Electrolux EKI6452AOX Manuali i perdoruesit

Electrolux EKI6452AOX Manuali i perdoruesit
EKI6452AOX
SQ
Sobë Gatimi
Udhëzimet për përdorim
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 6
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................8
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË...................................................................9
5. VATRA E GATIMIT - PËRDORIMI I PËRDITSHËM.........................................10
6. VATRA E GATIMIT - UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................... 14
7. VATRA E GATIMIT - KUJDESI DHE PASTRIMI..............................................16
8. FURRA - PËRDORIMI I PËRDITSHËM .......................................................... 16
9. FURRA - FUNKSIONET E ORËS.................................................................... 20
10. FURRA - UDHËZIME DHE KËSHILLA...........................................................21
11. FURRA - KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................. 34
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 37
13. INSTALIMI...................................................................................................... 39
14. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................41
MENDOJMË PËR JU
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Ky produkt
gjenial dhe elegant është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Pra, sa herë
që ta përdorni mund të ndiheni të sigurt do të merrni rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për ndreqjen e
problemeve, shërbimin dhe riparimin:
www.electrolux.com/support
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të
këmbimit për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.
Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të
dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme nxehen gjatë përdorimit.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
4
www.electrolux.com
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
Kjo pajisje duhet të lidhet me rrymën me një kabllo të
llojit H05VV-F për t'i rezistuar temperaturës së panelit
të pasmë.
Kjo pajisje është prodhuar për t'u përdorur deri në një
lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.
Kjo pajisje nuk duhet të përdoret në anije, varka ose
mjete ujore.
Mos e instaloni pajisjen prapa një dere dekorative për
të shmangur mbinxehjen.
Mos e instaloni pajisjen mbi një platformë.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të
jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pamonitoruar me yndyrë
ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe
mund të shkaktojë zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por
fikni pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një
kapak ose me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret.
Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren
vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami
ose xhamin e kapakëve me mentesha të pianurës,
pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të
rezultojë në krisjen e xhamit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët
nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës,
sepse mund të nxehen.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Nëse sipërfaqja prej qeramike/xhami kriset, fikeni
pajisjen për dhe shkëputeni nga rryma elektrike. Në
rast se pajisja është e lidhur me rrymën elektrike direkt
duke përdorur kuti lidhëse, hiqeni siguresën për të
shkëputur pajisjen nga furnizimi me rrymë. Në çdo
rast, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.
Pas përdorimit, fikni elementin e pianurës me çelësin
e kontrollit dhe mos u mbështetni te funksionimi i
detektorit të tiganit.
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për
të futur aksesorët ose enët për furrë.
Përpara punimeve të mirëmbajtjes, shkëputni
furnizimin me rrymë elektrike.
PARALAJMËRIM: Për të shmangur mundësinë e
goditjes elektrike, sigurohuni që pajisja të fiket përpara
se të ndërroni llambën.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Bëni kujdes kur prekni sirtarin e ruajtjes. Ai mund të
nxehet.
Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën
e përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e
pasme nga muret anësore. Montojini mbajtëset e
rafteve në rendin e kundërt.
Mjetet e shkëputjes duhet të përfshihen në rrjetin
elektrik sipas rregullave të instalimeve elektrike.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e
pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së
gatimit ose të cilësuara si të përshtatshme nga ky i
fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e
pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i
6
www.electrolux.com
mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë
aksidente.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Mobilja e kuzhinës dhe zgavra duhet
të kenë dimensione të përshtatshme.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Instalojeni pajisjen në një vend të
sigurt dhe të përshtatshëm që
plotëson kërkesat e instalimit.
Disa pjesë të pajisjes kanë korrent.
Mbylleni pajisjen me mobilie për të
parandaluar prekjen e pjesëve të
rrezikshme.
Anët e pajisjes duhet të jenë pranë
pajisjeve ose njësive me të njëjtën
lartësi.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve
ose nën dritare. Duke vepruar kështu
do të parandaloni rënien e enëve të
nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet
dera ose dritarja.
Sigurohuni të instaloni një mjet
stabilizues për të penguar animin e
pajisjes. Referojuni kapitullit
"Instalimi".
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes ose t'i afrohen asaj apo
hapësirës poshtë pajisjes, veçanërisht
kur është në punë ose dera është e
nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat
që vidhosen duhet të hiqen nga
foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Mbylleni plotësisht derën e pajisjes,
përpara se të lidhni spinën e rrymës
me prizën e rrymës.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi dhe djegiesh.
Rrezik nga goditja elektrike.
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pamonitoruar
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Përdoruesit me stimulues kardiak
duhet të mbajnë një distancë
minimale prej 30 cm nga zonat e
gatimit me induksion kur pajisja është
në punë.
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe shpërthimi
•
•
•
•
•
•
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund
të lëshojnë avuj të ndezshëm.
Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
larg nga yndyrat dhe vajrat kur
gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë
mund të shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje
ushqimore, mund të shkaktojë zjarr në
temperaturë më të ulët sesa vaji që
përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos lejoni që pajisja të bjerë në
kontakt me shkëndija apo flakë të
hapura kur hapni derën.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijojë një përzierje alkooli
dhe ajri.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
•
•
7
– mos fusni fletë alumini në pajisje
ose drejtpërdrejt në brendësi të
pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin
e kontrollit.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e
nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose
enë gatimi të bien mbi pajisje.
Sipërfaqja mund të dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me
enë të zbrazëta ose pa enë gatimi.
Enët e gatimit prej gize, alumini ose
me fund të dëmtuar mund të
shkaktojnë gërvishtje. Gjithmonë
ngrijini këto objekte peshë kur duhet
t'i lëvizni në sipërfaqen e gatimit.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
Çaktivizojeni pajisjen përpara
mirëmbajtjes.
Shkëputni spinën nga priza elektrike.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet prej xhami të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Tregoni kujdes kur e hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
Yndyra dhe ushqimi i mbetur brenda
pajisjes mund të shkaktojë zjarr.
8
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Sigurohuni që hapësira e brendshme
dhe dera të fshihen e të thahen pas
çdo përdorimi. Avulli që krijohet gjatë
përdorimit të pajisjes kondensohet në
muret e hapësirës së brendshme dhe
mund të shkaktojë gërryerje. Për të
ulur kondensimin, përdoreni pajisjen
bosh për 10 minuta para gatimit.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me asnjë lloj detergjenti.
2.5 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
•
•
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifike.
2.6 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.7 Hedhja e pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda pajisjes.
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme
1
9
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Çelësi i funksioneve të ngrohjes
Ekrani
Çelësi i kontrollit (për temperaturën)
Simboli/treguesi i temperaturës
Elementi ngrohës
Llamba
Shinat rrëshqitëse të rafteve, të
çmontueshme
8 Ventilatori
9 Nivelet e furrës
1
2
3
4
5
6
7
SHQIP
9
3.2 Skema e sipërfaqes së gatimit
1
2
140 mm
180 mm
180 mm
210 mm
6
3
5
1 Zonë gatimi me induksion 1400 W,
me PowerBoost 2500 W
2 Dalja e avullit - numri dhe pozicioni
varen nga modeli
3 Zonë gatimi me induksion 1800 W,
me PowerBoost 2800 W
4 Zonë gatimi me induksion 1800 W,
me PowerBoost 2800 W
5 Paneli i kontrollit të pianurës
6 Zonë gatimi me induksion 2300 W,
me PowerBoost 3600 W
4
3.3 Aksesorët
•
•
•
Rafti me rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe
të pjekjes.
Enë gatimi për shumë funksione
Për ëmbëlsirat dhe biskotat. Për të
pjekur ose si tavë për të mbledhur
yndyrën.
AirFry
•
•
Për të skuqur ushqim me më pak vaj
ose pa letër gatimi.
Shinat teleskopike
Me shinat teleskopike, mund t'i futni e
nxirrni raftet me më shumë lehtësi.
Sirtari për ruajtjen
Sirtari për ruajtjen ndodhet poshtë
hapësirës së furrës.
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
4.2 Përdorimi i fushave të
sensorit
4.1 Pastrimi i parë
Për të aktivizuar një funksion shtypni dhe
mbani shtypur simbolin e zgjedhur në
ekran për të paktën 1 sekondë.
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga furra.
4.3 Vendosja e orës
Dera është e pajisur me në
sistem të ngadaltë mbylljeje.
Mos ushtroni forcë për të
mbyllur derën.
Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Furrën dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen sërish në
pozicionin e tyre fillestar.
Për të vënë në përdorim furrën, vendosni
në fillim orën.
pulson kur lidhni pajisjen me prizën,
nëse ka pasur shkëputje energjie ose kur
kohëmatësi nuk është vendosur.
Shtypni
ose
për të vendosur orën
e saktë.
Pas rreth pesë sekondash, pulsimi do të
ndalet dhe në ekran do të afishohet ora
që keni vendosur.
10
www.electrolux.com
4.4 Ndërrimi i orës
1. Vendosni funksionin .Vendosni
temperaturën maksimale.
2. Lëreni furrën të punojë për 1 orë.
Nuk mund ta ndryshoni orën
e ditës nëse përdoret
3. Vendosni funksionin . Vendosni
temperaturën maksimale.
4. Lëreni furrën të punojë për 15
minuta.
funksioni Kohëzgjatja
ose Përfundimi
.
Shtypni
vazhdimisht derisa të pulsojë
treguesi i funksionit të orës së ditës.
Për të vendosur një kohë të re referojuni
"Regjistrimi i orës".
5. Vendosni funksionin . Vendosni
temperaturën maksimale.
6. Lëreni furrën të punojë për 15
minuta.
7. Fikeni furrën dhe lëreni të ftohet.
Aksesorët mund të nxehen më shumë
sesa zakonisht. Furra mund të nxjerrë
erë të keqe dhe tym. Sigurohuni që të
ketë ajrosje të mjaftueshme në dhomë.
4.5 Ngrohja paraprake
Ngroheni paraprakisht furrën bosh
përpara përdorimit të parë.
5. VATRA E GATIMIT - PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Paneli i kontrollit të pianurës
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen. Ekranet, treguesit dhe sinjalet
akustike tregojnë se cilat funksione përdoren.
Fusha Funksioni
e
senso
rit
1
2
3
Komenti
NDEZUR/FIKUR
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
pianurën.
Bllokimi / Mekanizmi i
sigurisë për fëmijët
Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e
kontrollit.
STOP+GO
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
funksionin.
SHQIP
4
5
6
Fusha Funksioni
e
senso
rit
Komenti
-
Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë
Për të treguar cilësimin e nxehtësisë.
-
Treguesit e kohëmatësit
në zonat e gatimit
Për të treguar se për cilën zonë po
vendosni kohën.
-
Ekrani i kohëmatësit
Për të treguar kohën në minuta.
-
Për të zgjedhur zonën e gatimit.
/
-
Për të shtuar ose pakësuar kohën.
/
-
Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë.
PowerBoost
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
funksionin.
7
8
9
10
11
5.2 Ekranet e cilësimit të nxehtësisë
Ekrani
Përshkrimi
Zona e gatimit është e çaktivizuar.
-
Zona e gatimit është në punë.
STOP+GO është aktive.
Nxehja automatike është aktive.
PowerBoost është aktive.
+ numri
Ka një keqfunksionim.
Një zonë gatimi është ende e nxehtë (ka nxehtësi të mbetur).
Bllokimi / Mekanizmi i sigurisë për fëmijët vihet në punë.
Enë gatimi jo e duhur ose shumë e vogël ose mbi zonën e gatimit
nuk ka enë.
Fikja automatike është aktive.
12
www.electrolux.com
5.3 Treguesi i nxehtësisë së
mbetur
PARALAJMËRIM!
Rrezik djegieje nga
nxehtësia e mbetur.
Treguesit tregojnë nivelin e nxehtësisë
së mbetur për zonat e gatimit që po
përdorni aktualisht. Treguesit gjithashtu
mund të ndizen për zonat e gatimit pranë
edhe nëse nuk po i përdorni ato.
Zonat e gatimit me induksion prodhojnë
nxehtësinë e nevojshme për procesin e
gatimit drejtpërdrejt në bazamentin e
enës. Qeramika e xhamit nxehet nga
nxehtësia e enës.
5.4 Aktivizimi dhe çaktivizimi
Prekni
për 1 sekondë për ta aktivizuar
ose për ta çaktivizuar vatrën e gatimit.
5.5 Fikja automatike
Funksioni e çaktivizon pianurën
automatikisht nëse:
•
•
•
•
•
•
të gjitha zonat e gatimit janë të
çaktivizuara,
nuk cilësoni nxehtësinë pasi aktivizoni
pianurën,
derdhni ose futni diçka në panelin e
kontrollit për më shumë se 10
sekonda, (tavë, leckë, etj.). Bie një
sinjal akustik dhe pianura
çaktivizohet. Hiqni objektin ose
pastroni panelin e kontrollit.
pianura nxehet shumë (p.sh. kur një
tenxhere zien pa ujë brenda). Lëreni
zonën e gatimit të ftohet përpara se ta
përdorni pianurën sërish.
po përdorni një enë të pasaktë. Ndizet
simboli
dhe pas 2 minutash zona e
gatimit çaktivizohet automatikisht.
nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas
dhe pianura
pak kohe shfaqet
çaktivizohet.
Lidhja ndërmjet cilësimit të nxehtësisë
dhe kohës pas së cilës çaktivizohet
pianura:
Cilësimi i
nxehtësisë
Pianura
çaktivizohet pas
6 orësh
,1-2
3-4
5 orësh
5
4 orësh
6-9
1,5 orë
5.6 Cilësimi i nxehtësisë
Prekni
për të ngritur cilësimin e
nxehtësisë. Prekni
për të ulur
dhe
cilësimin e nxehtësisë. Prekni
njëkohësisht për ta çaktivizuar zonën e
gatimit.
5.7 Nxehja automatike
Nëse aktivizoni këtë funksion, mund ta
arrini cilësimin e nevojshëm të
nxehtësisë në një kohë më të shkurtër.
Funksioni vendos për pak kohë cilësimin
më të lartë të nxehtësisë dhe më pas
zbret te cilësimi i duhur i nxehtësisë.
Për ta aktivizuar funksionin,
zona e gatimit duhet të jetë e
ftohtë.
Për të aktivizuar funksionin për një
zonë gatimi: prekni
Prekni menjëherë
(ndizet
(ndizet
).
). Prekni
menjëherë
derisa të ndizet cilësimi i
duhur i nxehtësisë. Pas 3 sekondash
ndizet
.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
.
5.8 PowerBoost
Ky funksion vë më shumë fuqi në
dispozicion të zonave të gatimit me
induksion. Funksioni mund të aktivizohet
për zonën e gatimit me induksion vetëm
për një periudhë të kufizuar kohe. Pas
kësaj kohe, zona e gatimit me induksion
kthehet automatikisht në cilësimin e
nxehtësisë më të lartë.
SHQIP
13
Për të aktivizuar funksionin për një
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
zonë gatimi: prekni
dhe më pas prekni . Koha e mbetur
numëron mbrapsht deri në 00
.
ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
ose
Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e zonave të
gatimit.
.
5.9 Kohëmatësi
Kohëmatësi me numërim zbritës
Mund ta përdorni këtë funksion për të
caktuar kohëzgjatjen e punës së zonës
së gatimit vetëm për një gatim.
5.10 STOP+GO
Ky funksion cakton përzgjedhjen më të
ulët të nxehtësisë për të gjitha zonat e
gatimit.
Në fillim vendosni cilësimin e nxehtësisë
për zonën e gatimit, më pas vendosni
funksionin.
Kur përdoret ky funksion, cilësimi i
nxehtësisë nuk mund të ndryshohet.
Për të vendosur zonën e gatimit:
prekni
vazhdimisht derisa të ndizet
treguesi i zonës së nevojshme të gatimit.
Për të aktivizuar funksionin ose për të
ose të
ndryshuar kohën: prekni
kohëmatësit për të caktuar kohën (00 99 minuta). Kur treguesi i zonës së
gatimit fillon të pulsojë ngadalë, koha
fillon të zbresë.
5.11 Bllokimi
Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë
funksionimit të zonave të gatimit. Kjo
parandalon ndryshimin aksidental të
cilësimit të nxehtësisë.
Për të çaktivizuar funksionin: caktoni
Vendosni në fillim cilësimin e
nxehtësisë.
zonën e gatimit me
dhe prekni .
Koha e mbetur numëron mbrapsht deri
në 00. Treguesi i zonës së gatimit fiket.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
.
ndizet për 4 sekonda.Kohëmatësi
mbetet i ndezur.
Kur koha mbaron, tingulli
aktivizohet dhe pulson 00.
Zona e gatimit çaktivizohet.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
. Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
.
Kujtuesi i minutave
Mund ta përdorni këtë funksion si
Kujtuesi i minutave kur pianura është
aktivizuar dhe zonat e gatimit nuk
funksionojnë. Ekrani i cilësimit të
Kur çaktivizoni pianurën,
çaktivizoni edhe këtë
funksion.
.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
.
Prekni
ose
të kohëmatësit për të
caktuar kohën. Kur koha mbaron, tingulli
aktivizohet dhe pulson 00.
Për të çaktivizuar tingullin: prekni
ndizet.
. Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
zonën e gatimit me . Treguesi i zonës
së gatimit fillon të pulsojë shpejt. Në
ekran shfaqet koha e mbetur.
nxehtësitë shfaq
.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
Për të parë kohën e mbetur: caktoni
Për të çaktivizuar tingullin: prekni
Funksioni nuk i ndalon funksionet e
kohëmatësit.
.
5.12 Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët
Ky funksion parandalon përdorimin
aksidental të pianurës.
Për të aktivizuar funksionin: aktivizoni
pianurën me
. Mos caktoni asnjë
14
www.electrolux.com
cilësim nxehtësie. Prekni
sekonda.
me
për 4
ndizet. Çaktivizoni pianurën
.
Për të çaktivizuar funksionin: aktivizoni
pianurën me
. Mos caktoni asnjë
cilësim nxehtësie. Prekni
sekonda.
me
për 4
•
•
•
•
ndizet. Çaktivizoni pianurën
•
.
Për të anuluar funksionin vetëm për
një sesion gatimi: aktivizoni pianurën
Çdo fazë ka ngarkesë maksimale
elektrike.
Funksioni e ndan fuqinë mes zonave
të gatimit të lidhura me të njëjtën fazë.
Funksioni aktivizohet kur tejkalohet
ngarkesa totale elektrike e zonave të
gatimit të lidhura me një fazë.
Funksioni redukton fuqinë e zonave të
tjera të gatimit të lidhura me të njëjtën
fazë.
Afishimi i cilësimit të nxehjes së
zonave të reduktuara alternohet mes
dy niveleve.
ndizet. Prekni
për 4
me .
sekonda. Caktoni cilësimin e
nxehtësisë në 10 sekonda. Ju mund ta
përdorni pianurën. Kur çaktivizoni
pianurën me, funksioni
funksionojë.
vazhdon të
5.13 Menaxhimi i fuqisë
Funksioni
•
Zonat e gatimit grupohen sipas
vendndodhjes dhe numrit të fazave në
pianurë. Shikoni figurën.
6. VATRA E GATIMIT - UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Enët e gatimit
Për zonat e gatimit me
induksion, fusha e fortë
elektromagnetike e krijon
shumë shpejt nxehtësinë në
enën e gatimit.
Përdorni zonat e gatimit me
induksion me enë gatimi të
përshtatshme
Materialet e enëve të gatimit
•
•
të sakta: giza, çeliku, çeliku i
emaluar, inoksi, bazamenti me shumë
shtresa (me shënimin e duhur nga
prodhuesi).
të gabuara: alumini, bakri, tunxhi,
qelqi, qeramika, porcelani.
Ena është e përshtatshme për një
pianurë me induksion nëse:
•
•
uji zien shpejt në një zonë të
vendosur në cilësimin më të lartë të
nxehtësisë.
fundi i enës tërhiqet nga një magnet.
Fundi i enëve të gatimit
duhet të jetë sa më i trashë
dhe më i rrafshët që të jetë e
mundur.
Sigurohuni që bazamentet e
tiganëve të jenë të pastra
dhe të thata përpara se t'i
vendosni mbi sipërfaqen e
pianurës.
Përmasat e enës së gatimit
Zonat e gatimit me induksion u
përshtaten përmasave të bazamentit të
enëve.
Efikasiteti i zonës së gatimit është i lidhur
me diametrin e enës së gatimit. Enët me
diametër më të vogël se diametri minimal
SHQIP
thithin vetëm një pjesë të energjisë së
krijuar nga zona e gatimit.
6.2 Diametri minimal i enës së
gatimit
Zona e gatimit
Diametri i enës
së gatimit
(mm)
Prapa majtas
125 - 140
Prapa djathtas
145 - 180
Përpara djathtas
145 - 180
Përpara majtas
180 - 210
6.3 Zhurmat gjatë punës
Nëse arrini të dëgjoni:
•
•
•
•
zhurmë kërcitëse: enët janë të
përbëra nga materiale të ndryshme
(strukturë sandviç).
tingull fishkëllime: përdorni një zonë
gatimi me nivel të lartë fuqie dhe ena
është e përbërë nga materiale të
ndryshme (një strukturë sandviç).
gumëzhitje: po përdorni nivel të lartë
fuqie.
kërcitje: ndodh ndërrimi elektrik.
Cilësimi i
nxehtësisë
15
•
fërshëllimë, zukatje: ventilatori po
punon.
Zhurmat janë normale dhe nuk
tregojnë se ka keqfunksionim.
6.4 Öko Timer (Kohëmatësi
ekonomik)
Për të kursyer energji, ngrohësi i zonës
së gatimit çaktivizohet përpara se të
bjerë sinjali i kohëmatësit me numërim
mbrapsht. Ndryshimi në kohën e punës
varet nga niveli i cilësimit të nxehtësisë
dhe kohëzgjatja e procesit të gatimit.
6.5 Shembuj të përdorimeve
për gatim
Lidhja midis cilësimit të nxehtësisë së një
zone dhe konsumit të energjisë së zonës
së gatimit nuk është lineare. Kur ju rritni
cilësimin e nxehtësisë, rritja nuk është në
proporcion me rritjen e konsumit të
energjisë. Kjo do të thotë se një zonë
gatimi me cilësim mesatar nxehtësie
përdor më pak se gjysmën e fuqisë së
saj.
Të dhënat në tabelë janë
vetëm udhëzuese.
Përdoreni për:
Koha
(minut
a)
Mbajeni të ngrohtë ushqimin
e gatuar.
sipas
Mbulojeni enën e gatimit me
nevojës kapak.
1-2
Salcë Hollandaise, shkrirje:
gjalpë, çokollatë, xhelatinë.
5 - 25
1-2
Mpiksje: omëleta të shkrifëta, 10 - 40
vezë të pjekura.
Gatuani me kapak.
2-3
Zierje orizi dhe gatesa me
bazë qumështi; ngrohje
ushqimesh të gatshme.
25 - 50
Shtoni të paktën dy herë
lëng sa orizi, trazojini
gatimet me qumësht ne mes
të kohës së gatimit.
3-4
Gatim me avull i perimeve,
peshkut, mishit.
20 - 45
Shtoni disa lugë gjelle lëng.
4-5
Gatim i patateve me avull.
20 - 60
Përdorni maksimumi ¼ l ujë
për 750 g patate.
-1
Këshilla
Trazojeni herë pas here.
16
www.electrolux.com
Cilësimi i
nxehtësisë
Përdoreni për:
Koha
(minut
a)
Këshilla
4-5
Gatim sasish më të mëdha
ushqimi, mishi me lëng dhe
supash.
60 150
Deri në 3 l lëng plus
përbërësit.
6-7
Skuqje e lehtë: eskallop,
copa mishi me djathë e
proshutë, kotëleta, qofte,
salsiçe, mëlçi, brumë
salcash, vezë, petulla,
petulla të ëmbla.
sipas
Kthejini në gjysmën e kohës.
nevojës
7-8
Skuqje e fortë, të thekura,
fileto mishi, biftekë.
5 - 15
9
Zierje uji, zierje makaronash, kaurdisje mishi (gulash, mish rosto),
patate të skuqura.
Kthejini në gjysmën e kohës.
Zierje sasish të mëdha uji. PowerBoost aktivizohet.
7. VATRA E GATIMIT - KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
•
•
•
Pastroni vatrën pas çdo përdorimi.
Përdorni gjithmonë enë me bazament
të pastër.
Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
sipërfaqe nuk ndikojnë në
funksionimin e vatrës.
Përdorni një pastrues të veçantë të
përshtatshëm për sipërfaqen e vatrës.
Përdorni kruajtëse të posaçme për
xhamin.
7.2 Pastrimi i pianurës
•
•
•
me sheqer, ndryshe pianura mund të
dëmtohet nga papastërtia. Kini kujdes
të shmangni djegiet. Përdorni
kruajtësen speciale të pianurës mbi
sipërfaqen e xhamit në një kënd të
ngushtë dhe rrëshqiteni tehun mbi
sipërfaqe.
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit,
rrëketë e ujit, njollat e yndyrës,
çngjyrosjet e ndritshme metalike.
Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes.
Pas pastrimit, thajeni pianurën me një
leckë të butë.
Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme
metalike: përdorni një solucion me
ujë dhe uthull dhe pastroni sipërfaqen
e xhamit me një leckë.
Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime
8. FURRA - PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
SHQIP
17
8.1 Funksionet e furrës
Simboli
Funksioni i furrës
Aplikimi
Pozicioni fikur
Furra është e fikur.
Ventilator i plotë
Për të pjekur në një maksimum prej dy
pozicione raftesh njëkohësisht dhe për
të tharë ushqime.
Vendosni një temperaturë 20 - 40 °C
më të ulët se për Gatim tradicional.
Cilësimi për pica
/AirFry
Për të pjekur ushqim në një pozicion
rafti, për pjekje më intensive dhe bazë
krokante.
/Për të skuqur ushqim me më pak vaj
ose pa letër gatimi. Për gatime si
patate të skuqura ose pica.
Gatim tradicional
Për të pjekur ushqimin në një pozicion
rafti.
Tharja
Për të tharë frutat e prera në feta,
zarzavatet dhe kërpudhat.
Skarë e shpejtë
Për të pjekur në skarë ushqime të
sheshta në sasi të mëdha dhe për të
thekur bukë.
Skarë turbo
Për të pjekur copa mishi më të mëdha
ose shpezë me kocka në një pozicion
rafti. Gjithashtu për të bërë gratina dhe
për të karamelizuar.
18
www.electrolux.com
Simboli
Funksioni i furrës
Aplikimi
Pjekje vent. me lagështirë
Ky funksion është projektuar për të
kursyer energjinë gjatë gatimit. Për
udhëzimet e gatimit, drejtojuni kapitullit
“Udhëzime dhe këshilla”, Pjekje vent.
me lagështirë. Dera e furrës duhet të
mbyllet gjatë gatimit në mënyrë që
funksioni të mos ndërpritet dhe për t'u
siguruar që furra të funksionoje me
efikasitetin më të lartë të mundshëm të
energjisë. Kur përdorni këtë funksion,
temperatura në hapësirën e
brendshme mund të ndryshojë nga
temperatura e vendosur. Fuqia e
ngrohjes mund të jetë e reduktuar. Për
rekomandime të përgjithshme rreth
kursimit të energjisë, referojuni
kapitullit “Efikasiteti i energjisë”,
“Kursimi i energjisë”. Ky funksion
është përdorur për të qenë në pajtim
me klasin e efikasitetit të energjisë
sipas EN 60350-1.
Kur përdorni këtë funksion, llamba
fiket automatikisht.
Mund ta shkrini ushqimin
duke zgjedhur funksionin
Pjekje vent. me lagështirë pa
caktuar temperaturën.
8.2 Aktivizimi dhe çaktivizimi i
furrës
Në varësi të modelit,
pajisja juaj ka simbole në
çelës, tregues ose llamba:
• Treguesi ndizet kur furra
nxehet.
• Llamba ndizet kur furra
është në punë.
• Simboli tregon nëse
çelësi kontrollon një nga
zonat e gatimit,
funksionet e furrës ose
temperaturën.
1. Rrotullojeni çelësin për funksionet e
furrës për të zgjedhur një funksion.
2. Rrotullojeni çelësin e temperaturës
për të zgjedhur një temperaturë.
3. Për ta çaktivizuar furrën, rrotullojini
çelësat e funksioneve dhe të
temperaturës së furrës në pozicionin
fikur.
8.3 Ventilatori ftohës
Kur furra është në punë, ventilatori
ftohës ndizet aktivizohet për t’i mbajtur
sipërfaqet e furrës të ftohta. Nëse fikni
furrën, ventilatori ftohës mund të
vazhdojë të punojë derisa të ftohet furra.
8.4 Vendosja e aksesorëve të
furrës
Tavë e thellë:
Shtyjeni tavën e thellë midis shufrave
drejtuese të suportit të raftit.
SHQIP
Rafti me rrjetë dhe tava e thellë së
bashku:
Shtyni tavën e thellë ndërmjet shufrave
drejtuese të suportit të raftit dhe raftin me
rrjetë në shufrat drejtuese më lart.
8.5 Shinat teleskopike vendosja e aksesorëve të
furrës
Ruajini udhëzimet për shinat
teleskopike për përdorim në
të ardhmen.
Me shinat teleskopike mund t'i fusni e
nxirrni raftet më lehtë.
AirFry tava:
Vendoseni tavën AirFry në nivelin e tretë
të raftit. Vendoseni tavën e pjekjes në
nivelin e parë të furrës.
Vendosni raftin me rrjetë te shinat
teleskopike me këmbët në pozicionin
poshtë.
•
•
Të gjithë aksesorët kanë
dhëmbëzime të vogla në
pjesën e sipërme djathtas
dhe majtas për të rritur
sigurinë. Dhëmbëzimet
janë gjithashtu mjete që
parandalojnë
përmbysjen.
Buzët e ngritura përreth
skarës janë një mjet që
parandalon derdhjen e
ushqimit nga tava.
Vendosni tavën e pjekjes ose tavën e
thellë në shinat teleskopike.
Vendoseni raftin me rrjetë mbi tiganin e
thellë. Vendoseni raftin me rrjetë dhe
tavën e thellë në shinat teleskopike.
19
20
www.electrolux.com
9. FURRA - FUNKSIONET E ORËS
9.1 Ekrani
A
B
C
A. Funksionet e orës
B. Kohëmatësi
C. Funksioni i orës
9.2 Butonat
Butoni
Funksioni
Përshkrimi
MINUS
Për vendosjen e orës.
ORA
Për të vendosur funksionin e orës.
PLUS
Për vendosjen e orës.
9.3 Tabela e funksioneve të orës
Funksioni i orës
Përdorimi
ORA DITORE
Për të vendosur, ndryshuar ose kontrolluar orën ditore.
KOHËZGJATJA
Për të vendosur sa kohë do të jetë në punë pajisja.
PËRFUNDIMI
Për të vendosur kohën e çaktivizimit të pajisjes.
SHTYRJA E
PROGRAMIT
Për të kombinuar funksionin e KOHËZGJATJES dhe
PËRFUNDIMIT.
KUJTUESI I
MINUTAVE
Për vendosjen e kohëmatësit. Ky funksion nuk ndikon
në funksionimin e pajisjes. Ju mund ta vendosni
KUJTUESIN E MINUTAVE në çdo kohë, edhe kur
pajisja është e fikur.
9.4 Vendosja e
KOHËZGJATJES
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
3. Shtypni
ose
për të vendosur
kohën e KOHËZGJATJES.
Ekrani shfaq
.
4. Kur koha përfundon, pulson
dhe
tingëllon një sinjal akustik. Pajisja
çaktivizohet automatikisht.
5. Shtypni një buton çfarëdo për të
ndaluar sinjalin akustik.
6. Rrotulloni çelësin për funksionet e
furrës dhe çelësin për temperaturën
në pozicionin e fikjes.
SHQIP
9.5 Vendosja e PËRFUNDIMIT
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
3. Shtypni
orën.
ose
Ekrani shfaq
.
.
për të vendosur
4. Kur koha përfundon, pulson
dhe
tingëllon një sinjal akustik. Pajisja
çaktivizohet automatikisht.
5. Shtypni një buton çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
6. Rrotulloni çelësin për funksionet e
furrës dhe çelësin për temperaturën
në pozicionin e fikjes.
9.6 Vendosja e SHTYRJES SË
PROGRAMIT
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
ose
për të vendosur
3. Shtypni
orën për KOHËZGJATJEN.
4. Shtypni
.
ose
për të vendosur
5. Shtypni
orën për PËRFUNDIMIN.
6. Shtypni
për ta konfirmuar.
Pajisja ndizet automatikisht më vonë,
punon për kohën e vendosur të
21
KOHËZGJATJES dhe ndalon në kohën e
vendosur të PËRFUNDIMIT. Pas kohës
së vendosur, tingëllon një sinjal akustik.
7. Pajisja çaktivizohet automatikisht.
Shtypni një buton çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
8. Rrotulloni çelësin për funksionet e
furrës dhe çelësin për temperaturën
në pozicionin e fikjes.
9.7 Vendosja e KUJTUESIN E
MINUTAVE
1. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
2. Shtypni
ose
për të vendosur
kohën e nevojshme.
Kujtuesi i minutave ndizet automatikisht
pas 5 sekondash.
3. Kur koha e vendosur përfundon,
tingëllon një sinjal akustik. Shtypni
një buton çfarëdo për të ndaluar
sinjalin akustik.
4. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës dhe çelësin e temperaturës në
pozicionin e fikjes.
9.8 Anulimi i funksioneve të
orës
1. Shtypni
vazhdimisht, derisa
treguesi i funksionit të dëshiruar të
fillojë të pulsojë.
2. Shtypni dhe mbani .
Pas pak sekondash funksioni i orës fiket.
10. FURRA - UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
10.1 Pjekje e mbuluar
Për pjekjen e parë, përdorni
temperaturën e ulët.
Koha e pjekjes mund të zgjatet me 10 15 minuta, nëse gatuani kekë në më
shumë se një pozicion rafti.
Kekët dhe petët në lartësi të ndryshme
nuk skuqen gjithmonë njësoj. Nuk është
nevoja të ndryshohet cilësimi i
temperaturës nëse ndodh skuqje jo e
njëtrajtshme. Diferencat barazohen gjatë
pjekjes.
Tavat në furrë mund të deformohen gjatë
pjekjes. Kur tavat ftohen përsëri,
deformimi do të zhduket.
22
www.electrolux.com
10.2 Këshilla për pjekjen
Rezultati i pjekjes
Shkaku i mundshëm
Baza e kekut nuk
është pjekur
mjaftueshëm.
Pozicioni i raftit nuk është i Vendoseni kekun në një raft më
saktë.
të ulët të furrës.
Ëmbëlsira bie dhe
mbetet e papjekur ose
e ujshme.
Temperatura e furrës
është tepër e lartë.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë pak më të ulët në
furrë.
Temperatura e pjekjes
është tepër e lartë dhe
koha e pjekjes tepër e
shkurtër.
Herën tjetër vendosni një kohë
më të gjatë pjekjeje dhe
temperaturë më të ulët furre.
Temperatura e furrës
është tepër e ulët.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë më të lartë në
furrë.
Keku është tepër i
thatë.
Zgjidhja
Koha e pjekjes është tepër Herën tjetër vendosni një kohë
e gjatë.
më të shkurtër pjekjeje.
Ëmbëlsira nuk piqet në Temperatura e pjekjes
mënyrë të
është tepër e lartë dhe
njëtrajtshme.
koha e pjekjes tepër e
shkurtër.
Brumi i kekut nuk është
shpërndarë në mënyrë të
njëtrajtshme.
Keku nuk është gati në Temperatura e furrës
kohën e pjekjes të
është tepër e ulët.
specifikuar në një
recetë.
Herën tjetër vendosni një kohë
më të gjatë pjekjeje dhe
temperaturë më të ulët furre.
Herën tjetër shpërndajeni
brumin e kekut në mënyrë të
njëtrajtshme në tavën e pjekjes.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë pak më të lartë në
furrë.
10.3 Ventilator i plotë
Pjekje në një nivel të furrës
Pjekja në forma
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kek unazë ose briosh
150 - 160
50 - 70
2
Kek "Madeira" / Kek me fruta
140 - 160
50 - 90
1-2
Pandispanjë pa yndyrë
150 - 1601)
25 - 40
3
Bazë torte - brumë i shkrifët
170 - 1801)
10 - 25
2
Bazë torte - brumë pandispanje
150 - 170
20 - 25
2
SHQIP
23
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kek me mollë (2 forma Ø20 cm, të
vendosura diagonalisht)
160
60 - 90
2-3
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Kekë / biskota / bukë në tavë për pjekje
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kek me veshje me thërrime (i
thatë)
150 - 160
20 - 40
3
Ëmbëlsirë me fruta (me brumë me
maja/pandispanjë)1)
150
35 - 55
3
Ëmbëlsira me fruta me brumë të
shkrifët
160 - 170
40 - 80
3
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i
raftit
Biskota me brumë të shkrifët
150 - 160
10 - 20
3
Kuleç / Rripa brumi të shkrifët
140
20 - 35
3
Biskota të bëra me përzierje
pandispanje
150 - 160
15 - 20
3
Ëmbëlsira me peta të bëra me të
bardhë veze, mafishe
80 - 100
120 - 150
3
Amareta
100 - 120
30 - 50
3
Biskota me brumë të ardhur
150 - 160
20 - 40
3
Ëmbëlsira të vogla me peta
170 - 1801)
20 - 30
3
Roleta
1601)
10 - 35
3
Kekë të vegjël (20 copë për tepsi)
1501)
20 - 35
3
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i
raftit
Bageta të mbuluara me djathë të
shkrirë
160 - 1701)
15 - 30
1) Përdorni tavë të thellë.
Biskota
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Tabela për tava dhe gratina
1
24
www.electrolux.com
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i
raftit
Zarzavate të mbushura
160 - 170
30- 60
1
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Pjekje me shumë nivele
Kekë / biskota / bukë në tavë për pjekje
Ushqim
Temperatura
(°C)
2
pozicione
Pufka me krem/Ekler
160 - 1801)
25 - 45
2/4
Kek i thatë shtrusel
150 - 160
30 - 45
2/4
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Biskota/small cakes / pasta / roleta
Ushqim
Temperatura
(°C)
2
pozicione
Biskota me brumë të shkrifët
150 - 160
20 - 40
2/4
Kuleç / Rripa brumi të shkrifët
140
25 - 45
2/4
Biskota të bëra me përzierje
pandispanje
160 - 170
25 - 40
2/4
Biskota me të bardhë veze,
mafishe
80 - 100
130 - 170
2/4
Amareta
100 - 120
40 - 80
2/4
Biskota me brumë të ardhur
160 - 170
30 - 60
2/4
Ëmbëlsira të vogla me peta
170 - 1801)
30 - 50
2/4
Roleta
1801)
25- 40
2/4
Kekë të vegjël (20 copë për tepsi) 1501)
20 - 40
2/4
1) Nxehni furrën paraprakisht.
SHQIP
25
10.4 Pjekja tradicionale në një nivel
Pjekja në forma
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kek unazë ose briosh
160 - 180
50 - 70
2
Kek "Madeira" / Kek me fruta
150 - 170
50 - 90
1-2
Pandispanjë pa yndyrë
1701)
25 - 40
3
Bazë torte - brumë i shkrifët
190 - 2101)
10 - 25
2
Bazë torte - brumë pandispanje
170 - 190
20 - 25
2
Ëmbëlsirë me mollë (2 forma Ø 20
cm, të vendosura diagonalisht)
180
60 - 90
1-2
Krem pikant (p.sh. byrek
"Lorraine")
180 - 220
35 - 60
1
Kek me krem bulmeti
160 - 180
60 - 90
1-2
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Kekë / biskota / bukë në tavë për pjekje
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i
raftit
Bukë në formë gërsheti / bukë në
formë kurore
170 - 190
40 - 50
2
Panetone Krishtlindjesh
160 - 1801)
50 - 70
2
Bukë (bukë thekre):
1. Pjesa e parë e procesit të
pjekjes.
2. Pjesa e dytë e procesit të
pjekjes.
1. 2301)
2. 160 - 1801)
1. 20
2. 30 - 60
1-2
Pufka me krem/Ekler
190 - 2101)
20 - 35
3
Roleta zvicerane
180 - 2001)
10 - 20
3
Kek me veshje thërrmijash (i thatë) 160 - 180
20 - 40
3
Kek me bajame e gjalpë/kekë me
sheqer
190 - 2101)
20 - 30
3
Ëmbëlsirë me fruta (me brumë me
maja/pandispanjë) 2)
170
35 - 55
3
Ëmbëlsira me fruta mbi brumë të
shkrifët
170 - 190
40 - 60
3
26
www.electrolux.com
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i
raftit
Kekë me brumë të ardhur, me
shtresë delikate (p.sh. djathë
kuark, krem, kajmak)
160 - 1801)
40 - 80
3
Picë (me shumë shtresa)
190 - 2101)
30 - 50
1-2
Picë (kore e hollë)
220 - 2501)
15 - 25
1-2
Bukë e paardhur
230 - 250
10 - 15
1
Tarta (Zvicër)
210 - 230
35 - 50
1
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i
raftit
Biskota me brumë të shkrifët
170 - 190
10 - 20
3
Bukë të vogla/ Rripa brumi të
shkrifët
1601)
20 - 35
3
Biskota me brumë të rrahur
170 - 190
20 - 30
3
Ëmbëlsira me peta të bëra me të
bardhë veze, mafishe
80 - 100
120 - 150
3
Amareta
120 - 130
30 - 60
3
Biskota me brumë të ardhur
170 - 190
20 - 40
3
Ëmbëlsira të vogla me peta
190 - 2101)
20 - 30
3
Roleta
190 - 2101)
10 - 55
3
Kekë të vegjël (20 për tabaka)
1701)
20 - 30
3-4
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Makarona tavë
180 - 200
45 - 60
1
Lazanja
180 - 200
35 - 50
1
Perime në skarë
180 - 2001)
15 - 30
1
Bageta të mbuluara me djathë të
shkrirë
200 - 2201)
15 - 30
1
1) Nxehni furrën paraprakisht.
2) Përdorni tigan të thellë.
Biskota
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Tabela për tava dhe gratina
SHQIP
27
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Tava të ëmbla
180 - 200
40 - 60
1
Tava peshku
180 - 200
40 - 60
1
Perime të mbushura
180 - 200
40 - 60
1
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Picë (kore e hollë)1)
200 - 2302)
10 - 20
1-2
Picë (me shumë shtresa)1)
180 - 200
20 - 35
1-2
Tortë me brumë
170 - 200
35 - 55
1-2
Krem spinaqi
160 - 180
45 - 60
1-2
Byrek "Lorraine" (krem pikant)
170 - 190
45 - 55
1-2
Flan zviceran
170 - 200
35 - 55
1-2
Kek me krem bulmeti
140 - 160
60 - 90
1-2
Kek me mollë, i mbuluar
150 - 170
50 - 60
1-2
Pite me perime
160 - 180
50 - 60
1-2
Bukë e paardhur
230 - 2502)
10 - 20
2-3
Pite me peta
160 - 1802)
45 - 55
2-3
Pite të pjekura në zjarr
230 - 2502)
12 - 20
2-3
Pirozhka (Picë kalzone, versioni
rus)
180 - 2002)
15 - 25
2-3
1) Nxehni furrën paraprakisht.
10.5 Cilësimi për pica
1) Përdorni tigan të thellë.
2) Nxehni furrën paraprakisht.
10.6 Pjekje vent. me lagështirë
Bukë dhe pica
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Simite
180
25 - 35
3
Pica e ngrirë 350 g
190
25 - 35
3
28
www.electrolux.com
Kekët në tepsinë e pjekjes
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Role biskotash
180
20 - 30
3
Ëmbëlsirë “Brownie”
180
30 - 40
3
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Sufle
200
30 - 40
3
Bazë pandispanjë
180
20 - 30
3
Sandviç “Viktoria”
150
25 - 35
3
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Peshk në letër alumini 300 g
180
25 - 35
3
Peshk i plotë 200 g
180
25 - 35
3
Filetë peshku 300 g
180
25 - 35
3
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Mish në letër alumini 250 g
200
25 - 35
3
Mish në hell 500 g
200
30 - 40
3
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kukit
180
25 - 35
3
Amareta
160
25 - 35
3
Kek me kupa
180
25 - 35
3
Biskota me erëza
170
20 - 30
3
Biskota me kore të shkrifët
150
25 - 35
3
Tarta të vogla
170
15 - 25
3
Kekë në forma
Fish
Mish
Artikuj të vegjël të pjekur
SHQIP
29
Vegjetariane
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Zarzavate të përziera në letër
alumini 400 g
180
25 - 35
3
Omletë
200
20 - 30
3
Zarzavate në tavë 700 g
180
25 - 35
3
10.7 Këshilla mbi pjekjen
Përdorni enë furre që i rezistojnë
nxehtësisë.
Piqni mishra pa dhjamë të mbuluar
(mund të përdorni letër alumini).
Piqni copa të mëdha mishi direkt në tavë
ose në raftin me rrjetë të vendosur mbi
tavë.
Kthejeni copën e mishit pas 1/2 - 2/3 të
kohës së gatimit.
Piqni mishin dhe peshkun në copa të
mëdha (1 kg ose më shumë).
Njomini copat e mëdha të mishi me
lëngun e tyre disa herë gjatë pjekjes.
Fusni pak ujë në tavë për të mos lejuar
që yndyra që pikon të digjet.
10.8 Pjekje tradicionale
Mish lope
Ushqim
Sasia
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicion
i i raftit
Pjekje në tenxhere
1 - 1,5 kg
200 - 230
105 - 150
1
Biftek lope ose fileto: i
gatuar pak
për cm trashësi
230 - 2501)
6-8
1
Biftek lope ose fileto:
mesatare
për cm trashësi
220 - 230
8 - 10
1
Biftek lope ose fileto: i
gatuar mirë
për cm trashësi
200 - 220
10 - 12
1
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Mish derri
Ushqim
Sasia
Temperatura Koha (minuta) Pozicion
(°C)
i i raftit
Shpatull, qafë, kofshë
1 - 1,5 kg
210 - 220
90 - 120
1
Bërxolla, brinjë
1 - 1,5 kg
180 - 190
60 - 90
1
Roletë mishi
750 g - 1 kg
170 - 190
50 - 60
1
Këmbë derri (të ziera
paraprakisht)
750 g - 1 kg
200 - 220
90 - 120
1
30
www.electrolux.com
Mish viçi
Ushqim
Sasia
Temperatura Koha (minuta) Pozicioni
(°C)
i raftit
Mish viçi i pjekur1)
1 kg
210 - 220
90 - 120
1
Nyjë viçi
1,5 - 2 kg
200 - 220
150 - 180
1
1) Përdorni një tavë të mbyllur pjekjeje.
Mish qengji
Ushqim
Sasia
Temperatur
a (°C)
Koha (minuta) Pozicioni
i raftit
Kofshë qengji, rosto
qengji
1 - 1,5 kg
210 - 220
90 - 120
1
Kurriz qengji
1 - 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
1
Ushqim
Sasia
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni
i raftit
Shpinë lepuri të egër,
kofshë lepuri të egër
deri në 1 kg
220 - 2401)
30 - 40
1
Shpinë dreri
1,5 - 2 kg
210 - 220
35 - 40
1
Kofshë sorkadheje
1,5 - 2 kg
200 - 210
90 - 120
1
Mish gjahu
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Shpezë
Ushqim
Sasia
Temperatur Koha (minuta) Pozicioni
a (°C)
i raftit
Porcione shpezësh
200 - 250 g
secila
220 - 250
20 - 40
1
Gjysmë pule
400 - 500 g
secila
220 - 250
35 - 50
1
Pulë, pulastren
1 - 1,5 kg
220 - 250
50 - 70
1
Rosë
1,5 - 2 kg
210 - 220
80 - 100
1
Patë
3,5 - 5 kg
200 - 210
150 - 180
1
Gjeldeti
2,5 - 3.5 kg
200 - 210
120 - 180
1
Gjeldeti
4 - 6 kg
180 - 200
180 - 240
1
Ushqim
Sasia
Temperatur Koha (minuta) Pozicioni i
a (°C)
raftit
Peshk i plotë
1 - 1,5 kg
210 - 220
Peshk
40 - 70
1
SHQIP
31
10.9 Pjekja me skarë turbo
Mish lope
Ushqim
Sasia
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Pozicioni
i raftit
Biftek lope ose fileto: i
gatuar pak
për cm trashësi
190 - 2001)
5-6
1
Biftek lope ose fileto:
mesatare
për cm trashësi
180 - 190
6-8
1
Biftek lope ose fileto: i
gatuar mirë
për cm trashësi
170 - 180
8 - 10
1
Ushqim
Sasia
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni
i raftit
Shpatull, qafë, kofshë
1 - 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
1
Bërxolla, brinjë
1 - 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
1
Roletë mishi
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Këmbë derri (të ziera
paraprakisht)
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Ushqim
Sasia
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Pozicioni
i raftit
Mish viçi i pjekur
1 kg
160 - 180
90 - 120
1
Nyjë viçi
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Ushqim
Sasia
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni
i raftit
Kofshë qengji, rosto
qengji
1 - 1,5 kg
150 - 170
100 - 120
1
Shpinë qengji
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
Ushqim
Sasia
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Racione shpezësh
200 - 250 g
secila
200 - 220
30 - 50
1
Gjysmë pule
400 - 500 g
secila
190 - 210
35 - 50
1
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Mish derri
Mish viçi
Mish qengji
Shpezë
32
www.electrolux.com
Ushqim
Sasia
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Pulë, pulastren
1 - 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
1
Rosë
1,5 - 2 kg
180 - 200
80 - 100
1
Patë
3,5 - 5 kg
160 - 180
120 - 180
1
Gjeldeti
2,5 - 3.5 kg
160 - 180
120 - 150
1
Gjeldeti
4 - 6 kg
140 - 160
150 - 240
1
10.10 Pjekja në skarë në
përgjithësi
•
Piqni në skarë vetëm copa të sheshta
mishi ose peshku.
PARALAJMËRIM!
Piqni në skarë gjithmonë me
derën e furrës të mbyllur.
•
•
•
Gjithmonë piqni në skarë me
temperaturë maksimale.
Vendoseni raftin në pozicionin e
rekomanduar në tabelën e skarës.
Gjithmonë vendosni në pozicionin e
parë të furrës tavën e thellë për
grumbullimin e yndyrës.
Zona e pjekjes në skarë është në qendër
të raftit.
10.11 Skarë e shpejtë
Ushqim
Temperatura (°C)
Koha (minuta)
Ana e Irë
Ana e 2të
Pozicioni
i raftit
Qofte
maks. 1)
9 - 15
8 - 13
4
Fileto derri
maks.
10 - 12
6 - 10
4
Salsiçe
maks.
10 - 12
6-8
4
Biftekë me filetë mishi, biftekë maks.
viçi
7 - 10
6-8
4
Bukë e thekur
maks. 1)
1-4
1-4
4-5
Bukë e thekur me garniturë
maks.
6-8
-
4
1) Nxehni furrën paraprakisht
10.12 Tharja
Mbulojini raftet e furrës me letër gatimi.
Për rezultate optimale: çaktivizojeni
pajisjen pasi të ketë kaluar gjysma e
kohës së kërkuar. Hapeni derën e
pajisjes dhe lëreni pajisjen të ftohet. Pas
kësaj mbaroni procesin e tharjes.
SHQIP
33
Zarzavate
Pozicioni i raftit
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
1
pozicion
2
pozicione
Fasule
60 - 70
6-8
3
2/4
Speca
60 - 70
5-6
3
2/4
Perime të tharbëta
60 - 70
5-6
3
2/4
Kërpudha
50 - 60
6-8
3
2/4
Erëza
40 - 50
2-3
3
2/4
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
1
2
pozicion pozicione
Kumbulla
60 - 70
8 - 10
3
2/4
Kajsi
60 - 70
8 - 10
3
2/4
Feta molle
60 - 70
6-8
3
2/4
Dardhë
60 - 70
6-9
3
2/4
Fruta
Pozicioni i raftit
10.13 AirFry
Produktet e pastiçerisë
Ushqim
Sasia
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicio
ni i raftit
Kruasantë, të ngrirë
Rreth 350 g
180 - 220
15 - 30
3
Ëmbëlsira me sfoliatë, të
ngrira
Rreth 400 g
180 - 220
15 - 35
3
Ëmbëlsira me sfoliatë, të
freskëta
Rreth 300 g
180 - 220
15 - 35
3
Picë, e ngrirë
Rreth 340 g
180 - 220
20 - 35
3
Ushqim
Sasia
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicio
ni i raftit
Patate të skuqura, të ngrira
Rreth 650 g
180 - 220
20 - 30
3
Patate të skuqura të trasha,
të ngrira
Rreth 600 g
180 - 220
20 - 30
3
Patate feta, të ngrira
Rreth 650 g
180 - 220
15 - 25
3
Kroketa
Rreth 450 g
180 - 220
15 - 30
3
Produkte patateje
34
www.electrolux.com
Zarzavate të freskëta
Ushqim
Sasia
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicio
ni i raftit
Kungulleshka në feta, të
freskëta1)
Rreth 500 g
180 - 220
25 - 35
3
1) shtoni 1 lugë kafeje me vaj ulliri që të mos ngjiten
Të tjera
Ushqim
Sasia
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicio
ni i raftit
Skallopë, të ngrirë
Rreth 300 g
180 - 220
15 - 25
3
Karkaleca në brumë për
pjekje, të ngrirë
Rreth 200 g
180 - 220
15 - 25
3
Rrathë kallamari, të ngrirë
Rreth 250 g
180 - 220
15 - 25
3
Copa pule, të ngrira
Rreth 300 g
180 - 220
15 - 25
3
Shkopinj peshku, të ngrirë
Rreth 500 g
180 - 220
15 - 25
3
11. FURRA - KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Shënime mbi pastrimin
Pastroni pjesën e përparme të furrës me një copë të butë me ujë të
ngrohtë dhe një detergjent të butë.
Përdorni një solucion pastrues për të pastruar sipërfaqet metalike.
Agjentët e
pastrimit
Pastroni njollat me një detergjent të butë.
Pastrojeni hapësirën e brendshme pas çdo përdorimi. Grumbullimi i
yndyrës ose mbetjeve të tjera mund të shkaktojë zjarr.
Përdorimi i
përditshëm
Thajeni brendësinë me një leckë të butë pas çdo përdorimi.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe detergjent të butë.
Mos i pastroni aksesorët në lavastovilje (përveç tavës AirFry).
Aksesorët
Mos i pastroni aksesorët që nuk ngjisin duke përdorur pastrues
agresivë ose objekte me majë të mprehtë.
SHQIP
11.2 Pastrimi i tavës AirFry
1. Vendoseni tavën AirFry në tavën e
pjekjes.
2. Hidhni ujë të nxehtë me detergjent
dhe lëreni të njomet.
3. Pastrojeni tavën AirFry me sfungjer
ose përdorni një furçë për të hequr
mbetjet.
Mund të pastrohet edhe në lavastovilje.
Kunjat te shinat teleskopike
nuk duhet të jenë vendosur
përpara.
Montojini suportet e rafteve në rendin e
kundërt.
KUJDES!
Sigurohuni që kavoja e gjatë
e fiksimit të jetë në pjesën e
përparme. Skajet e të dyja
kavove duhet të tregojnë për
nga prapa. Instalimi i gabuar
mund të shkaktojë dëmtim të
emalimit.
11.3 Furrat prej inoksi ose
alumini
Pastrojeni derën e furrës vetëm me leckë
ose sfungjer të lagur. Thajeni me leckë të
butë.
Mos përdorni tel krues, acide ose
materiale gërryese, pasi ato mund të
dëmtojnë sipërfaqen e furrës. Pastroni
panelin e kontrollit të furrës duke marrë
të njëjtat masa paraprake.
11.4 Heqja e suporteve të
rafteve
Për të pastruar furrën hiqni suportet e
rafteve.
35
11.5 Heqja e derës së furrës
Për ta pasur më të lehtë pastrimin, hiqeni
derën.
1
2
1. Tërhiqni pjesën ballore të suportit të
raftit nga pareti anësor.
2. Tërhiqni pjesën e pasme të suportit
të raftit jashtë paretit anësor dhe
hiqeni.
1
2
1. Hapeni derën plotësisht.
2. Lëvizeni rrëshqitësin derisa të
dëgjoni një kërcitje.
3. Mbylleni derën derisa rrëshqitësi të
bllokohet.
4. Hiqni derën.
Për ta hequr derën, tërhiqeni derën
në drejtimin jashtë fillimisht nga njëra
anë, dhe pastaj nga ana tjetër.
Pasi të keni mbaruar procedurën e
pastrimit, futeni derën e furrës në vend
në rendin e kundërt. Sigurohuni që të
dëgjoni një kërcitje kur të futni derën.
Përdorni forcën nëse është e nevojshme.
36
www.electrolux.com
11.6 Heqja dhe pastrimi i
xhamave të derës
Xhami i derës në produktin
tuaj mund të jetë i një lloji
tjetër dhe me formë të
ndryshme nga shembujt që
shihni në figura. Gjithashtu
mund të ndryshojë edhe
numri i xhamave.
1. Kapeni kornizën B në buzën e
sipërme të derës nga të dyja anët
dhe shtyjeni nga brenda për të çliruar
mbërtheckën.
2
3. Vendosni një pëlhurë në fund të
zgavrës.
Llamba e pasme
Kapaku i xhamit të llambës
është në mbrapa pjesës së
futur.
1. Rrotullojeni mbulesën prej xhami të
llambës në drejtim të kundërt të
akrepave të orës për ta çmontuar.
2. Pastroni mbulesën prej xhami.
3. Ndërrojeni llambën e furrës me
llambë të përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300°C.
Përdorni të njëjtin lloj llambe furre.
4. Montoni mbulesën prej xhami.
11.8 Heqja e sirtarit
B
1
2. Tërhiqeni kornizën përpara për ta
hequr.
3. Kapini panelet prej xhami të derës
një nga një në buzën e sipërme dhe
tërhiqini nga sipër për t'i nxjerrë nga
kanali udhëzues.
PARALAJMËRIM!
Kur furra të jetë në përdorim,
në sirtar mund të
grumbullohet nxehtësi. Mos
mbani brenda tij sende që
marrin flakë (p.sh. materiale
pastruese, qese plastike,
doreza furre, letra, lëndët
pastruese etj.).
Sirtari poshtë furrës mund të hiqet me
qëllim që të pastrohet.
1. Tërhiqeni sirtarin jashtë derisa të
ndalojë.
4. Pastroni panelet prej xhami të derës.
Për të instaluar panelet, ndiqni të njëjtat
hapa në rend të kundërt.
2
1
11.7 Zëvendësimi i llambës
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
Llamba mund të jetë e
nxehtë.
1. Fikni furrën. Prisni derisa furra të jetë
ftohur.
2. Shkëputeni furrën nga priza e
korrentit.
2. Ngrijeni sirtarin me një kënd të vogël
dhe nxirreni atë nga shinat mbajtëse
të sirtarit.
Futja e sirtarit:
1. Për ta futur kompletin e sirtarit në
shinat mbështetëse. Sigurohuni që
kapëset të futen si duhet në shina
SHQIP
37
2. Uleni sirtarin në pozicion horizontal
dhe shtyjeni brenda.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk mund ta aktivizoni
pajisjen.
Pajisja nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pajisja
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik.
Nuk mund ta aktivizoni
pajisjen.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
keqfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Nuk arrini ta aktivizoni ose
ta vini në punë pianurën.
Keni prekur njëkohësisht 2
ose më shumë fusha me
sensor.
Prekni vetëm një fushë me
sensor.
Nuk arrini ta aktivizoni ose
ta vini në punë pianurën.
Vihet në funksionim STOP
+GO.
Referojuni kapitullit
"Pianura - Përdorimi i
përditshëm".
Nuk arrini ta aktivizoni ose
ta vini në punë pianurën.
Mbi panelin e kontrollit ka
njolla uji ose njolla yndyre.
Pastroni panelin e
kontrollit.
Bie një sinjal akustik dhe
pianura çaktivizohet.
Bie një sinjal akustik kur
pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
një ose më shumë fusha
me sensor.
Hiqni objektin nga fushat
me sensor.
Pianura çaktivizohet.
Vendosët diçka mbi fushën Hiqni objektin nga fusha
me sensor.
me sensor .
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur nuk ndizet.
Zona nuk është e nxehtë,
sepse ka punuar vetëm
për pak kohë.
Funksioni i nxehjes
Zona është e nxehtë.
automatike nuk aktivizohet.
Nëse zona ka qëndruar
ndezur mjaftueshëm për të
qenë e nxehtë, flisni me
një qendër të autorizuar
shërbimi.
Lëreni zonën që të ftohet
mjaftueshëm.
Funksioni i nxehjes
Është caktuar cilësimi më i Cilësimi më i lartë i
automatike nuk aktivizohet. lartë i nxehtësisë.
nxehtësisë ka të njëjtën
fuqi me funksionin.
38
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Cilësimi i nxehtësisë
ndryshon midis dy
niveleve.
Funksioni i menaxhimit të
fuqisë vihet në punë.
Referojuni kapitullit
"Pianura - Përdorimi i
përditshëm".
Fushat me sensor nxehen. Ena e gatimit është tepër e Nëse është e mundur,
madhe ose e keni
vendosini enët e mëdha në
vendosur shumë afër
zonat e pasme të gatimit.
butonave komandues.
Nuk bie asnjë sinjal kur
prekni fushat me sensor të
panelit.
Sinjalet janë të
çaktivizuara.
Aktivizoni sinjalet.
Referojuni kapitullit
"Pianura - Përdorimi i
përditshëm".
shfaqet në ekranin e
pianurës.
Fikja automatike është
aktive.
Çaktivizojeni pianurën dhe
aktivizojeni sërish.
shfaqet në ekranin e
pianurës.
Është aktiv funksioni i
sigurisë për fëmijët ose
bllokimi.
Referojuni kapitullit
"Pianura - Përdorimi i
përditshëm".
shfaqet në ekranin e
pianurës.
Nuk ka enë mbi zonën e
gatimit.
Vendosni enë mbi zonën e
gatimit.
shfaqet në ekranin e
pianurës.
Ena është e
papërshtatshme.
Përdorni enë të
përshtatshme. Referojuni
kapitullit "Pianura Udhëzime dhe këshilla".
shfaqet në ekranin e
pianurës.
Diametri i bazamentit të
enës është shumë i vogël
për zonën e gatimit.
Përdorni enë gatimi me
përmasa të sakta.
Referojuni kapitullit
"Pianura - Udhëzime dhe
këshilla".
Furra nuk nxehet.
Furra është çaktivizuar.
Aktivizoni furrën.
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të sakta.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën.
Në ekran shfaqet “12.00”.
Ka pasur ndërprerje të
energjisë.
Rivendosni orën.
Mbi ushqim dhe në
brendësi të furrës është
formuar avull dhe
kondensim.
Ushqimi i gatuar është
lënë në furrë për një kohë
të gjatë.
Mos i lini gatimet në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
SHQIP
12.2 Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj oseme një
qendër shërbimi të autorizuar.
39
parametrave. Etiketa e specifikimeve
gjendet në kornizën ballore të hapësirës
së furrës. Mos e hiqni pllakën e
specifikimeve nga pjesa e brendshme e
furrës.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit ndodhen në etiketën e
Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri serial (S.N.)
.........................................
13. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Të dhëna teknike
Distancat minimale
Përmasat
mm
A
685
13.3 Nivelimi i pajisjes
Përmasat
Lartësia
847 - 867 mm
Gjerësia
596 mm
Thellësia
600 mm
13.2 Vendndodhja e pajisjes
Ju mund ta instaloni pajisjen e veçantë
me dollapë në një ose në të dy krahët
dhe në qoshe.
A
Përdorni këmbët e vogla poshtë pajisjes
për ta vendosur sipërfaqen e pajisjes në
të njëjtin nivel me sipërfaqet e tjera.
40
www.electrolux.com
13.4 Mbrojtja kundër
përmbysjes
KUJDES!
Instaloni mbrojtjen kundër
animit për të evituar rrëzimin
e pajisjes në rast
ngarkesash të
papërshtatshme. Mbrojtja
kundër animit punon vetëm
kur pajisja vendoset në
zonën e duhur.
Pajisja juaj ka simbolet e
treguar në foto (nëse ka) për
t'ju kujtuar mbi instalimin e
mbrojtjes kundër animit.
mbërthyese. Shikoni figurën.
Mbërthejeni atë me vidë në
materialin e ngurtë ose përdorni
përforcuesin përkatës (murin).
3. Vrimën mund ta gjeni në anën e
majtë të pjesës së pasme të pajisjes.
Shikoni figurën. Vendoseni pajisjen
në mes të hapësirës mes dollapëve
(1). Nëse hapësira midis dollapëve
është më e madhe se gjerësia e
pajisjes, ju duhet të përshtatni matjet
e anëve për ta vënë pajisjen në
qendër.
24 mm
176 mm
1
13.5 Instalimi elektrik
PARALAJMËRIM!
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi nëse nuk i ndiqni
masat e sigurisë në kapitujt
mbi sigurinë.
Kjo pajisje ofrohet pa prizë ose kordon
elektrik.
KUJDES!
Sigurohuni që ta instaloni në
lartësinë e duhur mbrojtjen
kundër përmbysjes.
Sigurohuni që sipërfaqja mbrapa pajisjes
të jetë e lëmuar.
1. Përcaktojeni lartësinë e duhur dhe
zonën për pajisjen përpara se të
vendosni mbrojtjen kundër
përmbysjes.
2. Instalojeni mbrojtjen kundër animit
176 mm nën sipërfaqen e sipërme të
pajisjes dhe 24 mm nga ana e majtë
e pajisjes në vrimën rrethore në
Llojet e kabllove që përdoren për fazat
e ndryshme:
Faza
Përmasat
minimale të
kabllos
1
3x6,0 mm²
3 me nul
5x1,5 mm²
PARALAJMËRIM!
Kordoni elektrik nuk duhet të
prekë pjesën e pajisjes të
hijezuar në figurë.
SHQIP
41
14. EFIKASITETI ENERGJETIK
14.1 Informacioni i produktit për pianurën sipas EU 66/2014
Identifikimi i modelit
EKI6452AOX
Lloji i pianurës
Pianurë brenda një sobe gatimi me qëndrim të lirë
Numri i zonave të gatimit
4
Teknologjia e nxehjes
Induksioni
Diametri i zonave rrethore të Majtas, përpara
gatimit (Ø)
Majtas, e pasme
Përpara, djathtas
Djathtas, e pasme
21,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
Konsumi i energjisë për
zonë gatimi (EC electric
cooking)
175,1 Wh/kg
176,9 Wh/kg
170,0 Wh/kg
170,0 Wh/kg
Majtas, përpara
Majtas, e pasme
Përpara, djathtas
Djathtas, e pasme
Konsumi i energjisë i pianurës (EC electric hob)
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 2: Pianurat Metodat e matjes së performancës.
•
14.2 Pianura - Kursimi i
energjisë
•
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
•
Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm
sasinë që ju nevojitet.
•
•
•
173,0 Wh/kg
Nëse është e mundur, vendosni
gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
Vendosni enët e gatimit në zonën e
gatimit përpara se ta aktivizoni.
Enët më të vogla vendosini në zonat
më të vogla të gatimit.
Vendosini enët direkt në qendër të
zonës së gatimit.
Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta
mbajtur ushqimin ngrohtë ose për ta
shkrirë atë.
14.3 Informacioni i produktit për furrat dhe Fleta e informacionit të
produktit*
Emri i furnitorit
Electrolux
Identifikimi i modelit
EKI6452AOX
Indeksi i efikasitetit energjetik
95,3
42
www.electrolux.com
Klasi i efikasitetit të energjisë
A
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde,
regjimi tradicional
0,95 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde,
regjimi me ventilim
0,82 kWh/cikël
Numri i zgavrave
1
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
73 l
Lloji i furrës
Furrë brenda një sobe gatimi me
qëndrim të lirë
Masa
52.0 kg
* Për Bashkimin Evropian sipas Rregulloreve të BE-së 65/2014 dhe 66/2014.
Për Republikën e Bjellorusisë sipas STB 2478-2017, Shtojca G; STB 2477-2017,
Anekset A dhe B.
Për Ukrainën sipas 568/32020.
Kategoria e efikasitetit të energjisë nuk aplikohet për Rusinë.
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji elektrike - Pjesa 1: Diapazonet,
furrat, furrat me avull dhe skarat - Mënyrat e vlerësimit të performancës.
14.4 Furra - Kursimi i energjisë
Furra ka disa karakteristika
që ju ndihmojnë të kurseni
energji gjatë gatimit të
përditshëm.
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e
mbyllur mirë kur furra është në punë.
Mos e hapni derën shumë shpesh gjatë
gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të
pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar
mirë në vend.
Mbajini periudhat e pushimit mes
gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e
mundur kur përgatisni pak gatime
njëkohësisht.
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet
e gatimit me ventilator për të kursyer
energji.
Pjekje vent. me lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit.
Kur është e mundur, mos e ngrohni
paraprakisht furrën përpara se të
gatuani.
15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
43
867338871-A-092020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement