Aeg L6SE26SC Uživatelský manuál

Aeg L6SE26SC Uživatelský manuál
L6SE26SC
CS
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Pračka
Návod na používanie
Práčka
2
39
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. INSTALACE.......................................................................................................... 6
4. PŘÍSLUŠENSTVÍ..................................................................................................9
5. POPIS SPOTŘEBIČE......................................................................................... 10
6. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 11
7. VOLIČ A TLAČÍTKA............................................................................................12
8. PROGRAMY....................................................................................................... 15
9. NASTAVENÍ........................................................................................................19
10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM............................................................................... 20
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...........................................................................................20
12. TIPY A RADY....................................................................................................24
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................26
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 30
15. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...................................................................................... 33
16. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................34
17. STRUČNÝ PŘEHLED.......................................................................................35
18. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017..... 36
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
4
www.aeg.com
kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a jiných pracovních prostředích;
– pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení;
– společné prostory v činžovních domech nebo
veřejné prádelny.
Nepřekračujte maximální náplň 6 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být
mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být
zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou
krytinou.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem
nebo jiné nové soupravy hadic dodané z
autorizovaného servisního střediska.
Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze
neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo
kovové předměty.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
Instalace musí odpovídat
příslušným vnitrostátním
předpisům a normám.
•
Odstraňte všechny přepravní šrouby a
obaly včetně pryžové tlumicí vložky s
plastovou rozpěrkou.
•
Přepravní šrouby uchovejte na
bezpečném místě. Bude-li se
spotřebič v budoucnu přesouvat,
pomocí těchto šroubů se musí zajistit
buben, aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.
Podlaha, na níž má být spotřebič
umístěn, musí být plochá, stabilní,
žáruvzdorná a čistá.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Když spotřebič umístíte na konečné
místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je správně vyrovnán. Jestliže ne,
seřiďte nožičky podle potřeby.
Spotřebič neumísťujte přímo nad
odpadním otvorem v podlaze.
Na spotřebič nestříkejte vodu a
nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
Pod spotřebič nepokládejte uzavřené
nádoby na zachycení případného
úniku vody. Informace o vhodném
příslušenství vám poskytne
autorizované servisní středisko.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
•
•
•
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
5
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
Pokud je přívodní hadice příliš krátká,
nenastavujte ji ani nepoužívejte
prodlužovací hadice. Kontaktujte
autorizované servisní středisko
ohledně výměny přívodní hadice.
Po odstranění obalu může z
vypouštěcí hadice vytékat voda. To se
děje z důvodu testování spotřebiče
pomocí vody ve výrobním závodě.
Hadici lze prodloužit o maximálně 400
cm. V případě prodloužení hadice
nebo ostatních hadic kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Po instalaci musí zůstat kohoutek
nadále dostupný.
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
•
Řiďte se bezpečnostními pokyny
uvedenými na balení pracího
prostředku.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Neperte tkaniny, které jsou silně
znečištěné olejem, tukem nebo jinými
mastnými látkami. Mohly by se
poškodit pryžové součásti pračky.
Takové tkaniny předeperte v ruce,
než je vložíte do pračky.
6
www.aeg.com
•
•
Při probíhajícím programu se
nedotýkejte skla dvířek. Sklo může
být horké.
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě a
přívodu vody.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat v bubnu.
Spotřebič zlikvidujte v souladu s
místními předpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3. Otevřete dvířka. Vyjměte veškeré
prádlo z bubnu.
3.1 Vybalení
1. Odstraňte vnější fólii. V případě
potřeby použijte řezák.
Montage
Achtung!
Sicherhei
Montagea
inweise
Sie
Instruction
information
in
the
anweisu
Lesen
tshinweis
Achtung!
Sicherheitsh
nweisung
Lesen
Installation
Warning!
the
safety
Installati
vor
Warning!
in Beginn
the
der
safety on
Gebrauchsa
der
Instructio
Installation
informatio
nweisung.
n
die
n
in
the
User
Sie ng
e vor
in Beginn
der
Gebrauch
der
Installatio
sanweisu
n
die
ng.
Manual.
User
Manual.
Montagea
Achtung!
Sicherheitsh
nweisung
Lesen
inweise
Sie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
safety
nweisung.
die
Instruction
information
in
the
User
Manual.
Montagea
Achtung!
Sicherheitsh
nweisung
Lesen
inweise
Sie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
safety
nweisung.
die
Instruction
information
in
the
User
Manual.
4. Na podlahu za spotřebič položte
přední kus polystyrénového
obalového prvku. Opatrně položte
spotřebič na jeho zadní stranu.
2. Odstraňte kartónový vršek a
polystyrénový obalový materiál.
5. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze
spodní části spotřebiče.
ČESKY
7
1
2
6. Zvedněte spotřebič zpět do
vzpřímené polohy. Vyndejte napájecí
kabel a vypouštěcí hadici z držáku.
Obaly a přepravní šrouby
doporučujeme uschovat
pro případné další
stěhování spotřebiče.
3.2 Umístění a vyrovnání
Správné vyrovnání spotřebiče zabraňuje
vibracím, hluku a pohybu spotřebiče
během jeho provozu.
VAROVÁNÍ!
Z vypouštěcí hadice
může vytékat voda.
Důvodem je přezkoušení
pračky ve výrobním
závodě.
7. Vyšroubujte čtyři přepravní šrouby a
vytáhněte plastové rozpěrky.
x4
2
1
8. Do otvorů vložte plastové krytky,
které naleznete v sáčku s návodem k
použití.
1. Instalujte spotřebič na tvrdé rovné
podlaze. Spotřebič musí být
vyrovnaný a stabilní. Zkontrolujte,
zda se spotřebič nedotýká zdi ani
jiných zařízení či kusů nábytku a zda
pod spotřebičem cirkuluje vzduch.
2. Uvolněním nebo utažením nožiček
spotřebič vyrovnejte. Všechny
nožičky musí stát pevně na podlaze.
VAROVÁNÍ!
Spotřebič
nevyrovnávejte
podložením kusů
kartonu, dřeva či
obdobných materiálů
pod jeho nožičky.
8
www.aeg.com
3.3 Přívodní hadice
3.4 Vypouštění vody
1. Připojte přívodní hadici k zadní
straně spotřebiče.
2. Nastavte ji doleva či doprava podle
umístění vodovodního kohoutku.
Vypouštěcí hadice by se měla nacházet
ve výšce minimálně 600 mm a
maximálně 1 000 mm od podlahy.
45º
20º
Hadici lze prodloužit o
maximálně 4 000 mm. V
případě prodloužení hadice
nebo ostatních hadic
kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Vypouštěcí hadici lze připojit několika
způsoby:
1. Vytvořte na vypouštěcí hadici ohyb
ve tvaru U a založte ji kolem
plastového kolena.
Přesvědčte se, že přívodní
hadice není ve svislé poloze.
3. V případě potřeby povolte kruhovou
matici a nastavte ji do správné
polohy.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku
se studenou vodou a závitem 3/4".
POZOR!
Ujistěte se, že na jejích
spojích nedochází k úniku
vody.
Pokud je přívodní hadice
příliš krátká, nenastavujte ji
ani nepoužívejte
prodlužovací hadice.
Kontaktujte servisní
středisko ohledně výměny
přívodní hadice.
2. Na kraji umyvadla - Upevněte koleno
k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.
Ujistěte se, že se
plastové koleno nemůže
během vypouštění
spotřebiče pohybovat a
konec vypouštěcí hadice
není ponořen ve vodě.
Špinavá voda by se
mohla vrátit do
spotřebiče.
3. Pokud konec vypouštěcí hadice
vypadá takto (viz obrázek), můžete
jej zatlačit přímo do stoupacího
potrubí.
ČESKY
9
5. Bez plastového kolena, k přípojce
sifonu - Vypouštěcí hadici nasuňte na
hubici sifonu a zajistěte ji sponou. Viz
obrázek.
4. Ke stoupacímu potrubí s průduchem
- Vložte vypouštěcí hadici přímo do
odpadního potrubí. Viz obrázek.
Ujistěte se, že je na vypouštěcí
hadici oblouk, aby se do spotřebiče
nedostávala voda či nečistoty
vypouštěné z umyvadla.
6. Zaveďte hadici přímo do odpadního
potrubí zabudovaného ve stěně
místnosti se zajištěním pomocí
spony.
Konec vypouštěcí hadice
musí být stále větraný, tj.
vnitřní průměr
odpadního potrubí (min.
38 mm - min. 1,5") musí
byt širší než vnější
průměr vypouštěcí
hadice.
4. PŘÍSLUŠENSTVÍ
4.1 K dostání v internetovém
obchodě www.aeg.com/shop
nebo u autorizovaného
prodejce
Pouze správné příslušenství
schválené společností AEG
zajistí bezpečnostní
standardy spotřebiče. Při
použití neschválených
součástí budou jakékoliv
záruční nároky neplatné.
4.2 Souprava fixovacích
destiček
Pokud spotřebič instalujete na
podstavec, zajistěte jej pomocí
fixovacích destiček.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané
spolu s příslušenstvím.
10
www.aeg.com
5. POPIS SPOTŘEBIČE
5.1 Speciální funkce
Vaše nová pračka splňuje všechny
moderní požadavky na účinné praní
prádla s nízkou spotřebou vody, energie
a pracího prostředku a na řádnou péči o
tkaniny.
•
•
v bubnu, aby bylo dosaženo skvělých
výsledků praní za co nejkratší
možnou dobu.
Díky funkci Jemné+ se aviváž v
prádle rovnoměrně nadávkuje,
pronikne hluboko k vláknům a zajistí
tak dokonalou měkkost.
Technologie ProSense automaticky
upravuje délku programu podle prádla
5.2 Přehled spotřebiče
1
2
8
3
9
4
5
11
12
6
10
7
1
2
3
4
5
6
7
Horní deska
Dávkovač pracího prostředku
Ovládací panel
Držadlo dveří
Typový štítek
Filtr vypouštěcího čerpadla
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
8
9
10
11
12
Vypouštěcí hadice
Připojení přívodní hadice
Napájecí kabel
Přepravní šrouby
Držák hadice
ČESKY
11
6. OVLÁDACÍ PANEL
6.1 Popis ovládacího panelu
3
2
1
4
5
11 10 9
12
1 Volič programu
2 Displej
3 Eco dotykové tlačítko
4 Úspora času dotykové tlačítko
5 Máchání dotykové tlačítko
• Extra máchání funkce
• Přeskočení prací fáze - Pouze
máchání
6 Start/Pauza dotykové tlačítko
7 Skvrny/Předpírka dotykové tlačítko
•
Skvrny funkce
6.2 Displej
•
8
7
6
Předpírka funkce
8 Odložený start dotykové tlačítko
9 Jemné+ dotykové tlačítko
10 Odstřeďování dotykové tlačítko
• Přeskočení fází - Pouze
vypouštění
• Přeskočení fází - Pouze
odstřeďování
11 Teplota dotykové tlačítko
12 Zap./Vyp. tlačítko
12
www.aeg.com
Ukazatel maximální náplně. Tento symbol
bliká během odhadování
délky programu (viz odstavec o „detekci náplně PROSENSE“).
Ukazatel odloženého startu.
Ukazatel zablokování dvířek.
Tento digitální ukazatel může zobrazovat:
•
Délku programu (např.
•
Čas odkladu (např.
•
Konec programu ( ).
•
Výstražný kód (např.
).
nebo
).
).
Ukazatele úspory energie. Ukazatel
pro bavlnu při 40 °C nebo 60 °C.
se zobrazí volbou programu
Ukazatel fáze praní: bliká během fáze předpírky a praní.
Ukazatel fáze máchání: bliká během fáze máchání.
Ukazatel
se zobrazí, když je zapnutá funkce Jemné+.
Ukazatel fáze odstřeďování a vypouštění. Bliká během fáze
odstřeďování a vypouštění.
Kontrolka dětské bezpečnostní pojistky.
Ukazatel úspory času.
Ukazatel teploty. Ukazatel
praní.
se zobrazí, když je nastavené studené
Ukazatel rychlosti odstřeďování.
Ukazatel zastavení máchání.
Ukazatel funkce Extra tichý.
7. VOLIČ A TLAČÍTKA
7.1 Zap./Vyp.
Stisknutím tohoto tlačítka na několik
málo sekund umožní zapnutí či vypnutí
spotřebiče. Při zapínání a vypínání
spotřebič zazní dvě různé melodie.
Jelikož funkce pohotovostního režimu
automaticky vypne spotřebič, aby snížila
spotřebu energie, v několika málo
případech můžete požadovat opětovné
zapnutí spotřebiče.
Pro více podrobností viz odstavec
Pohotovostní režim v kapitole Denní
používání.
ČESKY
7.2 Úvod
Funkce nejsou volitelné se
všemi pracími programy.
Zkontrolujte kompatibilitu
mezi funkcemi a pracími
programy v „Tabulce
programů“. Funkce se
mohou navzájem vylučovat,
kdy vám spotřebič nedovolí
současně nastavit
nekompatibilní funkce.
Dbejte na to, aby displej a
dotyková tlačítka byly vždy
čisté a suché.
•
Po zvolení pracího programu spotřebič
automaticky navrhne výchozí teplotu.
Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud
se na displeji nezobrazí požadovaná
teplota.
Když se na displeji zobrazí ukazatele
, spotřebič neohřívá vodu.
7.4 Odstřeďování
•
Když nastavíte program, spotřebič
automaticky nastaví maximální
povolenou rychlost odstřeďování.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka:
• Snížíte rychlost odstřeďování.
•
Na displeji se zobrazí
pouze rychlosti
odstřeďování dostupné
se zvoleným programem.
Zapnete funkci Zastavení máchání.
Konečné odstředění se neprovede.
Nedojde k vypuštění vody z
posledního máchání, aby se prádlo
nezmačkalo. Prací program skončí s
vodou v bubnu.
Na displeji se zobrazí ukazatel
.
Dvířka zůstanou zablokovaná a
buben se pravidelně otáčí, aby se
snížilo zmačkání prádla. Před
odblokováním dvířek je nutné vypustit
vodu.
Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza,
spotřebič provede odstřeďovací fázi a
vypustí vodu.
Spotřebič automaticky
vypustí vodu po přibližně
18 hodinách.
Zapnete funkci Extra tichý.
Průběžné a konečné odstřeďovací
fáze jsou potlačeny a program končí s
vodou v bubnu. To pomáhá snížit
zmačkání prádla.
Na displeji se zobrazí ukazatel .
Dvířka zůstanou zablokována. Buben
se otáčí pravidelně, aby se snížilo
zmačkání prádla. Před odblokováním
dvířek je nutné vypustit vodu.
Jelikož se jedná o velmi tichý
program, je vhodný k použití v
nočních hodinách, když jsou k
dispozici levnější tarify elektřiny. U
některých programů se máchání
provádějí s použitím většího množství
vody.
Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza,
spotřebič provede pouze vypouštěcí
fázi.
7.3 Teplota
a
13
Spotřebič automaticky
vypustí vodu po přibližně
18 hodinách.
Spusťte funkci Pouze vypouštění
(Přeskočení fáze praní, máchání a
odstředění): Pouze vypouštění.
Spotřebič provede pouze vypouštěcí
fázi zvoleného pracího programu.
Na displeji se zobrazí ukazatel
(studená), ukazatel
•
(bez
odstředění) a ukazatel .
Spusťte funkci Pouze odstředění
(Přeskočení fáze praní a máchání):
Pouze odstřeďování.
Než nastavíte tuto funkci,
zvolte pro oděvy vhodný
prací program. Spotřebič
provede ten nejvhodnější
odstřeďovací program
pro vaše oděvy (např. u
syntetických tkanin
nejprve zvolte prací
program Syntetika a poté
funkci Pouze
odstřeďování).
Spotřebič provede pouze
odstřeďovací fázi zvoleného pracího
programu.
14
www.aeg.com
Na displeji se zobrazí ukazatel
(studená), ukazatel fáze
odstřeďování.
a rychlost
7.5 Skvrny/Předpírka
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
zapnete jednu z těchto dvou funkcí.
délka prodlevy a spotřebič zahájí
odpočet.
7.8 Máchání
Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit
jednu z následujících funkcí:
•
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel.
•
Skvrny
Volbou této funkce přidáte k programu
fázi k odstranění skvrn, která
umožňuje praní silně zašpiněného
nebo poskvrněného prádla s
odstraňovačem skvrn.
Nalijte odstraňovač skvrn do komory
. Odstraňovač skvrn bude přidán
během příslušné fáze pracího
programu.
•
Tato funkce není k
dispozici u programů s
teplotou nižší než 40 °C.
Předpírka
Pomocí této funkce přidáte před fázi
praní fázi předpírky při 30 °C.
Tato funkce se doporučuje u silně
zašpiněného prádla, obzvláště
obsahuje-li písek, prach, bahno nebo
jiné pevné částice.
•
Funkce Extra máchání
Tato funkce přidá několik máchání
podle zvoleného pracího programu.
Tato funkce se používá pro osoby
alergické na zbytky pracího
prostředku a v oblastech s měkkou
vodou.
Tato funkce lehce
prodlouží délku
programu.
Přeskočení prací fáze - funkce Pouze
máchání
Spotřebič u zvoleného programu
provede pouze fázi máchání,
odstředění a vypouštění.
Rozsvítí se příslušná kontrolka nad
dotykovým tlačítkem.
7.9 Úspora času
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
•
Tato funkce může prodloužit
délku programu.
Je-li vaše prádlo normálně nebo lehce
zašpiněné, může být vhodné zkrátit
prací program. Jedním stisknutím
tohoto tlačítka zkrátíte délku
programu.
V případě menší náplně dvojím
stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
extra krátký program.
7.6 Jemné+
•
Nastavením funkce Jemné+ zajistíte
dokonalé dávkování aviváže a zlepšíte
měkkost prádla.
Na displeji se zobrazí ukazatel
Tato funkce lehce prodlouží
délku programu.
7.7 Odložený start
Díky této funkci můžete odložit spuštění
programu na příhodnější čas.
Opakovaným stisknutím tlačítka
nastavíte požadovanou prodlevu. Čas se
zvyšuje v krocích po 30 minutách až do
90 minut a po dvou hodinách až do 20
hodin.
.
7.10 Eco
Funkce Eco snižuje spotřebu energie a
zachovává dobré výsledky praní.
Tuto funkci nastavte u lehce či běžně
zašpiněného prádla praného při 30 °C
nebo vyšších teplotách.
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza se na
Spotřeba vody a energie může záviset
na různých okolnostech jako je tlak vody,
její tvrdost a teplota, okolní teplota, typ a
množství prádla, nastavené funkce,
rychlost odstřeďování a kolísání napětí v
elektrické síti. Na displeji se zobrazí
displeji zobrazí ukazatel
ukazatel
a zvolená
.
ČESKY
Pokud zvolíte program pro
bavlnu při 40 °C nebo 60 °C
a nejsou nastaveny žádné
další funkce, na displeji se
zobrazí ukazatel
;
toto jsou standardní
programy pro bavlnu,
nejúspornější programy ve
smyslu kombinované
spotřeby vody a energie.
15
7.11 Start/Pauza
Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte
nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte
probíhající program.
8. PROGRAMY
8.1 Tabulka programů
Prací programy
Program
Popis programu
Prací programy
Bavlna
Bílá a barevná bavlna. Normálně, silně a lehce zašpiněné.
Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na
energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010 progra‐
my Bavlna při 60 °C a Bavlna při 40 °C s funkcí
odpoví‐
dají „standardnímu 60°C programu pro bavlnu“ a „standardní‐
mu 40°C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější pro‐
gramy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při
praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty
uvedené pro zvolený program.
Syntetika
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně
zašpiněné.
Jemné prádlo
Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové
tkaniny vyžadující šetrnější praní. Normálně zašpiněné.
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné prádlo a
Vlna/Hedvábí
Antialergický
20 min. - 3 kg
ostatní prádlo označené symbolem ručního praní.1)
Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraňuje mikroorga‐
nismy pomocí prací fáze s teplotou udržovanou nad 60 °C po
několik minut. To pomáhá odstraňovat mikroby, bakterie, mi‐
kroorganismy a částice. Přidáním páry společně s další fází
máchání zajistíte řádné odstranění zbytků pracího prostředku a
pylů/alergenů, což je vhodné pro osoby s choulostivou a citli‐
vou pokožkou.
Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické
prádlo.
16
www.aeg.com
Program
Popis programu
Syntetické prádlo k šetrnému praní. Normálně a lehce za‐
Snadné žehlení
špiněné.2)
Péřová bunda
Speciální program pro jednu bundu z prachového peří, syn‐
tetickou deku, přikrývku, přehoz přes postel apod.
Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávko‐
vači pracího prostředku nejsou žádné zbytky
aviváže.
Outdoor
Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení,
plyšové tkaniny, voděodolné a prodyšné bundy, bundyblůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní ter‐
moizolací. Doporučená náplň prádla je 2 kg.
Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlast‐
ností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobic‐
kým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postu‐
pujte následovně:
•
•
Nasypte/nalijte prací prostředek do komory
.
Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých
•
vlastností tkanin do komory pro aviváž
Snižte náplň prádla na 1 kg.
.
Obnovení vodoodpudivých vlastností tkanin
můžete dále vylepšit sušením v bubnové su‐
šičce, když nastavíte sušicí program Outdoor
(je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o
konkrétní oděv bubnové sušení povoleno).
Denim
Džínové oblečení a žerzeje. Normálně zašpiněné. Tento pro‐
gram provede šetrnou fázi máchání, která je navržena pro dží‐
novinu, u které snižuje blednutí a nezpůsobuje usazování zbyt‐
ků pracího prostředků na vláknech.
1) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben
se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
2) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto programu je regulována a fáze praní a
odstředění je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání.
Teplota programu, maximální rychlost odstřeďování a maximální náplň
Program
Výchozí teplota
Teplotní rozsah
Referenční rychlost
odstřeďování
Rozsah otáček
odstředění
Maximální množ‐
ství prádla
Prací programy
Bavlna
40 °C
95 °C - studená
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
6 kg
ČESKY
Program
Výchozí teplota
Teplotní rozsah
Referenční rychlost
odstřeďování
Rozsah otáček
odstředění
Maximální množ‐
ství prádla
Syntetika
40 °C
60 °C - studená
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
3 kg
Jemné prádlo
30 °C
40 °C - studená
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
1 kg
Vlna/Hedvábí
40 °C
40 °C - studená
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
1 kg
Antialergický
60 °C
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
6 kg
20 min. - 3 kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
3 kg
Snadné žehlení
40 °C
60 °C - studená
800 ot/min
800 ot/min - 400
ot/min
2 kg
Péřová bunda
40 °C
60 °C - studená
800 ot/min
800 ot/min - 400
ot/min
2 kg
Outdoor
30 °C
40 °C - studená
1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
Denim
30 °C
40 °C - studená
800 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min
1) Prací program.
2) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.
2 kg1)
1 kg2)
2 kg
17
www.aeg.com
Snadné žehlení
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Extra tichý
■
■
■
Pouze vypouštění
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Skvrny2)
■
■
■
■
Předpírka
■
■
■
■
Extra máchání
■
■
■
■
■
Pouze máchání
■
■
■
■
■
■
Úspora času4)
■
■
■
Odložený start
■
■
■
Jemné+
■
■
■
Zastavení máchání
Pouze
odstřeďování1)
3)
Denim
20 min. - 3 kg
■
Outdoor
Antialergický
■
Péřová bunda
Jemné prádlo
■
Odstřeďování
Vlna/Hedvábí
Syntetika
Kombinace programů a funkcí
Bavlna
18
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Než nastavíte tuto funkci, zvolte pro oděvy vhodný prací program. Spotřebič provede ten nejvhodnější
odstřeďovací program pro vaše oděvy (např. u syntetických tkanin nejprve zvolte prací program Synteti‐
ka a poté funkci Pouze odstřeďování).
2) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.
3) Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 30 °C.
4) Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně
naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.
ČESKY
19
8.2 Woolmark Apparel Care - Modrá
Prací program pro vlnu u této pračky schválila
společnost Woolmark pro praní vlněných odě‐
vů určených pro ruční praní za podmínky, že
tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrob‐
ce této pračky. Pokyny k sušení a další péči o
prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1459
Symbol Woolmark představuje v mnoha ze‐
mích certifikační známku.
9. NASTAVENÍ
9.1 Úvod
Chcete-li stisknout
kombinaci tlačítek,
nenaklánějte prsty směrem
dolů. Senzory pod tlačítky
jsou citlivé a mohly by
narušit vaši volbu.
9.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím tlačítek Skvrny/
Předpírka a Odstřeďování, dokud se
•
Zapnete spotřebič (speciální krátká
znělka).
• Vypnete spotřebič (speciální krátká
znělka).
• Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).
• Provedete špatnou volbu (tři krátké
zvuky).
• Program je dokončen (cca
dvouminutový sled zvuků).
• Spotřebič má poruchu (cca
pětiminutový sled krátkých zvuků).
Chcete-li vypnout či zapnout zvukovou
signalizaci při dokončení programu,
stiskněte současně na šest sekund
tlačítka Skvrny/Předpírka a Odložený
start.
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
na ukazatel
nezobrazí nebo
nezhasne na displeji.
Tuto funkci lze zapnout:
•
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza:
všechna tlačítka i volič programů jsou
vypnutá (kromě tlačítka Zap./Vyp.).
• Před stisknutím tlačítka Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.
Spotřebič uchovává volbu této funkce po
jeho vypnutí.
9.3 Zvuková signalizace
Tento spotřebič je vybavena různou
zvukovou signalizací, která zazní, když:
9.4 Trvalé extra máchání
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím tlačítek
Máchání a Skvrny/Předpírka, dokud
se kontrolka tlačítka Extra máchání
nerozsvítí nebo nezhasne.
20
www.aeg.com
10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, že je k dispozici
elektrické napájení a vodovodní
kohoutek je otevřený.
2. Nalijte dva litry vody do přihrádky pro
prací prostředek označené 2.
Zapnete tak vypouštěcí systém.
3. Nalijte menší množství pracího
prostředku do přihrádky označené 2.
4. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla
v bubnu.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
POZOR!
Ujistěte se, že mezi
těsněním a dvířky nezůstane
žádné prádlo. Hrozí
nebezpečí úniku vody nebo
poškození prádla.
11.1 Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na
několik sekund zapněte spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál (je-li
zapnutý). Volič programů se automaticky
nastaví na program pro bavlnu.
Na displeji se zobrazí maximální náplň,
výchozí teplota, maximální rychlost
odstřeďování, ukazatele fází programu a
délka programu.
11.3 Použití pracího
prostředku a přísad
1. Odměřte prací prostředek a aviváž.
2. Vložte prací prostředek a aviváž do
příslušných komor.
3. Opatrně zavřete zásuvku pracího
prostředku
2
1
11.2 Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
4. Dvířka dobře zavřete.
POZOR!
Používejte pouze prací
prostředky určené k použití v
pračkách.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení pracích
prostředků.
ČESKY
1
Komora na prací prostředek pro
fázi předpírky nebo program na‐
máčení (je-li k dispozici). Prací
prostředek pro předpírku a na‐
máčení přidejte před spuštěním
programu.
2
Komora na prací prostředek fá‐
ze praní. Pokud používáte teku‐
tý prací prostředek, odměřte jej
okamžitě před spuštěním pro‐
gramu.
Komora na tekuté přísady (avi‐
váž, škrob). Produkt vložte do
komory před spuštěním progra‐
mu.
V případě potřeby po pracím programu
odstraňte z dávkovače zbytky pracího
prostředku.
B
C
MAX
2
•
2
1
2. Chcete-li použít rovněž tekutý
prací prostředek/přísady nebo
bělicí prostředek: Vytáhněte
rozdělovač pracího prostředku z
polohy A a vložte ho do polohy B.
1
Poloha B rozdělovače pracího
prostředku je určena pro práškový
prací prostředek v zadní přihrádce a
pro tekutý prací prostředek/přísady
nebo bělicí prostředek v přední
přihrádce.
3. Chcete-li použít pouze tekutý prací
prostředek: Vložte rozdělovač
pracího prostředku do polohy C.
1. Dávkovač pracích prostředků
vytáhněte. Poloha A rozdělovače
pracího prostředku je určena pro
práškový prací prostředek
(nastavení z výroby).
MAX
MAX
2
11.4 Změna polohy
rozdělovače pracího
prostředku
A
21
1
Nepoužívejte gelové nebo husté
tekuté prací prostředky.
• Nepřesahujte maximální dávku
tekutého pracího prostředku.
• Nenastavujte fázi předpírky.
• Nepoužívejte funkci odloženého
startu.
4. Odměřte prací prostředek a aviváž a
dávkovač pracího prostředku
důkladně zavřete.
22
www.aeg.com
Ujistěte se, že rozdělovač pracího
prostředku je zasunut správně a při
zasunutí zásuvky nepřekáží.
11.5 Nastavení programu
1. Pootočte voličem programů na volbu
požadovaného pracího programu.
Rozsvítí se příslušný ukazatel
programu.
Ukazatel tlačítka Start/Pauza bliká.
Na displeji se zobrazí maximální
deklarovaná náplň programu, výchozí
teplota, maximální rychlost odstřeďování,
ukazatele prací fáze (když jsou
dostupné) a informační délka programu.
2. Změnu teploty nebo rychlosti
odstřeďování provedete stisknutím
příslušných tlačítek.
3. V případě potřeby nastavte jednu či
více funkcí stisknutím příslušných
tlačítek. Na displeji se zobrazí
příslušné ukazatele a poskytované
údaje se změní odpovídajícím
způsobem.
V případě, že určitá volba
není možná, nezobrazí se
žádný ukazatel a zazní
zvukový signál.
11.6 Spuštění programu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušný ukazatel přestane blikat a
trvale se zobrazuje.
Na displeji začne blikat ukazatel
probíhající fáze.
Program se spustí a dvířka se zablokují.
Na displeji se zobrazí ukazatel
.
Před naplněním spotřebiče
vodou může krátce pracovat
vypouštěcí čerpadlo.
11.7 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
Zobrazí se ukazatel
.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
Po dokončení odpočtu se spustí
nastavený program.
Na konci odpočtu se spustí
úprava délky programu
PROSENSE.
Zrušení odloženého startu po
spuštění odpočtu
Zrušení odloženého startu:
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavte chod spotřebiče.
Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí .
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/
Pauza program okamžitě spustíte.
Změna odloženého startu po
spuštění odpočtu
Změna odloženého startu:
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavte chod spotřebiče.
Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/
Pauza spustíte nový odpočet.
11.8 Detekce náplně
ProSense
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza:
bliká.
1. Ukazatel
2. Funkce ProSense spustí detekci
náplně prádla a vypočítá reálnou
délku programu. Ukazatel
a
časové tečky blikají.
3. Po asi 15 minutách se na displeji
zobrazí nová délka programu:
ukazatel
se přestane zobrazovat
a časové tečky přestanou blikat.
Spotřebič automaticky upravuje délku
programu podle náplně, aby bylo
dosaženo skvělých výsledků praní za
co nejkratší možnou dobu. Délka
programu se může zvýšit nebo snížit.
ČESKY
11.12 Otevření dvířek Vložení oblečení
Detekce ProSense se
provádí pouze u kompletních
pracích programů (bez
navolení přeskočených fází).
11.9 Ukazatele fáze programů
Když se spustí program, ukazatel
probíhající fáze bliká a ukazatele další
fáze jsou trvale zobrazené.
Zatímco probíhá program nebo odpočet
odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou
zablokovaná.
Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu příliš vysoká
anebo se buben stále otáčí,
nelze dvířka otevřít.
Např.: probíhá fáze praní či předpírky:
.
Když se fáze dokončí, příslušný ukazatel
přestane blikat a zůstane trvale
zobrazený. Začne blikat ukazatel další
fáze.
Např.: probíhá fáze máchání:
.
11.10 Přerušení programu a
změna funkcí
Při spuštěném programu můžete změnit
pouze určité funkce:
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Změňte funkce. Údaje poskytované
na displeji se změní odpovídajícím
způsobem.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Prací program bude pokračovat.
11.11 Zrušení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. zrušíte
program a vypnete spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.
opětovně zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.
Pokud již byla provedena
fáze ProSense a již
započalo napouštění vody,
nový program se spustí bez
zopakování fáze
ProSense. Voda a prací
prostředek nebudou
vypuštěny, aby se zabránilo
plýtvání.
23
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě
potřeby vložte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Program nebo odpočet odloženého
startu bude pokračovat.
11.13 Konec programu
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvuková
signalizace (pokud je zapnutá).
Na displeji se všechny ukazatele prací
fáze ustálí a oblast času začne
zobrazovat .
Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.
Dvířka se odblokují a ukazatel
zhasne.
1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. vypněte
spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
2.
3.
4.
5.
Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový program.
Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
Nechte dvířka a zásuvku dávkovače
pracího prostředku lehce otevřené,
abyste zabránili vzniku plísní a
nepříjemných pachů.
Zavřete vodovodní kohoutek.
24
www.aeg.com
11.14 Vypouštění vody po
dokončení programu
4. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na
několik sekund vypněte spotřebič.
Spotřebič každopádně
automaticky vypustí vodu po
přibližně 18 hodinách.
Pokud jste zvolili program nebo funkci,
která nevypustí vodu z posledního
máchání, program se dokončí, ale:
•
ukazatel funkce
nebo
a
ukazatel zablokovaných dvířek
•
•
•
11.15 Funkce pohotovostního
režimu
Na displeji se zobrazí ukazatel ,
.
Ukazatel probíhající fáze
bliká.
Buben se stále pravidelně otáčí, aby
se zabránilo zmačkání prádla.
Dvířka zůstanou zablokována.
Před otevřením dvířek je nutné
vypustit vodu:
1. V případě potřeby stiskněte tlačítko
Odstřeďování, abyste snížili rychlost
odstřeďování navrženou
spotřebičem.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza:
•
, spotřebič
Pokud jste nastavili
vypustí vodu a odstředí prádlo.
•
Pokud jste nastavili
pouze vypustí vodu.
Ukazatel funkce
nebo
Funkce pohotovostního režimu spotřebič
automaticky vypne za účelem snížení
spotřeby energie, když:
•
•
, spotřebič
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.
opětovně zapnete spotřebič.
Po pěti minutách od konce pracího
programu
Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.
opětovně zapnete spotřebič.
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.
Otočením voliče programu nastavte
nový program.
Pokud jste nastavili program
nebo funkci, která končí s
vodou v bubnu, funkce
pohotovostního režimu
nevypne spotřebič a
nepřipomene vám, abyste
vypustili vodu.
zhasne,
zatímco ukazatel
zabliká a poté
zhasne.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek
můžete dvířka otevřít.
12. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Vkládání náplně prádla
•
•
•
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
několika prvních praních prali
odděleně.
•
•
•
•
•
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
Odolné skvrny předem ošetřete.
Silně zašpiněné skvrny vyperte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
U záclon postupujte opatrně.
Odstraňte háčky a záclony vložte do
pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Neperte nezaobroubené prádlo nebo
prádlo, které se zatrhává. Při praní
malých nebo jemných kusů prádla
používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty,
tkaničky, tkanice apod.).
ČESKY
•
•
•
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování, což vede k
nadměrným vibracím. Pokud k tomu
dojde:
a. přerušte program a otevřete
dvířka (viz kapitola „Denní
používání“);
b. ručně rozložte prádlo
rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
c. stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Odstřeďovací fáze bude
pokračovat.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a
jakékoli jiné volné prvky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
•
•
•
•
25
dezinfekci prádla použijte nejlépe
práškové prací prostředky
obsahující bělidlo.
– tekuté prací prostředky,
přednostně pro prací programy s
nízkou prací teplotou (max. 60
°C), pro všechny druhy tkanin
nebo speciální prací prostředky
pouze pro vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte větší než doporučené
množství pracího prostředku.
Řiďte se pokyny na balení pracích
prostředků a ostatních přísad, aniž
byste překročili vyznačené maximální
množství (
).
Používejte doporučené prací
prostředky odpovídající druhu a barvě
tkanin, teplotě pracího programu a
míře zašpinění.
12.4 Ekologické rady
•
•
12.2 Odolné skvrny
•
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
•
Takovéto skvrny doporučujeme předem
ošetřit před vložením příslušných kusů
prádla do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
12.3 Prací prostředky a
ostatní přípravky
•
Používejte výhradně prací prostředky
a ostatní přípravky určené speciálně
pro pračky:
– práškové prací prostředky pro
všechny druhy tkanin, s výjimkou
jemných tkanin. Pro bílé prádlo a
Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí
programu bez předpírky.
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
Když předem ošetříte skvrny nebo
použijete odstraňovač skvrn, nastavte
program s nízkou teplotou.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu. Viz „Tvrdost vody“.
12.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat změkčovač vody určený pro
pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství
změkčovače vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
26
www.aeg.com
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného
mycího prostředku a vlažné vody.
Všechny plochy důkladně osušte.
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
spotřebiče pravidelně provádějte
údržbové praní (alespoň jednou
měsíčně):
1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
2. Spusťte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou a malým množstvím
pracího prostředku.
13.4 Těsnění dvířek
POZOR!
Kovové plochy nečistěte
pomocí prostředků na bázi
chlóru.
13.2 Odstraňování vodního
kamene
Pokud je tvrdost vody ve
vaší oblasti vysoká či
střední, doporučujeme
používat odvápňovací
prostředek určený pro
pračky.
Pravidelně kontrolujte usazování vodního
kamene v bubnu.
Běžné prací prostředky již obsahují
přípravky na změkčování vody, přesto
však doporučujeme občas spustit
program s prázdným bubnem a
přípravkem na odstraňování vodního
kamene.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
13.3 Údržbové praní
Opakované a dlouhodobé používání
nízkoteplotních programů může způsobit
usazování pracího prostředku, zbytků
vláken či bakteriální růst uvnitř bubnu a
vany. To může vést ke vzniku
nepříjemných zápachů a plísní.
K eliminaci těchto nánosů a
hygienickému vyčištění vnitřních částí
Pravidelně kontrolujte těsnění a
odstraňte všechny předměty zachycené
uvnitř.
13.5 Čištění bubnu
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nežádoucí usazeniny.
V bubnu se může usazovat rez z
rezavých částic v prací vodě nebo z
vodovodního kohoutku obsahujících
železo.
Vyčistěte buben pomocí speciálního
přípravku na nerezovou ocel.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
Při čištění bubnu
nepoužívejte kyselé
odvápňovací prostředky,
drsné čisticí prostředky
obsahující chlor, železné
nebo ocel.
K důkladnému vyčištění:
1. Vyčistěte buben pomocí speciálního
přípravku na nerezovou ocel.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
ČESKY
2. Spusťte krátký program pro bavlnu s
vysokou teplotou při prázdném
bubnu a s malým množstvím pracího
prostředku nebo spusťte program
Čištění pračky, je-li k dispozici.
27
3. Ujistěte se, že jste z horní a dolní
části výklenku odstranili veškeré
zbytky pracího prostředku. K
vyčištění výklenku použijte malý
kartáč.
13.6 Čištění dávkovače
pracího prostředku
Abyste zabránili možnému usazování
suchého pracího prostředku nebo
chuchvalců aviváže či tvorbě plísní v
zásuvce pracího prostředku, jednou za
čas proveďte následující čištění:
1. Otevřete zásuvku. Zatlačte západku
směrem dolů podle vyobrazení a
zásuvku vytáhněte.
4. Zasuňte zásuvku na prací prostředky
do vodicích kolejniček a zavřete ji.
Spusťte program máchání bez prádla
v bubnu.
2. Odstraňte horní část komory na
přísady, abyste usnadnili čištění, a
vypláchněte ji pod tekoucí teplou
vodou, abyste odstranili jakékoliv
stopy nahromaděného pracího
prostředku. Po vyčištění vraťte horní
část na místo.
13.7 Čištění vypouštěcího čerpadla
Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.
Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:
•
Spotřebič nevypouští vodu.
28
www.aeg.com
•
•
Buben se neotáčí.
Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
•
Na displeji se zobrazí výstražný kód
VAROVÁNÍ!
• Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
• Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje.
• Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud
voda nevychladne.
• Opakovaným zavíráním a otvíráním ventilu opakujte krok 3, dokud
nepřestane vytékat voda.
Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.
K vyčištění čerpadla postupujte následovně:
1.
2.
3.
4.
1
5.
2
6.
ČESKY
7.
29
8.
2
1
9.
10.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se neotáčí,
obraťte se na autorizované servisní středisko. Ujistěte se také, že jste filtr
správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět
aktivovat:
1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.
13.8 Čištění přívodní hadice a
filtru přívodního ventilu
Doporučuje se občas čistit filtry přívodní
hadice a ventilu, abyste odstranili časem
usazené nánosy:
1. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku
a vyčistěte filtr.
1
2
3
2. Odstraňte přívodní hadici ze
spotřebiče povolením kruhové
matice.
30
www.aeg.com
13.9 Nouzové vypouštění
Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu,
proveďte postup popsaný v odstavci
„Čištění vypouštěcího filtru“. Je-li to
nutné, čerpadlo vyčistěte.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového
vypouštění, je nutné vypouštěcí systém
opět aktivovat:
3. Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně
spotřebiče zubním kartáčkem.
1. Do komory pro hlavní praní
dávkovače pracího prostředku nalijte
dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění
vody.
13.10 Opatření proti vlivu
mrazu
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout na hodnoty kolem
0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní
hadice a vypouštěcího čerpadla.
4. Když zapojujete hadici k zadní straně
spotřebiče, otočte ji doleva nebo
doprava (nikoliv do svislé polohy) dle
umístění vašeho vodovodního
kohoutku.
45°
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
VAROVÁNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
20°
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
14.1 Úvod
Spotřebič nezačne pracovat nebo se
během provozu zastavuje.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
U závažných problémů zazní zvuková
signalizace, na displeji se zobrazí
výstražný kód a tlačítko Start/Pauza
může začít nepřetržitě blikat:
ČESKY
•
•
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou.
Znovu zapněte spotřebič stisknutím
tlačítka Start/Pauza. Po pěti
sekundách se odblokují dvířka.
- Spotřebič nevypouští vodu.
- Dvířka spotřebiče jsou
otevřená nebo nejsou správně
zavřená. Zkontrolujte dvířka!
Je-li spotřebič přeplněný,
vyjměte z bubnu některé
kusy prádla nebo držte
dvířka dovřená a
současně stiskněte
tlačítko Start/Pauza,
•
- Napájení ze sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
•
- Chyba v komunikaci mezi
elektronickými prvky spotřebiče.
Spotřebič vypněte a znovu zapněte.
Program se nedokončil správně nebo
se spotřebič vypnul příliš brzy. Pokud
se výstražný kód na displeji zobrazí
znovu, kontaktujte autorizované
servisní středisko.
VAROVÁNÍ!
Před každou kontrolou
spotřebič vypněte.
dokud ukazatel
nepřestane blikat (viz
obrázek níže).
14.2 Možné závady
Problém
Nespustil se program.
Možné řešení
•
•
•
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
•
•
Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza
.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte
do konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je za‐
pnutá.
Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.
•
•
31
32
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
•
•
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
•
•
•
•
Spotřebič se naplní vo‐
•
dou a okamžitě se vypus‐
tí.
•
•
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
•
•
•
•
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
•
•
•
•
Na podlaze je voda.
•
•
•
Nelze otevřít dvířka
spotřebiče.
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohled‐
ně těchto informací se obraťte na místní vodárenský pod‐
nik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá, poškozená či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není
ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Ha‐
dice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instala‐
ci“.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program
bez vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou ve vaně.
Nastavte program odstřeďování.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvá‐
žením.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neu‐
niká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškoze‐
ná.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve
správném množství.
Ujistěte se, že byl zvolen prací program, který končí s vo‐
dou v bubnu.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v
bubnu voda.
Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.
Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče.
Kontaktujte autorizované servisní středisko.
ČESKY
Problém
33
Možné řešení
•
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k
instalaci“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš ma‐
lou náplň.
Spotřebič vydává nezvy‐
klý hluk a vibruje.
•
Délka programu se zvy‐
šuje či snižuje během
provádění programu.
•
Systém ProSense dokáže upravit délku programu na zákla‐
dě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně systému
ProSense“ v kapitole „Denní používání“.
•
•
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí spe‐
ciálního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Neuspokojivé výsledky
praní.
•
•
•
Příliš mnoho pěny v bub‐ •
nu během pracího pro‐
gramu.
Snižte množství pracího prostředku.
Po pracím programu jsou •
v zásuvce dávkovače
nějaké zbytky pracího
•
prostředku.
Ujistěte se, že je rozdělovač pracího prostředku ve správné
poloze.
Ujistěte se, že jste použili dávkovač pracího prostředku v
souladu s pokyny v tomto návodu k použití.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
15. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za použití
příslušných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množ‐
ství a typ prádla a teplota prostředí. Na délku pracího programu může
mít vliv také tlak vody, síťové napětí a teplota přiváděné vody.
Technické údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení s cílem
zlepšování kvality výrobku.
Během pracího programu může technologie ProSense upravovat délku
a hodnoty spotřeby. Pro více podrobností viz odstavec „Detekce náplně
ProSense“ v kapitole „Denní používání“.
34
www.aeg.com
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (li‐
try)
Přibližná Zbytková
délka pro‐ vlhkost
gramu
(%)1)
(minuty)
Bavlna 60 °C
6
1.41
73
210
53
Bavlna 40 °C
6
0.86
74
180
53
Syntetika 40 °C
3
0.70
66
135
35
Jemné prádlo 40 °C
1
0.52
42
55
35
Vlna/Hedvábí 30 °C
1
0.20
39
70
30
6
0.76
47
215
53
3
0.54
41
185
53
3
0.46
41
175
53
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60°C program pro
bavlnu
Standardní 60°C program pro
bavlnu
Standardní 40°C program pro
bavlnu
1) Na konci odstřeďovací fáze.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.30
0.30
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se
provádí směrnice 2009/125/ES.
16. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
595 mm / 850 mm / 380 mm / 420
mm
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
230 V
2000 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
Tlak přívodu vody
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Přívod vody 1)
Minimální
Maximální
Studená voda
ČESKY
Maximální množství
prádla
Bavlna
35
6 kg
Třída energetické účinnosti
A+++
Rychlost odstřeďování
1151 ot/min
Maximální rychlost
odstřeďování
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4'' závitem.
17. STRUČNÝ PŘEHLED
17.1 Denní používání
1
2
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Otevřete vodovodní kohoutek.
Vložte prádlo.
Nasypte nebo nalijte prací prostředek a
další prostředky do příslušné komory v
dávkovači.
programů na volbu požadovaného
programu.
2. Pomocí příslušných dotykových
tlačítek nastavte požadované funkce.
3. Program spustíte stisknutím tlačítka
.
Start/Pauza
Na konci programu vyjměte prádlo.
1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. zapněte
spotřebič. Pootočte voličem
17.2 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla
1
2
3
1
Filtr čistěte pravidelně a zejména pak
tehdy, když se na displeji zobrazí
výstražný kód
.
2
36
www.aeg.com
17.3 Programy
Programy
Náplň
Popis spotřebiče
Bavlna
6 kg
Bílá a barevná bavlna.
Syntetika
3 kg
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Jemné prádlo
1 kg
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza,
polyester.
1 kg
Vlna vhodná ke praní v pračce, ručně praná
vlna a jemné kusy prádla.
Antialergický
6 kg
Bílé bavlněné prádlo. Tento program pomáhá
odstraňovat mikroby a bakterie.
20 min. - 3 kg
3 kg
Syntetické a směsové tkaniny. Lehce zašpiněné
prádlo a oblečení k osvěžení.
Snadné žehlení
2 kg
Syntetické prádlo k šetrnému praní.
Péřová bunda
2 kg
Jedna syntetická deka, oděvy s vycpávkami,
lůžkoviny, bundy z prachového peří.
Vlna/Hedvábí
Outdoor
Denim
2 kg 1)
1 kg 2)
2 kg
Moderní venkovní sportovní oblečení.
Džínové oblečení a žerzeje.
1) Prací program.
2) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.
18. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S
NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017
List s údaji o výrobku
Ochranná známka
Model
Jmenovitá kapacita v kg
AEG
L6SE26SC, PNC914341104
6
Třída energetické účinnosti
A+++
Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standard‐
ních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60
°C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v reži‐
mech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba
energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
137,0
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro
praní při 60 °C s celou náplní v kWh
0.76
ČESKY
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro
praní při 60 °C s poloviční náplní v kWh
0.54
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu pro
praní při 40 °C s poloviční náplní v kWh
0.46
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve W
0,30
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu
ve W
0,30
Spotřeba vody v litrech za rok na základě 220 standard‐
ních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60
°C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba
vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
9999
Třída účinnosti sušení odstřeďováním na stupnici od G
(nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)
Maximální otáčky odstřeďování v rpm
37
B
1151
Zbývající vlhkost v%
53
„Standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C“ a
„standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C“ jsou
standardní prací programy, na které se vztahují informa‐
ce uvedené na štítku a v informačním listu. Tyto progra‐
my jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněné‐
ho prádla a jedná se o nejúčinnější programy z hlediska
kombinované spotřeby energie a vody.
-
Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 60
°C s celou náplní v minutách
215
Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 60
°C s poloviční náplní v minutách
185
Trvání standardního programu pro bavlnu při praní při 40
°C s poloviční náplní v minutách
175
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v minutách
5
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) při praní
49
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) při
odstřeďování
73
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se
provádí směrnice 2009/125/ES.
19. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
38
www.aeg.com
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
39
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 40
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................41
3. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 43
4. PRÍSLUŠENSTVO.............................................................................................. 47
5. POPIS VÝROBKU...............................................................................................47
6. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 48
7. VOLIČE A TLAČIDLÁ......................................................................................... 50
8. PROGRAMY....................................................................................................... 52
9. NASTAVENIA..................................................................................................... 56
10. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................ 57
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 57
12. TIPY A RADY....................................................................................................62
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 63
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................68
15. SPOTREBA.......................................................................................................71
16. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................72
17. RÝCHLY SPRIEVODCA...................................................................................73
18. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA NARIADENIA EÚ 1369/2017....... 74
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
40
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.
Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim
zvieratám, aby sa k nim priblížili.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
SLOVENSKY
41
kuchynky pre zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
– pre klientov v hoteloch, moteloch, nocľahoch s
raňajkami a inom obytnom prostredí,
– spoločné priestory v bytových blokoch alebo
samoobslužných práčovniach.
Neprekračujte maximálnu náplň 6 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky
musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 8 bar
(0,8 MPa).
Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť
zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou
podlahy.
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových
súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným
strediskom.
Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
Inštalácia musí byť v súlade
s príslušnými nariadeniami v
danej krajine.
•
•
Odstráňte všetky časti obalu a
prepravné skrutky vrátane gumeného
puzdra s plastovou rozpernou
vložkou.
Prepravné skrutky uschovajte na
bezpečnom mieste. V prípade
budúceho presunu spotrebiča ich
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
budete musieť opäť naskrutkovať,
aby ste zablokovaním bubna zabránili
vnútornému poškodeniu.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde môže
byt teplota nižšia ako 0 °C alebo kde
je spotrebič vystavený
poveternostným vplyvom.
Podlaha, kde má byť spotrebič
umiestnený, musí byť rovná, stabilná,
čistá a odolná voči vyššej teplote.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
Po umiestnení spotrebiča do konečnej
trvalej polohy skontrolujte pomocou
vodováhy, či je vo vodorovnej polohe.
Ak nie je vo vodorovnej polohe,
zvýšte alebo znížte nožičky podľa
potreby.
Spotrebič neinštalujte priamo nad
odtok v podlahe.
Spotrebič nepostrekujte vodou a
nevystavujte ho nadmernej vlhkosti.
Spotrebič neinštalujte tam, kde
dvierka spotrebiča nemožno úplne
otvoriť.
Pod spotrebič nedávajte zatvorenú
nádobu na zachytávanie eventuálne
unikajúcej vody. Informácie o
povolenom príslušenstve vám
poskytne autorizované servisné
stredisko.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
•
•
•
•
•
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani jeho zástrčky
mokrými rukami.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
•
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
Ak je prívodná hadica príliš krátka,
nepoužívajte predlžovaciu hadicu.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko a požiadajte o výmenu
prívodnej hadice.
Pri rozbaľovaní spotrebiča môže dôjsť
k vytečeniu vody z odtokovej hadice.
Je to spôsobené použitím vody pri
testovaní spotrebičov v továrni.
Odtokovú hadicu môžete predĺžiť na
dĺžku max. 400 cm. Ak potrebujete inú
odtokovú hadicu, prípadne ju chcete
predĺžiť, obráťte na autorizované
servisné stredisko.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k vodovodnému kohútiku.
SLOVENSKY
2.4 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, zásahu
elektrickým prúdom, požiaru,
popálenín alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale umývacieho prostriedku.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Neperte tkaniny silne znečistené
olejom, mastnotou alebo inými
mastnými látkami. Môže dôjsť k
poškodeniu gumených dielov práčky.
Takúto bielizeň pre praním v práčke
predperte v rukách.
Počas spusteného programu sa
nedotýkajte skla dvierok. Sklo môže
byť horúce.
Uistite sa, že ste z bielizne odstránili
všetky kovové predmety.
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete
a prívodu vody.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v bubne.
Spotrebič zlikvidujte v súlade s
miestnymi požiadavkami na
recykláciu elektrických a
elektronických spotrebičov (WEEE).
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Rozbalenie
1. Odstráňte vonkajšiu fóliu. V prípade
potreby použite nôž.
3. Dvierka otvorte. Z bubna vyberte
všetky predmety.
Montage
Achtung!
Sicherhei
Montagea
inweise
Sie
Instruction
information
in
the
Installati
vor
Warning!
in Beginn
the
der
safety on
Gebrauchsa
der
Instructio
Installation
informatio
nweisung.
n
die
n
in
the
User
Manual.
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
in
the
nweisung.
die
User
Manual.
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
in
the
nweisung.
die
User
Manual.
Sie ng
e vor
in Beginn
der
Gebrauch
der
Installatio
sanweisu
n
die
ng.
Manual.
User
inweise
Sie
Instruction
information
inweise
Sie
Instruction
information
anweisu
Lesen
tshinweis
Achtung!
Sicherheitsh
nweisung
Lesen
Installation
Warning!
the
safety
Montagea
Achtung!
Sicherheitsh
nweisung
Lesen
Installation
Warning!
the
safety
Montagea
Achtung!
Sicherheitsh
nweisung
Lesen
Installation
Warning!
the
safety
2. Odstráňte kartónový vrch a
polystyrénový obal.
43
44
www.aeg.com
4. Jeden z polystyrénových obalových
prvkov položte na podlahu za
spotrebič. Opatrne položte spotrebič
na jeho zadnú stranu.
2
1
8. Do otvorov založte plastové kryty,
ktoré nájdete v sáčku s návodom na
použitie.
5. Odstráňte dolnú polystyrénovú
ochranu.
1
2
6. Spotrebič vráťte späť do vzpriamenej
polohy. Napájací kábel a odtokovú
hadicu uvoľnite z držiaka.
Odporúčame, aby ste si
obaly a prepravné skrutky
odložili pre prípady, keď
budete spotrebič
premiestňovať.
3.2 Umiestnenie a vyrovnanie
do vodorovnej polohy
Správne upravte spotrebič, aby ste
predišli vibráciám, hluku a pohybu
spotrebiča počas prevádzky.
VAROVANIE!
Môže dôjsť k vytečeniu
vody z odtokovej hadice.
Je to spôsobené
testovaním práčky v
továrni.
7. Odstráňte štyri prepravné skrutky a
vytiahnite plastové rozpery.
x4
SLOVENSKY
45
1. Spotrebič nainštalujte na plochú a
tvrdú podlahu. Spotrebič musí byť vo
vodorovnej polohe a stabilný. Uistite
sa, že sa spotrebič nedotýka steny
ani iných jednotiek a že je dostatočná
cirkulácia vzduchu pod spotrebičom.
2. Úroveň nastavte uvoľnením alebo
utiahnutím nožičiek. Všetky nožičky
musia stáť pevne na podlahe.
VAROVANIE!
Spotrebič
nevyrovnávajte
podložením kartónu,
drevených blokov alebo
podobných materiálov
pod nožičky spotrebiča.
3.3 Prívodná hadica
1. Pripojte prívodnú hadicu na zadnú
stranu spotrebiča.
2. Umiestnite ju doľava alebo doprava,
v závislosti od polohy vodovodného
kohútika.
45º
20º
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že z prípojok
neuniká voda.
Ak je prívodná hadica príliš
krátka, nepoužívajte
predlžovaciu hadicu. Obráťte
sa na servisné stredisko a
požiadajte o výmenu
prívodnej hadice.
3.4 Vypúšťanie vody
Priamo do odtokového potrubia vo výške
aspoň 600 mm a najviac 1 000 mm.
Odtokovú hadicu môžete
predĺžiť na dĺžku max. 4 000
mm. Ak potrebujete inú
odtokovú hadicu, prípadne ju
chcete predĺžiť, obráťte na
autorizované servisné
stredisko.
Odtokovú hadicu je možné pripojiť
viacerými spôsobmi:
1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a
hadicu umiestnite do plastového
držiaka.
Uistite sa, že prívodná
hadica nie je vo vertikálnej
polohe.
3. V prípade potreby, uvoľnite kruhovú
maticu a nastavte správnu polohu.
4. Prívodnú hadicu pripojte k
vodovodnému kohútiku so studenou
vodou s 3/4" závitom.
46
www.aeg.com
2. Na hrane umývadla – upevnite držiak
o vodovodný kohútik alebo na stenu.
Uistite sa, že plastový
držiak je počas
vypúšťania spotrebiča
nehybný a že koniec
odtokovej hadice nie je
ponorený vo vode. Môže
dôjsť k návratu špinavej
vody do spotrebiča.
3. Ak vyzerá koniec odtokovej hadice
takto (pozrite si obrázok), môžete ho
zatlačiť priamo do odtokového
potrubia.
4. Na stúpacie potrubie s vetracím
otvorom – vložte odtokové potrubie
priamo na výpustnú hadicu. Pozrite si
príslušný obrázok.
Koniec odtokovej hadice
musí byť vždy
odvetraný, t. j. vnútorný
priemer odtokového
potrubia (min. 38 mm –
min. 1,5") musí byť väčší
ako vonkajší priemer
odtokovej hadice.
5. Bez plastového držiaka hadice, do
sifónu umývadla – Odtokovú hadicu
pripojte k prípojke sifónu a utiahnite
svorkou. Pozrite si príslušný obrázok.
Uistite sa, že odtoková hadica
vytvára slučku, aby sa čiastočky
nedostali z umývadla do spotrebiča.
6. Hadicu umiestnite priamo do
zabudovaného odtokového potrubia
v stene miestnosti, hadicu treba
prichytiť svorkou.
SLOVENSKY
47
4. PRÍSLUŠENSTVO
4.1 Dostupné na
www.aeg.com/shop alebo u
autorizovaného predajcu
Zachovanie bezpečnostných
štandardov spotrebiča zaručí
iba vhodné príslušenstvo
schválené spoločnosťou
AEG. Pri použití
neschválených dielov
zanikajú akékoľvek nároky
na reklamácie.
4.2 Súprava upevňovacích
doštičiek
Ak spotrebič inštalujete na podstavec,
zaistite spotrebič upevňovacími
doštičkami.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
5. POPIS VÝROBKU
5.1 Špeciálne funkcie
Vaša nová práčka spĺňa všetky
požiadavky na moderné a účinné
ošetrenie bielizne pri nízkej spotrebe
vody, energie a pracieho prostriedku a
na kvalitnú starostlivosť o bielizeň.
•
•
Technológia ProSense automaticky
upraví trvanie programu podľa
bielizne v bubne, aby ste dosiahli
perfektné výsledky prania v čo
najkratšom čase.
Vďaka voliteľnej funkcii Jemné+ sa
aviváž rovnomerne rozloží v bielizni a
prenikne hlboko do jednotlivých
vlákien bielizne, čím zabezpečí
perfektnú jemnosť.
5.2 Prehľad spotrebiča
1
2
3
8
9
4
5
11
12
6
10
7
1 Pracovná plocha
2 Dávkovač pracieho prostriedku
3 Ovládací panel
4 Rukoväť dvierok
48
www.aeg.com
5
6
7
8
9
Typový štítok
Filter vypúšťacieho čerpadla
Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
Odtoková hadica
Prípojka prítokovej hadice
10 Elektrický kábel
11 Prepravné skrutky
12 Podpora hadice
6. OVLÁDACÍ PANEL
6.1 Popis ovládacieho panela
3
2
1
4
5
11 10 9
12
1 Volič programov
2 Displej
3 Eco dotykové tlačidlo
4 Úspora času dotykové tlačidlo
•
8
7
6
Předpírka voliteľná funkcia
8 Odložený start dotykové tlačidlo
9 Jemné+ dotykové tlačidlo
5 Máchání dotykové tlačidlo
• Extra máchání voliteľná funkcia
• Preskočenie fázy prania – Pouze
máchání
10 Odstřeďování dotykové tlačidlo
• Preskočenie fáz - Pouze
vypouštění
• Preskočenie fáz - Pouze
odstřeďování
6 Start/Pauza dotykové tlačidlo
11 Teplota dotykové tlačidlo
7 Skvrny/Předpírka dotykové tlačidlo
• Skvrny voliteľná funkcia
12 Zap./Vyp. tlačidlo
SLOVENSKY
49
6.2 Displej
Ukazovateľ maximálnej náplne. Ikona
bliká počas odhadu trvania
programu (pozrite si odsek „Zisťovanie naplnenia PROSENSE“).
Ukazovateľ posunutého štartu.
Ukazovateľ zablokovaných dvierok.
Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať:
•
Trvanie programu (napr.
•
Odloženie programu (napr.
•
Koniec cyklu ( ).
•
Výstražný kód (napr.
).
alebo
).
).
Ukazovatele úspory energie. Ukazovateľ
programu pre bavlnu pri 40 °C alebo 60 °C.
sa zobrazí pri nastavení
Ukazovateľ fázy prania: bliká počas fázy predpierania a prania.
Ukazovateľ fázy plákania: bliká počas fázy plákania.
Ukazovateľ
sa zobrazí, keď je zapnutá voliteľná funkcia Jemné+.
Ukazovateľ fázy odstreďovania a vypúšťania vody. Bliká počas fázy od‐
streďovania a vypúšťania.
Ukazovateľ detskej poistky.
Ukazovateľ úspory času.
Ukazovateľ teploty. Ukazovateľ
studenej vode.
sa zobrazí, keď je nastavené pranie v
Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania.
Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
50
www.aeg.com
Ukazovateľ funkcie Extra tichý.
7. VOLIČE A TLAČIDLÁ
7.1 Zap./Vyp.
Stlačenie tohto tlačidla na niekoľko
sekúnd umožní zapnúť alebo vypnúť
spotrebič. Zaznejú dva rozdielne tóny,
keď sa spotrebič zapína alebo vypína.
Pretože funkcia pohotovostného režimu
automaticky vypne spotrebič, aby sa v
niektorých prípadoch znížila spotreba
energie, budete musieť znovu zapnúť
spotrebič.
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla
nastavíte:
• Zníženie rýchlosti odstreďovania.
•
Podrobnejšie informácie nájdete v
odseku o pohotovostnom režime v
kapitole Každodenné používanie.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Dvierka zostanú zablokované a bubon
sa bude pravidelne otáčať, aby sa
znížilo pokrčenie. Ak chcete dvierka
otvoriť, musíte vypustiť vodu.
Ak sa dotknete tlačidla Start/Pauza,
spotrebič vykoná fázu odstreďovania
a vypustí vodu.
7.2 Úvod
Voliteľné funkcie/funkcie nie
sú voliteľné so všetkými
pracími programami.
Skontrolujte kompatibilitu
medzi voliteľnými funkciami/
funkciami a pracími
programami v „Tabuľke
programov“. Voliteľná
funkcia/funkcia môže vylúčiť
inú. V takomto prípade vám
spotrebič neumožní nastaviť
nekompatibilné voliteľné
funkcie/funkcie.
Dbajte na to, aby boli
obrazovka a dotykové
tlačidlá vždy čisté a suché.
7.3 Teplota
Po výbere pracieho programu spotrebič
automaticky navrhne predvolenú teplotu.
Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele
a
, spotrebič nezohrieva vodu.
7.4 Odstřeďování
Keď nastavíte program, spotrebič
automaticky nastaví maximálnu povolenú
rýchlosť odstreďovania.
Displej zobrazí iba
rýchlosti odstreďovania
dostupné pre nastavený
program.
Zapnite funkciu Plákanie stop.
Záverečné odstreďovanie
neprebehne. Voda z posledného
plákania sa nevypustí, aby sa predišlo
pokrčeniu bielizne. Prací program sa
skončí s vodou v bubne.
•
Spotrebič vypustí vodu
automaticky približne po
18 hodinách.
Zapnite voliteľnú funkciu Extra
tichý.
Priebežná a záverečná fáza
odstreďovania budú zrušené a
program skončí s vodou v bubne. To
pomôže znížiť pokrčenie.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .
Dvierka zostanú zablokované. Bubon
sa bude pravidelne otáčať, aby
obmedzil krčenie bielizne. Ak chcete
dvierka otvoriť, musíte vypustiť vodu.
Keďže je program veľmi tichý, je
vhodný na použitie v noci, keď sú
nižšie sadzby za elektrinu. Pri
niektorých programoch sa plákanie
vykonáva s väčším množstvom vody.
Ak sa dotknete tlačidla Start/Pauza,
spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania.
Spotrebič vypustí vodu
automaticky približne po
18 hodinách.
SLOVENSKY
•
Zapnite voliteľnú funkciu Iba
vypúšťanie (Preskočenie fáz
prania, plákania a odstreďovania):
Pouze vypouštění.
Spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania
zvoleného pracieho programu.
Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá
sa k cyklu fáza predpierania pri 30 °C
pred fázou prania.
Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre
silne znečistenú bielizeň,
predovšetkým s obsahom piesku,
prachu, blata a iných pevných častíc.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
(studená) a ukazovateľ
•
Pred nastavením tejto
voliteľnej funkcie vyberte
vhodný prací program pre
odevy. Spotrebič vykoná
najvhodnejší cyklus
odstreďovania pre odevy
(napr. pre syntetické
odevy najprv vyberte
prací program Syntetika a
potom voliteľnú funkciu
Pouze odstřeďování).
Spotrebič vykoná iba fázu
odstreďovania zvoleného pracieho
programu.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
(studená), ukazovateľ fázy
rýchlosť odstreďovania.
a
7.5 Skvrny/Předpírka
Opakovaným stlačením tlačidla zapnete
jednu z voliteľných funkcií.
Na displeji sa zobrazí príslušný
ukazovateľ.
•
7.6 Jemné+
Nastavte voliteľnú funkciu Jemné+ na
zabezpečenie dokonalého dávkovania
aviváže a zlepšenie jemnosti tkanín.
Táto voliteľná funkcia mierne
predlžuje trvanie programu.
7.7 Odložený start
S touto voliteľnou funkciou môžete
odložiť štart programu na vhodnejší čas.
Opakovane stlačte tlačidlo a nastavte
požadované posunutie. Čas sa postupne
zvyšuje po 30 minútach až na 90 minút a
z 2 hodín až na 20 hodín.
Po stlačení tlačidla Start/Pauza sa na
a zvolené
displeji zobrazí ukazovateľ
posunutie štartu a spotrebič začne
odpočítavanie.
7.8 Máchání
Týmto tlačidlom môžete nastaviť niektorú
z týchto funkcií:
•
Skvrny
Zvolením tejto funkcie pridáte k
programu fázu proti škvrnám, aby sa
silne znečistená bielizeň alebo
bielizeň so škvrnami ošetrila
odstraňovačom škvŕn.
pridajte
Do priehradky
odstraňovač škvŕn. Odstraňovač
škvŕn bude pridaný vo vhodnej fáze
pracieho programu.
•
Voliteľné funkcie môžu
predĺžiť trvanie programu.
(bez
odstreďovania) a ukazovateľ .
Zapnite voliteľnú funkciu Iba
odstreďovanie (Preskočenie fáz
prania a plákania): Pouze
odstřeďování.
Táto funkcia nie je k
dispozícii pri teplotách
nižších ako 40 °C.
Předpírka
51
•
Voliteľná funkcia Extra máchání
Táto voliteľná funkcia pridá k
zvolenému praciemu programu
niekoľko plákaní.
Túto funkciu použite v prípade osôb
alergických na zvyšky pracích
prostriedkov a v oblastiach s mäkkou
vodou.
Táto voliteľná funkcia
mierne predlžuje trvanie
programu.
Preskočenie fázy prania – voliteľná
funkcia Pouze máchání
Spotrebič vykoná iba fázu plákania,
fázy odstreďovania a vypustenia
zvoleného programu.
52
www.aeg.com
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad
dotykovým tlačidlom.
7.9 Úspora času
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
•
Ak je bielizeň bežne alebo mierne
znečistená, môžete skrátiť prací
program. Jedným dotykom tohto
tlačidla skrátite trvanie.
V prípade menšej náplne dvojitým
dotykom tohto tlačidla nastavíte
program Extra rýchly.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
7.10 Eco
Voliteľná funkcia Eco znižuje spotrebu
energie a zachováva dobré výsledky
prania.
Nastavte túto voliteľnú funkciu pre
mierne alebo bežne znečistené odevy,
ktoré sa majú oprať pri teplote 30 °C a
viac.
Spotreba energie a vody môžu závisieť
od rôznych faktorov, ako napr. tlak vody,
tvrdosť a teplota vody, okolitá teplota,
druh a množstvo bielizne, nastavené
voliteľné funkcie, rýchlosť odstreďovania
a výkyvy napätia v elektrickej sieti. Na
displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Ak zvolíte program Bavlna
pri teplote 40 °C alebo 60 °C
a nie sú nastavené žiadne
iné voliteľné funkcie, na
displeji sa zobrazí
ukazovateľ
. Ide o
štandardné programy pre
bavlnu, najefektívnejšie
programy, čo sa týka
kombinovanej spotreby
energie a vody.
7.11 Start/Pauza
Stlačte tlačidlo Start/Pauza na spustenie,
pozastavenie spotrebiča alebo
prerušenie spusteného programu.
8. PROGRAMY
8.1 Tabuľka programov
Pracie programy
Program
Popis programu
Pracie programy
Bavlna
Biela a farebná bavlna. Bežné, silné a mierne znečistenie.
Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spo‐
treby na štítku s energetickými údajmi. Podľa smernice
1061/2010, program Bavlna pri 60 °C a program Bavlna pri 40
zodpovedajú programom «štan‐
°C s voliteľnou funkciou
dardný program na bavlnu pri 60 °C» a «štandardný program
na bavlnu pri 40 °C». Sú to najúčinnejšie programy vhodné na
pranie bežne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska
kombinovanej spotreby energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť
od teploty určenej pre zvolený program.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie.
Syntetika
SLOVENSKY
53
Program
Popis programu
Jemné prádlo
Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmesové tkaniny, ktoré
si vyžadujú šetrné pranie. Bežné znečistenie.
Vlna/Hedvábí
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pra‐
nie a iné tkaniny s označením «hand washing» pre ručné pra‐
Antialergický
20 min. - 3 kg
nie.1)
Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstraňuje mikroor‐
ganizmy, pretože počas fázy prania na niekoľko minút teplota
vystúpi nad 60 °C. To pomáha odstrániť mikróby, baktérie, mi‐
kroorganizmy a častice. Pridaná para spolu s dodatočnou fá‐
zou odstreďovania zabezpečí správne odstránenie zvyškov
pracieho prostriedku a peľu/alergénov, vďaka čomu bude bieli‐
zeň vhodná pre jemnú a citlivú pokožku.
Jemne znečistená alebo raz nosená bavlnená a syntetická
bielizeň.
Syntetická bielizeň určená na jemné pranie. Bežné a mier‐
Snadné žehlení
ne znečistenie.2)
Péřová bunda
Špeciálny program pre jednu páperovú bundu, syntetickú
deku, prikrývku, plachtu a podobne.
Nepoužívajte aviváž a uistite sa, že v dávkova‐
či pracieho prostriedku nie sú žiadne zvyšky
aviváže.
Outdoor
Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, ne‐
premokavé a priedušné odolné bundy s odnímateľnou flí‐
sovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Odporúčané
množstvo bielizne je 2 kg.
Tento program sa môže použiť aj ako cyklus na obnovenie vo‐
dovzdornosti tkanín, je špeciálne navrhnutý na starostlivosť o
oblečenie s hydrofóbnou vrstvou. Ak chcete spustiť cyklus na
obnovenie vodovzdornosti tkanín, postupujte nasledovne:
•
•
Prací prostriedok nalejte do priehradky
.
Nalejte špeciálny vodoodpudivý prípravok do priehradky zá‐
•
suvky pre aviváž .
Množstvo bielizne znížte na 1 kg.
Aby ste ešte viac zlepšili účinok obnovenia vo‐
dovzdornosti tkanín, vysušte oblečenie v sušič‐
ke s programom sušenia Outdoor (ak je k di‐
spozícii a štítok so symbolom starostlivosti po‐
voľuje sušenie v sušičke).
54
www.aeg.com
Program
Popis programu
Denim
Džínsovina a džersej. Bežné znečistenie. Tento program vy‐
koná jemnú fázu plákania, určenú pre džínsové odevy, ktorá
zníži riziko vyblednutia farieb a nezanechá zvyšky pracieho
prostriedku na vláknach.
1) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa
bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
2) Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie a odstreďovanie, aby znížil pokrčenie. Spo‐
trebič pridáva dodatočné plákania.
Teplota programu, maximálna rýchlosť odstreďovania a maximálna náplň
Program
Predvolená te‐
plota
Teplotný rozsah
Referenčná rýchlosť Maximálna hmot‐
odstreďovania
nosť náplne
Rozsah rýchlosti od‐
streďovania
Bavlna
40 °C
95 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
6 kg
Syntetika
40 °C
60 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
3 kg
Jemné prádlo
30 °C
40 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
1 kg
Vlna/Hedvábí
40 °C
40 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
1 kg
Antialergický
60 °C
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
6 kg
20 min. - 3 kg
30 °C
40 °C – 30 °C
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
3 kg
Snadné žehlení
40 °C
60 °C – studená
voda
800 ot./min
800 ot./min – 400
ot./min
2 kg
Péřová bunda
40 °C
60 °C – studená
voda
800 ot./min
800 ot./min – 400
ot./min
2 kg
Outdoor
30 °C
40 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
Pracie programy
2 kg1)
1 kg2)
SLOVENSKY
Program
Denim
55
Predvolená te‐
plota
Teplotný rozsah
Referenčná rýchlosť Maximálna hmot‐
odstreďovania
nosť náplne
Rozsah rýchlosti od‐
streďovania
30 °C
40 °C – studená
voda
800 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
2 kg
1) Prací program.
2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.
20 min. - 3 kg
Snadné žehlení
■
■
■
■
■
Plákanie stop
■
■
■
■
■
Extra tichý
■
■
■
Pouze vypouštění
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Skvrny2)
■
■
■
■
Předpírka
■
■
■
■
Extra máchání
■
■
■
■
■
Pouze máchání
■
■
■
■
■
■
Úspora času4)
■
■
■
Odložený start
■
■
■
Pouze odstřeďová‐
ní1)
3)
Denim
Antialergický
■
Outdoor
Jemné prádlo
■
Péřová bunda
Syntetika
Odstřeďování
Vlna/Hedvábí
Bavlna
Kompatibilita voliteľných funkcií s
programami
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Denim
Outdoor
Péřová bunda
Snadné žehlení
■
20 min. - 3 kg
■
Antialergický
■
Vlna/Hedvábí
Jemné prádlo
Jemné+
Syntetika
www.aeg.com
Bavlna
56
■
1) Pred nastavením tejto voliteľnej funkcie vyberte vhodný prací program pre odevy. Spotrebič vykoná
najvhodnejší cyklus odstreďovania pre odevy (napr. pre syntetické odevy najprv vyberte prací program
Syntetika a potom voliteľnú funkciu Pouze odstřeďování).
2) Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.
3) Táto funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 30 °C.
4) Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné
prať aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.
8.2 Woolmark Apparel Care – Modrý
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol schvá‐
lený spoločnosťou The Woolmark Company
na pranie vlnených odevov, ktoré sú označe‐
né symbolom ručného prania «hand wash»,
za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s
pokynmi výrobcu tejto práčky. Pri sušení a
ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1459
Symbol Woolmark je v mnohých krajinách
certifikačnou obchodnou značkou.
9. NASTAVENIA
9.1 Úvod
Pri stláčaní kombinácie
tlačidiel nenakláňate prsty
dozadu. Snímače pod
tlačidlami sú citlivé a mohli
by zasahovať do vášho
výberu.
9.2 Detská poistka
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, dotknite sa naraz
tlačidiel Skvrny/Předpírka a
Odstřeďování, až kým sa ukazovateľ
nezapne/nevypne na displeji.
Túto funkciu môžete zapnúť:
•
Po stlačení tlačidla Start/Pauza :
všetky tlačidlá a ovládač programov
sú deaktivované (okrem tlačidla Zap./
Vyp.).
• Pred dotykom tlačidla Start/Pauza:
spotrebič sa nedá spustiť.
Spotrebič bude voliť túto voliteľnú funkciu
potom, ako ju vypnete.
9.3 Zvukové signály
Tento spotrebič je vybavený rôznymi
zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:
SLOVENSKY
•
zapnete spotrebič (osobitný krátky
tón),
• vypnete spotrebič (osobitný krátky
tón),
• sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
• urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),
• Po dokončení programu (sekvencia
zvukov v trvaní asi 2 minút),
• Spotrebič má poruchu (sekvencia
krátky zvukov v trvaní asi 5 minút).
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
signály pri skončení programu, dotknite
sa tlačidla Skvrny/Předpírka a tlačidla
Odložený start súčasne na približne 6
sekúnd.
57
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
9.4 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, naraz sa dotknite
tlačidiel Máchání a Skvrny/Předpírka,
kým sa ukazovateľ Extra máchání
tlačidla nerozsvieti/nezhasne.
10. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Uistite sa, že je dostupná elektrická
energia a vodovodný kohútik je
otvorený.
2. Nalejte 2 litre vody do priehradky
pracieho prostriedku označenej ako
2.
Týmto postupom sa aktivuje odtokový
systém.
3. Do priehradky označenej ako
2 pridajte malé množstvo pracieho
prostriedku.
4. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite prípadné nečistoty z
bubna a nádrže.
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Zapnutie spotrebiča
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
zásuvky elektrickej siete.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp.
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
Zaznie krátky tón (ak zapnutý). Volič
programu sa automatický nastaví na
program pre bavlu.
Na displeji sa zobrazí maximálne
naplnenie, prednastavená teplota,
maximálna rýchlosť odstredenia,
ukazovatele fáz, ktoré tvoria program a
trvanie cyklu.
11.2 Vloženie bielizne
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
4. Pevne zatvorte dvierka.
58
www.aeg.com
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že medzi
tesnením a dvierkami
nezostala zachytená
bielizeň. Hrozí riziko úniku
vody alebo poškodenia
bielizne.
11.3 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
1. Odmerajte správne množstvo
pracieho prostriedku a aviváže.
2. Do priehradiek pridajte prací
prostriedok a aviváž.
3. Opatrne zatvorte zásuvku na prací
prostriedok
2
1
Priehradka na prací prostriedok
pre fázu predpierania alebo pro‐
gram namáčania (ak je k dispo‐
zícii). Prací prostriedok na pred‐
pieranie a namáčanie pridajte
pred spustením programu.
2
Priehradka na prací prostriedok
pre fázu prania. Ak používate
tekutý prací prostriedok, pridajte
ho tesne pred spustením pro‐
gramu.
Priehradka na tekuté prídavné
prostriedky (aviváž, škrob). Prí‐
pravok pridajte do priehradky
pred spustením programu.
Po pracom cykle odstráňte v prípade
potreby všetky zvyšky pracieho
prostriedku z dávkovača pracieho
prostriedku.
11.4 Zmena polohy priečky
na prací prostriedok
1. Vytiahnite zásobník na pracie
prostriedky. Poloha A priečky na
prací prostriedok je určená pre
práškový prací prostriedok
(nastavenie z výroby).
1
A
UPOZORNENIE!
Používajte iba pracie
prostriedky určené pre
práčky.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale pracích
prostriedkov.
MAX
2
1
2. Keď chcete použiť aj tekutý prací
prostriedok/prídavný prostriedok
alebo bielidlo: Priečku na prací
prostriedok vyberte z polohy A a
vložte ju do polohy B.
SLOVENSKY
59
Dbajte na to, aby bola priečka na prací
prostriedok vložená správne a aby
neprekážala pri zatvorení zásuvky.
B
11.5 Nastavenie programu
MAX
2
1
Poloha B priečky na prací
prostriedok je určená pre práškový
prací prostriedok v zadnej priehradke
a pre tekutý prací prostriedok/
prídavný prostriedok alebo bielidlo v
prednej priehradke.
3. Ak chcete použiť iba tekutý prací
prostriedok: Priečku na prací
prostriedok umiestnite do polohy C.
C
MAX
2
1
1. Volič programu nastavte na
požadovaný program prania.
Rozsvieti sa ukazovateľ príslušného
programu.
Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza bliká.
Na displeji sa zobrazí maximálne
povolené naplnenie pre daný program,
prednastavená teplota, maximálna
rýchlosť odstredenia, ukazovatele
pracích fáz (ak dostupné) a predbežné
trvanie programu.
2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo
rýchlosť odstreďovania, stlačte
príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu
alebo viacej voliteľných funkcií
stlačením príslušných tlačidiel.
Príslušný ukazovateľ sa zobrazí na
displeji a následne sa zmenia dané
ifnormácie.
Ak voľba nie je možná,
nerozsvieti sa žiadny
ukazovateľ a zaznie zvukový
signál.
11.6 Spustenie programu
•
Nepoužívajte gélové ani husté
tekuté pracie prostriedky.
• Neprekračujte maximálnu dávku
tekutého pracieho prostriedku.
• Nenastavujte fázu predpierania.
• Nenastavujte funkciu posunutého
štartu.
4. Nadávkujte prací prostriedok a
aviváž a opatrne zatvorte dávkovač
pracieho prostriedku.
Dotykom tlačidla Start/Pauza spusťte
program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Na displeji začne blikať ukazovateľ
prebiehajúcej fázy.
Spustí sa program, dvierka sú
blokované. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ
.
Skôr ako spotrebič začne
napúšťať vodu, môže sa na
chvíľu spustiť výpustné
čerpadlo.
11.7 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla
Odložený start, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný čas
60
www.aeg.com
posunutého štartu. Ukazovateľ
sa
rozsvieti.
2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza.
Spotrebič začne odpočítavať čas
posunutého štartu.
Keď sa odpočítavanie skončí, program
sa spustí.
Program PROSENSE začne
na konci odpočítavania.
Zrušenie posunutého štartu
po spustení odpočítavania
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Dotykom tlačidla Start/Pauza
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Dotýkajte sa tlačidla Odložený start,
až kým displej nezobrazí .
3. Opätovným dotykom tlačidla Start/
Pauza okamžite spustíte program.
Spotrebič automaticky prispôsobí
trvanie programu dávke, aby sa
dosiahli perfektné výsledky prania v
najkratšom možnom čase. Trvanie
programu sa môže skrátiť alebo
predĺžiť.
Zisťovanie ProSense sa
vykoná len pri kompletných
pracích programoch (nie je
zvolené preskočenie žiadnej
fázy).
11.9 Ukazovatele fázy
programu
Keď sa program spustí, ukazovateľ
spustenej fázy blikne a rozsvietia sa iné
ukazovatele fázy.
Napr. je spustená fáza prania alebo
predpierania:
.
Zmena posunutého štartu po
spustení odpočítavania
Po skončení fázy prestane príslušný
ukazovateľ blikť a stále svieti. Začne
blikať ukazovateľ ďalšej fázy.
Zmena posunutého štartu:
Napr. Fáza plákania je spustená:
1. Dotykom tlačidla Start/Pauza
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidla
Odložený start, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný čas
posunutého štartu.
3. Opätovným dotýkaním sa tlačidla
Start/Pauza spustíte nové
odpočítavanie.
11.8 Zistenie naplnenia
ProSense
Po dotknutí sa tlačidla Start/Pauza:
bliká.
1. Ukazovateľ
2. Technológia ProSense spustí
zistenie náplne bielizne, aby
vypočítala skutočné trvanie
programu. Ukazovateľ
svieti a
časové bodky blikajú.
3. Po približne 15 minútach sa na
displeji zobrazí trvanie nového
programu: Ukazovateľ
zhasne a
časové bodky prestanú blikať.
.
11.10 Prerušenie programu a
zmena voliteľných funkcií
Pri spustenom programe môžete zmeniť
iba niektoré voliteľné funkcie:
1. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne
sa zmenia informácie uvedené na
displeji.
3. Opäť sa dotknite tlačidla Start/Pauza.
Prací program bude pokračovať.
11.11 Zrušenie
prebiehajúceho programu
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. rušíte
program a vypnete spotrebič.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič znovu zapnete.
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
SLOVENSKY
Ak fáza ProSense je už
spustená a začala sa
napĺňať voda, nový program
začne bez opakovania fázy
ProSense. Voda a prací
prostriedok nie sú
vypustené, aby sa predišlo
mrhaniu.
2.
11.12 Otvorenie dvierok –
Pridanie odevov
3.
4.
Počas prebiehajúceho programu alebo
odpočítavania posunutého štartu sú
dvierka spotrebiča zablokované.
5.
Dvierka sa nedajú otvoriť, ak
je príliš vysoká teplota alebo
hladina vody v bubne a/
alebo sa bubon ešte otáča.
1. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza.
Na displeji zhasne príslušný ukazovateľ
blokovania dvierok.
2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade
potreby pridajte alebo vyberte
predmety.
3. Dvierka zatvorte a dotknite sa tlačidla
Start/Pauza.
Program alebo odpočítavanie
posunutého štartu bude ďalej
pokračovať.
11.13 Koniec programu
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznejú zvukové
signály (ak sú zapnuté).
Na displeji budú svietiť všetky
ukazovatele fáz prania a oblasť s časom
zobrazí .
Ukazovateľ tlačidla zhasne Start/Pauza.
Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ
zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič vypnite.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
61
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
Skontrolujte, či je bubon prázdny.
Dvierka a priehradku na prací
prostriedok nechajte mierne
pootvorené, aby ste zabránili tvorbe
plesní a zápachu.
Zatvorte vodovodný kohútik.
11.14 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú
funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri
poslednom plákaní, program sa ukončí,
ale:
•
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ ,
ukazovateľ voliteľnej funkcie
alebo
a ukazovateľ zamknutých dvierok
•
•
•
. Ukazovateľ spustenej fázy
bliká.
Bubon sa stále v pravidelných
intervaloch otáča, aby sa zabránilo
pokrčeniu bielizne.
Dvierka zostanú zablokované.
Ak chcete otvoriť dvierka, musíte
vypustiť vodu:
1. V prípade potreby stlačte tlačidlo
Odstřeďování a znížte spotrebičom
navrhnutú rýchlosť odstreďovania.
2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza :
•
Ak ste nastavili
, spotrebič
vypustí vodu a odstredí.
•
Ak ste nastavili
vypustí vodu.
, spotrebič len
Ukazovateľ voliteľnej funkcie
sa vypne, zatiaľ čo indikátor
a následne zhasne.
3. Po skončení programu, keď
alebo
blikne
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp.
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
62
www.aeg.com
V každom prípade spotrebič
automaticky vyleje vodu po
približne 18 hodinách.
•
11.15 Voliteľná funkcia
pohotovostný režim
V snahe ušetriť energiu funkcia
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič
znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
Ak nastavíte program alebo
voliteľnú funkciu, ktoré
končia s vodou v bubne,
funkcia nevypne spotrebič,
aby vám pripomenula, že
máte vypustiť vodu.
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Start/Pauza nepoužívate 5 minút.
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič
znovu zapnete.
12. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Vloženie bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
niekoľko krát osobitne.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Ťažko odstrániteľné škvrny ošetrite
vopred.
Odolné škvrny odstraňujte
špeciálnymi pracími prostriedkami.
Dávajte pozor na záclony. Odstráňte
háčiky a záclony vložte do pracieho
vaku alebo obliečky.
Neperte neobrúbené ani natrhnuté
odevy. Na pranie malých a/alebo
citlivých kúskov (napr. podprsenky s
kosticami, opasky, pančuchové
nohavice, šnúrky od topánok, mašlí a
pod.) použite pracie vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania, čo môže mať za
•
•
následok nadmerné vibrácie. Ak sa
tak stane:
a. prerušte program a otvorte
dvierka (pozrite si kapitolu
„Každodenné používanie“);
b. ručne usporiadajte bielizeň tak,
aby jednotlivé položky boli vo
vnútri rovnomerne rozložené;
c. stlačte tlačidlo Start/Pauza. Fáza
odstreďovania pokračuje.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky,
šnúry, šnúrky od topánok, mašle a
akékoľvek iné voľné predmety.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
12.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
SLOVENSKY
12.3 Pracie prostriedky a iné
prídavné prostriedky
•
•
•
•
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín, okrem jemnej
bielizne. Uprednostnite práškové
pracie prostriedky s obsahom
bielidla pre bielu bielizeň a
dezinfikovanie bielizne
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako sa odporúča.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržte pokyny, ktoré nájdete na
obale pracích prostriedkov alebo
prídavných prostriedkov bez toho, aby
ste použili väčšie množstvo, ako je
uvedené (
).
Používajte odporúčané pracie
prostriedky určené pre daný typ a
farbu tkaniny, teplotu programu a
úroveň znečistenia.
63
12.4 Ekologické tipy
•
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou povolenou náplňou
bielizne.
Ak ošetrujete škvrny alebo používate
odstraňovač škvŕn, nastavte program
s nízkou teplotou.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
Pozrite si časť „Tvrdosť vody”.
12.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete zistiť tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Vonkajšie čistenie
Spotrebič čistite iba jemným saponátom
a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite
dosucha.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
UPOZORNENIE!
Kovové povrchy nečistite
umývacím prostriedkom na
báze chlóru.
13.2 Odvápňovanie
Ak žijete v oblasti s vysokou
alebo strednou tvrdosťou
vody, odporúčame používať
odstraňovač vodného
kameňa pre práčky.
Pravidelne kontrolujte, či nie je bubon
zanesený vodným kameňom.
Bežné pracie prostriedky už obsahujú
zmäkčovacie látky, ale odporúčame vám
občas spustiť cyklus s prázdnym
bubnom a odvápňovacím prípravkom.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale produktu.
64
www.aeg.com
13.3 Program prania na
údržbu práčky
Opakované a dlhodobé používanie
programov s nízkymi teplotami môže
spôsobiť usadzovanie pracích
prostriedkov a šírenie baktérií vo vnútri
bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe
zápachu a plesní.
Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov
a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča,
pravidelne spúšťajte prací program na
údržbu práčky (minimálne raz mesačne):
1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Spustite program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom práškového pracieho
prostriedku.
13.4 Tesnenie dvierok
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale výrobku.
Bubon nečistite
prostriedkami s kyslým pH
na odstraňovanie vodného
kameňa, ani prostriedkami s
obsahom chlóru či
drôtenkami.
Dôkladné čistenie:
1. Bubon vyčistite špeciálnym
prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale výrobku.
2. Spustite krátky program na bavlnu pri
vysokej teplote s prázdnym bubnom
a s malým množstvom práškového
pracieho prostriedku alebo program
Čištění pračky, ak je k dispozícii.
13.6 Čistenie dávkovača
pracieho prostriedku
Ak chcete zabrániť možnému
usadzovaniu sa zaschnutého pracieho
prostriedku alebo avivážneho prostriedku
a/alebo tvorbe plesni v násypke
dávkovača pracieho prostriedku, z času
na čas vykonajte tento čistiaci postup:
Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho
vnútornej strany odstráňte všetky
predmety.
1. Otvorte zásuvku. Západku stlačte
smerom dole, ako je naznačené na
obrázku a vytiahnite ju von.
13.5 Čistenie bubna
Bubon pravidelne kontrolujte, či sa v ňom
neusádzajú nečistoty.
V bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny
od zhrdzavených predmetov v bielizni,
alebo ak voda z vodovodu obsahuje veľa
železa.
Bubon vyčistite špeciálnym prostriedkom
na nehrdzavejúcu oceľ.
2. Odstráňte vrchnú časť priehradky na
aviváže, aby ste si zjednodušili
čistenie, a násypku vypláchnite pod
tečúcou teplou vodou, aby ste
odstránili akékoľvek stopy
nahromadeného prostriedku. Po
vyčistení vráťte vrchnú časť na svoje
miesto.
SLOVENSKY
4. Násypku nasuňte na vodiace lišty a
zatvorte ju. Spustite program
plákania bez bielizne.
3. Uistite sa, že ste odstránili všetky
zvyšky prostriedkov z hornej aj
spodnej časti priehradky. Na
vyčistenie priehradky násypky
použite malú kefku.
13.7 Čistenie vypúšťacieho čerpadla
Pravidelne kontrolujte filter odtokového čerpadla a uistite sa, že je čisté.
Vyčistite vypúšťacie čerpadlo, ak:
•
•
•
Spotrebič nevypustí vodu.
Bubon sa netočí.
Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk z dôvodu upchania vypúšťacieho čerpadla.
•
Displej zobrazuje kód alarmu
VAROVANIE!
• Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
• Filter nevyťahujte, kým je spotrebič v prevádzke.
• Čerpadlo nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkajte, kým voda
vychladne.
• Krok 3 zopakujte niekoľkokrát zatvorením a otvorením ventilu kým
neprestane vytekať voda.
Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.
65
66
www.aeg.com
Ak chcete vyčistiť čerpadlo, postupujte takto:
1.
2.
3.
4.
1
2
5.
6.
7.
8.
SLOVENSKY
2
67
1
9.
10.
VAROVANIE!
Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá otočiť,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Tiež sa uistite, že ste sitko
utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.
Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém
vypúšťania:
1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustite príslušný program.
13.8 Čistenie filtra v prívodnej
hadici a filtra ventila
Odporúčame občas vyčistiť filtre
prívodnej hadice a ventil, aby ste
odstránili usadeniny, ktoré sa tam časom
nahromadia:
1. Odpojte prívodnú hadicu od prívodu
vody a vyčistite filter.
1
3. Kefkou na zuby vyčistite filter ventilu
na zadnej strane spotrebiča.
2
3
2. Prívodnú hadicu odpojíte od
spotrebiča uvoľnením krúžkovej
matice.
4. Keď znovu pripojíte hadicu na zadnej
strane spotrebiča, otočte ju doľava a
doprava (nie vertikálne), v závislosti
od polohy vášho vodovodného
kohútika.
68
www.aeg.com
13.10 Ochranné opatrenia
pred mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0
°C alebo môže klesnúť pod túto teplotu,
odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej
hadice a vypúšťacieho čerpadla.
45°
20°
13.9 Núdzové vypustenie
Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte
rovnako, ako je uvedené v odseku
„Čistenie odtkového filtra“. V prípade
potreby čerpadlo vyčistite.
Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania:
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej
priehradky dávkovača pracieho
prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustite
príslušný program.
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Úvod
Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví.
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
V prípade veľkých problémov zaznie
zvukový signál, na displeji sa zobrazí
výstražný kód a tlačidlo Start/Pauza
môže plynule blikať:
•
•
– Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
Spotrebič opäť spustite stlačením
tlačidla Start/Pauza. Po piatich
sekundách sa odblokujú dvere.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
•
– Dvierka spotrebiča sú
otvorené alebo sú nesprávne
zatvorené. Skontrolujte dvierka!
Ak je v spotrebiči príliš
veľa bielizne, vyberte z
bubna niekoľko kusov
bielizne a/alebo dvierka
držte zatlačené a stlačte
tlačidlo Start/Pauza, kým
ukazovateľ
neprestane blikať (pozrite
si obrázok nižšie).
SLOVENSKY
•
69
– Elektronické prvky spotrebiča
nereagujú. Spotrebič vypnite a opäť
zapnite.
Program neskončil správne alebo sa
spotrebič zastavil príliš skoro. Ak sa
kód alarmu objaví znova, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
VAROVANIE!
Pred akoukoľvek činnosťou
spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
14.2 Možné poruchy
Problém
Program sa nespúšťa.
Možné riešenie
•
•
•
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená
ani vyhodená.
•
•
.
Uistite sa, že bolo stlačené tlačidlo Start/Pauza
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie
alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Skontrolujte polohu voliča zvoleného programu.
•
•
•
•
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
•
•
•
•
Spotrebič napustí vodu a
hneď ju aj vypustí
•
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné
informácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená, poškodená
alebo ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter
ventilu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalač‐
né pokyny".
70
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
•
•
•
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
•
•
•
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade po‐
treby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte pro‐
gram s vypúšťaním.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane
voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
•
Fáza odstreďovania ne‐ •
funguje alebo cyklus pra‐
nia trvá dlhšie než zvy‐
•
čajne.
Nastavte program odstreďovania.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade po‐
treby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu od‐
streďovania. Tento problém môže byť spôsobený problé‐
mom s vyvážením.
•
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Skontrolujte, či prívodná a odtoková hadica nie je poškode‐
ná.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho
prostriedku.
Na podlahe je voda.
•
•
•
Nie je možné otvoriť
dvierka spotrebiča.
•
•
•
•
•
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk a vibruje.
•
•
Trvanie programu sa
•
predĺži alebo skráti počas
prebiehajúceho progra‐
mu.
Neuspokojivé výsledky
prania.
•
•
•
•
Skontrolujte, či ste zvolili prací program, ktorý končí s vo‐
dou v nádrži.
Uistite sa, že sa prací program skončil.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo od‐
streďovania.
Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie.
Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča.
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si
časť „Inštalačné pokyny".
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Po‐
zrite si časť „Inštalačné pokyny".
Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš
malá.
Technológia ProSense System dokáže prispôsobiť trvanie
programu podľa typu a množstva bielizne. Pozrite si „Ziste‐
nie naplnenia ProSense System“ v kapitole „Každodenné
používanie“.
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou
špeciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
SLOVENSKY
Problém
Možné riešenie
Príliš veľa peny v bubne
počas pracieho cyklu.
•
Znížte množstvo pracieho prostriedku.
Po dokončení pracieho
cyklu zostávajú v zásuv‐
ke na prací prostriedok
zvyšky pracieho pro‐
striedku.
•
Uistite sa, že je vložka dávkovača pracích prostriedkov
umiestnená v správnej polohe.
Uistite sa, že ste použili dávkovač pracieho prostriedku
podľa pokynov uvedených v tomto návode.
•
71
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
15. SPOTREBA
Uvedené hodnoty sú získané v laboratórnych podmienkach za použitia
relevantných noriem. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a
druh bielizne a okolitá teplota. Trvanie pracieho programu môžu ovplyv‐
niť aj tlak vody, napájacie napätie a teplota prívodnej vody.
V záujme vylepšenia kvality výrobku môže dôjsť k zmenám technických
parametrov spotrebiča bez predchádzajúceho upozornenia.
Počas pracieho programu môže technológia ProSense meniť trvanie
prania a hodnoty spotreby. Bližšie informácie nájdete v odseku „Zistenie
náplne Prosense” v kapitole „Každodenné používanie”.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (li‐
tre)
Približné Zostatko‐
trvanie
vá vlh‐
programu kosť (%)1)
(minúty)
Bavlna 60 °C
6
1.41
73
210
53
Bavlna 40 °C
6
0.86
74
180
53
Syntetika 40 °C
3
0.70
66
135
35
Jemné prádlo 40 °C
1
0.52
42
55
35
Vlna/Hedvábí 30 °C
1
0.20
39
70
30
6
0.76
47
215
53
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný program bavlna
60 °C
72
www.aeg.com
Programy
Náplň
(kg)
Štandardný program bavlna
60 °C
Štandardný program bavlna
40 °C
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (li‐
tre)
Približné Zostatko‐
trvanie
vá vlh‐
programu kosť (%)1)
(minúty)
3
0.54
41
185
53
3
0.46
41
175
53
1) Na konci fázy odstreďovania.
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.30
0.30
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie
1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
16. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celková 595 mm / 850 mm / 380 mm / 420
hĺbka
mm
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 000 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna náplň
Bavlna
Energetická trieda
Rýchlosť otáčok
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
6 kg
A+++
Maximálna rýchlosť od‐
streďovania
1151 ot./min
1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4'' závitom.
SLOVENSKY
73
17. RÝCHLY SPRIEVODCA
17.1 Každodenné používanie
1
2
Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
Otvorte vodovodný ventil.
Vložte bielizeň.
Nalejte prací prostriedok a ostatné
prípravky do príslušnej priehradky
dávkovača pracieho prostriedku.
nastavte na požadovaný prací
program.
2. Nastavte požadované voliteľné
funkcie prostredníctvom príslušných
dotykových tlačidiel.
3. Ak chcete spustiť program, dotknite
sa tlačidla Start/Pauza
.
Po skončení programu vyberte bielizeň.
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnete. Volič programu
17.2 Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla
1
2
3
1
2
Filter pravidelne čistite a predovšetkým
vtedy, keď sa na displeji zobrazí kód
alarmu
.
17.3 Programy
Programy
Kapacita
Popis produktu
Bavlna
6 kg
Biela a farebná bavlna.
Syntetika
3 kg
Syntetické alebo zmesové tkaniny.
Jemné prádlo
1 kg
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a
polyesteru.
74
www.aeg.com
Programy
Kapacita
Popis produktu
1 kg
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na
ručné pranie a jemná bielizeň.
Antialergický
6 kg
Biela bavlnená bielizeň. Tento program pomáha
odstrániť mikróby a baktérie.
20 min. - 3 kg
3 kg
Syntetika a zmesové tkaniny. Mierne zašpinená
bielizeň a bielizeň určená na osvieženie.
Snadné žehlení
2 kg
Syntetická bielizeň určená na jemné pranie.
Péřová bunda
2 kg
Jednoposteľová syntetická prikrývka, paplón,
prešívané oblečenie, páperové bundy.
Vlna/Hedvábí
Outdoor
2 kg 1)
1 kg 2)
Denim
2 kg
Moderné outdoorové športové odevy.
Džínsovina a džersej.
1) Prací program.
2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.
18. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA
NARIADENIA EÚ 1369/2017
Informačný list k výrobku
Obchodná značka
Model
Menovitá kapacita v kg
AEG
L6SE26SC, PNC914341104
6
Trieda energetickej efektívnosti
A+++
Spotreba energie v kWh za rok na základe 220 štandard‐
ných pracích cyklov pre programy pre bavlnu pri 60 °C a
40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba reži‐
mov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič
používať.
137,0
Spotreba energie pre štandardný program pre bavlnu pri
60 °C pri plnom naplnení v kWh
0.76
Spotreba energie pre štandardný program pre bavlnu pri
60 °C pri čiastočnom naplnení v kWh
0.54
Spotreba energie pre štandardný program pre bavlnu pri
40 °C pri čiastočnom naplnení v kWh
0.46
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia vo W
0,30
SLOVENSKY
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v za‐
pnutom stave vo W
0,30
Spotreba vody v litroch za rok, na základe 220 štandard‐
ných pracích cyklov pre programy pre bavlnu pri 60 °C a
40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotre‐
ba vody bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič
používať.
9999
Trieda efektívnosti ostreďovania na stupnici od G (najniž‐
šia efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť)
B
Maximálna rýchlosť odstreďovania v ot./min
75
1151
Zvyšný obsah vlhkosti v %
53
„Štandardný program pre bavlnu pri 60 °C“ a „štandardný
program pre bavlnu pri 40 °C“ sú štandardné pracie pro‐
gramy, na ktoré sa vzťahujú informácie na štítku a v opi‐
se výrobku, tieto programy sú vhodné na pranie bežne
zašpinenej bavlnenej bielizne a sú to najefektívnejšie pro‐
gramy, pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu energie a vo‐
dy.
-
Dĺžka „štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C“ pri
plnom naplnení v minútach
215
Dĺžka „štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C“ pri
čiastočnom naplnení v minútach
185
Dĺžka „štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C“ pri
čiastočnom naplnení v minútach
175
Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave v minú‐
tach
5
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom v
db(A) pranie
49
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom v
db(A) odstreďovanie
73
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 1015/2010,
ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
19. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
155280250-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement