Electrolux EW9F161BP Instrukcja obsługi

Electrolux EW9F161BP Instrukcja obsługi
EW9F161BP
PL
Pralka
Instrukcja obsługi
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 6
3. INSTALACJA...................................................................................................... 7
4. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 11
5. ZMIĘKCZANIE WODY (COLOURCARE).........................................................12
6. PANEL STEROWANIA.....................................................................................15
7.
WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI...................................................... 18
8. POKRĘTŁO I PRZYCISKI................................................................................ 21
9. PROGRAMY.....................................................................................................24
10. USTAWIENIA................................................................................................. 30
11. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM....................................................................30
12. CODZIENNA EKSPLOATACJA..................................................................... 31
13. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 36
14. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 37
15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 43
16. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE............................................................... 48
17. DANE TECHNICZNE......................................................................................49
18. AKCESORIA...................................................................................................49
19. KRÓTKI PRZEWODNIK................................................................................ 51
20. KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017......53
electrolux.com/app
GET IT ON
POLSKI
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
3
4
www.electrolux.com
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do
urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– kuchnie dla pracowników na zapleczach sklepów w
biurach oraz innych miejscach pracy;
POLSKI
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych;
– do wspólnego użytku w blokach mieszkalnych lub
pralniach samoobsługowych.
Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 10 kg (patrz „Tabela
programów”).
Ciśnienie robocze wody w punkcie podłączenia
powinno wynosić od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barów
(0,8 MPa).
Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa
nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w
podstawie.
Urządzenie powinno być podłączone do sieci
wodociągowej za pomocą dołączonego nowego
zestawu węży lub innego nowego zestawu węży
dostarczonego przez autoryzowane centrum
serwisowe.
Nie wolno używać starego zestawu węży.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody
pod ciśnieniem ani pary wodnej.
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie obojętne środki do czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani metalowych
przedmiotów.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
6
www.electrolux.com
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
Urządzenie należy
zainstalować zgodnie z
odpowiednimi krajowymi
przepisami.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe, w
tym gumową tuleję z plastikowym
elementem dystansowym.
Przechowywać blokady transportowe
w bezpiecznym miejscu. Jeśli w
przyszłości zajdzie potrzeba
ponownego transportu urządzenia,
należy zamontować blokady w celu
unieruchomienia bębna, aby zapobiec
wewnętrznym uszkodzeniom.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie korzystać z
urządzenia w miejscach, w których
temperatura może spaść poniżej 0°C
lub w których mogłoby być ono
narażone na działanie czynników
atmosferycznych.
Podłoże, na którym będzie stało
urządzenie, musi być płaskie,
stabilne, odporne na działanie
wysokiej temperatury i czyste.
Zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza pomiędzy urządzeniem i
podłogą.
Po ustawieniu urządzenia w
docelowym miejscu należy za
pomocą poziomicy sprawdzić, czy jest
prawidłowo wypoziomowane. W
przeciwnym razie należy odpowiednio
wyregulować jego nóżki.
Nie instalować urządzenia
bezpośrednio nad podłogową kratką
ściekową.
Nie rozpryskiwać wody na urządzenie
i nie narażać go na nadmierny kontakt
z wilgocią.
•
•
Nie instalować urządzenia w
miejscach uniemożliwiających
całkowite otworzenie drzwi
urządzenia.
Nie umieszczać pod urządzeniem
żadnych zamkniętych pojemników na
wypadek ewentualnego wycieku
wody. Skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym
w celu uzyskania informacji, jakich
akcesoriów można używać.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Nie dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki mokrymi rękami.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
POLSKI
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
•
•
•
•
Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano
przez dłuższy czas lub która była
naprawiana lub do której podłączono
nowe urządzenia (liczniki wody itp.),
należy umożliwić wypływ wody, aż
będzie ona czysta.
Podczas pierwszego użycia
urządzenia i bezpośrednio po nim
należy upewnić się, że nie ma
widocznych wycieków wody.
Jeśli wąż dopływowy jest za krótki, nie
stosować węży przedłużających.
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, aby zamówić dłuższy
wąż dopływowy.
Podczas rozpakowywania urządzenia
z węża spustowego może wypływać
woda. Są to pozostałości wody po
testach przeprowadzanych w fabryce.
Wąż spustowy można przedłużyć
maksymalnie do 400 cm. Więcej
informacji na temat innych węży
spustowych i przedłużających można
uzyskać w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
Należy zadbać o to, aby po
zainstalowaniu urządzenia zawór
wody był łatwo dostępny.
2.4 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, porażeniem
prądem, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
2.5 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i zamknąć dopływ wody.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w bębnie.
Utylizację urządzenia należy
przeprowadzić zgodnie miejscowymi
przepisami w zakresie utylizacji
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
podanych na opakowaniu detergentu.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie prać odzieży mocno zaplamionej
olejem, smarem lub innymi tłustymi
substancjami. Mogą one uszkodzić
gumowe części pralki. Przed
włożeniem do pralki należy taką
odzież wyprać wstępnie ręcznie.
Nie dotykać szyby drzwi podczas
trwania programu. Szyba może być
gorąca.
Upewnić się, że w praniu nie ma
żadnych metalowych przedmiotów.
3.1 Rozpakowanie
1. Zdjąć zewnętrzną folię. W razie
potrzeby należy użyć noża.
8
www.electrolux.com
1
2
2. Zdjąć kartonową przykrywkę i
styropianowe elementy opakowania.
3. Otworzyć drzwi urządzenia. Wyjąć
wszystkie elementy z bębna.
6. Zdjąć przewód zasilający i wąż
spustowy z uchwytów.
Z węża spustowego
może wypłynąć woda.
Są to pozostałości wody
po testowaniu
urządzenia w fabryce.
7. Usunąć trzy blokady transportowe i
wyciągnąć plastikowe elementy
dystansowe.
4. Położyć przedni styropianowy
element opakowania na podłodze
pod urządzeniem. Ostrożnie położyć
urządzenie na tylnej ściance.
8. W otwory włożyć plastikowe zatyczki
znajdujące się w torebce z instrukcją.
5. Usunąć blok styropianu ze spodu
urządzenia. Ponownie ustawić
urządzenie w pozycji pionowej.
POLSKI
Zaleca się zachowanie
opakowania oraz blokad
transportowych na
przyszłość.
UWAGA!
Upewnić się, że węże nie są
uszkodzone i nie ma
wycieków ze złączek. Jeśli
wąż dopływowy jest za
krótki, nie stosować węży
przedłużających. Aby
zamówić zamienny wąż
dopływowy, należy
skontaktować się z punktem
serwisowym.
1. Podłączyć wąż dopływowy z tyłu
urządzenia.
3.2 Informacje dotyczące
instalacji
Umiejscowienie i wypoziomowanie
9
45º
20º
Należy odpowiednio wyregulować
urządzenie, aby zapobiec drganiom,
hałasowi i przesuwaniu się urządzenia
podczas pracy.
1. Urządzenie należy instalować na
stabilnej i poziomej powierzchni.
Urządzenie musi być wypoziomowane i
stabilne. Upewnić się, że urządzenie nie
dotyka ściany lub innych urządzeń oraz
że jest zapewniony pod nim przepływ
powietrza.
2. Poluzować lub dokręcić nóżki, aby
wypoziomować urządzenie. Wszystkie
nóżki muszą stabilnie opierać się na
podłodze.
OSTRZEŻENIE!
Nie należy umieszczać pod
nóżkami urządzenia
kawałków kartonu, drewna
lub innych materiałów w celu
wypoziomowania.
Wąż dopływowy
2. Skierować go w prawo lub w lewo,
odpowiednio do położenia zaworu wody.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest
skierowany pionowo.
3. W razie potrzeby poluzować nakrętkę
wieńcową, aby ustawić wąż w
odpowiednim położeniu.
4. Podłączyć wąż dopływowy do zaworu
zimnej wody z gwintem 3/4 cala.
Odprowadzanie wody
Końcówka węża spustowego powinna
znajdować się na wysokości nie
mniejszej niż 60 cm i nie większej niż
100 cm od powierzchni podłogi.
10
www.electrolux.com
Wąż spustowy można
przedłużyć maksymalnie do
400 cm. Więcej informacji na
temat innych węży
spustowych i
przedłużających można
uzyskać w autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Wąż spustowy można podłączyć na
różne sposoby:
1. Zagiąć wąż na kształt litery U i
poprowadzić go wzdłuż plastikowej
prowadnicy węża.
4. Do rury kanalizacyjnej z otworem
wentylacyjnym – włożyć wąż spustowy
bezpośrednio do rury kanalizacyjnej.
Patrz ilustracja.
2. Na krawędzi umywalki – przymocować
prowadnicę do zaworu wody lub do
ściany.
Należy zawsze zapewnić
wentylację końcówki węża
spustowego, tj. wewnętrzna
średnica rury kanalizacyjnej
(min. 38 mm/1,5 cala) musi
być większa niż zewnętrzna
średnica węża spustowego.
Upewnić się, że plastikowa
prowadnica jest nieruchoma
podczas odpompowywania
wody, a wąż spustowy nie
jest zanurzony w wodzie.
Może nastąpić cofnięcie
brudnej wody do urządzenia.
3. Jeśli końcówka węża spustowego
wygląda w następujący sposób (patrz
ilustracja), można ją włożyć
bezpośrednio do rury kanalizacyjnej.
5. Bez plastikowej prowadnicy węża, do
syfonu umywalki – umieścić wąż
spustowy na króćcu syfonu i
zabezpieczyć zaciskiem. Patrz ilustracja.
Należy ułożyć wąż spustowy w pętlę, aby
nie dopuścić do przedostawania się
zanieczyszczeń ze zlewu do urządzenia.
POLSKI
6. Włożyć wąż bezpośrednio do rury
kanalizacyjnej zabudowanej w ścianie i
zabezpieczyć zaciskiem.
1
ø16
2
W011
Podłączyć wąż spustowy do króćca
syfonu i zabezpieczyć zaciskiem. Należy
ułożyć wąż spustowy w pętlę, aby nie
dopuścić do przedostawania się
zanieczyszczeń ze zlewu do urządzenia.
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Widok urządzenia
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Blat roboczy
Dozownik detergentu i zbiornik soli
Panel sterowania
Uchwyt drzwi
Tabliczka znamionowa
Filtr pompy opróżniającej
Nóżki do poziomowania urządzenia
Wąż spustowy
Podłączenie węża dopływowego
Przewód zasilający
11 Blokady transportowe
12 Uchwyt węża
11
12
www.electrolux.com
4.2 Dozownik detergentu i
przegródka na sól
Zawsze należy przestrzegać
instrukcji umieszczonych na
opakowaniu detergentu.
Niezależnie od tego nie
zaleca się przekraczania
maksymalnego poziomu
oznaczonego na każdej z
przegródek (
).
Max
▼
▼
Przeczytać uważnie
informacje zawarte w
części „Technologia
zmiękczania wody
(ColourCare)”.
Oznaczenie maksymalnego
poziomu detergentu/dodatków.
Jeśli wybrano fazę prania
wstępnego, należy umieścić
detergent/dodatek w
specjalnym dozowniku i
włożyć go do bębna.
Sa
lt
M
ax
▼
ax
M
Salt
Przegródka na dodatkowe środki w
płynie (płyn zmiękczający,
krochmal).
Przegródka na sól.
Po zakończeniu cyklu prania
usunąć w razie potrzeby
resztki detergentu z
dozownika detergentu.
Salt
Przegródka na detergent do fazy
prania: detergent w proszku,
odplamiacz.
W przypadku użycia
detergentu w płynie,
należy upewnić się,
że włożono specjalny
pojemnik na
detergent w płynie.
Patrz „Stosowanie
detergentów i
dodatków” w
rozdziale „Codzienna
eksploatacja”.
5. ZMIĘKCZANIE WODY (COLOURCARE)
5.1 Wprowadzenie
Woda zawiera niekorzystne dla prania
substancje mineralne. Im wyższa
zawartość substancji mineralnych, tym
twardsza jest woda.
Twarda woda może zmniejszać
skuteczność działania detergentu,
powodować sztywność tkanin i
przyczyniać się do ich kurczenia oraz
blaknięcia kolorów.
To urządzenie jest wyposażone w
zmiękczacz wody, który umożliwia
zapewnienie odpowiedniej twardości
wody, gwarantującej ochronę tkanin,
żywe kolory i dobrą skuteczność prania
w niskiej temperaturze.
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody
doprowadzonej do urządzenia.
Odpowiednie ustawienie pozwala
POLSKI
13
zapewnić najlepsze efekty prania i
maksymalną ochronę tkanin.
Aby prawidłowo ustawić zmiękczacz
wody, należy zapoznać się z punktem
„Ustawianie twardości wody”.
5.2 Ustawianie twardości wody
Urządzenie umożliwia wybór jednego z 7
poziomów odpowiadających 7 zakresom
twardości wody.
Twardość wody określa się w
odpowiadających sobie skalach w
zależności od kraju, np.: stopnie
francuskie (°f), stopnie niemieckie (°d),
stopnie angielskie (°e) i mmol/l.
4. Dotknąć kilkakrotnie przycisku Soft
Plus, aż na wyświetlaczu pojawi się
żądane ustawienie (od -1- do -7-).
W razie potrzeby należy skontaktować
się z miejscowym zakładem
wodociągowym, aby ustalić stopień
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia.
Odpowiednie ustawienie można określić,
korzystając z tabeli „Poziomy twardości
wody”.
Aby ustawić twardość wody, należy:
1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Wł./Wył., aby
włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 10 sekund, aby
urządzenie przeprowadziło
wewnętrzny test.
3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przez kilka sekund przyciski
Dodatkowe płukanie i Soft Plus, aż
na wyświetlaczu pojawi się domyślny
poziom -4- oraz wskazanie
prawej stronie wyświetlacza i
po
wskazanie
po lewej stronie.
Oznacza to, że zmiękczacz wody
działa tylko podczas fazy prania.
5. Po kilku sekundach urządzenie
powróci do wyświetlania ekranu
informacji o programie.
Ustawianie zmiękczacza wody,
aby działał również podczas
fazy płukania
Ustawienie fabryczne zapewnia
zmiękczanie wody tylko podczas fazy
prania. Jest ono wystarczające w
większości warunków użytkowania
urządzenia. Jeśli jednak doprowadzana
woda jest wyjątkowo twarda (poziomy -6i -7-), w celu zapewnienia miękkości
tkanin zaleca się ustawienie zmiękczania
wody również podczas fazy płukania.
Po wprowadzeniu ustawienia
zmiękczania wody poprzez naciśnięcie
przycisków Dodatkowe płukanie i Soft
Plus:
1. Dotknąć jednokrotnie przycisku
Dodatkowe płukanie. Po lewej stronie
wyświetlacza pojawi się wskaźnik
i wskazanie
.
www.electrolux.com
zmiękczania wody. Zniknie wskaźnik
poziomu zmiękczania wody i
Wybór tego ustawienia
powoduje zwiększenie
zużycia soli.
pozostanie tylko wskazanie
.
2. Po kilku sekundach urządzenie
powróci do wyświetlania ekranu
informacji o programie.
Wyłączanie zmiękczacza
wody
Po wprowadzeniu ustawienia
zmiękczania wody poprzez naciśnięcie
przycisków Dodatkowe płukanie i Soft
Plus:
2. Po kilku sekundach urządzenie
powróci do wyświetlania ekranu
informacji o programie.
1. Dotknąć kilkakrotnie przycisku Soft
Plus aż do całkowitego wyłączenia
Poziomy twardości wody
Zakres twardości wody
Poziomy
Poziom
wskaza‐
ny przez
tester1)
1
C01
≤5
≤3
≤4
≤0.5
≤ 50
2
C02
6 - 13
4-7
5-9
0.6 - 1.3
60 - 130
3
C03
14 - 21
8 - 11
10 -15
1.4 - 2.1
140 - 210
42)
C04
22 - 29
12 - 16
16 - 20
2.2 - 2.9
220 - 290
5
C05
30 - 37
17 - 20
21 - 26
3.0 - 3.7
300 - 370
6
C06
38 - 45
21 -25
27 - 32
3.8 - 4.5
380 - 450
7
C07
≥46
≥26
≥33
≥4.6
≥460
°f
(stopnie
francu‐
skie)
°d
(stopnie
niemiec‐
kie)
°e
(stopnie
angiel‐
skie)
mmol/l
ppm
1) Jeśli dostarczono z urządzeniem.
2) Ustawienie fabryczne – wystarczające w większości warunków użytkowania.
5.3 Dodawanie soli
Działanie funkcji zmiękczania wody
opiera się na wykorzystaniu specjalnych
żywic, które znajdują się w urządzeniu.
Salt
wsypać specjalną sól do przegródki
1. Otworzyć dozownik detergentu.
:
▼
ax
▼
M
ax
lt
Sa
W celu zapewnienia regeneracji żywic,
aby mogły one zmiękczać wodę, należy
Max
M
14
▼
POLSKI
Salt
2. Otworzyć przegródkę
.
uzupełnienia soli przegródce , nawet
jeśli pozostała tam jeszcze jej niewielka
ilość.
OSTRZEŻENIE!
Napełniać solą tylko
Max
▼
▼
ax
Salt
M
M
ax
▼
przegródkę
.
OSTRZEŻENIE!
Nie dodawać do przegródki
Salt
3. Wsypać specjalną sól.
Max
▼
SALT
▼
ax
M
ax
▼
M
4. Zamknąć przegródkę na sól i
dozownik detergentu.
Regularnie sprawdzać ilość
soli.
Salt
Przegródka
może pomieścić ok.
600 g soli, która wystarcza na ok. 20-300
cykli prania (lub 4-70 tygodni), zależnie
od ustawionej twardości wody oraz tego,
czy funkcja zmiękczania wody działa
tylko podczas fazy prania. Jeśli
zmiękczacz wody jest wykorzystywany
również podczas fazy płukania, taka ilość
soli wystarcza na 5-80 cykli prania (lub
1-18 tygodni), zależnie od ustawionej
twardości wody. Patrz „Ustawianie
twardości wody”.
żadnych innych środków.
Jeśli do przegródki
nieumyślnie dodano
detergent lub inny dodatek,
należy zapoznać się z
punktem „Usuwanie
detergentu lub innych
dodatków z przegródki na
sól” w rozdziale
„Rozwiązywanie
problemów”.
Należy używać wyłącznie
specjalnej soli do zmywarek
i/lub pralek. Sól innego typu
działa mniej skutecznie i z
czasem może spowodować
trwałe uszkodzenie układu
zmiękczania wody. Nie
stosować soli
drobnoziarnistej!
Urządzenie działa normalnie
również bez soli, ale nie jest
wtedy wykorzystywany jego
pełen potencjał. Po długim
okresie używania urządzenia
bez soli, a następnie jej
dodaniu, całkowite
przywrócenie działania
funkcji zmiękczania wody
następuje po kilku długich
cyklach prania.
Pojawienie się na wyświetlaczu
wskaźnika
15
Salt
sygnalizuje konieczność
6. PANEL STEROWANIA
6.1 Funkcje specjalne
Zakupiona przez Państwa pralka spełnia
wszystkie nowoczesne wymagania
związane z efektywnym praniem przy
jednoczesnym niskim zużyciu wody,
energii i detergentów, zapewniając
wyjątkową wydajność prania.
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
Połączenie Wi-Fi oraz funkcja
Zdalne uruchomienie umożliwiają
zdalne rozpoczęcie programu,
obsługę pralki oraz sprawdzenie
stanu programu.
Dzięki nowym programom parowym –
Kaszmir i FreshScent – system
FreshScent umożliwia odświeżanie
nawet najbardziej delikatnych rzeczy
bez potrzeby prania. Użycie
łagodnego środka zapachowego
opracowanego przez firmę
ELECTROLUX pozwala uzyskać
efekt „świeżo wypranej” odzieży przy
jednoczesnym usunięciu
niepożądanych zapachów i
zagnieceń.
System ColourCare pełni funkcję
zmiękczacza wody, który usuwa z
wody niekorzystne dla prania
substancje mineralne i umożliwia
pranie w miękkiej wodzie. Zapobiega
to sztywnieniu tkanin, ich kurczeniu
się oraz blaknięciu kolorów.
System UltraCare służy ochronie
włókien tkanin dzięki różnym fazom
wstępnego mieszania, podczas
których detergent i płyn zmiękczający
do tkanin mieszane są z wodą, a
•
•
•
następnie dozowane do prania. W ten
sposób docierają do każdego włókna.
Para to szybki i łatwy sposób na
odświeżenie ubrań. Delikatne
programy parowe usuwają
nieprzyjemne zapachy i zmniejszają
zagniecenia w suchych tkaninach, co
ułatwia prasowanie.
Wybór opcji Plus Para powoduje
dodanie delikatnej fazy parowej na
końcu każdego cyklu, co sprzyja
rozluźnieniu włókien i zmniejszeniu
zagnieceń. Prasowanie będzie
łatwiejsze!
Dzięki opcji Soft Plus płyn
zmiękczający do tkanin jest
równomiernie rozprowadzany w
praniu i dociera do każdego włókna,
zapewniając idealną miękkość tkanin.
SensiCare Systemwykrywa wielkość
ładunku i w ciągu 30 sekund określa
czas trwania programu. Program
prania jest indywidualnie
dostosowany do wielkości ładunku i
rodzaju tkanin, nie powodując przy
tym wydłużenia czasu pracy ani
zwiększenia zużycia energii i wody
ponad wymagany poziom.
6.2 Opis panelu sterowania
1
Wełna/Jedwab
2
Bawełna Eco
UltraWash
Syntetyki
Denim
Delikatne
Szybki 14 min
Płukanie
4
5
6
7
Bawełna
ColourPro
Outdoor
3
Temperatura
Time
Manager
Wirowanie
Opóźniony
start
Kaszmir
FreshScent
Wirowanie/
Odpompowanie
Pranie
wstępne
Dodatkowe
Odplamianie
płukanie
Soft Plus
Plus Para
Tryb cichy
10
9
8
Wł./Wył.
14
1
2
3
4
Pokrętło wyboru programów
Przycisk dotykowy Wirowanie
Przycisk dotykowy Temperatura
Wyświetlacz
13 12
11
5 Przycisk dotykowy Opóźniony start
6 Przycisk dotykowy Time Manager
7 Start/Pauza Przycisk dotykowy
POLSKI
8
9
10
11
Przycisk dotykowy Tryb cichy
Przycisk dotykowy Plus Para
Przycisk dotykowy Soft Plus
Przycisk dotykowy Dodatkowe
płukanie
12 Przycisk dotykowy Odplamianie
13 Przycisk dotykowy Pranie wstępne
14 Przycisk Wł./Wył.
6.3 Wyświetlacz
MIX
Obszar wskazań temperatury:
Wskaźnik temperatury.
Wskaźnik prania w zimnej wodzie.
Wskaźnik blokady uruchomienia.
Wskaźnik połączenia Wi-Fi.
Wskaźnik zdalnego uruchomienia.
Wskaźnik blokady drzwi.
Wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu.
Wskaźnik cyfrowy może pokazywać:
• Czas trwania programu (np.
).
•
Czas opóźnienia rozpoczęcia programu (np.
•
Zakończenie cyklu (
•
Kod ostrzeżenia (np.
•
Wskaźnik błędu (
).
).
).
Wskaźnik funkcji Time Manager.
MIX
Wskaźnik funkcji UltraCare.
Wskaźnik fazy parowej.
Wskaźnik fazy ochrony przed zagnieceniami.
).
17
18
www.electrolux.com
Wskaźnik przypominający o czyszczeniu bębna. Sygnalizuje
on potrzebę oczyszczenia bębna.
Obszar wskazań funkcji wirowania:
Wskaźnik prędkości wirowania
Wskaźnik funkcji Bez wirowania. Faza wirowania jest
wyłączona.
Wskaźnik funkcji Tryb cichy.
Wskaźnik funkcji Stop z wodą.
Wskaźnik uzupełniania soli. Sygnalizuje konieczność uzupeł‐
Salt
nienia soli w przegródce
wystarczająca ilość.
: brak soli w przegródce lub jej nie‐
Wskaźnik funkcji dodawania prania. Świeci się on na początku
fazy prania, gdy możliwe jest zatrzymanie pracy urządzenia i
dodanie większej ilości prania.
Wskaźnik maksymalnego ładunku (patrz punkt „Funkcja wykry‐
wania ładunku SensiCare System”).
Miga, gdy wielkość ładunku przekracza maksymalny
wsad dla wybranego programu.
7.
WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI
W tym rozdziale opisano, w jaki sposób
nawiązać połączenie między
urządzeniem a siecią Wi-Fi oraz
powiązać je z urządzeniami mobilnymi.
Funkcja ta pozwala na otrzymywanie
powiadomień, a także na sterowanie i
monitorowanie pralki za pomocą
urządzeń mobilnych.
Aby podłączyć urządzenie do sieci i
korzystać ze wszystkich funkcji i usług,
niezbędne są:
•
•
Domowa sieć bezprzewodowa z
działającym połączeniem
internetowym.
Urządzenie mobilne połączone z
siecią bezprzewodową.
Częstotliwość
2,412-2,472 GHz
dla rynku europej‐
skiego
Protokół
Dwukanałowy mo‐
duł radiowy IEEE
802.11b/g/n
Maks. moc
< 20 dBm
7.1 Instalacja i konfiguracja
aplikacji "My Electrolux"
W celu nawiązywania połączenia między
pralką a aplikacją, należy stanąć w
pobliżu urządzenia ze smartfonem.
Upewnić się, że smartfon jest połączony
z siecią bezprzewodową.
1. Przejść w smartfonie do sklepu App
Store.
2. Pobrać i zainstalować aplikację "My
Electrolux".
3. Upewnić się, że w pralce została
uruchomiona funkcja łączności Wi-Fi.
W przeciwnym razie zapoznać się z
następnym punktem „Konfiguracja
połączenia bezprzewodowego
pralki”.
4. Uruchomić aplikację. Wybrać kraj i
język, a następnie zalogować się
przy użyciu adresu e-mail i hasła. W
POLSKI
przypadku braku własnego konta
należy utworzyć nowe konto,
korzystając z instrukcji w aplikacji
"My Electrolux".
5. Zarejestrować i skonfigurować
pralkę, postępując zgodnie z
instrukcjami w aplikacji.
7.2 Konfiguracja połączenia
bezprzewodowego pralki
1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Wł./Wył. , aby
włączyć urządzenie. Odczekać ok.
10 sekund przed przystąpieniem do
dalszej części konfiguracji funkcji
łączności bezprzewodowej.
2. Wybrać program za pomocą pokrętła
wyboru programów.
3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przez kilka sekund przyciski Time
Manager i Opóźniony start aż do
usłyszenia kliknięcia. Zwolnić
przyciski. Na wyświetlaczu pojawi się
19
Punkt dostępu będzie otwarty przez ok. 3
minuty.
Dopóki urządzenie będzie
włączone, będzie próbować
nawiązać połączenie z
wykorzystaniem zapisanych
danych logowania – do
czasu wyłączenia funkcji WiFi lub zresetowania danych
logowania.
5. Skonfigurować aplikację "My
Electrolux" w smartfonie i
postępować zgodnie ze
wskazówkami, aby połączyć
urządzenie z siecią Wi-Fi.
6. Po skonfigurowaniu łączności
bezprzewodowej, gdy nastąpi powrót
do ekranu z informacjami o
programie, na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik .
na 5 sekund wskazanie
i zacznie
migać wskaźnik .
Nastąpi uruchomienie modułu łączności
bezprzewodowej.
Upewnić się, że aplikacja
jest gotowa do nawiązania
połączenia.
4. Po upływie ok. 45 sekund na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
(ang. Access Point – punkt
dostępu).
Każdorazowo po włączeniu
urządzenia będzie ono
potrzebować 45 sekund na
nawiązanie połączenia z
siecią. Po nawiązaniu
połączenia przestanie migać
wskaźnik .
Aby wyłączyć połączenie
bezprzewodowe, należy nacisnąć
jednocześnie i przytrzymać przez kilka
sekund przyciski Time Manager i
Opóźniony start, aż rozlegnie się
pierwszy sygnał dźwiękowy: Na
wyświetlaczu pojawi się na 5 sekund
wskazanie
.
Po wyłączeniu i ponownym
włączeniu urządzenia
połączenie bezprzewodowe
zostanie automatycznie
wyłączone.
Aby skasować dane logowania do
sieci bezprzewodowej, należy nacisnąć
20
www.electrolux.com
jednocześnie i przytrzymać przez 10
sekund przyciski Time Manager i
Opóźniony start, aż rozlegnie się drugi
sygnał dźwiękowy: Na wyświetlaczu
widoczne jest wskazanie
7.3
.
Zdalne uruchomienie
Funkcja zdalnego uruchomienia
umożliwia zdalne uruchomienie cyklu.
Dotknięcie przycisku Start/
Pauza
Opóźniony start
Funkcja włącza się
automatycznie po
naciśnięciu przycisku Start/
i potwierdzić,
naciskając przycisk Start/Pauza
.
Ustawienie pokrętła w
Pauza
w celu
uruchomienia programu, ale
można również uruchomić
program prania zdalnie.
położeniu resetowania
powoduje wyłączenie funkcji
zdalnego uruchomienia.
Po zainstalowaniu aplikacji i nawiązaniu
połączenia bezprzewodowego można
włączyć funkcję zdalnego uruchomienia:
1. Dotknąć przycisku Opóźniony start
. Spowoduje to pojawienie się na
kilka sekund na wyświetlaczu
wskaźnika
, gdy przestanie
migać wskaźnik
, nie
spowoduje włączenia funkcji
zdalnego uruchomienia, lecz
uruchomienie ustawionego
programu.
Aby wyłączyć funkcję zdalnego
uruchomienia, należy dotknąć przycisku
.
7.4 Aktualizacja
bezprzewodowa
Aplikacja może zaproponować
aktualizację w celu pobrania nowych
funkcji.
Aktualizację można zaakceptować tylko
w aplikacji.
Jeśli trwa program, aplikacja
poinformuje, że aktualizacja uruchomi się
po jego zakończeniu.
Podczas aktualizacji na wyświetlaczu
urządzenia będzie widoczne wskazanie
.
Urządzenia będzie można używać po
pomyślnym zakończeniu aktualizacji,
które nie jest sygnalizowane żadnym
powiadomieniem.
2. Aby włączyć funkcję zdalnego
uruchomienia, należy dotknąć
przycisku Start/Pauza
zanim
przestanie migać wskaźnik
Na ekranie z podsumowaniem
parametrów programu pojawią się
.
i zostaną zablokowane
wskaźniki i
drzwi. Teraz można uruchomić program
zdalnie.
W razie wystąpienia błędu na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
. W takim przypadku należy
nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić
pokrętło, aby powrócić do normalnego
używania urządzenia.
POLSKI
21
8. POKRĘTŁO I PRZYCISKI
8.1 Wprowadzenie
Opcje/funkcje nie są
dostępne dla wszystkich
programów prania. Należy
sprawdzić zgodność opcji/
funkcji z programami prania
w „Tabeli programów”. Dana
opcja/funkcja może
wykluczać inną. W takim
przypadku urządzenie nie
pozwoli na jednoczesny
wybór niezgodnych opcji/
funkcji.
•
•
wirowania
.
Wybranie tej opcji powoduje
wyłączenie wszystkich faz wirowania.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
. Urządzenie wykonuje tylko
fazę odpompowania wybranego
programu prania. Opcję tę należy
wybierać do prania bardzo
delikatnych tkanin. Urządzenie
zużywa więcej wody w fazie płukania
niektórych programów prania.
8.2 Wł./Wył.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego
przycisku przez kilka sekund umożliwia
włączenie lub wyłączenie urządzenia.
Podczas włączania i wyłączania
urządzenia emitowane są dwa różne
dźwięki.
•
W niektórych przypadkach funkcja trybu
czuwania automatycznie wyłącza po
kilku minutach urządzenie, aby
zmniejszyć pobór energii. Należy wtedy
ponownie włączyć urządzenie.
8.3 Temperatura
urządzenie wykona fazę
wirowania i odpompuje wodę.
Przy wyborze programu prania
urządzenie automatycznie proponuje
domyślną temperaturę.
Urządzenie
automatycznie
odpompuje wodę po
około 18 godzinach.
Dotykać przycisku, aż na wyświetlaczu
pojawi się żądana wartość temperatury.
8.4 Wirowanie
Po ustawieniu programu urządzenie
automatycznie ustawia maksymalną
dozwoloną prędkość wirowania (z
wyjątkiem programu Denim). Ta opcja
umożliwia zmniejszenie domyślnej
prędkości wirowania.
Dotknąć tego przycisku, aby:
Włączyć opcję Stop z wodą
.
Wirowanie końcowe nie jest
wykonywane. Urządzenie nie
odpompuje wody z ostatniego
płukania, aby zapobiec powstaniu
zagnieceń na praniu. Po zakończeniu
programu prania w bębnie pozostanie
woda.
pozostanie włączony.
Wskaźnik
Drzwi są zablokowane, a bęben
obraca się regularnie, aby zmniejszyć
zagniecenia. Aby otworzyć drzwi,
należy odpompować wodę.
Po dotknięciu przycisku Start/Pauza
Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Codzienna eksploatacja.
Gdy na wyświetlaczu widoczny jest
, urządzenie nie podgrzewa
wskaźnik
wody.
Zmniejszyć prędkość wirowania.
Na wyświetlaczu widoczne są
wyłącznie prędkości wirowania
dostępne dla ustawionego programu.
Dodatkowe opcje wirowania Bez
8.5 Pranie wstępne
Ta opcja umożliwia dodanie fazy prania
wstępnego do programu prania.
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik nad
przyciskiem dotykowym.
•
Ta opcja umożliwia dodanie fazy
prania wstępnego w 30°C przed fazą
prania.
Opcja jest zalecana do mocno
zabrudzonego prania, zwłaszcza
zawierającego piasek, pył, błoto lub
inne cząstki stałe.
22
www.electrolux.com
Opcje te mogą wydłużyć
czas trwania programu.
8.9 Plus Para
8.6 Odplamianie
Dotknąć tego przycisku, aby dodać do
programu fazę odplamiania.
Świeci się odpowiedni wskaźnik nad
przyciskiem dotykowym.
Ta opcja jest przydatna do prania rzeczy
z trudnymi do usunięcia plamami.
Po włączeniu tej opcji należy dodać
odplamiacz do komory
włączony podczas następnych cykli, aż
użytkownik nie wyłączy tej opcji.
.
Odplamiacz jest mieszany i podgrzewany
z detergentem w celu zwiększenia jego
wydajności.
Opcja ta wydłuża czas
trwania programu.
Funkcja nie jest dostępna z
temperaturą niższą niż 40°C.
8.7 Stałe Dodatkowe płukanie
Ta opcja umożliwia dodanie kilku cykli
płukania odpowiednio do wybranego
programu prania.
Opcji tej należy używać w przypadku
prania rzeczy osób uczulonych na
detergenty lub mających wrażliwą skórę.
Opcja ta wydłuża czas
trwania programu.
Wskaźnik nad danym przyciskiem
dotykowym zaświeci się i pozostanie
włączony podczas następnych cykli, aż
użytkownik nie wyłączy tej opcji.
8.8 Stałe Soft Plus
Włączenie tej opcji zapewnia
optymalizację dozowania płynu
zmiękczającego i miękkość tkanin.
Zaleca się jej użycie w przypadku
stosowania płynu zmiękczającego.
Opcja ta wydłuża czas
trwania programu.
Wskaźnik nad danym przyciskiem
dotykowym zaświeci się i pozostanie
Opcja ta powoduje dodanie fazy parowej,
a następnie krótkiej fazy chroniącej
przed zagnieceniami na koniec programu
prania.
Faza parowa chroni przed zagnieceniami
oraz ułatwia prasowanie odzieży.
Świeci się odpowiedni wskaźnik nad
przyciskiem dotykowym.
Podczas fazy parowej wskaźnik
świeci się w sposób ciągły.
Opcja ta może wydłużyć
czas trwania programu.
Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu pojawia się
,
wskaźnik
gaśnie, a wskaźnik
świeci się w sposób ciągły. Bęben
delikatnie obraca się przez około 30
minut, aby zachować działanie pary.
Dotknięcie jakiegokolwiek przycisku
spowoduje zatrzymanie fazy ochrony
przed zagnieceniami i odblokowanie
drzwi.
Mniejszy ładunek prania
umożliwia osiągnięcie
lepszych efektów.
8.10 Tryb cichy
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje
włączenie/wyłączenie opcji Tryb cichy.
Pośrednie fazy wirowania oraz ostatnia
faza są wstrzymane, a program kończy
się z wodą w bębnie. Pozwala to
zmniejszyć zagniecenia.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
.
Drzwi pozostają zablokowane. Bęben
obraca się regularnie, aby zmniejszyć
zagniecenia. Aby otworzyć drzwi, należy
odpompować wodę.
Program jest bardzo cichy, można go
uruchamiać nocą, gdy dostępne są
tańsze taryfy za prąd. W niektórych
programach płukania pobierana jest
większa ilość wody.
POLSKI
wskaźnik
Ta opcja umożliwia późniejsze
rozpoczęcie programu w bardziej
dogodnym czasie.
Dotykać przycisku, aby ustawić żądany
czas opóźnienia. Wartość czasu
zwiększa się skokowo w zakresie od 1
godz. do 20 godz.
1)
Na wyświetlaczu widoczny będzie
wskaźnik
i wybrany czas opóźnienia.
Po dotknięciu przycisku Start/Pauza
urządzenie rozpocznie odliczanie czasu i
zostaną zablokowane drzwi.
8.12 Time Manager
Opcja ta umożliwia skrócenie czasu
trwania programu zależnie od wielkości
wsadu i stopnia jego zabrudzenia.
Po ustawieniu programu prania na
wyświetlaczu pojawią się domyślny czas
jego trwania oraz kreski
.
Dotknąć przycisku Time Manager, aby
zależnie od potrzeb skrócić czas trwania
programu. Na wyświetlaczu pojawi się
nowy czas trwania programu i
odpowiednio zmniejszy się liczba kresek:
odpowiedni cykl do prania pełnego
wsadu średnio zabrudzonych rzeczy.
szybki cykl do prania pełnego
wsadu lekko zabrudzonych rzeczy.
bardzo szybki cykl do prania
mniejszego wsadu lekko zabrudzonych
rzeczy (zalecana maks. połowa wsadu).
Syntetyki
8.11 Opóźniony start
Funkcja Time Manager jest dostępna
tylko z programami wymienionymi w
tabeli.
Bawełna Eco
Urządzenie automatycznie
odpompuje wodę po około
18 godzinach.
najkrótszy cykl do odświeżania
małej ilości prania.
Bawełna
Po dotknięciu przycisku Start/Pauza
urządzenie wykona tylko fazę
odpompowania.
23
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Domyślny czas trwania wszystkich pro‐
gramów.
Funkcja Time Manager z programami
parowymi
Podczas ustawiania programu parowego
ten przycisk umożliwia wybranie trzech
poziomów pary, a czas trwania programu
zostanie odpowiednio skrócony:
•
: maksymalnie.
•
: średnio.
•
: minimalnie.
8.13 Start/Pauza
Dotknąć przycisku Start/Pauza
, aby
uruchomić urządzenie, włączyć tryb
pauzy lub przerwać działanie programu.
24
www.electrolux.com
9. PROGRAMY
9.1 Tabela programów
Program
Temperatura
domyślna
Zakres tem‐
peratury
Referen‐
Mak‐
cyjna
symal‐
prędkość ny cię‐
wirowania
żar
Zakres
wsadu
prędkości
wirowania
Opis programu
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Programy prania
1600
obr./min
(1600-400
obr./min)
10 kg
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Śred‐
nio, bardzo lub lekko zabrudzone.
1600
obr./min
Bawełna Eco1) (1600-400
40°C
obr./min)
60°C – 40°C
10 kg
Tkaniny bawełniane białe i o trwałych kolo‐
rach. Średnio zabrudzone. Czas trwania pro‐
gramu wydłuża się, a zużycie energii maleje
przy jednoczesnym zapewnieniu dobrych
efektów prania.
1200
obr./min
(1200-400
obr./min)
4 kg
Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Średnio
zabrudzone.
1200
obr./min
(1200-400
obr./min)
4 kg
Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza
oraz tkaniny mieszane wymagające deli‐
katnego prania. Średnio zabrudzone.
Bawełna
40°C
90°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
Syntetyki
40°C
60°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
Delikatne
30°C
40°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
POLSKI
Program
Temperatura
domyślna
Zakres tem‐
peratury
Referen‐
Mak‐
cyjna
symal‐
prędkość ny cię‐
wirowania
żar
Zakres
wsadu
prędkości
wirowania
25
Opis programu
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Programy parowe z działaniem systemu FreshScent
Programy parowe można wykorzystywać do usuwania zagnieceń i niepożądanych
zapachów2) z odzieży, która wymaga jedynie odświeżenia – bez konieczności pra‐
nia. Włókna tkanin ulegają rozluźnieniu i ich późniejsze prasowanie jest łatwiejsze.
Po zakończeniu programu należy szybko wyjąć pranie z bębna3). Program parowy
nie realizuje żadnych cykli higienicznych. Nie należy włączać programu parowego
dla następujących rodzajów rzeczy:
• Rzeczy nieprzeznaczone do suszenia w suszarce.
• Rzeczy z oznaczeniem „Tylko pranie chemiczne”.
Środek zapachowy ELECTROLUX. Dzięki zastosowaniu tego łagodnego środka
zapachowego pranie będzie pachniało jak świeżo wyprane: wlać jedną butelkę do
komory
i normalnie uruchomić program parowy. Jeśli ładunek prania jest mniej‐
szy, należy zmniejszyć dawkę środka zapachowego. Przycisk Time Manager umożli‐
wia skrócenie czasu trwania programu, jeśli odświeżane są rzeczy przeznaczone do
prania w niskiej temperaturze.
NIE NALEŻY:
• Suszyć odzieży odświeżonej z dodatkiem zapachu w suszarce. Spowoduje to
ulotnienie się zapachu.
• Stosować środka zapachowego do innych celów niż opisane.
• Stosować środka zapachowego do nowej odzieży. Nowa odzież może zawierać
pozostałości substancji wykończalniczych, które mogłyby wejść w reakcję ze
środkiem zapachowym.
Środek zapachowy jest dostępny w sklepie internetowym ELECTRO‐
LUX oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
1 kg
Kaszmir
-
Wełna i kaszmir. Krótki program umożliwiają‐
cy odświeżenie (bez prania) do 1 kg odzieży z
wełny i kaszmiru przeznaczonej do prania w
pralce lub prania ręcznego. Przy mniejszych
ładunkach można skrócić czas trwania pro‐
gramu, korzystając z opcji Time Manager.
OSTRZEŻENIE!
Nie należy stosować tego progra‐
mu do odświeżania odzieży weł‐
nianej przeznaczonej wyłącznie
do czyszczenia chemicznego.
26
www.electrolux.com
Program
Temperatura
domyślna
Zakres tem‐
peratury
Referen‐
Mak‐
cyjna
symal‐
prędkość ny cię‐
wirowania
żar
Zakres
wsadu
prędkości
wirowania
1 kg
FreshScent
-
Opis programu
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Bawełniane, syntetyczne, delikatne. Krótki i
delikatnie działający program parowy, prze‐
znaczony do odświeżania nawet bardzo deli‐
katnych elementów odzieży z cekinami, ko‐
ronką itp. W przypadku mniejszych ładunków
można skrócić czas trwania programu, ko‐
rzystając z opcji Time Manager.
OSTRZEŻENIE!
Nie należy stosować tego progra‐
mu do odświeżania odzieży weł‐
nianej i przeznaczonej wyłącznie
do czyszczenia chemicznego.
Programy specjalne
Wirowanie/
Odpompowa‐
nie
Płukanie
1600
obr./min
(1600-400
obr./min)
10 kg
Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych
i bardzo delikatnych. Odwirowanie prania
i odpompowanie wody z bębna.
1600
obr./min
(1600-400
obr./min)
10 kg
Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych
i bardzo delikatnych. Program do płukania i
odwirowania odzieży. Domyślną prędkością
wirowania jest ta stosowana w programach do
prania tkanin bawełnianych. Zmniejszyć pręd‐
kość wirowania odpowiednio do rodzaju pra‐
nia. W razie potrzeby ustawić opcję Dodatko‐
we płukanie, aby dodać płukania. Przy niskiej
prędkości wirowania urządzenie przeprowa‐
dza cykl delikatnego płukania i krótkiego wiro‐
wania.
Dodatkowe programy prania
Szybki 14min.
30°C
800
obr./min
(800-400
obr./min)
1.5 kg
Tkaniny syntetyczne i mieszane. Rzeczy
lekko zabrudzone i wymagające odświeżenia.
POLSKI
Program
Temperatura
domyślna
Zakres tem‐
peratury
Outdoor
30°C
40°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
Referen‐
Mak‐
cyjna
symal‐
prędkość ny cię‐
wirowania
żar
Zakres
wsadu
prędkości
wirowania
1200
obr./min
(1200-400
obr./min)
27
Opis programu
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
2.5
kg4)
1 kg5)
Nie używać płynu zmiękczające‐
go do tkanin i upewnić się, że w
dozowniku detergentu nie został
płyn.
Syntetyczna odzież sportowa. Program do
delikatnego prania nowoczesnej odzieży spor‐
towej i turystycznej, odpowiedni także do pra‐
nia odzieży do gimnastyki, kolarstwa, joggingu
itp. Zalecana wielkość wsadu to 2.5 kg.
Tkaniny nieprzemakalne, nieprzemakalnooddychające oraz o właściwościach hydro‐
fobowych. Programu można także używać
do regeneracji tkanin nieprzemakalno-oddy‐
chających – zwłaszcza tych z powłoką hydro‐
fobową. Aby przywrócić właściwości tkanin
nieprzemakalno-oddychających, należy postę‐
pować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
•
•
•
Wlać detergent piorący do przegródki
.
Wlać specjalny środek regenerujący do
tkanin nieprzemakalnych do przegródki na
płyn zmiękczający .
Zmniejszyć wielkość wsadu do 1 kg.
Aby dodatkowo poprawić właści‐
wości hydrofobowe odzieży, nale‐
ży wysuszyć ją w suszarce, usta‐
wiając program Outdoor (jeśli jest
dostępny i suszenie w suszarce
jest dozwolone w instrukcjach
umieszczonych na metce).
Denim
30°C
40°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
UltraWash
30°C
60°C – 30°C
800
obr./min
(1200-400
obr./min)
4 kg
Specjalny program do odzieży dżinsowej,
z delikatną fazą prania zapobiegającą blak‐
nięciu i powstawaniu przebarwień. Mniej‐
szy wsad zapewni lepszą ochronę.
1600
obr./min
(1600-400
obr./min)
5 kg
Rzeczy bawełniane. Intensywny program,
który zapewnia dobrą skuteczność prania w
krótkim czasie.
28
www.electrolux.com
Program
Temperatura
domyślna
Zakres tem‐
peratury
ColourPro
30°C
30°C – pranie
w zimnej wo‐
dzie
Referen‐
Mak‐
cyjna
symal‐
prędkość ny cię‐
wirowania
żar
Zakres
wsadu
prędkości
wirowania
1200
obr./min
(1200-400
obr./min)
1200
Wełna/Jedwab obr./min
(1200-400
40°C
40°C – pranie obr./min)
w zimnej wo‐
dzie
Opis programu
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
10 kg
Kolorowe tkaniny bawełniane i syntetycz‐
ne. Cykl prania w niskiej temperaturze zapew‐
niający lepszą ochronę kolorów i dobre efekty
prania dzięki zmiękczonej wodzie. Aby za‐
pewnić jak najlepszą dbałość o tkaniny, zale‐
ca się nie napełniać bębna całkowicie.
2 kg
Rzeczy wełniane nadające się do prania w
pralce i przeznaczone do prania ręcznego
oraz inne tkaniny z symbolem „pranie ręcz‐
ne”6).
Położenie resetowania. Na wyświetlaczu pojawią się tylko kreski.
1) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy
energetycznej. Zgodnie z rozporządzeniem 1061/2010 programy te są odpowiednikami
programów: „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60°C” i „standardowy pro‐
gram prania tkanin bawełnianych w 40°C”. Są one najbardziej wydajnymi programami pod
względem łącznego zużycia wody i energii do prania średnio zabrudzonych tkanin baweł‐
nianych.
Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla
wybranego programu.
2) Program parowy nie usuwa bardzo intensywnych zapachów.
3) Po poddaniu działania pary pranie może być wilgotne. Należy rozwiesić rzeczy na kilka
minut.
4) Program prania.
5) Program prania i faza impregnacji.
6) Podczas tego cyklu bęben obraca się powoli w celu zapewnienia delikatnego prania. Mo‐
że wydawać się, że bęben nie obraca się lub że nie obraca się prawidłowo.
POLSKI
29
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Time Manager
Plus Para1)
■
Opóźniony start
Soft Plus
Delikatne
Dodatkowe płukanie
Syntetyki
Odplamianie1)
Bawełna Eco
Bez
wi‐
ro‐
wa‐
nia
Opcji Pranie wstępne
Bawełna
Wirowanie
Program
Tryb cichy
Zgodność opcji programów
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kaszmir
■
■
FreshScent
■
■
Wirowanie/
Odpompowanie
Płukanie
Szybki 14min.
Outdoor
Denim
UltraWash
ColourPro
Wełna/Jedwab
■
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Funkcja nie jest dostępna z temperaturą poniżej 40°C.
2) Po wybraniu opcji „Bez wirowania” urządzenie tylko odpompuje wodę.
■
■
■
■
■
■
■
30
www.electrolux.com
9.2 Woolmark Apparel Care – zielony
Firma Woolmark Company zatwierdziła
cykl prania wełny dostępny w tym urządze‐
niu jako nadający się do prania odzieży
wełnianej oznaczonej metką „prać ręcz‐
nie”, pod warunkiem, że pranie będzie wy‐
konane zgodnie z zaleceniami producenta
pralki. Należy stosować się do informacji
dotyczących suszenia oraz pozostałych
wskazówek zamieszczonych na metce
odzieży. M1361
W wielu krajach symbol Woolmark jest cer‐
tyfikowanym znakiem towarowym.
10. USTAWIENIA
10.1 Sygnały dźwiękowe
Po wyłączeniu sygnałów
dźwiękowych będą one
nadal emitowane w
przypadku nieprawidłowego
działania urządzenia.
Urządzenie emituje różne sygnały
dźwiękowe w następujących sytuacjach:
•
Włączenie urządzenia (specjalny
krótki dźwięk).
• Wyłączenie urządzenia (specjalny
krótki dźwięk).
• Dotknięcie przycisku (kliknięcie).
• Dokonanie niewłaściwego wyboru (3
krótkie dźwięki).
• Zakończenie programu (sekwencja
dźwięków przez około 2 minuty).
• Nieprawidłowe działanie urządzenia
(sekwencja krótkich dźwięków przez
około 5 minut).
Aby wyłączyć/włączyć sygnały
dźwiękowe informujące o zakończeniu
programu, należy dotknąć jednocześnie i
przytrzymać przez około 2 sekundy
przyciski Pranie wstępne i Odplamianie.
Na wyświetlaczu pojawi się On/Off.
10.2 BLOKADA
URUCHOMIENIA
Ta opcja pozwala zapobiec
manipulowaniu przez dzieci przy panelu
sterowania.
•
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję,
należy nacisnąć i przytrzymać
przycisk Tryb cichy, aż na
wyświetlaczu zaświeci się/zgaśnie
.
Po wyłączeniu urządzenie zapamięta
wybór tej opcji.
11. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy dostępne jest
podłączenie do sieci elektrycznej i
czy zawór wody jest otwarty.
2. Upewnić się, że w przegródce
Spowoduje to uruchomienie układu
odpływowego.
4. Dodać niewielką ilość detergentu do
przegródki na detergent oznaczonej
Salt
oznaczonej symbolem
nie ma soli
i ustawić odpowiednią twardość
wody. Patrz „Ustawianie twardości
wody”.
3. Wlać 2 litry wody do przegródki na
detergent oznaczonej symbolem
.
symbolem
.
5. Ustawić i uruchomić program do
prania bawełny z ustawioną
najwyższą temperaturą, nie
wkładając prania do bębna.
Spowoduje to usunięcie wszelkich
możliwych zabrudzeń z bębna i
zbiornika.
POLSKI
31
12. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
12.3 Stosowanie detergentów i
dodatków
Zaleca się nieprzekraczanie
maksymalnego poziomu
12.1 Włączanie urządzenia
(
1. Otworzyć dozownik detergentu.
Max
▼
ax
▼
ax
▼
M
lt
Sa
12.2 Wkładanie prania
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Opróżnić kieszenie i rozprostować
rzeczy przed włożeniem ich do
urządzenia.
3. Włożyć pranie do bębna (należy
robić to pojedynczo).
Nie wkładać do bębna zbyt dużej ilości
prania.
4. Dokładnie zamknąć drzwi.
).
M
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Odkręcić zawór wody.
3. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Wł./Wył., aby
włączyć urządzenie.
Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
2. Umieścić detergent w proszku w
przegródce
. Stosując detergent
w płynie należy zapoznać się z
punktem „Stosowanie detergentu w
płynie”.
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
UWAGA!
Upewnić się, że nie doszło
do przytrzaśnięcia prania
między drzwiami a
uszczelką, ponieważ może
to spowodować wyciek wody
i uszkodzenie prania.
Pranie odzieży mocno
zaplamionej olejem lub
smarem może spowodować
uszkodzenie gumowych
części pralki.
3. W razie potrzeby wlać płyn
zmiękczający do tkanin do przegródki
.
www.electrolux.com
Max
▼
Li
qu
id
M
ax
▼
Max
▼
ax
▼
M
▼
ax
Sa
lt
Sa
lt
M
ax
▼
M
ax
▼
M
4. Zamknąć dozownik detergentu.
3. Zamknąć dozownik detergentu.
12.4 Ustawianie programu
1. Ustawić pokrętło wyboru programów
na żądanym programie prania.
Zacznie migać wskaźnik przycisku Start/
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
Stosowanie detergentu w płynie
1. Włożyć odpowiedni pojemnik na
detergent w płynie.
.
Pauza
Na wyświetlaczu pojawi się orientacyjny
czas trwania programu oraz maksymalny
ciężar wsadu.
2. Aby zmienić temperaturę i/lub
prędkość wirowania, należy dotknąć
odpowiednich przycisków.
3. W razie potrzeby można wybrać
jedną lub więcej opcji, dotykając
odpowiednich przycisków. Na
wyświetlaczu pojawią się
odpowiednie wskaźniki i odpowiednio
zmienią się wyświetlane informacje.
Jeśli wybór jest niemożliwy,
rozlegnie się sygnał
dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawi się
Max
▼
ax
.
▼
ax
▼
M
M
lt
12.5 Uruchamianie programu
Sa
32
2. Wlać detergent w płynie do
przegródki
.
Dotknąć przycisku Start/Pauza
, aby
uruchomić program. Uruchomienie
programu jest niemożliwe, jeśli wskaźnik
przycisku jest wyłączony i nie miga (np.
pokrętło wyboru programów znajduje się
w nieprawidłowym położeniu).
Odpowiedni wskaźnik przestanie migać i
pozostanie włączony.
Program uruchomi się, a drzwi zostaną
zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik
.
POLSKI
Gdy urządzenie napełnia się
wodą, na krótki czas może
włączyć się pompa
opróżniająca.
12.6 Uruchamianie programu
z opóźnieniem
1. Dotknąć kilkakrotnie przycisku
Opóźniony start
, aż na wyświetlaczu
pojawi się żądany czas opóźnienia
programu. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik
.
.
2. Dotknąć przycisku Start/Pauza
Nastąpi zablokowanie drzwi urządzenia i
rozpocznie się odliczanie czasu
opóźnienia. Na wyświetlaczu pojawi się
33
2. Dotknąć kilkakrotnie przycisku
Opóźniony start
, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
opóźnienia programu.
3. Ponownie dotknąć przycisku Start/
Pauza
, aby rozpocząć nowe
odliczanie czasu.
12.7 Funkcja wykrywania
ładunku SensiCare System
Czas trwania programu
podany na wyświetlaczu
odpowiada średniemu/
dużemu ładunkowi.
wskaźnik
.
Po zakończeniu odliczania program
rozpocznie się automatycznie.
Po dotknięciu przycisku Start/Pauza
wskaźnik maksymalnego ładunku
gaśnie, a funkcja SensiCare System
rozpoczyna wykrywanie wielkości
ładunku:
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu po
rozpoczęciu odliczania
1. Urządzenie wykrywa ładunek
podczas pierwszych 30 sekund. W
programach, w których dostępna jest
funkcja Time Manager, podczas tej
Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu:
1. Dotknąć przycisku Start/Pauza
,
aby wstrzymać pracę urządzenia.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Dotknąć kilkakrotnie przycisku
Opóźniony start
, aż na
wyświetlaczu pojawi się
i zgaśnie
.
wskaźnik
3. Ponownie dotknąć przycisku Start/
, aby natychmiast
Pauza
uruchomić program.
Zmiana opóźnienia rozpoczęcia
programu po rozpoczęciu
odliczania
Aby zmienić opóźnienie rozpoczęcia
programu:
1. Dotknąć przycisku Start/Pauza
,
aby wstrzymać pracę urządzenia.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
funkcji Time
fazy paski
Manager, widoczne pod cyfrowym
wskazaniem czasu, odtwarzają
prostą animację. Bęben wykonuje
krótkie obroty.
2. Czas trwania programu zmienia się
odpowiednio – może wydłużyć się lub
skrócić. Po kolejnych 30 sekundach
rozpoczyna się napełnianie wodą.
Po zakończeniu wykrywania ładunku,
jeśli bęben jest przepełniony, na
wyświetlaczu miga wskaźnik
:
W takim przypadku w ciągu 30 sekund
można wstrzymać pracę urządzenia i
wyjąć z bębna kilka rzeczy.
Po wyjęciu części prania dotknąć
przycisku Start/Pauza , aby ponownie
uruchomić program. Fazę SensiCare
można powtarzać maksymalnie
trzykrotnie (patrz punkt 1).
Ważne! Jeśli użytkownik nie zmniejszy
ciężaru ładunku, program prania
rozpocznie się pomimo przeładowania.
W takim przypadku efekty prania mogą
nie być zadowalające.
34
www.electrolux.com
Około 20 minut po
rozpoczęciu programu czas
trwania programu może
ponownie się zmienić z
uwagi na ilość wody
wchłoniętą przez włókna.
Funkcja wykrywania
SensiCare jest
przeprowadzana z pełnym
programem prania, tylko gdy
czasu trwania programu nie
skrócono za pomocą
przycisku Time Manager.
12.8 Przerywanie programu i
zmiana opcji
W czasie trwania programu można
zmienić tylko niektóre opcje:
.
1. Dotknąć przycisku Start/Pauza
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Zmienić opcje. Informacje podane na
wyświetlaczu odpowiednio zmienią
się.
3. Dotknąć ponownie przycisku Start/
Pauza
.
Program prania będzie kontynuowany.
12.9 Anulowanie programu
w trakcie jego trwania
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
anulować program i wyłączyć
urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
ponownie włączyć urządzenie.
Jeśli zakończyło się
działanie funkcji SensiCare
System i rozpoczęło
napełnianie wodą, nowy
program uruchomi się bez
powtarzania fazy działania
funkcji SensiCare System.
Woda i detergent nie
zostaną odpompowane, aby
się nie zmarnowały. Na
wyświetlaczu pojawi się
maksymalny czas trwania
programu, który zaktualizuje
się około 20 minut po
rozpoczęciu nowego
programu.
Możliwy jest również inny sposób
anulowania programu:
1. Obrócić pokrętło wyboru programów w
położenie „Reset” .
2. Odczekać 1 sekundę. Na
.
wyświetlaczu pojawi się
Teraz można ustawić nowy program
prania.
12.10 Otwieranie drzwi –
dokładanie prania
Jeśli temperatura i poziom
wody w bębnie są zbyt
wysokie lub bęben nadal
obraca się, nie należy
otwierać drzwi urządzenia.
Gdy uruchomiony jest program lub
funkcja opóźnionego rozpoczęcia
programu, drzwi urządzenia są
zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik
.
1. Dotknąć przycisku Start/Pauza
.
Na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik
blokady drzwi.
2. Otworzyć drzwi urządzenia. W razie
potrzeby dołożyć lub wyjąć rzeczy z
bębna. Zamknąć drzwi i dotknąć
.
przycisku Start/Pauza
Program lub opóźnienie rozpoczęcia
programu będzie kontynuowane.
POLSKI
12.11 Zakończenie programu
Po zakończeniu programu urządzenie
wyłączy się automatycznie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy (jeśli jest włączony).
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
.
Zgaśnie wskaźnik przycisku Start/Pauza
.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza
urządzenie odpompuje wodę i
przeprowadzi wirowanie.
12.12 Odpompowanie wody po
zakończeniu cyklu
Jeśli wybrano program lub opcję, po
których urządzenie nie odpompowuje
wody po ostatnim płukaniu, program jest
zakończony, ale:
•
W obszarze wskazań czasu widoczne
, a na
jest wskazanie
wyświetlaczu – wskaźnik
•
•
•
•
zablokowanych drzwi
.
Zacznie migać wskaźnik przycisku
.
Start/Pauza
Bęben obraca się regularnie, aby nie
dopuścić do powstania zagnieceń na
praniu.
Drzwi pozostają zablokowane.
Należy odpompować wodę, aby
umożliwić otworzenie drzwi:
.
Jeśli wybrano Tryb cichy
i nie zmieniono prędkości
wirowania, naciśnięcie
.
Po ponownym uruchomieniu
urządzenia na wyświetlaczu
pojawi się informacja o
zakończeniu poprzedniego
programu. Wybrać nowy
program za pomocą pokrętła
wyboru programów.
2. Wyjąć pranie z bębna.
3. Upewnić się, że bęben jest pusty.
4. Drzwi oraz dozownik detergentu
należy pozostawić lekko uchylone,
aby zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
:
Zgaśnie wskaźnik opcji Stop z wodą
lub
Drzwi odblokują się i zgaśnie wskaźnik
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie.
Po upływie pięciu minut od momentu
zakończenia programu funkcja
oszczędzania energii automatycznie
wyłączy urządzenie.
35
1. W razie potrzeby dotknąć przycisku
Wirowanie, aby zmniejszyć prędkość
wirowania sugerowaną przez
urządzenie.
przycisku Start/Pauza
spowoduje tylko
odpompowanie wody.
3. Po zakończeniu programu, gdy
zgaśnie wskaźnik blokady drzwi
,
można otworzyć drzwi.
4. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie.
12.13 Tryb czuwania
Funkcja Tryb czuwania automatycznie
wyłącza urządzenie, aby zmniejszyć
zużycie energii, gdy:
•
Nie używano urządzenia przez 5
minut, gdy nie działa żaden program.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
ponownie włączyć urządzenie.
• Po 5 minutach od zakończenia
programu prania.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
ponownie włączyć urządzenie.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie zakończenia ostatniego
programu.
Wybrać nowy program za pomocą
pokrętła wyboru programów.
Po obróceniu pokrętła w położenie
„Reset” , urządzenie wyłączy się
automatycznie w ciągu 30 sekund.
36
www.electrolux.com
Po wybraniu programu lub
opcji prania, które kończą
się zatrzymaniem wody w
bębnie, funkcja Tryb
czuwania nie wyłącza
urządzenia, aby
przypomnieć użytkownikowi
o konieczności
odpompowania wody.
Zdalne sterowanie powoduje
wstrzymanie działania opcji
trybu czuwania, jednak po
upływie 15 minut urządzenie
przełączy się w sieciowy tryb
czuwania, a na wyświetlaczu
będzie widoczny tylko
wskaźnik .
13. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
13.1 Wkładanie prania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy posegregować pranie: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne i
wełniane.
Należy przestrzegać instrukcji
umieszczonych na etykietach prania.
Nie prać razem białej i kolorowej
odzieży.
Niektóre kolorowe rzeczy mogą
farbować podczas pierwszego prania.
Zaleca się, aby na początku
kilkakrotnie prać je oddzielnie.
Odwrócić na drugą stronę
wielowarstwowe tkaniny, wełnę oraz
rzeczy z nadrukami.
Usunąć uporczywe plamy.
Przeprać uporczywe plamy
specjalnym detergentem.
Należy zachować ostrożność przy
obchodzeniu się z zasłonami.
Odczepić żabki/haczyki i umieścić
zasłony w worku do prania lub
poszewce od poduszki.
Nie prać rozdartych tkanin lub tkanin
o nieobszytych brzegach. Małe i/lub
delikatne rzeczy (np. biustonosze z
fiszbinami, paski, rajstopy,
sznurowadła, wstążki itp.) należy prać
w worku do prania.
Mała ilość prania może stwarzać
problemy z wyważeniem podczas
wirowania i spowodować nadmierne
wibracje. W takim przypadku:
a. przerwać program i otworzyć
drzwi (patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”);
•
•
b. ręcznie rozłożyć pranie, aby
rzeczy były równomiernie
rozmieszczone w bębnie;
c. nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Faza wirowania będzie
wznowiona.
Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz
zasunąć zamki błyskawiczne. Spiąć
lub zawiązać paski, sznurki,
sznurówki, wstążki i inne luźne
elementy.
Opróżnić kieszenie i rozprostować
rzeczy.
13.2 Uporczywe plamy
Woda i detergent nie wystarczą do
usunięcia niektórych plam.
Zalecamy usunięcie takich plam przed
włożeniem prania do urządzenia.
Dostępne są specjalne odplamiacze.
Należy użyć specjalnego odplamiacza
przystosowanego do określonego typu
plamy i tkaniny.
13.3 Detergenty i inne środki
•
Stosować wyłącznie detergenty i inne
środki przeznaczone do pralek
automatycznych:
– detergenty w proszku do
wszystkich rodzajów tkanin z
wyjątkiem delikatnych; detergenty
POLSKI
•
•
•
•
w proszku zawierające wybielacz
zaleca się do białych tkanin i
dezynfekcji prania;
– detergenty w płynie, najlepiej do
prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C) do
wszystkich rodzajów tkanin lub
specjalne tylko do tkanin
wełnianych.
Nie należy mieszać różnych typów
detergentów.
Aby chronić środowisko, nie należy
używać większej ilości detergentu niż
zalecana.
Stosować się do instrukcji podanych
na opakowaniach detergentów i
innych środków, nie przekraczając
zaznaczonego maksymalnego
37
temperatury prania oraz stopnia
zabrudzenia.
13.4 Wskazówki dotyczące
ekologii
•
•
•
•
Do prania normalnie zabrudzonej
odzieży należy wybrać program bez
fazy prania wstępnego.
Zawsze rozpoczynać program prania
z maksymalnym dozwolonym
ładunkiem w bębnie.
Do usunięcia plam można użyć
odplamiacza i programu w niskiej
temperaturze.
Aby użyć odpowiedniej ilości
detergentu, należy zastosować się do
wskazówek jego producenta.
poziomu (
).
Stosować detergenty zalecane do
danego typu i koloru tkaniny,
14. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
14.1 Czyszczenie obudowy
Urządzenie należy czyścić wyłącznie za
pomocą ciepłej wody z łagodnym
mydłem. Dokładnie osuszyć wszystkie
powierzchnie.
UWAGA!
Nie stosować alkoholu,
rozpuszczalników ani
produktów chemicznych.
UWAGA!
Nie czyścić powierzchni
metalowych za pomocą
detergentów z chlorem.
14.2 Usuwanie kamienia
Przy regularnym
stosowaniu soli i
rozwiązania ColourCare
przeprowadzanie
procedury usuwania
kamienia opisanej w tym
rozdziale nie jest
konieczne.
Jeśli woda na danym
obszarze jest twarda lub
umiarkowanie twarda,
zaleca się stosowanie
środka zmiękczającego
wodę przeznaczonego do
pralek.
Regularnie sprawdzać bęben pod kątem
tworzenia się kamienia.
Nawet zwykłe detergenty zawierają
środki zmiękczające wodę, ale zaleca się
okresowe uruchamianie cyklu z pustym
bębnem i środkiem do odkamieniania.
Należy zawsze przestrzegać
instrukcji umieszczonej na
opakowaniu produktu.
38
www.electrolux.com
14.3 Pranie konserwacyjne
Częste i długotrwałe stosowanie
programów niskotemperaturowych może
spowodować osadzanie się detergentu,
pozostałości włókien, wzrost bakterii
wewnątrz bębna i komory. Może to być
przyczyną powstawania nieprzyjemnych
zapachów i pleśni. Aby usunąć osady i
oczyścić wewnętrzne części urządzenia,
należy regularnie (co najmniej raz w
miesiącu) przeprowadzać pranie
konserwacyjne.
Należy zapoznać się z
punktem „Czyszczenie
bębna”.
14.4 Uszczelka drzwi z
kieszonką
Urządzenie wyposażono w
samoczyszczący układ odpływowy,
który samoczynnie usuwa
nagromadzone włókna z tkanin wraz z
wodą. Eliminuje to konieczność
regularnego czyszczenia i konserwacji
tego obszaru przez użytkownika.
ciałami obcymi obecnymi w praniu lub
osadami żelaza w wodzie
Wyczyścić bęben specjalnym środkiem
do czyszczenia stali nierdzewnej.
Należy zawsze przestrzegać
instrukcji umieszczonej na
opakowaniu produktu.
Nie wolno czyścić bębna
żrącymi środkami do
usuwania kamienia,
środkami do szorowania
zawierającymi chlor ani
metalowymi myjkami.
Dokładne czyszczenie:
1. Wyjąć pranie z bębna.
2. Uruchomić program Bawełna z
najwyższą temperaturą.
3. Dodać niewielką ilość detergentu do
pustego bębna, aby wypłukać
wszelkie pozostałości
zanieczyszczeń.
Od czasu do czasu, po
zakończeniu cyklu, na
wyświetlaczu może pojawić
się symbol
– sygnalizuje
on potrzebę oczyszczenia
bębna. Symbol zniknie po
przeprowadzeniu
czyszczenia bębna.
14.6 Czyszczenie dozownika
detergentu i przegródki na sól
Należy regularnie sprawdzać uszczelkę i
usuwać obce przedmioty z jej
wewnętrznej strony. Monety, guziki inne
małe przedmioty pozostawione w
kieszeniach ubrań gromadzą się
podczas prania w specjalnej kieszonce
uszczelki drzwi, skąd można je łatwo
wyjąć po zakończeniu cyklu.
14.5 Czyszczenie bębna
Należy regularnie sprawdzać bęben, aby
nie dopuścić do tworzenia się osadów.
Osady rdzy zbierające się na bębnie
mogą być spowodowane rdzewiejącymi
Przed przystąpieniem do
czyszczenia należy upewnić
się, że wszystkie przegródki
są puste.
Aby zapobiec tworzeniu się osadów z
detergentu lub zestalaniu się płynu
zmiękczającego, a także powstawaniu
pleśni w szufladzie dozownika i/lub
zanieczyszczeniu soli w przegródce na
sól, należy co pewien czas
przeprowadzać następującą procedurę
czyszczenia:
1. Otworzyć szufladę. Nacisnąć
blokadę, jak pokazano na ilustracji, i
wyjąć szufladę.
POLSKI
ax
M
Max
▼
▼
Sa
lt
M
ax
▼
ax
M
2. Wyjąć wkładkę z przegródki na płyn
zmiękczający do tkanin oraz
pojemnik na detergent w płynie (jeśli
jest włożony).
▼
ax
Max
M
5. Usunąć wszelkie pozostałości
detergentu z dolnej i górnej części
wnęki. Do czyszczenia wnęki użyć
małej szczotki.
Sa
lt
M
ax
▼
▼
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
6. Włożyć szufladę w prowadnice i
zamknąć ją. Uruchomić program
płukania bez prania w bębnie.
Max
▼
ax
▼
ax
▼
M
M
Max
Sa
lt
▼
ax
ax
▼
Max
▼
Sa
lt
3. Umyć szufladę i wszystkie wkładki
pod bieżącą wodą.
M
ax
▼
M
M
39
4. Usunąć wszystkie pozostałości
detergentu z przenośnika detergentu.
Użyć szmatki.
▼
40
www.electrolux.com
14.7 Czyszczenie pompy
opróżniającej
OSTRZEŻENIE!
Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Należy regularnie sprawdzać
filtr pompy opróżniającej i
pilnować, aby był czysty.
Wyczyścić pompę opróżniającą, jeśli:
• Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Bęben nie obraca się.
• Urządzenie wydaje nietypowe odgłosy
z powodu zablokowania pompy
opróżniającej.
• Na wyświetlaczu pojawia się kod
alarmowy
4. Obrócić filtr o 180 stopni w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, nie wyjmując go. Odczekać,
aż woda wycieknie.
.
OSTRZEŻENIE!
• Nie wyjmować filtra, gdy
urządzenie pracuje.
• Nie czyścić pompy
opróżniającej, jeśli woda
w urządzeniu jest gorąca.
Odczekać, aż woda
ostygnie.
Wyczyścić pompę według poniższej
procedury:
1. Otworzyć pokrywę pompy.
5. Jeśli naczynie wypełni się wodą,
ponownie dokręcić filtr i opróżnić
naczynie.
6. Powtarzać punkty 4 i 5, aż woda
przestanie wypływać.
7. Obrócić filtr w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby go
wyjąć.
2
1
2. Pod otworem dostępowym umieścić
odpowiednie naczynie do zebrania
wypływającej wody.
3. Otworzyć w dół rynienkę. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do
wycierania wody wyciekającej
podczas odkręcania filtra.
1
2
8. W razie potrzeby usunąć włókna i
inne zanieczyszczenia z wnęki filtra.
POLSKI
9. Sprawdzić, czy wirnik pompy
swobodnie się obraca. Jeśli nie
można go obrócić, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
12. Zamknąć pokrywę pompy.
2
1
10. Oczyścić filtr pod bieżącą wodą.
11. Włożyć filtr z powrotem wzdłuż
prowadnic, obracając go w prawo.
Upewnić się, że filtr jest dobrze
dokręcony i nie przecieka.
2
1
Po spuszczeniu wody przy użyciu
procedury awaryjnej należy ponownie
uruchomić układ odpływowy:
a. Wlać 2 litry wody do przegródki
na detergent do prania
zasadniczego dozownika
detergentu.
b. Uruchomić program, aby
odpompować wodę.
41
42
www.electrolux.com
14.8 Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze
1
2
3
45°
20°
14.9 Awaryjne spuszczanie
wody
Jeśli urządzenie nie spuszcza wody,
należy przeprowadzić taką samą
procedurę, jak opisano w rozdziale
„Czyszczenie pompy opróżniającej”. W
razie potrzeby wyczyścić pompę.
Po spuszczeniu wody przy użyciu
procedury awaryjnej należy ponownie
uruchomić układ odpływowy:
1. Wlać 2 litry wody do przegródki na
detergent do prania zasadniczego
dozownika detergentu.
2. Uruchomić program, aby
odpompować wodę.
14.10 Środki ostrożności
podczas mrozu
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w
miejscu, w którym temperatura może
osiągnąć wartość 0°C lub spaść poniżej
niej, należy usunąć pozostałą wodę z
węża dopływowego oraz z pompy
opróżniającej.
1. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Umieścić dwa końce węża
dopływowego w zbiorniku i odczekać,
aż woda spłynie z węża.
4. Wyczyścić pompę opróżniającą.
Przejść do awaryjnej procedury
opróżniania.
5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta,
zamocować wąż dopływowy.
OSTRZEŻENIE!
Przed ponownym
uruchomieniem urządzenia
należy upewnić się, że
temperatura wynosi powyżej
0°C.
Producent nie odpowiada za
uszkodzenia spowodowane
niskimi temperaturami.
POLSKI
43
15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
15.1 Wprowadzenie
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować znaleźć rozwiązanie problemu (patrz
tabela). Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
OSTRZEŻENIE!
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy wyłączyć urządzenie.
Gdy wystąpi poważny problem, emitowany jest sygnał dźwiękowy, na
wyświetlaczu pojawia się kod alarmu, a przycisk Start/Pauza
migać:
może stale
•
– zasilanie jest niestabilne. Odczekać do czasu ustabilizowania się zasilania.
•
– brak komunikacji między podzespołami elektronicznymi urządzenia.
Wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie. Program nie zakończył się prawidłowo
lub został zatrzymany zbyt wcześnie. Jeśli kod alarmu pojawi się ponownie, należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•
– włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem. Odłączyć urządzenie i
zamknąć zawór wody. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
•
– urządzenie nie napełnia się prawidłowo wodą. Po sprawdzeniu należy
włączyć urządzenie, naciskając przycisk Start/Pauza
. Urządzenie podejmie
próbę wznowienia cyklu. Jeśli błąd nie zniknie, ponownie pojawi się kod alarmu.
•
•
– urządzenie nie odpompowuje wody.
– drzwi urządzenia są otworzone lub nie są prawidłowo zamknięte. Należy
sprawdzić drzwi!
Jeśli do urządzenia włożono zbyt dużo prania, należy wyjąć część
rzeczy z bębna i/lub docisnąć drzwi, jednocześnie dotykając przycisku
Start/Pauza
poniżej).
, aż wskaźnik
przestanie migać (patrz ilustracja
44
www.electrolux.com
15.2 Możliwe usterki
Problem
Możliwe rozwiązanie
•
•
•
Program nie uruchamia
•
się.
•
•
•
•
•
•
Urządzenie nie napeł‐
•
nia się prawidłowo wo‐
dą.
•
•
Urządzenie napełnia
się wodą i od razu wy‐
pompowuje wodę.
Sprawdzić, czy dotknięto Start/Pauza
.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy
je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
Wyłączyć blokadę uruchomienia, jeśli została włączona.
Sprawdzić, czy pokrętło ustawiono na wybranym pro‐
gramie.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest za niskie. W tym
celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem
wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty, uszko‐
dzony lub przygnieciony.
Upewnić się, że wąż dopływowy podłączono prawidło‐
wo.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym oraz filtr za‐
woru są drożne. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszcze‐
nie”.
•
Upewnić się, że wąż spustowy ułożono prawidłowo.
Wąż może być umieszczony za nisko. Patrz „Instrukcja
instalacji”.
•
•
Upewnić się, że syfon umywalki jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przy‐
gnieciony.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie po‐
trzeby wyczyścić filtr. Patrz „Konserwacja i czyszcze‐
nie”.
Upewnić się, że wąż spustowy podłączono prawidłowo.
Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, nale‐
ży wybrać program odpompowania.
Jeśli ustawiono opcję, po zakończeniu której woda po‐
zostaje w bębnie, należy wybrać program odpompowa‐
nia.
•
Urządzenie nie wypom‐
powuje wody.
•
•
•
Nie włącza się faza wi‐
rowania lub cykl prania
trwa dłużej niż zwykle.
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożo‐
no do gniazdka.
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
jest sprawny.
•
•
•
Należy ustawić program wirowania.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie po‐
trzeby wyczyścić filtr. Patrz „Konserwacja i czyszcze‐
nie”.
Ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i powtórzyć próbę
wirowania. Problem mógł być spowodowany nieprawid‐
łowym rozłożeniem prania.
POLSKI
Problem
Możliwe rozwiązanie
•
Wyciek wody na podło‐
gę.
•
•
•
•
•
Nie można otworzyć
drzwi urządzenia.
•
•
•
•
•
Na wyświetlaczu nie
wyświetla się wskaźnik
połączenia bezprzewo‐
dowego .
•
•
•
•
•
Aplikacja nie może na‐
wiązać połączenia z
urządzeniem.
•
•
•
•
•
Aplikacja często nie
może nawiązać połą‐
czenia z urządzeniem.
45
•
Upewnić się, że połączenia węży wody są szczelne i
sprawdzić je pod kątem obecności wycieków.
Sprawdzić, czy węże dopływowy oraz spustowy wody
są uszkodzone.
Sprawdzić, czy użyto odpowiedniego detergentu oraz
jego odpowiedniej ilości.
Sprawdzić, czy wybrano program prania, który kończy
się z wodą w bębnie.
Sprawdzić, czy zakończył się program prania.
Jeśli w bębnie pozostaje woda, wybrać program odpom‐
powania lub wirowania.
Sprawdzić, czy do urządzenie jest zasilane.
Problem może być spowodowany awarią urządzenia.
Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum ser‐
wisowym.
W razie potrzeby otworzenia drzwi należy dokładnie za‐
poznać się z częścią „Awaryjne otwieranie drzwi”.
Upewnić się, że nie jest włączony tryb zdalnego urucho‐
mienia. Wyłączyć go.
Sprawdzić sygnał sieci bezprzewodowej.
Sprawdzić, czy włączone jest połączenie bezprzewodo‐
we. Szczegółowe informacje – patrz punkt „Konfiguracja
połączenia bezprzewodowego pralki” w rozdziale „Konfi‐
guracja łączności Wi-Fi”.
Sprawdzić sieć domową i router.
Ponownie uruchomić router.
Jeśli nadal występuje problem z siecią bezprzewodową,
należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewo‐
dowych.
Sprawdzić sygnał sieci bezprzewodowej.
Sprawdzić, czy smartfon jest połączony z siecią bez‐
przewodową.
Sprawdzić sieć domową i router.
Ponownie uruchomić router.
Jeśli nadal występuje problem z siecią bezprzewodową,
należy skontaktować się z dostawcą usługi bezprzewo‐
dowych.
Urządzenie i/lub smartfon wymagają ponownej konfigu‐
racji, ponieważ zainstalowano nowy router lub zmienio‐
no konfigurację routera.
Upewnić się, że urządzenie jest w zasięgu sygnału bez‐
przewodowego. Umieścić router możliwie jak najbliżej
urządzenia lub rozważyć zakup wzmacniacza sygnału
sieci bezprzewodowej.
Upewnić się, że kuchenka mikrofalowa nie zakłóca syg‐
nału bezprzewodowego. Wyłączyć kuchenkę mikrofalo‐
wą. Unikać jednoczesnego korzystania z kuchenki mi‐
krofalowej i funkcji zdalnego sterowania.
46
www.electrolux.com
Problem
Możliwe rozwiązanie
•
Urządzenie wydaje nie‐
•
typowe dźwięki i wibru‐
je.
•
Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo wypoziomo‐
wane. Patrz „Instrukcja instalacji”.
Upewnić się, że usunięto wszystkie elementy opakowa‐
nia i blokady transportowe. Patrz „Instrukcja instalacji”.
Dołożyć do bębna więcej prania. W bębnie może być za
mało prania.
Czas trwania programu
wydłuża się lub skraca
podczas trwania pro‐
gramu.
•
Funkcja SensiCare System dostosowuje czas trwania
programu odpowiednio do rodzaju i ilości prania. Patrz
„Funkcja wykrywania wsadu SensiCare System” w roz‐
dziale „Codzienna eksploatacja”.
•
•
Zwiększyć ilość lub użyć innego detergentu.
Użyć specjalnych środków do usuwania uporczywych
plam przed praniem.
Należy sprawdzić, czy ustawiono prawidłową tempera‐
turę.
Zmniejszyć ilość prania.
•
Efekty prania są nieza‐
dowalające.
•
Salt
•
Upewnić się, że do przegródki
nie dodano innego ty‐
pu detergentu. Jeśli tak, należy zapoznać się z punktem
„Usuwanie detergentu lub innych dodatków z przegródki
na sól”.
•
Upewnić się, że do przegródki
nie dodano soli. Jeśli
tak, należy uruchomić cykl płukania lub ponowić cykl
prania.
Nadmierna ilość piany
•
w bębnie podczas cyklu
prania.
Zmniejszyć ilość detergentu.
Nadmierny wyciek pły‐
nu z dozownika deter‐
gentu.
•
Sprawdzić, czy nie uległy uszkodzeniu gumowe szczotki
pod przegródką na detergent.
•
Sprawdzić, czy zmiękczacz wody ustawiono w taki spo‐
sób, aby działał również podczas fazy płukania. Patrz
punkt „Ustawianie twardości wody” w rozdziale „Zmięk‐
czanie wody (ColourCare)”.
Nadmierne zużycie soli.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu jego
przerwania.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alarmowe, należy wyłączyć i ponownie włączyć
urządzenie. Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
15.3 Awaryjne otwieranie drzwi
Po przerwie w zasilaniu lub awarii
urządzenia drzwi urządzenia pozostają
zamknięte. Program prania będzie
wznowiony po przywróceniu zasilania.
Jeśli drzwi są zamknięte w wyniku awarii,
można je otworzyć, korzystając z funkcji
awaryjnego odblokowania.
POLSKI
Salt
Salt
Jeśli do przegródki
nieumyślnie
dodano detergent lub inne dodatki,
należy je całkowicie usunąć.
W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
ax
1. Wyjąć szufladę.
M
Max
▼
ax
▼
M
lt
Sa
Upewnić się, że poziom
wody w bębnie nie jest za
wysoki. W razie potrzeby
przeprowadzić awaryjne
spuszczanie wody (patrz
„Awaryjne spuszczanie
wody” w rozdziale
„Konserwacja i
czyszczenie”).
na sól
▼
UWAGA!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń! Upewnić się, że
bęben nie obraca się. W
razie potrzeby odczekać,
aż bęben zatrzyma się.
15.4 Usuwanie detergentu lub
innych dodatków z przegródki
ax
UWAGA!
Występuje zagrożenie
poparzeniem! Upewnić
się, że temperatura wody
nie jest zbyt wysoka i
pranie nie jest zbyt
gorące. W razie potrzeby
odczekać, aż ostygnie.
47
5. Wyjąć pranie i zamknąć drzwi
urządzenia.
6. Zamknąć pokrywę filtra.
M
Przed otworzeniem drzwi:
Aby otworzyć drzwi:
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
3. Otworzyć osłonę filtra.
4. Pociągnąć jednokrotnie w dół
dźwignię odblokowania awaryjnego.
Ponownie pociągnąć dźwignię w dół
i, przytrzymując ją, otworzyć drzwi
urządzenia.
2. Usunąć wszelkie ślady detergentu
lub dodatków i dokładnie oczyścić
przegródkę.
3. Włożyć szufladę na swoje miejsce i
Salt
solą.
napełnić przegródkę
4. Zamknąć szufladę.
5. Uruchomić cykl prania tkanin
bawełnianych lub syntetycznych, bez
skracania czasu, aby przywrócić
działanie funkcji zmiękczania wody.
48
www.electrolux.com
16. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Podane wartości uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z od‐
powiednimi standardami. Różne czynniki, takie jak ilość i rodzaj prania
oraz temperatura otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości.
Czas trwania programu może również zależeć od ciśnienia wody, napię‐
cia zasilania oraz temperatury doprowadzanej wody.
Producent zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych
urządzenia w celu poprawy jego jakości bez uprzedniego powiadomie‐
nia.
Programy
Wsad
(kg)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody (li‐
try)
Przybli‐
żony
czas
trwania
progra‐
mu (mi‐
nuty)
Wilgot‐
ność
(%)1)
Bawełna
60°C
10
1.85
90
240
44
Bawełna
40°C
10
1.30
90
220
44
Syntetyki
40°C
4
0.72
55
160
35
Delikatne
40°C
4
0.60
60
120
35
Wełna/Jedwab
30°C
2
0.35
59
60
30
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych2)
Bawełniane 60°C – program
standardowy
Bawełniane 60°C – program
standardowy
Bawełniane 40°C – program
standardowy
10
0.60
59
290
44
5
0.38
43
250
44
5
0.37
42
255
44
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
2) Wykorzystanie zmiękczonej wody daje gwarancję dobrych efektów prania i niskiego zu‐
życia energii. Aby efekty te nie uległy z czasem pogorszeniu, bardzo ważne jest ustawienie
odpowiedniej twardości wody zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, a
także regularne uzupełnianie soli, niezbędnej do regeneracji żywicy.
POLSKI
Tryb wyłączenia (W)
Tryb czuwania (W)
0.30
0.30
49
Zużycie energii elektrycznej w trybie Czas przejścia do trybu czuwania przy
czuwania przy połączeniu z siecią (W)
połączeniu z siecią (min)
2.00
15
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 1015/2010 Komisji UE,
wdrażającym dyrektywę 2009/125/WE oraz rozporządzeniem Komisji UE nr
1275/2008.
17. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość /
głębokość / całkowita
głębokość
600 mm/850 mm/631 mm/660 mm
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Napięcie
Moc całkowita
Bezpiecznik
Częstotliwość
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem czą‐
IPX4
stek stałych i wilgoci zapewniona przez osłonę
zabezpieczającą z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzęt
niskonapięciowy nie ma zabezpieczenia przed
wilgocią
Ciśnienie doprowadza‐ Min.
nej wody
Maks.
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Zasilanie wodą 1)
Zimna woda
Maksymalny ciężar
wsadu
Bawełniane
10 kg
Klasa efektywności energetycznej
A+++
Prędkość wirowania
1551 obr./min
Maksymalna prędkość
wirowania
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4'' .
18. AKCESORIA
18.1 Dostępne na stronie www.electrolux.com/shop oraz w
autoryzowanych punktach sprzedaży
Jedynie używanie odpowiednich akcesoriów zatwierdzonych przez firmę
ELECTROLUX zapewni spełnienie norm bezpieczeństwa przez
urządzenie. Użycie niezatwierdzonych części będzie powodem
negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
50
www.electrolux.com
18.2 Zestaw płytek mocujących
(4055171146)
Dostępne u autoryzowanego
sprzedawcy.
W przypadku instalacji urządzenia na
cokole należy je zabezpieczyć za
pomocą płytek mocujących.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do produktu.
Zestawu łączącego można używać
wyłącznie z urządzeniami podanymi w
ulotce dołączonej do akcesoriów.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do urządzenia i akcesoriów.
OSTRZEŻENIE!
Nie ustawiać suszarki pod
pralką.
18.4 Cokół z szufladą
18.3 Zestaw łączący
Suszarkę można ustawić na pralce
jedynie pod warunkiem użycia
odpowiedniego zestawu łączącego
zatwierdzonego przez firmę
ELECTROLUX.
Zestaw łączący powinien
być dopasowany do
głębokości urządzeń.
Umożliwia instalację urządzenia na
większej wysokości oraz ułatwia
wkładanie i wyjmowanie prania.
Szuflada może służyć do
przechowywania rzeczy np.: ręczników,
środków czyszczących itp.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do produktu.
POLSKI
51
19. KRÓTKI PRZEWODNIK
19.1 Codzienna eksploatacja
1
2
3
5
4
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda elektrycznego.
Odkręcić zawór wody.
Włożyć pranie.
3. Wybrać żądane opcje za pomocą
odpowiednich przycisków
dotykowych.
4. Aby uruchomić program, należy
dotknąć przycisku Start/Pauza
.
5. Urządzenie uruchomi się.
Po zakończeniu programu wyjąć pranie.
Dodać detergent i inne środki do
właściwych przegródek dozownika
detergentu.
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył. , aby
włączyć urządzenie.
2. Obrócić pokrętło wyboru programów,
aby ustawić żądany program.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył. , aby
wyłączyć urządzenie.
19.2 Czyszczenie filtra pompy opróżniającej
1
2
3
180˚
1
2
52
www.electrolux.com
Regularnie czyścić filtr, zwłaszcza gdy na
wyświetlaczu pojawi się kod alarmu
.
19.3 Programy
Programy
Bawełna
Ładunek
Opis produktu
10 kg
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane.
10 kg
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Stan‐
dardowe programy do określenia parame‐
trów eksploatacyjnych dla klasy energe‐
tycznej.
Syntetyki
4 kg
Tkaniny syntetyczne lub mieszane.
Delikatne
4 kg
Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza,
poliester.
1 kg
Program parowy do wełny i kaszmiru.
1 kg
Program parowy do tkanin bawełnianych,
syntetycznych i delikatnych.
Wirowanie/Odpompo‐
wanie
10 kg
Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i
bardzo delikatnych. Program umożliwiający
odwirowanie prania i odpompowanie wody.
Płukanie
10 kg
Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i
bardzo delikatnych. Program do płukania i
odwirowania odzieży.
Szybki 14min.
1.5 kg
Tkaniny syntetyczne i mieszane. Rzeczy
lekko zabrudzone i wymagające odświeże‐
nia.
Bawełna Eco
Kaszmir
FreshScent
Outdoor
Denim
UltraWash
ColourPro
Wełna/Jedwab
2.5 kg1)
1 kg2)
1.5 kg
Nowoczesna odzież sportowa.
Odzież jeansowa.
5 kg
Rzeczy bawełniane. Krótki intensywny pro‐
gram.
10 kg
Kolorowe tkaniny bawełniane i syntetyczne.
Specjalny program zapewniający ochronę
kolorów dzięki praniu w niskiej temperatu‐
rze.
2 kg
Delikatne i wełniane tkaniny nadające się
do prania w pralce lub przeznaczone do
prania ręcznego.
1) Program prania.
2) Program prania i faza impregnacji.
POLSKI
20. KARTA PRODUKTU ZGODNA Z
ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017
Karta produktu
Znak towarowy
ELECTROLUX
Model
EW9F161BP,
PNC914555603
Pojemność znamionowa, wyrażona w kg
10
Klasa efektywności energetycznej
A+++
Zużycie energii kWh rocznie na podstawie 220 stan‐
dardowych cykli prania w przypadku programów pra‐
nia tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i
częściowym załadowaniu oraz zużycie w trybach ni‐
skiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii
zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
107.0
Zużycie energii w przypadku standardowego progra‐
mu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym
załadowaniu (kWh)
0.60
Zużycie energii w przypadku standardowego progra‐
mu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częścio‐
wym załadowaniu (kWh)
0.38
Zużycie energii w przypadku standardowego progra‐
mu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częścio‐
wym załadowaniu (kWh)
0.37
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia (W)
0.30
Ważone zużycie energii w trybie czuwania (W)
0.30
Zużycie wody litrów na rok na podstawie 220 standar‐
dowych cykli prania w przypadku programów prania
tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i
częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody
zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
11499
Klasa »X« efektywności wirowania w skali od G (naj‐
mniejsza efektywność) do A (największa efektywność)
A
Maksymalna szybkość wirowania w obr./min.
1551
Wilgotność resztkowa wyrażona w procentach
44
"Standardowy program prania tkanin bawełnianych w
60 °C" i "standardowy program prania tkanin baweł‐
nianych w 40 °C" stanowią standardowe programy
prania, do których odnoszą się informacje na etykiecie
i w karcie, że są one odpowiednie do prania tkanin ba‐
wełnianych normalnie zabrudzonych oraz że są naj‐
bardziej efektywnymi programami pod względem łącz‐
nego zużycia energii i wody.
-
53
54
www.electrolux.com
Czas standardowego programu prania tkanin baweł‐
nianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu wyrażony
w minutach
290
Czas standardowego programu prania tkanin baweł‐
nianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu wyra‐
żony w minutach
250
Czas standardowego programu prania tkanin baweł‐
nianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu wyra‐
żony w minutach
255
Czas trwania trybu czuwania wyrażony w minutach
5
Poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas
faz prania, wyrażony w dB(A)
47
Poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas
faz wirowania, wyrażony w dB(A)
75
Przeznaczony do zabudowy T/N
Nie
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 1015/2010 Komisji UE,
wdrażającym dyrektywę 2009/125/WE.
21. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
55
157017931-A-392019
www.electrolux.com/shop
electrolux.com/app
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses
in the Electrolux App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section.
It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi
Module Software version in NIUX subfolder at the following website: http://electrolux.opensoftwarerepository.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement