Aeg L6SE47SE Manuali i perdoruesit

Aeg L6SE47SE Manuali i perdoruesit
L6SE47SE
USER
MANUAL
SQ
Udhëzimet për përdorim
Lavatriçe
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................... 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 5
3. INSTALIMI.............................................................................................................6
4. AKSESORËT...................................................................................................... 10
5. PËRSHKRIM I PRODUKTIT............................................................................... 10
6. PANELI I KONTROLLIT......................................................................................11
7. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT......................................................... 13
8. PROGRAMET..................................................................................................... 16
9. CILËSIMET......................................................................................................... 20
10. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË................................................................. 21
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM........................................................................... 21
12. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................26
13. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 27
14. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................32
15. VLERAT E KONSUMIT.....................................................................................35
16. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 36
17. UDHËZUES I SHPEJTË................................................................................... 37
18. FLETA E INFORMACIONIT TË PRODUKTIT SIPAS RREGULLORES SË BESË 1369/2017......................................................................................................... 38
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
SHQIP
3
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– në zonat e kuzhinës për personelin në dyqane, në
zyra dhe në ambiente të tjera pune;
– nga klientët në hotele, motele, hotele me mëngjes
dhe ambiente të tjera banimi;
– në zonat për përdorim të përbashkët në blloqe
apartamentesh ose në lavanderi.
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 7 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga
lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa)
dhe 8 bar (0,8 MPa).
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të
mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë
tjetër dyshemeje.
Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke
përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen
ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga
qendra e autorizuar e shërbimit.
Kompletet e vjetra të tubave nuk duhet të ripërdoren.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë
dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë. Përdorni
vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
SHQIP
5
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
2.2 Lidhja elektrike
Instalimi duhet të jetë në
përputhje me rregulloret
përkatës kombëtare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë ambalazhin dhe bulonat
e transportit duke përfshirë furçën prej
gome dhe distancatorin plastik.
Mbajini bulonat e transportit në një
vend të sigurt. Nëse pajisja do të
transportohet në të ardhmen, ata
duhet të vendosen për të bllokuar
kazanin për të parandaluar dëmtimet
e brendshme.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Mos e instaloni ose mos e përdorni
pajisjen kur temperatura mund të jetë
më e ulët se 0°C ose kur ekspozohet
ndaj kushteve atmosferike.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë saktësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
Mos e instaloni pajisjen direkt mbi një
piletë në dysheme.
Mos spërkatni ujë mbi pajisje dhe mos
e ekspozoni atë ndaj lagështirës së
tepërt.
Mos e instaloni pajisjen në një vend
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Mos vendosni një enë të mbyllur për
të grumbulluar ujin që mund të rrjedhë
nën pajisje. Kontaktoni me Qendrën e
Autorizuar të Shërbimit për t'u
siguruar se cilët aksesorë mund të
përdoren.
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
furnizimit me energji duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
2.3 Lidhja e ujit
•
•
•
•
•
Mos u shkaktoni dëmtim tubave të
ujit.
Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat
që nuk janë përdorur për një kohë të
gjatë, aty ku janë kryer punime
riparimi ose janë vendosur pajisje të
reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të
rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i
pastër.
Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të
dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit
të parë të pajisjes.
Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse
zorra e furnizimit me ujë është tepër e
shkurtër. Kontaktoni me Qendrën e
Autorizuar të Shërbimit për
zëvendësimin e zorrëve të hyrjes së
ujit.
Gjatë shpaketimit të pajisjes, ka
mundësi të shihni të derdhet ujë nga
zorra e shkarkimit. Kjo ndodh për
6
www.aeg.com
•
•
shkak të testimit të pajisjes me ujë në
fabrikë.
Ju mund ta zgjasni zorrën e
shkarkimit maksimumi 400 cm.
Kontaktoni me Qendrën e Autorizuar
të Shërbimit për zorrë tjetër shkarkimi
dhe për zgjatues.
Sigurohuni që rubineti të jetë i
arritshëm pas montimit.
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
Zbatoni udhëzimet e sigurisë në
ambalazhin e detergjentit.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos lani pëlhura që janë të ndotura
shumë me vajra, graso apo substanca
të tjera vajore. Kjo mund të dëmtojë
pjesët prej gome të lavatriçes. Lajini
paraprakisht këto pëlhura me dorë
përpara se t'i ngarkoni në lavatriçe.
Mos e prekni xhamin e derës gjatë
kohës që pajisja është në punë e
sipër. Xhami mund të nxehet.
•
Sigurohuni që të keni hequr të gjitha
objektet metalike nga rrobat.
2.5 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.6 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
2. Hiqni pjesën e jashtme prej kartoni
dhe materialet prej polistireni të
paketimit.
3.1 Heqja e paketimit
1. Hiqni veshjen e jashtme. Nëse është
e nevojshme përdorni një prerëse.
3. Hapni derën. Nxirrni të gjitha rrobat
nga kazani.
SHQIP
7
mbajtësja e zorrës.
Montage
Achtung!
Sicherhei
Montagea
inweise
Sie
Instruction
information
in
the
anweisu
Lesen
tshinweis
Achtung!
Sicherheitsh
nweisung
Lesen
Installation
Warning!
the
safety
Installati
vor
Warning!
in Beginn
the
der
safety on
Gebrauchsa
der
Instructio
Installation
informatio
nweisung.
n
die
n
in
the
User
Sie ng
e vor
in Beginn
der
Gebrauch
der
Installatio
sanweisu
n
die
ng.
Manual.
User
Manual.
Montagea
Achtung!
Sicherheitsh
nweisung
Lesen
inweise
Sie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
safety
nweisung.
die
Instruction
information
in
the
User
Manual.
Montagea
Achtung!
Sicherheitsh
nweisung
Lesen
inweise
Sie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
safety
nweisung.
die
Instruction
information
in
the
User
Manual.
4. Vendoseni elementin e përparmë
paketues prej polistireni mbi
dysheme pas pajisjes. Uleni me
kujdes pajisjen, nga pjesa e pasme.
PARALAJMËRIM!
Ka mundësi të shihni të
derdhet ujë nga zorra e
shkarkimit. Kjo ndodh
sepse lavatriçja është
testuar në fabrikë.
7. Hiqni katër bulonat e transportit dhe
nxirrni jashtë distancatorët plastikë.
2
1
5. Hiqni mbrojtësen prej polistireni nga
pjesa e poshtme.
1
8. Vendosni nëpër vrima tapat plastike
që do të gjeni në qesen e manualit të
përdorimit.
2
6. Vendoseni pajisjen pas në pozicion
vertikal. Hiqni kabllon e furnizimit me
energji dhe zorrën e shkarkimit nga
Rekomandojmë që të
mbani të gjithë ambalazhin
dhe bulonat e transportit
për çdo rast kur ju duhet
ta transportoni pajisjen.
8
www.aeg.com
3.2 Pozicionimi dhe nivelimi
Rregulloni pajisjen saktësisht për të
parandaluar dridhjen, zhurmën dhe
lëvizjen e pajisjes kur është në punë.
45º
20º
x4
1. Instalojeni pajisjen mbi një dysheme
të fortë e të sheshtë. Pajisja duhet të
jetë e niveluar dhe e palëvizshme.
Kontrolloni që pajisja të mos prekë
murin apo pajisje të tjera dhe që të
ketë qarkullim të ajrit poshtë pajisjes.
2. Lironi ose shtrëngoni këmbëzat për
të rregulluar nivelin. Të gjitha këmbët
duhet të qëndrojnë mirë mbi
dysheme.
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni karton,
dru apo materiale të tjera
poshtë këmbëzave të
pajisjes për të rregulluar
nivelin.
3.3 Zorra e furnizimit me ujë
1. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit me
pjesën e pasme të pajisjes.
2. Pozicionojeni atë majtas ose djathtas
në varësi të pozicionit të rubinetit të
ujit.
Sigurohuni që zorra e hyrjes
së ujit të mos jetë në
pozicion vertikal.
3. Nëse është e nevojshme, lironi
dadon unazë për ta vendosur në
pozicionin e duhur.
4. Lidheni zorrën e furnizimit me ujë te
rubineti i ujit të ftohtë me fileto 3/4".
KUJDES!
Sigurohuni që të mos ketë
rrjedhje nga pjesët
bashkuese.
Mos përdorni zorrë
zgjatuese nëse zorra e
furnizimit me ujë është tepër
e shkurtër. Kontaktoni me
qendrën e shërbimit për
zëvendësimin e zorrës së
furnizimit të ujit.
3.4 Shkarkimi i ujit
Zorra e shkarkimit duhet të qëndrojë në
një lartësi jo më të vogël se 600 mm dhe
jo më të madhe se 1000 mm.
SHQIP
9
Ju mund ta zgjasni zorrën e
shkarkimit maksimumi 4000
mm. Kontaktoni me qendrën
e autorizuar të shërbimit për
zorrë tjetër shkarkimi dhe
për zgjatues.
Zorra e shkarkimit mund të lidhet në
mënyra të ndryshme:
1. Bëni një formë U-je me zorrën e
shkarkimit dhe vendoseni rreth
udhëzuesit prej plastike.
4. Në një tub vertikal me vrimë ajrimi Fusni zorrën e shkarkimit direkt në
një tub shkarkimi. Referojuni figurës.
2. Në cepin e një lavamani Shtrëngojeni udhëzuesin me
rubinetin e ujit ose në mur.
Sigurohuni që udhëzuesi
plastik të mos lëvizë kur
pajisja shkarkon dhe
fundi i zorrës së
shkarkimit të mos jetë i
zhytur në ujë. Mund të
kthehet ujë i ndotur
brenda në pajisje.
3. Nëse fundi i zorrës të shkarkimit
duket kështu (shihni figurën), mund
ta shtyni direkt në tub.
Gryka e zorrës së
shkarkimit duhet të
ajroset gjithmonë, pra
diametri i brendshëm i
tubit të shkarkimit (min.
38 mm - min. 1,5") duhet
të jetë më i madh se
diametri i jashtëm i
zorrës së shkarkimit.
5. Pa udhëzuesin e zorrës plastike, me
një spigotë për lavaman- Vendoseni
zorrën e shkarkimit në spigotë dhe
sigurojeni me një fashetë. Referojuni
figurës.
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të
krijojë një hark për të parandaluar që
10
www.aeg.com
copëzat të futen në pajisje nga
lavamani.
6. Pozicionojeni zorrën direkt në një tub
shkarkimi të futur në murin e dhomës
dhe shtrëngojeni me fashetë.
4. AKSESORËT
4.1 E disponueshme në
www.aeg.com/shop ose nga
distributori i autorizuar
Vetëm aksesorët e duhur të
miratuar nga AEG sigurojnë
standardet e sigurisë së
pajisjes. Nëse përdoren
pjesë të pamiratuara, çdo
pretendim do të shfuqizohet.
4.2 Seti i pllakave fiksuese
Nëse e instaloni pajisjen mbi plintë,
sigurojeni me pllakat fiksuese.
Lexoni me kujdes manualin e ofruar
bashkë me aksesorët.
5. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
5.1 Veçoritë speciale
Lavatriçja juaj e re plotëson të gjitha
kërkesat bashkëkohore për trajtimin
efektiv të rrobave me konsum të vogël
uji, energjie dhe detergjenti dhe tregon
kujdes për rrobat.
•
Teknologjia ProSense rregullon
automatikisht kohëzgjatjen e
programit për rrobat në kazan për të
•
arritur rezultatet më të mira në larje
brenda kohës më të shkurtër të
mundshme.
Falë opsionit E butë Plus, zbutësi i
rrobave shpërndahet në mënyrë të
njëtrajtshme në rroba dhe depërton
thellë fibrat e rrobave duke favorizuar
një butësi të përkryer.
SHQIP
11
5.2 Pamje e përgjithshme e pajisjes
1
2
9
8
3
4
5
11
12
6
10
7
1
2
3
4
5
6
7
Pjesa e sipërme
Foleja e detergjentit
Paneli i kontrollit
Doreza e derës
Etiketa e specifikimeve
Filtri i pompës së shkarkimit
Këmbët për nivelimin e pajisjes
8
9
10
11
12
Tubi i shkarkimit
Lidhja e tubit të futjes së ujit
Kablloja e furnizimit me energji
Bulonat e transportit
Suporti i tubit
6. PANELI I KONTROLLIT
6.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit
3
2
1
4
5
12
11 10 9
8
7
6
12
www.aeg.com
1 Çelësi i programeve
2 Ekrani
3 Eco butoni me prekje
4 Kursimi i kohës butoni me prekje
5 Shpëlarje butoni me prekje
•
•
Shpëlarje shtesë Opsioni
Kapërcimi i fazës së larjes -
Njolla Opsioni
•
Paralarje Opsioni
8 Vonesë në nisje butoni me prekje
9 E butë Plus butoni me prekje
10 Centrifugimi butoni me prekje
•
•
Vetëm shpëlarje
6 Start/Pauzë butoni me prekje
7 Njolla/Paralarje butoni me prekje
•
Kapërcimi i fazave - Shkarkimi
Kapërcimi i fazave - Centrifugimi
11 Temperatura butoni me prekje
12 Ndezje/Fikje Butoni me shtypje
6.2 Ekrani
Treguesi i ngarkesës maksimale. Ikona
pulson gjatë përllogaritjes së
kohës së programit (referojuni paragrafit “Dallimi i ngarkesës me
PROSENSE”).
Treguesi i shtyrjes së programit.
Treguesi i derës së bllokuar.
Treguesi dixhital mund të tregojë:
•
Kohëzgjatja e programit (p.sh.
).
).
•
Koha e vonesës (p.sh.
•
Përfundimi i ciklit ( ).
•
Kodi i alarmit (p.sh.
ose
).
Treguesit e kursimit të energjisë. Treguesi
shfaqet duke zgjedhur
një program për të pambuktat në 40 °C ose 60 °C.
Treguesi i fazës së larjes: pulson gjatë fazës së paralarjes dhe të larjes.
SHQIP
Treguesi i fazës së shpëlarjes: pulson gjatë fazës së shpëlarjes.
Treguesi
shfaqet kur aktivizohet opsioni E butë Plus.
Treguesi i fazës së centrifugimit dhe shkarkimit. Pulson gjatë fazës së
centrifugimit dhe shkarkimit.
Treguesi i bllokimit të sigurisë për fëmijët.
Treguesi i kursimit të kohës.
Treguesi i temperaturës. Treguesi
larje me ujë të ftohtë.
shfaqet kur është vendosur një
Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit.
Treguesi i ndërprerjes së shpëlarjes.
Treguesi ekstra i heshtur.
7. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT
7.1 Ndezje/Fikje
Shtypja e këtij butoni për disa sekonda ju
lejon të aktivizoni ose çaktivizoni
pajisjen. Dëgjohen dy tinguj të ndryshëm
gjatë ndezjes ose fikjes së pajisjes.
Ndërsa funksion i Pritjes aktive e
çaktivizon automatikisht pajisjen për të
ulur konsumin e energjisë në disa raste,
mund t'ju nevojitet ta aktivizoni sërish
pajisjen.
Për më shumë detaje, referojuni
paragrafit "Pritja aktive" në kapitullin
"Përdorimi i përditshëm".
7.2 Hyrje
Opsionet/funksionet nuk
mund të zgjidhet për gjithë
programet e larjes.
Kontrolloni përputhshmërinë
midis opsioneve/funksioneve
dhe programeve të larjes në
"Tabelën e programeve". Një
opsion/funksion mund të
përjashtojë një tjetër, në këtë
rast pajisja nuk ju lejon të
vendosni së bashku
opsione/funksione të
papajtueshme.
Sigurohuni që ekrani dhe
butonat me prekje të jenë
gjithmonë të pastër dhe të
thatë.
7.3 Temperatura
Kur përzgjidhni një program larjeje,
pajisja propozon automatikisht një
temperaturë të parazgjedhur.
Prekeni këtë buton në mënyrë të
përsëritur derisa të shfaqet vlera e
dëshiruar e temperaturës në ekran.
13
14
www.aeg.com
Kur ekrani shfaq treguesit
pajisja nuk e ngroh ujin.
dhe
Nëse prekni butonin Start/Pauzë,
pajisja kryen vetëm fazën e
shkarkimit.
,
7.4 Centrifugimi
Kur vendosni një program, pajisja
vendos automatikisht shpejtësinë
maksimale të lejuar të centrifugimit.
•
Prekeni këtë buton në mënyrë të
përsëritur që të:
• Ulni shpejtësinë e centrifugimit.
•
Ekrani tregon vetëm
shpejtësitë e
disponueshme të
centrifugimit për
programin e vendosur.
Aktivizoni funksionin e ndërprerjes
së shpëlarjes.
Nuk është kryer centrifugimi i fundit.
Uji i shpëlarjes së fundit nuk do të
shkarkohet për të evituar zhubrosjen
e rrobave. Programi i larjes përfundon
me ujë në kazan.
Ekrani tregon treguesin
treguesin
•
•
Ekrani shfaq treguesin . Dera
qëndron e bllokuar. Kazani rrotullohet
rregullisht për të reduktuar rrudhosjen.
Për të zhbllokuar derën duhet të
shkarkoni ujin.
Duke qenë se programi është shumë i
heshtur, është i përshtatshëm për t'u
përdorur gjatë natës kur disponohen
edhe tarifa më të lira për energjinë
elektrike. Në disa programe,
shpëlarjet kryhen me më shumë ujë.
(i ftohtë),
(pa centrifugim) dhe
treguesin .
Aktivizoni opsionin vetëm
centrifugim (Duke kapërcyer fazat e
larjes dhe shpëlarjes): Centrifugimi.
Përpara caktimit të këtij
opsioni, zgjidhni një
program të përshtatshëm
larjeje për rrobat. Pajisja
do të kryejë ciklin më të
përshtatshëm të
centrifugimit për kujdesin
e rrobave tuaja (p.sh. për
artikujt sintetikë, në fillim
zgjidhni programin e
larjes Sintetike dhe më
pas opsionin
Centrifugimi).
Ekrani shfaq treguesin
. Dera
qëndron e kyçur dhe kazani
rrotullohet rregullisht për të reduktuar
rrudhosjen. Për të zhbllokuar derën
duhet të shkarkoni ujin.
Nëse prekni butonin Start/Pauzë,
pajisja kryen një fazë centrifugimi dhe
shkarkon ujin.
Pajisja e zbraz ujin
automatikisht pas afro 18
orësh.
Aktivizoni opsionin Ekstra i
heshtur.
Të gjitha fazat e centrifugimit të
ndërmjetme dhe përfundimtare
anulohen dhe programi përfundon me
ujë në kazan. Kjo ndihmon për të
reduktuar rrudhosjen.
Pajisja e zbraz ujin
automatikisht pas afro 18
orësh.
Aktivizoni opsionin vetëm
shkarkim (Duke kapërcyer fazat e
larjes, shpëlarjes dhe
centrifugimit): Shkarkimi.
Pajisja kryen vetëm fazën e
shkarkimit të programit të zgjedhur të
larjes.
Pajisja kryen vetëm fazën e
centrifugimit të programit të zgjedhur
të larjes.
Ekrani tregon treguesin
treguesin e fazës
e centrifugimit.
(i ftohtë),
dhe shpejtësinë
7.5 Njolla/Paralarje
Shtypeni këtë buton vazhdimisht për të
aktivizuar njërin nga dy opsionet.
Treguesi përkatës shfaqet në ekran.
•
Njolla
Zgjidheni këtë opsion për të shtuar një
fazë kundër rrudhave në një program
për të trajtuar me heqës njollash
rrobat e ndotura shumë ose me njolla.
SHQIP
Derdheni heqësin e njollave në folenë
. Heqësi i njollave do të shtohet në
fazën e duhur të programit të larjes.
Ky opsion nuk është i
disponueshëm me një
temperaturë më të ulët se
40°C.
•
Paralarje
Përdoreni këtë funksion për të shtuar
një fazë paralarjeje në 30 °C përpara
fazës së larjes.
Ky opsion rekomandohet për rrobat e
ndotura shumë, veçanërisht nëse
përmbajnë rërë, pluhur, baltë dhe
grimca të tjera të ngurta.
•
Vendosni opsionin E butë Plus për të
siguruar shpërndarjen e përkryer të
zbutësit të rrobave dhe për të
përmirësuar butësinë e rrobave.
Ky opsion rrit pak
kohëzgjatjen e programit.
7.7 Vonesë në nisje
Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e
programit deri në një kohë më të të
volitshme.
Prekni në mënyrë të përsëritur butonin
për të vendosur shtyrjen e kërkuar. Koha
rritet me hapa prej 30 minutash deri në
90' dhe nga 2 orë deri në 20 orë.
Pas prekjes së butonit Start/Pauzë,
dhe pajisja
ekrani shfaq treguesin
fillon numërimin mbrapsht.
7.8 Shpëlarje
Me këtë buton ju mund të zgjidhni një
nga opsionet e mëposhtme:
•
Shpëlarje shtesë Opsioni
Ky opsion shton disa shpëlarje sipas
programit të zgjedhur të larjes.
Përdoreni këtë opsion për njerëzit që
janë alergjikë ndaj mbetjeve të
detergjenteve dhe në zonat ku uji
është i butë.
Ky opsion rrit pak
kohëzgjatjen e programit.
Kapërcimi i fazës së larjes - Opsioni
Vetëm shpëlarje
Pajisja kryen vetëm fazën e
shpëlarjes, të centrifugimit dhe të
shkarkimit të programit të zgjedhur.
Treguesi korrespondues mbi butonin me
prekje ndizet.
7.9 Kursimi i kohës
Me këtë opsion mund të ulni
kohëzgjatjen e programit.
•
Opsionet mund të rrisin
kohëzgjatjen e programit.
7.6 E butë Plus
15
•
Nëse rrobat kanë ndotje normale ose
të vogël, këshillohet të shkurtoni
programin e larjes. Prekni këtë buton
një herë për të ulur kohëzgjatjen.
Në rast ngarkese më të vogël, prekni
këtë buton dy herë për të vendosur
një program shtesë të shpejtë.
Ekrani shfaq treguesin
.
7.10 Eco
Opsioni Eco redukton konsumin e
energjisë dhe ruan rezultate të mira në
larje.
Vendoseni këtë opsion për rroba me
ndotje të vogël ose normale në
temperaturë 30°C ose më të lartë.
Uji dhe konsumi i energjisë mund të
varen nga shkaqe të ndryshme, si p.sh.
presioni i ujit, fortësia dhe temperatura e
tij, temperatura e ambientit, lloji dhe
sasia e rrobave, opsionet e vendosura,
shpejtësia e centrifugimit dhe luhatjet e
tensionit në rrjetin elektrik. Ekrani shfaq
treguesin
.
Nëse zgjidhni programin Të
pambuktat në 40°C ose
60°C dhe nuk janë vendosur
opsione të tjera, ekrani
tregon treguesin
;
këto janë programet
standarde të pambukut,
programet më efikase në
lidhje me konsumin e
kombinuar të energjisë dhe
ujit.
16
www.aeg.com
7.11 Start/Pauzë
Shtypni butonin Start/Pauzë për të filluar,
vendosur në pauzë ose ndërprerë një
program që është në punë.
8. PROGRAMET
8.1 Tabela e programeve
Programet e larjes
Programi
Përshkrimi i programit
Programet e larjes
Të pambukta
Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje normale, e
madhe dhe e lehtë.
Programet standarde për vlerat e konsumit të Etiketës së
energjisë. Sipas rregullores 1061/2010, programi Të
pambukta në 60 °C dhe programi Të pambukta në 40 °C me
opsionin
janë përkatësisht “Programi standard i
pambukut me 60°C” dhe “Programi standard i pambukut me
40°C”. Ato janë programet më efikase për sa i përket
kombinimit të konsumit të energjisë dhe ujit për larje të rrobave
të pambukta me ndotje normale.
Temperatura e ujit në fazën e larjes mund të
ndryshojë nga temperatura e deklaruar për
programin e zgjedhur.
Sintetike
Artikuj sintetikë ose artikuj prej materialesh të përziera.
Ndotje normale.
Delikate
Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze dhe tekstile të
përziera kërkojnë larje më delikate. Ndotje normale.
Të leshta që lahen në makinë larëse, të leshta që lahen me
Të leshta/Të mëndafshta dorë dhe tekstile të tjera me simbolin e kujdesit “larje me
dorë”1).
Antialergjik
20 min. - 3kg
Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky program largon
mikroorganizmat falë një faze larjeje me temperaturë që
mbahet mbi 60°C për disa minuta. Kjo ndihmon në heqjen e
mikrobeve, baktereve, mikro-organizmave dhe grimcave.
Shtesa e avullit së bashku me një fazë shtesë shpëlarjeje
siguron heqjen e mirë të mbetjeve të detergjentit dhe polenit/
substancave alergjike, duke e bërë të përshtatshme për lëkura
delikate dhe të ndjeshme.
Rrobat e pambukta dhe sintetike me pak ndotje ose të
veshura një herë.
SHQIP
Programi
17
Përshkrimi i programit
Artikuj sintetikë që kërkojnë larje delikate. Ndotje normale
Hekurosje e lehtë
dhe e lehtë.2)
Xhupa me pupla
Program i posaçëm për një xhup me pupla, batanije
sintetike, jorgan, mbulesë krevati etj.
Mos përdorni zbutës rrobash dhe sigurohuni
që kenë mbetur mbetje zbutësi në folenë e
detergjentit.
E jashtme
Rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të
papërshkueshme nga uji, xhupa me shtresë të heqshme
me push ose me izolim të brendshëm. Ngarkesa e
rekomanduar për rrobat është 2 kg.
Ky program mund të përdoret gjithashtu si cikël për rikthimin e
papërshkueshmërisë së ujit, projektuar veçanërisht për
trajtimin e rrobave me shtresë hidrofobike. Për të kryer ciklin e
rikthimit të papërshkueshmërisë së ujit, veproni si vijon:
•
•
Zbrazeni detergjentin e larjes në ndarjen
.
Derdhni një restaurues special papërshkueshmërie për
•
rroba në folenë e zbutësit të rrobave
.
Pakësoni ngarkesën e rrobave në 1 kg.
Për të përmirësuar më tej veprimin e
restaurimit të papërshkueshmërisë së ujit,
thajini rrobat në një tharëse rrobash duke
vendosur programin e tharjes E jashtme (nëse
disponohet dhe nëse etiketa e rrobave lejon
tharjen në tharëse rrobash).
Xhinse
Rroba prej xhinsi dhe fanella pambuku. Ndotje normale. Ky
program kryen një fazë shpëlarjeje të butë, të projektuar për
xhinset, që redukton zbardhjen dhe nuk shkakton mbetje të
pluhurit larës në fibra.
1) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket që kazani nuk
rrotullohet fare ose nuk rrotullohet mirë, por është normale për këtë program.
2) Për të reduktuar rrudhat, ky cikël rregullon temperaturën e ujit dhe kryen një fazë larjeje dhe
centrifugimi të butë. Pajisja do të shtojë shpëlarje shtesë.
Temperatura e programit, shpejtësia maksimale e centrifugimit dhe ngarkesa
maksimale
Programi
Programet e larjes
Temperatura e
parazgjedhur
Gama e
temperaturës
Shpejtësia referencë Ngarkesa
e centrifugimit
maksimale
Gama e shpejtësisë
së centrifugimit
18
www.aeg.com
Programi
Temperatura e
parazgjedhur
Gama e
temperaturës
Shpejtësia referencë Ngarkesa
e centrifugimit
maksimale
Gama e shpejtësisë
së centrifugimit
Të pambukta
40 °C
95 °C - I ftohtë
1400 rpm
1400 rpm - 400 rpm
7 kg
Sintetike
40 °C
60 °C - I ftohtë
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
3 kg
Delikate
30 °C
40 °C - I ftohtë
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
1,5 kg
40 °C
Të leshta/Të mëndafshta 40 °C - I ftohtë
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
1,5 kg
60 °C
1400 rpm
1400 rpm - 400 rpm
7 kg
20 min. - 3kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
1 kg
Hekurosje e lehtë
40 °C
60 °C - I ftohtë
800 rpm
800 rpm - 400 rpm
2 kg
Xhupa me pupla
40 °C
60 °C - I ftohtë
800 rpm
800 rpm - 400 rpm
2 kg
E jashtme
30 °C
40 °C - I ftohtë
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
Xhinse
30 °C
40 °C - I ftohtë
800 rpm
1200 rpm - 400 rpm
Antialergjik
1) Programi i larjes.
2) Programi i larjes dhe faza e kthimit të papërshkueshmërisë nga uji.
2 kg1)
1 kg2)
2 kg
SHQIP
19
Hekurosje e lehtë
Xhupa me pupla
E jashtme
Xhinse
20 min. - 3kg
■
Antialergjik
■
Delikate
■
Sintetike
■
Të pambukta
Të leshta/Të mëndafshta
Përshtatshmëria e opsioneve të
programit
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ekstra heshtur
■
■
■
Shkarkimi
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Centrifugimi1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Njolla2)
■
■
■
■
Paralarje
■
■
■
■
Shpëlarje shtesë
■
■
■
■
■
Vetëm shpëlarje
■
■
■
■
■
■
Kursimi i kohës4)
■
■
■
Vonesë në nisje
■
■
■
Centrifugimi
Ndërprerje e
shpëlarjes
Eco
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Xhinse
E jashtme
Xhupa me pupla
Hekurosje e lehtë
■
20 min. - 3kg
■
Antialergjik
■
Të leshta/Të mëndafshta
Delikate
E butë Plus
Sintetike
www.aeg.com
Të pambukta
20
■
1) Përpara caktimit të këtij opsioni, zgjidhni një program të përshtatshëm larjeje për rrobat. Pajisja do të
kryejë ciklin më të përshtatshëm të centrifugimit për kujdesin e rrobave tuaja (p.sh. për artikujt sintetikë,
në fillim zgjidhni programin e larjes Sintetike dhe më pas opsionin Centrifugimi).
2) Ky opsion nuk është i disponueshëm me temperaturë më të ulët se 40°C.
3) Ky opsion nuk është i disponueshëm me një temperaturë më të ulët se 30 °C.
4) Nëse vendosni kohëzgjatjen më të shkurtër, ne ju rekomandojmë që të pakësoni sasinë e rrobave.
Pajisja mund të ngarkohet plotësisht, por rezultatet e larjes mund të jenë më pak të kënaqshme.
8.2 Woolmark Apparel Care - Blu
Cikli i larjes për të leshtat në këtë pajisje
është miratuar nga The Woolmark Company
për larjen e rrobave të leshta që mbajnë
etiketën "për larje me dorë" nëse rrobat lahen
sipas udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi i
kësaj lavatriçeje. Ndiqni udhëzimet e tharjes
dhe proceseve të tjera të larjes në etiketën
për kujdesin ndaj rrobave. M1460
Simboli Woolmark është markë certifikimi në
shumë vende.
9. CILËSIMET
9.1 Hyrje
Kur shtypni një kombinim
çelësash, mos i anoni
gishtat nga poshtë. Sensorët
e butonave poshtë janë të
ndjeshëm dhe mund të
ndërhyjnë me zgjedhjen tuaj.
9.2 Bllokimi për fëmijët
Me këtë opsion mund të parandaloni që
fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.
•
Për ta aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, prekni njëkohësisht butonat
dhe
derisa treguesi
ndizet/të fiket në ekran.
Mund ta aktivizoni këtë opsion:
•
të
Pasi të prekni butonin Start/Pauzë: të
gjithë butonat dhe çelësi i programeve
SHQIP
çaktivizohen (përveç butonave
Ndezje/Fikje).
• Përpara se të prekni butonin Start/
Pauzë: pajisja nuk mund të niset.
Pajisja e ruan përzgjedhjen e këtij
opsioni pasi e fikni.
Për të çaktivizuar/aktivizuar sinjalet
akustike kur përfundon programi, prekni
njëkohësisht butonat
rreth 6 sekonda.
•
•
•
•
•
•
Aktivizoni pajisjen (sinjal i shkurtër i
veçantë).
Çaktivizoni pajisjen (sinjal i shkurtër i
veçantë).
Prekni butonat (tingull klikimi).
Bëni përzgjedhjen e gabuar (3 tinguj
të shkurtër).
Programi përfundon (sekuencë
tingujsh për rreth 2 minuta).
Programi ka keqfunksionim (sekuencë
tingujsh të shkurtër për rreth 5
minuta).
dhe
për
Nëse çaktivizoni sinjalet
akustike, ato vazhdojnë të
punojnë kur pajisja ka
keqfunksionim.
9.3 Sinjalet akustike
Kjo pajisje është e pajisur me sinjale të
ndryshme akustike, që veprojnë kur:
21
9.4 Shpëlarja e përhershme
shtesë
Me këtë funksion mund të keni në
mënyrë të përhershme një shpëlarje
shtesë kur vendosni një program të ri.
•
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
dhe
opsion, prekni butonat
njëkohësisht derisa treguesi i butonit
Shpëlarje shtesë të ndizet/fiket.
10. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Sigurohuni që të disponohet energjia
elektrike dhe që rubineti i ujit të jetë i
hapur.
2. Derdhni 2 litra ujë në folenë e
detergjentit të shënuar me 2.
Ky veprim aktivizon sistemin e
shkarkimit.
3. Derdhni një sasi të vogël detergjenti
në folenë e detergjentit të shënuar
me 2.
4. Vendosni dhe startoni një program
për të pambuktat në temperaturën
më të lartë pa rroba në kazan.
Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e
mundshme nga tamburi dhe kazani.
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Aktivizimi i pajisjes
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Hapeni rubinetin e ujit.
3. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për pak
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
Bie një tingull i shkurtër (nëse
aktivizohet). Çelësi i programit vendoset
automatikisht te programi i Të
pambuktave.
Ekrani shfaq ngarkesën maksimale,
temperaturën e parazgjedhur,
shpejtësinë maksimale të centrifugimit,
treguesit e fazave që përbëjnë programin
dhe kohëzgjatjen e ciklit.
11.2 Futja e rrobave në
pajisje
1. Hapni derën e pajisjes.
2. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes.
3. Vendosini artikujt në kazan, njërin
pas tjetrit.
Sigurohuni që të mos fusni në kazan më
shumë rroba sesa duhet.
22
www.aeg.com
4. Mbylleni derën mirë.
KUJDES!
Sigurohuni që të mos
mbeten rroba ndërmjet
guarnicionit dhe derës.
Ekziston rreziku i rrjedhjes
së ujit ose i dëmtimit të
rrobave.
11.3 Përdorimi i
detergjenteve dhe aditivëve
1. Matni sasinë e duhur të detergjentit
dhe të zbutësit të rrobave.
2. Vendosni detergjentin dhe zbutësin e
rrobave te ndarjet.
3. Mbylleni me kujdes sirtarin e
detergjentit
2
1
Ndarja e detergjentit për fazën e
paralarjes ose programin e
njomjes (nëse ka). Shtoni
detergjent për paralarjen dhe
njomeni përpara fillimit të
programit.
2
Kutia e detergjentit për fazën e
larjes. Nëse përdorni një
detergjent të lëngshëm,
vendoseni atë menjëherë
përpara fillimit të programit.
Foleja për solucionet shtesë në
trajtë të lëngët (zbutësi i
rrobave, ngrirësit). Vendoseni
produktin në dhomëz, përpara
se të filloni programin.
Pas një cikli larjeje, nëse është e
nevojshme, hiqni mbetjet e detergjentit
nga foleja e detergjentit.
11.4 Ndryshimi i pozicionit të
ndarëses së detergjentit
1. Tërhiqni lart folenë e detergjentit.
Pozicioni A i ndarëses së detergjentit
është për detergjent pluhur (cilësimi
i fabrikës).
1
A
KUJDES!
Përdorni vetëm detergjente
specifikë për lavatriçe.
Gjithmonë zbatoni
udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produkteve të
detergjentit.
MAX
2
1
2. Për të përdorur edhe detergjent/
aditiv të lëngshëm ose agjent
zbardhues: Hiqni ndarësen e
detergjentit nga pozicioni A dhe
futeni në pozicionin B.
SHQIP
B
MAX
2
1
Pozicioni B i ndarëses së detergjentit
është për detergjentin pluhur në
folenë e pasme dhe për detergjent/
aditiv të lëngshëm ose agjent
zbardhues në folenë e përparme.
3. Për të përdorur vetëm detergjent
të lëngshëm: Futeni ndarësen e
detergjentit në pozicionin C.
C
MAX
2
•
23
1
Mos përdorni detergjent
xhelatinoz ose detergjente me
lëng të trashë.
• Mos tejkaloni masën maksimale
të dozës së detergjentit të
lëngshëm.
• Mos e vendosni fazën e
paralarjes.
• Mos e vendosni funksionin e
shtyrjes së programit.
4. Matni detergjentin dhe zbutësin dhe
mbyllni me kujdes folenë e
detergjentit.
Sigurohuni që ndarësja e detergjentit të
futet siç duhet dhe të mos krijojë bllokim
kur të mbyllni sirtarin.
11.5 Vendosja e një programi
1. Rrotulloni çelësin e programeve për
të zgjedhur programin e dëshiruar të
larjes. Treguesi përkatës i programit
ndizet.
Treguesi i butonit Start/Pauzë pulson.
Ekrani shfaq ngarkesën maksimale të
deklaruar për programin, temperaturën e
parazgjedhur, shpejtësinë maksimale të
centrifugimit, treguesit e fazave të larjes
(kur disponohet) dhe një kohëzgjatje
informuese të programit.
2. Prekni butonat përkatës për të
ndryshuar temperaturën dhe/ose
shpejtësinë e centrifugimit.
3. Nëse dëshironi, vendosni një ose më
shumë opsione duke prekur butonat
përkatës. Treguesit përkatës ndizen
në ekran dhe informacioni i dhënë
ndryshon përkatësisht.
Në rast se nuk është e
mundur një përzgjedhje,
nuk ndizet asnjë tregues dhe
dëgjohet një sinjal akustik.
11.6 Nisja e një programi
Prekni butonin Start/Pauzë për të nisur
programin.
Treguesi përkatës ndalon së pulsuari
dhe qëndron i ndezur.
Në ekran, fillon të pulsojë treguesi i fazës
në funksionim.
Programi fillon, dera është e bllokuar.
Ekrani shfaq treguesin
.
24
www.aeg.com
Pompa e shkarkimit mund të
punojë pak përpara se
pajisja të mbushet me ujë.
11.7 Nisja e një programi me
shtyrje programi
1. Prekni butonin Vonesë në nisje në
mënyrë të përsëritur derisa ekrani të
shfaqë kohën e dëshiruar të
ndizet.
vonesës. Treguesi
2. Prekni butonin Start/Pauzë.
Pajisja fillon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
Përllogaritja me PROSENSE
fillon në përfundim të
numërimit mbrapsht.
Anulimi i shtyrjes së
programit pasi ka nisur
numërimi mbrapsht
Për të anuluar shtyrjen e programit:
1. Shtypni butonin Start/Pauzë për ta
vënë pajisjen në pauzë. Treguesi
përkatës pulson.
2. Prekni butonin Vonesë në nisje në
mënyrë të përsëritur derisa ekrani të
tregojë .
3. Shtypni sërish butonin Start/Pauzë
për ta filluar programin menjëherë.
Ndryshimi i shtyrjes së
programit pasi ka nisur
numërimi mbrapsht
Për të ndryshuar shtyrjen e programit:
1. Shtypni butonin Start/Pauzë për ta
vënë pajisjen në pauzë. Treguesi
përkatës pulson.
2. Prekni butonin Vonesë në nisje në
mënyrë të përsëritur derisa ekrani të
shfaqë kohën e dëshiruar të
vonesës.
3. Shtypni sërish butonin Start/Pauzë
për ta filluar numërimin e ri mbrapsht.
11.8 Dallimi i ngarkesës me
ProSense
Pasi prekni butonin Start/Pauzë:
1. Pulson treguesi
.
2. ProSense nis diktimin e ngarkesës
së larjes për të llogaritur kohëzgjatjen
reale të programit. Treguesi
dhe
pika e kohës pulsojnë.
3. Pas rreth 15 minutash ekrani shfaq
kohëzgjatjen e re të programit:
treguesi
fiket dhe pika e kohës
ndalon pulsimin.
Pajisja rregullon automatikisht
kohëzgjatjen e programit për rrobat
për të arritur rezultatet më të mira në
larje brenda kohës më të shkurtër të
mundshme. Kohëzgjatja e programit
mund të rritet ose të ulet.
Dallimi me ProSense kryhet
vetëm me programet e plota
të larjes (nuk zgjidhet fazë
kapërcimi).
11.9 Treguesit e fazës së
programit
Kur programi niset, treguesi i fazës që
është në punë pulson dhe treguesit e
tjerë të fazave ndihen në mënyrë të
qëndrueshme.
P.sh. është në punë faza e larjes ose e
paralarjes:
.
Kur faza përfundon, treguesi përkatës
ndalon pulsimin dhe është i
qëndrueshëm. Treguesi i fazës tjetër
fillon të pulsojë.
P.sh. është në punë faza e shpëlarjes:
.
11.10 Ndërprerja e programit
dhe ndryshimi i opsioneve
Kur programi është në punë, mund të
ndryshoni vetëm disa opsione:
1. Prekni butonin Start/Pauzë.
Treguesi përkatës pulson.
2. Ndrysho opsionet. Informacioni i
dhënë në ekran ndryshon
përkatësisht.
3. Prekni sërish butonin Start/Pauzë.
Programi i larjes vazhdon.
SHQIP
11.11 Anulimi i një programi
në funksionim
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të
anuluar programin dhe për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni sërish butonin Ndezje/Fikje
për ta aktivizuar pajisjen.
Tani, ju mund të vendosni një program të
ri larjeje.
Nëse faza ProSense është
kryer tashmë dhe ka nisur
tashmë mbushja me ujë,
programi i ri fillon pa
përsëritur fazën ProSense.
Uji dhe detergjenti nuk
shkarkohen për të shmangur
shpenzimet.
11.12 Hapja e derës - Shtimi i
rrobave
Kur një program ose shtyrje programi
është në punë, dera e pajisjes është e
kyçur.
Nëse temperatura dhe niveli
i ujit në kazan janë shumë të
larta dhe/ose kazani
vazhdon të rrotullohet, ju nuk
mund ta hapni derën.
1. Prekni butonin Start/Pauzë.
Në ekran fiket treguesi përkatës i
bllokimit të derës.
2. Hapni derën e pajisjes. Nëse është e
nevojshme, shtoni ose hiqni artikujt.
3. Mbyllni derën dhe shtypni butonin
Start/Pauzë.
Vazhdon programi ose shtyrja e
programit.
11.13 Përfundimi i programit
Kur programi të ketë përfunduar, pajisja
fiket automatikisht. Sinjalet akustike
funksionojnë, (nëse janë aktive).
Në ekran të gjithë treguesit e fazave të
larjes bëhen të qëndrueshëm dhe fusha
e kohës tregon .
Treguesi i butonit Start/Pauzë fiket.
Dera shkyçet dhe treguesi
fiket.
25
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të
çaktivizuar pajisjen.
Pesë minuta pas përfundimit të
programit, funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon automatikisht
pajisjen.
2.
3.
4.
5.
Kur e aktivizoni pajisjen
përsëri, ekrani tregon fundin
e programit të fundit të
përzgjedhur. Rrotullojeni
çelësin e programeve për të
vendosur një cikël të ri.
Nxirrni nga pajisja rrobat.
Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
Mbajeni derën dhe folenë e
detergjentit paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe erërat e
pakëndshme.
Mbyllni rubinetin e ujit.
11.14 Shkarkimi i ujit pas
përfundimit të ciklit
Nëse keni zgjedhur një program ose një
opsion që nuk e zbraz ujin e shpëlarjes
së fundit, programi përfundon, por:
•
Ekrani shfaq treguesin , treguesin e
opsioneve
ose
derës së mbyllur
•
•
•
dhe treguesin e
. Treguesi i fazës
pulson.
që është në punë
Kazani vazhdon të rrotullohet me
intervale të rregullta për të
parandaluar rrudhat te rrobat.
Dera qëndron e bllokuar.
Për të hapur derën duhet të shkarkoni
ujin:
1. Nëse është e nevojshme, prekni
butonin Centrifugimi për të ulur
shpejtësinë e centrifugimit të
propozuar nga pajisja.
2. Prekni butonin Start/Pauzë:
•
Nëse keni vendosur
, pajisja
shkarkon ujin dhe kryen
centrifugimin.
•
Nëse keni vendosur
vetëm shkarkon ujin.
Treguesi i opsioneve
ndërsa treguesi
fiket.
ose
, pajisja
fiket,
pulson dhe më pas
26
www.aeg.com
3. Kur programi të ketë përfunduar dhe
treguesi i bllokimit të derës
të
fiket, ju mund ta hapni derën.
4. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
•
Në çdo rast, pajisja e zbraz
ujin automatikisht pas afro
18 orësh.
11.15 Opsioni i Pritjes aktive
Nëse vendosni një program
ose opsion që përfundon me
ujë në kazan, funksioni i
Pritjes aktive nuk
çaktivizon pajisjen për t'ju
kujtuar të shkarkoni ujin.
Funksioni i Pritjes aktive çaktivizon
automatikisht pajisjen për të ulur
konsumimin e energjisë kur:
•
Shtypni butonin Ndezje/Fikje për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
5 minuta pas përfundimit të programit
të larjes
Shtypni butonin Ndezje/Fikje për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
Ekrani tregon përfundimin e programit
të fundit të vendosur.
Rrotullojeni çelësin e programeve për
të vendosur një cikël të ri.
Mos e përdorni pajisjen për 5 minuta
përpara se të prekni butonin Start/
Pauzë.
12. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Ngarkesa e rrobave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ndajini rrobat në: të bardha, me
ngjyra, sintetike, delikate dhe të
leshta.
Zbatoni udhëzimet e larjes në etiketat
e kujdesit te rrobat.
Mos lani së bashku rrobat e bardha
dhe ato me ngjyrë.
Disa rroba me ngjyra mund të zbehen
gjatë larjes së parë. Rekomandojmë
që t’i lani ato veçmas dy-tri herët e
para.
Kthejini së prapthi rrobat me disa
shtresa, të leshtat dhe veshjet me
stampa.
Trajtoni paraprakisht njollat e vështira.
Lajini njollat e vështira me detergjent
të veçantë.
Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset
e tyre dhe futini perdet në një qese
për larje apo këllëf jastëku.
Mos lani rroba pa tegela ose me
prerje. Përdorni një trastë larjeje për
të larë rroba të vogla dhe/ose delikate
(p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe,
lidhëse këpucësh, fjongo etj.).
Një ngarkesë shumë e vogël mund të
shkaktojë probleme balancimi gjatë
•
•
fazës së centrifugimit duke çuar në
dridhje të tepërta. Nëse ndodh kjo:
a. ndërprisni programin dhe hapni
derën (referojuni kapitullit
“Përdorimi i përditshëm”);
b. rishpërndajeni me dorë
ngarkesën në mënyrë që rrobat
të shpërndahen njëtrajtësisht
nëpër kazan;
c. shtypni butonin Start/Pauzë.
Faza e centrifugimit vazhdon.
Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni
zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhni
rripat, kordonët, lidhëset e këpucëve,
fjongot dhe çdo element tjetër të
lirshëm.
Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.
12.2 Njollat e vështira
Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe
detergjenti.
Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni
përpara se të vendosni rrobat në pajisje.
SHQIP
Për këtë ka heqës të veçantë njollash.
Përdorni heqës të veçantë njollash që i
përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.
12.3 Detergjentet dhe
trajtimet e tjera
•
•
•
•
•
Përdorni vetëm detergjente dhe
trajtime të tjera të prodhuara
posaçërisht për lavatriçe:
– detergjentet në trajtë pluhuri për
të gjitha llojet e rrobave, duke
përfshirë delikatet. Preferohen
detergjente pluhur që përmban
zbardhues për higjienizimin e të
bardhave dhe rrobave të palara
– detergjentet në trajtë lëngu,
mundësisht për programe me
temperatura të ulëta (60 °C
maksimumi) për të gjitha llojet e
rrobave ose të posaçme vetëm
për të leshtat.
Mos i përzieni llojet e ndryshme të
detergjenteve.
Për të ndihmuar mjedisin, mos
përdorni më shumë detergjent sesa
sasia e rekomanduar.
Ndiqni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i detergjenteve ose
trajtimeve tò tjera pa tejkaluar nivelin
e treguar maksimal (
).
Përdorni detergjentet e rekomanduara
për llojin dhe ngjyrën e pëlhurës,
27
programin, temperaturën dhe nivelin e
ndotjes.
12.4 Këshilla ekologjike
•
•
•
•
Vendosni një program pa fazën e
paralarjes për të larë rroba me ndotje
normale.
Gjithmonë fillojeni një program larjeje
me ngarkesën maksimale të lejuar të
rrobave.
Nëse përdorni trajtimin paraprak të
njollave ose përdorni një heqës
njollash, vendosni një program me
temperaturë të ulët.
Që të përdorni sasinë e duhur të
detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit
në sistemin tuaj hidraulik. Referojuni
paragrafit "Fortësia e ujit".
12.5 Fortësia e ujit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në
zonat ku uji është i butë nuk nevojitet
përdorimi i zbutësit të ujit.
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për të mësuar fortësinë e ujit.
Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të
ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produktit.
13. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Pastrimi i jashtëm
Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të
ngrohtë dhe sapun të butë. Thajini
plotësisht të gjitha sipërfaqet.
KUJDES!
Mos përdorni alkool, tretës
boje ose produkte kimike.
KUJDES!
Mos pastroni sipërfaqet
metalike me detergjent me
bazë klori.
13.2 Heqja e çmërsit
Nëse fortësia e ujit në zonën
tuaj është e lartë ose
mesatare, rekomandojmë që
të përdorni produkt zbutjeje
uji për lavatriçe.
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
kontrolluar për çmërs.
Detergjentet standarde përmbajnë
agjentë për zbutjen e ujit, por
rekomandojmë që herë pas here të vini
në punë një cikël me kazan bosh dhe një
produkt kundër çmërsit.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
28
www.aeg.com
13.3 Larja e mirëmbajtjes
Përdorimi i përsëritur dhe i zgjatur i
programeve me temperaturë të ulët
mund të shkaktojë depozitime të
detergjenteve, mbetje pushi, rritje të
baktereve brenda kazanit. Kjo mund të
krijojë aroma të këqija dhe myk.
Për të eliminuar depozitimet dhe për të
higjienizuar pjesën e brendshme të
pajisjes, aplikoni një larje mirëmbajtjeje
rregullisht (të paktën një herë në muaj):
1. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
2. Vini në punë një program të
pambuktash me temperaturën më të
lartë, me një sasi të vogël detergjenti
pluhur.
13.4 Guarnicioni i derës
Për pastrim të plotë:
1. Pastroni kazanin me produkte
speciale për çelik inoks.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
2. Vini në punë një program të shkurtër
për të pambukta në temperaturë të
lartë me kazan të zbrazur dhe me një
sasi të vogël detergjenti pluhur, ose
nëse disponohet, vini në punë
programin Pastrimi i pajisjes.
13.6 Pastrimi i sirtarit të
detergjentit
Për të parandaluar depozitimet e
mundshme të detergjenteve të thara apo
zbutësit të rrobave dhe/ose formimin e
mykut në sirtarin e detergjentit, herë pas
here kryeni procedurën e mëposhtme të
pastrimit:
1. Hapni sirtarin. Shtypni kapësen
poshtë siç tregohet në figurë dhe
tërhiqeni.
Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe
hiqni të gjitha objektet nga pjesa e
brendshme.
13.5 Pastrimi i kazanit
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
parandaluar depozitimet e padëshiruara.
Në kazan mund të formohen
grumbullime ndryshku si pasojë e
ndryshkjes së trupave të huaj nga larja
apo nga uji i rubinetit që përmban hekur.
Pastroni kazanin me produkte speciale
për çelik inoks.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
Mos e pastroni kazanin me
produkte acide për heqjen e
çmërsit, produkte gërryese
që përmbajnë klor, hekur
apo çelik.
2. Hiqni pjesën e sipërme të folesë së
adititivit për të ndihmuar pastrimin
dhe për ta larë në ujë të rrjedhshëm
të ngrohtë, për të hequr gjurmët e
detergjentit të akumuluar. Pas
pastrimit, vendoseni sërish pjesën e
sipërme në vendin e vet.
SHQIP
29
4. Futeni sirtarin e detergjentit në
binaret udhezues dhe mbylleni. Vini
në punë një program shpëlarjeje pa
rroba në kazan.
3. Sigurohuni që të gjitha mbetjet e
detergjentit të hiqen nga pjesa e
sipërme dhe e poshtme e folesë.
Përdorni një furçë të vogël për të
pastruar folenë.
13.7 Pastrimi i pompës së shkarkimit
Kontrolloni rregullisht filtrin e pompës së shkarkimit dhe sigurohuni që të jetë e pastër.
Pastrojeni pompën e shkarkimit nëse:
•
•
•
Pajisja nuk e shkarkon ujin.
Kazani nuk rrotullohet.
Pajisja bën një zhurmë të pazakontë për shkak të bllokimit të pompës së
shkarkimit.
•
Në ekran shfaqet kodi i alarmit
PARALAJMËRIM!
• Hiqni spinën nga priza elektrike.
• Mos e hiqni filtrin gjatë kohës që pajisja është në punë.
• Mos e pastroni pompën nëse uji në pajisje është i nxehtë. Prisni derisa
uji të ftohet.
• Përsëritni hapin 3 disa herë duke mbyllur dhe hapur valvulën derisa uji
të ndalojë daljen.
Mbani gjithmonë një leckë pranë për të fshirë çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së filtrit.
30
www.aeg.com
Vazhdoni si më poshtë për të pastruar pompën:
1.
2.
3.
4.
1
2
5.
6.
7.
8.
SHQIP
2
31
1
9.
10.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që helika e pompës të mund të rrotullohet. Nëse nuk
rrotullohet, kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit. Sigurohuni
gjithashtu që filtri të jetë shtrënguar mirë për të shmangur rrjedhjet.
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni
përsëri sistemin e shkarkimit:
1. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes kryesore të folesë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.
13.8 Pastrimi i zorrës së
hyrjes së ujit dhe filtrit të
valvulës
Rekomandohet që të pastroni të dy filtrat
e zorrës së hyrjes së ujit dhe të valvulës
herë pas here për të hequr depozitimet
që grumbullohen me kalimin e kohës:
1. Hiqni zorrën e hyrjes nga rubineti dhe
pastroni filtrin.
1
3. Pastroni filtrin e valvulës në pjesën e
pasme të pajisjes me furçë.
2
3
2. Hiqni zorrën e furnizimit me uje nga
pajisja duke liruar dadon e fashetës.
4. Kur e lidhni zorrën me pjesën e
pasme të pajisjes, rrotullojeni në të
majtë ose të djathtë (jo në pozicion
vertikal) në varësi të pozicionit të
rubinetit të ujit.
32
www.aeg.com
rreth 0° C ose të bjerë më poshtë, hiqni
ujin e mbetur nga zorra e hyrjes së ujit
dhe pompa e shkarkimit.
45°
20°
13.9 Shkarkimi i emergjencës
1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes
së ujit në një enë dhe lëreni ujin të
rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit.
Referojuni procedurës së shkarkimit
të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e
zbrazur, vendosni përsëri zorrën e
hyrjes së ujit.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që temperatura
të jetë më e lartë se 0 °C
përpara se ta përdorni sërish
pajisjen.
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëme të
shkaktuara nga temperaturat
e ulëta.
Nëse pajisja nuk mund ta shkarkojë ujin,
kryeni të njëjtën procedurë që
përshkruhet në paragrafin "Pastrimi filtrit
të shkarkimit". Nëse është e nevojshme,
pastroni pompën.
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta
aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:
1. Hidhni 2 litra ujë në ndarjen e larjes
kryesore të kutisë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.
13.10 Masat paraprake të
parandalimit të brymës
Nëse pajisja është e instaluar në një
zonë ku temperatura mund të arrijë vlera
14. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
14.1 Hyrje
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë
punës.
Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje
për problemin (referojuni tabelës). Nëse
problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Në rast problemesh të mëdha, bien
sinjalet akustike, ekrani tregon një
kod alarmi dhe butoni Start/Pauzë
mund të pulsojë në mënyrë të
vazhdueshme:
•
•
•
- Pajisja nuk mbushet mirë me
ujë.
Niseni pajisjen sërish duke shtypur
butonin Start/Pauzë. Pas 5
sekondash, dera do të zhbllokohet.
- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
- Dera e pajisjes është e hapur
ose nuk është mbyllur mirë. Ju lutemi
kontrolloni derën!
SHQIP
Nëse pajisja është e
mbingarkuar, hiqni disa
artikuj nga kazani
dhe/ose mbani shtypur
derën dhe prekni butonin
Start/Pauzë derisa
33
•
- Furnizimi me rrymë është i
paqëndrueshëm. Prisni derisa
furnizimi me rrymë të bëhet i
qëndrueshëm.
•
- Nuk ka komunikim ndërmjet
elementeve elektronike të pajisjes.
Fikeni dhe ndizeni sërish.
Programi nuk ka përfunduar siç duhet
ose pajisja ka ndaluar shumë herët.
Nëse shfaqet sërish kodi i alarmit,
kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
treguesi
të ndalojë së
pulsuari (shikoni figurën
më poshtë).
PARALAJMËRIM!
Çaktivizojeni pajisjen
përpara se të kryeni ndonjë
kontroll.
14.2 Defektet e mundshme
Problemi
Programi nuk fillon.
Zgjidhja e mundshme
•
•
•
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Sigurohuni që kutia e siguresave të mos ketë ndonjë
siguresë të prishur.
•
•
Sigurohuni që Start/Pauzë
të jetë prekur.
Nëse caktohet vonesa në nisje e programit, anulojeni
cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.
Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është i
ndezur.
Kontrolloni pozicionin e çelësit në programin e përzgjedhur.
•
•
•
•
•
Pajisja nuk mbushet mirë •
me ujë.
•
•
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë
i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet vendase
të ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që zorra e furnizimit me ujë të mos jetë e
përdredhur, e dëmtuar ose e përthyer.
Sigurohuni që lidhja e zorrës së hyrjes së ujit të jetë e
saktë.
Sigurohuni që filtri në zorrën hyrëse dhe filtri i valvulës të
mos jenë të bllokuar. Referojuni kapitullit “Kujdesi dhe
pastrimi”.
34
www.aeg.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Pajisja mbushet me ujë
dhe e shkarkon atë
menjëherë
•
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë në pozicionin e
duhur. Zorra mund të jetë pozicionuar shumë poshtë.
Shihni kapitullin “Udhëzime instalimi”.
•
•
Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të mos jetë e përdredhur
ose e përthyer.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
“Kujdesi dhe pastrimi”.
Sigurohuni që lidhja e zorrës së shkarkimit të jetë e saktë.
Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni programin
pa fazën e shkarkimit.
Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni një opsion
që përfundon me ujë në kazan.
•
Pajisja nuk e shkarkon
ujin.
•
•
•
•
•
Vendosni programin e centrifugimit.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
“Kujdesi dhe pastrimi”.
Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe niseni sërish
fazën e centrifugimit. Ky problem mund të shkaktohet nga
probleme ekuilibri.
•
Sigurohuni që bashkueset e zorrëve të ujit të jenë
shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.
Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit dhe zorra e shkarkimit
të mos kenë dëmtime.
Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe sasinë e
duhur të tij.
Faza e centrifugimit nuk
funksionon ose cikli i
larjes zgjat më shumë se
•
zakonisht.
Ka rrjedhur ujë në
dysheme.
•
•
•
•
Dera e pajisjes nuk mund •
të hapet.
•
•
•
Pajisja bën një zhurmë të •
pazakontë dhe dridhet.
•
Kohëzgjatja e programit
ngrihet ose ulet gjatë
punës së programit.
•
Sigurohuni që të jetë zgjedhur një program larjeje që
përfundon me ujë në kazan.
Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.
Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse
ka ende ujë në kazan.
Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji.
Ky problem mund të shkaktohet nga një defekt i pajisjes.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.
Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Shihni
kapitullin “Udhëzime instalimi”.
Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat e
transportit. Shihni kapitullin “Udhëzime instalimi”.
Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë
tepër e vogël.
ProSense System është në gjendje të përshtatë
kohëzgjatjen e programit sipas llojit dhe sasisë së rrobave.
Referojuni paragrafit “Dallimi i ngarkesës me ProSense
System” në kapitullin “Përdorimi i përditshëm”.
SHQIP
Problemi
Rezultatet e larjes nuk
janë të kënaqshme.
Ka shumë shkumë në
kazan gjatë ciklit të
larjes.
Pas ciklit të larjes, ka
ende mbetje detergjenti
në sirtarin e detergjentit.
35
Zgjidhja e mundshme
•
•
•
•
Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër.
Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e vështira
përpara se të lani rrobat.
Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
•
Reduktoni sasinë e detergjentit.
•
Sigurohuni që hedhësja e detergjentit të jetë në pozicionin e
duhur.
Sigurohuni që ta përdorni folenë e detergjentit sipas
këshillave që jepen në këtë manual përdorimi.
•
Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi
vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
15. VLERAT E KONSUMIT
Vlerat e deklaruara janë marrë në kushte laboratorike me standardet
përkatëse. Shkaqe të ndryshme mund të ndryshojnë të dhënat: sasia
dhe lloji i rrobave dhe temperatura e ambientit. Gjithashtu në
kohëzgjatjen e programit të larjes mund të ndikojë edhe presioni i ujit,
tensioni i furnizimit dhe temperatura e ujit në hyrje.
Specifikimet teknike mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim paraprak për
të përmirësuar cilësinë e produktit.
Gjatë programit të larjes, teknologjia Prosense mund të ndryshojë
kohëzgjatjen e larjes dhe vlerat e konsumit. Për më shumë detaje,
shikoni paragrafin "Dallimi i ngarkesës me Prosense" në kapitullin
"Përdorimi i përditshëm".
Programet
Ngarke
sa (kg)
Konsumi i Konsumi i Kohëzgjat Lagështir
energjisë ujit (litra) ja e
ae
(kWh)
përafërt e mbetur
programit (%)1)
(minuta)
Të pambukta 60°C
7
1,52
77
225
52
Të pambukta 40°C
7
1,02
77
210
52
Sintetike 40°C
3
0,70
64
130
35
36
www.aeg.com
Programet
Ngarke
sa (kg)
Konsumi i Konsumi i Kohëzgjat Lagështir
energjisë ujit (litra) ja e
ae
(kWh)
përafërt e mbetur
programit (%)1)
(minuta)
Delikate 40°C
1,5
0,69
50
55
35
Të leshta/Të mëndafshta
30°C
1,5
0,22
47
65
30
7
0,85
45
210
52
3,5
0,64
32
180
52
3,5
0,54
32
175
52
Programet standarde të pambukut
Program standard për
pambukun 60°C
Program standard për
pambukun 60°C
Program standard për
pambukun 40°C
1) Në fund të fazës së centrifugimit.
Regjimi fikur (W)
Regjimi lënë ndezur (W)
0.30
0.30
Informacionet e dhëna në tabelën më lart janë në përputhje me direktivën implementuese
2009/125/EC të rregullores 1015/2010 të Komisionit të BE-së.
16. TË DHËNAT TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia / Thellësia
totale
595 mm / 850 mm / 450 mm / 490
mm
Lidhja elektrike
Tensioni
Fuqia totale
Siguresa
Frekuenca
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të ngurta
dhe lagështisë sigurohet nga kapaku mbrojtës,
përveç rastit kur pajisja me tension të ulët nuk ka
mbrojtje kundër lagështisë
IPX4
Presioni i furnizimit me
ujë
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimumi
Maksimumi
Ujë i ftohtë
Furnizimi me ujë 1)
Ngarkesa maksimale
Pambuk
7 kg
SHQIP
Kategoria e efikasitetit energjetik
A+++
Shpejtësia e
centrifugimit
1351 rpm
Shpejtësia maksimale e
rrotullimit
37
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me filetim 3/4'' .
17. UDHËZUES I SHPEJTË
17.1 Përdorimi i përditshëm
1
2
Futeni në prizë spinën e pajisjes.
Hapeni rubinetin e ujit.
Futni rrobat në pajisje.
Derdhni detergjentin dhe çdo trajtim
tjetër në ndarjen përkatëse të folesë së
detergjentit.
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të
aktivizuar pajisjen. Rrotulloni çelësin
e programeve për të vendosur
programin e dëshiruar.
2. Vendosni opsionet e dëshiruara
përmes butonave korrespondues me
prekje.
3. Për të nisur programin, prekni
butonin Start/Pauzë
.
Në përfundim të programit, hiqni rrobat.
17.2 Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit
1
2
3
1
2
Pastrojeni filtrin rregullisht dhe,
veçanërisht, nëse shfaqet kodi
ekran.
në
38
www.aeg.com
17.3 Programet
Programet
Ngarkesa
Përshkrimi i produktit
Të pambukta
7 kg
Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra.
Sintetike
3 kg
Artikuj sintetikë ose artikuj prej materialesh të
përziera.
Delikate
1,5 kg
Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze,
poliestër.
Të leshta/Të
mëndafshta
1,5 kg
Të leshta që lahen me lavatriçe, të leshta që
lahen me dorë dhe tekstile delikate.
7 kg
Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky program
ndihmon në heqjen e mikrobeve dhe baktereve.
20 min. - 3kg
1 kg
Tekstile sintetike dhe të përziera. Artikuj të
ndotur pak dhe rroba për të rifreskuar.
Hekurosje e lehtë
2 kg
Artikuj sintetikë që kërkojnë larje delikate.
Xhupa me pupla
2 kg
Një batanije sintetike, rroba me mbushje,
jorganë, xhupa me pupla.
Antialergjik
E jashtme
Xhinse
2 kg 1)
1 kg 2)
2 kg
Rroba sportive moderne që vishen jashtë.
Rroba prej xhinsi dhe fanella pambuku.
1) Programi i larjes.
2) Programi i larjes dhe faza e kthimit të papërshkueshmërisë nga uji.
18. FLETA E INFORMACIONIT TË PRODUKTIT SIPAS
RREGULLORES SË BE-SË 1369/2017
Fleta e informacionit të produktit
Marka tregtare
Modeli
Kapaciteti nominal në kg
AEG
L6SE47SE, PNC914341152
7
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+++
Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 220 cikle
standarde larjeje për programet e pambukut në 60 °C dhe
40 °C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe
konsumi i regjimeve me fuqi të ulët. Konsumi aktual i
energjisë do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.
139,0
SHQIP
Konsumi i energjisë i programit standard të pambukut
60°C me ngarkesë të plotë në kWh
0,85
Konsumi i energjisë i programit standard të pambukut
60°C me ngarkesë të pjesshme në kWh
0,64
Konsumi i energjisë i programit standard të pambukut
40°C me ngarkesë të pjesshme në kWh
0,54
Konsumi i energjisë në regjimin e fikur në W
0,30
Konsumi i energjisë në regjimin e lënë ndezur në W
0,30
Konsumi i ujit në vit në litra, bazuar në 220 cikle
standarde larjeje për programet e pambukut në 60 °C dhe
40 °C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme. Konsumi
aktual i ujit do të varet nga mënyra e përdorimit të
pajisjes.
10000
Klasi i efikasitetit të tharjes me centrifugim në një shkallë
nga G (më pak efikase) në A (më efikase)
B
Shpejtësia maksimale e centrifugimit në rpm
Përmbajtja e lagështisë së mbetur në %
“Programi standard i pambukut 60 °C” dhe “programi
standard i pambukut 40 °C” janë programe standarde
larjeje me të cilat lidhet informacioni në etiketë dhe në
fletë, këto programe janë të përshtatshme për të pastruar
rroba të pambukta me ndotje normale dhe janë
programet më efikase në konsumimin e kombinuar të
energjisë elektrike dhe ujit.
1351
52
-
Koha e programit të programit standard të pambukut
60°C me ngarkesë të plotë në minuta
210
Koha e programit të programit standard të pambukut
60°C me ngarkesë të pjesshme në minuta
180
Koha e programit të “programit standard të pambukut
40°C” me ngarkesë të pjesshme në minuta
175
Kohëzgjatja e regjimit të lënë ndezur në minuta
5
Emetimet e zhurmës akustike në ajër në db(A) në larje
49
Emetimet e zhurmës akustike në ajër në db(A) në
centrifugim
73
Pajisje inkaso Po/Jo
Jo
Informacionet e dhëna në tabelën më lart janë në përputhje me direktivën implementuese
2009/125/KE të rregullores 1015/2010 të Komisionit të BE-së.
39
40
www.aeg.com
19. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
41
42
www.aeg.com
SHQIP
43
155270330-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement