Aeg CIB6441ABM Uživatelský manuál

Aeg CIB6441ABM Uživatelský manuál
CIB6441ABM
USER
MANUAL
CS
Návod k použití
Sporák
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 6
3. INSTALACE.......................................................................................................... 8
4. POPIS SPOTŘEBIČE......................................................................................... 10
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 11
6. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................... 12
7. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY......................................................................... 16
8. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA............................................................. 18
9. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ .........................................................................19
10. TROUBA - FUNKCE HODIN.............................................................................21
11. TROUBA - TIPY A RADY..................................................................................23
12. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................... 35
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 37
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................40
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace
získáte na:
www.aeg.com/support
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné součásti se při použití zahřívají
na vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
4
www.aeg.com
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
Tento spotřebič musí být zapojen do napájecí sítě
pomocí kabelu typu H05VV-F, který je odolný vůči
teplotě zadního panelu.
Tento spotřebič je určen k použití do nadmořské výšky
2000 m.
Tento spotřebič není určen k použití na lodích a
plavidlech.
Neinstalujte spotřebič za ozdobnými dvířky, aby
nedošlo k jeho přehřátí.
Spotřebič neumísťujte na podstavec.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek nebo skla
vík se závěsy, mohly by poškrábat povrch, což by
mohlo následně vést k rozbití skla.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor přítomnosti
nádoby.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli
riziku úrazu elektrickým proudem.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Při manipulaci s odkládací zásuvkou buďte opatrní.
Může být horká.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
V pevné elektrické instalaci musí být začleněn prvek
pro odpojení od sítě v souladu s platnými
elektroinstalačními předpisy.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
6
www.aeg.com
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Kuchyňská skříňka a výklenek musí
mít vhodné rozměry.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
Některé části spotřebiče jsou pod
proudem. Uzavřete spotřebič pomocí
nábytku, abyste zabránili kontaktu s
nebezpečnými částmi.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Zajistěte instalaci stabilizačního
prvku, který bude bránit převržení
spotřebiče. Řiďte se pokyny v části
„Instalace“.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Použití spotřebiče
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič
v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Před zapojením síťové zástrčky do
síťové zásuvky zcela zavřete dvířka
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu a popálení.
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
ČESKY
•
•
•
•
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na spotřebič nebo přímo na dno
vnitřku spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
•
•
•
•
•
•
•
•
7
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
Před prováděním údržby spotřebič
vypněte.
Vytáhněte zástrčku ze síťové
zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou způsobit požár.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Dbejte na to, aby vnitřek spotřebiče a
dvířka byly po každém použití vytřeny
dosucha. Pára, která se tvoří během
provozu spotřebiče, se sráží na
stěnách vnitřku spotřebiče a může
8
www.aeg.com
•
•
•
způsobovat korozi. Kondenzaci
snížíte, když spotřebič vždy před
přípravou jídla na 10 minut
předehřejte.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
•
•
2.6 Obsluha
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
2.5 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Technické údaje
A
Rozměry
Výška
847 - 867 mm
Šířka
596 mm
Hloubka
600 mm
3.2 Umístění spotřebiče
Tento volně stojící spotřebič můžete
umístit s kuchyňskou skříňkou po jedné
nebo po obou stranách nebo v rohu.
Minimální vzdálenosti
Rozměry
mm
A
685
ČESKY
9
3.3 Vyrovnání spotřebiče
Pomocí seřiditelných nožiček na spodku
spotřebiče nastavte výšku horní pracovní
plochy do stejné úrovně s ostatními
povrchy.
3.4 Ochrana proti překlopení
POZOR!
Nainstalujte ochranu proti
překlopení, která zabrání
pádu spotřebiče při jeho
nesprávném zatížení.
Ochrana proti překlopení
funguje pouze tehdy, je-li
spotřebič umístěn ve
správném prostoru.
Na vašem spotřebiči se
nachází symboly zobrazené
na obrázcích (dle modelu),
které vás upozorňují na
instalaci ochrany proti
překlopení.
POZOR!
Ujistěte se, že jste ochranu
proti překlopení nainstalovali
ve správné výšce.
Přesvědčte se, že je plocha za
spotřebičem hladká.
1. Nastavte správnou výšku a umístění
spotřebiče, než připojíte ochranu
proti překlopení.
2. Nainstalujte ochranu proti překlopení
ve výšce 176 mm pod úrovní horní
pracovní plochy a 24 mm od levé
strany spotřebiče skrze kruhový otvor
na konzole. Viz obrázek. Přišroubujte
jej do pevného materiálu nebo
použijte vhodnou oporu (zeď).
3. Tento otvor naleznete na levé straně
zadní části spotřebiče. Viz obrázek.
Spotřebič umístěte doprostřed
prostoru mezi pracovní plochy (1).
Jestliže je prostor mezi pracovními
plochami kuchyňské linky větší, než
je šířka spotřebiče, pak musíte pro
vystředění spotřebiče upravit
postranní rozměr.
24 mm
176 mm
1
10
www.aeg.com
3.5 Elektrická instalace
VAROVÁNÍ!
Napájecí kabel se nesmí
dotýkat části spotřebiče
zobrazené na obrázku
stínovaně.
VAROVÁNÍ!
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
Spotřebič se dodává bez zástrčky a
napájecího kabelu.
Vhodné typy kabelů pro různé fáze:
Fáze
Min. velikost kabe‐
lu
1
3 x 6,0 mm²
3 s nulovým vodi‐
čem
5 x 1,5 mm²
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Celkový pohled
1
9
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ovladač pečicích funkcí
Displej
Ovladač (teploty)
Ukazatel / symbol teploty
Topný článek
Osvětlení
Drážky na rošty, vyjímatelné
Ventilátor
Polohy polic
ČESKY
11
4.2 Uspořádání varné desky
1
2
140 mm
180 mm
180 mm
210 mm
6
3
5
1 Indukční varná zóna 1 400 W, s
funkcí PowerBoost 2 500 W
2 Výstup páry - počet a poloha závisí
na modelu
3 Indukční varná zóna 1 800 W, s
funkcí PowerBoost 2 800 W
4 Indukční varná zóna 1 800 W, s
funkcí PowerBoost 2 800 W
5 Ovládací panel varné desky
6 Indukční varná zóna 2 300 W, s
funkcí PowerBoost 3 600 W
4
4.3 Příslušenství
•
•
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
AirFry
•
•
Ke smažení jídla s menším
množstvím oleje nebo bez pečicího
papíru.
Vysunovací drážky
Teleskopické výsuvy usnadňují
vkládání nebo vytahování roštů.
Zásuvka
Zásuvka je umístěna pod vnitřkem
trouby.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.3 Nastavení času
Před použitím trouby musíte nastavit čas.
5.1 První čištění
Po připojení spotřebiče k elektrické síti,
po výpadku elektrické energie nebo není-
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
li nastaven časovač,
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
5.2 Používání senzorových
tlačítek
K zapnutí funkce stiskněte a podržte
příslušný symbol na displeji na alespoň
jednu sekundu.
bliká.
nebo
a nastavte správný
Stiskněte
čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a
na displeji se zobrazí nastavený denní
čas.
5.4 Změna času
Denní čas nelze měnit,
pokud je aktivní funkce
Trvání
.
nebo Ukončení
12
www.aeg.com
Opakovaně stiskněte , dokud nezačne
blikat ukazatel Denního času.
Pro nastavení nového času viz
„Nastavení času“.
3. Nastavte funkci . Nastavte
maximální teplotu.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
5. Nastavte funkci . Nastavte
maximální teplotu.
6. Nechte troubu pracovat 15 minut.
7. Troubu vypněte a nechte ji
vychladnout.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Z trouby může vycházet zápach
a kouř. Zajistěte v místnosti dostatečné
větrání.
5.5 Předehřátí
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
1. Nastavte funkci .Nastavte
maximální teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu
hodinu.
6. VARNÁ DESKA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Ovládací panel varné desky
1
2
3
4
5
10
9
6
8
7
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Blokování tlačítek / Dětská
bezpečnostní pojistka
Slouží k zablokování a odblokování ovláda‐
cího panelu.
3
STOP+GO
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
4
5
6
ČESKY
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
7
/
8
9
10
-
13
Poznámka
-
Slouží k volbě varné zóny.
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
PowerBoost
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
Ovládací lišta
Slouží k nastavení teploty.
6.2 Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce STOP+GO.
Je zapnutá funkce Automatický ohřev.
Je zapnutá funkce PowerBoost.
+ číslice
Došlo k poruše.
/
OptiHeat Control (Třístupňový ukazatel zbytkového tepla): pokračovat
ve vaření / uchovat teplé / zbytkové teplo.
/
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek / Dětská bezpečnostní pojistka.
Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žá‐
dná nádoba.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
6.3 OptiHeat Control
(Třístupňový ukazatel
zbytkového tepla)
VAROVÁNÍ!
/
/
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Ukazatele zobrazují úroveň zbytkového
tepla u varných zón, které právě
používáte. Ukazatele se mohou rozsvítit
také u sousedních varných zón dokonce
i tehdy, když je nepoužíváte.
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
6.4 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
14
www.aeg.com
6.5 Automatické vypnutí
6.7 Automatický ohřev
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout
potřebné teploty za kratší dobu. Když je
funkce zapnutá, varná zóna funguje
zpočátku při maximálním tepelném
výkonu a poté pokračuje dle
požadovaného nastavení.
•
•
•
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
použijete nevhodné nádoby. Symbol
se rozsvítí a za dvě minuty se
varná zóna automaticky vypne.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se rozsvítí
a varná deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
Varná deska se vy‐
pne po
Aby bylo možné funkci
zapnout, varná zóna musí
být chladná.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
(rozsvítí se ). Ihned
stiskněte
stiskněte požadované nastavení teploty.
Po třech sekundách se zobrazí
.
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
6.8 PowerBoost
Tato funkce dodá indukčním varným
zónám více elektrické energie. Funkci lze
zapnout pro indukční varnou zónu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukční
varná zóna automaticky přepne na
nejvyšší teplotu.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte
. Rozsvítí se
.
6 hodinách
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
4-7
5 hodinách
6.9 Časovač
8-9
4 hodinách
10 - 14
1,5 hodině
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
,1-3
6.6 Nastavení teploty
Nastavení nebo změna teploty:
Stiskněte ovládací lištu u požadovaného
nastavení teploty nebo posuňte prstem
po ovládací liště až k požadovanému
nastavení teploty.
Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu, poté nastavte funkci.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače
a nastavte čas (00 - 99 minut). Když
kontrolka varné zóny začne blikat
pomaleji, odpočítává se čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte
varnou zónu pomocí
. Kontrolka varné
ČESKY
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Změna času: zvolte varnou zónu
pomocí
. Stiskněte
nebo
.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
a stiskněte . Zbývající čas
pomocí
se bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Jakmile uplyne nastavený
čas, zazní zvukový signál a
začne blikat 00. Varná zóna
se vypne.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
CountUp Timer
Tato funkce slouží ke sledování doby
provozu varné zóny.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače,
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
6.10 STOP+GO
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší teplotu.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Zapnutí funkce: stiskněte
se
. Rozsvítí
. Rozsvítí se
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
6.11 Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte
. Na čtyři
rozsvítí se . Když kontrolka varné zóny
začne blikat pomaleji, počítá se čas.
sekundy se rozsvítí
zapnutý.
Displej přepíná zobrazení
a
uplynulého času (v minutách).
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
Kontrola délky provozu varné zóny:
zvolte varnou zónu pomocí . Kontrolka
varné zóny začne blikat rychleji. Na
displeji se zobrazí délka provozu zóny.
15
.Časovač zůstane
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
6.12 Dětská bezpečnostní
pojistka
a stiskněte
nebo
zóny zhasne.
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
. Kontrolka varné
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutka. Na displeji
nastavení teploty se zobrazí
Zapnutí funkce: stiskněte
.
. Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte
. Pomocí
. Rozsvítí se
varnou desku vypněte.
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte
. Pomocí
. Rozsvítí se
varnou desku vypněte.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
zapněte varnou desku pomocí
Rozsvítí se
. Na čtyři sekundy
.
16
www.aeg.com
stiskněte . Do 10 sekund nastavte
teplotu. Nyní můžete varnou desku
použít. Když varnou desku vypnete
•
pomocí
•
, funkce se opět zapne.
•
6.13 OffSound Control
(Vypnutí a zapnutí zvukové
signalizace)
•
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
•
stiskněte
. Displej se rozsvítí a
zhasne. Na tři sekundy stiskněte
.
Každá fáze se vyznačuje maximálním
elektrickým zatížením.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne
stanovenou hodnotu.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Displej varných zón se sníženým
výkonem se mění v rozmezí dvou
úrovní.
Zobrazí se
nebo . Stisknutím
časovače zvolte jedno z těchto
nastavení:
•
- zvuková signalizace je vypnutá
- zvuková signalizace je zapnutá
•
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se
varná deska automaticky vypne.
Když je tato funkce nastavena na ,
uslyšíte zvukovou signalizaci pouze
když:
•
•
•
•
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
6.14 Funkce Řízení výkonu
•
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
7. VARNÁ DESKA - TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami
Materiál varných nádob
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
voda na indukční varné zóně
nastavené na nejvyšší teplotu začne
velmi rychle vřít.
magnet přilne na dno nádoby.
ČESKY
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Než nádoby položíte na
povrch varné desky, ujistěte
se, že jejich dno je čisté a
suché.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se automaticky
přizpůsobují velikosti dna nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
7.2 Minimální průměr nádoby
Varná zóna
Průměr nádoby
(mm)
Levá zadní
125 - 140
Pravá zadní
145 - 180
Pravá přední
145 - 180
Levá přední
180 - 210
7.3 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
•
pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• hučení: používáte vysoký výkon.
• cvakání: dochází ke spínaní
elektrických přepínačů.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu.
7.4 Öko Timer (Ekologický
časový spínač)
Za účelem úspory energie se topný
článek varné zóny sám vypne dřív, než
zazní signál odpočítávání času. Rozdíl
mezi dobou provozu závisí na nastavené
teplotě a délce vaření.
7.5 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušné varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
Nastavení te‐
ploty
-1
17
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeby
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-3
Holandská omáčka, rozpouště‐ 5 - 25
ní: másla, čokolády, želatiny.
Čas od času zamíchejte.
1-3
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
3-5
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy zamí‐
chejte.
18
www.aeg.com
Nastavení te‐
ploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
5-7
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 - 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
7-9
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
7-9
Vaření většího množství jídel, 60 - 150 Až 3 l vody a přísady.
dušeného masa se zeleninou a
polévek.
9 - 12
Mírné smažení: plátků masa
dle
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐ potřeby
ho masa, kotlet, masových kro‐
ket, uzenin, jater, jíšky, vajec,
palačinek a koblih.
V polovině doby obraťte.
12 - 13
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
V polovině doby obraťte.
14
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
5 - 15
Vaření velkých množství vody. Je zapnutá funkce PowerBoost.
8. VARNÁ DESKA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
8.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
•
•
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
hadříku.
ČESKY
19
9. TROUBA – DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Funkce trouby
Symbol
Funkce trouby
Použití
Poloha Vypnuto
Trouba je vypnutá.
Pravý horký vzduch
K pečení jídel na dvou úrovních součas‐
ně a k sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší
než při použití funkce Horní/spodní
ohřev.
Příprava pizzy
/AirFry
K pečení jídel, která vyžadují propečeněj‐
ší a křupavý spodek, na jedné úrovni.
Ke smažení jídla s menším množstvím
oleje nebo bez pečicího papíru. Pro po‐
krmy jako hranolky nebo pizza.
Horní/spodní ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jed‐
né úrovni trouby.
Sušení
K sušení krájeného ovoce, zeleniny a
hub.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém
množství a opékání chleba.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbe‐
že s kostmi na jedné úrovni. Také k za‐
pékání a pečení dozlatova.
Vlhký horkovzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení. Pokyny k přípravě viz kapitola
„Tipy a rady“, Vlhký horkovzduch. Dvířka
trouby by měla být během pečení
zavřená, aby nedošlo k přerušení funkce
a aby trouba fungovala co nejúsporněji.
Při použití této funkce se teplota ve
vnitřku trouby může lišit od nastavené te‐
ploty. Může dojít ke snížení tepelného
výkonu. Obecná doporučení ohledně
úspory energie viz kapitola „Energetická
účinnost“, Úspora energie. Tato funkce
byla použita ke splnění energetické třídy
dle normy EN 60350-1.
Když používáte tuto funkci, osvětlení se
vypne automaticky.
20
www.aeg.com
Jídlo můžete rozmrazit
pomocí funkce Vlhký
horkovzduch, aniž byste
museli nastavit teplotu.
9.2 Zapnutí a vypnutí trouby
Podle daného modelu má
váš spotřebič symboly
ovladače, ukazatele nebo
kontrolky:
• Ukazatel se rozsvítí, když
trouba začne hřát.
• Kontrolka se rozsvítí,
když je trouba v provozu.
• Symbol ukazuje, zda
ovladač řídí jednu z
varných zón, funkce
trouby nebo teplotu.
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Troubu vypnete otočením ovladače
funkcí a teploty trouby do polohy
vypnuto.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi.
AirFry plech:
Vložte plech AirFry do třetí polohy roštu.
Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
9.3 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
•
9.4 Vložení příslušenství
trouby
Hluboký pekáč / plech:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
vodicí lišty drážek roštů.
•
Veškeré příslušenství je z
důvodu vyšší bezpečnosti
vybaveno malými zářezy
na horní straně pravého a
levého okraje. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných
nádob.
9.5 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství trouby
Instalační pokyny pro
teleskopické výsuvy si
uschovejte pro budoucí
použití.
ČESKY
21
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
Vložte plech na pečení nebo hluboký
pekáč / plech do teleskopických výsuv.
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuvů tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Tvarovaný rošt položte na hluboký
pekáč / plech. Tvarovaný rošt a hluboký
pekáč / plech vložte do teleskopických
výsuv.
10. TROUBA - FUNKCE HODIN
10.1 Displej
A
B
C
A. Funkce hodin
B. Časovač
C. Funkce hodin
10.2 Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Popis
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
PLUS
Slouží k nastavení času.
22
www.aeg.com
10.3 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče.
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
K nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný
vliv na provoz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete za‐
pnout kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.
10.4 Nastavení funkce
TRVÁNÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
, dokud
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
.
3. Použijte
nebo
času TRVÁNÍ.
k nastavení
Na displeji se zobrazí
.
10.5 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
nezačne blikat
3. Použijte
času.
nebo
Na displeji se zobrazí
10.6 Nastavení
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
4. Po uplynutí času začne blikat
a
zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
2. Opakovaně stiskněte
6. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
, dokud
.
k nastavení
.
a
4. Po uplynutí času začne blikat
zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
3. Použijte
nebo
času TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
, dokud
.
k nastavení
.
5. Použijte
nebo
času UKONČENÍ.
k nastavení
6. Potvrďte stisknutím .
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zazní
zvukový signál.
7. Spotřebič se automaticky vypne.
Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
8. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
10.7 Nastavení funkce
MINUTKA
1. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
.
, dokud
ČESKY
2. Použijte
nebo
k nastavení
potřebného času.
Funkce Minutka se po pěti sekundách
spustí automaticky.
3. Po uplynutí nastaveného času zazní
zvukový signál. Chcete-li zvukový
signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
4. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
23
10.8 Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
2. Stiskněte a podržte .
Funkce hodin by měla zhasnout během
několika sekund.
11. TROUBA - TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
zhnědnout nerovnoměrně. Je-li
zhnědnutí nerovnoměrné, není nutné
měnit nastavení teploty. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
11.1 Pečení moučných jídel
Plechy v troubě se mohou během pečení
zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.
Při prvním pečení použijte nižší teplotu.
11.2 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče není do‐
statečně propečený.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý Teplota trouby je příliš vyso‐ Příště nastavte o něco nižší teplo‐
či nerovnoměrný.
ká.
tu trouby.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Příště nastavte delší dobu pečení
ká a doba pečení je příliš
a nižší teplotu trouby.
krátká.
Koláč je příliš suchý.
Koláč se peče nerovno‐
měrně.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte vyšší teplotu trou‐
by.
Příliš dlouhá doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Příště nastavte delší dobu pečení
ká a doba pečení je příliš
a nižší teplotu trouby.
krátká.
Těsto na koláč není rozlože‐ Příště těsto na koláč rozložte na
no rovnoměrně.
plech na pečení rovnoměrně.
Koláč není při délce pe‐
čení uvedené v receptu
hotový.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte o něco vyšší te‐
plotu trouby.
24
www.aeg.com
11.3 Pravý horký vzduch
Pečení na jedné úrovni
Pečení ve formě
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kulatý koláč nebo briošky
150 - 160
50 - 70
2
Linecký koláč / ovocné koláče
140 - 160
50 - 90
1-2
Piškotová buchta bez tuku
150 - 1601)
25 - 40
3
Dortový korpus - křehké těsto
170 - 1801)
10 - 25
2
Dortový korpus - piškotové těsto
150 - 170
20 - 25
2
Jablečný koláč (2 formy, Ø 20 cm,
položené úhlopříčně)
160
60 - 90
2-3
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Drobenkový koláč (suchý)
150 - 160
20 - 40
3
Ovocné koláče (kynuté těsto / piško‐
150
35 - 55
3
160 - 170
40 - 80
3
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Sušenky z křehkého těsta
150 - 160
10 - 20
3
Máslové sušenky / Proužky těsta
140
20 - 35
3
Sušenky z piškotového těsta
150 - 160
15 - 20
3
Sněhové pusinky
80 - 100
120 - 150
3
Makronky
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z kynutého těsta
150 - 160
20 - 40
3
Malé listové pečivo
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
1601)
10 - 35
3
tové těsto)1)
Ovocné koláče z křehkého těsta
1) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Malé koláčky (20 kousků na plech)
1501)
20 - 35
3
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Bagety zapečené s roztaveným sý‐
rem
160 - 1701)
15 - 30
1
Plněná zelenina
160 - 170
30- 60
1
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
25
1) Předehřejte troubu.
Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla
1) Předehřejte troubu.
Pečení na více úrovních
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Dvě polohy
Zákusky z listového těsta s kré‐
mem / banánky
160 - 1801)
25 - 45
2/4
Koláč s drobenkou, suchý
150 - 160
30 - 45
2/4
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
1) Předehřejte troubu.
Sušenky/small cakes/cukroví/pečivo
Jídlo
Dvě polohy
Sušenky z křehkého těsta
150 - 160
20 - 40
2/4
Máslové sušenky / Proužky těsta
140
25 - 45
2/4
Sušenky z piškotového těsta
160 - 170
25 - 40
2/4
Čajové pečivo z vaječného bílku,
sněhové pusinky
80 - 100
130 - 170
2/4
Makronky
100 - 120
40 - 80
2/4
Sušenky z kynutého těsta
160 - 170
30 - 60
2/4
Malé listové pečivo
170 - 1801)
30 - 50
2/4
Pečivo
1801)
25- 40
2/4
26
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Dvě polohy
Malé koláčky (20 kousků na plech)
1501)
20 - 40
2/4
1) Předehřejte troubu.
11.4 Tradiční pečení na jedné úrovni
Pečení ve formě
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kulatý koláč nebo brioška
160 - 180
50 - 70
2
Linecký koláč / ovocné koláče
150 - 170
50 - 90
1-2
Piškotová buchta bez tuku
1701)
25 - 40
3
Dortový korpus - křehké těsto
190 - 2101)
10 - 25
2
Dortový korpus - piškotové těsto
170 - 190
20 - 25
2
Jablečný koláč (2 formy Ø 20 cm, po‐ 180
ložené úhlopříčně)
60 - 90
1-2
Slaný koláč (např. Slaný lotrinský ko‐ 180 - 220
láč)
35 - 60
1
Tvarohový dort
60 - 90
1-2
160 - 180
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kynutá pletýnka / Věnec
170 - 190
40 - 50
2
Vánoční štola
160 - 1801)
50 - 70
2
Chléb (žitný chléb):
1. První část procesu pečení.
2. Druhá část procesu pečení.
1. 2301)
1. 20
2. 30 - 60
1-2
Zákusky z listového těsta s krémem / 190 - 2101)
banánky
20 - 35
3
Roláda
180 - 2001)
10 - 20
3
Drobenkový koláč (suchý)
160 - 180
20 - 40
3
Máslový mandlový koláč / cukrové
koláčky
190 - 2101)
20 - 30
3
2. 160 - 1801)
ČESKY
27
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Ovocné koláče (kynuté těsto / piško‐
170
35 - 55
3
170 - 190
40 - 60
3
Koláče s jemnou náplní (např. tvaroh, 160 - 1801)
smetana, pudink)
40 - 80
3
Pizza (s velkou náplní)
190 - 2101)
30 - 50
1-2
Pizza (tenká)
220 - 2501)
15 - 25
1-2
Nekvašený chléb
230 - 250
10 - 15
1
Švýcarský jablečný koláč
210 - 230
35 - 50
1
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Sušenky z křehkého těsta
170 - 190
10 - 20
3
Máslové sušenky / Proužky těsta
1601)
20 - 35
3
Sušenky z piškotového těsta
170 - 190
20 - 30
3
Sněhové pusinky
80 - 100
120 - 150
3
Makronky
120 - 130
30 - 60
3
Sušenky z kynutého těsta
170 - 190
20 - 40
3
Drobné pečivo z listového těsta
190 - 2101)
20 - 30
3
Pečivo
190 - 2101)
10 - 55
3
Malé koláčky (20 ks na plech)
1701)
20 - 30
3-4
tové těsto)2)
Ovocné koláče z křehkého těsta
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
1) Předehřejte troubu.
Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zapečené těstoviny
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
35 - 50
1
Zapékaná zelenina
180 - 2001)
15 - 30
1
28
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Bagety zapečené s roztaveným sý‐
rem
200 - 2201)
15 - 30
1
Sladké nákypy
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
180 - 200
40 - 60
1
Plněná zelenina
180 - 200
40 - 60
1
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Pizza (tenká)1)
200 - 2302)
10 - 20
1-2
Pizza (s velkou náplní)1)
180 - 200
20 - 35
1-2
Ovocné koláčky
170 - 200
35 - 55
1-2
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1-2
Slaný lotrinský koláč (Pikantní koláč) 170 - 190
45 - 55
1-2
Švýcarský koláč
170 - 200
35 - 55
1-2
Tvarohový dort
140 - 160
60 - 90
1-2
Jablečný koláč, s horní vrstvou
150 - 170
50 - 60
1-2
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1-2
Nekvašený chléb
230 - 2502)
10 - 20
2-3
Listové těsto s náplní
160 - 1802)
45 - 55
2-3
Flammekuchen (alsaské jídlo podob‐ 230 - 2502)
né pizze)
12 - 20
2-3
Pirohy (ruské pirohy s náplní)
15 - 25
2-3
1) Předehřejte troubu.
11.5 Příprava pizzy
180 - 2002)
1) Použijte hluboký pekáč / plech.
2) Předehřejte troubu.
11.6 Vlhký horkovzduch
Chléb a pizza
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Žemle
180
25 - 35
3
ČESKY
29
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza 350 g
190
25 - 35
3
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Roláda
180
20 - 30
3
Sušenka brownie
180
30 - 40
3
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Suflé
200
30 - 40
3
Koláčový korpus z piškotového
těsta
180
20 - 30
3
Piškotový dort
150
25 - 35
3
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Ryby v sáčcích 300 g
180
25 - 35
3
Celá ryba 200 g
180
25 - 35
3
Rybí filé 300 g
180
25 - 35
3
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Maso v sáčku 250 g
200
25 - 35
3
Maso na vidlici 500 g
200
30 - 40
3
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky
180
25 - 35
3
Makronky
160
25 - 35
3
Muffin
180
25 - 35
3
Slaný keks
170
20 - 30
3
Placičky z křehkého těsta
150
25 - 35
3
Dortíky
170
15 - 25
3
Koláče na plechu na pečení
Koláče ve formě
Ryby
Maso
Malé kusy pečiva
30
www.aeg.com
Vegetariánské
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zeleninová směs v sáčku 400 g
180
25 - 35
3
Omeleta
200
20 - 30
3
Zelenina na pekáči 700 g
180
25 - 35
3
11.7 Tipy k pečení masa
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Libové maso pečte přikryté (můžete
použít hliníkovou fólii).
Velké pečeně pečte přímo na plechu
nebo na tvarovaném roštu nad tímto
plechem.
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
Kusy pečeně několikrát v průběhu
pečení potřete vlastní šťávou.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte
tím připečení kapajícího tuku.
11.8 Tradiční pečení
Hovězí
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Dušené maso
1 - 1,5 kg
200 - 230
105 - 150
1
Hovězí pečeně nebo fi‐
let: nepropečené
na cm tloušťky
230 - 2501)
6-8
1
Hovězí pečeně nebo fi‐
let: středně propečené
na cm tloušťky
220 - 230
8 - 10
1
Hovězí pečeně nebo fi‐
let: dobře propečené
na cm tloušťky
200 - 220
10 - 12
1
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Plec, krkovice, kýta v
celku
1 - 1,5 kg
210 - 220
90 - 120
1
Kotlety, žebírka
1 - 1,5 kg
180 - 190
60 - 90
1
Sekaná
750 g - 1 kg
170 - 190
50 - 60
1
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g - 1 kg
200 - 220
90 - 120
1
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
ČESKY
31
Telecí
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Telecí pečeně1)
1 kg
210 - 220
90 - 120
1
Telecí koleno
1,5 - 2 kg
200 - 220
150 - 180
1
1) Použijte uzavřenou pečicí nádobu.
Jehněčí
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Jehněčí kýta, jehněčí
pečeně
1 - 1,5 kg
210 - 220
90 - 120
1
Jehněčí hřbet
1 - 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
1
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zaječí hřbet, zaječí kýta
až 1 kg
220 - 2401)
30 - 40
1
Hřbet z vysoké zvěře
1,5 - 2 kg
210 - 220
35 - 40
1
Kýta z vysoké zvěře
1,5 - 2 kg
200 - 210
90 - 120
1
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kusy drůbeže
200 - 250 g kaž‐
dá
220 - 250
20 - 40
1
Půlka kuřete
400 - 500 g kaž‐
dá
220 - 250
35 - 50
1
Kuře, brojler
1 - 1,5 kg
220 - 250
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2 kg
210 - 220
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5 kg
200 - 210
150 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5 kg
200 - 210
120 - 180
1
Krůta
4 - 6 kg
180 - 200
180 - 240
1
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Celá ryba
1 - 1,5 kg
210 - 220
40 - 70
1
Zvěřina
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Ryby
32
www.aeg.com
11.9 Pečení masa s nastavením Turbo gril
Hovězí
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Hovězí pečeně nebo filet:
nepropečené
na cm tloušťky
190 - 2001)
5-6
1
Hovězí pečeně nebo filet:
středně propečené
na cm tloušťky
180 - 190
6-8
1
Hovězí pečeně nebo filet:
dobře propečené
na cm tloušťky
170 - 180
8 - 10
1
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Plec, krkovice, kýta v celku
1 - 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
1
Kotlety, žebírka
1 - 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Telecí pečeně
1 kg
160 - 180
90 - 120
1
Telecí koleno
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Jehněčí kýta, jehněčí peče‐ 1 - 1,5 kg
ně
150 - 170
100 - 120
1
Jehněčí hřbet
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kusy drůbeže
200 - 250 g kaž‐
dý
200 - 220
30 - 50
1
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Telecí
Jehněčí
Jídlo
Drůbež
ČESKY
33
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Půlka kuřete
400 - 500 g kaž‐
dá
190 - 210
35 - 50
1
Kuře, brojler
1 - 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2 kg
180 - 200
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5 kg
160 - 180
120 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
1
Krůta
4 - 6 kg
140 - 160
150 - 240
1
11.10 Grilování obecně
VAROVÁNÍ!
Vždy grilujte se zavřenými
dvířky trouby.
•
•
•
•
Vždy grilujte při maximální
nastavené teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
hluboký plech na zachycení šťávy.
Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
Grilovací oblast je nastavena do středu
roštu.
11.11 Velkoplošný gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
1. strana 2. strana
Poloha
roštu
Hamburgery
max 1)
9 - 15
8 - 13
4
Vepřový plátek
max
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
max
10 - 12
6-8
4
Hovězí steaky, telecí steaky
max
7 - 10
6-8
4
Topinky
max 1)
1-4
1-4
4-5
Topinky s oblohou
max
6-8
-
4
1) Předehřejte troubu
11.12 Sušení
Na rošty trouby položte papír na pečení.
Pro dosažení nejlepších výsledků:
vypněte spotřebič v polovině potřebné
doby. Otevřete dvířka spotřebiče a
nechte jej vychladnout. Poté dokončete
sušení.
34
www.aeg.com
Zelenina
Poloha roštu
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Jedna po‐ Dvě polo‐
loha
hy
Fazole
60 - 70
6-8
3
2/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
2/4
Zelenina do polévky
60 - 70
5-6
3
2/4
Houby
50 - 60
6-8
3
2/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
2/4
Ovoce
Poloha roštu
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Jedna
poloha
Dvě polo‐
hy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
2/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
2/4
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
3
2/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
2/4
11.13 AirFry
Pečivo
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Croissant, zmrazený
cca 350 g
180 - 220
15 - 30
3
Malé listové pečivo, zmrazené
cca 400 g
180 - 220
15 - 35
3
Malé listové pečivo, čerstvé
cca 300 g
180 - 220
15 - 35
3
Pizza, mražená
cca 340 g
180 - 220
20 - 35
3
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Hranolky, mražené
cca 650 g
180 - 220
20 - 30
3
Hranolky silné, mražené
cca 600 g
180 - 220
20 - 30
3
Americké brambory, mražené
cca 650 g
180 - 220
15 - 25
3
Krokety
cca 450 g
180 - 220
15 - 30
3
Potraviny z brambor
ČESKY
35
Čerstvá zelenina
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Plátky cukety, čerstvé1)
cca 500 g
180 - 220
25 - 35
3
1) přidejte lžíci olivového oleje, aby se nelepily
Další
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Plátky masa, zmrazené
cca 300 g
180 - 220
15 - 25
3
Krevety v těstíčku, zmrazené
cca 200 g
180 - 220
15 - 25
3
Kroužky z olihně, zmrazené
cca 250 g
180 - 220
15 - 25
3
Kuřecí nugety, zmrazené
cca 300 g
180 - 220
15 - 25
3
Rybí prsty, zmrazené
cca 500 g
180 - 220
15 - 25
3
12. TROUBA – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku te‐
plé vody a šetrného mycího prostředku.
Kovové plochy očistěte pomocí čisticího roztoku.
Čisticí
prostředky
Skvrny vyčistěte pomocí šetrného čisticího prostředku.
Vnitřek trouby očistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár.
Každodenní
použití
Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s šetrným mycím prostředkem. Neči‐
stěte příslušenství v myčce nádobí (kromě plechu AirFry).
Nepřilnavé příslušenství nečistěte pomocí abrazivních čisticích
Příslušenství prostředků nebo ostrých předmětů.
36
www.aeg.com
12.2 Čištění plechu AirFry
1. Položte plech AirFry na plech na
pečení.
2. Nalijte horkou vodu s čisticím
prostředkem a nechte ji nasáknout.
3. Vyčistěte plech AirFry pomocí houby
nebo k odstranění zbytků jídla
použijte kartáč.
Lze ho rovněž umýt v myčce nádobí.
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
Drážky roštů instalujte stejným postupem
v opačném pořadí.
POZOR!
Ujistěte se, že delší
upevňovací drát je vepředu.
Konce obou drátů musí
směřovat dozadu.
Nesprávná instalace může
poškodit smalt trouby.
12.3 Trouby z nerezové oceli
nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým
hadříkem nebo houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte
se stejnou opatrností.
12.4 Vyjmutí drážek na rošty
12.5 Odstranění dvířek trouby
Čištění si usnadníte, vysadíte-li dvířka.
1
2
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Posunujte šoupátko, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
3. Přivírejte dvířka, dokud se šoupátko
nezajistí.
4. Odstraňte dveře.
Dvířka odstraníte jejich vytažením
směrem dopředu nejprve na jedné a
poté na druhé straně.
Po vyčištění dvířka trouby nasaďte zpět
opačným postupem. Ujistěte se, že při
zasouvání dvířek uslyšíte klapnutí. V
případě potřeby použijte sílu.
12.6 Vytažení a vyčištění
skleněných panelů dvířek
1
2
Sklo v dvířkách vašeho
spotřebiče může být různého
typu a tvaru dle příkladů na
obrázcích. Počet skleněných
panelů se může také lišit.
ČESKY
1. Uchopte okrajovou lištu B na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
37
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Zadní žárovka
Skleněný kryt žárovky se
nachází na zadní straně
vnitřku trouby.
2
B
1
2. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte
ji.
3. Postupně uchopte skleněné panely
na jejich horní straně a vytáhněte je
nahoru z kolejniček.
4. Vyčistěte skleněné panely dvířek
spotřebiče.
Panely nainstalujete obráceným
postupem.
12.7 Výměna žárovky
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu. Počkejte, dokud
trouba nevychladne.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku v troubě vyměňte za novou,
žáruvzdornou do teploty 300 °C.
Použijte žárovku stejného typu.
4. Nasaďte skleněný kryt.
12.8 Vysazení zásuvky
VAROVÁNÍ!
V zásuvce neskladujte
hořlavé věci a materiály
(jako např. čisticí prostředky,
plastové sáčky, textilní
chňapky, papír nebo čisticí
spreje). Při použití trouby se
může zásuvka značně
zahřát. Hrozí nebezpečí
požáru.
Zásuvku pod troubou lze při čištění
vyjmout.
1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.
2. Zásuvku lehce nadzvedněte, abyste
ji mohli šikmo nahoru vysadit z
kolejniček.
Při instalaci zásuvky proveďte stejný
postup v opačném pořadí.
38
www.aeg.com
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Spotřebič není zapojený do
elektrické sítě nebo je
připojený nesprávně.
Zkontrolujte, zda je spotřebič
správně zapojený do elek‐
trické sítě.
Nelze zapnout spotřebič.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Varnou desku nelze zapnout Stiskli jste dvě nebo více se‐ Stiskněte pouze jedno se‐
ani používat.
nzorových tlačítek současně. nzorové tlačítko.
Varnou desku nelze zapnout Je zapnutá funkce STOP
ani používat.
+GO.
Viz část „Varná deska - Den‐
ní používání“.
Varnou desku nelze zapnout Na ovládacím panelu je vo‐
ani používat.
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
tlačítko
.
Kontrolka zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna byla zapnutá jen Jestliže byla varná zóna za‐
krátkou dobu, a není proto
pnutá dostatečně dlouho,
horká.
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Funkce automatického
ohřevu nefunguje.
Varná zóna je horká.
Funkce automatického
ohřevu nefunguje.
Je nastaven nejvyšší tepelný Nejvyšší tepelný výkon má
výkon.
stejný výkon jako funkce.
Tepelný výkon kolísá mezi
dvěma nastaveními.
Funkce řízení výkonu je za‐
pnutá.
Viz část „Varná deska - Den‐
ní používání“.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Nechte varnou zónu dosta‐
tečně vychladnout.
Při dotyku senzorových tlačí‐ Zvuková signalizace je vy‐
tek nezazní žádný zvukový
pnutá.
signál.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci. Viz část „Varná deska Denní používání“.
Na displeji varné desky se
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
zobrazí
.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
ČESKY
39
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji varné desky se
Je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky nebo
blokování tlačítek.
Viz část „Varná deska - Den‐
ní používání“.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádoba není vhodná.
Použijte vhodnou nádobu.
Viz část „Varná deska - Tipy
a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry. Viz část
„Varná deska - Tipy a rady“.
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na displeji se zobrazí
„12.00“.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Nastavte znovu čas.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
zobrazí
.
Na displeji varné desky se
zobrazí
.
Na displeji varné desky se
zobrazí
.
Na displeji varné desky se
zobrazí
.
13.2 Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
40
www.aeg.com
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Produktové informace pro varnou desku dle směrnice
komise EU 66/2014
Označení modelu
CIB6441ABM
Typ varné desky
Varná deska na volně stojícím sporáku
Počet varných zón
4
Technologie ohřevu
Indukce
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
21,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných zón Levá přední
(EC electric cooking)
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
173,2 Wh / kg
170,1 Wh / kg
168,5 Wh / kg
165,7 Wh / kg
Spotřeba energie varné desky (EC electric hob)
169,4 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: Varné
desky - metody pro měření výkonu.
•
14.2 Varná deska - úspora
energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
•
•
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
14.3 Informace o produktu pro trouby a produktový
informační list*
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
CIB6441ABM
Index energetické účinnosti
95,3
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.95 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.82 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
ČESKY
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Hlasitost
73 l
Typ trouby
Trouba ve volně stojícím sporáku
Hmotnost
53.3 kg
41
*Pro Evropskou unii v souladu s nařízeními EU 65/2014 a 66/2014.
Pro Běloruskou republiku v souladu s STB 2478-2017, příloha G; STB 2477-2017, přílohy
A a B.
Pro Ukrajinu v souladu s 568/32020.
Třída energetické účinnosti se pro Rusko nepoužívá.
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 1: Sporáky, trouby, pa‐
rní trouby a grily - Metody měření funkce.
14.4 Trouba - Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení
nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty.
Vlhký horkovzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
42
www.aeg.com
ČESKY
43
867338826-A-092020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement