Aeg L7FEC48S Упатство за користење

Aeg L7FEC48S Упатство за користење
L7FEC48S
USER
MANUAL
MK
Упатство за ракување
Машина за перење
2
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....................................................................... 3
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА...............................................................................5
3. МОНТАЖА........................................................................................................... 6
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................. 11
5. КОНТРОЛНА ТАБЛА.........................................................................................13
6. БИРАЊЕ И КОПЧИЊА..................................................................................... 15
7. PROGRAMMES (ПРОГРАМИ).......................................................................... 18
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА.............................................................................. 24
9. ПОСТАВКИ........................................................................................................ 24
10. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА........................................................................... 25
11. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................ 30
12. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................32
13. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ......................................................................... 37
14. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ.................................................................... 41
15. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................. 42
16. ПРИБОР........................................................................................................... 43
17. ЛИСТ СО ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ ВО ОДНОС НА
РЕГУЛАТИВАТА НА Е.У. 1369/2017.................................................................... 44
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
3
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога вратата е отворена.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
4
www.aeg.com
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство
и за други слични примени, како на пр:
– кујнски простор за вработени во продавници,
канцеларии и други работни околини;
– од страна на клиенти во хотели, мотели,
сместување на база спиење со појадок и друг
вид на сместувачки објекти;
– области за заедничка употреба во блокови на
станови или во јавни пералници.
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 8 kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Притисокот на водата при работа кај точката на
влез на водата од доводот мора да биде меѓу 0,5
bar (0,05 MPa) и 8 bar (0,8 MPa).
Отворите за вентилација во основата не смеат да
бидат попречени од таписон, килим или било каков
покривач за под.
Апаратот мора да биде поврзан со водоводната
мрежа со помош на добиениот комплет на црева,
или нов комплет од црева кои ќе ги добиете од
Овластениот сервисен центар.
Старите комплети црева не смеат да се користат
пак.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го штекерот за струја од приклучницата.
Не користете вода во спреј и/или пареа за чистење
на уредот.
Чистете го апаратот со навлажнета крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
МАКЕДОНСКИ
5
користете абразивни производи, абразивни
сунгери за чистење, растворувачи или метални
предмети.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
Монтажата мора да биде
направена во согласност
со важечките државни
закони.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа и
транспортните зартки вклучувајќи ја
и пластичната четка со пластичен
разделувач.
Чувајте ги транспортните
штрафови на сигурно место. Ако
апаратот ќе се премести во иднина
тие мора да бидат заштрафени за
да се заклучи барабанот и да се
спречи внатрешно оштетување.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Не монтирајте го и не користете го
апаратот на места каде што
температурата е пониска од 0°C
или каде што е изложен на
атмосферски влијанија.
Подот каде што треба да се
монтират апаратот мора да биде
рамен, стабилен, отпорен на
топлина и чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е правилно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногарките
додека не се порамни.
Немојте да го монтирате апаратот
директно над одводот на подот.
Не прскајте вода на апаратот и не
го изложувајте на претерана
влажност.
•
•
Не монтирајте го апаратот на места
каде што вратата на апаратот не
може целосно да се отвори.
Не ставајте затворен сад под
апаратот за собирање вода во
случај на протекување.
Контактирајте со Овластениот
сервисен центар за да проверите
кои додатоци можат да се користат.
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
6
www.aeg.com
2.3 Поврзување со вода
•
•
•
•
•
•
Не ги оштетувајте цревата за вода.
Пред да ги поврзете новите црева,
цревата кои не биле користени
подолг период, каде се направила
некаква поправка или биле ставени
нови уреди (мерачи за вода итн.),
оставете ја водата да тече се
додека не стане чиста и бистра.
Проверете дали има видливи
протекувања на вода за време или
после првата работа на апаратот.
Не користете продолжено црево
ако доводното црево е кратко.
Јавете се во овластениот сервисен
центар за замена на доводното
црево.
Од цревото за цедење може да
истече вода. Ова е заради
тестирањето на апаратите со вода
во самата фабрика.
Можете да го продолжите цревото
за цедење за максимум 400 cm.
Контактирајте со овластениот
сервисен центар за другото црево
за цедење и за продолжетокот.
2.4 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
Следете ги безбедносните упатства
дадени на пакувањето на
детергентот.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
•
•
•
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Проверете дали сите метални
предмети се извадени од алиштата.
Немојте да перете многу валкани
такенини, масни или други
замастени материјали. Тоа може да
ги оштети гумените делови на
машината за перење. Исперете ги
претходно рачно пред да ги ставите
во машината за перење.
Не ја допирајте стаклената врата
додека работи програмата.
Стаклото може да биде жешко.
2.5 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.6 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од струја и
вода.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во барабанот.
Фрлете го апаратот во согласност
со условите за фрлање на
Искористена електрична и
електронска опрема (ИЕЕО).
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Распакување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Отстранете го целото
пакување и завртките за
транспорт пред монтирање
на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Користете ракавици.
МАКЕДОНСКИ
1. Извадете ја надворешната фолија.
Ако е потребно, употребете нож.
2. Извадете го горниот дел од
картонот и материјалите за
пакување од стиропор.
7
6. Ставете го предниот елемент од
стиропор на подот под апаратот.
Внимавајте да не ги
оштетите цревата.
7. Извадете ја стиропорната
заштитна основа од дното.
1
3. Извадете ја внатрешната фолија.
2
8. Целосно исчистете го и избришете
го дното на апаратот.
4. Отворете ја вратата и извадете го
стиропорот од дихтунгот на
вратата и сите предмети од
барабанот.
ВНИМАНИЕ!
Не користете алкохол,
растворувачи или хемиски
производи.
9. Идентификувајте ги различните
големини и позиции на звучните
бариери. Видете на сликата:
5. Внимателно спуштете го апаратот
на неговата задна страна.
8
www.aeg.com
14. Извадете го кабелот за струја и
одводното црево од држачите за
црева.
A
B
•
A (НАПРЕД) = Преден дел на
апаратот
• B (НАЗАД) = Заден дел на
апаратот
10. Извадете ја самолепливата лента
од звучните бариери.
11. Залепете ги четирите бариери на
дното од апаратот.
12. Видете на сликата. Проверете
дали бариерите се безбедно
залепени.
x4
Од цревото за одвод може
да истече вода. Ова е
заради тестирањето на
апаратите со вода во
самата фабрика.
15. Отшрафете ги трите шрафови со
помош на клучот испорачан со
апаратот.
A
B
Залепете ги звучните
бариери на собна
температура.
13. Подигнете го апаратот во
вертикална положба.
16. Извадете ги пластичните
разделници.
17. Во отворите поставете ги
пластичните капачиња што ќе ги
најдете во кесата со прирачникот
за корисници.
МАКЕДОНСКИ
Ви препорачуваме да ги
зачувате и пакувањето и
завртките за транспорт,
бидејќи ќе ви требаат во
случај да го преместувате
апаратот.
3.2 Поставување и
нивелирање
1. Монтирајте го апаратот на рамен
тврд под.
Кога машината е
монтирана на подножје
или ако машината за
миење садови е ставена
над машината за перење,
користете додароци како
што е опишано во
поглавјето „Додатоци“.
Прочитајте го внимателно
упатството обезбедено со
апаратот и со додатоците.
Проверете дали апаратот
се допира до ѕидот или
другите кујнски елементи.
2. Олабавете ги или стегнете ги
ногалките за да ги нивелирате.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте картон, дрво
или слични материјали под
апаратот за да го
нивелирате.
3.3 Доводно црево
1. Поврзете го доводното црево за
вода со задниот дел на апаратот.
2. Поставете ги кон лево или кон
десно, во зависност од положбата
на славината за вода.
45
20
O
O
x4
Апаратот мора да биде нивелиран и
стабилен.
Точното нивелирање на
апаратот спречува
вибрација, бука и
движењето на апартот
додека работи.
Погрижете се доводното
црево да биде во
вертикална положба.
3. Ако е потребно, разлавабете го
прстенот за да го поставите во
точната положба.
4. Поврзете го доводното црево за
вода со славината за ладна вода
со 3/4" навој.
9
10
www.aeg.com
Можете да го продолжите
одводното цревото за
максимум 400 cm.
Контактирајте со
овластениот сервисен
центар за другото одводно
црево и за продолжетокот.
Одводното црево може да се поврза
на различни начини:
ВНИМАНИЕ!
Проверете дали протекува
од споевите.
1. Направете форма U со одводното
црево и ставете го околу
пластичниот наведувач на црево.
Не користете продолжено
црево ако доводното црево
е кратко. Јавете се во
сервисниот центар за
замена на доводното
црево.
3.4 Уред за сопирање на
водата
Доводното црево има уред за
сопирање на водата. Уредот спречува
протекување на вода во цревото
заради неговото стареење.
2. На работ на лавабо Прицврстете го наведувачот на
славината за вода или на ѕидот.
Пластичното црево не
смее да се движи кога
апаратот ја испушта
водата.
Црвениот дел на прозорецот «A» ја
покажува оваа грешка.
A
Ако се појави ова, затворете ја
славината и контактирајте го
овластениот сервисен центар за да го
замени цревото.
3.5 Одвод за вода
Одводното црево треба да биде
поставено на висина не помала од 60
cm и не поголема од 100 cm од подот.
Погрижете се крајот на
одводното црево да не
биде потпен во водата.
Може да дојде до враќање
на нечистата вода назад
во апаратот.
3. Со исправена цевка со отвор за
вентил - Вметнете го одводното
црево директно во одводна цевка.
Видете на сликата.
МАКЕДОНСКИ
11
5. Без водилката за пластично
црево до сливникот на
мијалникот - Ставете го цревото
за цедење во сливникот и
зацврстете со стега. Видете на
сликата.
Крајот на одводното црево
секогаш мора да биде
вентилирано, т.е.
внатрешниот пречник на
одводната цевка (мин. 38
mm - мин. 1.5”) мора да
биде поголем од
надворешниот дијаметар
на цревото за цедење.
4. Ако крајот на одводното црево
изгледа вака (видете ја сликата),
можете да го притиснете директно
во вертикалната цевка.
Одводното црево треба да
има направено јамка за да
го спречи прелевањето на
честички од мијалникот во
апаратот.
6. Поставете го цревото директно во
вградена одводна цевка во
ѕидот во собата и прицврстете го
со стега.
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Специјални
карактеристики
Вашата нова машина за перење ги
исполнува сите современи барања за
делотворен третман на алиштата со
мала потрошувачка на вода, енергија
и детергент, и со соодветна грижа за
ткаенините.
•
ProSense технологијата ја
детектира количината алишта и го
дефинира траењето на програмата
во рок од 30 секунди. Програмата
за перење е направена според
видот алишта за перење и типот на
•
ткаенина, а тоа значи перење за
пократко време и со помала
потрошувачка на енергија и вода од
тоа што е потребно.
Пареа за брз и лесен начин на
освежување на алиштата. Нежните
програми со пареа ги отстрануваат
миризбите и истутканите суви
ткаенини, така што треба малку
енергија за да се испеглаат.
Плус пареа опција, го завршува
секој циклус со нежна пареа што ги
отпушта влакната и го намалува
туткањето на ткаенината.
Пеглањето е многу полесно!
12
www.aeg.com
•
Благодарение на опцијата
Дополнителна мекост,
омекнувачот за ткаенини
подеднакво се распоредува врз
алиштата и навлегува длабоко во
влакната на ткаенината што
обезбедува идеална мекост.
4.2 Преглед на апаратот
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Работна површина
Дозер за детергент
Контролна плоча
Рачка на вратата
Плочка со спецификации
Филтер на одводната пумпа
Ногарки за ливелирање на
апаратот
8
9
10
11
12
Одводно црево
Поврзување на доводно црево
Кабел за струја
Завртки при транспорт
Потпора на црево
МАКЕДОНСКИ
13
5. КОНТРОЛНА ТАБЛА
5.1 Опис на контролна табла
3
2
1
Program
Eco
Cottons
Synthetics
Delicates
Wool/Silk
Steam
Anti-Allergy
20 min. - 3 kg
Outdoor
Duvet
Jeans
4
Only Rinse
Only Spin
Only Drain
13 12
1 Бирање програма
2 Екран
3 Копче на допир за штедење
енергија (Штедење енергија)
4 Копче на допир за штедење време
(Заштеда на време)
5 Копче на допир за прескокнување
фаза (Опции)
• Копче за прескокнување фаза
на перење (Само плакнење )
•
Прескокнување фаза на перење
и плакнење (Само центрифуга)
• Само цедење (Само цедење)
6 Копче на допир за Старт/Пауза
(Старт/Пауза)
7 Копче на допир за дополнително
плакнење (Дополнително
плакнење)
11 10 9
8
7
5
6
8 Копче на допир за одложено
почнување (Oдложен почеток)
9 Копче на допир за супер пареа
(Плус пареа)
10 Копче на допир против дамки и
претперење (Дамки/Претперење)
11 Копче на допир за намалување на
центрифугата (Центрифуга)
12 Копче на притискање за Вклучено/
Исклучено (Вклучено/Исклучено)
13 Копче на допир за температура
(Температура)
14
www.aeg.com
5.2 Дисплеј
Показно светло за максимална тежина. Иконата
трепка за време
на процената на тежината на алиштата (видете во ставот
„PROSENSE детекција на полнење“).
Показно светло за максимална тежина. Тоа трепка кога алиштата ќе
ја надминат максималната тежина за избраната програма.
Показно светло за одложен почеток.
Показно светло за заклучена врата.
Дигиталното показно светло може да прикаже:
•
Времетраење на програма (на пр.
).
•
Одложување на програма (на пр.
или
•
Крај на циклусот ( ).
•
Код за предупредување (на пр.
).
)
Показни светла за заштеда на енергија. Показното светло
се
појавува со избирање програма за памучни алишта на 40 °C или 60
°C.
Показно светло за фазата на перење. Трепка за време на фазата на
претперење или перење.
Показно светло за фазата на плакнење: трепка за време на фазата
на плакнење.
Показното светло
се појавува кога е активирана опцијата
Дополнителна мекост.
Показно светло за центрифуга и цедење. Трепка за време на
фазата на центрифугирање и цедење.
Показно светло за фаза за пареа.
Показно свелто за фазата против туткање:
МАКЕДОНСКИ
Показно светло за безбедносна брава за деца.
Показно светло за заштеда на време.
Показно светло за температура. Показното светло
кога е поставено перење со ладна вода.
се појавува
Показно светло за брзина на центрифугата.
Показно светло за задржано плакнење.
Показател за тивко.
Показно светло за претперење.
Показно светло за дамки.
Показно светло за дополнително плакнење.
6. БИРАЊЕ И КОПЧИЊА
6.1 Вклучено/Исклучено
Притискањето на ова копче неколку
секунди ви овозможува да го вклучите
или исклучите апаратот. Два различни
звука се огласуваат при вклучување
или исклучување на апаратот.
Додека функцијата Во мирување го
исклучува апаратот за да ја намали
потрошувачката на енергија, во некои
случаи можеби ќе треба повторно да
го вклучите апаратот.
За повеќе детали, погледнете во
ставот Во Мирување во поглавјето
Секојдневна употреба.
6.2 Вовед
Опциите/функциите не
може да се избираат со
сите програми за перење
Проверете ја
компатибилноста меѓу
опциите/функциите и
програмите за перење во
„Табелата со програми“.
Една опција/функција може
да исклучи друга, во овој
случај, апаратот не ви
дозволува да поставите
некомпатибилни опции/
функции заедно.
Осигурете се дека екранот
и копчињата на допир се
секогаш чисти и суви.
6.3 Температура
Кога избирате програма за перење,
апаратот автоматски предлага
стандардна температура.
Допрете го ова копче повеќе пати
додека на екранот не се појави
вредноста на саканата температура.
15
16
www.aeg.com
Вратата останува заклучена.
Барабанот постојано врти за да го
намали туткањето. Морате да ја
исцедите водата за да ја отклучите
вратата.
Допрете го повторно копчето Старт/
Пауза: Апаратот ја изведува само
фазата на цедење.
Кога екранот ќе ги покаже показните
светла
и
, апаратот не ја
загрева водата.
6.4 Центрифуга
Кога ќе поставите програма, апаратот
автоматски ја избира максималната
брзина на центрифугата.
Притиснете го ова копче повеќе пати:
• За да ја намалите брзината на
центрифугата.
•
•
За екранот да ја
прикаже само брзината
на центрифугата
достапна за
поставената програма.
Активирајте ја опцијата Задржано
плакнење.
Водата од последното плакнење не
се цеди за да се спречи туткање на
ткаенините. Програмата за перење
завршува со вода во барабанот и
не се изведува фазата на последно
центрифугирање.
На екранот се прикажува показното
светло
.
Барабанот постојано врти за да го
намали туткањето.
Вратата останува заклучена.
Барабанот постојано врти за да го
намали туткањето. Морате да ја
исцедите водата за да ја отклучите
вратата.
Допрете го копчето Старт/Пауза.
апаратот изведува фаза на
центрифугирање и цедење на
водата.
Активирајте ја опцијата Тивко.
Сите фази на центрифугирање
(центрифуга меѓу фази и завршна
центрифуга) се откажани и
програмата завршува со вода во
барабанот. Ова помага да се
намали туткањето.
Бидејќи програмата е многу тивка,
погодна е за употреба навечер кога
има евтина тарифа на
електричната струја. Кај некои
програми плакнењата се вршат со
повеќе вода.
На екранот се прикажува показното
светло
.
Апаратот ја празни водата
автоматски по околу 18
часа.
6.5 Дамки/Претперење
Притиснете го ова копче неколку пати
за да вклучите една од двете опции.
Соодветното показно светло се
прикажува на екранот.
•
Дамки
Изберете ја оваа опција за да
додадете фаза против дамки на
програмата за да третирате многу
извалкани алишта или алишта со
дамки со средство за отстранување
дамки.
Налејте средство за отстранување
.
дамки во преградата
Средството за отстранување дамки
ќе се додаде во соодветната фаза
од програмата за перење.
Оваа опција може да го
зголеми времетраењето
на програмата.
Оваа опција не е
достапна за
температура под 40 °C.
•
Претперење
Оваа функција користете ја за да
додадете фаза на претперење на
30 °C пред фазата на перење.
Оваа опција се препорачува за
многу извалкани алишта, особено
ако содржат песок, прашина, кал и
други тврди честички.
Оваа опција може да го
зголеми времетраењето
на програмата.
Овие две опции не може
да се постават заедно.
МАКЕДОНСКИ
6.6 Дополнително плакнење
Со оваа опција, можете да додадете
до 3 плакнења во зависност од
избраните програми за перење.
Корисно за лица алергични на
детергенти и во области каде што
водата е мека.
го прикажува
Показното светло
избраниот број на плакнења.
Оваа опција го продолжува траењето
на програмата.
Ако Дополнително
плакнење е поставено како
стандардна опција и
изберете компатибилна
програма за перење, на
екранот се прикажува
.
Во овој случај, со
притискање на копчето
Дополнително плакнење
може да додадете само
уште едно плакнење.
Малото полнење со
алишта помага да се
постигнат подобри
резултати.
6.8 Штедење енергија
Опцијата Штедење енергија ја
намалува потрошувачката на енергија
и постигнувањето на добри резултати
при перењето.
Поставете ја оваа опција за малку или
нормално извалкани алишта што се
перат на 30°C или повисоки
температури.
Потрошувачката на вода и енергија
може да зависи од повеќе работи, како
на пример, притисок на водата,
тврдост и темепратура на водата,
температура во околината, тип и
количина на алишта, поставени опции,
брзина на центрифуга и промени во
напонот во електричната мрежа. На
екранот се прикажува показното
Ако изберете програма за
Памучни на 40°C or 60°C и
не поставите други опции,
на екранот ќе се прикаже
Оваа опција додава фаза со пареа
проследена со кратка фаза против
туткање на крајот од програмата за
перење.
показателот
; овие
се стандардни програми за
памушни алишта,
најефикасни програми во
однос на комбинирана
потрошувачка на енергија
и вода.
Фазата со пареа го намалува
туткањето на ткаенините и го
олеснува пеглањето.
Оваа опција може да го
зголеми времетраењето на
програмата.
Кога ќе престане програмата, екранот
прикажува нула
,показното светло
не трепка, а показното светло
започнува да трепка. Барабанот
изведува рамномерни движења околу
30 минути за да ги одржи позитивните
резултати од пареата. Со допирање
на кое било копче, движењата против
туткање престануваат и се отклучува
вратата.
.
светло
6.7 Плус пареа
трепка на
Показното светло
екранот за време на фазата со пареа.
17
6.9 Заштеда на време
Со оваа опција можете да го намалите
времетраењето на програмата.
•
Ако вашите алишта се нормално
или малку извалкани, се
препорачува да ја скратите
програмата за перење. Допрете го
ова копче еднаш за да го намалите
времетраењето.
• Во случај на помачку алишта,
допрете го ова копче двапати за да
поставите екстра брза програма.
На екранот се прикажува показното
светло
.
18
www.aeg.com
Оваа опција може исто
така да се користи за да се
скрати времетрањето на
програмата Пареа.
6.10 Копче за
прескокнување фаза
(Опции)
Со допирање на ова копче може да
поставите:
• Само плакнење при првиот допир.
Програмата за перење започнува
од фазата на плакнење
прескокнувајќи ја фазата на
перење.
•
•
Сите поставени опции
(освен перманентното
дополнително
плакнење) автоматски
се бришат.
Само центрифуга при вториот
допир. Апаратот ги прескокнува
фазата на перење и плакнење.
Само цедење при третиот допир.
Апаратот ја изведува само фазата
на цедење.
6.11 Oдложен почеток
Со оваа опција можете да го одложите
стартот на програмата во посоодветно
време.
Допрете го копчето повеќе пати за да
го поставите потребниот одложен
почеток. Времето се зголемува во
чекори од по 30 минути до максимум
90 минути и од 2 часа до максимум 20
часа.
По допирањето на копчето Старт/
Пауза, на екранот се прикажува
и времето на
показното светло
одложениот почеток и апаратот
започнува со одбројување.
6.12 Старт/Пауза
Допрете го копчето Старт/Пауза за
вклучување, паузирање на апаратот
или прекинување на програмата во
тек.
При петтиот допир
апаратот повторно ја
предлага стандардната
поставка на програмата за
перење.
7. PROGRAMMES (ПРОГРАМИ)
7.1 Графикон со програми
Програми за миење
Програмa
Програми за миење
Опис на програма
МАКЕДОНСКИ
Програмa
Памучни
19
Опис на програма
Бели памучни алишта и обоени памучни алишта.
Нормална, голема или мала извалканост.
Стандардни програми за вредности на потрошувачка
со Енергетската етикета. Според регулативата 1061/2010,
програмата Памучни на 60 °C и програмата Памучни на 40
°C со опција
се «Стандардна програма за памучни на
60°C» и «Стандардна програма за памучни на 40°C». Тие
се најефикасните програми во однос на комбинацијата на
енергија и потрошувачка на вода за перење на нормално
валкани памучни алишта.
Температурата на водата во фазата на
перење може да биде различна од
декларираната температура за поставената
програма.
Cинтетика
Нежни
Синтетички алишта или алишта од мешани ткаенини.
Нормално извалкани.
Чувствителните ткаенини како на пример акрил,
вискоза и мешаните ткаенини имаат потреба од нежно
перење. Нормално извалкани.
Волна што се пере во машина, волна за рачно перење
Волна/Свила
и други ткаенини со симбол за «рачно перење»1).
Програма со пареа
Програма со пареа за памучни и синтетички алишта.
Пареа
Пареата може да се користи за суви2), испрани алишта или
носени еднаш. Оваа програма ги намалува наборите и
миризбите3) и ги намалува браздите. Штом ќе заврши
програмата, веднаш извадете ги алиштата од барабанот.
По програмата со пареа, пеглањето е многу полесно. Не
користете никаков детергент. Ако е потребно, отстранете
ги дамките со перење или со локална примена на средство
за отстранување дамки. Програмите со пареа не содржат
циклус за дезинфекција. Не поставувајте ја програмата со
пареа за следните видови алишта:
• Алишта што не се погодни за сушење во машина.
• Сите алишта со пластични, метални, дрвени и други
слични делови.
Програми за миење
20
www.aeg.com
Програмa
Антиалергенска
20 мин. - 3 kg
Опис на програма
Бели памучни алишта. Оваа програма ги отстранува
микроорганизмите благодарение на фазата на перење со
температура што се одржува над 60°C неколку минути.
Ова помага да се отстранат микроорганизмите, бактериите
и честичките. Дополнителната фаза на плакнење
обезбедува соодветно отстранување на остатоците од
детергентот и поленот/алергените. На тој начин перењето
е поефикасно.
Памучни и синтетички алишта малку извалкани или
носени еднаш.
Не користете омекнувач и погрижете се да
нема остатоци од омекнувачот во дозерот
за детергент.
Outdoor
Парчиња облека за надвор, технички, спортски,
водоотпорни и пропустливи палта, јакни со волнена
постава што се вади или со внатрешна изолација.
Препорачаното полнење е 2.5 kg.
Оваа програма исто така може да се користи за цисклусот
за нега на водоотпорни алишта, специјално направен за
облога која одбива вода. За да го изведете циклусот за
нега на водоотпорни алишта, постапете на следниот
начин:
•
•
•
Ставете го детергентот за перење во преградата
.
За специјално средство за нега за водоотпорни
ткаенини во преградата во фиоката за омекнувач на
ткаенини
.
Намалете го полнењето со алишта на 1 kg.
За подобрување на работата на средството
за нега на водоотпорни алишта, исушете ги
алиштата во машина за сушење на алишта
со поставката на програмата за сушење
Outdoor (ако е достапна и ако на етикетата
за грижа за алиштата се дозволува сушење
во машина за сушење на алишта).
Јорган
Едно синтетичко ќебе, полнети алишта, јоргани, јакни и
слични производи.
МАКЕДОНСКИ
Програмa
Опис на програма
Тексас
Алишта од тексас и трико. Нормално извалкани. Оваа
програма изведува фаза на нежно плакнење, наменета за
тексас, што го намалува избледувањето и таложење
остатоци од прашокот за перење на влакната.
21
1) За време на овој циклус, барабанот полека се ротира за да се обезбеди нежно перење. Може
да изгледа дека барабанот не се ротира или не се ротира правилно, но ова е нормално за оваа
програма.
2) Ако поставите програма со пареа со исушени алишта, на крајот на циклусот алиштата ќе бидат
влажни. Оставете ги алиштата 10 минути за да се исушат.
3) Програмата со пареа ни ги отстранува особено интензивните миризби.
Температура на програма, максимална брзина на центрифуга и максимално
полнење
Програмa
Стандарднa
температурa
Опсег на
температурата
Референтна брзина Максимално
на центрифуга
полнење
Опсег на брзината
на центрифугата
Памучни
40 °C
95 °C - Студено
1400 rpm (врт. во
минута)
1400 rpm - 400 rpm
8 kg
Cинтетика
40 °C
60 °C - Студено
1200 rpm (врт. во
минута)
1200 rpm - 400 rpm
3 kg
Нежни
40 °C
40 °C - Студено
1200 rpm (врт. во
минута)
1200 rpm - 400 rpm
3 kg
Волна/Свила
40 °C
40 °C - Студено
1200 rpm (врт. во
минута)
1200 rpm - 400 rpm
1.5 kg
-
-
1.5 kg
Антиалергенска
60 °C
1400 rpm (врт. во
минута)
1400 rpm - 400 rpm
8 kg
20 мин. - 3 kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 rpm (врт. во
минута)
1200 rpm - 400 rpm
3 kg
Outdoor
30 °C
40 °C - Студено
1200 rpm (врт. во
минута)
1200 rpm - 400 rpm
Пареа
2.5 kg1)
1 kg2)
www.aeg.com
Програмa
Стандарднa
температурa
Опсег на
температурата
Референтна брзина Максимално
на центрифуга
полнење
Опсег на брзината
на центрифугата
Јорган
40 °C
60 °C - 30 °C
800 rpm (врт. во
минута)
800 rpm - 400 rpm
2.5 kg
Тексас
40 °C
60 °C - Студено
1200 rpm (врт. во
минута)
1200 rpm - 400 rpm
8 kg
1) Програма за перење.
2) Програма за перење и фаза за водоотпорност.
Дополнително
плакнење
Штедење енергија2)
Заштеда на време3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Пареа
Тексас
Претперење
Јорган
1)
Outdoor
Дамки
20 мин. - 3 kg
Екстра тивко
Антиалергенска
плакнење
Волна/Свила
Задржано
Нежни
Центрифуга
Cинтетика
Компатибилност на опции со
програми
Памучни
22
■
■
■
■
■
■
Тексас
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Пареа
Јорган
мекост
Outdoor
Дополнителна
4)
20 мин. - 3 kg
Плус пареа
Антиалергенска
Oдложен почеток
Волна/Свила
Само цедење
Нежни
Само центрифуга
Cинтетика
Само плакнење
23
Памучни
МАКЕДОНСКИ
■
■
■
■
■
■
■
1) Оваа опција не е достапна за температура под 40 °C.
2) Оваа опција не е достапна за температура под 30 °C.
3) Доколку поставите најкратко времетраење, ви препорачуваме да ја намалите количината на
полнење. Апаратот може целосно да се наполни, но резултатите од перењето ќе бидат послаби.
4) Оваа опција не е достапна за температура под 40 °C.
7.2 Woolmark Apparel Care - Сино
Циклусот за перење волна кај оваа
машина е одобрен од страна на
компанијата The Woolmark Company за
перење волнени алишта означени со
етикетата «рачно перење», под услов
алиштата
да
се
испрани
според
инструкциите дадени од производителот
на оваа машина за перење. Следете ги
инструкциите дадени на етикетата на
алиштата за сушење, како и другите
инструкции за алиштата. M1623
Симболот Woolmark е сертифициран
бренд во многу земји.
24
www.aeg.com
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
За време на монтажата
или пред првата употреба
може да видите малку
вода во апаратот. Тоа е
преостаната вода останата
во апаратот после
комплетниот
функционален фабрички
тест за да се осигураме
дека апаратот е испорачан
на клиентите во перфектна
работна состојба и нема
никаква основа за грижа.
1. Проверете дали сите транспортни
завртки се извадени од апаратот.
2. Проверете дали има струја и дали
е отворена славината за вода.
3. Налејте 2 литра вода во
преградата за детергент означена
со
.
Ова го активира системот на цедење.
4. Налејте мала количина детергент
во преградата означена со
.
5. Поставете ја и стартувајте ја
програмата за памук на
највисоката температура без
алишта во барабанот.
Ова ја отстранува целата нечистотија
од барабанот и од внатрешноста.
9. ПОСТАВКИ
9.1 Безбедносна брава за
деца
Со оваа опција можете да спречите
децата да си играат со контролната
табла.
•
За да ја вклучите/исклучите оваа
опција, допрете ги истовремено
и
сé додека показното
светло
не се се вклучи/исклучи
показното светло на екранот.
Оваа опција можете да ја вклучите:
Откако ќе го допрете копчето
Старт/Пауза: Сите копчиња и
програматорот се исклучени
(осветн копчето Вклучено/
Исклучено).
• Пред да го допрете копчето Старт/
Пауза: апаратот не може да се
вклучи.
Апаратот продолжува со избирање на
оваа опција откако ќе ја исклучите.
•
Ги допирате копчињата (краток
звук).
• Правите погрешен избор (3 кратки
звуци).
• Програмата е завршена (низа на
звуци во траење од околу 2
минути).
• има дефект во апаратот (низа
кратки звуци од околу 5 минути).
За да ги исклучите/вклучите
звучните сигнали кога програмата е
завршена, притиснете ги истовремено
копчињата
•
9.2 Звучни сигнали
Овој апарат е опремен со различни
звучни сигнали, кои функционираат
кога:
•
•
Го вклучувате апаратот (посебна
кратка мелодија).
Го исклучувате апаратот (посебна
кратка мелодија).
и
околу 6 секунди.
Ако ги исклучите звучните
сигнали, тие продолжуваат
да работат кога апаратот
има дефект.
9.3 Постојано
дополнително плакнење
Со оваа опција можете постојано да
имате дополнително плакнење кога
поставувате нова програма.
•
За да ја вклучите/исклучите оваа
опција, допирајте ги истовремено
и
сé додека не се вклучи/
исклучи соодветното показно
светло.
Оваа опција додава две плакнења,
а екранот прикажува
.
МАКЕДОНСКИ
9.4 Дополнителна мекост
Поставете ја опцијата Дополнителна
мекост за да постигнете оптимално
распределување на омекнувачот и
зголемување на мекоста на
ткаенините.
За да ја вклучите/исклучите оваа
опција, допрете ги истовремено
светло
.
Оваа опција малку го
продолжува траењето на
програмата.
10. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
10.1 Вклучување на
машината
Екранот покажува максимално
поленње, стандардна температура,
максимална брзина на центрифуга,
показни светла за фазите што ја
сочинуваат програмата и
времетраењето на циклусот.
10.2 Полнење со алишта
1. Отворете ја вратата на апаратот.
2. Протресете ги алиштата пред да
ги ставите во апаратот.
3. Ставете ги алиштата во
барабанот, едно по едно парче.
Не ставајте многу алишта во
барабанот.
4. Добро затворете ја вратата.
и
сé додека показното светло
не
се се вклучи/исклучи над показното
Тоа се предлага кога користите
омекнувач за ткаенина.
1. Ставете го приклучокот за струја
во штекерот.
2. Отворете ја славината за вода.
3. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено неколку секунди за да
го вклучите апаратот.
Се огласува краток звук (ако е
вклучен). Програматорот автоматски
се поставува на програма за Памучни
алишта.
25
ВНИМАНИЕ!
Проверете дали има
алишта меѓу заштитната
гума и вратата. Постои
опасност од протекување
вода или оштетување на
алиштата.
10.3 Ставање детергент и
додатоци
26
www.aeg.com
Преградата за фаза на
претперење, програма за
киснење или средство за
отстранување дамки.
Преграда за фазата на перење.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Максимално ниво на количина за
течни додатоци.
Клапна за детергент во прав или
за течен детергент.
4. За да користите течен детергнет,
спуштете ја клапната надолу.
Секогаш следете ги
упатствата што се наоѓаат
на пакувањето на
детергентот, но ви
препорачуваме да не го
надминувате означеното
максимално ниво (
).
Оваа количина ви ги
гарантира најдобрите
резултати при перење.
По циклус на перење, ако е
потребно, отстранете ги
остатоците од детергент
од диспензерот на
дфетергент.
10.4 Проверете ја
позицијата на клапната
1. Повлечете го дозерот за детергент
додека не застане.
2. Притиснете ја рачката за да го
извадите дозерот.
1
2
3. За да користите детергент во прав,
подигнете ја клапната нагоре.
Кога клапната е во
позиција ДОЛУ:
• Не користете
желатински или
густи течни
детергенти.
• Не ставајте повеќе
течен детергент од
лимитот поставен
на клапната.
• Не поставувајте ја
фазата на
претперење.
• Не поставувајте ја
функцијата за
одложен почеток.
5. Измерете ги детергентот и
омекнувачот.
6. Внимателно затворете го дозерот
за детергент.
МАКЕДОНСКИ
27
На екранот, показното светло на
фазата во функција започнува да
трепка, а се гаси показното светло за
максимална тежина.
Програмата започнува, вратата е
заклучена. На екранот се прикажува
показното светло
.
Пумпата за цедење може
да работи кратко пред да
почне апаратот да се
полни со вода.
Осигурете се дека клапната не
предизвикува блокада кога ја
затворате фиоката.
10.5 Поставување програма
1. Свртете го програматорот за да ја
изберете саканата програма за
перење. Се пали показното светло
за соодветната програма.
Показното светло за копчето Старт/
Пауза трепка.
Екранот ја прикажува максималната
дозволена тежина за програмата,
стандардната температура,
максималната брзина на
центрифугата, показните светла за
фазите на перење (кога се достапни) и
индикативното времетраење на
програмата.
2. За да ја смените температурата
и/или брзината на центрифугата,
допрете ги соодветените копчиња.
3. Ако сакате, поставете една или
повеќе опции со допирање на
соодветните копчиња.
Соодветните показни светла се
палат на екранот и дадените
информации се менуваат
соодветно.
Во случај да не е
возможен избор, не се
пали показно светло и не
се огласува звучен сигнал.
10.6 Започнување програма
Притиснете го копчето Старт/Пауза за
да започне програмата.
Соодветното показно светло
престанува да трепка и останува
вклучено.
10.7 Започнување програма
со одложен почеток
1. Допрете го копчето Oдложен
почеток повеќе пати додека на
екранот не се прикаже саканото
време за одложен почеток.
Показателот
се пали.
2. Допрете го копчето Старт/Пауза.
Апаратот го почнува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
почнува програмата.
Процената PROSENSE
започнува на крајот од
одбројувањето.
Откажување на одложениот
почеток откако започнало
одбројувањето
За да го откажете одложениот
почеток:
1. Допрете го копчето Старт/Пауза за
да го ставите апаратот на пауза.
Соодветното показно светло
трепка.
2. Допирајте го копчето Oдложен
почеток повеќе пати додека на
екранот не се прикаже .
3. Допрете го копчето Старт/Пауза
уште еднаш за да почне
програмата веднаш.
Менување на одложениот
почеток откако започнало
одбројувањето
За да го смените одложениот почеток:
28
www.aeg.com
1. Допрете го копчето Старт/Пауза за
да го ставите апаратот на пауза.
Соодветното показно светло
трепка.
2. Допрете го копчето Oдложен
почеток повеќе пати додека на
екранот не се прикаже саканото
време за одложен почеток.
3. Допрете го копчето Старт/Пауза
уште еднаш за да почне новото
одбројување.
10.8 Детекција на полнење
ProSense
Траењето на програмата
на екранот е означено како
средно/големо полнење.
По допирање на копчето Старт/Пауза,
се гаси показателот за максимално
декларирано полнење, показателот
трепка, а ProSense започнува со
детекција на полнењето:
1. Апаратот го детектира полнењето
во првите 30 секунди: показателот
точките за време трепкаат,
барабанот врти кратко.
2. На прајот од детекцијата на
полнење, показателот
се гаси, а
точките за време престануваат да
трепкаат. Траењето на програмата
соодветно ќе се приспособи и
може да се зголемува или
намалува. По дополнителни 30
секунди, започнува да се полни со
вода.
На крајот од детекцијата на полнење,
во случај на преполнување на
барабанот, показателот
на екранот:
трепка
Во ваков случај, во траење од 30
секунди, ставете го апаратот на пауза
и извадете ги вишокот алишта.
Откако ќе ги извадите вишокот
алишта, допрете го копчето Старт/
Пауза за повторно да ја вклучите
програмата. Фазата ProSense може да
се повтори по ред три пати (видете
точка 1).
Важно!Ако не се намали количината
на алишта, програмата за перење
сепак ќе започне и покрај
оптоварувањето. Во ваков случај,
нема да може да се гарантираат
најдобри резултати при перењето.
20 минути откако ќе
започне програмата,
траењето на програмата
може да се приспособи
повторно, во зависност од
капацитетот на
потрошувачка на вода на
ткаенините.
Детекцијата ProSense се
спроведува само со
комплетни програми за
перење (без избрано
прескокнување на фази).
10.9 Показни светла за фази
на програмите
Кога започнува програмата, показното
светло за фазата во тек трепка, а
другите показни светла за другите
фази светат континуирано.
На пр. во тек е фаза на перење или
претперење:
.
Кога ќе заврши фазата, соодветното
показно светло престанува да трепка и
свети континуирано. Почнува да
трепка показното светло за следната
фаза.
На пр. во тек е фазата на плакнење:
.
Ако изберете Плус пареа се палат
показните светла за фазата со пареа.
Фазата со пареа е во тек:
Фазата против туткање е во тек:
.
.
МАКЕДОНСКИ
10.10 Прекинување
програма и менување
опции
Доколку температурата и
нивото на водата во
барабанот се премногу
високи и/или барабанот сè
уште се врти, не можете да
ја отворите вратата.
Кога програмата е во тек, можете да
смените само некои опции:
1. Допрете го копчето Старт/Пауза .
Соодветното показно светло трепка.
2. Променете ги опциите. Дадените
информации на екранот се
менуваат соодветно.
3. Допрете го копчето Старт/Пауза
повторно.
Програмата за перење продолжува.
10.11 Откажување програма
во тек
1. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за да откажете
програма или да го исклучите
апаратот.
2. Притиснете го повторно копчето
Вклучено/Исклучено за да ја
вклучите машината.
Сега, можете да поставите нова
програма за перење.
Ако фазата ProSense е
веќе спроведена и веќе
започнало полнењето со
вода, новата програма
започнување без
повторување на фазата
ProSense . Водата и
детергентот не се цедат за
да се избегне отпад.
Екранот го прикажува
максималното
времетраење на
програмата, ажурирајќи ја
по околу 20 минути по
започнувањето на новата
програма.
10.12 Отворање на вратата Додавање на алишта
Додека програмата или одложениот
почеток се во тек, вратата на апаратот
е заклучена.
29
1. Допрете го копчето Старт/Пауза .
На екранот се исклучува соодветното
показно светло за заклучена врата.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
Ако е потребно, додадете или
извадете алишта.
3. Затворете ја вратата и допрете го
копчето Старт/Пауза.
Програмата или одложениот почеток
продолжуваат.
4. Вратата може да биде отворена
кога е завршена програмата или е
поставете ја програмата/опцијата
Центрифугирање/Цедење и потоа
притиснете на копчето Старт/
Пауза.
10.13 Крај на програмата
Кога ќе заврши програмата, апаратот
автоматски престанува со работа.
Звучните сигнали работат (ако се
вклучени).
На екранот, сите показни светла за
фазите на перење светат
континуирано, а областа за време
прикажува .
Показното светло за копчето Старт/
Пауза се гаси.
Вратата се отклучува и показното
светло
се гаси.
1. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за да го исклучите
апаратот.
По пет минути од завршувањето на
програмата, функцијата за штедење
енергија автоматски го исклучува
апаратот.
30
www.aeg.com
2.
3.
4.
5.
Кога го вклучувате
апаратот повторно,
екранот го прикажува
крајот на последната
поставена програма.
Свртете го програматорот
за да поставите нов
циклус.
Извадете ги алиштата од
апаратот.
Проверете дали барабанот е
празен.
Подотворете ги вратата и фиоката
за детергент за да спречите мувла
и мириси.
Затворете ја славината за вода.
10.14 Цедење вода по
крајот на циклусот
Ако сте избрали програма или опција
што не ја празни водата од
последното плакнење, програмата е
комплетирана, но:
•
опцијата
или
и показното
светло за заклучена врата
.
Показното светло на фазата во тек
•
•
трепка.
Барабанот продолжува да се врти
во редовни интервали за да спречи
туткање на алиштата.
Вратата останува заклучена.
Мора да ја исцедите водата за да ја
отворите вратата:
1. Ако е потребно, допрете го копчето
Центрифуга за да ја намалите
брзината на центрифугата
предложена од апаратот.
2. Допрете го копчето Старт/Пауза:
•
Ако сте поставиле
, апаратот
ја цеди водата и центрифугира.
•
Ако сте поставиле , апаратот
само ја цеди водата.
11. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
или
се гаси, додека пак показното
светло
трепка, а потоа се гаси.
3. Кога програмата ќе заврши и
показното светло за заклучена
, можете да
врата ќе се изгасне
ја отворите вратата.
4. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено неколку секунди за да ја
исклучите машината.
Во секој случај, апаратот ја
празни водата автоматски
по околу 18 часа.
10.15 Опција Во мирување
Функцијата Во мирување автоматски
го исклучува апаратот за да ја намали
потрошувачката на струја кога:
•
Екранот го прикажува показното
светло , показното светло за
•
Показното светло за опцијата
•
Не користете го апаратот 5 минути
пред да го допрете копчето Старт/
Пауза.
Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за повторно да ја
вклучите машината.
По 5 минути од крајот на
програмата за перење
Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за повторно да ја
вклучите машината.
На екранот се прикажува крајот на
последната поставена програма.
Свртете го програматорот за да
поставите нов циклус.
Ако сте поставиле
програма или опција што
завршува со вода во
барабанот, функцијата Во
мирување не го
исклучува апаратот за да
ве потсети да ја испуштите
водата.
МАКЕДОНСКИ
31
11.1 Полнење алишта
11.2 Тврдокорни дамки
•
За некои дамки, водата и детергентот
не се доволни.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Поделете ги алиштата на: бели,
обоени, синтетика, нежни и
волнени.
Следете ги упатствата за перење
што се наоѓаат на етикетите на
алиштата.
Не перете заедно бели и алишта во
боја.
Некои алишта во боја може да ја
изгубат боја по првото перење. Ви
препорачуваме да ги перете
одделно првиот пат.
Закопчајте ги навлаките за
перници, патентите, куките и
дрикерите. Врзете ги ремените.
Испразнете ги џебовите и
исправете ги алиштата.
Превртете ги повеќеслојните
ткаенини, волната и алиштата со
насликани илустрации.
Третирајте ги претходно
тврдокорните дамки.
Перете ги тврдокорните дамки со
специјален детергент.
Бидете внимателни со пердињата.
Извадете ги куките и ставете ги
пердињата во вреќичка за перење
или во навлака за перници.
Немојте да перете во апаратот
исечени или алишта без раб.
Користете ја корпатвреќичката за
перење за перење на мали и/или
чувствителни алишта (на пр.
градници со жица, колани,
хулахопки, итн.).
Многу мало полнење може да
предизвика проблеми со
рамнотежата за време на фазата
на центрифугирање. Ако дојде до
ова:
a. прекинете ја програмата и
отворете ја вратата (видете во
поглавјето „Секојдневна
употреба“);
b. рачно прераспределете ги
алиштата така што да бидат
рамномерно распределени во
барабанот;
c. притиснете го копчето Старт/
Пауза. Фазата на
центрифугирање продолжува.
Ви препорачуваме овие дамки да ги
исчистите пред да ги ставите
алиштата во апаратот.
На располагање има специјални
средства за отстранување дамки.
Користете специјално средство за
отстранување дамки коешто е
соодветно за видот на дамката и
ткаенината.
11.3 Детергенти и други
третмани
•
•
•
•
•
Користете само детергенти и други
третмани што се специјално
направени за машини за перење:
– прашоци за перење за сите
видови ткаенини, вклучувајќи и
нежни. Подобро е да користите
прашоци за перење кои
содржат средство за белење на
бели алишта и стерилизација
– течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (до 60 °C) за сите
видови ткаенини или
специјални само за волна.
Не мешајте различни видови
детергенти.
Заради заштита на животната
средина, не користете повеќе од
препорачаната количина детергент.
Следете ги упатствата што ќе ги
најдете на пакувањето на
детергентите или другите
третмани, без да го надминете
наведеното максимално ниво
(
).
Користете соодветни детергенти за
видот и бојата на ткаенината,
температурата на програмата и
нивото на извалканост.
11.4 Еколошки практични
совети
•
Поставете програма за перење
алишта со нормална извалканост
без фаза на претперење.
32
www.aeg.com
•
•
•
Секогаш стартувајте ја програмата
за перење со максимален
капацитет на алишта.
Ако вршите претходно третирање
на дамките или користите средство
за отстранување поставете
програма со ниска температура.
За да користите точна количина на
детергент, проверете ја тврдоста
на водата во вашиот дом. Видете
во „Тврдост на водата“.
11.5 Тврдост на вода
препорачуваме да користите
омекнувач за вода за машини за
перење. Во областите каде тврдоста
на водата е мека, нема потреба од
омекнувач за вода.
За да ја дознаете тврдоста на водата
во вашата област, јавете се во
локалното претпријатие за водовод.
Користете соодветна количина
омекнувач за вода. Секогаш следете
ги упатствата што ќе ги најдете на
пакувањето на производот.
Ако тврдоста на водата во вашата
област е висока или средна, ви
12. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
12.1 Надворешно чистење
Чистете го апаратот само со сапун и
топла вода. Целосно избришете ги
сите површини.
ВНИМАНИЕ!
Не користете алкохол,
растворувачи или хемиски
производи.
ВНИМАНИЕ!
Немојте да чистите
метални површини со
детергент на база на хлор.
12.2 Отстранување На
Бигор
Ако тврдоста на водата во
вашата област е висока
или средна, ви
препорачуваме да
користите средство за
отстранување бигор за
машини за перење.
Редовно проверувајте дали има бигор
нафатено на барабанот.
Регуларните детергенти содржат
агенси за омекнување на водата, но
ви препорачуваме повремено да
пуштите циклус со празен барабан и
производ против бигор.
Секогаш следете ги
упатствата што ќе ги
најдете на пакувањето на
производот.
12.3 Перење за одржување
Повторливо и пролонгирано
користење програми со ниска
температура може да предизвика
таложење наслаги од детергент,
влакненца, развој на бактерии внатре
во барабанот и кадата. Ова може да
генерира непријатни миризби и влага.
За да ги елиминирате овие наслаги и
да го исчистите внатрешниот дел од
апаратот, редовно пуштајте перење за
одржување (барем еднаш месечно):
1. Извадете ги алиштата од
барабанот.
2. Поставете ја програмата за
памучни алишта на највисока
температура со мала количина на
детергент.
МАКЕДОНСКИ
12.4 Дихтунг на вратата
33
1
2
Редовно прегледувајте го дихтунгот и
вадете ги сите предмети од
внатрешниот дел.
12.5 Чистење на барабанот
Редовно прегледувајте го барабанот
за да спречите појава на 'рѓа.
2. Извадете го горниот дел од
преградата за додатоци за да го
олесните чистењето и исплакнете
со млаз топла вода за да ги
отстраните траговите од
наталожен детергент. По
чистењето, вратете го назад
горниот дел.
За темелно чистење:
1. Чистете го барабанот со
специјални производи за
не'рѓосувачки челик.
Секогаш следете ги
упатствата што ќе ги
најдете на пакувањето на
производот.
2. Пуштете кратка програма за
памучни алишта на висока
температура со празен абрабан и
со мала количина прашок за
перење за да ги исплакнете
остатоците.
12.6 Чистење на дозерот за
детергент
3. Проверете дали остатоците од
прашокот за перење се отстранети
од горниот и долниот дел на
отворот. Употребете мала четка за
да го исчистите отворот.
За да спречите таложење наслаги од
исушен детергент или задтнување со
омекнувач за ткаенини и/или
формирање мувла во фиоката за
дозирање детергент, повремено
спроведувајте процедура за чистење:
1. Отворете ја фиоката. Притиснете
ја рачката надолу како што е
опишано на сликата и извлечете ја
надвор.
4. Ставете ја фиоката за детергент
во шините и затворете ја. Пуштете
програма за плакнење без алишта
во барабанот.
34
www.aeg.com
2
1
12.7 Чистење на пумпата за
цедење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Извадете го приклучокот
за струја од штекерот.
Редовно прегледувајте го
одводниот филтер и
проверувајте дали е чист.
2. Поставете соодветен сад под
одводната пумпа за да ја соберете
водата што истекува.
3. Отворете ја цевката надолу.
Секогаш држете некаква крпа во
близина за да ја соберете
истурената вода кога го вадите
филтерот.
Исчистете ја одводната пумпа ако:
• Апаратот не ја цеди водата.
• Не се врти барабанот.
• Апаратот испушта невобичаен звук
поради блокирање на одводната
пумпа.
• Екранот ја прикажува шифрата за
тревога
.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
• Не вадете ги филтерот
додека апаратот е во
функција.
• Не чистете ја одводната
пумпа ако водата во
апаратот е жешка.
Почекајте да се излади
водата
4. Свретете го филтерот за 180
степени налево за да го отворите,
без да го извадите. Дозволете да
истече водата.
Постапете на следниот начин за да
ја исчистите пумпата:
1. Отворете го капакот на пумпата.
5. Кога садот е полн со вода, вратете
го филтерот и испразнете го
контејнерот.
МАКЕДОНСКИ
6. Повторете ги чекорите 4 и 5
додека не престане да истекува
вода.
7. Свртете го филтерот налево и
извадете го.
35
2
1
1
2
8. Ако е потребно, извадете ги
влакненцата и предметите од
отворот на филтерот.
9. Проверете дали може да се врти
роторот на пумпата. Ако не се
врти, контактирајте со Овластен
сервисен центар.
12. Затворете го капакот на пумпата.
2
1
Кога ја цедите водата со помош на
постапката за итно цедење, мора
повторно да го активирате системот за
цедење:
a. Ставете 2 литри вода во
главната преграда за перење
од дозерот за детергент.
b. Стартувајте ја програмата за
цедење на водата.
10. Исчистете го филтерот со млаз
вода.
12.8 Чистење на доводното
црево и филтерот на
вентилот
Се препорачува повремено да ги
чистите филтрите на доводното црево
и вентилот за да ги отстраните
нечистотиите што се собираат со
текот на времето:
1. Извадете го доводното црево од
славината и исчистете го
филтерот.
11. Вратете го филтерот назад во
посебните водилки вртејќи го
надесно. Проверете дали сте го
прицврстиле правилно филтерот
за да спречите истекување.
36
www.aeg.com
1
2
45°
3
20°
2. Извадете го доводното црево од
апаратот олабавувајќи ја
прстенестата навртка.
12.9 Цедење во вонредна
ситуација
Ако апаратот не може да ја испушти
водата, спроведете ја истата
процедура опишана во ставот
„Чистење на одводниот филтер“. Ако е
потребно, исчистете ја пумпата.
Кога ја цедите водата со помош на
постапката за итно цедење, мора
повторно да го активирате системот за
цедење:
3. Исчистете го филтерот на
вентилот на задната страна од
апаратот со четка.
1. Ставете 2 литри вода во главната
преграда за перење од дозерот за
детергент.
2. Стартувајте ја програмата за
цедење на водата.
12.10 Заштита од
замрзнување
Ако апаратот е монтиран во област
каде што температурата може да
достигне 0°C или пониска, испуштете
ја преостаната вода од доводното
црево и од пумпата за цедење.
4. Кога повторно ќе го поврзете
цревото на задната страна од
апаратот, свртете го налево или
надесно (не во вертикална
положба), во зависност од
положбата на славината за вода.
1. Извадете го приклучокот за струја
од штекерот.
2. Затворете ја славината за вода.
3. Ставете ги двата краја на
доводното црево во садот и
оставете ја водата да истече од
цревото.
4. Испразнете ја пумпата.
Погледнете ја постапката за итно
цедење.
5. Кога ќе се испразни одводната
пумпа, вратете го доводното црево
назад.
МАКЕДОНСКИ
37
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Проверете дали
температурата е повисока
од 0°C пред повторно да го
користите апаратот.
Производителот не е
одговорен за штетите
предизвикани од ниска
температура.
13. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
Ако апаратот е
преполнет, извадете
некои од алиштата од
барабанот и/или
притискајте на вратата
истовремено допирајќи
го копчето Старт/Пауза
додека показното
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
13.1 Вовед
Апаратот не се вклучува или
прекинува додека работи.
светло
не престане
да трепка (видете ја
сликата подолу).
Прво, обидете се да најдете решение
за проблемот (погледнете во
табелата). Ако повторно се појави
проблемот, контактирајте со Овластен
сервисен центар.
Во случај на поголеми проблеми, се
активираат звучните сигнали,
екранот прикажува код за тревога, а
копчето Старт/Пауза може
континуирано да трепка:
•
- Апаратот не се полни
правилно со вода.
Стартувајте го апаратот повторно
со притискање на копчето Старт/
Пауза. После 5 секунди вратата ќе
се отклучи.
•
- Апаратот не ја испушта
водата.
•
- Вратата на апаратот е
отворена или не е правилно
затворена. Проверете ја вратата!
•
- Напојувањето со струја е
нестабилно. Почекајте додека не се
стабилизира напојувањето со
струја.
•
- Нема комуникација меѓу
електронските елементи на
апаратот. Исклучете го и повторно
вклучете го.
Програмата не е правилно
завршена или апаратот завршил
прерано. Ако повторно се појави
алармот, контактирајте со Овластен
сервисен центар.
•
- Вклучена е заштитата од
поплавување. Исклучете го
апаратот и затворете ја славината
38
www.aeg.com
за вода. Стапете во контакт со
Овластен сервисен центар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот од
струја пред да вршите
каква било проверка.
13.2 Можни дефекти
Проблем
Можно решение
•
•
•
Програмата не почнува
да работи.
•
•
•
•
•
Апаратот не се полни
правилно со вода.
•
•
•
•
Апаратот се полни со
вода и веднаш ја
испушта
Проверете дали е отворена славината за вода.
Проверете да не е многу низок притисокот во доводот
за вода. За овие информации, јавете се во локалното
претпријатие за водовод.
Проверете дали е затната славината за вода.
Проверете дали доводното црево е засукано, оштетено
или свиткано.
Проверете дали е правилно поврзано цревото за довод
на вода.
Проверете да не се затнати филтерот на доводното
црево и филтерот на вентилот. Погледнете во
„Одржување и чистење“.
•
Проверете дали одводното црево е во правилна
положба. Цревото може да е поставено многу ниско.
Видете во „Инструкции за монтажа“.
•
•
Проверете дали е затнат одводниот сливник.
Проверете да не е засукано или свиткано одводното
црево.
Проверете да не е затнат одводниот филтер. Исчистете
го филтерот доколку е потребно. Погледнете во
„Одржување и чистење“.
Проверете дали одводното црево е правилно поврзано.
Поставете ја програмата за цедење ако поставувате
програма без фаза на цедење.
Поставете ја програмата за цедење ако поставувате
опција што завршува со вода во барабанот.
•
Апаратот не ја испушта
водата.
Проверете дали приклучокот за струја е вклучен во
штекерот.
Проверете дали вратата на апаратот е затворена.
Проверете дали има оштетен осигурувач во таблата со
осигурувачи.
Проверете дали е допрено Старт/Пауза.
Ако е поставен одложен почеток, откажете ја
поставката или почекајте да заврши одбројувањето.
Доколку е вклучена, исклучете ја функцијата Блокада за
деца.
•
•
•
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можно решение
•
•
Поставете ја програмата за центрифугирање.
Проверете да не е затнат одводниот филтер. Исчистете
го филтерот доколку е потребно. Погледнете во
„Одржување и чистење“.
Распоредете ги рачно алиштата во барабанот и
повторно пуштете ја фазата на центрифугирање. Овој
проблем може да е предизвикан од проблеми со
рамнотежата.
•
Проверете дали спојките на цревата за вода се
стегнати и дали протекува вода.
Погрижете се цревото за довод на вода и цревото за
одвод на вода да не е оштетено.
Проверете дали користите соодветен детергент и
соодветна количина од него.
Фазата на центрифуга
не работи или циклусот
на перење трае
•
подолго од вообичаено.
На подот има вода.
•
•
•
•
•
Не можете да ја
отворите вратата на
апаратот.
39
•
•
•
Проверете дали е поставена програма за перење што
завршува со вода во барабанот.
Проверете дали е завршена програмата за перење.
Поставете ја програмата за цедење или за
центрифугирање ако има вода во барабанот.
Проверете дали апаратот прима електрична енергија.
Овој проблем можеби е предизвикан од дефект на
апаратот. Стапете во контакт со Овластен сервисен
центар.
Ако треба да ја отворите вратата, ве молиме
внимателно да го прочитате „Итно отворање на
вратата”.
Проверете дали апаратот е правилно нивелиран.
Видете во „Инструкции за монтажа“.
Проверете дали е отстранета амбалажата и/или
транспортните завртки. Видете во „Инструкции за
монтажа“.
Додајте уште алишта во барабанот. Полнењето со
алишта можеби е премало.
Апаратот прави
невообичаена бучава и
вибрира.
•
Времетраењето на
програмата се
зголемува или
намалува за време на
извршувањето на
програмата.
•
Функцијата ProSense може да го приспособува
времетраењето на програмата според типот и
количината на алишта за перење. Видете во „ProSense
детекција на тежина“ во поглавјето „Секојдневна
употреба“.
•
Зголемете го количеството детергент или употребете
друг.
Користете специјални производи за да ги отстраните
тврдокорните дамки пред да ги перете алиштата.
Проверете дали сте ја поставиле точната температура.
Намалете го полнењето со алишта.
Резултатите од
перењето не се
задоволителни.
•
•
•
•
40
www.aeg.com
Проблем
Можно решение
Премногу пена во
барабанот за време на
циклусот на перење.
•
•
По циклусот на перење,
има остатоци од
детергент во фиоката
•
за детергент.
Намалете ја количината на детергент.
Проверете дали клапната е во правилна положба
(ГОРЕ за детергент во прашок - ДОЛУ за течен
детергент).
Проверете дали сте ја користеле фиоката за детергент
според индикациите наведени во ова упатство за
корисници.
Откако ќе направите проверка, вклучете ја машината. Програмата продолжува од
точката на прекин.
Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со Овластен сервисен центар.
Ако на екранот се прикажуваат други шифри за тревога. Вклучете го и исклучете го
апаратот. Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со Овластен сервисен
центар.
13.3 Итно отварање на
врата
Во случај на прекин на електричната
енергија или прекинување на работата
на апаратот вратата останува
заклучена. Програмата за перење
продолжува со повторното
вклучување на електричната енергија.
Ако вратата остане заклучена во
случај на дефект, можно е да ја
отворите со помош на функцијата за
итно отклучување.
Пред да ја отворите вратата:
ВНИМАНИЕ!
Ризик од изгореници!
Проверете дали
температурата на водата
е многу висока и дали
алиштата се жешки. Ако е
потребно, почекајте да се
изладат.
ВНИМАНИЕ!
Ризик од повреда!
Проверете дали
барабанот врти. Ако е
потребно, почекајте
барабанот да престане
да се врти.
Проверете дали нивото
на вода во барабанот е
многу високо. Ако е
потребно, продолжете со
итно цедење (видете во
«Итно цедење» во
поглавјето» «Нега и
чистење»).
За да ја отворите вратата, постапете
на следниов начин:
1. Притиснете на копчето Вклучено/
Исклучено
за да го исклучите
апаратот.
2. Извaдете го приклучокот за струја
од штекерот.
3. Отворете го капакот на филтерот.
4. Повлечете го чкрапецот за
отклучување во итна состојба
надолу еднаш. Повлечете го уште
еднаш надолу, држете го затегнето
и во меѓувреме, отворете ја
вратата на апаратот.
МАКЕДОНСКИ
41
5. Извадете ги алиштата, а потоа
затворете ја вратaта на апаратот.
6. Затворете го капакот на филтерот.
14. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
Прикажаните вредности се добиени во лабараториски услови со
важечки стандарди. Податоците може да се променат од различни
причини: количината и типот на алишта и температурата на
околината. Притисокот на водата, напонот на струјата и
температурата на доводната вода исто така може да влијаат врз
времетраењето на програмата за перење.
Техничките спецификации може да се сменат без претходна најава
за да се подобри квалитетот на производот.
За време на програма за перење, технологијата Prosense може да
го промени времетраењето на перењето и потрошувачките
вредности. За повеќе детали, погледнете во ставот „Prosense
детекција на тежина“ во поглавјето „Секојдневна употреба“.
Програми
Полне Потрошу
ње (kg) вачка на
енергија
(kWh)
Потрошу
вачка на
вода
(литри)
Приближ Преостан
но
ата влага
траење
(%)1)
на
програма
та
(минути)
Памучни 60°C
8
1.30
80
220
52
Памучни 40°C
8
1.20
80
210
52
Cинтетика 40°C
3
0.80
60
140
35
Нежни 40°C
3
0.60
60
120
35
1.5
0.30
60
75
30
Волна/Свила 30°C
Стандардни памучни програми
42
www.aeg.com
Програми
Полне Потрошу
ње (kg) вачка на
енергија
(kWh)
Стандардни памучни на
60°C
Стандардни памучни на
60°C
Стандардни памучни на
40°C
Потрошу
вачка на
вода
(литри)
Приближ Преостан
но
ата влага
траење
(%)1)
на
програма
та
(минути)
8
0.70
54
230
52
4
0.50
41
230
52
4
0.50
42
230
52
1) На крајот на фазата на центрифугирање.
Режим на исклучено (W)
0.30
Режим на вклучено (W)
0.30
Информациите дадени во графиконот погоре се во согласност со регулативата на
Европската комисија 1015/2010 за имплементирање на директивата 2009/125/EC .
15. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензијa
Ширина/ Висина/
Длабочина/ Вкупна
длабочина
600 mm/ 850 mm/ 571 mm/ 600 mm
Поврзување на струја
Волтажа
Вкупна моќност
Осигурувач
Фреквенција
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ниво на заштита од навлегување тврди честички IPX4
и влага обезбедено со заштитниот капак, освен
кога опремата со низок напон нема заштита од
влага
Притисок во доводот
на вода
Минимално
Максимално
Студена вода
Снабдување со вода 1)
Максимално полнење
0,5 бари (0,05 MPa)
8 бари (0,8 MPa)
Памук
8 kg
Класа на енергетска ефикасност
A+++
Брзина на
центрифугата
1351 rpm (врт. во минута)
Максимална брзина на
центрифугата
МАКЕДОНСКИ
Само за пазарот во Унгарија
Име на дистрибутерот
43
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
1) Поврзете го доводното црево со славина за вода со навој 3/4'' .
16. ПРИБОР
16.1 Достапен на
www.aeg.com/shop или кај
овластен дилер
Само соодветни додатоци
одобрени од AEG ги
обезбедуваат
безбедносните стандарди
на апаратот. Ако се
употребени неодобрени
делови, жалбите ќе се
сметаат за неважечки.
Машината за сушење може да биде
ставена врз машината за перење
само со користење на соодветен
прибор за складирање произведен
и одобрен од страна на AEG.
Проверете ја
компатибилноста на
комплетот за редење
проверувајќи ја
длабочината на вашите
апарати.
16.2 Комплет за плочата за
прицврстување
Комплетот за редење може да се
користи само со апарати
специфицирани во брошурата којашто
доаѓа со додатоците.
Ако го поставувате апаратот на
подножје, прицврстете го апаратот на
плочите за прицврстување.
Прочитајте го внимателно упатството
обезбедено со апаратот и со
додатоците.
Прочитајте го внимателно упатството
дадено со додатоците.
16.3 Комплет за редење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте ја машината за
сушење алишта под
машината за перење.
44
www.aeg.com
17. ЛИСТ СО ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ ВО
ОДНОС НА РЕГУЛАТИВАТА НА Е.У. 1369/2017
Лист за информации за производот
Трговска марка
Модел
Определен капацитет во kg
AEG
L7FEC48S, PNC 914550037
8
Класа на енергетска ефикасност
A+++
Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh,
врз основа на 220 циклуси на перење на стандардна
програма за памучни алишта на 60 °C и 40 °C со
целосно и делумно полнење, и потрошувачка во
режими со мала потрошувачка на енергија.
Моменталната потрошувачка на енергија ќе зависи од
користењето на апаратот.
137.0
Потрошувачка на енергија на стандардна програма на
памучни алишта на 60°C со целосно полнење во kWh
0.70
Потрошувачка на енергија на стандардна програма на
памучни алишта на 60°C со делумно полнење во kWh
0.50
Потрошувачка на енергија на стандардна програма на
памучни алишта на 40°C со делумно полнење во kWh
0.50
Потрожувачка на енергија во исклучен режим во W
0.30
Потрошувачка на енергија во вклучен режим во W
0.30
Потрошувачка на енергија во литри годишно, врз
основа на 220 циклуси на перење на стандардна
програма за памучни алишта на 60 °C и 40 °C со
целосно и делумно полнење. Моменталната
потрошувачка на вода ќе зависи од користењето на
апаратот.
10999
Класа на продуктивност на центрифуга-сушење на
скала од G (најмалку ефикасна) до A (најефикасна)
Б
Максимална брзина на центрифугата во врт./мин.
Преостаната содржина на влажност во %
„Стандардната програма за памучни алишта на 60
°C“ и „Стандардната програма за памучни алишта на
40 °C“ се стандардни програми за перење и на нив се
однесуват информациите на етикетата и на листот,
овие програми се соодветни за чистење на нормално
извалкани памучни алишта и се најефикасни за
потрошувачка на енергија и на вода во исто време.
1351
52
-
МАКЕДОНСКИ
Потрошувачка на енергија на стандардна програма на
памучни алишта на 60°C со целосно полнење во
минути
230
Потрошувачка на енергија на стандардна програма на
памучни алишта на 60°C со делумно полнење во
минути
230
Потрошувачка на енергија на „стандардна програма
на памучни алишта на 40°C со делумно полнење во
минути
230
Времетраење на вклучениот режим во минути
5
Воздушна акустична емисија на бучава за време на
перење во db(A)
47
Воздушна акустична емисија на бучава за време на
центрифуга во db(A)
73
Вградено во апарат ДА/НЕ
Не
45
Информациите дадени во графиконот погоре се во согласност со регулативата на
Европската комисија 1015/2010 за имплементирање на директивата 2009/125/ЕК.
18. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
46
www.aeg.com
МАКЕДОНСКИ
47
157002405-B-272019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement