Electrolux EW6S227CP Instrukcja obsługi

Electrolux EW6S227CP Instrukcja obsługi
EW6S227CP
PL
Pralka
Instrukcja obsługi
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5
3. INSTALACJA...................................................................................................... 7
4. AKCESORIA.....................................................................................................10
5. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 11
6. PANEL STEROWANIA.....................................................................................11
7. POKRĘTŁO I PRZYCISKI................................................................................ 13
8. PROGRAMY.....................................................................................................16
9. USTAWIENIA................................................................................................... 20
10. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM....................................................................21
11. CODZIENNA EKSPLOATACJA..................................................................... 21
12. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 26
13. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 27
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 32
15. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE............................................................... 35
16. DANE TECHNICZNE......................................................................................36
17. KRÓTKI PRZEWODNIK................................................................................ 37
18. KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017......39
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
POLSKI
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do
urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
3
4
www.electrolux.com
•
•
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– kuchnie dla pracowników na zapleczach sklepów w
biurach oraz innych miejscach pracy;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych;
– do wspólnego użytku w blokach mieszkalnych lub
pralniach samoobsługowych.
Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 7 kg (patrz „Tabela
programów”).
Ciśnienie robocze wody w punkcie podłączenia
powinno wynosić od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barów
(0,8 MPa).
Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa
nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w
podstawie.
Urządzenie powinno być podłączone do sieci
wodociągowej za pomocą dołączonego nowego
zestawu węży lub innego nowego zestawu węży
dostarczonego przez autoryzowane centrum
serwisowe.
Nie wolno używać starego zestawu węży.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
POLSKI
•
•
•
5
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody
pod ciśnieniem ani pary wodnej.
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie obojętne środki do czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani metalowych
przedmiotów.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
Urządzenie należy
zainstalować zgodnie z
odpowiednimi krajowymi
przepisami.
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe, w
tym gumową tuleję z plastikowym
elementem dystansowym.
Przechowywać blokady transportowe
w bezpiecznym miejscu. Jeśli w
przyszłości zajdzie potrzeba
ponownego transportu urządzenia,
należy zamontować blokady w celu
unieruchomienia bębna, aby zapobiec
wewnętrznym uszkodzeniom.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie korzystać z
urządzenia w miejscach, w których
temperatura może spaść poniżej 0°C
lub w których mogłoby być ono
narażone na działanie czynników
atmosferycznych.
Podłoże, na którym będzie stało
urządzenie, musi być płaskie,
stabilne, odporne na działanie
wysokiej temperatury i czyste.
•
•
•
•
•
•
Zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza pomiędzy urządzeniem i
podłogą.
Po ustawieniu urządzenia w
docelowym miejscu należy za
pomocą poziomicy sprawdzić, czy jest
prawidłowo wypoziomowane. W
przeciwnym razie należy odpowiednio
wyregulować jego nóżki.
Nie instalować urządzenia
bezpośrednio nad podłogową kratką
ściekową.
Nie rozpryskiwać wody na urządzenie
i nie narażać go na nadmierny kontakt
z wilgocią.
Nie instalować urządzenia w
miejscach uniemożliwiających
całkowite otworzenie drzwi
urządzenia.
Nie umieszczać pod urządzeniem
żadnych zamkniętych pojemników na
wypadek ewentualnego wycieku
wody. Skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym
w celu uzyskania informacji, jakich
akcesoriów można używać.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
Urządzenie musi być uziemione.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Nie dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki mokrymi rękami.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
•
•
2.4 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, porażeniem
prądem, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
•
•
Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano
przez dłuższy czas lub która była
naprawiana lub do której podłączono
nowe urządzenia (liczniki wody itp.),
należy umożliwić wypływ wody, aż
będzie ona czysta.
Podczas pierwszego użycia
urządzenia i bezpośrednio po nim
należy upewnić się, że nie ma
widocznych wycieków wody.
Jeśli wąż dopływowy jest za krótki, nie
stosować węży przedłużających.
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, aby zamówić dłuższy
wąż dopływowy.
Podczas rozpakowywania urządzenia
z węża spustowego może wypływać
woda. Są to pozostałości wody po
testach przeprowadzanych w fabryce.
Wąż spustowy można przedłużyć
maksymalnie do 400 cm. Więcej
informacji na temat innych węży
spustowych i przedłużających można
uzyskać w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
Należy zadbać o to, aby po
zainstalowaniu urządzenia zawór
wody był łatwo dostępny.
•
•
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
podanych na opakowaniu detergentu.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie prać odzieży mocno zaplamionej
olejem, smarem lub innymi tłustymi
substancjami. Mogą one uszkodzić
gumowe części pralki. Przed
włożeniem do pralki należy taką
odzież wyprać wstępnie ręcznie.
Nie dotykać szyby drzwi podczas
trwania programu. Szyba może być
gorąca.
Upewnić się, że w praniu nie ma
żadnych metalowych przedmiotów.
2.5 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i zamknąć dopływ wody.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
POLSKI
•
•
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w bębnie.
Utylizację urządzenia należy
przeprowadzić zgodnie miejscowymi
7
przepisami w zakresie utylizacji
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Rozpakowanie
Montage
Achtung!
Sicherheit
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
anweisun
Lesen
shinweise
Sie g
vor
in
der Beginn
Gebrauch
der
Installatio
Warning!
the
n
safety
nweisung.
die
Installation
sanweisun
Instructio
informatio
n
n
in
g.
die
the
User
in
the
Manual.
User
Manual.
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
in
the
nweisung.
die
User
Manual.
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
1. Zdjąć zewnętrzną folię. W razie
potrzeby należy użyć noża.
Warning!
the
Instruction
safety
information
in
the
nweisung.
die
User
Manual.
4. Położyć przedni styropianowy
element opakowania na podłodze za
urządzeniem. Ostrożnie położyć
urządzenie na tylnej ściance.
2. Zdjąć kartonową przykrywkę i
styropianowe elementy opakowania.
5. Usunąć blok styropianu ze spodu
urządzenia.
3. Otworzyć drzwi. Wyjąć wszystkie
elementy z bębna.
1
2
6. Ponownie ustawić urządzenie w
pozycji pionowej. Zdjąć przewód
8
www.electrolux.com
zasilający i wąż spustowy z uchwytu.
3.2 Umiejscowienie i
wypoziomowanie
Należy odpowiednio wyregulować
urządzenie, aby zapobiec drganiom,
hałasowi i przesuwaniu się urządzenia
podczas pracy.
OSTRZEŻENIE!
Z węża spustowego
może wypłynąć woda.
Są to pozostałości wody
po testowaniu
urządzenia w fabryce.
7. Usunąć cztery blokady transportowe i
wyciągnąć plastikowe elementy
dystansowe.
2
1
8. W otwory włożyć plastikowe zatyczki
znajdujące się w torebce z instrukcją.
Zaleca się zachowanie
opakowania oraz blokad
transportowych na
przyszłość.
x4
1. Urządzenie należy instalować na
stabilnej i poziomej powierzchni.
Urządzenie musi być
wypoziomowane i stabilne. Upewnić
się, że urządzenie nie dotyka ściany
lub innych urządzeń oraz że jest
zapewniony pod nim przepływ
powietrza.
2. Poluzować lub dokręcić nóżki, aby
wypoziomować urządzenie.
Wszystkie nóżki muszą stabilnie
opierać się na podłodze.
OSTRZEŻENIE!
Nie należy umieszczać
pod nóżkami urządzenia
kawałków kartonu,
drewna lub innych
materiałów w celu
wypoziomowania.
POLSKI
3.3 Wąż dopływowy
OSTRZEŻENIE!
Upewnić się, że węże nie są
uszkodzone i nie ma
wycieków ze złączek. Nie
stosować węży
przedłużających, jeśli wąż
dopływowy jest za krótki.
Aby zamówić zamienny wąż
dopływowy, należy
skontaktować się z punktem
serwisowym.
1. Podłączyć wąż dopływowy z tyłu
urządzenia.
9
Wąż spustowy można
przedłużyć maksymalnie do
4000 mm. Więcej informacji
na temat innych węży
spustowych i
przedłużających można
uzyskać w autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Wąż spustowy można podłączyć na
różne sposoby:
1. Zagiąć wąż na kształt litery U i
poprowadzić go wzdłuż plastikowej
prowadnicy węża.
45º
20º
2. Na krawędzi umywalki –
przymocować prowadnicę do zaworu
wody lub do ściany.
2. Skierować go w prawo lub w lewo,
odpowiednio do położenia zaworu
wody. Upewnić się, że wąż
dopływowy nie jest skierowany
pionowo.
3. W razie potrzeby poluzować nakrętkę
wieńcową, aby ustawić wąż w
odpowiednim położeniu.
4. Podłączyć wąż dopływowy do
zaworu zimnej wody z gwintem 3/4
cala.
3.4 Odprowadzanie wody
Końcówka węża spustowego powinna
znajdować się na wysokości nie
mniejszej niż 600 mm i nie większej niż
1000 mm od powierzchni podłogi.
Upewnić się, że
plastikowa prowadnica
jest nieruchoma podczas
odpompowywania wody,
a wąż spustowy nie jest
zanurzony w wodzie.
Może nastąpić cofnięcie
brudnej wody do
urządzenia.
3. Jeśli końcówka węża spustowego
wygląda w następujący sposób (patrz
ilustracja), można ją włożyć
bezpośrednio do rury kanalizacyjnej.
10
www.electrolux.com
5. Bez plastikowej prowadnicy węża, do
syfonu umywalki – umieścić wąż
spustowy na króćcu syfonu i
zabezpieczyć zaciskiem. Patrz
ilustracja.
4. Do rury kanalizacyjnej z otworem
wentylacyjnym – włożyć wąż
spustowy bezpośrednio do rury
kanalizacyjnej. Patrz ilustracja.
Należy ułożyć wąż spustowy w pętlę,
aby nie dopuścić do przedostawania
się zanieczyszczeń ze zlewu do
urządzenia.
6. Włożyć wąż bezpośrednio do rury
kanalizacyjnej zabudowanej w
ścianie i zabezpieczyć zaciskiem.
Należy zawsze zapewnić
wentylację końcówki
węża spustowego, tj.
wewnętrzna średnica
rury kanalizacyjnej (min.
38 mm – min. 1,5") musi
być większa niż
zewnętrzna średnica
węża spustowego.
4. AKCESORIA
4.1 Zestaw płytek mocujących
(4055171146)
Dostępne u autoryzowanego
sprzedawcy.
W przypadku instalacji urządzenia na
cokole należy je zabezpieczyć za
pomocą płytek mocujących.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do produktu.
POLSKI
11
4.2 Dostępne na stronie www.electrolux.com/shop oraz w
autoryzowanych punktach sprzedaży
Jedynie używanie odpowiednich akcesoriów zatwierdzonych przez firmę
ELECTROLUX zapewni spełnienie norm bezpieczeństwa przez
urządzenie. Użycie niezatwierdzonych części będzie powodem
negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
5. OPIS URZĄDZENIA
5.1 Widok urządzenia
1
2
8
3
9
4
5
11
12
6
10
7
1
2
3
4
5
6
7
Blat roboczy
Dozownik detergentu
Panel sterowania
Uchwyt drzwi
Tabliczka znamionowa
Filtr pompy opróżniającej
Nóżki do poziomowania urządzenia
8
9
10
11
12
Wąż spustowy
Podłączenie węża dopływowego
Przewód zasilający
Blokady transportowe
Uchwyt węża
6. PANEL STEROWANIA
6.1 Funkcje specjalne
Zakupiona przez Państwa pralka spełnia
wszystkie współczesne wymagania
związane z efektywnym praniem przy
jednoczesnym niskim zużyciu wody,
energii i detergentów oraz dbałości o
tkaniny.
•
Dzięki opcji Soft Plus płyn
zmiękczający do tkanin jest
•
równomiernie rozprowadzany w
praniu i dociera do każdego włókna,
zapewniając idealną miękkość tkanin.
Dzięki technologii SensiCare
urządzenie automatycznie
dostosowuje czas trwania cyklu, aby
zapewnić doskonałe efekty prania w
jak najkrótszym czasie.
12
www.electrolux.com
6.2 Opis panelu sterowania
1
2
14
1 Pokrętło wyboru programów
2 Przycisk dotykowy opcji zmniejszenia
prędkości wirowania Obroty
3 Przycisk dotykowy Temp.
4 Wyświetlacz
5 Przycisk dotykowy Opóźniony start
6 Przycisk dotykowy Time Manager
7 Start/Pauza Przycisk dotykowy
8 Przycisk dotykowy Tryb cichy
6.3 Wyświetlacz
3
4
13 12
11
5
10
6
9
7
8
9 Przycisk dotykowy Łatwe prasowanie
10 Przycisk dotykowy Soft Plus
11 Przycisk dotykowy Dodatkowe
płukanie
Przycisk
dotykowy Odplamianie
12
Przycisk
dotykowy Pranie wstępne
13
14 Przycisk Wł./Wył.
POLSKI
13
Obszar wskazań temperatury:
Wskaźnik temperatury
Wskaźnik prania w zimnej wodzie
Wskaźnik blokady uruchomienia.
Wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu.
Wskaźnik blokady drzwi.
Wskaźnik cyfrowy może pokazywać:
).
• Czas trwania programu (np.
•
Czas opóźnienia rozpoczęcia programu (np.
•
Zakończenie cyklu (
•
Kod ostrzeżenia (np.
).
).
).
Wskaźnik paskowy funkcji kontroli czasu.
Wskaźnik maksymalnego ciężaru ładunku.
Wskaźnik dodawania prania. Świeci się w początkowej fazie
prania, kiedy użytkownik może wstrzymać pracę urządzenia i
dodać więcej prania.
Wskaźnik przypominający o czyszczeniu bębna.
Wskaźnik funkcji Tryb cichy.
Wskaźnik funkcji Stop z wodą.
Obszar wskazań funkcji wirowania:
Wskaźnik prędkości wirowania
Wskaźnik funkcji Bez wirowania. Faza wirowania jest wyłączo‐
na.
7. POKRĘTŁO I PRZYCISKI
7.1 Wprowadzenie
Opcje/funkcje nie są
dostępne dla wszystkich
programów prania. Należy
sprawdzić zgodność opcji/
funkcji z programami prania
w „Tabeli programów”. Dana
opcja/funkcja może
wykluczać inną. W takim
przypadku urządzenie nie
pozwoli na jednoczesny
wybór niezgodnych opcji/
funkcji.
7.2 Wł./Wył.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego
przycisku przez kilka sekund umożliwia
włączenie lub wyłączenie urządzenia.
Podczas włączania i wyłączania
urządzenia emitowane są dwa różne
dźwięki.
W niektórych przypadkach funkcja trybu
czuwania automatycznie wyłącza po
kilku minutach urządzenie, aby
zmniejszyć pobór energii. Należy wtedy
ponownie włączyć urządzenie.
Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Codzienna eksploatacja.
14
www.electrolux.com
7.3 Temp.
Urządzenie
automatycznie
odpompuje wodę po
około 18 godzinach.
Przy wyborze programu prania
urządzenie automatycznie proponuje
domyślną temperaturę.
Dotykać przycisku, aż na wyświetlaczu
pojawi się żądana wartość temperatury.
Gdy na wyświetlaczu widoczny jest
, urządzenie nie podgrzewa
wskaźnik
wody.
7.4 Obroty
Po ustawieniu programu urządzenie
automatycznie ustawia maksymalną
dozwoloną prędkość wirowania (z
wyjątkiem programu Denim). Ta opcja
umożliwia zmianę domyślnej prędkości
wirowania.
Dotknąć tego przycisku, aby:
• Zmniejszyć prędkość wirowania.
Na wyświetlaczu widoczne są
wyłącznie prędkości wirowania
dostępne dla ustawionego programu.
•
.
Włączyć opcję Bez wirowania
Wybranie tej opcji powoduje
wyłączenie wszystkich faz wirowania.
Urządzenie wykonuje tylko fazę
odpompowania w ramach wybranego
programu prania. Opcję tę należy
wybierać do prania bardzo
delikatnych tkanin. Urządzenie
zużywa więcej wody w fazie płukania
niektórych programów prania. Na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
.
•
Włączyć opcję Stop z wodą
.
Wirowanie końcowe nie jest
wykonywane. Urządzenie nie
odpompuje wody z ostatniego
płukania, aby zapobiec powstaniu
zagnieceń na praniu. Po zakończeniu
programu prania w bębnie pozostanie
woda.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
. Drzwi są zablokowane, a bęben
obraca się regularnie, aby zmniejszyć
zagniecenia. Aby otworzyć drzwi,
należy odpompować wodę.
Po zakończeniu programu dotknąć
przycisku Start/Pauza: urządzenie
wykona fazę wirowania i odpompuje
wodę.
7.5 Pranie wstępne
Ta opcja umożliwia dodanie fazy prania
wstępnego do programu prania.
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik nad
przyciskiem dotykowym.
•
Ta opcja umożliwia dodanie fazy
prania wstępnego w 30°C przed fazą
prania.
Opcja jest zalecana do mocno
zabrudzonego prania, zwłaszcza
zawierającego piasek, pył, błoto lub
inne cząstki stałe.
Opcje te mogą wydłużyć
czas trwania programu.
7.6 Odplamianie
Dotknąć tego przycisku, aby dodać do
programu fazę odplamiania.
Świeci się odpowiedni wskaźnik nad
przyciskiem dotykowym.
Ta opcja jest przydatna do prania rzeczy
z trudnymi do usunięcia plamami.
Po włączeniu tej opcji należy dodać
odplamiacz do komory
.
Opcja ta wydłuża czas
trwania programu.
Funkcja nie jest dostępna z
temperaturą niższą niż 40°C.
7.7 Stałe Dodatkowe płukanie
Ta opcja umożliwia dodanie kilku cykli
płukania odpowiednio do wybranego
programu prania.
Opcji tej należy używać w przypadku
prania rzeczy osób uczulonych na
detergenty lub mających wrażliwą skórę.
Opcja ta wydłuża czas
trwania programu.
Wskaźnik nad danym przyciskiem
dotykowym zaświeci się i pozostanie
POLSKI
włączony podczas następnych cykli, aż
użytkownik nie wyłączy tej opcji.
7.8 Stałe Soft Plus
Włączenie tej opcji zapewnia
optymalizację dozowania płynu
zmiękczającego i miękkość tkanin.
Zaleca się jej użycie w przypadku
stosowania płynu zmiękczającego.
Opcja ta wydłuża czas
trwania programu.
Wskaźnik nad danym przyciskiem
dotykowym zaświeci się i pozostanie
włączony podczas następnych cykli, aż
użytkownik nie wyłączy tej opcji.
7.9 Łatwe prasowanie
Urządzenie delikatnie wypierze i
odwirowuje pranie, aby zapobiec
powstaniu zagnieceń.
Urządzenie zmniejsza prędkość
wirowania, zużywa więcej wody i
dostosowuje czas trwania programu do
rodzaju prania.
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
7.10 Tryb cichy
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje
włączenie/wyłączenie opcji Tryb cichy
.
Pośrednie fazy wirowania oraz ostatnia
faza są wstrzymane, a program kończy
się z wodą w bębnie. Pozwala to
zmniejszyć zagniecenia.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
.
Drzwi pozostają zablokowane. Bęben
obraca się regularnie, aby zmniejszyć
zagniecenia. Aby otworzyć drzwi, należy
odpompować wodę.
Program jest bardzo cichy, można go
uruchamiać nocą, gdy dostępne są
tańsze taryfy za prąd. W niektórych
programach płukania pobierana jest
większa ilość wody.
Po dotknięciu przycisku Start/Pauza
urządzenie wykona tylko fazę
odpompowania.
15
Urządzenie automatycznie
odpompuje wodę po około
18 godzinach.
7.11 Opóźniony start
Ta opcja umożliwia późniejsze
rozpoczęcie programu w bardziej
dogodnym czasie.
Dotykać przycisku, aby ustawić żądany
czas opóźnienia. Wartość czasu
zwiększa się skokowo w zakresie od 1
godz. do 20 godz.
Na wyświetlaczu widoczny będzie
wskaźnik
i wybrany czas opóźnienia.
Po dotknięciu przycisku Start/Pauza
urządzenie rozpocznie odliczanie czasu i
zostaną zablokowane drzwi.
7.12 Time Manager
Opcja ta umożliwia skrócenie czasu
trwania programu zależnie od wielkości
wsadu i stopnia jego zabrudzenia.
Po ustawieniu programu prania na
wyświetlaczu pojawią się domyślny czas
jego trwania oraz kreski
.
Dotknąć przycisku Time Manager, aby
zależnie od potrzeb skrócić czas trwania
programu. Na wyświetlaczu pojawi się
nowy czas trwania programu i
odpowiednio zmniejszy się liczba kresek:
odpowiedni cykl do prania pełnego
wsadu średnio zabrudzonych rzeczy.
szybki cykl do prania pełnego
wsadu lekko zabrudzonych rzeczy.
bardzo szybki cykl do prania
mniejszego wsadu lekko zabrudzonych
rzeczy (zalecana maks. połowa wsadu).
najkrótszy cykl do odświeżania
małej ilości prania.
Funkcja Time Manager jest dostępna
tylko z programami wymienionymi w
tabeli.
www.electrolux.com
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Syntetyki
■
Bawełna Eco
■
Bawełna
1)
Wskaźnik
Syntetyki
Bawełna
Wskaźnik
Bawełna Eco
16
■
■
■
1) Domyślny czas trwania wszystkich pro‐
gramów.
7.13 Start/Pauza
Dotknąć przycisku Start/Pauza
, aby
uruchomić urządzenie, włączyć tryb
pauzy lub przerwać działanie programu.
8. PROGRAMY
8.1 Tabela programów
Program
Temperatura
domyślna
Zakres tem‐
peratury
Referencyj‐ Mak‐
na pręd‐
symal‐
kość wiro‐
ny
wania
ciężar
Zakres
wsa‐
prędkości
du
wirowania
Bawełna
40°C
90°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
1200
obr./min
(1200-400)
7 kg
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Śred‐
nio i bardzo zabrudzone.
Bawełna Eco
1200
obr./min
(1200-400)
7 kg
Tkaniny bawełniane białe i o trwałych kolo‐
rach. Średnio zabrudzone. Czas trwania pro‐
gramu wydłuża się, a zużycie energii maleje
przy jednoczesnym zapewnieniu dobrych
efektów prania.
1200
obr./min
(1200-400)
3 kg
Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Średnio
zabrudzone.
1)
40°C
60°C – 40°C
Syntetyki
40°C
60°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
Opis programu
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
POLSKI
17
Program
Temperatura
domyślna
Zakres tem‐
peratury
Referencyj‐ Mak‐
na pręd‐
symal‐
kość wiro‐
ny
wania
ciężar
Zakres
wsa‐
prędkości
du
wirowania
Delikatne
40°C
40°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
1200
obr./min
(1200-400)
1,5 kg
Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza
oraz tkaniny mieszane wymagające deli‐
katnego prania. Średnio zabrudzone.
Szybki 14
min.
30°C
800
obr./min
(800-400)
1 kg
Tkaniny syntetyczne i mieszane. Rzeczy
lekko zabrudzone i wymagające odświeżenia.
Płukanie
1200
obr./min
(1200-400)
7 kg
Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych
i bardzo delikatnych. Program do płukania i
odwirowania odzieży. Domyślną prędkością
wirowania jest ta stosowana w programach do
prania tkanin bawełnianych. Zmniejszyć pręd‐
kość wirowania odpowiednio do rodzaju pra‐
nia. W razie potrzeby ustawić opcję Dodatko‐
we płukanie, aby dodać płukania. Przy niskiej
prędkości wirowania urządzenie przeprowa‐
dza cykl delikatnego płukania i krótkiego wiro‐
wania.
Odpomp./
Wirowanie
1200
obr./min
(1200-400)
7 kg
Odwirowanie prania i odpompowanie wody
z bębna. Wszystkie tkaniny z wyjątkiem
wełnianych i bardzo delikatnych.
Antyalergicz‐
1200
obr./min
(1200-400)
7 kg
Białe rzeczy bawełniane. Program usuwa
mikroorganizmy dzięki fazie prania, w której
przez kilka minut utrzymuje się temperatura
powyżej 60°C. Pozwala to usunąć zarazki,
bakterie, mikroorganizmy i cząstki stałe. Para
w połączeniu z dodatkową fazą płukania
umożliwia pełne usunięcie pozostałości deter‐
gentu oraz pyłków i alergenów, co jest szcze‐
gólnie ważne w przypadku skóry wrażliwej.
Ubrania dzie‐
cięce
40°C
40°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
1200
obr./min
(1200-400)
1,5 kg
Delikatny cykl przeznaczony do odzieży dzie‐
cięcej. Wysoki poziom wody i delikatne ruchy
bębna w fazie prania zapewniają ochronę ko‐
lorów i włókien tkanin.
Jedwab
30°C
800
obr./min
(800-400)
3 kg
Specjalny program przeznaczony do prania
tkanin jedwabnych i mieszanych tkanin
syntetycznych.
ny
60°C
Opis programu
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
18
www.electrolux.com
Program
Temperatura
domyślna
Zakres tem‐
peratury
Referencyj‐ Mak‐
na pręd‐
symal‐
kość wiro‐
ny
wania
ciężar
Zakres
wsa‐
prędkości
du
wirowania
Wełna
1200
obr./min
(1200-400)
1,5 kg
Rzeczy wełniane nadające się do prania w
pralce i przeznaczone do prania ręcznego
oraz inne tkaniny z symbolem „pranie ręcz‐
ne”2).
Sportowe
30°C
40°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
1200
obr./min
(1200-400)
3 kg
Syntetyczna odzież sportowa. Program do
delikatnego prania nowoczesnej odzieży spor‐
towej i turystycznej, odpowiedni także do pra‐
nia odzieży do gimnastyki, kolarstwa, joggingu
itp.
Outdoor
30°C
40°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
1200
obr./min
(1200-400)
2 kg3)
1 kg4)
40°C
40°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
Opis programu
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Nie używać płynu zmiękczające‐
go do tkanin i upewnić się, że w
dozowniku detergentu nie został
płyn.
Syntetyczna odzież sportowa. Program do
delikatnego prania nowoczesnej odzieży spor‐
towej i turystycznej, odpowiedni także do pra‐
nia odzieży do gimnastyki, kolarstwa, joggingu
itp. Zalecana wielkość wsadu to 2 kg.
Tkaniny nieprzemakalne, nieprzemakalnooddychające oraz o właściwościach hydro‐
fobowych. Programu można także używać do
regeneracji tkanin nieprzemakalno-oddychają‐
cych – zwłaszcza tych z powłoką hydrofobo‐
wą. Aby przywrócić właściwości tkanin nie‐
przemakalno-oddychających, należy postępo‐
wać zgodnie z poniższymi zaleceniami:
•
•
•
Wlać detergent piorący do przegródki
.
Wlać specjalny środek regenerujący do
tkanin nieprzemakalnych do przegródki na
płyn zmiękczający .
Zmniejszyć wielkość wsadu do 1 kg.
Aby dodatkowo poprawić właści‐
wości hydrofobowe odzieży, nale‐
ży wysuszyć ją w suszarce, usta‐
wiając program Outdoor (jeśli jest
dostępny i suszenie w suszarce
jest dozwolone w instrukcjach
umieszczonych na metce).
POLSKI
Program
Temperatura
domyślna
Zakres tem‐
peratury
Referencyj‐ Mak‐
na pręd‐
symal‐
kość wiro‐
ny
wania
ciężar
Zakres
wsa‐
prędkości
du
wirowania
Denim
30°C
40°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
800
obr./min
(1200-400)
2 kg
19
Opis programu
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Specjalny program do odzieży dżinsowej, z
delikatną fazą prania zapobiegającą blak‐
nięciu i powstawaniu przebarwień. Mniejszy
wsad zapewni lepszą ochronę.
1) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy
energetycznej. Zgodnie z rozporządzeniem 1061/2010 programy te są odpowiednikami
programów: „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60°C” i „standardowy pro‐
gram prania tkanin bawełnianych w 40°C”. Są one najbardziej wydajnymi programami pod
względem łącznego zużycia wody i energii do prania średnio zabrudzonych tkanin baweł‐
nianych.
Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla
wybranego programu.
2) Podczas tego cyklu bęben obraca się powoli w celu zapewnienia delikatnego prania. Mo‐
że wydawać się, że bęben nie obraca się lub że nie obraca się prawidłowo.
3) Program prania.
4) Program prania i faza impregnacji.
Soft Plus
Łatwe prasowanie
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Syntetyki
■
■
■
■
■
■
■
Delikatne
■
■
■
■
■
Szybki 14 min.
■
■
■
Płukanie
■
■
■
Bawełna Eco
■
Time Manager
Dodatkowe płukanie
■
Bawełna
Opóźniony start
Odplamianie
■
Obroty
Pranie wstępne
Program
Tryb cichy
Zgodność opcji programów
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Odpomp./Wiro‐
wanie
■
■
■
■
■
■
Ubrania dziecię‐
ce
■
■
■
■
Jedwab
■
■
Wełna
■
■
■
Sportowe
■
■
■
Outdoor
■
■
■
Denim
■
■
■
Antyalergiczny
Time Manager
Opóźniony start
Tryb cichy
Łatwe prasowanie
Odplamianie
Obroty
Pranie wstępne
Program
Soft Plus
www.electrolux.com
Dodatkowe płukanie
20
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
8.2 Woolmark Apparel Care – niebieski
Firma Woolmark Company zatwierdziła
cykl prania wełny dostępny w tym urządze‐
niu jako nadający się do prania odzieży
wełnianej oznaczonej metką „prać ręcz‐
nie”, pod warunkiem, że pranie będzie wy‐
konane zgodnie z zaleceniami producenta
pralki. Należy stosować się do informacji
dotyczących suszenia oraz pozostałych
wskazówek zamieszczonych na metce
odzieży. M1460
W wielu krajach symbol Woolmark jest cer‐
tyfikowanym znakiem towarowym.
9. USTAWIENIA
9.1 Sygnały dźwiękowe
•
Urządzenie emituje różne sygnały
dźwiękowe w następujących sytuacjach:
•
•
•
Włączenie urządzenia (specjalny
krótki dźwięk).
•
Wyłączenie urządzenia (specjalny
krótki dźwięk).
Dotknięcie przycisku (kliknięcie).
Dokonanie niewłaściwego wyboru (3
krótkie dźwięki).
Zakończenie programu (sekwencja
dźwięków przez około 2 minuty).
POLSKI
•
Nieprawidłowe działanie urządzenia
(sekwencja krótkich dźwięków przez
około 5 minut).
Aby wyłączyć/włączyć sygnały
dźwiękowe informujące o zakończeniu
programu, należy dotknąć jednocześnie i
przytrzymać przez około 2 sekundy
przyciski Pranie wstępne i Odplamianie.
Na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie On/Off.
Po wyłączeniu sygnałów
dźwiękowych będą one
nadal emitowane w
przypadku nieprawidłowego
działania urządzenia.
9.2 Blokada uruchomienia
Ta opcja pozwala zapobiec
manipulowaniu przez dzieci przy panelu
sterowania.
•
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję,
należy nacisnąć i przytrzymać
przycisk Tryb cichy, aż na
wyświetlaczu zaświeci się/zgaśnie
.
Po wyłączeniu urządzenie zapamięta
wybór tej opcji.
Funkcja blokady uruchomienia nie jest
dostępna przez kilka sekund po
włączeniu urządzenia.
10. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy dostępne jest
podłączenie do sieci elektrycznej i
czy zawór wody jest otwarty.
2. Wlać 2 litry wody do przegródki na
detergent oznaczonej symbolem 2.
Spowoduje to uruchomienie układu
odpływowego.
3. Dodać niewielką ilość detergentu do
przegródki na detergent oznaczonej
symbolem 2.
4. Ustawić i uruchomić program do
prania bawełny z ustawioną
najwyższą temperaturą, nie
wkładając prania do bębna.
Spowoduje to usunięcie wszelkich
możliwych zabrudzeń z bębna i
zbiornika.
11. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
11.1 Włączanie urządzenia
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Odkręcić zawór wody.
3. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Wł./Wył., aby
włączyć urządzenie.
Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
Na wyświetlaczu zostanie pokazany czas
trwania cyklu.
11.2 Wkładanie prania
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
21
2. Opróżnić kieszenie i rozprostować
rzeczy przed włożeniem ich do
urządzenia.
3. Włożyć pranie do bębna (należy
robić to pojedynczo).
Nie wkładać do bębna zbyt dużej ilości
prania.
4. Dokładnie zamknąć drzwi.
22
www.electrolux.com
UWAGA!
Upewnić się, że nie doszło
do przytrzaśnięcia prania
między drzwiami a
uszczelką, ponieważ może
to spowodować wyciek wody
i uszkodzenie prania.
Pranie odzieży mocno
zaplamionej olejem lub
smarem może spowodować
uszkodzenie gumowych
części pralki.
11.3 Stosowanie detergentów i
dodatków
1. Odmierzyć odpowiednią ilość
detergentu i płynu zmiękczającego.
2. Umieścić detergent i płyn
zmiękczający w odpowiednich
komorach.
3. Dokładnie zamknąć szufladę na
detergent.
2
2
Przegródka na detergent do
fazy prania. Stosując deter‐
gent w płynie, należy dolać go
bezpośrednio przed rozpoczę‐
ciem programu.
Przegródka na dodatkowe
środki w płynie (płyn zmięk‐
czający, krochmal). Umieścić
produkt w komorze przed roz‐
poczęciem programu.
Po zakończeniu cyklu prania usunąć w
razie potrzeby resztki detergentu z
dozownika detergentu.
11.4 Zmiana położenia
rozdzielacza detergentu
1. Wysunąć dozownik detergentu.
Położenie A rozdzielacza detergentu
jest przeznaczone do detergentu w
proszku (ustawienie fabryczne).
1
A
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie
detergenty przeznaczone do
pralek.
Zawsze należy przestrzegać
instrukcji zamieszczonej na
opakowaniu detergentów.
1
Przegródka na detergent do
fazy prania wstępnego lub
programu z namaczaniem (je‐
śli jest dostępny). Przed roz‐
poczęciem programu dodać
detergent do prania wstępne‐
go i namaczania.
MAX
2
1
2. Aby użyć detergentu/dodatku lub
środka wybielającego w płynie:
Wyjąć rozdzielacz detergentu z
położenia A i umieścić go w
położeniu B.
B
MAX
2
1
POLSKI
Położenie B rozdzielacza detergentu
jest przeznaczone do detergentu w
proszku w tylnej przegródce oraz
detergentu/dodatku lub środka
wybielającego w płynie w przedniej
przegródce.
3. Aby użyć tylko detergentu
w płynie: Umieścić rozdzielacz
detergentu w położeniu C.
Jeśli wybór jest niemożliwy,
rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
C
MAX
2
23
Na wyświetlaczu pojawi się orientacyjny
czas trwania programu.
2. Aby zmienić temperaturę i/lub
prędkość wirowania, należy dotknąć
odpowiednich przycisków.
3. W razie potrzeby można wybrać
jedną lub więcej opcji, dotykając
odpowiednich przycisków. Na
wyświetlaczu pojawią się
odpowiednie wskaźniki i odpowiednio
zmienią się wyświetlane informacje.
1
•
Nie stosować gęstych ani
żelowych detergentów.
• Nie przekraczać maksymalnej
dawki detergentu w płynie.
• Nie ustawiać fazy prania
wstępnego.
• Nie ustawiać funkcji opóźnienia
rozpoczęcia programu.
4. Odmierzyć dawkę detergentu i płynu
zmiękczającego do tkanin i ostrożnie
zamknąć dozownik detergentu.
11.6 Uruchamianie programu
Dotknąć przycisku Start/Pauza
, aby
uruchomić program.
Odpowiedni wskaźnik przestanie migać i
pozostanie włączony.
Program uruchomi się, a drzwi zostaną
zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik
.
Gdy urządzenie napełnia się
wodą, na krótki czas może
włączyć się pompa
opróżniająca.
11.7 Uruchamianie programu
z opóźnieniem
1. Dotknąć kilkakrotnie przycisku
Opóźniony start
, aż na wyświetlaczu
pojawi się żądany czas opóźnienia
programu. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik
.
2. Dotknąć przycisku Start/Pauza
.
Nastąpi zablokowanie drzwi urządzenia i
rozpocznie się odliczanie czasu
opóźnienia. Na wyświetlaczu pojawi się
Upewnić się, że rozdzielacz detergentu
jest włożony prawidłowo i nie spowoduje
zablokowania szuflady.
11.5 Ustawianie programu
1. Ustawić pokrętło wyboru programów
na żądanym programie prania.
Zacznie migać wskaźnik przycisku Start/
Pauza
.
.
wskaźnik
Po zakończeniu odliczania program
rozpocznie się automatycznie.
24
www.electrolux.com
wyświetlone nowe wskazanie czasu
trwania programu.
Urządzenie automatycznie dostosuje
czas trwania programu do wielkości
ładunku, aby zapewnić doskonałe
efekty prania w jak najkrótszym
czasie.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu po
rozpoczęciu odliczania
Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu:
1. Dotknąć przycisku Start/Pauza
,
aby wstrzymać pracę urządzenia.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Dotknąć kilkakrotnie przycisku
Opóźniony start
, aż na
wyświetlaczu pojawi się
i zgaśnie
Podczas trwania programu można
zmienić tylko niektóre opcje:
1. Dotknąć przycisku Start/Pauza
.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Zmienić opcje. Informacje podane na
wyświetlaczu odpowiednio zmienią
się.
3. Dotknąć ponownie przycisku Start/
wskaźnik
.
3. Ponownie dotknąć przycisku Start/
Pauza
, aby natychmiast
uruchomić program.
Zmiana opóźnienia rozpoczęcia
programu po rozpoczęciu
odliczania
Aby zmienić opóźnienie rozpoczęcia
programu:
,
1. Dotknąć przycisku Start/Pauza
aby wstrzymać pracę urządzenia.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Dotknąć kilkakrotnie przycisku
, aż na
Opóźniony start
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
opóźnienia programu.
3. Ponownie dotknąć przycisku Start/
Pauza
, aby rozpocząć nowe
odliczanie czasu.
11.8 Funkcja wykrywania
ładunku SensiCare System
Po dotknięciu przycisku Start/Pauza
11.9 Przerywanie programu i
zmiana opcji
:
1. Funkcja SensiCare System
rozpocznie rozpoznawanie ciężaru
ładunku, aby obliczyć rzeczywisty
czas trwania programu. Podczas tej
fazy zostanie odtworzona prosta
animacja w obszarze pasków funkcji
kontroli czasu
, pod cyframi
wskazania czasu.
2. Po upływie 15-20 minut paski funkcji
kontroli czasu znikną i zostanie
.
Pauza
Program prania będzie kontynuowany.
11.10 Anulowanie programu
w trakcie jego trwania
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
anulować program i wyłączyć
urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
ponownie włączyć urządzenie.
Jeśli zakończyło się
działanie funkcji SensiCare
System i rozpoczęło
napełnianie wodą, nowy
program uruchomi się bez
powtarzania fazy działania
funkcji SensiCare System.
Woda i detergent nie
zostaną odpompowane, aby
się nie zmarnowały.
Możliwy jest również inny sposób
anulowania programu:
1. Obrócić pokrętło wyboru programów w
położenie „Reset” .
2. Odczekać 1 sekundę. Na
wyświetlaczu widoczne jest wskazanie
.
Teraz można ustawić nowy program
prania.
POLSKI
11.11 Otwieranie drzwi –
dokładanie prania
Jeśli temperatura i poziom
wody w bębnie są zbyt
wysokie lub bęben nadal
obraca się, nie należy
otwierać drzwi urządzenia.
Gdy uruchomiony jest program lub
funkcja opóźnionego rozpoczęcia
programu, drzwi urządzenia są
zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik
.
1. Dotknąć przycisku Start/Pauza
.
11.13 Odpompowanie wody po
zakończeniu cyklu
Jeśli wybrano program lub opcję, po
których urządzenie nie odpompowuje
wody po ostatnim płukaniu, program jest
zakończony, ale:
•
.
Zacznie migać wskaźnik
2. Zaczekać, aż przestanie migać i
zgaśnie wskaźnik blokady drzwi
.
Otworzyć drzwi urządzenia. W razie
potrzeby dołożyć lub wyjąć rzeczy z
bębna. Zamknąć drzwi i dotknąć
przycisku Start/Pauza . Program
lub opóźnienie rozpoczęcia programu
będzie kontynuowane.
11.12 Zakończenie programu
Po zakończeniu programu urządzenie
wyłączy się automatycznie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy (jeśli jest włączony).
Na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie
W obszarze wskazań czasu widoczne
jest wskazanie
, a na
wyświetlaczu – wskaźnik
•
•
•
.
zablokowanych drzwi
Bęben obraca się regularnie, aby nie
dopuścić do powstania zagnieceń na
praniu.
Drzwi pozostają zablokowane.
Należy odpompować wodę, aby móc
otworzyć drzwi:
1. W razie potrzeby dotknąć przycisku
Obroty, aby zmniejszyć prędkość
wirowania sugerowaną przez
urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza:
• Jeśli wybrano opcję Stop z wodą
, urządzenie odpompuje wodę
i przeprowadzi wirowanie.
.
Wskaźnik przycisku Start/Pauza
zgaśnie.
Drzwi odblokują się i zgaśnie wskaźnik
.
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył. , aby
wyłączyć urządzenie.
Po upływie pięciu minut od momentu
zakończenia programu funkcja
oszczędzania energii automatycznie
wyłączy urządzenie.
Po ponownym uruchomieniu
urządzenia na wyświetlaczu
pojawi się informacja o
zakończeniu poprzedniego
programu. Wybrać nowy
program za pomocą pokrętła
wyboru programów.
25
2. Wyjąć pranie z bębna.
3. Upewnić się, że bęben jest pusty.
4. Drzwi oraz dozownik detergentu
należy pozostawić lekko uchylone,
aby zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
5. Zakręcić zawór wody.
•
Jeśli wybrano opcję Tryb cichy
urządzenie tylko odpompuje
wodę.
Wskaźnik opcji Stop z wodą
,
i Tryb
cichy
zgaśnie.
3. Po zakończeniu programu, gdy
zgaśnie wskaźnik blokady drzwi
,
można otworzyć drzwi.
4. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Wł./Wył., aby
włączyć urządzenie.
11.14 Tryb czuwania
Funkcja Tryb czuwania automatycznie
wyłącza urządzenie, aby zmniejszyć
zużycie energii, gdy:
•
Nie używano urządzenia przez 5
minut, gdy nie działa żaden program.
26
www.electrolux.com
Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
ponownie włączyć urządzenie.
• Po 5 minutach od zakończenia
programu prania.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
ponownie włączyć urządzenie.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie zakończenia ostatniego
programu.
Wybrać nowy program za pomocą
pokrętła wyboru programów.
Po obróceniu pokrętła w położenie
Po wybraniu programu lub
opcji prania, które kończą
się zatrzymaniem wody w
bębnie, funkcja Tryb
czuwania nie wyłącza
urządzenia, aby
przypomnieć użytkownikowi
o konieczności
odpompowania wody.
„Reset” , urządzenie wyłączy się
automatycznie w ciągu 30 sekund.
12. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
•
12.1 Wkładanie prania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy posegregować pranie: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne i
wełniane.
Należy przestrzegać instrukcji
umieszczonych na etykietach prania.
Nie prać razem białej i kolorowej
odzieży.
Niektóre kolorowe rzeczy mogą
farbować podczas pierwszego prania.
Zaleca się, aby na początku
kilkakrotnie prać je oddzielnie.
Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz
zasunąć zamki błyskawiczne. Spiąć
paski.
Opróżnić kieszenie i rozłożyć zwinięte
tkaniny.
Odwrócić na drugą stronę
wielowarstwowe tkaniny, wełnę oraz
rzeczy z nadrukami.
Usunąć uporczywe plamy.
Przeprać uporczywe plamy
specjalnym detergentem.
Należy zachować ostrożność przy
obchodzeniu się z zasłonami.
Odczepić żabki/haczyki i umieścić
zasłony w worku do prania lub
poszewce od poduszki.
Nie prać rozdartych tkanin lub tkanin
o nieobszytych brzegach.
Małe i/lub delikatne rzeczy (np.
biustonosze z fiszbinami, paski,
rajstopy itp.) należy prać w worku do
prania.
Mała ilość prania może stwarzać
problemy z wyważeniem podczas
wirowania i spowodować nadmierne
wibracje. W takim przypadku:
a. przerwać program i otworzyć
drzwi (patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”);
b. ręcznie rozłożyć pranie, aby
rzeczy były równomiernie
rozmieszczone w bębnie;
c. nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Faza wirowania będzie
wznowiona.
12.2 Uporczywe plamy
Woda i detergent nie wystarczą do
usunięcia niektórych plam.
Zalecamy usunięcie takich plam przed
włożeniem prania do urządzenia.
Dostępne są specjalne odplamiacze.
Należy użyć specjalnego odplamiacza
przystosowanego do określonego typu
plamy i tkaniny.
12.3 Detergenty i inne środki
•
Stosować wyłącznie detergenty i inne
środki przeznaczone do pralek
automatycznych:
– detergenty w proszku do
wszystkich rodzajów tkanin z
wyjątkiem delikatnych; detergenty
w proszku zawierające wybielacz
zaleca się do białych tkanin i
dezynfekcji prania;
POLSKI
•
•
•
•
– detergenty w płynie, najlepiej do
prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C) do
wszystkich rodzajów tkanin lub
specjalne tylko do tkanin
wełnianych.
Nie należy mieszać różnych typów
detergentów.
Aby chronić środowisko, nie należy
używać większej ilości detergentu niż
zalecana.
Stosować się do instrukcji podanych
na opakowaniach detergentów i
innych środków, nie przekraczając
zaznaczonego maksymalnego
poziomu (
).
Stosować detergenty zalecane do
danego typu i koloru tkaniny,
temperatury prania oraz stopnia
zabrudzenia.
12.4 Wskazówki dotyczące
ekologii
•
Do prania normalnie zabrudzonej
odzieży należy wybrać program bez
fazy prania wstępnego.
•
•
•
27
Zawsze rozpoczynać program prania
z maksymalnym dozwolonym
ładunkiem w bębnie.
Jeśli wstępnie zaprano plamy lub
dodano odplamiacza, należy użyć
programu z ustawieniem niskiej
temperatury.
Aby stosować odpowiednią ilość
detergentu, należy sprawdzić
twardość wody w instalacji domowej.
Patrz rozdział „Twardość wody”.
12.5 Twardość wody
Jeśli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
się stosowanie zmiękczacza wody
przeznaczonego do pralek. Jeśli woda
jest miękka, nie ma konieczności
stosowania zmiękczacza wody.
Aby uzyskać informacje na temat
twardości wody, należy skontaktować się
z miejscowym zakładem wodociągowym.
Używać odpowiedniej ilości zmiękczacza
wody. Należy przestrzegać instrukcji
umieszczonych na opakowaniu produktu.
13. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
13.1 Czyszczenie obudowy
Urządzenie należy czyścić wyłącznie za
pomocą ciepłej wody z łagodnym
mydłem. Dokładnie osuszyć wszystkie
powierzchnie.
UWAGA!
Nie stosować alkoholu,
rozpuszczalników ani
produktów chemicznych.
UWAGA!
Nie czyścić powierzchni
metalowych za pomocą
detergentów z chlorem.
13.2 Odkamienianie
Jeśli woda na danym
obszarze jest twarda lub
umiarkowanie twarda,
zaleca się stosowanie
środka zmiękczającego
wodę przeznaczonego do
pralek.
Regularnie sprawdzać bęben pod kątem
tworzenia się kamienia.
Nawet zwykłe detergenty zawierają
środki zmiękczające wodę, ale zaleca się
okresowe uruchamianie cyklu z pustym
bębnem i środkiem do odkamieniania.
Należy zawsze przestrzegać
instrukcji umieszczonej na
opakowaniu produktu.
13.3 Pranie konserwacyjne
Regularne stosowanie programów w
niskiej temperaturze przez dłuższy czas
28
www.electrolux.com
może być przyczyną powstawania
osadów detergentu, gromadzenia się
włókien oraz rozwoju bakterii wewnątrz
bębna i zbiornika. Może to być przyczyną
powstawania nieprzyjemnych zapachów i
pleśni. Aby usunąć osady i oczyścić
wewnętrzne części urządzenia, należy
regularnie (co najmniej raz w miesiącu)
przeprowadzać pranie konserwacyjne.
Należy zapoznać się z
rozdziałem „Czyszczenie
bębna”.
13.4 Uszczelka drzwi z
kieszonką
Urządzenie wyposażono w
samoczyszczący układ odpływowy,
który samoczynnie usuwa
nagromadzone włókna z tkanin wraz z
wodą. Eliminuje to konieczność
regularnego czyszczenia i konserwacji
tego obszaru przez użytkownika.
Wyczyścić bęben specjalnym środkiem
do czyszczenia stali nierdzewnej.
Należy zawsze przestrzegać
instrukcji umieszczonej na
opakowaniu produktu.
Nie wolno czyścić bębna
żrącymi środkami do
usuwania kamienia,
środkami do szorowania
zawierającymi chlor ani
metalowymi myjkami.
Dokładne czyszczenie:
1. Wyjąć pranie z bębna.
2. Uruchomić program Bawełna z
najwyższą temperaturą.
3. Dodać niewielką ilość detergentu do
pustego bębna, aby wypłukać
wszelkie pozostałości
zanieczyszczeń.
Od czasu do czasu, po
zakończeniu cyklu, na
wyświetlaczu może pojawić
się symbol
– sygnalizuje
on potrzebę oczyszczenia
bębna. Symbol zniknie po
przeprowadzeniu
czyszczenia bębna.
13.6 Czyszczenie dozownika
detergentu
Należy regularnie sprawdzać uszczelkę i
usuwać obce przedmioty z jej
wewnętrznej strony. Monety, guziki inne
małe przedmioty pozostawione w
kieszeniach ubrań gromadzą się
podczas prania w specjalnej kieszonce
uszczelki drzwi, skąd można je łatwo
wyjąć po zakończeniu cyklu.
13.5 Czyszczenie bębna
Należy regularnie sprawdzać bęben, aby
nie dopuścić do tworzenia się osadów.
Osady rdzy zbierające się na bębnie
mogą być spowodowane rdzewiejącymi
ciałami obcymi obecnymi w praniu lub
osadami żelaza w wodzie
Aby zapobiec możliwemu tworzeniu się
osadów detergentu lub zestalaniu się
płynu zmiękczającego, a także
powstawaniu pleśni w szufladzie na
detergenty, należy co pewien czas
wykonywać poniższą procedurę:
1. Otworzyć szufladę. Nacisnąć rygiel
do dołu, jak pokazano na ilustracji, i
wyjąć szufladę.
POLSKI
wnęki. Do czyszczenia wnęki użyć
małej szczotki.
2. Zdjąć górną część przegródki na
dodatki, aby ułatwić czyszczenie, i
przepłukać pod bieżącą ciepłą wodą
w celu usunięcia pozostałości
nagromadzonego detergentu. Po
umyciu umieścić górną część na
swoim miejscu.
4. Włożyć szufladę w prowadnice i
zamknąć ją. Uruchomić program
płukania bez prania w bębnie.
3. Usunąć wszelkie pozostałości
detergentu z dolnej i górnej części
13.7 Czyszczenie pompy opróżniającej
Należy regularnie sprawdzać filtr pompy opróżniającej i pilnować, aby był czysty.
Wyczyścić pompę opróżniającą, jeśli:
•
•
•
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Bęben nie obraca się.
Urządzenie wydaje nietypowe odgłosy z powodu zablokowania pompy
opróżniającej.
•
Na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy
OSTRZEŻENIE!
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
• Nie wyjmować filtra, gdy urządzenie pracuje.
• Nie czyścić pompy opróżniającej, jeśli woda w urządzeniu jest gorąca.
Odczekać, aż woda ostygnie.
• Powtórzyć kilkakrotnie krok 3, zamykając i otwierając zawór, aż
przestanie wypływać woda.
29
30
www.electrolux.com
Dobrze jest mieć w pobliżu szmatkę do wycierania wody wyciekającej podczas
odkręcania filtra.
Wyczyścić pompę według poniższej procedury:
1.
2.
3.
4.
1
2
5.
6.
7.
8.
POLSKI
2
1
9.
10.
OSTRZEŻENIE!
Sprawdzić, czy wirnik pompy swobodnie się obraca. Jeśli nie można go
obrócić, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Upewnić się również, że filtr jest dobrze dokręcony i nie przecieka.
Po spuszczeniu wody przy użyciu procedury awaryjnej należy ponownie uruchomić
układ odpływowy:
1. Wlać 2 litry wody do przegródki na detergent do prania zasadniczego dozownika
detergentu.
2. Uruchomić program, aby odpompować wodę.
13.8 Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze
1
2
3
45°
20°
31
32
www.electrolux.com
13.9 Awaryjne spuszczanie
wody
Jeśli urządzenie nie spuszcza wody,
należy przeprowadzić taką samą
procedurę, jak opisano w rozdziale
„Czyszczenie pompy opróżniającej”. W
razie potrzeby wyczyścić pompę.
Po spuszczeniu wody przy użyciu
procedury awaryjnej należy ponownie
uruchomić układ odpływowy:
1. Wlać 2 litry wody do przegródki na
detergent do prania zasadniczego
dozownika detergentu.
2. Uruchomić program, aby
odpompować wodę.
węża dopływowego oraz z pompy
opróżniającej.
1. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Umieścić dwa końce węża
dopływowego w zbiorniku i odczekać,
aż woda spłynie z węża.
4. Wyczyścić pompę opróżniającą.
Przejść do awaryjnej procedury
opróżniania.
5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta,
zamocować wąż dopływowy.
13.10 Środki ostrożności
podczas mrozu
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w
miejscu, w którym temperatura może
osiągnąć wartość 0°C lub spaść poniżej
niej, należy usunąć pozostałą wodę z
OSTRZEŻENIE!
Przed ponownym
uruchomieniem urządzenia
należy upewnić się, że
temperatura wynosi powyżej
0°C.
Producent nie odpowiada za
uszkodzenia spowodowane
niskimi temperaturami.
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
14.1 Wprowadzenie
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować znaleźć rozwiązanie problemu (patrz
tabela). Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
OSTRZEŻENIE!
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy wyłączyć urządzenie.
Gdy wystąpi poważny problem, emitowany jest sygnał dźwiękowy, na
wyświetlaczu pojawia się kod alarmu, a przycisk Start/Pauza
migać:
może stale
•
– zasilanie jest niestabilne. Odczekać do czasu ustabilizowania się zasilania.
•
– brak komunikacji między podzespołami elektronicznymi urządzenia.
Wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie. Program nie zakończył się prawidłowo
lub został zatrzymany zbyt wcześnie. Jeśli kod alarmu pojawi się ponownie, należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•
– urządzenie nie napełnia się prawidłowo wodą.
•
– urządzenie nie odpompowuje wody.
POLSKI
•
33
– drzwi urządzenia są otworzone lub nie są prawidłowo zamknięte. Należy
sprawdzić drzwi!
Jeśli do urządzenia włożono zbyt dużo prania, należy wyjąć część
rzeczy z bębna i/lub docisnąć drzwi, jednocześnie dotykając przycisku
Start/Pauza
poniżej).
, aż wskaźnik
przestanie migać (patrz ilustracja
14.2 Możliwe usterki
Problem
Możliwe rozwiązanie
•
•
•
Program nie uruchamia
•
się.
•
•
•
•
•
•
Urządzenie nie napeł‐
•
nia się prawidłowo wo‐
dą.
•
•
Urządzenie napełnia
się wodą i od razu wy‐
pompowuje wodę
•
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożo‐
no do gniazdka.
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
jest sprawny.
Sprawdzić, czy naciśnięto przycisk Start/Pauza
.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy
je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
Wyłączyć blokadę uruchomienia, jeśli została włączona.
Sprawdzić, czy pokrętło ustawiono na wybranym pro‐
gramie.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest za niskie. W tym
celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem
wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty, uszko‐
dzony lub przygnieciony.
Upewnić się, że wąż dopływowy podłączono prawidło‐
wo.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym oraz filtr za‐
woru są drożne. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszcze‐
nie”.
Upewnić się, że wąż spustowy ułożono prawidłowo.
Wąż może być umieszczony za nisko. Patrz punkt „In‐
strukcja instalacji”.
34
www.electrolux.com
Problem
Możliwe rozwiązanie
•
•
•
Urządzenie nie wypom‐
powuje wody.
•
•
•
Nie włącza się faza wi‐
rowania lub cykl prania
trwa dłużej niż zwykle.
•
•
•
•
Wyciek wody na podło‐
gę.
•
•
•
Nie można otworzyć
drzwi urządzenia.
•
•
•
•
•
Urządzenie wydaje nie‐ •
typowe dźwięki i wibru‐
je.
•
Czas trwania programu
wydłuża się lub skraca
podczas trwania pro‐
gramu.
•
Upewnić się, że syfon umywalki jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przy‐
gnieciony.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie po‐
trzeby wyczyścić filtr. Patrz „Konserwacja i czyszcze‐
nie”.
Upewnić się, że wąż spustowy podłączono prawidłowo.
Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, nale‐
ży wybrać program odpompowania.
Jeśli ustawiono opcję, po zakończeniu której woda po‐
zostaje w bębnie, należy wybrać program odpompowa‐
nia.
Należy ustawić program wirowania.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie po‐
trzeby wyczyścić filtr. Patrz „Konserwacja i czyszcze‐
nie”.
Ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i powtórzyć próbę
wirowania. Problem mógł być spowodowany nieprawid‐
łowym rozłożeniem prania.
Upewnić się, że połączenia węży wody są szczelne i
sprawdzić je pod kątem obecności wycieków.
Sprawdzić, czy węże dopływowy oraz spustowy wody
są uszkodzone.
Sprawdzić, czy użyto odpowiedniego detergentu oraz
jego odpowiedniej ilości.
Sprawdzić, czy wybrano program prania, który kończy
się z wodą w bębnie.
Sprawdzić, czy zakończył się program prania.
Jeśli w bębnie pozostaje woda, wybrać program odpom‐
powania lub wirowania.
Sprawdzić, czy urządzenie jest zasilane.
Problem może być spowodowany awarią urządzenia.
Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum ser‐
wisowym.
Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo wypoziomo‐
wane. Patrz punkt „Instrukcja instalacji”.
Upewnić się, że usunięto wszystkie elementy opakowa‐
nia i blokady transportowe. Patrz punkt „Instrukcja insta‐
lacji”.
Dołożyć do bębna więcej prania. W bębnie może być za
mało prania.
Funkcja SensiCare System dostosowuje czas trwania
programu odpowiednio do rodzaju i ilości prania. Patrz
„Funkcja wykrywania wsadu SensiCare System” w roz‐
dziale „Codzienna eksploatacja”.
POLSKI
Problem
Efekty prania są nieza‐
dowalające.
35
Możliwe rozwiązanie
•
•
•
•
Zwiększyć ilość lub użyć innego detergentu.
Użyć specjalnych środków do usuwania uporczywych
plam przed praniem.
Należy sprawdzić, czy ustawiono prawidłową tempera‐
turę.
Zmniejszyć ilość prania.
Nadmierna ilość piany
•
w bębnie podczas cyklu
prania.
Zmniejszyć ilość detergentu.
Po zakończeniu prania
w szufladzie na deter‐
genty zostają resztki
detergentu.
Sprawdzić, czy pojemnik na detergent jest ustawiony
prawidłowo.
Upewnić się, że użyto dozownika detergentu zgodnie ze
wskazówkami podanymi w tej instrukcji.
•
•
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu jego
przerwania.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alarmowe, należy wyłączyć i ponownie włączyć
urządzenie. Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
15. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Podane wartości uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z od‐
powiednimi standardami. Różne czynniki, takie jak ilość i rodzaj prania
oraz temperatura otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości.
Czas trwania programu może również zależeć od ciśnienia wody, napię‐
cia zasilania oraz temperatury doprowadzanej wody.
Producent zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych
urządzenia w celu poprawy jego jakości bez uprzedniego powiadomie‐
nia.
Programy
Wsad
(kg)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody (li‐
try)
Przybli‐
żony
czas
trwania
progra‐
mu (mi‐
nuty)
Wilgot‐
ność
(%)1)
Bawełna 60°C
7
1,30
74
240
53
Bawełna 40°C
7
0,93
75
210
53
Syntetyki 40°C
3
0,66
64
135
35
36
www.electrolux.com
Programy
Wsad
(kg)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody (li‐
try)
Przybli‐
żony
czas
trwania
progra‐
mu (mi‐
nuty)
Wilgot‐
ność
(%)1)
Delikatne 40°C
1,5
0,40
43
55
35
Wełna 30°C
1,5
0,13
44
70
30
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
Bawełniane 60°C – program
standardowy
Bawełniane 60°C – program
standardowy
Bawełniane 40°C – program
standardowy
7
0,85
50
210
53
3,5
0,64
40
180
53
3,5
0,54
40
175
53
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
Tryb wyłączenia (W)
Tryb czuwania (W)
0.30
0.30
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 1015/2010 Komisji UE,
wdrażającym dyrektywę 2009/125/WE.
16. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość /
głębokość / całkowita
głębokość
595 mm / 850 mm / 450 mm / 490
mm
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Napięcie
Moc całkowita
Bezpiecznik
Częstotliwość
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem czą‐
IPX4
stek stałych i wilgoci zapewniona przez osłonę
zabezpieczającą z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzęt
niskonapięciowy nie ma zabezpieczenia przed
wilgocią
Ciśnienie doprowadza‐ Minimalne
nej wody
Maksymalne
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
Zasilanie wodą 1)
Zimna woda
POLSKI
Maksymalny wsad
Bawełniane
37
7 kg
Klasa efektywności energetycznej
A+++
Prędkość wirowania
1151 obr./min
Maksymalna prędkość
wirowania
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4'' .
17. KRÓTKI PRZEWODNIK
17.1 Codzienna eksploatacja
1
2
3
5
4
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda elektrycznego.
Odkręcić zawór wody.
Włożyć pranie.
Dodać detergent i inne środki do
właściwych przegródek dozownika
detergentu.
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył. , aby
włączyć urządzenie.
2. Obrócić pokrętło wyboru programów,
aby ustawić żądany program.
3. Wybrać żądane opcje za pomocą
odpowiednich przycisków
dotykowych.
4. Aby uruchomić program, należy
dotknąć przycisk Start/Pauza.
5. Urządzenie uruchomi się.
Po zakończeniu programu wyjąć pranie.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył. , aby
wyłączyć urządzenie.
38
www.electrolux.com
17.2 Czyszczenie filtra pompy opróżniającej
1
2
3
1
2
Regularnie czyścić filtr, zwłaszcza gdy na
wyświetlaczu pojawi się kod alarmu
.
17.3 Programy
Programy
Bawełna
Ładunek
Opis produktu
7 kg
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane.
7 kg
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Stan‐
dardowe programy do określenia parame‐
trów eksploatacyjnych dla klasy energe‐
tycznej.
Syntetyki
3 kg
Tkaniny syntetyczne lub mieszane.
Delikatne
1,5 kg
Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza,
poliester.
Szybki 14 min.
1 kg
Tkaniny syntetyczne i mieszane. Rzeczy
lekko zabrudzone i wymagające odświeże‐
nia.
Płukanie
7 kg
Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i
bardzo delikatnych. Program do płukania i
odwirowania odzieży.
Odpomp./Wirowanie
7 kg
Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i
bardzo delikatnych. Program umożliwiający
odwirowanie prania i odpompowanie wody.
7 kg
Białe rzeczy bawełniane. Ten program po‐
maga usuwać zarazki i bakterie.
Bawełna Eco
Antyalergiczny
Ubrania dziecięce
Jedwab
1,5 kg
3 kg
Delikatny cykl przeznaczony do odzieży
dziecięcej.
Specjalny program przeznaczony do prania
tkanin jedwabnych i mieszanych tkanin
syntetycznych.
POLSKI
Programy
Wełna
Sportowe
Outdoor
Denim
Ładunek
1,5 kg
3 kg
2 kg1)
1 kg2)
2 kg
Opis produktu
Delikatne i wełniane tkaniny nadające się
do prania w pralce lub przeznaczone do
prania ręcznego.
Odzież sportowa.
Nowoczesna odzież sportowa.
Odzież jeansowa.
1) Program prania.
2) Program prania i faza impregnacji.
18. KARTA PRODUKTU ZGODNA Z
ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017
Karta produktu
Znak towarowy
ELECTROLUX
Model
EW6S227CP,
PNC914340260
Pojemność znamionowa, wyrażona w kg
Klasa efektywności energetycznej
7
A+++
Zużycie energii X kWh rocznie na podstawie 220 stan‐
dardowych cykli prania w przypadku programów pra‐
nia tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i
częściowym załadowaniu oraz zużycie w trybach ni‐
skiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii
zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
157
Zużycie energii w przypadku standardowego progra‐
mu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym
załadowaniu (kWh)
0,85
Zużycie energii w przypadku standardowego progra‐
mu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częścio‐
wym załadowaniu (kWh)
0,64
Zużycie energii w przypadku standardowego progra‐
mu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częścio‐
wym załadowaniu (kWh)
0,54
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia (W)
0,30
Ważone zużycie energii w trybie czuwania (W)
0,30
39
40
www.electrolux.com
Zużycie wody X litrów na rok na podstawie 220 stan‐
dardowych cykli prania w przypadku programów pra‐
nia tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i
częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody
zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
10499
Klasa »X« efektywności wirowania w skali od G (naj‐
mniejsza efektywność) do A (największa efektywność)
B
Maksymalna szybkość wirowania w obr./min.
1151
Wilgotność resztkowa wyrażona w procentach
53
"Standardowy program prania tkanin bawełnianych w
60 °C" i "standardowy program prania tkanin baweł‐
nianych w 40 °C" stanowią standardowe programy
prania, do których odnoszą się informacje na etykiecie
i w karcie, że są one odpowiednie do prania tkanin ba‐
wełnianych normalnie zabrudzonych oraz że są naj‐
bardziej efektywnymi programami pod względem łącz‐
nego zużycia energii i wody.
-
Czas standardowego programu prania tkanin baweł‐
nianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu wyrażony
w minutach
210
Czas standardowego programu prania tkanin baweł‐
nianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu wyra‐
żony w minutach
180
Czas standardowego programu prania tkanin baweł‐
nianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu wyra‐
żony w minutach
175
Czas trwania trybu czuwania wyrażony w minutach
5
Poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas
faz prania, wyrażony w dB(A)
54
Poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas
faz wirowania, wyrażony w dB(A)
77
Przeznaczony do zabudowy T/N
Nie
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 1015/2010 Komisji UE,
wdrażającym dyrektywę 2009/125/WE.
19. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
41
42
www.electrolux.com
POLSKI
43
155257952-A-242019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement