Electrolux EEG47300L Brugermanual

Electrolux EEG47300L Brugermanual
EEG47300L
DA
FI
Opvaskemaskine
Astianpesukone
Brugsanvisning
Käyttöohje
2
26
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET..................................................... 6
4. KONTROLPANEL...............................................................................................7
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE........................................................................... 7
6. PROGRAMVALG................................................................................................9
7. GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER .......................................................... 11
8. DAGLIG BRUG.................................................................................................14
9. RÅD OG TIPS...................................................................................................17
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................... 18
11. FEJLFINDING.................................................................................................20
12. PRODUKTDATABLAD................................................................................... 24
13. YDERLIGERE TEKNISKE OPLYSNINGER...................................................24
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen,
mens lågen er åben.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer.
– af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være
mellem 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Følg det maksimale antal af 13 kuverter.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Anbring bestikket i bestikkurven, så de skarpe ender
vender nedad, eller læg dem i bestikskuffen i en
vandret position, så de skarpe ender vender nedad.
Lad ikke apparatet stå uden opsyn med åben luge, da
nogen ved et uheld kan træde på den.
Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten
inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at
rengøre apparatet.
Hvis apparatet har ventilationsåbninger i bunden, må
de ikke tildækkes af f.eks. et tæppe.
Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp
af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt
må ikke genbruges.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Brug ikke apparatet, inden det
monteres i den indbyggede struktur,
pga. sikkerhed.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0
°C.
Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
DANSK
•
•
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Dette apparat er forsynet med et 13
A-netstik. Hvis sikringen i netstikket
skal udskiftes, skal du bruge en
sikring på 13 A ASTA (BS 1362) (kun
Storbritannien og Irland).
2.3 Tilslutning, vand
•
•
•
•
Beskadig ikke vandslangerne.
Før du slutter til nye rør, rør, der ikke
har været brugt i lang tid, hvor der er
udført reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmålere
osv.), skal du lade vandet løbe, indtil
det er klart og rent.
Sørg for, at der ikke er synlige
vandlækager under og efter første
brug af apparatet.
Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt
elkabel.
2.4 Brug
•
•
•
•
•
•
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Opvaskemidler er farlige. Følg
sikkerhedsanvisningen på
vaskemidlets emballage.
Drik og leg ikke med vandet i
apparatet.
Tag ikke opvasken ud af apparatet,
før opvaskeprogrammet er slut. Der
kan være nogle rester tilbage på
tallerknerne.
Undgå at sidde eller stå på apparatets
åbne låge.
Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
2.5 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.6 Bortskaffelse
•
ADVARSEL!
Højspænding.
Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
vandhanen straks lukkes, og stikket
tages ud af stikkontakten. Kontakt det
5
autoriserede servicecenter for at få
udskiftet tilløbsslangen.
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
6
www.electrolux.com
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Øverste spulearm
Nederste spulearm
Filtre
Mærkeplade
Saltbeholder
Udluftning
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor er et lys, der vises på
gulvet under maskinens låge.
•
•
•
Når programmet starter, tændes den
røde lampe og forbliver tændt under
hele programmet.
Når programmet er afsluttet, tændes
der et grønt lys.
Når der er en fejl på maskinen, blinker
det røde lys.
6
5
7
8
9
10
11
4
3
Beholder til afspændingsmiddel
Beholder til vaskemiddel
Bestikkurv
Nederste kurv
Øverste kurv
Beam-on-Floor slås fra, når
maskinen slukkes.
Når AirDry aktiveres under
tørringsfasen, er
projektionen på gulvet
muligvis ikke helt synlig.
Kontrollér betjeningspanelet
for at se, om programmet er
slut.
DANSK
7
4. KONTROLPANEL
1
1
2
3
4
2
4
3
Tænd/Sluk-knap
Delay Start-knap
Display
MY TIME-valglinje
5
6
5 EXTRAS-knapper
6 AUTO Sense-knap
4.1 Display
C. Indikator for tid
B
A
4.2 ECOMETER
C
ECOMETER indikerer, hvordan
programvalget påvirker energi- og
vandforbruget. Jo flere linjer er tændt,
des lavere er forbruget.
B
A. ECOMETER
B. Lamper
indikerer det mest miljøvenlige
programvalg til normalt beskidt snavs.
4.3 Lamper
Indikator
Forløb
Kontrollampe for skyllemiddel. Lyser, når beholderen til skyllemiddel
skal genfyldes. Se "Før ibrugtagning".
Kontrollampe for salt. Er tændt, når saltbeholderen skal genfyldes. Se
"Før ibrugtagning".
Machine Care-kontrollampe. Den er tændt, når apparatet har brug for
indvendig rengøring med Machine Care-programmet. Se "Vedlige‐
holdelse og rengøring"..
Lampe for tørretrin. Den er tændt, når et program med tørretrinnet er
valgt. Den blinker, når tørretrinnet er i gang. Se under "Program‐
valg".
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
1. Sørg for, at blødgøringsanlæggets
aktuelle niveau svarer til
www.electrolux.com
vandforsyningens hårdhed. Hvis
ikke, bør du justere niveauet for
blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til
afspændingsmiddel.
4. Åbn for vandhanen.
5. Start programmet 30min for at fjerne
rester fra fremstillingsprocessen.
Brug ikke opvaskemiddel, og fyld
ikke service i kurvene.
Efter at have startet programmet
genfylder apparatet resinen i
vandblødgøringsanlægget i op til 5
minutter. Opvaskefasen starter først, når
denne procedure er afsluttet. Proceduren
gentages periodisk.
5.1 Saltbeholderen
FORSIGTIG!
Brug groft salt, der kun er
beregnet til
opvaskemaskiner. Fint salt
øger risikoen for korrosion.
FORSIGTIG!
Der kan løbe vand og salt ud
af saltbeholderen, når du
fylder den. Start øjeblikkeligt
et program, efter du har fyldt
saltbeholderen, for at
forhindre korrosion.
5.2 Sådan fyldes beholderen til
afspændingsmiddel
A DB
M AX
3 2
+
1
Saltet bruges til at gøre
blødgøringsanlægget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i daglig
brug.
6. Drej hætten på saltbeholderen med
uret for at lukke saltbeholderen.
4
8
-
Sådan fyldes saltbeholderen
1. Drej hætten på saltbeholderen mod
uret, og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen med 1 kg salt
(indtil den er fuld).
4. Ryst forsigtigt tragten i dens håndtag
for at få de sidste korn indeni.
5. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.
C
FORSIGTIG!
Brug kun
afspændingsmiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.
1. Tryk på udløserknappen (D) for at
åbne låget (C).
2. Hæld afspændingsmidlet i
beholderen (A), indtil væsken når
niveauet 'max' for påfyldning.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op
med en sugende klud, så der ikke
dannes for meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at
udløserknappen låses på plads.
DANSK
9
Du kan stille vælgerknappen
for mængden (B) mellem
position 1 (laveste mængde)
og position 4 eller 6 (største
mængde).
6. PROGRAMVALG
6.1 MY TIME
Ved brug af MY TIME-valglinjen kan du
vælge et passende opvaskeprogram
baseret på programvarigheden, fra 30
minutter til fire timer.
af energi og vandforbrug til service
og bestik med normalt snavs. Dette
er standardprogrammet, som
anvendes til test.
6.2 EXTRAS
Du kan justere programvalget til dine
behov ved at aktivere EXTRAS.
ExtraPower
A
A. •
•
B.
C.
D.
E.
B
C
D
E
30min er det korteste program
(30min), der er velgnet til opvask
med frisk og let snavs.
Forskyl (15min) er et
program til at skylle madrester af
tallerkener. Det forhindrer
dannelsen af lugte i apparatet.
Brug ikke opvaskemiddel til dette
program.
1h er et program, der er velegnet til
en opvask med frisk og lettere tørt
snavs.
90min er et program, der er velegnet
til opvask og tørring af normalt
snavsede genstande.
2h 40min er et program, der er
velegnet til opvask og tørring af
meget snavsede genstande.
ECO er det længste program (4h),
der tilbyder den mest effektive brug
ExtraPower forbedrer
opvaskeresultaterne af det valgte
program. Tilvalget øger
opvasketemperaturen og -varigheden.
GlassCare
GlassCare yder særlig pleje til en
delikat opvask. Tilvalget forhindrer
hurtige ændringer i
opvasketemperaturen af det valgte
program og reducerer det til 45 °C. Dette
beskytter især glas mod skader.
6.3 AUTO Sense
AUTO Sense-programmet justerer
automatisk opvaskeprogrammet til
opvasketypen.
Apparatet registrerer graden af snavs og
mængden af tallerkener i kurvene. Det
justerer temperaturen og mængden af
vand samt opvaskens varighed.
10
www.electrolux.com
6.4 Programoverblik
Program
Fyldningens Grad af
art
snavs
Programtrin
EXTRAS
30min
•
•
•
•
•
•
•
•
Opvask 50 °C
Mellemskyl
Endelig skylning
45 °C
AirDry
•
Frisk
Alle typer
opvask
•
Alle gra‐
der af
snavs
•
Forvask
EXTRAS gælder
ikke for dette pro‐
gram.
•
•
Service
Bestik
•
•
Frisk
Lettere
tørt
•
•
•
Opvask 60 °C
Mellemskyl
Endelig skylning
50 °C
AirDry
•
•
ExtraPower
GlassCare
Opvask 60 °C
Mellemskyl
Endelig skylning
55 °C
Tørring
AirDry
•
•
ExtraPower
GlassCare
Forvask
Opvask 60 °C
Mellemskyl
Endelig skylning
60 °C
Tørring
AirDry
•
•
ExtraPower
GlassCare
Forvask
Opvask 50 °C
Mellemskyl
Endelig skylning
55 °C
Tørring
AirDry
•
•
ExtraPower
GlassCare
•
90min
2h 40min
•
•
•
•
Service
Bestik
Gryder
Pander
•
•
•
•
•
•
Service
Bestik
Gryder
Pander
•
Normal
Lettere
tørt
•
•
•
•
•
•
Normalt til •
kraftigt
•
Tørt
•
•
•
•
ECO
•
•
•
•
Service
Bestik
Gryder
Pander
•
•
Normal
Lettere
tørt
•
•
•
•
•
•
AUTO
Sense
Machine
Care
ExtraPower
GlassCare
•
Forskyl
1h
Service
Bestik
•
•
•
•
•
Service
Bestik
Gryder
Pander
Tom ma‐
skine
Programmet
justeres til al‐
le slags
snavs.
Programmet
rengør appa‐
ratets indersi‐
de.
•
•
•
•
•
•
Forvask
EXTRAS gælder
Opvask 50 - 60 °C ikke for dette pro‐
Mellemskyl
gram.
Endelig skylning
60 °C
Tørring
AirDry
•
•
•
•
Opvask 70 °C
Mellemskyl
Slutskylning
AirDry
EXTRAS gælder
ikke for dette pro‐
gram.
DANSK
11
Forbrugsværdier
Program 1)
Vand (l)
Energi (kWh)
Varighed (min)
30min
9.4 -11.4
0.57 - 0.69
30
Forskyl
3.7 - 4.5
0.02 - 0.05
15
1h
9.3 - 11.4
0.82 - 0.94
60
90min
9.1 - 11.1
1.01 - 1.13
90
2h 40min
9.2 - 11.2
0.96 - 1.08
160
9.9
0.821
240
AUTO Sense
8.2 - 11.2
0.67 - 1.08
120 - 170
Machine Care
8.4 - 10.2
0.60 - 0.71
60
ECO
1) Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding,
tilvalg og opvaskens størrelse.
Oplysninger til testinstitutter
For at modtage den nødvendige
information til udførelse af ydelsestests
(f.eks. i overensstemmelse med
EN60436) bedes du sende en e-mail til:
I din anmodning bedes du inkludere
produktnummerkoden (PNC), der står på
typeskiltet.
Hvis du har andre spørgsmål om din
opvaskemaskine, bedes du se
servicebogen, der fulgte med dit apparat.
info.test@dishwasher-production.com
7. GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER
Du kan konfigurere apparatet ved at
ændre de grundlæggende indstillinger
efter dine behov.
Num‐
mer
Indstillinger
Værdier
Beskrivelse1)
1
Vandets hård‐
hed
Fra niveau 1L
til niveau 10L
(standard: 5L)
Juster niveauet af blødgøringsanlægget i
henhold til vandets hårdhed.
2
Meddelelse om On (standard)
skyllemiddel
Off
tomt
Aktivere eller deaktivere indikatoren for
skyllemiddel.
3
Slutlyd
On
Off (standard)
Aktivere eller deaktivere lydsignalet for
slutningen af et program.
4
Automatisk
døråbner
On (standard)
Off
Aktiver eller deaktiver AirDry.
12
www.electrolux.com
Num‐
mer
Indstillinger
Værdier
Beskrivelse1)
5
Panelsignaler
On (standard)
Off
Aktivere eller deaktivere lyden af knap‐
perne, når der trykkes på dem.
6
Senest valgte
program
On
Off (standard)
Aktivere eller deaktivere det automatiske
valg af de senest anvendte programmer
og tilvalg.
1) Se oplysningerne i dette kapitel for flere detaljer.
Du kan ændre de grundlæggende
indstillinger i indstillingstilstand.
en negativ virkning på
opvaskeresultaterne og på apparatet.
Når apparatet er i indstillingstilstand,
repræsenterer linjerne af ECOMETER
tilgængelige indstillinger. For hver
indstilling blinker en dedikeret linje af
ECOMETER.
Jo højere indholdet af disse mineraler er,
desto hårdere er vandet. Vandets
hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer.
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter
det lokale vands hårdhedsgrad.
Oplysning om vandets hårdhedsgrad fås
hos det lokale vandværk. Det er vigtigt at
vælge det rette niveau for
blødgøringsanlægget for at sikre gode
vaskeresultater.
Rækkefølgen af de grundlæggende
indstillinger præsenteret i tabellen er
også rækkefølgen af indstillingerne på
ECOMETER:
Blødgøring af hårdt vand
øger vand- og
energiforbruget samt
programvarigheden. Jo
højere niveau af
vandblødgørelse, des højere
forbrug og længere
varighed.
1 2 3 4 5 6
7.1 Blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner mineraler
fra vandforsyningen, som ellers kan have
Vandets hårdhed
Tyske grader
(°dH)
Franske gra‐
der (°fH)
mmol/l
Clarke-gra‐
der
Blødgøringsan‐
læggets niveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
DANSK
Tyske grader
(°dH)
Franske gra‐
der (°fH)
mmol/l
Clarke-gra‐
der
Blødgøringsan‐
læggets niveau
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Uanset den type opvaskemiddel, der
anvendes, skal den rette
vandhårdhedsgrad indstilles for at
holde kontrollampen for påfyldning af
salt aktiv.
Multitabs med salt er ikke
tilstrækkeligt effektive til at
blødgøre hårdt vand.
7.2 Meddelelse om manglende
afspændingsmiddel
Der udsendes også
lydsignaler, når der opstår
en fejl i apparatet.
Signalerne kan ikke slås fra.
7.4 AirDry
AirDry forbedrer tørreresultaterne.
Apparatlågen åbnes automatisk under
tørrefasen og forbliver på klem.
Afspændingsmiddel hjælper med at tørre
tallerkener og fade, uden at de får pletter
og striber. Det frigøres automatisk under
den varme skyllefase.
Når afspændingsmiddelbeholderen er
tom, tændes indikatoren for
afspændingsmiddel for at meddele, at
der skal påfyldes afspændingsmiddel.
Hvis tørreresultaterne er tilfredsstillende
med kun brug af multitabs, er det muligt
at deaktivere notifikationen for påfyldning
af afspændingsmiddel. Brug dog altid
afspændingsmiddel for at opnå den
bedste tørring.
Hvis du bruger standardopvaskemiddel
eller multitabs uden afspændingsmiddel,
skal du aktivere meddelelsen for at holde
indikatoren for påfyldning af
afspændingsmiddel aktiv.
7.3 Slutlyd
Du kan aktivere et lydsignal, der
udsendes, når programmet er færdigt.
AirDry aktiveres automatisk med alle
programmer undtagen Forskyl.
FORSIGTIG!
Forsøg ikke at lukke
apparatets låge inden for 2
minutter efter automatisk
åbning. Det kan skade
apparatet.
FORSIGTIG!
Hvis børn har adgang til
apparatet, anbefaler vi at
deaktivere AirDry. Den
automatisk åbning af lugen
kan udgøre en fare.
13
14
www.electrolux.com
Når AirDry åbner lugen, er
Beam-on-Floor muligvis ikke
helt synlige. Kig på
betjeningspanelet for at se,
om programmet er færdigt.
7.5 Panelsignaler
Knapperne på betjeningspanelet laver en
kliklyd, når du trykker på dem. Du kan
deaktivere denne lyd.
7.6 Senest valgte program
Du kan indstille det automatiske valg af
de senest anvendte programmer og
tilvalg.
Det seneste program, der blev afsluttet
inden apparatets sluk, bliver gemt. Det
vælges derefter automatisk, efter du har
tændt apparatet.
Når det seneste programvalg er
deaktiveret, er standardprogrammet
ECO.
7.7 Indstillingsfunktion
Sådan navigeres der i
indstillingstilstand
Du kan navigere i indstillingstilstand ved
hjælp af MY TIME-valglinjen.
A
B
C
A. Forrige-knap
B. OK-knap
C. Næste-knap
Brug Forrige og Næste til at skifte
mellem de grundlæggende indstillinger
og for at ændre deres værdi.
Brug OK for at gå ind i den valgte
indstilling og for at bekræfte ændring af
dens værdi.
Sådan åbnes indstillingstilstand
Du kan gå ind i indstillingstilstand, inden
du starter et program. Du kan ikke gå ind
i indstillingstilstand, mens programmet
kører.
Tryk og hold
og
nede
samtidigt i ca. 3 sekunder for at gå ind i
indstillingstilstand.
Lampen relateret til Forrige, OK og
Næste er tændt.
Sådan ændres en indstilling
Kontrollér, at apparatet er i
indstillingstilstand.
1. Brug Forrige eller Næste til at vælge
linjen af ECOMETER dedikeret til
den ønskede indstilling.
• Linjen af ECOMETER dedikeret til
den valgte indstilling blinker.
• Displayet viser den aktuelle
indstillingsværdi.
2. Tryk på OK for at åbne indstillingen.
• Linjen af ECOMETER dedikeret til
den valgte indstilling er tændt. De
andre linjer er slukkede.
• Den nuværende indstillingsværdi
blinker.
3. Tryk på Forrige eller Næste for at
ændre værdien.
4. Tryk på OK for at bekræfte
indstillingen.
• Den nye indstilling er gemt.
• Apparatet vender tilbage til listen
over grundlæggende indstillinger.
5. Tryk og hold
og
nede
samtidigt i ca. 3 sekunder for at
afslutte indstillingstilstand.
Apparatet vender tilbage til programvalg.
De gemte indstillinger forbliver, indtil du
ændrer dem igen.
8. DAGLIG BRUG
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på , og hold den nede, indtil
apparatet tændes.
DANSK
3. Fyld saltbeholderen, hvis den er tom.
4. Fyld beholderen til skyllemiddel, hvis
den er tom.
5. Fyld kurvene.
6. Påfyld opvaskemiddel.
7. Valg og start af et program.
8. Luk vandhanen, når programmet er
færdigt.
8.1 Brug af opvaskemiddel
A
B
8.3 Sådan vælges og startes
programmet
Forskyl
1. For at vælge
Forskyl skal du
trykke på
og holde den nede i
3 sekunder.
• Lampen relateret til knappen er
tændt.
• ECOMETER er slukket.
• Displayet viser programmets
varighed.
2. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
8.4 Sådan aktiveres EXTRAS
C
1. Tryk på udløserknappen (B) for at
åbne låget (C).
2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver
eller tabletter i rummet til
opvaskemiddel (A).
3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille
mængde opvaskemiddel på den
inderste del af apparatets låge.
4. Luk lågen. Sørg for, at
udløserknappen låses på plads.
8.2 Sådan vælges og startes et
program med MY TIMEvalglinjen
1. Skub din finger over MY TIMEvalglinjen for at vælge et passende
program.
• Lampen relateret til det valgte
program er tændt.
• ECOMETER indikerer niveauet af
energi- og vandforbrug.
• Displayet viser programmets
varighed.
2. Aktiver gældende EXTRAS, om
ønsket.
3. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
15
1. Vælg et program med MY TIMEvalglinjen.
2. Tryk på knappen for det tilvalg, du
ønsker at aktivere.
• Lampen relateret til knappen er
tændt.
• Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
• ECOMETER indikerer det
opdaterede niveau af energi- og
vandforbrug.
Som standard skal tilvalg
slås til hver gang, inden du
starter et program.
Hvis det seneste
programvalg er aktiveret,
bliver de gemte tilvalg
automatisk aktiveret
sammen med programmet.
Dette tilvalg kan ikke slås til
eller fra, mens et program er
i gang.
Ikke alle tilvalg er kompatible
med hinanden.
Aktivering af tilvalg øger ofte
vand- og energiforbruget
samt programvarigheden.
8.5 Sådan starter du AUTO
Sense-programmet
1. Tryk på
.
16
www.electrolux.com
•
•
Lyset relateret til knappen er
tændt.
Displayet viser den længst mulige
programvarighed.
MY TIME og EXTRAS er
ikke gældende for dette
program.
2. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
Apparatet registrerer typen af opvask og
justerer et passende opvaskeprogram.
Under programmet fungerer sensorerne
adskillige gange, og det indledende
program kan blive reduceret.
8.6 Sådan kan du udskyde
programmets start
1. Vælg et program.
2. Tryk på
gentagne gange, indtil
displayet viser den ønskede
udskydelse (fra 1-24 timer).
Lampen relateret til knappen er tændt.
3. Luk apparatets låge for at starte
nedtællingen.
Mens nedtællingen er i gang, kan den
udskudte tid og programvalget ikke
ændres.
Når nedtællingen er slut, starter
programmet.
8.7 Hvordan du annullerer den
senere start, mens
nedtællingen er i gang
Tryk på , og hold den nede i ca. 3
sekunder.
Apparatet vender tilbage til programvalg.
Hvis du annullerer den
senere start, skal du vælge
programmet igen.
8.8 Sådan annulleres et
igangsat program
Tryk på , og hold den nede i ca. 3
sekunder.
Apparatet vender tilbage til programvalg.
Sørg for, at der er
opvaskemiddel i beholderen
til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.
8.9 Åbning af lågen, mens
apparatet er i gang
Hvis du åbner lågen, mens et program er
i gang, stopper apparatet. Det kan
påvirke energiforbruget og programmets
varighed. Efter du har lukket lågen,
fortsætter apparatet fra det sted, hvor det
blev afbrudt.
Hvis lågen er åben i mere
end 30 sekunder under
tørrefasen, afsluttes det
igangværende program. Det
sker ikke, hvis lågen åbnes
af AirDry-funktionen.
8.10 Auto Off-funktionen
Denne funktion sparer energi ved at
slukke for apparatet, når det ikke er i
drift.
Funktion går automatisk i gang:
• Når programmet er afsluttet.
• Efter 5 minutter, hvis et program ikke
var gået i gang.
8.11 Program slut
Når programmet er færdigt, viser
displayet 0:00.
Auto Off-funktionen slukker automatisk
for apparatet.
Alle knapper er inaktive, bortset fra tænd/
sluk-knappen.
DANSK
17
9. RÅD OG TIPS
9.1 Generel
Følg nedenstående tips for at sikre
optimale rengørings- og tørreresultater i
den daglige brug og for at hjælpe med at
beskytte miljøet.
•
•
•
•
•
•
Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
Forskyl ikke service i hånden. Vælg
om nødvendigt et program med
forskyl.
Brug altid hele kurveområdet.
Sørg for, at genstandene i kurvene
ikke rører eller dækker hinanden. Kun
da kan vandet nå helt ind til
tallerkenerne og vaske dem.
Du kan bruge opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt separat,
eller du kan bruge multitabs (f.eks.
''Alt-i-1''). Følg vejledningen på
pakningen.
Vælg et program i overensstemmelse
med typen af opvask og graden af
snavs. ECO tilbyder den mest
effektive brug af vand og
energiforbrug.
9.2 Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
•
•
•
•
Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel beregnet til
opvaskemaskine. Andre produkter
kan beskadige apparatet.
I områder med hårdt og meget hårdt
vand anbefaler vi at bruge almindeligt
opvaskemiddel (pulver, gelé, tabletter
uden ekstra midler),
afspændingsmiddel og salt separat for
at opnå optimale rengørings- og
tørreresultater.
Opvasketabletter opløses ikke helt
ved korte programmer. Det anbefales,
at du benytter opvasketabletter til
lange programmer for at undgå rester
af opvaskemidler på bordservicet.
Brug ikke mere end den angivne
mængde opvaskemiddel. Se
anvisningerne på opvaskemidlets
emballage.
9.3 Gør følgende, hvis du
ønsker at holde op med at
bruge multitabletter
Udfør følgende trin, inden du starter med
at bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel:
1. Indstil det højeste niveau for
blødgøringsanlæg.
2. Sørg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspændingsmiddel er
fuld.
3. Start programmet 30min. Tilføj ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke service i
kurvene.
4. Justér blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad, når
programmet er slut.
5. Justér doseringen af
afspændingsmiddel.
9.4 Før programmet startes
Inden du starter programmet, skal du
være sikker på, at:
•
•
•
•
•
•
•
Filtrene er rene og korrekt sat i.
Hætten til saltbeholderen er spændt.
Spulearmene ikke er tilstoppet.
Der er nok salt og afspændingsmiddel
(medmindre du bruger multitabletter).
Genstandene er lagt korrekt i
kurvene.
Det valgte program passer til
opvaskens art og graden af snavs.
Der anvendes den rette mængde
opvaskemiddel.
9.5 Fyldning af kurvene
•
•
•
•
•
Fyld kun opvaskemaskinen med
service/bestik/glas og andre dele,
som tåler maskinopvask.
Vask ikke genstande af træ, horn,
aluminium, tin og kobber i
opvaskemaskinen.
Vask ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe,
klude).
Fjern store madrester fra tallerkener.
Læg kogegrej med fastbrændt mad i
blød, inden det vaskes i apparatet.
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
Sørg for, at glas ikke rører hinanden.
Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at tingene ikke kan flytte sig frit.
Læg bestik og små ting i
bestikkurven.
Sørg for, at spulearmene kan bevæge
sig frit, før du starter et
opvaskeprogram.
2. Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
Efter programmet er
afsluttet, kan der stadigvæk
være vand på apparatets
indvendige overflader.
9.6 Tømning af kurvene
1. Lad servicet køle af, før du tager det
ud af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten inden
anden vedligeholdelse end
at køre programmet Machine
Care.
Tilsmudsede filtre og
tilstoppede spulearme
påvirker vaskeresultaterne
negativt. Kontrollér disse
elementer jævnligt og rengør
dem, om nødvendigt.
10.1 Machine Care
Machine Care er et program udviklet til at
rengøre apparatets inderside med
optimale resultater. Det fjerner
ophobninger af kalk og fedt.
Når apparatet registrerer behovet for
rengøring, lyser lampen . Start
Machine Care-programmet for at rengøre
apparatets inderside.
1. Brug en afkalker eller et
rengøringsprogram, der er udviklet
specifikt til opvaskemaskiner. Følg
vejledningen på pakningen. Fyld ikke
tallerkener i kurvene.
2. Tryk og hold
og
nede
samtidigt i ca. 3 sekunder.
Lamperne
og
blinker.Displayet
viser programvarigheden.
3. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
Når programmet er færdigt, er lampen
slukket.
10.2 Indvendig rengøring
•
•
•
Sådan starter du Machine
Care-programmet
Inden du starter Machine
Care-programmet, skal du
rense filtrene og
spulearmene.
•
Rengør apparatet omhyggeligt,
herunder lågens gummipakning, med
en blød og fugtig klud.
Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller opløsningsmidler,
skarpe redskaber, stærke kemikalier,
skurepulver eller opløsningsmidler.
Brug et rengøringsprodukt, der er
specifikt beregnet til opvaskemaskiner
mindst hver anden måned for at
bevare dit apparats ydeevne. Følg
omhyggeligt anvisningerne på
produktets emballage.
Start Machine Care-programmet for
en optimal opvask.
10.3 Udvendig rengøring
•
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
DANSK
•
•
19
Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel.
Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller opløsningsmidler.
10.4 Rengøring af filtre
Filtersystemet består af 3 dele.
C
B
A
5. Sørg for, at der ikke er madrester
eller snavs i eller omkring
bundkarrets kant.
6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg
for, at det sidder korrekt fast under
de 2 skinner.
1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det
ud.
7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade
filter (A). Drej det med uret, indtil det
klikker på plads.
2. Tag filteret (C) ud af filteret (B).
3. Tag det flade filter (A) ud.
4. Skyl filtrene.
20
www.electrolux.com
FORSIGTIG!
Hvis filtrene sidder forkert,
kan det give dårlige
opvaskeresultater og
beskadige apparatet.
redskab, som f.eks. en tandstikker, til
at fjerne partikler af snavs fra
hullerne.
10.5 Rengøring af den nederste
spulearm
Vi anbefaler, at du regelmæssigt rengør
den nederste spulearm for at undgå, at
snavs stopper hullerne til.
Tilstoppede huller kan resultere i
utilfredsstillende opvaskeresultater.
1. Træk den nedre spulearm opad for at
fjerne den.
3. Tryk spulearmen nedad for at
installere den igen.
2. Skyl spulearmen under rindende
vand. Brug et tyndt og spidst
11. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Forkert reparation af
apparatet kan udgøre en
fare for brugerens sikkerhed.
Eventuelle reparationer skal
udføres af kvalificeret
personale.
nødvendigt at kontakte et autoriseret
servicecenter.
Se nedenstående tabel for information
om mulige problemer.
Ved visse fejlfunktioner viser displayet en
alarmkode.
Størstedelen af de problemer, der kan
opstå, kan løses, uden at det er
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Du kan ikke tænde for ap‐
paratet.
•
•
Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sik‐
ringsdåsen.
DANSK
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Programmet starter ikke.
•
•
•
Apparatet fyldes ikke med
vand.
Displayet viser
eller
.
Apparatet tømmer ikke
vandet ud.
Displayet viser
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Overløbssikringen er ble‐
vet udløst.
21
Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere
indstillingen eller vente på, at nedtællingen er færdig.
Apparatet genfylder resinen i blødgøringsanlægget.
Det kan tage ca. 5 minutter.
Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det
lokale vandværk for at få disse oplysninger.
Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket eller
bøjet.
Kontrollér, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet.
Sørg for, at filteret i afløbsslangen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at det indvendige filtersystem ikke er til‐
stoppet.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller
bøjet.
•
Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret service‐
center.
•
Det er normalt. Det giver optimale rengøringsresulta‐
ter og energibesparelser.
Programmet varer for læn‐ •
ge.
•
Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere
den eller vente på, at nedtællingen er færdig.
Aktivering af tilvalg kan øge programmets varighed.
Den resterende tid på dis‐
playet øges og springer
næsten hen til slutningen
af programvarigheden.
Dette er ikke en fejl. Apparatet fungerer korrekt.
Displayet viser
.
Apparatet stopper og star‐
ter flere gange under drift.
•
Lille lækage fra apparatets •
låge.
•
Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de juster‐
bare ben (hvis relevant).
Apparatets låge står ikke centralt på karret. Indstil
det bageste ben (hvis relevant).
Apparatets låge er svær at •
lukke.
•
Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de juster‐
bare ben (hvis relevant).
Dele af bordservicet stikker ud fra kurvene.
Raslende eller bankende
•
lyde indvendigt fra appara‐
tet.
•
Bordservicet ligger ikke ordentligt i kurvene. Se bro‐
churen til fyldning af kurve.
Sørg for, at spulearmene kan rotere frit.
22
www.electrolux.com
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Apparatet udløser afbryde‐ •
ren.
Strømstyrken er utilstrækkelig til at forsyne alle an‐
vendte apparater samtidigt. Kontrollér kontaktstrøm‐
styrken og målerens kapacitet eller sluk for et af de
anvendte apparater.
Intern elektrisk fejl i apparatet. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
•
Når du har kontrolleret apparatet, skal du
slukke og tænde for apparatet. Kontakt
et autoriseret servicecenter, hvis
problemet opstår igen.
Kontakt et autoriseret servicecenter i
forbindelse med alarmkoder, der ikke er
beskrevet i tabellen.
11.1 Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Problemer
Mulig årsag og løsning
Dårlig opvask.
•
•
•
•
Dårlig tørring.
•
•
•
•
•
•
Der er hvidlige striber eller
en blålig belægning på glas
og service.
•
Der er pletter og tørre vand‐
dråber på glas og tallerke‐
ner.
•
•
•
Apparatets inderside er våd. •
Se "Daglig brug", "Råd og tips" og brochuren til
fyldning af kurv.
Brug mere intensivt opvaskeprogram.
Aktiver tilvalget ExtraPower for at forbedre opva‐
skeresultaterne af et valgt program.
Rengør spulearmens dyser og filter. Se "Vedlige‐
holdelse og rengøring"..
Bordservice blev efterladt for længe i det lukkede
apparat. Aktiver AirDry for at indstille den automati‐
ske åbning af lugen og for at forbedre tørringen.
Der er intet afspændingsmiddel, eller der er ikke
blevet doseret nok afspændingsmiddel. Fyld behol‐
deren til skyllemiddel, eller indstil skyllemidlets ni‐
veau til et højere niveau.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel, selv
sammen med multitabletter.
Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande
med et viskestykke.
Programmet har intet tørretrin. Se under "Pro‐
gramoverblik".
Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt afspæn‐
dingsmiddelniveauet til et lavere niveau.
Der er for meget opvaskemiddel.
Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt afspæn‐
dingsmiddelniveauet til et højere niveau.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Det er ikke en fejl i apparatet. Fugtig luft kondense‐
rer på apparatsiderne.
DANSK
Problemer
23
Mulig årsag og løsning
Usædvanlig skum under op‐ •
vask.
•
Brug opvaskemiddel beregnet til opvaskemaskiner.
Der er en lækage i beholderen til afspændingsmid‐
del. Kontakt et autoriseret servicecenter.
Spor af rust på bestik.
Der er for meget salt i det vand, der bruges til op‐
vask. Se "Blødgøringsanlægget".
Bestik af sølv og rustfrit stål blev anbragt sammen.
Undgå at placere genstande af sølv og rustfrit stål i
nærheden af hinanden.
•
•
Der er rester af opvaskemid‐ •
del i beholderen i slutningen
af programmet.
•
•
Opvasketabletten sad fast i beholderen og blev
derfor ikke helt opløst.
Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra behol‐
deren. Sørg for, at spulearmene ikke er blokeret el‐
ler tilstoppet.
Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer
låget på beholderen til opvaskemiddel i at blive åb‐
net.
Lugte i apparatet.
•
•
Se "Indvendig rengøring".
Start Machine Care-programmet med en afkalker
eller et rengøringsprodukt beregnet til opvaskema‐
skiner.
Kalkaflejringer på bordser‐
vice, på karret og på lågens
inderside.
•
•
•
Saltniveauet er lavt, kontroller påfyldningslampen.
Hætten til saltbeholderen er løs.
Vandet fra hanen er hårdt. Se "Blødgøringsan‐
lægget".
Brug salt og indstil regenerering af vandets blødgø‐
ringsanlæg, selv når der anvendes multitabs. Se
"Blødgøringsanlægget".
Start Machine Care-programmet med en afkalker
beregnet til opvaskemaskiner.
Hvis der stadigvæk er kalkaflejringer, bør du rengø‐
re apparatet med rengøringsmidler, der er beregnet
specifikt til dette formål.
Prøv et andet opvaskemiddel.
Kontakt producenten af opvaskemidlet.
•
•
•
•
•
Mat, affarvet eller krakeleret
bordservice.
•
•
•
•
Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme
i opvaskemaskine, der bliver vasket i apparatet.
Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyld‐
ning af kurve.
Læg de sarte ting i øverste kurv.
Aktiver tilvalget GlassCare for at sikre speciel pleje
af glas og sarte genstande.
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd og
tips" for andre mulige
årsager.
24
www.electrolux.com
12. PRODUKTDATABLAD
Varemærk
Electrolux
Model
EEG47300L 911536486
Nominel kapacitet (standardindstillinger for sted)
13
Energieffektivitetsklasse
A+++
Energiforbrug i kWh/år på grundlag af 280 normale 234
opvaskecyklusser med maskinen tilsluttet koldt vand
og til forbrug i laveffekttilstandene. Det faktiske ener‐
giforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyt‐
tes.
Den normale opvaskecyklus' energiforbrug (kWh)
0.821
Elforbrug i slukket tilstand (W)
0.50
Elforbrug i left on-tilstand (W)
5.0
Vandforbrug i liter/år på grundlag af 280 normale op‐ 2772
vaskecyklusser. Det faktiske vandforbrug afhænger
af, hvorledes maskinen benyttes
Tørreevneklasse på skalaen A (mest effektiv) til G
(mindst effektiv)
A
"Normalprogrammet" er den normale opvaskecyk‐
lus, som energimærket og oplysningsskemaet hen‐
viser til, at dette program er egnet til opvask af nor‐
malt snavset service, og at det er det mest effektive
program med hensyn til det kombinerede energi- og
vandforbrug for den pågældende type service. Det
angives som "øko"-program.
ECO
Programvarigheden for den normale opvaskecyklus
i minutter
240
Varigheden af left on-tilstanden (min)
1
Emission af luftbåren støj udtrykt som (dB(A) re 1
pW)
42
Model beregnet til indbygning J/N
Ja
13. YDERLIGERE TEKNISKE OPLYSNINGER
Mål
Bredde/højde/dybde (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Tilslutning, el 1)
Spænding (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Min. / maks.
bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vandforsyningens tryk
DANSK
Vandtilførsel
Koldt vand eller varmt vand 2)
25
maks. 60 °C
1) Se typeskiltet for andre værdier.
2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere), bruges tilslutning
til varmt vand for at spare på energien.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
26
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 27
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 28
3. LAITTEEN KUVAUS.........................................................................................30
4. KÄYTTÖPANEELI............................................................................................ 31
5. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 31
6. OHJELMAN VALINTA...................................................................................... 33
7. PERUSASETUKSET ....................................................................................... 35
8. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................39
9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................40
10. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................. 42
11. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 44
12. TUOTESELOSTEELLA.................................................................................. 48
13. TEKNISET LISÄTIEDOT................................................................................ 48
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
27
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laitteen luukku on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön
aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
Noudata astiaston maksimimäärää 13 .
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät
alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon
vaakasuunnassa terävät päät alaspäin.
Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei astu kukaan vahingossa.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät
saa olla maton yms. peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle
0 °C.
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
SUOMI
•
•
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Laitteessa on 13 A pistoke. Jos
pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä vain 13 A ASTA (BS
1362) sulaketta (koskee vain IsoaBritanniaa ja Irlantia).
2.3 Vesiliitäntä
•
•
•
•
Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Anna veden valua, kunnes se on
puhdasta ja kirkasta ennen uusien
putkien liittämistä, kun putkia ei ole
käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden
jälkeen tai kun uusia laitteita
(vesimittarit, jne.) on asennettu.
Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.
29
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
2.4 Käyttö
•
•
•
•
•
•
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Konetiskiaineet ovat vaarallisia.
Noudata pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeita.
Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioihin
voi jäädä hiukan pesuainetta.
Älä istu tai seiso laitteen avoimen
luukun päällä.
Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
2.5 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
VAROITUS!
Vaarallinen jännite.
Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje
heti vesihana ja irrota pistoke
verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
30
www.electrolux.com
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Ylempi suihkuvarsi
Alempi suihkuvarsi
Suodattimet
Arvokilpi
Suolasäiliö
Tuuletusaukko
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor-valo heijastuu lattiaan
laitteen luukun alapuolelle.
•
•
•
Kun ohjelma käynnistyy, punainen
merkkivalo syttyy ja se pysyy päällä
ohjelman keston ajan.
Kun ohjelma päättyy, vihreä
merkkivalo syttyy.
Jos laitteessa on toimintahäiriö,
punainen merkkivalo vilkkuu.
6
5
7
8
9
10
11
4
3
Huuhtelukirkastelokero
Pesuainelokero
Ruokailuvälinekori
Alakori
Yläkori
Beam-on-Floor-toiminto
sammuu, kun laite kytketään
pois toiminnasta.
Kun AirDry on toiminnassa
kuivausvaiheen aikana,
heijastus ei välttämättä näy
kokonaan lattiassa. Tarkista
ohjelman päättyminen
käyttöpaneelista.
SUOMI
31
4. KÄYTTÖPANEELI
1
1
2
3
4
2
4
3
Virtapainike
Delay Start -painike
Näyttö
MY TIME -valintapalkki
5
6
5 EXTRAS painikkeet
6 AUTO Sense -painike
4.1 Näyttö
4.2 ECOMETER
A
B
C
B
A. ECOMETER
B. Merkkivalot
C. Kello
ECOMETER ilmoittaa, miten ohjelman
valinta vaikuttaa energian- ja
vedenkulutukseen. Mitä enemmän
palkkeja on näkyvissä, sitä pienempi
kulutus on.
ilmoittaa ympäristöystävällisimmän
ohjelman normaalilikaisille astioille.
4.3 Merkkivalot
Merkkivalo
Kuvaus
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Palaa, kun huuhtelukirkastelokeron
täyttö on tarpeen. Katso kohta "Käyttöönotto".
Suolan merkkivalo. Palaa, kun suolasäiliön täyttö on tarpeen. Katso
kohta "Käyttöönotto".
Machine Care -merkkivalo. Palaa, kun laitteen sisäosan puhdistus on
tarpeen Machine Care-ohjelmalla. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".
Kuivausvaiheen merkkivalo. Palaa, kun kuivausvaiheen sisältävä oh‐
jelma on valittu. Vilkkuu kuivausvaiheen toimiessa. Katso kohta "Oh‐
jelman valinta".
5. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa
www.electrolux.com
vesijohtoverkon veden kovuutta.
Säädä muussa tapauksessa
vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä 30min-ohjelma
mahdollisten valmistusprosessin
jäämien poistamiseksi. Älä käytä
pesuainetta tai aseta astioita
koreihin.
Ohjelman käynnistämisen jälkeen laite
puhdistaa vedenpehmentimen hartsia
korkeintaan 5 minuutin ajan. Pesuvaihe
käynnistyy vasta tämän toiminnon
jälkeen. Toiminto toistetaan
säännöllisesti.
5.1 Suolasäiliö
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneisiin
tarkoitettua karkeaa suolaa.
Hieno suola lisää korroosion
vaaraa.
6. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
HUOMIO!
Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät
sen. Käynnistä ohjelma
välittömästi suolasäiliön
täyttämisen jälkeen
korroosion estämiseksi.
5.2 Huuhtelukirkastelokeron
täyttäminen
A DB
M AX
3 2
+
1
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
5. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
4
32
-
Suolasäiliön täyttäminen
1. Kierrä suolasäiliön korkkia
vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliöön 1 kg suolaa
(kunnes se on täysi).
4. Loput rakeista voidaan lisätä säiliöön
ravistamalla suppiloa varoen
kahvasta kiinnipitäen.
C
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
1. Paina vapautuspainiketta (D) kannen
(C) avaamiseksi.
2. Kaada huuhtelukirkastetta lokeroon
(A), kunnes neste saavuttaa
täyttötason 'max'.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdonmuodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että
vapautuspainike lukittuu paikoilleen.
SUOMI
33
Voit kääntää annostelun
valitsimen (B) asennon 1
(pienin määrä) ja 4 tai 6
(suurin määrä) välille.
6. OHJELMAN VALINTA
6.1 MY TIME
MY TIME-valintapalkin avulla voit valita
sopivan pesuohjelman ohjelman keston
mukaan (30 minuutista neljään tuntiin).
tehokkaimmalla energian- ja
vedenkulutuksella. Tämä on
testilaitoksien standardiohjelma.
6.2 EXTRAS
Voit säätää ohjelmavalinnan omien
tarpeidesi mukaan ottamalla käyttöön
EXTRAS-toiminnon.
ExtraPower
A
A. •
•
B.
C.
D.
E.
B
C
D
E
30min on lyhin ohjelma (30min)
vasta käytettyjen tai vähän
likaisten astioiden pesemiseen.
Esihuuhtelu (15min) ohjelma sopii astioiden
huuhteluun ruokajäämien
poistamiseksi. Se estää hajujen
muodostumisen laitteeseen. Älä
käytä pesuainetta tämän
ohjelman aikana.
1h on ohjelma vasta käytettyjen tai
hiukan kuivuneiden likaisten
astioiden pesemiseen.
90min on ohjelma normaalilikaisten
astioiden pesemiseen ja
kuivaamiseen.
2h 40min on ohjelma erittäin
likaisten astioiden pesemiseen ja
kuivaamiseen.
ECO on pisin ohjelma (4h)
normaalilikaisten astioiden ja
ruokailuvälineiden pesemiseen
ExtraPower parantaa valitun
ohjelman pesutulosta. Lisätoiminto
nostaa pesulämpötilaa ja pidentää
kestoa.
GlassCare
GlassCare tarjoaa hellävaraisen
käsittelyn arkalaatuisten astioiden
pesemiseen. Lisätoiminto estää valitun
ohjelman pesulämpötilan nopeat
muutokset ja laskee sen arvoon 45 °C.
Suojaa erityisesti laseja vahingoilta.
6.3 AUTO Sense
AUTO Sense-ohjelma säätää
pesuohjelman automaattisesti astioiden
tyypin mukaan.
Laite tunnistaa likaisuusasteen ja
koreissa olevien astioiden määrän. Se
säätää lämpötilan ja veden määrän sekä
pesuohjelman keston.
34
www.electrolux.com
6.4 Ohjelmat
Ohjelma
Astioiden
tyyppi
Likaisuusas‐ Ohjelman vaiheet
te
30min
•
•
•
Astiat
Ruokailu‐
välineet
Tuore
•
•
•
•
•
Kaikki li‐
•
kaisuusas‐
teet
Esipesu
•
•
Astiat
Ruokailu‐
välineet
•
•
Tuore
Hiukan
kuivunut
Pesu 60 °C
•
Välihuuhtelu
•
Loppuhuuhtelu 50
°C
AirDry
ExtraPower
GlassCare
Pesu 60 °C
•
Välihuuhtelu
•
Loppuhuuhtelu 55
°C
Kuivaus
AirDry
ExtraPower
GlassCare
Esipesu
•
Pesu 60 °C
•
Välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu 60
°C
Kuivaus
AirDry
ExtraPower
GlassCare
Esipesu
•
Pesu 50 °C
•
Välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu 55
°C
Kuivaus
AirDry
ExtraPower
GlassCare
•
•
•
•
•
Astiat
Ruokailu‐
välineet
Kattilat
Pannut
•
•
Astiat
Ruokailu‐
välineet
Kattilat
Pannut
•
Astiat
Ruokailu‐
välineet
Kattilat
Pannut
•
•
•
•
Astiat
Ruokailu‐
välineet
Kattilat
Pannut
Ohjelma sää‐
tyy kaikkiin li‐
kaisuusastei‐
siin.
•
Tyhjänä
Ohjelma puh‐ •
distaa laitteen •
sisäosan.
•
•
•
•
2h 40min
•
•
•
•
ECO
•
•
•
•
AUTO
Sense
Machine
Care
ExtraPower
GlassCare
Kaikenlai‐
set astiat
•
90min
Pesu 50 °C
•
Välihuuhtelu
•
Loppuhuuhtelu 45
°C
AirDry
•
Esihuuhte‐
lu
1h
EXTRAS
•
•
Normaali
Hiukan
kuivunut
•
•
•
•
•
•
Normaali
ja erittäin
suuri
Kuivunut
•
•
•
•
•
•
Normaali
Hiukan
kuivunut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EXTRAS eivät ole
saatavilla tähän
ohjelmaan.
Esipesu
EXTRAS eivät ole
Pesu 50 - 60 °C
saatavilla tähän
Välihuuhtelu
ohjelmaan.
Loppuhuuhtelu 60
°C
Kuivaus
AirDry
Pesu 70 °C
Välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
AirDry
EXTRAS eivät ole
saatavilla tähän
ohjelmaan.
SUOMI
35
Kulutusarvot
Vesi (l)
Energiankulutus
(kWh)
Kesto (min)
30min
9.4 -11.4
0.57 - 0.69
30
Esihuuhtelu
3.7 - 4.5
0.02 - 0.05
15
1h
9.3 - 11.4
0.82 - 0.94
60
90min
9.1 - 11.1
1.01 - 1.13
90
2h 40min
9.2 - 11.2
0.96 - 1.08
160
9.9
0.821
240
AUTO Sense
8.2 - 11.2
0.67 - 1.08
120 - 170
Machine Care
8.4 - 10.2
0.60 - 0.71
60
Ohjelma 1)
ECO
1) Vedenpaine ja lämpötila, energiasyötön vaihtelut, lisätoiminnot ja astioiden määrä vaikut‐
tavat kulutusarvoihin.
Tietoja testilaitokselle
Ilmoita pyynnössä laitteen arvokilvessä
oleva tuotenumero (PNC).
Voit pyytää suosituskykytesteihin
vaaditut tiedot (esim. standardin
EN60436 mukaisesti) lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen:
Mikäli sinulla on kysyttävää
astianpesukoneeseen liittyen, katso
lisätietoa laitteen mukana toimitetusta
huolto-oppaasta.
info.test@dishwasher-production.com
7. PERUSASETUKSET
Voit määrittää laitteen muuttamalla
perusasetuksia tarpeidesi mukaan.
Numero Asetukset
Arvot
Kuvaus1)
1
Veden kovuus
Tasosta 1L ta‐
soon 10L (ole‐
tusasetus: 5L)
Säädä vedenpehmentimen taso alueesi
veden kovuuden mukaan.
2
Huuhtelukir‐
On (oletusase‐ Huuhtelukirkasteen merkkivalon kytke‐
kasteen täyttö‐ tus)
minen toimintaan tai pois toiminnasta.
tarpeen ilmoi‐ Off
tus
3
Lopetuksen
merkki
On
Ohjelman päättymisestä ilmoittavan ää‐
Off (oletusase‐ nimerkin kytkeminen toimintaan tai pois
tus)
toiminnasta.
4
Luukun auto‐
maattinen
avaus
On (oletusase‐ Toiminnon AirDry kytkeminen toimintaan
tus)
tai pois toiminnasta.
Off
36
www.electrolux.com
Numero Asetukset
Arvot
5
Painikeäänet
On (oletusase‐ Kytke päälle tai pois päältä äänimerkki,
tus)
joka kuuluu painikkeita painaessa.
Off
6
Viimeisin ohjel‐ On
Viimeksi käytetyn ohjelman ja lisätoimin‐
mavalinta
Off (oletusase‐ tojen automaattisen valinnan kytkeminen
tus)
toimintaan tai pois toiminnasta.
Kuvaus1)
1) Katso lisätietoa tästä luvusta.
Perusasetuksia voidaan muuttaa
asetustilassa.
Kun laite on asetustilassa, ECOMETERtoiminnon palkit esittävät käytettävissä
olevat asetukset. Kunkin asetuksen
kohdalla vilkkuu erillinen ECOMETERtoiminnon palkki.
Perusasetuksien järjestys taulukossa
vastaa ECOMETER-toiminnon asetusten
järjestystä:
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon
vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä
vedenkovuustiedot paikkakuntasi
vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Kovan veden pehmennys
lisää veden- ja
energiankulutusta sekä
pidentää ohjelman kestoa.
Mitä suurempi
vedenpehmentimen taso,
sitä suurempi kulutus ja
pitempi kesto.
1 2 3 4 5 6
7.1 Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia
vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.
Veden kovuus
Saksalaiset
asteet (°dH)
Ranskalaiset
asteet (°fH)
mmol / l
Clarken
järjestelmä
Vedenpehmenti‐
men asetus
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
SUOMI
37
Saksalaiset
asteet (°dH)
Ranskalaiset
asteet (°fH)
mmol / l
Clarken
järjestelmä
Vedenpehmenti‐
men asetus
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Aseta oikea vedenkovuuden taso
käytetystä konetiskiaineesta
riippumatta, jotta suolan lisäämisen
merkkivalo on käytössä.
Suolaa sisältävät
yhdistelmäpesuainetabletit
eivät ole riittävän tehokkaita
kovan veden
pehmentämiseen.
7.2 Huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus
Äänimerkit kuuluvat myös
silloin, kun laitteessa
tapahtuu toimintahäiriö.
Näitä äänimerkkejä ei voida
poistaa käytöstä.
7.4 AirDry
AirDry parantaa kuivaustulosta. Laitteen
luukku avautuu automaattisesti
kuivausvaiheen aikana ja se jää raolleen.
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä. Sitä
annostuu automaattisesti kuuman
huuhteluvaiheen aikana.
Kun huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä,
huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy
täyttötarpeen ilmoittamiseksi. Jos
kuivaustulokset ovat tyydyttävät
käyttäessä ainoastaan
yhdistelmäpesuainetabletteja,
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen ilmoitus
voidaan kytkeä pois päältä. Käytä
kuitenkin aina huuhtelukirkastetta
parhaiden tuloksien saavuttamiseksi.
Jos käytät tavallista konetiskiainetta tai
huuhtelukirkastetta sisältämättömiä
pesuainetabletteja, ota ilmoitus käyttöön
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitusta varten.
7.3 Lopetuksen merkki
Voit ottaa käyttöön äänimerkin, joka
kuuluu laitteesta ohjelman päätyttyä.
AirDry kytkeytyy automaattisesti
toimintaan kaikkien ohjelmien
yhteydessä lukuun ottamatta ohjelmaa
Esihuuhtelu.
HUOMIO!
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
sen automaattisesta
avautumisesta. Muutoin laite
voi vaurioitua.
38
www.electrolux.com
HUOMIO!
Jos lapset voivat päästä
laitteeseen, suosittelemme
kytkemään toiminnon AirDry
pois päältä. Luukun
automaattinen avautuminen
voi aiheuttaa vaaratilanteita.
Kun AirDry avaa luukun,
Beam-on-Floor ei ole
välttämättä kokonaan
näkyvissä. Tarkista ohjelman
päättyminen
käyttöpaneelista.
B. OK -painike
C. Seuraava -painike
Voit selata perusasetuksia ja säätää
niiden arvoja painikkeella Edellinen ja
Seuraava.
Voit siirtyä valittuun asetukseen ja
vahvistaa sen arvon säätämisen
painikkeella OK.
Asetustilaan siirtyminen
Asetustilaan voidaan siirtyä ennen
ohjelman käynnistämistä. Asetustilaan ei
voida siirtyä ohjelman ollessa käynnissä.
7.5 Painikeäänet
Siirry asetustilaan painamalla ja
pitämällä alhaalla samanaikaisesti
Käyttöpaneelin painikkeista kuuluu
napsahdusääni niitä painaessa. Tämä
ääni voidaan poistaa käytöstä.
ja
noin 3
painiketta
sekunnin ajan.
Merkkivalot Edellinen, OK ja Seuraava
palavat.
7.6 Viimeisin ohjelmavalinta
Voit asettaa viimeksi käytetyn ohjelman
ja lisätoimintojen automaattisen valinnan.
Laite tallentaa viimeisimmän ohjelman,
joka suoritettiin ennen laitteen kytkemistä
pois toiminnasta. Laite valitsee ohjelman
sen jälkeen automaattisesti, kun laite
kytketään toimintaan.
Kun viimeisimmän ohjelman valinta on
poistettu käytöstä, oletusohjelma on
ECO.
7.7 Asetustila
Asetustilan asetuksien
selaaminen
Voit selata asetustilan asetuksia
MY TIME-valintapalkin avulla.
Asetuksen muuttaminen
Varmista, että laite on asetustilassa.
1. Valitse painikkeella Edellinen tai
Seuraava ECOMETER-toiminnon
palkki valitun asetuksen kohdalla.
• ECOMETER-toiminnon palkki
vilkkuu valitun asetuksen
kohdalla.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä.
2. Syötä asetus painamalla OK.
• ECOMETER-toiminnon palkki
palaa valitun asetuksen kohdalla.
Muut palkit ovat pois päältä.
• Valittu asetusarvo vilkkuu.
3. Voit muuttaa arvoa painamalla
painiketta Edellinen tai Seuraava.
4. Vahvista asetus painamalla
painiketta OK.
• Uusi asetus tallentuu muistiin.
• Laite palaa perusasetuksien
luetteloon.
5. Paina ja pidä alhaalla
samanaikaisesti painiketta
A
B
A. Edellinen -painike
C
ja
noin 3 sekunnin ajan
poistuaksesi asetustilasta.
Laite siirtyy takaisin ohjelman valintaan.
Tallennetut asetukset jäävät voimaan,
kunnes muutat niitä uudelleen.
SUOMI
39
8. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta ,
kunnes laite kytkeytyy päälle.
3. Täytä suolasäiliö, jos se on tyhjä.
4. Täytä huuhtelukirkastesäiliö, jos se
on tyhjä.
5. Täytä korit.
6. Lisää konetiskiaine.
7. Valitse ja käynnistä ohjelma.
8. Sulje vesihana, kun ohjelma on
päättynyt.
8.1 Pesuaineen käyttäminen
A
B
C
1. Paina vapautuspainiketta (B) kannen
(C) avaamiseksi.
2. Laita konetiskiaine tai
pesuainetabletti lokeroon (A).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
4. Sulje kansi. Varmista, että
vapautuspainike lukittuu paikoilleen.
8.2 Ohjelman valitseminen ja
käynnistäminen MY TIMEvalintapalkilla
1. Liu'uta sormea MY TIMEvalintapalkissa sopivan ohjelman
valitsemiseksi.
• Valitun ohjelman merkkivalo
palaa.
• ECOMETER ilmoittaa energianja vedenkulutustason.
• Ohjelman kesto näkyy näytössä.
2. Kytke haluamasi EXTRAS-toiminnot
päälle.
3. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
8.3 Ohjelman valitseminen ja
käynnistäminen
Esihuuhtelu
1. Valitse
Esihuuhtelu painamalla
painiketta
kolmen sekunnin
ajan.
• Painikkeen merkkivalo palaa.
• ECOMETER on pois päältä.
• Ohjelman kesto näkyy näytössä.
2. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
8.4 Päälle kytkeminen EXTRAS
1. Valitse ohjelma MY TIMEvalintapalkilla.
2. Paina haluamasi lisätoiminnon
painiketta.
• Painikkeen merkkivalo palaa.
• Päivitetty ohjelman kesto näkyy
näytössä.
• ECOMETER ilmoittaa päivitetyn
energian- ja vedenkulutustason.
Lisätoiminnot tulee
oletuksena kytkeä päälle
aina ennen ohjelman
käynnistämistä.
Jos viimeisimmän ohjelman
valinta on käytössä,
tallennetut lisätoiminnot
kytkeytyvät automaattisesti
päälle ohjelman lisäksi.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia.
Lisätoimintojen käyttö lisää
usein veden- ja
energiankulutusta sekä
pidentää ohjelman kestoa.
8.5 AUTO Sense-ohjelman
käynnistäminen
1. Paina painiketta
.
40
www.electrolux.com
•
•
Painikkeen merkkivalo palaa.
Ohjelman pisin kesto näkyy
näytössä.
MY TIME ja EXTRAS eivät
ole saatavilla tähän
ohjelmaan.
2. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
Laite tunnistaa astioiden tyypin ja säätää
sopivan pesuohjelman. Anturit toimivat
ohjelman aikana useita kertoja ja
alustava ohjelman kesto voi lyhentyä.
8.6 Ohjelman käynnistymisen
ajastaminen
1. Valitse ohjelma.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes haluamasi viive (1–24 tuntia)
näkyy näytössä.
Painikkeen merkkivalo palaa.
3. Sulje laitteen luukku viiveajan
laskennan käynnistämiseksi.
Viiveaikaa tai ohjelmaa ei voi muuttaa
ajanlaskennan ollessa käynnissä.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.
8.7 Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
Paina ja pidä alhaalla painiketta
noin
kolmen sekunnin ajan.
Laite siirtyy takaisin ohjelman valintaan.
Jos peruutat ajastimen,
ohjelma tulee valita
uudelleen.
Varmista, että
pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen
uuden ohjelman
käynnistämistä.
8.9 Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä, laite sammuu. Se voi
vaikuttaa energiankulutukseen ja
ohjelman kestoon. Kun suljet luukun,
laite käynnistyy uudelleen
keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi
kuivausvaiheen aikana,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy. Tämä ei koske niitä
tilanteita, jolloin AirDrytoiminto on avannut luukun.
8.10 Auto Off-toiminto
Tämä toiminto säästää energiaa
kytkemällä laitteen pois päältä, kun sitä
ei käytetä.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti
päälle:
• Kun ohjelma on päättynyt.
• 5 minuutin kuluttua, jos ohjelmaa ei
käynnistetty.
8.11 Ohjelman päättyminen
Kun ohjelma on päättynyt, näytössä
näkyy 0:00.
8.8 Käynnissä olevan ohjelman
peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla painiketta
kolmen sekunnin ajan.
Laite siirtyy takaisin ohjelman valintaan.
Auto Off-toiminto kytkee laitteen
automaattisesti pois päältä.
Kaikki painikkeet ovat pois käytöstä
virtapainiketta lukuun ottamatta.
noin
9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
9.1 Yleistä
Noudata seuraavia neuvoja
optimaalisten puhdistus- ja
kuivaustuloksien varmistamiseksi
päivittäisessä käytössä ja ympäristön
suojelemiseksi.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roskakoriin.
Älä esihuuhtele astioita käsin. Valitse
tarvittaessa ohjelma, jossa on
esipesuvaihe.
Käytä aina hyväksi korien koko tila.
Varmista, että koreissa olevat astiat
eivät kosketa tai peitä toisiaan. Täten
varmistat tasaisen veden
jakautumisen astioihin hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
tai yhdistelmäpesuainetabletteja
(esim. ''All in 1''). Noudata
pakkauksen ohjeita.
Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella. ECO
tarjoaa tehokkaimman veden- ja
energiankulutuksen.
9.2 Suolan, huuhtelukirkasteen
ja konetiskiaineen käyttö
•
•
•
•
Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja
konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
Jos alueen veden kovuus on kovaa tai
erittäin kovaa, suosittelemme
käyttämään peruskonetiskiainetta
(jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei
jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme
pitkien ohjelmien käyttöä tablettien
kanssa.
Älä aseta koneeseen liikaa
pesuainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
9.3
Yhdistelmäpesuainetablettien
käytön lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa
ja huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein
taso.
41
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä 30min-ohjelma. Älä lisää
pesuainetta tai aseta astioita
koreihin.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi
veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
9.4 Ennen ohjelman
käynnistämistä
Varmista ennen valitun ohjelman
käynnistämistä, että:
•
•
•
•
•
•
•
Sihdit ovat puhtaat tai oikein
paikallaan.
Suolasäiliön kansi on tiivis.
Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
Koneessa on riittävästi suolaa ja
huuhtelukirkastetta (ellet käytä
yhdistelmäpesuainetabletteja).
Astiat on asetettu oikein koreihin.
Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
Käytät oikeaa pesuainemäärää.
9.5 Korien täyttäminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pese laitteella ainoastaan astioita,
jotka kestävät pesun
astianpesukoneessa.
Älä pese laitteessa puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
Älä pese laitteessa esineitä, jotka
imevät vettä (sienet, erilaiset
kankaat).
Poista suuremmat ruokajäämät
astioista.
Liota keittoastioita, joissa on kiinni
palaneita ruokajäämiä, ennen niiden
pesemistä laitteessa.
Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
Varmista, etteivät lasit kosketa
toisiaan.
Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
Aseta ruokailuvälineet ja pienet
esineet ruokailuvälinekoriin.
Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarret
pyörivät esteettä.
42
www.electrolux.com
9.6 Korien tyhjentäminen
Koneen sisäpinnoille voi
jäädä vettä ohjelman
päätyttyä.
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
10. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen ylläpitotoimien
aloittamista ohjelmaa
Machine Care lukuun
ottamatta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista nämä
osat säännöllisesti ja
puhdista ne tarvittaessa.
Merkkivalot
ja
vilkkuvat.Näytössä
näkyy ohjelman kesto.
3. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
Kun ohjelma on päättynyt,
sammuu.
10.2 Sisätilan puhdistaminen
•
•
10.1 Machine Care
Machine Care on laitteen sisäosan
optimaaliseen puhdistukseen tarkoitettu
ohjelma. Se poistaa kalkki- ja
rasvakertymät.
•
Kun laite tunnistaa puhdistustarpeen,
Puhdista laite, oven kumitiiviste
mukaan lukien, huolellisesti
pehmeällä ja kostealla liinalla.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, teräviä välineitä,
voimakkaita kemikaaleja, teräsharjaa
tai liuottimia.
Käytä erityistä astianpesukoneiden
puhdistusainetta vähintään kerran
kahdessa kuukaudessa laitteen
parhaan suorituskyvyn
säilyttämiseksi. Noudata tarkoin
tuotepakkauksissa olevia ohjeita.
Käynnistä Machine Care-ohjelma
parhaan pesutuloksen
saavuttamiseksi.
palaa. Käynnistä Machine
merkkivalo
Care-ohjelma laitteen sisäosan
puhdistamiseksi.
•
Machine Care-ohjelman
käynnistäminen
10.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista sihdit ja
suihkuvarret ennen Machine
Care-ohjelman
käynnistämistä.
1. Käytä erityisesti astianpesukoneisiin
tarkoitettua kalkinpoistoainetta tai
puhdistusainetta. Noudata
pakkauksen ohjeita. Älä laita astioita
koreihin.
2. Paina ja pidä alhaalla
samanaikaisesti painiketta
noin 3 sekunnin ajan.
ja
-merkkivalo
•
•
•
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
10.4 Sihtien puhdistaminen
Sihti koostuu 3 osasta.
SUOMI
C
B
A
1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja
poista se.
2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
3. Irrota tasosihti (A).
4. Pese sihdit.
5. Varmista, ettei asennusaukon
reunassa tai sen ympärillä ole
ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihti (A) takaisin
paikoilleen. Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2 ohjaimen
alapuolella.
7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
8. Asenna sihti (B) tasosihtiin (A).
Käännä sitä myötäpäivään, kunnes
se lukittuu.
43
44
www.electrolux.com
HUOMIO!
Sihtien virheellinen asento
voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.
ohutkärkisellä välineellä (esim.
hammastikku).
10.5 Alasuihkuvarren
puhdistaminen
Suosittelemme puhdistamaan
alasuihkuvarren säännöllisesti reikien
tukoksien välttämiseksi.
Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa
heikkoja pesutuloksia.
1. Irrota alasuihkuvarsi vetämällä sitä
ylöspäin.
3. Asenna suihkuvarsi takaisin
painamalla sitä alaspäin.
2. Pese suihkuvarsi juoksevan veden
alla. Poista likahiukkaset rei'istä
11. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Laitteen virheellinen korjaus
voi aiheuttaa
turvallisuusvaaroja
käyttäjälle.
Korjaustoimenpiteet saa
suorittaa vain asiantunteva
henkilöstö.
Suurin osa mahdollisista ongelmista
voidaan ratkaista ilman yhteydenottoa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Katso lisätietoa mahdollisista ongelmista
alla olevasta taulukosta.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä
näkyy hälytyskoodi.
Ongelma ja virhekoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimin‐
taan.
•
•
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole
palanut.
SUOMI
Ongelma ja virhekoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Pesuohjelma ei käynnisty.
•
•
•
Laitteeseen ei tule vettä.
Näytössä näkyy
tai
.
•
•
•
Koneeseen jää vettä.
Näytössä näkyy
•
•
.
•
•
•
•
Ylivuotosuoja on käytössä. •
Näytössä näkyy
.
45
Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota,
kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Laite puhdistaa vedenpehmentimen hartsin. Toiminto
kestää noin 5 minuuttia.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen.
Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai
taittumia.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei vedenpoistoletkun sihti ole tukossa.
Tarkista, ettei sisäinen suodatusjärjestelmä ole tu‐
kossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai
taittumia.
Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliik‐
keeseen.
Laite pysähtyy ja käynnis‐
tyy useita kertoja toimin‐
nan aikana.
•
Tämä on normaalia. Täten taataan optimaaliset puh‐
distustulokset ja energiansäästö.
Ohjelma kestää liian pit‐
kään.
•
•
Jos Ajastin-lisätoiminto on asetettu, peruuta asetus
tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Lisätoiminnot voivat pidentää ohjelman kestoa.
Jäljellä oleva aika kasvaa
näytössä ja se säätyy lä‐
hes ohjelman keston lop‐
puun.
•
Tämä ei ole laitevika. Laite toimii virheettömästi.
Laitteen luukussa on pieni
vuoto.
•
Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä
säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
Laitteen luukkua ei ole keskitetty altaaseen. Säädä
takimmaista jalkaa (jos soveltuu).
Laitteen luukun sulkemi‐
nen on vaikeaa.
•
•
•
Laitteen sisältä kuuluu koli‐ •
naa tai iskuääniä.
•
Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä
säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
Astioiden osia tulee ulos koreista.
Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Katso lisätie‐
toa korin täyttöä koskevasta esitteestä.
Varmista, että suihkuvarsi pääsee kiertämään va‐
paasti.
46
www.electrolux.com
Ongelma ja virhekoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laitteen virrankatkaisin
laukeaa.
•
Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään virtaa kaik‐
kiin käytössä oleviin laitteisiin samanaikaisesti. Tar‐
kista pistokkeen ampeeriarvo ja mittarin kapasiteetti
tai kytke jokin käytössä olevista laitteista pois päältä.
Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika. Ota yhteyt‐
tä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
•
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite
pois päältä ja päälle. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
11.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot pesutulokset.
•
•
•
•
Huonot kuivaustulokset.
•
•
•
•
•
•
Katso lisätietoa osiosta "Päivittäinen käyttö",
"Neuvoja ja vinkkejä" ja korin täyttöä koskevasta
esitteestä.
Käytä tehokkaampaa pesuohjelmaa.
Kytke ExtraPower-lisätoiminto päälle valitun ohjel‐
man pesutuloksen parantamiseksi.
Puhdista suihkuvarret ja sihti. Lue ohjeet kohdasta
"Hoito ja puhdistus".
Astiat jätettiin liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen
sisälle. Kytke AirDry-toiminto päälle luukun auto‐
maattisen avautumisen asettamiseksi ja kuivaustu‐
loksen parantamiseksi.
Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittä‐
västi. Täytä huuhtelukirkastesäiliö tai aseta korke‐
ampi huuhtelukirkasteen taso.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Suosittelemme käyttämään aina huuhtelukirkastet‐
ta, myös yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Muoviset osat voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.
Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta. Katso kohta
"Ohjelmat".
Laseissa ja muissa astioissa •
on vaaleita raitoja tai sinertä‐
vä pinta.
•
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä
huuhtelukirkasteen taso alhaisempaan tasoon.
Konetiskiainetta on liian paljon.
Laseissa ja astioissa on tah‐ •
roja ja kuivia vesipisaroita.
•
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Sää‐
dä huuhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.
Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Laitteen sisäosa on märkä.
Kyse ei ole laiteviasta. Kostea ilma kondensoituu
laitteen seiniin.
•
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Epätavallinen määrä vaah‐
toa pesun aikana.
•
Ruokailuvälineissä on ruos‐
teen merkkejä.
Lokerossa on pesuainejää‐
miä ohjelman päättyessä.
•
•
•
•
•
•
Laitteessa on hajuja.
•
•
Kalkkijäämiä astioissa, al‐
•
taassa ja luukun sisäosassa.
•
•
•
•
•
•
•
Astiat ovat himmeitä, värjäy‐ •
tyneitä tai haljenneita.
•
•
•
Katso muita mahdollisia
syitä osiosta
"Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Neuvoja ja vinkkejä".
47
Käytä erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettua
konetiskiainetta.
Huuhtelukirkastelokero vuotaa. Ota yhteyttä valtuu‐
tettuun huoltoliikkeeseen.
Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "Ve‐
denpehmennin".
Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistet‐
tuja ruokailuvälineitä on sekoitettu. Älä aseta hopei‐
sia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä sekaisin.
Pesutabletti juuttui lokeroon, vesi ei täten huuhdel‐
lut sitä kokonaan pois.
Vesi ei huuhtele pesuainetta pois lokerosta. Var‐
mista, etteivät suihkuvarret ole juuttuneet kiinni tai
tukossa.
Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuai‐
nelokeron avautumista.
Katso "Sisätilan puhdistaminen".
Käynnistä Machine Care-ohjelma käyttäen astian‐
pesukoneelle tarkoitettua kalkinpoistoainetta tai
puhdistusainetta.
Alhainen suolasäiliön taso, tarkista suolan merkki‐
valo.
Suolasäiliön kansi on löysä.
Huomattava veden kovuus. Katso kohta "Veden‐
pehmennin".
Käytä suolaa ja aseta vedenpehmentimen regene‐
rointi jopa yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäes‐
sä. Katso kohta "Vedenpehmennin".
Käynnistä Machine Care-ohjelma käyttäen astian‐
pesukoneelle tarkoitettua kalkinpoistoainetta.
Jos kalkkikertymiä on edelleen, puhdista laite tähän
tarkoitukseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
Kokeile toista konetiskiainetta.
Ota yhteyttä konetiskiaineen valmistajaan.
Varmista, että laitteessa pestään ainoastaan kone‐
pesun kestäviä astioita.
Täytä ja tyhjennä kori varoen. Katso lisätietoa korin
täyttöä koskevasta esitteestä.
Aseta arkalaatuiset astiat yläkoriin.
Kytke GlassCare-lisätoiminto päälle arkalaatuisten
astioiden ja lasien hellävaraista käsittelyä varten.
48
www.electrolux.com
12. TUOTESELOSTEELLA
Tavaramerkki
Electrolux
Malli
EEG47300L 911536486
Nimelliskapasiteetti (standardiastiastoina)
13
Energiatehokkuusluokka
A+++
Energiankulutus X kWh vuodessa, kun huomioon
234
otetaan 280 peruspesuohjelmaa kylmävesiliitännällä
sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen
energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista.
Peruspesuohjelman energiankulutus (kWh)
0.821
Tehonkulutus pois päältä -tilassa (W)
0.50
Tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa (W)
5.0
Vedenkulutus X litraa vuodessa, kun huomioon ote‐ 2772
taan 280 peruspesuohjelmaa. Todellinen vedenkulu‐
tus riippuu laitteen käyttötavasta.
Kuivaustehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten
tehokas) A:han (tehokkain)
A
Perusohjelma” on peruspesuohjelma, jota merkissä ECO
ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja että
tämä ohjelma sopii normaalilikaisten astioiden pe‐
suun ja on yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen‐
sa kannalta tehokkain ohjelma. Se on merkitty
"Eco"-ohjelmaksi.
Peruspesuohjelman kesto minuutteina (min)
240
Päälle jätettynä -tilan kesto (min)
1
Äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW
pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun
42
Integroitu laite K/E
Kyllä
13. TEKNISET LISÄTIEDOT
Mitat
Leveys / korkeus / syvyys (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Sähköliitäntä 1)
Jännite (V)
220 - 240
Taajuus (Hz)
50
Min. / maks.
bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vedenpaine
SUOMI
Vedensyöttö
Kylmä tai kuuma vesi 2)
49
maks. 60 °C
1) Katso arvot arvokilvestä.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim.
aurinkopaneelit), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
50
www.electrolux.com
SUOMI
51
156938020-A-322019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement