Electrolux WE170V Handleiding

Electrolux WE170V Handleiding
WE 170 V
NL
Gebruiksaanwijzing
Wasautomaat
WAARSCHUWING: Lees de instructies
voordat u het apparaat gebruikt.
Vertaling van originele instructies.
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...................................................................................2
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT................................................................. 7
3. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.................. 9
4. BEDIENINGSPANEEL........................................................................................10
5. PROGRAMMA’S................................................................................................12
6. OPTIES..............................................................................................................14
7. INSTELLINGEN..................................................................................................14
8. DAGELIJKS GEBRUIK....................................................................................... 15
9. AANWIJZINGEN EN TIPS.................................................................................. 19
10. ONDERHOUD EN REINIGING......................................................................... 20
11. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................23
12. NOODDEUROPENING.................................................................................... 25
13. TECHNISCHE GEGEVENS.............................................................................. 25
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat
jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij
de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Lees de instructies door voordat u het apparaat gebruikt
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik.
Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke
plek voor toekomstig gebruik.
NEDERLANDS
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te
worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Installatie
•
•
•
•
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor commercieel
gebruik.
Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd
met het apparaat.
Verwijder de verpakking en de transportbouten.
Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het
apparaat verplaatst moet worden in de toekomst,
moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel
te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het
is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Zorg ervoor dat het apparaat stabiel staat tijdens het
vervoer.
Zorg dat het apparaat tijdens installatie, onderhoud en
reparatie van het stroomnet is losgekoppeld en niet
wordt aangesloten totdat al het werk is uitgevoerd.
Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar
de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt
blootgesteld aan weersomstandigheden.
Zorg dat aan alle gezondheids- en veiligheidsnormen
wordt voldaan als het apparaat wordt geïnstalleerd in
een commerciële/openbare ruimte.
Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het
apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en
schoon is.
Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan
circuleren.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het
apparaat en de vloerbedekking te creëren.
Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet
helemaal open kan.
Plaats geen bak om mogelijke waterlekkage op te
vangen onder het apparaat. Neem contact op met het
geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke
accessoires gebruikt mogen worden.
1.3 Elektrische aansluiting
•
•
Dit apparaat moet op juiste wijze geaard worden. De
fabrikant is niet verantwoordelijk voor de consequenties
die voortvloeien uit een ongeschikt aardingssysteem.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig
stopcontact.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje
overeenkomen met elektrische vermogen van de
netstroom.
Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie
is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte
handen.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te
koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Alleen voor het VK en Ierland: Het apparaat heeft een
stekker van 13 ampère. Als het noodzakelijk is om de
zekering in de stekker te verwisselen, gebruik dan een
13 amp. ASTA (BS1362) zekering.
1.4 Aansluiting aan de waterleiding
•
•
•
•
•
5
Beschadig de waterslangen niet.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet
opnieuw worden gebruikt.
Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties
hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn
geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de
nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten
stromen tot het schoon en helder is.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen
tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa)
Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn
tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
6
www.electrolux.com
1.5 Gebruik
•
•
•
•
•
•
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het
wasmiddel op.
Respecteer het maximale laadvermogen van 8 kg
(raadpleeg hoofdstuk “Programmaschema”).
Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig
zijn door ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
Zorg dat u alle metalen onderdelen uit het wasgoed
verwijdert.
Raak het glas van de deur niet aan als een programma
in werking is. Het glas kan heet worden.
1.6 Onderhoud en reiniging
•
•
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
1.7 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
•
•
•
Zichtbare ledstraling, niet rechtstreeks in de straal
kijken.
De ledlamp is bedoeld voor de trommelverlichting. Deze
lamp kan niet worden hergebruikt voor andere
verlichtingsdoeleinden.
Neem contact op met het service-centrum om de
binnenverlichting te vervangen.
NEDERLANDS
7
1.8 Servicedienst
•
•
Alleen originele reserveonderdelen kunnen de
veiligheidsnormen van het apparaat garanderen.
Alleen reparaties die zijn uitgevoerd door een door
Electrolux goedgekeurde servicemonteur worden door
de garantie gedekt.
1.9 Verwijdering
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het
apparaat los van de watertoevoer.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het
weg.
Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat
kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen
te zitten.
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
2.1 Apparaatoverzicht
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Bovenblad
Wasmiddellade
Bedieningspaneel
Handgreep
Binnenverlichting
Typeplaatje
Nooddeuropening
Voetjes voor het waterpas zetten van
het apparaat
8
www.electrolux.com
2.2 Accessoires
1
2
5
4
Moersleutel
Om de transportbouten te verwijderen.
2
Plastic dopjes
Voor het afdichten van de gaten aan de
achterzijde van het apparaat nadat u de
transportbouten hebt verwijderd.
3
Watertoevoerslangen
Het apparaat aansluiten op de koud- en
heetwaterkraan: slang met blauwe kap voor
koud water en met rode kap voor heet water.
4
Klep voor vloeibaar wasmiddel
Om de stroom van het vloeibare wasmiddel af
te remmen.
5
Afvoerslang en -klem
Het apparaat aansluiten op het afvoersysteem.
Gebruik de klem om de afvoerslang stevig te
bevestigen. De afvoerslang kan indien nodig
worden afgesneden en ingekort.
3
2.3 Verkrijgbaar bij uw erkende
leverancier
Alleen geschikte accessoires
die door Electrolux zijn
goedgekeurd waarborgen de
veiligheidsnormen van het
apparaat. Als nietgoedgekeurde onderdelen
worden gebruikt, worden alle
claims ongeldig verklaard.
Tussenstuk
1
Het tussenstuk kan alleen
worden gebruikt met de in
de folder gespecificeerde
droogautomaten. Zie bijgevoegde folder.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies
zorgvuldig door.
Voetstuk met de lade
Om het apparaat hoger te plaatsen op het
niveau dat het vullen met en het
verwijderen van het wasgoed helpt
vergemakkelijken.
NEDERLANDS
9
De lade kan worden gebruikt voor het
opbergen van wasproducten bijv.:
handdoeken, wasmiddelen enz.
Lees de met het accessoire meegeleverde
instructies zorgvuldig door.
Lees de met het accessoire meegeleverde
instructies zorgvuldig door.
Extern wasmiddeldoseerbakje
Verankeringskit
4x
Het vloeibare wasmiddel kan door middel
van een extern wasmiddeldoseerbakje
automatische worden geladen.
Als u het apparaat op een betonnen
ondergrond installeert, zorg er dan voor
dat u de juiste verankeringskit bestelt.
Lees de met het accessoire meegeleverde
instructies zorgvuldig door.
3. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
1. Zorg dat alle transportbouten zijn
verwijderd.
2. Zorg dat de aansluitingen voor
elektriciteit en water toegankelijk zijn.
3. Giet 2 liter water in het
wasmiddeldoseerbakje voor de
wasfase. Dit activeert het
afvoersysteem.
4. Doe een klein beetje wasmiddel in het
doseervakje voor de wasfase.
5. Stel het programma voor katoen in op
de hoogste temperatuur zonder
wasgoed en start het programma. Dit
verwijdert al het mogelijke vuil uit de
trommel en de kuip.
10
www.electrolux.com
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Beschrijving bedieningspaneel
1
2
3
10
1 Auto Off toets
2 Programmaknop
3 Scherm
9
8
7
6
5
4
7 Centrifugeertijd toets
8 Extra spoelbeurt toets
9 Voorwas toets
4 Start/Pauze (Start/Pause) toets
10 Voorspoelen toets
5 Startuitstel toets
6 Geen wasverzachter toets
4.2 Display
A
G
B
F
Op het display verschijnt:
C
D
E
NEDERLANDS
11
Het kinderslot is ingeschakeld.
A
Het kinderslot is uitgeschakeld.
B
Extra spoelbeurt-symbool.
is het symbool dat de spoelfase
aangeeft en + gaat branden als de Extra spoelbeurt is geselecteerd.
C
Centrifugeertijd-indicatielampje en -symbool. Het cijfer geeft de minuten en seconden aan.
Startuitstel-indicatielampje.
Programmatijd
Als het programma start, neemt de programmatijd in stappen van
1 minuut af. Het cijfer geeft de uren en minuten aan.
D
Uitgestelde start
Als u op de toets Startuitstel drukt, toont het display de uitgestelde
starttijd
Alarmcodes
Als er een storing in het apparaat optreedt, worden er alarmcodes
op het display weergegeven. Raadpleeg 'Probleemoplossing'.
De display toont dit bericht enkele seconden wanneer:
• u met dit wasprogramma geen functie kunt instellen
• u het wasprogramma probeert te wijzigen als het in werking is.
Als het programma is voltooid.
E
Symbool voor wasverzachter: het apparaat pakt gewoonlijk wasverzachter.
Geen wasverzachtersymbool: het apparaat pakt geen wasverzachter.
De fasesymbolen
Als een programma is ingesteld, gaan alle symbolen die verband houden met
dat programma aan.
Als het programma is begonnen, wordt alleen het symbool van de werkende fase getoond.
Als de fase voltooid is, blijft het symbool voortdurend branden.
F
Voorwas-fase
Wasfase
Spoelgangfase
Centrifugefase
12
www.electrolux.com
G
Voorspoelen-symbool
5. PROGRAMMA’S
5.1 Programmaoverzicht
Programma
Maximale
Temperatuurbereik lading
1)
Programmabeschrijving
(Type lading en vervuiling)
2)
Referentie
centrifugeersnelheid
Centrifugeertijd
Eco
8 kg
1400 tpm
540 seconden - 5 seconden
Wit katoen en kleurvast katoen. Normale vervuiling. Het energieverbruik daalt en de duurtijd
van het wasprogramma neemt toe, waardoor
goede wasresultaten worden gegarandeerd.
Normaal (Normal)
8 kg
1400 tpm
360 seconden - 5 seconden
Witte katoen Normaal en licht bevuild.3)
Normaal (Normal)
8 kg
1400 tpm
360 seconden - 5 seconden
Bonte katoen Normaal en licht bevuild.4)
Fijnwas (Delicates)
4 kg
1200 tpm
120 seconden - 5 seconden
Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig.
Normale vervuiling.
2 kg
1200 tpm
120 seconden - 5 seconden
Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen met «handwas»-symbool5).
4 kg
1200 tpm
120 seconden - 5 seconden
Synthetische of gemengde stoffen. Normale
vervuiling.
Handwas
Synthetica
NEDERLANDS
Programma
Maximale
Temperatuurbereik lading
1)
13
Programmabeschrijving
(Type lading en vervuiling)
2)
Referentie
centrifugeersnelheid
Centrifugeertijd
Zwabber
85
Spoelen
Desinfectie
80
8 kg
1400 tpm
240 seconden - 5 seconden
Programma voor zwabbers, werkspullen en
speciaal programma voor microvezels. Het
programma voert een automatische voorspoelfase
uit.
8 kg
1400 tpm
360 seconden - 5 seconden
Om het wasgoed te spoelen en te centrifugeren.
Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen.
Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het
type wasgoed.
8 kg
1400 tpm
360 seconden - 5 seconden
Dit programma verwijdert stofmijt en soortgelijke
micro-organismen.
Het programma voert een automatische voorwasfase uit.
1) Heet water, indien aangesloten, wordt alleen gebruikt in de programma´s Eco, Normaal
(Normal), Synthetica, Zwabber en Desinfectie als de temperatuur wordt ingesteld op 40°C of
hoger.
2) Voor een optimaal resultaat wordt de maximale lading die voor ieder programma wordt aangegeven, aanbevolen.
3) Er dient een wasmiddel met bleekmiddel te worden gebruikt.
4) Er dient een wasmiddel zonder bleekmiddel te worden gebruikt.
5) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces.
Het kan lijken dat de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.
Compatibiliteit programma-opties
Programma
Eco
■
■
■
■
■
■
Normaal (Normal)
■
■
■
■
■
■
Fijnwas (Delicates) 30°C
■
■
■
■
■
■
Handwas
■
■
■
■
Synthetica 40° - 60°C
■
■
■
■
■
■
14
www.electrolux.com
Programma
Zwabber
■ 1)
Spoelen
Desinfectie
■
■ 1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Deze optie wordt automatisch uitgevoerd en kan niet uit het programma verwijderd worden.
6. OPTIES
6.1 Voorspoelen
Druk op deze knop om voor het wassen
een voorspoelfase zonder wasmiddel uit
te voeren.
Het bijbehorende indicatielampje
branden.
gaat
Met deze optie kunt u een voorwasfase
toevoegen aan een wasprogramma.
Gebruik deze optie bij zwaar bevuilde
kleding.
Druk op deze knop om geen
wasverzachter te gebruiken.
Het bijbehorende indicatielampje
branden.
gaat
Als u deze knop nogmaals indrukt wordt
de wasverzachter weer gewoon gebruikt.
Als u deze optie instelt neemt de
programmaduur toe.
gaat
Het bijbehorende indicatielampje
branden.
gaat
6.6 Startuitstel
6.3 Extra spoelbeurt
Met deze optie kunt u de start van een
programma uitstellen van 30 minuten tot
70 uur.
Met deze optie kunt u spoelingen
toevoegen aan een wasprogramma.
Gebruik deze optie voor personen die
allergisch zijn voor wasmiddelen en in
gebieden waar het water erg zacht is.
Het bijbehorende indicatielampje
branden.
Het bijbehorende indicatielampje
gaat branden.
6.5 Geen wasverzachter
6.2 Voorwas
Het bijbehorende indicatielampje
branden.
eenmaal de minimumtijd (5 seconden)
heeft bereikt begint hij weer overnieuw
vanaf de maximumtijd.
Op het display verschijnt het bijbehorende
symbool
.
gaat
6.4 Centrifugeertijd
Door op deze toets te drukken kunt u de
centrifugeersnelheid verlagen. Als u
7. INSTELLINGEN
7.1 Geluidssignalen
De geluidssignalen weerklinken wanneer:
• U het apparaat inschakelt.
• U selecteer een programma.
• U het apparaat uitschakelt.
NEDERLANDS
• U op een toets drukt.
• Het programma is voltooid.
• Er een storing in het apparaat optreedt.
Voor het uitschakelen/inschakelen van
de geluidssignalen, drukt u tegelijkertijd op
en
gedurende 6 seconden.
Als u de geluidssignalen
uitschakelt, werken ze wel als
er een storing optreedt.
7.2 Kinderslot
Met deze optie kunt u voorkomen dat
kinderen met het bedieningspaneel
spelen.
• Als u deze optie wilt activeren/
deactiveren, drukt u gelijktijdig op de
en
totdat het
knoppen
overeenkomstige indicatielampje op de
display gaat branden:
–
: Kinderslot geactiveerd.
–
: Kinderslot gedeactiveerd.
U kunt deze optie inschakelen:
15
• Nadat u op
heeft gedrukt: worden
de opties en de programmaknop
vergrendeld.
heeft gedrukt: kan
• Voordat u op
het apparaat niet starten.
Als het apparaat is
aangesloten op een
muntenmachine, wordt het
kinderslot 5 minuten na het
starten van het programma
automatisch geactiveerd.
7.3 Permanent extra spoelen
Met deze optie kunt bij elke programma
automatisch een extra spoelbeurt
instellen.
• Voor het inschakelen/uitschakelen
van deze optie, drukt u tegelijkertijd op
en
tot het indicatielampje
aan/uit gaat.
8. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wasgoed in de machine
doen
1. Trek aan de hendel om de deur van
het apparaat te openen
2. Schud de items voor u ze in de
wasautomaat plaatst.
3. Doe de was in de trommel, één item
tegelijk.
Zorg ervoor dat u niet te veel was in de
trommel plaatst.
4. Sluit de vuldeur.
LET OP!
Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen
de deur blijft klemmen. Er kan
waterlekkage of beschadigd wasgoed
ontstaan.
16
www.electrolux.com
8.2 Installeren van de klep voor
vloeibaar wasmiddel
2. Doe het wasmiddel en de
wasverzachter in de compartimenten.
3. Sluit de wasmiddeldoseerlade
voorzichtig.
• Open de wasmiddellade.
• Installeer de klep voor vloeibaar
wasmiddel in het vak
.
8.3 Wasmiddel en toevoegingen
gebruiken
1. Meet het wasmiddel en wasverzachter
af.
8.4 Wasmiddeldoseerbakjes
LET OP!
Gebruik alleen wasmiddel voor wasmachines.
Volg altijd de instructies op de verpakking van de wasmiddelen.
Wasmiddelbakje voor voorwasfase.
Wasmiddelbakje voor wasfase.
Vakje voor vloeibare toevoegingen (textielversteviger, stijfsel).
Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.
8.5 Vloeibaar wasmiddel of
poeder
• Positie A voor poederwasmiddel
(fabrieksinstelling).
• Positie B voor vloeibaar wasmiddel.
NEDERLANDS
17
Wanneer u vloeibaar
wasmiddel gebruikt:
• Gebruik geen
gelatineachtige of dikke
vloeibare wasmiddelen.
• Gebruik niet meer
vloeibaar wasmiddel dan
het maximale niveau.
• Stel de voorwasfase niet
in.
• Stel de startuitstelfunctie
niet in.
A
1.
2.
B
3.
8.6 Het apparaat inschakelen
Druk op de toets
om het apparaat in te
schakelen. Er klinkt een toon (indien
geactiveerd).
8.7 Een programma instellen
1. Draai de programmaschakelaar om
het programma in te stellen:
• Het bijbehorende indicatielampje
gaat branden. Er klinkt een toon
(indien geactiveerd).
• Het indicatielampje van toets Start/
Pauze (Start/Pause) knippert.
4.
• De duur van het programma en de
indicatielampjes van de
programmafasen worden op het
display weergegeven.
2. Wijzig indien nodig de centrifugeertijd
en voeg beschikbare opties toe. Als u
een optie activeert, gaat het
indicatielampje van de ingestelde optie
branden.
Als u iets niet goed instelt,
toont het display de melding
.
18
www.electrolux.com
8.8 Een programma starten
Druk op de knop
.
• Het indicatielampje van de knop
stopt met knipperen en blijft
branden.
• Het indicatielampje van de actieve
fase begint te knipperen op de
display.
• Het programma start en de deur
wordt vergrendeld.
Na ongeveer 15 minuten na
de start van het programma:
• Het apparaat kan de
programmaduur
automatisch aanpassen
afhankelijk van de lading.
• De display toont de
nieuwe eindtijd.
8.9 Een programma starten met
een uitgestelde start
1. Druk herhaaldelijk op Startuitstel tot
op het display het gewenste
startuitstel verschijnt.
Het bijbehorende indicatielampje gaat
branden op het display
.
2. Druk op Start/Pauze (Start/Pause):
• De machine begint de tijd af te
tellen.
• Nadat het aftelproces voltooid is,
wordt het wasprogramma
automatisch gestart.
U kunt de instelling van het
startuitstel annuleren of
wijzigen voordat u op Start/
Pauze (Start/Pause) drukt. De
uitgestelde start annuleren:
• Druk op Start/Pauze
(Start/Pause) om het
apparaat op pauze te
zetten.
• Druk op Startuitstel tot
op het ' verschijnt.
• Druk weer op Start/
Pauze (Start/Pause)
om het programma
direct te starten.
8.10 De uitgestelde start
annuleren
De uitgestelde start annuleren:
1. Druk op Start/Pauze (Start/Pause) om
het apparaat op pauze te zetten.
Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op Startuitstel tot
het display staat.
3. Druk weer op Start/Pauze (Start/
Pause) om het programma direct te
starten.
8.11 Een programma
onderbreken en de opties
wijzigen
U kunt slechts enkele functies wijzigen
voordat ze gaan werken.
1. Druk op Start/Pauze (Start/Pause).
Het indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties.
3. Druk weer op Start/Pauze (Start/
Pause).
Het wasprogramma gaat verder.
Als het apparaat is
aangesloten op een
muntenmachine, kunt u een
programma maar tot 5
minuten nadat het
programma is gestart
onderbreken. Na deze tijd
wordt het kinderslot
automatisch geactiveerd.
8.12 Actief programma
annuleren
1. Druk een paar seconden op de toets
om het programma te annuleren
en om het apparaat uit te schakelen.
WAARSCHUWING!
Als er al water in het apparaat
is geladen, blijft de deur
gesloten.
2. Druk weer op dezelfde toets om het
apparaat in te schakelen. U kunt nu
een nieuw wasprogramma kiezen.
NEDERLANDS
Het apparaat voert het water
af voordat u een nieuw
programma start. Zorg er in
dit geval voor dat het
wasmiddel nog in het
doseerbakje zit, zo niet vul
het dan bij.
8.13 Aan het einde van het
programma.
Stopt het apparaat automatisch.
In het display gaat het symbool
Het lampje van toets
aan.
gaat uit.
De deur wordt ontgrendeld.
1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
3. Draai de waterkraan dicht.
4. Druk een paar seconden op de knop
19
8.14 AUTOMATISCHE
UITSCHAKELING-optie
De AUTOMATISCHE UITSCHAKELINGoptie schakelt het apparaat automatisch
uit om stroom te besparen als:
• Er een programma is geselecteerd,
maar na 5 minuten van de instelling
nog niet op de
toets is gedrukt.
Druk opnieuw op de toets
om het
apparaat in te schakelen.
• 5 minuten na afloop van het
wasprogramma
Druk opnieuw op de toets
om het
apparaat in te schakelen.
De tijd van het laatst ingestelde
programma wordt weergegeven op het
display.
Draai aan de programmaknop om een
nieuwe cyclus in te stellen.
om het apparaat uit te schakelen.
Laat de deur iets open staan om de
vorming van schimmel en onaangename
luchtjes te voorkomen.
9. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Voor u het wasgoed in de
trommel doet
• Verdeel het wasgoed in: wit, bont,
synthetisch, fijne was en wol.
• Volg de wasinstructies die u op de
waslabels van het wasgoed vindt.
• Was witte en bonte artikelen niet
samen.
• Sommige bonte weefsels kunnen
uitlopen als zij de eerste keer worden
gewassen. We raden daarom aan om
dit soort kleding de eerste keer dan
ook apart te wassen.
• Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen,
haakjes en drukknopen. Rol riemen op.
• Maak alle zakken leeg en vouw alle
artikelen open.
• Draai meerlagige stoffen, wollen en
kleding met geverfde opdrukken
binnenstebuiten.
• Verwijder ingedroogde vlekken met een
speciaal wasmiddel.
• Zwaar bevuilde was met vlekken moet
gewassen en voorbehandeld worden
voordat het in de trommel wordt
gedaan
• Wees voorzichtig met gordijnen.
Verwijder de haken of stop de
gordijnen in een waszak of
kussensloop.
• Was geen wasgoed zonder zomen of
met scheuren. Gebruik een waszakje
om kleine items te wassen (Bijv.
beugelbh's, riemen, panty's, etc.).
• Een zeer kleine lading kan problemen
veroorzaken bij de centrifugefase. Als
dit gebeurt, kunt u de artikelen
handmatig verdelen in de trommel en
de centrifugefase opnieuw starten.
20
www.electrolux.com
9.2 Hardnekkige vlekken
Voor sommige vlekken is water en
wasmiddel niet voldoende.
We raden u aan om deze vlekken te
behandelen voordat u deze artikelen in de
machine stopt.
Er zijn speciale vlekkenverwijderaars
verkrijgbaar. Gebruik een speciale
vlekkenverwijderaar die geschikt is voor
het type vlek en stof.
9.3 Wasmiddelen en
nabehandelingsmiddelen
• Gebruik alleen wasmiddelen en
nabehandelingsproducten die bedoeld
zijn voor gebruik in een wasautomaat:
– waspoeder voor alle soorten
weefsels,
– waspoeder voor delicate stoffen
(40 °C max) en wol,
– vloeibare wasmiddelen, bij
voorkeur voor wasprogramma's op
lage temperatuur (60 °C max.) voor
alle soorten weefsels, of speciaal
voor alleen wol.
• Vermeng geen verschillende soorten
wasmiddel met elkaar.
• Gebruik niet meer dan de benodigde
hoeveelheid wasmiddel om het milieu
te beschermen.
• Volg altijd de instructies die u vindt op
de verpakking van deze producten.
• Gebruik de juiste producten voor het
type en de kleur stof, de
programmatemperatuur en de mate
van vervuiling.
• Als uw machine geen
wasmiddeldoseerbakje heeft met
klepje, voeg dan het vloeibare
wasmiddel toe met een doseerbol
(meegeleverd bij het wasmiddel).
9.4 Milieutips
• Stel een programma in zonder de
voorwasfase om wasgoed dat normaal
vervuild is te wassen.
• Start een wasprogramma altijd met de
maximum toegestane hoeveelheid
wasgoed.
• Gebruik indien nodig een
vlekkenverwijderaar als u een
programma met een lage temperatuur
instelt.
• Controleer de waterhardheid van uw
plaatselijke systeem om de juiste
hoeveelheid wasmiddel te gebruiken.
Zie "Waterhardheid".
9.5 Waterhardheid
Als de waterhardheid in uw gebied hoog
of gemiddeld is, raden we u het gebruik
van waterverzachter voor wasautomaten
aan. In gebieden waar de waterhardheid
zacht is, is het gebruik van een
waterverzachter niet nodig.
Neem contact op met het plaatselijke
waterleidingbedrijf voor de waterhardheid
in uw gebied.
Gebruik de juiste hoeveelheid van de
waterverzachter. Volg altijd de instructies
die u vindt op de verpakking van het
product.
10. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
10.1 Buitenkant reinigen
Het apparaat alleen schoonmaken met
zeep en warm water. Maak alle
oppervlakken volledig droog.
LET OP!
Gebruik geen brandspiritus,
oplosmiddelen of chemische
producten.
10.2 Ontkalken
Als de waterhardheid in uw gebied hoog
of gemiddeld is, raden we u het gebruik
van waterontharder voor wasautomaten
aan.
Controleer de trommel regelmatig om kalk
en roestdeeltjes te voorkomen.
NEDERLANDS
Gebruik alleen speciale producten voor
wasmachines om roestdeeltjes te
verwijderen. Doe dit apart van het wassen
van wasgoed.
Controleer het deurrubber regelmatig en
verwijder voorwerpen uit de binnenkant.
10.5 De trommel reinigen
Volg altijd de instructies die u
vindt op de verpakking van
het product.
Controleer de trommel regelmatig om kalk
en roestdeeltjes te voorkomen. Gebruik
alleen speciale producten om roestdeeltjes
uit de trommel te verwijderen.
10.3 Onderhoudswasbeurt
Wij adviseren u:
Bij programma's met lage temperaturen is
het mogelijk dat er wat wasmiddel
achterblijft in de trommel. Voer regelmatig
een onderhoudswasbeurt uit. Ga als volgt
te werk:
1. Reinig de trommel met een speciaal
product voor roestvrij staal.
2. Start een kort programma voor katoen
op de maximale temperatuur met een
kleine hoeveelheid wasmiddel.
• Haal al het wasgoed uit de trommel.
• Kies het katoenprogramma met de
hoogste temperatuur met een kleine
hoeveelheid wasmiddel.
10.4 Deurrubber
10.6 Het afwasmiddeldoseerbakje reinigen
1.
2.
1
2
21
22
www.electrolux.com
3.
4.
10.7 De filters van de
toevoerslang en de klepfilters
reinigen
Reinig regelmatig de beide toevoerslangen
(voor heet en koud water) en beide
klepfilters.
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
NEDERLANDS
23
11. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
•
- Overdosering wasmiddel.
•
– Controleer eerst de elektrische
aansluiting.
– Geen communicatie met de
muntenmachine of de
muntenmachine werkt niet.
Controleer eerst de aansluiting
tussen de muntenmachine en het
apparaat en neem contact op met
de erkende servicedienst als het
probleem niet kan worden
opgelost.
– Geen communicatie met het
externe wasmiddeldoseerbakje.
Controleer eerst de aansluiting
tussen het wasmiddeldoseerbakje
en het apparaat en neem contact
op met de erkende servicedienst
als het probleem niet kan worden
opgelost.
11.1 Introductie
Het apparaat start niet of stopt niet tijdens
de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te
lossen (zie tabel). Neem indien dit niet lukt
contact op met de erkende servicedienst.
Bij sommige problemen werken de
geluidssignalen en toont de display
een alarmcode:
•
- Het apparaat wordt niet goed
gevuld met water.
•
- Het apparaat pompt geen
water weg.
•
- De deur is open of niet goed
gesloten. Controleer de deur!
•
- De stroomtoevoer is onstabiel.
Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
•
- Geen communicatie tussen de
elektronische elementen van het
apparaat. Schakel uit en terug aan.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit
voordat u controles uitvoert.
11.2 Mogelijke storingen
Storing
Mogelijke oplossing
Het programma start
niet.
• Verzeker u ervan dat de netstekker is aangesloten op het
stopcontact.
• Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
• Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
• Zorg dat de knop Start/Pauze is ingedrukt.
• Schakel het kinderslot uit.
24
www.electrolux.com
Storing
Mogelijke oplossing
Het apparaat wordt niet
goed met water gevuld.
• Controleer of de waterkraan is geopend.
• Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo
nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
• Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is.
• Verzeker u ervan dat de filters van de inlaatslangen en de
filters van de ventielen niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk
'Onderhoud en reiniging'.
• Verzeker u ervan dat de inlaatslangen geen knikken of
bochten hebben.
• Verzeker u ervan dat de aansluitingen van de waterinlaatslangen in orde zijn.
De centrifugeerfase
werkt niet of de wascyclus duurt langer dan
normaal.
• Dit probleem kan veroorzaakt zijn door evenwichtsproblemen.
Er is water op de vloer.
• Verzeker u ervan dat de koppelingen van de waterslangen
goed afgedicht zijn en dat er geen waterlekkage is.
• Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel in de juiste hoeveelheid gebruikt.
U kunt de klep van de
machine niet openen.
• Controleer of het wasprogramma is voltooid.
• Verzeker u ervan dat er elektrische stroom op de machine
staat.
• Dit probleem kan veroorzaakt zijn door een storing in de
machine, Neem contact op met een erkend servicecentrum. Als u de klep moet openen: lees de informatie onder
'Klep openen in noodgeval'
Het apparaat maakt een • Zorg ervoor dat de machine goed waterpas staat. Zie onabnormaal geluid.
der 'Installatie'.
• Verzeker u ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Zie onder 'Installatie'.
• Leg meer wasgoed in de trommel. De belading kan te gering zijn.
De cyclus is korter dan
de weergegeven tijd.
• Het apparaat berekent een nieuwe tijd aan de hand van
de wasgoedlading. Zie het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.
De cyclus is langer dan
de weergegeven tijd.
• Een wasgoedlading die niet in balans is verlengt de duur.
Dit is normaal gedrag van het apparaat.
De wasresultaten laten
te wensen over.
• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel.
• Gebruik speciale producten voor het verwijderen van
hardnekkige vlekken voordat u het wasgoed wast.
• Verzeker u ervan dat u de juiste temperatuur gekozen
heeft.
• Verminder de wasgoedbelading.
De trommelverlichting
gaat niet branden.
• Zorg dat u het apparaat inschakelt. Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
NEDERLANDS
25
Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van
onderbreking.
Als het probleem zich nogmaals voordoet: neem contact op met een erkend servicecentrum.
Als het display andere alarmcodes toont. Schakel de machine uit en zet hem weer aan. Als het
probleem zich blijft voordoen: neem contact op met een erkend servicecentrum.
12. NOODDEUROPENING
In het geval van een stroomstoring of
apparaatstoring blijft de deur van het
apparaat vergrendeld. Het wasprogramma
gaat verder als er weer stroom is. Als de
deur door een storing vergrendeld blijft, is
het mogelijk om de deur te openen met
een noodontgrendeling.
Voor het openen van de deur:
LET OP!
Zorg ervoor dat de
watertemperatuur en het
wasgoed niet heet zijn.
Wacht indien nodig tot de
watertemperatuur en het
wasgoed zijn afgekoeld.
Ga als volgt te werk om de deur te
openen:
1. Druk op de knop
om het apparaat
uit te schakelen.
2. Haal de netstekker uit het
stopcontact.
3. Open de klep van de filter.
4. Trek de noodvergrendelingstrekker
eenmaal naar beneden. Trek die
nogmaals naar beneden, houd hem
gespannen en open in de tussentijd
de deur van het apparaat.
LET OP!
Zorg ervoor dat de
trommel niet draait. Wacht
indien nodig tot de
trommel stopt met
draaien.
Zorg ervoor dat het
waterpeil in de trommel
niet te hoog is. Voer indien
nodig een
noodafvoerprocedure uit
(zie "Water afvoeren in een
noodgeval" in het
hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging").
5. Haal het wasgoed uit de trommel en
sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.
13. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte / totale diepte
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639
mm
Elektrische aansluiting
Spanning (Voltage)
Totaal vermogen
Zekering
Frequentie
230 V
2200 W
10 A
60 Hz
26
www.electrolux.com
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen
vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen
waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt
IPX4
Watertoevoerdruk
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimum
Maximum
Geluidsemissie drukniveau volgens EN ISO
11204/11203
< 70 dB
Watertoevoer 1)
Koud water
Warm water 2)
Maximale belasting
Katoen (Cotton)
8 kg
Centrifugeersnelheid
Maximum
1351 tpm
1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4'' -schroefdraad.
2) Verzeker u ervan dat de temperatuur van de aangesloten warmwaterleiding niet hoger is
dan .
Het apparaat werkt ook door de leiding voor alleen koud water aan te sluiten.
14. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
apparaten gemarkeerd met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
*
NEDERLANDS
27
132900953-A-322019
(OHFWUROX[3URIHVVLRQDO6S$
9LDOH7UHYLVR3RUGHQRQH
,WDO\
ZZZHOHFWUROX[FRPP\352
6KDUHPRUHRIRXUWKLQNLQJDW
ZZZHOHFWUROX[FRP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement