Elektro Helios DI8519 Användarmanual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
SV Bruksanvisning
Diskmaskin
DI8519
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande
och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av
produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
•
2
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
•
•
•
•
•
•
•
•
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna nedåt
eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt läge med de vassa
kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att undvika att
snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra
produkten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får dessa inte
täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar
får inte återanvändas.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTALLATION
VARNING! Endast en behörig person
får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Av säkerhetsskäl, använd inte produkten innan
den installeras i den inbyggda strukturen.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom
den är tung. Använd alltid skyddshandskar och
täckta skor.
Installera och använd inte produkten på en plats
där temperaturen understiger 0 °C.
Installera produkten på en säker och lämplig
plats som uppfyller installationskraven.
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
•
Produkten måste jordas.
•
•
•
•
•
•
•
•
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten
och nätkabeln. Om produktens nätkabel
behöver bytas måste det göras av vårt
auktoriserade servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
Denna produkt är utrustad med en 13 A
nätkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362) säkring
(endast Storbritannien och Irland) användas.
ANSLUTNING AV VATTEN
• Orsaka inga skador på vattenslangarna.
3
•
•
•
Före anslutning till nya slangar, slangar som inte
använts under en längre tid, där
reparationsarbete har utförts eller om nya
enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
Kontrollera att det inte finns några synliga
vattenläckor under och efter första
användningen av maskinen.
Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta
auktoriserad service för att byta ut
tilloppsslangen.
ANVÄNDNING
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa diskmedel kan
stanna kvar på disken.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga om du
öppnar dörren medan ett program är igång.
SERVICE
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
• Använd endast originaldelar.
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
4
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
KONTROLLPANEL
1
2
5
1 Strömbrytare
2 Display
3
4
4 Fördröjd start-knapp
5 Programvalsknappar
3 Kontrollampor
INDIKATORLAMPOR
Kontrollampa
Beskrivning
XtraDry-kontrollampa.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
PROGRAM
Programmens nummer i tabellen är enligt ordningen
på kontrollpanelen.
5
Förbrukningsvärden
1)
Smutsgrad
Typ av disk
Program
2)
3)
4)
5)
Programfaser
Längd
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Normalt smutsat
Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torka
227
1.039
11
Allt
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
45 - 156
0.7 - 1.4
7 - 12
•
•
Fördisk
Disk från 45
°C till 70 °C
Sköljning
Torka
Hårt smutsat
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torka
155 170
1.5 - 1.7
14 - 15
Nyligen insatt
Porslin och bestick
•
30
0.8
10
•
Disk 60 °C eller 65 °C
Sköljning
Allt
•
Fördisk
14
0.1
5
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra värdena.
2) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt
smutsat porslin och bestick. Detta är standardprogrammet för testinstitut.
3) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
4) Detta program är lämpligt för att diska en hel eller en halv maskin med nyligen insatt disk eller disk med
lite smuts under ett kortprogram.
5) Med detta program kan du snabbt skölja bort matrester från rätter och förhindra att lukt bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
INSTÄLLNINGAR
PROGRAMVALSLÄGE
Om produkten är i programvalsläget kan man ställa
in ett tvättprogram och öppna användarläget för att
ändra inställningarna.
Tryck på strömbrytaren för att gå in i
programvalsläget.
Produkten är i programvalsläge när programlampan
lyser och displayen visar programlängden.
Om kontrollpanelen inte indikerar att produkten är i
programvalsläge, följ Reset-proceduren.
6
RESET-FUNKTION
Använd Reset för att:
• Reset aktuellt program.
• Stoppa nedräkningen av Delay-alternativet.
• Gå tillbaka till programvalsläget.
För Reset, tryck och håll ner
tills produkten är i programvalsläge.
och
ANVÄNDARLÄGE
I användarläget kan du göra följande ändringar i
inställningar:
•
Justera vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivera eller avaktivera indikatorn för
spolglansfacket tomt.
• Aktivera eller avaktivera AirDry.
Innan man går in i användarläget måste produkten
stå i programvalsläge:
1. Håll in
•
och
.
Kontrollampan för
•
•
inställningen: t.ex.
,
Om du använder multitabletter
innehållande salt och ditt vattens
hårdhetsgrad är lägre än 21 dH, kan
du ställa in lägsta nivå på
vattenavhärdningen. Det avaktiverar
saltpåfyllningsindikatorn.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan salt ska du
ställa in rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
JUSTERA VATTENAVHÄRDAREN
Kontrollera att produkten är i användarläge:
•
.
Indikatorerna
släckta.
och
= nivå 5.
2. Tryck på
för att ändra inställningen.
Varje tryckning ökar nivån med 1. När det har
nått nivå 10 börjar det om från 1 igen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta inställningen.
och
blinkar.
Eftersom produkten lagrar sparade inställningar
behöver man inte konfigurera före varje program.
1. Tryck på
Indikatorn
blinkar fortfarande.
På displayen visas den aktuella
är
VATTENHÅRDHETSTABELL
Tyska värden
(°dH)
Franska värden
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
AVAKTIVERING AV INDIKATORN FÖR
SPOLGLANSFACKET TOMT
Kontrollera att produkten är i användarläge:
1. Tryck på
.
•
Indikatorerna
och
•
Indikatorn
blinkar.
är släckta.
•
På displayen visas den aktuella
inställningen:
–
= indikatorn för spolglansfacket
tomt aktiverat.
–
= indikatorn för spolglansfacket
tomt avaktiverat.
7
2. Tryck på
för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta inställningen.
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om du
använder multitabletter som innehåller
sköljmedel och du är nöjd med
torkresultat, kan du inaktivera
indikatorn. Vi rekommenderar dock att
du alltid använder spolglans för bästa
torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan spolglans,
aktivera indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans
aktiv.
INAKTIVERAR AIRDRY
AirDry förbättrar torkningsresultatet med lägre
energiförbrukning.
Under torkningsfasen öppnas luckan.
Luckan hålls sedan på glänt.
Som standard aktiveras AirDry med alla program
med undantag av
(om tillämpligt), men det går
att avaktivera det.
Kontrollera att produkten är i användarläge.
1. Tryck på
•
.
Indikatorlamporna
och
är släckta.
•
•
Indikatorlampan
blinkar.
På displayen visas den aktuella
inställningen:
–
–
= AirDry aktiverat.
= AirDry avaktiverat.
2. Tryck på
för att ändra inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta inställningen.
FÖRSIKTIGHET! Om barn kan
komma åt produkten är det lämpligt att
avaktivera AirDry eftersom öppning av
luckan kan vara farligt.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer med
den hårdhet vattnet har där du bor. Om
inte, justera vattenavhärdarens nivå.
Kontakta det lokala Vattenverket för att
få information om vattnets hårdhet där du
bor.
2. Fyll på specialsalt för diskmaskin i
saltbehållaren.
TILLSÄTTA SALT
8
3. Fyll på spolglans för diskmaskin i
spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna alla
bearbetningsrester som fortfarande kan finnas
kvar i produkten. Använd inte diskmedel och fyll
inte korgarna.
Häll en liter vatten i saltbehållaren före första användningstillfället.
FÖRSIKTIGHET! Vatten och salt kan komma ut ur saltbehållaren under påfyllning. För att
förhindra det ska man starta ett program direkt efter man har fyllt på saltbehållaren.
TILLSÄTTA SPOLGLANS
1
43
21
2
Genom att använda spolglans kan disken torkas utan att det blir ränder eller fläckar. Det släpps automatiskt
ut under den heta sköljfasen.
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
Kontrollera att produkten är i programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa är på, fyll
på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans lyser, fyll
på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för typen av disk
och smutsgrad.
TILLSÄTTA DISKMEDEL
1
A
B
30
20
2
Om diskprogrammet har en fördiskfas, lägg en liten mängd diskmedel i diskmedelsfacketB.
TILLSÄTTA MULTITABLETTER
1
30
20
2
9
•
Ställ in vattenavhärdaren på den lägsta nivån.
FUNKTIONEN AUTO OFF
Den här funktionen minskar energiförbrukningen
genom att automatiskt stänga av produkten när den
inte är igång.
Funktionen börjar fungera:
• 5 minuter efter programmet är slut.
• Efter 5 minuter om programmet inte har startat.
STARTA ETT PROGRAM
1. Låt luckan stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att sätta igång
produkten. Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
3. Tryck på knappen för programmet du vill ställa
in. Kontrollampan för programmet blinkar och
displayen visar programmets varaktighet.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Stäng luckan för att starta programmet.
2. Tryck på Delay tills önskad fördröjd start visas
på displayen (1-24timmar).
Fördröjningstiden blinkar på displayen.
3. Stäng luckan. Nedräkningen börjar
minskningen med 1 timme.
När nedräkningen löper ut startar programmet.
ÖPPNA LUCKAN MEDAN MASKINEN ÄR
IGÅNG
Om luckan öppnas medan ett program pågår,
stannar maskinen. Det kan påverka
energiförbrukningen och programmets varaktighet.
När luckan stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.
Om luckan öppnas under torkfasen,
innan AirDry öppnar den automatiskt,
kommer programmet att avslutas efter
30 sekunder.
XTRADRY-FUNKTION
Aktivera det här alternativet om du vill öka
torkprestandan. Vid användning av det här
alternativet kan programmets varaktighet,
vattenförbrukning och temperaturen på sista
sköljningen påverkas.
Alternativet XtraDry är ett bestående alternativ för
alla program förutom
väljas vid varje cykel.
Försök att inte stänga luckan inom 2
minuter efter att AirDry automatiskt har
öppnat den, eftersom det kan skada
maskinen.
och behöver inte
AKTIVERA XTRADRY
Kontrollera att produkten är i programvalsläge.
För att aktivera XtraDry:
1. Tryck och håll in
Om du stänger luckan efter att den har
öppnats automatiskt med AirDry under
torkfasen, kommer programmet att
avslutas efter 3 minuter.
och
samtidigt tills
kontrollampan
tänds.
2. Välj ett program.
3. Ställ in Delay-funktion.
4. Stäng luckan för att starta programmet.
PROGRAM KLART
När programmet är klart visar displayen: 0:00.
• Tryck på strömbrytaren eller vänta i 5 minuter
tills Auto OFF-funktionen automatiskt stänger av
produkten.
• Stäng vattenkranen.
Om du öppnar luckan innan Auto OFF
aktiverats stängs produkten av
automatiskt.
När programmet har startat kan inte
XtraDry aktiveras.
DELAY-FUNKTION
1. Ställ in program.
RÅD OCH TIPS
ALLMÄNT
Följ tipsen nedan för optimal rengöring och torkning
vid daglig användning och även för att skydda
miljön.
10
•
•
•
Ta bort större matrester från tallrikarna och kasta
dem i avfallspåsen.
Skölj inte tallrikarna för hand i förväg. Välj ett
program med förtvättsfas om så behövs.
Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
•
•
•
Se till att föremålen i korgarna inte vidrör eller
täcker över varandra. Bara då kan vattnet helt
komma åt och diska all disk.
Du kan använda maskindiskmedel, spolglans
och salt separat eller så kan du använda
multitabletter (t.ex. ''Allt i 1''). Följ instruktionerna
på förpackningen.
Välj ett program enligt typen av tvätt och hur
smutsig den är.
erbjuder den mest
effektiva användningen av vatten och
energiförbrukning.
VATTENAVHÄRDARE
Vattenavhärdaren tar bort mineraler från
vattentillförseln, vilket skulle ha en skadlig effekt på
diskresultatet och produkten.
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto hårdare är
vattnet. Vattenhårdhet mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren ska justeras efter vattnets
hårdhet där du bor. Information om hur hårt vattnet
är i området där du bor kan du få från det lokala
Vattenverket Det är viktigt att ställa in rätt
vattenavhärdarnivå för att få bra diskresultat.
ANVÄNDA SALT, SPOLGLANS OCH
DISKMEDEL
• Använd endast salt, spolglans och diskmedel
avsett för diskmaskin. Andra sorters produkter
kan skada maskinen.
• I områden med hårt vatten och mycket hårt
vatten rekommenderar vi att man använder
vanligt diskmedel (pulver, gel, tabletter utan
ytterligare funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
• Minst en gång i månaden ska du låta maskinen
gå med särskilt avsett maskinrengöringsmedel.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt vid korta
program. För att undvika diskmedelsrester på
porslinet rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd diskmedel.
Se tillverkarens anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
VAD DU SKA GÖRA OM DU VILL SLUTA
ANVÄNDA MULTITABLETTER
Innan du börjar använda separat diskmedel, salt
och sköljmedel ska du göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas. Använd inte diskmedel och ladda inte
korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in avhärdaren
efter vattenhårdheten där du bor.
5. Justera den utsläppta mängden spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för spolglansfacket
tomt.
LADDA KORGARNA
• Använd bara produkten för att diska föremål
som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn
eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas
och kokkärl) med öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i
varandra. Blanda skedar med andra sorters
bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se till att
föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig fritt innan
ett program startas.
INNAN ETT PROGRAM STARTAS
Innan du sätter på valt program måste du se till att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Det finns salt och spolglans (såvida du inte
använder multitabletter).
• Disken är korrekt placerad i korgarna.
• Programmet är lämpligt för disken och
smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
PLOCKA UT DISKEN UR KORGARNA
1. Låt disken kallna innan den plockas ut ur
produkten. Varm disk kan lätt skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den nedre korgen,
sedan från den övre.
När programmet är klart kan det
fortfarande finnas vatten inuti
maskinen.
11
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Stäng av produkten och
koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar diskresultaten.
Kontrollera regelbundet och rengör
dem vid behov.
RENGÖRA FILTREN
B
A
C
•
•
•
•
Kontrollera så att det inte finns några matrester eller smuts kvar i eller runt kanten på sumpen.
Sätt tillbaka det platta filtret (C). Kontrollera att det är rätt placerat under de två skenorna.
Sätt ihop filtren (A) och (B).
Sätt tillbaka filtret (A) i det platta filtret (C). Vrid medurs tills det låses på plats.
En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten
RENGÖRING AV SPOLARMAR
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i spolarmarna
blir igensatta, ta bort smuts med ett vasst föremål.
UTVÄNDIG RENGÖRING
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
INVÄNDIG RENGÖRING
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad duk.
FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den stannar
under användning ska du, innan du kontaktar en
12
•
•
Om du använder programmen med kort
varaktighet ofta kan dessa lämna fettrester och
kalkavlagringar i produkten. För att förhindra
detta rekommenderar vi att man kör ett program
med lång varaktighet minst två gånger i
månaden.
För att bevara livslängden på din maskin
rekommenderar vi att du varje månad använder
en särskild rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på förpackningen.
auktoriserad serviceverkstad, se om du kan lösa
problemet själv med hjälp av informationen i
tabellen.
VARNING! Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i allvarlig
risk för säkerheten för användaren. Alla
reparationer ska utföras av kvalificerad
personal.
Problem och larmkod
Vid vissa fel visas en larmkod på displayen.
De flesta problemen som kan uppstå kan
lösas utan att man behöver kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
Möjliga orsaker och åtgärder
Jag inte kan sätta på produkten.
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
•
•
Se till att luckan är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
•
Produkten fylls inte med vatten.
•
•
•
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta
kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
•
Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
Maskinen stannar och startar
om flera gånger under en diskning.
•
Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat och
energibesparingar.
Programmet varar för länge.
•
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på displayen ökar och hoppar nästan
till slutet av programtiden.
•
Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
Det läcker lite från maskinens
lucka.
•
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om
tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
•
Displayen visar
eller
.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Displayen visar
•
•
.
•
•
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
13
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Skramlande/knackande ljud inifrån maskinen.
•
Apparaten löser ut brytaren.
•
Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om
hur man laddar korgarna.
Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
•
Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk.
Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som används.
Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
•
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller "Råd och
tips" för andra möjliga orsaker.
För larmkoder som inte beskrivits i tabellen,
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
När du har kontrollerat produkten, stäng av och sätt
på produkten. Kontakta auktoriserad service om
problemet uppstår igen.
DISKRESULTAT OCH TORKNING ÄR INTE TILLFREDSSTÄLLANDE
Problem
Dåligt diskresultat.
Möjliga orsaker och åtgärder
•
•
•
Maskinen torkar disken dåligt.
•
•
•
•
•
14
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
•
Det finns fläckar och torkade vattendroppar på glas och porslin.
•
•
•
Se "Daglig användning", "Råd och tips" och broschyren
om hur man laddar korgarna.
Använd ett intensivare diskprogram.
Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Underhåll
och rengöring".
Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan
stängd.
Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för
liten. Ställ in mängden spolglans som släpps ut till en högre
nivå.
Plastartiklar kan behöva handtorkas.
För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och ställ in
AirDry.
Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i kombination med multitabletter.
Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in nivån på
spolglansen till en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.
Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Problem
Disken är blöt.
Möjliga orsaker och åtgärder
•
•
•
•
•
För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och ställ in
AirDry.
Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med låg
temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans
tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
•
Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning.
•
•
Använd bara maskindiskmedel.
Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
•
Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt stål nära
varandra.
•
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
•
•
•
Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte
sköljas bort med vatten.
Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till att
spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
•
Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i diskmaskinen och på insidan av dörren.
•
•
•
Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
Saltbehållarens lock är löst.
Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Även om du använder multifunktionstabletter ska du använda
salt och ställa in vattenavhärdaren. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen rengöras med särskilda medel som är avsedda för detta ändamål.
Testa ett annat diskmedel.
Kontakta diskmedelstillverkaren.
•
•
•
•
Tråkigt, missfärgat eller naggat
porslin.
•
•
•
Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i maskinen.
Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren om
hur man laddar korgarna.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller "Råd och
tips" för andra möjliga orsaker.
15
INFORMATIONSBLAD
Varumärke
Elektro Helios
Modell
DI8519 911546149
Kapacitet i antal standardkuvert
13
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 280 standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och förbrukning enligt energisparläge. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används.
295
Energiförbrukning i en standarddiskcykel (kWh).
1.039
Effektförbrukning i frånläge (W)
0.50
Effektförbrukning i viloläge (W)
5.0
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 280 standarddiskcykler. . Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.
3080
Torkeffektsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)
A
"Standardprogrammet” är den standarddiskcykel som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till. Detta
program är avsett för diskning av normalt smutsat gods och är
det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energioch vattenförbrukning. Det anges som "Eco"-program.
Vilolägets varaktighet (min)
227
Programtiden för standarddiskcykeln (min)
5
Luftburet akustiskt buller (db(A) re 1pW)
47
Inbyggd maskin J/N
Ja
YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-878 / 590
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vattentryck
Min. / max.
bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten2)
max 60 °C
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
16
MILJÖSKYDD
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
17
*
18
19
156921741-A-162019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement