Electrolux EW9F8661E8 Användarmanual

Electrolux EW9F8661E8 Användarmanual
EW9F8661E8
SV
Tvättmaskin
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................5
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................10
5. VATTENAVHÄRDARE (COLOURCARE)........................................................ 11
6. KONTROLLPANELEN......................................................................................15
7.
WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN..........................................................17
8. VRED OCH KNAPPAR.....................................................................................20
9. PROGRAM....................................................................................................... 23
10. INSTÄLLNINGAR........................................................................................... 29
11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..................................................................... 30
12. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................. 30
13. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 34
14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 35
15. FELSÖKNING.................................................................................................40
16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN............................................................................45
17. TEKNISKA DATA........................................................................................... 46
18. TILLBEHÖR....................................................................................................47
19. SNABBGUIDE................................................................................................49
20. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL
1369/2017.............................................................................................................50
electrolux.com/app
GET IT ON
SVENSKA
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar
sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i
vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, service- och
reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på märkplåten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
produkten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.',
– områden för gemensam användning i tvättstugor i
flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 9
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten
från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar
(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av
en matta eller annat som ligger på golvet.
Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med
de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med
SVENSKA
•
•
•
•
•
andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av
auktoriserat servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara
milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
Installationen måste
överensstämma med
gällande nationella
bestämmelser.
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort allt förpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive
gummibussning och plastbricka.
Förvara transportbultarna på ett
säkert ställe. Om produkten ska flyttas
i framtiden måste de sättas dit igen för
att låsa trumman för att förhindra
skador på produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C eller där den utsätts
för väder och vind.
Golvytan, på vilken produkten ska
installeras, måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Använd ett vattenpass för att
kontrollera att produkten står helt
vågrätt när den står på platsen där
den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den
gör det.
Installera inte produkten direkt över
en golvbrunn.
Spruta inte vatten på apparaten och
utsätt den inte för mycket fuktighet.
Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
Placera inte en stängd behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
Produkten måste jordas.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Anslutning av vatten
•
•
•
•
•
•
•
Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
Använd inte en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort. Kontakta
det auktoriserade servicecentret för
byte av tilloppsslang.
När du packar upp produkten kan det
finnas vatten kvar i tömningsslangen.
Detta beror på vattentesterna som
utförts på produkten på fabriken.
Du kan förlänga tömningsslangen till
högst 400 cm. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter för den
andra tömningsslangen och
förlängningen.
Kontrollera att kranen är åtkomlig
efter installationen.
2.4 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
•
•
•
•
•
Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Tvätta inga tyger som är starkt
nedsmutsade med olja, fett eller
andra feta ämnen. Det kan skada
gummidelarna i tvättmaskinen.
Förtvätta sådana tyger för hand innan
du stoppar in dem i tvättmaskinen.
Ta inte på luckglaset när ett program
är igång. Glaset kan bli hett.
Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.
2.5 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten. Använd endast
originaldelar.
Observera att självreparation eller
icke-professionell reparation kan få
säkerhetsmässiga konsekvenser och
kan upphäva garantin.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment).
SVENSKA
7
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Uppackning
1. Avlägsna den utvändiga filmen.
Använd en kniv vid behov.
5. Ta bort frigolitskyddet från
undersidan. Sätt tillbaka maskinen i
upprätt läge.
2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.
1
2
6. Ta loss strömkabeln och
tömningsslangen ur slanghållarna.
3. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur
trumman.
4. Lägg en av frigolitdelarna på golvet
under produkten. Lägg maskinen
försiktigt ner på ena sidan.
Det kan finnas vatten i
tömningsslangen. Det
beror på att
tvättmaskinen har testats
i fabriken.
7. Ta bort de tre transportbultarna och
dra ut distanserna.
8
www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET!
Se till att det inte finns några
skador på slangen eller
några läckor från
kopplingarna. Använd inte
en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort.
Kontakta kundtjänst för byte
av tilloppsslangen.
8. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen
med användarmanualen, i hålen.
1. Anslut tilloppslangen på baksidan av
produkten.
45º
20º
Vi rekommenderar att du
sparar förpackningen och
transportbultarna om du vid
ett senare tillfälle ska flytta
produkten.
3.2 Information angående
installation
Placering och avvägning
Justera produkten så att den står stadigt
för att undvika vibrationer, oljud och
rörelse när den är igång.
1. Installera produkten på ett plant och
hårt golv. Produkten måste vara i våg
och stå stabilt. Se till att maskinen inte
vidrör väggar eller andra enheter och att
luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att
justera nivån. Alla fötter måste stå
ordentligt på golvet.
VARNING!
Justera inte nivån genom att
sätta kartong, trä eller
motsvarande material under
produktens fötter.
Tilloppsslang
2. Sätt den på vänster eller höger sida
beroende på var vattenkranen sitter.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är i
vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ
in den i rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till
en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.
Tömning av vattnet
Tömningsslangen ska sitta på en höjd
som inte är lägre än 60 cm och inte
högre än 100 cm.
Du kan förlänga
tömningsslangen till högst
400 cm. Kontakta
auktoriserat servicecenter
för den andra
tömningsslangen och
förlängningen.
Det går att ansluta tömningsslangen på
två sätt:
1. Gör en U-form med tömningsslangen
och dra den runt plastböjen.
SVENSKA
9
2. På kanten av ett handfat - Fäst
plastböjen i vattenkranen eller på
väggen.
Änden på tömningsslangen
måste alltid vara ventilerad,
dvs. avloppsrörets
innerdiameter (minst 38 mm
- minst 1,5 tum) måste vara
större än tömningsslangens
ytterdiameter.
5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt
den med en klämma. Se bilden.
Se till att plastböjen inte går
att flytta när maskiner
tömmer ut vattnet och att
avloppsslangens ände inte
är nersänkt i vattnet. Då kan
smutsigt vatten rinna tillbaka
in i produkten.
3. Om avloppsslangens ände ser ut så
här (se bilden) kan du trycka in den
direkt i stigröret.
Kontrollera att tömningsslangen gör en
loop för att förhindra att partiklar går in i
produkten från diskhon.
1
ø16
2
W011
4. Till ett stigrör med ventilationshål - För
in tömningsslangen direkt i avloppsröret.
Se bilden.
Anslut tömningsslangen till
avloppsmuffen och dra åt den med en
klämma. Kontrollera att tömningsslangen
gör en loop för att förhindra att partiklar
går in i produkten från diskhon.
10
www.electrolux.com
6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt
avloppsrör i rummets vägg och dra åt
den med en klämma.
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Produktöversikt
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bänkskiva
Tvättmedelsfack och saltfack
Kontrollpanel
Luckhandtag
Typskylt
Filter till tömningspump
Fötter för att få maskinen i nivå
Tömningsslang
Tilloppsslangens anslutning
Nätkabel
Transportbultar
Slangstöd
4.2 Tvättmedelsdispenser och
saltfack
Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsprodukternas
förpackning. Vi
rekommenderar ändå att
aldrig överskrida den
maximala nivån som finns
angivet på varje fack (
).
SVENSKA
Salt
Max
▼
▼
Fack för flytande tillsatser
(sköljmedel, stärkelse).
Saltfack.
Läs "Water Softenerteknologi
(ColourCare)".
Sa
lt
M
ax
▼
ax
M
11
Maximal nivå för tvättmedel/
tillsatser.
Salt
Tvättmedelsfack för tvättfas:
pulvertvättmedel, fläckborttagning.
Om du använder
flytande tvättmedel,
se till att
specialbehållaren för
flytande tvättmedel
har satts in. Se "Fylla
på tvättmedel och
tillsatser" i kapitlet
"Daglig användning".
Om förtvätt väljs, placera
tvättmedlet/tillsatsen i en
doseringsboll inuti trumman.
Efter ett tvättprogram ska
eventuella tvättmedelsrester
tas bort från
tvättmedelsfacket.
5. VATTENAVHÄRDARE (COLOURCARE)
5.1 Inledning
Vattnet innehåller hårda mineraler. Ju
mer mineraler vattnet innehåller, desto
hårdare är vattnet.
Hårt vatten kan minska tvättmedlets
effektivitet, minska mjukheten i plagget
och göra så att plagget krymper och
färgerna bleks.
Denna maskin är utrustad med en
vattenavhärdare för att kunna ge rätt
grad av avhärdning och bevara tygets
styrka, färg och garantera ett bra
tvättresultat vid låg temperatur.
Vattenavhärdaren ska ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor. En
korrekt inställning gör det möjligt att
uppnå bästa tvättresultat och bästa
möjliga skydd för plagget.
För att ställa in vattenavhärdaren korrekt,
se "Hur man ställer in vattnets
hårdhetsnivå".
5.2 Inställning av vattnets
hårdhetsnivå
På maskinen kan du välja mellan 7
nivåer som motsvarar 7 olika nivåer av
vattnets hårdhet.
Beroende på vilket land du befinner dig i
uttrycks vattnets hårdhet i motsvarande
skalor: t.ex. franska grader (°f), tyska
grader (°d), engelska grader (°e) och
mmol/l och ppm.
Vid behov kan det lokala vattenverket
kontaktas för att få information om
vattnets hårdhet där du bor.
Se tabellen "Vattnets hårdhetsnivå"
vilken nivå som är korrekt.
Inställning av vattnets hårdhetsnivå:
1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i
några sekunder för att aktivera
produkten.
2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens
internkontroll.
12
www.electrolux.com
(nivåerna -6- och -7-), föreslår vi att du
ställer in vattenavhärdaren även under
sköljningsfasen för att bevara tygets
mjukhet.
3. Håll in Extra Rinse- och Soft Plusknapparna samtidigt i några
sekunder tills displayen visar
standardnivå -4- och
till höger
När du har kommit in i inställningen för
vattenavhärdaren genom att trycka på
knapparna Extra Rinse och Soft Plus:
om displayen och
till vänster.
Det betyder att vattenavhärdaren
endast är aktiv under tvättning.
1. Tryck på Extra Rinse-knappen en
gång. Indikatorlamporna
och
tänds till vänster på displayen.
Den här inställningen
ökar saltförbrukningen.
2. Efter några sekunder återgår
displayen till
programinformationskärmen.
Hur man avaktiverar
vattenavhärdaren
4. Tryck upprepade gånger på Soft
Plus-knappen tills önskad nivå visas
( från -1- till -7-).
När du har kommit in i inställningen för
vattenavhärdaren genom att trycka på
knapparna Extra Rinse och Soft Plus:
1. Tryck på Soft Plus-knappen tills
vattenavhärdaren utesluts helt.
Indikatorn för nivåerna försvinner och
displayen visar bara
.
5. Efter några sekunder återgår
displayen till
programinformationskärmen.
Hur man ställer in
vattenavhärdaren även under
sköljningsfasen
2. Efter några sekunder återgår
displayen till
programinformationskärmen.
Fabriksinställningen gör det möjligt att
mjukgöra vattnet bara under tvättfasen.
Denna inställning är tillfredsställande för
de flesta. Men om vattnet är sarskilt hårt
Vattnets hårdhetsnivåer
Nivåer
Nivåer
som mar‐
keras på
testa‐
ren1)
1
C01
Vattenhårdhet
°f
(Franska
värden)
≤5
°d
(Tyska
värden)
≤3
°e
(Engel‐
ska vär‐
den)
≤4
mmol/l
≤0.5
ppm
≤ 50
SVENSKA
Vattenhårdhet
Nivåer
Nivåer
som mar‐
keras på
testa‐
ren1)
2
C02
6 - 13
4-7
5-9
0.6 - 1.3
60 - 130
3
C03
14 - 21
8 - 11
10 -15
1.4 - 2.1
140 - 210
42)
C04
22 - 29
12 - 16
16 - 20
2.2 - 2.9
220 - 290
5
C05
30 - 37
17 - 20
21 - 26
3.0 - 3.7
300 - 370
6
C06
38 - 45
21 -25
27 - 32
3.8 - 4.5
380 - 450
7
C07
≥46
≥26
≥33
≥4.6
≥460
°f
(Franska
värden)
°e
(Engel‐
ska vär‐
den)
°d
(Tyska
värden)
mmol/l
ppm
1) Om den levereras med produkten.
2) Fabriksinställning, är tillfredsställande för de flesta.
5.3 Hälla i salt
Vattenavhärdningsfunktionen fungerar
genom särskilda hartser som
förekommer i maskinen.
Max
▼
▼
ax
M
M
ax
▼
För att återskapa hartserna och göra
dem redo att mjukgöra vattnet ska du
Salt
hälla i ett specialsalt i facket
:
1. Öppna tvättmedelsfacket.
3. Häll i specialsaltet.
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
Max
▼
SALT
▼
ax
M
ax
▼
M
Salt
2. Öppna facket
.
4. Stäng saltfacket och
tvättmedelsfacket.
Kontrollera regelbundet om
det finns tillräckligt med salt.
Salt
Facket
kan innehålla ca 600 gr salt
som räcker i ca två månader om
13
14
www.electrolux.com
standardinställningen av vattnets
hårdhetsnivå (4) har ställts in och
vattenavhärdaren har aktiverats endast
under tvättfasen. En annan
vattenhårdhetsnivå eller annan
inställning kan öka eller minska
saltförbrukningen. Se "Hur man ställer in
vattenhårdhetsnivån" och "Hur man
ställer in vattenavhärdaren även under
sköljningsfasen".
Displayen visar indikatorn
när facket
Salt
behöver påfyllning av salt, även om
det finns lite salt kvar.
VARNING!
Salt
Häll i salt endast i facket
.
VARNING!
Salt
Facket
får endast
innehålla salt. Om
tvättmedel/tillsatser av
misstag hälls i det här
facket, se avsnittet "Ta bort
tvättmedel eller andra
tillsatser från saltfacket" i
kapitlet "Felsökning".
Använd endast specialsalt
för diskmaskiner och/eller
tvättmaskiner. Andra typer
av salter är mindre effektiva
och kan under en längre tids
användning skada
vattenavhärdningsteknologin
permanent. Använd inte
finkornigt salt!
Maskinen fungerar normalt
även utan salt, men utan sin
fulla potential. Om man
använder maskinen utan salt
under en längre tid och salt
slutligen fylls på, återställs
vattenavhärdningsfunktionen
helt efter några längre
tvättprogram.
5.4 Återställning av vattnets
hårdhet
Efter några program kan maskinens
vattenhårdhet behöva återställas.
Regenereringsprocessen säkerställs
automatiskt när man kör program som
Vit-/Kulör, bomull och Syntet ofta.
Regenereringsprocessen säkerställs
automatiskt när man kör program som
Vit-/Kulör, bomull och Syntet ofta.
Andra program kan utföra
regenereringsprocessen automatiskt när
inställningar och förhållanden tillåter det.
Om du vanligtvis kör mycket
korta program kanske inte
regenereringsprocessen
inträffar: Detta märker du om
något salt inte har använts,
eftersom det bara används
under
återställningsprocessen.
För att säkerställa att
regenereringsprocessen
utförs, kör ett Vit-/Kulör,
bomull- eller ett Syntetprogram en gång i veckan
eller åtminstone varannan
vecka.
SVENSKA
15
6. KONTROLLPANELEN
6.1 Specialfunktioner
Din nya tvättmaskin uppfyller alla
moderna krav för en effektiv behandling
av din tvätt med låg vatten-, energi- och
tvättmedelsförbrukning samtidigt som
kläderna hanteras varsamt.
•
•
•
•
•
Med Wi-Fi-anslutning och Remote
Start kan du starta ett program,
interagera med din tvättmaskin och
kontrollera tvättprogrammets status i
fjärrkontrollen.
FreshScent-systemet ger, tack vare
de nya ångprogrammen Kashmir och
Fräsch Doft, den perfekta lösningen
för uppfräschning av de mest ömtåliga
plaggen utan att behöva tvätta dem.
Använd den delikata doften som
utvecklats exklusivt av ELECTROLUX
för att få en trevlig känsla av
"nytvättat" och för att avlägsna lukt
och skynklor.
ColourCare-tekniken är som en
vattenavhärdare och tar bort hårda
mineraler från inloppsvattnet och gör
vattnet "mjukare" för tvättningen.
Detta förhindrar att tygerna blir hårda,
att de krymper och att färgerna
bleknar - tvätt efter tvätt.
UltraCare-tekniken har utvecklats för
att skydda tygernas fibrer tack vare
•
•
olika förblandningsfaser som först
löser upp tvättmedlet och sedan
sköljmedlet i vattnet innan det
kommer i kontakt med tvätten. Detta
innebär att varje fiber blir
omhändertagen.
Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att
fräscha upp dina kläder. De
varsamma ångprogrammen avlägsnar
lukter och gör tygerna mindre
skrynkliga för att minska behovet av
strykning.
PlusSteam-funktionen avslutar varje
cykel med varsam ånga som luckrar
upp fibrerna och gör tyget mindre
skrynkligt. Strykningen blir enklare!
Tack vare Soft Plus-alternativet
sprids sköljmedlet jämt över tvätten
och tränger djupt in i fibrerna, vilket
ger en perfekt mjukhet.
SensiCare System känner av
tvättmängden och fastställer tvättiden
på 30 sekunder. Tvättprogrammet är
anpassat efter tvättmängden och typ
av material utan att för den skull
förbruka mer tid, energi eller vatten än
nödvändigt.
6.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
MixCare 49min
Rapid 20min
2
3
4
5
Denim
Cashmere
FreshScent
Rinse
7
Cottons
Cottons Eco
Time
Manager
Temp.
Outdoor
6
Synthetics
Delicates
Delay Start
Spin
Wool
Down Jackets
Prewash
Spin/Drain
14
Stains
13 12
Extra Rinse
11
Soft Plus
10
Plus Steam
Silent
9
8
16
www.electrolux.com
1
2
3
4
5
6
7
Programväljare
Centrif. touch-knapp
Temp. touch-knapp
Display
Fördröjd start touch-knapp
Time Manager touch-knapp
9
10
11
12
13
14
PlusSteam touch-knapp
Soft Plus touch-knapp
Extra Sköljning touch-knapp
Fläckar touch-knapp
Förtvätt touch-knapp
På/Av (On/Off) tryckknapp
Start/Paus
touch-knapp
8 Tyst touch-knapp
6.3 Display
MIX
Temperaturområdet:
Temperaturindikator.
Indikatorlampa för kallt vatten.
Indikatorlampa för barnlås.
Indikatorlampa för WiFi-anslutning.
Indikatorlampa för Fjärrstart.
Indikatorlampa för lucklås.
Indikatorlampa för Fördröjd Start.
Den digitala indikatorn kan visa:
• Programlängd (t.ex.
).
•
Fördröjd tid (t.ex.
•
Programslut (
•
Varningskod (t.ex.
•
Felindikator (
).
).
).
).
Time Manager-indikatorlampa.
MIX
UltraCare-indikatorlampa.
SVENSKA
17
Ångfasindikator.
Indikator för antiskrynkelskyddsfas.
Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att
köra trumrengöring.
Centrifugeringsområdet:
Indikatorlampa för centrifugeringshastighet
Indikator för ingen centrifugering. Centrifugeringen är
avstängd.
Tyst-indikatorlampa.
Indikator för Sköljstopp.
Salt
Indikatorlampa för saltpåfyllning. Facket för
behöver påfyll‐
ning av salt: facket är tomt eller det finns inte tillräckligt med
salt.
Indikatorn för Lägg i mer tvätt lyser i början av tvättfasen, när
det fortfarande är möjligt att pausa maskinen och lägga i mer
tvätt.
Indikatorn för maximal tvättvikt (se avsnittet "SensiCare Sy‐
stem tvättmängdsdetektion").
Den blinkar när tvättmängden överstiger den maximalt
angivna tvättmängden för valt program.
6.4 Flerspråkiga etiketter
Fästbara etiketter på olika språk
levereras med maskinen.
Puuvilla
UltraWash
Denim
Önskad etikett kan fästas bredvid
programvredet.
7.
Puuvilla
Synteettiset
Outdoor
Hienopesu
Villa
Pika 14 min.
Silkki
Koneen puhdistus
Huuhtelu
us
Tyhjennys/Linko
Anti-Allergy
WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN
Det här kapitlet beskriver hur man
ansluter smart-produkten till WiFinätverket och hur man länkar det till en
mobil enhet.
Med denna funktion kan du få
meddelanden och kontrollera och
övervaka maskinen från din mobila
enhet.
Anslut din maskin för att få full tillgång till
funktioner och service som kan behövas:
•
•
Trådlöst nätverk hemma med
aktiverad internetanslutning.
Mobil enhet ansluten till trådlöst
nätverk.
Frekvens
2,412 - 2,472 GHz
för den europeiska
marknaden
18
www.electrolux.com
Protokoll
IEEE 802.11b/g/n
två radioströmmar
Max. effekt
<20 dBm
7.1 Installerar och konfigurerar
"My Electrolux"
När maskinen ansluts till applikationen
ska du stå nära med sin Smart-enhet.
Se till att din Smart-enhet är ansluten till
det trådlösa nätverket.
1. Gå till App Store på din smart-enhet.
2. Ladda ner och installera appen "My
Electrolux".
3. Se till att du har startat en WiFianslutning på maskinen. Om inte, läs
nästa avsnitt "Konfigurera maskinens
trådlösa anslutning".
4. Starta applikationen. Välj land och
språk och logga in med e-postadress
och lösenord. Om du inte har något
konto, skapa ett nytt med
instruktionerna i "My Electrolux".
5. Följ instruktionerna på appen för
registrering och konfiguration av
produkten.
7.2 Konfigurera tvättmaskinens
trådlösa anslutning
1. Tryck på På/Av (On/Off) -knappen i
några sekunder för att aktivera
produkten. Vänta i 10 sekunder innan
du fortsätter med den trådlösa
konfigurationen.
2. Välj ett program genom att vrida på
programvredet.
3. Tryck på och håll inne Time
Manager- och Delay Start-knapparna
samtidigt i några sekunder tills ett
"klick" hörs. Släpp knapparna.
visas på displayen i 5 sekunder och
indikatorn
börjar blinka.
Den trådlösa modulen startar upp.
Se till att din App är redo för
anslutning.
4. Efter ca 45 sekunder visas
(Tillgängligheten) på displayen.
Tillgängligheten är öppen i 3 minuter.
Så länge produkten är
aktiverad kommer den att
försöka ansluta med de
sparade
inloggningsuppgifterna tills
WiFi-anslutningen
avaktiveras eller återställer
inloggningsuppgifterna.
5. Konfigurera "My Electrolux"-appen
på din smartenhet och följ
instruktionerna för att ansluta
enheten till ditt Wi-Fi-nätverk.
6. Om anslutningen är konfigurerad när
programinformationskärmen kommer
tillbaka, visas indikatorlampan
på
displayen.
SVENSKA
Varje gång du slår på
maskinen tar det 45
sekunder att ansluta
automatiskt till nätverket.
slutar
När indikatorn
blinka är anslutningen klar.
För att stänga av den trådlösa
anslutningen, tryck på och håll inne
Time Manager- och Delay Startknapparna samtidigt i några sekunder
tills den första ljudsignalen hörs:
visas på displayen i 5 sekunder.
Om du stänger av maskinen
och därefter slår på den
stängs den trådlösa
anslutningen av automatiskt.
För att ta bort uppgifterna om det
trådlösa nätverket, tryck på och håll
inne Time Manager- och Delay Startknapparna samtidigt i 10 sekunder tills
den andra ljudsignalen hörs:
på displayen.
7.3
visas
2. Tryck på Start/Paus
-knappen för
att aktivera Fjärrstart innan indikatorn
slutar blinka.
Indikatorlamporna och
visas på
programöversiktsskärmen och luckan är
låst. Nu går det att starta programmet
med fjärrkontrollen.
När du trycker på Start/Paus
-knappen efter att
indikatorlampan har slutat
blinka, är inte Fjärrstart
aktiverad, men det valda
programmet startar.
För att ta bort Fjärrstart, tryck på Delay
Start
-knappen och bekräfta genom att
trycka på Start/Paus
-knappen.
För att återställa position
avaktiveras Fjärrstart.
7.4 OTA-uppdatering
Appen kan föreslå en uppdatering för
nedladdning av nya funktioner.
Fjärrstart
Med Fjärrstart kan du starta ett program
med fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollen aktiveras
automatiskt när du trycker
på Start/Paus
-knappen
för att starta programmet,
men det går också att starta
ett tvättprogram med
fjärrkontrollen.
När Appen är installerad och den
trådlösa anslutningen klar kan du också
aktivera Fjärrstart:
1. Tryck på Delay Start
19
-knappen så
visas
-indikatorlampa på
displayen i några sekunder.
Uppdateringen accepteras endast via
Appen.
Om ett program körs meddelar Appen att
uppdateringen börjar vid slutet av
programmet.
Under uppdateringen visar produkten
i displayen.
Produkten kan användas igen i slutet av
uppdateringen, utan något meddelande
om en lyckad uppdatering.
Om ett fel uppstår visar produkten
i displayen: tryck bara på vilken knapp
som helst eller vrid på vredet för att
återgå till normal användning.
20
www.electrolux.com
8. VRED OCH KNAPPAR
8.1 Inledning
Alternativen/funktionerna går
inte att välja med alla
tvättprogram. Kontrollera
kompatibiliteten mellan
funktionerna och
tvättprogrammen i
"Programöversikt". En
funktion kan utesluta en
annan, i det här fallet låter
inte maskinen dig ställa in
inkompatibla alternativ/
funktioner.
•
Ingen centrifugering
.
Ställ in den här funktionen för att
inaktivera alla centrifugeringsfaser. På
displayen visas indikatorn
.
Maskinen utför endast tömningsfasen
för valt tvättprogram. Ställ in
funktionen för mycket ömtåliga plagg.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram
•
8.2 På/Av (On/Off)
Tryck på den här knappen i några
sekunder för att aktivera eller avaktivera
produkten. Två olika ljud hörs när man
slår på eller stänger av maskinen.
För mer information, se Standby-avsnittet
i kapitlet Daglig användning.
Om du trycker på Start/Paus
knappen utför maskinen
centrifugeringsfasen och tömmer ut
vattnet.
8.3 Temp.
Maskinen tömmer ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.
När du väljer ett tvättprogram föreslår
maskinen automatiskt den förinställda
temperaturen för programmet.
-indikatorerna,
När displayen visar
värmer inte produkten upp vattnet.
8.4 Centrif.
När du ställer in ett program ställer
maskinen automatiskt in maximal
centrifugeringshastiget, förutom för
programmet Denim. Med den här
funktionen kan du sänka den förinställda
centrifugeringshastigheten.
Tryck upprepade gånger på den här
knappen för att:
• Minska centrifugeringshastigheten.
Displayen visar endast tillgängliga
Aktivera funktionen Sköljstopp
.
Den sista centrifugeringen utförs ej.
Maskinen tömmer inte det sista
sköljvattnet för att tvätten inte ska
skrynklas. Tvättprogrammet stannar
med vatten i trumman.
fortsätter att vara
Indikatorn för
tänd. Luckan är låst och trumman
snurrar med jämna mellanrum för att
tvätten ska bli mindre skrynklig. Du
måste tömma ut vattnet för att kunna
låsa upp luckan.
Eftersom Standby-funktionen automatiskt
stänger av maskinen efter några minuter
för att minska energiförbrukningen kan
du behöva slå på den igen.
Tryck på denna knapp upprepade
gånger tills önskad temperatur visas på
displayen.
centrifugeringshastigheter för inställt
program.
Ytterligare centrifugeringsalternativ
8.5 Förtvätt
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
•
Använd den här funktionen för att
lägga till en förtvätt i 30 °C före
tvättfasen.
Det här alternativet rekommenderas
för hårt smutsad tvätt, särskilt om den
innehåller sand, damm, lera och
andra fasta partiklar.
Funktionen kan lägga till tid
till programlängden.
SVENSKA
8.6 Fläckar
8.9 PlusSteam
Tryck på den här funktionen för att lägga
till fläckfunktionen till ett program.
Funktionen lägger till en ångfas följt av
en kort skrynkelskyddsfas i slutet av
tvättprogrammet.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
Används för tvätt med mycket svåra
fläckar.
Häll fläckborttagningsmedel i facket
när du ställer in den här funktionen.
Fläckborttagningsmedlet förblandas och
upphettas med tvättmedlet för att
förbättra effektiviteten.
Funktionen lägger till tid till
programlängden.
Denna funktion är inte
tillgänglig vid temperaturer
under 40 °C.
8.7 Permanent Extra Sköljning
Denna funktion lägger till några
sköljningar enligt valt tvättprogram.
Använd den här funktionen om du har
allergi mot tvättmedelsrester eller extra
känslig hud.
Funktionen lägger till tid till
programlängden.
Motsvarande indikator ovanför
touchknappen tänds och är tänd under
nästa program tills detta alternativ är
avaktiverat.
8.8 Permanent Soft Plus
Ställ in det här alternativet för att
optimera sköljmedelsdistributionen och
därmed få mjukare tvätt.
Rekommenderas när du använder
sköljmedel.
Funktionen lägger till tid till
programlängden.
Motsvarande indikator ovanför
touchknappen tänds och är tänd under
nästa program tills detta alternativ är
avaktiverat.
21
Ångfasen minskar skrynklor och gör
strykningen enklare.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
Indikatorlampan
under ångfasen.
lyser med fast sken
Funktionen kan lägga till tid
till programlängden.
När programmet är klart visar displayen
, indikatorlampan
släcks och
indikatorlampan
lyser med fast sken.
Trumman rör sig mjukt i cirka 30 minuter
för utnyttja ångan. Genom att trycka på
någon knapp avslutas
skrynkelskyddsrörelsen och luckan låses
upp.
En mindre tvättmängd ger
bättre förutsättningar för ett
bra resultat.
8.10 Tyst
Tryck på den här knappen för att
aktivera/avaktivera Tyst-funktionen.
De mellanliggande och slutliga
centrifugeringsfaserna utesluts och
programmet avslutas med vatten i
trumman. Detta gör att tvätten blir mindre
skrynklig.
På displayen visas indikatorn
. Luckan
förblir låst. Trumman snurrar runt då och
då för att minska uppkomsten av
skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för
att kunna låsa upp luckan.
Eftersom programmet är väldigt tyst kan
man tvätta under natten när elpriserna är
lite billigare. I vissa program utförs
sköljningarna med mer vatten.
Om du trycker på Start/Paus
knappen utförs endast tömningsfasen.
Maskinen tömmer ut vattnet
automatiskt efter cirka 18
timmar.
www.electrolux.com
8.11 Fördröjd start
Syntet
indikator
Bomull Eco
Med det här alternativet kan du fördröja
programstarten till en bättre lämpad
tidpunkt.
Vit-/Kulör, bomull
22
■
■
■
8.12 Time Manager
■
■
■
Med detta alternativ kan du minska
programmets varaktighet beroende på
mängden tvätt och graden av
nedsmutsning.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tryck upprepade gånger på knappen för
att ställa in önskad fördröjning. Tiden
ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.
Displayen visar tillhörande indikator
och vald fördröjd tid. När du har tryckt på
Start/Paus
-knappen börjar maskinen
nedräkningen och luckan låses.
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden och
-streck.
Tryck på Time Manager-knappen för att
minska programtiden efter dina behov.
Displayen visar den nya programtiden
och strecken minskar efter hand:
passar för en full maskin med
normalt smutsad tvätt.
ett snabbprogram för full maskin
med lätt smutsad tvätt.
mycket snabbt program för en liten
tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max.
halv maskin).
det kortaste programmet för att
fräscha upp en liten mängd tvätt.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
1)
1) Standardlängd för alla program.
Time Manager med ångprogram
När du ställer in ett ångprogram, tillåter
den här knappen att välja tre ångnivåer
och programvaraktigheten minskas enligt
följande:
•
: maximal.
•
: medel.
•
: lägsta möjliga.
8.13 Start/Paus
Tryck på Start/Paus
-knappen för att
starta, pausa eller avbryta ett program.
SVENSKA
23
9. PROGRAM
9.1 Programöversikt
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
1600 rpm
(1600 400 rpm)
9 kg
Vit och färgad bomull. För normalt, mycket
och lätt smutsad tvätt.
1600 rpm
(1600 400 rpm)
9 kg
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt
smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar
och programmets tvättfas förlängs, vilket ger
goda tvättresultat.
1200 rpm
(1200 400 rpm)
4 kg
Syntetplagg eller blandade material. Nor‐
malt smutsad tvätt.
1200 rpm
(1200 400 rpm)
4 kg
Ömtåliga material som akryl, viskos och
blandade material måste fintvättas. För nor‐
malt och lätt smutsad tvätt.
1200 rpm
(1200 400 rpm)
2 kg
Ylle som går att tvätta i maskinen, hand‐
tvättbar ylle och andra material med sym‐
bolen "handtvätt".2)
2.5 kg
Specialprogram för en enda fjäder- eller
dunjacka eller täcke, också med syntetfyll‐
ning. Om tvättanvisningarna tillåter det, kör ett
komplett tvätt- och torkprogram för att bevara
utseende och termisk funktionalitet.
9 kg
Alla tyger, förutom ylle och ömtåliga tyger.
För att centrifugera och tömma ut vattnet i
trumman.
Tvättprogram
Vit-/Kulör, bo‐
mull
40 °C
90 °C - Kall
Bomull Eco1)
40 °C
60 °C - 40 °C
Syntet
40 °C
60 °C - Kall
Fintvätt
30 °C
40 °C - Kall
Ylle
40 °C
40 °C - Kall
Specialprogram
Dunjackor
30 °C
40 °C - Kall
1400 rpm
(1400 400 rpm)
1600 rpm
Centrifugering/ (1600 400 rpm)
Tömning
24
www.electrolux.com
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Sköljning
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
1600 rpm
(1600 400 rpm)
9 kg
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Alla material, förutom ylle och mycket öm‐
tåliga material. Program för sköljning och
centrifugering. Centrifugeringens standard‐
hastighet är den som används för vit-/kulört‐
vättprogrammen. Minska centrifugeringshas‐
tigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in
funktionen Extra Sköljning för ytterligare skölj‐
ningar. Med en låg centrifugeringshastighet
sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar
en kort stund.
Ångprogram
med FreshScent-system
Ångprogram kan användas för att minska skrynklor och lukt3) på kläder som bara
behöver fräschas upp och där man kan undvika tvättning. Tygets fibrer slappnar av
och strykningen går enklare. När ett program är klart ska man snabbt ta ut kläderna
ur trumman4). Ångprogram utför inte någon hygientvätt. Kör inte följande typ av
plagg på något av dessa ångprogram:
• Plagg som inte är lämpade för torktumling.
• Plagg med etiketten "Endast kemtvätt".
ELECTROLUX doft. Om du använder den här speciella milda doften kommer din
tvätt att dofta nytvättad: häll en dosflaska i facket
och kör ett ångprogram. Minska
doftdosen vid mindre tvättmängd. Med Time Manager-knappen kan programtiden
minskas om man har lagt i plagg som märkts med tvätt i lägre temperaturer.
GÖR INTE SÅ HÄR:
• Torktumla plagg behandlade med doft. Effekten dunstar bort.
• Använd doften för andra syften än de som beskrivs häri.
• Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar
som inte är kompatibla med doften.
Doftflaskor finns på ELECTROLUX webbshop eller hos auktoriserad
återförsäljare.
SVENSKA
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
1 kg
Fräsch Doft
-
25
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Vit-/kulörtvätt, syntettvätt, fintvätt. Ett kort
och skonsamt ångprogram för att fräscha upp
vardagsplagg, men även ömtåliga plagg med
paljetter, spets etc. Vid mindre tvättar kan pro‐
gramtiden minskas ännu mer med Time Ma‐
nager-alternativet.
VARNING!
Använd inte det här programmet
med ylle och andra plagg som är
märkta med endast kemtvätt.
1 kg
Kashmir
-
Ylle och kashmir. Kortprogram för att fräscha
upp högst 1 kg ylle- och kashmirplagg som
antingen kan tvättas i maskin och tvättas för
hand utan att faktiskt tvätta dem. Vid mindre
tvättar kan programtiden minskas ytterligare
med Time Manager-funktionen.
VARNING!
Använd inte det här programmet
med ylleplagg som är märkta med
endast kemtvätt.
Fler tvättprogram
Denim
30 °C
40 °C - Kall
800 rpm
(1200 400 rpm)
4 kg
Specialprogram för denimplagg med fint‐
vättfas för att minimera att färgerna blek‐
nar och att det blir fläckar efter tvättmed‐
let. För bättre resultat rekommenderar vi att
man minskar tvättmängden.
26
www.electrolux.com
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Outdoor
30 °C
40 °C - Kall
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
1200 rpm
(1200 400 rpm)
2.5
kg5)
1 kg6)
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Använd inte sköljmedel och se till
att det inte finns någon sköljme‐
delsrest kvar i tvättmedelsfacket.
Sportplagg i syntetmaterial. Detta program
är utformat för att skonsamt tvätta moderna
sportkläder men är även lämpligt för gym-,
cyklings- eller joggingkläder och liknande
plagg. Den rekommenderade tvättmängden är
2.5 kg.
Vattentäta tyger, vattentäta tyger som an‐
das och tyger med vattenavvisande effekt.
Detta program kan också användas som ett
återimpregneringsprogram för vattenavvisan‐
de tyger, speciellt anpassat för behandling av
kläder med en hydrofob beläggning. För detta
återimpregneringsprogram för vattenavvisan‐
de tyger, gör enligt följande:
•
•
•
Häll tvättmedel i facket
.
Häll i ett speciellt medel som återställer ty‐
gets vattenavvisande förmåga i sköljme‐
delsfacket .
Minska tvättmängden till 1 kg.
För att ytterligare förbättra den
vattenavvisande effekten, torka i
torktumlaren med torkprogram
Outdoor (om det finns tillgängligt
och om plagget får torktumlas).
1200 rpm
Snabb 20 min. (1200 40 °C – 30 °C 400 rpm)
3 kg
Bomulls- och syntetplagg som är lätt smuts‐
ade och bara använts en gång.
SVENSKA
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
1600 rpm
MixCare 49min (1600 400 rpm)
30 °C
60 °C - Kall
Max.
tvätt‐
mängd
5 kg
27
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Bomull, syntet eller blandade material. Nor‐
malt smutsad tvätt. Idealisk för din dagliga
tvätt. Detta program tvättar bomull och synte‐
tiska tyger med extrem försiktighet och - tack
vare ColourCare-tekniken - säkerställer opti‐
mala tvättresultat redan vid 30° C och i max
49 minuter och skyddar plaggen så att de inte
bleks eller att noppor bildas. Om du tvättar en
liten tvätt (upp till 2 kg) varar programmet en‐
dast 39 minuter och vatten- och energiförbruk‐
ningen minskar proportionellt.
Återställ position. Displayen visar bara streck.
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt förordningen
1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardpro‐
gram 40 °C Vit-/Kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen
energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för
valt program.
2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka
som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.
3) Ångprogram tar inte bort starka lukter.
4) I slutet av ångprogrammet kan tvätten vara lite fuktig. Häng upp plaggen en liten stund.
5) Programöversikt.
6) Tvättprogram och program för vattentäta material.
www.electrolux.com
Soft Plus
PlusSteam1)
■
■
■
■
■
■
■
Bomull Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
Syntet
■
■
■
■
■
■
■
■
Fintvätt
■
■
■
■
■
Ylle
■
■
■
Dunjackor
■
■
■
Centrifugering/
Tömning
■
■2)
Sköljning
■
■
Time Manager
Extra Sköljning
■
Fördröjd start
Fläckar1)
Vit-/Kulör, bomull
Tyst
Förtvätt
Program
Ingen centrifugering
Programfunktionernas kompatibilitet
Centrif.
28
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Fräsch Doft
Kashmir
Denim
Outdoor
Snabb 14 min.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
MixCare 49min
■
■
■
■
29
Time Manager
Fördröjd start
Tyst
PlusSteam1)
Soft Plus
Extra Sköljning
Fläckar1)
Förtvätt
Centrif.
Program
Ingen centrifugering
SVENSKA
■
1) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
2) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.
9.2 Woolmark Apparel Care - Grön
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av maskin‐
tvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt",
under förutsättning att plaggen tvättas en‐
ligt anvisningarna från tillverkaren av den‐
na tvättmaskin. Följ anvisningarna på kläd‐
vårdsetiketten för torkning och andra tvät‐
tanvisningar. M1361
Woolmark-symbolen är en certifierings‐
märkning i många länder.
10. INSTÄLLNINGAR
10.1 Ljudsignaler
Den här produkten kommer med olika
akustiska signaler som aktiveras när:
Du slår på produkten (särskild kort
ljudsignal).
• Du stänger av produkten (särskilt kort
ljudsignal).
• Du trycker på knapparna (klickande
ljud).
• Du gör ett felval (3 korta ljud).
• Programmet är klart (ljudsignal i cirka
2 minuter).
• Produkten fungerar inte korrekt (korta
ljudstötar i cirka 5 minuter).
Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när
programmet är klart genom att trycka på
Prewash- och Stain-knapparna samtidigt
i 2 sekunder. Displayen visar On/Off.
Om du avaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är fel på
produkten.
•
10.2 Knapplås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
•
För att aktivera/avaktivera den här
funktionen, håll Silent-knappen
tänds/släcks på
nedtryckt tills
displayen.
Produkten återgår som standard till detta
val även när du har stängt av.
30
www.electrolux.com
11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Se till att det finns el och att
vattenkranen är öppen.
2. Se till att det finns salt i facket märkt
Salt
med
och ställ in korrekt
vattenavhärdningsnivå. Se "Hur man
ställer in vattenavhärdningsnivån".
3. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
märkt med
.
Då aktiveras tömningssystemet.
4. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket märkt med
.
5. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
12. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att ingen tvätt fastnar
mellan luckan och tätningen
för att undvika läckage eller
skada på tvätten.
12.1 Aktivera produkten
Vi rekommenderar att du
inte överskrider den
maximala indikerade nivån
(
).
1. Öppna tvättmedelsfacket.
Max
▼
ax
▼
M
▼
lt
Sa
1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och
in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.
12.3 Fylla på tvättmedel och
tillsatsmedel
ax
12.2 Lägga i tvätt
Att tvätta kraftigt oljiga
fettfläckar kan skada
tvättmaskinens gummidelar.
M
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i
några sekunder för att aktivera
produkten.
En kort signal hörs.
2. Häll pulvertvättmedlet i facket
.
Om du använder flytande tvättmedel,
se "Påfyllning av flytande
tvättmedel".
SVENSKA
31
Max
▼
ax
▼
Max
▼
lt
M
ax
▼
M
Sa
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
3. Om så önskas, häll sköljmedel i
facket
.
2. Häll flytande tvättmedel i facket
.
Max
M
ax
▼
▼
Li
qu
id
Max
▼
ax
▼
M
ax
▼
M
▼
ax
Sa
lt
M
ax
▼
Sa
lt
M
4. Stäng tvättmedelsfacket.
3. Stäng tvättmedelsfacket.
12.4 Inställning av program
1. Vrid programvredet för att välja
önskat tvättprogram.
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
Fylla på flytande tvättmedel
1. Sätt i lämplig behållare för flytande
tvättmedel.
Indikatorlampan för Start/Paus
knappen blinkar.
Displayen visar en indikativ
programlängd och maximal tvättmängd.
2. Tryck på motsvarande knappar för att
ändra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera
funktioner genom att trycka på
motsvarande knappar. Knapparna
tänds på displayen och angiven
information ändras därefter.
Om ett val inte är möjligt,
hörs en ljudsignal och
displayen visar
.
12.5 Starta ett program
Tryck på Start/Paus
-knappen för att
starta programmet. Det går inte att starta
programmet när knappens
indikatorlampa är släckt och inte blinkar
32
www.electrolux.com
(programvredet kan vara på fel position
till exempel).
Motsvarande indikatorlampa slutar blinka
och fortsätter lysa med fast sken.
Programmet startar och luckan låses. På
displayen visas indikatorlampan
.
Tömningspumpen kan vara
aktiv strax innan produkten
fylls med vatten.
12.6 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på Fördröjd start-knappen flera
gånger tills displayen visar önskad
fördröjningstid. På displayen visar
indikatorn
.
-knappen.
2. Tryck på Start/Paus
Luckan låses och nedräkningen för
fördröjd start börjar. På displayen visas
indikatorn
.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Annullera fördröjd start efter det
att nedräkningen påbörjats
Avbryta den fördröjda starten:
1. Tryck på Start/Paus
-knappen för
att sätta maskinen på paus.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start-knappen flera
gånger tills displayen visar
indikatorn för
och
släcks.
-knappen en
3. Tryck på Start/Paus
gång till för att starta programmet
omedelbart.
Ändring av fördröjd start efter
det att nedräkningen påbörjats
Ändra den fördröjda starten:
-knappen för
1. Tryck på Start/Paus
att sätta maskinen på paus.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start-knappen flera
gånger tills displayen visar önskad
fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus
-knappen en
gång till för att starta ny nedräkning.
12.7 SensiCare System
detektion av tvättmängd
Programtiden i displayen
visas för en medium/full
laddning.
När du tryckt på Start/Paus
-knappen,
släcks indikatorlampan för maximal
angiven tvättmängd, och SensiCare
System startar detektionen av
tvättmängden:
1. Produkten känner av tvättmängden
under de första 30 sekunderna. I
program där Time Manager finns
tillgängligt, spelar Time Managerfälten
som finns under siffrorna
en liten enkel animering under den
här fasen. Trumman roterar sakta.
2. Programtiden kan justeras därefter
och kan förlängas eller förkortas.
Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas
på.
I slutet av tvättmängdsdetektionen, om
det är för mycket tvätt i trumman,
blinkar
displayen:
-indikatorlampan på
I det här fallet är det möjligt att pausa
produkten under 30 sekunder och ta bort
några plagg.
När dessa plagg har tagits bort trycker
du på Start/Paus
-knappen för att
starta programmet igen. SensiCare-fasen
kan upprepas upp till tre gånger (se
punkt 1).
VIKTIGT! Även om inte tvättmängden
inte minskas startar tvättprogrammet
trots för mycket tvätt i trumman. Då kan
inte bästa möjliga tvättresultat
garanteras.
Cirka 20 minuter efter
programstarten kan tvättiden
ändras igen beroende på
tvättens förmåga att
absorbera vatten.
SVENSKA
SensiCare-detektionen
utförs bara med kompletta
tvättprogram och om
programlängden inte har
reducerats med Time
Manager-knappen.
12.8 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
När programmet är igång kan du bara
ändra vissa funktioner:
-knappen.
1. Tryck på Start/Paus
Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna
informationen på displayen ändras
därefter.
-knappen
3. Tryck på Start/Paus
igen.
Tvättprogrammet fortsätter.
12.9 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för
att avbryta programmet och stänga
av produkten.
2. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen
igen för att slå på produkten.
Om SensiCare System har
avslutats och
vattenpåfyllningen redan har
startat, startar det nya
programmet utan att på nytt
använda SensiCare
System. Vattnet och
tvättmedlet töms inte för att
undvika rester. Displayen
visar maximal programtid
och uppdateras efter cirka
20 minuter efter att det nya
programmet har startat.
Det finns också ett annat sätt att avbryta:
"Reset"-läge.
1. Vrid väljarvredet till
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar
.
Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.
33
12.10 Öppna luckan - Lägga in
fler plagg
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög och/eller trumman
fortfarande roterar ska du
inte öppna luckan.
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår. På displayen visas
indikatorn
.
1. Tryck på Start/Paus
-knappen.
Tillhörande kontrollampa för låst lucka
släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till
alternativ om så behövs. Stäng
luckan och tryck på Start/Paus
knappen.
Programmet eller den fördröjda starten
fortsätter.
12.11 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs
(om de är aktiverade). På displayen visas
Indikatorlampan för Start/Paus
knappen släcks.
-
Luckan låses upp och indikatorn
släcks.
1. Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programvredet för att ställa
in ett nytt program.
2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå
på glänt för att undvika mögelbildning
och dålig lukt.
34
www.electrolux.com
12.12 Tömma ut vattnet när ett
program är klart
Om du har valt ett program eller en
funktion som inte tömmer ur vattnet efter
den sista sköljningen, avslutas
programmet, men:
•
Tiden visar
och displayen visar
att luckan är låst
•
•
•
•
12.13 Standby-funktion
Stand by-funktionen stänger automatiskt
av produkten för att minska
energiförbrukningen när:
•
.
Indikatorlampan för Start/Paus
knappen börjar blinka.
Trumman roterar fortfarande
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
Luckan förblir låst.
Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Centrif.-knappen
för att minska
centrifugeringshastigheten som
produkten föreslår.
-knappen:
2. Tryck på Start/Paus
produkten tömmer ut vattnet och
centrifugerar.
Indikatorn för Sköljstopp
försvinner.
4. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i
några sekunder för att avaktivera
produkten.
Du använder inte produkten i 5
minuter utan att något program körs.
Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att slå på produkten igen.
• Efter fem minuter från
tvättprogrammets slut.
Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senaste
programmet.
Vrid programvredet för att ställa in ett
nytt program.
Om vredet har roterats till
"Återställnings-" ("Reset-") position ,
stängs maskinen av automatiskt efter 30
sekunder.
Om du ställer in ett program
eller ett alternativ som slutar
med vatten i trumman,
stängs inte Stand byfunktionen av för att
påminna dig om att tömma
ut vattnet.
eller
Om du har ställt in Tyst
och
centrifugeringshastigheten
inte har ändrats, kommer
maskinen bara att tömma ut
vattnet om du har tryckt på
Fjärrkontrollen hämmar
standby-funktionen, men
efter 15 minuter går
maskinen in i nätverksläge
och displayen visar bara
indikatorn .
Start/Paus
-knappen.
3. När programmet är klart och
indikatorn för lucklåset
kan du öppna luckan.
släcks
13. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
•
•
13.1 Stoppa i tvätt
•
•
Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, fintvätt material och
ylle.
Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
•
•
•
Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första två
gångerna.
Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylleplagg och plagg med tryck.
Förbehandla svåra fläckar.
Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
SVENSKA
•
•
•
•
•
Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
Tvätta inte plagg utan fåll eller med
hål i. Använd en tvättpåse för att
tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t
ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor,
skosnören, band etc.).
En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen och leda till
överdrivna vibrationer. Om det
inträffar:
a. avbryt programmet och öppna
luckan (se avsnitt "Daglig
användning"),
b. omfördela tvätten manuellt så att
den är jämnt fördelad i trumman,
c. tryck på Start/Paus-knappen.
Centrifugeringsfasen fortsätter.
Knäpp knapparna på örngott och
tryckknappar och stäng dragkedjor
och hakar. Knyt bälten, snören,
skosnören, band och andra lösa
delar.
Töm alla fickor och veckla ut
kläderna.
35
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
13.3 Tvättmedel och andra
medel
•
•
•
•
•
Använd endast tvättmedel och medel
som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulvertvättmedel för alla typer av
material, förutom fintvätt.
Pulvertvättmedel med blekmedel
är att föredra för vittvätt i 90
grader.
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
Blanda inte olika sorters tvättmedel.
För miljöns skull ska du inte använda
mer tvättmedel än nödvändigt.
Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsförpackningen eller andra
produkter utan att överskrida
indikerad max.nivå (
).
Använd rekommenderade tvättmedel
för materialets typ och färg,
programtemperatur och smutsgrad.
13.4 Miljötips
•
•
13.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
•
•
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsad.
Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
Om du förbehandlar ingrodda fläckar
kan du använda en fläckborttagare
när du väljer program med låga
temperaturer.
För rätt mängd tvättmedel hänvisas till
den mängd som föreslås av
tvättmedelstillverkaren.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
14.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten endast med milt
rengöringsmedel och varmt vatten. Torka
alla ytor noga.
36
www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte metallytorna
med klorinbaserat
rengöringsmedel.
14.4 Lucktätning med dubbla
lager
Den här produkten har ett
självrengörande tömningssystem,
som gör att lätta flufffibrer som faller av
kläderna kan dräneras ut med vattnet, på
ett sådant sätt att kunden inte behöver
rengöra detta område.
14.2 Avkalkning
Om du använder salt
regelbundet för att
aktivera ColourCaretekniken, är inte
avkalkningsproceduren
som beskrivs i denna
delen nödvändig.
Om vattenhårdheten där du
bor är hög eller medelhög
rekommenderar vi att du
använder ett
avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Kontrollera trumman regelbundet för
uppkomst av kalkavlagringar.
De vanliga tvättmedlen innehåller redan
vattenavhärdningsmedel, men vi
rekommenderar att man kör en cykel
med tom tvättmaskin och
avkalkningsmedel regelbundet.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
14.3 Underhållstvätt
Upprepad och långvarig användning av
lågtempererade program kan orsaka
tvättmedelsansamlingar,
luddansamlingar, bakteriehärdar på
insidan av trumman och röret. Detta kan
leda till obehaglig lukt och
mögelbildningar. För att undvika dessa
ansamlingar och rengöra tvättmaskinen
inuti, är det bra att köra en
underhållstvätt regelbundet (minst en
gång i månaden).
Se avsnittet "Rengöring av
trumman".
Undersök tätningen regelbundet och ta
bort alla föremål från innerdelen. Mynt,
knappar, andra små föremål som glöms i
fickorna på dina kläder faller under
tvättcykeln ner i den speciella luckan
med dubbla lager, där du enkelt kan
plocka upp dem när programmet är klart.
14.5 Rengöring av trumman
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra oönskade avlagringar.
Rostavlagringar kan förekomma i
trumman beroende på främmande
rostande föremål i tvätten eller på att
kranvattnet innehåller järn
Rengör trumman med en specialprodukt
för rostfritt stål.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Rengör inte trumman med
sura avkalkningsmedel,
skurpulver som innehåller
klor eller med stålull
För en grundlig rengöring:
1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett Vit-/Kulör, bomull-program
som har högst temperatur
3. Tillsätt en liten mängd
pulvertvättmedel i en tom trumma för
att skölja ut eventuella rester.
SVENSKA
37
I slutet av ett program kan
displayen ibland visa ikonen
: Detta är en
rekommendation för att köra
trumrengöring. När
trumrengöringen är klar
försvinner ikonen.
Se till att alla facken är
tomma före rengöring.
▼
ax
▼
ax
▼
M
Sa
lt
M
14.6 Rengöra tvättmedelsfacket
och saltfacket
Max
3. Tvätta lådan och alla insatser under
rinnande vatten.
▼
ax
▼
Max
M
För att undvika eventuella avlagringar av
torkat tvättmedel och sköljmedel eller
mögel i tvättmedelsfacket och/eller salt i
saltfacket, bör man med jämna
mellanrum utföra följande
rengöringsprocedur:
M
ax
1. Öppna lådan. Tryck ner haken som
på bilden och dra ut lådan.
4. Se till att alla tvättmedelsrester
avlägsnas från
tvättmedelstransportören. Använd en
trasa.
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
2. Ta bort insatsen för mjukmedel och,
om den är isatt, behållaren för
flytande tvättmedel.
▼
Max
M
ax
Sa
lt
M
ax
▼
▼
Max
▼
ax
Sa
lt
M
ax
▼
M
▼
5. Se till att alla tvättmedelsrester är
borta från den övre och nedre delen
av urtaget. Använd en liten borste för
att rengöra urtaget.
www.electrolux.com
VARNING!
• Ta inte bort filtret medan
produkten är igång.
• Rengör inte pumpen om
vattnet i produkten är
hett. Vänta tills vattnet
har svalnat
Gör enligt följande för att rengöra
pumpen:
1. Öppna pumpskyddet.
6. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt
läge och stäng den. Kör
sköljprogrammet utan någon tvätt i
maskinen.
Max
▼
ax
2
▼
M
ax
▼
1
Sa
lt
M
38
14.7 Rengöra tömningspumpen
2. Placera en lämplig skål under
tömningspumpsavsloppet för att
samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en
trasa till hands för att torka upp
eventuellt vattenspill när du tar bort
filtret.
VARNING!
Koppla bort produkten från
eluttaget.
Kontrollera regelbundet
tömningspumpsfiltret och se
till att det är rent.
Rengör tömningspumpen om:
• Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Trumman inte snurrar.
• Produkten avger ett ovanligt ljud
p.g.a. att tömningspumpen är
blockerad.
•
Displayen visar larmkoden
.
4. Vrid filtret 180 grader i moturs
riktning för att öppna det, utan att ta
bort det. Låt vattnet rinna ut.
SVENSKA
39
10. Skölj filtret under vattenkranen.
5. När skålen är full av vatten, vrid för
att sätta tillbaka filtret och tömma
behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet
slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det
moturs.
11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna
genom att vrida det medsols. Var
noga med att dra åt filtret ordentligt
för att förhindra läckage.
2
1
1
2
12. Stäng pumpskyddet.
8. Avlägsna ludd och partiklar från
filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det
inte roterar ska du kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
2
1
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen:
a. Häll 2 liter vatten i
tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
b. Starta programmet för att tömma
ut vattnet.
40
www.electrolux.com
14.8 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1
2
3
45°
20°
14.9 Nödtömning
Om maskinen inte töms på vatten kan
man köra samma procedur som beskrivs
i paragrafen "Rengör tömningspumpen".
Rengör pumpen vid behov.
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen:
1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut
vattnet.
14.10 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan sjunka till 0 °C
eller lägre, ta bort det kvarvarande
15. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
vattnet i tilloppsslangen och
tömningspumpen.
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas
av låga temperaturer.
SVENSKA
41
15.1 Inledning
Produkten startar inte eller stannar under drift.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat
servicecenter om problemet fortsätter.
VARNING!
Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.
Vid mer omfattande problem hörs en ljudsignal, displayen visar en larmkod och
Start/Paus
•
-knappen blinkar kontinuerligt:
- Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
•
- Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den
och sätt på den igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för
tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
•
- Översvämningsskyddet är aktiverat. Koppla från produkten och stäng
vattenkranen. Kontakta auktoriserat servicecenter.
•
- Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Efter en ordentlig kontroll, sätt på
maskinen igen genom att trycka på Start/Paus
-knappen så försöker maskinen
fortsätta programmet. Om felet kvarstår kommer larmkoden att visas igen.
•
•
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
- Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera
luckan!
Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/
eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus
indikatorn för
-knappen samtidigt tills
slutar blinka (se bilden nedan).
42
www.electrolux.com
15.2 Möjliga fel
Problem
Programmet startar
inte.
Möjlig lösning
•
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att luckan är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkri‐
ngsdosan.
•
•
Säkerställ att Start/Paus
inte har vidrörts.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen el‐
ler väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
•
•
•
•
•
Produkten fylls inte med
•
vatten.
•
•
Produkten fylls med
vatten och töms ome‐
delbart.
Maskinen tömmer inte
ut vattnet.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller
snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
•
Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvis‐
ningar".
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör
filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett pro‐
gram utan tömning.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion
som slutar med vatten i trumman.
•
•
•
•
Centrifugeringsfasen
•
fungerar inte eller tvätt‐
programmet varar läng‐ •
re än normalt.
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör
filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifu‐
geringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av oba‐
lans.
•
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta
och att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte
är skadade.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt
mängd tvättmedel.
Det är vatten på golvet.
•
•
SVENSKA
Problem
Möjlig lösning
•
•
•
Du kan inte öppna luck‐
•
an på produkten.
•
•
•
•
Displayen visar inte den
trådlösa indikatorlam‐
•
pan .
•
•
•
•
Appen kan inte ansluta
till produkten.
•
•
•
•
•
Det händer ofta att ap‐
pen inte kan ansluta till
produkten.
43
•
Kontrollera den trådlösa signalen.
Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen.
Se avsnittet "Konfigurera trådlös anslutning för tvättma‐
skinen" i kapitlet "Wi-Fi - Anslutningsinstallation".
Kontrollera ditt hemnätverk och din router.
Starta om routern.
Kontakta din internetleverantör om problemen med det
trådlösa nätverket kvarstår.
Kontrollera den trådlösa signalen.
Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa
nätverket.
Kontrollera ditt hemnätverk och din router.
Starta om routern.
Kontakta din internetleverantör om det är problem med
det trådlösa nätverket.
Produkten eller din smartenhet, eller båda, måste konfi‐
gureras igen eftersom en ny router har installerats eller
om routerns konfiguration har ändrats.
Se till att den trådlösa signalen når produkten. Försök
med att flytta routern så att den står så nära produkten
som möjligt eller köp en förstärkare till routern.
Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor.
Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikro‐
vågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.
•
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsan‐
visningar".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna
är borttagna. Se "Installationsanvisningar".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller •
minskar under program‐
mets förloppstid.
SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ
av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System de‐
tektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Produkten avger ett
konstigt ljud och vibre‐
rar.
•
Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med
vatten i trumman.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om
det finns vatten i trumman.
Se till att produkten får elektrisk ström.
Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av
luckan".
Se till att Fjärrstartläge inte är aktiverat. Avaktivera den.
•
44
www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
•
•
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
•
•
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättme‐
del.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar in‐
nan du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Salt
•
Se till att inget tvättmedel har hällts i -facket. Om så
är fallet, se "Ta bort tvättmedel eller andra tillsatser från
saltfacket".
•
Se till att inget salt har hällts i
-facket. Om så är fal‐
let, kör en sköljningscykel eller kör tvättprogrammet
igen.
För mycket skum i tvätt‐ •
rumman under tvättpro‐
grammet.
Minska mängden tvättmedel.
Överdrivet vätskeläcka‐ •
ge från tvättmedelsfack‐
et.
Se till att gummiborstarna under tvättmedelsfacket är in‐
takta.
•
Kontrollera om vattenavhärdaren har ställts in att funge‐
ra även under sköljningsfasen. Se "Hur man ställer in
vattnets hårdhetsnivå" i avsnittet "Vattenavhärdning
(ColourCare)".
•
Enheten kan behöva en återställning av vattnets hård‐
het: kör ett Vit-/Kulör, bomull- eller Syntet-program. Se
"Återställning av vattnets hårdhet" i kapitlet "Vattenav‐
härdare (ColourCare)".
Överdriven förbrukning
av salt.
Saltet förbrukas inte.
Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten.
Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
15.3 Nödöppning av luckan
Produktens lucka förblir stängd vid
strömavbrott eller produktfel.
Tvättprogrammet fortsätter när strömmen
återställs. Om luckan förblir låst vid fel
kan den öppnas med
nödupplåsningsfunktionen.
Innan luckan öppnas:
FÖRSIKTIGHET!
Risk för brännskador
föreligger! Kontrollera att
vattentemperaturen och
tvätten inte är varm. Om så
behövs, vänta tills de
svalnat.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskador
föreligger! Kontrollera att
trumman inte snurrar. Om
så behövs, vänta tills
trumman slutat snurra.
Kontrollera att vattennivån
i trumman inte är för hög.
Om så behövs, fortsätt
med nödtömning vid
behov (se "Nödtömning" i
avsnittet "Skötsel och
rengöring").
15.4 Ta bort tvättmedel eller
andra tillsatser från
saltbehållaren
Salt
Alla typer av tvättmedel och tillsatser
Salt
som av misstag hällts i facket
tas bort helt och hållet.
måste
Om detta händer, gör följande:
1. Dra ut lådan.
M
ax
Gör enligt följande för att öppna luckan:
1. Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningsavtryckaren nedåt en
gång. Dra den nedåt igen, håll den
tätt intill, och öppna under tiden
luckan.
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
2. Ta bort eventuella rester av
tvättmedel och tillsatser och rengör
behållaren ordentligt.
3. Sätt tillbaka lådan och häll salt i
Salt
5. Ta ut tvätten och stäng sedan
produktens lucka.
45
6. Stäng filterluckan.
facket .
4. Stäng lådan.
5. Kör ett bomulls eller
syntettvättprogram utan att minska
tiden, för att återställa
vattenavhärdningsfunktionen.
16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta
standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av
tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och
temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets
varaktighet.
Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra kvaliteten på produkten.
46
www.electrolux.com
Program
Tvätt‐ Energi‐
mängd förbruk‐
(kg)
ning
(kWh)
Vatten‐
förbruk‐
ning (li‐
ter)
Ungefär‐ Återstå‐
lig pro‐
ende fukt
gramtid
(%)1)
(minuter)
Vit-/Kulör, bomull
60 °C
9
1.65
90
220
44
Vit-/Kulör, bomull
40 °C
9
1.20
90
210
44
Syntet
40 °C
4
0.72
55
160
35
Fintvätt
40 °C
4
0.60
60
120
35
Ylle
30 °C
2
0.35
58
60
30
9
0.33
54
268
44
4.5
0.30
40
247
44
4.5
0.31
40
234
44
Standardprogram vit-/kulörtvätt2)
Standard 60 °C Vit-/Kulört‐
vätt
Standard 60 °C Vit-/Kulört‐
vätt
Standard 40 °C Vit-/Kulört‐
vätt
1) När centrifugeringen är klar.
2) Prestandaresultat och låg energiförbrukning garanteras vid användning i avhärdat vatten.
För att bibehålla detta över tid, är det viktigt att ställa in rätt hårdhetsgrad genom att följa
instruktionerna i bruksanvisningen och använda salt regelbundet.
Av-läge (W)
Lämnat på-läge (W)
0.30
0.30
Effektförbrukning i nätverksläge (W)
Tid till nätverksläge (min)
2.00
15
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC och EU-kommissionens för‐
ordning nummer 1275/2008.
17. TEKNISKA DATA
Dimension
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660
mm
SVENSKA
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
47
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och
IPX4
fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där låg‐
spänningsutrustningen inte har något skydd mot
fukt
Vattentryck
Min
Max
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Vit/Kulörtvätt
9 kg
Energiklass
Centrifugeringshast.
A+++
Max. centrifugering‐
shastighet
1551 rpm
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4'' rörgänga.
18. TILLBEHÖR
18.1 Finns på www.electrolux.com/shop eller från auktoriserad
återförsäljare
Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar
produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används
kommer alla slags anspråk att upphävas.
18.2 Fästplåtsats (4055171146)
18.3 Pelarsats
Finns att köpa hos närmaste
auktoriserade återförsäljare.
Om du installerar produkten på en plint
måste du fästa fast produkten i
fästplåtarna.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
Torktumlaren kan placeras ovanpå
tvättmaskinen endast om en pelarsats
som tillverkats och godkänts av
ELECTROLUX används.
48
www.electrolux.com
Verifiera de kompatibla
pelarsatserna genom att
kontrollera djupet på din
produkt.
Pelarsatsen kan endast användas med
de produkter som specificerats i
medföljande informationsblad.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer produkten och tillbehöret.
VARNING!
Sätt inte torktumlaren under
tvättmaskinen.
18.4 Piedestal med låda
Höj upp maskinen och gör det enklare att
lägga in och plocka ur tvätt.
Lådan kan användas för förvaring av
tvätt, t.ex.: handdukar,
rengöringsprodukter med mera.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
SVENSKA
49
19. SNABBGUIDE
19.1 Daglig användning
1
2
3
5
4
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
3. Ställ in önskade funktioner med
respektive touch-knappar.
4. För att starta programmet, tryck på
Öppna vattenkranen.
Lägg in tvätt i maskinen.
Häll tvättmedlet och andra medel i sina
respektive fack.
1. Tryck på På/Av (On/Off) -knappen
för att slå på maskinen.
2. Vrid programvredet för att ställa in
önskat program.
Start/Paus
-knappen.
5. Produkten startar.
När programmet är slut ska tvätten tas
ut.
Tryck på På/Av (On/Off) -knappen för att
stänga av maskinen.
19.2 Rengöra tömningspumpens filter
1
2
3
180˚
1
2
Rengör filtret regelbundet och särskilt om
larmkoden
visas på displayen.
50
www.electrolux.com
19.3 Program
Program
Vit-/Kulör, bomull
Mängd tvätt
Produktbeskrivning
9 kg
Vit och färgad bomull.
9 kg
Vit och färgad bomull. Standardprogram för
energimärkningens förbrukningsvärden.
Syntet
4 kg
Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt
4 kg
Ömtåliga material som akryl, viskos, poly‐
ester.
2 kg
Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och
fintvätt.
2.5 kg
Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dun‐
jackor.
Centrifugering/
Tömning
9 kg
Alla material, förutom ylle och mycket öm‐
tåliga material. Program för centrifugering
och tömning av vattnet.
Sköljning
9 kg
Alla material, förutom ylle och mycket öm‐
tåliga material. Program för sköljning och
centrifugering.
1 kg
Ångprogram för bomulls-, syntet- och ömtå‐
liga plagg.
1 kg
Ångprogram för ylle- och kashmirplagg.
4 kg
Denim-plagg.
Bomull Eco
Ylle
Dunjackor
Fräsch Doft
Kashmir
Denim
2.5 kg1)
1 kg2)
Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Snabb 20 min.
3 kg
Bomulls- och syntetplagg som är lätt
smutsade och bara använts en gång.
MixCare 49min
5 kg
Bomull och blandade material. Optimalt
tvättresultat och perfekt behandling av ty‐
ger i max 49 minuter.
Outdoor
1) Programöversikt.
2) Tvättprogram och program för vattentäta material.
20. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED
HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017
Produktinformationsblad
Varumärke
ELECTROLUX
SVENSKA
Modell
Nominelll kapacitet uttryckt i kg
EW9F8661E8,
PNC914555615
9
Energieffektivitetsklass
A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 stan‐
dardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C
med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågef‐
fektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer
att bero på hur maskinen används.
76.0
Energiförbrukningen för standardprogram bomull
60 °C vid full maskin i kWh
0.33
Energiförbrukningen för standardprogram bomull
60 °C vid halv maskin i kWh
0.30
Energiförbrukningen för standardprogram bomull
40 °C vid halv maskin i kWh
0.31
Effektförbrukning vid frånläge i W
0.30
Effektförbrukning vid viloläge i W
0.30
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 stan‐
dardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C
med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbruk‐
ningen kommer att bero på hur maskinen används.
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G
(minst effektiv) till A (effektivast)
Högsta centrifugeringshastighet i rpm
Restfukthalt i %
10499
A
1551
44
Standardprogrammet bomull 60 °C och standardpro‐
grammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram
som informationen på etiketten och informationsbladet
hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt
av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de
effektivaste programmen när det gäller kombinerad
energi- och vattenförbrukning.
-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med
full maskin, uttryckt i minuter.
268
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med
halv maskin, uttryckt i minuter.
247
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med
halv maskin, uttryckt i minuter.
234
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter
5
Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i
db(A)
47
51
52
www.electrolux.com
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen,
uttryckt i db(A)
75
Inbyggd maskin J/N
Nej
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
21. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
53
54
www.electrolux.com
SVENSKA
55
157032070-A-072020
www.electrolux.com/shop
electrolux.com/app
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses
in the Electrolux App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section.
It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi
Module Software version in NIUX subfolder at the following website: http://electrolux.opensoftwarerepository.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement