Aeg L85470SL Uživatelský manuál

Aeg L85470SL Uživatelský manuál
L 85470 SL
CS
LV
USER
MANUAL
Návod k použití
Pračka
Lietošanas instrukcija
Veļas mašīna
2
30
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 6
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 7
5. PROGRAMY....................................................................................................... 10
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ........................................................................................ 13
7. FUNKCE............................................................................................................. 14
8. NASTAVENÍ........................................................................................................15
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 16
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...........................................................................................16
11. TIPY A RADY....................................................................................................20
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................21
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 25
14. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................27
15. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017..... 28
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a jiných pracovních prostředích;
4
www.aeg.com
pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení;
– společné prostory v činžovních domech nebo
veřejné prádelny.
Nepřekračujte maximální náplň 6,5 kg (viz část
„Tabulka programů“).
Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být
mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být
zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou
krytinou.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem
nebo jiné nové soupravy hadic dodané z
autorizovaného servisního střediska.
Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze
neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo
kovové předměty.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
Instalace musí odpovídat
příslušným vnitrostátním
předpisům a normám.
•
•
Odstraňte všechny přepravní šrouby a
obaly včetně pryžové tlumicí vložky s
plastovou rozpěrkou.
Přepravní šrouby uchovejte na
bezpečném místě. Bude-li se
•
•
spotřebič v budoucnu přesouvat,
pomocí těchto šroubů se musí zajistit
buben, aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.
Podlaha, na níž má být spotřebič
umístěn, musí být plochá, stabilní,
žáruvzdorná a čistá.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Když spotřebič umístíte na konečné
místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je správně vyrovnán. Jestliže ne,
seřiďte nožičky podle potřeby.
Spotřebič neumísťujte přímo nad
odpadním otvorem v podlaze.
Na spotřebič nestříkejte vodu a
nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
Pod spotřebič nepokládejte uzavřené
nádoby na zachycení případného
úniku vody. Informace o vhodném
příslušenství vám poskytne
autorizované servisní středisko.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
•
•
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
5
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
Pokud je přívodní hadice příliš krátká,
nenastavujte ji ani nepoužívejte
prodlužovací hadice. Kontaktujte
autorizované servisní středisko
ohledně výměny přívodní hadice.
Z vypouštěcí hadice může vytékat
voda. To se děje z důvodu testování
spotřebiče pomocí vody ve výrobním
závodě.
Hadici lze prodloužit o maximálně 400
cm. V případě prodloužení hadice
nebo ostatních hadic kontaktujte
autorizované servisní středisko.
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
•
•
Řiďte se bezpečnostními pokyny
uvedenými na balení pracího
prostředku.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
Neperte tkaniny, které jsou silně
znečištěné olejem, tukem nebo jinými
mastnými látkami. Mohly by se
poškodit pryžové součásti pračky.
Takové tkaniny předeperte v ruce,
než je vložíte do pračky.
6
www.aeg.com
•
Při probíhajícím programu se
nedotýkejte skla dvířek. Sklo může
být horké.
2.5 Obsluha
•
•
•
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
•
2.6 Likvidace
Odpojte spotřebič od elektrické sítě a
přívodu vody.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat v bubnu.
Spotřebič zlikvidujte v souladu s
místními předpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Přehled spotřebiče
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Horní deska
Dávkovač pracího prostředku
Ovládací panel
Držadlo dveří
Typový štítek
Filtr vypouštěcího čerpadla
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
6
7
3.2 Souprava fixovacích
destiček (4055171146)
Dostupné u vašeho autorizovaného
prodejce.
Pokud spotřebič instalujete na
podstavec, zajistěte jej pomocí
fixovacích destiček.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané
spolu s příslušenstvím.
ČESKY
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacího panelu
1
2
3
ECO
SUPER ECO
20 Min. - 3 kg
/
Auto Off
10
1 Auto Off tlačítko
2 Volič programů
3 Displej
9
8
7
6
5
4
7 Extra máchání tlačítko
8 Skvrny/Předpírka tlačítko
9 Odstředění tlačítko
4 Start/Pauza tlačítko
10 Omezovač tlačítko
5 Odložený start tlačítko
6 Úspora Času tlačítko
4.2 Displej
A
B
C
D
L
Na displeji se zobrazuje:
E
K
F
G
J
H
I
7
8
www.aeg.com
Teplota nastaveného programu
A
Studená voda
Rychlost odstřeďování nastaveného programu
B
Symbol Bez odstředění1)
Symbol Zastavení máchání
1) Dostupné pouze u programu ODSTŘEDIT/VYPUSTIT.
Symboly fází
Po nastavení programu se zobrazí symboly všech příslušných fází zvoleného pro‐
gramu.
Po spuštění programu symbol probíhající fáze bliká.
Po dokončení programu se zobrazuje symbol poslední fáze.
C
Fáze předpírky
Fáze praní
Fáze máchání
Fáze odstřeďování
D
Symbol páry se zobrazí po volbě parního programu (je-li u vašeho
spotřebiče k dispozici).
E
Symbol nadměrné dávky pracího prostředku se zobrazí na konci cy‐
klu, když spotřebič zjistí příliš mnoho pracího prostředku.
Když se zobrazí tento symbol, nelze dvířka spotřebiče otevřít. Dvířka
můžete otevřít až poté, co se symbol přestane zobrazovat.
F
G
Pokud byl program dokončen, ale symbol se nadále zobrazuje:
• Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“.
• V bubnu je voda.
Symbol odloženého startu se zobrazí, když nastavíte funkci odlože‐
ného startu.
ČESKY
Délka programu
Když se program spustí, začne se odečítat délka programu v krocích
po jedné minutě.
Odložený start
Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas
do odloženého startu.
Výstražné kódy
Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné
kódy. Viz „Odstraňování závad“.
H
Na displeji se toto hlášení zobrazí na několik sekund, když:
• s pracím programem nelze nastavit funkce.
• se pokusíte změnit prací program během jeho průběhu.
Když je program dokončen.
Symbol dětské bezpečnostní pojistky se zobrazí, když tuto funkci ak‐
tivujete.
I
Stavové čárky
Prázdné stavové čárky se zobrazí pouze když je příslušná funkce u
zvoleného programu dostupná.
Stavové čárky se plní dle nastavených funkcí.
V případě špatné volby se zobrazí hlášení „Err“, které značí, že daná
volba není možná.
Symbol Úspora času se zobrazí, když nastavíte jednu z délek pro‐
gramu.
J
Zkrácená doba
Extra krátký
Symbol Extra máchání se zobrazí, když je tato funkce zapnuta.
K
Hodnota zobrazuje celkový počet máchání.
Když nastavíte maximální počet máchání, jsou stavové čárky zcela
plné.
9
10
www.aeg.com
Symbol Skvrny se zobrazí, když tuto funkci zapnete.
Symbol Předpírky se zobrazí, když tuto funkci zapnete.
L
Stavové čárky nejsou zcela plné, když nastavíte pouze jednu z těch‐
to funkcí.
Stavové čárky jsou zcela plné, když nastavíte obě funkce.
5. PROGRAMY
5.1 Tabulka programů
Program
Teplotní rozsah
Maximální
množství
prádla
Referenční
rychlost
odstřeďová
ní
Popis programu
(Druh náplně a stupeň zašpinění)
6,5 kg
1400 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Normálně, silně a lehce za‐
špiněné.
6,5 kg
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně a lehce za‐
špiněné. Program vyřadí veškeré odstřeďovací fáze
a provede tichý cyklus. Program se zastaví s vodou
ve vaně.
3 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Normálně zašpiněné.
1,5 kg
800 ot/min
Syntetické prádlo k šetrnému praní. Normálně a
3 kg
1200 ot/min
Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a
směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní. Nor‐
málně zašpiněné.
1 kg
1200 ot/min
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlně‐
né prádlo a ostatní prádlo označené symbolem
Prací programy
Bavlna
95 °C - studená
Extra tichý
95 °C - studená
Syntetika
60 °C - studená
Snadné žehlení
60 °C - studená
Jemné
40 °C - studená
Vlna/hedvábí
40 °C - studená
lehce zašpiněné.1)
ručního praní.2)
ČESKY
Program
Teplotní rozsah
Lůžkoviny
60 °C - 30 °C
Antialergický
60 °C
Odstředění / Vypou‐
Maximální
množství
prádla
Referenční
rychlost
odstřeďová
ní
Popis programu
(Druh náplně a stupeň zašpinění)
2 kg
800 ot/min
Speciální program pro jednu syntetickou deku,
přikrývku, přehoz přes postel apod.
6,5 kg
1400 ot/min
Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraní mi‐
kroorganismy pomocí praní při teplotě 60 °C a
přidáním jednoho máchání. Tímto způsobem je pra‐
ní daleko účinnější.
6,5 kg
1400 ot/min
Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a jemných
tkanin. Odstředění prádla a vypuštění vody z bub‐
nu.
6,5 kg
1400 ot/min
Máchání a odstředění prádla. Veškeré tkaniny s
výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Snižte
rychlost odstřeďování v závislosti na typu prádla.
2 kg
800 ot/min
Speciální program pro záclony. Fáze předpírky se
6,5 kg
1200 ot/min
Oděvy z džínoviny nebo žerzeje
5 kg
1200 ot/min
Rychlý prací program pro lehce zašpiněnou bí‐
lou nebo stálobarevnou bavlnu a směsové tka‐
niny.
3 kg
1200 ot/min
Lehce zašpiněné bavlněné a syntetické prádlo,
které bylo nošeno pouze jednou.
3 kg
1200 ot/min
Směsové tkaniny (bavlněné a syntetické prádlo).5)
štění3)
Máchání
Studená
Záclony
40 °C - studená
Džíny
60 °C - studená
Rychlý intenzivní
60 °C - 40 °C
20 Min. -3kg
40 °C - 30 °C
Super úsporný
Studená
11
zapne automaticky.4)
12
www.aeg.com
Program
Teplotní rozsah
6)
Bavlna úsporný
60 °C - 40 °C
Maximální
množství
prádla
Referenční
rychlost
odstřeďová
ní
Popis programu
(Druh náplně a stupeň zašpinění)
6,5 kg
1400 ot/min
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně zašpiněné.
Spotřeba energie se sníží a délka pracího progra‐
mu se prodlouží. Tím se dosáhne dobrých výsledků
praní.
1) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto programu je regulována a fáze praní a
odstředění je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání.
2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben
se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
3) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
4) Při máchání pouze s vodou nepoužívejte žádný prací prostředek.
5) Tento program je určen pro každodenní používání a dosáhnete s ním dobrých výsledků praní při nej‐
nižší spotřebě energie a vody.
6) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě
směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardní‐
mu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby
energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
Kombinace programů a funkcí
Program
Bavlna
■
■
Extra tichý
Skvrny/
Předpír
Extra
máchá‐
ka 1)
ní 2)
■
■
Úspora
Času 3)
Odlože‐
ný start
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Syntetika
■
■
Snadné žehlení
■
■
■4)
■
■
■
Jemné
■
■
■
■
■
■
Vlna/hedvábí
■
■
Lůžkoviny
■
Antialergický
■
■
■
■
■
■
■
ČESKY
Program
Skvrny/
Předpír
Extra
máchá‐
ka 1)
ní 2)
Úspora
Času 3)
Odlože‐
ný start
Odstředění / Vypouštění5)
■
Máchání
■
■
■
■
Záclony
■
■
■
■
Džíny
■
■
■ 6)
■
Rychlý intenzivní
■
■
20 Min. -3kg
■
Super úsporný
■
■
■
■
Bavlna úsporný
■
13
■
■4)
■
■
■
■
■
■
■ 7)
■
1) Používáte-li tekutý prací prostředek, nastavte program bez Předpírky. Funkce Skvrny není k dispozici
u programů s teplotou nižší než 40 °C.
2) Při nízké rychlosti odstřeďování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
3) Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně
naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.
4) K dispozici je pouze funkce Předpírka.
5) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
6) Funkce Extra máchání se zapne automaticky.
7) U těchto programů lze nastavit pouze kratší délku.
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za použití
příslušných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množ‐
ství a typ prádla a teplota prostředí. Na délku pracího programu může
mít vliv také tlak vody, síťové napětí a teplota přiváděné vody.
Technické údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení s cílem
zlepšování kvality výrobku.
Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maxi‐
mální náplň.
Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji vý‐
razně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při
programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 6,5 kg délka programu
přesahuje dvě hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne
jedné hodiny).
Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká teč‐
ka.
14
www.aeg.com
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná
délka pro‐
gramu (mi‐
nuty)
Zbytková
vlhkost
(%)1)
Bavlna
60 °C
6,5
1.15
62
166
52
Bavlna
40 °C
6,5
0.75
62
165
52
Syntetika
40 °C
3
0.45
45
110
35
Jemné
40 °C
3
0.6
62
91
35
Vlna/hedvábí2)
30 °C
1
0.25
50
58
30
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60°C
program pro bavlnu
6,5
0.81
51
190
52
Standardní 60°C
program pro bavlnu
3.25
0.61
40
164
52
Standardní 40°C
program pro bavlnu
3.25
0.50
39
142
52
1) Na konci odstřeďovací fáze.
2) U některých modelů není k dispozici.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.05
0.05
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se
provádí směrnice 2009/125/ES.
7. FUNKCE
7.1 Start/Pauza
7.2 Odložený start
Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte
nebo přerušíte program.
Pomocí této funkce můžete odložit
spuštění programu o 30 minut až 20
hodin.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel
a čas odloženého startu.
ČESKY
7.3 Úspora Času
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
•
•
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
„Zkrácenou délku“ u prádla
znečištěného během dne.
Dvojím stisknutím nastavíte funkci
„Extra krátký“ u velmi málo
znečištěného prádla.
Některé programy lze použít
pouze s jednou z těchto
dvou funkcí.
•
Tato funkce prodlouží
délku programu.
Toto tlačítko použijte ke:
• Snížení maximální rychlosti fáze
odstřeďování příslušného programu.
Díky této funkci můžete k některým
pracím programům přidat několik
máchání, viz „Tabulka programů“.
Tato funkce se používá pro osoby
alergické na prací prostředky a v
oblastech s měkkou vodou.
•
•
Zobrazí se příslušný ukazatel.
7.5 Skvrny/Předpírka
Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k
programu fázi odstraňování skvrn a
předpírky.
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
zapnete jednu nebo obě funkce. Na
displeji se zobrazí příslušný ukazatel a
stavové čárky.
Skvrny: Tuto funkci použijte u prádla
s odolnými skvrnami.
Při nastavení této funkce vložte
odstraňovač skvrn do komory
Tato funkce prodlouží délku
programu.
Tato funkce není k
dispozici u programů s
teplotou nižší než 40 °C.
Předmytí: Pomocí této funkce přidáte
před fázi praní fázi předpírky.
Tuto funkci se doporučuje použít v
případě velmi zašpiněného prádla.
7.6 Odstředění
7.4 Extra máchání
•
15
Na displeji se zobrazí
pouze rychlosti
odstřeďování dostupné
se zvoleným programem.
Vypněte odstřeďovací fázi.
Zapněte funkci Zastavení máchání.
Nastavením této funkce zabráníte
zmačkání tkanin. Prací program
skončí s vodou v bubnu. Buben se
otáčí pravidelně, aby se snížilo
zmačkání prádla.
Dvířka zůstanou zablokována. Před
odblokováním dvířek je nutné vypustit
vodu.
7.7 Omezovač
Stisknutím tohoto tlačítka změníte
výchozí teplotu. Když se na displeji
zobrazí
vodu.
a
, spotřebič neohřívá
.
8. NASTAVENÍ
8.1 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když:
•
•
•
•
•
Zapnete spotřebič.
Vypnete spotřebič.
Stisknete tlačítka.
Dokončí se program.
Vyskytla se závada či porucha na
spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové
signalizace stiskněte současně Skvrny/
Předpírka a Extra máchání na dobu šesti
sekund.
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
16
www.aeg.com
8.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
•
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
8.3 Trvalé extra máchání
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím Teplota a
Odstředění, dokud se kontrolka
nerozsvítí nebo nezhasne.
Tuto funkci lze zapnout:
•
Po stisknutí Start/Pauza: tlačítka
funkcí a volič programů jsou
zablokované.
Před stisknutím Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím Úspora času a
Odložený start, dokud se příslušná
kontrolka nerozsvítí nebo nezhasne.
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Při instalaci nebo před
prvním použitím můžete
zaznamenat přítomnost vody
ve spotřebiči. Jedná se o
zbytky vody, která zůstala ve
spotřebiči po zkoušce plné
funkčnosti ve výrobním
závodě, která se provádí
proto, aby spotřebič byl
dodán zákazníkům v
dokonale funkčním stavu a
nebyly u něj důvody k
obavám.
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
10.1 Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Auto Off zapnete
spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál.
10.2 Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka spotřebiče
2. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
4. Dvířka dobře zavřete.
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Nalijte dva litry vody do komory na
prací prostředek pro fázi praní.
Zapnete tak vypouštěcí systém.
4. Vložte menší množství pracího
prostředku do komory pro fázi praní.
5. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez
prádla.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
ČESKY
17
POZOR!
Ujistěte se, že mezi
těsněním a dvířky nezůstane
žádné prádlo. Hrozí
nebezpečí úniku vody nebo
poškození prádla.
Praním tkanin, které jsou
silně znečištěné olejem nebo
tukem, by se mohly poškodit
pryžové součásti pračky.
10.3 Plnění pracího
prostředku a přísad
3. Pří použití práškového pracího
prostředku otočte klapku nahoru.
A
Komora pro fázi předpírky, pro
program namáčení nebo pro
odstraňovač skvrn.
Komora pro fázi praní.
Komora na tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Značka maximálního množství pro
tekuté přísady.
Klapka pro práškový nebo tekutý
prací prostředek.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení pracích
prostředků.
10.4 Zkontrolujte polohu
klapky
1. Vytáhněte dávkovač pracího
prostředku až na doraz.
2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač
vyjměte.
4. Pří použití tekutého pracího
prostředku otočte klapku dolů.
B
18
www.aeg.com
S klapkou DOLE:
• Nepoužívejte gelové
nebo husté tekuté
prací prostředky.
• Nepoužívejte více
tekutého pracího
prostředku, než je
uvedeno na klapce.
• Nenastavujte fázi
předpírky.
• Nepoužívejte funkci
odloženého startu.
5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
6. Opatrně zavřete dávkovač pracího
prostředku.
Ujistěte se, že klapka při zasunutí
zásuvky nepřekáží.
Před tím, než spustíte
spotřebič stisknutím tlačítka
Start/Pauza, můžete
nastavený odložený start
zrušit nebo změnit.
10.8 Zrušení odloženého
startu
Zrušení odloženého startu:
10.5 Nastavení programu
1. Otočte programovým voličem.
Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
Kontrolka tlačítka Start/Pauza bliká
červeně.
Displej zobrazuje výchozí teplotu,
rychlost odstřeďování a prázdné stavové
čárky dostupných funkcí.
2. Změnu teploty nebo rychlosti
odstřeďování provedete stisknutím
příslušných tlačítek.
3. Nastavte dostupné funkce.
10.6 Spuštění programu bez
odloženého startu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušná kontrolka přestane blikat a
svítí.
Na displeji začne blikat ukazatel
probíhající fáze.
Program se spustí a dvířka se zablokují.
Na displeji se zobrazí ukazatel
nezobrazí počet minut či hodin
zbývajících do odloženého startu.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
.
Vypouštěcí čerpadlo může
při napouštění spotřebiče
vodou chvíli pracovat.
10.7 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavíte chod spotřebiče.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, až se na displeji
zobrazí .
3. Dalším stisknutím tlačítka Start/
Pauza program ihned spustíte.
10.9 Opětovný výpočet délky
programu
Po přibližně 15 minutách od
spuštění programu:
• Spotřebič automaticky
přizpůsobí délku cyklu
prádlu, které jste vložili
do bubnu, abyste dosáhli
dokonalých výsledků
praní při minimálním
potřebném času.
• Na displeji se zobrazí
nový časový údaj.
10.10 Zrušení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka Auto Off zrušíte
program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka Auto
Off zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.
ČESKY
Před spuštěním nového
programu může spotřebič
vypustit vodu. V takovém
případě se ujistěte, že je v
přihrádce stále prací
prostředek, který jinak opět
doplňte.
10.11 Přerušení programu a
změna funkce
Před vlastním spuštěním můžete měnit
jen některé funkce.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Program bude pokračovat.
10.12 Otevření dvířek
Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu příliš vysoká
nebo se buben stále otáčí,
nelze dvířka otevřít.
Zatímco probíhá program nebo odpočet
odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou
zablokovaná.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Program nebo odpočet odloženého
startu bude pokračovat.
Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový program.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
10.14 Vypouštění vody po
konci cyklu
Prací program je dokončen, ale v
bubnu není voda:
Buben se otáčí pravidelně, aby se
zabránilo zmačkání prádla.
Zobrazuje se ukazatel zablokování
. Dvířka zůstanou
dvířek
zablokována.
Před otevřením dvířek je nutné vypustit
vodu:
1. V případě potřeby snižte rychlost
odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek
můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím Auto Off na několik
sekund vypněte spotřebič.
Spotřebič automaticky
vypustí vodu a odstředí
prádlo po přibližně 18
hodinách.
10.13 Konec cyklu
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvukový
signál (pokud je zapnutý).
Na displeji se zobrazí
a ukazatel
zablokování dvířek
zhasne.
Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.
1. Stisknutím tlačítka Auto Off vypnete
spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
19
10.15 Funkce AUTOMATICKÉ
VYPNUTÍ
Funkce AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
spotřebič automaticky vypne za účelem
snížení spotřeby energie, když:
•
•
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Stisknutím tlačítka Auto Off opětovně
zapnete spotřebič.
Po pěti minutách od konce pracího
programu
20
www.aeg.com
Stisknutím tlačítka Auto Off opětovně
zapnete spotřebič.
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.
Otočením voliče programu nastavte
nový program.
Pokud jste nastavili program
nebo funkci, která končí s
vodou v bubnu, funkce
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
nevypne spotřebič a
nepřipomene vám, abyste
vypustili vodu.
11. TIPY A RADY
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Vkládání náplně prádla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
prvním praní prali odděleně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
Silně zašpiněné skvrny odstraňte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
Silně zašpiněné skvrny vyperte a
předem ošetřete před vložením
příslušných kusů prádla do bubnu.
Při praní záclon buďte opatrní.
Odstraňte háčky a záclony vložte do
pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Neperte nezaobroubené prádlo nebo
prádlo, které se zatrhává. Při praní
malých nebo jemných kusů prádla
používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování. Pokud tak
nastane, ručně rozložte prádlo v
11.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme předem
ošetřit před vložením příslušných kusů
prádla do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
11.3 Prací prostředky a
přísady
•
•
•
•
•
•
Používejte výhradně prací prostředky
a přísady určené speciálně pro
pračky:
– práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
– práškové prostředky pro jemné
tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
– tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací
teplotou (max. 60 °C), pro
všechny druhy tkanin nebo
speciální prostředky pouze pro
vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte více pracího prostředku,
než je nutné.
Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Používejte správné výrobky
odpovídající druhu a barvě tkanin,
teplotě pracího programu a míře
znečištění.
Pokud váš spotřebič není vybaven
dávkovačem pracího prostředku
ČESKY
vybaveným klapkou, tekuté prací
prostředky dávkujte pomocí
dávkovací odměrky/kuličky (dodává
výrobce pracího prostředku).
11.4 Ekologické rady
•
•
•
•
Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí
programu bez předpírky.
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
Pokud nastavíte program s nízkou
teplotou, použijte v případě nutnosti
odstraňovač skvrn.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
21
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu. Viz „Tvrdost vody“.
11.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat změkčovač vody určený pro
pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství
změkčovače vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a
vlažné vody. Všechny plochy důkladně
osušte.
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
12.3 Údržbové praní
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
pracího prostředku. Pravidelně proto
provádějte údržbové praní, které
provedete následovně:
•
•
Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
Nastavte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou a malým množstvím
pracího prostředku.
12.4 Těsnění dvířek
12.2 Odstraňování vodního
kamene
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat odvápňovací prostředek určený
pro pračky.
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nános vodního kamene
nebo stopy rzi.
Částice rzi odstraňujte pouze pomocí
speciálních výrobků určených pro pračky.
Tento proces proveďte odděleně od
praní prádla.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
Pravidelně kontrolujte těsnění a
odstraňte všechny předměty zachycené
uvnitř.
12.5 Čištění bubnu
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nános vodního kamene
nebo stopy rzi. Na odstraňování rzi z
bubnu používejte výhradně speciální
přípravky.
22
www.aeg.com
Doporučujeme tento postup:
2. Spusťte krátký program pro bavlnu
při maximální teplotě s malým
množstvím pracího prostředku.
1. Vyčistěte buben pomocí speciálního
přípravku na nerezovou ocel.
12.6 Čištění dávkovače pracího prostředku
1.
2.
1
2
3.
4.
12.7 Čištění vypouštěcího filtru
Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká.
Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.
Opakujte kroky 2 a 3, dokud nepřestane vytékat voda.
ČESKY
1.
2.
180°
3.
4.
2
2
1
1
5.
6.
7.
8.
1
2
23
24
www.aeg.com
Připravte si hadr na utírání
vody, která by mohla vytéct.
Ujistěte se, že se oběžné
kolo čerpadla může otáčet.
Pokud se neotáčí, obraťte se
na autorizované servisní
středisko. Ujistěte se také,
že jste filtr správně utáhli,
abyste zabránili únikům
vody.
12.8 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.9 Nouzové vypouštění
Spotřebič nemůže z důvodů poruchy
vypustit vodu.
Pokud se tak stane, proveďte kroky (1)
až (8) uvedené v části „Čištění
vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné,
čerpadlo vyčistěte.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového
vypouštění, je nutné vypouštěcí systém
opět aktivovat:
1. Do komory pro hlavní praní
dávkovače pracího prostředku nalijte
dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění
vody.
12.10 Opatření proti vlivu
mrazu
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte
zbylou vodu z přívodní hadice a
vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
ČESKY
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
25
VAROVÁNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Úvod
•
- Napájení ze sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
•
- Chyba v komunikaci mezi
elektronickými prvky spotřebiče.
Spotřebič vypněte a znovu zapněte.
Program se nedokončil správně nebo
se spotřebič vypnul příliš brzy. Pokud
se výstražný kód na displeji zobrazí
znovu, kontaktujte autorizované
servisní středisko.
•
- Je aktivován systém proti
vyplavení. Odpojte spotřebič a
zavřete vodovodní kohoutek.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
Spotřebič nezačne pracovat nebo se
během provozu zastavuje.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
U některých problémů zazní zvuková
signalizace a na displeji se zobrazí
výstražný kód:
•
•
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou. Znovu zapněte spotřebič
stisknutím tlačítka Start/Pauza. Po 10
sekundách se odblokují dvířka.
- Spotřebič nevypouští vodu.
VAROVÁNÍ!
Před kontrolou spotřebič
vypněte.
- Dvířka spotřebiče jsou
otevřená nebo nejsou správně
zavřená. Zkontrolujte dvířka!
13.2 Možné závady
Problém
Nespustil se program.
Možné řešení
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte
do konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je za‐
pnutá.
26
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
•
•
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
•
•
•
•
•
Spotřebič se neplní vo‐
dou a okamžitě se nevy‐
pustí.
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
•
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Ha‐
dice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instala‐
ci“.
•
•
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili program bez
vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou v bubnu.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované se‐
rvisní středisko.
•
•
•
•
•
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
•
•
•
•
•
Na podlaze je voda.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohled‐
ně těchto informací se obraťte na místní vodárenský pod‐
nik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není
ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Ujistěte se, že jsou přívodní hadice správně umístěné.
•
•
Nastavte odstřeďovací funkci.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou v bubnu.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvá‐
žením.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neu‐
niká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškoze‐
ná.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve
správném množství.
ČESKY
Problém
27
Možné řešení
•
•
Nelze otevřít dvířka
spotřebiče.
•
Spotřebič vydává nezvy‐
klý hluk.
•
•
•
•
•
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací funkci, pokud je v bub‐
nu voda.
Proveďte nouzové vypouštění. Viz „Opatření proti vlivu mra‐
zu“ (v kapitole „Čištění a údržba“).
Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.
Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče.
Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k
instalaci“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš ma‐
lou náplň.
Program je kratší než je
zobrazený čas.
•
Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz
kapitola „Údaje o spotřebě“.
Program je delší než je
zobrazený čas.
•
Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude del‐
ší. Jedná se o běžný jev.
•
•
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí spe‐
ciálního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Neuspokojivé výsledky
praní.
Nelze nastavit funkci.
•
•
•
Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná dotyková
tlačítka.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
600 mm/ 850 mm/ 450 mm/ 487 mm
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
220-230 V
2 000 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
28
www.aeg.com
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
Studená voda
Přívod vody 1)
Maximální množství
prádla
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Bavlna
6,5 kg
Třída energetické účinnosti
A+++
Rychlost odstřeďování
1351 ot/min
Maximální rychlost
odstřeďování
Pouze pro maďarský trh
Název distributora
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4'' závitem.
15. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S
NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017
List s údaji o výrobku
Obchodní značka
Model
Jmenovitá kapacita v kg
Třída energetické účinnosti
AEG
L85470SL, PNC914532201
6,5
A+++
Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 pracích
cyklů standardního programu pro bavlnu při 60 °C a 40
°C a při plné a částečné náplni a spotřeba při úsporných
režimech. Vlastní spotřeba energie závisí na způsobu
použití spotřebiče.
151.0
Spotřeba energie v kWh u standardního 60 °C programu
pro bavlnu při plné náplni
0.81
Spotřeba energie v kWh u standardního 60 °C programu
pro bavlnu při částečné náplni
0.61
Spotřeba energie v kWh u standardního 40 °C programu
pro bavlnu při částečné náplni
0.50
Spotřeba energie (W) v režimu vypnuto
0.30
Spotřeba energie (W) v pohotovostním režimu
0.30
Spotřeba vody v litrech za rok na základě 220 pracích cy‐
klů standardního programu pro bavlnu při 60 °C a 40 °C a
při plné a částečné náplni. Vlastní spotřeba vody závisí
na způsobu použití spotřebiče.
9790
ČESKY
Třída účinnosti odstřeďování na škále od G (nejméně
účinná) po A (nejúčinnější)
Maximální rychlost odstřeďování v ot/min
29
B
1351
Zbytková vlhkost náplně v %
52
Údaje na štítku a v tomto listu se odkazují na „standardní
60 °C program pro bavlnu“ a „standardní 40 °C program
pro bavlnu“, které jsou vhodné pro praní běžně zašpině‐
ného bavlněného prádla a představují nejúspornější pro‐
gramy v oblasti kombinované spotřeby energie a vody.
-
Délka programu v minutách u standardního 60 °C progra‐
mu pro bavlnu při plné náplni
190
Délka programu v minutách u standardního 60 °C progra‐
mu pro bavlnu při částečné náplni
164
Délka programu v minutách u standardního 40 °C progra‐
mu pro bavlnu při částečné náplni
142
Délka pohotovostního režimu v minutách
5
Hladina akustického hluku v dB(A) při praní
49
Hladina akustického hluku v dB(A) při odstřeďování
75
Vestavný spotřebič A/N
Ne
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se
provádí směrnice 2009/125/ES.
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
30
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................ 31
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................. 32
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 34
4. VADĪBAS PANELIS............................................................................................ 35
5. PROGRAMMAS..................................................................................................38
6. PATĒRIŅA DATI................................................................................................. 42
7. IESPĒJAS...........................................................................................................43
8. IESTATĪTIE PARAMETRI................................................................................... 44
9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS REIZES..........................................................45
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.................................................................................45
11. PADOMI UN IETEIKUMI...................................................................................49
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................. 50
13. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................54
14. TEHNISKIE DATI.............................................................................................. 56
15. PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA SASKAŅĀ AR ES REGULU
NR. 1369/2017........................................................................................................57
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
31
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās
vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
tuvumā, ja ierīces durvis ir atvērtas.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās
darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs;
32
www.aeg.com
komunālās teritorijās izmantošanai dzīvokļu blokos
vai veļas mazgāšanas punktos.
Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru 6.5
kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula").
Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no
savienojuma ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar
(0,8 MPa).
Ventilācijas atveres pamatnē nedrīkst aizsegt ar
paklāju vai citu grīdas segumu.
Ierīci pievieno ūdens padevei ar komplektā
iekļautajiem jaunajiem šļūteņu cauruļu komplektiem
vai citiem pilnvarota servisa centra piegādātiem
jauniem šļūteņu komplektiem.
Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot
atkārtoti.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
spraudkontaktu no elektrotīkla.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens
strūklu un/vai tvaiku.
Tīriet ierīci ar mitru drānu. Izmantojiet tikai neitrālus
mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
Uzstādīšanai jāatbilst
attiecīgajiem valsts
noteikumiem.
•
•
Noņemiet visu iepakojumu un
pārvadāšanas skrūves, ieskaitot
gumijas ieliktni ar plastmasas
starpliku.
Glabājiet transportēšanai paredzētās
skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk
jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai
•
•
•
•
nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus
ierīces bojājumus.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā,
kur temperatūra ir zemāka par 0 °C
un kur tā ir pakļauta nokrišņu
iedarbībai.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts
uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai,
karstumizturīgai un tīrai.
Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu
cirkulē gaiss.
Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā,
pārbaudiet, vai tā ir pareizi
nolīmeņota, izmantojot spirta
līmeņrādi. Ja nepieciešams,
noregulējiet kājiņas attiecīgi.
Neuzstādiet ierīci virs grīdas noteces
lūkas.
Nešļakstiet ūdeni uz ierīci un
nepakļaujiet to pārmērīgam
mitrumam.
Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces
durvis nevar atvērt līdz galam.
Nelieciet zem ierīces slēgtu trauku
ūdens savākšanai iespējamas
noplūdes gadījumā. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa centru, lai
pārliecinātos, kādus piederumus var
lietot.
2.3 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrības padeves
pieslēgums
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ierīce jābūt iezemētai.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Neaiztieciet strāvas kabeli vai
spraudkontaktu ar slapjām rokām.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
33
Nesabojājiet ūdens šļūtenes.
Pirms pievienošanas jaunām
caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām
caurulēm, labotām caurulēm vai
caurulēm, kurām pievienotas jaunas
ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet
ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un
skaidrs.
Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens
noplūdes pirmās ierīces lietošanas
reizes laikā un pēc tās.
Neizmantojiet šļūtenes pagarinājumu,
ja ieplūdes šļūtene ir pārāk īsa.
Sazinieties ar servisa centru, lai
saņemtu jaunu ieplūdes šļūteni.
Iespējams, ka novērosiet ūdens
izplūšanu no aizplūdes šļūtenes. Tas
ir rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes ar
ūdeni dēļ.
Jūs varat pagarināt aizplūdes šļūteni
ne vairāk kā par 400 cm. Sazinieties
ar pilnvarotu servisa centru, lai
saņemtu citu aizplūdes šļūteni un
pagarinājumu.
2.4 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt
savainojumus, elektrošoku,
izraisīt ugunsgrēku,
apdegumus vai ierīces
bojājumus.
•
•
•
•
•
Ievērojiet drošības norādījumus uz
mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti
visi metāla priekšmeti.
Nedrīkst mazgāt audumus, kuri stipri
sasmērēti ar eļļu, smērvielām vai
citām taukainām vielām. Tādējādi var
sabojāt veļas mašīnas gumijas daļas.
Pirms šādu izstrādājumu ievietošanas
veļas mašīnā, tie iepriekš jāmazgā ar
rokām.
Neaiztieciet stikla durvis, kamēr
darbojas programma. Stikls var būt
karsts.
34
www.aeg.com
2.5 Servisa izvēlne
•
•
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
•
2.6 Ierīces utilizācija
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves un
ūdens padeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE
Direktīvu par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Ierīces pārskats
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Darba virsma
Mazgāšanas līdzekļa dozators
Vadības panelis
Lūkas rokturis
Datu plāksnīte
Ūdens izsūknēšanas sūknis
Kājiņas ierīces līmeņošanai
6
7
3.2 Montāžas plākšņu
komplekts (4055171146)
Var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja.
Uzstādot ierīci uz pamatnes, nostipriniet
to ar montāžas plāksnēm.
Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā
piegādātas instrukcijas.
LATVIEŠU
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Vadības paneļa apraksts
1
2
3
ECO
SUPER ECO
20 Min. - 3 kg
/
Auto Off
10
9
8
7
6
5
4
1 Automātiskā izslēgšanās taustiņš
2 Programmu izvēles pārslēgs
3 Displejs
7 Papildus skalošana taustiņš
8 Traipu tīrīšana/priekšmazgāšana
4 Sākt/pauze taustiņš
9 Veļas izgriešana taustiņš
5 Atliktais starts taustiņš
10 Temperatūra taustiņš
taustiņš
6 Laika taupīšana taustiņš
4.2 Displejs
A
B
C
D
L
Displejs rāda:
E
K
F
G
J
H
I
35
36
www.aeg.com
Iestatītās programmas temperatūra
A
Auksts ūdens
Iestatītās programmas izgriešanas ātrums
B
Bez veļas izgriešanas simbols1)
Skalošanas pauzes simbols
1) Pieejams tikai veļas IZGRIEŠANAS/ŪDENS IZSŪKNĒŠANAS programmai.
Fāzes simboli
Kad programma iestatīta, iedegas visi ar programmu saistīto fāžu simboli.
Kad programma aktivizējas, mirgo tikai tobrīd darbojošās fāzes simbols.
Kad programma pabeigta, deg pēdējās fāzes simbols.
C
Priekšmazgāšanas fāze
Mazgāšanas fāze
Skalošanas fāze
Izgriešanas fāze
D
Tvaika simbols iedegas, kad iestatāt Tvaika programmu (ja pieejama
jūsu ierīcē).
E
Brīdinājuma simbols par pārmērīgu mazgāšanas līdzekļa daudzumu
iedegas cikla beigās, kad ierīce atklāj, ka tiek lietots pārāk daudz
mazgāšanas līdzekļa.
Kad simbols deg, ierīces durvis atvērt nevar. Durvis var atvērt tikai
tad, kad simbols izdziest.
F
Ja programma beigusies, taču simbols vēl aizvien deg:
• aktivizēta "Skalošanas pauzes" funkcija;
• veļas tilpnē ir ūdens.
G
Atliktā starta simbols iedegas, kad jūs iestatāt atliktā starta funkciju.
LATVIEŠU
37
Programmas laiks
Kad programma sāk darboties, programmas laiks samazinās ik pēc 1
minūtes.
Atliktais starts
Piespiežot atliktā starta taustiņu, displejs uzrāda atliktā starta laiku.
Brīdinājuma kodi
Ja ierīces darbībā radusies kļūme, displejā redzami brīdinājuma kodi.
Skatiet sadaļu "Problēmrisināšana".
H
Šis paziņojums redzams displejā dažas sekundes, ja:
• šo funkciju nevar iestatīt ar mazgāšanas programmu;
• jūs mēģinājāt mainīt mazgāšanas programmu, ierīcei darbojoties;
Kad mazgāšanas programma pabeigta;
Bērnu drošības slēdža simbols iedegas, kad šī funkcija ir aktivizēta.
I
Grafiskās joslas
Tukša josla parādās tikai tad, ja saistītā funkcija darbojas ar iestatīto
programmu.
Indikatora josla piepildās saskaņā ar iestatītajām funkcijām.
Ja veicat nepareizu izvēli, paziņojums Err (kļūda) norāda, ka šī izvēle
nav iespējama.
Laika ietaupīšanas simbols iedegas, kad iestatāt vienu no program‐
mas ilgumiem.
J
Saīsināts laiks
Īpaši ātra programma
Papildu skalošanas simbols iedegas tad, kad šī funkcija ir aktivizēta.
K
Vērtība norāda kopējo skalošanas reižu skaitu.
Indikatora josla ir pilna, kad jūs iestatāt maksimālo skalošanas reižu
skaitu.
38
www.aeg.com
Traipu tīrīšanas simbols iedegas, aktivizējot šo funkciju.
Priekšmazgāšanas simbols iedegas tad, kad šī funkcija ir aktivizēta.
L
Indikatora josla ir nepilna, kad iestatāt tikai vienu no funkcijām.
Indikatora josla ir pilna, kad iestatāt divas funkcijas.
5. PROGRAMMAS
5.1 Programmu tabula
Programma
Temperatūras dia‐
pazons
Maksimālais Programmas apraksts
veļas
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
daudzums
Atsauces
veļas izgrie‐
šanas
ātrums
Veļas mazgāšanas programmas
Kokvilna
95 °C- mazgāšana
aukstā ūdenī
6.5 kg
1400 apgr./
min.
Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvil‐
nas audumi. Vidēji, ļoti netīri vai nedaudz netīri.
6.5 kg
Balta un krāsaina kokvilna. Vidēji netīri un ne‐
daudz netīri. Šī programma neizmanto nevienu iz‐
griešanas fāzi, lai veiktu klusas darbības ciklu. Cikla
beigās veļas tilpnē paliek ūdens.
3 kg
1200 apgr./
min.
Sintētikas vai jauktu audumu apģērbi. Vidēji netī‐
ri.
1.5 kg
800 apgr./
min.
Sintētiskam apģērbam nepieciešama saudzīga
3 kg
1200 apgr./
min.
Smalki audumi, tādi kā akrils, viskoze un jaukta
veida audumi, kam nepieciešama saudzīga maz‐
gāšana. Vidēji netīri.
Ļoti kluss
95 °C - mazgāšana
aukstā ūdenī
Sintētika
60 °C - mazgāšana
aukstā ūdenī
Viegli gludināt
60 °C - mazgāšana
aukstā ūdenī
Smalkveļa
40 °C - mazgāšana
aukstā ūdenī
mazgāšana. Vidēji un nedaudz netīri.1)
LATVIEŠU
Programma
Temperatūras dia‐
pazons
39
Maksimālais Programmas apraksts
veļas
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
daudzums
Atsauces
veļas izgrie‐
šanas
ātrums
1 kg
1200 apgr./
min.
Veļas mazgājamā mašīnā mazgājami vilnas, ar
rokām mazgājami vilnas un citi audumi ar kop‐
Sega
60 °C - 30 °C
2 kg
800 apgr./
min.
Īpaša programma vienai sintētiskai segai, dūnu
gultas pārklājam, segas pārvalkam u.c.
Pretalerģiskais
60 °C
6.5 kg
1400 apgr./
min.
Baltiem kokvilnas izstrādājumiem. Šī programma
likvidē mikroorganismus, pateicoties mazgāšanai
60 °C temperatūrā, kā arī pievieno skalošanas reizi.
Tas padara mazgāšanu efektīvāku.
6.5 kg
1400 apgr./
min.
Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un
smalkos audumus. Lai izgrieztu veļu un izsūknētu
ūdeni no veļas tilpnes.
6.5 kg
1400 apgr./
min.
Lai skalotu un izgrieztu veļu. Visi audumi, izņemot
vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Samaziniet iz‐
griešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam.
2 kg
800 apgr./
min.
Īpaša programma aizkariem. Priekšmazgāšanas
6.5 kg
1200 apgr./
min.
Džinsu auduma un trikotāžas apģērbi
Ātrā intensīvā
60 °C - 40 °C
5 kg
1200 apgr./
min.
Ātrā mazgāšanas programma baltiem/krāsnotu‐
rīgiem kokvilnas un jauktiem audumiem ar nelie‐
lu netīrības pakāpi.
20 min. - 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 apgr./
min.
Kokvilnas un sintētiskās drēbes, kas ir nedaudz
netīras vai uzvilktas tikai vienu reizi.
Vilna/zīds
40 °C - mazgāšana
aukstā ūdenī
Izgriešana/ūdens iz‐
sūknēšana3)
Skalošana
Auksts
Aizkari
40 °C - mazgāšana
aukstā ūdenī
Džinsi
60 °C - mazgāšana
aukstā ūdenī
šanas simbolu "mazgāt ar rokām”2).
fāze tiek automātiski aktivizēta.4)
40
www.aeg.com
Programma
Temperatūras dia‐
pazons
Īpaši ekonomiska
programma
Auksts
6)
Kokvilna Eko
60 °C - 40 °C
Maksimālais Programmas apraksts
veļas
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
daudzums
Atsauces
veļas izgrie‐
šanas
ātrums
3 kg
1200 apgr./
min.
Jaukti audumi (kokvilnas un sintētikas izstrādāju‐
6.5 kg
1400 apgr./
min.
Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvil‐
nas audumi. Vidēji netīri. Samazinās enerģijas pa‐
tēriņš un palielinās mazgāšanas programmas il‐
gums, nodrošinot labus mazgāšanas rezultātus.
miem)5).
1) Lai samazinātu auduma burzīšanos, šis cikls regulē ūdens temperatūru un veic saudzīgu mazgāšanas
un izgriešanas fāzi. Ierīce veic papildu skalošanas ciklus.
2) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist, ka veļas tilpne
negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.
3) Iestatiet izgriešanas ātrumu. Pārliecinieties, ka tas atbilst mazgājamā auduma veidam. Ja iestatāt ie‐
spēju bez veļas izgriešanas, vienīgi ūdens izsūknēšanas fāze būs pieejama.
4) Lai skalotu tikai ar ūdeni, neuzpildiet mazgāšanas līdzeklī priekšmazgāšanai.
5) Šī programma ir paredzēta ikdienas lietošanai un ir ar zemāko enerģijas un ūdens patēriņu, saglabājot
labas mazgāšanas efektivitāti.
6) Standarta programmas enerģijas patēriņa uzlīmei. Saskaņā ar regulu 1061/2010 šīs programmas
attiecīgi apzīmē par "Standarta 60 °C kokvilnas programmu" un "Standarta 40 °C kokvilnas programmu".
Tās ir visefektīvākās programmas attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu nedaudz netīras kokvilnas ve‐
ļas mazgāšanai.
Mazgāšanas fāzes ūdens temperatūra var atšķirties no atlasītajai programmai norādītās
temperatūras.
Programmu iespēju saderība
Programmas
Traipu
tīrīšana/
priekš‐
mazgā‐
šana 1)
Kokvilna
■
■
Ļoti kluss
Sintētika
■
■
Viegli gludināt
■
■
Papil‐
dus
skalo‐
šana 2)
Laika
taupīša‐ Atliktais
starts
na 3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4)
LATVIEŠU
Programmas
Traipu
tīrīšana/
priekš‐
mazgā‐
šana 1)
Smalkveļa
■
■
Vilna/zīds
■
■
Sega
■
Pretalerģiskais
■
Izgriešana/ūdens izsūknēša‐
na5)
■
■
Papil‐
dus
skalo‐
šana 2)
■
Laika
taupīša‐ Atliktais
starts
na 3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Skalošana
■
■
■
■
Aizkari
■
■
■
■
Džinsi
■
■
■ 6)
■
Ātrā intensīvā
■
■
20 min. - 3 kg
■
Īpaši ekonomiska program‐
ma
■
■
■
■
Kokvilna Eko
41
■4)
■
■
■
■
■
■
■ 7)
■
1) Ja lietojat šķidro mazgāšanas līdzekli, lietojiet programmu bez Priekšmazgāšanas. Traipu apstrādes
iespēja nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40 °C.
2) Izvēloties zemu izgriešanas ātrumu, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īslaicīgu izgriešanu.
3) Ja iestatāt visīsāko darbības ilgumu, iesakām samazināt mazgājamās veļas daudzumu. Ierīcē var arī
ievietot maksimālo veļas daudzumu, taču mazgāšanas rezultāts pasliktināsies.
4) Ir pieejama tikai priekšmazgāšanas iespēja.
5) Iestatiet izgriešanas ātrumu. Pārliecinieties, ka tas atbilst mazgājamā auduma veidam. Ja iestatāt ie‐
spēju bez veļas izgriešanas, vienīgi ūdens izsūknēšanas fāze būs pieejama.
6) Papildu skalošanas opcija tiks aktivizēta automātiski.
7) Šīm programmām jūs varat iestatīt tikai mazāku ilgumu.
42
www.aeg.com
6. PATĒRIŅA DATI
Norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijas apstākļos atbilstoši standar‐
tiem. Datus var mainīt dažādi cēloņi: veļas daudzums un veids un apkār‐
tējās vides temperatūra. Ūdens spiediens, barošanas spriegums un ie‐
plūdes ūdens temperatūra arī var ietekmēt mazgāšanas programmas il‐
gumu.
Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzla‐
botu produkta kvalitāti.
Programmas sākumā displejā tiek parādīts programmas ilgums pie mak‐
simālas veļas ielādes.
Mazgāšanas fāzes laikā programmas ilgums tiek aprēķināts automātiski
un ievērojami samazinās, ja veļas ielāde ir mazāka nekā maksimālā ve‐
ļas ietilpība (piemēram, kokvilna 60 °C, maksimālā veļas ietilpība 6.5 kg,
programmu ilgums pārsniedz 2 stundas, reālā veļas ietilpība 1 kg, pro‐
grammas ilgums ir mazāks par 1 stundu).
Ierīcei aprēķinot reālo programmas ilgumu displejā mirgo punkts.
Programmas
Ielāde
(kg)
Enerģijas
patēriņš
(kWh)
Ūdens patē‐ Aptuvenais Atlikušais
riņš (litri)
program‐
mitrums
mas ilgums (%)1)
(minūtēs)
Kokvilna
60 °C
6.5
1.15
62
166
52
Kokvilna
40 °C
6.5
0.75
62
165
52
Sintētika
40 °C
3
0.45
45
110
35
Smalkveļa
40 °C
3
0.6
62
91
35
Vilna/zīds2)
30 °C
1
0.25
50
58
30
6.5
0.81
51
190
52
3.25
0.61
40
164
52
Standarta kokvilnas programmas
Standarta 60 °C ko‐
kvilna
Standarta 60 °C ko‐
kvilna
LATVIEŠU
Programmas
Ielāde
(kg)
Standarta 40 °C ko‐
Enerģijas
patēriņš
(kWh)
3.25
kvilna
43
Ūdens patē‐ Aptuvenais Atlikušais
riņš (litri)
program‐
mitrums
mas ilgums (%)1)
(minūtēs)
0.50
39
142
52
1) Izgriešanas programmas beigās.
2) Nav pieejams dažiem modeļiem.
Izslēgtā režīmā (W)
Atstāts Ieslēgtā režīmā (W)
0.05
0.05
Tabulā iepriekš minētā informācija ir saskaņā ar ES Komisijas regulu 1015/2010 , ar ko
īsteno direktīvu 2009/125/EK .
7. IESPĒJAS
7.1 Sākt/pauze
Lai aktivizētu vai pārtrauktu programmu,
nospiediet taustiņu Sākt/pauze.
7.2 Atliktais starts
Ar šo iespēju var atlikt programmas
startu par 30 minūtēm līdz 20 stundām.
Displejs rāda atbilstošo indikatoru un
atlikšanas laiku.
7.3 Laika taupīšana
Izmantojiet šo iespēju, mazgājot veļu
personām, kurām ir alerģija pret
mazgāšanas līdzekļiem, vietās, kur
ūdens ir mīksts.
Iedegsies attiecīgais indikators.
7.5 Traipu tīrīšana/
priekšmazgāšana
Piespiediet šo taustiņu, lai pievienotu
programmai traipu attīrīšanas un
priekšmazgāšanas fāzi.
Ar šo iespēju var samazināt programmas
ilgumu.
Piespiediet taustiņu, lai atkārtoti ieslēgtu
vienu vai abas iespējas. Displejā iedegas
attiecīgais indikators un indikatora josla.
•
•
•
Piespiediet šo taustiņu vienu reizi, lai
iestatītu "Īsāku laiku" ikdienā valkātai
veļai.
Piespiediet šo taustiņu divas reizes,
lai iestatītu "Īpaši ātro" programmu
veļai, kas gandrīz nav netīra.
attīrīšanas līdzekli nodalījumā
. Šī
iespēja pagarina programmas ilgumu.
Dažas programmas darbojas
tikai ar vienu no šīm divām
iespējām.
7.4 Papildus skalošana
Ar šo iespēju var pievienot dažas
skalošanas noteiktām mazgāšanas
programmām, skatiet "Programmu
tabulu".
Traipu tīrīšana: Izmantojiet šo
iespēju veļai ar grūti tīrāmiem
traipiem.
Iestatot šo iespēju, pievienojiet traipu
•
Šī iespēja nav pieejama
temperatūrai, kas
zemāka par 40 °C.
Priekšmazgāšana: Izmantojiet šo
iespēju, lai aktivizētu
priekšmazgāšanas fāzi pirms
mazgāšanas fāzes.
Iesakām izmantot šo iespēju, ja veļa ir
ļoti netīra.
44
www.aeg.com
Šī iespēja pagarina
programmas ilgumu.
•
7.6 Veļas izgriešana
Piespiediet šo taustiņu, lai:
• samazinātu programmas maksimālo
izgriešanas ātrumu.
•
Displejs norāda tikai
izgriešanas ātrumi, kas
darbojas ar iestatīto
programmu.
Atslēdziet izgriešanas fāzi.
Ieslēdziet iespēju Skalošanas pauze.
Iestatiet šo iespēju, lai novērstu
auduma burzīšanos. Mazgāšanas
programma tiek pārtraukta ar ūdeni
veļas tilpnē. Veļas tilpne griežas
regulāri, lai samazinātu burzīšanos.
Durvis paliek bloķētas. Lai atvērtu
durvis, nepieciešams izsūknēt ūdeni.
7.7 Temperatūra
Nospiediet šo taustiņu, lai mainītu
noklusējuma temperatūru. Kad displejā
redzams
un
, ierīce nesilda ūdeni.
8. IESTATĪTIE PARAMETRI
8.1 Skaņas signāli
•
Skaņas signāls atskan, ja:
• ieslēdzat ierīci;
• izslēdzat ierīci;
• piespiežat taustiņus;
• programma ir pabeigta;
• ierīces darbībā radušies traucējumi.
Lai deaktivizētu/aktivizētu skaņas
signālus, vienlaikus piespiediet Traipu
tīrīšana/priekšmazgāšana un Papildu
skalošana, un turiet tos piespiestus
sešas sekundes.
Ja deaktivizējat skaņas
signālus, ierīces darbības
traucējumu gadījumā tie
turpina skanēt.
8.2 Ierīce bērnu aizsardzībai
Šī iespēja neļauj bērniem spēlēties ar
vadības paneli.
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju,
nospiediet Temperatūra un Veļas
izgriešana vienlaicīgi, līdz indikators
iedegas/nodziest.
Jūs varat aktivizēt šo iespēju:
•
•
Pēc Sākt/pauze nospiešanas:
iespējas un programmu pārslēgs ir
nobloķēts.
Pirms Sākt/pauze nospiešanas: ierīce
nesāks darboties.
8.3 Pastāvīgā papildu
skalošanas funkcija
Iestatot jaunu programmu, šī iespēja
pastāvīgi nodrošinās papildu skalošanu.
•
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju,
nospiediet Laika taupīšana un Atliktais
starts vienlaicīgi, līdz indikators
iedegas/nodziest.
LATVIEŠU
45
9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS REIZES
Uzstādīšanas laikā vai pirms
pirmās lietošanas reizes
ierīcē var būt redzams
ūdens. Tas ir pāri palikušais
ūdens pēc rūpnīcā veiktās
pilnās darbības pārbaudes,
kuras mērķis ir nodrošināt,
ka ierīce tiek piegādātam
klientam nevainojamā darba
kārtībā, un par to nav
jāsatraucas.
1. Pievienojiet kontaktdakšu
kontaktligzdai.
2. Atgrieziet ūdens krānu.
3. Iepildiet mazgāšanas līdzekļa
mazgāšanas fāzei nodalījumā 2 litrus
ūdens.
Tas aktivizē ūdens izsūknēšanas
sistēmu.
4. Iepildiet nodalījumā nelielu
daudzumu mazgāšanas līdzekļa
mazgāšanas fāzei.
5. Iestatiet un iedarbiniet kokvilnas
programmu ar augstāko temperatūru,
neievietojot ierīcē veļu.
Šādi no veļas tilpnes tiek iztīrīti visi
iespējamie netīrumi.
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
10.1 Ierīces ieslēgšana
1. Pievienojiet kontaktdakšu
kontaktligzdai.
2. Atgrieziet ūdens krānu.
3. Piespiediet taustiņu Automātiskā
izslēgšanās, lai ieslēgtu ierīci.
Atskan īss skaņas signāls.
10.2 Veļas ievietošana
1. Atveriet ierīces durvis
2. Izpuriniet drēbes pirms to
ievietošanas ierīcē.
3. Ievietojiet veļu veļas tilpnē, liekot
katru apģērba gabalu atsevišķi.
Nelieciet veļas tilpnē pārāk daudz veļas.
4. Cieši aizveriet durvis.
UZMANĪBU!
Pārliecinieties, ka veļa
neiesprūst starp blīvi un
durvīm. Pretējā gadījumā var
rasties ūdens noplūdes un
veļas bojājumi.
Mazgājot ļoti netīru veļu ar
eļļas traipiem, var nodarīt
bojājumus veļas mašīnas
gumijas daļām.
10.3 Mazgāšanas līdzekļa un
papildlīdzekļu uzpilde
Nodalījums priekšmazgāšanas
fāzei, mērcēšanas programmai vai
traipu tīrīšanas līdzeklim.
Nodalījums mazgāšanas fāzei.
46
www.aeg.com
Šķidro veļas kopšanas līdzekļu
(auduma mīkstinātājs, cietinātājs)
nodalījums.
Šķidro veļas kopšanas līdzekļu
daudzuma maksimālais līmenis.
Aizbīdnis pulverveida vai šķidram
mazgāšanas līdzeklim.
B
Vienmēr ievērojiet
instrukcijas, kas norādītas uz
mazgāšanas līdzekļu
iepakojuma.
10.4 Pārbaudiet aizbīdņa
pozīciju
1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru līdz galam.
2. Nospiediet sviru uz leju, lai izņemtu
dozatoru.
3. Lai lietotu pulverveida mazgāšanas
līdzekli, pagrieziet aizbīdni uz augšu.
A
4. Lai lietotu šķidro mazgāšanas
līdzekli, pagrieziet aizbīdni uz leju.
Kad aizbīdnis vērsts UZ
LEJU:
• Nelietojiet
želatīnveida vai
biezus šķidros
mazgāšanas
līdzekļus.
• Neuzpildiet vairāk
šķidrā mazgāšanas
līdzekļa, nekā
norādīts uz aizbīdņa.
• Neiestatiet
priekšmazgāšanas
fāzi.
• Neiestatiet atliktā
starta funkciju.
5. Mazgāšanas līdzekļa un auduma
mīkstinātāja iepildīšana.
6. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru.
Gādājiet, lai aizbīdnis netraucētu,
aizverot atvilktni.
10.5 Programmas iestatīšana
1. Pagrieziet programmu pārslēgu.
Iedegsies attiecīgās programmas
indikators.
Taustiņa Sākt/pauze indikators mirgo
sarkanā krāsā.
Displejā redzama noklusējuma
temperatūra, izgriešanas ātrums un
tukšas pieejamo funkciju indikatora
joslas.
2. Lai mainītu temperatūru un/vai
izgriešanas ātrumu, piespiediet
attiecīgos taustiņus.
3. Iestatiet pieejamās funkcijas.
LATVIEŠU
10.6 Programmas
aktivizēšana, neizmantojot
atlikto startu
Nospiediet taustiņu Sākt/pauze, lai
aktivizējiet programmu.
Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un
paliek degam.
Uz displeja sāk mirgot darbības fāzes
indikators.
Programma sākas, vāks ir nobloķēts.
Displejā redzams indikators
.
Ūdens izsūknēšanas sūknis
darbojas īsu brīdi, kamēr
ierīcē pildās ūdens.
10.7 Programmas
aktivizēšana, izmantojot
atlikto startu
1. Vairakkārt piespiediet taustiņu
Atliktais starts, līdz displejā redzams
atliktā starta minūšu vai stundu
skaits.
Iedegsies attiecīgais indikators.
2. Nospiediet taustiņu Sākt/pauze.
Displejā tiek parādīta atliktā starta laika
atskaite.
Kad laiks ir pagājis, programma
automātiski aktivizējas.
Pirms piespiežat taustiņu
Sākt/pauze, lai iedarbinātu
ierīci, jūs varat atcelt vai
mainīt iestatīto atlikto startu.
10.8 Atliktā starta atcelšana
Lai atceltu atlikto startu:
1. Piespiediet taustiņu Sākt/pauze, lai
iestatītu ierīci pauzes režīmā.
Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Pieskarieties taustiņam Atliktais
starts atkārtoti, līdz ekrānā redzams
.
3. Lai uzreiz aktivizētu programmu,
nospiediet taustiņu Sākt/pauze
vēlreiz.
47
10.9 Cikla laika
pārrēķināšana
Aptuveni 15 minūtes pēc
mazgāšanas programmas
sākuma:
• Ierīce automātiski
noregulē cikla laiku
atbilstoši veļas tilpnē
ievietotajai veļai, lai jūs
gūtu nevainojamus
rezultātus minimālā laikā.
• Displejā redzams jaunais
laiks.
10.10 Aktivizētās
programmas atcelšana
1. Piespiediet taustiņu Automātiskā
izslēgšanās, lai atceltu programmu
un izslēgtu ierīci.
2. Atkārtoti piespiediet taustiņu
Automātiskā izslēgšanās, lai ieslēgtu
ierīci.
Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas
programmu.
Pirms jaunas programmas
sākšanas, ierīce varētu
izsūknēt ūdeni. Šādā
gadījumā pārliecinieties, ka
mazgāšanas līdzekļa
nodalījumā vēl ir
mazgāšanas līdzeklis, ja
nav, vēlreiz uzpildiet
mazgāšanas līdzekli.
10.11 Programmas
pārtraukšana un iespējas
maiņa
Jūs varat mainīt tikai dažas iespējas,
pirms tās sākušas darboties.
1. Nospiediet taustiņu Sākt/pauze.
Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Nomainiet iespēju komplektu.
3. Nospiediet taustiņu Sākt/pauze
vēlreiz.
Programmas darbība turpinās.
48
www.aeg.com
10.12 Durvju atvēršana
Ja temperatūra vai ūdens
līmenis veļas tilpnē ir pārāk
augsti un/vai veļas tilpne
joprojām griežas, durvis
atvērt nav iespējams.
Kad darbojas programma vai atliktais
starts, ierīces durvis ir bloķētas.
1. Nospiediet taustiņu Sākt/pauze.
Attiecīgo durvju bloķēšanas indikators
nodziest displejā.
2. Atveriet ierīces lūku.
3. Aizveriet durvis un piespiediet
taustiņu Sākt/pauze.
Programma vai atliktais starts turpina
darbību.
Veļas tilpne regulāri griežas, lai novērstu
veļas burzīšanos.
Deg durvju bloķēšanas indikators
Durvis paliek bloķētas.
.
Lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūknēt
ūdeni:
1. Ja nepieciešams, samaziniet
izgriešanas ātrumu.
2. Piespiediet Sākt/pauze taustiņu.
Ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu.
3. Kad programmas darbība beigusies
un durvju bloķēšanas indikators
ir izdzisis, jūs varat atvērt durvis.
4. Piespiediet Automātiskā izslēgšanās
taustiņu uz dažām sekundēm, lai
izslēgtu ierīci.
Ierīce izsūknē ūdeni un
izgriež veļu automātiski pēc
aptuveni 18 stundām.
10.13 Mazgāšanas cikla
beigas
Kad programmas darbība beigusies,
ierīce automātiski izslēdzas. Atskan
skaņas signāls, ja tas ir aktivizēts.
10.15 AUTOMĀTISKĀ
IZSLĒGŠANĀS iespēja
Displejā iedegas
Funkcija AUTOMĀTISKĀ
IZSLĒGŠANĀS automātiski izslēdz ierīci,
lai samazinātu enerģijas patēriņu, ja:
indikators
un durvju bloķēšanas
nodziest.
Taustiņa Sākt/pauze indikators izdziest.
1. Piespiediet taustiņu Automātiskā
izslēgšanās, lai izslēgtu ierīci.
Piecas minūtes pirms programmas
beigām enerģijas taupīšanas funkcija
automātiski deaktivizēs ierīci.
Kad atkal aktivizējat
programmu, displejā
redzamas pēdējās iestatītās
programmas beigas.
Pagrieziet programmu
pārslēgu, lai iestatītu jaunu
ciklu.
2. Izņemiet veļu no ierīces.
3. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir
tukša.
4. Turiet durvis pusvirus, lai ierīcē
neveidotos pelējums un smakas.
10.14 Ūdens izsūknēšana
cikla beigās
Mazgāšanas programma beigusies,
taču veļas tilpnē vēl aizvien ir ūdens:
•
•
Ierīce netiek lietota piecas minūtes
pirms taustiņa Sākt/pauze
piespiešanas;
Piespiediet taustiņuAutomātiskā
izslēgšanās, lai atkal ieslēgtu ierīci.
Piecas minūtes pēc mazgāšanas
programmas beigām.
Piespiediet taustiņuAutomātiskā
izslēgšanās, lai atkal ieslēgtu ierīci.
Displejs rāda beidzamās iestatītās
mazgāšanas programmas beigu laiku.
Pagrieziet programmu pārslēgu, lai
iestatītu jaunu ciklu.
Ja iestatāt programmu vai
iespēju, kas beidzas ar
ūdeni tilpnē, AUTOMĀTISKĀ
IZSLĒGŠANĀS funkcija
neieslēdz ierīci, lai
atgādinātu, ka jānolej ūdens.
LATVIEŠU
49
11. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
11.1 Veļas ielāde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sašķirojiet veļu: baltā, krāsainā,
sintētika, smalkveļa un vilna.
Ievērojiet uz etiķetēm norādītās drēbju
aprūpes norādes.
Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus
apģērbus.
Pirmo reizi mazgājot atsevišķus
krāsainus apģērbus, tie var zaudēt
krāsu. Mēs iesakām tos mazgāt
atsevišķi pirmajās reizēs.
Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet
rāvējslēdzējus, āķīšus un spiedpogas.
Sasieniet jostas.
Iztukšojiet kabatas un atlokiet atloces.
Izgrieziet uz āru daudzslāņu
audumus, vilnu un drēbes ar
uzkrāsotām ilustrācijām.
Grūti noņemamus traipus noņemiet ar
īpašu veļas mazgāšanas līdzekli.
Pirms ievietošanas veļas tilpnē,
iepriekš izmazgājiet un apstrādājiet
grūti noņemamus traipus.
Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem.
Noņemiet āķus vai ielieciet aizkarus
mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
Nemazgājiet apģērbu bez vīlēm un
apģērbu ar iegriezumiem. Izmantojiet
speciālo veļas mazgāšanas maisu
maziem un/vai smalkiem apģērbiem
(piem., krūšturus ar stīpām, jostas,
zeķbikses u.c.).
Īpaši neliels veļas daudzums var radīt
līdzsvara problēmas izgriešanas fāzes
laikā. Ja tas notiek, ar rokām
izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet
izgriešanas fāzi no sākuma.
11.3 Mazgāšanas līdzekļi un
piedevas
•
•
•
•
•
•
11.4 Ieteikumi vides
aizsardzībai
•
•
•
11.2 Nopietni traipi
Dažiem traipiem ar ūdeni un
mazgāšanas līdzekli nepietiks.
Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos
traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.
Jūs varat iegādāties īpašus traipu
noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu
noņēmējus, kas piemēroti traipa un
auduma veidam.
Lietojiet tikai veļas mazgājamām
mašīnām paredzētos mazgāšanas
līdzekļus un piedevas:
– veļas pulverus visu veidu
audumiem;
– veļas pulverus maigiem
audumiem (40 °C maks.) un
vilnai;
– šķidrus mazgāšanas līdzekļus
programmām mazgāšanai zemās
temperatūrās (60 °C maks.) visu
veidu audumiem, vai īpaši tikai
vilnai.
Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas
līdzekļu veidus.
Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk
par nepieciešamo mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas
uz šo produktu iepakojuma.
Izmantojiet auduma veidam un krāsai,
programmas temperatūrai un netīrības
pakāpei atbilstošus produktus.
Ja jūsu ierīce nav aprīkota ar
mazgāšanas līdzekļa dozatoru ar
aizbīdņa mehānismu, ielejiet šķidro
mazgāšanas līdzekli dozēšanas
bumbiņā (piegādā mazgāšanas
līdzekļa ražotājs).
•
Iestatiet programmu bez
priekšmazgāšanas fāzes, lai mazgātu
vidēji netīru veļu.
Vienmēr ieslēdziet mazgāšanas
programmu, kad veļas mašīna ir pilna.
Ja nepieciešams, izmantojiet traipu
tīrīšanas līdzekli, iestatot programmu
ar zemu temperatūru.
Lai izmantotu pareizo mazgāšanas
līdzekļa daudzumu, noskaidrojiet
ūdens cietību savā mājoklī. Skatiet
sadaļu "Ūdens cietība".
11.5 Ūdens cietība
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji
ciets, mēs iesakām izmantot veļas
50
www.aeg.com
mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens
mīkstināšanas līdzekli. Rajonos, kur
ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas
līdzekli lietot nav nepieciešams.
Lietojiet pareizu daudzumu ūdens
mīkstinātāja. Ievērojiet instrukcijas, kas
norādītas uz produktu iepakojuma.
Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi
savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo
ūdens piegādes uzņēmumu.
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Ārpuses tīrīšana
Tīriet ierīci tikai ar siltu ziepjūdeni. Pilnībā
nosusiniet visas virsmas.
•
•
Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
Iestatiet kokvilnas programmu ar
visaugstāko temperatūras iestatījumu
un nelielu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
12.4 Durvju blīvējums
UZMANĪBU!
Nelietojiet alkoholu,
šķīdinātājus vai ķimikālijas.
12.2 Atkaļķošana
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji
ciets, mēs iesakām izmantot veļas
mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens
atkaļķošanas līdzekli.
Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai
novērstu katlakmens un rūsas
veidošanos.
Lai noņemtu rūsu, lietojiet tikai īpašus
veļas mazgājamajām mašīnām
paredzētus produktus. To nedrīkst darīt
tajā pašā laikā, kad tiek mazgāta veļa.
Vienmēr ievērojiet
instrukcijas, kas norādītas uz
produktu iepakojuma.
12.3 Apkopes mazgāšana
Izmantojot programmas, kas lieto
zemāku temperatūru, zināma daļa
mazgāšanas līdzekļa paliek veļas tilpnē.
Veiciet apkopes mazgāšanu regulāri. Lai
to izdarītu:
Regulāri pārbaudiet blīvējumu un
izņemiet svešķermeņus no iekšējām
detaļām.
12.5 Veļas tvertnes tīrīšana
Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai
novērstu katlakmens un rūsas
veidošanos. Lai notīrītu rūsu no tilpnes,
izmantojiet tikai tam īpaši paredzētus
izstrādājumus.
Iesakām:
1. iztīriet tilpni, izmantojot nerūsējošam
tēraudam īpaši paredzētu līdzekli;
2. aktivizējiet īso kokvilnas programmu,
iestatot maksimālo temperatūru un
izmantojot nelielu mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
LATVIEŠU
12.6 Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana
1.
2.
1
2
3.
4.
12.7 Iztīriet ūdens izplūdes filtru
Netīriet aizplūdes filtru, ja ūdens ierīcē ir karsts.
Regulāri pārbaudiet aizplūdes filtru un pārliecinieties, ka tas ir tīrs.
Atkārtojiet 2. un 3. soli, līdz ūdens vairs neizplūst.
51
52
www.aeg.com
1.
2.
180°
3.
4.
2
2
1
1
5.
6.
7.
8.
1
2
LATVIEŠU
Vienmēr turiet tuvumā
lupatu, ar ko uzslaucīt
izlijušo ūdeni.
53
Pārliecinieties, ka sūkņa
lāpstiņritenis griežas. Ja tas
negriežas, sazinieties ar
pilnvaroto apkopes centru.
Pārliecinieties, ka filtrs
pareizi piegriezts, lai
novērstu ūdens noplūdes.
12.8 Ieplūdes šļūtenes un filtra vārsta tīrīšana
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.9 Avārijas ūdens
izsūknēšana
12.10 Aizsardzība pret
sasalšanu
Darbības traucējuma dēļ ierīce nevar
izsūknēt ūdeni.
Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa
temperatūra var būt zemāka par 0 °C,
izlaidiet atlikušo ūdeni no ieplūdes
šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.
Ja tas notiek, veiciet sadaļas "Aizplūdes
filtra tīrīšana" soļus no (1) līdz (8). Ja
nepieciešams, iztīriet sūkni.
Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens
izvadīšanas procedūras palīdzību,
noplūdes sistēmu atkal nepieciešams
aktivizēt:
1. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora
galvenajā nodalījumā 2 litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu
ūdeni.
1. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus
galus konteinerā un ļaujiet ūdenim
izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas
ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ
ieplūdes šļūteni.
54
www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
temperatūra ir augstāka par
0 °C, pirms atkal lietojat
ierīci.
Ražotājs neatbild par
bojājumiem, kas radušies
zemas temperatūras
rezultātā.
13. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Ievads
•
- Strāvas padeve ir nestabila.
Pagaidiet, līdz strāvas padeve ir
stabila.
•
- nenotiek komunikācija starp
ierīces elektroniskajiem elementiem.
Izslēdziet un ieslēdziet atkārtoti.
Programma netika pabeigta pareizi
vai ierīce pārāk ātri pārtrauca darbību.
Ja brīdinājuma kods atkārtojas,
sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
•
- Aktivizējusies ierīce pret ūdens
noplūdēm. Atvienojiet ierīci un
aizveriet ūdens krānu. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa centru.
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības
laikā.
Vispirms mēģiniet atrast problēmas
risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Dažu problēmu gadījumā atskan
skaņas signāls un displejā redzams
brīdinājuma kods:
•
•
•
- Ierīce kārtīgi nepiepildās ar
ūdeni. No jauna iedarbiniet ierīci,
nospiežot Sākt/pauze taustiņu. Pēc
10 sekundēm durvis atbloķēsies.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pārbaudes veikšanas
deaktivizējiet ierīci.
- Ierīce neizsūknē ūdeni.
- Ierīces durvis ir atvērtas vai
nav aizvērtas pareizi. Lūdzu,
pārbaudiet durvis!
13.2 Iespējamās kļūmes
Problēmas
Iespējamais risinājums
•
•
•
Programma neieslēdzas. •
•
•
Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas.
Pārliecinieties, vai nav bojātu drošinātāju drošinātāju kastē.
Pārbaudiet, vai ticis nospiests taustiņš Sākt/Pauze.
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet lai‐
ka atskaites beigas.
Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta.
LATVIEŠU
Problēmas
Iespējamais risinājums
•
•
Ierīce kārtīgi nepiepildās
ar ūdeni.
•
•
•
•
•
Ierīce nepiepildās ar ūde‐
ni un uzreiz to izsūknē.
Pārliecinieties, ka izvades šļūtene ir pareizā pozīcijā. Iespē‐
jams, šļūtene atrodas pārāk zemu. Skatiet sadaļu "Uzstādī‐
šanas norādes".
•
•
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ūdens izvades šļūtene nav sagriezusies vai
saliekta.
Pārliecinieties, vai ūdens noplūdes šļūtenes pieslēgums ir
pareizs.
Iestatot programmu bez ūdens izsūknēšanas fāzes, iesta‐
tiet ūdens izsūknēšanas fāzi.
Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no
veļas tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas iespēju.
Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis. Tīriet
filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīša‐
na".
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
•
•
•
•
•
•
Nedarbojas veļas izgrie‐
•
šanas fāze, vai mazgāša‐
nas cikls noris ilgāk nekā
parasti.
•
•
Uz grīdas ir ūdens.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk
zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo ūdens
apgādes dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai nav aizsērējis ieplūdes šļūtenes filtrs vai
vārsta filtrs. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtene nav samezglojusies vai sa‐
liekta.
Pārliecinieties, vai ūdens ieplūdes šļūtenes pieslēgums ir
pareizs.
Pārliecinieties, vai ūdens ieplūdes šļūteņu pieslēgumi ir pa‐
reizi.
•
•
Ierīce neizsūknē ūdeni.
55
•
•
Iestatiet veļas izgriešanas iespēju.
Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no
veļas tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas iespēju.
Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis. Tīriet
filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīša‐
na".
Ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgriešanas
fāzi no sākuma. Šī problēma, iespējams, radusies līdzsvara
trūkuma dēļ.
Pārbaudiet, vai ūdens šļūteņu savienotājdetaļas ir cieši pie‐
vilktas un nav ūdens noplūdes.
Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene vai ūdens izsūknē‐
šanas šļūtene nav bojātas.
Pārliecinieties, vai izmantots pareizais mazgāšanas līdzek‐
lis un pareizā daudzumā.
56
www.aeg.com
Problēmas
Iespējamais risinājums
•
•
Ierīces durvis nevar at‐
vērt.
•
•
•
Ierīce rada neparastus
trokšņus.
•
•
•
Pārbaudiet, vai mazgāšanas programma beigusies.
Ja veļas tilpnē palicis ūdens, iestatiet ūdens izsūknēšanas
vai veļas izgriešanas iespēju.
Veiciet ārkārtas ūdens izsūknēšanas procedūru. Skatiet
"Aizsardzība pret sasalšanu" (sadaļā "Kopšana un tīrīša‐
na").
Pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta barošanai.
Šo problēmu, iespējams, radījusi ierīces darbības kļūme.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet sadaļu
"Uzstādīšanas norādes".
Pārbaudiet, vai ir noņemti transportēšanas stiprinājumi un
iepakojuma materiāli. Skatiet sadaļu "Uzstādīšanas norā‐
des".
Ielieciet tilpnē vairāk veļas. Veļas var būt par maz.
Cikls ir īsāks par uzrādīto •
laiku.
Ierīce izskaitļo jauno laiku atbilstoši veļas ielādei. Skatiet
sadaļu "Patēriņa lielumi".
Cikls ir garāks par uzrādī‐ •
to laiku.
Nelīdzsvarota veļas ielāde pagarina darbības laiku. Tas ir
normāli šai ierīcei.
•
Mazgāšanas rezultāti
nav apmierinoši.
Nevar iestatīt iespēju.
•
•
•
•
Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet
citu mazgāšanas līdzekli.
Pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus izstrādājumus,
lai likvidētu grūti iztīrāmus traipus.
Pārliecinieties, ka iestatījāt pareizu temperatūru.
Samaziniet veļas daudzumu.
Pārliecinieties, ka tiek spiests (-i) tikai vēlamais (-ie) skā‐
rientaustiņš (-i).
Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja ekrānā redzami citi brīdinājuma kodi. Ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
14. TEHNISKIE DATI
Izmērs
Platums / augstums / dzi‐
ļums / kopējais dziļums
600 mm/ 850 mm/ 450 mm/ 487 mm
Elektrības padeves pie‐
slēgums
Spriegums
Vispārējā jauda
Drošinātājs
Frekvence
220-230 V
2000 W
10 A
50 Hz
LATVIEŠU
57
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļiņu un mitruma
IPX4
izplatīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks, izņe‐
mot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aiz‐
sardzības no mitruma
Ūdens pievada spie‐
diens
Minimums
Maksimums
Auksts ūdens
Ūdens padeve 1)
Maksimālais veļas
daudzums
0,5 bāri (0,05 MPa)
8 bāri (0,8 MPa)
Kokvilna
6.5 kg
Elektroenerģijas patēriņa klase
A+++
Izgriešanas ātrums
1351 apgr./min.
Maksimālais veļas izgrie‐
šanas ātrums
Tikai Ungārijas tirgum
Izplatītāja nosaukums
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4'' vītni.
15. PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA SASKAŅĀ AR
ES REGULU NR. 1369/2017
Produkta informācijas lapa
Preču zīme
Modelis
Nominālā ietilpība, izteikta kilogramos
Energoefektivitātes klase
AEG
L85470SL, PNC914532201
6.5
A+++
Energopatēriņš kWh gadā, pamatojoties uz standarta ko‐
kvilnas programmas 220 žāvēšanas cikliem pilnā un daļē‐
jā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos, maz‐
gājot 60 °C un 40 °C temperatūrā. Faktiskais energopatē‐
riņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.
151.0
Standarta 60 °C kokvilnas programmas energopatēriņš
kWh pilnā noslodzē
0.81
Standarta 60 °C kokvilnas programmas energopatēriņš
kWh daļējā noslodzē
0.61
Standarta 40 °C kokvilnas programmas energopatēriņš
kWh daļējā noslodzē
0.50
Energopatēriņš izslēgtā režīmā, izteikts W
0.30
Energopatēriņš ieslēgtā režīmā, izteikts W
0.30
58
www.aeg.com
Ūdens patēriņš litros gadā, pamatojoties uz ūdens patēri‐
ņu 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas program‐
mās 60 °C un 40 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslo‐
dzē. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces lie‐
tošanas veida.
9790
Centrifugēšanas efektivitātes klase skalā no G (viszemā‐
kā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)
B
Maksimālais griešanās ātrums, izteikts rpm
1351
Atlikušā mitruma saturs, izteikts %
52
“Kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas program‐
ma 60 °C temperatūrā” un “kokvilnas izstrādājumu stan‐
darta mazgāšanas programma 40 °C temperatūrā” ir
standarta mazgāšanas programmas, uz kurām attiecas
marķējumā un datu lapā norādītā informācija, šīs pro‐
grammas ir piemērotas vidēji netīras kokvilnas veļas maz‐
gāšanai un ir visefektīvākās programmas enerģijas un
ūdens kopējā patēriņa ziņā.
-
Programmas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta maz‐
gāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē,
izteikts minūtēs
190
Programmas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta maz‐
gāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē,
izteikts minūtēs
164
Programmas laiks "kokvilnas izstrādājumu standarta
mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā" daļējā no‐
slodzē, izteikts minūtēs
142
Laiks ieslēgtā režīmā, izteikts minūtēs
5
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija, izteikta dB(A),
mazgāšanai
49
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija, izteikta dB(A),
centrifugēšanai
75
Iebūvējama ierīce Jā/Nē
Nē
Tabulā iepriekš minētā informācija ir saskaņā ar ES Komisijas regulu 1015/2010, ar ko
īsteno direktīvu 2009/125/EK.
16. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
*
elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LATVIEŠU
59
132931915-B-302019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement