Rosenlew RTF71203W Användarmanual

Rosenlew RTF71203W Användarmanual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
SV Bruksanvisning
Tvättmaskin
RTF71203W
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande
och komplexa funktionsnedsättning ska inte vara i närheten av
produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
2
Ändra inte produktens specifikationer.
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.',
områden för gemensam användning i tvättstugor i
flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från
utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och
8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta
eller annat som ligger på golvet.
Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya
medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya
slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat
servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra
produkten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTALLATION
Installationen måste överensstämma
med gällande nationella bestämmelser.
•
•
•
•
Ta bort allt förpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive gummibussning och
plastbricka.
Förvara transportbultarna på ett säkert ställe.
Om produkten ska flyttas i framtiden måste de
sättas dit igen för att låsa trumman för att
förhindra skador på produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom
den är tung. Använd alltid skyddshandskar och
täckta skor.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
•
•
•
•
•
•
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Installera och använd inte produkten på en plats
där temperaturen understiger 0 °C eller där den
utsätts för väder och vind.
Golvytan, på vilken produkten ska installeras,
måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
Kontrollera att luft kan cirkulera mellan
produkten och golvet.
Använd ett vattenpass för att kontrollera att
produkten står helt vågrätt när den står på
platsen där den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den gör det.
Installera inte produkten direkt över en
golvbrunn.
3
•
•
•
Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den
inte för mycket fuktighet.
Installera inte produkten där luckan inte kan
öppnas helt.
Placera inte en stängd behållare för uppsamling
av vattenläckage under produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
ELEKTRISK ANSLUTNING
•
•
ANVÄNDNING
VARNING! Det finns risk för
personskador, elstöt, brand eller
skador på produkten.
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten
och nätkabeln. Om produktens nätkabel
behöver bytas måste det göras av vårt
auktoriserade servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten
med våta händer.
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
ANSLUTNING AV VATTEN
• Orsaka inga skador på vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar, slangar som inte
använts under en längre tid, där
reparationsarbete har utförts eller om nya
enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
• Kontrollera att det inte finns några synliga
vattenläckor under och efter första
användningen av maskinen.
• Använd inte en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort. Kontakta det
auktoriserade servicecentret för byte av
tilloppsslang.
• När du packar upp produkten kan det finnas
vatten kvar i tömningsslangen. Detta beror på
4
vattentesterna som utförts på produkten på
fabriken.
Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400
cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för
den andra tömningsslangen och förlängningen.
Kontrollera att kranen är åtkomlig efter
installationen.
•
•
•
•
•
Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade
med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan
skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta
sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i
tvättmaskinen.
Ta inte på luckglaset när ett program är igång.
Glaset kan bli hett.
Se till att alla metallföremål avlägsnas från
tvätten.
SERVICE
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
• Använd endast originaldelar.
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget och
vattentillförseln.
Klipp av elkabeln nära produkten och kassera
den.
Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller
husdjur blir instängda i trumman.
Kassera produkten i enlighet med lokala
föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment).
PRODUKTBESKRIVNING
PRODUKTÖVERSIKT
1
2
1 Bänkskiva
2 Tvättmedelsfack
3
3 Kontrollpanel
4 Typskylt
5 Luckhandtag
6 Filter till tömningspump
4
7 Fötter för att få maskinen i våg
5
6
7
KONTROLLPANELEN
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
1
2
3
4
Ajastus
Farkut
Mini 30
Puuvilla
+ Esipesu
90°
1200
60°
5 paitaa
Puuvilla
Helposti
siliävät
Tekokuidut
Linkous
Mix 20°
Tyhjennys
Hienopesu
Huuhtelut
Villa/
Käsinpesu
40°
900
30°
700
Lämpötila Linkous
10
1 Programvred
2 Display
3 Fördröjd Start-knapp (Ajastus)
4 Indikator för Lucklås
5 Start/Paus-knapp (Käynnistä/Tauko)
9
Rypistymisenesto
8
Pika Lisähuuhtelu
7
6
Käynnistä/
Tauko
5
6 Knapp för Extra sköljning (Lisähuuhtelu)
7 Supersnabb-knapp (Pika)
8 Knapp för Sköljstopp (Rypistymisenesto)
9 Knapp för Reducerad centrifugering (Linkous)
5
10 Knapp för Temperatur (Lämpötila)
DISPLAY
A
B
A. Fördröjd start.
När knappen för fördröjd start trycks in visar
displayen den fördröjda starttiden.
B. Indikator för Barnlås.
Indikatorn tänds på displayen när tillhörande
funktion är inställd.
C. Detta område visar:
• Programtid.
• Larmkoder.
Om det är fel på produkten visas felkoder
på displayen. Se avsnittet "Felsökning".
C
På displayen visas:
•
Displayen visar meddelandet
i några
sekunder om:
– En funktion som inte passar för
programmet har ställts in.
– Program byts under pågående cykel.
PROGRAM
PROGRAMÖVERSIKT
Program
Temperaturvariation
Max. tvättmängd
Referenshastighet för
centrifugering
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
Tvättprogram
Puuvilla
90 °C -
90 °C -
7 kg
1200 varv/minut
Vit och färgad bomull. Mycket smutsad
och normalt smutsad tvätt.
7 kg
1200 varv/minut
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt
smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar
och programmets tvättfas förlängs, vilket ger
goda tvättresultat.
3 kg
1200 varv/minut
Syntetplagg eller blandade material.
Normalt smutsad tvätt.
(kall)
Eco1)
Puuvilla
60 °C - 40 °C
Tekokuidut
6
Vit och färgad bomull. Normalt, mycket
eller lätt smutsad.
(kall)
Puuvilla + Esipesu
60 °C -
7 kg
1200 varv/minut
(kall)
Program
Temperaturvariation
Max. tvättmängd
Referenshastighet för
centrifugering
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
3 kg
1200 varv/minut
Specialprogram för vit/kulör, syntet och
blandade material som är lätt smutsad. Välj
det här programmet för att minska energiförbrukningen. Kontrollera att tvättmedlet är avsett för låg temperatur för att få bra tvättresultat.2)
1.5 kg
700 varv/minut
Ömtåliga material som akryl, viskos
och blandade material måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
1.5 kg
1200 varv/minut
Ylle som går att tvätta i maskinen,
handtvättbar ylle och andra material
med symbolen "handtvätt".3)
7 kg
1200 varv/minut
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla
material, förutom ylle och mycket ömtåliga
material. Minska centrifugeringshastigheten
efter typ av tvätt.
7 kg
För att tömma ut vattnet i trumman. Alla
material.
Linkous
7 kg
1200 varv/minut
För att centrifugera tvätten och tömma ut
vattnet i trumman. Alla material förutom
ylle och ömtåliga material.
Helposti siliävät
1.5 kg
900 varv/minut
Syntetplagg som ska tvättas skonsamt.
Normalt och lätt smutsad tvätt.4)
900 varv/minut
Syntet och blandade material. Lätt
smutsad tvätt och plagg som ska fräschas
upp. För 5-6 skjortor.
3 kg
700 varv/minut
Plagg i syntetmaterial och ömtåliga
plagg. Lätt smutsad tvätt eller plagg som
ska fräschas upp.
Mix 20°
20 °C
Hienopesu
40 °C -
(kall)
Villa/Käsinpesu
40 °C -
(kall)
Huuhtelut
Kalltvätt
Tyhjennys
60 °C -
(kall)
5 paitaa
30 °C
Mini 30
30 °C
7
Program
Temperaturvariation
7 kg
1200 varv/minut
Farkut
60 °C -
Max. tvättmängd
Referenshastighet för
centrifugering
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i
mörka färger.
(kall)
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen 1061/2010
är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C Vit-/Kulörtvätt".
De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt
smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.
2) Maskinen utför den korta uppvärmningsfasen om vattentemperaturen är under 20 °C. Maskinen visar
temperaturinställningen som "Kall".
3) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman
roterar felaktigt eller inte roterar alls.
4) För att minska skrynklorna på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam
tvätt- och centrifugeringsfas. Maskinen lägger till ytterligare sköljningar.
Lisähuuhtelu 2)
■
■
■
■
Puuvilla + Esipesu
■
■
■
■
■
Puuvilla Eco
■
■
■
■
Tekokuidut
■
■
■
■
Mix 20°
■
■
■
■
■
■
■
Hienopesu
Villa/Käsinpesu
■
■
■
■
Ajastus
Pika 1)
■
Linkous
Puuvilla
Program
8
Rypistymisenesto
Programfunktionernas kompatibilitet
■
■
Huuhtelut
■
Ajastus
Lisähuuhtelu 2)
Pika 1)
Rypistymisenesto
Linkous
Program
■
■
■
Tyhjennys
Linkous
■
Helposti siliävät
■
5 paitaa
■
■
■
■
■
■
■
Mini 30
■
Farkut
■
■
■
1) Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla
maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.
2) Om du ställer in funktionen Extra sköljning lägger maskinen till några extra sköljningar. Om du i sköljprogrammet ställer in en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort
stund.
FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur.
Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka
tvättprogrammets varaktighet.
Program
Tvättmängd Energiförbruk- Vattenförbruk(kg)
ning (kWh)
ning (liter)
Ungefärlig
programtid
(minuter)
Återstående
fukt (%)1)
Puuvilla 60 °C
7
1.41
79
230
53
Puuvilla 40 °C
7
0.96
80
205
53
Tekokuidut 40 °C
3
0.68
68
130
35
Hienopesu 40 °C
1.5
0.60
51
60
35
9
Tvättmängd Energiförbruk- Vattenförbruk(kg)
ning (kWh)
ning (liter)
Program
Villa/Käsinpesu 30
°C 2)
Ungefärlig
programtid
(minuter)
Återstående
fukt (%)1)
1.5
0.17
49
70
30
7
0.93
52
220
53
3.5
0.71
42
195
53
3.5
0.60
42
195
53
Vanliga bomullsprogram
Standard 60 °C Vit-/
Kulörtvätt
Standard 60 °C Vit-/
Kulörtvätt
Standard 40 °C Vit-/
Kulörtvätt
1) När centrifugeringen är klar.
2) Finns ej för vissa modeller.
Av-läge (W)
Lämnat på-läge (W)
0.48
0.48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
TILLVALSFUNKTIONER
LÄMPÖTILA
Med den här funktionen kan du ändra den
förinställda temperaturen.
= kallt vatten.
Indikator
Indikatorn för inställd temperatur tänds.
LINKOUS
Med den här funktionen kan du ändra den
förinställda centrifugeringshastigheten.
Indikatorn för inställd hastighet tänds.
RYPISTYMISENESTO
• Ställ in den här funktionen för att förhindra att
tvätten skrynklar.
• Kontrollampan tänds.
• Det finns vatten i trumman när programcykeln är
klar.
• Trumman roterar regelbundet för att undvika att
tvätten skrynklas.
10
•
Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet
för att kunna låsa upp luckan.
Se "När programmet är klart" för
tömning av vattnet.
PIKA
Tryck på den här knappen för att minska
programtiden.
Ställ in den här funktionen för lätt smutsade plagg
eller plagg som ska fräschas upp.
LISÄHUUHTELU
Med den här funktionen kan du lägga till några
sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer som är
allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet
är mjukt.
Kontrollampan tänds.
AJASTUS
Med den här funktionen kan du senarelägga starten
av ett program med 30 minuter till 20 timmar.
På displayen visas tillhörande indikator.
•
•
•
Indikatorn lyser: luckan kan inte öppnas.
Indikatorn blinkar: luckan öppnas om några
minuter.
Indikatorn är släckt: luckan kan öppnas.
INDIKATOR FÖR LUCKLÅS
Indikatorn
visas när luckan kan öppnas:
INSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
Med den här funktionen kan du förhindra att barnen
leker med kontrollpanelen.
• Aktivera/avaktivera funktionen genom att
trycka på Lämpötila och Linkous samtidigt tills
indikatorn
tänds/släcks.
Du kan aktivera funktionen:
• Efter att du tryckt på Käynnistä/Tauko: är
alternativen och programvredet låsta.
• Innan du trycker på Käynnistä/Tauko: maskinen
kan inte starta.
LJUDSIGNALER
Ljudsignalen låter när:
• När programmet är klart.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att
trycka på Rypistymisenesto och Pika samtidigt i 6
sekunder.
Om du avaktiverar ljudsignalerna
fortsätter de att låta när det är fel på
produkten.
PERMANENT INSTÄLLNING AV EXTRA
SKÖLJNING
Med den här funktionen kan du ha funktionen för
extra sköljning på permanent när du ställer in ett
nytt program.
• Aktivera/avaktivera funktionen genom att
trycka på knapparna Rypistymisenesto och
Lisähuuhtelu samtidigt tills indikatorlampan för
Lisähuuhtelu-knappen tänds/släcks.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Under installationen eller före första
användning kan det finnas lite vatten i
maskinen. Detta är vatten som finns
kvar i maskinen efter ett fullständigt
funktionstest på fabriken för att
säkerställa att maskinen fungerar som
den ska innan den levereras till
kunden.
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för
tvättfasen.
4. Ställ in och starta ett program för bomull vid
högsta temperaturen utan tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och
baljan.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
LÄGGA I TVÄTT
Öppna vattenkranen. Sätt i stickkontakten i
eluttaget.
1. Dra i luckhandtaget för att öppna produktens
lucka.
2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
3. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan
du lägger in dem.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman. Se max.
tvättmängd som anges i "Programtabellen".
4. Stäng luckan.
11
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse). Lägg produkten i
facket innan du startar programmet.
FLYTANDE ELLER PULVERTVÄTTMEDEL
Dra ut tvättmedelsfacket
så långt det går. Position
A i tvättmedelsavdelaren
är för pulvertvättmedel.
FÖRSIKTIGHET! Kontrollera att inget
plagg har fastnat mellan tätningen och
luckan. Det finns risk för vattenläckage
eller att tvätten skadas.
Använda flytande tvättmedel:
1. Ta bort tvättmedelsavdelaren från position A.
Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan
skada tvättmaskinens gummidelar.
ANVÄNDA TVÄTTMEDEL OCH ANDRA
MEDEL
2
1
A
2. Justera tvättmedelsavdelaren i position B.
3. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.
1. Mät upp tvätt- och
sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och
sköljmedlet i facken.
3. Stäng tvättmedelslådan försiktigt.
B
TVÄTTMEDELSFACK
FÖRSIKTIGHET! Använd endast
tvättmedel som är avsedda för
tvättmaskiner.
Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsprodukternas förpackning.
1
2
12
Tvättmedelsfack för förtvättsfas eller
ett blötläggningsprogram (i förekommande fall). Tillsätt tvättmedlet för
förtvätt och blötlägg innan programmet startar.
Tvättmedelsfack för tvättfasen. Om
du använder flytande tvättmedel lägger du in det precis innan du startar
programmet.
Om du ska använda pulvertvättmedel
igen, sätt i tvättmedelsavdelaren i position A igen.
När du använder flytande tvättmedel:
• Använd inte geléaktigt eller tjockt
flytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer flytande tvättmedel
än till kanten på tvättmedelsavdelaren.
• Ställ inte in funktionen Förtvätt.
• Ställ inte in fördröjd start.
INSTÄLLNING AV PROGRAM
1. Vrid programväljaren för att slå på produkten
och ställa in programmet:
• Indikatorlampan för Käynnistä/Taukoknappen blinkar.
• Displayen visar programmets varaktighet.
2. Ändra vid behov temperaturen och
centrifugeringshastigheten eller lägg till
tillgängliga funktioner. När du aktiverar en
funktion visas indikatorn för inställd funktion.
2. Vrid programväljaren igen för att aktivera
produkten. Du kan nu ställa in ett nytt
tvättprogram.
Innan ett nytt program startas kan
vattnet tömmas ut ur produkten. I det
här fallet måste du kontrollera att det
fortfarande finns tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det inte gör
det, fyll på tvättmedel igen.
Om du gör ett felaktigt val visar
displayen meddelandet
.
STARTA ETT PROGRAM UTAN FÖRDRÖJD
START
Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen.
• Indikatorn för knapp Käynnistä/Tauko slutar
blinka och fortsätter lysa med fast sken.
• Programmet startar, luckan låses och
•
indikatorn
lyser.
Programtiden minskar i steg om en minut.
Tömningspumpen kan vara igång en
kort tid i början av tvättprogrammet.
STARTA ETT PROGRAM MED FUNKTIONEN
FÖRDRÖJD START
1. Tryck på Ajastus-knappen flera gånger tills
önskad fördröjd start visas på displayen.
Indikatorn för fördröjd start tänds.
2. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen:
•
•
•
Luckan är låst och indikatorn
Nedräkningen startar.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
AVBRYTA ETT PROGRAM OCH ÄNDRA
FUNKTIONERNA
Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts
igång.
1. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen.
Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen igen.
Programmet fortsätter.
ÖPPNA LUCKAN
Produktens lucka är låst medan ett program eller
Ajastus pågår. Indikatorn för
FÖRSIKTIGHET! Om temperaturen
och nivån på vattnet i trumman är för
hög och trumman fortfarande roterar
kan du inte öppna luckan.
lyser.
Du kan avbryta eller ändra
inställningen av funktionen Ajastus
innan du trycker på knappen
Käynnistä/Tauko. När du tryckt på
knappen Käynnistä/Tauko kan du bara
avbryta funktionen Ajastus.
Avbryta funktionen Ajastus:
a. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen för att
ställa produkten i pausläge.
Indikatorlampan för Käynnistä/Taukoknappen blinkar.
b. Tryck på Ajastus-knappen tills displayen
visar .
Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen en
gång till för att starta programmet
omedelbart.
AVBRYTA ETT PÅGÅENDE PROGRAM
1. Vrid programväljaren till
-läget för att avbryta
programmet och avaktivera produkten.
är tänd.
Öppna luckan under de första minuterna av
programmet eller när Ajastus pågår:
1. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen för att
pausa produkten.
släcks.
2. Vänta tills indikatorn
3. Du kan öppna luckan.
4. Stäng luckan och tryck på Käynnistä/Taukoknappen igen. Programmet (eller Ajastus)
fortsätter.
NÄR PROGRAMMET ÄR KLART
• Maskinen stannar automatiskt.
• En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
•
•
tänds på displayen.
Indikatorn för Käynnistä/Tauko-knappen
slocknar.
•
Kontrollampan för lucklåset
•
•
-läget för att stänga
Vrid programväljaren till
av produkten.
Du kan öppna luckan.
Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att
trumman är tom.
Stäng vattenkranen.
•
släcks.
13
•
Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för
att undvika mögelbildning och dålig lukt.
Tvättprogrammet är klart men det finns
vatten i trumman:
• Trumman roterar regelbundet för att undvika att
tvätten skrynklas.
• Indikatorlampan Rypistymisenesto blinkar på för
att påminna dig om att tömma ut vattnet.
•
Kontrollampan för luckan
är tänd.
Indikatorlampan för Käynnistä/Tauko-knappen
blinkar. Luckan förblir låst.
• Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna
luckan.
Tömning av vattnet:
1. För tömning av vattnet.
• Välj programmet Tyhjennys eller Linkous.
• Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen.
Produkten tömmer ut vattnet och
centrifugerar.
2. När programmet är klart och kontrollampan för
lucklåset
släcks kan du öppna luckan.
3. Vrid programväljaren till
av produkten.
-läget för att stänga
STANDBY-LÄGE
Energisparläget aktiveras några minuter efter
tvättprogrammet är klart om du inte avaktiverar
produkten. Energisparläget minskar
energiförbrukningen när produkten är i standbyläge:
• Alla indikatorer och displayen släcks.
• Indikatorn för Start-knappen blinkar sakta.
Tryck på någon av knapparna för att avaktivera
energisparläget.
RÅD OCH TIPS
FYLLA PÅ TVÄTT
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i första
tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem
separat de första gångerna.
• Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar.
Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och
plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller
lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte plagg utan fåll eller med hål i. Tvätta
små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten,
strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan orsaka
balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om
detta händer, justera plaggen manuellt i baljan
och starta centrifugeringsfasen igen.
SVÅRA FLÄCKAR
Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa
fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar
innan du lägger in plaggen i maskinen.
14
Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd
ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för
typen av fläck och material.
TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER
• Använd endast tvättmedel och tillsatser som är
särskilt avsedda för tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– pulver för ömtåliga material (40 °C max) och
ylle,
– flytande tvättmedel, helst för tvättprogram
med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller specialtvättmedel för
endast ylle.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda mer
diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på förpackningen till
dessa produkter.
• Använd rätt produkter för materialets typ och
färg, programtemperatur och smutsgrad.
• Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med
flik tillsätter du det flytande tvättmedlet med en
doseringsboll (fås från tvättmedelstillverkaren).
MILJÖTIPS
• Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
• Använd vid behov fläckborttagningsmedel när
du ställer in ett program med låg temperatur.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du
använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
VATTENHÅRDHET
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller
medelhög rekommenderar vi att du använder en
vattenavhärdare för tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda
på vattenhårdheten där du bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till produkten.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
UTVÄNDIG RENGÖRING
Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten.
Torka alla ytor noga.
•
Ta ut tvätten ur trumman.
LUCKTÄTNING
Den här produkten har ett självrengörande
tömningssystem, som gör att lätta flufffibrer som
faller av kläderna kan dräneras ut med vattnet, på
ett sådant sätt att man inte behöver rengöra detta
område.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
denaturerad sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
AVKALKNING
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller
medelhög rekommenderar vi att du använder ett
avkalkningsmedel för tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att förhindra
kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter
för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
UNDERHÅLLSTVÄTT
Vid programmen med låg temperatur kan det hända
att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Gör en
underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:
1
2
Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla
föremål från innerdelen. Mynt, knappar, andra små
föremål som glöms i fickorna på dina kläder faller
under tvättcykeln ner i den speciella luckan med
dubbla lager, där du enkelt kan plocka upp dem när
programmet är klart.
RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSFACKET
3
4
15
5
6
RENGÖRING AV TÖMNINGSFILTRET
1
2
3
4
5
6
7
8
3
4
1
2
9
10
2
1
RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN OCH
VENTILFILTRET
1
1
2
2
45°
3
20°
16
NÖDTÖMNING
Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett
fel.
Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (10) i
"Rengöring av tömningsfiltret". Rengör pumpen vid
behov.
När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren
måste tömningssystemet aktiveras igen.
1. När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen. Häll 2 liter
vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet
kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och
tömningspumpen.
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en
behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka
tilloppsslangen igen.
VARNING! Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar för de
skador som orsakas av låga
temperaturer.
ÅTGÄRDER VID FRYSRISK
Om produkten är installerad på en plats där
temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det
FELSÖKNING
trycka på Käynnistä/Tauko-knappen. Efter 10
sekunder låses luckan.
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
•
INLEDNING
Produkten startar inte eller stannar under drift.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se
tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om
problemet fortsätter.
Vid vissa problem hörs en ljudsignal och
displayen visar en larmkod:
•
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
•
- Produktens lucka är öppen eller är inte
ordentligt stängd. Kontrollera luckan!
•
- Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills
nätspänningen är stabil.
VARNING! Avaktivera produkten
innan du utför kontrollerna.
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt. Slå på produkten igen genom att
MÖJLIGA FEL
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar inte.
•
•
•
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att luckan är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på (i förekommande fall).
Produkten fylls inte med
vatten.
•
•
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta
kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
•
17
Problem
Maskinen inte tömmer ut
vattnet.
Möjlig lösning
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan
vara för låg.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar
med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än
normalt.
•
•
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen
igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.
•
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget
vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
•
•
Du kan inte öppna luckan
på produkten.
•
•
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.
Produkten avger ett konstigt ljud.
•
•
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.
•
•
•
Du kan inte ställa in en
funktion.
•
•
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar
tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
•
Se till att du bara trycker på önskade knappar.
Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet
fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet
uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av
och sätt på produkten. Kontakta service om
problemet kvarstår.
UNDERHÅLL
Vi rekommenderar att du använder
originalreservdelar.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar den
auktoriserade serviceverkstaden. Informationen
finns på typskylten: modell, PNC, serienummer.
(Mod., Prod. No., Ser. No.)
TEKNISKA DATA
Dimension
18
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
595 mm / 850 mm / 450 mm / 490 mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt
IPX4
Vattentryck
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Vit/Kulörtvätt
Energiklass
Centrifugeringshastighet
7 kg
A+++
Max. centrifugeringshastighet
1151 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4'' rörgänga.
PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL
1369/2017
Produktinformationsblad
Varumärke
Modell
Nominelll kapacitet uttryckt i kg
Energieffektivitetsklass
ROSENLEW
RTF71203W,
PNC914338933
7
A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler
för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin, och
förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen
kommer att bero på hur maskinen används.
174
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin i kWh
0.93
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid halv maskin i kWh
0.71
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin i kWh
0.60
Effektförbrukning vid frånläge i W
0,48
Effektförbrukning vid viloläge i W
0,48
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler
för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin. Den
faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.
9999
19
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till
A (effektivast)
Högsta centrifugeringshastighet i rpm
B
1151
Restfukthalt i %
53
Standardprogrammet bomull 60 °C och standardprogrammet bomull
40 °C är de standardtvättprogram som informationen på etiketten
och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda
för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.
-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med full maskin, uttryckt i minuter.
220
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med halv maskin,
uttryckt i minuter.
195
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med halv maskin,
uttryckt i minuter.
195
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter
5
Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i db(A)
58
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen, uttryckt i db(A)
77
Inbyggd maskin J/N
Nej
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
MILJÖSKYDD
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
20
*
21
22
23
155257042-A-262019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement