Electrolux EW6S327SUI Руководство пользователя

Electrolux EW6S327SUI Руководство пользователя
EW6S327SUI
UK
Пральна машина
Інструкція
2
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................... 5
3. УСТАНОВКА...................................................................................................... 7
4. ПРИЛАДДЯ......................................................................................................10
5. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 11
6. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 11
7. РУЧКА ПЕРЕМИКАННЯ ТА КНОПКИ............................................................ 13
8. ПРОГРАМИ......................................................................................................16
9. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................21
10. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ........................................................ 22
11. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.......................................................................22
12. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 27
13. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 29
14. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................34
15. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ...................................................................... 37
16. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................38
17. ПРОБЛЕМА З ЖИВЛЕННЯМ ВІД МЕРЕЖІ ................................................38
18. ЕКСПРЕС-ДОВІДНИКИ................................................................................ 39
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
УКРАЇНСЬКА
3
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Тримайте миючі засоби в недоступному для дітей
місці.
Не допускайте дітей чи домашніх тварин до
приладу, коли його дверцята відчинені.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
4
www.electrolux.com
•
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– на кухнях магазинів, офісів та інших робочих
установ;
– клієнтами готелів, мотелів та інших житлових
приміщень;
– зонах для спільного користування в
багатоквартирних будинках і пральнях.
Не перевищуйте максимальний обсяг
завантаження 7 кг (див. розділ «Таблиця
програм»).
Робочий тиск води на впуску води від випускного
патрубка повинен становити від 0,5 бар (0,05 МПа)
до 8 бар (0,8 МПа).
Подбайте про те, щоб килим, килимок або інше
підлогове покриття не закривало вентиляційні
отвори в основі приладу.
Прилад слід під’єднати до водопроводу за
допомогою набору нових шлангів із комплекту або
набору нових шлангів, що постачається
авторизованим сервісним центром.
Повторно використовувати набір старих шлангів не
можна.
У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити представник виробника або його
авторизованого сервісного центру чи інша
кваліфікована особа. Робити це самостійно
забороняється, оскільки існує небезпека ураження
електричним струмом.
Перш ніж виконувати технічне обслуговування,
вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
УКРАЇНСЬКА
•
•
5
Не використовуйте струмінь води та/або пари
високого тиску для очищення приладу.
Витріть прилад вологою тканиною. Застосовуйте
лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте
абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення,
розчинники або металеві предмети.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
Установка повинна
відповідати відповідним
нормативам країни.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Видаліть усі транспортувальні
болти та пакувальні матеріали, в
тому числі гумову втулку з
пластиковою прокладкою.
Тримайте транспортні болти в
безпечному місці. Для перевезення
приладу ці болти необхідно буде
знов установити, щоб зафіксувати
барабан для запобігання
пошкодженню внутрішніх
компонентів.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Не встановлюйте прилад і не
використовуйте його у
приміщеннях, де температура може
опуститися нижче 0°C або де
погодні явища можуть впливати на
його роботу.
Поверхня підлоги, на якій буде
встановлено прилад, повинна бути
рівною, нерухомою, чистою та
термостійкою.
Переконайтеся, що повітря може
вільно циркулювати між приладом і
підлогою.
Установивши прилад у місце
постійної експлуатації, за
•
•
•
•
допомогою спиртового рівня
переконайтеся в тому, що він
правильно вирівняний. У разі
необхідності відрегулюйте ніжки,
щоб вирівняти його.
Не встановлюйте прилад
безпосередньо над зливним
отвором у підлозі.
Не розпилюйте воду на прилад та
не піддавайте його надмірній
вологості.
Не встановлюйте прилад у місцях,
де не можна повністю відчинити
дверцята.
Не підставляйте під прилад закриту
ємність для збору води на випадок
можливого протікання. Звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру по інформацію про
приладдя, яке дозволяється
використовувати.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
зверніться до нашого сервісного
центру.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не торкайтеся кабелю живлення чи
штепсельної вилки вологими
руками.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад із мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
2.3 Підключення до
водопроводу
•
•
•
•
•
•
Не допускайте пошкодження
шлангів.
Перед тим, як під’єднати прилад до
нових труб або труб, що не
використовувалися тривалий час,
чи якщо проводилися ремонтні
роботи або встановлювалися нові
пристрої (лічильники води тощо),
спустіть воду, доки вона не буде
чистою й прозорою.
Під час першого використання
приладу й після першого
використання переконайтеся у
відсутності видимих витоків води.
Не користуйтеся подовжувальним
шлангом, якщо впускний шланг
занадто короткий. Зверніться до
сервісного центру, щоб замінити
впускний шланг.
Зі зливного шлангу може витікати
вода. Це відбувається через
тестування приладу на заводі з
використанням води.
Зливний шланг можна подовжити
щонайбільше до 400 см.
Звертайтеся до сервісного центру
для отримання іншого зливного
шлангу та подовжувача.
2.4 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, ураження
електричним струмом,
пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
Дотримуйтеся інструкцій з безпеки,
що зазначені на упаковці мийного
засобу.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
Подбайте про те, щоб у білизні не
залишалося металевих предметів.
Не періть речі, сильно забруднені
олією, мастилом або іншими
жирними речовинами. Це може
призвести до пошкодження деталей
пральної машини. Такі речі слід
попередньо випрати вручну, перш
ніж завантажувати їх до пральної
машини.
Не торкайтеся скла дверцят під час
виконання програми. Скло може
нагрітися.
2.5 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу зверніться в
авторизований сервісний центр.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.6 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі та водопостачання.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Зніміть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині барабана.
Утилізуйте прилад відповідно до
місцевих вимог з утилізації
відпрацьованого електричного й
УКРАЇНСЬКА
електронного обладнання
(Директива WEEE).
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
7
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Розпакування
Montage
Achtung!
Sicherheit
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
anweisun
Lesen
shinweise
Sie g
vor
in
der Beginn
Gebrauch
der
Installatio
Warning!
the
n
safety
nweisung.
die
Installation
sanweisun
Instructio
informatio
n
n
in
g.
die
the
User
in
the
Manual.
User
Manual.
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
in
the
nweisung.
die
User
Manual.
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
1. Зніміть зовнішню плівку. Для цього
можна використовувати ріжучий
інструмент.
Warning!
the
Instruction
safety
information
in
the
nweisung.
die
User
Manual.
4. Розстеліть пакувальні матеріали з
полістиролу на підлозі за
приладом. Обережно покладіть на
них прилад задньою стороною.
2. Зніміть картонну упаковку та
пакувальний матеріал із
полістиролу.
5. Видаліть нижню захисну деталь із
полістиролу.
1
3. Відчиніть дверцята. Вийміть усе,
що знаходиться в барабані.
2
6. Поставте прилад назад у
вертикальне положення. Видаліть
кабель електроживлення та
8
www.electrolux.com
зливний шланг із тримача шлангу.
Рекомендуємо зберегти
пакувальні матеріали та
транспортувальні болти
для перевезення
приладу в майбутньому.
3.2 Установлення та
вирівнювання
Правильне регулювання рівня приладу
запобігає вібрації, шуму та руху
приладу під час роботи.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Зі зливного шлангу
може витікати вода. Це
відбувається через те,
що машина проходить
випробування на
заводі.
7. Зніміть чотири транспортувальні
болти та витягніть пластикові
розпірки.
x4
2
1
8. Вставте в отвори пластикові
ковпачки, які знаходяться в пакеті з
інструкцією з експлуатації.
1. Установіть прилад на рівну тверду
підлогу. Прилад повинен бути
рівним та стійким. Переконайтесь у
тому, що прилад не торкається
стіни чи інших предметів, а також у
вільній циркуляції повітря під
приладом.
2. Послабте або підтягніть ніжки для
того, щоб відрегулювати їх висоту.
Усі ніжки мають міцно стояти на
підлозі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не підкладайте
картонні, дерев'яні чи
подібні матеріали під
ніжки приладу для
регулювання його
рівня.
УКРАЇНСЬКА
3.3 Впускний шланг
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся у тому, що
шланги не пошкоджені, а
з’єднання герметичні. Не
користуйтеся
подовжувальним шлангом,
якщо впускний шланг
занадто короткий.
Зверніться до сервісного
центру, щоб замінити
впускний шланг.
1. Приєднайте впускний шланг до
задньої стінки приладу.
45
20
9
Зливний шланг можна
подовжити щонайбільше
до 4000 мм. Звертайтеся
до авторизованого
сервісного центру для
отримання іншого зливного
шлангу та подовжувача.
Шланг для зливу води можна
під'єднувати різними способами.
1. За допомогою створення Uобразного з’єднання зливного
шлангу та розташування навколо
пластикової напрямної для
зливного шлангу.
O
O
2. На краю раковини — Приєднайте
напрямну до водопровідного крана
чи до стіни.
2. Поверніть шланг у правий або
лівий бік, залежно від положення
водопровідного крана.
Переконайтеся, що шланг подачі
води не знаходиться у
вертикальному положенні.
3. За необхідності послабте круглу
гайку, щоб установити його у
правильне положення.
4. Приєднайте впускний шланг до
водопровідного крана холодної
води з різьбою 3/4 дюйма.
3.4 Злив води
Шланг для зливу води повинен
знаходитися на висоті не менше 600
мм і не більше 1000 мм.
Переконайтесь, що
пластикова напрямна
не рухається під час
зливу води із приладу,
а кінець зливного
шлангу не занурений у
воду. Може мати місце
зворотній рух брудної
води в прилад.
3. Якщо кінець зливного шлангу
виглядає наступним чином (див.
малюнок), його можна
проштовхнути безпосередньо до
стояка.
10
www.electrolux.com
5. Без пластикової напрямної для
шлангу, до зливного отвору
раковини — Вставте зливний
шланг у зливний отвір і закріпіть
його затискачем. Див. малюнок.
4. До стояка із вихідним отвором —
Вставте зливний шланг
безпосередньо у зливну трубу.
Див. малюнок.
Переконайтеся в тому, що зливний
шланг формує петлю для
попередження потрапляння
часточок з раковини до приладу.
6. Помістіть шланг безпосередньо у
вбудовану зливну трубу у стіні
приміщення і закріпіть затискачем.
Кінець зливного шлангу
має завжди
вентилюватися, тобто
внутрішній діаметр
зливної труби
(щонайменше 38 мм
або 1,5 дюйма) має
перевищувати
зовнішній діаметр
зливного шлангу.
4. ПРИЛАДДЯ
4.1 Комплект кріпильних
накладок (4055171146)
Для придбання звертайтеся до
офіційного дилера.
Якщо прилад установлюється на
цокольну основу, закріпіть його за
допомогою кріпильних накладок.
Уважно прочитайте інструкцію, що
входить до комплекту аксесуарів.
УКРАЇНСЬКА
11
4.2 Доступно на сайті www.electrolux.com/shop або у
авторизованого дилера
Лише відповідні аксесуари, схвалені ELECTROLUX, гарантують
стандарти безпеки приладу. У випадку використання невідповідних
деталей будь-які претензії будуть визнані недійсними.
5. ОПИС ВИРОБУ
5.1 Огляд приладу
1
2
8
3
9
4
5
11
12
6
10
7
1
2
3
4
5
6
7
Верхня кришка
Дозатор миючого засобу
Панель керування
Ручка дверцят
Паспортна табличка
Фільтр зливного насоса
Ніжки для вирівнювання приладу
8
9
10
11
12
Зливний шланг
Підключення шлангу подачі води
Кабель живлення
Транспортувальні болти
Опора для шлангу
6. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
6.1 Спеціальні функції
Ваша нова пральна машина відповідає
всім сучасним вимогам до
ефективного прання білизни при
низькому споживанні води,
електроенергії та миючого засобу, і
дбає про вашу білизну.
•
•
•
Завдяки опції + М'якість
пом'якшувач для тканин рівномірно
розподіляється по білизні та
глибоко проникає у волокна тканин,
сприяючи ідеальній м'якості.
Пара становить собою швидкий та
легкий спосіб освіжити одяг. Лагідні
програми пропарювання видаляють
запахи та знижують кількість
складок на тканини. Прасування
буде набагато легшим!
Система SensiCare автоматично
адаптує тривалість програми до
завантаженої в барабан білизни
12
www.electrolux.com
для досягнення ідеальних
результатів прання за мінімальний
час.
6.2 Опис панелі керування
1
2
13
1 Перемикач програм
2 Сенсорна кнопка опцій скорочення
швидкості Віджим
3 Сенсорна кнопка Темп.
4 Дисплей
5 Сенсорна кнопка Відклад. старт
6 Сенсорна кнопка Time Manager
7 Старт/Пауза Сенсорна кнопка
6.3 Дисплей
3
4
12 11
10
5
9
6
7
8
Сенсорна кнопка Легкe пpacyвання
Сенсорна кнопка + М'якість
Сенсорна кнопка Дод. полоскання
Сенсорна кнопка Виведення плям
Сенсорна кнопка Попереднє
прання
13 Кнопка Ввімк/Вимк
8
9
10
11
12
УКРАЇНСЬКА
13
Зона температури:
Індикатор температури
Індикатор холодної води
Індикатор функції захисту від доступу дітей.
Індикатор відкладеного запуску.
Індикатор блокування дверцят.
Цифровий індикатор може показувати наступне.
).
• Тривалість програми (напр.,
•
Тривалість відкладеного запуску (напр.,
•
Закінчення циклу (
•
Код попередження (напр.,
).
).
).
Індикатор рівня Time Manager.
Індикатор максимальної ваги білизни.
Індикатор додавання речей. Світиться на початку фази
прання, коли користувач може поставити прилад на паузу
та додати білизну.
Індикатор очищення барабану.
Індикатор Нічний режим.
Індикатор полоскання без зливу.
Зона віджимання:
Індикатор швидкості віджимання
Індикатор опції «Без віджимання». Фазу віджимання вим‐
кнено.
7. РУЧКА ПЕРЕМИКАННЯ ТА КНОПКИ
7.1 Вступ
Деякі опції/функції
недоступні для всіх
програм прання. Перевірте
сумісність опцій/функцій та
програм прання за
таблицею програм. Деякі
опції/функції є
взаємовиключними. В
такому випадку прилад не
дозволить обрати разом
несумісні опції/функції.
7.2 Ввімк/Вимк
Натисніть на цю кнопку і утримуйте її
протягом декількох секунд, щоб
увімкнути або вимкнути прилад. При
увімкненні або вимкненні приладу чути
два різних звуки.
Оскільки функція Stand-by
автоматично вимикає прилад через
декілька хвилин для зниження
споживання електроенергії, може
знадобитися повторне увімкнення
приладу.
14
www.electrolux.com
залишаються заблокованими, а
барабан регулярно обертається,
щоб зменшити кількість складок на
білизні. Щоб розблокувати
дверцята, необхідно злити воду.
При торканні кнопки Старт/Пауза
прилад виконує фазу віджимання та
зливає воду.
Для отримання детальної інформації,
див. параграф «Режим очікування» в
розділі «Щоденне користування».
7.3 Темп.
Після встановлення програми прання
прилад автоматично пропонує
температуру за промовчанням.
Торкайтесь цієї кнопки декілька разів,
доки на дисплеї не відобразиться
значення бажаної температури.
Коли на дисплеї відображаються
, прилад не нагріває
індикатори
воду.
Прилад автоматично
зливає воду приблизно
через 18 годин.
•
7.4 Віджим
Після встановлення програми прилад
автоматично обирає максимальну
швидкість віджимання, крім програми
Денім. Ця опція дозволяє змінити
швидкість віджимання, встановлену за
промовчанням.
індикатор
. Дверцята
залишаються заблокованими.
Барабан регулярно обертається,
щоб зменшити кількість складок.
Щоб розблокувати дверцята,
необхідно злити воду.
Оскільки програма дуже тиха, вона
підходить для використання у
нічний час, коли доступні дешевші
тарифи на електроенергію. В
деяких програмах полоскання
виконуватиметься з використанням
більшої кількості води.
Торкайтеся цієї кнопки декілька разів
для
• Зменшення швидкості
віджимання.На дисплеї
відображаються лише швидкості
віджимання доступні для
встановленої програми.
• Додаткові опції віджиманняБез
•
.
віджиму
Встановлюйте цю опцію для того,
щоб вимкнути всі фази віджимання.
Прилад виконує лише фазу
зливання обраної програми прання.
Встановіть цю опцію для дуже
делікатних виробів. У деяких
програмах прання під час фази
полоскання використовується
більше води
Увімкніть опцію Полоскання без
зливу
.
Остаточне віджимання не
виконується. Вода, що була залита
після останнього полоскання, не
зливається, що дозволяє запобігти
утворенню складок на білизні. Після
завершення програми прання вода
залишається в барабані.
На дисплеї відображається
індикатор
. Дверцята
Увімкнення опції Нічний режим .
Проміжне та остаточне віджимання
скасовуються, і програма
закінчується з водою у барабані. Це
допомагає зменшити кількість
складок на білизні.
На дисплеї відображається
При торканні кнопки Старт/Пауза
прилад виконує лише фазу зливу.
Прилад автоматично
зливає воду приблизно
через 18 годин.
7.5 Попереднє прання
За допомогою цієї опції можна додати
до програми прання фазу
попереднього прання.
Над сенсорною кнопкою засвітиться
відповідний індикатор.
•
Використовуйте цю опцію, щоб
додати фазу попереднього прання
при 30°C перед фазою основного
прання.
Ця опція рекомендована для дуже
забрудненого одягу, особливо,
якщо він містить пісок, пил, бруд та
інші тверді часточки.
УКРАЇНСЬКА
Ці опції можуть збільшити
тривалість програми.
7.6 Виведення плям
Торкніться цієї кнопки, щоб додати до
програми фазу виведення плям.
Над сенсорною кнопкою засвітиться
відповідний індикатор.
Використовуйте цю опцію для білизни
із стійкими плямами.
При встановленні цієї опції додайте
засіб для видалення плям у відділення
.
Ця опція збільшує
тривалість програми.
Ця опція не застосовується
під час прання при
температурі нижче 40°C.
7.7 Постійна Дод. полоскання
За допомогою цієї опції можна додати
декілька додаткових циклів полоскання
відповідно до обраної програми
прання.
Використовуйте цю опцію для прання
речей людей, які мають алергію на
миючі засоби, та осіб з чутливою
шкірою.
Ця опція збільшує
тривалість програми.
Над сенсорною кнопкою засвітиться
відповідний індикатор та світитиметься
постійно під час наступних циклів, доки
опцію не буде деактивовано.
7.8 Постійна + М'якість
Встановіть цю опцію для оптимального
розподілу пом'якшувача тканин та
підвищення м'якості білизни.
Рекомендується при використанні
пом’якшувача тканин.
Ця опція збільшує
тривалість програми.
15
Над сенсорною кнопкою засвітиться
відповідний індикатор та світитиметься
постійно під час наступних циклів, доки
опцію не буде деактивовано.
7.9 Легкe пpacyвання
Прилад обережно пере та віджимає
білизну, запобігаючи утворенню
зморшок.
Прилад скорочує швидкість
віджимання, використовує більше води
та пристосовує тривалість програми
відповідно до типу білизни.
Засвітиться відповідний індикатор.
7.10 Відклад. старт
За допомогою цієї опції можна
відкласти запуск програми на більш
зручний час.
Торкайтеся кнопки до встановлення
часу, на який слід відкласти запуск.
Час збільшується покроково на період
від 1 до 20 годин.
На дисплеї відображається індикатор
і вибране значення затримки. Після
натиснення кнопки Старт/Пауза
прилад починає зворотний відлік, і
дверцята заблоковано.
7.11 Time Manager
За допомогою цієї опції можна
скоротити тривалість програми в
залежності від обсягу завантаження
білизни та ступеня її забруднення.
Коли налаштовано програму прання,
на дисплеї відображається тривалість
її виконання за промовчанням та риски
.
Торкніться кнопки Time Manager для
скорочення тривалості програми
відповідно до ваших потреб. На
дисплеї відобразиться нова тривалість
програми, а кількість рисок відповідно
скоротиться:
підходить для повного
завантаження одягу з середнім
ступенем забруднення.
www.electrolux.com
— швидкий цикл для повного
завантаження одягу з низьким
ступенем забруднення.
— найкоротший цикл для
освіження невеликої кількості білизни.
Time Manager доступний лише з
програмами з таблиці.
Синтетика
■
■
■
■
■
■
Бавовна
Бавовна Eко
індикатор
1)
Синтетика
— дуже швидкий цикл для
невеликого обсягу завантаження
(макс. половина рекомендованого
завантаження).
Бавовна Eко
індикатор
Бавовна
16
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Тривалість за промовчанням для всіх
програм.
7.12 Старт/Пауза
Торкніться кнопки Старт/Пауза ,
щоб запустити прилад, поставити його
на паузу або припинити програму, що
виконується.
8. ПРОГРАМИ
8.1 Таблиця програм
Програма
Температура
за промов‐
чанням
Діапазон
температур
Розрахун‐
кова
швидкість
віджиман‐
ня
Діапазон
швидкості
віджиман‐
ня
Мак‐
Опис програми
си‐
(Тип завантаження та ступінь забруднен‐
маль‐
ня)
не
зав‐
анта‐
ження
Бавовна
1200 об/хв
40 °C
(1200- 400)
90 °C - хо‐
лодне прання
7 кг
Білі та кольорові бавовняні вироби. Се‐
реднє і сильне забруднення.
Бавовна Eко
7 кг
Біла й нелинюча бавовна. Середній сту‐
пінь забруднення. Рівень енергоспоживан‐
ня зменшується, а час виконання програми
прання збільшується, забезпечуючи відмін‐
ні результати прання.
1)
40 °C
60 °C - 40 °C
1200 об/хв
(1200- 400)
УКРАЇНСЬКА
Програма
Температура
за промов‐
чанням
Діапазон
температур
Розрахун‐
кова
швидкість
віджиман‐
ня
Діапазон
швидкості
віджиман‐
ня
17
Мак‐
Опис програми
си‐
(Тип завантаження та ступінь забруднен‐
маль‐
ня)
не
зав‐
анта‐
ження
Синтетика
1200 об/хв 3 кг
40 °C
(1200 - 400)
60 °C - хо‐
лодне прання
Вироби з синтетичних або змішаних тка‐
нин. Середній ступінь забруднення.
Тонка білиз‐ 1200 об/хв
на
(1200- 400)
40 °C
40 °C - хо‐
лодне прання
1,5 кг
Делікатні тканини, наприклад, акрил, ві‐
скоза та вироби із змішаних тканин, які
вимагають більш м'якого прання. Серед‐
ній ступінь забруднення.
Швидко 14
хв.
30 °C
800 об/хв
(800- 400)
1 кг
Вироби з синтетичних і змішаних тканин.
Вироби з низьким ступенем забруднення і
речі, які потрібно освіжити.
Полоскання
1200 об/хв
(1200- 400)
7 кг
Усі типи тканин, крім виробів з вовни і
делікатних тканин. Програма для поло‐
скання і віджимання білизни. Швидкість від‐
жимання за промовчанням — використо‐
вується для програм прання бавовни.
Знизьте швидкість віджимання залежно від
типу білизни. За потреби встановіть опцію
Дод. полоскання, аби додати цикли поло‐
скання. Якщо налаштовано низьку швид‐
кість віджимання для програми полоскання,
здійснюється делікатне полоскання і вико‐
нується короткий цикл віджимання.
Злив/Віджим
1200 об/хв
(1200 -400)
7 кг
Для віджимання білизни та зливання води з
барабана. Усі типи тканин, крім виробів з
вовни та делікатних тканин.
Анти-Алергія
1200 об/хв 7 кг
(1200 - 400)
Білі бавовняні речі. Ця програма видаляє
мікроорганізми завдяки фазі прання при
температурі понад 60°C протягом декількох
хвилин. Це допомагає знищити мікроби,
бактерії, мікроорганізми та часточки бруду.
Додавання пари разом з додатковою фа‐
зою полоскання забезпечує належне вида‐
лення залишків миючого засобу та пилку/
алергенів, що робить її підходящою для лю‐
дей з чутливою шкірою.
60 °C
18
www.electrolux.com
Програма
Температура
за промов‐
чанням
Діапазон
температур
Розрахун‐
кова
швидкість
віджиман‐
ня
Діапазон
швидкості
віджиман‐
ня
Мак‐
Опис програми
си‐
(Тип завантаження та ступінь забруднен‐
маль‐
ня)
не
зав‐
анта‐
ження
Дитячий одяг 1200 об/хв 1,5 кг
40 °C
(1200 - 400)
60 °C - хо‐
лодне прання
Делікатний цикл, підходить для дитячого
одягу. Високий рівень води та лагідні рухи
під час фази прання захищають кольори і
волокна.
Шовк
30 °C
800 об/хв
(800 - 400)
3 кг
Спеціальна програма для виробів з шов‐
кових і змішаних синтетичних тканин.
Вовна
1200 об/хв
(1200- 400)
1,5 кг
Вироби з вовни, призначені для прання
у пральних машинах і для ручного пран‐
ня, а також інші вироби з позначкою «руч‐
не прання».2).
3 кг
Синтетичний спортивний одяг. Ця про‐
грама призначена для лагідного прання су‐
часного верхнього спортивного одягу, а та‐
кож підходить для одягу для занять у спорт‐
залі, поїздок на велосипеді, бігу та подібно‐
го спортивного одягу.
40 °C
40 °C - хо‐
лодне прання
Спорт
1200 об/хв
30 °C
(1200 40 °C - хо‐
400 )
лодне прання
УКРАЇНСЬКА
Програма
Температура
за промов‐
чанням
Діапазон
температур
Розрахун‐
кова
швидкість
віджиман‐
ня
Діапазон
швидкості
віджиман‐
ня
1200 об/хв
Kypтки
(1200- 400)
30 °C
40 °C - хо‐
лодне прання
19
Мак‐
Опис програми
си‐
(Тип завантаження та ступінь забруднен‐
маль‐
ня)
не
зав‐
анта‐
ження
2 кг3)
1 кг4)
Не використовуйте пом'якшува‐
чі для тканин, а також переко‐
найтесь, що в дозаторі для
миючих засобів немає залишків
пом'якшувача.
Синтетичний спортивний одяг.Ця програ‐
ма призначена для лагідного прання сучас‐
ного верхнього спортивного одягу, а також
підходить для одягу для занять у спортзалі,
поїздок на велосипеді, бігу та подібного
спортивного одягу. Рекомендоване заван‐
таження білизни 2 кг.
Водонепроникні, водонепроникні-ди‐
хаючі тканини та тканини з водовідштов‐
хуючими властивостями.Ця програма та‐
кож може використовуватись в якості циклу
відновлення водонепроникних властивос‐
тей тканин з водовідштовхуючим покрит‐
тям. Для виконання циклу відновлення во‐
довідштовхуючих властивостей, виконайте
наступні дії.
•
•
•
Додайте миючий засіб у відділення
.
Залийте спеціальний засіб для відно‐
влення водовідштовхуючих властивос‐
тей для тканин у відділення для пом'як‐
шувача лотка для миючих засобів .
Зменшіть завантаження білизни до 1 кг.
Для досягнення найкращого ре‐
зультату відновлення водовід‐
штовхуючих властивостей вису‐
шіть одяг у сушильній машині,
встановивши програму сушіння
Kypтки (за її наявності та якщо
інформація щодо догляду на
етикетці виробу дозволяє сушін‐
ня у машині).
www.electrolux.com
Програма
Температура
за промов‐
чанням
Діапазон
температур
Розрахун‐
кова
швидкість
віджиман‐
ня
Діапазон
швидкості
віджиман‐
ня
Мак‐
Опис програми
си‐
(Тип завантаження та ступінь забруднен‐
маль‐
ня)
не
зав‐
анта‐
ження
Денім
800 об/хв
2 кг
30 °C
(1200 - 400)
40 °C - хо‐
лодне прання
Спеціальна програма для джинсового
одягу з делікатною фазою прання для
зведення до мінімуму вицвітання коль‐
ору та утворення плям. Для кращого до‐
гляду рекомендується знизити обсяг речей,
що завантажуються в машину.
1) Стандартні програми для показників споживання, зазначених на ярлику щодо
енергоспоживання. Згідно з положенням 1061/2010, цими програмами є «Стандартна
програма для бавовни 60°С» і «Стандартна програма для бавовни 40°С» відповідно.
Використання цих програм є найбільш ефективним з огляду на сумарне споживання
електроенергії і води для прання виробів з бавовни з середнім ступенем забруднення.
Температура води під час виконання фази прання може відрізнятися від
температури, заявленої для обраної програми.
2) Під час виконання цього циклу барабан обертається повільно для того, щоб забез‐
печити делікатне прання. Може здаватися, що барабан не обертається або обертаєть‐
ся неналежним чином.
3) Програма прання.
4) Програма прання та фаза відновлення водовідштовхуючих властивостей.
■
■
Синтетика
■
■
■
■
Тонка білизна
■
■
■
■
Швидко 14 хв.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Time Manager
■
Бавовна Eко
■
Відклад. старт
■
Легкe пpacyвання
■
+ М'якість
■
Дод. полоскання
Бавовна
Виведення плям
Програма
Попереднє прання
Сумісність опцій програм
Віджим
20
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Полоскання
■
■
Злив/Віджим
■
■
Анти-Алергія
■
■
■
■
Дитячий одяг
■
■
■
■
Шовк
■
■
Вовна
■
■
■
Спорт
■
■
■
Kypтки
■
■
■
Денім
■
■
■
■
■
21
Time Manager
Відклад. старт
Легкe пpacyвання
+ М'якість
Виведення плям
Віджим
Попереднє прання
Програма
Дод. полоскання
УКРАЇНСЬКА
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
8.2 Woolmark Apparel Care - Синій
Цикл прання вовняних речей у цій маши‐
ні було схвалено компанією Woolmark
для прання виробів із вовни, що мають
на етикетці символ «ручне прання», за
умови дотримання інструкцій, наданих
виробником цієї пральної машини. До‐
тримуйтесь інструкцій щодо сушіння та
інших інструкцій щодо прання, зазначе‐
них на етикетці виробу. M1460
Символ Woolmark — є сертифікаційним
знаком у багатьох країнах.
9. НАЛАШТУВАННЯ
9.1 Звукові сигнали
•
Прилад може видавати різні звукові
сигнали, які вмикаються у наступних
випадках.
•
•
•
•
•
Увімкнення приладу (спеціальний
короткий сигнал).
Вимкнення приладу (спеціальний
короткий сигнал).
Торкання кнопок (звук клацання).
Неправильний вибір (3 короткі
сигнали).
Завершення програми
(послідовність звуків протягом
приблизно 2 хвилин).
Несправність приладу
(послідовність звуків протягом
приблизно 5 хвилин).
22
www.electrolux.com
Для деактивації/активації звукових
сигналів, коли програму завершено,
одночасно натисніть та утримуйте
протягом 2 секунд кнопку Попереднє
прання і кнопку Виведення плям. На
дисплеї відображається On/Off
Якщо звукові сигнали
деактивовано, вони будуть
застосовуватися лише в
разі несправності приладу.
•
Щоб увімкнути/вимкнути цю
опцію, утримуйте кнопку Легкe
пpacyвання, доки
засвітиться/
згасне на дисплеї.
Прилад використовуватиме цю опцію
за промовчанням після його
вимкнення.
Функція захисту від доступу дітей може
бути недоступною протягом декількох
після увімкнення приладу.
9.2 Захист від доступу дітей
Ця функція не дозволяє дітям гратись
з панеллю керування.
10. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Переконайтеся в наявності
електроживлення та в тому, що
водопровідний кран відкрито.
2. Налийте 2 літри води у відділення
для миючого засобу, позначене
.
Це активує систему зливу.
3. Налийте невелику кількість
миючого засобу у відділення,
позначене
4. Установіть і запустіть програму для
прання бавовни при найвищій
температурі без білизни в
барабані.
Це видалить увесь можливий бруд із
барабана та бака.
.
11. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
11.1 Увімкнення приладу
1. Вставте вилку в розетку.
2. Відкрийте водопровідний кран.
3. Натисніть кнопку Ввімк/Вимк та
утримуйте декілька секунд, щоб
увімкнути прилад.
Лунає короткий звук.
На дисплеї відображається тривалість
циклу.
11.2 Завантаження білизни
1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Струшуйте речі, перш ніж класти їх
у прилад.
3. Одна за одною завантажте речі в
барабан.
Не кладіть занадто багато білизни в
барабан.
4. Щільно зачиніть дверцята.
УКРАЇНСЬКА
УВАГА
Для уникнення ризику
витікання води та
пошкодження білизни,
переконайтеся, що білизну
не затиснуто між
ущільнювачем і
дверцятами.
Прання дуже забрудненого
одягу з великими плямами
жиру може призвести до
пошкодження гумових
деталей пральної машини.
1
Відділення миючого засобу
для фази попереднього
прання або програми замо‐
чування. Миючий засіб для
попереднього прання або
замочування слід додавати
перед запуском програми.
2
Відділення для миючого за‐
собу для фази прання. Якщо
ви застосовуєте рідкий мию‐
чий засіб, додавайте його
безпосередньо перед запу‐
ском програми.
11.3 Використання миючого
засобу та добавок
1. Відміряйте необхідну кількість
миючого засобу й кондиціонера
для тканин.
2. Помістіть миючий засіб і
кондиціонер у відділення.
3. Обережно закрийте дозатор
миючого засобу.
2
1
23
Відділення для рідких доба‐
вок (кондиціонер для ткани‐
ни, крохмаль). Покладіть
продукт у відділення перед
запуском програми.
Після закінчення циклу прання за
необхідності видаліть залишки
миючого засобу з дозатора для
миючих засобів.
11.4 Зміна положення
перегородки дозатора для
миючого засобу
1. Витягніть лоток дозатора миючого
засобу. Положення A перегородки
дозатору призначене для
порошкових миючих засобів
(заводське налаштування).
УВАГА
Застосовуйте лише миючі
засоби, призначені для
використання у пральній
машині.
Завжди дотримуйтеся
інструкцій, наведених на
упаковці миючих засобів.
A
MAX
2
1
2. Використання також рідкого
миючого засобу, добавки або
відбілювача. Змістіть перегородку
дозатора миючого засобу з
положення А та вставте в
положення B.
24
www.electrolux.com
B
MAX
2
1
Положення B перегородки
дозатора призначене для
порошкового миючого засобу в
задньому відділі та для рідкого
миючого засобу, добавки або
відбілювача в передньому
відділенні.
3. Використання тільки рідкого
миючого засобу. Вставте
перегородку дозатора миючого
засобу в положення C.
C
MAX
2
•
1
Не користуйтеся гелевими або
густими рідкими миючими
засобами.
• Не перевищуйте максимальне
дозування рідкого миючого
засобу.
• Не встановлюйте фазу
попереднього прання.
• Не налаштовуйте функцію
відкладеного запуску.
4. Відміряйте необхідну кількість
миючого засобу й кондиціонера
для тканин і обережно закрийте
дозатор миючого засобу.
Стежте за тим, щоб перегородка
дозатору миючих засобів була
правильно встановлена і не блокувала
лоток під час зачинення.
11.5 Встановлення програми
1. Поверніть перемикач програм, щоб
обрати бажану програму прання.
Мигтить індикатор кнопки Старт/Пауза
.
2. Щоб змінити температуру та/або
швидкість віджимання, торкніться
відповідних кнопок.
3. За бажанням встановіть одну або
декілька опцій, торкнувшись
відповідних кнопок. На дисплеї
засвітяться відповідні індикатори, а
задана інформація відповідно
зміниться.
У випадку, якщо не
можливо встановити
бажану опцію, лунає
звуковий сигнал і на
дисплеї відображається
.
11.6 Запуск програми
Торкніться кнопки Старт/Пауза ,
щоб розпочати виконання програми.
Відповідний індикатор припинить
блимати та почне світитися постійно.
Програма запускається, і дверцята
блокуються. На дисплеї
відображається індикатор
.
Протягом короткого часу,
поки прилад наповнюється
водою, може працювати
зливний насос.
УКРАЇНСЬКА
11.7 Запуск програми з
функцією відкладеного
запуску
1. Торкніться кнопки Відклад. старт
декілька разів, доки на дисплеї не
відобразиться час, на який ви хочете
відкласти запуск. На дисплеї індикатор
показує
.
2. Торкніться кнопки Старт/Пауза
.
Дверцята приладу блокуються і
починається зворотний відлік часу до
відкладеного пуску. На дисплеї
Щоб скасувати відкладений пуск,
виконайте наведені далі дії.
,
не
3. Торкніться кнопки Старт/Пауза
знову, щоб запустити програму
негайно.
фази смужки Time Manager
,
розташовані під цифрами часу,
відтворюють просту анімацію.
2. Приблизно через 15-20 хвилин
смужки Time Manager зникають і
відображається нова тривалість
циклу.
Прилад автоматично адаптує
тривалість програми відповідно до
завантаження для досягнення
ідеальних результатів прання за
мінімальний час.
Коли програма виконується, можна
змінити лише деякі опції:
1. Торкніться кнопки Старт/Пауза
Блимає відповідний індикатор.
2. Змініть опції. Інформація на
дисплеї змінюється відповідно.
3. Знову торкніться кнопки Старт/
Зміна відкладеного пуску
після початку зворотного
відліку
.
Пауза
Програма прання продовжується.
Щоб змінити відкладений пуск,
виконайте наступні дії.
2. Торкніться кнопки Відклад. старт
декілька разів, доки на дисплеї не
:
11.9 Переривання програми
та зміна опцій
2. Торкніться кнопки Відклад. старт
декілька разів, доки на дисплеї не
1. Торкніться кнопки Старт/Пауза
щоб перевести прилад у режим
паузи. Блимає відповідний
індикатор.
11.8 Визначення
завантаження системою
SensiCare
1. Система SensiCare починає
визначення ваги завантаженої
білизни для розрахунку реальної
тривалості програми. Під час цієї
Скасування відкладеного
пуску після початку
зворотного відліку
1. Торкніться кнопки Старт/Пауза
щоб перевести прилад у режим
паузи. Блимає відповідний
індикатор.
3. Торкніться кнопки Старт/Пауза
знову, щоб розпочати новий
зворотний відлік.
Після торкання кнопки Старт/Пауза
.
відображається індикатор
Після закінчення зворотного відліку
автоматично запускається програма.
відобразиться , а індикатор
згасне.
25
відобразиться час, на який ви
хочете відкласти запуск.
,
Щоб знову запустити
програму, переконайтеся,
що перемикач програм
правильно розташований
на перерваній програмі, а
індикатор кнопки Старт/
Пауза
мигтить.
.
26
www.electrolux.com
11.10 Скасування програми,
що виконується
1. Натисніть кнопку Ввімк/Вимк, щоб
скасувати програму та вимкнути
прилад.
2. Натисніть кнопку Ввімк/Вимк знову,
щоб увімкнути прилад.
Якщо функція системи
SensiCare виконана, і
прилад почав
заповнюватися водою,
нова програма
починається без
повторення фази
системи SensiCare . Вода
і миючий засіб не
зливаються з метою
уникнення марних витрат.
. Виконання програми або
відкладеного запуску
продовжиться.
11.12 Завершення програми
Після завершення програми прилад
автоматично зупиняється. Лунає
звуковий сигнал (якщо ця функція
активна). На дисплеї відображається
Індикатор кнопки Старт/Пауза
згасає.
Дверцята розблоковуються, і індикатор
згасає.
1. Натисніть кнопку Ввімк/Вимк ,
щоб вимкнути прилад.
Через п’ять хвилин після завершення
програми прання функція
енергозбереження автоматично
вимикає прилад.
Існує також альтернативний спосіб
скасування:
1. Поверніть перемикач у положення
«Скинути» .
2. Зачекайте 1 секунду. На дисплеї
з’являється
.
Тепер можна налаштовувати нову
програму прання.
11.11 Відкриття дверцят —
Додавання речей
2.
3.
Якщо температура та
рівень води в барабані
занадто високі, а барабан
досі обертається,
відчиняти дверцята не
можна.
4.
5.
При повторному ввімкненні
приладу на дисплеї
відображається кінець
попередньої програми.
Поверніть перемикач
програм, щоб встановити
новий цикл.
Вийміть білизну з приладу.
Переконайтеся в тому, що барабан
порожній.
Залиште дверцята та дозатор
миючого засобу дещо відкритими,
щоб запобігти появі плісняви й
неприємних запахів.
Закрийте водопровідний кран.
Під час виконання програми або після
вибору відкладеного запуску дверцята
приладу буде заблоковано. На дисплеї
11.13 Злив води після
завершення циклу
відображається індикатор
Якщо обрано програму або функцію,
після завершення якої вода
залишається в баку після останнього
полоскання, програма завершилася,
але:
.
1. Торкніться кнопки Старт/Пауза
.
Індикатор
починає блимати.
2. Зачекайте, доки індикатор
блокування дверцят
припинить
блимати та згасне. Відчиніть
дверцята приладу. У разі
необхідності додайте або витягніть
речі. Закрийте дверцята
й торкніться кнопки Старт/Пауза
•
•
У зоні часу відображається
,а
на дисплеї — блокування дверцят
.
Барабан обертається з
рівномірними інтервалами для того,
УКРАЇНСЬКА
•
•
щоб запобігти появі складок на
білизні.
Дверцята залишаються
заблокованими.
Щоб відкрити дверцята, необхідно
злити воду.
1. За необхідності торкніться кнопки
Віджим, щоб зменшити швидкість
віджимання, запропоновану
приладом.
2. Натисніть кнопку Старт/Пауза.
• Якщо встановлено Полоскання
•
без зливу
, прилад зливає
воду та здійснює віджимання.
Якщо встановлено Нічний
режим , прилад лише зливає
воду.
Індикатор опції Полоскання без зливу
і Нічний режим
зникає.
3. Після завершення програми та
вимкнення індикатора блокування
27
зниження споживання електроенергії у
наступних випадках.
•
Ви не користуєтеся приладом
протягом 5 хвилин, коли не
виконується жодна програма.
Натисніть кнопку Ввімк/Вимк, щоб
знову увімкнути прилад.
• Через 5 хвилин після завершення
програми прання.
Натисніть кнопку Ввімк/Вимк, щоб
знову ввімкнути прилад.
На дисплеї відображається
повідомлення про завершення
останньої програми.
Поверніть перемикач програм, щоб
встановити новий цикл.
Перемикач встановлено у положення
«Скидання» , прилад автоматично
вимикається через 30 секунд.
Якщо обрано програму або
функцію, після завершення
якої вода залишається в
барабані, функція Stand-by
не вимикає прилад, щоб
нагадати вам про
необхідність зливу води.
дверцят
можна відкрити
дверцята.
4. Натисніть кнопку Ввімк/Вимк та
утримуйте декілька секунд, щоб
вимкнути прилад.
11.14 Режим очікування
Функція Pежим очікування
автоматично вимикає прилад для
12. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
12.1 Завантаження білизни
•
•
•
•
Розподіліть білизну за типами: біла,
кольорова, синтетика, делікатні
вироби та вовна.
Дотримуйтеся вказівок щодо
прання, наведених на етикетках
щодо догляду за одягом.
Не періть білі та кольорові речі
разом.
Деякі кольорові речі можуть линяти
під час першого прання.
Рекомендується перші декілька
разів прати їх окремо.
•
•
•
•
•
•
•
•
Наволочки застебніть на ґудзики,
застебніть «блискавки», гачки та
кнопки. Застебніть ремені.
Спорожніть кишені та розправте їх.
Виверніть навиворіт багатошарові
тканини, вовняні вироби й одяг із
фарбованими зображеннями.
Попередньо обробіть складні
плями.
Речі зі значними плямами періть зі
спеціальним миючим засобом.
Будьте обережні з фіранками.
Зніміть усі гачки та покладіть
фіранки в мішок для прання чи
наволочку.
Не періть білизну з непідшитими
краями або розірвану білизну.
Для прання дрібних та/або
делікатних речей (таких як
бюстгальтери на кісточках, ремені,
28
www.electrolux.com
•
колготки тощо) користуйтеся
мішками для прання.
Завантаження малої кількості
білизни може спричинити
дисбаланс під час віджимання, що
призводить до надмірної вібрації.
Якщо це відбувається:
a. припиніть програму та
відкрийте дверцята (див. розділ
«Щоденне користування»);
b. вручну перерозподіліть білизну
рівномірно в баку;
c. натисніть кнопку Старт/Пауза.
Фаза віджимання
продовжується.
12.2 Стійкі плями
Води і миючого засобу недостатньо
для видалення деяких плям.
Рекомендуємо обробляти ці плями
перед тим, як завантажувати речі у
прилад.
Можна користуватися спеціальними
засобами для видалення плям.
Користуйтеся спеціальним засобом
для видалення плям, що
застосовується для відповідного типу
плям і тканини.
12.3 Миючі засоби та інші
речовини
•
•
Застосовуйте лише миючі засоби та
речовини, призначені для
використання у пральних машинах:
– пральні порошки для всіх типів
тканин, крім делікатних.
Віддавайте перевагу
порошковим миючим засобам,
які містять відбілювач, для білої
білизни та гігієнічної обробки
– рідкі миючі засоби, бажано для
низькотемпературних програм
прання (макс. 60°C) для всіх
типів волокон або спеціально
лише для вовни.
Забороняється одночасно
використовувати миючі засоби
різних типів.
•
•
•
Щоб зменшити навантаження на
довкілля, використовуйте
мінімально необхідну кількість
миючого засобу.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених
на упаковці миючих засобів або
речовин, не перевищуючи
зазначеного максимального рівня
(
).
Використовуйте засоби,
рекомендовані для відповідного
типу та кольору тканини,
температури програми та ступеня
забруднення.
12.4 Екологічні рекомендації
•
•
•
•
Для прання білизни із середнім
ступенем забруднення
встановлюйте програму без фази
попереднього прання.
Завжди запускайте програму
прання з максимально дозволеним
завантаженням білизни.
Якщо плями попередньо оброблені
або використовується засіб для
видалення плям, встановіть
програму з низькою температурою.
Перевірте жорсткість води у
вашому домі для використання
правильної кількості миючого
засобу. Див. розділ «Жорсткість
води».
12.5 Жорсткість води
Якщо жорсткість води у вашій
місцевості висока або середня,
рекомендується користуватися
пом'якшувачем води для пральних
машин. У місцевостях із м'якою водою
немає потреби використовувати
пом'якшувач води.
Щоб дізнатися жорсткість води у вашій
місцевості, зверніться до місцевої
служби водопостачання.
Використовуйте належну кількість
пом’якшувача води. Дотримуйтесь
інструкцій, наведених на упаковці цих
засобів.
УКРАЇНСЬКА
29
13. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
13.1 Чищення зовнішніх
поверхонь
Очищайте прилад лише м’яким милом
і теплою водою. Витирайте насухо всі
поверхні.
УВАГА
Не використовуйте спирт,
розчинники чи хімічні
продукти.
УВАГА
Не очищуйте металеві
поверхні миючим засобом,
який містить хлор.
спричиняти неприємний запах та
цвіль. Для усунення таких відкладень
та проведення очищення внутрішньої
частини приладу регулярно
(принаймні, один раз на місяць)
здійснюйте холосте прання:
Зверніться до розділу
«Очищення барабана».
13.4 Ущільнювач дверцят з
подвійним утримувачем
Цей прилад розроблено з системою
зливу, що очищується самостійно.
Це дозволяє вимивати волокна, які
випадають з одягу, разом з водою
таким чином, аби не виникала
необхідність користувачу регулярно
очищувати цю зону.
13.2 Видалення Накипу
Якщо жорсткість води у
вашій місцевості висока
або середня,
рекомендується
користуватися засобом для
видалення накипу для
пральних машин.
Регулярно оглядайте барабан на
предмет наявності накипу.
Звичайні миючі засоби вже містять
речовини для пом'якшення води, але
ми рекомендуємо час від часу
виконувати цикл прання з порожнім
барабаном та засобом для видалення
накипу.
Завжди дотримуйтесь
інструкцій, наведених на
упаковці цих засобів.
13.3 Холосте прання
Часте та тривале використання
програм із низькою температурою
прання може призвести до відкладень
миючих засобів і ворсу, а також до
росту бактерій усередині барабану й
баку, що, в свою чергу, може
Регулярно оглядайте ущільнювач і
видаляйте всі об'єкти із внутрішньої
сторони. Монети, ґудзики, інші
невеликі предмети, забуті в кишенях
одягу, накопичуються під час циклу
прання у спеціальному подвійному
утримувачі ущільнювача
завантажувального люку, звідки їх
можна зручно дістати після
завершення циклу.
13.5 Чищення барабана
Регулярно оглядайте барабан, щоб
запобігати утворенню іржі.
Очистіть барабан спеціальними
засобами для нержавіючої сталі.
30
www.electrolux.com
Завжди дотримуйтесь
інструкцій, наведених на
упаковці цих засобів.
видалити залишки миючого засобу.
Після очищення поверніть верхню
частину на місце.
Для ретельного очищення:
•
•
Вийміть усю білизну з барабана.
Запустіть програму Бавовна з
найвищою температурою.
Додайте невелику кількість
порошкового миючого засобу в
барабан, аби вимити будь-які
залишки засобів для очищення.
Інколи наприкінці циклу
дисплей може показувати
символ
. Це
рекомендація щодо
проведення очищення
барабана.
3. Переконайтеся, що всі залишки
мийних засобів видалено з
верхньої та нижньої частини ніші
для лотка. Очистіть нішу за
допомогою невеликої щітки.
13.6 Очищення дозатора
миючого засобу
Щоб запобігти можливим відкладення
сухого мийного засобу або
пом'якшувача для тканин та/або
утворення цвілі у дозаторі мийних
засобів, слід час від часу виконувати
наступну процедуру:
1. Відкрийте лоток дозатора.
Натисніть фіксатор униз, як
показано на малюнку, і витягніть
лоток.
2. Зніміть верхню частину відділення
для добавок, щоб полегшити
процес очищення, та промийте її
проточною теплою водою, щоб
4. Вставте лоток для мийних засобів
на напрямні і підштовхніть, щоб він
став на місце. Запустіть програму
полоскання без білизни в барабані.
УКРАЇНСЬКА
31
13.7 Прочищення зливного насосу
Регулярно перевіряйте зливний насос та переконайтеся, що він чистий.
Прочистьте зливний насос у наведених далі випадках.
•
•
•
Прилад не зливає воду.
Барабан не обертається.
Під час роботи приладу чути незвичний шум через блокування зливного
насоса.
•
Дисплей показує код несправності
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
• Від’єднайте вилку від розетки.
• Не знімайте фільтр під час роботи приладу.
• Не очищуйте зливний насос, якщо вода у приладі гаряча.
Зачекайте, доки вода охолоне.
• Повторіть крок 3 декілька разів, закриваючи та відкриваючи
клапан, доки вода не перестане витікати.
Під час витягання фільтра завжди тримайте поруч ганчірку, щоб витерти розлиту
воду.
Щоб прочистити насос виконайте наступні дії.
1.
2.
3.
4.
32
www.electrolux.com
1
2
5.
6.
7.
8.
2
9.
1
10.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся, що лопатка насоса обертається. Якщо вона не
обертається, зверніться в авторизований сервісний центр. Подбайте
також про те, щоб фільтр був правильно закручений. Це потрібно,
щоб запобігти витіканню води.
Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку, потрібно знову ввімкнути систему
зливання:
1. Додайте 2 літри води у відділення для основного прання дозатору миючого
засобу.
2. Запустіть програму, щоб злити воду.
УКРАЇНСЬКА
33
13.8 Очищення впускного шлангу та фільтра клапана
1
2
3
45°
20°
13.9 Екстрене зливання
Якщо прилад не зливає воду,
виконайте процедуру, описану в
розділі «Чищення зливного насосу».
За необхідності почистіть насос.
Якщо ви зливаєте воду в екстреному
порядку, потрібно знову ввімкнути
систему зливання:
1. Додайте 2 літри води у відділення
для основного прання дозатору
миючого засобу.
2. Запустіть програму, щоб злити
воду.
13.10 Небезпека дії морозу
Якщо прилад установлено в місці, де
температура може досягати значень
близько 0°C або падати нижче, злийте
воду, що залишилась у впускному
шлангу та зливному насосі.
1. Від’єднайте вилку від розетки.
2. Закрийте водопровідний кран.
3. Помістіть обидва кінці впускного
шланга в будь-яку ємність та
зачекайте, доки вода витече з
нього.
4. Спорожніть зливний насос.
Див. розділ «Процедура екстреного
зливання».
5. Після того як зливний насос
спорожниться, знову встановіть
впускний шланг.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся в тому, що
температура перевищує
0 °C, перш ніж знову
використовувати прилад.
Виробник не несе
відповідальності за
пошкодження, спричинені
низькими температурами.
34
www.electrolux.com
14. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
14.1 Вступ
Під час роботи прилад не запускається або зупиняється.
Спершу спробуйте знайти вирішення проблеми (див. наведену нижче таблицю).
Якщо проблема повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж виконувати будь-які перевірки, вимкніть прилад.
При виникненні основних проблем, лунають звукові сигнали, на дисплеї
відображається код попередження, і може постійно світитися кнопка Старт/
Пауза
:
•
— нестабільний рівень напруги в мережі. Зачекайте, доки напруга не
стабілізується.
Дивись розділ «Проблема з живленням від мережі».
•
– відсутній зв’язок між електронними елементами приладу. Вимкніть і
знову ввімкніть прилад. Програма була не завершена належним чином або
прилад зупинився занадто рано. Якщо код попередження з’являється знову,
зверніться до авторизованого сервісного центру.
•
– прилад не заповнюється водою належним чином.
•
– прилад не зливає воду.
•
– дверцята приладу відчинені або неправильно зачинені. Перевірте
дверцята!
Якщо прилад перевантажений, вийміть деякі речі з барабана
та/або утримуйте дверцята зачиненими, натискаючи кнопку Старт/
Пауза , доки індикатор
нижче).
не припинить блимати (див. малюнок
УКРАЇНСЬКА
35
14.2 Можливі несправності
Проблема
Можливе вирішення
•
•
•
Програма не акти‐
вується.
•
•
•
•
•
•
•
Прилад не запов‐
нюється водою належ‐
•
ним чином.
•
•
Переконайтеся в тому, що вилку під’єднано до розет‐
ки.
Переконайтеся в тому, що дверцята приладу закриті.
Переконайтеся в тому, що всі запобіжники на елек‐
тричному щитку справні.
Переконайтеся в тому, що кнопку Старт/Пауза
на‐
тиснуто.
Якщо налаштовано відкладений запуск, скасуйте йо‐
го або дочекайтеся завершення зворотного відліку.
Деактивуйте функцію захисту від доступу дітей, якщо
її увімкнено.
Перевірте положення перемикача на обраній програ‐
мі.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран від‐
крито.
Переконайтеся, що тиск води не є занадто низьким.
Для отримання цієї інформації зверніться до місцевої
водопровідної служби.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран не за‐
смічено.
Переконайтеся, що впускний шланг не має пошкод‐
жень, що він не перегнутий і не перекручений.
Переконайтеся в тому, що шланг подачі води під’єд‐
нано правильно.
Переконайтеся, що фільтр у впускному шлангу та
фільтр клапана не засмічено. Див. розділ «Догляд та
чистка».
Прилад наповнюється •
водою та відразу її
зливає
Переконайтеся в тому, що зливний шланг установле‐
но правильно. Можливо, шланг розміщено занадто
низько. Див. розділ «Інструкції з установки».
•
•
Переконайтеся, що зливний отвір не засмічено.
Переконайтеся в тому, що зливний шланг не пере‐
тиснутий і не перекручений.
Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічено. У
разі потреби очистьте фільтр. Див. розділ «Догляд
та чистка».
Переконайтеся в тому, що зливний шланг під’єднано
правильно.
Установіть програму зливу, якщо було обрано про‐
граму без цієї фази.
Установіть програму зливу, якщо було обрано функ‐
цію, після виконання якої вода залишається в баку.
•
Прилад не зливає во‐
ду.
•
•
•
36
www.electrolux.com
Проблема
Фаза віджимання не
виконується, або цикл
прання триває довше,
ніж звичайно.
Можливе вирішення
•
•
•
•
Вода на підлозі.
•
•
•
Дверцята приладу не
відчиняються.
•
•
•
•
•
Прилад видає незви‐
чайний шум та вібрує.
•
•
Тривалість програми
збільшується або
зменшується під час
виконання програми.
Результати прання не‐
задовільні.
Занадто велика кіль‐
кість піни в барабані
під час циклу прання.
Установіть програму віджимання.
Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічено. У
разі потреби очистьте фільтр. Див. розділ «Догляд
та чистка».
Розподіліть речі в баку вручну та повторно запустіть
фазу віджимання. Ця несправність може бути викли‐
кана нерівномірним розподілом білизни.
Переконайтеся в тому, що муфти водопровідних
шлангів затягнуті належним чином, а протікання від‐
сутні.
Переконайтеся в тому, що впускний і зливний шлан‐
ги не мають пошкоджень.
Переконайтеся в тому, що використовується належ‐
на кількість відповідного миючого засобу.
Переконайтеся, що не було обрано програму пран‐
ня, по закінченні якої вода залишається в барабані.
Переконайтеся, що програма прання завершена.
Налаштуйте програму зливання або віджимання, як‐
що в барабані залишилася вода.
Переконайтеся, що прилад отримує електроживлен‐
ня.
Ця проблема може бути викликана несправністю
приладу. Зверніться до авторизованого сервісного
центру.
Переконайтеся в тому, що прилад вирівняно належ‐
ним чином. Див. розділ «Інструкції з установки».
Переконайтеся в тому, що пакувальні матеріали та
транспортувальні болти видалено. Див. розділ «Ін‐
струкції з установки».
Додайте більше білизни в барабан. Можливо, кілько‐
сті завантаженої білизни недостатньо.
•
Система SensiCare може регулювати тривалість про‐
грами відповідно до типу та обсягу білизни. Див.
пункт «Визначення завантаження системою
SensiCare» у розділі «Щоденне користування».
•
•
Збільште кількість миючого засобу або використо‐
вуйте інший миючий засіб.
Перш ніж починати прання, обробляйте стійкі плями
спеціальними плямовивідниками.
Переконайтеся в тому, що налаштовано належну
температуру.
Зменште кількість завантаженої білизни.
•
Зменште кількість миючого засобу.
•
•
УКРАЇНСЬКА
37
Після перевірки ввімкніть прилад. Виконання програми продовжиться з того моменту,
коли її було перервано.
Якщо проблема з’являється знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
Якщо з’являються інші коди помилок, вимкніть та увімкніть прилад. Якщо проблема
повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.
15. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
Зазначені показники отримані в лабораторних умовах з відповідни‐
ми стандартами. Фактичні значення залежать від різних факторів:
кількості і типу білизни та температури навколишнього середовища.
Тиск води, напруга у мережі електроживлення та температура води
на вході також можуть впливати на тривалість програми прання.
Технічні специфікації можуть бути змінені без попереднього повідо‐
млення для покращення якості продукту.
Програми
Заван‐ Спожи‐
Спожи‐
тажен‐ вання
вання
ня (кг) елек‐
води (л)
троенер‐
гії (кВт∙г)
При‐
близна
трива‐
лість
програ‐
ми (хв)
Зали‐
шкова
вол‐
огість
(%)1)
Бавовна 60°C
7
1,30
74
240
53
Бавовна 40°C
7
0,93
75
210
53
Синтетика 40°C
3
0,66
64
135
35
Тонка білизна 40°C
1,5
0,40
43
55
35
Вовна 30°C
1,5
0,13
44
70
30
7
0,85
50
210
53
3,5
0,64
40
180
53
3,5
0,54
40
175
53
Стандартні програми для бавовни
Стандартна бавовна 60°C
Стандартна бавовна 60°C
Стандартна бавовна 40°C
1) Наприкінці фази віджимання.
Режим «Вимк.» (Вт)
Режим «Залиш. увімк.» (Вт)
0.30
0.30
Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської ко‐
місії 1015/2010, що впроваджує директиву 2009/125/EC.
38
www.electrolux.com
16. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розмір
Ширина/висота/глиби‐
на/загальна глибина
595 мм/850 мм/450 мм/490 мм
Під’єднання до елек‐
тромережі
Напруга
Загальна потужність
Запобіжник
Частота
230 В
2000 Вт
10 А
50 Гц
Рівень захисту від проникнення твердих ча‐
IPX4
сток і вологи, що забезпечується захисним ко‐
жухом, за винятком випадків, коли низько‐
вольтне обладнання не має захисту від вол‐
оги
Тиск у мережі водо‐
постачання
Мінімальний
Максимальний
Холодна вода
Водопостачання 1)
Максимальне заван‐
таження
0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)
Бавовна
7 кг
Клас енергоефективності
A+++ -10%
Швидкість віджиман‐
ня
1200 об/хв
Максимальний
1) Під’єднайте впускний шланг до водопровідного крана з різьбою 3/4'' .
17. ПРОБЛЕМА З ЖИВЛЕННЯМ ВІД МЕРЕЖІ
У разі короткочасної або тривалої
перерви електропостачання пральна
машина припиняє роботу, особливо
коли навантаження на електричну
мережу перевищує максимальне
номінальне навантаження — 2000 Вт.
Це може призвести до зменшення
напруги живлення нижче допустимого
значення — 185 В.
У разі такої перерви, в більшості
випадків, необхідно лише дочекатися
відновлення напруги живлення.
Щоб уникнути цих перерв,
рекомендуємо наступне:
• Використовувати
пральну машину, коли
електричну мережу не
перевантажено
(наприклад, вночі).
• Переконатися в тому,
що не ввімкнено інші
електроприлади.
УКРАЇНСЬКА
39
18. ЕКСПРЕС-ДОВІДНИКИ
18.1 Щоденне використання
1
2
3
5
4
Вставте вилку в розетку.
3. Встановіть бажані опції за
допомогою відповідних сенсорних
кнопок.
4. Щоб розпочати програму,
Відкрийте водопровідний кран.
Завантажте білизну.
Додайте миючий засіб та інші засоби
для білизни у відповідне відділення
дозатора миючих засобів.
1. Натисніть кнопку Ввімк/Вимк, щоб
увімкнути прилад.
2. Поверніть перемикач програм на
бажану програму.
торкніться кнопки Старт/Пауза .
5. Прилад починає роботу.
Після завершення програми вийміть
білизну.
Натисніть кнопку Ввімк/Вимк, щоб
вимкнути прилад.
18.2 Очищення фільтру зливного насосу
1
2
3
1
Регулярно очищуйте фільтр і,
особливо, якщо на дисплеї з'являється
код попередження
.
2
40
www.electrolux.com
18.3 Програми
Програми
Бавовна
Заванта‐
ження
Опис виробу
7 кг
Білі і кольорові бавовняні речі.
7 кг
Білі і кольорові бавовняні речі. Стандарт‐
ні програми для показників споживання,
зазначених на ярлику щодо енергоспо‐
живання.
3 кг
Вироби з синтетичних або змішаних тка‐
нин.
Тонка білизна
1,5 кг
Вироби з делікатних тканин, наприклад
акрилу, віскози чи поліефіру.
Швидко 14 хв.
1 кг
Синтетичні та змішані тканини. Речі з
низьким рівнем забруднення і вироби, які
потрібно лише освіжити.
Полоскання
7 кг
Усі типи тканин, крім виробів з вовни і
делікатних тканин. Програма для поло‐
скання і віджимання.
Злив/Віджим
7 кг
Усі типи тканин, крім виробів з вовни і
делікатних тканин. Програма для віджи‐
мання білизни і зливання води.
Анти-Алергія
7 кг
Білі бавовняні речі. Ця програма допома‐
гає усунути мікроби та бактерії.
Дитячий одяг
1,5 кг
Делікатний цикл, підходить для дитячого
одягу.
3 кг
Спеціальна програма для виробів з шов‐
кових і змішаних синтетичних тканин.
1,5 кг
Вироби з вовни, призначені для прання в
пральних машинах, а також вироби з
вовни та делікатних тканин, придатні для
ручного прання.
Бавовна Eко
Синтетика
Шовк
Вовна
Спорт
3 кг
Kypтки
2 кг1)
1 кг2)
Денім
2 кг
Спортивний одяг.
Сучасний верхній спортивний одяг.
Джинсовий одяг.
1) Програма прання.
2) Програма прання та фаза відновлення водовідштовхуючих властивостей.
19. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
УКРАЇНСЬКА
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
приладів. Не викидайте прилади,
позначені відповідним символом
,
*
41
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
42
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
43
155259120-A-272018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement