Aeg CCB6441BBM Používateľská príručka

Aeg CCB6441BBM Používateľská príručka
CCB6441BBM
USER
MANUAL
SK
Návod na používanie
Sporák
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................5
3. INŠTALÁCIA......................................................................................................... 8
4. POPIS VÝROBKU...............................................................................................10
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 11
6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................... 11
7. HORÁK - RADY A TIPY......................................................................................12
8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE................................................ 13
9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE ............................................................. 14
10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE............................................................................. 17
11. RÚRA – RADY A TIPY......................................................................................18
12. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE............................................................. 31
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................33
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................35
TEŠTE SA Z PERFEKTNÝCH VÝSLEDKOV
Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby
vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi technológiami,
ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných spotrebičoch často
nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho
prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte naše webové stránky, kde nájdete:
Rady ohľadne používania, brožúry, návody na riešenie problémov, informácie
o servise a oprave získate na stránke:
www.aeg.com/support
Zaregistrujte si svoj spotrebič a využívajte ešte lepší servis:
www.registeraeg.com
Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre spotrebič si
môžete kúpiť na stránke:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Vždy používajte originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo udusenia, poranenia
alebo trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou
postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie
sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosahu detí a náležite
ich zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sa počas používania zohrejú na
vysokú teplotu.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič musí byť do siete pripojený káblom
typu H05VV-F, aby odolal teplotám zadného panela.
Tento spotrebič je určený na používanie v nadmorskej
výške do 2 000 m.
Tento spotrebič nie je určený na používanie na
lodiach, loďkách ani plavidlách.
Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste
predišli prehriatiu.
Spotrebič neinštalujte na podstavec.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok alebo skleného veka varného
panela so závesmi nepoužívajte abrazívne prostriedky
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Buďte opatrní, keď sa dotýkate zásuvky na
skladovanie. Môže byť horúca.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
V pevnej kabeláži musia byť zahrnuté prostriedky na
odpojenie od elektrickej siete v súlade s platnými
predpismi.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
•
•
•
•
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Kuchynská skrinka a príslušný
výklenok musia mať vhodné rozmery.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Niektoré súčasti spotrebiča sú pod
napätím. Spotrebič zabudujte do
nábytku, aby ste zabránili kontaktu s
nebezpečnými časťami.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Aby ste predišli prevrhnutiu
spotrebiča, nezabudnite nainštalovať
stabilizačné pomôcky. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
•
•
•
•
•
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia a
popálenín.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky práce súvisiace s pripojením
elektriny musí vykonať kvalifikovaný
elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča alebo
výklenku pod spotrebičom najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– do spotrebiča ani priamo na dno
dutiny neklaďte hliníkovú fóliu.
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Nenechajte obsah kuchynského riadu
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie. Pri premiestňovaní
•
7
týchto predmetov po varnom povrchu
ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred údržbou vypnite spotrebič.
Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite
zo sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko prasknutia sklených
panelov.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Po každom použití utrite dutinu rúry a
dvierka dosucha. Para vytvorená
počas prevádzky spotrebiča
kondenzuje na stenách dutiny a môže
spôsobiť koróziu. V záujme zníženia
kondenzácie spustite spotrebič 10
minút pred pečením.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
výrobky, špongie s abrazívnou
vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
8
www.aeg.com
2.5 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte iba žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
•
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
2.6 Servis
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Technické údaje
A
Rozmery
Výška
847 - 867 mm
Šírka
596 mm
Hĺbka
600 mm
Minimálne vzdialenosti
3.2 Umiestnenie spotrebiča
Rozmer
mm
Váš voľne stojaci spotrebič môžete
nainštalovať so skrinkami na jednej
alebo po oboch stranách a do rohu.
A
685
3.3 Vyrovnanie spotrebiča
SLOVENSKY
Na vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej
polohy a prispôsobenie okolitým
zariadeniam použite malé nožičky v
spodnej časti spotrebiča.
3.4 Ochrana proti prevráteniu
UPOZORNENIE!
Nainštalujte ochranu proti
prevráteniu, aby ste zabránili
prevráteniu spotrebiča pri
jeho nerovnomernom
zaťažení. Ochrana proti
prevráteniu funguje iba
vtedy, ak je spotrebič
umiestnený v správnej
oblasti.
Váš spotrebič je označený
symbolmi uvedenými na
obrázkoch (niektoré
modely), ktoré vás
upozorňujú na inštaláciu
ochrany proti prevráteniu.
9
1. Pred pripevnením ochrany proti
prevráteniu nastavte spotrebič do
správnej výšky a polohy.
2. Ochranu proti prevráteniu
nainštalujte 176 mm pod horným
povrchom spotrebiča a 24 mm od
ľavej strany spotrebiča do kruhového
otvoru na konzole. Pozrite si
obrázok. Priskrutkujte ju k pevnému
materiálu alebo použite vhodnú
výstuž (stenu).
3. Otvor nájdete na ľavej strane v
zadnej časti spotrebiča. Pozrite si
obrázok. Spotrebič umiestnite
uprostred priestoru medzi skrinkami
(1). Ak je priestor medzi skrinkami
väčší ako je šírka spotrebiča, je
potrebné upraviť bočnú vzdialenosť
tak, aby bol spotrebič vycentrovaný.
24 mm
176 mm
1
3.5 Elektrická inštalácia
VAROVANIE!
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
opatrenia uvedené v
príslušnej kapitole.
Tento spotrebič sa dodáva bez napájacej
zástrčky a kábla.
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby ste
ochranu proti prevráteniu
nainštalovali do správnej
výšky.
Uistite sa, že je povrch za spotrebičom
hladký.
Prípustné typy káblov pre rôzne fázy:
Fáza
Min. rozmer kábla
1
3x6,0 mm²
3 s neutrálnym vodi‐ 5x1,5 mm²
čom
10
www.aeg.com
VAROVANIE!
Napájací kábel sa nesmie
dotýkať časti spotrebiča
zatienenej na obrázku.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Celkový prehľad
1
2 3 4
5
6
10
5
4
3
2
1
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ovládač funkcií rúry
Displej
Ovládač teploty
Ukazovateľ / symbol teploty
Ovládače varného panela
Ohrevný článok
Osvetlenie
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Ventilátor
Úrovne v rúre
4.2 Rozloženie varného povrchu
1
2
145 mm
170 mm
265 mm
140/210 mm
6
3
145 mm
5
1 Varná zóna 1 200 W
2 Vývod pary – počet a poloha závisí
od modelu
3 Varná zóna 1 400/2 200 W
4 Varná zóna 1 200 W
5 Ukazovateľ zvyškového tepla
6 Varná zóna 1 000/2 200 W
4
4.3 Príslušenstvo
•
Drôtený rošt
•
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
SLOVENSKY
•
•
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
AirFry
Na vyprážanie s menším množstvom
oleja alebo bez papieru na pečenie.
•
•
11
Teleskopické lišty
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
Skladovacia zásuvka
Skladovacia zásuvka je umiestnená
pod dutinou rúry.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
5.2 Nastavenie času
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.
Ukazovateľ
bliká, keď zapojíte
spotrebič do elektrickej siete, po výpadku
napájania, alebo ak nie je nastavený
časovač.
alebo
nastavte
Stlačením tlačidla
presný čas.
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazený čas blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.
5.3 Zmena času
Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
nezačne blikať ukazovateľ funkcie
denného času.
Pri nastavovaní nového času postupujte
podľa časti Nastavenie času.
5.4 Zasúvacie ovládače
Ak chcete spotrebič použiť, stlačte
ovládač. Ovládač sa vysunie.
5.5 Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
1. Nastavte funkciu .Nastavte
maximálnu teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu . Nastavte
maximálnu teplotu.
4. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
5. Nastavte funkciu . Nastavte
maximálnu teplotu.
6. Rúru nechajte spustenú 15 minút.
7. Rúru vypnite a nechajte ju
vychladnúť.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže produkovať zápach
a dym. Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
Ak je spustená funkcia
Trvanie
alebo Koniec
, denný čas nie je možné
zmeniť.
6. VARNÝ PANEL – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12
www.aeg.com
6.1 Varný stupeň
Symboly Funkčnosť
Poloha Vypnuté
Dvojitá zóna
Uchovať teplé
1-9
Varné stupne
Spotrebu energie znížte
využitím zvyškového tepla.
Varnú zónu vypnite približne
5 – 10 minút pred
dokončením procesu
prípravy jedla.
Potrebný varný stupeň nastavte
otočením otočného ovládača pre zvolenú
varnú zónu.
Proces varenia ukončíte nastavením
otočného ovládača do polohy Vypnuté.
Zapnutie vonkajšieho okruhu: otočný
ovládač otočte proti miernemu odporu v
smere hodinových ručičiek na
. Potom
otočte ovládač proti smeru hodinových
ručičiek na požadovaný varný stupeň.
Vypnutie vonkajšieho okruhu: otočte
ovládač do polohy vypnutia. Ukazovateľ
zhasne.
6.3 Ukazovateľ zvyškového
tepla
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenia zvyškovým
teplom.
Ukazovateľ sa rozsvieti, keď je varná
zóna horúca, ale nefunguje pri
odpojenom sieťovom napájaní.
6.2 Zapnutie a vypnutie
vonkajších okruhov
Varný povrch možno prispôsobiť veľkosti
kuchynského riadu.
7. HORÁK - RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Kuchynský riad zo
smaltovanej ocele s
hliníkovým alebo medeným
dnom môže spôsobiť zmenu
sfarbenia na
sklokeramickom povrchu.
7.1 Kuchynský riad
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Pred položením panvíc na
povrch varného panela sa
uistite, že sú ich dná čisté a
suché.
Varný stupeň Použitie:
-1
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
7.2 Príklady použitia na
varenie
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
Čas
(min)
Rady
podľa
potreby
Na kuchynský riad položte po‐
krievku.
SLOVENSKY
13
Varný stupeň Použitie:
Čas
(min)
Rady
1-2
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-2
Zahustenie: nadýchané omele‐ 10 - 40
ty, volské oká.
Varte s pokrievkou.
2-3
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
25 - 50
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá v polovici varenia premie‐
šajte.
3-4
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa.
20 - 45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
4-5
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4-5
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 - 150 Max. 3 l tekutiny plus prísady.
6-7
Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐ podľa
cie cordon bleu, kotlety, mäso‐ potreby
vé guľky, klobásky, pečeň, zá‐
smažka, vajíčka, lievance, ši‐
šky.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote,
5 - 15
zemiakové placky, steaky, rez‐
ne.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
9
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané
hranolčeky.
8. VARNÝ PANEL – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.2 Čistenie varného panela
•
8.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
14
www.aeg.com
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
•
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch handričkou.
9. RÚRA – KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Funkcie rúry
Symbol
Funkcia rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Rúra je vypnutá.
Teplovzdušné pečenie
Na pečenie maximálne na dvoch úrov‐
niach rúry súčasne a na sušenie potra‐
vín.
Teplotu v rúre nastavte o 20 – 40 °C niž‐
šie ako pre Konvenčné pečenie.
Pizza
/AirFry
Na pečenie pokrmu na jednej úrovni, pri
ktorom chcete dosiahnuť intenzívne
zhnednutie na povrchu a chrumkavú kôr‐
ku naspodku.
/Na vyprážanie s menším množstvom
oleja alebo bez papieru na pečenie. Pre
pokrmy ako hranolčeky alebo pizzu.
Konvenčné pečenie
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na
jednej úrovni.
Sušenie
Na sušenie nakrájaného ovocia, zeleniny
a húb.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších
množstvách a prípravu hrianok.
Turbo gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo
hydiny s kosťami na jednej úrovni. Tiež
na gratinovanie a zapekanie.
SLOVENSKY
Symbol
15
Funkcia rúry
Použitie
Pečenie s využitím vlhkosti
Táto funkcia je určená na úsporu energie
počas pečenia. Pokyny ohľadne pečenia
nájdete v kapitole „Rady a tipy“, Pečenie
s využitím vlhkosti. Dvierka rúry majú byť
počas pečenia zatvorené, aby nedošlo k
prerušeniu funkcie a aby bola zabezpe‐
čená prevádzka s najvyššou možnou
energetickou účinnosťou. Keď použijete
túto funkciu, teplota v dutine sa môže lí‐
šiť od nastavenej teploty. Výkon ohrevu
môže byť znížený. Všeobecné odporúča‐
nia na úsporu energie nájdete v kapitole
„Energetická účinnosť", Úspora energie.
Táto funkcia bola použitá na stanovenie
energetickej triedy podľa normy EN
60350-1.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
automaticky vypne.
Môžete rozmrazovať
potraviny zvolením funkcie
Pečenie s využitím vlhkosti
bez nastavenia teploty.
9.2 Zapnutie a vypnutie rúry
V závislosti od modelu
môže mať váš spotrebič
ovládače, indikátory,
svetelné ukazovatele
alebo žiarovky:
• Ukazovateľ sa rozsvieti,
keď sa rúra zohrieva.
• Žiarovka sa rozsvieti, keď
je rúra v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či
otočný ovládač ovláda
jednu z varných zón,
funkcií rúry alebo teplotu.
1. Otočte ovládač a zvoľte funkciu rúry
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete vypnúť rúru, otočte
ovládače funkcií a teploty do vypnutej
polohy.
9.3 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
9.4 Vkladanie príslušenstva
rúry
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
tyče zasúvacích líšt.
Drôtený rošt spolu s hlbokým
pekáčom:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
lišty zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt
umiestnite vo vyššej polohe.
16
www.aeg.com
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
AirFry tácka:
Tácku AirFry zasuňte do tretej úrovne v
rúre. Plech na pečenie zasuňte do prvej
úrovne v rúre.
•
•
Každý kus príslušenstva
má v hornej časti na
pravom a ľavom okraji
malé zarážky na zvýšenie
bezpečnosti. Tieto
zarážky zároveň
zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký lem okolo roštu je
zariadenie, ktoré slúži na
zabránenie zošmyknutia
riadu.
9.5 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva rúry
Pokyny na inštaláciu
teleskopických líšt si odložte
na budúce použitie.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč
položte na teleskopické lišty.
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč.
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte na
teleskopické lišty.
SLOVENSKY
17
10. RÚRA - ČASOVÉ FUNKCIE
10.1 Displej
A
B
C
A. Časové funkcie
B. Časovač
C. Časová funkcia
10.2 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
MINUS
Na nastavenie času.
CLOCK
Na nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Na nastavenie času.
10.3 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
KUCHYNSKÝ ČA‐ Na nastavenie času odpočítavania. Táto funkcia nemá
SOMER
vplyv na prevádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ ČASOMER
môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spotrebič vy‐
pnutý.
10.4 Nastavenie funkcie
TRVANIE
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
, kým
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
.
3. Čas funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
Na displeji sa zobrazí symbol
.
blikať
a zaznie zvukový signál.
Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
18
www.aeg.com
10.5 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Požadovaný čas nastavte stlačením
alebo
.
.
Na displeji sa zobrazí symbol
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
a zaznie zvukový signál.
blikať
Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
10.6 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
, kým
.
nezačne blikať
3. Požadovaný čas funkcie TRVANIE
nastavte stlačením
alebo
.
4. Stlačte tlačidlo .
5. Požadovaný čas funkcie KONIEC
alebo .
nastavte stlačením
6. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla .
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas zaznie
zvukový signál.
7. Spotrebič sa vypne automaticky.
Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
10.7 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
2. Po stlačení
alebo
môžete
nastaviť požadovaný čas.
Kuchynský časomer sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
3. Keď uplynie nastavený čas, zaznie
zvukový signál. Zvukový signál sa
vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
4. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
10.8 Zrušenie časových
funkcií
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým nezačne blikať ukazovateľ
požadovanej funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo .
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd
vypne.
11. RÚRA – RADY A TIPY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy varenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Pečenie
Pre prvé pečenie použite nižšiu teplotu.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť
o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach
neopečú vždy rovnako dohneda. Ak sa
vyskytne nerovnomerné zhnednutie, nie
je potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
SLOVENSKY
19
11.2 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
dostatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne v
rúre.
Koláč je nízky a vlhký
alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Teplota rúry je príliš vysoká. Nabudúce nastavte mierne nižšiu
teplotu rúry.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nabudúce nastavte dlhší čas pe‐
čenia a nižšiu teplotu rúry.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Nabudúce nastavte vyššiu teplotu
rúry.
Príliš dlhý čas pečenia.
Nabudúce nastavte kratší čas pe‐
čenia.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nabudúce nastavte dlhší čas pe‐
čenia a nižšiu teplotu rúry.
Koláč sa upiekol nerov‐
nomerne.
Cesto na koláč nie je rovno‐ Nabudúce rozložte cesto na koláč
merne rozložené.
rovnomerne na plechu na peče‐
nie.
Koláč sa neupečie za
čas uvedený v recepte.
Teplota rúry je príliš nízka.
Nabudúce nastavte mierne vyššiu
teplotu rúry.
11.3 Teplovzdušné pečenie
Pečenie múčnych pokrmov na jednej
úrovni
Pečenie vo formách
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Bábovka alebo brioška
150 - 160
50 - 70
2
Koláč Madeira/ovocné koláče
140 - 160
50 - 90
1-2
Piškótový koláč bez tuku
150 - 1601)
25 - 40
3
Korpus z krehkého cesta
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškótového cesta
150 - 170
20 - 25
2
Jablkový koláč (2 formy, priemer 20
cm, rozmiestnené po uhlopriečke)
160
60 - 90
2-3
1) Rúru predhrejte.
20
www.aeg.com
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Koláč posypaný mrveničkou (suchý)
150 - 160
20 - 40
3
Ovocné koláče (z kysnutého/piškóto‐
150
35 - 55
3
160 - 170
40 - 80
3
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Sušienky z krehkého cesta
150 - 160
10 - 20
3
Linecké koláčiky/ploché pečivo
140
20 - 35
3
Pečivo z piškótového cesta
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové pečivo, snehové pusinky
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové sušienky
100 - 120
30 - 50
3
Pečivo z kysnutého cesta
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístkového cesta
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
1601)
10 - 35
3
Malé koláčiky (20 ks/plech)
1501)
20 - 35
3
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Bagety obložené roztopeným syrom
160 - 1701)
15 - 30
1
Plnená zelenina
160 - 170
30- 60
1
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
vého cesta)1)
Ovocné koláče z krehkého cesta
1) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
1) Rúru predhrejte.
Tabuľka Nákypy a zapečené jedlá
1) Rúru predhrejte.
Viacúrovňové pečenie
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
2 úrovne
Veterníky/odpaľované cesto
160 - 1801)
25 - 45
2/4
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
2 úrovne
Suchý koláč s mrveničkou
150 - 160
30 - 45
2/4
Čas (min)
Úroveň
v rúre
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/pečivo/žemličky
Pokrm
Teplota (°C)
2 úrovne
Sušienky z krehkého cesta
150 - 160
20 - 40
2/4
Linecké koláčiky/ploché pečivo
140
25 - 45
2/4
Pečivo z piškótového cesta
160 - 170
25 - 40
2/4
Bielkové sušienky, snehové pusinky 80 - 100
130 - 170
2/4
Mandľové sušienky
100 - 120
40 - 80
2/4
Pečivo z kysnutého cesta
160 - 170
30 - 60
2/4
Pečivo z lístkového cesta
170 - 1801)
30 - 50
2/4
Pečivo
1801)
25- 40
2/4
Malé koláčiky (20 ks/plech)
1501)
20 - 40
2/4
1) Rúru predhrejte.
11.4 Tradičné pečenie na jednej úrovni
Pečivo vo formách
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Bábovka alebo brioška
160 - 180
50 - 70
2
Koláč Madeira/ovocné koláče
150 - 170
50 - 90
1-2
Piškótový koláč bez tuku
1701)
25 - 40
3
Korpus z krehkého cesta
190 - 2101)
10 - 25
2
Korpus z piškótového cesta
170 - 190
20 - 25
2
Jablkový koláč (2 formy Ø 20cm
umiestnené v uhlopriečke)
180
60 - 90
1-2
Slaný koláč (napr. slaný lotrinský ko‐
láč)
180 - 220
35 - 60
1
21
22
www.aeg.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Tvarohová torta/koláč
160 - 180
60 - 90
1-2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pletenec/veniec z kysnutého cesta
170 - 190
40 - 50
2
Vianočka
160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný chlieb):
1. Prvá časť procesu pečenia.
2. Druhá časť procesu pečenia.
1. 2301)
1. 20
2. 30 - 60
1-2
Veterníky/odpaľované cesto
190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová roláda
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypaný mrveničkou (suchý)
160 - 180
20 - 40
3
Mandľový maslový koláč/cukrové ko‐
láče
190 - 2101)
20 - 30
3
35 - 55
3
40 - 60
3
Kysnutý koláč s jemnou plnkou (napr. 160 - 1801)
tvarohovou, smotanovou, pudingo‐
vou)
40 - 80
3
Pizza (s bohatým obložením)
190 - 2101)
30 - 50
1-2
Pizza (tenká)
220 - 2501)
15 - 25
1-2
Nízky chlieb
230 - 250
10 - 15
1
Švajčiarsky koláč Wähe
210 - 230
35 - 50
1
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Sušienky z krehkého cesta
170 - 190
10 - 20
3
Linecké koláčiky/ploché pečivo
1601)
20 - 35
3
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
2.
160 - 1801)
Ovocné koláče (z kysnutého/piškóto‐ 170
vého cesta)2)
Ovocné koláče z krehkého cesta
170 - 190
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Sušienky z piškótového cesta
170 - 190
20 - 30
3
Pečivo z bielka, snehové pusinky
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové sušienky
120 - 130
30 - 60
3
Sušienky z kysnutého cesta
170 - 190
20 - 40
3
Pečivo z lístkového cesta
190 - 2101)
20 - 30
3
Pečivo
190 - 2101)
10 - 55
3
Koláčiky (20 na plech)
1701)
20 - 30
3-4
1) Rúru predhrejte.
Tabuľka Nákypy a zapečené jedlá
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Cestovinový nákyp
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
35 - 50
1
Gratinovaná zelenina
180 - 2001)
15 - 30
1
Bagety obložené roztopeným syrom
200 - 2201)
15 - 30
1
Sladké nákypy
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
180 - 200
40 - 60
1
Plnená zelenina
180 - 200
40 - 60
1
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pizza (tenká)1)
200 - 2302)
10 - 20
1-2
Pizza (s bohatým obložením)1)
180 - 200
20 - 35
1-2
Švajčiarske pečivo Wähe
170 - 200
35 - 55
1-2
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1-2
Slaný lotrinský koláč
170 - 190
45 - 55
1-2
Švajčiarska torta
170 - 200
35 - 55
1-2
1) Rúru predhrejte.
11.5 Pizza
23
24
www.aeg.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Tvarohová torta/koláč
140 - 160
60 - 90
1-2
Jablkový koláč, obložený
150 - 170
50 - 60
1-2
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1-2
Nízky chlieb
230 - 2502)
10 - 20
2-3
Koláč z lístkového cesta
160 - 1802)
45 - 55
2-3
Nemecký slaný koláč Flammeku‐
chen
230 - 2502)
12 - 20
2-3
Pirohy (ruská verzia calzone)
180 - 2002)
15 - 25
2-3
1) Použite hlboký pekáč.
2) Rúru predhrejte.
11.6 Pečenie s využitím vlhkosti
Chlieb a pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Žemle
180
25 - 35
3
Mrazená pizza, 350 g
190
25 - 35
3
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Piškótová roláda
180
20 - 30
3
Brownies – čokoládový koláč
180
30 - 40
3
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Nákyp
200
30 - 40
3
Piškótový korpus
180
20 - 30
3
Viktóriin koláč
150
25 - 35
3
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Ryba vo vreckách, 300 g
180
25 - 35
3
Koláče v plechu na pečenie
Koláče vo forme
Ryba
SLOVENSKY
25
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Celá ryba, 200 g
180
25 - 35
3
Rybie filé, 300 g
180
25 - 35
3
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Mäso vo vrecku, 250 g
200
25 - 35
3
Šašlíky, 500 g
200
30 - 40
3
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Sušienky
180
25 - 35
3
Mandľové Sušienky
160
25 - 35
3
Muffiny
180
25 - 35
3
Slané keksy
170
20 - 30
3
Sušienky z krehkého cesta
150
25 - 35
3
Tortičky
170
15 - 25
3
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Miešaná zelenina vo vrecku, 400
g
180
25 - 35
3
Omeleta
200
20 - 30
3
Zelenina na plechu, 700 g
180
25 - 35
3
Mäso
Drobné pečivo
Vegetariánska
11.7 Tipy pre pečenie
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Chudé mäso pečte prikryté (môžete
použiť alobal).
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
Do roštu nalejte malé množstvo vody,
aby ste zabránili pripáleniu kvapkajúceho
tuku.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia obráťte.
Pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch (1
kg alebo viac).
Kusy mäsa niekoľkokrát podlejte počas
pečenia vlastnou šťavou.
26
www.aeg.com
11.8 Tradičné pečenie mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Dusené mäso v pekáči
1 – 1,5 kg
200 - 230
105 - 150
1
Hovädzie pečené alebo na cm hrúbky
hovädzie filety: neprepe‐
čené
230 - 2501)
6-8
1
Hovädzie pečené alebo
hovädzie filety: stredne
prepečené
na cm hrúbky
220 - 230
8 - 10
1
Hovädzie pečené alebo
hovädzie filety: dobre
prepečené
na cm hrúbky
200 - 220
10 - 12
1
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krkovička, steh‐ 1 – 1,5 kg
no
210 - 220
90 - 120
1
Kotleta, rebierka
1 – 1,5 kg
180 - 190
60 - 90
1
Sekaná
750 g – 1 kg
170 - 190
50 - 60
1
Bravčové koleno (pred‐
varené)
750 g – 1 kg
200 - 220
90 - 120
1
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Teľacie pečené1)
1 kg
210 - 220
90 - 120
1
Teľacie koleno
1,5 – 2 kg
200 - 220
150 - 180
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Teľacie
1) Použite pekáč zakrytý pokrievkou.
Jahňacie mäso
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Jahňacie stehno, peče‐
né jahňacie
1 – 1,5 kg
210 - 220
90 - 120
1
Jahňací chrbát
1 – 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
1
SLOVENSKY
Zverina
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Zajačí chrbát, noha za‐
jaca
až do 1 kg
220 - 2401)
30 - 40
1
Srnčí/jelení chrbát
1,5 – 2 kg
210 - 220
35 - 40
1
Srnčie stehno
1,5 – 2 kg
200 - 210
90 - 120
1
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Časti hydiny
Porcia 200 – 250 220 - 250
g
20 - 40
1
Polovica kuraťa
Porcia 400 – 500 220 - 250
g
35 - 50
1
Kurča, vykŕmené
1 – 1,5 kg
220 - 250
50 - 70
1
Kačka
1,5 – 2 kg
210 - 220
80 - 100
1
Hus
3,5 – 5 kg
200 - 210
150 - 180
1
Morka
2,5 – 3,5 kg
200 - 210
120 - 180
1
Morka
4 – 6 kg
180 - 200
180 - 240
1
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Celá ryba
1 – 1,5 kg
210 - 220
40 - 70
1
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Ryba
11.9 Pečenie mäsa s Turbo grilovaním
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Hovädzie pečené alebo ho‐
vädzie filety: neprepečené
na cm hrúbky
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie pečené alebo ho‐
vädzie filety: stredne prepe‐
čené
na cm hrúbky
180 - 190
6-8
1
Hovädzie pečené alebo ho‐ na cm hrúbky
vädzie filety: dobre prepeče‐
né
170 - 180
8 - 10
1
1) Rúru predhrejte.
27
28
www.aeg.com
Bravčové
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krkovička, stehno
1 – 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta, rebierka
1 – 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové koleno (predvare‐ 750 g - 1 kg
né)
150 - 170
90 - 120
1
Teľacie
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pečená teľacina
1 kg
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie koleno
1,5 – 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Jahňacie stehno, pečené
jahňacie
1 – 1,5 kg
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací chrbát
1 – 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Časti hydiny
Porcia 200 – 250
g
200 - 220
30 - 50
1
Polovica kurčaťa
Porcia 400 – 500
g
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vykŕmené
1 – 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1,5 – 2 kg
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3,5 – 5 kg
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2,5 – 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4 – 6 kg
140 - 160
150 - 240
1
Jahňacie
Hydina
11.10 Grilovanie všeobecne
VAROVANIE!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou
teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Hlboký pekáč vždy zasuňte do prvej
úrovne rúry, aby zachytával tuk.
SLOVENSKY
•
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
Oblasť grilovania sa nachádza v strednej
časti úrovne rúry.
11.11 Rýchle grilovanie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
1. strana 2. strana
Úroveň
v rúre
Fašírky/hamburgery
max. 1)
9 - 15
8 - 13
4
Bravčová fileta
max.
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
max.
10 - 12
6-8
4
Hovädzie a teľacie steaky
max.
7 - 10
6-8
4
Hrianky
max. 1)
1-4
1-4
4-5
Obložené hrianky
max.
6-8
-
4
1) Rúru vopred predhriať
11.12 Sušenie
Na rošty v rúre položte papier na
pečenie.
29
vypnite spotrebič. Otvorte dvierka
spotrebiča a nechajte spotrebič
vychladnúť. Potom dokončite proces
sušenia.
Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky:
po uplynutí polovice požadovaného času
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Strukoviny
60 - 70
Paprika
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
6-8
3
2/4
60 - 70
5-6
3
2/4
Zelenina na kvasenie
60 - 70
5-6
3
2/4
Huby
50 - 60
6-8
3
2/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
2/4
30
www.aeg.com
Ovocie
Úroveň v rúre
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
2/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
2/4
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
2/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
2/4
1 úroveň 2 úrovne
11.13 AirFry
Pekárenské výrobky
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Croissanty, mrazené
pribl. 350 g
180 - 220
15 - 30
3
Pečivo z lístkového cesta, mra‐ pribl. 400 g
zené
180 - 220
15 - 35
3
Pečivo z lístkového cesta, čer‐
stvé
pribl. 300 g
180 - 220
15 - 35
3
Pizza, mrazená
pribl. 340 g
180 - 220
20 - 35
3
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Hranolčeky, mrazené
pribl. 650 g
180 - 220
20 - 30
3
Hrubé hranolčeky, mrazené
pribl. 600 g
180 - 220
20 - 30
3
Zapečené zemiaky, mrazené
pribl. 650 g
180 - 220
15 - 25
3
Krokety
pribl. 450 g
180 - 220
15 - 30
3
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Plátky cukety, čerstvé1)
pribl. 500 g
180 - 220
25 - 35
3
Zemiakové výrobky
Čerstvá zelenina
1) pridajte 1 čajovú lyžičku olivového oleja, aby sa nezlepili
Iné
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Rezne, mrazené
pribl. 300 g
180 - 220
15 - 25
3
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Krevety v ceste na pečenie,
mrazené
pribl. 200 g
180 - 220
15 - 25
3
Krúžky Calamari, mrazené
pribl. 250 g
180 - 220
15 - 25
3
Kuracie nugetky, mrazené
pribl. 300 g
180 - 220
15 - 25
3
Rybie prsty, mrazené
pribl. 500 g
180 - 220
15 - 25
3
12. RÚRA – OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite čistiaci roztok.
Čistiace pro‐ Škvrny vyčistite s miernym čistiacim prostriedkom.
striedky
Dutinu očistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo iných zvyškov
môže mať na následok vznik požiaru.
Každodenné
používanie
Dutinu po každom použití vysušte jemnou handričkou.
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú tkaninu namočenú v teplej vode s miernym čistiacim pro‐
striedkom. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu (okrem
tácky AirFry).
Príslušenstvo Nelepivé príslušenstvo nečistite abrazívnym čističom ani predmetmi s
ostrými hranami.
12.2 Čistenie tácky AirFry
1. Tácku AirFry položte na plech na
pečenie.
2. Nalejte horúcu vodu s čistiacim
prostriedkom a nechajte ju
nasiaknuť.
3. Tácku AirFry vyčistite so špongiou
alebo použite kefku na odstránenie
zvyškov.
Je možné aj umytie v umývačke.
31
32
www.aeg.com
12.3 Antikorové alebo
hliníkové rúry
UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby bol dlhší
upevňovací drôt vpredu.
Konce dvoch drôtov musia
smerovať dozadu.
Nesprávna inštalácia môže
spôsobiť poškodenie smaltu.
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
12.4 Vyberanie zasúvacích
líšt
Ak chcete rúru vyčistiť, vyberte
zasúvacie lišty.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
12.5 Vyberanie dvierok rúry
Čistenie si zjednodušíte, keď dvierka
zvesíte.
1
2
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Posuvný prvok posúvajte, až kým
nezaznie cvaknutie.
3. Zatvárajte dvierka, až kým sa
posuvný prvok nezaistí.
4. Odnímte dvierka.
Pri demontáži dvierok ich najprv
potiahnite smerom von na jednej
strane a potom na druhej.
Po dokončení čistenia nasaďte dvierka
rúry. Pri inštalácii zvoľte opačný postup.
Pri nasadzovaní dvierok sa uistite, že
zaznelo cvaknutie. Ak je to potrebné,
použite silu.
12.6 Vyberanie a čistenie
skiel dvierok
Typ a tvar skiel vo dvierkach
na vašom výrobku sa môžu
líšiť od príkladov
znázornených na obrázkoch.
Rozdiel môže byť aj v počte
skiel.
1. Uchopte rám dvierok B na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnila
príchytka.
SLOVENSKY
33
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Vymeňte žiarovku rúry za vhodnú
teplovzdornú žiarovku odolnú do
teploty 300 °C.
Použite rovnaký druh žiarovky do
rúry.
4. Nasaďte sklenený kryt.
2
B
1
2. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
3. Sklené panely dvierok uchopte na ich
hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
12.8 Vybratie zásuvky
VAROVANIE!
V zásuvke sa pri používaní
rúry môže akumulovať teplo.
Nesmiete tam odkladať
horľavé predmety (napr.
čistiace materiály, plastové
tašky, ochranné rukavice,
papier, čistiace spreje a
pod.).
Zásuvka na riad pod rúrou sa dá pri
čistení vybrať.
4. Sklené panely dvierok vyčistite.
Pri montáži panelov zvoľte opačný
postup.
1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
12.7 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru. Počkajte, kým nebude
rúra studená.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Zadná žiarovka
Sklenený kryt žiarovky sa
nachádza v zadnej časti
rúry.
1. Sklenený kryt otočte doľava a vyberte
ho.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
2
1
2. Zásuvku nadvihnite pod miernym
uhlom a vyberte ju zo zasúvacích líšt
zásuvky.
Vloženie zásuvky:
1. Ak chcete vložiť zásuvku, nasaďte ju
na zasúvacie lišty. Skontrolujte, či
západky správne zapadli do líšt
2. Zásuvku spustite do vodorovnej
polohy a zasuňte.
34
www.aeg.com
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Spotrebič nie je pripojený ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je spotrebič
správne pripojený k zdroju
elektrického napájania.
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Ukazovateľ zvyškového tep‐
la sa nerozsvieti.
Zóna ešte nie je horúca, pre‐ Ak bola zóna zapnutá dosta‐
tože bola zapnutá iba krátky točne dlho na to, aby bola
čas.
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Vonkajší okruh sa nedá za‐
pnúť.
Zapnite najprv vnútorný
okruh.
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Na displeji sa zobrazuje
„12.00“.
Došlo k výpadku elektrické‐
ho napájania.
Znovu nastavte hodiny.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
13.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
SLOVENSKY
35
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Informácie o varnom paneli podľa EU 66/2014
Model
CCB6441BBM
Typ varného panela
Varný panel voľne stojaceho sporáka
Počet varných zón
4
Technológia ohrevu
Sálavý ohrievač
Priemer kruhových varných
zón (Ø)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Pravá predná
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Dĺžka (D) a šírka (Š) nekruho‐
vej varnej zóny
Pravá zadná
D 26,5 cm
Š 17,0 cm
Spotreba energie na varnú zó‐ Ľavá predná
nu (EC electric cooking)
Ľavá zadná
Pravá predná
Pravá zadná
178,9 Wh / kg
181,8 Wh / kg
181,8 Wh / kg
174,1 Wh / kg
Spotreba energie varného panela (EC electric hob)
179,2 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania výkonových parametrov.
•
14.2 Varný panel - Úspora
energie
•
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
•
•
•
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Dno riadu má mať rovnaký priemer
ako varná zóna.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
14.3 Informácie o výrobku pre rúry a informačný list k
výrobku**
Názov dodávateľa
AEG
Model
CCB6441BBM
Index energetickej účinnosti
95.3
Trieda energetickej účinnosti
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
0.95 kWh/cyklus
36
www.aeg.com
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.82 kWh/cyklus
Počet vykurovacích častí
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
73 l
Typ rúry
Rúra vnútri voľne stojaceho sporá‐
ka
Hmotnosť
50.7 kg
*Pre Európsku úniu podľa nariadení EÚ 65/2014 a 66/2014.
Pre Bieloruskú republiku podľa STB 2478-2017, Dodatok G; STB 2477-2017, Prílohy A a
B.
Pre Ukrajinu podľa 568/32020.
Trieda energetickej účinnosti sa nevzťahuje na Rusko.
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rú‐
ry a grily. Metódy merania výkonových parametrov.
14.4 Rúra – Úspora energie
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry správne zatvorené.
Počas pečenia neotvárajte príliš často
dvierka. Tesnenie dvierok udržiavajte
čisté a uistite sa, že je upevnené na
svojom mieste.
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
37
38
www.aeg.com
SLOVENSKY
39
867338856-A-092020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement