HUSQVARNA-ELECTROLUX QN4247X Brugermanual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QN4247X Brugermanual
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 1
QN4247
DA
Brugervejledning
Mikrobølgeovn
2
FI
Käyttöohje
Mikroaaltouuni
26
NO
Brukerhåndbok
Mikrobølgeovn
50
SV
Användarmanual
Mikrovågsugn
74
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 2
2
www.husqvarna-electrolux.se/shop
iNdholdsFortegNelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vigtige sikkerhedsoplysNiNger ..........................................................................3
iNstalleriNg ...................................................................................................................7
oVersigt oVer apparatet .....................................................................................11
Før ibrugtagNiNg......................................................................................................12
driFt .................................................................................................................................13
MadlaVNiNgsdiagraMMer .....................................................................................16
rÅd og tips....................................................................................................................22
hVad skal jeg gøre, hVis........................................................................................24
speciFikatioNer ..........................................................................................................25
MiljøoplysNiNger......................................................................................................25
Vi tÆNker pÅ dig
tak fordi du valgte dette produkt fra husqvarna. Vi har skabt det, så du kan nyde en
ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. brug et par minutter på at læse
mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
registrere dit produkt for bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
kuNdepleje og serVice
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, pNc, serienummer.
advarsel/Forsigtig-sikkerhedsanvisninger
generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 3
DANSK
1.
3
Vigtige sikkerhedsoplysNiNger
dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år samt af
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller personer uden relevant erfaring eller viden, hvis
disse er blevet overvåget eller har modtaget instruktioner i
sikker brug af apparatet og forstår de potentielle farer
forbundet hermed. der bør føres tilsyn med børn for at sikre,
at de ikke leger med enheden. rengøring og
vedligeholdelse må kun udføres af børn, hvis de er mindst 8
år gamle og under overvågning.
ovnen er ikke beregnet til brug i højder over 2000 m.
VIGTIGE! Vigtige sikkerhedsoplysNiNger:
lÆs dette gruNdigt, og geM det til
FreMtidig brug.
ADVARSEL!
hvis lågen eller lågens tætningslister er
beskadigede, må ovnen ikke bruges, før den er
blevet repareret af en fagmand.
ADVARSEL!
det er farligt for alle andre end en fagmand at
udføre service eller reparationer, der involverer
fjernelse af et dæksel, som giver beskyttelse mod
mikrobølgeenergi.
ADVARSEL!
Væske og andre fødevarer må ikke opvarmes i
lukkede beholdere, da der er risiko for, at de
eksploderer.
dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og
lignende steder såsom: køkkenområder for ansatte i
butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer; stuehuse; af
kunder på hoteller, moteller og lignende beboelsesmiljøer;
pensionater og lignende miljøer.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 4
4
www.husqvarna-electrolux.se/shop
du må kun bruge beholdere og kogegrej, der er egnet til
brug i en mikrobølgeovn.
Metalbeholdere til mad og drikke må ikke anvendes til
madlavning i mikroovn.
du må ikke efterlade mikrobølgeovnen uden at have opsyn
med den, når du bruger engangsplastik, papir eller andre
letantændelige beholdere.
Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad og
drikkevarer. tørring af mad eller tøj og opvarmning af
varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtigt tøj og lignende
kan medføre risiko for personskade, antændelse og brand.
hvis opvarmet mad begynder at ryge, må du ikke ÅbNe
døreN. sluk for ovnen, og vent, indtil maden er holdt med
at ryge. Åbning af døren mens maden ryger, kan medføre
brand.
opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovnen kan resultere i
forsinket kraftig kogning, og det er derfor vigtigt at være
forsigtig, når du håndterer beholderen.
indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller rystes og temperaturen kontrolleres før indtagelse for at undgå forbrændinger.
du må ikke koge æg med skal på, og hele hårdkogte æg
må ikke opvarmes i mikrobølgeovnen, da der er risiko for, at
de kan eksplodere selv efter endt kogning.
1.1 Vedligeholdelse og rengøring
dør:
rengør regelmæssigt begge dørens sider,
dørpakningerne og dens overflader med en blød, fugtig
klud for at fjerne al snavs. brug ikke skrappe, slibende
rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre
glasovndøren med, da disse kan ridse overfladen, hvilket
kan medføre, at glasset knuses.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 5
DANSK
5
ovnens indre:
i forbindelse med rengøring skal du tørre alle stænk eller
pletter af med en blød, fugtig klud eller svamp efter hver
brug, mens ovnen stadig er varm. hvis ovnen er meget
snavset, kan du bruge en mild sæbeopløsning og tørre af
flere gange med en blød klud, indtil det hele er væk. du
må ikke fjerne pladen, der beskytter bølgelederen. sørg
for, at den milde sæbeopløsning eller vandet ikke
trænger ind i de små ventilationsåbninger i væggen, da
det kan beskadige ovnen. brug ikke ovrensemidler i
ovnrummet. du skal rengøre låget over bølgelederen,
ovnrummet, drejetallerkenen og drejetallerkenens sokkel
efter brug. disse enheder skal være tørre og fedtfri.
Fedtophobninger kan blive overophedet og kan begynde at
ryge eller blive antændt.
ovnens ydre:
ovnens yderside er nem at rengøre med mild sæbe og
vand. sørg for at tørre sæben af med en blød klud, og tør
det ydre med et blødt håndklæde.
ovnens betjeningspanel:
Åbn døren før rengøring for at deaktivere
betjeningspanelet. Vær forsigtig, når du gør
betjeningspanelet rent. brug en klud, der kun er fugtet
med vand, og tør forsigtigt panelet, indtil det er rent.
undgå at bruge for meget vand. brug ikke nogen form for
kemiske eller slibende rengøringsmidler.
drejetallerken og drejetallerken sokkel:
tag drejetallerkenen og soklen til drejetallerkenen ud af
ovnen. Vask drejetallerkenen og soklen til
drejetallerkenen med en mild sæbeopløsning. tør med
en blød klud. både drejetallerkenen og soklen til
drejetallerkenen kan gå i opvaskemaskinen.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 6
6
www.husqvarna-electrolux.se/shop
VIGTIGE!
rengør ovnen med jævne mellemrum, og fjern
eventuelle aflejrede madrester. holdes ovnen ikke
ren, kan dens flader beskadiges, hvilket kan
påvirke apparatets levetid og måske også resultere
i farlige situationer.
Man skal passe på ikke at flytte drejeskiven, når man
fjerner beholderne fra apparatet.
VIGTIGE!
undlad at benytte en damprenser.
Mikrobølgeovnen er beregnet til indbygning.
apparatet og de tilgængelige dele bliver varme, når de er i
brug.
ADVARSEL!
du skal holde børn væk fra døren, så de ikke brænder
sig.
VIGTIGE!
undlad at benytte professionelle ovnrensemidler,
damprensere, skuremidler, skrappe
rengøringsmidler, midler, der indeholder
natriumhydroxid, eller skuresvampe på nogen som
helst del af din mikrobølgeovn.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 7
DANSK
2. iNstalleriNg
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
Mikrobølgeovnen kan monteres i position a
eller b:
A
B
Position
a
b
Mål i (mm)
Konventionel
ovn
Størrelse på åbningen
L
D
H
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
7
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 8
8
www.husqvarna-electrolux.se/shop
2.1 installering af ovnen
4 mm
4 mm
4 mm
1. Fjern al emballage, og kontroller
omhyggeligt, om der er tegn på skade.
2. Montér fastgøringskrogene på
køkkenskabet ved at følge
vejledningsarket og bruge den
medfølgende skabelon.
3. sæt langsomt mikroovnen ind i
køkkenskabet uden at tvinge den ind.
ovnen skal løftes op på
fastgøringskrogene og derefter sænkes
på plads. hvis der mødes modstand
under monteringen, kan krogen vendes
om. ovnens frontramme skal slutte tæt
mod køkkenlågens frontåbning.
4. sørg for, at ovnen står stabilt og ikke
sidder skråt. du skal sikre dig, at der er
en åbning på 4 mm mellem
skabsdøren og toppen af rammen (se
diagrammet).
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 9
DANSK
9
2.2 tilslutning af ovnen til
strømforsyningen
(a)
• stikkontakten skal være nem at komme
til, således at stikket let kan trækkes ud
i nødstilfælde. eller det skal være
muligt at afbryde ovnen fra
strømforsyningen ved at indsætte en
afbryder i den faste ledning i
overensstemmelse med reglerne for
elektriske tilslutninger.
• strømforsyningsledningen må kun
udskiftes af en elektriker.
• hvis netledningen er beskadiget, skal
den udskiftes af producenten, dennes
serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret fagmand for at undgå
enhver risiko.
• stikkontakten bør ikke være placeret
bag ved skabet.
• den bedste placering er oven over
skabet, se (a).
• slut ovnen til en enfaset
220-240 V/50 hz vekselstrøm via et
korrekt installeret jordstik. stikket skal
være forsynet med en sikring på 10 a.
• Før installering skal du binde et stykke
tråd fast til strømforsyningsledningen
for at lette tilslutningen til punkt (a), når
ovnen er installeret.
• sørg for, at strømforsyningsledningen
ikke kommer i klemme, når ovnen
placeres i skabet.
• du må ikke dyppe
strømforsyningsledningen eller stikket i
vand eller anden væske.
• du må ikke føre
strømforsyningsledningen hen over en
varm eller skarp overflade såsom
området omkring varmluftshullet øverst
på ovnens bagside.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 10
10
www.husqvarna-electrolux.se/shop
2.3 yderligere rådgivning
brug ikke mikrobølgeovnen til at varme
olie til friturestegning. temperaturen kan
ikke kontrolleres, og olien kan blive
antændt. du må kun bruge specielle
beholdere egnet til mikrobølgeovnen til at
poppe popcorn i.
personer med paceMakere skal
forespørge om
forsigtighedsforanstaltningerne vedrørende
mikrobølgeovne hos deres læge eller
pacemakerens producent.
du må aldrig spilde væske ind i eller
placere genstande i dørlåsens eller
ventilationens åbninger. hvis der spildes,
skal ovnen straks slukkes og stikket tages
ud, og en autoriseret electroluX
servicetekniker skal tilkaldes.
du må aldrig på nogen måde ændre på
ovnen.
du må kun bruge drejetallerkener og
sokler til drejetallerkener, der er beregnet
til denne ovn. ovnen må ikke bruges uden
drejetallerken.
sådan undgår du, at drejetallerkenen går i
stykker:
• lad drejetallerkenen afkøle, før du
rengør den med vand.
• du må ikke sætte varm mad eller varmt
kogegrej på en kold drejetallerken.
• du må ikke sætte kold mad eller koldt
kogegrej på en varm drejetallerken.
hverken producenten eller forhandleren
kan påtage sig noget ansvar for
beskadigelse af ovnen eller personskade,
der måtte opstå, hvis den korrekte
procedure for tilslutning af ovnen ikke
følges. der kan af og til dannes vanddamp
eller vanddråber på ovnvæggene eller
omkring dørpakningerne og lukkefladen.
dette er helt normalt og er ikke tegn på
utæthed eller anden form for
funktionssvigt.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 11
DANSK
11
_
3. oVersigt
oVer apparatet
3.1 Mikrobølgeovn
1
2
3
4
8
7
6
Frontkant
ovnlys
betjeningspanel
døråbnings-knap
plade, der beskytter
bølgeleder
6 ovnrum
7 drev til drejetallerken
8 dørpakninger og
lukkeflader
1
2
3
4
5
5
3.2 tilbehør
1
2
kontroller, om du har modtaget følgende
tilbehør:
1 drejetallerken
2 sokkel til drejetallerken
• placer soklen til drejetallerkenen på
bunden af ovnrummet.
• du skal herefter placere
drejetallerkenen på soklen.
• For at undgå skade på drejetallerkenen
skal du sikre dig, at skåle eller
beholdere løftes fri af drejetallerkenens
kant, når du fjerner dem fra ovnen.
Når du bestiller tilbehør, skal du
nævne to ting: varens navn og
modelnavn til forhandleren eller en
autoriseret electroluX
servicetekniker.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 12
12
www.husqvarna-electrolux.se/shop
3.3 betjeningspanel
1
digitalt display indikatorer:
Favoritter
1
køkkenur
2
3
automatisk optøning
Mikrobølger
4
5
stop/afbryd
2
effekt-knapper
3
Favorit-knapper
4
automatiks
optøningstast
5
timer-knap
6
timer/Vægt-drejeknap
7
start/bekræft/
hurtigstart-knap
8
stop-knap
9
døråbnings-knap
børnesikring
indstil ur
6
displayets segmenter
7
Vægt
8
effektniveauer
9
4. Før ibrugtagNiNg
4.1 tilslut
Når ovnen tilsluttes første gang, har du
mulighed for at indstille uret. ovnen har et
ur med 24-timers visning.
1. ovnen vil bippe, og alle ikonerne på
displayet vil tændes i et halvt sekund.
brug knoppen til at vælge ur ’on’ eller ur
’oFF’.
2a. drej knoppen, indtil displayet viser ’oFF’
for at slå uret fra, og tryk så på STARTtasten. ovnen er klar til brug.
hvis du har slået uret fra, og du
ønsker at slå det til igen, så skal du
trykke på KØKKENUR to gange og
følge 2b.
2b. drej knoppen, indtil displayet viser ’on’,
hvis du vil slå uret til. tryk derefter på
START-tasten.
Eksempel: sådan indstilles uret til 18:45.
1. drej på knoppen for at indstille timetallet.
2. tryk på START-knappen for at bekræfte
dette.
3. drej knoppen for at indstille minutterne.
4. tryk på START-knappen for at bekræfte
dette.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 13
DANSK
Når uret er indstillet, vises
klokkeslættet ikke permanent i
displayet. For at tjekke hvad klokken
er skal du trykke på KØKKENUR to
gange.
4.2 standby (økonomitilstand)
ovnen går automatisk i standby
(økonomistilstand), hvis den ikke bruges
inden for 5 minutter.
Eksempel: hvis uret ikke er indstillet:
displayet slukker.
For at forlade standby-tilstand kan du åbne
døren eller dreje på knoppen.
Eksempel: hvis uret er slået til:
efter 5 minutter vil klokkeslættet blive vist i 3
minutter. herefter vil ’econ’ vises i 3
sekunder.
displayet slukker.
Når uret er indstillet, vises
klokkeslættet ikke permanent i
displayet. For at tjekke hvad klokken
er skal du trykke på KØKKENUR to
gange.
4.3 justering af tidspunktet, når
uret er indstillet
du kan justere tiden, efter at tiden er blevet
indstillet.
Eksempel: sådan ændrer du fra 18.45 til
19.50.
1. tryk på KØKKENUR -tasten to gange.
2. tryk på START-knappen.
3. drej på knoppen, indtil 19 vises.
13
4. tryk på START-knappen.
5. drej på knoppen, indtil 50 vises.
6. tryk på START-knappen.
Når uret er indstillet, vises
klokkeslættet ikke permanent i
displayet. For at tjekke hvad klokken
er skal du trykke på KØKKENUR to
gange.
4.4 sådan annulleres uret, og
standby indstilles
(økonomitilstand)
1. tryk på KØKKENUR -tasten to gange.
2. drej på knoppen, indtil “oFF” vises.
3. tryk på START-knappen for at bekræfte
dette.
4.5 børnesikring
ovnen har en sikkerhedsanordning, som
forhindrer et barns utilsigtede brug af
ovnen. Når børnesikringen er slået til, er der
ingen af mikroovnens dele, der fungerer, før
børnesikringen igen slås fra.
du kan kun slå børnesikringen til eller fra,
når ovnen ikke er i drift.
Eksempel: sådan slås børnesikringen til.
tryk på STOP-knappen og hold den nede,
indtil "børnesikring" symbolet tændes.
Eksempel: sådan slås børnesikringen fra.
tryk på STOP-knappen og hold den nede,
indtil "børnesikring" symbolet slukker.
Når børnesikringen er slået til, er alle
taster er deaktiverede undtagen
knappen STOP.
5. driFt
5.1 Mikrobølger tilberedning
Eksempel: lad os f.eks. antage, at du
ønsker at varme suppe i 2 minutter og 30
sekunder ved en effekt på 630 W.
1. tryk på EFFEKT-knappen til højre for
trekanten, indtil 630 W vises.
2. drej på knoppen for at indstille tiden.
3. tryk på START-knappen.
i mikrobølge-tilberedningstilstand kan
du justere effektniveauet ved at trykke
på knappen lige under den ønskede
indstilling.
du kan indstille effektniveauet, mens
ovnen er i drift ved at trykke på det
ønskede EFFEKT og holde knappen
nede, indtil den nye effektindstilling
fremhæves på displayet. et for højt
effektniveau eller for lang
tilberedningstid kan overopvarme
maden og resultere i brand.
hvis 900 W vælges, er den længste
mikrobølge-tid, der kan indstilles, 20
minutter.
hvis ovnen er tændt i 3 minutter eller
mere (i en hvilken som helst tilstand),
vil ventilatoren forblive tændt i 2
minutter, efter at tilberedningen er
afsluttet. hvis du åbner lågen,
standser ventilatoren. hvis du lukker
den igen, starter ventilatoren påny i
indtil 2 minutter er gået (inklusive
tiden med åben låge). hvis ovnen er
tændt mindre end 3 minutter, starter
ventilatoren ikke.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 14
14
www.husqvarna-electrolux.se/shop
5.2 effektniveauer
Effektindstilling
900 W/høj
Anvendelsesforslag
bruges til hurtig tilberedning eller genopvarmning, (f.eks. suppe, gryderetter,
dåsemad, varme drikke, grønsager, fisk osv).
630 W
bruges til længerevarende tilberedning af mere kompakte madvarer som f.eks.
steg, forloren hare og tallerkenretter samt til mere sarte retter som f.eks.
ostesauce og sukkerbrødskage. Ved denne lave temperatur koger saucen ikke
over, og maden bliver jævnt tilberedt uden at få for meget i de yderste lag.
450 W
bruges til kompakte madvarer, som kræver lang tilberedningstid, når de
tilberedes i en almindelig ovn. disse er (f.eks. oksekødsretter), hvor det tilrådes at
bruge denne indstilling for at sikre, at kødet bliver mørt.
270 W/
optøNiNg
90 W
bruges til optøning. Vælg denne indstilling for at sikre, at maden optøs jævnt.
denne indstilling er også ideel til tilberedning ved svag varme af ris, pasta og
æggecreme.
til forsigtig optøning, (f.eks. cremekage eller wienerbrød).
0W
hvile/minutur.
W = Watt
5.3 reduceret effektniveau
Tilberedningstilstand
Mikrobølgeovn 900 W
Standardtid
20 minutter
5.4 justering af
tilberedningstiden under
tilberedningen
du kan justere tilberedningstiden under
tilberedningen.
Eksempel: sådan tilføjes 2 minutter (120
sekunder) ved brug af START-knappen.
1. tryk på START-knappen 4 gange.
tilberedningstiden bliver herved øget
med 120 sekunder.
5.5 Ved brug af stop-knappen
tryk på STOP-knappen én gang for at gå i
pausetilstand.
tryk på STOP-knappen igen for at annullere tilberedningstiden.
5.6 køkkenur
sådan indstilles køkkenuret.
1. tryk på KØKKENUR-knappen.
2. drej på knoppen for at indstille tiden.
3. tryk på START-knappen. uret vil starte
automatisk.
Reduceret effekt
Mikrobølgeovn 630 W
tiden kan forlænges, når uret er i gang
ved at dreje på knoppen eller ved at
trykke på START-knappen.
timerfunktionen kan kun bruges, når
ovnen ikke er tændt.
5.7 tilsæt 30 sekunder
du kan begynde madlavningen direkte på
900 W / høj i 30 sekunder ved at trykke på
START-knappen.
tryk på START-knappen for at tilføje
mere tid.
5.8 lydløs
sådan slås lyden fra.
1. tryk på KØKKENUR-knappen 3 gange,
indtil “soun” vises.
2. drej på knoppen, indtil “oFF” vises.
3. tryk på START-knappen.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 15
DANSK
sådan slås lyden til.
1. tryk på KØKKENURtasten 3 gange,
indtil “soun” vises.
2. drej på knoppen, indtil “on” vises.
3. tryk på START-knappen.
5.9 pause
sådan sættes der på pause, mens
mikroovnen er i gang.
1. tryk på STOP-knappen eller åbn lågen.
2. ovnen sættes på pause i op til 5
minutter.
3. tryk på START for at fortsætte
tilberedningen.
5.10 Favoritter
ovnen har 3 favoritopskrifter.
blødgør smør
smelt chokolade
kage i krus
Eksempel: sådan blødgøres smør.
1. tryk på FAVORIT 1 tasten én gang.
2. drej knoppen for at angive vægten.
3. tryk på START-knappen.
hvis displayets segmenter viser et
roterende mønster, betyder det, at
maden skal omrøres eller vendes.
tryk på START-knappen for at
fortsætte. Når tiden for automatisk
optøning løber ud, standser
programmet automatisk.
effektniveauerne for de
forudindstillede favoritopskrifter kan
ikke ændres.
1-4 kager i krus kan bages.
ADVARSEL! chokolade kan blive
meget varm hvis chokoladen skal
have længere tid for at smelte kan du
tilføje 10 sekunder.
Vær forsigtig med chokolade, da den
kan overophede og bryde i brand.
sådan overskrives Favoritterne med dine
egne opskrifter.
1. tryk på EFFEKT-knappen for at vælge
effektniveauet.
2. drej knoppen for at angive den
ønskede tilberedningstid.
3. tryk på FAVORIT-knappen, indtil du
hører et enkelt bip og favoritstjernen
kan ses.
15
sådan genindstilles Favoritter til
fabriksindstillingerne.
1. tryk på START-knappen.
2. tryk på EFFEKT 450 W og hold dem
nede i 3 sekunder.
ovnen bliver nulstillet til
fabriksindstillingerne.
5.11 automatisk optøning
automatisk optøning finder selv ud af den
korrekte tilberedningsperioden og
tilberedningstid baseret på madvarernes
vægt.
du kan vælge mellem 2 automatiske
optøningsmenuer.
1. automatisk optøning: kød/fisk/fjerkræ
2. automatisk optøning: brød
Eksempel: sådan optøs 200 g bøfkød.
1. Vælg auto-sorteringsenhed ved at
trykke på AUTOMATISK OPTØNINGknappen én gang.
2. drej knoppen for at angive vægten.
3. tryk på START-knappen.
hvis displayets segmenter viser et
roterende mønster, betyder det, at
maden skal omrøres eller vendes.
tryk på START-knappen for at
fortsætte. Når tiden for automatisk
optøning løber ud, standser
programmet automatisk.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 16
16
www.husqvarna-electrolux.se/shop
6. MadlaVNiNgsdiagraMMer
6.1 Favoritter
Favoritter
blødgør smør
Vægt
0,05-0,25 kg
Tast
smelt chokolade
0,1-0,2 kg
•
kage i krus
1-4 krus
•
•
Procedure
læg smørret i et påløber-fad.
omrør omhyggeligt efter blødgøringen.
bræk chokoladen i små stykker. læg
chokoladen i et påløber-fad. rør rundt, når
du hører klokken. omrør omhyggeligt efter
smeltningen.
ADVARSEL! chokolade kan blive
meget varm hvis chokoladen skal
have længere tid for at smelte kan du
tilføje 10 sekunder. Vær forsigtig med
chokolade, da den kan overophede
og bryde i brand.
lav kagen efter opskriften. sæt kruset tæt på
drejetallerkenens kant. lad den stå i 30
sekunder efter bagning.
6.2 opskrifter til kage i krus
Fyldig chokoladekage i krus
ingredienser
til 1 krus:
2½ spsk (25 g)
2 spsk (12 g)
2½ spsk (30 g)
¼ tsk
1½ spsk (15 g)
¼ spsk
1
mel
kakaopulver
strøsukker
bagepulver
vegetabilsk olie
vaniljeekstrakt
mellemstort æg
Hindbæriskage i krus
ingredienser
til 1 krus:
2½ spsk (25 g)
2½ spsk (30 g)
¼ tsk
1½ spsk (15 g)
½ tsk
1
1½ spsk
mel
strøsukker
bagepulver
vegetabilsk olie
vaniljeekstrakt
mellemstort æg
hindbærsyltetøj uden kerner
Metode:
Metode:
1. kom alle de tørre ingredienser i et krus.
bland godt med en gaffel.
2. tilsæt vegetabilsk olie, vaniljeekstrakt
og æg. rør grundigt rund.
3. sæt kruset midt på drejetallerkenen.
4. bag ved bruf af
. kagen vil hæve
sig op af kruset under bagningen.
lad den stå i 30 sekunder efter bagningen.
1. kom alle de tørre ingredienser i et krus.
bland godt med en gaffel.
2. tilsæt vegetabilsk olie, vaniljeekstrakt
og æg. rør grundigt rund.
3. Fyld syltetøjet i med en ske, således at
det danner striber i dejen.
4. sæt kruset midt på drejetallerkenen.
5. bag ved bruf af
. kagen vil hæve
sig op af kruset under bagningen.
lad den stå i 30 sekunder efter bagningen.
pynt med en hvirvel af
chokoladesmørcreme.
tip: du kan lave chokolade-appelsinkage i
krus ved at erstatte vaniljeekstraktet med ½
tsk appelsinekstrakt.
pynt med en hvirvel af vaniljesmørcreme.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 17
DANSK
Æblekage i krus
ingredienser
til 1 krus:
2½ spsk (25 g)
2 spsk (30 g)
¼ tsk
¼ spsk
1½ spsk (15 g)
1
1½ spsk (30 g)
en halv (7 g)
17
Jordnøddesmørkage i krus
ingredienser
til 1 krus:
mel
farin
bagepulver
stødt kanel
vegetabilsk olie
mellemstort æg
æblesovs
digestive-kiks, knust
Metode:
1. kom alle de tørre ingredienser
(undtagen kiksen) i et krus. rør grundigt
rundt med en gaffel.
2. tilsæt den vegetabilske olie og ægget.
bland grundigt.
3. Vend forsigtigt blandingen i æblesovs
med en ske, så den trækker striber i
blandingen.
4. top op med knus digestive-kiks.
5. sæt kruset midt på drejetallerkenen.
6. bag ved bruf af
. kagen vil hæve
sig op af kruset under bagningen.
lad den stå i 30 sekunder efter bagningen.
top op med en skefuld vaniljeis.
ADVARSEL! Æblesovsen er varm.
2½ spsk (25 g)
2 spsk (30 g)
¼ tsk
1½ spsk (15 g)
¼ spsk
2 spsk (30 g)
1
mel
farin
bagepulver
vegetabilsk olie
vaniljeekstrakt
glat jordnøddesmør
mellemstort æg
Metode:
1. kom alle de tørre ingredienser i et krus.
bland godt med en gaffel.
2. tilsæt vegetabilsk olie, vaniljeekstrakt,
jordnøddesmør og æg. bland
ingredienserne grundigt.
3. sæt kruset midt på drejetallerkenen.
4. bag ved bruf af
. kagen vil hæve
sig op af kruset under bagningen.
lad den stå i 30 sekunder efter bagningen.
top op med chokoladekrymmel.
tip: brug knasende jordnøddesmør, hvis du
foretrækker det.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 18
18
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Citron-sukker strøet kage i krus
ingredienser
til 1 krus:
2½ spsk (25 g)
2½ spsk (30 g)
¼ tsk
1½ spsk (15 g)
1 tsk
1
pynt:
mel
strøsukker
bagepulver
vegetabilsk olie
citronskal
mellemstort æg
1 spsk citronsaft blandet
med 2 spsk strøsukker
Metode:
1. kom alle de tørre ingredienser i et krus.
bland godt med en gaffel.
2. tilsæt den vegetabilske olie, citronskal
og æg, bland det grundigt.
3. sæt kruset midt på drejetallerkenen.
4. bag ved bruf af
. kagen vil hæve
sig op af kruset under bagningen.
5. lav pynten ved at blande citronsaft
med strøsukker.
6. efter bagningen skal du løsne kagen.
lav huller i kagen med et kødspyd.
hæld derefter pynten på toppen af
kagen og lad den stå i 30 sekunder.
Gulerodskage i krus
ingredienser
til 1 krus:
2 spsk (20 g) mel
2 spsk (30 g) lys brun farin
¼ tsk
bagepulver
¼ spsk
stødt kanel
¼ spsk
revet muskatnød
1 spsk
hakkede mandler
1½ spsk (15 g) solsikkeolie
revet skal fra ½ appelsin
30 g
revet gulerod
1
mellemstort æg
cremepynt:
15 g smør, blødgjort
40 g flormelis
40 g fuldfed flødeost
½ tsk appelsinsaft
Metode:
1. kom alle de tørre ingredienser i et krus.
bland godt med en gaffel.
2. tilsæt solsikkeolie, appelsinskal, revet
gulerod og æg. omrør grundigt.
3. sæt kruset midt på drejetallerkenen.
4. bag ved bruf af
. kagen vil hæve
sig op af kruset under bagningen.
5. lav pynten ved at blande smør,
flormelis, flødeost og appelsinsaft
sammen.
lad den stå i 30 sekunder efter bagningen.
lad kagen køle af før du kommer pynten
på.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 19
DANSK
19
6.3 automatisk optøning
Automatisk
optøning
kød/fisk/fjerkræ
Vægt
0,2-1,0 kg
Tast
x1
Procedure
•
•
(hele fisk,
fiskesteaks,
fiskefileter,
kyllingelår,
kyllingebryst,
hakkekød, steak,
koteletter, burgere,
pølser)
•
•
anbring maden på et tærtefad midt på
drejetallerkenen.
Når lydsignalet lyder, skal du vende
maden, omfordele den og skille den
ad. dæk tynde lag og varme områder
til med små stykker aluminiumsfolie.
lad det stå tildækket med
aluminiumsfolie i 15-45 minutter efter
optøning, indtil det er helt optøet.
hakket kød: Vend maden, når
lydsignalet lyder. Fjern så vidt muligt
de optøede dele.
uegnet til helt fjerkræ.
brød
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
Fordel brødskiverne på et tærtefad
midt på drejetallerkenen. Ved 1,0 kg
skal du fordele skiverne direkte på
drejetallerkenen.
Når lydsignalet lyder, skal du vende
brødet, omfordele det, og fjerne de
skiver, der er optøet.
lad brødet ligge tildækket med
aluminiumsfolie i 5 -15 minutter efter
optøning, indtil det er helt optøet.
du skal kun indtaste madens mængde. inkluder ikke beholderens vægt.
hvis maden vejer mere eller mindre end vægte/mængder angivet i skemaet, skal du justere manuelt.
sluttemperaturen varierer afhængig af starttemperaturen.
steaks og koteletter skal nedfryses i et lag.
hakket kød skal nedfryses i et tyndt lag.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 20
20
www.husqvarna-electrolux.se/shop
6.4 opvarmning af føde- & drikkevarer
Fødevarer/
drikkevarer
Mælk
1 kop
Water
1 kop
6 kopper
1 skål
platte
Mængde
Effekt
-g/mlIndstilling
150
900 W
150
900 W
900
900 W
1000
900 W
400
900 W
Tid
-Min1
2
8-10
9-11
4-6
Metode
tildækkes ikke
tildækkes ikke
tildækkes ikke
tildækkes ikke
hæld lidt vand i saucen, dæk til, rør
halvvejs gennem opvarmningen
tildæk, rør rundt efter opvarmning
tilsæt vand, hvis det er nødvendigt,
dæk til, rør halvvejs gennem
opvarmning
fordel saucen i tyndt lag hen over,
dæk til
tildæk
gryderet/suppe
grøntsager
200
500
900 W
900 W
1-2
3-5
kød, 1 skive 1)
200
900 W
3
Fiskefilet 1)
200
900 W
3-5
kage, 1 stykke
babymad, 1 glas
150
190
450 W
450 W
½-1
½-1
smeltning af smør
eller margarine 1)
smelte chokolade
50
900 W
½
læg i lavt fad
læg over i passende
mikroovnsbeholder, rør godt efter
opvarmning, og test temperatur
tildæk
100
450 W
3-4
rør indimellem
1)
køleskabstemperatur
6.5 optøning
Fødevarer
gullasch
kager, pr.
stykke
Frugt
Mængde
-g500
Effekt
Indstilling
270 W
Tid
-Min8-9
150
90 W
1-3
250
270 W
3-5
Metode
rør halvvejs gennem
optøning
anbring på et kagefad
bred dem jævnt ud, vend
dem, når halvdelen af
optøningstiden er gået
Hviletid
-Min10-30
5
5
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 21
DANSK
21
6.6 tilberedning af stadig frosset mad
Fødevarer
Fiskefilet
portionsanretning
Mængde
-g300
400
Effekt
Indstilling
900 W
900 W
Tid
-Min9-11
8-10
Metode
tildæk
på tallerken, dæk til, rør
efter 6 minutter
Hviletid
-Min2
2
6.7 Madlavning
Mængde
-g500
Effekt
Indstilling
900 W
Tid
-Min6-8
gulerødder
500
900 W
9-11
stege
1000
630 W
34-38
Fiskefilet
200
900 W
4-6
Fødevarer
broccoli/
Ærter
Metode
skær dem i ringe, tilsæt 4-5
spsk. vand, dæk til, rør
indimellem under
tilberedningen
skær dem i ringe, tilsæt 4-5
spsk. vand, dæk til, rør
indimellem under
tilberedningen
krydr efter egen smag, anbring det i et tærtefad og vend
det, når halvdelen af tiden er
gået
tilsæt krydderier efter smag,
læg i et fladt fad, dæk til
Hviletid
-Min-
-
10
2
hvis ovnen er tændt i 3 minutter eller mere (i en hvilken som helst tilstand), vil ventilatoren forblive
tændt i 2 minutter, efter at tilberedningen er afsluttet. Åbn døren, så standser den. luk døren, så
starter den igen, indtil der er gået 2 minutter (inklusive tiden, som døren var åben). hvis ovnen er
tændt i mindre end 3 minutter, starter ventilatoren ikke.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 22
22
www.husqvarna-electrolux.se/shop
7. rÅd og tips
7.1 kogegrej, der tåler mikroovn
Kogegrej
alufolie/
foliebeholdere
porcelæn og keramik
ildfast glas, f.eks.
pyrex ®
Metal
plast/polystyren,
f.eks. fast food beholdere
Fryse-/stegeposer
papirtallerkener,
papkrus og - samt
køkkenrulle
beholdere af strå og
træ
genbrugspapir og
avispapir
Mikrobølgesikker
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Bemærkninger
små stykker alufolie kan bruges til at beskytte mad, så de
ikke tilberedes for meget. hold folien mindst 2 cm fra
ovnens vægge, da der ellers dannes lysbuer. det frarådes
at anvende foliebeholdere, medmindre fabrikanten angiver,
at de er egnede. Følg brugsanvisningen nøje.
porcelæn, keramik, glaseret lertøj, fajance o.lign. er som
regel velegnede, medmindre de har metaldekoration.
der skal udvises forsigtighed, hvis der anvendes fine
glasartikler, da de kan gå i stykker eller revne, hvis de
opvarmes for hurtigt.
det frarådes at anvende kogegrej af metal i
mikrobølgeovn, da der kan dannes lysbuer, som kan
medføre brand.
der skal udvises forsigtighed, da visse beholdere kan
smelte, blive skæve eller misfarvede ved høje
temperaturer.
skal prikkes, så dampen kan slippe ud. sørg for at
poserne egner sig til brug i mikrobølgeovn. brug ikke plasteller metalclips, da de kan smelte eller der kan gå ild i dem
på grund af lysbuedannelse.
Må kun anvendes til opvarmning eller til at absorbere fugt.
der skal udvises forsigtighed, da overophedning kan
forårsage brand.
hold altid øje med ovnen, når disse materialer anvendes,
da overophedning kan forårsage brand.
kan indeholde små stykker metal, som kan forårsage
lysbuedannelse og medføre brand.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 23
DANSK
23
7.2 Mikrobølger tilberedning vejledning
Mikrobølger tilberedning vejledning
sammensætning Mad med højt fedt- eller sukkerindhold (f.eks. frugtkager) behøver mindre
tilberedningstid. pas på, da overopvarmning kan medføre brand.
størrelse
det er bedst, at alle stykker er af samme størrelse, for at de kan blive tilberedt
jævnt.
temperatur
Madens begyndelsestemperatur påvirker den nødvendige tilberedningstid.
skær i madvarer med fyld, (f.eks. doughnuts med syltetøjsfyld), så varmen
eller dampen kan slippe ud.
placering
de tykkeste dele af maden skal placeres mod yderkanten af fadet, (f.eks.
kyllingelår).
tildækning
brug prikket plastfolie, der er egnet til brug i mikrobølgeovn, eller et egnet låg.
prikning
Madvarer med skræl, skind eller hinde skal prikkes flere steder inden
tilberedning eller opvarmning, da dampen kan hobe sig op og få maden til at
sprænge, (f.eks. kartofler, fisk, kylling, pølser).
VIGTIGT! Æg må ikke tilberedes i mikrobølgeovn, da de kan sprænge,
selv efter tilberedningen er slut, (f.eks. pocherede, stegte, hårdkogte
æg).
omrøring,
For jævn tilberedning er det vigtigt at omrøre, vende og omplacere maden
vending og
under tilberedning. Maden skal altid røres og omplaceres fra yderkanten og
omplacering
ind mod midten.
hviletid
det er nødvendigt, at maden får lov til at hvile, efter at den er taget ud af
mikrobølgeovnen, så varmen kan blive fordelt jævnt i maden.
beskyttelse
Varme områder kan beskyttes med små stykker alufolie, som tilbagekaster
mikrobølger, (f.eks. lår og vinger på en kylling).
du skal bruge grydelapper eller grillhandsker, når du tager maden ud af ovnen for at undgå at blive
brændt. Når du åbner beholdere, popcornposer, kogeposer osv., skal du holde disse væk fra ansigtet
og hænderne, således at dampen kan slippe ud, og du undgår at blive forbrændt.
hold altid god afstand til ovnen, når du åbner ovndøren, så du undgår at blive forbrændt af damp og
varme, der siver ud fra ovnen. efter opvarmning skal du skære fyldte, tilberedte fødevarer i skiver, så
dampen kan sive ud, og du derved kan undgå forbrændinger.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 24
24
www.husqvarna-electrolux.se/shop
8. hVad skal jeg gøre, hVis
Symptom
Mikrobølgeovnen ikke
fungerer som den skal?
Mikrobølgeovnen
fungerer ikke som den
skal?
drejetallerkenen drejer
ikke rundt?
Mikrobølgeovnen vil ikke
slukke?
lyset i mikrobølgeovnen
fungerer ikke som det
skal?
det tager længere tid end
før at opvarme maden
helt og tilberede den?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tjek/tip . . .
sikringerne i sikringsdåsen fungerer.
der har været strømafbrydelse.
hvis sikringerne fortsat springer, skal du kontakte en autoriseret
elektriker.
ovndøren er ordentligt lukket.
dørpakningerne og lukkefladerne er rene.
START-knappen er blevet trykket ned.
soklen på drejetallerkenen er ikke korrekt forbundet til drevet.
at kogegrejet ikke rager ud over drejetallerkenen.
Madvarer ikke rager ud over drejetallerkenens kant og dermed
forhindrer drejetallerkenen i at rotere.
der ikke er noget i fordybningen under drejetallerkenen.
kobl ovnen fra sikringsdåsen.
tilkald en autoriseret electroluX servicetekniker.
tilkald din autoriserede electroluX servicetekniker. den
indvendige belysning må kun udskiftes af en uddannet autoriseret
electroluX servicetekniker.
indstil en længere tilberedningstid (dobbelt så stor mængde =
næsten dobbelt så lang tid) eller.
hvis maden er koldere end sædvanlig, skal du af og til vende
maden, eller.
indstille ovnen på en højere effekt.
1_HUSQ_DANISH_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 25
DANSK
25
9. speciFikatioNer
Vekselstrømsspænding
sikring/afbryder
Nødvendig strømforsyning:
afgiven effekt:
Mikrobølgeovnens frekvens
udvendige dimensioner:
ovnrummets dimensioner
220-240 V, 50 hz, enfaset
10 a Minimum
Mikrobølgeovn 1.4 kW
Mikrobølgeovn 900 W (iec 60705)
2450 Mhz 1) (gruppe 2/klasse b)
QN4247 596 mm (l) x 459 mm (h) x 404 mm (d)
342 mm (l) x 207 mm (h) x 368 mm (d) 2)
ovnens kapacitet
26 liter 2)
drejetallerken
ø 325 mm, glass
Vægt
ca 19 kg
1)
2)
dette produkt opfylder kravene i europæisk standard eN55011.
i overensstemmelse med denne standard klassificeres dette produkt som udstyr fra gruppe 2,
klasse b.
gruppe 2 betyder, at udstyret forsætligt genererer radiofrekvensenergi i form af elektromagnetisk
bestråling til varmebehandling af fødevarer.
klasse b-udstyr betyder, at apparatet er egnet til anvendelse i almindelige husstande.
den indre kapacitet beregnes ved at måle den maksimale bredde, dybde og højde.
ovnens faktiske kapacitet til at rumme mad er mindre.
10. MiljøoplysNiNger
genbrug materialer med symbolet
.
anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
apparater.
kasser ikke apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 26
26
www.husqvarna-electrolux.se/shop
sisäLLysLueTTeLo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TärkeiTä TurvaohjeiTa............................................................................................27
asennus..........................................................................................................................31
TuoTekuvaus................................................................................................................35
ennen käyTTöä ............................................................................................................36
ToiMinTa ..........................................................................................................................37
kyPsennysTauLukoT.................................................................................................40
vinkiT ................................................................................................................................46
ongeLMaTiLanTeeT.....................................................................................................48
TekniseT TiedoT...........................................................................................................49
yMPärisTöä koskevia TieToja...............................................................................49
suunniTeLTu TeiTä varTen
kiitämme teitä tämän husqvarna-tuotteen valitsemisesta. olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä
ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. käyttäkää muutama minuutti
lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.husqvarna-electrolux.se
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.husqvarna-electrolux.se
ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
asiakasPaLveLu ja huoLTo
suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
yleisohjeet ja vinkit
ympäristönsuojeluohjeita
oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 27
SUOMI
1.
27
TärkeiTä TurvaohjeiTa
kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, fyysisesti tai
henkisesti vammaiset, aistivammaiset sekä henkilöt, joilta
puuttuu riittävä kokemus tai tietämys, voivat käyttää tätä
laitetta valvotusti tai jos heitä on opastettu laitteen
turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät vaarat. on valvottava, että lapset eivät leiki laitteella.
Lapsi ei saa puhdistaa eikä huoltaa laitetta, paitsi jos hän on
vähintään 8-vuotias ja aikuisen valvonnassa.
Laitetta ei ole tarkoitettu käyttöön yli 2 000 metrin
korkeudella.
TÄRKEÄÄ! TärkeiTä TurvaohjeiTa: Lue
huoLeLLisesTi ja säiLyTä TuLevaa
TarveTTa varTen.
VAARA!
jos ovi tai tiivisteet vaurioituvat, uunia ei saa
käyttää ennen kuin pätevä henkilö on korjannut
sen.
VAARA!
kaikille muille kuin pätevälle henkilölle on
vaarallista suorittaa mitään huolto- tai korjaustöitä,
joihin liittyy mikroaaltoenergialta suojaavan kannen
irrottaminen.
VAARA!
nesteitä ja muita ruokia ei saa kypsentää suljetuissa
astioissa, koska ne voivat räjähtää.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa tiloissa: myymälöiden, toimistojen ja muiden
työympäristöjen työpaikkakeittiöt; maatilat; hotellien,
motellien ja muiden asuinympäristöjen asiakastilat;
aamiaismajoituspaikat.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 28
28
www.husqvarna-electrolux.se/shop
käytä ainoastaan mikrouuninkestäviä astioita ja tarvikkeita.
Metalliset ruoka- tai juoma-astiat eivät ole sallittuja
mikroaaltouunissa kypsennettäessä.
uunia ei saa jättää ilman valvontaa, kun käytetään
kertakäyttö-muovisia, -paperisia tai muita palavia astioita.
Mikroaaltouuni tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien
lämmittämiseen. elintarvikkeiden ja vaatteiden kuivaaminen
sekä lämpötyynyjen, tohvelien, pesusienien, kosteiden
liinojen ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa
loukkaantumis-, sytytys- tai tulipalovaaran.
jos kuumennettava ruoka alkaa savuta, äLä avaa
Luukkua. katkaise virta, irrota uunin virtajohto
seinäpistorasiasta ja odota, että ruoka lakkaa savuamasta.
Luukun avaaminen ruoan savutessa saattaa aiheuttaa
tulipalon.
juomien kuumennus mikroaaltouunissa voi johtaa
kiehumiseen purkausm-aisesti viiveellä, joten astiaa on
käsiteltävä varoen.
Palovammojen välttämiseksi on tuttipulloja ja vauvanruokatölkkejä ravistettava tai sekoitettava, ja tuotteen
lämpötila on tarkistettava ennen käyttöä.
kananmunia ei saa kypsentää kuorineen eikä
kovaksikeitettyjä kananmunia saa kuumentaa
mikroaaltouunissa, sillä ne voivat räjähtää vielä
mikroaaltokypsennyksen jälkeen.
1.1 hoito & puhdistus
Luukku:
Puhdista luukun molemmat puolet, tiivisteet ja
tiivistepinnat säännöllisesti kostealla, pehmeällä liinalla.
uunin ovilasin puhdistukseen ei saa käyttää voimakkaita
hankausaineita tai teräviä metallisia raaputtimia. ne
voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 29
SUOMI
29
uunin sisäpinta:
Pyyhi roiskeet ja läikkynyt neste kostealla, pehmeällä
liinalla tai sienellä jokaisen käytön jälkeen, kun uuni on
vielä lämmin. irrota pinttynyt lika miedolla
saippualiuoksella ja pyyhi useita kertoja kostealla liinalla,
kunnes kaikki lika ja saippua lähtee pois. älä irrota
aaltoputken suojusta. varmista, ettei saippualiuosta tai
vettä pääse seinämien pieniin tuuletusaukkoihin. Muutoin
uuni voi vahingoittua. älä puhdista uunin sisäpintaa
suihkutettavilla puhdistusaineilla. Puhdista aaltoputken
suojus, uunin sisäpuoli, pyörivä alusta ja alustan kannatin
käytön jälkeen. näiden osien on oltava kuivat eikä niihin saa
jäädä rasvaa. rasvajäämät voivat ylikuumentua ja alkaa
savuta tai syttyä tuleen.
uunin ulkopinta:
uunin ulkopinta voidaan puhdistaa helposti miedolla
saippualiuoksella. Pyyhi puhdistuksen jälkeen ensin
kostealla liinalla ja kuivaa lopuksi pehmeällä pyyhkeellä.
uunin säätimet:
avaa luukku ennen puhdistusta, jotta uunin säätimet
kytkeytyvät pois toiminnasta. ohjauspaneeli on
puhdistettava varovasti. Pyyhi varovasti pelkällä vedellä
kostutetulla liinalla, kunnes se on puhdas. älä käytä liian
märkää liinaa. älä käytä mitään kemiallista
puhdistusainetta tai hankausainetta.
Pyörivä alusta & alustan kannatin:
Poista pyörivä alusta ja alustan kannatin uunista. Pese
pyörivä alusta ja alustan kannatin miedossa
saippualiuoksessa. kuivaa pehmeällä liinalla. sekä
pyörivä alusta että alustan kannatin ovat konepesun
kestäviä.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 30
30
www.husqvarna-electrolux.se/shop
TÄRKEÄÄ!
Puhdista uuni säännöllisin väliajoin ja poista
mahdolliset ruoan jäämät. jos uunia ei pidetä
puhtaana, voi seurauksena olla pinnan
vaurioituminen, joka voi mahdollisesti vaikuttaa
laitteen käyttööikään ja aiheuttaa vaarallisia
tilanteita.
on huolehdittava, ettei pyörivä alusta lähde
paikoiltaan kun astioita otetaan pois laitteesta.
TÄRKEÄÄ!
älä käytä höyrypesuria.
Mikroaaltouuni on tarkoitettu käytettäväksi rakenteisiin
upotettuna.
Laite sekä sen osat, joihin pääsee käsiksi, kuumenevat
käytön aikana.
VAARA!
Pidä lapset poissa luukun luota palovammojen
välttämiseksi.
TÄRKEÄÄ!
älä käytä mikroaaltouunin minkään osien
puhdistukseen kaupallisia uuninpuhdis-tusaineita,
höyrypesuaineita, hankaavia tai karkeita
puhdistusaineita, natriumhy-droksidia sisältäviä
aineita tai hankaussieniä.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 31
SUOMI
2. asennus
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
Mikroaaltouuni voidaan asentaa paikkaan
a tai B:
A
B
Paikka
a
B
Syvennyksen koko
L S K
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
Mitat millimetreinä (mm)
Tavallinen
uuni
31
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 32
32
www.husqvarna-electrolux.se/shop
2.1 Laitteen asentaminen
4 mm
4 mm
4 mm
1. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
tarkista huolellisesti, että laitteessa ei
ole vaurioita.
2. kiinnitä kiinnityskoukut keittiökaappiin
mukana toimitetun ohjelehtisen ja
kaavaimen avulla.
3. asenna laite keittiökaappiin varovasti ja
pakottamatta. Laite on nostettava
kiinnityskoukkuihin ja laskettava sitten
paikalleen. koukut voidaan kääntää,
jos asennuspaikka on ahdas. uunin
etukehyksen on asetuttava tiivisti
kaapin aukon etureunaa vasten.
4. varmista, että laite on vakaa ja ettei se
ole kallellaan. varmista, että hyllyn
yläreunan ja uunin etupaneelin
yläreunan välissä on 4 mm:n rako
(katso kuva).
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 33
SUOMI
33
2.2 Laitteen kytkeminen
sähköverkkoon
(a)
• Pistorasian on oltava helposti käsillä,
jotta laite voidaan kytkeä irti
vaaratilanteessa. uuni voidaan kytkeä
irti verkkovirrasta myös kiinteään
johdotukseen ohjeiden mukaan
asennetun kytkimen avulla.
• virtajohdon saa vaihtaa vain
sähköasentaja.
• jos virtajohto on vaurioitunut, sen
vaihtaminen on vaaratilanteiden
välttämiseksi annettava valmistajan,
sen huoltoedustan tai vastaavan
pätevän henkilön tehtäväksi.
• Pistorasia ei saa olla hyllyn takana.
• Paras paikka on hyllyn yläpuolella,
katso (a).
• kytke laite maadoitettuun
seinäpistorasiaan (220-240 v/50 hz).
Pistorasialla on oltava vähintään
10 a:n sulake.
• kiinnitä virtajohtoon ennen asentamista
narunpätkä, jotta se on helpompi
kytkeä kohtaan (a), kun laite
asennetaan.
• kun asennat laitetta korkeareunaiseen
hyllyyn, äLä anna virtajohdon litistyä.
• virtajohtoa tai pistoketta ei saa upottaa
veteen tai muuhun nesteeseen.
• virtajohto ei saa koskettaa kuumia tai
teräviä pintoja, kuten kuumaa
tuuletusaukkoa ylhäällä uunin takana.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 34
34
www.husqvarna-electrolux.se/shop
2.3 Lisäohjeita
Mikroaaltouunilla ei saa kuumentaa
uppopaistoon käytettävää rasvaa.
Lämpötilaa ei voi säädellä ja öljy voi syttyä
tuleen. Popcornin valmistukseen on
käytettävä erityisiä mikroaaltopopcornpakkauksia.
henkilöiden, joilla on
sydäMenTahdisTin, on noudatettava
lääkäriltä tai sydämentahdistimen
valmistajalta saamiaan mikroaaltouunien
käyttöön liittyviä varotoimia.
Luukun lukitus- ja tuuletusaukkoihin ei saa
koskaan päästää nestettä tai työntää
esineitä. jos näihin joutuu nestettä,
katkaise välittömästi virta, irrota uunin
virtajohto seinäpistorasiasta ja ota yhteys
valtuutettuun huolto-liikkeeseen. jos
havaitset vuodon, sammuta uuni ja irrota
sen pistoke välittömästi. suota
valtuutettuun eLeCTroLuX-huoltoon.
uunia ei saa muuntaa millään tavoin.
uunissa saa käyttää vain siihen
tarkoitettua pyörivää alustaa ja alustan
kannatinta. uunia ei saa käyttää ilman
pyörivää alustaa.
Pyörivän alustan vahingoittumisen
välttäminen:
• Pyörivän alustan on annettava jäähtyä
ennen kuin se puhdistetaan vedellä.
• kylmälle alustalle ei saa asettaa
kuumia ruokia tai astioita.
• kuumalle alustalle ei saa asettaa
kylmiä ruokia tai astioita.
valmistaja ja jälleen-myyjä eivät ota
vastuuta uunin vahingoittumisesta tai
henkilöva-hingoista, jotka seuraavat
virheellisestä sähkökytkennästä. uunin
seinämiin sekä luukun tiivisteiden ja
tiivistepin-tojen ympärille voi toisinaan
tiivistyä kosteutta tai muodostua pisaroita.
Tämä on normaalia eikä tarkoita, että
mikroaaltoja vuotaisi laitteesta tai että se
olisi epäkunnossa.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 35
SUOMI
35
3. TuoTekuvaus
3.1 Mikroaaltouuni
1
2
3
4
8
7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
etupaneeli
uunin valo
ohjauspaneeli
Luukun avaus -painike
Mikroaalto suoja
uunin sisäpuoli
alustan kiinnitysnapa
Luukun tiivisteet ja
tiivistepinnat
5
3.2 Lisävarusteet
1
2
Tarkista, että uunin mukana on toimitettu
seuraavat lisävarusteet:
1 Pyörivä alusta
2 alustan kannatin
• aseta pyörivä alusta mikroaaltouuniin
sille tarkoitettuun paikkaan.
• aseta pyörivä alusta alustan
kannattimen päälle.
• varmista, että astiat eivät osu pyörivän
alustan reunaan, kun ne otetaan pois
uunista. Muuten alusta voi vahingoittua.
kun tilaat tarvikkeita, mainitse
eLeCTroLuX-jälleenmyyjälle kaksi
asiaa: osan nimi ja mallin nimi.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 36
36
www.husqvarna-electrolux.se/shop
3.3 ohjauspaneeli
1
digitaalinäyttö merkkivalot:
suosikit
1
ajastin
2
3
automaattisulatus
Mikroaallot
4
5
seis/Peru
2
Tehopainikkeet
3
suosikkipainikkeet
4
automaattisulatuspainike
5
ajastin-painike
6
ajastin/Paino säädin
7
aloita/vahvista/
Pika-aloitus-painike
8
seis-painike
9
Luukun avaus painike
Lapsilukko
aseta kello
6
näytön osat
7
Paino
8
Tehot
9
4. ennen käyTTöä
4.1 kytkentä
kun uuni kytketään pistorasiaan ensimmäisen kerran, voit asettaa kellonajan. uunissa on 24 tunnin kello.
1. uuni antaa äänimerkin, ja kaikki
näyttökuvakkeet ovat päällä puolen
sekunnin ajan.
käytä nuppia valitaksesi onko kello
asetettu "on" (päällä) vai "oFF" (pois
päältä).
2a. kytkeäksesi kellon pois päältä käännä
nuppia, kunnes näytössä näkyy "oFF", ja
paina sitten START-näppäintä. uuni on
valmis käytettäväksi.
jos olet kytkenyt kellon pois päältä ja
haluat kytkeä sen taas päälle, paina
AJASTIN-näppäintä kahdesti ja
noudata kohtaa 2b.
2b. kytkeäksesi kellon päälle käännä nuppia,
kunnes näytössä näkyy "on", ja paina
sitten START-näppäintä.
Esimerkki: aseta kellonajaksi 18.45.
1. käännä valintanuppia säätääksesi tunnit.
2. Paina START-painiketta vahvistaaksesi.
3. käännä nuppia säätääksesi minuutit.
4. Paina START-painiketta vahvistaaksesi.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 37
SUOMI
kun kello on asetettu, kellonaikaa ei
näytetä pysyvästi näytössä.
Tarkistaaksesi kellonajan paina
AJASTIN-näppäintä kahdesti.
4.2 valmiustila (säästötila)
uuni siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos
sitä ei käytetä 5 minuutin aikana.
Esimerkki: jos kelloa ei ole asetettu:
näyttö sammuu.
Poistuaksesi valmiustilasta avaa ovi, paina
mitä tahansa näppäintä tai käännä nuppia.
Esimerkki: jos kello on asetettu:
kun 5 minuuttia on kulunut, aika näytetään 3
minuutin ajan, jonka jälkeen näytetään
"econ" 3 sekunnin ajan.
näyttö sammuu.
kun kello on asetettu, kellonaikaa ei
näytetä pysyvästi näytössä.
Tarkistaaksesi kellonajan paina
AJASTIN-näppäintä kahdesti.
4.3 kellon säätäminen
ensiasetuksen jälkeen
voit säätää kellonaikaa ajan asettamisen
jälkeen.
Esimerkki: vaihda aika 18.45:sta 19.50:een.
1. Paina AJASTIN-näppäintä kahdesti.
2. Paina START-painiketta.
3. käännä nuppia, kunnes 19 näkyy
näytössä.
4. Paina START-painiketta.
37
5. käännä nuppia, kunnes 50 näkyy
näytössä.
6. Paina START-painiketta.
kun kello on asetettu, kellonaikaa ei
näytetä pysyvästi näytössä.
Tarkistaaksesi kellonajan paina
AJASTIN-näppäintä kahdesti.
4.4 Peruuta kellonaika, ja aseta
valmiustila (säästötila)
1. Paina AJASTIN-näppäintä kahdesti.
2. käännä valintanuppia, kunnes ”oFF”
syttyy.
3. Paina START-painiketta vahvistaaksesi.
4.5 Lapsilukko
uunissa on turvatoiminto, joka estää lapsilta
tarkoituksettoman uunin käytön. kun lukko on
asetettu päälle, mikään osa mikrouunista ei
toimi, ennen kuin lukko on sammutettu.
Lukon käyttöönotto tai sammuttaminen on
mahdollista vain, kun uuni ei ole käynnissä.
Esimerkki: ota lukko käyttöön.
Paina ja pidä painettuna STOP-painiketta,
kunnes “lapsilukko” -merkki syttyy.
Esimerkki: sammuta lukko.
Paina ja pidä painettuna STOP-painiketta,
kunnes “lapsilukko” -merkki sammuu.
kun lapsilukko on käytössä, mikään
painike STOP-painiketta lukuun
ottamatta ei toimi.
5. ToiMinTa
5.1 Mikroaallot kypsennys
Esimerkki: kun halutaan kuumentaa keittoa
2 minuutin ja 30 sekunnin ajan 630 W:n
mikroaaltoteholla.
1. Paina TEHOASETUS-painiketta
kolmion oikealla puolella, kunnes näet
630 W.
2. käännä valintanuppia asettaaksesi
ajan.
3. Paina START-painiketta.
voit säätää uunin tehoa mikroaallon
kypsennystilassa painamalla
painiketta suoraan halutun asetuksen
alapuolella.
voit säätää tehoa uunin ollessa
käynnissä painamalla ja pitämällä
painettuna haluttua TEHOASETUS-
painiketta, kunnes uusi tehoasetus
näkyy näytössä. Liian suuri teho tai liian
pitkä valmistusaika saattaa
ylikuumentaa ruoan niin, että syttyy
tulipalo.
jos 900 W on valittu, pisin mahdollinen
kypsennysaika, jota voit käyttää tällä
asetuksella on 20 minuuttia.
jos uunia käytetään missä tahansa
tilassa vähintään 3 minuuttia, tuuletin
pysyy päällä 2 minuuttia kypsennyksen
loppumisen jälkeen. avaa luukku, ja se
pysähtyy. sulje luukku, ja se käynnistyy
uudelleen,kunnes 2 minuuttia on täynnä
(sisältäen luukun aukioloajan). jos uuni
on päällä alle 3 minuuttia,tuuletin ei
käynnisty.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 38
38
www.husqvarna-electrolux.se/shop
5.2 Tehot
Tehotason
Ehdotettu käyttö
asetus
900 W/
käytetään pikakypsennykseen tai esim. keittojen, laatikoiden, purkkiruokien,
korkea
kuumien juomien, vihannesten, kalan jne. lämmitykseen.
630 W
käytetään tiiviiden ruokien, esim. paistien, lihamurekkeen ja valmisaterioiden
pitempään kypsennykseen, sekä herkkien ruokien, kuten juustokastikkeen ja
sokerikakkujen valmistukseen. Tällä asetuksella kastike ei kiehu yli ja ruoka
kypsyy tasaisesti ulompien osien kypsymättä liikaa.
450 W
90 W
Tiiviille ruoille, joiden kypsyminen kestää pitkään perinteisillä menetelmillä (esim.
naudanliha), kannattaa käyttää tätä tehoasetusta, jotta lihasta tulisi mureaa.
valitse sulatukseen tämä asetus, jotta ruoka sulaa tasaisesti. Tämä asetus sopii
myös erinomaisesti riisin, pastan ja mykyjen hiljalleen keittämiseen ja vanukkaan
kypsennykseen.
varovaiseen, esim. täytekakkujen tai leivonnaisten, sulatukseen.
0W
Tasaantumisaika/keittiöajastin.
270 W/
suLaTus
W = WaTT, Teho
5.3 automaattinen tehon vähennys
Kypsennystapa
Mikroaalto 900 W
Normaali aika
20 minuuttia
5.4 kypsennysajan säätäminen
kypsennyksen aikana
voit säätää kypsennysaikaa kypsennyksen
aikana.
Esimerkki: Lisää 2 minuuttia (120 sekuntia) käyttämällä START-painiketta.
1. Paina START-painiketta neljä kertaa.
kypsennysaikaa jatketaan 120
sekuntia.
5.5 stop-painikkeen käyttö
Paina STOP-painiketta kerran asettaaksesi Tauko-tilan.
Paina STOP-painiketta uudelleen peruaksesi kypsennysajan.
5.6 ajastin
ajastimen säätö.
1. Paina AJASTIN-painiketta.
2. käännä valintanuppia asettaaksesi
ajan.
3. Paina START-painiketta. ajastin
käynnistyy automaattisesti.
Vähennetty teho
Mikroaalto 630 W
aikaa voidaan jatkaa, kun ajastin on
käynnissä kääntämällä säätönuppia
tai painamalla START-painiketta.
ajastimen käyttöönotto tai
sammuttaminen on mahdollista vain,
kun uuni ei ole käynnissä.
5.7 Lisää 30 sekuntia
voit aloittaa kypsentämisen nopeasti
900 W/korkea -tilassa 30 sekunnin ajan
painamalla START-painiketta.
Lisää aikaa START-painikkeella.
5.8 hiljennä
hiljennä ääni.
1. Paina AJASTIN-painiketta kahdesti,
jolloin “soun” syttyy.
2. käännä valintanuppia, kunnes "oFF"
syttyy.
3. Paina START-painiketta.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 39
SUOMI
ota äänet käyttöön.
1. Paina AJASTIN-painiketta kahdesti,
jolloin “soun” syttyy.
2. käännä valintanuppia, kunnes "on"
syttyy.
3. Paina START-painiketta.
5.9 Tauko
Tauko mikrouunin ollessa käynnissä.
1. Paina STOP-painiketta tai avaa luukku.
2. uunin toiminto pysähtyy enintään 5
minuutiksi.
3. Paina START jatkaaksesi kypsennystä.
5.10 suosikit
uunissa on kolme suosikkiohjelmaa.
Pehmennä voi
sulata suklaa
Mukikakku
Esimerkki: Pehmennä voi.
1. Paina SUOSIKKI 1-painiketta kahdesti.
2. käännä valintanuppia asettaaksesi
painon.
3. Paina START-painiketta.
jos näytössä näkyy kiertävä kuvio, se
tarkoittaa, että ruokaa on sekoitettava
tai käännettävä. jatka kypsennystä
painamalla START-painikkeella.
ohjelma pysähtyy automaattisesti
automaattisen sulatusajan päätyttyä.
esiasetettujen suosikkiohjelmien
tehoja ei voida säätää.
1-4 Mukikakkua voidaan kypsentää.
VAARA! suklaa voi olla erittäin
kuumaa! jos suklaa tarvitsee
pidemmän kypsennysajan, lisää 10
sekuntia.
huolehdi, ettei suklaa kuumene liikaa
eikä pala.
voit tallentaa suosikkien päälle myös omia
ohjelmia.
1. Paina TEHOASETUS-painiketta
valitaksesi tehon.
2. käännä valintanuppia säätääksesi
haluamasi kypsennysajan.
3. Paina ja pidä painettuna SUOSIKKI painiketta, jonka haluat ohjelmoida,
kunnes kuulet yhden piippauksen ja
suosikki-tähti syttyy.
39
suosikeiden nollaaminen tehdasasetuksiin.
1. Paina STOP-painiketta.
2. Paina ja pidä painettuna TEHOASETUS
450 W painikkeita 3 sekunnin ajan.
uuni nollaa suosikit tehdasasetuksiin.
5.11 automaattisulatus
automaattisulatus määrittelee
automaattisesti oikean kypsennystilan ja ajan ruoan painon perusteella.
voit valita kahdesta automaattisulatusvalikosta.
1. automaattisulatus: Liha/kala/linnut
2. automaattisulatus: Leipä
Esimerkki: sulata 200 g pihvi.
1. valitse automaattisulatusvalikko
painamalla AUTOMAATTISULATUSpainiketta kerran.
2. käännä valintanuppia valitaksesi
painon.
3. Paina START-painiketta.
jos näytössä näkyy kiertävä kuvio, se
tarkoittaa, että ruokaa on sekoitettava
tai käännettävä. jatka kypsennystä
painamalla START-painikkeella.
ohjelma pysähtyy automaattisesti
automaattisen sulatusajan päätyttyä.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 40
40
www.husqvarna-electrolux.se/shop
6. kyPsennysTauLukoT
6.1 suosikit
Suosikit
Pehmennä voi
Paino
0,05-0,25 kg
Painike
sulata suklaa
0,1-0,2 kg
•
Mukikakku
1-4 mukeja
•
•
Valmistuskypsennys
Laita voi muoviastiaan.
sekoita hyvin pehmentämisen päätyttyä.
Pilko suklaa pieniksi palasiksi. Laita voi
muoviastiaan. sekoita, kun kuulet
merkkiäänen. sekoita hyvin
pehmentämisen päätyttyä.
VAARA! suklaa voi olla erittäin
kuumaa! jos suklaa tarvitsee
pidemmän kypsennysajan, lisää 10
sekuntia. huolehdi, ettei suklaa
kuumene liikaa eikä pala.
valmista kakku reseptin mukaisesti. aseta
muki pyörivän alustan reunalle. anna seistä
30 sekuntia kypsennyksen jälkeen.
6.2 Mukikakkureseptit
Täyteläinen suklaamukikakku
ainesosat
yhteen mukilliseen:
2½ rkl (25 g)
2 rkl (12 g)
2½ tl (30 g)
¼ tl
1½ rkl (15 g)
¼ tl
1
Vadelma-aalto-mukikakku
ainesosat
yhteen mukilliseen:
vehnäjauhoja
kaakaojauhoa
kidesokeria
leivinjauhetta
kasviöljyä
vaniljauutetta
keskikokoinen
kananmuna
ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, vaniljauute ja muna, ja
sekoita hyvin.
3. aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
4. kypsennä-toiminnolla.
. kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
koristele suklaanmakuisella sokerikreemillä.
vinkki: Tee suklaa-appelsiini-mukikakku
korvaamalla vaniljauute ½ teelusikallisella
appelsiiniuutetta.
2½ rkl (25 g)
2½ rkl (30 g)
¼ tl
1½ rkl (15 g)
½ tl
1
1½ rkl
vehnäjauhoja
kidesokeria
leivinjauhetta
kasviöljyä
vaniljauutetta
keskikokoinen
kananmuna
siemenetöntä
vadelmahilloa
ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, vaniljauute ja muna, ja
sekoita hyvin.
3. kääntele sekaan hillo lusikalla siten,
että se juovittaa seoksen.
4. aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
5. kypsennä-toiminnolla.
. kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
koristele vaniljanmakuisella sokerikreemillä.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 41
SUOMI
Omenamuru-mukikakku
ainesosat
yhteen mukilliseen:
2½ rkl (25 g)
2 rkl (30 g)
¼ tl
¼ tl
1½ rkl (15 g)
1
1½ rkl (30 g)
puolikas (7 g)
vehnäjauhoja
fariinisokeria
leivinjauhetta
jauhettua kanelia
kasviöljyä
keskikokoinen
kananmuna
omenahilloa
digestive-keksi murusina
ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset (paitsi
keksit) mukiin, ja sekoita huolellisesti
haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, vaniljauute ja muna, ja
sekoita hyvin.
3. kääntele varovasti sekaan omenahillo
lusikalla siten, että se juovittaa
seoksen.
4. koristele keksinmurusilla.
5. aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
6. kypsennä-toiminnolla.
. kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
koristele vaniljajäätelöpallolla.
VAARA! omenakastike on kuumaa.
41
Pähkinävoi-mukikakku
ainesosat
yhteen mukilliseen:
2½ rkl (25 g)
2 rkl (30 g)
¼ tl
1½ rkl (15 g)
¼ tl
2 rkl (30 g)
1
vehnäjauhoja
fariinisokeria
leivinjauhetta
kasviöljyä
vaniljauutetta
sileää maapähkinävoita
keskikokoinen
kananmuna
ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, vaniljauute,
maapähkinävoi ja muna, ja sekoita hyvin.
3. aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
4. kypsennä-toiminnolla.
. kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
koristele suklaalevitteellä.
vinkki: käytä halutessasi karkeaa
maapähkinävoita.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 42
42
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Sitruunapisara-mukikakku
ainesosat
yhteen mukilliseen:
2½ rkl (25 g)
vehnäjauhoja
2½ rkl (30 g)
kidesokeria
¼ tl
leivinjauhetta
1½ rkl (15 g)
kasviöljyä
1 tl
sitruunankuorta
1
keskikokoinen
kananmuna
kuorrute:
1 rkl sitruunamehua
sekoitettuna
2 ruokalusikalliseen
kidesokeria
ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää kasviöljy, sitruunankuori ja muna,
ja sekoita hyvin.
3. aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
4. kypsennä-toiminnolla.
. kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
5. valmista ripoteltava kuorrute
sekoittamalla sitruunamehua ja sokeria.
6. irrota kakku kypsennyksen jälkeen,
rei'itä yläosa ja ripottele kuorrute kakun
päälle. anna seistä 30 sekuntia.
Porkkana-mukikakku
ainesosat
yhteen mukilliseen:
2 rkl (20 g)
2½ rkl (30 g)
¼ tl
¼ tl
¼ tl
1 rkl
1½ tl (15 g)
30 g
1
kermakuorrutus:
vehnäjauhoja
fariinisokeria
leivinjauhetta
jauhettua kanelia
jauhettua muskottia
mantelirouhetta
auringonkukkaöljyä
puolikkaan appelsiinin
kuori
raastettua porkkanaa
keskikokoinen
kananmuna
15 g pehmeää voita
40 g tomusokeria
40 g täysrasvaista
tuorejuustoa
¼ tl appelsiinimehua
ohjeet:
1. Laita kaikki kuiva-ainekset mukiin, ja
sekoita huolellisesti haarukalla.
2. Lisää auringonkukkaöljy,
appelsiininkuori, raastettu porkkana ja
muna, ja sekoita hyvin.
3. aseta muki pyörivän lautasen reunalle.
4. kypsennä-toiminnolla.
. kakku
nousee mukista kypsennyksen aikana.
5. valmista kuorrute sekoittamalla voi,
tomusokeri, tuorejuusto ja
appelsiinimehu yhteen.
anna seisoa 30 sekuntia kypsennyksen
jälkeen.
anna kakun jäähtyä, ja levitä sitten
kuorrute.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 43
SUOMI
43
6.3 automaattisulatus
Automaattisulatus
Liha/kala/
linnunliha
Paino
0,2-1,0 kg
Painike
x1
Valmistuskypsennys
•
•
(kokonainen kala,
medaljongit,
kalafileet,
kanankoivet,
rintafileet, jauheliha,
pihvit, kyljykset,
jauhelihapihvit,
makkarat)
Leipä
•
•
aseta ruoka paistinvuokaan pyörivän
alustan keskelle.
kun kuuluu äänimerkki, käännä ruoka,
järjestele se uudelleen ja erottele osiin.
suojaa ohuet osat ja lämpimät osat
alumiinifoliolla.
kääri sulattamisen jälkeen
alumiinifolioon 15-45 minuutiksi, kunnes
ruoka on sulanut kauttaaltaan.
jauheliha: kun kuuluu äänimerkki,
käännä ruoka. Poista sulatetut osat, jos
mahdollista.
ei sovellu kokonaisten lintujen
kypsennykseen.
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
aseta kakkuvuokaan pyörivän alustan
keskelle.1,0 kg jaotellaan suoraan
kääntölevylle.
kun kuuluu äänimerkki, käännä, asettele
uudelleen ja poista sulaneet palaset.
Peitä sulattamisen jälkeen
alumiinifoliolla ja anna seistä 5-15
minuuttia, kunnes ruoka on sulanut
kauttaaltaan.
anna pelkän ruoan paino. älä lisää astian painoa.
jos ruoka painaa enemmän tai vähemmän kuin taulukossa mainitut painot/määrät, käytä manuaalisia
toimintoja.
valmiin ruoan lämpötila riippuu ruoan alkulämpötilasta.
Pihvit ja kyljykset tulee pakastaa yhtenä kerroksena.
jauheliha tulee pakastaa ohuena levynä.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 44
44
www.husqvarna-electrolux.se/shop
6.4 ruokien & juomien kuumennus
Paino
-g/ml150
150
900
1000
400
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
Aika
-Min1
2
8-10
9-11
4-6
Lihapata/keitto
200
900 W
1-2
vihannekset
500
900 W
3-5
Liha, 1 viipale 1)
200
900 W
3
kalafilee 1)
200
900 W
3-5
kakku, 1 viipale
vauvan ruoka, 1
purkki
150
190
450 W
450 W
½-1
½-1
Margariinin tai voin
sulatus 1)
suklaan sulatus
50
900 W
½
aseta kakkuvuokaan
siirrä mikrouunissa käytettäväksi
sopivaan astiaan, sekoita hyvin
lämmityksen jälkeen ja testaa
lämpötila
peitä
100
450 W
3-4
sekoita silloin tällöin
Ruoka/Juoma
Maito, 1 kuppi
vesi, 1 kuppi
6 kuppia
1 kannullinen
Tarjoilulautasia
1)
Tehot
Ohjeet
älä peitä
älä peitä
älä peitä
älä peitä
lisää vettä kastikkeeseen, peitä,
sekoita kerran lämmittämisen
aikana
peitä, sekoita kuumennuksen
jälkeen
lisää vettä, jos tarpeen, peitä,
sekoita puolivälissä lämmittämistä
levitä ohut kerros kastiketta päälle ja
peitä
peitä
jääkaappilämpöinen
6.5 sulatus
Paino
-g-
Tehot
Aika
-Min-
gulassi
500
270 W
8-9
kakku, 1
palanen
hedelmiä
150
90 W
1-3
250
270 W
3-5
Ruoka
Ohjeet
sekoita puolivälissä
sulattamista
aseta kakkuvuokaan
levittele tasaisesti, käännä
puolivälissä sulattamista
Tasaantumisaika
-Min10-30
5
5
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 45
SUOMI
45
6.6 kypsennys pakastetusta
Ruoka
Paino
-g-
Tehot
Aika
-Min-
kalafilee
Tarjoilulautasia
300
400
900 W
900 W
9-11
8-10
Paino
-g-
Tehot
Aika
-Min-
Parsakaali/
herneet
500
900 W
6-8
Porkkanat
500
900 W
9-11
Paahto
1000
630 W
34-38
kalafilee
200
900 W
4-6
Ohjeet
peitä
peitä, sekoita 6 minuutin
kuluttua
Tasaantumisaika
-Min2
2
6.7 kypsentäminen
Ruoka
Ohjeet
jaa kukintoihin, lisää 4-5 rkl
vettä, peitä, sekoita silloin
tällöin kypsennyksen aikana
viipaloi renkaiksi, lisää 4–5 rkl
vettä, peitä, sekoita silloin
tällöin kypsennyksen aikana
mausta, aseta matalaan
piirakkavuokaan ja käännä
puolta kypsentämisen aikana
mausta maun mukaan, aseta
vuokaan, peitä
Tasaantumisaika
-Min-
-
10
2
jos uunia käytetään missä tahansa tilassa vähintään 3 minuuttia, tuuletin pysyy päällä 2 minuuttia
kypsennyksen loppumisen jälkeen. avaa luukku, ja se pysähtyy. sulje luukku, ja se käynnistyy
uudelleen, kunnes 2 minuuttia on kulunut (sisältäen luukun avausajan). jos uuni on päällä alle 3 minuuttia, tuuletin ei käynnisty.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 46
46
www.husqvarna-electrolux.se/shop
7. vinkiT
7.1 Mikroaaltouunin kestävät keittoastiat
Ruoanval
mistusastiat
alumiinifolio/
folioastiat
Porsliini ja
keramiikka
Lasiastiat, esim.
Pyrex ®
Metalli
Muovi/polystyreeni
esim. pikaruokaastiat
Pakaste/ paistopussit
Paperi – lautaset,
kupit ja talouspaperi
olki- ja puuastiat
kierrätetty paperi ja
sanomalehti-paperi
Sopivuus
mikrouunissa
käytettäväksi
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Kommentteja
Pientä alumiinifoliopalasta voidaan käyttää ruoan
suojelemiseksi ylikuumennusta vastaan. aseta folio
vähintään 2 cm etäisyydelle uunin seinämistä, muuten voi
aiheutua kipinöintiä. Folioastioita saa käyttää vain niiden
valmistajan erityisestä suosituksesta, noudata tarkkaan
annettuja ohjeita.
Porsliiniset astiat, saviastiat, lasitetusta keramiikasta ja
luuporsliinista valmistetut astiat ovat yleensä sopivia
käytettäviksi, mikäli niissä ei ole metallikoristelua.
on syytä noudattaa varovaisuutta hienosta lasista
valmistettuja astioita käytettäessä, sillä ne voivat särkyä tai
haljeta ne äkillisesti kuumennettaessa.
Metallisten astioiden käyttöä ei suositella mikroaaltotehoa
käytettäessä, muuten voi aiheutua kipinöintiä ja
seurauksena voi olla syttyminen tuleen.
on syytä noudattaa varovaisuutta, sillä jotkut astiat voivat
korkeissa lämpötiloissa käyristyä, sulaa tai haalistua
väriltään.
Täytyy lävistää höyryn päästämiseksi ulos. varmista, että
pussit sopivat käytettäväksi mikrouunissa. älä käytä
muovisia tai metallisia siteitä, sillä ne voivat sulaa tai syttyä
tuleen metallikipinöinnin aiheuttamana.
käytä vain lämmittämiseen tai kosteuden imemiseksi. on
syytä noudattaa varovaisuutta, sillä ylikuumennus voi
aiheuttaa syttymisen tuleen.
valvo aina uunia näitä materiaaleja käytettäessä, sillä
ylikuumennus voi aiheuttaa syttymisen tuleen.
voivat sisältää metalliuutteita, jotka voivat aiheuttaa
’kipinöintiä’ ja syttymisen tuleen.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 47
SUOMI
47
7.2 neuvoja ja vinkkejä
Neuvoja ja vinkkejä
koostumus
koko
Lämpötila
järjestele
Peitä
Lävistä
hämmennä,
kääntele ja
siirtele
seisota
suojele
ruoat, joissa on paljon rasvaa tai sokeria (esim. maustekakut ja tortut) vaativat
lyhyemmän kuumennusajan. on syytä noudattaa varovaisuutta, sillä
ylikuumennus voi aiheuttaa syttymisen palamaan.
Tasaisen kypsyttämisen saamiseksi on parasta, että kaikki ruoan osat
paloitellaan samankokoisiksi.
ruoan alustava lämpötila vaikuttaa kyseisen ruoan vaatiman kypsyttämisajan
pituuteen. halkaise ruoat, joissa on täytettä, kuten hillomunkit, niiden lämmön
laskemiseksi tai höyryn vähentämiseksi.
aseta ruoan paksuimmat osat astian ulko-osaa kohti. esim. kanankoivet.
käytä ilmarei’illä varustettua mikroaaltokalvoa tai sopivaa kantta.
sellaisten ruokien pinta, joissa on kuori tai kalvo, on lävistettävä useissa kohdin
ennen kypsyttämistä tai uudelleenlämmittämistä, sillä muuten voi kehittyä
höyryä, joka aiheuttaa ruoan äkillisen ulospurkautumisen. esim. perunat, kala,
kana, makkarat.
TÄRKEÄÄ! kananmunia, esim. paistettuja ja kovaksi keitettyjä munia, ei
saa kuumentaa mikroaaltoja käyttämällä, sillä ne voivat räjähtää vielä
senkin jälkeen kun kypsyttäminen on suoritettu.
Tasaisen kypsyttämisen aikaansaamiseksi on ehdottoman tärkeää hämmentää,
käännellä ja siirrellä ruokaa kypsyttämisen aikana. Muista aina hämmentää ja
siirtele ulkosivuilta keskikohtaa kohti.
seisonta-aika on välttämätön kypsyttämisen jälkeen niin että lämpö jakautuu
tasaisesti kautta koko ruoan.
nämä osat, kuten kanankoivet ja -siivet, voidaan peittää pienin
alumiinifoliopalasin, jotka heijastavat mikroaaltoja.
otettaessa ruokaa uunista on käytettävä pannulappuja tai patakintaita. valmistusastiat, popcornpakkaukset, paistopussit jne. on avattava kasvoista ja käsistä poispäin höyryn aiheuttamien
palovammojen välttämiseksi.
Luukkua avattaessa on varottava kuumia höyryjä, jotka voivat aiheuttaa palovammoja. Täytetyt ruoat
on viipaloitava kuumennuksen jälkeen, jotta höyry pääsee purkautumaan ja vältytään palovammoilta.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 48
48
www.husqvarna-electrolux.se/shop
8. ongeLMaTiLanTeeT
Oire
Laite ei toimi kunnolla?
•
•
•
Mikroaaltouunitoiminto ei •
toimi?
•
•
Pyörivä alusta ei pyöri? •
•
•
Mikroaaltouunin virran
katkaisu ei onnistu?
uunin lamppu ei toimi?
•
•
•
•
ruoan kuumeneminen ja •
kypsyminen kestää
aikaisempaa kauemmin? •
•
Tarkista/ohje . . .
sulakerasian sulakkeet toimivat.
Talossa ei ole ollut sähkökatkoa.
jos sulakkeet palavat toistuvasti, ota yhteys pätevään
sähköasentajaan.
Luukku on suljettu kunnolla.
Luukun tiivisteet ja niiden pinnat ovat puhtaat.
START-painiketta on painettu.
alustan kannatin on asetettu alustan napaan oikein.
astia ei ulotu pyörivän alustan ulkopuolelle.
ruoka ei ulotu pyörivän alustan ulkopuolelle ja estä sitä
pyörimästä.
Pyörivän alustan alla olevassa syvennyksessä ei ole mitään.
eristä laite sulakerasiasta.
soita valtuutettuun eLeCTroLuX-huoltoon.
soita valtuutettuun eLeCTroLuX-huoltoon lähellä sinua.
sisävalon vaihdon saa tehdä ainoastaan valtuutettu
eLeCTroLuX-huollon ammattilainen.
aseta pitempi kypsennysaika (kaksinkertainen määrä = melkein
kaksinkertainen aika) tai,
jos ruoka on tavallista kylmempää, käännä se silloin tällöin tai,
aseta suurempi teho.
2_HUSQ_finnish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:42 Page 49
SUOMI
49
9. TekniseT TiedoT
verkkovirta (aC)
sulake/suojakatkaisin
vaadittu teho (aC):
Lähtöteho:
Mikroaaltotaajuus
ulkomitat:
sisämitat
220-240 v, 50 hz, yksivaiheinen
Mikroaalto
Mikroaalto
Qn4247
vähintään 10 a
1.4 kW
900 W (ieC 60705)
2450 Mhz 1) (ryhmän 2/Luokan B)
596 mm (L) x 459 mm (k) x 404 mm (s)
342 mm (L) x 207 mm (k) x 368 mm (s) 2)
uunin tilavuus
26 litraa 2)
Pyörivä alusta
ø 325 mm, lasia
Paino
noin. 19 kg
1)
2)
Tämä laite täyttää eurooppalaisen standardin en55011 vaatimukset.
Tämän standardin vaatimusten mukaisesti laite on luokiteltu ryhmän 2, luokan B laitteeksi.
ryhmän 2 tarkoittaa, että laite tuottaa tarkoituksella radiotaajuusenergiaa sähkömagneettisen säteilyn
muodossa ruoan kuumentamiseen.
Luokan B laite on laite, joka soveltuu käytettäväksi kotitalousympäristössä.
sisätilavuus on laskettu mittaamalla enimmäisleveys, syvyys ja korkeus.
Todellinen uuniin mahtuvan ruoan tilavuus on pienempi.
10. yMPärisTöä koskevia TieToja
kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä
. kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö-ja elektroniikkaromut.
älä hävitä merkillä
merkittyjä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 50
50
www.husqvarna-electrolux.se/shop
innhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner ....................................................................51
installering.................................................................................................................55
apparatoVersikt .......................................................................................................59
Før den brukes Første gang..............................................................................60
bruk..................................................................................................................................61
steketabeller ...........................................................................................................64
tips og ideer ...............................................................................................................70
hVa du gjør hVis.........................................................................................................72
spesiFikasjoner .........................................................................................................73
MiljøinForMasjon .....................................................................................................73
Vi tenker pÅ deg
takk for at du har valgt et husqvarna-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. du kan være sikker på at du
vil oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese
denne bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se
registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
kundestøtte og serViCe
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, pnC (produktnummer), serienummer.
advarsel/Forsiktig - sikkerhetsinformasjon
generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 51
NORSK
1.
51
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover
og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har
blitt holdt under oppsyn eller fått instruksjoner angående
sikker bruk av apparatet og forstår de tilknyttede farene.
barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet. rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres
av barn, med mindre de er åtte år eller eldre og holdes
under oppsyn.
apparatet er ikke beregnet for bruk over 2000 meter over
havet.
VIKTIG! Viktige sikkerhetsinstruksjoner:
les nøYe og oppbeVar For FreMtidig
reFeranse.
ADVARSEL!
hvis døren eller dørpakningen er skadet må ikke
ovnen brukes før skaden er utbedret av en
kvalifisert person.
ADVARSEL!
det er risikofylt for enhver annen person enn en
kvalifisert tekniker å utføre service- eller
reparasjonsarbeid som innebærer fjerning av
dekselet som beskytter mot eksponering mot
mikrobølgeenergi.
ADVARSEL!
Væsker og andre matvarer må ikke varmes opp i
forseglede beholdere, da de kan eksplodere.
dette apparatet er beregnet på bruk i privathusholdninger og
tilsvarende bruksområder som: kjøkkenområder for ansatte i
butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer; gårdshus; av
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 52
52
www.husqvarna-electrolux.se/shop
gjester ved hoteller, moteller og liknende overnattingssteder;
private overnattingssteder (f.eks. bed and breakfast).
bruk kun beholdere og utstyr som er beregnet på bruk i
mikrobølgeovn.
Metalliske beholdere for mat og drikkevarer tillattes ikke i
mikrobølgeovn.
ikke la ovnen stå uten tilsyn ved bruk av engangsbeholdere i
plast, papir eller andre brennbare matbeholdere.
Mikrobølgeovnen er beregnet på oppvarming av mat og
drikke. tørking av mat eller klesplagg og oppvarming av
varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter o.l. kan medføre
fare for personskade, antenning eller brann.
hvis det begynner å ryke av maten som varmes, MÅ Man
ikke Åpne døren. slå av ovnen, trekk ut kontakten og
vent til maten ikke ryker lenger. Å åpne døren mens det
ryker av maten, kan føre til brann.
oppvarming av væsker i mikrobølgeovn kan føre til forsinket
eksplosjonsartet koking, derfor må man utvise forsiktighet
ved håndtering av beholderen.
innholdet på tåteflasker og babymatglass må røres og
ristes og temperaturen kontrolleres før innholdet serveres
barnet for å unngå skolding.
kok ikke egg i skallene, og hele, hardkokte egg bør ikke
varmes opp i mikrobølgeovn fordi de kan eksplodere selv
etter at mikrobølgeovnstilberedningen er avsluttet.
1.1 Vedlikehold og rengjøring
dør:
For å fjerne alle spor av smuss, rengjør både ut- og
innsiden av døren, dørforsegling og lukkeflater
regelmessig med en myk, fuktig klut. ikke bruk sterke
rengjøringsmidler med slipende effekt eller skarpe
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 53
NORSK
53
metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren, da disse
kan lage riper overflaten og føre til at glasset knuses.
innsiden av ovnen:
For rengjøring: tørk bort sprut eller søl med en myk, fuktig
klut eller svamp etter hver bruk, mens ovnen fortsatt er
varm. Ved mye søl: bruk mild såpe og tørk over flere
ganger med en fuktig klut inntil alle matrester er borte.
avsetninger og sprut kan overoppvarmes og begynne å
ryke, ta fyr eller forårsake gnistoverslag. ikke fjern
bølgelederdekselet. pass på at det ikke kommer inn såpe
eller vann gjennom de små ventilåpningene i veggen,
dette kan føre til skade på ovnen. ikke bruk
rengjøringsmidler i sprayform inne i ovnen. rengjør
bølgelederdekselet, ovnsrommet, dreieplaten og
dreieplatestativet etter bruk. disse må være tørre og frie for
fett. Fettavsetninger kan overoppvarmes og begynne å ryke
eller ta fyr.
utsiden:
du kan enkelt gjøre ren utsiden av ovnen med mild såpe
og vann. tørk av såpen med en fuktig klut, og tørk av
utsiden med et mykt håndkle.
ovnens kontrollpanel:
Åpne døren før du gjør rent kontrollpanelet, slik at det
deaktiveres. Vær forsiktig ved rengjøring av
kontrollpanelet. bruk en klut som bare er lett fuktet med
vann, tørk forsiktig av panelet inntil det er rent. ikke bruk
for mye vann. ikke bruk noen form for kjemisk eller
slipende rengjøringsmiddel.
dreieplate og dreieplatestøtte:
ta dreieplaten og dennes støtte ut av ovnen. Vask
dreieplaten og støtten i mildt såpevann. tørk med en tørr
klut. både dreieplaten og støtten kan vaskes i
oppvaskmaskin.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 54
54
www.husqvarna-electrolux.se/shop
VIKTIG!
rengjør ovnen med jevne mellomrom og fjern
eventuelle matrester. hvis ovnen ikke holdes ren
kan dette føre til at overflaten skades, noe som
igjen kan redusere apparatets levetid og muligvis
forårsake en farlig situasjon.
Forsiktighet bør utvises for ikke å fortrenge
dreieskiven når du fjerner beholderne fra apparatet.
VIKTIG!
Man bør ikke bruke damprengjørere.
Mikrobølgeovnen er utformet for innebygget bruk.
apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk.
ADVARSEL!
hold barn borte fra døren for å forhindre dem i å
brenne seg.
VIKTIG!
ikke bruk kommersielle ovnrensere,
damprengjøring, slipende, grove vaskemidler,
midler som inneholder kaustisk soda eller
skureputer på noen deler av mikroovnen.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 55
NORSK
2. installering
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
eksempler på tillatt installasjon a eller b:
A
B
Stilling
a
b
Mål i (mm)
Stekeovn
Størrelse på åpningen
B
D
H
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
55
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 56
56
www.husqvarna-electrolux.se/shop
2.1 installere ovnen
4 mm
4 mm
4 mm
1. Fjern all emballasje og kontroller om
det er tegn på skade.
2. Fest krokene til kjøkkenskapet ved å
følge det vedlagte instruksjonsarket og
malen.
3. Fest apparatet sakte inn i
kjøkkenskapet, uten å bruke kraft.
apparatet må løftes opp på
festekrokene og deretter senkes på
plass. i tilfelle konflikt i løpet av
installasjonen er denne kroken
vendbar. den fremre rammen på
ovnen skal ligge tett i tett mot den
fremre åpningen på skapet.
4. sikre at enheten er stabil og ikke sitter
skrått. pass på at det er en åpning på
4 mm mellom skapdøren og toppen av
rammen (se diagram).
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 57
NORSK
57
2.2 tilkoble ovnen til
strømforsyning
(a)
• strømuttaket bør være lett tilgjengelig,
slik at enheten lett kan kobles fra
strømnettet i nødstilfelle. hvis det ikke
er tilfelle, skal det være mulig å bryte
strømforsyningen til ovnen ved å
montere en bryter på den faste
ledningen i overensstemmelse med
regelverk for elektriske tilkoblinger.
• strømledningen kan bare skiftes ut av
en autorisert elektriker.
• hvis strømledningen blir skadet, må
den erstattes av produsenten,
forhandleren eller tilsvarende kvalifisert
personell for å unngå farlige
situasjoner.
• stikkontakten bør ikke være plassert
bak skapet.
• den beste plasseringen er over skapet,
se (a).
• koble ovnen til enfaset vekselstrøm på
220-240 V/50 hz via et korrekt installert
og jordet uttak. uttaket må være utstyrt
med sikring på 10 a.
• Før installering binder man en hyssing
til strømledningen for å gjøre det lettere
å koble til punkt (a) når ovnen er
installert.
• pass på at strømledningen ikke
kommer i klem når ovnen settes inn i
skapet.
• ikke senk strømledningen eller
kontakten i vann eller andre væsker.
• ikke la strømledningen ligge over
varme eller skarpe overflater, så som
varmluftsventilasjonsåpningen bakerst
på toppen av ovnen.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 58
58
www.husqvarna-electrolux.se/shop
2.3 Flere råd
Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å
varme opp olje for fritering. temperaturen
kan ikke kontrolleres og oljen kan ta fyr.
Ved tilberedning av popkorn må man kun
bruke popkornbeholdere beregnet på bruk
i mikrobølgeovn.
personer med paCeMaker bør sjekke
med lege eller produsenten av pacemaker
for forholdsregler vedrørende
mikrobølgeovner.
ikke søl eller før inn gjenstander i
dørlåsåpningene eller
ventilasjonsåpningene. Ved eventuelt søl,
skru av ovnen og ta ut kontakten
umiddelbart, og ring en autorisert
eleCtroluX-servicetekniker.
ovnen må ikke modifiseres på noen måte.
bruk kun dreieplaten og dreieplatestativet
som er beregnet for denne ovnen. ikke
bruk ovnen uten dreieplaten.
For å unngå at dreieplaten knuses:
• la dreieplaten avkjøles før du rengjør
den med vann.
• ikke plasser varm mat eller varme
redskaper på en kald dreieplate.
• ikke plasser kald mat eller kalde
redskaper på en varm dreieplate.
Verken produsent eller forhandler kan påta
seg ansvar for skade på ovnen eller
personskader som oppstår fordi man ikke
har koblet ovnen til elektrisk strømkilde på
korrekt måte. Vanndamp eller -dråper kan
fra tid til annen dannes på ovnsveggene
eller rundt dørforseglinger og
lukkeoverflater. dette er normalt, og er ikke
tegn på at mikrobølgelekkasje eller
feilfunksjon.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 59
NORSK
59
3. apparatoVersikt
3.1 Mikrobølgeovn
1
2
3
4
8
7
6
Frontkant
ovnslampe
kontrollpanel
døråpner
plate som beskytter
bølgeleder
6 ovnsrom
7 pakning for
dreietallerken
8 dørpakning og
lukkeflater
1
2
3
4
5
5
3.2 tilbehør
1
2
sjekk at følgende tilbehør medfølger:
1 dreieplate
2 dreieplatestativ
• plasser dreieskiven i hulrommet på
bunnen av ovnen.
• plasser så dreieplaten oppå
dreieplatestativet.
• For å unngå skade på dreieplaten bør
du sørge for at fat og beholdere løftes
over kanten på dreieplaten når du tar
dem ut av ovnen.
Ved bestilling av ekstrautstyr, oppgi
navn på delen og modellnavn til
forhandler eller kontakt en autorisert
eleCtroluX-servicetekniker.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 60
60
www.husqvarna-electrolux.se/shop
3.3 kontrollpanel
1
2
effektnivåknapper
3
Favorittknapper
4
autotining-knapp
5
tidsur-knapp
6
tid/Vekt knappen
autotining
7
Mikrobølger
start/bekreft
hurtigstart-knapp
8
stoppknapp
9
døråpnings knapp
digitalt display indikatorer:
Favoritter
1
tidsur
2
3
4
5
stopp/avbryt
barnesikring
still klokken
6
skjermens deler
7
Vekt
8
effektnivåinnstilling
9
4. Før den brukes Første gang
4.1 plugg inn
når ovnen kobles til for første gang, har du
muligheten til å stille klokken. ovnen har en
24-timers klokke.
1. ovnen piper og alle ikonene på
skjermen blir slått på innen et halvt
sekund.
bruk knotten til å velge klokke «på»
eller klokke «av».
2a. For å slå av klokken, drei knotten til
displayet viser «av», trykk deretter på
START-tasten. ovnen er klar til bruk.
hvis du har slått av klokken og vil slå
den på igjen, trykker du på TIDSURtasten to ganger og følger 2b.
2b. For å slå på klokken, drei knotten til
displayet viser «på», trykk deretter på
START-tasten.
Eksempel: For å stille klokken til 18.45.
1. drei knotten for å justere tidtakeren.
2. trykk på START for å bekrefte.
3. drei knotten for å justere minutter.
4. trykk på START for å bekrefte.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 61
NORSK
når klokken er stilt, vises ikke
klokkeslettet på displayet permanent.
For å sjekke klokkeslettet trykker du to
ganger på TIDSUR-tasten.
4.2 Ventemodus
(strømsparingsmodus)
ovnen vil automatisk gå i ventemodus hvis
den ikke brukes i løpet av en 5-minutters
periode.
Eksempel: hvis klokken ikke er stilt:
displayet slås av.
Åpne døren, trykk en knapp eller drei knotten for å gå ut av ventemodus.
Eksempel: hvis klokken er stilt:
etter 5-minutters perioden vises tiden i 3
minutter, så vises «econ» i 3 sekunder.
displayet slås av.
når klokken er stilt, vises ikke
klokkeslettet på displayet permanent.
For å sjekke klokkeslettet trykker du to
ganger på TIDSUR-tasten.
4.3 justering av klokken når den
allerede er stilt
klokken kan justeres etter at tiden er stilt
inn.
Eksempel: For å endre 18.45 til 19.50.
1. trykk to ganger på TIDSUR-tasten.
2. trykk på START.
3. drei knotten til 19 vises.
4. trykk på START.
61
5. drei knotten til 50 vises.
6. trykk på START.
når klokken er stilt, vises ikke
klokkeslettet på displayet permanent.
For å sjekke klokkeslettet trykker du to
ganger på TIDSUR-tasten.
4.4 For å avbryte klokken og gå i
standby
(strømsparingsmodus)
1. trykk to ganger på TIDSUR-tasten.
2. drei knotten til «oFF» vises.
3. trykk på START for å bekrefte.
4.5 barnesikring
ovnen har en sikkerhetsfunksjon som
hindrer at barn bruker den. når låsen er
aktivert, vil ikke mikrobølgeovnen fungere
inntil sikkerhetsfunksjonen er slått av igjen.
det er kun mulig å slå av og på
sikkerhetslåsen når ovnen ikke er i bruk.
Eksempel: For å slå låsen på.
trykk og hold STOPP-knappen til «child
lock»-symbolet vises.
Eksempel: For å slå låsen av.
trykk og hold STOPP-knappen inne, inntil
«child lock»-symbolet er slått av.
når barnesikring er aktivert, virker
ingen knapper bortsett fra STOPPknappen.
5. bruk
5.1 Mikrobølger tilberedning
Eksempel: Varme opp suppe i to minutter
og 30 sekunder på 630 W
mikrobølgeeffektnivå.
1. trykk EFFEKTNIVÅ-knappen til høyre
for trekanten inntil 630 W vises.
2. drei knappen for å endre klokkeslett.
3. trykk på START.
i mikrobølgeovnens stekeprogram,
kan temperaturen endres ved å
trykke knappen rett under ønsket
innstilling.
når ovnen er i gang, kan
temperaturen stilles ved å holde
EFFEKTNIVÅ-knappen inne til
ønsket temperatur vises på skjermen.
For høye effektnivåer eller for lange
tilberedningstider kan føre til
overoppheting av matvarer og
resultere i brann.
Ved valg av 900 W, er innstillingen av
steketid maksimalt 20 min.
dersom mikrobølgeovnen brukes,
uansett innstilling, i 3 minutter eller
lengre, vil viften gå i 2 minutter etter
at programmet har stoppet. Åpne
døren og viften vil stoppe, lukk døren
og den vil starte inntil 2 minutter har
gått (inkludert tiden døren var oppe).
om ovnen brukes i mindre enn 3
minutter, kommer ikke viften på.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 62
62
www.husqvarna-electrolux.se/shop
5.2 effektnivåinnstilling
EffektnivåinForslag til bruk
nstilling
900 W/høY brukes til hurtig matlaging eller oppvarming, (f.eks. supper, gryteretter,
hermetiske matvarer, varme drikker, grønnsaker, fisk og lignende).
630 W
brukes til lengre matlaging av tettere matvarer som stek, kjøttpudding, og
ferdigmåltider, også for ømtålige retter som ostesaus og sukkerbrød. Ved denne
lavere innstillingen vil ikke sausen koke over og mat vil tilberedes jevnt uten å
overkoke på sidene.
450 W
For tette matvarer som krever lang tilberedningstid når det tilberedes på
tradisjonell måte, (f.eks. retter med storfekjøtt), anbefales det å bruke denne
innstillingen for å sikre at kjøttet blir mørt.
270 W/
tining
90 W
For å tine, velg denne effektinnstillingen for å sikre at retten tines jevnt. denne
innstillingen er også ideell for å tilberede ris, pasta, melboller og lage eggekrem.
For forsiktig tining, (for eksempel kremkaker eller smørdeig).
0W
For nedtellingsinnstilling.
W = Watt
5.3 redusert effektnivå
Tilberedningsmodus
Mikrobølge 900 W
Standardtid
20 minutter
Redusert effektnivå
Mikrobølge 630 W
5.4 endre steketiden under bruk
5.7 legg til 30 sekunder
steketiden kan endres under bruk.
Eksempel: For å legge til 2 minutter
(120 sek.) bruk START-knappen.
1. trykk START fire ganger.
steketiden vil øke med 120 sekunder.
du kan starte steking direkte ved
900 W/høY i 30 sekunder ved å trykke
START.
5.5 bruk av stopp-knappen
trykk STOPP-knappen én gang for å
velge pause-modus.
trykk på STOPP-knappen igjen for å
avbryte steketiden.
5.6 tidsur
innstilling av tidsuret.
1. trykk på TIDSUR-knappen.
2. drei knappen for å endre klokkeslett.
3. trykk på START. tiden vil automatisk
starte.
tiden kan forlenges samtidig som
klokken går, ved å vri knappen eller å
trykke på START.
tiden kan bare stilles dersom ovnen
ikke er i bruk.
For å legge til mer tid, trykk på
START.
5.8 stillemodus
For å slå av lyden.
1. trykk TIDSUR-knappen 3 ganger inntil
«soun» vises på skjermen.
2. roter knappen inntil «oFF» vises på
skjermen.
3. trykk på START.
For å skru på lyden.
1. trykk TIDSUR-knappen 3 ganger inntil
«soun» vises på skjermen.
2. roter knappen inntil "on" vises i
skjermen.
3. trykk på START.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 63
NORSK
5.9 pause
For å trykke pause mens mikroovnen er i
gang.
1. trykk STOPP-knappen eller åpne
døren.
2. ovnen vil gå i pausemodus i opptil 5
minutter.
3. press START for å fortsette.
5.10 Favoritter
ovnen har tre favorittoppskrifter.
smelte smør
smelte sjokolade
Mug Cake (koppkake)
Eksempel: For å mykne smør.
1. trykk på FAVORITT 1-knappen to
ganger.
2. roter knappen for å legge inn vekt.
3. trykk på START.
hvis skjermen viser et roterende
mønster indikerer dette at maten må
røres i og snus. For å fortsette
matlagingen, trykker du på START.
på slutten av den automatiske tine
tiden , vil programmet automatisk
stoppe.
effektnivået på forhåndsinnstilte
Favoritt-oppskrifter kan ikke justeres.
1-4 mug cakes (koppkaker) kan lages
samtidig.
ADVARSEL! sjokoladen kan bli veldig
varm. trenger sjokoladen lenger koketid,
legg til 10 sekunder.
Vær forsiktig med sjokoladen da den kan
bli overopphetet og brenne seg.
For å overskrive Favoritter for egne
oppskrifter.
1. trykk på EFFEKTNIVA-knappen for å
velge effektnivå.
2. roter knappen for å stille inn ønsket
koketid.
3. trykk og hold valgt FAVORITT-knapp inntil
du hører et pip og en favoritt-stjerne vises
på skjermen.
For å tilbakestille favoritter til
fabrikkinnstillinger.
1. trykk på STOPP.
2. trykk og hold EFFEKTNIVÅ-knappene
63
450 W i tre sekunder.
ovnen vil nullstille seg til
fabrikkinnstillinger.
5.11 automatisk tining
autotining-modus finner automatisk ut korrekt
tilberedning- og tidsinnstillingsmodus basert
på matens vekt.
Velg mellom to autotining-menyer.
1. automatisk tining: kjøtt/fisk/fjærfe
2. automatisk tining: brød
Eksempel: For å tine 0,2 kg biff.
1. Velg automatisk tining ved å trykke én
gang på knappen AUTOTINING.
2. Vri knappen for å velge vekt.
3. trykk på START.
hvis skjermen viser et roterende
mønster indikerer dette at maten må
røres i og snus. For å fortsette
matlagingen, trykker du på START.
på slutten av den automatiske tine
tiden, vil programmet automatisk
stoppe.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:44 Page 64
64
www.husqvarna-electrolux.se/shop
6. steketabeller
6.1 Favoritter
Favoritter
smelte smør
Vekt
0,05-0,25 kg
Knapp
smelte sjokolade
0,1-0,2 kg
•
Mug Cake
(koppkake)
1-4 kopper
•
•
Fremgangsåte
plasser smøret på en tallerken som
tåler varme.
rør godt etter steking.
brekk sjokoladen i små biter. plasser
sjokoladen i en varmebestandig
tallerken. rør når klokken ringer. rør
godt etter steking.
ADVARSEL! sjokoladen kan bli
veldig varm. trenger sjokoladen
lenger koketid, l egg til 10 sekunder.
Vær forsiktig med sjokoladen da
den kan bli overopphetet og brenne
seg.
lag kaken etter oppskriften. plasser
koppen mot kanten av dreieplaten. la
stå i 30 sekunder etter ferdig steking.
6.2 Mug cake (koppkake)-oppskrifter
Fyldig sjokolade-mug cake (koppkake)
ingredienser
til 1 kopp:
2½ ss (25 g)
2 ss (12 g)
2½ ss (30 g)
¼ ts
1½ ss (15 g)
¼ ts
1
Bringebær Ripple-mug cake (koppkake)
ingredienser
til 1 kopp:
hvetemel
kakao pulver
sukker
bakepulver
Vegetabilsk olje
vaniljeekstrakt
egg
2½ ss (25 g)
2½ ss (30 g)
¼ ts
1½ ss (15 g)
½ ts
1
1½ ss
hvetemel
sukker
bakepulver
Vegetabilsk olje
vaniljeekstrakt
egg
bringebær syltetøy uten frø
Metode:
Metode:
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. tilsett vegetabilsk olje, vaniljeekstrakt
og egg, og rør godt.
3. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
4. stek ved å bruke
. kaken vil heve ut
av formen under stekingen.
la stå i 30 sekunder etter endt steketid.
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. tilsett vegetabilsk olje, vaniljeekstrakt
og egg, og rør godt.
3. bland inn syltetøy med en skje for å
jevne røren.
4. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
5. stek ved å bruke
. kaken vil heve ut
av formen under stekingen.
la stå i 30 sekunder etter endt steketid.
pynt kaken med sjokoladesmørkrem.
tips: For å lage appelsin-mug cake (koppkake), erstatter du vaniljeekstrakt med en
halv teskje appelsinekstrakt.
pynt med vaniljekrem.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 65
NORSK
Eple-mug cake (koppkake)
ingredienser
til 1 kopp:
2½ ss (25 g)
2 ss (30 g)
¼ ts
¼ ts
1½ ss (15 g)
1
1½ ss (30 g)
(7 g)
65
Peanøtt-mug cake (koppkake)
ingredienser
til 1 kopp:
hvetemel
mykt brunt sukker
bakepulver
malt kanel
Vegetabilsk olje
egg
eplejus
biter av knust søt kjeks
Metode:
1. hell alle de tørre ingrediensene
(bortsett fra kjeksen) i koppen, rør godt
med en gaffel.
2. bland inn vegetabilsk olje og egg og
bland godt.
3. bland forsiktig inn eplemosen ved å
bruke en skje.
4. dryss med kjekssmuler fra søt kjeks.
5. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
6. stek ved å bruke
. kaken vil heve
ut av formen under stekingen.
la stå i 30 sekunder etter endt steketid.
topp med en skjevanilje is.
ADVARSEL! eplemosen vil bli varm.
2½ ss (25 g)
2 ss (30 g)
¼ ts
1½ ss (15 g)
¼ ts
2 ss (30 g)
1
hvetemel
mykt brunt sukker
bakepulver
Vegetabilsk olje
vaniljeekstrakt
fin type peanøttsmør
egg
Metode:
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. bland inn vegetabilsk olje, vaniljeekstrakt,
peanøttsmør og egg, og bland godt.
3. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
4. stek ved å bruke
. kaken vil heve
ut av formen under stekingen.
la stå i 30 sekunder etter endt steketid.
dryss med sjokoladedryss.
tip: bruk grovt peanøttsmør om du ønsker.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 66
66
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Sitron-mug cake (koppkake)
ingredienser
til 1 kopp:
2½ ss (25 g)
2½ ss (30 g)
¼ ts
1½ ss (15 g)
1ts
1
kakedryss:
hvetemel
sukker
bakepulver
Vegetabilsk olje
revet sitronskall
egg
1 ss sitronjus blandet med 2
ss sukker
Metode:
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. bland inn vegetabilsk olje, revet
sitronskall og egg, og bland godt.
3. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
4. stek ved å bruke
. kaken vil heve
ut av formen under stekingen.
5. lag dryss av sitronjust og sukker.
6. når kaken er ferdig, løsne kaken, stikk
små hull over hele kaken og dryss på
kakedrysset, og la stå i 30 sekunder.
Gulrot-mug cake (koppkake)
ingredienser
til 1 kopp:
2 ss (20 g)
2½ ss (30 g)
¼ ts
¼ ts
¼ ts
1 ss
1½ ss (15 g)
30 g
1
kremet glasur:
hvetemel
brunt sukker
bakepulver
malt kanel
malt muskat
malte mandler
solsikkeolje
revet skall fra ½ appelsin
raspet gulrot
egg
15 g myknet smør
40 g melis
40 g krem ost, ikke mager
½ ts appelsinjuice
Metode:
1. hell de tørre ingrediensene i koppen og
rør med en skje.
2. bland inn solsikkeolje, revet
appelsinskall, raspet gulrot og egg, og
bland godt.
3. plasser koppen utenfor midten av
dreieplaten.
4. stek ved å bruke
. kaken vil heve
ut av formen under stekingen.
5. lag kakedryss ved å blande smør, melis,
smøreost og appelsinjus.
la stå i 30 sekunder etter endt steketid.
la kaken kjøle seg ned før du har på
kakedryss.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 67
NORSK
67
6.3 automatisk tining
Automatisk tining
Vekt
kjøtt/fisk/fugl
0,2-1,0 kg
Knapp
x1
•
•
(hel fisk,
fiskeskiver,
fiskefilet, kyllinglår,
kyllingbryst,
kjøttdeig, biff,
koteletter, burgere,
pølser)
brød
•
•
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
Fremgangsåte
legg maten i en ildfast form, og sett
denne på det roterende fatet i ovnen.
Vend maten når du hører lydsignalet,
og pass på at alle stykkene ligger hver
for seg. beskytt tynnere deler og
spesielt varme deler med
aluminiumsfolie.
når tineprogrammet er fullført, pakker
du maten inn i aluminiumsfolie i 15-45
minutter til den er ferdigtint.
kjøttdeig: Vend kjøttdeigen når du hører
lydsignalet. Fjern også eventuell
ferdigtint kjøttdeig.
passer ikke for hel fugl.
legg brødskivene i en ildfast form, og
sett denne på det roterende fatet i
ovnen. hvis det er snakk om mengder
på over 1,0 kg, legges brødet direkte på
det roterende fatet i ovnen. roterende
fatet i ovnen.
Vend brødskivene når du hører
lydsignalet, og pass på at alle stykkene
ligger hver for seg.
når tineprogrammet er fullført, pakker
du brødet inn i aluminiumsfolie i 5–15
minutter til det er ferdigtint.
legg kun inn matens vekt. ikke inkluder beholderens vekt.
For mat som veier mer eller mindre enn vekten som er oppgitt i tabellen, bruk manuell vektfunksjonen.
sluttemperaturen varierer avhengig av starttemperaturen.
biffer og koteletter bør fryses ned flatpakket.
kjøttdeig bør presses flat før den fryses ned.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 68
68
www.husqvarna-electrolux.se/shop
6.4 Varme opp mat og drikke
Mengde
-g/ml150
150
900
1000
400
Effektnivå
Innstilling
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
Tid
-Min1
2
8-10
9-11
4-6
stuing/suppe
grønnsaker
200
500
900 W
900 W
1-2
3-5
kjøtt, 1 stykke 1)
Fiskefilet 1)
200
200
900 W
900 W
3
3-5
kake, 1 stykke
babymat, 1 glass
150
190
450 W
450 W
½-1
½-1
smelte margarin eller
smør 1)
smelte sjokolade
50
900 W
½
legg i en ildfast form
ha i en beholder beregnet på
mikrobølgeovner, og rør godt etter
oppvarming; sjekk at maten ikke er
for varm
dekk til
100
450 W
3-4
rør med jevne mellom rom
Mat/drikke
Melk,
Vann,
1 kopp
1 kopp
6 kopper
1 bolle
tallerkenretter
1)
Metode
skal ikke dekkes til
skal ikke dekkes til
skal ikke dekkes til
skal ikke dekkes til
skvett litt vann over sausen og dekk
til; rør etter halvgått program
til, rør etter oppvarming
ha i litt vann, om nødvendig og dekk
til; rør etter halvgått program
dekk med et tynt lag saus, og dekk til
dekk til
kjøleskapstemperatur
6.5 tining
Mat
gulasj
kaker, pr.
stykke
Frukt
Mengde
-g500
150
Effektnivå
Innstilling
270 W
90 W
Tid
-Min8-9
1-3
250
270 W
3-5
Metode
rør etter halvgått program
legg i en ildfast form
fordel frukten jevnt, og vend
den etter halvgått program
Hviletid
-Min10-30
5
5
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 69
NORSK
69
6.6 Matlaging fra frossen mat
Effektnivå
Innstilling
900 W
900 W
Tid
-Min9-11
8-10
Mengde
-g500
Effektnivå
Innstilling
900 W
Tid
-Min6-8
gulrøtter
500
900 W
9-11
ristede skiver
1000
630 W
34-38
Fiskefilet
200
900 W
4-6
Mat
Fiskefilet
tallerkenretter
Mengde
-g300
400
Metode
dekk til
dekk til, rør etter 6 minutter
Hviletid
-Min2
2
6.7 Matlaging
Mat
brokkoli/
erter
Metode
del i små buketter, tilsett 4–5
ss vann, dekk til, rør av og til
under tilberedning
skjær i skiver, tilsett 4–5 ss
vann, dekk til, rør av og til
under tilberedning
tilsett krydder etter egen
smak, plasser i en grunn terteform og snu halvveis gjennom
tilberedningstiden
krydre etter smak, plasser i en
grunn terteform vend den etter
halvgått program
Hviletid
-Min-
-
10
2
om mikroovnen brukes uansett innstilling i 3 minutter eller lengre, vil viften være på i 2 minutter etter
at programmet har stoppet. Viften stopper når døren åpnes og starter når døren lukkes, helt til 2 minutter har gått, (inkludert tiden døren var åpen). om ovnen brukes i mindre enn 3 minutter, kommer
ikke viften på.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 70
70
www.husqvarna-electrolux.se/shop
7. tips og ideer
7.1 Mikrobølgesikre kokekar
Kokekar
aluminiumsfolie/
foliebeholdere
porselen og
keramikk
glasstøy, f.eks.
pyrex ®
Metall
plast/styrenplast,
f.eks. hurtigmatbeholdere
Fryse-/stekeposer
papir - tallerkener,
kopper og tørkerull
halm- og
trebeholdere
resirkulert papir og
avispapir
Mikrobølgesikker
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Kommentarer
små stykker med aluminiumsfolie kan brukes til å beskytte
matvarer mot overoppheting. Folien må plasseres minst
2 cm fra veggene på ovnen, siden overslag kan
forekomme. Foliebeholdere anbefales ikke hvis ikke det er
spesielt oppgitt fra produsenten. Følg veiledningen nøye.
porselen, keramikk, glaserte leirvarer og benporselen kan
vanligvis brukes, bortsett fra de som har metalldekor.
Man bør være forsiktig med bruk av glasstøy, siden det
kan knuse eller sprekke dersom det varmes opp raskt.
Man anbefaler ikke bruk av metallkokekar i kombinasjon
med mikrobølgeenergi. overslag kan oppstå, og det kan
forårsake brann.
Man bør være forsiktig med bruk av disse, siden noen
beholdere deformeres, smelter eller misfarges ved høye
temperaturer.
de må stikkes hull i for å slippe ut damp. pass på at
posene er egnet for bruk i mikrobølgeovn. bruk ikke plasteller metallklips, disse kan smelte eller ta fyr på grunn av
overslag.
brukes kun til forsiktig oppvarming eller for å absorbere
fuktighet. Man bør være forsiktig, overoppheting kan
forårsake brann.
pass alltid på når disse materialene brukes, overoppheting
kan forårsake brann.
disse kan inneholde rester av metall, noe som kan
forårsake overslag og brann.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 71
NORSK
71
7.2 Mikrobølger tining råd
Mikrobølger tining råd
ingredienser
størrelse
temperatur
anrette
dekke til
stikke hull
rør, vend og
flytt på
hvile
dekke
Matvarer med mye fett eller sukker (f.eks. fete sauser eller eplepai) trenger
kortere oppvarming. Man bør være forsiktig da overoppheting kan forårsake
brann.
For jevn oppvarming bør alle bitene være like store.
starttemperaturen på maten vil påvirke oppvarmingstiden. skjær i mat med fyll,
(for eksempel berlinerboller), for å slippe ut varme eller damp.
plasser de tykkeste bitene av maten mot kantene på skålen. (f.eks. lårstykker
av kylling).
bruk plastfolie med luftehull for mikrobølgeovn eller et passende lokk.
Matvarer med skall, skinn eller hinne må stikkes hull i flere steder før
oppvarming, siden dampen som danner seg kan få maten til å eksplodere,
(f.eks. poteter, fisk, kylling, pølser).
VIKTIG! egg bør ikke kokes i mikrobølgeovn, siden de kan eksplodere
selv etter at oppvarmingen er ferdig, (for eksempel posjerte egg, speilegg
eller kokte egg).
For å få jevn oppvarming er det viktig å røre, vende og flytte på maten under
oppvarmingen. røring og flytting skal alltid skje fra kanten mot midten.
hviletid er nødvendig etter oppvarming, slik at varmen fordeles jevnt i maten.
Varme områder (f.eks. på lårstykker og kyllingvinger) kan dekkes med foliebiter
som reflekterer mikrobølgene.
bruk grytelapper eller -hansker når du tar mat ut av ovnen, for å unngå brannsår. Åpne alltid
beholdere, popkornposer, stekeposer osv. vendt fra ansikt og hender for å unngå brannsår fra damp.
stå på litt avstand fra ovnsdøren når du åpner den, for å unngå brannsår fra damp og varme som
kommer ut fra døråpningen. del opp fylte bakervarer etter oppvarming for å slippe ut damp og unngå
brannsår.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 72
72
www.husqvarna-electrolux.se/shop
8. hVa du gjør hVis
Hvis
Mikrobølgeovnen ikke
virker som den skal?
Mikrobølgemodus ikke
virker som den skal?
dreieplaten ikke dreier?
Mikrobølgene ikke kan
slås av?
lyset inne i ovnen ikke
lyser som det skal?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
det tar lengre tid å varme •
opp og tilberede mat enn
før?
•
•
Kontroll/råd . . .
sjekk sikringene i sikringsskapet.
ikke strømmen har gått.
hvis sikringene fortsetter å gå, kontakt en kvalifisert elektriker.
døren er lukket godt igjen.
dørtetningen og frontrammen er rene.
START-knappen har blitt trykket på.
dreieplatestativet er korrekt koblet til drevet.
Formene ikke går utover kanten av dreieplaten.
Maten ikke går utover kanten av dreieplaten slik at den ikke kan
rotere.
det ikke er noe i fordypningen under dreieplaten.
koble ovnen fra sikringsboksen.
ring en autorisert eleCtroluX-servicetekniker.
ring din autoriserte eleCtroluX-servicetekniker. det
innvendige lyset kan kun skiftes ut av en autorisert
eleCtroluX-servicetekniker eller serviceverksted.
still inn en lengre tilberedningstid (dobbel mengde mat = nesten
dobbel tilberedningstid) eller,
hvis maten er kaldere enn normalt, roter eller snu fra tid til annen
eller,
still inn et høyere effektnivå.
3_HUSQ_NORWEGIAN_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:45 Page 73
NORSK
73
9. spesiFikasjoner
nettspenning med vekselstrøm
220-240 V, 50 hz, enfaset
sikring/kretsbryter for fordelingsledning
nødvendig vekselstrømsspenning: Mikrobølge
utgangseffekt:
Mikrobølge
Mikrobølgefrekvens
utvendige dimensjoner:
Qn4247
innvendige dimensjoner
Minimum 10 a
1.4 kW
900 W (ieC 60705)
2450 Mhz 1) (gruppe 2/klasse b)
596 mm (b) x 459 mm (h) x 404 mm (d)
342 mm (b) x 207 mm (h) x 368 mm (d) 2)
ovnskapasitet
26 litres 2)
dreieplate
ø 325 mm, glass
Vekt
ca. 19 kg
1)
2)
dette produktet oppfyller kravene i den europeiske standarden en55011.
i tråd med standarden er produktet klassifisert som ustyr i gruppe 2, klasse b.
gruppe 2 betyr at utstyret med overlegg genererer radiofrekvent energi i form av elektromagnetisk
stråling for varmebehandling av mat.
klasse b betyr at utstyret er egnet for bruk i private husholdninger.
iinnvendig kapasitet er beregnet ved å måle maksimal bredde, dybde og høyde.
Faktisk kapasitet for mat er mindre enn dette.
10. MiljøinForMasjon
resirkuler materialer som er merket med
symbolet
. legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det.
bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter.
ikke kast produkter som er merket med
symbolet
sammen med
husholdningsavfallet. produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges
eller på miljøstasjonen i kommunen.
kontakt kommunen for nærmere
opplysninger.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 74
74
www.husqvarna-electrolux.se/shop
innehÅll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Viktiga säkerhetsinstruktioner ......................................................................75
installation .................................................................................................................79
ProduktöVersikt ......................................................................................................83
innan första anVändning......................................................................................84
anVändning...................................................................................................................85
tillagningstaBeller ...............................................................................................88
rÅd oCh tiPs ................................................................................................................94
Vad gör jag om ...........................................................................................................96
sPeCifikationer ..........................................................................................................97
miljöinformation.......................................................................................................97
du stÅr i foCus
tack för att du valt denna produkt från husqvarna. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner
som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Vänligen ägna några minuter åt att läsa
detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
kundtjänst oCh serViCe
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
informationen finns på typskylten. modell, PnC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
allmän information och tips
miljöinformation
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 75
SVENSKA
1.
75
Viktiga säkerhetsinstruktioner
den här produkten kan användas av barn från 8 år och
uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och
kunskaper om de har övervakats eller instruerats rörande
säkert bruk av produkten och förstår de risker som detta
bruk medför. håll barnen under uppsyn så att de inte
leker med apparaten. rengöring och användarunderhåll
får inte utföras av barn såvida de inte är minst 8 år och
övervakas under aktiviteten.
den här apparaten är inte avsedd för bruk på orter över
2 000 m över havet.
VIKTIGA! Viktiga
säkerhetsinstruktioner: läs denna
teXt noga oCh sPara den för framtida
Bruk.
VARNING!
om luckan eller lucktätningarna är skadade, får
ugnen inte användas förrän den har reparerats av
en behörig person.
VARNING!
det är farligt för andra än en behörig person att
utföra service eller reparation som innefattar
borttagande av ett hölje som skyddar mot
exponering av mikrovågsenergi.
VARNING!
Vätskor och annan mat får inte värmas upp i
förslutna behållare eftersom de kan explodera.
den här apparaten är avsedd för användning i hemmet
eller i liknande miljöer, till exempel: personalkök i affärer,
kontor eller andra arbetsplatser; lantgårdar; av kunder på
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 76
76
www.husqvarna-electrolux.se/shop
hotell, motell eller andra bostadsmiljöer; vandrarhem, bed
and breakfast eller liknande miljöer.
använd endast mikrovågssäkra behållare och kärl.
metallbehållare för mat och dryck är inte tillåtet under
tillagning i mikrovågsugn.
lämna inte ugnen utan uppsikt vid användning av
engångsplast, papper eller andra lättantändliga
matbehållare.
mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och
dryck. torkning av mat eller kläder samt uppvärmning av
värmekuddar, tofflor, tvättsvampar, fuktiga trasor eller
liknande kan innebära risk för skada, antändning av
material eller eldsvåda.
öPPna inte dörren om mat som värms upp börjar
ryka. stäng av ugnen, dra ur sladden och vänta tills
maten har slutat att ryka. om du öppnar dörren medan
maten ryker kan detta orsaka eldsvåda.
uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan medföra
försenad eruptiv kokning, och därför måste försiktighet
iakttas vid hantering av behållaren.
innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras
om eller skakas och temperaturen kontrolleras före konsumtion, för att undvika brännskador.
koka inte ägg i sina skal. hela hårdkokta ägg bör inte
värmas i mikrovågsugn då de kan explodera även efter
det att mikrovåg-suppvärmningen är klar.
1.1 Skötsel och rengöring
dörren :
rengör regelbundet dörrens båda sidor, dörrtätningarna
och tätningsytorna med en mjuk, fuktig trasa, för att ta
bort alla spår av smuts. använd inte grova
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 77
SVENSKA
77
rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor
för att rengöra ugnens glasdörr eftersom de kan repa
ytan och göra så att glaset splittras.
ugnens insida:
använd en mjuk, fuktig trasa eller svamp till att torka ur
ugnen efter varje användning, medan den fortfarande är
varm. använd ett milt tvålmedel för grövre nedsmutsning,
och torka flera gånger med en fuktig trasa tills alla rester
har tagits borts. ta inte bort mikrovågsskyddet.
kontrollera så att det inte har kommit in handdiskmedel
eller vatten i de små ventilationsöppningarna på
väggarna, eftersom detta kan medföra skador på ugnen.
använd inte rengöringsmedel i sprejform till ugnens
insida. rengör mikrovågsskyddet, ugnsutrymmet, den
roterande tallriken och tallriksstödet efter användning.
dessa måste vara torra och fettfria. gammalt fett kan
överhettas och börja ryka eller fatta eld.
ugnens utsida:
du kan lätt rengöra ugnens utsida med ett milt
handdiskmedel och vatten. torka av diskmedlet med en
fuktig trasa, och torka utsidan torr med en mjuk handduk.
ugnens kontrollpanel:
öppna dörren före rengöring för att inaktivera ugnens
kontrollpanel. Var försiktig då du rengör ugnens
kontrollpanel. använd en trasa som endast har fuktats
med vatten, och torka försiktigt av panelen tills den är ren.
undvik att använda alltför rikliga mängder vatten. använd
inget rengöringsmedel, varken kemiskt eller med
slipeffekt.
roterande tallrik och tallriksstöd:
ta ur den roterande tallriken och stödet ur ugnen. rengör
den roterande tallriken och tallriksstödet med milt
handdiskmedel. torka torrt med en mjuk trasa. Både den
roterande tallriken och stödet tål att diskas i diskmaskin.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 78
78
www.husqvarna-electrolux.se/shop
VIKTIGA!
rengör ugnen regelbundet och ta bort eventuella
matrester. underlåtenhet att hålla ugnen ren kan
leda till förslitning av ytan som omvänt påverkar
dess livslängd och även kan resultera i en riskfylld
situation.
försiktighet bör iakttas för att inte flytta på den
roterande tallriken när du tar ut behållare från
enheten.
VIKTIGA!
Ångtvätt får inte användas.
mikrovågsugnen är avsedd att användas inbyggd.
den här produkten och dess åtkomstbara delar blir
varma under användningen.
VARNING!
håll barn borta från dörren för att förhindra att de
bränner sig.
VIKTIGA!
använd inte ugnsrengöringsmedel från handeln,
ångtvätt, sträva rengöringsprodukter med
slipverkan, något som innehåller natriumhydroxid
eller skursvampar på någon del av
mikrovågsugnen.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 79
SVENSKA
2. installation
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
om mikrovågsugnen installeras i läge a
eller B:
A
B
Läge
a
B
mått i (mm)
Vanlig ugn
Nichmått
B
D
H
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
79
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 80
80
www.husqvarna-electrolux.se/shop
2.1 installera mikrovågsugnen
4 mm
4 mm
4 mm
1. avlägsna allt förpackningsmaterial och
undersök apparaten noggrant för
tecken på skador.
2. montera fästkrokarna i köksskåpet i
enlighet med det tillhandahållna
anvisningsbladet och mallen.
3. montera apparaten i köksskåpet
långsamt och försiktigt. apparaten ska
lyftas upp på fästkrokarna och sedan
sänkas på plats. krokarna låser inte, så
det går att göra flera försök. framsidan
av ugnen ska ligga dikt an mot
skåpsöppningen.
4. försäkra att apparaten står stadigt och
inte lutar. upprätthåll ett avstånd på
4 mm mellan skåpsdörren ovan och
ramens överdel (se figuren).
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 81
SVENSKA
81
2.2 ansluta apparaten till
strömkällan
(a)
• eluttaget ska vara lättillgänligt så att
enheten enkelt kan kopplas ur om en
nödsituation skulle uppstå. i annat fall
ska det vara möjligt att bryta strömmen
till ugnen genom att en brytare
monteras på det fasta kablaget i
enlighet med föreskrifterna för
elanslutningar.
• strömsladden får endast bytas ut av en
behörig elektriker.
• om nätsladden är skadad måste den
bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant, eller liknande
kvalificerad person för att undvika fara.
• kontakten får inte sitta bakom skåpet.
• det bästa läget är ovanför skåpet, se
(a).
• anslut apparaten till 220-240 V/50 hz
växelström (en-fas) via ett korrekt
installerat jordat uttag. uttaget måste
vara säkrat med en säkring på 10 a.
• knyt ett snöre runt strömsladden, före
installationen, för att underlätta
anslutning till läge (a) när apparaten
installeras.
• strömsladden fÅr inte vikas när
apparaten installeras i ett skåpt med
höga kanter.
• doppa inte strömsladden eller
kontakten i vatten eller annan vätska.
• låt inte strömsladden löpa över heta
eller vassa ytor, som t.ex. området
kring varmluftsventilen på den bakre
delen av ugnens ovansida.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 82
82
www.husqvarna-electrolux.se/shop
2.3 Ytterligare råd
använd inte mikrovågsugnen för att värma
upp olja till fritering. temperaturen kan inte
kontrolleras och oljan kan fatta eld.
använd endast specialpopcorn för
mikrovågsugnar, om du vill poppa
popcorn.
individer med PaCemaker bör rådfråga
sin läkare eller tillverkaren av pacemakern
om säkerhetsföreskrifter beträffande
mikrovågsugnar.
undvik att spilla och stoppa inte in föremål
i dörrlåsöppningarna eller ventilationsöppningarna. i händelse av spill: stäng av
och koppla ur ugnen omedelbart och
kontakta en behörig eleCtroluXservicerepresentant.
ändra aldrig ugnen på något sätt.
använd endast den roterande tallrik och
det tallriksstöd som är utformat för denna
ugn. använd inte ugnen utan den
roterande tallriken.
för att förhindra den roterande tallriken
från att gå sönder:
• låt den roterande tallriken svalna innan
den görs ren med vatten.
• ställ inte het mat eller heta kärl på en
kall roterande tallrik.
• ställ inte kall mat eller kalla kärl på en
het roterande tallrik.
Varken tillverkaren eller återförsäljaren
påtar sig något ansvar för skador på
ugnen, eller personskador, som uppstår till
följd av försummelse att utföra en korrekt
elektrisk anslutning. Vattenånga eller
vattendroppar kan tillfälligtvis uppstå på
ugnsväggarna eller runt dörrtätningarna
och tätningsytorna. detta är normalt och
inget tecken på mikrovågsläckage eller fel.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 83
SVENSKA
3. ProduktöVersikt
3.1 mikrovågsugn
1
2
3
4
8
7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
framsida
ugnslampa
kontrollpanel
knapp för dörröppning
mikrovågsskydd
ugnsutrymme
tätning
dörrtätning och
tätningsytor
5
3.2 tillbehör
1
2
kontrollera att följande tillbehör finns
med:
1 roterande tallrik
2 tallriksstöd
• Placera tallriksstödet på botten av
ugnsutrymmet.
• Placera sedan den roterande tallriken
på tallriksstödet.
• för att undvika skador på den
roterande tallriken måste du se till att
tallrikar eller behållare lyfts fritt från
den roterande tallrikens kant när du
tar ut dem ur ugnen.
när du beställer tillbehör av din
återförsäljare eller en behörig
eleCtroluX-servicerepresentant
behöver du uppge två saker:
artikelns namn och modellnamnet.
83
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 84
84
www.husqvarna-electrolux.se/shop
3.3 kontrollpanel
1
kontrollpanel:
favoriter
1
kökstimer
2
3
autoupptining
mikrovågor
4
5
stopp/avbryt
Barnlås
2
effektnivåknappar
3
favoritknappar
4
knapp för
autoupptining
5
knapp för kökstimer
6
Vred för timer/Vikt
7
start/Bekräfta/
snabbstart-knapp
8
stopp-knapp
9
knapp för
dörröppning
klockinställning
6
displaysegment
7
Vikt
8
effektnivåer
9
4. innan första anVändning
4.1 inkoppling
när ugnen kopplas in för första gången har
du möjlighet att ställa klockan. ugnen har
en 24-timmarsklocka.
1. ugnen avger en pipsignal och alla
displaysymbolerna tänds i en halv
sekund.
använd vredet för att välja klocka 'på'
eller klocka 'av'.
2a. för att stänga av klockan, vrid vredet
tills displayen visar 'av' och tryck sedan
på knappen START. ugnen är klar att
använda.
om du har stängt av klockan och vill
slå på den igen, tryck på knappen
KÖKSTIMER två gånger och följ 2b.
2b. för att slå på klockan, vrid vredet tills
displayen visar 'på', tryck sedan på
knappen START.
Exempel: för att ställa in klockan på 18:45.
1. Vrid på vredet för att ställa in
timvisningen.
2. tryck på START-knappen för att
bekräfta.
3. Vrid på vredet för att ställa in minuterna.
4. tryck på START-knappen för att
bekräfta.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 85
SVENSKA
när klockan är inställd, kommer tiden
inte visas i displayen permanent, för
att kontrollera vilken tiden tryck på
knappen KÖKSTIMER två gånger.
4.2 standby (economy-läge)
ugnen går automatiskt över i standby-läge
om den inte används under en 5 minperiod.
Exempel: om klockan inte har ställts in:
displayen släcks.
för att avsluta standbyläge öppna luckan
genom att trycka på valfri knapp eller vrid
på vredet.
Exempel: om klockan har ställts in:
efter 5 minutersperioden, kommer tiden att
visas i 3 minuter, därefter kommer 'econ' att
visas i 3 sekunder.
displayen släcks.
när klockan är inställd, kommer tiden
inte visas i displayen permanent, för
att kontrollera vilken tiden tryck på
knappen KÖKSTIMER två gånger.
4.3 ställa om klockan när tiden
redan ställts in
det går att ställa om klockan när tiden
redan har ställts in.
Exempel: för att ändra från 18:45 till 19:50.
1. tryck på knappen KÖKSTIMER två
gånger.
2. tryck på START-knappen.
3. Vrid vredet tills 19 visas.
4. tryck på START-knappen.
85
5. Vrid vredet tills 50 visas.
6. tryck på START-knappen.
när klockan är inställd, kommer tiden
inte visas i displayen permanent, för
att kontrollera vilken tiden tryck på
knappen KÖKSTIMER två gånger.
4.4 för att avbryta
klockvisningen och ställa in
standby-läge (economyläge)
1. tryck på knappen KÖKSTIMER två
gånger.
2. Vrid på vredet tills ”off” visas.
3. tryck på START-knappen för att
bekräfta.
4.5 Barnlås
ugnen har en säkerhetsfunktion som
förhindrar att barn startar ugnen av misstag.
när låset har aktiverats kan ugnen inte
användas innan låsfunktionen har
avaktiverats.
låsfunktionen kan bara aktiveras och
avaktiveras när ugnen inte används.
Exempel: för att aktivera låset.
tryck på STOPP-knappen och håll den
intryckt tills ”barnlås”-symbolen tänds.
Exempel: för att avaktivera låset.
tryck på STOPP-knappen och håll den
intryckt tills ”barnlås”-symbolen släcks.
när ”barnlås”-symbolen lyser är alla
knappar avaktiverade utom STOPPknappen.
5. anVändning
5.1 mikrovågor, tillagning
Exempel: anta att du vill värma upp soppa
i 2 minuter och 30 sekunder med en
mikrovågseffekt på 630 W.
1. tryck på EFFEKTNIVÅ-knappen till
höger om triangeln tills 630 W visas.
2. Vrid på vredet för att ange tiden.
3. tryck på START-knappen.
i mikrovågstillagningsläget kan du
ställa in ugnens effektnivå genom att
trycka på knappen direkt under
önskad inställning.
du kan ställa in effektnivån när ugnen
är igång genom att hålla önskad
EFFEKTNIVÅ-knapp intryckt tills den
nya effektinställningen visas på
displayen. för höga effektnivåer eller
för långa tillagningstider kan
överhetta maten och orsaka
eldsvåda.
om 900 W har valts är den maximala
tiden som kan matas in 20 minuter.
om ugnen är igång i något läge i
3 minuter eller längre fortsätter fläkten
att gå 2 minuter efter avslutad
tillagning. om luckan öppnas så
stannar den, och om luckan stängs
så fortsätter den att gå igen tills
2 minuter har förflutit (inkl. tid då
luckan är öppen). om ugnen är igång
mindre än 3 minuter aktiveras inte
fläkten.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 86
86
www.husqvarna-electrolux.se/shop
5.2 effektnivåer
Effektinställning
900 W/
högt
Föreslagen användning
används för snabb tillagning eller återuppvärmning av t.ex. soppor, grytor,
burkmat, varma drycker, grönsaker, fisk etc.
630 W
används för längre tillagning av kompakt mat som t.ex. stekar, köttfärslimpa och
portionsrätter, men även för känsliga maträtter som t.ex. ostsås och sockerkaka.
Vid denna lägre inställning kokar inte såsen över och maten kommer att tillagas
jämnt utan att bli överkokt på sidorna.
450 W
för kompakt mat som behöver lång tillagningstid när den tillagas på vanligt sätt,
t.ex. kötträtter. Vi rekommenderar att du använder denna effektinställning för att
säkerställa att köttet inte blir segt.
270 W/
för upptining bör du välja denna effektinställning för att säkerställa att maten tinas
uPPtining jämnt. denna inställning är också idealisk för att sjuda ris, pasta, dumplings och
till att koka äggkräm.
90 W
för skonsam upptining, av t.ex. gräddtårtor eller bakverk.
0W
Vilotid/äggklocka.
W = Watt
5.3 minskad effektnivå
Tillagningsläge
mikrovågseffekt 900 W
Standardtid
20 minuter
5.4 justera tillagningstiden
under tillagning
du kan justera tillagningstiden under
tillagning.
Exempel: för att lägga till 2 minuter
(120 sekunder) med START-knappen.
1. tryck på START-knappen fyra gånger.
tillagningstiden ökas med 120
sekunder.
5.5 med stopp-knappen
tryck på STOPP-knappen en gång för att
aktivera Paus-läget.
tryck på STOPP-knappen gång till för att ta
bort tillagningstiden.
5.6 kökstimer
för att ställa in kökstimern.
1. tryck på KÖKSTIMER-knappen.
2. Vrid på vredet för att ange tiden.
3. tryck på START-knappen. timern
startar automatiskt.
Sänkt effektnivå
mikrovågseffekt 630 W
tiden kan förlängas när timern
är igång genom att man vrider på
vredet eller trycker på STARTknappen.
timerfunktionen kan bara användas
när ugnen inte är igång.
5.7 lägg till 30 sekunder
du kan direkt starta tillagning på
900 W/högt i 30 sekunder genom att
trycka på START-knappen.
tryck på START-knappen för att öka
tiden.
5.8 stänga av ljudet
för att stänga av ljudet.
1. tryck på KÖKSTIMER-knappen 3
gånger tills “soun” visas.
2. Vrid på vredet tills “off” visas.
3. tryck på START-knappen.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 87
SVENSKA
för att sätta på ljudet.
1. tryck på KÖKSTIMER-knappen 3
gånger tills “soun” visas.
2. Vrid på vredet tills “on” visas.
3. tryck på START-knappen.
5.9 Paus
för att göra paus medan mikrovågsugnen
är igång.
1. tryck på STOPP-knappen eller öppna
luckan.
2. ugnen gör paus i upp till 5 minuter.
3. tryck på START för att fortsätta
tillagningen.
5.10 favoriter
ugnen har 3 favoritrecept.
mjukgöra smör
smälta choklad
muggkaka
Exempel: för att mjukgöra smör.
1. tryck på FAVORIT 1-knappen en gång.
2. Vrid på vredet för att ange vikten.
3. tryck på START-knappen.
om displaysegmenten visar ett
roterande mönster så indikerar detta
att matvarorna behöver röras om eller
vändas. tryck på START-knappen för
att fortsätta tillagningen. när
autoupptiningstiden är till ända stannar
programmet automatiskt.
effektnivåerna för de förinställda
favoritrecepten kan inte justeras.
1-4 muggkakor kan tillagas.
VARNING! Choklad kan bli mycket
het! om chokladen behöver tillagas
längre tid, lägg till 10 sekunder. Var
försiktig med choklad då den kan
överhettas och brännas vid.
för att skriva över favoriter med dina egna
recept.
1. tryck på EFFEKT-nivåknappen för att
välja effekt.
2. Vrid på vredet för att ange önskad
tillagningstid.
3. tryck på FAVORIT-knappen du vill
konfigurera och håll den intryckt tills du
hör en enstaka pipsignal och
favoritstjärnan visas.
87
för att återställa favoriter till
fabriksinställningarna.
1. tryck på STOPP-knappen.
2. tryck på EFFEKTNIVÅ 450 W och håll
dem intryckta i 3 sekunder.
favoriterna återställs till
fabriksinställningarna.
5.11 autoupptining
autoupptiningsfunktionen beräknar
automatiskt rätt tillagningsläge och
tillagningstid baserat på matvarornas vikt.
det finns 2 autoupptiningmenyer att välja
mellan.
1. autoupptining: kött/fisk/fågel
2. autoupptining: Bröd
Exempel: för att tina upp 0,2 kg stek.
1. Välj autoupptiningmenyn genom att
trycka på knappen AUTOUPPTINING
en gång.
2. Vrid på vredet för att välja vikten.
3. tryck på START-knappen.
om displaysegmenten visar ett
roterande mönster så indikerar detta
att matvarorna behöver röras om eller
vändas. tryck på START-knappen för
att fortsätta tillagningen. när
autoupptiningstiden är till ända stannar
programmet automatiskt.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 88
88
www.husqvarna-electrolux.se/shop
6. tillagningstaBeller
6.1 favoriter
Favoriter
mjukgöra smör
Vikt
0,05-0,25 kg
Knapp
smälta choklad
0,1-0,2 kg
•
muggkaka
1-4 muggar
•
•
Tillvägagångssätt
lägg smöret i en pyrex-form.
rör om ordentligt efter tillagning.
Bryt chokladen i små bitar. lägg
chokladen i en pyrex-form. rör om när
en ljudsignal hörs. rör om ordentligt
efter tillagning.
VARNING! Choklad kan bli
mycket het! om chokladen
behöver tillagas längre tid, lägg till
10 sekunder. Var försiktig med
choklad då den kan överhettas
och brännas vid.
gör kakan efter receptet. Placera
muggen mot kanten av den roterande
tallriken. låt stå i 30 sekunder efter
tillagningen.
6.2 recept på muggkaka
Mäktig choklad-muggkaka
ingredienser
för 1 mugg:
2½ msk (25 g)
2 msk (12 g)
2½ msk (30 g)
¼ tsk
1½ msk (15 g)
¼ tsk
1
Hallonripplad muggkaka
ingredienser
för 1 mugg:
vanligt mjöl
kakaopulver
strösocker
bakpulver
vegetabilisk olja
vaniljextrakt
medelstort ägg
2½ msk (25 g)
2½ msk (30 g)
¼ tsk
1½ msk (15 g)
½ tsk
1
1½ msk
vanligt mjöl
strösocker
bakpulver
vegetabilisk olja
vaniljextrakt
medelstort ägg
kärnfri hallonsylt
tillvägagångssätt:
tillvägagångssätt:
1. lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja, vaniljextrakt och
ägg, och blanda ordentligt.
3. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
4. laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
1. lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja, vaniljextrakt
och ägg, och blanda ordentligt.
3. lägg i sylten som en strimma i
blandningen med en sked.
4. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
5. laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
garnera med chokladsmörkräm.
tips: för att göra choklad/apelsinmuggkaka, ersätt vaniljextraktet med ½ tsk
apelsinextrakt.
garnera med vaniljsmörkräm.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 89
SVENSKA
Äppel/smul-muggkaka
ingredienser
för 1 mugg:
2½ msk (25 g)
2 msk (30 g)
¼ tsk
¼ tsk
1½ msk (15 g)
1
1½ msk (30 g)
ett halvt (7 g)
89
Jordnötssmör-muggkaka
ingredienser
för 1 mugg:
vanligt mjöl
farinsocker
bakpulver
malen kanel
vegetabilisk olja
medelstort ägg
äppelmos
digestivekex, smulat
tillvägagångssätt:
1. lägg alla de torra ingredienserna (utom
kexet) i en mugg, och blanda dem
ordentligt med en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja och ägg, och
blanda ordentligt.
3. lägg försiktigt i äppelmoset som en
strimma i blandningen med en sked.
4. toppa med det smulade
digestivekexet.
5. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
6. laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
toppa med en skopa vaniljglass.
VARNING! äppelmoset är varmt.
2½ msk (25 g)
2 msk (30 g)
¼ tsk
1½ msk (15 g)
¼ tsk
2 msk (30 g)
1
vanligt mjöl
farinsocker
bakpulver
vegetabilisk olja
vaniljextrakt
slätt jordnötssmör
medelstort ägg
tillvägagångssätt:
1. lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja, vaniljextrakt,
jordnötssmör och ägg, och blanda
ordentligt.
3. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
4. laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
toppa med chokladkräm.
tips: använd om du vill knaprigt
jordnötssmör.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 90
90
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Citronsås-muggkaka
ingredienser
för 1 mugg:
2½ msk (25 g)
2½ msk (30 g)
¼ tsk
1½ msk (15 g)
1 tsk
1
sås:
vanligt mjöl
strösocker
bakpulver
vegetabilisk olja
citronzest
medelstort ägg
1 msk citronjuice blandad
med 2 msk strösocker
tillvägagångssätt:
1. lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt vegetabilisk olja, citronzest och
ägg, och blanda ordentligt.
3. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
4. laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
5. gör såsen genom att blanda
citronjuicen med strösockret.
6. lossa efter tillagningen kakan,
perforera överdelen ordentligt med en
steknål och häll sedan såsen över
kakan och låt stå i 30 sekunder.
Morots-muggkaka
ingredienser
för 1 mugg:
2 msk (20 g)
2½ msk (30 g)
¼ tsk
¼ tsk
¼ tsk
1 msk
1½ msk (15 g)
30 g
1
sås:
vanligt mjöl
ljust farinsocker
bakpulver
malen kanel
malen muskot
malen mandel
solrosolja
zest från ½ apelsin
riven morot
medelstort ägg
15 g smör, mjukgjort
40 g florsocker
40 g färskost cream cheese
½ tsk apelsinjuice
tillvägagångssätt:
1. lägg alla de torra ingredienserna i en
mugg, och blanda dem ordentligt med
en gaffel.
2. tillsätt solrosolja, apelsinzest, riven
morot och ägg, och blanda ordentligt.
3. ställ muggen en bit från mitten på den
roterande tallriken.
4. laga till med
. kakan sväller ut från
muggen under tillagningen.
5. gör såsen genom att blanda smör,
florsocker, cream cheese och
apelsinjuice.
låt stå i 30 sekunder efter tillagningen.
låt kakan svalna, och tillsätt sedan
glasyren.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 91
SVENSKA
91
6.3 autoupptining
Autoupptining
kött/fisk/fågel
Vikt
0,2-1,0 kg
Knapp
x1
•
(hel fisk,
fiskkotletter,
fiskfiléer,
kycklinglår,
kycklingfiléer,
köttfärs, filéer,
kotletter,
hamburgare och
korvar)
Bröd
•
•
•
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
Tillvägagångssätt
lägg maten i en pajform och ställ
formen mitt på den roterande tallriken.
Vänd på maten, placera om den och
dela på den när ljudsignalen hörs. täck
över tunna delar och varma fläckar med
aluminiumfolie.
Vira in maten i aluminiumfolie och låt
vila i 15-45 minuter, efter upptining, tills
den är helt upptinad.
köttfärs Vänd på maten när ljudsignalen
hörs. ta bort de delar som tinat, om det
går.
inte tillämpligt för hel fågel.
lägg brödet i en pajform och ställ
formen mitt på den roterande tallriken.
1,0 kg kan läggas direkt på den
roterande tallriken.
Vänd på brödet när ljudsignalen hörs,
flytta om det och ta bort skivor som har
tinats upp.
täck över brödet med aluminiumfolie
efter upptining och låt stå i 5–15 minuter
tills det är helt upptinat.
ange endast matens vikt. räkna inte med behållarens vikt.
använd ett manuellt program om du ska tillaga mat som väger mer eller mindre än de vikter som ges i
tillagningstabellerna.
den slutliga temperaturen varierar beroende på matens starttemperatur.
Biffar och kotletter bör frysas in i ett lager.
köttfärs bör frysas in så platt som möjligt.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 92
92
www.husqvarna-electrolux.se/shop
6.4 Värma mat och dryck
Mängd
-g/ml150
150
900
1000
400
Effekt
Nivå
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
Tid
-Min1
2
8-10
9-11
4-6
stuvning/soppa
grönsaker
200
500
900 W
900 W
1-2
3-5
kött, 1 skiva 1)
200
900 W
3
fiskfilé 1)
200
900 W
3-5
kaka, 1 bit
Barnmat, 1 burk
150
190
450 W
450 W
½ -1
½ -1
smält margarin eller
smör 1)
smälta choklad
50
900 W
½
lägg i en pajform
lägg maten i en lämplig behållare
som tål mikrovågsungn, tillaga och
rör sedan om ordentligt innan du
kontrollerar temperaturen
täck över
100
450 W
3-4
rör om då och då
Mat/dryck
mjölk,
Vatten,
1 kopp
1 kopp
6 koppar
1 skål
uppläggningsfat
1)
Metod
täck inte över
täck inte över
täck inte över
täck inte över
stänk lite vatten över såsen över rör
om efter halva tillagningstiden
täck över; rör om efter uppvärmning
tillsätt vatten vid behov, täck över
rör om efter halva
uppvärmningstiden
stryk på ett tunt lager sås överst och
täck över
täck över
från kyld temperatur
6.5 upptining
Mat
gulash
kaka, 1 bit
frukt
Mängd
-g500
Effekt
Nivå
270 W
Tid
-Min8-9
150
250
90 W
270 W
1-3
3-5
Metod
rör om efter halva
upptiningstiden
lägg i en pajform
sprid ut dem jämnt och vänd
på dem efter halva
upptiningstiden
Vilotid
-Min10-30
5
5
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 93
SVENSKA
93
6.6 tillagning från fryst
Effekt
Nivå
900 W
900 W
Tid
-Min9-11
8-10
Mängd
-g500
Effekt
Nivå
900 W
Tid
-Min6-8
morötter
500
900 W
9-11
stekar
1000
630 W
34-38
fiskfilé
200
900 W
4-6
Mat
fiskfilé
Portionsrätt
Mängd
-g300
400
Metod
täck över
täck över och rör om efter 6
minuter
Vilotid
-Min2
2
6.7 tillagning
Mat
Broccoli/
ärtor
Metod
dela upp i buketter, tillsätt 4-5
msk vatten och täck över. rör
om då och då under
tillagningen
skär i skivor, tillsätt 4-5 msk
vatten och täck över. rör om
då och då under tillagningen
krydda efter smak, placera i
en grund skål, vänd halvvägs
under tillagningen
krydda efter smak, lägg på en
tallrik och täck över
Vilotid
-Min-
-
10
2
om ugnen är igång 3 minuter eller längre i något läge fortsätter fläkten att gå 2 minuter efter avslutad
tillagning. om luckan öppnas så stannar den, och om luckan stängs så fortsätter den att gå igen tills 2
minuter har förflutit (inkl. tid då luckan är öppen). om ugnen är igång mindre än 3 minuter aktiveras
inte fläkten.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 94
94
www.husqvarna-electrolux.se/shop
7. rÅd oCh tiPs
7.1 redskap som tål mikrovågsugn
Tillagningskärl
aluminiumfolie/
foliebehållare
Porslin och keramik
glasgods,
exempelvis Pyrex ®
metall
Plast/polystyren,
exempelvis
matbehållare
frys-/stekpåsar
Papper tallrikar,
muggar och
hushållspapper
halm- och
träbehållare
returpapper och
tidningar
Mikrovågssäker
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Säkerhetskommentarer
små bitar aluminiumfolie kan användas för att skydda
maten mot överhettning. håll folien minst 2 cm från
ugnsväggarma eftersom ljusbågar kan uppstå.
foliebehållare rekommenderas inte om de inte är
specificerade av tillverkaren, följ anvisningarna noggrant.
Porslin, lergods, glaserat lergods och benporslin är
vanligtvis lämpligt, med undantag för de med metallisk
dekoration.
försiktighet ska iakttagas vid användning av fint glasgods,
eftersom det kan bräckas eller spricka om det värms upp
plötsligt.
Vi rekommenderar inte användning av tillagningsgods i
metall, eftersom det bildar ljusbågar som kan leda till
brand.
försiktighet måste iakttagas eftersom en del behållare
förvrids, smälter eller missfärgas vid höga temperaturer.
måste genomborras för att låta ånga komma ut. kontrollera
att påsarna är lämpliga för mikrovågsugn. använd inte
plast- eller metallband eftersom de kan smälta eller fatta
eld på grund av ljusbågsbildning.
använd endast för uppvärmning eller för att absorbera fukt.
försiktighet måste iakttagas eftersom överhettning kan
orsaka brand.
Var alltid uppmärksam på ugnen när du använder dessa
material, eftersom överhettning kan orsaka brand.
kan innehålla extrakt av färg vilket kan orsaka
ljusbågsbildning och leda till brand.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 95
SVENSKA
95
7.2 mikrovågor, tillagningsråd
Mikrovågor, tillagningsråd
sammansättning
storlek
temperatur
ordning
skydd
stick hål på
rör om, vänd
och ordna om
låt stå
skydd
mat med mycket fett och socker (exempelvis finhackade pajer) kräver kortare
uppvärmningstid. försiktighet måste iakttagas eftersom överhettning kan leda
till brand.
se till att alla bitarna har samma storlek för jämn tillagning.
matens initiala temperatur påverkar tillagningstiden. skär i mat med fyllningar,
exempelvis syltmunkar, för att släppa ut värme eller ånga.
Placera de tjockaste delarna av maten mot fatets yttre kant. exempelvis
kycklinglår.
använd ventilerad mikrovågsfilm eller passande lock.
stick några hål i mat med skal, skinn eller hinna innan tillagning eller
återuppvärmning, eftersom ånga byggs upp som kan leda till att maten
exploderar. exempelvis potatis, fisk, kyckling, korv.
VIKTIGT! ägg ska inte värmas upp med mikrovågsenergi eftersom de
kan explodera, även efter tillagningen är över, exempelvis pocherade,
hårdkokta.
för jämn tillagning är det viktigt att röra om, vända och ordna om maten under
tillagning. rör alltid om och ordna om utifrån och in mot mitten.
att låta maten vila är nödvändigt efter tillagning för att göra det möjligt för
värmen att sprida sig jämnt genom maten.
Varma områden kan skyddas med små bitar folie, som reflekterar mikrovågor,
exempelvis ben och vingar på en kyckling.
använd grytlappar eller ugnsvantar när du tar ut mat ur ugnen för att förhindra brännskador. håll alltid
behållare som popcornpåsar, ugnspåsar etc. bortvända från ansikte och händer när du öppnar dem,
för att undvika att ångan orsakar brännskador.
stå alltid en bit ifrån ugnsdörren när du öppnar den för att undvika att brännas av ånga och värme.
skiva fyllda bakade maträtter efter uppvärmning för att släppa ut ånga och undvika brännskador.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 96
96
www.husqvarna-electrolux.se/shop
8. Vad gör jag om
Symtom
mikrovågsugnen inte
fungerar som den ska?
mikrovågsläget fungera
inte?
den roterande tallriken
roterar inte?
mikrovågsugnen stängs
inte av?
Belysningen inuti ugnen
fungerar inte?
det tar längre tid att
värma upp och laga
maten jämfört med
tidigare?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontroll/råd . . .
säkringarna i proppskåpet fungerar.
att det inte har förekommit ett strömavbrott.
om säkringarna fortsätter lösa ut kontaktar du en behörig
elektriker.
dörren har stängts ordentligt.
dörrtätningarna och tätningsytorna är rena.
START-knappen har tryckts in.
tallriksstödet har anslutits korrekt till drivningen.
den eldfasta formen inte är större än den roterande tallriken.
mat inte förekommer utanför den roterande tallrikens kant så att
tallriken förhindras att rotera.
inget blockerar rotationen i utrymmet under den roterande tallriken.
isolera apparaten från proppskåpet.
kontakta en behörig eleCtroluX-servicerepresentant.
kontakta behörig eleCtroluX-servicerepresentant.
ugnslampan får endast bytas av en utbildad och behörig
eleCtroluX-servicerepresentant.
ställ in en längre tillagningstid (dubbel mängd = knappt dubbel
koktid) eller,
om maten är kallare än normalt, rotera eller vrid kärlet då och då
eller,
ställ in en högre effektinställning.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 97
SVENSKA
97
9. sPeCifikationer
Växelspänning
220-240 V, 50 hz, en-fas
distributionssäkring/-relä
Växelströmseffekt som krävs: mikrovågsugn
uteffekt:
mikrovågsugn
mikrovågsfrekvens
utvändigt mått:
Qn4247
invändigt mått
minst 10 a
1.4 kW
900 W (ieC 60705)
2450 mhz 1) (grupp 2/klass B)
596 mm (B) x 459 mm (h) x 404 mm (d)
342 mm (B) x 207 mm (h) x 368 mm (d) 2)
ugnskapacitet
26 liter 2)
roterande tallrik
ø 325 mm, glas
Vikt
ca. 19 kg
1)
2)
den här produkten uppfyller kraven i den europeiska standarden en55011.
i enlighet med denna standard har produkten klassificerats som utrustning i grupp 2, klass B.
grupp 2 innebär att utrustningen avsiktligen genererar radiofrekvensenergi i form av elektromagnetisk
strålning för värmebehandling av livsmedel.
klass B innebär att utrustningen är lämplig för bruk i hemmiljö.
den invändiga kapaciteten beräknas genom att maximal bredd, djup och höjd mäts.
den faktiska kapaciteten för att rymma mat är mindre.
10. miljöinformation
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. släng inte
produkter märkta med symbolen
med
hushållsavfallet. lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 98
98
www.husqvarna-electrolux.se/shop
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 99
SVENSKA
99
www.husqvarna-electrolux.se/shop
tins-B158urr2
4_HUSQ_swedish_MS_BASE_AM29_SAFETYMAY19_Layout 1 08/08/2019 13:48 Page 100
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement