’adoucisseur d’eau qui dure
5 minutes peut commencer au cours du même
cycle ou au début du programme suivant. Cette
activité augmente la consommation d’eau totale
d’un programme de 4 litres supplémentaires et la
consommation énergétique totale d’un programme
de 2 Wh supplémentaires. Le rinçage de
l’adoucisseur se termine avec une vidange
complète.
Chaque rinçage d’adoucisseur effectué (plusieurs
possibles au cours du même cycle) peut prolonger
la durée du programme de 5 minutes
supplémentaires s’il se produit à n’importe quel
point au début ou au milieu d’un programme.
33
Toutes les valeurs de consommation
indiquées dans cette section sont
déterminées conformément à la norme
actuellement en vigueur dans des
conditions de laboratoire avec une
dureté de l’eau de 2,5 mmol/L
conformément au règlement
2019/2022 (adoucisseur d’eau :
niveau 3).
La pression et la température de l’eau
ainsi que les variations de
l’alimentation secteur peuvent modifier
les valeurs.
NOTIFICATION DU RÉSERVOIR DE LIQUIDE
DE RINÇAGE VIDE
Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de
sécher sans traces ni taches. Il est libéré
automatiquement au cours de la phase de rinçage
chaud.
Lorsque le réservoir du liquide de rinçage est vide,
l'indicateur du liquide de rinçage apparaît pour vous
indiquer qu'il doit être rempli. Si les résultats de
séchage sont satisfaisants en n'utilisant que des
pastilles tout en 1, il est possible de désactiver la
notification indiquant qu'il faut remplir le réservoir
de liquide de rinçage. Cependant, pour de
meilleures performances de séchage, utilisez
toujours du liquide de rinçage.
Si vous utilisez un détergent standard ou des
pastilles tout en 1 sans agent de rinçage, activez la
notification pour que le voyant Remplissage du
liquide de rinçage reste actif.
TONALITÉ DE FIN
Vous pouvez activer le signal sonore déclenché
lorsque le programme est terminé.
Des signaux sonores retentissent
lorsqu'une anomalie de
fonctionnement s'est produite. Il est
impossible de désactiver ces signaux
sonores.
AIRDRY
AirDry améliore les résultats de séchage. Durant la
phase de séchage, la porte s'ouvre
automatiquement et reste entrouverte.
L'option AirDry est automatiquement activée avec
tous les programmes, à l'exception du programme
Pré-rinçage.
ATTENTION! Ne tentez pas de
refermer la porte de l'appareil dans les
2 minutes suivant son ouverture
automatique. Vous risqueriez
d'endommager l'appareil.
ATTENTION! Si un enfant a accès à
l'appareil, nous vous conseillons de
désactiver l'option AirDry. L'ouverture
automatique de la porte peut entraîner
un risque.
TONALITÉS DES TOUCHES
Les touches du bandeau de commande émettent
un clic lorsque vous appuyez dessus. Vous pouvez
désactiver ce son.
MODE RÉGLAGE
Comment entrer en Mode réglage
Vous pouvez entrer en Mode réglage avant de
lancer un programme. Vous ne pouvez pas entrer
en Mode réglage lorsque le programme est en
cours.
Pour entrer en Mode réglage, maintenez
simultanément les touches 30 min et ECO
enfoncées pendant environ 3 secondes.
•
Le voyant correspondant à
•
•
Les voyants
,
et
sont allumés.
Les voyants correspondant aux touches du
programme sont allumés.
l’indicateur
et
clignotent.
Comment naviguer dans le Mode réglage
Vous pouvez naviguer dans le Mode réglage en
utilisant les touches de programme.
34
A
B
C
A. Précédent touche
B. OK touche
C. Suivant touche
Utilisez Précédent et Suivant pour naviguer entre
les réglages de base et changer leur valeur.
Utilisez OK pour modifier le réglage sélectionné et
confirmer le changement de valeur.
Comment modifier le réglage
Assurez-vous que l'appareil est en Mode réglage.
1. Appuyez sur Précédent ou Suivant jusqu’à
ce que le voyant dédié au réglage souhaité
clignote.
Le voyant connexe
indique la valeur de réglage
actuelle :
• Pour les réglages à deux valeurs (marche et
arrêt), le voyant est allumée (= le réglage
est allumé) ou éteint (= le réglage est
éteint).
• Pour les réglages avec plusieurs valeurs
(niveaux), le voyant clignote. Le nombre de
clignotements indique le réglage actuel (par
ex. : 5 clignotements + pause + 5
clignotements... = niveau 5).
2. Appuyez sur OK pour modifier le réglage.
• Le voyant correspondant à la touche est
allumé.
• Les autres voyants sont éteints.
•
Le voyant en rapport avec
indique la
valeur de réglage actuelle.
3. Appuyez sur Précédent ou Suivant pour
changer la valeur.
4. Appuyez sur OK pour confirmer le réglage.
• Le nouveau réglage est mémorisé.
• L’appareil revient au mode de sélection de
réglage.
5. Maintenez simultanément les touches 30 min
et ECO enfoncées pendant environ
3 secondes pour quitter le Mode réglage.
L'appareil revient au mode de sélection de
programme.
Ces réglages seront sauvegardés jusqu'à ce que
vous les changiez à nouveau.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le réglage actuel de
l'adoucisseur d'eau est compatible avec
la dureté de l'arrivée d'eau. Si ce n'est pas
le cas, réglez le niveau de l'adoucisseur
d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Démarrez le programme 30 min pour éliminer
tout résidu de fabrication. N'utilisez pas de
produit de lavage et laissez les paniers vides.
Lorsque vous démarrez un programme, l'appareil
peut prendre 5 minutes pour recharger la résine
dans l'adoucisseur d'eau. La phase de lavage ne
démarre qu'une fois cette procédure achevée. La
procédure sera répétée régulièrement.
RÉSERVOIR DE SEL RÉGÉNÉRANT
Le sel permet de recharger la résine dans
l'adoucisseur d'eau et de garantir de bons résultats
de lavage au quotidien.
Comment remplir le réservoir de sel
1. Tournez le couvercle du réservoir de sel
régénérant vers la gauche et retirez-le.
2. Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel
régénérant (uniquement la première fois).
3. Remplissez le réservoir avec 1 kg de sel
régénérant (jusqu'à ce qu'il soit rempli).
ATTENTION! Utilisez uniquement du
gros sel spécialement conçu pour les
lave-vaisselle. Le sel fin augmente le
risque de corrosion.
35
4. Secouez doucement l'entonnoir par la poignée
pour faire tomber les derniers grains qu'il
contient.
5. Enlevez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
6. Tournez le couvercle du réservoir de sel
régénérant vers la droite pour le refermer.
ATTENTION! De l'eau et du sel
peuvent sortir du réservoir de sel
régénérant lorsque vous le remplissez.
Afin d'éviter la corrosion, lancez
immédiatement un programme après
avoir rempli le réservoir de sel
régénérant.
COMMENT REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE
LIQUIDE DE RINÇAGE
A
B
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Maintenez la touche
enfoncée jusqu'à ce
que l'appareil s'allume.
3. Remplissez le réservoir de sel régénérant s'il
est vide.
4. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage
s'il est vide.
5. Chargez les paniers.
6. Ajoutez du produit de lavage.
7. Sélectionnez et démarrez un programme.
8. Une fois le programme ferminé, fermez le
robinet d'eau.
36
ATTENTION! Utilisez uniquement du
liquide de rinçage spécialement conçu
pour les lave-vaisselle.
1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (D) pour
ouvrir le couvercle (C).
2. Versez le liquide de rinçage dans le distributeur
(A) jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau « max ».
3. Si le liquide de rinçage déborde, épongez-le
avec un chiffon absorbant pour éviter tout
excès de mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que le
bouton d'ouverture se verrouille correctement.
Vous pouvez tourner le sélecteur de
quantité délivrée (B) entre la position 1
(quantité minimale) et la position 4 ou
6 (quantité maximale).
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE
A
B
Il n’est pas possible d’activer ni de
désactiver Extra Power pendant
l’exécution d’un programme.
Activer Extra Power augmente la
consommation d’eau et d’énergie,
ainsi que la durée du programme.
C
1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (B) pour
ouvrir le couvercle (C).
2. Versez le produit de lavage, en poudre ou en
tablette, dans le compartiment (A).
3. Si le programme comporte une phase de
prélavage, versez une petite quantité de produit
de lavage à l'intérieur de la porte de l'appareil.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que le
bouton d'ouverture se verrouille correctement.
COMMENT SÉLECTIONNER ET LANCER UN
PROGRAMME
1. Appuyez sur la touche du programme que vous
souhaitez sélectionner.
Le voyant correspondant à la touche clignote.
2. Activez Extra Power si vous le souhaitez.
3. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le
programme.
COMMENT SÉLECTIONNER ET LANCER LE
PROGRAMME PRÉ-RINÇAGE
1. Pour sélectionner Pré-rinçage, maintenez la
touche 30 min enfoncée pendant 3 secondes.
Le voyant correspondant à la touche clignote.
Extra Power n’est pas compatible avec
ce programme.
2. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le
programme.
COMMENT ACTIVER L'OPTION EXTRA
POWER
1. Sélectionnez un programme.
2. Appuyez sur Extra Power.
Le voyant correspondant à la touche est allumé.
Extra Power n’est pas une option
permanente et doit être activée
chaque fois que vous démarrez un
programme.
COMMENT SÉLECTIONNER ET LANCER LE
PROGRAMME AUTO
1. Appuyez sur AUTO.
Le voyant correspondant à la touche est allumé.
Extra Power n’est pas compatible avec
ce programme.
2. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le
programme.
L'appareil détecte le type de charge et choisit un
cycle de lavage adapté.
COMMENT DIFFÉRER LE DÉPART D'UN
PROGRAMME
Vous pouvez différer de 3 heures le démarrage du
programme.
1. Sélectionnez un programme.
.
2. Appuyez sur
Le voyant correspondant à la touche est allumé.
3. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le
décompte.
Pendant un décompte, il n’est pas possible de
changer le choix du programme.
Lorsque le décompte est terminé, le programme
démarre.
COMMENT ANNULER LE DÉPART DIFFÉRÉ
AU COURS DU DÉCOMPTE
Maintenez la touche
enfoncée pendant environ
3 secondes.
L'appareil revient au mode de sélection de
programme.
Si vous annulez le départ différé, vous
devez régler de nouveau le
programme.
POUR ANNULER UN PROGRAMME EN
COURS
Maintenez la touche
enfoncée pendant environ
3 secondes.
L'appareil revient au mode de sélection de
programme.
37
Assurez-vous que le distributeur de
produit de lavage n'est pas vide avant
de démarrer un nouveau programme
de lavage.
OUVERTURE DE LA PORTE AU COURS DU
FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL
Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme est en
cours, l'appareil s'arrête. Cela peut avoir un impact
sur la consommation d'énergie et la durée du
programme. Lorsque vous refermez la porte,
l'appareil reprend là où il a été interrompu.
Durant la phase de séchage, si la
porte est ouverte pendant plus de
30 secondes, le programme en cours
s'arrête. Ceci ne se produit pas si la
porte est ouverte par la fonction
AirDry.
FONCTION AUTO OFF
Cette fonction permet d'économiser de l'énergie en
éteignant l'appareil lorsqu'il n'est pas en cours de
fonctionnement.
La fonction est activée automatiquement :
• Lorsque le programme est terminé.
• Au bout de 5 minutes si le programme n'a pas
démarré.
FIN DU PROGRAMME
Lorsque le programme est terminé, la fonction Auto
Off éteint automatiquement l'appareil.
Toutes les touches sont inactives, à l'exception de
la touche Marche/Arrêt.
CONSEILS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Suivez les conseils ci-dessous pour garantir des
résultats de lavage et de séchage optimaux au
quotidien et pour protéger l'environnement.
• Laver les plats au lave-vaisselle comme indiqué
dans la notice d’utilisation permet généralement
de consommer moins d’eau et d’énergie par
rapport au lavage des plats à la main.
• Chargez le lave-vaisselle à sa capacité maximale
pour économiser l’eau et l’énergie. Pour obtenir
les meilleurs résultats de nettoyage, disposez
les articles dans les paniers comme indiqué
dans la notice d'utilisation et ne surchargez pas
les paniers.
• Ne rincez pas vos plats à la main au préalable.
Cela augmente la consommation d’eau et
d’énergie. Si nécessaire, sélectionnez un
programme avec une phase de prélavage.
• Enlevez les plus gros résidus d’aliments des
plats et videz les tasses et les verres avant de
les mettre dans l’appareil.
• Faites tremper ou récurez légèrement la
vaisselle contenant des aliments très cuits avant
de la placer dans l'appareil.
• Vérifiez que les plats ne se touchent pas dans
les paniers ou ne se recouvrent pas les uns les
autres. L'eau peut ainsi atteindre toute la
vaisselle et la laver parfaitement.
• Vous pouvez utiliser du détergent, du liquide de
rinçage et du sel régénérant séparément, ou
des pastilles tout en 1. Suivez les instructions
inscrites sur l'emballage.
38
•
•
Sélectionnez un programme en fonction du type
de charge et du degré de saleté. ECO assure
l’utilisation la plus efficace de consommation
d’eau et d’énergie.
Pour empêcher la formation de dépôts calcaires
à l’intérieur de l’appareil :
– Remplissez le réservoir de sel régénérant
dès que nécessaire.
– Utilisez le dosage recommandé de
détergent et de liquide de rinçage.
– Assurez-vous que le niveau réglé pour
l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté
de l'eau de votre région.
– Suivez les instructions du chapitre
« Entretien et nettoyage ».
UTILISATION DE SEL RÉGÉNÉRANT, DE
LIQUIDE DE RINÇAGE ET DE PRODUIT DE
LAVAGE
• Utilisez uniquement du sel régénérant, du
liquide de rinçage et du produit de lavage
conçus pour les lave-vaisselle. D'autres produits
peuvent endommager l'appareil.
• Dans les régions où l'eau est dure ou très dure,
nous recommandons l'utilisation séparée d'un
détergent simple (poudre, gel, pastille, sans
fonction supplémentaire), de liquide de rinçage
et de sel régénérant pour des résultats de
lavage et de séchage optimaux.
• Les tablettes de détergent ne se dissolvent pas
complètement durant les programmes courts.
Pour éviter que des résidus de produit de
lavage ne se déposent sur la vaisselle, nous
•
•
•
recommandons d'utiliser des pastilles de
détergent avec des programmes longs.
Utilisez toujours la quantité adéquate de
détergent. Un dosage insuffisant de détergent
peut entraîner de mauvais résultats de
nettoyage et la formation d’une pellicule ou de
taches d’eau dure sur les articles. Utiliser trop
de détergent avec une eau douce ou adoucie
entraîne la présence de résidus de détergent
sur les plats. Ajustez la quantité de détergent en
fonction de la dureté de l’eau. Reportez-vous
aux instructions figurant sur l'emballage du
produit de lavage.
Utilisez toujours la quantité adéquate de liquide
de rinçage. Un dosage insuffisant du liquide de
rinçage diminue les résultats de séchage.
Utiliser trop de liquide de rinçage entraîne la
formation de couches bleutées sur les articles.
Assurez-vous que le niveau d’adoucisseur d’eau
est correct. Si le niveau est trop élevé, la
quantité accrue de sel régénérant dans l’eau
peut entraîner la formation de rouille sur les
couverts.
QUE FAIRE SI VOUS NE VOULEZ PLUS
UTILISER DE PASTILLES TOUT EN 1
Avant de commencer à utiliser le produit de lavage,
le sel régénérant et le liquide de rinçage
séparément, suivez les étapes suivantes :
1. Réglez l'adoucisseur d'eau sur le niveau
maximal.
2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide de
rinçage sont pleins.
3. Lancez le programme 30 min. N'ajoutez pas de
produit de lavage et laissez les paniers vides.
4. Lorsque le programme de lavage est terminé,
réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la
dureté de l'eau dans votre région.
5. Ajustez la quantité de liquide de rinçage
libérée.
AVANT LE DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME
Avant de lancer le programme sélectionné, assurezvous que :
• Les filtres sont propres et correctement
installés.
•
•
•
•
•
•
Le bouchon du réservoir de sel régénérant est
vissé.
Les bras d'aspersion ne sont pas obstrués.
Il y a assez de sel régénérant et de liquide de
rinçage (sauf si vous utilisez des pastilles tout
en 1).
La vaisselle est bien positionnée dans les
paniers.
Le programme est adapté au type de vaisselle
et au degré de salissure.
Vous utilisez la bonne quantité de produit de
lavage.
CHARGEMENT DES PANIERS
• Utilisez toujours tout l'espace des paniers.
• N'utilisez l'appareil que pour laver des articles
adaptés au lave-vaisselle.
• Ne lavez pas dans l’appareil des articles
fabriqués en bois, corne, aluminium, étain et
cuivre car ils pourraient se fissurer, se déformer,
être décolorés ou piqués.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets
pouvant absorber l'eau (éponges, chiffons de
nettoyage).
• Chargez les articles creux (tasses, verres et
casseroles) en les retournant.
• Vérifiez que les verres ne se touchent pas pour
éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Veillez à ce que les articles ne
puissent pas bouger.
• Placez les petits articles et les couverts dans le
bac à couverts.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent
librement avant de lancer un programme.
DÉCHARGEMENT DES PANIERS
1. Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la
retirer de l'appareil. La vaisselle encore chaude
est sensible aux chocs.
2. Commencez par décharger le panier inférieur,
puis le panier supérieur.
Une fois le programme terminé, il peut
rester de l'eau sur les surfaces
intérieures de l'appareil.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Avant toute
opération d'entretien autre que le
programme Machine Care, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la
prise secteur.
Les filtres sales et les bras d'aspersion
obstrués ont un impact négatif sur les
résultats de lavage. Contrôlez-les
régulièrement et nettoyez-les si
nécessaire.
39
MACHINE CARE
Machine Care est un programme conçu pour laver
l'intérieur de l'appareil, pour des résultats optimaux.
Il élimine le tartre et l'accumulation de graisses.
Lorsque l'appareil détecte qu'il a besoin d'être
nettoyé, le voyant
s'allume. Lancez le
programme Machine Care pour laver l'intérieur de
l'appareil.
Comment lancer le programme Machine Care
Avant de lancer le programme
Machine Care, nettoyez les filtres et
les bras d'aspersion.
1. Utilisez un produit de détartrage ou de
nettoyage spécialement conçu pour les lavevaisselle. Suivez les instructions inscrites sur
l'emballage. Ne placez pas de vaisselle dans
les paniers.
2. Maintenez simultanément les touches Extra
Power et AUTO enfoncées pendant environ
3 secondes.
2. Retirez les corps étrangers à la main.
ATTENTION! Si vous ne pouvez
pas retirer les corps étrangers,
contactez un service après-vente
agréé.
3. Remontez les filtres comme indiqué dans ce
chapitre.
NETTOYAGE EXTÉRIEUR
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
• Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer ni de solvants.
NETTOYAGE DES FILTRES
Le système de filtres est composé de 3 parties.
C
Les voyants
et Extra Power clignotent.
3. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le
programme.
Lorsque le programme est terminé, le voyant
éteint.
est
NETTOYAGE INTÉRIEUR
• Nettoyez soigneusement l'appareil, y compris le
joint en caoutchouc de la porte, avec un chiffon
doux humide.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, d'outils tranchants, de produits
chimiques agressifs, d'éponges métalliques, ni
de solvants.
• Pour maintenir des performances optimales,
utilisez un produit de nettoyage spécifiquement
conçu pour les lave-vaisselle (au moins une fois
tous les deux mois). Reportez-vous aux
instructions figurant sur l'emballage de ces
produits.
• Pour des résultats de lavage optimaux, lancez le
programme Machine Care.
RETRAIT DE CORPS ÉTRANGERS
Vérifiez les filtres et le collecteur d’eau après
chaque utilisation du lave-vaisselle. Les corps
étranger (par exemple les morceaux de verre, de
plastique, les os ou les cure-dents, etc.) réduisent
les performances de nettoyage et peuvent
endommager la pompe de vidange.
1. Démontez le système de filtres comme indiqué
dans ce chapitre.
40
B
A
1. Tournez le filtre (B) vers la gauche et sortez-le.
2. Retirez le filtre (C) du filtre (B).
3. Retirez le filtre plat (A).
4. Lavez les filtres.
ATTENTION! Une position incorrecte
des filtres peut donner de mauvais
résultats de lavage et endommager
l'appareil.
5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu
alimentaire ni salissure à l'intérieur ou autour du
bord du collecteur d'eau.
6. Remettez le filtre plat (A) en place. Assurezvous qu'il est correctement positionné sous les
2 guides.
7. Remontez les filtres (B) et (C).
8. Remettez le filtre (B) dans le filtre plat (A).
Tournez-le vers la droite jusqu'à la butée.
NETTOYAGE DU BRAS D'ASPERSION
INFÉRIEUR
Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le
bras d'aspersion inférieur afin d'éviter que ses
orifices ne se bouchent.
Si les orifices sont bouchés, les résultats de lavage
peuvent ne pas être satisfaisants.
1. Pour retirer le bras d'aspersion inférieur, tirez-le
vers le haut.
2. Nettoyez le bras d'aspersion à l'eau courante.
Utilisez un outil pointu comme un cure-dent
pour extraire toutes les particules de saleté
incrustées dans les orifices.
41
1. Libérez les butées sur les côtés des rails
coulissants du bac à couverts, et sortez le bac.
1
2
3. Pour réinstaller le bras d'aspersion, enfoncez-le
vers le bas.
2. Déplacez le panier supérieur vers le niveau
inférieur pour atteindre le bras d'aspersion plus
facilement.
3. Pour détacher le bras d'aspersion (C) du tuyau
d'alimentation (A), tournez la fixation (B) vers la
gauche et tirez le bras d'aspersion vers le bas.
4. Nettoyez le bras d'aspersion à l'eau courante.
Utilisez un outil pointu comme un cure-dent
pour extraire toutes les particules de saleté
incrustées dans les orifices. Faites couler de
l'eau dans les orifices pour éliminer les
particules de saleté se trouvant à l'intérieur.
NETTOYAGE DU BRAS D'ASPERSION DU
PLAFOND
Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le
bras d'aspersion du plafond afin d'éviter que ses
orifices ne se bouchent. Si les orifices sont
bouchés, les résultats de lavage peuvent ne pas
être satisfaisants.
Le bras d'aspersion au plafond se trouve sur le
plafond de l'appareil. Le bras d'aspersion (C) se
trouve dans le tuyau d'alimentation (A) avec la
fixation (B).
C
B
A
42
5. Pour réinstaller le bras d'aspersion (C), insérez
la fixation (B) dans le bras d'aspersion et
insérez-le dans le tuyau d'alimentation (A) en le
tournant vers la droite. Assurez-vous que la
fixation se verrouille correctement dans la
bonne position.
6. Réinstallez le bac à couverts sur les rails
coulissants et rattachez les butées.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Une mauvaise
réparation de l'appareil peut entraîner
un danger pour la sécurité de
l'utilisateur. Toute réparation ne doit
être effectuée que par un technicien
qualifié.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir
plus d'informations sur les problèmes possibles.
Pour certaines anomalies, les voyants
correspondant aux touches de programme
clignotent par intermittence pour indiquer un
dysfonctionnement et le code d’alarme.
La plupart des problèmes peuvent être
résolus sans avoir recours au service aprèsvente agréé.
Problème et code d'alarme
Vous ne pouvez pas allumer
l'appareil.
Le programme ne se lance
pas.
Cause et solution possibles
•
•
•
•
•
L'appareil ne se remplit pas
d'eau.
• Les voyants correspondant
aux touches du programme
clignotent 1 fois par intermittence.
• Un signal sonore retentit
par intermittence.
•
•
L'appareil ne vidange pas l'eau.
• Les voyants correspondant
aux touches du programme
clignotent 2 fois par intermittence.
• Un signal sonore retentit
par intermittence.
•
•
Le dispositif anti-inondation est
activé.
• Les voyants correspondant
aux touches du programme
clignotent 3 fois par intermittence.
• Un signal sonore retentit
par intermittence.
•
•
•
•
•
•
•
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans la boîte à fusibles.
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.
L'appareil recharge la résine à l'intérieur de l'adoucisseur d'eau.
La durée de cette procédure est d'environ 5 minutes.
Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop
basse. Pour obtenir cette information, contactez votre fournisseur d’eau.
Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas
obstrué.
Assurez-vous que le tuyau d’arrivée d’eau ne présente ni plis, ni
coudes.
Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le système du filtre intérieur n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau de vidange ne présente ni plis, ni
coudes.
Fermez le robinet d'eau.
Vérifiez que l’appareil est correctement installé.
Assurez-vous que les paniers sont chargés comme indiqué
dans le manuel d’utilisation.
43
Problème et code d'alarme
44
Cause et solution possibles
Dysfonctionnement du capteur
de détection du niveau d'eau.
• Les voyants correspondant
aux touches du programme
clignotent 4 fois par intermittence.
• Un signal sonore retentit
par intermittence.
•
•
Assurez-vous que les filtres sont propres.
Éteignez l’appareil et rallumez-le.
Dysfonctionnement de la pompe de lavage ou de la pompe
de vidange.
• Les voyants correspondant
aux touches du programme
clignotent 5 fois par intermittence.
• Un signal sonore retentit
par intermittence.
•
Éteignez l’appareil et rallumez-le.
La température de l’eau à l’intérieur de l'appareil est trop
élevée ou un dysfonctionnement du capteur de température s’est produit.
• Les voyants correspondant
aux touches du programme
clignotent 6 fois par intermittence.
• Un signal sonore retentit
par intermittence.
•
•
Assurez-vous que la température de l’eau de l’arrivée ne dépasse pas 60 °C.
Éteignez l’appareil et rallumez-le.
Dysfonctionnement technique
de l’appareil.
• Les voyants correspondant
aux touches du programme
clignotent 12 fois par intermittence.
• Un signal sonore retentit
par intermittence.
•
Éteignez l’appareil et rallumez-le.
Le niveau d’eau à l’intérieur de
l’appareil est trop élevé.
• Les voyants correspondant
aux touches du programme
clignotent 15 fois par intermittence.
• Un signal sonore retentit
par intermittence.
•
•
•
Éteignez l’appareil et rallumez-le.
Assurez-vous que les filtres sont propres.
Assurez-vous que le tuyau de sortie est installé à la bonne hauteur au-dessus du sol. Consultez les instructions d'installation.
L'appareil s'arrête et redémarre
plusieurs fois en cours de
fonctionnement.
•
Cela est normal. Cela vous garantit des résultats de lavage optimaux et des économies d'énergie.
Problème et code d'alarme
Cause et solution possibles
Le programme dure trop longtemps.
•
Petite fuite au niveau de la porte de l'appareil.
•
La porte de l'appareil est difficile à fermer.
•
Bruit de cliquetis ou de battement à l'intérieur de l'appareil.
•
L'appareil déclenche le disjoncteur.
•
Si vous avez sélectionné l'option de départ différé, annulez-le
ou attendez la fin du décompte.
Activer l'option Extra Power allonge la durée du programme.
•
L’appareil n’est pas d'aplomb. Desserrez ou serrez les pieds réglables (si disponibles).
La porte de l'appareil n'est pas centrée avec la cuve. Réglez le
pied arrière (si disponible).
•
L’appareil n’est pas d'aplomb. Desserrez ou serrez les pieds réglables (si disponibles).
De la vaisselle dépasse des paniers.
•
La vaisselle n'est pas correctement rangée dans les paniers.
Reportez-vous au manuel de chargement du panier.
Assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.
•
L'ampérage n'est pas suffisant pour alimenter tous les appareils
en cours de fonctionnement simultanément. Vérifiez l'ampérage
de la prise et la capacité du mètre, ou éteignez l'un des appareils qui sont en cours de fonctionnement.
Défaut électrique interne de l'appareil. Contactez un service
après-vente agréé.
•
Après avoir vérifié l'appareil, éteignez puis rallumezle. Si le problème persiste, contactez le service
après-vente agréé.
Pour les codes d'alarme ne figurant pas dans le
tableau, contactez le service après-vente agréé.
AVERTISSEMENT! Nous vous
conseillons de ne pas utiliser l'appareil
tant que le problème n'a pas été
entièrement résolu. Débranchez
l’appareil et ne le rebranchez pas tant
que vous n’êtes pas certain qu’il
fonctionne correctement.
LES RÉSULTATS DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE NE SONT PAS SATISFAISANTS
Problème
Résultats de lavage insatisfaisants.
Cause et solution possibles
•
•
•
•
Reportez-vous aux chapitres « Utilisation quotidienne »,
« Conseils » et au manuel de chargement du panier.
Utilisez un programme de lavage plus intense.
Activez l'option Extra Power pour améliorer les résultats de
lavage du programme sélectionné.
Nettoyez les jets des bras d'aspersion et le filtre. Reportezvous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
45
Problème
Résultats de séchage insatisfaisants.
Cause et solution possibles
•
•
•
•
•
•
Il y a des traînées blanchâtres ou
pellicules bleuâtres sur les verres
et la vaisselle.
•
•
La quantité de liquide de rinçage libérée est trop importante.
Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur un
niveau plus faible.
La quantité de produit de lavage est excessive.
Il y a des taches et traces de
gouttes d'eau séchées sur les
verres et la vaisselle.
•
L'intérieur de l'appareil est humide.
•
Ceci n'est pas un défaut de l'appareil. De l'air humide se condense sur les parois de l'appareil.
Mousse inhabituelle en cours de
lavage.
•
Utilisez uniquement des produits de lavage spécialement
conçus pour les lave-vaisselle.
Il y a une fuite dans le distributeur de liquide de rinçage. Faites appel à un service après-vente agréé.
Traces de rouille sur les couverts.
•
Il y a des résidus de détergent
dans le distributeur de produit de
lavage à la fin du programme
•
•
•
•
•
•
Odeurs à l'intérieur de l'appareil.
46
La vaisselle est restée trop longtemps à l'intérieur de l'appareil, porte fermée. Activez l'option AirDry pour définir l'ouverture automatique de la porte et améliorer les performances
de séchage.
Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage du liquide de
rinçage n'est pas suffisant. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage ou réglez le niveau de liquide de rinçage sur
un niveau plus élevé.
Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en cause.
Nous vous recommandons de toujours utiliser du liquide de
rinçage, même si vous utilisez déjà des pastilles tout en 1.
Les articles en plastiques peuvent avoir besoin d'être essuyés.
Le programme ne possède pas de phase de séchage. Reportez-vous au chapitre « Présentation des programmes ».
•
•
La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffisante.
Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur un
niveau plus élevé.
Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en cause.
Il y a trop de sel régénérant dans l'eau utilisée pour le lavage.
Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur d'eau ».
Les couverts en argent et en acier inoxydable ont été placés
ensemble. Évitez de placer les couverts en argent et en acier
inoxydable les uns à côté des autres.
La pastille de détergent est restée coincée dans le distributeur de produit de lavage, qui n'a donc pas été entièrement
éliminée par l'eau.
L'eau ne peut pas éliminer le détergent du distributeur de
produit de lavage. Assurez-vous que les bras d'aspersion ne
sont pas bloqués ou obstrués.
Assurez-vous que la vaisselle dans les paniers ne bloquent
pas l'ouverture du couvercle du distributeur de liquide de rinçage.
Reportez-vous au chapitre « Nettoyage intérieur ».
Lancez le programme Machine Care avec un agent détartrant
ou un produit de nettoyage conçu pour les lave-vaisselle.
Problème
Dépôts calcaires sur la vaisselle,
dans la cuve et à l'intérieur de la
porte.
Cause et solution possibles
•
•
•
•
•
•
•
•
Vaisselle ternie, décolorée ou
ébréchée.
•
•
•
Le niveau de sel régénérant est bas, vérifiez le voyant de remplissage.
Le bouchon du réservoir de sel régénérant est dévissé.
L'eau de votre arrivée est dure. Reportez-vous au chapitre
« Adoucisseur d'eau ».
Utilisez du sel régénérant et sélectionner la régénération de
l'eau même si vous utilisez des pastilles tout-en-un. Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur d'eau ».
Lancez le programme Machine Care avec un détartrant conçu pour les lave-vaisselle.
Si des dépôts de calcaire persistent, nettoyez l'appareil avec
un nettoyant spécial pour le détartrage de l'appareil.
Testez différents produits de lavage.
Contactez le fabricant du produit de lavage.
Assurez-vous de ne placer dans l'appareil que des articles
adaptés au lave-vaisselle.
Chargez et déchargez le panier avec précautions. Reportezvous au manuel de chargement du panier.
Placez les objets délicats dans le panier supérieur.
Reportez-vous aux chapitres « Avant
la première utilisation »,
« Utilisation quotidienne » ou
« Conseils » pour connaître les autres
causes probables.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / hauteur / profondeur
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
Branchement électrique 1)
Tension (V)
220 - 240
Fréquence (Hz)
50
Pression de l'arrivée d'eau
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Arrivée d'eau
Eau froide ou eau chaude 2)
max. 60 °C
Capacité
Couverts
14
Consommation électrique
Mode « Veille » (W)
5.0
Mode « Éteint » (W)
0.50
1) Reportez-vous à la plaque signalétique pour d'autres valeurs.
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple panneaux solaires), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
47
LIEN VERS LA BASE DE DONNÉES EPREL DE
L’UE
Le code QR présent sur l’étiquette énergétique
fournie avec l’appareil contient un lien Web
permettant d’enregistrer cet appareil dans la base
de données EPREL de l’UE. Conservez l’étiquette
énergétique à titre de référence avec le manuel
d’utilisation et tous les autres documents fournis
avec cet appareil.
Il est possible de trouver des informations relatives
aux performances du produit dans la base de
données EPREL de l’EU grâce au lien https://
eprel.ec.europa.eu avec le nom du modèle et le
numéro de produit se trouvant sur la plaque
signalétique de l’appareil. Reportez-vous au
chapitre « Description du produit ».
Pour des informations plus détaillées sur l’étiquette
énergétique, consultez le site
www.theenergylabel.eu.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
48
*
156939120-A-092020
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement