Electrolux EW8F8661E6 Användarmanual

advertisement

Electrolux EW8F8661E6 Användarmanual
EW8F8661E6
SV
Tvättmaskin
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................5
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................10
5. KONTROLLPANELEN......................................................................................10
6.
WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN..........................................................13
7. VRED OCH KNAPPAR.....................................................................................15
8. PROGRAM....................................................................................................... 18
9. INSTÄLLNINGAR............................................................................................. 25
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..................................................................... 25
11. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................. 25
12. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 30
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 31
14. FELSÖKNING.................................................................................................36
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN............................................................................40
16. TEKNISKA DATA........................................................................................... 41
17. TILLBEHÖR....................................................................................................42
18. SNABBGUIDE................................................................................................43
19. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL
1369/2017.............................................................................................................44
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
SVENSKA
3
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Ändra inte produktens specifikationer.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.',
– områden för gemensam användning i tvättstugor i
flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 10
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten
från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar
(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av
en matta eller annat som ligger på golvet.
Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med
de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med
andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av
auktoriserat servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara
milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
SVENSKA
5
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
Installationen måste
överensstämma med
gällande nationella
bestämmelser.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort allt förpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive
gummibussning och plastbricka.
Förvara transportbultarna på ett
säkert ställe. Om produkten ska flyttas
i framtiden måste de sättas dit igen för
att låsa trumman för att förhindra
skador på produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C eller där den utsätts
för väder och vind.
Golvytan, på vilken produkten ska
installeras, måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Använd ett vattenpass för att
kontrollera att produkten står helt
vågrätt när den står på platsen där
den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den
gör det.
Installera inte produkten direkt över
en golvbrunn.
Spruta inte vatten på apparaten och
utsätt den inte för mycket fuktighet.
Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
Placera inte en stängd behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Anslutning av vatten
•
•
•
•
•
•
Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
Använd inte en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort. Kontakta
det auktoriserade servicecentret för
byte av tilloppsslang.
När du packar upp produkten kan det
finnas vatten kvar i tömningsslangen.
Detta beror på vattentesterna som
utförts på produkten på fabriken.
Du kan förlänga tömningsslangen till
högst 400 cm. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter för den
6
www.electrolux.com
•
andra tömningsslangen och
förlängningen.
Kontrollera att kranen är åtkomlig
efter installationen.
2.4 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
•
•
•
•
•
Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Tvätta inga tyger som är starkt
nedsmutsade med olja, fett eller
andra feta ämnen. Det kan skada
gummidelarna i tvättmaskinen.
Förtvätta sådana tyger för hand innan
du stoppar in dem i tvättmaskinen.
Ta inte på luckglaset när ett program
är igång. Glaset kan bli hett.
Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.
2.5 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment).
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Uppackning
1. Avlägsna den utvändiga filmen.
Använd en kniv vid behov.
3. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur
trumman.
2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.
SVENSKA
7
4. Lägg en av frigolitdelarna på golvet
under produkten. Lägg maskinen
försiktigt ner på ena sidan.
8. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen
med användarmanualen, i hålen.
5. Ta bort frigolitskyddet från
undersidan. Sätt tillbaka maskinen i
upprätt läge.
1
2
6. Ta loss strömkabeln och
tömningsslangen ur slanghållarna.
Vi rekommenderar att du
sparar förpackningen och
transportbultarna om du vid
ett senare tillfälle ska flytta
produkten.
3.2 Information angående
installation
Placering och avvägning
Justera produkten så att den står stadigt
för att undvika vibrationer, oljud och
rörelse när den är igång.
Det kan finnas vatten i
tömningsslangen. Det
beror på att
tvättmaskinen har testats
i fabriken.
7. Ta bort de tre transportbultarna och
dra ut distanserna.
1. Installera produkten på ett plant och
hårt golv. Produkten måste vara i våg
och stå stabilt. Se till att maskinen inte
vidrör väggar eller andra enheter och att
luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att
justera nivån. Alla fötter måste stå
ordentligt på golvet.
VARNING!
Justera inte nivån genom att
sätta kartong, trä eller
motsvarande material under
produktens fötter.
Tilloppsslang
8
www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET!
Se till att det inte finns några
skador på slangen eller
några läckor från
kopplingarna. Använd inte
en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort.
Kontakta kundtjänst för byte
av tilloppsslangen.
1. Anslut tilloppslangen på baksidan av
produkten.
2. På kanten av ett handfat - Fäst
plastböjen i vattenkranen eller på
väggen.
45º
20º
2. Sätt den på vänster eller höger sida
beroende på var vattenkranen sitter.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är i
vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ
in den i rätt läge.
Se till att plastböjen inte går
att flytta när maskiner
tömmer ut vattnet och att
avloppsslangens ände inte
är nersänkt i vattnet. Då kan
smutsigt vatten rinna tillbaka
in i produkten.
3. Om avloppsslangens ände ser ut så
här (se bilden) kan du trycka in den
direkt i stigröret.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till
en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.
Tömning av vattnet
Tömningsslangen ska sitta på en höjd
som inte är lägre än 60 cm och inte
högre än 100 cm.
Du kan förlänga
tömningsslangen till högst
400 cm. Kontakta
auktoriserat servicecenter
för den andra
tömningsslangen och
förlängningen.
Det går att ansluta tömningsslangen på
två sätt:
1. Gör en U-form med tömningsslangen
och dra den runt plastböjen.
4. Till ett stigrör med ventilationshål - För
in tömningsslangen direkt i avloppsröret.
Se bilden.
SVENSKA
9
Kontrollera att tömningsslangen gör en
loop för att förhindra att partiklar går in i
produkten från diskhon.
1
ø16
2
Änden på tömningsslangen
måste alltid vara ventilerad,
dvs. avloppsrörets
innerdiameter (minst 38 mm
- minst 1,5 tum) måste vara
större än tömningsslangens
ytterdiameter.
5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt
den med en klämma. Se bilden.
W011
Anslut tömningsslangen till
avloppsmuffen och dra åt den med en
klämma. Kontrollera att tömningsslangen
gör en loop för att förhindra att partiklar
går in i produkten från diskhon.
6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt
avloppsrör i rummets vägg och dra åt
den med en klämma.
10
www.electrolux.com
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Produktöversikt
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Bänkskiva
Tvättmedelsfack
Kontrollpanel
Luckhandtag
Typskylt
Filter till tömningspump
Fötter för att få maskinen i nivå
8
9
10
11
12
Tömningsslang
Tilloppsslangens anslutning
Nätkabel
Transportbultar
Slangstöd
5. KONTROLLPANELEN
5.1 Specialfunktioner
Din nya tvättmaskin uppfyller alla
moderna krav för en effektiv behandling
av din tvätt med låg vatten-, energi- och
tvättmedelsförbrukning samtidigt som
kläderna hanteras varsamt.
•
•
Med Wi-Fi-anslutning och Remote
Start kan du starta ett program,
interagera med din tvättmaskin och
kontrollera tvättprogrammets status i
fjärrkontrollen.
FreshScent-systemet ger, tack vare
de nya ångprogrammen Kashmir och
Fräsch Doft, den perfekta lösningen
för uppfräschning av de mest ömtåliga
plaggen utan att behöva tvätta dem.
Använd den delikata doften som
•
•
utvecklats exklusivt av ELECTROLUX
för att få en trevlig känsla av
"nytvättat" och för att avlägsna lukt
och skynklor.
UltraCare-tekniken har utvecklats för
att skydda tygernas fibrer tack vare
olika förblandningsfaser som först
löser upp tvättmedlet och sedan
sköljmedlet i vattnet innan det
kommer i kontakt med tvätten. Detta
innebär att varje fiber blir
omhändertagen.
Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att
fräscha upp dina kläder. De
varsamma ångprogrammen avlägsnar
lukter och gör tygerna mindre
skrynkliga för att minska behovet av
strykning.
SVENSKA
•
Plus Steam-funktionen avslutar
varje cykel med varsam ånga som
luckrar upp fibrerna och gör tyget
mindre skrynkligt. Strykningen blir
enklare!
Tack vare Soft Plus-alternativet
sprids sköljmedlet jämt över tvätten
och tränger djupt in i fibrerna, vilket
ger en perfekt mjukhet.
•
5.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
Wool/Silk
Cottons
UltraWash
Cottons Eco
Denim
Outdoor
Rapid 14 min.
3
4
5
Delicates
6
7
Time
Manager
Temp.
Synthetics
Delay Start
Spin
Cashmere
Duvet
FreshScent
Rinse
Spin/Drain
Prewash
Stains
Extra Rinse
Soft Plus
Plus Steam
Silent
11
10
9
8
On/Off
14
1
2
3
4
5
6
7
Programväljare
Spin touch-knapp
Temp. touch-knapp
Display
Delay Start touch-knapp
Time Manager touch-knapp
Start/Paus (Start/Pause)
knapp
touch-
11
SensiCare System känner av
tvättmängden och fastställer tvättiden
på 30 sekunder. Tvättprogrammet är
anpassat efter tvättmängden och typ
av material utan att för den skull
förbruka mer tid, energi eller vatten än
nödvändigt.
13 12
8
9
10
11
12
13
14
Silent touch-knapp
Plus Steam touch-knapp
Soft Plus touch-knapp
Extra Rinse touch-knapp
Stains touch-knapp
Prewash touch-knapp
On/Off tryckknapp
12
www.electrolux.com
5.3 Display
MIX
Temperaturområdet:
Temperaturindikator.
Indikatorlampa för kallt vatten.
Indikatorlampa för barnlås.
Indikatorlampa för WiFi-anslutning.
Indikatorlampa för Fjärrstart.
Indikatorlampa för lucklås.
Indikatorlampa för Fördröjd Start.
Den digitala indikatorn kan visa:
• Programlängd (t.ex.
).
•
Fördröjd tid (t.ex.
•
Programslut (
•
Varningskod (t.ex.
•
Felindikator (
).
).
).
).
Time Manager-indikatorlampa.
MIX
UltraCare-indikatorlampa.
Ångfasindikator.
Indikator för antiskrynkelskyddsfas.
Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att
köra trumrengöring.
SVENSKA
13
Centrifugeringsområdet:
Indikatorlampa för centrifugeringshastighet
Indikator för ingen centrifugering. Centrifugeringen är
avstängd.
Silent-indikatorlampa.
Indikator för Sköljstopp.
Indikatorn för Lägg i mer tvätt lyser i början av tvättfasen, när
det fortfarande är möjligt att pausa maskinen och lägga i mer
tvätt.
Indikatorn för maximal tvättvikt (se avsnittet "SensiCare Sy‐
stem tvättmängdsdetektion").
Den blinkar när tvättmängden överstiger den maximalt
angivna tvättmängden för valt program.
5.4 Flerspråkiga etiketter
Fästbara etiketter på olika språk
levereras med maskinen.
Puuvilla
UltraWash
Denim
Önskad etikett kan fästas bredvid
programvredet.
6.
Puuvilla
Synteettiset
Outdoor
Hienopesu
Villa
Pika 14 min.
Silkki
Koneen puhdistus
Huuhtelu
us
Tyhjennys/Linko
Anti-Allergy
WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN
Det här kapitlet beskriver hur man
ansluter smart-produkten till WiFinätverket och hur man länkar det till en
mobil enhet.
Med denna funktion kan man få
meddelanden, kontrollera och övervaka
tvättmaskinen från din mobila enhet.
Anslut din maskin för att få full tillgång till
funktioner och service som kan behövas:
•
•
Trådlöst nätverk hemma med
aktiverad internetanslutning.
Mobil enhet ansluten till trådlöst
nätverk.
Frekvens
2,412 - 2,472 GHz
för den europeiska
marknaden
Protokoll
IEEE 802.11b/g/n
två radioströmmar
Max. effekt
< 20 dBm
6.1 Installerar och konfigurerar
När tvättmaskinen ansluts till
applikationen ska du stå nära med sin
Smart-enhet.
Se till att din Smart-enhet är ansluten till
det trådlösa nätverket.
1. Gå till App Store på din smart-enhet.
2. Ladda ner och installera appen .
3. Se till att du har startat en Wi-fianslutning på tvättmaskinen. Om
inte, läs nästa avsnitt "Konfigurera
tvättmaskinens trådlösa anslutning".
4. Starta applikationen. Välj land och
språk och logga in med e-postadress
och lösenord. Om du inte har något
14
www.electrolux.com
konto, skapa ett nytt med
instruktionerna i .
5. Följ instruktionerna på appen för
registrering och konfiguration av
tvättmaskinen.
6.2 Konfigurera tvättmaskinens
trådlösa anslutning
1. Tryck på On/Off -knappen i några
sekunder för att aktivera produkten.
Vänta i 10 sekunder innan du
fortsätter med den trådlösa
konfigurationen.
2. Välj ett program genom att vrida på
programvredet.
3. Tryck på och håll inne Delay Startoch Time Manager-knapparna
samtidigt i några sekunder tills ett
Så länge produkten är
aktiverad kommer den att
försöka ansluta med de
sparade
inloggningsuppgifterna tills
WiFi-anslutningen
avaktiveras eller återställer
inloggningsuppgifterna.
5. Konfigurera -appen på din
smartenhet och följ instruktionerna
för att ansluta enheten till ditt Wi-Finätverk.
6. Om anslutningen är konfigurerad när
programinformationskärmen kommer
tillbaka, visas indikatorlampan
på
displayen.
"klick" hörs. Släpp knapparna.
visas på displayen i 5 sekunder och
indikatorn
börjar blinka.
Den trådlösa modulen startar upp.
Se till att din App är redo för
anslutning.
4. Efter ca 45 sekunder visas
(Tillgängligheten) på displayen.
Varje gång du slår på
maskinen tar det 45
sekunder att ansluta
automatiskt till nätverket.
När indikatorn
slutar
blinka är anslutningen klar.
För att stänga av den trådlösa
anslutningen, tryck på och håll inne
Delay Start- och Time Managerknapparna samtidigt i några sekunder
tills den första ljudsignalen hörs:
visas på displayen i 5 sekunder.
Om du stänger av maskinen
och därefter slår på den
stängs den trådlösa
anslutningen av automatiskt.
Tillgängligheten är öppen i 3 minuter.
För att ta bort uppgifterna om det
trådlösa nätverket, tryck på och håll
inne Delay Start- och Time Managerknapparna samtidigt i 10 sekunder tills
den andra ljudsignalen hörs:
på displayen.
visas
SVENSKA
6.3
Fjärrstart
När du trycker på Start/Paus
Med Fjärrstart kan du starta ett program
med fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollen aktiveras
automatiskt när du trycker
på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen för att starta
programmet, men det går
också att starta ett
tvättprogram med
fjärrkontrollen.
När Appen är installerad och den
trådlösa anslutningen klar kan du också
aktivera Fjärrstart:
1. Tryck på Delay Start
15
-knappen så
-indikatorlampa på
visas
displayen i några sekunder.
(Start/Pause)
-knappen
efter att
indikatorlampan har slutat
blinka, är inte Fjärrstart
aktiverad, men det valda
programmet startar.
För att ta bort Fjärrstart, tryck på Delay
Start
-knappen och bekräfta genom att
trycka på Start/Paus (Start/Pause)
knappen.
-
För att återställa position
avaktiveras Fjärrstart.
6.4 OTA-uppdatering
Appen kan föreslå en uppdatering för
nedladdning av nya funktioner.
Uppdateringen accepteras endast via
Appen.
Om ett program körs meddelar Appen att
uppdateringen börjar vid slutet av
programmet.
Under uppdateringen visar produkten
i displayen.
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen för att aktivera Fjärrstart
innan indikatorn
slutar blinka.
visas på
Indikatorlamporna och
programöversiktsskärmen och luckan är
låst. Nu går det att starta programmet
med fjärrkontrollen.
Produkten kan användas igen i slutet av
uppdateringen, utan något meddelande
om en lyckad uppdatering.
Om ett fel uppstår visar produkten
i displayen: tryck bara på vilken knapp
som helst eller vrid på vredet för att
återgå till normal användning.
7. VRED OCH KNAPPAR
7.1 Inledning
Alternativen/funktionerna går
inte att välja med alla
tvättprogram. Kontrollera
kompatibiliteten mellan
funktionerna och
tvättprogrammen i
"Programöversikt". En
funktion kan utesluta en
annan, i det här fallet låter
inte maskinen dig ställa in
inkompatibla alternativ/
funktioner.
7.2 On/Off
Tryck på den här knappen i några
sekunder för att aktivera eller avaktivera
produkten. Två olika ljud hörs när man
slår på eller stänger av maskinen.
Eftersom Standby-funktionen automatiskt
stänger av maskinen efter några minuter
för att minska energiförbrukningen kan
du behöva slå på den igen.
För mer information, se Standby-avsnittet
i kapitlet Daglig användning.
16
www.electrolux.com
7.3 Temp.
När du väljer ett tvättprogram föreslår
maskinen automatiskt den förinställda
temperaturen för programmet.
Tryck på denna knapp upprepade
gånger tills önskad temperatur visas på
displayen.
-indikatorerna,
När displayen visar
värmer inte produkten upp vattnet.
7.4 Spin
När du ställer in ett program ställer
maskinen automatiskt in maximal
centrifugeringshastiget, förutom för
programmet Denim. Med den här
funktionen kan du sänka den förinställda
centrifugeringshastigheten.
Tryck upprepade gånger på den här
knappen för att:
• Minska centrifugeringshastigheten.
Displayen visar endast tillgängliga
centrifugeringshastigheter för inställt
program.
• Ytterligare centrifugeringsalternativ
Ingen centrifugering
.
Ställ in den här funktionen för att
inaktivera alla centrifugeringsfaser. På
displayen visas indikatorn
.
Maskinen utför endast tömningsfasen
för valt tvättprogram. Ställ in
funktionen för mycket ömtåliga plagg.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram
•
Aktivera funktionen Sköljstopp
.
Den sista centrifugeringen utförs ej.
Maskinen tömmer inte det sista
sköljvattnet för att tvätten inte ska
skrynklas. Tvättprogrammet stannar
med vatten i trumman.
fortsätter att vara
Indikatorn för
tänd. Luckan är låst och trumman
snurrar med jämna mellanrum för att
tvätten ska bli mindre skrynklig. Du
måste tömma ut vattnet för att kunna
låsa upp luckan.
Om du trycker på Start/Paus (Start/
-knappen utför maskinen
Pause)
centrifugeringsfasen och tömmer ut
vattnet.
Maskinen tömmer ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.
7.5 Prewash
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
•
Använd den här funktionen för att
lägga till en förtvätt i 30 °C före
tvättfasen.
Det här alternativet rekommenderas
för hårt smutsad tvätt, särskilt om den
innehåller sand, damm, lera och
andra fasta partiklar.
Funktionen kan lägga till tid
till programlängden.
7.6 Stains
Tryck på den här funktionen för att lägga
till fläckfunktionen till ett program.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
Används för tvätt med mycket svåra
fläckar.
Häll fläckborttagningsmedel i facket
när du ställer in den här funktionen.
Fläckborttagningsmedlet förblandas och
upphettas med tvättmedlet för att
förbättra effektiviteten.
Funktionen lägger till tid till
programlängden.
Denna funktion är inte
tillgänglig vid temperaturer
under 40 °C.
7.7 Permanent Extra Rinse
Denna funktion lägger till några
sköljningar enligt valt tvättprogram.
Använd den här funktionen om du har
allergi mot tvättmedelsrester eller extra
känslig hud.
Funktionen lägger till tid till
programlängden.
SVENSKA
Motsvarande indikator ovanför
touchknappen tänds och är tänd under
nästa program tills detta alternativ är
avaktiverat.
7.8 Permanent Soft Plus
Ställ in det här alternativet för att
optimera sköljmedelsdistributionen och
därmed få mjukare tvätt.
Rekommenderas när du använder
sköljmedel.
Funktionen lägger till tid till
programlängden.
Motsvarande indikator ovanför
touchknappen tänds och är tänd under
nästa program tills detta alternativ är
avaktiverat.
7.9 Plus Steam
Funktionen lägger till en ångfas följt av
en kort skrynkelskyddsfas i slutet av
tvättprogrammet.
Ångfasen minskar skrynklor och gör
strykningen enklare.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
Indikatorlampan
under ångfasen.
lyser med fast sken
Funktionen kan lägga till tid
till programlängden.
När programmet är klart visar displayen
, indikatorlampan
släcks och
indikatorlampan
lyser med fast sken.
Trumman rör sig mjukt i cirka 30 minuter
för utnyttja ångan. Genom att trycka på
någon knapp avslutas
skrynkelskyddsrörelsen och luckan låses
upp.
En mindre tvättmängd ger
bättre förutsättningar för ett
bra resultat.
7.10 Silent
Tryck på den här knappen för att
aktivera/avaktivera Silent-funktionen.
17
De mellanliggande och slutliga
centrifugeringsfaserna utesluts och
programmet avslutas med vatten i
trumman. Detta gör att tvätten blir mindre
skrynklig.
På displayen visas indikatorn
. Luckan
förblir låst. Trumman snurrar runt då och
då för att minska uppkomsten av
skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för
att kunna låsa upp luckan.
Eftersom programmet är väldigt tyst kan
man tvätta under natten när elpriserna är
lite billigare. I vissa program utförs
sköljningarna med mer vatten.
Om du trycker på Start/Paus (Start/
-knappen utförs endast
Pause)
tömningsfasen.
Maskinen tömmer ut vattnet
automatiskt efter cirka 18
timmar.
7.11 Delay Start
Med det här alternativet kan du fördröja
programstarten till en bättre lämpad
tidpunkt.
Tryck upprepade gånger på knappen för
att ställa in önskad fördröjning. Tiden
ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.
Displayen visar tillhörande indikator
och vald fördröjd tid. När du har tryckt på
-knappen
Start/Paus (Start/Pause)
börjar maskinen nedräkningen och
luckan låses.
7.12 Time Manager
Med detta alternativ kan du minska
programmets varaktighet beroende på
mängden tvätt och graden av
nedsmutsning.
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden och
-streck.
Tryck på Time Manager-knappen för att
minska programtiden efter dina behov.
Displayen visar den nya programtiden
och strecken minskar efter hand:
passar för en full maskin med
normalt smutsad tvätt.
www.electrolux.com
mycket snabbt program för en liten
tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max.
halv maskin).
det kortaste programmet för att
fräscha upp en liten mängd tvätt.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
Syntet
indikator
Bomull Eco
ett snabbprogram för full maskin
med lätt smutsad tvätt.
Bomull
18
■
■
■
1) Standardlängd för alla program.
indikator
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Syntet
Bomull Eco
1)
Bomull
Time Manager med ångprogram
När du ställer in ett ångprogram, tillåter
den här knappen att välja tre ångnivåer
och programvaraktigheten minskas enligt
följande:
•
: maximal.
•
: medel.
•
: lägsta möjliga.
I vissa maskiner reduceras
programvaraktigheten utan
att visa några streck.
7.13 Start/Paus (Start/Pause)
Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
knappen för att starta, pausa eller
avbryta ett program.
8. PROGRAM
8.1 Programöversikt
Ytterligare program och inställningar finns tillgängliga om du laddar ner
APP.
-
SVENSKA
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
19
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
1600 rpm
(1600 400 rpm)
10 kg
Vit och färgad bomull. Normalt, mycket eller
lätt smutsad.
1600 rpm
(1600 400 rpm)
10 kg
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt
smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar
och programmets tvättfas förlängs, vilket ger
goda tvättresultat.
1200 rpm
(1200 400 rpm)
4 kg
Syntetplagg eller blandade material. Nor‐
malt smutsad tvätt.
1200 rpm
(1200 400 rpm)
4 kg
Ömtåliga material som akryl, viskos och
blandade material måste fintvättas. Normalt
smutsad tvätt.
Tvättprogram
Bomull
40 °C
90 °C - Kall
Bomull Eco1)
40 °C
60 °C - 40 °C
Syntet
40 °C
60 °C - Kall
Fintvätt
30 °C
40 °C - Kall
20
www.electrolux.com
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Ångprogram
med FreshScent-system
Ångprogram kan användas för att minska skrynklor och lukt2) på kläder som bara
behöver fräschas upp och där man kan undvika tvättning. Tygets fibrer slappnar av
och strykningen går enklare. När ett program är klart ska man snabbt ta ut kläderna
ur trumman3). Ångprogram utför inte någon hygientvätt. Kör inte följande typ av
plagg på något av dessa ångprogram:
• Plagg som inte är lämpade för torktumling.
• Plagg med etiketten "Endast kemtvätt".
ELECTROLUX doft. Om du använder den här speciella milda doften kommer din
tvätt att dofta nytvättad: häll en dosflaska i facket
och kör ett ångprogram. Minska
doftdosen vid mindre tvättmängd. Med Time Manager-knappen kan programtiden
minskas om man har lagt i plagg som märkts med tvätt i lägre temperaturer.
GÖR INTE SÅ HÄR:
• Torktumla plagg behandlade med doft. Effekten dunstar bort.
• Använd doften för andra syften än de som beskrivs häri.
• Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar
som inte är kompatibla med doften.
Doftflaskor finns på ELECTROLUX webbshop eller hos auktoriserad
återförsäljare.
1 kg
Kashmir
-
Ylle och kashmir. Kortprogram för att fräscha
upp högst 1 kg ylle- och kashmirplagg som
antingen kan tvättas i maskin och tvättas för
hand utan att faktiskt tvätta dem. Vid mindre
tvättar kan programtiden minskas ytterligare
med Time Manager-funktionen.
VARNING!
Använd inte det här programmet
med ylleplagg som är märkta med
endast kemtvätt.
SVENSKA
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
1 kg
Fräsch Doft
-
21
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Vit-/kulörtvätt, syntettvätt, fintvätt. Ett kort
och skonsamt ångprogram för att fräscha upp
vardagsplagg, men även ömtåliga plagg med
paljetter, spets etc. Vid mindre tvättar kan pro‐
gramtiden minskas ännu mer med Time Ma‐
nager-alternativet.
VARNING!
Använd inte det här programmet
med ylle och andra plagg som är
märkta med endast kemtvätt.
Specialprogram
Centrifug/
Tömning
Sköljning
1600 rpm
(1600 400 rpm)
10 kg
Alla material, förutom ylle och ömtåliga ty‐
ger. För att centrifugera och tömma ut vattnet
i trumman.
1600 rpm
(1600 400 rpm)
10 kg
Alla material, förutom ylle och mycket öm‐
tåliga material. Program för sköljning och
centrifugering. Centrifugeringens standard‐
hastighet är den som används för vit-/kulört‐
vättprogrammen. Minska centrifugeringshas‐
tigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in
funktionen Extra Rinse för ytterligare skölj‐
ningar. Med en låg centrifugeringshastighet
sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar
en kort stund.
800 rpm
(800 - 400
rpm)
3 kg
Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dun‐
jackor och liknande.
800 rpm
(800 - 400
rpm)
1.5 kg
Syntet och blandade material. Lätt smutsad
tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Fler tvättprogram
Täcken
40 °C
60 °C - Kall
Snabb 14 min
30 °C
22
www.electrolux.com
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Outdoor
30 °C
40 °C - Kall
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
1200 rpm
(1200 400 rpm)
2.5
kg4)
1 kg5)
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Använd inte sköljmedel och se till
att det inte finns någon sköljme‐
delsrest kvar i tvättmedelsfacket.
Sportplagg i syntetmaterial. Detta program
är utformat för att skonsamt tvätta moderna
sportkläder men är även lämpligt för gym-,
cyklings- eller joggingkläder och liknande
plagg. Den rekommenderade tvättmängden är
2.5 kg.
Vattentäta tyger, vattentäta tyger som an‐
das och tyger med vattenavvisande effekt.
Detta program kan också användas som ett
återimpregneringsprogram för vattenavvisan‐
de tyger, speciellt anpassat för behandling av
kläder med en hydrofob beläggning. För detta
återimpregneringsprogram för vattenavvisan‐
de tyger, gör enligt följande:
•
•
•
Häll tvättmedel i facket
.
Häll i ett speciellt medel som återställer ty‐
gets vattenavvisande förmåga i sköljme‐
delsfacket .
Minska tvättmängden till 1 kg.
För att ytterligare förbättra den
vattenavvisande effekten, torka i
torktumlaren med torkprogram
Outdoor (om det finns tillgängligt
och om plagget får torktumlas).
Denim
30 °C
40 °C - Kall
UltraWash
30 °C
60 °C - 30 °C
800 rpm
(1200 400 rpm)
4 kg
Specialprogram för denimplagg med fint‐
vättfas för att minimera att färgerna blek‐
nar och att det blir fläckar efter tvättmed‐
let. För bättre resultat rekommenderar vi att
man minskar tvättmängden.
1600 rpm
(1600 400 rpm)
5 kg
Bomullsplagg. Intensivprogram som ger
mycket bra tvättresultat på kort tid.
SVENSKA
Program
Standardtem‐
peratur
Temperatur‐
variation
Ylle/Siden
40 °C
40 °C - Kall
Referen‐
shastig‐
het för
centrifu‐
gering
Centrifu‐
gering‐
shastig‐
hetsinter‐
vall
Max.
tvätt‐
mängd
1200 rpm
(1200 400 rpm)
2 kg
23
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smutsgrad)
Ylle som går att tvätta i maskinen, hand‐
tvättbar ylle och andra material med sym‐
bolen "handtvätt".6)
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt förordningen
1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardpro‐
gram 40 °C Vit-/Kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen
energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för
valt program.
2) Ångprogram tar inte bort starka lukter.
3) I slutet av ångprogrammet kan tvätten vara lite fuktig. Häng upp plaggen en liten stund.
4) Programöversikt.
5) Tvättprogram och program för vattentäta material.
6) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka
som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.
Plus Steam
■
■
■
■
■
■
Bomull Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
Syntet
■
■
■
■
■
■
■
■
Fintvätt
■
■
■
■
■
Time Manager
Soft Plus
■
Delay Start
Extra Rinse
■
Silent
Stains 2)
Bomull
Spin
Prewash1)
Program
Ingen centrifugering
Programfunktionernas kompatibilitet
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Time Manager
■
Centrifug/
Tömning
■
■3)
Sköljning
■
■
Täcken
■
■
Snabb 14 min
■
■
■
Outdoor
■
■
■
■
Denim
■
■
■
■
■
UltraWash
■
■
■
■
■
Ylle/Siden
■
■
■
Silent
■
Plus Steam
Fräsch Doft
Soft Plus
■
Extra Rinse
■
Stains 2)
Kashmir
Prewash1)
Delay Start
Program
Ingen centrifugering
www.electrolux.com
Spin
24
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Prewash och Stains kan inte väljas tillsammans.
2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
3) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.
8.2 Woolmark Apparel Care - Grön
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av maskin‐
tvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt",
under förutsättning att plaggen tvättas en‐
ligt anvisningarna från tillverkaren av den‐
na tvättmaskin. Följ anvisningarna på kläd‐
vårdsetiketten för torkning och andra tvät‐
tanvisningar. M1361
Woolmark-symbolen är en certifierings‐
märkning i många länder.
SVENSKA
25
9. INSTÄLLNINGAR
9.1 Ljudsignaler
Om du avaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är fel på
produkten.
Den här produkten kommer med olika
akustiska signaler som aktiveras när:
•
Du slår på produkten (särskild kort
ljudsignal).
• Du stänger av produkten (särskilt kort
ljudsignal).
• Du trycker på knapparna (klickande
ljud).
• Du gör ett felval (3 korta ljud).
• Programmet är klart (ljudsignal i cirka
2 minuter).
• Produkten fungerar inte korrekt (korta
ljudstötar i cirka 5 minuter).
Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när
programmet är klart genom att trycka på
Prewash- och Stains-knapparna
samtidigt i 2 sekunder. På displayen
visas On/Off
9.2 Knapplås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
För att aktivera/avaktivera den här
funktionen, håll Silent-knappen nedtryckt
tills
tänds/släcks på displayen.
Produkten återgår som standard till detta
val även när du har stängt av.
Knapplåsfunktionen inaktiveras under
några sekunder efter att maskinen slagits
på.
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Se till att det finns el och att
vattenkranen är öppen.
2. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
märkt med
.
Då aktiveras tömningssystemet.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket märkt med
4. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
.
11. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Aktivera produkten
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några
sekunder för att aktivera produkten.
En kort signal hörs.
11.2 Lägga i tvätt
1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och
in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.
26
www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET!
Se till att ingen tvätt fastnar
mellan luckan och tätningen
för att undvika läckage eller
skada på tvätten.
Att tvätta kraftigt oljiga
fettfläckar kan skada
tvättmaskinens gummidelar.
11.3 Fylla på tvättmedel och
tillsatsmedel
- Fack för förtvättfasen, blötlägg‐
ningsprogram eller fläckborttagnings‐
medel.
Efter ett tvättprogram ska
eventuella tvättmedelsrester
tas bort från
tvättmedelsfacket.
11.4 Kontrollera tvättflikens
läge
1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det
går.
2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.
3. Vänd fliken uppåt om du ska
använda pulvertvättmedel.
4. Vänd fliken nedåt om du ska
använda flytande tvättmedel.
- Tvättmedelsfack för tvättfas.
- Fack för sköljmedel och andra fly‐
tande medel (mjukmedel, stärkelse).
ser.
-Maximal nivå för flytande tillsat‐
- Flik för pulvertvättmedel eller
flytande tvättmedel.
Följ alltid instruktionerna på
tvättmedelsförpackningarna,
men vi rekommenderar dock
att du inte överskrider den
angivna maxnivån (
).
Denna mängd garanterar
bästa tvättresultat.
Med fliken i läget NEDÅT:
• Använd inte geléaktigt eller tjockt
flytande tvättmedel.
• Överskrid inte dosen för flytande
tvättmedel som anges på fliken.
• Ställ inte in förtvättsfasen.
• Ställ inte in funktionen fördröjd
start.
5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.
SVENSKA
27
11.7 Starta ett program med
fördröjd start
-knappen flera
1. Tryck på Delay Start
gånger tills displayen visar önskad
fördröjningstid. På displayen visar
indikatorn
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
knappen. Luckan låses och
nedräkningen för fördröjd start börjar. På
displayen visas indikatorn
.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Se till att fliken inte orsakar en
tilltäppning när du stänger facket.
11.5 Inställning av program
1. Vrid programvredet för att välja
önskat tvättprogram.
Indikatorlampan för Start/Paus (Start/
Pause)
-knappen blinkar.
Displayen visar en indikativ
programlängd och maximal tvättmängd.
2. Tryck på motsvarande knappar för att
ändra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera
funktioner genom att trycka på
motsvarande knappar. Knapparna
tänds på displayen och angiven
information ändras därefter.
Om ett val inte är möjligt,
hörs en ljudsignal och
displayen visar
1. Tryck på Delay Start
-knappen
flera gånger tills displayen visar
önskad fördröjningstid. På displayen
visar indikatorn
Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
knappen. Luckan låses och
nedräkningen för fördröjd start börjar. På
displayen visas indikatorn
.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
3. Tryck på Delay Start
11.6 Starta ett program
Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
knappen för att starta programmet. Det
går inte att starta programmet när
knappens indikatorlampa är släckt och
inte blinkar (programvredet kan vara på
fel position till exempel).
Motsvarande indikatorlampa slutar blinka
och fortsätter lysa med fast sken.
Programmet startar och luckan låses. På
Tömningspumpen kan vara
aktiv strax innan produkten
fylls med vatten.
Avbryta den fördröjda starten:
-knappen för att sätta maskinen
på paus. Motsvarande indikator
blinkar.
.
displayen visas indikatorlampan
Annullera fördröjd start efter det
att nedräkningen påbörjats
.
-knappen
flera gånger tills displayen visar
och indikatorn för
släcks.
4. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen en gång till för att starta
programmet omedelbart.
Ändring av fördröjd start efter
det att nedräkningen påbörjats
Ändra den fördröjda starten:
1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen för att sätta maskinen
på paus. Motsvarande indikator
blinkar.
28
www.electrolux.com
2. Tryck på Delay Start
-knappen
flera gånger tills displayen visar
önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen en gång till för att starta
ny nedräkning.
11.8 SensiCare System
detektion av tvättmängd
Programtiden i displayen
visas för en medium/full
laddning.
När du tryckt på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen, släcks indikatorlampan för
maximal angiven tvättmängd, och
SensiCare System startar detektionen av
tvättmängden:
1. Produkten känner av tvättmängden
under de första 30 sekunderna. I
program där Time Manager finns
tillgängligt, spelar Time Managerfälten
som finns under siffrorna
en liten enkel animering under den
här fasen. Trumman roterar sakta.
2. Programtiden kan justeras därefter
och kan förlängas eller förkortas.
Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas
på.
I slutet av tvättmängdsdetektionen, om
det är för mycket tvätt i trumman,
blinkar
displayen:
-indikatorlampan på
I det här fallet är det möjligt att pausa
produkten under 30 sekunder och ta bort
några plagg.
När dessa plagg har tagits bort trycker
du på Start/Paus (Start/Pause)
knappen för att starta programmet igen.
SensiCare-fasen kan upprepas upp till
tre gånger (se punkt 1).
VIKTIGT! Även om inte tvättmängden
inte minskas startar tvättprogrammet
trots för mycket tvätt i trumman. Då kan
inte bästa möjliga tvättresultat
garanteras.
Cirka 20 minuter efter
programstarten kan tvättiden
ändras igen beroende på
tvättens förmåga att
absorbera vatten.
SensiCare-detektionen
utförs bara med kompletta
tvättprogram och om
programlängden inte har
reducerats med Time
Manager-knappen.
11.9 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
När programmet är igång kan du bara
ändra vissa funktioner:
1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna
informationen på displayen ändras
därefter.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen igen.
Tvättprogrammet fortsätter.
11.10 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på On/Off-knappen för att
avbryta programmet och stänga av
produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att
slå på produkten.
Om SensiCare System har
avslutats och
vattenpåfyllningen redan har
startat, startar det nya
programmet utan att på nytt
använda SensiCare
System. Vattnet och
tvättmedlet töms inte för att
undvika rester. Displayen
visar maximal programtid
och uppdateras efter cirka
20 minuter efter att det nya
programmet har startat.
Det finns också ett annat sätt att avbryta:
1. Vrid väljarvredet till
"Reset"-läge.
SVENSKA
29
.
Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå
på glänt för att undvika mögelbildning
och dålig lukt.
11.11 Öppna luckan - Lägga in
fler plagg
11.13 Tömma ut vattnet när ett
program är klart
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög och/eller trumman
fortfarande roterar ska du
inte öppna luckan.
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår. På displayen visas
indikatorn
.
1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen.
Tillhörande kontrollampa för låst lucka
släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till
alternativ om så behövs. Stäng
luckan och tryck på Start/Paus (Start/
Pause)
-knappen.
Programmet eller den fördröjda starten
fortsätter.
11.12 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs
(om de är aktiverade). På displayen visas
Om du har valt ett program eller en
funktion som inte tömmer ur vattnet efter
den sista sköljningen, avslutas
programmet, men:
•
Tiden visar
•
att luckan är låst
.
Indikatorlampan för Start/Paus (Start/
•
•
•
-knappen: produkten tömmer ut
vattnet och centrifugerar.
Indikatorn för Sköljstopp
försvinner.
1. Tryck på knappen On/Off för att
stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programvredet för att ställa
in ett nytt program.
2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
eller
Om du har ställt in Silent
och
centrifugeringshastigheten
inte har ändrats, kommer
maskinen bara att tömma ut
vattnet om du har tryckt på
Start/Paus (Start/Pause)
-knappen släcks.
Luckan låses upp och indikatorn
släcks.
Pause)
-knappen börjar blinka.
Trumman roterar fortfarande
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
Luckan förblir låst.
Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Spin-knappen för
att minska centrifugeringshastigheten
som produkten föreslår.
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)
Indikatorlampan för Start/Paus (Start/
Pause)
och displayen visar
-knappen.
3. När programmet är klart och
indikatorn för lucklåset
släcks
kan du öppna luckan.
4. Tryck på On/Off-knappen i några
sekunder för att avaktivera
produkten.
11.14 Standby-funktion
Stand by-funktionen stänger automatiskt
av produkten för att minska
energiförbrukningen när:
•
Du använder inte produkten i 5
minuter utan att något program körs.
30
www.electrolux.com
Tryck på knappen On/Off för att slå på
produkten igen.
• Efter fem minuter från
tvättprogrammets slut.
Tryck på knappen On/Off för att slå på
produkten igen.
Displayen visar slutet för det senaste
programmet.
Vrid programvredet för att ställa in ett
nytt program.
Om vredet har roterats till
Om du ställer in ett program
eller ett alternativ som slutar
med vatten i trumman,
stängs inte Stand byfunktionen av för att
påminna dig om att tömma
ut vattnet.
Fjärrkontrollen hämmar
standby-funktionen, men
efter 15 minuter går
maskinen in i nätverksläge
och displayen visar bara
indikatorn .
"Återställnings-" ("Reset-") position ,
stängs maskinen av automatiskt efter 30
sekunder.
12. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Fylla på tvätt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle.
Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första två
gångerna.
Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylleplagg och plagg med tryck.
Förbehandla ingrodda fläckar.
Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
Tvätta inte plagg utan fåll eller med
hål i. Använd en tvättpåse för att
tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t
ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor,
skosnören, band etc.).
En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen och leda till
överdrivna vibrationer. Om det
inträffar:
a. avbryt programmet och öppna
luckan (se avsnitt "Daglig
användning"),
•
•
b. omfördela tvätten manuellt så att
den är jämnt fördelad i trumman,
c. tryck på Start/Paus (Start/Pause)
knappen. Centrifugeringsfasen
fortsätter.
Knäpp knapparna på örngott och
tryckknappar och stäng dragkedjor
och hakar. Knyt upp bälten, snören,
skosnören, band och andra lösa
delar.
Töm alla fickor och veckla ut
kläderna.
12.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
SVENSKA
12.3 Tvättmedel och andra
medel
•
•
•
•
•
Använd endast tvättmedel och medel
som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulvertvättmedel för alla typer av
material, förutom fintvätt.
Pulvertvättmedel med blekmedel
är att föredra för vittvätt i 90
grader.
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
Blanda inte olika sorters tvättmedel.
För miljöns skull ska du inte använda
mer tvättmedel än nödvändigt.
Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsförpackningen eller andra
produkter utan att överskrida
indikerad max.nivå (
).
Använd rekommenderade tvättmedel
för materialets typ och färg,
programtemperatur och smutsgrad.
•
•
•
31
Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
Om du förbehandlar fläckar eller
använder fläckborttagningsmedel ska
du välja program med låga
temperaturer.
Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
12.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
12.4 Miljötips
•
Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsad.
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten endast med milt
rengöringsmedel och varmt vatten. Torka
alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte metallytorna
med klorinbaserat
rengöringsmedel.
13.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du
bor är hög eller medelhög
rekommenderar vi att du
använder ett
avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Kontrollera trumman regelbundet för
uppkomst av kalkavlagringar.
De vanliga tvättmedlen innehåller redan
vattenavhärdningsmedel, men vi
rekommenderar att man kör en cykel
med tom tvättmaskin och
avkalkningsmedel regelbundet.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
32
www.electrolux.com
13.3 Underhållstvätt
Upprepad och långvarig användning av
lågtempererade program kan orsaka
tvättmedelsansamlingar,
luddansamlingar, bakteriehärdar på
insidan av trumman och röret. Detta kan
leda till obehaglig lukt och
mögelbildningar. För att undvika dessa
ansamlingar och rengöra tvättmaskinen
inuti, är det bra att köra en
underhållstvätt regelbundet (minst en
gång i månaden).
Se avsnittet "Rengöring av
trumman".
13.4 Lucktätning med dubbla
lager
Den här produkten har ett
självrengörande tömningssystem,
som gör att lätta flufffibrer som faller av
kläderna kan dräneras ut med vattnet, på
ett sådant sätt att kunden inte behöver
rengöra detta område.
Rengör trumman med en specialprodukt
för rostfritt stål.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Rengör inte trumman med
sura avkalkningsmedel,
skurpulver som innehåller
klor eller med stålull
För en grundlig rengöring:
1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett Bomull-program som har
högst temperatur
3. Tillsätt en liten mängd
pulvertvättmedel i en tom trumma för
att skölja ut eventuella rester.
I slutet av ett program kan
displayen ibland visa ikonen
: Detta är en
rekommendation för att köra
trumrengöring. När
trumrengöringen är klar
försvinner ikonen.
13.6 Rengöring av
tvättmedelsfacket
För att undvika möjliga ansamlingar av
torkat tvättmedel eller sköljmedel och/
eller formeringar av mögel i
tvättmedelsfacket, bör man med jämna
mellanrum utföra följande
rengöringsåtgärder:
Undersök tätningen regelbundet och ta
bort alla föremål från innerdelen. Mynt,
knappar, andra små föremål som glöms i
fickorna på dina kläder faller under
tvättcykeln ner i den speciella luckan
med dubbla lager, där du enkelt kan
plocka upp dem när programmet är klart.
1. Öppna lådan. Tryck ner haken som
på bilden och dra ut lådan.
1
2
13.5 Rengöring av trumman
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra oönskade avlagringar.
Rostavlagringar kan förekomma i
trumman beroende på främmande
rostande föremål i tvätten eller på att
kranvattnet innehåller järn
2. Avlägsna den övre delen av
tillsatsfacket för att underlätta
rengöringen och spola det under
rinnande vatten för att få bort
SVENSKA
eventuella tvättmedelsrester. Sätt
tillbaka överdelen efter rengöringen.
13.7 Rengöra tömningspumpen
VARNING!
Koppla bort produkten från
eluttaget.
Kontrollera regelbundet
tömningspumpsfiltret och se
till att det är rent.
3. Se till att alla tvättmedelsrester är
borta från den övre och nedre delen
av urtaget. Använd en liten borste för
att rengöra urtaget.
33
Rengör tömningspumpen om:
• Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Trumman inte snurrar.
• Produkten avger ett ovanligt ljud
p.g.a. att tömningspumpen är
blockerad.
•
Displayen visar larmkoden
.
VARNING!
• Ta inte bort filtret medan
produkten är igång.
• Rengör inte pumpen om
vattnet i produkten är
hett. Vänta tills vattnet
har svalnat
Gör enligt följande för att rengöra
pumpen:
1. Öppna pumpskyddet.
4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt
läge och stäng den. Kör
sköljprogrammet utan någon tvätt i
maskinen.
2
1
2. Placera en lämplig skål under
tömningspumpsavsloppet för att
samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en
trasa till hands för att torka upp
eventuellt vattenspill när du tar bort
filtret.
34
www.electrolux.com
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det
inte roterar ska du kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
4. Vrid filtret 180 grader i moturs
riktning för att öppna det, utan att ta
bort det. Låt vattnet rinna ut.
5. När skålen är full av vatten, vrid för
att sätta tillbaka filtret och tömma
behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet
slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det
moturs.
10. Skölj filtret under vattenkranen.
11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna
genom att vrida det medsols. Var
noga med att dra åt filtret ordentligt
för att förhindra läckage.
2
1
1
2
8. Avlägsna ludd och partiklar från
filterinsatsen om så behövs.
12. Stäng pumpskyddet.
SVENSKA
2
35
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen:
a. Häll 2 liter vatten i
tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
b. Starta programmet för att tömma
ut vattnet.
1
13.8 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1
2
3
45°
20°
13.9 Nödtömning
13.10 Åtgärder vid frysrisk
Om maskinen inte töms på vatten kan
man köra samma procedur som beskrivs
i paragrafen "Rengör tömningspumpen".
Rengör pumpen vid behov.
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan sjunka till 0 °C
eller lägre, ta bort det kvarvarande
vattnet i tilloppsslangen och
tömningspumpen.
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen:
1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut
vattnet.
1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsproceduren.
36
www.electrolux.com
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas
av låga temperaturer.
14. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
14.1 Inledning
Produkten startar inte eller stannar under drift.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat
servicecenter om problemet fortsätter.
VARNING!
Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.
Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en
larmkod och Start/Paus (Start/Pause)
•
•
•
-knappen blinkar kontinuerligt:
- Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den
och sätt på den igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för
tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Efter en ordentlig kontroll, sätt på
maskinen igen genom att trycka på Start/Paus (Start/Pause)
-knappen så
försöker maskinen fortsätta programmet . Om felet kvarstår kommer larmkoden att
visas igen.
•
•
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
- Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera
luckan!
Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/
eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus (Start/Pause)
samtidigt tills indikatorn för
-knappen
slutar blinka (se bilden nedan).
SVENSKA
37
14.2 Möjliga fel
Problem
Programmet startar
inte.
Möjlig lösning
•
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att luckan är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkri‐
ngsdosan.
•
Säkerställ att Start/Paus (Start/Pause)
inte har vi‐
drörts.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen el‐
ler väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
•
•
•
•
•
•
Produkten fylls inte med
•
vatten.
•
•
Produkten fylls med
vatten och töms ome‐
delbart.
Maskinen tömmer inte
ut vattnet.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller
snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
•
Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvis‐
ningar".
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör
filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett pro‐
gram utan tömning.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion
som slutar med vatten i trumman.
•
•
•
38
www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
•
Centrifugeringsfasen
•
fungerar inte eller tvätt‐
programmet varar läng‐ •
re än normalt.
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör
filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifu‐
geringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av oba‐
lans.
•
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta
och att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte
är skadade.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt
mängd tvättmedel.
Det är vatten på golvet.
•
•
•
•
•
Du kan inte öppna luck‐
•
an på produkten.
•
•
•
•
Displayen visar inte den
trådlösa indikatorlam‐
•
pan .
•
•
•
•
Appen kan inte ansluta
till produkten.
•
•
•
•
•
Det händer ofta att ap‐
pen inte kan ansluta till
produkten.
•
Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med
vatten i trumman.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om
det finns vatten i trumman.
Se till att produkten får elektrisk ström.
Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av
luckan".
Se till att inte Fjärrstartläge är aktiverat. Avaktivera det.
Kontrollera den trådlösa signalen.
Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen.
Se avsnittet "Konfigurera trådlös anslutning för tvättma‐
skinen" i kapitlet "Wi-Fi - Anslutningsinstallation".
Kontrollera ditt hemnätverk och din router.
Starta om routern.
Kontakta din internetleverantör om problemen med det
trådlösa nätverket kvarstår.
Kontrollera den trådlösa signalen.
Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa
nätverket.
Kontrollera ditt hemnätverk och din router.
Starta om routern.
Kontakta din internetleverantör om det är problem med
det trådlösa nätverket.
Produkten eller din smartenhet, eller båda, måste konfi‐
gureras igen eftersom en ny router har installerats eller
om routerns konfiguration har ändrats.
Se till att den trådlösa signalen når produkten. Försök
med att flytta routern så att den står så nära produkten
som möjligt eller köp en förstärkare till routern.
Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor.
Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikro‐
vågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.
SVENSKA
Problem
39
Möjlig lösning
•
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsan‐
visningar".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna
är borttagna. Se "Installationsanvisningar".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller •
minskar under program‐
mets förloppstid.
SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ
av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System de‐
tektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
•
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättme‐
del.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar in‐
nan du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Produkten avger ett
konstigt ljud och vibre‐
rar.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
•
•
•
•
•
För mycket skum i tvätt‐ •
rumman under tvättpro‐
grammet.
Minska mängden tvättmedel.
•
Det finns tvättmedels‐
rester i tvättmedelsfack‐
•
et efter tvätt.
Se till att spaken är i rätt läge (UP för pulvertvättmedel DOWN för flytande tvättmedel).
Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med
instruktionerna i den här användarmanualen.
Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
14.3 Nödöppning av luckan
Produktens lucka förblir stängd vid
strömavbrott eller produktfel.
Tvättprogrammet fortsätter när strömmen
återställs. Om luckan förblir låst vid fel
kan den öppnas med
nödupplåsningsfunktionen.
Innan luckan öppnas:
FÖRSIKTIGHET!
Risk för brännskador
föreligger! Kontrollera att
vattentemperaturen och
tvätten inte är varm. Om så
behövs, vänta tills de
svalnat.
FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskador
föreligger! Kontrollera att
trumman inte snurrar. Om
så behövs, vänta tills
trumman slutat snurra.
Kontrollera att vattennivån
i trumman inte är för hög.
om så behövs, fortsätt
med nödtömning vid
behov (se "Nödtömning" i
avsnittet "Skötsel och
rengöring").
Gör enligt följande för att öppna luckan:
1. Tryck på knappen On/Off för att
stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
40
www.electrolux.com
4. Dra nödlåsningsavtryckaren nedåt en
gång. Dra den nedåt igen, håll den
tätt intill, och öppna under tiden
luckan.
5. Ta ut tvätten och stäng sedan
produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta
standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av
tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och
temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets
varaktighet.
Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra kvaliteten på produkten.
Program
Tvätt‐ Energi‐
mängd förbruk‐
(kg)
ning
(kWh)
Vatten‐
förbruk‐
ning (li‐
ter)
Ungefär‐ Återstå‐
lig pro‐
ende fukt
gramtid
(%)1)
(minuter)
Bomull
60 °C
10
1.85
90
240
44
Bomull
40 °C
10
1.30
90
220
44
Syntet
40 °C
4
0.72
55
160
35
Fintvätt
40 °C
4
0.60
60
120
35
Ylle/Siden
30 °C
2
0.35
59
60
30
0.75
60
260
44
Standardprogram vit-/kulörtvätt
Standard 60 °C Vit-/Kulört‐
vätt
10
SVENSKA
Program
Tvätt‐ Energi‐
mängd förbruk‐
(kg)
ning
(kWh)
Standard 60 °C Vit-/Kulört‐
vätt
Standard 40 °C Vit-/Kulört‐
vätt
Vatten‐
förbruk‐
ning (li‐
ter)
Ungefär‐ Återstå‐
lig pro‐
ende fukt
gramtid
(%)1)
(minuter)
5
0.51
44
200
44
5
0.48
44
195
44
1) När centrifugeringen är klar.
Av-läge (W)
Lämnat på-läge (W)
0.30
0.30
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
Effektförbrukning i nätverksläge (W)
Tid till nätverksläge (min)
2.00
15
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC och EU-kommissionens för‐
ordning nummer 1275/2008.
16. TEKNISKA DATA
Dimension
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660
mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och
IPX4
fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där låg‐
spänningsutrustningen inte har något skydd mot
fukt
Vattentryck
Min
Max
Max. tvättmängd
Vit/Kulörtvätt
Energiklass
Centrifugeringshast.
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
10 kg
A+++
Max. centrifugering‐
shastighet
1551 rpm
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4'' rörgänga.
41
42
www.electrolux.com
17. TILLBEHÖR
17.1 Finns på www.electrolux.com/shop eller från auktoriserad
återförsäljare
Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar
produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används
kommer alla slags anspråk att upphävas.
17.2 Fästplåtsats (4055171146)
Finns att köpa hos närmaste
auktoriserade återförsäljare.
Om du installerar produkten på en plint
måste du fästa fast produkten i
fästplåtarna.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
17.3 Pelarsats
Torktumlaren kan placeras ovanpå
tvättmaskinen endast om en pelarsats
som tillverkats och godkänts av
ELECTROLUX används.
Verifiera de kompatibla
pelarsatserna genom att
kontrollera djupet på din
produkt.
Pelarsatsen kan endast användas med
de produkter som specificerats i
medföljande informationsblad.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer produkten och tillbehöret.
VARNING!
Sätt inte torktumlaren under
tvättmaskinen.
17.4 Piedestal med låda
Höj upp maskinen och gör det enklare att
lägga in och plocka ur tvätt.
Lådan kan användas för förvaring av
tvätt, t.ex.: handdukar,
rengöringsprodukter med mera.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
SVENSKA
43
18. SNABBGUIDE
18.1 Daglig användning
1
2
3
5
4
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
4. För att starta programmet, tryck på
Öppna vattenkranen.
Start/Paus (Start/Pause)
knappen.
5. Produkten startar.
När programmet är slut ska tvätten tas
ut.
Lägg in tvätt i maskinen.
Häll tvättmedlet och andra medel i sina
respektive fack.
1. Tryck på On/Off -knappen för att slå
på maskinen.
2. Vrid programvredet för att ställa in
önskat program.
3. Ställ in önskade funktioner med
respektive touch-knappar.
Tryck på On/Off -knappen för att stänga
av maskinen.
18.2 Rengöra tömningspumpens filter
1
2
3
180˚
1
2
Rengör filtret regelbundet och särskilt om
larmkoden
visas på displayen.
44
www.electrolux.com
19. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED
HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017
Produktinformationsblad
Varumärke
ELECTROLUX
Modell
EW8F8661E6,
PNC914555430
Nominelll kapacitet uttryckt i kg
10
Energieffektivitetsklass
A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 stan‐
dardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C
med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågef‐
fektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer
att bero på hur maskinen används.
143.0
Energiförbrukningen för standardprogram bomull
60 °C vid full maskin i kWh
0.75
Energiförbrukningen för standardprogram bomull
60 °C vid halv maskin i kWh
0.51
Energiförbrukningen för standardprogram bomull
40 °C vid halv maskin i kWh
0.48
Effektförbrukning vid frånläge i W
0.30
Effektförbrukning vid viloläge i W
0.30
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 stan‐
dardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C
med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbruk‐
ningen kommer att bero på hur maskinen används.
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G
(minst effektiv) till A (effektivast)
Högsta centrifugeringshastighet i rpm
Restfukthalt i %
11499
A
1551
44
Standardprogrammet bomull 60 °C och standardpro‐
grammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram
som informationen på etiketten och informationsbladet
hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt
av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de
effektivaste programmen när det gäller kombinerad
energi- och vattenförbrukning.
-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med
full maskin, uttryckt i minuter.
260
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med
halv maskin, uttryckt i minuter.
200
SVENSKA
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med
halv maskin, uttryckt i minuter.
45
195
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter
5
Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i
db(A)
51
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen,
uttryckt i db(A)
77
Inbyggd maskin J/N
Nej
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
20. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
46
www.electrolux.com
SVENSKA
47
157029370-B-332019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement