Electrolux EW7F6448W3 Användarmanual

Electrolux EW7F6448W3 Användarmanual
EW7F6448W3
SV
Tvättmaskin
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................5
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................10
5. KONTROLLPANELEN......................................................................................10
6. VRED OCH KNAPPAR.....................................................................................13
7. PROGRAM....................................................................................................... 16
8. INSTÄLLNINGAR............................................................................................. 23
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 23
10. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................. 23
11. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 28
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 29
13. FELSÖKNING.................................................................................................34
14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN............................................................................37
15. TEKNISKA DATA........................................................................................... 38
16. TILLBEHÖR....................................................................................................39
17. SNABBGUIDE................................................................................................40
18. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL
1369/2017.............................................................................................................41
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
SVENSKA
3
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättning ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Ändra inte produktens specifikationer.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.',
– områden för gemensam användning i tvättstugor i
flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten
från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar
(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av
en matta eller annat som ligger på golvet.
Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med
de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med
andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av
auktoriserat servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara
milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om en torktumlare placeras ovanpå tvättmaskinen, se
till att använda rätt staplingssats som godkänts av
ELECTROLUX (se mer information i kapitlet "Tillbehör
- staplingssats").
SVENSKA
5
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
Installationen måste
överensstämma med
gällande nationella
bestämmelser.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort allt förpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive
gummibussning och plastbricka.
Förvara transportbultarna på ett
säkert ställe. Om produkten ska flyttas
i framtiden måste de sättas dit igen för
att låsa trumman för att förhindra
skador på produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C eller där den utsätts
för väder och vind.
Golvytan, på vilken produkten ska
installeras, måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Använd ett vattenpass för att
kontrollera att produkten står helt
vågrätt när den står på platsen där
den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den
gör det.
Installera inte produkten direkt över
en golvbrunn.
Spruta inte vatten på apparaten och
utsätt den inte för mycket fuktighet.
Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
Placera inte en stängd behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Anslutning av vatten
•
•
•
•
•
•
Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
Använd inte en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort. Kontakta
det auktoriserade servicecentret för
byte av tilloppsslang.
När du packar upp produkten kan det
finnas vatten kvar i tömningsslangen.
Detta beror på vattentesterna som
utförts på produkten på fabriken.
Du kan förlänga tömningsslangen till
högst 400 cm. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter för den
6
www.electrolux.com
•
andra tömningsslangen och
förlängningen.
Kontrollera att kranen är åtkomlig
efter installationen.
2.4 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
•
•
•
•
•
Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Tvätta inga tyger som är starkt
nedsmutsade med olja, fett eller
andra feta ämnen. Det kan skada
gummidelarna i tvättmaskinen.
Förtvätta sådana tyger för hand innan
du stoppar in dem i tvättmaskinen.
Ta inte på luckglaset när ett program
är igång. Glaset kan bli hett.
Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.
2.5 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment).
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Uppackning
1. Avlägsna den utvändiga filmen.
Använd en kniv vid behov.
3. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur
trumman.
2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.
SVENSKA
7
4. Lägg en av frigolitdelarna på golvet
under produkten. Lägg maskinen
försiktigt ner på ena sidan.
8. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen
med användarmanualen, i hålen.
5. Ta bort frigolitskyddet från
undersidan. Sätt tillbaka maskinen i
upprätt läge.
1
2
6. Ta loss strömkabeln och
tömningsslangen ur slanghållarna.
Vi rekommenderar att du
sparar förpackningen och
transportbultarna om du vid
ett senare tillfälle ska flytta
produkten.
3.2 Information angående
installation
Placering och avvägning
Justera produkten så att den står stadigt
för att undvika vibrationer, oljud och
rörelse när den är igång.
Det kan finnas vatten i
tömningsslangen. Det
beror på att
tvättmaskinen har testats
i fabriken.
7. Ta bort de tre transportbultarna och
dra ut distanserna.
1. Installera produkten på ett plant och
hårt golv. Produkten måste vara i våg
och stå stabilt. Se till att maskinen inte
vidrör väggar eller andra enheter och att
luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att
justera nivån. Alla fötter måste stå
ordentligt på golvet.
VARNING!
Justera inte nivån genom att
sätta kartong, trä eller
motsvarande material under
produktens fötter.
Tilloppsslang
8
www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET!
Se till att det inte finns några
skador på slangen eller
några läckor från
kopplingarna. Använd inte
en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort.
Kontakta kundtjänst för byte
av tilloppsslangen.
1. Anslut tilloppslangen på baksidan av
produkten.
2. På kanten av ett handfat - Fäst
plastböjen i vattenkranen eller på
väggen.
45º
20º
2. Sätt den på vänster eller höger sida
beroende på var vattenkranen sitter.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är i
vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ
in den i rätt läge.
Se till att plastböjen inte går
att flytta när maskiner
tömmer ut vattnet och att
avloppsslangens ände inte
är nersänkt i vattnet. Då kan
smutsigt vatten rinna tillbaka
in i produkten.
3. Om avloppsslangens ände ser ut så
här (se bilden) kan du trycka in den
direkt i stigröret.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till
en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.
Tömning av vattnet
Tömningsslangen ska sitta på en höjd
som inte är lägre än 60 cm och inte
högre än 100 cm.
Du kan förlänga
tömningsslangen till högst
400 cm. Kontakta
auktoriserat servicecenter
för den andra
tömningsslangen och
förlängningen.
Det går att ansluta tömningsslangen på
två sätt:
1. Gör en U-form med tömningsslangen
och dra den runt plastböjen.
4. Till ett stigrör med ventilationshål - För
in tömningsslangen direkt i avloppsröret.
Se bilden.
SVENSKA
9
Kontrollera att tömningsslangen gör en
loop för att förhindra att partiklar går in i
produkten från diskhon.
1
ø16
2
Änden på tömningsslangen
måste alltid vara ventilerad,
dvs. avloppsrörets
innerdiameter (minst 38 mm
- minst 1,5 tum) måste vara
större än tömningsslangens
ytterdiameter.
5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt
den med en klämma. Se bilden.
W011
Anslut tömningsslangen till
avloppsmuffen och dra åt den med en
klämma. Kontrollera att tömningsslangen
gör en loop för att förhindra att partiklar
går in i produkten från diskhon.
6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt
avloppsrör i rummets vägg och dra åt
den med en klämma.
10
www.electrolux.com
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Produktöversikt
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
Bänkskiva
Tvättmedelsfack
Kontrollpanel
Luckhandtag
Typskylt
Fötter för att få maskinen i nivå
7
8
9
10
11
Tömningsslang
Tilloppsslangens anslutning
Nätkabel
Transportbultar
Slangstöd
5. KONTROLLPANELEN
5.1 Specialfunktioner
Din nya tvättmaskin uppfyller alla
moderna krav för en effektiv behandling
av din tvätt med låg vatten-, energi- och
tvättmedelsförbrukning samtidigt som
kläderna hanteras varsamt.
•
•
FreshScent-systemet ger, tack vare
de nya ångprogrammen Kashmir och
Fräsch Doft, den perfekta lösningen
för uppfräschning av de mest ömtåliga
plaggen utan att behöva tvätta dem.
Använd den delikata doften som
utvecklats exklusivt av ELECTROLUX
för att få en trevlig känsla av
"nytvättat" och för att avlägsna lukt
och skynklor.
Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att
fräscha upp dina kläder. De
•
•
varsamma ångprogrammen avlägsnar
lukter och gör tygerna mindre
skrynkliga för att minska behovet av
strykning.
Plus Steam-funktionen avslutar
varje cykel med varsam ånga som
luckrar upp fibrerna och gör tyget
mindre skrynkligt. Strykningen blir
enklare!
Tack vare Soft Plus-alternativet
sprids sköljmedlet jämt över tvätten
och tränger djupt in i fibrerna, vilket
ger en perfekt mjukhet.
SensiCare System känner av
tvättmängden och fastställer tvättiden
på 30 sekunder. Tvättprogrammet är
anpassat efter tvättmängden och typ
av material utan att för den skull
förbruka mer tid, energi eller vatten än
nödvändigt.
SVENSKA
5.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
Wool/Silk
Denim
2
3
4
5
Sport
Rapid 14min
7
Cottons
Cottons Eco
Time
Manager
Temp.
Outdoor
6
Synthetics
Delicates
Delay Start
Spin
Cashmere
Machine Clean
FreshScent
Rinse
Spin/Drain
Prewash
Stains
Extra Rinse
Soft Plus
Plus Steam
10
9
8
On/Off
13
Programväljare
Centrifug. touch-knapp
Temp. touch-knapp
Display
Fördröjd start (Delay Start) touchknapp
6 Time Manager touch-knapp
7 Start/Paus (Start/Pause) touch-knapp
1
2
3
4
5
5.3 Display
12 11
8 Plus Steam touchknapp och
permanent Barnlåsalternativ
9 Soft Plus touch-knapp
10 Extra Sköljning touch-knapp
11 Fläckar touch-knapp
12 Förtvätt touch-knapp
13 På/Av (On/Off) tryckknapp
11
12
www.electrolux.com
Temperaturområdet:
Temperaturindikator.
Indikatorlampa för kallt vatten.
Indikatorlampa för barnlås.
Indikatorlampa för lucklås.
Indikatorlampa för Fördröjd Start.
Den digitala indikatorn kan visa:
).
• Programlängd (t.ex.
•
Fördröjd tid (t.ex.
•
Programslut (
•
Varningskod (t.ex.
•
Felindikator (
).
).
).
).
Time Manager-indikatorlampa.
Ångfasindikator.
Indikator för antiskrynkelskyddsfas.
Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att
köra trumrengöring.
Centrifugeringsområdet:
Indikatorlampa för centrifugeringshastighet
Indikator för ingen centrifugering. Centrifugeringen är
avstängd.
Tyst-indikatorlampa.
Indikator för Sköljstopp.
Indikatorn för Lägg i mer tvätt lyser i början av tvättfasen, när
det fortfarande är möjligt att pausa maskinen och lägga i mer
tvätt.
Indikatorn för maximal tvättvikt (se avsnittet "SensiCare Sy‐
stem tvättmängdsdetektion").
Den blinkar när tvättmängden överstiger den maximalt
angivna tvättmängden för valt program.
SVENSKA
13
6. VRED OCH KNAPPAR
6.1 Inledning
Alternativen/funktionerna går
inte att välja med alla
tvättprogram. Kontrollera
kompatibiliteten mellan
funktionerna och
tvättprogrammen i
"Programöversikt". En
funktion kan utesluta en
annan, i det här fallet låter
inte maskinen dig ställa in
inkompatibla alternativ/
funktioner.
•
Ingen centrifugering
.
Ställ in den här funktionen för att
inaktivera alla centrifugeringsfaser.
Maskinen utför endast tömningsfasen
för valt tvättprogram. Ställ in
funktionen för mycket ömtåliga plagg.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram
•
6.2 På/Av (On/Off)
Tryck på den här knappen i några
sekunder för att aktivera eller avaktivera
produkten. Två olika ljud hörs när man
slår på eller stänger av maskinen.
-knappen utför maskinen
Pause)
centrifugeringsfasen och tömmer ut
vattnet.
För mer information, se Standby-avsnittet
i kapitlet Daglig användning.
6.3 Temp.
Tryck på denna knapp upprepade
gånger tills önskad temperatur visas på
displayen.
-indikatorerna,
När displayen visar
värmer inte produkten upp vattnet.
6.4 Centrifug.
När du ställer in ett program ställer
maskinen automatiskt in maximal
centrifugeringshastiget, förutom för
programmet Denim. Med den här
funktionen kan du sänka den förinställda
centrifugeringshastigheten.
Tryck upprepade gånger på den här
knappen för att:
• Minska centrifugeringshastigheten.
Displayen visar endast tillgängliga
Aktivera funktionen Sköljstopp
.
Den sista centrifugeringen utförs ej.
Maskinen tömmer inte det sista
sköljvattnet för att tvätten inte ska
skrynklas. Tvättprogrammet stannar
med vatten i trumman.
-indikatorn fortsätter vara tänd.
Luckan är låst och trumman snurrar
med jämna mellanrum för att tvätten
ska bli mindre skrynklig. Du måste
tömma ut vattnet för att kunna låsa
upp luckan.
Om du trycker på Start/Paus (Start/
Eftersom Standby-funktionen automatiskt
stänger av maskinen efter några minuter
för att minska energiförbrukningen kan
du behöva slå på den igen.
När du väljer ett tvättprogram föreslår
maskinen automatiskt den förinställda
temperaturen för programmet.
centrifugeringshastigheter för inställt
program.
Ytterligare centrifugeringsalternativ
Maskinen tömmer ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.
•
Aktivera funktionen Tyst .
De mellanliggande och slutliga
centrifugeringsfaserna utesluts och
programmet avslutas med vatten i
trumman. Detta gör att tvätten blir
mindre skrynklig.
-indikatorn fortsätter vara tänd.
Luckan förblir låst. Trumman snurrar
runt då och då för att minska
uppkomsten av skrynklor. Du måste
tömma ut vattnet för att kunna låsa
upp luckan.
Eftersom programmet är väldigt tyst
kan man tvätta under natten när
elpriserna är lite billigare. I vissa
program utförs sköljningarna med mer
vatten.
14
www.electrolux.com
Om du trycker på Start/Paus (Start/
Pause)
-knappen utförs endast
tömningsfasen.
Maskinen tömmer ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.
6.5 Förtvätt
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
•
Använd den här funktionen för att
lägga till en förtvätt i 30 °C före
tvättfasen.
Det här alternativet rekommenderas
för hårt smutsad tvätt, särskilt om den
innehåller sand, damm, lera och
andra fasta partiklar.
Funktionen kan lägga till tid
till programlängden.
6.6 Fläckar
Tryck på den här funktionen för att lägga
till fläckfunktionen till ett program.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
Används för tvätt med mycket svåra
fläckar.
Häll fläckborttagningsmedel i facket
när du ställer in den här funktionen.
Funktionen lägger till tid till
programlängden.
Denna funktion är inte
tillgänglig vid temperaturer
under 40 °C.
6.7 Permanent Extra Sköljning
Denna funktion lägger till några
sköljningar enligt valt tvättprogram.
Använd den här funktionen om du har
allergi mot tvättmedelsrester eller extra
känslig hud.
Funktionen lägger till tid till
programlängden.
Motsvarande indikator ovanför
touchknappen tänds och är tänd under
nästa program tills detta alternativ är
avaktiverat.
6.8 Permanent Soft Plus
Ställ in det här alternativet för att
optimera sköljmedelsdistributionen och
därmed få mjukare tvätt.
Rekommenderas när du använder
sköljmedel.
Funktionen lägger till tid till
programlängden.
Motsvarande indikator ovanför
touchknappen tänds och är tänd under
nästa program tills detta alternativ är
avaktiverat.
6.9 Plus Steam
Funktionen lägger till en ångfas följt av
en kort skrynkelskyddsfas i slutet av
tvättprogrammet.
Ångfasen minskar skrynklor och gör
strykningen enklare.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
Indikatorlampan
under ångfasen.
lyser med fast sken
Funktionen kan lägga till tid
till programlängden.
När programmet är klart visar displayen
, indikatorlampan
släcks och
indikatorlampan
lyser med fast sken.
Trumman rör sig mjukt i cirka 30 minuter
för utnyttja ångan. Genom att trycka på
någon knapp avslutas
skrynkelskyddsrörelsen och luckan låses
upp.
En mindre tvättmängd ger
bättre förutsättningar för ett
bra resultat.
SVENSKA
6.10 Fördröjd start (Delay Start)
15
indikator
Bomull
Bomull Eco
Syntet
Med det här alternativet kan du fördröja
programstarten till en bättre lämpad
tidpunkt.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
6.11 Time Manager
■
■
■
Med detta alternativ kan du minska
programmets varaktighet beroende på
mängden tvätt och graden av
nedsmutsning.
■
■
■
Tryck upprepade gånger på knappen för
att ställa in önskad fördröjning. Tiden
ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.
1)
Displayen visar tillhörande indikator
och vald fördröjd tid. När du har tryckt på
Start/Paus (Start/Pause)
-knappen
börjar maskinen nedräkningen och
luckan låses.
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden och
-streck.
Tryck på Time Manager-knappen för att
minska programtiden efter dina behov.
Displayen visar den nya programtiden
och strecken minskar efter hand:
passar för en full maskin med
normalt smutsad tvätt.
ett snabbprogram för full maskin
med lätt smutsad tvätt.
1) Standardlängd för alla program.
Time Manager med ångprogram
När du ställer in ett ångprogram, tillåter
den här knappen att välja tre ångnivåer
och programvaraktigheten minskas enligt
följande:
•
: maximal.
•
: medel.
•
: lägsta möjliga.
I vissa maskiner reduceras
programvaraktigheten utan
att visa några streck.
mycket snabbt program för en liten
tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max.
halv maskin).
6.12 Start/Paus (Start/Pause)
det kortaste programmet för att
fräscha upp en liten mängd tvätt.
Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
knappen för att starta, pausa eller
avbryta ett program.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
-
16
www.electrolux.com
7. PROGRAM
7.1 Programöversikt
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Tvättprogram
1400 varv/ 8 kg
minut
(1400: 400
varv/minut)
Vit och färgad bomull. Normalt, mycket eller
lätt smutsad.
1400 varv/ 8 kg
minut
(1400: 400
varv/minut)
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt
smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar
och programmets tvättfas förlängs, vilket ger
goda tvättresultat.
Syntet
40 °C
60 °C - Kall
1200 varv/ 3 kg
minut
(1200: 400
varv/minut)
Syntetplagg eller blandade material. Nor‐
malt smutsad tvätt.
Fintvätt
40 °C
40 °C - Kall
1200 varv/ 3 kg
minut
(1200: 400
varv/minut)
Ömtåliga material som akryl, viskos och
blandade material måste fintvättas. Normalt
smutsad tvätt.
Bomull
40 °C
90 °C - Kall
Bomull Eco1)
40 °C
60 °C - 40 °C
SVENSKA
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
17
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Ångprogram
med FreshScent-system
Ångprogram kan användas för att minska skrynklor och lukt2) på kläder som bara
behöver fräschas upp och där man kan undvika tvättning. Tygets fibrer slappnar av
och strykningen går enklare. När ett program är klart ska man snabbt ta ut kläderna
ur trumman3). Ångprogram utför inte någon hygientvätt. Kör inte följande typ av
plagg på något av dessa ångprogram:
• Plagg som inte är lämpade för torktumling.
• Plagg med etiketten "Endast kemtvätt".
ELECTROLUX doft. Om du använder den här speciella milda doften kommer din
tvätt att dofta nytvättad: häll en dosflaska i facket
och kör ett ångprogram. Minska
doftdosen vid mindre tvättmängd. Med Time Manager-knappen kan programtiden
minskas om man har lagt i plagg som märkts med tvätt i lägre temperaturer.
GÖR INTE SÅ HÄR:
• Torktumla plagg behandlade med doft. Effekten dunstar bort.
• Använd doften för andra syften än de som beskrivs häri.
• Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar
som inte är kompatibla med doften.
Doftflaskor finns på ELECTROLUX webbshop eller hos auktoriserad
återförsäljare.
1 kg
Kashmir
-
Ylle och kashmir. Kortprogram för att fräscha
upp högst 1 kg ylle- och kashmirplagg som
antingen kan tvättas i maskin och tvättas för
hand utan att faktiskt tvätta dem. Vid mindre
tvättar kan programtiden minskas ytterligare
med Time Manager-funktionen.
VARNING!
Använd inte det här programmet
med ylleplagg som är märkta med
endast kemtvätt.
18
www.electrolux.com
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
1 kg
Fräsch Doft
-
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Vit-/kulörtvätt, syntettvätt, fintvätt. Ett kort
och skonsamt ångprogram för att fräscha upp
vardagsplagg, men även ömtåliga plagg med
paljetter, spets etc. Vid mindre tvättar kan pro‐
gramtiden minskas ännu mer med Time Ma‐
nager-alternativet.
VARNING!
Använd inte det här programmet
med ylle och andra plagg som är
märkta med endast kemtvätt.
Specialprogram
Centrifug./
Tömning
1400 varv/ 8 kg
minut
(1400: 400
varv/minut)
Alla material, förutom ylle och ömtåliga ty‐
ger. För att centrifugera och tömma ut vattnet
i trumman.
Sköljning
1400 varv/ 8 kg
minut
(1400: 400
varv/minut)
Alla material, förutom ylle och mycket öm‐
tåliga material. Program för sköljning och
centrifugering. Centrifugeringens standard‐
hastighet är den som används för vit-/kulört‐
vättprogrammen. Minska centrifugeringshas‐
tigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in
funktionen Extra Sköljning för ytterligare skölj‐
ningar. Med en låg centrifugeringshastighet
sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar
en kort stund.
Fler tvättprogram
SVENSKA
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Maskinrengör‐
ing
60 °C
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
1200 varv/
minut
(1200: 400
varv/minut)
-
19
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Underhållsprogram med varmt vatten för att
rengöra och fräscha upp trumman och för att
avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd
detta program en gång i månaden för bästa
resultat. Töm trumman innan du kör program‐
met. I tvättfasens utrymme i tvättmedelsfack‐
et, sätt fliken i upprätt läge. Häll en kopp klorin
blekmedel eller tvättmaskinsrengörare i tvätt‐
fasens utrymme. ANVÄND INTE båda tillsam‐
mans.
Efter trumrengöringen, kör en
sköljningscykel med tom trumma,
bara vatten och utan tvättmedel
för att avlägsna eventuella rester
av blekmedlet.
Snabb 14 min
30 °C
Sportkläder
30 °C
40 °C - Kall
800 varv/
1.5 kg
minut
(800: 400
varv/minut)
Syntet och blandade material. Lätt smutsad
tvätt och plagg som ska fräschas upp.
1200 varv/ 3 kg
minut
(1200: 400
varv/minut)
Syntetplagg. Ett program för utomhussport‐
kläder - normalt smutsade plagg.
20
www.electrolux.com
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Outdoor
30 °C
40 °C - Kall
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
1200 varv/ 2 kg4)
minut
5)
(1200: 400 1 kg
varv/minut)
Använd inte sköljmedel och se till
att det inte finns någon sköljme‐
delsrest kvar i tvättmedelsfacket.
Sportplagg i syntetmaterial. Detta program
är utformat för att skonsamt tvätta moderna
sportkläder men är även lämpligt för gym-,
cyklings- eller joggingkläder och liknande
plagg. Den rekommenderade tvättmängden är
2 kg.
Vattentäta tyger, vattentäta tyger som an‐
das och tyger med vattenavvisande effekt.
Detta program kan också användas som ett
återimpregneringsprogram för vattenavvisan‐
de tyger, speciellt anpassat för behandling av
kläder med en hydrofob beläggning. För detta
återimpregneringsprogram för vattenavvisan‐
de tyger, gör enligt följande:
•
•
•
Häll tvättmedel i facket
.
Häll i ett speciellt medel som återställer ty‐
gets vattenavvisande förmåga i sköljme‐
delsfacket .
Minska tvättmängden till 1 kg.
För att ytterligare förbättra den
vattenavvisande effekten, torka i
torktumlaren med torkprogram
Outdoor (om det finns tillgängligt
och om plagget får torktumlas).
Denim
30 °C
40 °C - Kall
1200 varv/ 3 kg
minut
(1200: 400
varv/minut)
Specialprogram för denimplagg med fint‐
vättfas för att minimera att färgerna blek‐
nar och att det blir fläckar efter tvättmed‐
let. För bättre resultat rekommenderar vi att
man minskar tvättmängden.
SVENSKA
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Ylle/Siden
40 °C
40 °C - Kall
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
1200 varv/ 1.5 kg
minut
(1200: 400
varv/minut)
21
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Ylle som går att tvätta i maskinen, hand‐
tvättbar ylle och andra material med sym‐
bolen "handtvätt".6)
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt förordningen
1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardpro‐
gram 40 °C Vit-/Kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen
energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för
valt program.
2) Ångprogram tar inte bort starka lukter.
3) I slutet av ångprogrammet kan tvätten vara lite fuktig. Häng upp plaggen en liten stund.
4) Programöversikt.
5) Tvättprogram och program för vattentäta material.
6) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka
som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.
Programfunktioner kompatibilitet
■
■
■
Syntet
■
■
■
Fintvätt
■
■
■
Time Manager
Bomull Eco
Fördröjd start (Delay Start)
■
Plus Steam
■
Soft Plus
■
Extra Sköljning
Bomull
Fläckar 2)
Ing‐
en
cent
rifu‐
ger‐
ing
Förtvätt1)
Centrifug.
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
www.electrolux.com
Time Manager
Fräsch Doft
■
■
Förtvätt1)
Centrifug./
Tömning
■
■3)
Sköljning
■
■
Maskinrengöring
■
Snabb 14 min
■
■
■
Sportkläder
■
■
■
Outdoor
■
■
■
Denim
■
■
■
Ylle/Siden
■
■
■
Plus Steam
■
Soft Plus
■
Extra Sköljning
Kashmir
Ing‐
en
cent
rifu‐
ger‐
ing
Fläckar 2)
Fördröjd start (Delay Start)
Program
Centrifug.
22
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Förtvätt och Fläckar kan inte väljas tillsammans.
2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
3) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.
7.2 Woolmark Apparel Care - Blå
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av maskin‐
tvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt",
under förutsättning att plaggen tvättas en‐
ligt anvisningarna från tillverkaren av den‐
na tvättmaskin. Följ anvisningarna på kläd‐
vårdsetiketten för torkning och andra tvät‐
tanvisningar. M1623
Woolmark-symbolen är en certifierings‐
märkning i många länder.
SVENSKA
23
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Ljudsignaler
Om du avaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är fel på
produkten.
Den här produkten kommer med olika
akustiska signaler som aktiveras när:
•
Du slår på produkten (särskild kort
ljudsignal).
• Du stänger av produkten (särskilt kort
ljudsignal).
• Du trycker på knapparna (klickande
ljud).
• Du gör ett felval (3 korta ljud).
• Programmet är klart (ljudsignal i cirka
2 minuter).
• Produkten fungerar inte korrekt (korta
ljudstötar i cirka 5 minuter).
Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när
programmet är klart genom att trycka på
Förtvätt- och Fläckar-knapparna
samtidigt i 2 sekunder. Displayen visar
On eller Off.
8.2 Knapplås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
För att aktivera/avaktivera den här
funktionen, håll Plus Steam-knappen
nedtryckt tills
displayen.
tänds/släcks på
Produkten återgår som standard till detta
val även när du har stängt av.
Knapplåsfunktionen inaktiveras under
några sekunder efter att maskinen slagits
på.
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Se till att det finns el och att
vattenkranen är öppen.
2. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
märkt med
.
Då aktiveras tömningssystemet.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket märkt med
4. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
.
10. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Aktivera produkten
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i
några sekunder för att aktivera
produkten.
En kort signal hörs.
10.2 Lägga i tvätt
1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och
in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.
24
www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET!
Se till att ingen tvätt fastnar
mellan luckan och tätningen
för att undvika läckage eller
skada på tvätten.
Att tvätta kraftigt oljiga
fettfläckar kan skada
tvättmaskinens gummidelar.
10.3 Fylla på tvättmedel och
tillsatsmedel
- Fack för förtvättfasen, blötlägg‐
ningsprogram eller fläckborttagnings‐
medel.
Efter ett tvättprogram ska
eventuella tvättmedelsrester
tas bort från
tvättmedelsfacket.
10.4 Kontrollera tvättflikens
läge
1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det
går.
2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.
3. Vänd fliken uppåt om du ska
använda pulvertvättmedel.
4. Vänd fliken nedåt om du ska
använda flytande tvättmedel.
- Tvättmedelsfack för tvättfas.
- Fack för sköljmedel och andra fly‐
tande medel (mjukmedel, stärkelse).
ser.
-Maximal nivå för flytande tillsat‐
- Flik för pulvertvättmedel eller
flytande tvättmedel.
Följ alltid instruktionerna på
tvättmedelsförpackningarna,
men vi rekommenderar dock
att du inte överskrider den
angivna maxnivån (
).
Denna mängd garanterar
bästa tvättresultat.
Med fliken i läget NEDÅT:
• Använd inte geléaktigt eller tjockt
flytande tvättmedel.
• Överskrid inte dosen för flytande
tvättmedel som anges på fliken.
• Ställ inte in förtvättsfasen.
• Ställ inte in funktionen fördröjd
start.
5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.
SVENSKA
25
10.7 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på Fördröjd start (Delay Start)
-knappen flera gånger tills displayen
visar önskad fördröjningstid. På
displayen visar indikatorn
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
knappen. Luckan låses och
nedräkningen för fördröjd start börjar. På
.
displayen visas indikatorn
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Se till att fliken inte orsakar en
tilltäppning när du stänger facket.
10.5 Inställning av program
1. Vrid programvredet för att välja
önskat tvättprogram.
Indikatorlampan för Start/Paus (Start/
-knappen blinkar.
Pause)
Displayen visar en indikativ
programlängd och maximal tvättmängd.
2. Tryck på motsvarande knappar för att
ändra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera
funktioner genom att trycka på
motsvarande knappar. Knapparna
tänds på displayen och angiven
information ändras därefter.
Om ett val inte är möjligt,
hörs en ljudsignal och
displayen visar
10.6 Starta ett program
Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
knappen för att starta programmet. Det
går inte att starta programmet när
knappens indikatorlampa är släckt och
inte blinkar (programvredet kan vara på
fel position till exempel).
Motsvarande indikatorlampa slutar blinka
och fortsätter lysa med fast sken.
Programmet startar och luckan låses. På
Tömningspumpen kan vara
aktiv strax innan produkten
fylls med vatten.
Avbryta den fördröjda starten:
1. Tryck på Fördröjd start (Delay Start)
-knappen flera gånger tills
displayen visar önskad
fördröjningstid. På displayen visar
indikatorn
Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
knappen. Luckan låses och
nedräkningen för fördröjd start börjar. På
displayen visas indikatorn
.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen för att sätta maskinen
på paus. Motsvarande indikator
blinkar.
3. Tryck på Fördröjd start (Delay Start)
.
displayen visas indikatorlampan
Annullera fördröjd start efter det
att nedräkningen påbörjats
.
-knappen flera gånger tills
displayen visar
och indikatorn för
släcks.
4. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen en gång till för att starta
programmet omedelbart.
Ändring av fördröjd start efter
det att nedräkningen påbörjats
Ändra den fördröjda starten:
1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen för att sätta maskinen
26
www.electrolux.com
på paus. Motsvarande indikator
blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start (Delay Start)
-knappen flera gånger tills
displayen visar önskad
fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen en gång till för att starta
ny nedräkning.
10.8 SensiCare System
detektion av tvättmängd
Programtiden i displayen
visas för en medium/full
laddning.
När du tryckt på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen, släcks indikatorlampan för
maximal angiven tvättmängd, och
SensiCare System startar detektionen av
tvättmängden:
1. Produkten känner av tvättmängden
under de första 30 sekunderna. I
program där Time Manager finns
tillgängligt, spelar Time Managersom finns under siffrorna
fälten
en liten enkel animering under den
här fasen. Trumman roterar sakta.
2. Programtiden kan justeras därefter
och kan förlängas eller förkortas.
Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas
på.
I slutet av tvättmängdsdetektionen, om
det är för mycket tvätt i trumman,
blinkar
displayen:
-indikatorlampan på
I det här fallet är det möjligt att pausa
produkten under 30 sekunder och ta bort
några plagg.
När dessa plagg har tagits bort trycker
du på Start/Paus (Start/Pause)
knappen för att starta programmet igen.
SensiCare-fasen kan upprepas upp till
tre gånger (se punkt 1).
VIKTIGT! Även om inte tvättmängden
inte minskas startar tvättprogrammet
trots för mycket tvätt i trumman. Då kan
inte bästa möjliga tvättresultat
garanteras.
Cirka 20 minuter efter
programstarten kan tvättiden
ändras igen beroende på
tvättens förmåga att
absorbera vatten.
SensiCare-detektionen
utförs bara med kompletta
tvättprogram och om
programlängden inte har
reducerats med Time
Manager-knappen.
10.9 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
När programmet är igång kan du bara
ändra vissa funktioner:
1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna
informationen på displayen ändras
därefter.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen igen.
Tvättprogrammet fortsätter.
10.10 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för
att avbryta programmet och stänga
av produkten.
2. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen
igen för att slå på produkten.
Om SensiCare System har
avslutats och
vattenpåfyllningen redan har
startat, startar det nya
programmet utan att på nytt
använda SensiCare
System. Vattnet och
tvättmedlet töms inte för att
undvika rester. Displayen
visar maximal programtid
och uppdateras efter cirka
20 minuter efter att det nya
programmet har startat.
Det finns också ett annat sätt att avbryta:
1. Vrid väljarvredet till
"Reset"-läge.
SVENSKA
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar
27
.
Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå
på glänt för att undvika mögelbildning
och dålig lukt.
10.11 Öppna luckan - Lägga in
fler plagg
10.13 Tömma ut vattnet när ett
program är klart
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög och/eller trumman
fortfarande roterar ska du
inte öppna luckan.
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår. På displayen visas
indikatorn
.
1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen.
Tillhörande kontrollampa för låst lucka
släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till
alternativ om så behövs. Stäng
luckan och tryck på Start/Paus (Start/
Pause)
-knappen.
Programmet eller den fördröjda starten
fortsätter.
10.12 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs
(om de är aktiverade). På displayen visas
Indikatorlampan för Start/Paus (Start/
Pause)
-knappen släcks.
Luckan låses upp och indikatorn
släcks.
1. Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programvredet för att ställa
in ett nytt program.
2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
Om du har valt ett program eller en
funktion som inte tömmer ur vattnet efter
den sista sköljningen, avslutas
programmet, men:
•
Tiden visar
•
.
att luckan är låst
Indikatorlampan för Start/Paus (Start/
•
•
•
och displayen visar
Pause)
-knappen börjar blinka.
Trumman roterar fortfarande
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
Luckan förblir låst.
Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Centrifug.knappen för att minska
centrifugeringshastigheten som
produkten föreslår.
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen: produkten tömmer ut
vattnet och centrifugerar.
Indikatorn för Sköljstopp
försvinner.
eller
Om du har ställt in Tyst
och
centrifugeringshastigheten
inte har ändrats, kommer
maskinen bara att tömma ut
vattnet om du har tryckt på
Start/Paus (Start/Pause)
-knappen.
3. När programmet är klart och
indikatorn för lucklåset
släcks
kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i
några sekunder för att avaktivera
produkten.
10.14 Standby-funktion
Stand by-funktionen stänger automatiskt
av produkten för att minska
energiförbrukningen när:
28
www.electrolux.com
•
Du använder inte produkten i 5
minuter utan att något program körs.
Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att slå på produkten igen.
• Efter fem minuter från
tvättprogrammets slut.
Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senaste
programmet.
Vrid programvredet för att ställa in ett
nytt program.
Om vredet har roterats till
"Återställnings-" ("Reset-") position
stängs maskinen av automatiskt efter 30
sekunder.
Om du ställer in ett program
eller ett alternativ som slutar
med vatten i trumman,
stängs inte Stand byfunktionen av för att
påminna dig om att tömma
ut vattnet.
,
11. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Fylla på tvätt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle.
Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första två
gångerna.
Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylleplagg och plagg med tryck.
Förbehandla ingrodda fläckar.
Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
Tvätta inte plagg utan fåll eller med
hål i. Använd en tvättpåse för att
tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t
ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor,
skosnören, band etc.).
En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen och leda till
överdrivna vibrationer. Om det
inträffar:
a. avbryt programmet och öppna
luckan (se avsnitt "Daglig
användning"),
•
•
b. omfördela tvätten manuellt så att
den är jämnt fördelad i trumman,
c. tryck på Start/Paus (Start/Pause)
knappen. Centrifugeringsfasen
fortsätter.
Knäpp knapparna på örngott och
tryckknappar och stäng dragkedjor
och hakar. Knyt upp bälten, snören,
skosnören, band och andra lösa
delar.
Töm alla fickor och veckla ut
kläderna.
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
SVENSKA
11.3 Tvättmedel och andra
medel
•
•
•
•
•
Använd endast tvättmedel och medel
som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulvertvättmedel för alla typer av
material, förutom fintvätt.
Pulvertvättmedel med blekmedel
är att föredra för vittvätt i 90
grader.
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
Blanda inte olika sorters tvättmedel.
För miljöns skull ska du inte använda
mer tvättmedel än nödvändigt.
Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsförpackningen eller andra
produkter utan att överskrida
indikerad max.nivå (
).
Använd rekommenderade tvättmedel
för materialets typ och färg,
programtemperatur och smutsgrad.
•
•
•
29
Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
Om du förbehandlar fläckar eller
använder fläckborttagningsmedel ska
du välja program med låga
temperaturer.
Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
11.4 Miljötips
•
Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsad.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten endast med milt
rengöringsmedel och varmt vatten. Torka
alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte metallytorna
med klorinbaserat
rengöringsmedel.
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du
bor är hög eller medelhög
rekommenderar vi att du
använder ett
avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Kontrollera trumman regelbundet för
uppkomst av kalkavlagringar.
De vanliga tvättmedlen innehåller redan
vattenavhärdningsmedel, men vi
rekommenderar att man kör en cykel
med tom tvättmaskin och
avkalkningsmedel regelbundet.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
30
www.electrolux.com
12.3 Underhållstvätt
Upprepad och långvarig användning av
lågtempererade program kan orsaka
tvättmedelsansamlingar,
luddansamlingar, bakteriehärdar på
insidan av trumman och röret. Detta kan
leda till obehaglig lukt och
mögelbildningar. För att undvika dessa
ansamlingar och rengöra tvättmaskinen
inuti, är det bra att köra en
underhållstvätt regelbundet (minst en
gång i månaden).
Se avsnittet "Rengöring av
trumman".
12.4 Lucktätning med dubbla
lager
Den här produkten har ett
självrengörande tömningssystem,
som gör att lätta flufffibrer som faller av
kläderna kan dräneras ut med vattnet, på
ett sådant sätt att kunden inte behöver
rengöra detta område.
Rengör trumman med en specialprodukt
för rostfritt stål.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Rengör inte trumman med
sura avkalkningsmedel,
skurpulver som innehåller
klor eller med stålull
För en grundlig rengöring:
1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör Maskinrengöring-programmet.
För mer information, se tabellen
tvättprogram.
3. Tillsätt en liten mängd
pulvertvättmedel i en tom trumma för
att skölja ut eventuella rester.
I slutet av ett program kan
displayen ibland visa ikonen
: Detta är en
rekommendation för att köra
trumrengöring. När
trumrengöringen är klar
försvinner ikonen.
12.6 Rengöring av
tvättmedelsfacket
För att undvika möjliga ansamlingar av
torkat tvättmedel eller sköljmedel och/
eller formeringar av mögel i
tvättmedelsfacket, bör man med jämna
mellanrum utföra följande
rengöringsåtgärder:
Undersök tätningen regelbundet och ta
bort alla föremål från innerdelen. Mynt,
knappar, andra små föremål som glöms i
fickorna på dina kläder faller under
tvättcykeln ner i den speciella luckan
med dubbla lager, där du enkelt kan
plocka upp dem när programmet är klart.
1. Öppna lådan. Tryck ner haken som
på bilden och dra ut lådan.
1
12.5 Rengöring av trumman
2
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra oönskade avlagringar.
Rostavlagringar kan förekomma i
trumman beroende på främmande
rostande föremål i tvätten eller på att
kranvattnet innehåller järn
2. Avlägsna den övre delen av
tillsatsfacket för att underlätta
rengöringen och spola det under
SVENSKA
rinnande vatten för att få bort
eventuella tvättmedelsrester. Sätt
tillbaka överdelen efter rengöringen.
12.7 Rengöra tömningspumpen
VARNING!
Koppla bort produkten från
eluttaget.
Kontrollera regelbundet
tömningspumpsfiltret och se
till att det är rent.
Rengör tömningspumpen om:
• Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Trumman inte snurrar.
• Produkten avger ett ovanligt ljud
p.g.a. att tömningspumpen är
blockerad.
3. Se till att alla tvättmedelsrester är
borta från den övre och nedre delen
av urtaget. Använd en liten borste för
att rengöra urtaget.
31
•
Displayen visar larmkoden
.
VARNING!
• Ta inte bort filtret medan
produkten är igång.
• Rengör inte pumpen om
vattnet i produkten är
hett. Vänta tills vattnet
har svalnat
Gör enligt följande för att rengöra
pumpen:
1. Öppna pumpskyddet.
4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt
läge och stäng den. Kör
sköljprogrammet utan någon tvätt i
maskinen.
2
1
2. Placera en lämplig skål under
tömningspumpsavsloppet för att
samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en
trasa till hands för att torka upp
eventuellt vattenspill när du tar bort
filtret.
32
www.electrolux.com
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det
inte roterar ska du kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
4. Vrid filtret 180 grader i moturs
riktning för att öppna det, utan att ta
bort det. Låt vattnet rinna ut.
5. När skålen är full av vatten, vrid för
att sätta tillbaka filtret och tömma
behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet
slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det
moturs.
10. Skölj filtret under vattenkranen.
11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna
genom att vrida det medsols. Var
noga med att dra åt filtret ordentligt
för att förhindra läckage.
2
1
1
2
8. Avlägsna ludd och partiklar från
filterinsatsen om så behövs.
12. Stäng pumpskyddet.
SVENSKA
2
33
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen:
a. Häll 2 liter vatten i
tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
b. Starta programmet för att tömma
ut vattnet.
1
12.8 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1
2
3
45°
20°
12.9 Nödtömning
12.10 Åtgärder vid frysrisk
Om maskinen inte töms på vatten kan
man köra samma procedur som beskrivs
i paragrafen "Rengör tömningspumpen".
Rengör pumpen vid behov.
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan sjunka till 0 °C
eller lägre, ta bort det kvarvarande
vattnet i tilloppsslangen och
tömningspumpen.
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen:
1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut
vattnet.
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsproceduren.
34
www.electrolux.com
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas
av låga temperaturer.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller stannar under drift.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat
servicecenter om problemet fortsätter.
VARNING!
Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.
Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en
larmkod och Start/Paus (Start/Pause)
•
•
•
-knappen blinkar kontinuerligt:
- Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den
och sätt på den igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för
tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Efter en ordentlig kontroll, sätt på
-knappen så
maskinen igen genom att trycka på Start/Paus (Start/Pause)
försöker maskinen fortsätta programmet . Om felet kvarstår kommer larmkoden att
visas igen.
•
•
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
- Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera
luckan!
Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/
eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus (Start/Pause)
samtidigt tills indikatorn för
-knappen
slutar blinka (se bilden nedan).
SVENSKA
35
13.2 Möjliga fel
Problem
Programmet startar
inte.
Möjlig lösning
•
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att luckan är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkri‐
ngsdosan.
•
Säkerställ att Start/Paus (Start/Pause)
inte har vi‐
drörts.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen el‐
ler väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
•
•
•
•
•
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
•
Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvis‐
ningar".
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett pro‐
gram utan tömning.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion
som slutar med vatten i trumman.
Produkten fylls inte med
vatten.
•
•
Produkten fylls med
vatten och töms ome‐
delbart.
Maskinen tömmer inte
ut vattnet.
•
Centrifugeringsfasen
•
fungerar inte eller tvätt‐ •
programmet varar läng‐
re än normalt.
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifu‐
geringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av oba‐
lans.
36
www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
•
Det är vatten på golvet.
•
•
•
•
•
Du kan inte öppna luck‐
an på produkten.
•
•
Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med
vatten i trumman.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om
det finns vatten i trumman.
Se till att produkten får elektrisk ström.
Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av
luckan".
•
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsan‐
visningar".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna
är borttagna. Se "Installationsanvisningar".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller •
minskar under program‐
mets förloppstid.
SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ
av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System de‐
tektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
•
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättme‐
del.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar in‐
nan du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Produkten avger ett
konstigt ljud och vibre‐
rar.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
•
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta
och att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte
är skadade.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt
mängd tvättmedel.
•
•
•
•
För mycket skum i tvätt‐ •
rumman under tvättpro‐
grammet.
Minska mängden tvättmedel.
•
Det finns tvättmedels‐
rester i tvättmedelsfack‐
•
et efter tvätt.
Se till att spaken är i rätt läge (UP för pulvertvättmedel DOWN för flytande tvättmedel).
Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med
instruktionerna i den här användarmanualen.
Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
13.3 Nödöppning av luckan
Produktens lucka förblir stängd vid
strömavbrott eller produktfel.
Tvättprogrammet fortsätter när strömmen
återställs. Om luckan förblir låst vid fel
kan den öppnas med
nödupplåsningsfunktionen.
SVENSKA
Innan luckan öppnas:
FÖRSIKTIGHET!
Risk för brännskador
föreligger! Kontrollera att
vattentemperaturen och
tvätten inte är varm. Om så
behövs, vänta tills de
svalnat.
37
1. Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningsavtryckaren nedåt en
gång. Dra den nedåt igen, håll den
tätt intill, och öppna under tiden
luckan.
FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskador
föreligger! Kontrollera att
trumman inte snurrar. Om
så behövs, vänta tills
trumman slutat snurra.
Kontrollera att vattennivån
i trumman inte är för hög.
om så behövs, fortsätt
med nödtömning vid
behov (se "Nödtömning" i
avsnittet "Skötsel och
rengöring").
5. Ta ut tvätten och stäng sedan
produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.
Gör enligt följande för att öppna luckan:
14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta
standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av
tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och
temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets
varaktighet.
Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra kvaliteten på produkten.
Program
Tvätt‐ Energi‐
mängd förbruk‐
(kg)
ning
(kWh)
Vatten‐
förbruk‐
ning (li‐
ter)
Ungefär‐ Återstå‐
lig pro‐
ende fukt
gramtid
(%)1)
(minuter)
Bomull
60 °C
8
1.30
80
220
52
Bomull
40 °C
8
1.20
80
210
52
Syntet
40 °C
3
0.80
60
140
35
38
www.electrolux.com
Program
Tvätt‐ Energi‐
mängd förbruk‐
(kg)
ning
(kWh)
Fintvätt
40 °C
Ylle/Siden
30 °C
Vatten‐
förbruk‐
ning (li‐
ter)
Ungefär‐ Återstå‐
lig pro‐
ende fukt
gramtid
(%)1)
(minuter)
3
0.60
60
120
35
1.5
0.30
60
75
30
8
0.70
54
230
52
4
0.50
41
230
52
4
0.50
42
230
52
Standardprogram vit-/kulörtvätt
Standard 60 °C Vit-/Kulört‐
vätt
Standard 60 °C Vit-/Kulört‐
vätt
Standard 40 °C Vit-/Kulört‐
vätt
1) När centrifugeringen är klar.
Av-läge (W)
Lämnat på-läge (W)
0.30
0.30
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
15. TEKNISKA DATA
Dimension
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
600 mm/ 850 mm/ 572 mm/ 600
mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och
IPX4
fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där låg‐
spänningsutrustningen inte har något skydd mot
fukt
Vattentryck
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Energiklass
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Vit/Kulörtvätt
8 kg
A+++
SVENSKA
Centrifugeringshast.
Max. centrifugering‐
shastighet
39
1351 rpm
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4'' rörgänga.
16. TILLBEHÖR
16.1 Finns på www.electrolux.com/shop eller från auktoriserad
återförsäljare
Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar
produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används
kommer alla slags anspråk att upphävas.
16.2 Fästplåtsats (4055171146)
Finns att köpa hos närmaste
auktoriserade återförsäljare.
Om du installerar produkten på en plint
måste du fästa fast produkten i
fästplåtarna.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
16.3 Pelarsats
Torktumlaren kan placeras ovanpå
tvättmaskinen endast om en pelarsats
som tillverkats och godkänts av
ELECTROLUX används.
Verifiera de kompatibla
pelarsatserna genom att
kontrollera djupet på din
produkt.
Pelarsatsen kan endast användas med
de produkter som specificerats i
medföljande informationsblad.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer produkten och tillbehöret.
VARNING!
Sätt inte torktumlaren under
tvättmaskinen.
40
www.electrolux.com
17. SNABBGUIDE
17.1 Daglig användning
1
2
3
5
4
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
4. För att starta programmet, tryck på
Öppna vattenkranen.
Start/Paus (Start/Pause)
knappen.
5. Produkten startar.
När programmet är slut ska tvätten tas
ut.
Lägg in tvätt i maskinen.
Häll tvättmedlet och andra medel i sina
respektive fack.
1. Tryck på På/Av (On/Off) -knappen
för att slå på maskinen.
2. Vrid programvredet för att ställa in
önskat program.
3. Ställ in önskade funktioner med
respektive touch-knappar.
Tryck på På/Av (On/Off) -knappen för att
stänga av maskinen.
17.2 Rengöra tömningspumpens filter
1
2
3
180˚
1
2
Rengör filtret regelbundet och särskilt om
larmkoden
visas på displayen.
SVENSKA
41
17.3 Program
Program
Bomull
Stoppa in i
maskinen
Produktbeskrivning
8 kg
Vit och färgad bomull.
8 kg
Vit och färgad bomull. Standardprogram för
energimärkningens förbrukningsvärden.
Syntet
3 kg
Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt
3 kg
Ömtåliga material som akryl, viskos, poly‐
ester.
1 kg
Ångprogram för ylle- och kashmirplagg.
1 kg
Ångprogram för bomulls-, syntet- och ömtå‐
liga plagg.
Centrifug./Tömning
8 kg
Alla material, förutom ylle och mycket öm‐
tåliga material. Program för centrifugering
och tömning av vattnet.
Sköljning
8 kg
Alla material, förutom ylle och mycket öm‐
tåliga material. Program för sköljning och
centrifugering.
-
Underhållsprogram för rengöring av trum‐
man.
Bomull Eco
Kashmir
Fräsch Doft
Maskinrengöring
Snabb 14 min
Sportkläder
1.5 kg
3 kg
Syntet och blandade material. Lätt smutsad
tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sportkläder.
Outdoor
2 kg1)
1 kg2)
Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Denim
1.5 kg
Denim-plagg.
1.5 kg
Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och
fintvätt.
Ylle/Siden
1) Programöversikt.
2) Tvättprogram och program för vattentäta material.
18. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED
HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017
Produktinformationsblad
Varumärke
ELECTROLUX
42
www.electrolux.com
Modell
Nominelll kapacitet uttryckt i kg
EW7F6448W3,
PNC914555023
8
Energieffektivitetsklass
A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 stan‐
dardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C
med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågef‐
fektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer
att bero på hur maskinen används.
137.0
Energiförbrukningen för standardprogram bomull
60 °C vid full maskin i kWh
0.70
Energiförbrukningen för standardprogram bomull
60 °C vid halv maskin i kWh
0.50
Energiförbrukningen för standardprogram bomull
40 °C vid halv maskin i kWh
0.50
Effektförbrukning vid frånläge i W
0.30
Effektförbrukning vid viloläge i W
0.30
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 stan‐
dardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C
med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbruk‐
ningen kommer att bero på hur maskinen används.
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G
(minst effektiv) till A (effektivast)
Högsta centrifugeringshastighet i rpm
Restfukthalt i %
10999
B
1351
52
Standardprogrammet bomull 60 °C och standardpro‐
grammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram
som informationen på etiketten och informationsbladet
hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt
av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de
effektivaste programmen när det gäller kombinerad
energi- och vattenförbrukning.
-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med
full maskin, uttryckt i minuter.
230
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med
halv maskin, uttryckt i minuter.
230
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med
halv maskin, uttryckt i minuter.
230
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter
5
Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i
db(A)
51
SVENSKA
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen,
uttryckt i db(A)
75
Inbyggd maskin J/N
Nej
43
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
19. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
157029420-A-242019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement