Electrolux EW6S427W Uputstvo za upotrebu

Electrolux EW6S427W Uputstvo za upotrebu
EW6S427W
HR
ET
Perilica rublja
Pesumasin
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
2
39
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 6
4. PRIBOR.............................................................................................................. 9
5. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 10
6. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................10
7. BROJČANIK I TIPKE........................................................................................12
8. PROGRAMI ..................................................................................................... 14
9. POSTAVKE...................................................................................................... 19
10. PRIJE PRVE UPOTREBE.............................................................................. 20
11. SVAKODNEVNA UPORABA..........................................................................20
12. SAVJETI......................................................................................................... 24
13. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................25
14. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................31
15. PODACI O POTROŠNJI.................................................................................33
16. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 34
17. BRZI VODIČ................................................................................................... 35
18. OBRAZAC S PODACIMA O PROIZVODU KOJI SE ODNOSI NA E.U.
UREDBA 1369/2017.............................................................................................37
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
HRVATSKI
3
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok
su vrata uređaja otvorena.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
4
www.electrolux.com
čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima,
– klijenti u hotela, motela, bed&breakfast ustanova i
drugih vrsta smješta;
– područja za komunalnu upotrebu u blokovima
stanova ili perionicama.
Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja od 7
kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Radni tlak vode na ulazu vode iz izlaznog priključka
mora biti između 0,5 bar (0,05 MPa) i 8 bar (0,8 MPa).
Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati
sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
Uređaj mora biti spojen na vodovodnu mrežu pomoću
novog isporučenog kompleta crijeva ili drugih novih
kompleta crijeva koje je isporučio ovlašteni servisni
centar.
Stari komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskalice vode i/ili pare
pod tlakom.
Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
Ugradnju je potrebno obaviti
u skladu s relevantnim
nacionalnim propisima.
•
•
Uklonite sav materijal pakiranja i
transportne vijke, uključujući gumeni
prsten s plastičnim odstojnikom.
Transportne vijke čuvajte na sigurnom
mjestu. Ako uređaj trebate premjestiti,
najprije pričvrstite transportne blokade
uz pomoć kojih se blokira bubanj da
ne bi došlo do unutarnjeg oštećenja.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Uređaj ne postavljajte ili ne
upotrebljavajte na mjestima gdje
temperatura može biti niža od 0 °C ili
gdje je izložen vremenskim
utjecajima.
Pod na kojeg ćete uređaj postaviti
treba biti ravan, stabilan, otporan na
toplinu i čist.
Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
Ne instalirajte uređaj izravno iznad
odvoda.
Ne prskajte vodu na uređaj i ne
izlažite ga pretjeranoj vlažnosti.
Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje
se vrata uređaja ne mogu potpuno
otvoriti.
Ispod uređaja ne stavljajte zatvoreni
spremnik za prikupljanje vode koja
možda curi. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar kako biste provjerili
koji se pribor može upotrijebiti.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
•
2.3 Spajanje na dovod vode
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne oštećujte crijeva za vodu.
Prije priključka na nove cijevi, cijevi
koje dugo nisu korištene, nakon
popravka ili instalacije novih uređaja
(mjerila itd.), pustite da voda teče dok
nije čista i bistra.
Provjerite da nema vidljivih curenja
tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
Ne koristite produžno crijevo ako je
crijevo za dovod vode prekratko.
Kontaktirajte ovlašteni servisni centar
kako biste nabavili zamjensko crijevo
za dovod vode.
Prilikom raspakiranja uređaja,
moguće je da voda teče iz odvodnog
crijeva. To je zato jer se uređaj u
tvornici testira s vodom.
Crijevo za odvod vode možete
produžiti do maksimalne dužine od
400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servis
za drugo crijevo za odvod vode i za
produžetak.
Osigurajte da se slavini nakon
postavljanja može lako pristupiti.
2.4 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
5
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
Slijedite sigurnosne upute na
ambalaži deterdženta.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
Ne perite tkanine jako zaprljane uljem,
mašću ili drugim masnoćama. To
može oštetiti gumene dijelove perilice
rublja. Takve tkanine prethodno
operite prije stavljanje u perilicu rublja.
6
www.electrolux.com
•
•
Ne dodirujte staklo na vratima dok
program traje. Staklo može postati
vruće.
Pazite da su svi metalni predmeti
izvađeni iz rublja.
2.5 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.
Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3. Otvorite vrata. Potpuno ispraznite
bubanj.
3.1 Uklanjanje ambalaže
1. Uklonite vanjski sloj. Po potrebi,
upotrijebite nožić.
Montage
Achtung!
Sicherheit
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
anweisun
Lesen
shinweise
Sie g
vor
in
der Beginn
Gebrauch
der
Installatio
Warning!
the
n
safety
nweisung.
die
Installation
sanweisun
Instructio
informatio
n
n
in
g.
die
the
User
in
the
Manual.
User
Manual.
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
in
the
nweisung.
die
User
Manual.
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
in
the
nweisung.
die
User
Manual.
4. Prednji polistirenski dio pakiranja
stavite na pod iza uređaja. Pažljivo
polegnite uređaj na stražnju stranu.
2. Uklonite kartonski poklopac i
polistirensku ambalažu.
HRVATSKI
7
5. Uklonite zaštitu od polistirena s dna.
2
1
1
2
6. Skinite donji poklopac s radne ploče.
Koristeći spojnice koje ste našli u
vrećici s korisničkim priručnikom,
spojite poklopac na dno uređaja.
7. Vratite uređaj u uspravan položaj.
Skinite kabel napajanja i crijevo za
odvod vode s držača crijeva.
9. Stavite plastične čepove, koji se
nalaze u vrećici s priručnikom, u
rupe.
Preporučujemo da
ambalažu i transportne
vijke sačuvate u slučaju
bilo kakvog pomicanja
uređaja.
3.2 Informacije za postavljanje
Pozicioniranje i niveliranje
Podesite uređaj kako biste spriječili
vibracije, buku i pomicanje uređaja
tijekom rada.
1. Postavite uređaj na ravan i tvrdi pod.
Uređaj mora biti u ravnini i mora biti
stabilan. Osigurajte da uređaj ne dodiruje
zid ili druge predmete i da postoji
cirkulacija zraka ispod uređaja.
UPOZORENJE!
Moguće je da voda teče
iz odvodnog crijeva. To
je zato jer se perilica
rublja testira u tvornici.
8. Uklonite četiri transportna vijka i
izvucite plastične odstojnike.
2. Otpustite ili pritegnite nožice kako
biste prilagodili razinu. Sve nožice
moraju čvrsto biti na podu.
UPOZORENJE!
Ispod nožica uređaja u svrhu
niveliranja ne stavljajte
karton, drvo ili slične
materijale.
8
www.electrolux.com
Crijevo za dovod vode
OPREZ!
Osigurajte da crijeva nisu
oštećena i da na spojevima
ne curi voda. Ne koristite
produžno crijevo ako je
crijevo za dovod vode
prekratko. Kontaktirajte
servisni centar kako biste
nabavili zamjensko crijevo
za dovod vode.
1. Pričvrstite crijevo za dovod vode za
stražnju stranu uređaja.
1. Od crijeva za odvod napravite oblik
slova U i postavite ga oko plastične
vodilice crijeva.
2. Na rubu sifona - pričvrstite vodilicu na
slavinu za vodu ili na zid.
45º
20º
2. Okrenite ga na lijevu ili desnu stranu,
ovisno o položaju slavine. Osigurajte da
dovodna crijeva nisu u vertikalnom
položaju.
3. Ako je potrebno, otpustite maticu kako
bi sjela u ispravan položaj.
Osigurajte da se plastična
vodilica ne pomiče kad
uređaj ispušta vodu i da
odvodno crijevo nije
uronjeno u vodu. Moglo bi
doći do povrata prljave vode
u uređaj.
3. Ako kraj odvodnog crijeva izgleda
ovako (vii sliku), možete ga gurnuti
izravno u cijev vertikale.
4. Spojite crijevo za dovod vode na
slavinu hladne vode s navojem 3/4".
Odvod vode
Odvodna cijev trebala trebala bi stajati
na visini od najmanje 60 cm i najviše 100
cm.
Crijevo za odvod vode
možete produžiti do
maksimalne dužine od 400
cm. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar za drugo
crijevo za odvod vode i za
produžetak.
Crijevo za odvod moguće je priključiti na
različite načine:
4. Na cijev vertikale s odzračnikom crijevo za odvod umetnite izravno u cijev
HRVATSKI
za odvod. Pogledajte ilustraciju.
Provjerite da crijevo za odvod vode ima
povišeni dio kako bi se spriječilo da
ostaci iz slivnika odlaze u uređaj.
6. Postavite crijevo izravno na ugrađenu
odvodnu cijev u zidu prostorije i
pritegnite obujmicom.
Kraj odvodne cijevi se treba
stalno ventilirati, tj. unutrašnji
promjer odvodnog kanala
(min. 38 mm - min. 1,5 inča)
mora biti širi od vanjskog
promjera odvodnog crijeva.
5. Bez plastične vodilice crijeva, na sifon
- crijevo za odvod postavite u sifon i
pričvrstite ga sponom. Pogledajte
ilustraciju.
4. PRIBOR
4.1 Komplet za pričvršćenje
ploče (4055171146)
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.
Dostupan kod vašeg ovlaštenog
prodavača.
Ako postavljate uređaj na podnožje,
uređaj učvrstite na ploču za pričvršćenje.
4.2 Dostupno na www.electrolux.com/shop ili od ovlaštenog
dobavljača
Samo odgovarajući pribor kojeg je odobrio ELECTROLUX osigurava
sigurnosne standarde ovog uređaja. Ako se koriste neodobreni dijelovi,
svi jamstveni zahtjevi biti će nevažeći.
9
10
www.electrolux.com
5. OPIS PROIZVODA
5.1 Pregled uređaja
1
2
8
3
9
4
5
11
12
6
10
7
1
2
3
4
5
6
7
Radna ploča
Spremnik za deterdžent
Upravljačka ploča
Ručica na vratima
Natpisna pločica
Filtar odvodne pumpe
Nožica za niveliranje uređaja
8
9
10
11
12
Crijevo za odvod vode
Priključak dovodnog crijeva vode
Kabel napajanja
Transportni vijci
Držač crijeva
6. UPRAVLJAČKA PLOČA
6.1 Posebne značajke
Vaša nova perilica rublja zadovoljava sve
moderne zahtjeve za učinkoviti tretman
rublja s malo vode, energije i potrošnje
deterdženta i brinuti će se o tkaninama.
•
SensiCare System automatski
prilagođava trajanje programa prema
količini rublja u bubnju kako bi se
postigli savršeni rezultati pranja u
najkraće moguće vrijeme.
HRVATSKI
6.2 Opis upravljačke ploče
3
2
1
11
10
9
8
7
4
5
6
1 Programator
2 Zaslon
3 Odgoda početka Dodirna tipka
4 Upravljanje vremenom Dodirna tipka
9 Centrifugiranje dodirna tipka opcija
smanjenja
5 Start / Paus Dodirna tipka
10 Temperatura Dodirna tipka
6 Soft Plus Dodirna tipka
11 Uklj./Isklj. pritisna tipka
•
Opcija Bez centrifuge
•
Opcija Zadržavanje vode
•
Noć opcija
7 Ekstra ispiranje Dodirna tipka
8 Predpranje Dodirna tipka
6.3 Zaslon
A
G
B
C
F
E
D
11
12
www.electrolux.com
A
Indikator zaključanih vrata.
B
Indikator odgode početka.
C
Digitalni indikator može pokazivati:
• trajanje programa (npr.
).
•
Vrijeme odgode (npr.
•
kraj ciklusa (
•
šifru upozorenja (npr.
).
).
).
D
Trake indikatora razine Upravljanja vremenom.
E
Indikator čistoće bubnja.
F
Indikator roditeljske blokade.
G
Indikator za dodavanje predmeta. Svijetli na početku fa‐
ze pranja, dok korisnik još uvijek može pauzirati uređaj i
dodati više rublja.
7. BROJČANIK I TIPKE
7.1 Uvod
Opcije/funkcije ne mogu se
odabrati sa svim
programima pranja U
"Tablici programa" provjerite
kompatibilnost između
opcija/funkcija i programa
pranja. Opcija/funkcija mogu
jedna drugu isključivati, u
kojem slučaju uređaj vam ne
dozvoljava postaviti
nekompatibilne opcije/
funkcije.
7.2 Uklj./Isklj.
Kako biste omogućili uključivanje ili
isključivanje uređaja, pritisnite ovu tipku
na nekoliko sekundi. Prilikom
uključivanja i isključivanja uređaja
oglašavaju se dva različita zvuka.
Budući da funkcija stanja pripravnosti
automatski isključuje uređaj nakon
nekoliko minuta kako bi u nekim
slučajevima smanjila potrošnju energije,
možda ćete trebati ponovno uključiti
uređaj.
Više pojedinosti potražite u odjeljku
„Stanje pripravnosti“ poglavlja
„Svakodnevna upotreba“.
7.3 Temperatura
Kada odaberete programa pranja, uređaj
automatski predlaže zadanu postavku
temperature.
Indikator Hladno
= hladna voda.
Uključuje se indikator postavljene
temperature.
7.4 Centrifugiranje
Kada postavite program, uređaj
automatski postavlja maksimalnu
dopuštenu brzinu centrifuge. Denim.
Dodatne opcije centrifuge:
•
. Uključuje se
Bez centrifuge
odgovarajući indikator.
Ovu opciju postavite za isključenje
svih faza centrifuge. Uređaj izvršava
samo fazu ispuštanja vode odabranog
programa pranja. Postavite ovu opciju
za vrlo osjetljive tkanine. Za neke
programe pranja faza ispiranja troši
više vode
HRVATSKI
•
•
Kraj nakon ispiranja
. Uključuje
se odgovarajući indikator.
Ne provodi se završno centrifugiranje.
Voda posljednjeg ispiranja ne ispušta
se kako bi spriječilo gužvanje tkanina.
Program pranja završava s vodom u
bubnju.
Vrata ostaju zaključana, a bubanj se i
dalje redovito okreće kako bi se
spriječilo gužvanje. Kako biste otvorili
vrata, morate izbaciti vodu.
7.6 Trajno Ekstra ispiranje
Ako dodirnete tipku Start / Paus
,
uređaj izvršava fazu centrifugiranja i
ispušta vodu.
Odgovarajući indikator iznad gumba
počinje svijetliti i ostaje tako tijekom
sljedećih ciklusa dok se ne isključi ova
opcija.
Noć
. Uključuje se odgovarajući
indikator.
Faze među-centrifugiranja i završnog
centrifugiranja preskaču se, a
program završava s vodom u bubnju.
To pomaže u sprječavanju gužvanja.
Vrata ostaju zaključana. Bubanj se
redovito okreće kako bi se spriječilo
gužvanje. Kako biste otvorili vrata,
morate izbaciti vodu.
Budući da je program vrlo tih,
prikladan je za noć kada je dostupna
jeftinija tarifa električne energije. U
nekim programima ispiranja se
izvršavaju s više vode.
Ako dodirnete tipku Start / Paus
,
uređaj vrši samo ispuštanje vode.
Uređaj automatski prazni
vodu nakon 18 sati.
7.5 Predpranje
Pomoću ove opcije možete programu
pranja dodati fazu pretpranja.
Uključiti će se odgovarajući indikator.
•
Ovu opciju koristite kako biste dodali
fazu pretpranja na 30 °C prije faze
pranja.
Ta opcija preporučuje se za jako
zaprljano rublje, naročito ono
zaprljano pijeskom, prašinom, blatom
i drugim krutim česticama.
Ta opcija može produljiti
trajanje programa.
13
S tom opcijom možete odabranom
programu pranja dodati nekoliko
ispiranja.
Tu opciju koristite za ljude s alergijama
na ostake deterdženta i osjetljivom
kožom.
Ova opcija produljuje
trajanje programa.
7.7 Trajno Soft Plus
Postavite opciju za optimizaciju
raspodjele omekšivača rublja i
poboljšanje mekoće rublja.
Preporučuje se kad koristite omekšivač
rublja.
Ova opcija produljuje
trajanje programa.
Odgovarajući indikator iznad gumba
počinje svijetliti i ostaje tako tijekom
sljedećih ciklusa dok se ne isključi ova
opcija.
7.8 Odgoda početka
S tom opcijom možete odgoditi početak
programa na prikladnije vrijeme.
Dodirujte tipku za postavljanje željene
odgode. Vrijeme se povećava u
koracima od 1 sata do 20 sati.
Zaslon prikazuje indikator
i izabrane
odgode. Nakon dodirivanja gumba Start /
Paus
, aparat započinje odbrojavanje
i vrata se zaključavaju.
7.9 Upravljanje vremenom
S tom opcijom možete smanjiti trajanje
programa ovisno o veličini punjenja i
stupnju zaprljanosti rublja.
Kada postavite program pranja na
zaslonu se prikazuje zadano trajanje
programa
.
www.electrolux.com
brzi ciklus za cijelo punjenje lagano
zaprljanih predmeta.
vrlo brzi ciklus za manje punjenje
lagano zaprljanih predmeta (preporučuje
se maksimalno polovica punjenja).
najkraći ciklus za osvježavanje
male količine rublja..
Funkcija Upravljanje vremenom je
dostupna samo s programima u tablici.
■
■
Synthetics
Cotton Eco
1)
Cotton
indikator
Synthetics
prikladno za punjenje normalno
zaprljanih predmeta.
indikator
Cotton Eco
Dodirnite tipku Upravljanje vremenom
za smanjenje trajanja programa u skladu
s vašim potrebama. Na zaslonu se
prikazuje novo trajanje programa i broj
crtica će se usmanjiti u skladu s tim:
Cotton
14
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Osnovno trajanje svih programa.
7.10 Start / Paus
Dotaknite tipku Start / Paus
za
pokretanje ili pauziranje uređaja ili prekid
programa u tijeku.
■
8. PROGRAMI
8.1 Tablica programa
Program
Zadana
temperatura
Raspon
temperature
Referent‐
Maksi
na brzina malna
centrifu‐
količi‐
ge.
na
Raspon
punjen
brzina
ja
centrifuge
[o/min]
1200 o/min 7 kg
Cotton
(120040 °C
90 °C – Hladno 400)
Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Bijeli i šareni pamuk postojanih boja.
Uobičajeno i jako zaprljano.
HRVATSKI
Program
Zadana
temperatura
Raspon
temperature
Cotton Eco1)
Referent‐
Maksi
na brzina malna
centrifu‐
količi‐
ge.
na
Raspon
punjen
brzina
ja
centrifuge
[o/min]
1200 o/min 7 kg
(1200400)
40 °C
60 °C – 40 °C
15
Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Bijeli i šareni pamuk postojanih boja.
Normalno prljavo. Smanjuje se potrošnja
energije i produljuje se vrijeme pranja,
osiguravajući dobre rezultate pranja.
1200 o/min 3 kg
Synthetics
(1200 40 °C
60 °C – Hladno 400)
Sintetičke ili miješane tkanine. Normalno
prljavo.
1200 o/min 1,5 kg
Delicate
(120030 °C
40 °C – Hladno 400)
Osjetljive tkanine, poput akrilnih, viskoze i
miješanih tkanina zahtijevaju blaže pranje.
Normalno prljavo.
Rapid 14min
Sintetika i miješane tkanine. Malo prljavi
odjevni predmeti i oni koje treba osvježiti.
800 o/min
(800- 400)
1 kg
30 °C
Rinse
1200 o/min 7 kg
(1200400)
Sve tkanine, osim vunenih i osjetljivih
tkanina. Program za ispiranje i centrifugiranje
rublja. Zadana brzina centrifuge ista je kao i
ona koja se koristi za programe za pamuk.
Brzinu centrifuge smanjite u skladu s vrstom
punjenja. Ako je potrebno, postavite opciju
Ekstra ispiranje kako biste dodali ispiranja. S
malom brzinom centrifuge uređaj provodi
nježna ispiranja kratkim centrifugama.
Drain/Spin
1200 o/min 7 kg
(1200
-400)
Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vode iz
bubnja. Sve tkanine, osim vunenih i
osjetljivih tkanina.
Anti-Allergy
60 °C
1200 o/min 7 kg
(1200 400)
Bijelo pamučno rublje. Taj program uklanja
mikroorganizme zahvaljujući fazi pranja koja
na nekoliko minuta temperaturu održava iznad
60°C. To pomaže u uklanjanju mikroba,
mikroorganizama i čestica. Dodavanje pare,
zajedno s dodatnom fazom ispiranja osigura‐
va ispravno uklanjanje ostataka deterdženta i
polena/alergena, čineći ga prikladnim za
nježne i osjetljive vrste kože.
16
www.electrolux.com
Program
Zadana
temperatura
Raspon
temperature
Referent‐
Maksi
na brzina malna
centrifu‐
količi‐
ge.
na
Raspon
punjen
brzina
ja
centrifuge
[o/min]
Baby Clothes
1200 o/min 1,5 kg
(1200 400)
Nježni ciklus prikladan za dječje predmete..
Visoka razina vode i nježni pokreti tijekom fa‐
ze pranja štite boje i vlakna.
800 o/min 1 kg
(800 - 400)
Poseban program za predmete od svile i
miješane sintetike.
40 °C
40 °C – Hladno
Silk
30 °C
Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
1200 o/min 1,5 kg
Wool
(120040 °C
40 °C – Hladno 400)
Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni
predmeti koji se peru ručno i ostale tkani‐
ne sa simbolom "ručno pranje".2).
1200 o/min 3 kg
Sport
(1200 30 °C
40 °C – Hladno 400)
Sportska odjeća od miješanih tkanina.
Malo prljavi predmeti ili oni koje treba
osvježiti.
HRVATSKI
Program
Zadana
temperatura
Raspon
temperature
Referent‐
Maksi
na brzina malna
centrifu‐
količi‐
ge.
na
Raspon
punjen
brzina
ja
centrifuge
[o/min]
17
Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
1200 o/min 2 kg3)
Outdoor
(120030 °C
1 kg4)
40 °C – Hladno 400)
Ne koristite omekšivač rublja i pa‐
zite da u spremniku deterdženta
nema ostataka omekšivača.
Sintetički sportski predmeti. Taj program
napravljen je za blago pranje moderne
sportske odjeće a također je prikladan za
sportsku odjeću za teretanu, vožnju bicikla,
trčanje i slično. Preporučeno punjenje rublja je
2 kg.
Vodootporne, vodootporne-dišuće i
vodoodbojne tkanine. Taj program također
se može koristiti kao ciklus za obnavljanje
vodoodbojnosti, posebno skrojen za tretiranje
odjeće s hidrofobnom oblogom. Za ciklus ob‐
navljanja vodoodbojnosti, napravite sljedeće:
•
•
•
U pretinac
ulijte deterdžent za pranje.
Ulijte posebno sredstvo za obnavljanje vo‐
dootpornosti u odjeljak za omekšivač u
ladici .
Smanjite količinu rublja na 1 kg.
Da biste dodatno poboljšali pro‐
ces obnavljanja vodonepropusno‐
sti, rublje sušite u sušilici rublja
postavljanjem programa sušenja
Outdoor (ako je dostupan i ako
etiketa na odjeći dopušta sušenje
u sušilici rublja).
18
www.electrolux.com
Program
Zadana
temperatura
Raspon
temperature
Referent‐
Maksi
na brzina malna
centrifu‐
količi‐
ge.
na
Raspon
punjen
brzina
ja
centrifuge
[o/min]
800 o/min
Denim
(1200 30 °C
40 °C – Hladno 400)
2 kg
Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Poseban program za odjeću od trapera s
osjetljivom fazom pranja za minimalizaciju
izbljeđivanja boja i oznaka. Za bolju njegu,
preporučuje se smanjeno punjenje.
1) Standardni programi za potrošnju energije s energetske oznake. U skladu s odred‐
bom 1061/2010, ovi programi predstavljaju "Standardni program za pranje pamuka na
60°C" i "Standardni program za pranje pamuka na 40°C". To su najučinkovitiji programi u
pogledu kombinacije potrošnje vode i energije za pranje normalno prljavog pamučnog
rublja.
Temperatura vode u određenoj fazi pranja može se razlikovati od deklarirane
temperature odabranog programa.
2) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može
izgledati kao da se bubanj ne okreće ili da se ne okreće ispravno.
3) Program pranja.
4) Program pranja i vaza postizanja vodootpornosti.
Kompatibilnost opcija programa
Faze
■
■
■
■
■
■
Synthetics
■
■
■
■
Delicate
■
■
■
■
■
■
■
Rinse
■
■
■
Drain/Spin
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Baby Clot‐
hes
■
■
■
■
■
■
■
Silk
■
■
Cotton
Cotton Eco
Rapid 14min
Anti-Allergy
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
HRVATSKI
19
Faze
Wool
■
■
■
Sport
■
■
■
Outdoor
■
■
■
Denim
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
8.2 Woolmark Apparel Care - Plava
Ciklus pranja vune na ovom uređaju odo‐
brila je kompanija Woolmark za pranje pro‐
izvoda od vune s oznakom "ručno pranje"
uz uvjet da je rublje oprano u skladu s upu‐
tama na etiketi odjeće i u skladu s upu‐
tama proizvođača perilice. Slijedite upute s
znake za za sušenje i ostale načine upo‐
trebe. M1460
Woolmark simbol je oznaka certifikata u
mnogim zemljama.
9. POSTAVKE
9.1 Zvučni signali
9.2 Osigurano
Ovaj uređaj sadrži razne zvučne signale
koji rade kad:
Pomoću ove opcije možete spriječiti da
se djeca igraju s upravljačkom pločom.
•
•
•
•
•
•
Uključite uređaj (poseban kratki ton).
Isključite uređaj (poseban kratki ton).
Dotaknete neku od tipki (klik).
Pogrešno odaberete (3 kratka zvuka).
Program je završen (niz zvukova u
trajanju od otprilike 2 minute).
• Uređaj je u kvaru (niz zvukova u
trajanju od otprilike 5 minuta).
Za uključenje/isključenje zvučnog
signala kad je program završio,
i
na
istovremeno dodirnite tipke
otprilike 2 sekundi. Na zaslonu se
prikazuje On/Off
Ako isključite zvučne
signale, oni će nastaviti s
radom ako dođe do kvara
uređaja.
Za uključenje/isključenje te opcije,
dok se
držite pritisnutu tipku
uključi/isključi na zaslonu.
Uređaj zadržava odabir te opcije nakon
što ga isključite.
Funkcija roditeljske zaštite nije dostupna
nekoliko sekundi nakon uključivanje
uređaja.
20
www.electrolux.com
10. PRIJE PRVE UPOTREBE
1. Osigurajte da je dostupna električna
energija i da je slavina otvorena.
2. Ulijte 2 litre vode u odjeljak za
deterdžent označen s 2.
Ovime se uključuje sustav za izbacivanje
vode.
3. Ulijte malu količinu deterdženta u
odjeljak označen s 2.
4. Postavite i pokrenite program za
pamučno rublje na najvišoj
temperaturi bez rublja u bubnju.
Na taj ćete način ukloniti moguću
preostalu prljavštinu s bubnja i kade.
11. SVAKODNEVNA UPORABA
OPREZ!
Uvjerite se da rublje nije
zapelo između brtve i vrata
kako biste izbjegli rizik od
curenja vode i oštećenja
rublja.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
11.1 Uključivanje uređaja
1. Utikač priključite u utičnicu električne
mreže.
2. Otvorite slavinu.
3. Pritisnite tipku Uklj./Isklj. na
nekoliko sekundi kako biste uključili
uređaj.
Oglašava se kratki zvuk.
11.2 Umetanje rublja
1. Otvorite vrata uređaja.
2. Prije stavljanja u uređaj, protresite
predmete.
3. Bubanj napunite rubljem umećući
jedan po jedan komad.
Ne stavljajte previše rublja u bubanj.
4. Čvrsto zatvorite vrata.
Pranje jako zauljenih,
masnih mrlja može
uzrokovati oštećenje
gumenih dijelova perilice
rublja.
11.3 Upotreba deterdženta i
dodataka
1. Izmjerite količinu sredstva za pranje i
omekšivača.
2. Stavite deterdžent i omekšivač u
odjeljke.
3. Pažljivo zatvorite spremnik za
deterdžent
2
1
OPREZ!
Koristite isključivo posebne
deterdžente za perilice
rublja.
HRVATSKI
21
Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju deterdženta.
1
Pretinac deterdženta za fazu
predpranja ili program
namakanja (ako je dostupan).
Dodajte deterdžent za
predpranje i namakanje prije
pokretanja programa.
2
Spremnik za deterdžent za fa‐
zu pranja. Ako koristite tekući
deterdžent, ulijte ga nepo‐
sredno prije pokretanja pro‐
grama.
Spremnik za tekuće dodatke
(omekšivač rublja, štirka).
Proizvod stavite u odjeljak
prije pokretanja programa.
B
2
C
MAX
11.4 Promjena položaja
razdjelnika deterdženta
A
MAX
2
1
2. Za uporabu tekućeg deterdženta/
aditiva ili izbjeljivača: Uklonite
razdjelnik deterdženta s položaja A i
postavite ga na položaj B.
1
Položaj B razdjelnika deterdženta za
deterdžent u prašku je u stražnjem
odjeljku, a za tekući deterdžent/aditiv
ili izbjeljivač u prednjem odjeljku.
3. Za upotrebu samo tekućeg
deterdženta: Umetnite razdjelnik
deterdženta na položaj C.
Nakon ciklusa pranja, ako je potrebno,
uklonite sve ostatke deterdženta iz
spremnika za deterdžent.
1. Izvucite spremnik deterdženta..
Položaj A razdjelnika deterdženta je
za deterdžent u prahu (tvornička
postavka).
MAX
2
•
1
Ne koristite želatinozne ili guste
tekuće deterdžente.
• Ne prelazite maksimalnu dozu
tekućeg deterdženta.
• Ne postavljajte fazu pretpranja.
• Ne postavljajte funkciju odgode
pokretanja.
4. Izmjerite deterdžent i omekšivač
rublja i pažljivo zatvorite spremnik
deterdženta.
22
www.electrolux.com
Pobrinite se da je razdjelnik deterdženta
pravilno postavljen i da ne uzrokuje
začepljenje kada zatvorite ladicu.
Poništavanje odgode početka
nakon početka odbrojavanja
11.5 Odabir programa
Za poništavanje odgode početka:
1. Okrenite programator kako biste
odabrali željeni program pranja.
1. Dodirujte tipku Odgoda početka
dok se na zaslonu ne prikaže željeno
vrijeme odgode.. Na zaslonu,
Bljeska indikator tipke Start / Paus
.
Na zaslonu se prikazuje okvirno trajanje
programa.
2. Za promjenu temperature i/ili brzine
centrifuge, dodirnite odgovarajuće
tipke.
3. Ako želite, postavite jednu ili više
opcija dodirivanjem odnosnih tipki.
Odgovarajući indikatori svijetle na
zaslonu, a prikazane informacije
sukladno tome se mijenjaju.
Ako odabir nije moguć
oglašava se zvučni signal..
. Nije moguće pokrenuti
Start / Paus
program kad je indikator tipke isključen i
ne bljeska (npr. programator u krivom
položaju).
Odgovarajući indikator prestaje bljeskati i
ostaje uključen.
Program započinje, vrata su zaključana.
.
Pumpa za izbacivanje vode
može kratko raditi prije
punjenja vode u uređaj.
11.7 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Dodirujte tipku Odgoda početka
dok se na zaslonu ne prikaže željeno
vrijeme odgode.. Na zaslonu, indikator
.
. Vrata
2. Dodirnite tipku Start / Paus
uređaja se zaključavaju i započinje
odbrojavanje odgode početka. Na
zaslonu se prikazuje indikator
.
Kad odbrojavanje završi, program se
automatski pokreće.
. Uređaj
Dodirnite tipku Start / Paus
zaključava vrata i započinje odbrojavanje
odgode početka. Na zaslonu se prikazuje
indikator
.
Kad odbrojavanje završi, program se
automatski pokreće.
2. Dodirnite tipku Start / Paus
za
privremeno zaustavljanje uređaja.
Treperi odgovarajući indikator.
dok se na zaslonu ne prikaže
Za pokretanje programa dotaknite tipku
prikazuje
.
3. Doidirujte tipku Odgoda početka
11.6 Pokretanje programa
Na zaslonu se prikazuje indikator
indikator prikazuje
a
se isključi.
indikator
4. Ponovno dotaknite tipku Start / Paus
kako bi program započeo odmah.
Promjena odgode početka
nakon početka odbrojavanja
Za promjenu odgode početka:
za
1. Dodirnite tipku Start / Paus
privremeno zaustavljanje uređaja.
Treperi odgovarajući indikator.
2. Dodirujte tipku Odgoda početka
dok se na zaslonu ne prikaže željeno
vrijeme odgode..
3. Ponovno dodirnite tipku Start / Paus
za početak novog odbrojavanja.
11.8 SensiCare System
detekcija punjenja
Nakon dodirivanja tipke Start / Paus
:
1. SensiCare System započinje
procjenu veličine punjenja kako bi
izračunao stvarno trajanje programa..
Tijekom te faze, trake Upravljanja
Vremenom
postavljene ispod
vremena vrše jednostavnu animaciju.
HRVATSKI
23
2. Nakon otprilike 15-20 minuta traka
Upravljanja Vremenom nestaje i
prikazuje se novo trajanje ciklusa.
Uređaj automatski prilagođava
trajanje programa punjenju za
postizanje savršenih rezultata pranja
u najkraćem mogućem vremenu.
11.11 Otvaranje vrata dodavanje rublja
11.9 Prekidanje programa i
mijenjanje opcija
Dok traje program pranja ili odgoda
početka, vrata uređaja su zaključana. Na
Kada program radi, možete mijenjati
samo neke opcije:
zaslonu se prikazuje indikator
.
1. Dodirnite tipku Start / Paus
.
1. Dodirnite tipku Start / Paus
.
Treperi odgovarajući indikator.
2. Promijenite opcije. Informacije
prikazane na zaslonu se mijenjaju u
skladu s tim.
3. Ponovno dotaknite tipku Start / Paus
Ako su temperatura i razina
vode u bubnju preveliki, a
bubanj se i dalje vrti, ne
možete otvoriti vrata.
Indikator
počinje bljeskati.
2. Pričekajte da indikator zaključanih
vrata
prestane bljeskati i isključi
se. Otvorite vrata uređaja. Ako je
potrebno, dodajte ili uklonite
predmete. Zatvorite vrata i dodirnite
.
Program pranja se nastavlja.
. Program ili
tipku Start / Paus
odgoda početka se nastavljaju.
Za ponovno pokretanje
programa, uvjerite se da je
programator ispravno
postavljen na prekinuti
program i da indikator
tipkeStart / Paus
bljeska.
11.12 Završetak programa
Po završetku programa uređaj se
automatski zaustavlja. Oglašavaju se
zvučni signali (ako su uključeni). Na
zaslonu se prikazuje
11.10 Poništavanje programa u
tijeku
Isključuje se indikator tipke Start / Paus
1. Za poništavanje programa i
isključivanje uređaja pritisnite tipku
Uklj./Isklj..
2. Za ponovno uključenje uređaja,
pritisnite tipku Uklj./Isklj..
Vrata se otključavaju a indikator
isključuje.
Ako je SensiCare System i
punjenje vode je već
započelo, novi program
započinje bez ponavljanje
SensiCare System. Voda i
deterdžent se ne izbacuju
kako bi se spriječio gubitak.
Postoji također i alternativni način
poništavanja:
1. Okrenite tipku za odabir u položaj
.
1. Pritisnite tipku Uklj./Isklj. kako biste
isključili uređaj.
Pet minuta nakon završetka programa,
funkcija uštede energije automatski će
isključiti uređaj.
2.
3.
4.
"Reset" .
2. Pričekajte 1 sekundu. Na zaslonu se
prikazuje
.
Sada možete odabrati novi program
pranja.
se
5.
Kada ponovno uključite
uređaj, zaslon prikazuje kraj
prethodnog programa.
Okrenite programator kako
biste odabrali novi ciklus.
Izvadite rublje iz uređaja.
Provjerite je li bubanj prazan.
Vrata i spremnik deterdženta ostavite
odškrinute kako biste spriječili
stvaranje plijesni i nastanak
neugodnih mirisa.
Zatvorite slavinu.
24
www.electrolux.com
11.13 Ispuštanje vode nakon
završetak ciklusa
Ako ste odabrali program ili opciju koji ne
izbacuju vodu od posljednjeg ispiranja,
program je dovršen, ali:
•
•
•
•
a
Područje vremena prikazuje
zaslon prikazuje da su vrata
zaključana
.
Bubanj se i dalje okreće u pravilnim
razmacima kako bi se spriječilo
gužvanje rublja.
Vrata ostaju zaključana.
Kako biste otvorili vrata, morate
izbaciti vodu:
1. Ako je potrebno, dodirnite tipku
za smanjenje
Centrifugiranje
brzine centrifuge koju je predložio
uređaj.
:
2. Pritisnite tipkuStart / Paus
• Ako ste postavili Kraj nakon
4. Pritisnite tipku Uklj./Isklj. na
nekoliko sekundi kako biste isključili
uređaj.
11.14 Opcija Stanje
pripravnosti
Funkcija automatski isključuje uređaj
kako bi se smanjila potrošnja energije
kada:
•
Ne koristite aparat 5 minuta ako nije
pokrenut nijedan program.
• 5 minuta nakon završetka programa
pranja.
Na zaslonu se prikazuje vrijeme
završetka zadnjeg programa pranja.
Okrenite programator kako biste
odabrali novi ciklus.
Ako je brojčanik okrenut u položaj
"Reset" (Poništavanje) , uređaj se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
AKo postavite program ili
opciju koji završavaju s
vodom u bubnju, funkcija
Stanje pripravnosti ne
isključuje uređaj kako bi
vas podsjetila da ispraznite
vodu.
ispiranja
uređaj izbacuje vodu
i okreće se.
•
Ako ste postavili Noć
samo izbacuje vodu
uređaj
Indikator opcije Kraj nakon ispiranja
nestaje.
3. Kada se program završi i isključi se
indikator zaključanih vrata
možete otvoriti.
, vrata
12. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Punjenje rublja
•
•
•
•
Rublje razdijelite na: bijelo, obojeno,
sintetičko, osjetljivo i vunu.
Pridržavajte se uputa za pranje na
etiketama za njegu rublja.
Bijele i obojene komade odjeće
nemojte prati zajedno.
Neki obojeni komadi odjeće mogu
pustiti boju prilikom prvog pranja.
Preporučujemo vam da ih prvih
nekoliko perete odvojeno.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zakopčajte jastučnice, zatvorite
patentne zatvarače, kukice i dugmad.
Zavežite pojaseve.
Ispraznite džepove i ispružite
predmete
Tkanine s više slojeva, vunu i odjeću
s tiskanim ilustracijama okrenite na
krivu stranu.
Pre-tretirajte tvrdokorne mrlje.
Tvrdokorne mrlje perite posebnim
deterdžentom.
Pazite pri rukovanju zastorima.
Uklonite kukice i zavjesu stavite u
vreću za pranje ili u jastučnicu.
Ne perite rublje bez rubova ili s
poderotinama.
Za pranje malih i/ili osjetljivih
predmeta (npr. grudnjaka sa žicom,
HRVATSKI
•
remena, najlonki, itd.) upotrebljavajte
vrećice za pranje.
Vrlo malo punjenje može uzrokovati
probleme s uravnoteženjem prilikom
centrifugiranja što dovodi do pojave
vibracija. Ako se to dogodi:
a. prekinite program i otvorite vrata
(pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba");
b. ručno preraspodijelite rublje tako
da su predmeti ravnomjerno
raspoređeni oko bubnja;
c. pritisnite tipku Start / Paus. Faza
centrifugiranja se nastavlja.
12.2 Tvrdokorne mrlje
•
•
•
•
•
Preporučujemo da te mrlje tretirate prije
nego predmete stavite u uređaj.
•
12.3 Deterdženti i ostala
sredstva
•
•
Upotrebljavajte isključivo deterdžente
i sredstva izrađene za perilice rublja:
– deterdžente u prahu za sve vrste
tkanina osim osjetljivih.
Preferirajte deterdžente u prahu
koji sadrže izbjeljivač za bijelo
rublje i sanitizaciju rublja
– tekuće deterdžente, po
mogućnosti za programe pranja
na nižim temperaturama (maks.
60 °C) za sve vrste tkanina ili
posebne samo za vunene
tkanine.
Ne miješajte različite vrste
deterdženata.
(
).
Koristite preporučene deterdžente za
vrstu i boju rublja, temperaturu
programa i razinu uprljanosti.
12.4 Savjeti za očuvanje
okoliša
Za neke mrlje voda i deterdžent nisu
dovoljni.
U prodaji su dostupna specijalna
sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite
specijalno sredstvo koje je prikladno za
vrstu mrlje i tkanine.
•
Za pranje normalno uprljanog rublja
odaberite program bez predpranja.
Program pranja uvijek pokrenite s
maksimalnom dozvoljenom količinom
rublja.
Ako pred-tretirate mrlje ili koristite
sredstvo za uklanjanje mrlja, postavite
program s niskom temperaturom.
Kako biste koristili ispravnu količinu
deterdženta, provjerite tvrdoću vode u
vašem sustavu. Pogledajte "Tvrdoća
vode".
12.5 Tvrdoća vode
Ako je tvrdoća vode na vašem području
visoka ili umjerena, preporučujemo
korištenje omekšivača vode za perilice
rublja. U područjima gdje je voda meka
nije potrebno koristiti omekšivače za
vodu.
Kako biste saznali tvrdoću vode u svom
području, kontaktirajte vodoopskrbno
poduzeće.
Upotrebljavajte odgovarajuću količinu
omekšivača vode. Pridržavajte se uputa
na pakiranju proizvoda.
13. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
25
Ne koristite više od preporučene
količine sredstva za pranje kako ne
biste izazvali zagađenje okoliša.
Slijedite upute s pakiranja deterdženta
ili drugih proizvoda, bez premašivanje
navedene maksimalne razine
13.1 Vanjsko čišćenje
Uređaj čistite samo blagim sapunom i
toplom vodom. Potpuno osušite sve
površine.
26
www.electrolux.com
OPREZ!
Ne koristite alkohol, otapala
ili kemijske proizvode.
OPREZ!
Metalne površine ne čistite
deterdžentom na bazi klora.
13.2 Uklanjanje Kamenca
Ako je tvrdoća vode na
vašem području visoka ili
umjerena, preporučujemo
korištenje proizvoda za
uklanjanje kamenca za
perilice rublja.
Redovito pregledavajte ima li u bubnju
kamenca.
Uobičajeni deterdženti već sadrže
omekšivače vode, ali preporučujemo
povremeno odraditi ciklus s praznim
bubnjem i sredstvom za uklanjanje
kamenca.
Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju proizvoda.
13.3 Pranje radi održavanja
Ponovljena i duga uporaba programa s
niskom temperaturom može uzrokovati
naslage deterdženta, dlačica i rast
bakterija unutar bubnja i kade. To može
dovesti do neugodnog mirisa i plijesni.
Za uklanjanje tih naslaga i čišćenje
unutarnjeg dijela uređaja, redovito
obavljajte pranje za održavanje
(najmanje jednom mjesečno):
Pogledajte poglavlje
"Čišćenje bubnja".
13.4 Brtva vrata s dvostrukim
jezičkom
Ovaj uređaj dizajniran je sa sustavom
samočišćenja odvoda, koji omogućuje
da se male mucice koje otpadnu s
odjeće izbace kroz odvod s vodom, na
način da nije potrebno da korisnik
pristupa tom području za redovno
održavanje i čišćenje..
Redovito provjeravajte brtvu i uklonite
sve predmete iz unutarnjeg dijela.
Kovanice, dugmad i ostali mali predmeti
koji su zaboravljeni u džepovima vaše
odjeće tijekom ciklusa pranja odlažu se u
posudu s dvostrukom brtvom unutar
brtve otvora, odakle se mogu lako
izvaditi na kraju ciklusa.
13.5 Čišćenje bubnja
Redovito provjeravajte bubanj kako biste
spriječili neželjene naslage.
Talozi hrđe u bubnju mogu biti posljedica
hrđanja stranih tijela prilikom pranja ili
slavine za vodu koja sadrži željezo
Očistite bubanj posebnim sredstvom za
čišćenje nehrđajućeg čelika.
Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju proizvoda.
Nemojte čistiti bubanj
kiselinama za skidanje
vodenog kamenca,
sredstvima za skidanje hrđe
koja sadrže klor, kao ni
željeznom ili čeličnom
vunom
Za detaljno čišćenje:
1. Potpuno ispraznite bubanj.
2. Pokrenite program Cotton
s
najvišom temperaturom.
3. Dodajte malu količinu deterdženta u
prahu u prahu u prazan bubanj, kako
bi se isprale moguće preostale
naslage.
HRVATSKI
S vremena na vrijeme, na
kraju ciklusa na zaslonu se
može prikazati
To je
preporuka za provođenje
“čišćenja bubnja“. Jednom
kad je čišćenje bubnja
obavljeno, ikona nestaje.
13.6 Čišćenje spremnika za
deterdžent
Za sprječavanje pojave naslaga
osušenog deterdženta ili omekšivača
rublja i/ili pojave plijesni u spremniku za
deterdžent, povremeno obavite sljedeći
ciklus čišćenja:
1. Otvorite ladicu. Pritisnite kvačicu
prema dolje kako je prikazano na
slici, i izvucite je.
2. Skinite gornji dio dodatnog odjeljka
kako biste olakšali čišćenje i isperite
ga pod mlazom tople vode kako biste
uklonili sve tragove nakupljenog
deterdženta. Nakon čišćenja, vratite
gornji dio na mjesto.
27
3. Osigurajte da su sve naslage
deterdženta iz gornjeg i donjeg dijela
udubine uklonjene. Malom četkicom
očistite udubljenje.
4. Vratite spremnik za deterdžent u
vodilice i zatvoprite ga. Odradite
program ispiranja bez rublja u
bubnju.
28
www.electrolux.com
13.7 Čišćenje odvodne crpke
Redovito pregledavajte filtar pumpe za izbacivanje vode kako biste se uvjerilili da je
čist.
Očistite pumpu za izbacivanje vode ako:
•
•
•
Uređaj ne izbacuje vodu.
Bubanj se ne okreće.
Uređaj stvara neobičnu buku uslijed začepljenja odvodne pumpe.
•
Na zaslonu se prikazuje šifra alarma
UPOZORENJE!
• Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
• Ne vadite filtar dok uređaj radi.
• Ne čistite odvodnu pumpu ako je voda u uređaju vruća. Pričekajte dok
se voda ohladi.
• Ponovite korak 3 nekoliko puta zatvarajući i otvarajući ventil dok voda
ne prestane istjecati.
Uvijek držite krpu u blizini kako biste obrisali svu prolivenu vodu dok skidate filtar.
Za čišćenje pumpe, napravite sljedeće:
1.
2.
3.
4.
HRVATSKI
1
2
5.
6.
7.
8.
2
9.
29
1
10.
UPOZORENJE!
Provjerite može li se impeler pumpe okretati. Ako ne može, kontaktirajte
servisni centar. Također provjerite jeste li filtar ispravno pritegnuli kako bi
izbjegli curenje.
Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno
aktivirati sustav za izbacivanje vode:
1. Ulijte 2 litre u odjeljak za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje vode.
30
www.electrolux.com
13.8 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila
1
2
3
45°
20°
13.9 Izbacivanje vode u nuždi
Ako uređaj ne može izbaciti vodu,
obavite isti postupak opisan u odjeljku
"Čišćenje odvodne pumpe". Po potrebi
očistite pumpu.
Kada ispuštate vodu primjenom
postupka za ispuštanje vode u nuždi,
morate ponovno aktivirati sustav za
izbacivanje vode:
1. Ulijte 2 litre u odjeljak za glavno
pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje
vode.
13.10 Sprječavanje stvaranja
inja
Ako se uređaj postavi u području u kojem
temperatura može dosegnuti oko 0° C ili
pasti ispod toga, ispraznite preostalu
vodu iz crijeva za dovod vode i pumpe za
izbacivanje vode.
1. Utikač izvucite iz utičnice električne
mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode
stavite u posudu i pustite da voda
isteče iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu.
Pogledajte postupak za izbacivanje
vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni,
ponovno postavite crijevo za dovod
vode.
UPOZORENJE!
Prije nego ponovno koristite
uređaj, provjerite je li
temperatura u prostoriji viša
od 0 °C.
Proizvođač nije odgovoran
za oštećenja uzrokovana
niskim temperaturama.
HRVATSKI
31
14. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
14.1 Uvod
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.
Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablicu). Ako se problem i
dalje javlja, obratite se servisnom centru.
UPOZORENJE!
Isključite uređaj prije bilo kakvih provjera.
U slučaju velikih problema oglašava se zvučni signal a zaslon prikazuje šifru
alarma dok bi gumb Start / Paus
•
•
mogao kontinuirano treperiti:
- Napajanje je nestabilno. Pričekajte dok se napajanje ne stabilizira.
- Nema komunikacije između elektroničkih elemenata uređaja. Isključite ga i
ponovno uključite. Program nije ispravno dovršen ili je uređaj prerano zaustavljen.
Ako se ponovno pojavi šifra alarma, kontaktirajte servisni centar.
•
- Uređaj se ne puni vodom na ispravan način.
•
- Uređaj ne izbacuje vodu.
•
- Vrata uređaja su otvorena ili nisu ispravno zatvorena. Provjerite vrata!
Ako je uređaj prekomjerno napunjen, iz bubnja izvadite nekoliko
komada i/ili vrata držite zatvorenima uz dodirivanje tipke Start / Paus
dok indikator
nastavku).
ne prestane treperiti (pogledajte sliku u
32
www.electrolux.com
14.2 Moguće pogreške
Problem
Moguće rješenje
•
•
•
Program ne započinje s
•
radom.
•
•
•
•
•
•
Uređaj se ne puni vo‐ •
dom na ispravan način.
•
•
Uređaj se puni vodom i
potom odmah izbacuje
vodu
Uređaj ne izbacuje vo‐
du.
Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osi‐
gurača.
Uvjerite se da ste dotaknuli Start / Paus
.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku
ili pričekajte završetak odbrojavanja.
Ako je uključena, isključite funkciju roditeljske zaštite.
Provjerite položaj programatora odabranog programa.
Provjerite je li slavina otvorena.
Provjerite da tlak dovoda vode nije prenizak. Ovu in‐
formaciju potražite kod lokalnog distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Provjerite da crijevo za dovod nije zapetljano, oštećeno
ili savijeno.
Provjerite je li priključak crijeva za dovod vode pravilno
izveden.
Provjerite da filtar crijeva za dovod i filtar ventila nisu za‐
čepljeni. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
•
Provjerite nalazi li se crijevo za odvod vode u ispravnom
položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno.
Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
•
•
•
Provjerite da sifon nije začepljen.
Provjerite je li odvodno crijevo napuknuto ili savijeno.
Provjerite da filtar odvoda nije začepljen. Po potrebi oči‐
stite filtar. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
Provjerite je li priključak crijeva za odvod vode pravilno
izveden.
Ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode, po‐
stavite program za izbacivanje vode.
Postavite program za izbacivanje vode ako ste odabrali
jednu od opcija koja završava s vodom u bubnju.
•
•
•
•
•
Faza centrifugiranja ne
radi ili ciklus pranja traje
•
dulje od uobičajenog.
Postavite program s fazom centrifugiranja.
Provjerite da filtar odvoda nije začepljen. Po potrebi oči‐
stite filtar. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
Ručno rasporedite predmete u bubnju i ponovno pokre‐
nite fazu centrifugiranja. Ovaj problem može uzrokovati
nestabilnost uređaja.
•
Provjerite jesu li spojevi crijeva za vodu zategnuti i da
nema curenja vode.
Provjerite da na crijevu za dovod i odvod nema
oštećenja.
Provjerite upotrebljavate li odgovarajuću vrstu i ispravnu
količinu deterdženta.
Voda curi po podu.
•
•
HRVATSKI
Problem
Moguće rješenje
•
Vrata uređaja se ne
mogu otvoriti.
•
•
•
•
•
Uređaj proizvodi neobi‐
čan zvuk i vibrira.
•
•
Trajanje programa
tijekom izvršavanja pro‐
duljuje se ili skraćuje.
33
Pazite da je odabran program pranja koji završava s vo‐
dom u perilici.
Provjerite je li program pranja završen.
Postavite program izbacivanja vode ili centrifuge ako u
bubnju ima vode.
Provjerite da se uređaj napaja električnom strujom.
Ovaj problem može prouzročiti neispravnost uređaja.
Obratite se ovlaštenom servisnom centru
Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte
poglavlje "Upute za postavljanje".
Provjerite jesu li skinuti pakiranje i transportni vijci.
Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
Dodajte još rublja u bubanj. Stavili ste premalo rublja.
•
SensiCare System može prilagoditi trajanje programa u
skladu s vrstom i veličinom punjenja. Pogledajte
"Otkrivanje količine punjenja SensiCare Systema" u
"Svakodnevna upotreba".
•
Rezultati pranja nisu
zadovoljavajući.
•
•
•
Povećajte količinu deterdženta ili upotrijebite neku drugu
marku.
Prije pranja upotrijebite poseban proizvod za uklanjanje
tvrdokornih mrlja.
Provjerite jeste li odabrali ispravnu temperaturu.
Smanjite količinu rublja.
Previše je pjene u
bubnju tijekom ciklusa
pranja.
•
Smanjite količinu deterdženta.
Nakon ciklusa pranja
postoje ostaci deter‐
dženta u ladici dozato‐
ra.
•
Provjerite nalazi li se ladica za deterdžent u ispravnom
položaju.
Spremnik za deterdžent svakako koristite u skladu s
uputama u ovom priručniku.
•
Nakon provjere uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.
Ako ponovno dođe do kvara, obratite se servisnom centru.
Ako zaslon prikaže druge kodove alarma, isključite pa uključite uređaj. Ako i dalje dolazi do
kvara, obratite se servisnom centru.
15. PODACI O POTROŠNJI
Navedene vrijednosti dobivene su u laboratorijskim uvjetima s
odgovarajućim standardima. Razne okolnosti mogu utjecati na promjenu
podataka: količina i vrsta rublja te ambijentalna temperatura. Pritisak vo‐
de, napon napajanja i temperatura ulazne vode također mogu utjecati na
trajanje programa pranja.
Radi poboljšanja kvalitete proizvoda tehničke specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne najave.
34
www.electrolux.com
Programi
Punjen Potrošnj
je (kg) a
električ‐
ne
energije
(kWh)
Potrošnj Približno
a vode (u trajanje
litrama)
pro‐
grama (u
minu‐
tama)
Preostala
vlaga
(%)1)
Cotton
60°C
7
1.41
79
230
53
Cotton
40°C
7
0.96
80
205
53
Synthetics
40°C
3
0.68
68
130
35
Delicate
40°C
1,5
0.60
51
60
35
Wool
30°C
1,5
0.17
49
70
30
7
0.93
52
220
53
3,5
0.71
42
195
53
3,5
0.60
42
195
53
Standardni programi za pamuk
Standardni program za
pamuk na 60°C
Standardni program za
pamuk na 60°C
Standardni program za
pamuk na 40°C
1) Po završetku faze centrifuge.
Isključeno stanje (W)
Način rada Stanje pripravnosti (W)
0,48
0,48
Podaci navedeni u gornjoj tablici u skladu su s odredbom EU komisije 1015/2010
implementirajući direktivu 2009/125/EC
16. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina / Visina / Dubina / 595 mm / 850 mm / 450 mm / 490
Ukupna dubina
mm
Priključak na električ‐
nu mrežu
Napon
Ukupna snaga
Osigurač
Frekvencija
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
HRVATSKI
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih predmeta i
vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim
gdje niskonaponska oprema nije zaštićena od
vlage
IPX4
Tlak dovoda vode
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimalno
Maksimalno
Hladna voda
Dovod vode 1)
Maksimalna količina
rublja
Cotton (Pamuk)
7 kg
Klasa energetske učinkovitosti
Brzina centrifugiranja
35
A+++
Maksimalna brzina cen‐ 1151 o/min
trifuge
1) Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s 3/4'' navojem.
17. BRZI VODIČ
17.1 Svakodnevna uporaba
1
2
3
2
1
Utikač priključite u utičnicu električne
mreže.
Otvorite slavinu.
Stavite rublje.
Ulijte deterdžent i ostala sredstva u
odgovarajuće odjeljke spremnika za
deterdžent.
1. Pritisnite tipku Uklj./Isklj. za
uključivanje uređaja. Okrenite
programator na odabrani program.
2. Postavite željene opcije (1) pomoću
odgovarajućih dodirnih tipaka. Za
pokretanje programa, dotaknite tipku
Start / Paus
(2).
3. Uređaj započinje s radom.
Na kraju programa, izvadite rublje.
Pritisnite tipku Uklj./Isklj. za isključivanje
uređaja.
36
www.electrolux.com
17.2 Čišćenje odvodnog filtra pumpe
1
2
3
1
2
Redovito čistite filtar, a posebno ako se
na zaslonu pojavi šifra alarma
.
17.3 Programi
Programi
Cotton
Cotton Eco
Synthetics
Delicate
Količina
Opis proizvoda
7 kg
Bijeli i šareni pamuk postojanih boja.
7 kg
Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Stan‐
dardni programi za potrošnju energije s
energetske oznake.
3 kg
Sintetičke ili miješane tkanine.
1,5 kg
Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze,
normalno zaprljani predmeti od poliestera.
Rapid 14min
1 kg
Sintetika i miješane tkanine. Malo prljavi
predmeti i oni koje treba osvježiti.
Rinse
7 kg
Sve tkanine, osim vunenih i osjetljivih tkani‐
na. Program za ispiranje i centrifugu.
Drain/Spin
7 kg
Sve tkanine, osim vunenih i osjetljivih tkani‐
na. Program za centrifugu i izbacivanje vo‐
de.
7 kg
Bijelo pamučno rublje. Taj program
pomaže u uklanjanju grinja i bakterija.
Anti-Allergy
Baby Clothes
Silk
Wool
Sport
Outdoor
1,5 kg
Nježni ciklus prikladan za dječje predmete..
3 kg
Posebni program za predmete od svile i
miješane sintetike.
1,5 kg
Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni
predmeti koji se peru ručno i osjetljivi
predmeti.
3 kg
2 kg1)
1 kg2)
Sportska odjeća.
Moderna odjeća za boravak na otvorenom.
HRVATSKI
Programi
Denim
Količina
2 kg
Opis proizvoda
Denim odjeća.
1) Program pranja.
2) Program pranja i vaza postizanja vodootpornosti.
18. OBRAZAC S PODACIMA O PROIZVODU KOJI SE
ODNOSI NA E.U. UREDBA 1369/2017
Podaci o proizvodu
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
ELECTROLUX
model
EW6S427W,
PNC914340461
nazivni kapacitet u kg
razred energetske učinkovitosti
7
A+++
Godišnja potrošnja struje u kWh izračunata na temelju
220 standardnih ciklusa pranja sa standardnim pro‐
gramom pri 60 °C i 40 °C za pamuk pri punom i
djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife za
potrošnju električne energije. Stvarna potrošnja
energije ovisiti će o načinu uporabe uređaja.
174
Potrošnja energije za standardni program pranja
pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja u
kWh
0.93
Potrošnja energije za standardni program pranja
pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja
u kWh
0.71
Potrošnja energije za standardni program pranja
pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja
u kWh
0.60
Potrošnja energije u stanju isključenosti u W
0,48
Potrošnja energije kad je uređaj ostavljen uključen, u
W
0,48
Potrošnja vode u litrama godišnje, na osnovi 220 stan‐
dardnih ciklusa pranja za programe za pamuk pri 60
°C i 40 °C pri punom opterećenju. Stvarna potrošnja
vode ovisiti će o načinu uporabe uređaja.
Razred učinkovitosti centrifugiranja na skali od G
(najniža učinkovitost) do A (najviša učinkovitost)
Maksimalna brzina centrifuge u rpm
Sadržaj preostale vlage u %
10499
B
1151
53
37
38
www.electrolux.com
"Standardni program za pamuk pri 60 °C" i "Standard‐
ni program za pamuk pri 40 °C" standardni su pro‐
grami pranjana koje se odnose informacije na
naljepnici i oznakama. Ti programi prikladni su pranje
normalno zaprljanog rublja i najučinkovitiji su u
pogledu kombinirane potrošnje energije i vode.
-
Trajanje programa za „standardni program pranja
pamuka na 60 °C” pri punom kapacitetu punjenja, iz‐
raženo u minutama
220
Trajanje programa za „standardni program pranja
pamuka na 60 °C” pri djelomičnom kapacitetu
punjenja, izraženo u minutama
195
Trajanje programa za „standardni program pranja
pamuka na 40 °C” pri djelomičnom kapacitetu
punjenja, izraženo u minutama
195
Trajanje stanja mirovanja u minutama
5
emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u
dB(A) tijekom faze pranja
58
Emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u
dB(A) tijekom faze centrifugiranja
77
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
ne
Podaci navedeni u gornjoj tablici u skladu su s odredbom komisije EU 1015/2010 za
primjenu direktive 2009/125/EZ.
19. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
EESTI
39
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 40
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 41
3. PAIGALDAMINE...............................................................................................43
4. TARVIKUD........................................................................................................46
5. TOOTE KIRJELDUS.........................................................................................47
6. JUHTPANEEL.................................................................................................. 47
7. VALIKUKETAS JA NUPUD.............................................................................. 49
8. PROGRAMMID ................................................................................................51
9. SEADED........................................................................................................... 55
10. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST......................................................... 55
11. IGAPÄEVANE KASUTAMINE........................................................................ 56
12. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................60
13. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 61
14. VEAOTSING...................................................................................................66
15. TARBIMISVÄÄRTUSED.................................................................................69
16. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 70
17. KIIRJUHEND..................................................................................................70
18. TOOTE INFOLEHT VASTAVALT EL-I MÄÄRUSELE 1369/2017.................. 72
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
40
1.
www.electrolux.com
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil
ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest
eemal, kui selle uks on lahti.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
EESTI
41
personalile mõeldud köökides kauplustes,
kontorites ja mujal;
– klientide poolt hotellides, motellides ja muudes
majutuskohtades;
– ühiskasutuses – kortermajades või pesumajades.
Ärge ületage maksimumkogust 7 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha
sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 baari
(0,05 MPa) kuni 8 baari (0,8 MPa).
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte,
mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada
uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud
hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja
eemaldage toitepistik pistikupesast.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud
vee- ega aurupihustit.
Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist
esemeid.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
Paigaldamisel tuleb järgida
kehtivaid kohalikke eeskirju.
•
Eemaldage kogu pakend ja
transpordipoldid, sealhulgas
kummihari koos plastist vahepuksiga.
Pange transpordipoldid kindlasse
kohta hoiule. Kui seadet tahetakse
teise kohta viia, tuleb transpordipolte
•
•
kasutada trumli paigalekinnitamiseks,
et vältida seadme kahjustamist.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge paigutage seadet kohta, kus
temperatuur jääb alla 0 °C või kohta,
kus see puutub kokku välisõhuga.
Seadme alla jääv põrand peab olema
sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Kui te seadme püsivalt oma kohale
asetate, jälgige loodi kasutades, et
see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel
juhul tõstke või langetage tugijalgu.
Ärge paigaldage seadet põrandas
oleva äravoolukoha peale.
Ärge pritsige seadmele vett ega laske
sel kokku puutuda liigse niiskusega.
Ärge paigaldage seadet kohta, kus
selle ust ei saa täielikult avada.
Ärge asetage seadme alla võimaliku
lekkevee kogumiseks anumaid.
Sobivate tarvikute kohta saate
lisateavet volitatud
teeninduskeskusest.
2.2 Elektriühendus
•
•
•
•
•
2.4 Kasutamine
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
2.3 Veeühendus
•
•
Vältige veevoolikute kahjustamist.
Enne ühendamist uute või pikalt
kasutamata torudega või pärast
parandustöid või uute seadeldiste (nt
veemõõdikute) paigaldamist laske
veel mõnda aega voolata, kuni see on
puhas ja selge.
Seadme esmakordsel kasutamisel ja
pärast seda kontrollige, ega kuskil
pole lekkeid.
Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui
sisselaskevoolik lühikeseks jääb.
Sisselaskevooliku asendamiseks
pöörduge volitatud teeninduskeskuse
poole.
Seadme lahtipakkimisel võib näha, et
vesi voolab tühjendusvoolikust välja.
Selle põhjuseks on tehases läbi viidud
seadme testimine koos veega.
Tühjendusvoolikut saab pikendada
maksimaalselt pikkuseni 400 cm. Uue
vooliku ja pikenduse saamiseks
pöörduge volitatud teeninduskeskuse
poole.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs kraanile.
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
Järgige pesuainepakendil olevaid
ohutusjuhiseid.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge peske masinas riideesemeid,
mis on õlised, rasvased või
määrdeainetega määrdunud. See
võib kahjustada pesumasina kummist
osi. Enne masinasse panekut tuleks
selliseid esemeid eelnevalt käsitsi
pesta.
Ärge puudutage programmi
töötamisel ukseklaasi. Klaas võib
minna kuumaks.
Kõik metallist esemed peavad olema
riiete küljest eemaldatud.
2.5 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
EESTI
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust ja
veevarustusest.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
•
•
43
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade trumlisse
lõksujäämist.
Seadme äraviskamisel tuleb järgida
elektri- ja elektrooniliste jäätmete
kõrvaldamise (WEEE) kohalikke
eeskirju.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Lahtipakkimine
Montage
Achtung!
Sicherheit
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
anweisun
Lesen
shinweise
Sie g
vor
in
der Beginn
Gebrauch
der
Installatio
Warning!
the
n
safety
nweisung.
die
Installation
sanweisun
Instructio
informatio
n
n
in
g.
die
the
User
in
the
Manual.
User
Manual.
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
in
the
nweisung.
die
User
Manual.
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
1. Eemaldage kattekile. Vajadusel
kasutage lõikurit.
in
the
nweisung.
die
User
Manual.
4. Asetage polüstüreenist
pakkeelement seadme taha
põrandale. Asetage seade
ettevaatlikult tagumise küljega maha.
2. Eemaldage papist kate ja
polüstüreenist pakkematerjalid.
5. Eemaldage põhja alt
polüstüreenalus.
3. Avage uks. Eemaldage trumlist kõik
esemed.
1
2
44
www.electrolux.com
9. Pange kasutusjuhendi kotis olevad
plastist korgid avadesse.
6. Eemaldage tööpinna küljest alumine
kate. Kasutades klamberkinnitust
(mille leiate kasutusjuhendi kotist),
kinnitage kate seadme alla.
7. Tõstke seade tagasi püstiasendisse.
Eemaldage toitekaabel ja
tühjendusvoolik vooliku hoidiku
küljest.
Soovitame
pakkematerjalid ja
transpordipoldid alles
hoida juhuks, kui soovite
seadet teise kohta
transportida.
3.2 Paigaldusinfo
Kohaleasetamine ja loodimine
Reguleerige seadme asendit, et vältida
vibratsiooni, müra ja liikumist seadme
töötamise ajal.
1. Paigaldage seade siledale kõvale
põrandale. Seade peab olema loodis ja
stabiilne. Kontrollige, et masin ei puutuks
vastu seina või köögikappe ja veenduge,
et õhk saaks seadme ümber vabalt
liikuda.
HOIATUS!
On näha, et vesi voolab
tühjendusvoolikust välja.
Selle põhjuseks on
asjaolu, et pesumasinat
on tehases testitud.
8. Eemaldage neli transpordipolti ja
tõmmake välja plastist vahepuksid.
2. Loodimiseks keerake jalgu. Kõik
tugijalad peavad olema tugevalt vastu
põrandat.
HOIATUS!
Ärge asetage loodimise
eesmärgil seadme jalgade
alla pappi, puitu või
sarnaseid materjale.
Sisselaskevoolik
2
1
EESTI
ETTEVAATUST!
Veenduge, et voolikud
oleksid täiesti terved ja et
ühenduskohad ei lekiks.
Ärge kasutage
pikendusvoolikut, kui
sisselaskevoolik lühikeseks
jääb. Sisselaskevooliku
asendamiseks pöörduge
teeninduskeskuse poole.
1. Ühendage sisselaskevoolik seadme
tagaküljele.
45
1. Paigaldage tühjendusvoolik Ukujuliselt ja kinnitage see plastist
voolikujuhiku ümber.
2. Üle valamu ääre - Kinnitage juhik
veekraani või seina külge.
45º
20º
2. Paigutage voolik vasakule või
paremale, sõltuvalt veekraani asukohast.
Sisselaskevoolik ei tohi asetseda
vertikaalasendis.
3. Vajadusel lõdvendage õige asendi
saavutamiseks rõngasmutrit.
4. Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4''
keermega külmaveekraani külge.
Jälgige, et plastikust juhik
vee väljalaskmise ajal
liikuma ei pääseks ning et
tühjendusvooliku ots ei
asuks vees. Vastasel juhul
võib seadmesse sattuda
heitvett.
3. Kui tühjendusvooliku ots näeb välja
selline (vt pilti), võite selle otse
äravoolutorusse lükata.
Vee äravool
Tühjendusvoolik peaks asetsema
kõrgusel mitte alla 60 cm ja mitte üle 100
cm.
Tühjendusvoolikut saab
pikendada maksimaalselt
pikkuseni 400 cm. Uue
vooliku ja pikenduse
saamiseks pöörduge
volitatud teeninduskeskuse
poole.
Tühjendusvoolikut saab ühendada
mitmel viisil:
4. Ventilatsiooniavaga äravoolutorusse Sisestage tühjendusvoolik otse
46
www.electrolux.com
äravoolutorusse. Vt joonist.
Tühjendusvoolik peab asetsema
silmusekujuliselt, et valamust
äravoolutorru sattunud sodi ei satuks
pesumasinasse.
6. Paigaldage voolik otse seinas
asuvasse sisseehitatud äravoolutorusse;
kinnitage klambriga.
Tühjendusvooliku ots peab
olema ventileeritud, seega
peab äravoolutoru sisemine
läbimõõt (min 38 mm - min
1,5 tolli) olema suurem kui
vooliku välimine läbimõõt.
5. Ilma plastikust voolikujuhikuta, kraani
äravoolutorusse - Paigaldage
tühjendusvoolik äravoolutoru külge ja
kinnitage klambriga. Vt joonist.
4. TARVIKUD
4.1 Kinnitusplaadikomplekt
(4055171146)
Lugege tähelepanelikult tarvikuga
kaasasolevaid juhiseid.
Saadaval volitatud edasimüüjalt.
Kui paigaldate seadme soklile, kinnitage
see spetsiaalsete kinnitusplaatide abil.
4.2 Saadaval www.electrolux.com/shop või volitatud edasimüüjalt
Seadme turvastandardid on tagatud ainult siis, kui kasutatakse õigeid
tarvikuid, mille on heaks kiitnud ELECTROLUX. Teistsuguste osade
kasutamisel mingeid nõudeid ei rahuldata.
EESTI
47
5. TOOTE KIRJELDUS
5.1 Seadme ülevaade
1
2
8
3
9
4
5
11
12
6
10
7
1
2
3
4
5
6
7
Tööpind
Pesuaine jaotur
Juhtpaneel
Ukse käepide
Andmesilt
Tühjenduspumba filter
Jalad seadme loodimiseks
8
9
10
11
12
Tühjendusvoolik
Sisselaskevooliku ühendus
Toitekaabel
Transpordipoldid
Voolikutugi
6. JUHTPANEEL
6.1 Seadme omadused
Teie uus pesumasin vastab kõigile
kaasaegsetele nõuetele vee, energia ja
pesuaine tõhusa tarbimise ja kasutamise
ning riiete säästliku hoolduse osas.
•
Heade pesutulemuste saamiseks
reguleerib SensiCare-süsteem
trumlis oleva pesu minimaalse ajaga
pesemiseks automaatselt programmi
kestust.
48
www.electrolux.com
6.2 Juhtpaneeli kirjeldus
11
10
1 Programminupp
2 Ekraan
3 Viitkäivitus puutenupp
9
8
7
4
5
6
9 Tsentrifuugimine vähendamisvalikute
puutenupp
4 Ajahaldur puutenupp
5 Start/paus puutenupp
•
Tsentrifuugimiseta valik
•
Loputusvee hoidmine
•
Öötsükkel valik
10 Temperatuur puutenupp
6 Lisapehmus puutenupp
11 Sisse/välja nupp
7 Lisaloputus puutenupp
8 Eelpesu puutenupp
6.3 Ekraan
A
G
A
3
2
1
B
C
F
E
Lukustatud ukse indikaator.
D
EESTI
B
Viitkäivituse indikaator.
C
Digitaalne indikaator võib näidata:
• Programmi kestust (nt
).
•
Viivituse kestust (nt.
•
Tsükli lõppu (
•
Hoiatuskoode (nt
49
).
).
).
D
Ajahalduri tulbatasemete indikaator.
E
Trumli puhastamise indikaator.
F
Lapseluku indikaator.
G
Pesu lisamise indikaator. Põleb pesufaasi algusjärgus,
mil kasutaja saab seadme veel seisma panna ja vajadu‐
sel pesu juurde lisada.
7. VALIKUKETAS JA NUPUD
7.1 Sissejuhatus
Valikuid/funktsioone ei saa
kõigi pesuprogrammidega
valida. Kontrollige valikute/
funktsioonide ja
programmide omavahelist
sobivust jaotisest
"Programmitabel". Valikud/
funktsioonid võivad ka
teineteist välistada; sel juhul
ei lase seade omavahel
mittesobivaid valikuid/
funktsioone valida.
7.2 Sisse/välja
Seadme sisse- või väljalülitamiseks
vajutage paar sekundit seda nuppu.
Seadme sisse- või väljalülitamisel
kõlavad kaks erinevat heli.
7.3 Temperatuur
Pesuprogrammi valimisel soovitab seade
automaatselt vaiketemperatuuri.
Indikaator Külm
7.4 Tsentrifuugimine
Programmi valimisel valib seade
automaatselt maksimaalse
pöörlemiskiiruse, välja arvatud
programmiga Denim.
Täiendavad tsentrifuugimisvalikud:
•
Tsentrifuugimiseta
. Süttib vastav
indikaator.
Valige see funktsioon, kui soovite
tsentrifuugimistsüklid välja lülitada.
Seade teostab ainult valitud
pesuprogrammi tühjendustsükli.
Valige see funktsioon väga õrnade
kangaste puhul. Loputustsükkel
kasutab mõne pesuprogrammi puhul
rohkem vett.
•
Loputusvee hoidmine
. Süttib
vastav indikaator.
Lõputsentrifuugimist ei teostata.
Viimane loputusvesi jäetakse
trumlisse, et riided ei kortsuks.
Kuna ooterežiimi funktsioon lülitab
seadme automaatselt mõne minuti
pärast energia kokkuhoidmise nimel
välja, tuleb see teil uuesti sisse lülitada.
Täpsemat teavet leiate peatükis
Igapäevane kasutamine olevast jaotisest
Ooterežiim.
= külm vesi.
Süttib valitud temperatuuri indikaator.
50
www.electrolux.com
•
Pesuprogrammi lõpus jääb vesi
trumlisse.
Uks jääb lukustatuks ja trummel
pöörleb regulaarselt, et vältida riiete
kortsumist. Ukse avamiseks tuleb vesi
seadmest välja lasta.
Kasutage seda juhul, kui kellelgi esineb
allergiat pesupulbrijääkide suhtes või
kellelgi on tundlik nahk.
Puudutades nuppu Start/paus
,
teostab seade tsentrifuugimistsükli ja
laseb vee välja.
Puutenupu kohal asuv vastav indikaator
süttib ja jääb ka järgmiste tsüklite ajaks
põlema, kuni valik välja lülitatakse.
Öötsükkel
. Süttib vastav
indikaator.
Vahepealne ja lõputsentrifuugimine
teostatakse õrnemalt ja programm
lõpeb trumlisse jäetava veega. Nii
vähendatakse esemete kortsumist.
Uks jääb lukustatuks. Trummel
pöörleb regulaarselt, et vähendada
kortsumist. Ukse avamiseks tuleb vesi
seadmest välja lasta.
Kuna tegemist on väga vaikse
programmiga, sobib see
kasutamiseks öösel, mil saab
kasutada ka odavamat elektrit. Mõne
programmi puhul kasutatakse
loputamisel rohkem vett.
Puudutades nuppu Start/paus
,
teostab seade ainult tühjendustsükli.
Umbes 18 tunni pärast
tühjeneb seade automaatselt
veest.
7.5 Eelpesu
Selle valikuga saate lisada
pesuprogrammile eelpesu tsükli.
Vastav indikaator põleb.
•
Kasutage seda funktsiooni
pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli
lisamiseks.
See valik sobib tugevasti määrdunud
pesu, eeskätt liivaste, tolmuste,
mudaste jms riiete puhul.
Need valikud võivad
pikendada programmi
kestust.
7.6 Püsiv Lisaloputus
Selle valiku puhul saate lisada valitud
pesuprogrammile mõned loputustsüklid.
See funktsioon pikendab
programmi kestust.
7.7 Püsiv Lisapehmus
Kasutage seda valikut pesupehmendi
toime parimaks ärakasutamiseks ja
pehmema pesu saamiseks.
Soovitatav, kui kasutate
pesupehmendajat.
See funktsioon pikendab
programmi kestust.
Puutenupu kohal asuv vastav indikaator
süttib ja jääb ka järgmiste tsüklite ajaks
põlema, kuni valik välja lülitatakse.
7.8 Viitkäivitus
Selle valikuga saate programmi alguse
endale sobivamale ajale edasi lükata.
Puudutage järjest nuppu, et valida vajalik
viivitusaeg. Aeg pikeneb 1-tunniste
sammudena kuni 20 tunnini.
Ekraanil kuvatakse indikaator
ja
valitud viivituse aeg. Pärast nupu Start/
paus
puudutamist alustab seade
pöördloendust; uks on lukustatud.
7.9 Ajahaldur
Selle valikuga saate programmi kestust
vähendada vastavalt pesu kogusele ja
määrdumistasemele.
Pesuprogrammi valimisel kuvatakse
ekraanil selle vaikekestus ja kriipsud
.
Puudutage nuppu Ajahaldur , et
programmi kestust vastavalt vajadusele
vähendada. Ekraanil kuvatakse
programmi uus kestus ja kriipsude arv
väheneb vastavalt:
EESTI
sobib täiskoguses tavaliselt
määrdunud esemete puhul.
Cotton
Cotton Eco
väga lühike tsükkel väiksema
koguse kergelt määrdunud esemete
puhul (soovitatavalt pool kogust).
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
kõige lühem tsükkel väikese
pesukoguse värskendamiseks.
Ajahaldur on saadaval ainult tabelis
toodud programmidega.
■
Synthetics
Cotton Eco
Cotton
indikaator
■
■
Synthetics
indikaator
kiirtsükkel täiskoguses kergelt
määrdunud esemete puhul.
1)
51
1) Kõigi programmide vaikekestus.
7.10 Start/paus
Seadme käivitamiseks, peatamiseks või
käimasoleva programmi katkestamiseks
puudutage nuppu Start/paus
.
8. PROGRAMMID
8.1 Programmitabel
Programm
Vaiketempe‐
ratuur
Temperatuuri‐
vahemik
Aluseks
Maksi‐
võetud
mum‐
pöörle‐
kogus
miskiirus
Tsentri‐
fuugikiiru‐
se vahe‐
mik
[p/min ]
Cotton
40 °C
90 °C - külm
1200 p/min 7 kg
(1200400)
Valge puuvillane ja värviline puuvillane.
Tavaline ja tugev määrdumine.
Cotton Eco1)
1200 p/min 7 kg
(1200400)
Valge puuvillane ja värvikindel puuvillane.
Tavaline määrdumisaste. Energiatarve vähe‐
neb ja pesuprogrammi aeg pikeneb, tagades
sel viisil head pesutulemused.
40 °C
60 °C - 40 °C
Programmi kirjeldus
(Pesu ja määrdumise tüüp)
52
www.electrolux.com
Programm
Vaiketempe‐
ratuur
Temperatuuri‐
vahemik
Aluseks
Maksi‐
võetud
mum‐
pöörle‐
kogus
miskiirus
Tsentri‐
fuugikiiru‐
se vahe‐
mik
[p/min ]
Synthetics
40 °C
60 °C - külm
1200 p/min 3 kg
(1200 400)
Tehiskiust või segakiust esemed. Tavaline
määrdumisaste.
Delicate
30 °C
40 °C - külm
1200 p/min 1,5 kg
(1200400)
Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, po‐
lüester ja muud õrnpesu eeldavad sega‐
kangad. Tavaline määrdumisaste.
Rapid 14min
800 p/min
(800- 400)
Tehis- ning segakiust esemed. Kergelt
määrdunud ja värskendust vajavad esemed.
1 kg
Programmi kirjeldus
(Pesu ja määrdumise tüüp)
30 °C
Rinse
1200 p/min 7 kg
(1200400)
Kõik materjalid, välja arvatud villased ja
väga õrnad kangad. Programm pesu loputa‐
miseks ja tsentrifuugimiseks. Vaike-pöörlemis‐
kiirus on puuvillase pesu jaoks kasutatav kii‐
rus. Vähendage pöörlemiskiirust vastavalt
pestava pesu tüübile. Vajadusel valige lopu‐
tuskordade lisamiseks valik Lisaloputus. Sea‐
de sooritab madalal pöörlemiskiirusel õrnad
loputused ning lühikese tsentrifuugimise.
Drain/Spin
1200 p/min 7 kg
(1200
-400)
Pesu tsentrifuugimiseks ning trumli veest tüh‐
jendamiseks. Kõik materjalid, välja arvatud
villased ja õrnad kangad.
Anti-Allergy
60 °C
1200 p/min 7 kg
(1200 400)
Valged puuvillased. Tänu mõne minuti jook‐
sul kasutatavale üle 60°C temperatuurile saab
selle programmi abil eemaldada pesult mikro‐
organismid. Nii kõrvaldate bakterid, pisikud,
mikroorganismid ja muud osakesed. Täienda‐
va auru ja selle juurde kuuluva loputustsükliga
eemaldatakse tõhusalt pesuainejäägid ja õie‐
tolm või muud allergiat tekitavad osakesed,
tehes sellest sobiva valiku õrna ja tundliku na‐
haga inimestele.
Baby Clothes
1200 p/min 1,5 kg
(1200 400)
Õrn pesutsükkel; sobib beebiriiete pesemi‐
seks. Kõrge veetase ja õrnad pöörded pesu‐
faasis kaitsevad värve ja kiude.
800 p/min 1 kg
(800 - 400)
Eriprogramm siidist ja sega-tehiskiust ese‐
metele.
40 °C
40 °C - külm
Silk
30 °C
EESTI
53
Programm
Vaiketempe‐
ratuur
Temperatuuri‐
vahemik
Aluseks
Maksi‐
võetud
mum‐
pöörle‐
kogus
miskiirus
Tsentri‐
fuugikiiru‐
se vahe‐
mik
[p/min ]
Programmi kirjeldus
(Pesu ja määrdumise tüüp)
Wool
40 °C
40 °C - külm
1200 p/min 1,5 kg
(1200400)
Masinpestav villane, käsitsipestav villane
ja õrnad kangad, millel on "käsitsipestava"
eseme sümbol2)
Sport
30 °C
40 °C - külm
1200 p/min 3 kg
(1200 400)
Segakangast spordirõivad. Kergelt määrdu‐
nud või värskendust vajavad esemed.
Outdoor
30 °C
40 °C - külm
1200 p/min 2 kg3)
(12001 kg4)
400)
Ärge kasutage pesupehmendit
ning vaadake, ega pesuainelah‐
tris pole pesupehmendijääke.
Tehiskiust spordiriided. See programm on
mõeldud kaasaegsete välispordiriiete või
spordiriiete (võimlemis-, rattasõidu-, jooksuvms) kergeks pesemiseks. Soovitatav pesu‐
kogus on 2 kg.
Veekindlad, veekindlad-hingavad ja vet‐
thülgavad materjalid. Programmi võib kasu‐
tada ka materjali vetthülgavate omaduste
taastamiseks riiete puhul, millel on spetsiaal‐
ne vett tõrjuv pealiskiht. Vetthülgavate oma‐
duste taastamistsükli läbiviimiseks toimige
järgmiselt.
•
•
Kallake pesuaine lahtrisse
.
Kallake spetsiaalne vetthülgava kihi taasta‐
•
misvahend pesupehmendi lahtrisse .
Vähendage pesukogust tasemeni 1 kg.
Vetthülgavate omaduste paranda‐
miseks kuivatage riideid trummel‐
kuivatis, valides Outdoor kuiva‐
tusprogrammi (kui see on olemas
ja kui rõivaeseme hooldussilt lu‐
bab eset trummelkuivatada).
54
www.electrolux.com
Programm
Vaiketempe‐
ratuur
Temperatuuri‐
vahemik
Aluseks
Maksi‐
võetud
mum‐
pöörle‐
kogus
miskiirus
Tsentri‐
fuugikiiru‐
se vahe‐
mik
[p/min ]
Denim
30 °C
40 °C - külm
800 p/min
(1200 400)
2 kg
Programmi kirjeldus
(Pesu ja määrdumise tüüp)
Spetsiaalne programm teksariietele kasu‐
tab õrnatoimelist pesu, et minimeerida lui‐
tumist ja jutte. Parima tulemuse saamiseks
on soovitatav pesukogust vähendada.
1) Standardprogrammid energiaklassi tarbimisväärtustele. Vastavalt määrusele
1061/2010 on need programmid vastavalt "puuvillase pesu 60°C standardprogramm" ja
"puuvillase pesu 40°C standardprogramm". Kombineeritud energiakasutust ja veetarbimist
silmas pidades on need kõige tõhusamad programmid tavalise määrdumisastmega pesu
pesemiseks.
Pesufaasi veetemperatuur võib erineda valitud programmi kohta esitatud tem‐
peratuurist.
2) Õrna pesu tagamiseks pöörleb trummel selle tsükli ajal aeglaselt. Võib tunduda, et trum‐
mel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti.
3) Pesuprogramm.
4) Pesuprogramm ja veekindlust lisav tsükkel.
Programmivalikute ühilduvus
Programm
■
■
■
■
■
■
Synthetics
■
■
■
■
Delicate
■
■
■
■
■
■
■
Rinse
■
■
■
Drain/Spin
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Cotton
Cotton Eco
Rapid 14min
Anti-Allergy
Baby Clo‐
thes
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
EESTI
55
Programm
Silk
■
■
■
Wool
■
■
■
Sport
■
■
■
Outdoor
■
■
■
Denim
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
8.2 Woolmark Apparel Care - sinine
Selle pesumasina villapesutsükkel on saa‐
nud The Woolmark Company heakskiidu,
millega lubatakse pesta villaseid "käsitsipe‐
su" tähisega tooteid tingimusel, et esemeid
pestakse käesoleva pesumasina tootja
soovituste kohaselt. Järgige hooldussildil
olevaid kuivatust ja muid pesu käsitlevaid
juhiseid. M1460
Woolmarki sümbol on sertifitseerimistähis
paljudes riikides.
9. SEADED
9.1 Helisignaalid
Helisignaalide
väljalülitamisel töötavad
need ikka, kui seadmel on
rike.
Selle seadmel on erinevad helisignaalid,
mis hakkavad tööle:
•
Seadme sisselülitamisel (spetsiaalne
lühike heli).
• Seadme väljalülitamisel (spetsiaalne
lühike heli).
• Nuppude puudutamisel (klõpsu-heli).
• Vale valiku tegemisel (3 lühikest heli).
• Programmi lõppemisel (2 minuti
jooksul kõlavad helid).
• Seadme rikke puhul (umbes 5 minuti
jooksul kõlavad lühikesed helid).
Programmi lõppemisel kõlavate
helisignaalide deaktiveerimiseks/
aktiveerimiseks puudutage 2 sekundi
jooksul samaaegselt nuppu
ja nuppu
. Ekraanil kuvatakse On/Off.
9.2 Lapselukk
Selle valikuga saate takistada lastel
juhtpaneeliga mängimast.
•
Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks hoidke all nuppu
, kuni indikaator
süttib/kustub
ekraanil.
Pärast väljalülitamist hoiab seade selle
valiku vaikimisi sees.
Lapseluku funktsiooni ei saa valida mõne
sekundi jooksul pärast seadme
sisselülitamist.
10. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
1. Veenduge, et elektrivarustus oleks
kättesaadav ja veekraan lahti.
2. Kallake 2 liitrit vett pesuainesahtli
põhipesu lahtrisse tähisega 2.
56
www.electrolux.com
See toiming lülitab sisse
tühjendussüsteemi.
3. Kallake väike kogus pesuainet
lahtrisse tähisega 2.
4. Valige ja käivitage kõrgeima
temperatuuriga programm
puuvillasele ilma trumlis oleva
pesuta.
See eemaldab kõikvõimaliku mustuse
trumlist ja paagist.
11. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Väga õliste või rasvaste
riiete pesemine
pesumasinas võib
kahjustada seadme kummist
osi.
11.1 Seadme sisselülitamine
1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. keerake veekraan lahti.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage
paar sekundit nuppu Sisse/välja .
Kõlab lühike meloodia.
11.2 Pesu panemine
masinasse
1. Avage seadme uks.
2. Raputage esemeid enne seadmesse
asetamist.
3. Asetage pesuesemed ükshaaval
trumlisse.
Ärge pange trumlisse liiga palju pesu.
4. Sulgege uks korralikult.
11.3 Pesuaine ja lisandite
kasutamine
1. Mõõtke välja vajalik kogus pesuainet
ja kanga pehmendajat.
2. Pange pesuaine ja
kangapehmendaja sektsioonidesse.
3. Sulgege pesuaine sahtel
ettevaatlikult.
2
1
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult pesumasina
jaoks mõeldud pesuainet.
Järgige alati pesuaine
valmistajate pakenditel
olevaid juhiseid.
ETTEVAATUST!
Et hoida ära võimalikku leket
ja vältida riiete kahjustamist,
tuleb jälgida, et ükski ese ei
jääks ukse ja tihendi vahele
kinni.
1
Pesuainelahter eelpesu- või
leotusprogrammi jaoks (kui
need on saadaval). Lisage pe‐
suainet eelpesule ja leotami‐
sele enne programmi käivita‐
mist.
EESTI
2
Pesuainelahter pesufaasi
jaoks. Vedelat pesuainet ka‐
sutades lisage see vahetult
enne programmi käivitamist.
Lahter vedelate lisandite (pe‐
supehmendaja, tärgeldusva‐
hendi) jaoks. Lisage toode
lahtrisse enne programmi käi‐
vitamist.
C
MAX
2
Vajadusel eemaldage pesutsükli
lõppemisel pesuainelahtrist sinna
kogunenud pesuainejäägid.
11.4 Pesuainejaoturi asendi
muutmine
1. Tõmmake pesuainejaotur välja.
Pesuainejaoturi lahter A on mõeldud
pesupulbri jaoks (tehaseseade).
A
57
pleegitusvahendi jaoks eesmises
lahtris.
3. Ainult vedela pesuaine
kasutamiseks: Lükake
pesuainejaotur asendisse C.
1
•
Ärge kasutage želatiinitaolist või
paksu vedelat pesuainet.
• Ärge ületage vedela pesuaine
maksimaalset annust.
• Ärge valige eelpesutsüklit.
• Ärge valige viitkäivituse
funktsiooni.
4. Mõõtke välja pesuaine ja
kangapehmendi kogused ning
sulgege pesuainejaotur hoolikalt.
MAX
2
1
2. Kui soovite kasutada vedelat
pesuainet/lisandit või
pleegitusainet: Eemaldage
pesuainejaotur asendist A ja
sisestage asendisse B.
Jälgige, et pesuainejaotur oleks õigesti
paigutatud ega põhjustaks sahtli
sulgemisel mingeid tõkestusi.
B
11.5 Programmi valimine
MAX
2
1
Pesuainejaoturi asend B on
pesupulbri jaoks tagumises lahtris ja
vedela pesuaine/lisaaine või
1. Keerake programminupp soovitud
pesuprogrammi kohale.
Nupu Start/paus
indikaator vilgub.
Ekraanil kuvatakse hinnanguline
programmi kestus.
2. Temperatuuri ja/või pöörlemiskiiruse
muutmiseks puudutage vastavaid
nuppe.
58
www.electrolux.com
3. Soovi korral valige üks või rohkem
valikut vastavaid nuppe puudutades.
Ekraanil põlevad vastavad
indikaatorid ja esitatud info muutub
tsüklite edenedes.
Kui tehtud valik ei ole
võimalik, kõlab helisignaal.
11.6 Programmi käivitamine
Programmi käivitamiseks puudutage
nuppu Start/paus
. Programmi ei saa
käivitada, kui programmi indikaator on
kustunud ega vilgu (nt kui
programmiketas on vales asendis).
Indikaator lõpetab vilkumise ja jääb
põlema.
Programm käivitub, uks on lukustatud.
Ekraanil kuvatakse indikaator
.
Enne vee sissevõtmist võib
lühiajaliselt töötada
tühjenduspump.
11.7 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus
, kuni ekraanile ilmub soovitud
viivitusaeg. Ekraanil kuvatakse indikaator
.
. Uks
2. Puudutage nuppu Start/paus
lukustub ja seade alustab viitkäivituse
pöördloendust. Ekraanil kuvatakse
indikaator
.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm automaatselt.
Viitkäivituse tühistamine pärast
pöördloenduse algust
Viitkäivituse tühistamine:
1. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus
, kuni ekraanile ilmub soovitud
viivitusaeg. Ekraanil kuvatakse
indikaator
.
Puudutage nuppu Start/paus
Seadme uks lukustub ja algab
.
viitkäivituse pöördloendus. Ekraanil
kuvatakse indikaator
.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm automaatselt.
2. Seadme töö peatamiseks puudutage
nuppu Start/paus
. Vastav
indikaator vilgub.
3. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus
, kuni ekraanile ilmub
ja
kustub.
indikaator
4. Programmi koheseks käivitamiseks
puudutage uuesti nuppu Start/paus
.
Viitkäivituse muutmine pärast
pöördloenduse algust
Viitkäivituse muutmine:
1. Seadme töö peatamiseks puudutage
. Vastav
nuppu Start/paus
indikaator vilgub.
2. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus
, kuni ekraanile ilmub soovitud
viivitusaeg.
3. Uue pöördloenduse käivitamiseks
puudutage uuesti nuppu Start/paus
.
11.8 Pesukoguse tuvastaja
SensiCare-süsteem
Pärast nupu Start/paus
puudutamist:
1. SensiCare-süsteem käivitab
programmi kestuse täpseks
arvutamiseks pesukoguse
tuvastamise. Selle faasi ajal kuvavad
numbrite all olevad ajahalduri tulbad
lühikese animatsiooni.
2. Umbes 15-20 minuti pärast kaovad
ajahalduri tulbad ja ekraanil
kuvatakse uus tsükli kestus.
Seade reguleerib programmi pikkust
automaatselt vastavalt pesu
kogusele, et saavutada parimad
pesutulemused lühima võimaliku
ajaga.
EESTI
11.9 Programmi katkestamine
ja seadete muutmine
11.11 Ukse avamine – esemete
lisamine
Programmi töö ajal saate muuta vaid
mõnda funktsiooni:
.
1. Puudutage nuppu Start/paus
Vastav indikaator vilgub.
2. Muutke valikuid. Ekraanil olev info
muutub vastavalt.
3. Puudutage uuesti nuppu Start/paus
.
Pesuprogramm jätkab tööd.
Programmi uuesti
käivitamiseks veenduge, et
programmiketas asetseb
õigesti, olles katkestatud
programmi asendis ja nupu
Start/paus
vilgub.
Kui trumlis oleva vee
temperatuur ja tase on liiga
kõrged ja/või trummel veel
pöörleb, ei tohiks te ust
avada.
Programmi või viitkäivituse töösoleku ajal
on seadme uks lukustatud. Ekraanil
kuvatakse indikaator
1. Vajutage nuppu Sisse/välja, et
tühistada programm ning seade välja
lülitada.
2. Seadme uuesti sisselülitamiseks
vajutage nuppu Sisse/välja.
Kui SensiCare-süsteemi
tuvastus on läbi viidud ja
seade on alustanud vee
sissevõtmist, käivitub uus
programm ilma SensiCaresüsteemi kordamata.
Raiskamise ärahoidmiseks
jääb vesi koos pesuainega
masinasse.
.
-indikaator hakkab vilkuma.
2. Oodake, kuni ukseluku indikaator
lõpetab vilkumise ja kustub.
Avage seadme uks. Vajadusel lisage
või eemaldage esemeid. Sulgege uks
.
ja puudutage nuppu Start/paus
Programmi või viitkäivituse tegevus
jätkub.
11.12 Programmi lõpp
Kui programm on lõppenud, peatub
seade automaatselt. Kõlavad
helisignaalid (kui need on aktiveeritud).
Ekraanil kuvatakse
Nupu Start/paus
.
indikaator kustub.
Uks avaneb ja indikaator
kustub.
1. Vajutage nuppu Sisse/välja , et
seade välja lülitada.
Viis minutit pärast programmi lõppu
lülitab energiasäästu funktsioon seadme
automaatselt välja.
Tühistamiseks on ka teine võimalus:
1. Keerake valikunupp asendisse
"Lähtesta" .
2. Oodake 1 sekund. Ekraanil kuvatakse
.
Nüüd võite valida uue pesuprogrammi.
.
1. Puudutage nuppu Start/paus
indikaator
11.10 Töötava programmi
tühistamine
59
2.
3.
4.
5.
Seadet uuesti käivitades
näete ekraanil eelmise
valitud programmi lõppu.
Keerake programminuppu
uue tsükli valimiseks.
Eemaldage seadmest pesu.
Veenduge, et trummel on tühi.
Hallituse ja ebameeldiva lõhna
vältimiseks hoidke seadme uks ja
pesuainesahtel kergelt paokil.
Sulgege veekraan.
60
www.electrolux.com
11.13 Vee väljalaskmine pärast
tsükli lõppu
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage
paar sekundit nuppu Sisse/välja .
Kui olete valinud programmi või valiku,
mille lõpus jääb viimane loputusvesi
paaki, programm on lõppenud, kuid:
11.14 Ooterežiimi funktsioon
•
•
•
•
Ajaalal kuvatkse
ja ekraanile
ilmub lukustatud ukse tähis
.
Trummel pöörleb regulaarsete
vahedega, et takistada pesu
kortsumist.
Uks jääb lukustatuks.
Ukse avamiseks tuleb vesi seadmest
välja lasta:
1. Vajadusel puudutage nuppu
Tsentrifuugimine , et vähendada
seadme poolt soovitatud
pöörlemiskiirust.
Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme
automaatselt välja, et vähendada
energiatarbimist, kui:
•
•
Kui valikunupp on asendis "Lähtesta"
lülitub seade automaatselt 30 sekundi
pärast välja.
Kui olete valinud programmi
või valiku, mille lõppedes
jääb vesi trumlisse, siis
ooterežiimi funktsioon
seadet välja ei lülita, et teil
oleks meeles vesi seadmest
välja lasta.
:
2. Vajutage nuppu Start/paus
• Kui olete valinud Loputusvee
hoidmine
, tühjeneb seade
veest ja teostab tsentrifuugimise.
•
Kui olete valinud Öötsükkel
,
siis seade üksnes tühjeneb veest.
Indikaator Loputusvee hoidmine
kaob.
3. Kui programm on lõppenud ja
ukseluku indikaator
saate ukse avada.
Te pole seadet 5 minutit kasutanud,
kui ükski programm ei tööta.
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
Ekraanil kuvatakse viimatise
pesuprogrammi lõppu.
Keerake programminuppu uue tsükli
valimiseks.
kustub,
12. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Pestava pesu liigitamine
•
•
•
•
Jaotage pesu järgmiselt: valge,
värviline, sünteetiline, õrn pesu ja
villane pesu.
Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete
hooldussiltidel.
Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi
esemeid.
Mõned värvilised esemed võivad
esmasel pesul oma värvi kaotada.
Soovitame esimestel kordadel neid
esemeid pesta eraldi.
•
•
•
•
•
•
•
Nööpige kinni padjapüürid, sulgege
lukud, haagid ja trukid. Pange kinni
rihmad.
Tühjendage taskud ja keerake need
väljapoole.
Keerake pahupidi mitmekihilised
riided, villased ja trükimustrilised
riided.
Töödelge tugevamaid plekke.
Peske tugevaid plekke ettenähtud
pesuainega.
Olge kardinatega ettevaatlik.
Eemaldage kardinatelt klambrid või
asetage need pesukotti või
padjapüüri.
Ärge peske masinas palistusteta või
õmblemata servadega rõivaid.
,
EESTI
•
•
Peske väikesi esemeid (tugikaartega
rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse)
pesukotis.
Väike pesukogus võib tekitada
probleeme masina tasakaaluga
väänamisfaasis ja põhjustada
vibreerimist. Sellisel juhul:
a. peatage programm ja avage
seadme uks (vt "Igapäevane
kasutamine");
b. jaotage pesu trumlis ümber nii, et
esemed paigutuksid ühtlasemalt;
c. vajutage nuppu Start/paus
Tsentrifuugimine jätkub.
12.2 Raskestieemaldatavad
plekid
Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja
pesuainest.
Soovitame neid plekke töödelda enne
esemete masinasse panemist.
Saadaval on spetsiaalsed
plekieemaldajad. Kasutage
plekieemaldajat, mis vastab pleki tüübile
ja kangale.
12.3 Pesuained ja muud
töötlusvahendid
•
Kasutage ainult pesumasinate jaoks
valmistatud pesuaineid ja muid
lisandeid:
– pesupulbrid kõigile
kangatüüpidele, välja arvatud õrn
pesu. Valge pesu puhul tuleks
eelistada pleegitusainet sisaldavat
pulbrit ja desinfitseerivaid
– vedelad pesuained, soovitatavalt
madalal temperatuuril pestavate
(60 °C maks.) kõigi kangatüüpide
•
•
•
•
pesuainekogust (
).
Kasutage kanga tüübile ja värvile,
programmi temperatuurile ja
määrdumisastmele soovitatud
pesuvahendeid.
12.4 Ökoloogilised näpunäited
•
•
•
•
Valige ilma eelpesuta programm, et
pesta tavalise määrdumisastmega
pesu.
Programmi käivitamisel sisestage alati
maksimaalne lubatud kogus pesu.
Kui soovite plekke eelnevalt töödelda
või kasutada plekieemaldit, valige
madalama temperatuuriga programm.
Õige pesuaine koguse kasutamiseks
kontrollige oma kodust veekaredust.
Vt jaotist "Vee karedus".
12.5 Vee karedus
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge
või keskmine, soovitame pesumasinates
kasutada veepehmendajat. Madala
veekaredusega piirkondades ei ole tarvis
veepehmendajat kasutada.
Veekareduse teadasaamiseks võtke
ühendust kohaliku vee-ettevõttega.
Kasutage õiges koguses
veepehmendajat. Järgige toodete
pakenditel olevaid juhiseid.
13. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Välispinna puhastamine
Puhastage seadet ainult neutraalse
pesuaine ja sooja veega. Kuivatage
täielikult kõik pinnad.
61
või spetsiaalselt villaste esemete
jaoks.
Ärge segage erinevaid pesuaineid.
Looduse säästmiseks ärge kasutage
pesuainet rohkem, kui soovitatud.
Järgige alati pesuaine või lisaainete
valmistajate pakenditel olevaid
juhiseid, ärge suurendage
maksimaalset soovitatud
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage alkoholi,
lahusteid ega keemilisi
aineid.
ETTEVAATUST!
Ärge puhastage metallpindu
kloori sisaldavate ainetega.
62
www.electrolux.com
13.2 Katlakivi eemaldamine
Kui vee karedus teie
piirkonnas on kõrge või
keskmine, soovitame
pesumasinates kasutada
veepehmendajat.
Kontrollige trumlit regulaarselt, et
avastada katlakivi olemasolu.
Tavalised pesuvahendid sisaldavad küll
pehmendavaid aineid, kuid aeg-ajalt on
siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta
pesutsükkel koos katlakivieemaldiga.
Järgige alati toodete
valmistajate pakenditel
olevaid juhiseid.
13.3 Hoolduspesu
Pidev madala temperatuuriga
programmide kasutamine võib
põhjustada pesupulbrijääkide ja ebemete
kogunemist ning bakterite tekkimist
trumlis või paagis. Tagajärjeks võib olla
ebameeldiv lõhn ja hallitus. Jääkide
kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse
puhastamiseks teostage regulaarselt
hoolduspesu (vähemalt kord kuus):
Vt jaotist Trumli
puhastamine.
13.4 Kahesooneline uksetihend
Selle seadme juurde kuulub
isepuhastussüsteem, mis suunab riiete
küljest eraldunud kergemad ebemed
veega välja, nii et puudub vajadus selle
probleemiga ise regulaarselt tegeleda ja
seadet ebemetest puhastada.
Taskutesse ununenud mündid, nööbid
või muud väikesed esemed kogunevad
pesutsükli ajal spetsiaalse kahekordse
uksetihendi sisemusse, kust saate need
pesuprogrammi lõpus mugavalt kätte.
13.5 Trumli puhastamine
Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida
jääkide kogunemist.
Trumlisse kogunev rooste võib tekkida
riietel olevatelt metalldetailidelt või ka
kraanivees sisalduvast rauast.
Puhastage trumlit spetsiaalselt
roostevabale terasele mõeldud tootega.
Järgige alati toodete
valmistajate pakenditel
olevaid juhiseid.
Ärge puhastage trumlist
happeliste
katlakivieemaldus- või rauda
või kloori sisaldavate
vahenditega või
traatšvammiga.
Põhjalikuks puhastamiseks:
1. Eemaldage trumlist kõik esemed.
2. Käivitage programm Cotton
kõrgeima temperatuuriga.
3. Võimalike jääkide väljaloputamiseks
lisage trumlisse väike kogus
pesupulbrit.
Mõnikord võidakse tsükli
lõppedes kuvada ekraanil
ikoon
: see on soovitus
läbi viia trumli puhastamine.
Kui trumli puhastamine on
läbi viidud, kaob ka ikoon.
13.6 Pesuaine jaoturi
puhastamine
Vältimaks kuivanud pesupulbri- või
pesupehmendijääkide moodustumist
ja/või hallituse tekkimist pesuainelahtris,
viige aeg-ajalt järgmine puhastustoiming:
Kontrollige regulaarselt uksetihendit ja
eemaldage kõik objektid siseosalt.
1. Avage sahtel. Vajutage riivi allapoole,
nagu joonisel näidatud, ja tõmmake
see välja.
EESTI
63
pesuainejäägid. Süvendi
puhastamiseks kasutage väikest
harja.
2. Puhastamise hõlbustamiseks
eemaldage lisaainelahtri kate ning
loputage seda voolava sooja vee all,
et eemaldada kõik kogunenud
pesuainejäägid. Pärast puhastamist
ülemine osa oma kohale tagasi.
4. Lükake pesuainesahtel juhikutesse ja
seejärel oma kohale. Käivitage
loputusprogramm ilma pesuta
trumlis.
3. Eemaldage nii süvendi ülemisest kui
ka alumisest osast kindlasti kõik
13.7 Tühjenduspumba puhastamine
Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.
Puhastage tühjenduspumpa, kui:
•
•
•
Seade ei tühjene veest.
Trummel ei pöörle.
Seade teeb imelikku müra tühjenduspumba tõkestatuse tõttu.
•
Ekraanil kuvatakse veakood
HOIATUS!
• Ühendage toitepistik pistikupesast lahti;
• Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
• Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake,
kuni vesi jahtub.
• Korrake 3. sammu mitu korda, sulgedes ja avades ventiili, kuni vesi
enam välja ei valgu.
Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.
64
www.electrolux.com
Pumba puhastamiseks:
1.
2.
3.
4.
1
2
5.
6.
7.
8.
EESTI
2
1
9.
10.
HOIATUS!
Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui see ei pöörle, pöörduge
teeninduskeskusse. Lekete vältimiseks keerake filter kindlasti korralikult
kinni.
Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:
1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.
13.8 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine
1
2
3
45°
20°
13.9 Avariitühjendus
Kui seade ei suuda vett välja lasta,
teostage sama toiming, mida on
kirjeldatud jaotises "Tühjenduspumba
puhastamine". Vajadusel puhastage
pumpa.
65
66
www.electrolux.com
Kui te sooritate avariitühjenduse, peate
tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:
1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi
põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee
tühjendamiseks.
13.10 Abinõud külmumise
vastu
Kui seade on paigaldatud kohta, kus
temperatuur võib langeda 0° C või alla
selle, eemaldage allesjäänud vesi
sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.
1. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad
anumasse ja laske veel voolikust
välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt
hädaolukorras vee tühjendamise
toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi,
paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.
HOIATUS!
Enne seadme uuesti
kasutamist veenduge, et
temperatuur oleks üle 0 °C.
Tootja ei vastuta madalatest
temperatuuridest tingitud
kahjude eest.
14. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
14.1 Sissejuhatus
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt tabelit). Kui probleem ei kao, pöörduge
hoolduskeskusse.
HOIATUS!
Eemaldage seade vooluvõrgust enne mis tahes kontrollimise läbiviimist.
Suurema probleemi puhul kõlab helisignaal ning ekraanil kuvatakse veateade ja
nupp Start/paus
võib pidevalt vilkuda:
•
- Elektrivarustus on kõikuv. Oodake, kuni elektrivarustus on taas püsiv.
•
- Elektrooniliste osade ja seadme vahel puudub ühendus. Lülitage seade
välja ja siis uuesti sisse. Programm ei lõppenud õigesti või peatati seadme töö liiga
vara. Kui veakood kuvatakse uuesti, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
•
- Seade ei täitu korralikult veega.
•
- Seade ei tühjene veest.
•
- Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud. Kontrollige ust!
Kui seade on liiga täis, võtke trumlist mõned asjad vähemaks ja/või
hoidke ust kinni ja puudutage samaaegselt nuppu Start/paus
indikaator
lõpetab vilkumise (vt allpool olevat pilti).
, kuni
EESTI
67
14.2 Võimalikud tõrked
Probleem
Programm ei käivitu.
Võimalik lahendus
•
•
•
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.
•
•
Veenduge, et puudutate nuppu Start/paus
.
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oo‐
dake pöördloenduse lõppemiseni.
Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees.
Kontrollige valitud programmi nupu asendit.
•
•
•
•
Seade ei täitu korrali‐
kult veega.
•
•
•
•
Seade täitub veega
ning tühjeneb koheselt.
•
Veenduge, et tühjendusvoolik on õiges asendis. Voolik
võib asetseda liiga madalal. Vt "Paigaldusjuhis".
•
•
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega vää‐
natud.
Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadu‐
sel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus oleks õige.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi
ilma tühjendamisfaasita.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud program‐
mi, mille lõpus jääb vesi trumlisse.
•
Seade ei tühjene veest.
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Sel‐
le teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte
poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud, kahjus‐
tatud ega väänatud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus oleks õi‐
ge.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ja klapi filtrid ei ole
ummistunud. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
•
•
•
68
www.electrolux.com
Probleem
Seade ei tsentrifuugi
või kestab pesutsükkel
kauem kui tavaliselt.
Võimalik lahendus
•
•
•
•
Põrandal on vett.
•
•
•
•
Seadme ust ei saa ava‐ •
da.
•
•
•
Seade teeb imelikku
häält ja vibreerib.
Programmi kestus pike‐
neb või lüheneb pro‐
grammi käigus.
•
•
Valige tsentrifuugimisprogramm.
Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadu‐
sel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Kohendage esemeid trumlis ning käivitage uuesti tsent‐
rifuugimistsükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on
tasakaalust väljas.
Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning
et vesi kuskilt ei leki.
Veenduge, et vee sisselaske- ega tühjendusvoolikul ei
oleks vigastusi.
Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku
kogust.
Veenduge, et valitud on programm, mille lõpus jääb vesi
paaki.
Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud.
Kui trumlis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimis‐
programm.
Veenduge, et seade saab elektritoidet.
See probleem võib olla põhjustatud seadme rikkest.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt "Pai‐
galdusjuhis".
Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemal‐
datud. Vt "Paigaldusjuhis".
Lisage veel pesu trumlisse. Pesukogus võib olla liiga
väike.
•
SensiCare-süsteem suudab programmi kestust vasta‐
valt pestava pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt peatükis
"Igapäevane kasutamine" olevat jaotist " SensiCare-süs‐
teem pesukoguse tuvastamine".
•
Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuai‐
net.
Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodete‐
ga tugevamad plekid.
Veenduge, et valisite õige temperatuuri.
Vähendage pesukogust.
Pesutulemused on eba‐ •
rahuldavad.
•
•
Pesutsükli ajal tekib
•
trumlis liiga palju vahtu.
Vähendage pesuaine kogust.
Pärast pesutsükli lõppu
on pesuainelahtris pe‐
supulbrijäägid.
Veenduge, et pesuainejaotur on õiges asendis.
Veenduge, et kasutate pesuainejaoturit vastavalt kasu‐
tusjuhendis toodud juhistele.
•
•
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.
Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui rike
ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.
EESTI
69
15. TARBIMISVÄÄRTUSED
Toodud väärtused on saadud laboritingimustes vastavaid standardeid
järgides. Andmeid võivad muuta erinevad asjaolud: pesu kogus ja tüüp
ja ümbritsev temperatuur. Programmi kestust võivad mõjutada ka vee‐
surve, toitepinge ja veevarustusest tuleva vee temperatuur.
Toote kvaliteedi parandamiseks võidakse tehnilisi näitajaid ilma ette tea‐
tamata muuta.
Programmid
Kogus
(kg)
Energia‐
tarve
(kWh)
Veetarve
(liitrid)
Program‐ Jääkniis‐
mi ligi‐
kus (%)1)
kaudne
kestus
(minutid)
Cotton
60°C
7
1.41
79
230
53
Cotton
40°C
7
0.96
80
205
53
Synthetics
40°C
3
0.68
68
130
35
Delicate
40°C
1,5
0.60
51
60
35
Wool
30°C
1,5
0.17
49
70
30
7
0.93
52
220
53
3,5
0.71
42
195
53
3,5
0.60
42
195
53
Puuvillase standardprogrammid
Puuvillase 60°C standard‐
programm
Puuvillase 60°C standard‐
programm
Puuvillase 40°C standard‐
programm
1) Tsentrifuugimisfaasi lõpus.
Väljas-režiim (W)
Ooterežiim (W)
0.48
0.48
Tabelis toodud andmed vastavad ELi komisjoni määruse 1015/2010 rakendusdirek‐
tiivile 2009/125/EÜ.
70
www.electrolux.com
16. TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Laius/ kõrgus/ sügavus/
kogusügavus
595 mm / 850 mm / 450 mm / 490
mm
Elektriühendus
Pinge
Üldvõimsus
Kaitse
Sagedus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niisku‐ IPX4
se juurdepääsu, välja arvatud kohtades, kus ma‐
dalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest
Veevarustuse surve
Minimaalne
Maksimaalne
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Külm vesi
Veevarustus 1)
Maksimumkogus
Puuvillane
7 kg
Energiatõhususe klass
Pöörlemiskiirus
A+++
Maksimaalne pöörlemis‐ 1151 p/min
kiirus
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
17. KIIRJUHEND
17.1 Igapäevane kasutamine
1
2
3
2
1
Ühendage toitepistik pistikupessa.
Keerake veekraan lahti.
Pange pesu masinasse.
Kallake pesuaine ja muud
töötlusvahendid sobivatesse
pesuainesahtli lahtritesse.
1. Seadme sisselülitamiseks vajutage
nuppu Sisse/välja. Keerake
programminupp soovitud
programmile.
2. Valige sobivad valikud vastavate
puutenuppude abil (1). Programmi
käivitamiseks puudutage nuppu
Start/paus
(2).
3. Seade hakkab tööle.
Kui programm on lõppenud, võtke pesu
välja.
Seadme väljalülitamiseks vajutage
nuppu Sisse/välja.
EESTI
71
17.2 Tühjenduspumba filtri puhastamine
1
2
3
1
2
Puhastage filtrit regulaarselt, eriti aga
häirekoodi
kuvamisel.
17.3 Programmid
Programmid
Cotton
Cotton Eco
Synthetics
Koormus
Toote kirjeldus
7 kg
Valge puuvillane ja värviline puuvillane.
7 kg
Valge puuvillane ja värviline puuvillane.
Standardprogrammid energiaklassi tarbi‐
misväärtustele.
3 kg
Tehiskiust või segakiust esemed.
1,5 kg
Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, po‐
lüester.
Rapid 14min
1 kg
Tehiskiud ja segakiust esemed. Kergelt
määrdunud ja värskendust vajavad ese‐
med.
Rinse
7 kg
Kõik materjalid, välja arvatud villased ja vä‐
ga õrnad kangad. Programm loputamiseks
ja tsentrifuugimiseks.
Drain/Spin
7 kg
Kõik materjalid, välja arvatud villased ja vä‐
ga õrnad kangad. Programm tsentrifuugimi‐
seks ja seadme tühjendamiseks veest.
7 kg
Valged puuvillased esemed. See pro‐
gramm aitab eemaldada pisikuid ja bakte‐
reid.
1,5 kg
Õrn pesutsükkel; sobib beebiriiete pesemi‐
seks.
3 kg
Eriprogramm siidist ja sega-tehiskiust ese‐
metele.
1,5 kg
Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja
õrnad kangad.
Delicate
Anti-Allergy
Baby Clothes
Silk
Wool
Sport
3 kg
Spordirõivad.
72
www.electrolux.com
Programmid
Koormus
Outdoor
Denim
2 kg1)
1 kg2)
2 kg
Toote kirjeldus
Kaasaegsed välispordiriided.
Teksariidest esemed.
1) Pesuprogramm.
2) Pesuprogramm ja veekindlust lisav tsükkel.
18. TOOTE INFOLEHT VASTAVALT EL-I MÄÄRUSELE
1369/2017
Toote infoleht
Kaubamärk
ELECTROLUX
Mudel
EW6S427W,
PNC914340461
Nimitäitekogus kg
Energiatõhususe klass
7
A+++
Energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh) aastas, võt‐
tes aluseks 220 tavalist pesemistsüklit puuvillase pesu
60 °C ja 40 °C programmide puhul täiskoormuse ja
osalise koormusega ning vähese elektritarbimisega
seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energia‐
tarbimine oleneb selle kasutusviisist.
174
Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine 60
°C korral täiskoormusel kilovatt-tundides
0.93
Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine 60
°C korral osalisel koormusel kilovatt-tundides
0.71
Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine 40
°C korral osalisel koormusel kilovatt-tundides
0.60
Elektritarbimine väljalülitatud seisundis W
0,48
Elektritarbimine ooteseisundis W
0,48
Veetarbimine liitrites aastas 220 tavalise pesemistsü‐
kli korral puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C programmide
puhul täiskoormuse ja osalise koormusega. Seadme
tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist.
Tsentrifuugimistõhususe klass skaalal G-st (kõige
ebatõhusam) A-ni (kõige tõhusam)
Suurim tsentrifuugimiskiirus p/min
Allesjääv niiskusesisaldus %
10499
B
1151
53
EESTI
Puuvillase pesu 60 °C tavaprogramm ja puuvillase pe‐
su 40 °C tavaprogramm on tavalised pesemispro‐
grammid, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses
esitatud teave, et kõnealused programmid sobivad ta‐
vapäraselt määrdunud puuvillase pesu puhastamiseks
ning et need on energia- ja veetarbimise seisukohast
kõige tõhusamad.
-
Puuvillase pesu tavaprogrammide kestus minutites 60
°C korral täiskoormusega
220
Puuvillase pesu tavaprogrammide kestus minutites 60
°C korral osalise koormusega
195
Puuvillase pesu tavaprogrammide kestus minutites 40
°C korral osalise koormusega
195
Ooteseisundi kestus minutites
5
Õhus leviva müra tase detsibellides dB(A) pesemise‐
tapil
58
Õhus leviva müra tase detsibellides dB(A) tsentrifuugi‐
misetapil
77
Sisseehitatud seade J/E
Ei
73
Tabelis toodud andmed vastavad ELi komisjoni määruse 1015/2010 rakendusdirektiivile
2009/125/EÜ.
19. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
74
www.electrolux.com
EESTI
75
155259572-A-222019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement