Aeg L8FBC69SA Lietotāja rokasgrāmata

Aeg L8FBC69SA Lietotāja rokasgrāmata
L8FBC69SA
USER
MANUAL
LV
Lietošanas instrukcija
Veļas mašīna
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.................................................................................. 3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................... 5
3. UZSTĀDĪŠANA..................................................................................................... 6
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 11
5. VADĪBAS PANELIS............................................................................................ 13
6. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS........................................................................21
7. AUTODOSE TEHNOLOĢIJA (AUTOMĀTISKĀ DOZĒŠANA)............................21
8. PROGRAMMAS..................................................................................................28
9.
WI-FI SAVIENOJAMĪBAS IESTATĪŠANA......................................................34
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.................................................................................36
11. PADOMI UN IETEIKUMI...................................................................................40
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................. 41
13. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................48
14. PATĒRIŅA DATI............................................................................................... 52
15. TEHNISKIE DATI.............................................................................................. 53
16. PIEDERUMI...................................................................................................... 54
17. PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA SASKAŅĀ AR ES REGULU
NR. 1369/2017........................................................................................................55
LATVIEŠU
3
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās
vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
tuvumā, ja ierīces durvis ir atvērtas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās
darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs;
– komunālās teritorijās izmantošanai dzīvokļu blokos
vai veļas mazgāšanas punktos.
Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru 9
kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula").
Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no
savienojuma ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar
(0,8 MPa).
Ventilācijas atveres pamatnē nedrīkst aizsegt ar
paklāju vai citu grīdas segumu.
Ierīci pievieno ūdens padevei ar komplektā
iekļautajiem jaunajiem šļūteņu cauruļu komplektiem
vai citiem pilnvarota servisa centra piegādātiem
jauniem šļūteņu komplektiem.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
5
Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot
atkārtoti.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
spraudkontaktu no elektrotīkla.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens
strūklu un/vai tvaiku.
Tīriet ierīci ar mitru drānu. Izmantojiet tikai neitrālus
mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
Uzstādīšanai jāatbilst
attiecīgajiem valsts
noteikumiem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu un
pārvadāšanas skrūves, ieskaitot
gumijas ieliktni ar plastmasas
starpliku.
Glabājiet transportēšanai paredzētās
skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk
jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai
nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus
ierīces bojājumus.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā,
kur temperatūra ir zemāka par 0 °C
un kur tā ir pakļauta nokrišņu
iedarbībai.
Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts
uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai,
karstumizturīgai un tīrai.
Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu
cirkulē gaiss.
•
•
•
•
•
Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā,
pārbaudiet, vai tā ir pareizi
nolīmeņota, izmantojot spirta
līmeņrādi. Ja nepieciešams,
noregulējiet kājiņas attiecīgi.
Neuzstādiet ierīci virs grīdas noteces
lūkas.
Nešļakstiet ūdeni uz ierīci un
nepakļaujiet to pārmērīgam
mitrumam.
Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces
durvis nevar atvērt līdz galam.
Nelieciet zem ierīces slēgtu trauku
ūdens savākšanai iespējamas
noplūdes gadījumā. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa centru, lai
pārliecinātos, kādus piederumus var
lietot.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Neaiztieciet strāvas kabeli vai
spraudkontaktu ar slapjām rokām.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
2.4 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt
savainojumus, elektrošoku,
izraisīt ugunsgrēku,
apdegumus vai ierīces
bojājumus.
•
•
•
2.3 Ūdens padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
•
•
•
Nesabojājiet ūdens šļūtenes.
Pirms pievienošanas jaunām
caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām
caurulēm, labotām caurulēm vai
caurulēm, kurām pievienotas jaunas
ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet
ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un
skaidrs.
Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens
noplūdes pirmās ierīces lietošanas
reizes laikā un pēc tās.
Neizmantojiet šļūtenes pagarinājumu,
ja ieplūdes šļūtene ir pārāk īsa.
Sazinieties ar servisa centru, lai
saņemtu jaunu ieplūdes šļūteni.
Iespējams, ka izsaiņošanas laikā
novērosiet ūdens izplūšanu no
aizplūdes caurules. Tas ir rūpnīcā
veiktās ierīces pārbaudes ar ūdeni
dēļ.
Jūs varat pagarināt aizplūdes šļūteni
ne vairāk kā par 400 cm. Sazinieties
ar pilnvarotu servisa centru, lai
saņemtu citu aizplūdes šļūteni un
pagarinājumu.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
krānam var brīvi piekļūt.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
•
Ievērojiet drošības norādījumus uz
mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nedrīkst mazgāt audumus, kuri stipri
sasmērēti ar eļļu, smērvielām vai
citām taukainām vielām. Tādējādi var
sabojāt veļas mašīnas gumijas daļas.
Pirms šādu izstrādājumu ievietošanas
veļas mašīnā, tie iepriekš jāmazgā ar
rokām.
Nepieskarieties stikla durvīm, kamēr
darbojas programma. Stikls var būt
karsts.
Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti
visi metāla priekšmeti.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves un
ūdens padeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE
Direktīvu par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem.
LATVIEŠU
3.1 Izpakošana
BRĪDINĀJUMS!
Pirms ierīces uzstādīšanas
noņemiet transportēšanai
paredzētās skrūves un
iesaiņojuma materiālus.
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojiet cimdus.
1. Noņemiet iepakojuma plēvi. Ja
nepieciešams, izmantojiet nazi.
5. Uzmanīgi novietojiet ierīci uz
aizmugurējās sienas.
6. Novietojiet priekšējo polistirola
iepakojuma daļu uz grīdas zem
ierīces.
2. Noņemiet kartona virsmu un
polistirola iepakojuma materiālus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai
nesabojātu šļūtenes.
7. Noņemiet no apakšas polistirola
pamatni.
1
3. Noņemiet iekšējo plēvi.
2
8. Kārtīgi iztīriet un izžāvējiet ierīces
apakšpusi.
4. Atveriet durvis un izņemiet polistirola
bloku no durvju blīvējuma un visus
priekšmetus no veļas tilpnes.
7
8
www.aeg.com
UZMANĪBU!
Nelietojiet alkoholu,
šķīdinātājus vai ķimikālijas.
9. Noteikti identificējiet skaņas barjeru
dažādos izmērus un pozīcijas.
Skatiet attēlu:
14. Atvienojiet strāvas padeves kabeli un
aizplūdes šļūteni no šļūteņu
turētājiem.
A
B
• A (FRONT) = ierīces priekšpuse
• B (BACK) = ierīces aizmugure
10. Noņemiet lipīgo loksni no klusajām
barjerām.
11. Uzstādiet četras barjeras ierīces
apakšā.
12. Skatiet attēlu. Pārbaudiet, vai
barjeras ir cieši piestiprinātas.
x4
A
Iespējams, ka novērosiet
ūdens izplūšanu no
aizplūdes šļūtenes. Tas ir
rūpnīcā veiktās ierīces
pārbaudes ar ūdeni dēļ.
15. Noņemiet trīs skrūves, izmantojot
ierīces komplektācijā ietverto atslēgu.
16. Izvelciet visas plastmasas starplikas.
17. Ievietojiet atverēs plastmasas
vāciņus, kas atrodami maisiņā ar
lietotāja rokasgrāmatu.
B
Piestipriniet skaņas barjeras
istabas temperatūrā.
13. Paceliet ierīci vertikālā stāvoklī.
LATVIEŠU
Pareizs ierīces līmeņojums
novērš vibrācijas, troksni un
ierīces pārvietošanos, kad tā
darbojas.
Iesakām saglabāt
iesaiņojuma materiālus un
transportēšanai paredzētās
skrūves gadījumam, ja ierīce
būs jāpārvieto.
Kad veļas mazgājamā
mašīna tiek uzstādīta uz
paaugstināja vai ja veļas
žāvētājs tiek novietots uz
veļas mazgājamās mašīnas,
izmantojiet sadaļā
“Piederumi” aprakstītos
piederumus. Uzmanīgi
izlasiet ar ierīci un
piederumu kopā piegādātas
instrukcijas.
3.2 Novietošana un
līmeņošana
1. Uzstādiet ierīci uz cietas un līdzenas
grīdas.
Pārbaudiet, vai ierīce
nepieskaras sienai vai citām
iekārtām.
2. Nedaudz atskrūvējiet vai piegrieziet
kājiņas, lai noregulētu līmeni.
BRĪDINĀJUMS!
Nolīmeņojot ierīci,
nenovietojiet zem tās
kājiņām kartonu, koku vai
līdzīgus materiālus.
3.3 Ieplūdes šļūtene
1. Pieslēdziet ūdens ieplūdes šļūteni
ierīces aizmugurē.
2. Novietojiet to pa labi vai kreisi
atkarībā no ūdens krāna stāvokļa.
45º
20º
x4
Ierīcei jābūt nolīmeņotai un stabilai.
Gādājiet, lai ieplūdes šļūtene
neatrastos vertikālā stāvoklī.
3. Ja nepieciešams, atgrieziet
gredzenveida uzgriezni, lai novietotu
to pareizā pozīcijā.
9
10
www.aeg.com
4. Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni
aukstā ūdens krānam ar 3/4'' vītni.
Jūs varat pagarināt noplūdes
cauruli par ne vairāk kā 400
cm. Sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru, lai saņemtu
citu aizplūdes šļūteni un
pagarinājumu.
Noplūdes šļūteni iespējams pievienot
dažādos veidos:
1. Izveidojiet U formu ar noplūdes
šļūteni, un aplieciet to apkārt
plastmasas šļūtenes vadīklai.
UZMANĪBU!
Pārliecinieties, ka
savienotājdetaļās nav sūces.
Neizmantojiet šļūtenes
pagarinājumu, ja ieplūdes
šļūtene ir pārāk īsa.
Sazinieties ar servisa centru,
lai saņemtu citu ieplūdes
šļūteni.
3.4 Aizsardzības ierīce pret
noplūdēm
Ieplūdes šļūtene aprīkota ar
pretpārplūšanas aizsardzības ierīci. Šī
ierīce novērš ūdens noplūdes šļūtenē,
kas var rasties, šļūtenei nolietojoties.
2. Izlietnes malā - piestipriniet vadīklu
ūdens krānam vai sienai.
Pārliecinieties, ka
plastmasas stiprinātājs
neizkustas, kad ierīce
izsūknē ūdeni.
Sarkanais sektors "A" lodziņā norāda uz
šo kļūmi.
A
Ja tas notiek, aizgrieziet ūdens krānu un
sazinieties ar pilnvarotu servisa centru,
lai nomainītu šļūteni.
3.5 Ūdens izsūknēšana
Noplūdes šļūtenei jāatrodas augstumā,
kas nav mazāks par 60 cm un nav lielāks
par 100 cm no grīdas.
Gādājiet, lai noplūdes
šļūtenes gals neatrastos
ūdenī. Šādi ierīcē var atpakaļ
ieplūst netīrs ūdens.
3. Pie stāvvada ar ventilācijas atveri ievietojiet noplūdes šļūteni pašā
novadcaurulē. Skatiet attēlu.
LATVIEŠU
11
5. Bez plastmasas šļūtenes vadīklas
uz izlietnes sifonu - uzbīdiet
izvades šļūteni uz sifona
pieslēgvietas un nostipriniet ar skavu.
Skatiet attēlu.
Noplūdes šļūtenes galu
vienmēr jānodrošina ar
atbilstošu ventilāciju, t.i.,
izlietnes novadcaurules
diametram (min. 38 mm min. 1,5'') jābūt platākam
nekā ūdens noplūdes
šļūtenes ārējam diametram.
4. Ja noplūdes šļūtenes gals izskatās
šādi (skatiet attēlu), jūs to varat
iebīdīt uzreiz stāvvadā.
Pārliecinieties, ka noplūdes
šļūtene veido cilpu, lai
neļautu netīrumiem no
ierīces nokļūt izlietnē.
6. Novietojiet šļūteni tieši uz iebūvētas
novadcaurules istabas sienāun
piestipriniet to ar skavu.
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Īpašas funkcijas
Jūsu jaunā veļas mašīna atbilst
visjaunākajām prasībām efektīvai veļas
apstrādei ar zemu ūdens, enerģijas un
mazgāšanas līdzekļu patēriņu, kā arī
labai audumu aprūpei.
•
AutoDose tehnoloģija automātiski
padod nepieciešamo mazgāšanas
līdzekļa daudzumu atbilstoši veļas
ielādes daudzumam; atvilktnē ir divi
integrēti nodalījumi (mazgāšanas
līdzeklim + veļas mīkstinātājam) un
divi papildu nodalījumi mazgāšanas
līdzeklim un papildlīdzekļiem manuālai
ielādei. Tas piedāvā visplašāko
lietošanas daudzveidību.
•
•
•
Wi-Fi savienojums un tālvadības
starts ļauj sākt ciklu, sazināties ar
savu veļas mašīnu un pārbaudīt
mazgāšanas cikla stāvokli tālvadības
režīmā.
Oko-Mix tehnoloģija paredzēta
auduma šķiedru pasargāšanai,
pateicoties dažādām iepriekšējās
sajaukšanas fāzēm, kas vispirms
izšķīdina mazgāšanas līdzekli un tad
veļas mīkstinātāju ūdenī, pirms tie
nonāk līdz veļai. Tādēļ tie nonāk līdz
katrai šķiedrai, un katra šķiedra ir
aprūpēta.
ProSense tehnoloģija nosaka veļas
ielādes daudzumu, no kā atkarīgs
programmas ilgums, 30 sekunžu
laikā. Mazgāšanas programma
12
www.aeg.com
•
pielāgojas veļas daudzumam un
auduma veidam, nepatērējot vairāk
laika, enerģijas un ūdens, nekā tas ir
nepieciešams.
Tvaiks kā ātrs un ērts veļas
atsvaidzināšanas veids. Maigās tvaika
programmas likvidē smakas un
samazina sausu audumu burzīšanos,
lai tos nevajadzētu gludināt.
•
Papildu tvaiks iespēja pabeidz katru
ciklu ar maigu tvaiku, kas atslābina
šķiedras un samazina auduma
burzīšanos. Gludināšana būs
vienkāršāka!
Intensīva iespēja iepriekš apstrādā
grūti izmazgājamus traipus,
optimizējot mazgāšanas efektivitāti.
4.2 Ierīces kopskats
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1 Darba virsma
2 Mazgāšanas līdzekļa dozators ar
AutoDose tvertnēm un manuāliem
nodalījumiem
3 Vadības panelis
4 Lūkas rokturis
5 Datu plāksnīte
6 Ūdens izsūknēšanas sūknis
7
8
9
10
11
12
Kājiņas ierīces līmeņošanai
Noplūdes šļūtene
Ieplūdes šļūtenes savienojums
Strāvas kabelis
Transportēšanai paredzētās skrūves
Šļūtenes balsts
LATVIEŠU
13
5. VADĪBAS PANELIS
5.1 Vadības paneļa apraksts
3
2
1
Program
Cottons
Cottons Eco
OKOPower
Synthetics
Delicates
Wool/Silk
Steam
Anti-allergy
20min 3kg
Outdoor
13 12
4
Rinse Only
5
Spin Only
Drain Only
11 10 9
8
7
6
Iespējas nevar izvēlēties ar visām mazgāšanas programmām. Pārbaudiet
iespēju saderību ar mazgāšanas programmām nodaļas “Programmas”
sadaļā "AutoDose un iespēju saderība ar programmām”. Iespēja var
izslēgt citu, šajā gadījumā ierīce neļaus jums iestatīt nesavienojamas
iespējas kopā.
Pārliecinieties, ka ekrāns un skārienjutīgie taustiņi vienmēr ir tīri un sausi.
1
Programmu
pārslēgs
Vajadzīgās mazgāšanas programmas izvēlei. Lai iegūtu papildin‐
formāciju, skatiet sadaļu “Programmas”.
2
Displejs
Tas sniedz informāciju par programmas iestatījumiem. Lai iegūtu
papildinformāciju, skatiet sadaļu “Displejs”.
3
4
AutoDose
Šķidrā mazgā‐
šanas līdzekļa
spiedpoga
Automātiskas mazgāšanas līdzekļa palaides aktivizēšanai un
deaktivizēšanai. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “AutoDose teh‐
noloģija (Automātiskā dozēšana)”.
Automātiskas veļas mīkstinātāja palaides aktivizēšanai un deakti‐
AutoDose Au‐ vizēšanai. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “AutoDose tehnoloģi‐
duma mīkstinā‐ ja (Automātiskā dozēšana)”.
tāja spiedpoga
14
www.aeg.com
Pieskaroties šim taustiņam, jūs varat iestatīt:
•
5
Iespēja - Fāzes
•
izlaišanas skā‐
rientaustiņš
•
Tikai skalot ar pirmo pieskārienu. Mazgāšanas program‐
ma sāk darboties no skalošanas fāzes, izlaižot mazgāšanas
fāzi.
Visas iespējas (izņemot pastāvīgo papildu ska‐
lošanu) tiek automātiski atceltas.
Tikai veļas izgriešana ar otro pieskārienu. Ierīce izlaiž maz‐
gāšanas un skalošanas fāzes.
Tikai ūdens izsūknēšana. ar trešo pieskārienu. Ierīce veic ti‐
kai ūdens izsūknēšanas fāzi.
Ar piekto pieskārienu ierīce atkal ierosina iz‐
mantot mazgāšanas programmas noklusēju‐
ma iestatījumu.
6
7
Sākt/pauze
skārienpoga
Pieskarieties šim taustiņam, lai iedarbinātu, nopauzētu ierīci vai
pārtrauktu ieslēgto programmu.
Ar šo iespēju var samazināt programmas ilgumu.
• Ja jūsu veļa ir vidēji vai nedaudz netīra, ieteicams saīsināt
mazgāšanas programmu. Pieskarieties šim taustiņam vienu
reizi, lai samazinātu ilgumu.
• Mazgājot mazāku veļas daudzumu, pieskarieties šim tausti‐
ņam divas reizes, lai iestatītu īpaši ātru programmu.
Laika taupīša‐
na skārienpoga Displejā redzams indikators
.
Šo iespēju var arī izmantot, lai saīsinātu Tvaiks
programmas ilgumu.
LATVIEŠU
15
Piespiediet šo taustiņu vairākkārt, lai aktivizētu vienu no divām ie‐
spējām vai abas.
Displejā parādās attiecīgais indikators.
•
Attālinātais
Izvēlieties šo iespēju, lai savienotu ierīci ar lietotni.
Pieskarieties šim taustiņam, displejā redzams mirgojošs
indikators dažas sekundes.
Pēc pieskaršanās Sākt/pauze
indikators
8
un Attālinātais ir apstiprināta.
Pieskaroties Sākt/pauze
Attālinātais/At‐
liktais starts
skārienpoga
taustiņam displejā redzams
taustiņam, pēc
tam, kad indikators
pārtrauc mirgot, at‐
tālinātā ieslēgšana nav aktivizēta, bet iestatīta
programma sāk darboties.
•
Atliktais starts
Ar šo iespēju jūs varat atlikt programmas startu uz ērtāku laiku.
Pieskarieties taustiņam vairākkārt, lai iestatītu nepieciešamo
atliktā starta laiku. Laiks palielinās par 30 minūtēm līdz pat 90
minūtēm un no 2 stundām līdz 20 stundām.
Pēc pieskaršanās Sākt/pauze
taustiņam, displejā redzams
indikators
un izvēlētais atliktā starta laiks, un izvēle uzsāk
laika atskaiti.
Šī iespēja pievieno tvaika fāzi, pēc kuras mazgāšanas program‐
mas beigās seko īsa pretburzīšanās fāze.
Tvaika fāze samazina auduma burzīšanos un atvieglo tā gludinā‐
šanu.
Tvaika fāzes laikā displejā mirgo Indikators
.
Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.
9
Papildu tvaiks
skārienpoga
Kad programma apstājas, displejā redzama nulle
, indikators
spīd un indikators
sāk mirgot. Veļas tilpne veic vienmērīgas
kustības aptuveni 30 minūtes, lai saglabātu tvaika sniegtās priekš‐
rocības. Pieskaroties jebkuram taustiņam, pretburzīšanās kustības
tiek pārtrauktas un durvis tiek atbloķētas.
Mazgājot mazāku veļas daudzumu, rezultāts būs
labāks.
16
www.aeg.com
Piespiediet šo taustiņu vairākkārt, lai aktivizētu vienu no divām ie‐
spējām vai abas.
Displejā parādās attiecīgais indikators.
•
Intensīva
parādās blakus mazgāšanas
Iestatot šo iespēju, indikators
līdzekļa simbolam, un mašīna automātiski dozēs papildu maz‐
gāšanas līdzekļa daudzumu, kad automātiskā mazgāšanas
līdzekļa tvertne tiks iespējota.
10
Ja automātiskā mazgāšanas līdzekļa tvertne ir izslēgta, ir ie‐
spējams palaist šo iespēju kā standarta veļas mazgājamā ma‐
šīnā, iepildot mazgāšanas līdzekli vai papildlīdzekli manuālajā
nodalījumā.
Intensīva/
priekšmazgā‐
šana skārien‐
poga
Nospiežot mazgāšanas līdzekļa tvertnes tau‐
stiņu, kamēr ir aktīva iespēja Intensīva, Auto‐
Dose funkcija tiks izslēgta, bet Intensīva iespē‐
ja joprojām paliek aktīva manuālajā režīmā.
•
Priekšmazgāšana
Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu priekšmazgāšanas fāzi
30 °C temperatūrā pirms mazgāšanas fāzes.
Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti netīrai veļai, it īpaši, ja tajā
atrodamas smiltis, putekli, dubļi un citas cietas daļiņas.
Izvēloties priekšmazgāšanas fāzi, kamēr Auto‐
Dose ir aktīva, ierīce automātiski dozēs maz‐
gāšanas līdzekli. Izslēdzot AutoDose, ievieto‐
jiet mazgāšanas līdzekli/papildlīdzekli dozēša‐
nas bumbiņā veļas tilpnē.
Iespējas var pagarināt programmas ilgumu.
LATVIEŠU
17
Iestatot programmu, ierīce automātiski izvēlas maksimālo izgrie‐
šanas ātrumu.
Pieskarieties šim taustiņam vairākkārt, lai:
• samazinātu izgriešanas ātrumu.
Displejā redzami tikai izgriešanas ātrumi, kas
darbojas ar iestatīto programmu.
•
Aktivizētu skalošanas pauzes iespēju.
Pēdējās skalošanas laikā ūdens no veļas mašīnas netiks iz‐
sūknēts, lai pasargātu veļu no krokošanās. Mazgāšanas pro‐
grammas beigās veļas tilpnē paliek ūdens un pēdējā veļas iz‐
griešanas fāze netiek veikta.
Displejā redzams indikators
.
Durvis paliek bloķētas. Veļas tilpne griežas regulāri, lai sama‐
zinātu burzīšanos. Lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūknēt
ūdeni.
11
Veļas izgrieša‐
na taustiņš
Pieskarieties Sākt/pauze
taustiņam: ierīce veic veļas iz‐
griešanas fāzi un izsūknē ūdeni.
•
Aktivizējiet īpaši kluso iespēju.
Visas veļas izgriešanas fāzes (izgriešana starplaikā un pašās
beigās) tiek atceltas, un programmas beigās veļas tilpnē paliek
ūdens. Tas palīdz samazināt burzīšanos.
Tā kā programma ir ļoti klusa, tā ir piemērota naktī, kad pieeja‐
mi lētāki enerģijas tarifi. Dažās programmās skalošana tiks
veikta, izmantojot lielāku ūdens daudzumu
Displejā redzams indikators .
Durvis paliek bloķētas. Veļas tilpne griežas regulāri, lai sama‐
zinātu burzīšanos. Lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūknēt
ūdeni.
Pieskarieties Sākt/pauze taustiņam
tikai ūdens izsūknēšanas fāzi.
taustiņam: ierīce veic
Ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu automātiski
pēc aptuveni 18 stundām.
Piespiežot šo taustiņu dažas sekundes, jūs varat aktivizēt vai
deaktivizēt ierīci. Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan dažādas me‐
lodijas.
12
Ieslēgt/izslēgt
spiedpoga
Tā kā gaidstāves funkcija automātiski deaktivizēs
ierīci, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu at‐
sevišķos gadījumos, jums, iespējams, vajadzēs
atkal aktivizēt ierīci.
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rindkopu par
gaidstāves iespēju sadaļā "Lietošana ikdienā".
18
www.aeg.com
13
Temperatūra
skārienpoga
Izvēloties mazgāšanas programmu, ierīce automātiski iesaka no‐
klusējuma temperatūru.
Nospiediet šo taustiņu vairākkārt, līdz vēlamā temperatūra parā‐
dās displejā.
Kad displejā redzami indikatori
un
, ierīce nesilda ūdeni.
Ar šo iespēju ir iespējams iestatīt pastāvīgu papildu skalošanu.
Lai aktivizētu/deaktivizētu šo iespēju, vienlaikus pieskarieties
Pastāvīgā papildu
skalošanas funkcija
Veļas izgriešana
un Intensīvā/Priekšmazgāšana
tausti‐
ņiem, attiecīgais indikators
iedegas/izdziest virs skalošanas
fāzes simbola.
Šī iespēja pievieno divas skalošanas.
Šī iespēja neļauj bērniem spēlēties ar vadības paneli.
Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, vienlaikus pieskarieties
Intensīvā/Priekšmazgāšana
un Laika taupīšana
tausti‐
ņiem, līdz indikators
iedegas/izdziest displejā.
Jūs varat aktivizēt šo iespēju:
Bērnu drošības ierī‐
ce
•
Pieskaroties Sākt/pauze
taustiņam: visi taustiņi un pro‐
grammu pārslēgs ir deaktivizēti (izņemot Ieslēgt/izslēgt
stiņu).
tau‐
•
Pirms nepieskarsieties Sākt/pauze
taustiņam: ierīce ne‐
sāks darboties.
Ierīce saglabā šīs iespējas izvēli pēc tam, kad to izslēdz.
Skaņas signāli
Šī ierīce ir aprīkota ar dažādiem skaņas signāliem, kas darbojas,
kad:
• jūs aktivizējat ierīci (īpaša īsa melodija);
• jūs deaktivizējat ierīci (īpaša īsa melodija);
• jūs pieskaraties taustiņiem (klikšķis);
• jūs veicat nepareizu izvēli (3 īsi klikšķi);
• programma ir beigusies (secīgas skaņas, kas dzirdamas aptu‐
veni 2 minūtes);
• ierīces darbībā radušies traucējumi (secīgas skaņas, kas dzir‐
damas aptuveni 5 minūtes).
Lai deaktivizētu/aktivizētu skaņas signālus, kad programma ir
pabeigta, vienlaikus pieskarieties taustiņiem Laika taupīšana
un Attālais/Atliktais starts
kundes.
un turiet tos piespiestus sešas se‐
Ja deaktivizējat skaņas signālus, ierīces darbības
traucējumu gadījumā tie turpina skanēt.
LATVIEŠU
19
5.2 Displejs
Wi-Fi savienojuma indikators.
Attālā savienojuma indikators.
Atliktā starta indikators.
Durvju bloķēšanas indikators.
Digitālais indikators var rādīt:
•
Maksimālās ielādes indikators: piem., kokvilnai
.
ikona mirgo
veļas ievietošanas aprēķina laikā. Skatiet sadaļu “ProSense ielādes
noteikšana".
•
Programmas ilgums: piem.,
•
Atliktais laiks (piem.,
vai
.
).
•
Cikla beigas:
•
•
Brīdinājuma kods: piem.,
.
Šķidrā mazgāšanas līdzekļa un auduma mīkstinātāja daudzuma indi‐
.
ml
kators:
. Skatiet sadaļu “ AutoDose tehnoloģija (Automātiskā
dozēšana)”.
Mazgāšanas fāzes indikators: tas mirgo priekšmazgāšanas un mazgāša‐
nas fāzes laikā.
Skalošanas fāzes indikators: tas mirgo skalošanas fāzes laikā.
indikators parādās, kad ir aktivizēta Papildu skalošana iespēja.
Veļas izgriešanas un ūdens izsūknēšanas fāzes indikators. Tas mirgo
veļas izgriešanas un ūdens izsūknēšanas fāzes laikā.
Tvaika fāzes indikators.
Pretburzīšanās fāzes indikators.
Veļas tilpnes tīrīšanas indikators. Tas ir ieteikums veikt veļas tilpnes tīrī‐
šanu.
20
www.aeg.com
Bērnu drošības slēdža indikators.
Laika ietaupīšanas indikators.
Temperatūras indikators.
šana aukstā ūdenī.
indikators parādās, kad ir iestatīta mazgā‐
Veļas izgriešanas ātruma indikators.
Šie indikatori parādās, iestatot automātisko mazgāšanas līdzekļa vai au‐
duma mīkstinātāja dozēšanu. (skatiet sadaļu “ AutoDose tehnoloģija (Au‐
tomātiskā dozēšana))”.
Skalošanas pauzes indikators.
Īpaši klusās funkcijas indikators.
Priekšmazgāšana indikators.
Intensīva indikators.
AutoDose šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertnes indikators. Kad tas iede‐
gas, ierīce automātiski dozē mazgāšanas līdzekli.
Šis indikators parādās blakus
, kad ir iestatīta Intensīva iespēja.
AutoDose auduma mīkstinātāja tvertnes indikators. Kad tas iedegas, ierī‐
ce automātiski dozē auduma mīkstinātāju.
AutoDose statusa indikators. Tas iedegas, kad AutoDose funkcija papild‐
līdzekļiem ir atspējota.
Indikatori iespējām, ko var lejupielādēt tikai caur lietotni
Saistītā režīma indikators. Tas iedegas, kad abas AutoDose tvertnes ir
saistītas un piepildītas ar vienu un to pašu mazgāšanas līdzekli. AutoDo‐
se funkcija auduma mīkstinātājam ir atspējota: indikators
pazūd un
displejā redzami divi šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertņu indikatori
.
Šie indikatori parādīsies blakus
un
, palielinot vai samazinot auto‐
mātisko mazgāšanas līdzekļa vai auduma mīkstinātāja dozēšanu.
LATVIEŠU
21
6. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
Uzstādīšanas laikā vai pirms
pirmās lietošanas reizes
ierīcē var būt redzams
ūdens. Tas ir pāri palikušais
ūdens pēc rūpnīcā veiktās
pilnās darbības pārbaudes,
kuras mērķis ir nodrošināt,
ka ierīce tiek piegādātam
klientam nevainojamā darba
kārtībā, un par to nav
jāsatraucas.
1. Pārliecinieties, ka visas
transportēšanai paredzētās skrūves
ir izņemtas no ierīces.
2. Pārliecinieties, ka pieejama
elektropadeve un ūdens krāns ir
atvērts.
3. Pārliecinieties piepildīt AutoDose
tvertnes ar šķidro mazgāšanas
līdzekli
un veļas mīkstinātāju .
Skatiet sadaļu "AutoDose pamata
iestatījumi" nodaļā "AutoDose
tehnoloģija".
4. Ielejiet tilpnē 2 litrus ūdens.
Šī darbība aktivizē ūdens izsūknēšanas
sistēmu.
5. Iestatiet un iedarbiniet kokvilnas
programmu ar augstāko temperatūru,
neievietojot veļas tilpnē veļu.
Šādi no veļas tilpnes tiek iztīrīti visi
iespējamie netīrumi.
7. AUTODOSE TEHNOLOĢIJA (AUTOMĀTISKĀ
DOZĒŠANA)
Rūpīgi izlasiet šo nodaļu.
7.1 Ievads
Pareiza mazgāšanas līdzekļa un veļas
mīkstinātāja deva labāk kopj veļu un
nodrošina labu mazgāšanas sniegumu.
Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa
daudzums bojā drēbes, savukārt pārāk
mazs daudzums nenodrošina vajadzīgo
rezultātu.
Šī ierīce ir aprīkota ar automātisko
dozēšanas sistēmu, kas spēj automātiski
piegādāt pareizo mazgāšanas līdzekļa
un veļas mīkstinātāja devu, lai saglabātu
auduma viengabalainību un krāsu
spilgtumu.
AutoDose mazgāšanas līdzekļa
tvertne.
AutoDose veļas mīkstinātāja tvertne.
Ierīce ir iepriekš iestatīta rūpnīcā tā,
lai tā būtu piemērota vairumam
lietotāju.
Kad programma ir aktivizēta, ierīce
automātiski pados vajadzīgo
mazgāšanas līdzekļa un veļas
mīkstinātāja daudzumu atbilstoši
reālajam ievietotās veļas daudzumam, ja
displejā redzams indikators
.
un/vai
22
www.aeg.com
Dažās programmās
AutoDose ir IZSLĒGTA
AutoDose
(OFF deg un indikatori
Manual
un/vai
nedeg displejā), jo
ir apģērbi, kuriem
nepieciešami speciāli
mazgāšanas līdzekļi vai
papildlīdzekļi. Kad OFF ir
ieslēgts, ielejiet mazgāšanas
līdzekli un citus līdzekļus
attiecīgajā manuālās
uzpildes nodalījumā.
Skatiet sadaļu "AutoDose un
iespēju saderība ar
programmām" nodaļā
"Programmas".
Sīkāka informācija par
AutoDose un papildu
iestatījumu aktivizēšanu ir
pieejama, lejupielādējot
lietotni.
(Manual)
BRĪDINĀJUMS!
Nelieciet veļas pulveri
AutoDose nodalījumā.
•
AutoDose Tvertnes
šķidrajam mazgāšanas līdzeklim
un veļas mīkstinātājam
•
7.2 Mazgāšanas līdzekļa
dozators ar AutoDose
tvertnēm un manuāliem
nodalījumiem
Izmantojot mazgāšanas
līdzekli un visus pārējos
līdzekļus, vienmēr ievērojiet
mazgāšanas līdzekļa
ražotāja norādījumus uz
iepakojuma. Mēs jebkurā
gadījumā iesakām
nepārsniegt katrā nodalījumā
norādīto maksimālo līmeni
(
).
.
Manuālais nodalījums
mazgāšanas fāzei: veļas pulveris vai
šķidrais mazgāšanas līdzeklis.
Lietojot šķidro
mazgāšanas līdzekli,
pārliecinieties, ka šķidrā
mazgāšanas līdzekļa
tvertne ir ievietota.
Skatiet rindkopu
"Manuālā mazgāšanas
līdzekļa un papildlīdzekļu
uzpildīšana” šajā nodaļā.
Šķidrā mazgāšanas
līdzekļa tvertne atrodas
tilpnē.
Ja abas AutoDose tvertnes ir
iespējotas iestatītājā programmā,
šķidrais mazgāšanas līdzeklis un veļas
mīkstinātājs tiek pievienoti automātiski.
Ja viena AutoDose tvertne ir atspējota
(OFF) iestatītajā programmā, uzpildiet
produktu manuāli attiecīgajā nodalījumā.
•
Manual Manuālais nodalījums šķidriem
papildlīdzekļiem (veļas mīkstinātājam,
cietei).
LATVIEŠU
•
Maksimālais mazgāšanas
līdzekļa/papildlīdzekļu daudzuma
līmenis.
7.3 AutoDose pamata
iestatījumi
Rūpnīcas iestatījumi lielam ielādes
daudzumam ir 90 ml mazgāšanas
līdzekļa tvertnei un 25 ml veļas
mīkstinātāja tvertnei: optimāla
konfigurācija, kas atbilst vairumam
lietošanas apstākļu. Pamatojoties uz
šo iestatījumu, ierīce aprēķinās
precīzu devu katrai mazgāšanas
reizei.
Taču īpašos apstākļos (ļoti mīksts vai ļoti
ciets ūdens) un izmantojot konkrētu
mazgāšanas līdzekļa veidu (piemēram,
īpaši koncentrētu), ieteicams noregulēt
iepriekš iestatīto devu, ievērojot
norādījumus uz mazgāšanas līdzekļa un
veļas mīkstinātāja iepakojuma:
piemēram, izmantojot īpaši koncentrētu
mazgāšanas līdzekli, var būt
nepieciešams būtiski samazināt iepriekš
iestatīto devu.
putu, jūs varat mainīt rūpnīcas
iestatījumu. Lasiet sadaļā “AutoDose
konfigurēšanas režīms”, kā mainīt
pamatiestatījumu, bet vispirms:
1. nosakiet ūdens cietības pakāpi
Pārbaudiet ūdens cietības pakāpi
savā rajonā. Līmeņi parasti tiek
norādīti šādi: mīksts, vidējs un ciets.
Ja nepieciešams, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens
cietības pakāpi savā apgabalā.
2. Nosakiet pielāgotu mazgāšanas
līdzekļa devu.
Pārbaudiet etiķeti uz mazgāšanas
līdzekļa/veļas mīkstinātāja tvertnes,
lai noskaidrotu ieteikto daudzumu. Šo
daudzumu nosaka, apvienojot trīs
dažādus faktorus:
• ūdens cietības līmeni (skatiet tālāk
esošo tabulu);
• normālo netīrības pakāpi;
• nominālo ierīces ietilpību (piem.,
maksimālā ietilpība 9 kg). Ja
nominālā ietilpība uz produkta
tvertnes attiecas uz ierīcēm ar
zemu ietilpību, pielāgotā deva
jāpalielina.
Ja mazgāšanas rezultāti nav apmierinoši
vai mazgāšanas laikā ir pārāk daudz
Ūdens cietības pakāpes
Pakāpes
Ūdens cietības diapazons
Mīksts
Vidējs4)
Ciets
23
°f1)
°d2)
°e3)
mmol/l
ppm
<15
<8
<10
<1.4
<140
15 - 25
8 - 14
0 - 17
1.5 - 2.5
150 - 250
>25
>14
>17
>2.5
>250
1) Franču pakāpēs
2) Vācu pakāpēs
3) Angļu pakāpēs
4) Rūpnīcas iestatījums, kas piemērots lielākajai daļai gadījumu.
24
www.aeg.com
7.4 AutoDose konfigurēšanas
režīms
Atveriet AutoDose
konfigurēšanas režīmu pirms
programmu iestatīšanas.
Konfigurēšanas režīms var
atcelt pagaidu iestatījumus.
noklusējuma dozēšanas veļas
mazgāšanas produkts un divas
bultas. Vairākkārt piespiediet taustiņu
Temperatūra
, lai palielinātu devu,
un taustiņu Veļas izgriešana , lai
samazinātu devu. Minimālais solis ir
1 ml.
1. Dažas sekundes piespiediet taustiņu
Ieslēgt/izslēgt , lai ieslēgtu ierīci.
2. Uzgaidiet apmēram 10 sekundes,
kamēr notiek ierīces iekšējā
testēšana.
3. Lai atvērtu konfigurēšanas režīmu,
dažas sekundes vienlaikus turiet
piespiestus taustiņus Temperatūra
un Veļas izgriešana
, līdz
displeja kreisajā pusē parādās
un displeja labajā pusē parādās
mirgojoši mazgāšanas līdzekļa
tvertnes
un mīkstinātāja tvertnes
indikatori.
6. Pēc aptuveni 10 sekundēm displejā
atkal redzams programmu
informācijas ekrāns, vai arī vēlreiz
piespiediet taustiņus Temperatūra
un Veļas izgriešana
izietu no izvēlnes.
, lai uzreiz
7.5 Mazgāšanas līdzekļa un
papildlīdzekļu uzpilde
AutoDose sistēmā
Izlasiet nodaļas “Padomi un
ieteikumi” sadaļu
“Mazgāšanas līdzekļi un citi
līdzekļi”.
Iesakām nepārsniegt
maksimālo norādīto līmeni
4. Piespiediet attiecīgo tvertņu
taustiņus, lai ieslēgtu un izslēgtu
funkciju. Displejs rāda OFF (izslēgts),
kad tvertne ir atspējota, vai rāda –
tvertnes indikatoru, kad tvertne ir
iespējota.
5. Lai iestatītu pamata devu, piespiediet
attiecīgo tvertņu taustiņus, līdz
displeja apakšā parādās
(
).
1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru.
2. Paceliet AutoDose vāku.
LATVIEŠU
3. Rūpīgi ielejiet tikai šķidro
mazgāšanas līdzekli AutoDose
25
6. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru, līdz atskan klikšķis.
mazgāšanas līdzekļa tvertnē
.
Uzpildiet līdz norādītajai mak līmeņa
atzīmei
.
7.6 AutoDose zema līmeņa
indikators
4. Rūpīgi ielejiet tikai šķidro veļas
mīkstinātāju AutoDose mīkstinātāja
tvertnē
. Uzpildiet līdz norādītajai
mak līmeņa atzīmei
.
Neuzpildiet AutoDose
tvertnes, ja vien ierīce
norāda, ka viena vai abas
tvertnes ir tukšas.
Kad aktivizētā tvertne sāk palikt tukša,
ekrānā lēnām un ilgstoši mirgot
attiecīgais indikators.
Tas pārstās mirgot, kad nodalījums ir
uzpildīts.
Ja tvertne netiek uzpildīta, kad
programma sāks darboties, indikators
pārstās mirgot un visu laiku degs. Ka
programma ir beigusies, tas atkal sāks
mirgot.
5. Paceliet AutoDose vāku.
Ja vien AutoDose funkcija nav izslēgta,
ja nodalījumā līdzekļa nav palicis daudz,
attiecīgajam nodalījumam iestatītā deva
būs redzama displejā katru reizi, kad
atvilktne tiek atvērta, lai atgādinātu, ka to
nepieciešams uzpildīt.
Ja abās tvertnēs līdzekļa palicis maz, abi
indikatori mirgos, taču tikai mazgāšanas
26
www.aeg.com
līdzekļa iestatītā deva būs redzama
displejā.
Ja tvertnes ir uzpildītas,
pirms ierīce tiek ieslēgta
pirmo reizi, AutoDose
indikators nemirgos.
UZMANĪBU!
Tvertnes jāuzpilda ar tādas
pašas markas un veida
mazgāšanas līdzekli/veļas
mīkstinātāju/piedevu, kas
tika izmantota iepriekš,
pretējā gadījumā tvertnes
pirms uzpildes jāiztīra.
7.8 Deaktivizēšana AutoDose
Ja vēlaties izmantot nodalījumus
manuālai uzpildei kā noklusējuma izvēli,
jūs varat deaktivizēt AutoDose tvertnes
pilnībā.
Kad ir aktivizēts AutoDose konfigurācijas
režīms, piespiežot taustiņus Temperatūra
un Veļas izgriešana
:
1. Pieskarieties
taustiņam vai
taustiņam, līdz displejā redzams
: AutoDose funkcija tiek pilnībā
izslēgta attiecīgajai tvertnei vai abām
tvertnēm.
7.7 Pārslēgšanās no
AutoDose uz manuālo
dozēšanu
AutoDose funkciju var atspējot vienai vai
abām tvertnēm, piespiežot attiecīgo
taustiņu simbolu.
Piemēram:
•
Lai izslēgtu audumu mīkstinātāja
tvertni, piespiediet taustiņu , līdz
displejā redzams OFF (izslēgts).
•
Ja vēlaties lietot mazgāšanas līdzekli,
kas nav iestatīts AutoDose tvertnēs,
varat izslēgt mazgāšanas līdzekļa
tvertni, piespiežot taustiņu
, līdz
displejā redzams OFF (izslēgts).
2. Pēc aptuveni 10 sekundēm displejā
atkal redzams programmu
informācijas ekrāns.
7.9 Manuāla mazgāšanas
līdzekļa un papildlīdzekļu
uzpilde
Jums, iespējams, būs jālieto cits
mazgāšanas līdzeklis vai veļas
mīkstinātājs, kā tas, kas tiek izmantots
AutoDose tvertnēs. Vispirms
pārliecinieties, ka AutoDose tvertnes ir
atspējotas, tad manuālajos nodalījumos
ielejiet mazgāšanas līdzekli un/vai citus
papildlīdzekļus.
Nepārsniedziet maksimālo
norādīto līmeni (
).
1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru.
LATVIEŠU
2. Ieberiet nodalījumā veļas pulveri
.
Ja izmantojat šķidros mazgāšanas
līdzekļus, skatiet sadaļu "Manuāla
šķidrā mazgāšanas līdzekļa uzpilde".
3. Ja vēlaties ielejiet veļas mīkstinātāju
nodalījumā
Manual
.
4. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru, līdz atskan klikšķis.
27
Manuāla šķidrā mazgāšanas
līdzekļa uzpilde
1. Ievietojiet šķidrā mazgāšanas
līdzekļa tilpni.
2. Ielejiet nodalījumā šķidro
mazgāšanas līdzekli
.
3. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru, līdz atskan klikšķis.
Ja mašīna nav lietota ilgāk
par 4 nedēļām un tvertnes
bija uzpildītas, mazgāšanas
līdzeklis/mīkstinātājs var
sabiezēt un izžūt.
Nepieciešams iztīrīt atvilktni,
kā tas norādīts nodaļā
“Apkope un tīrīšana”.
28
www.aeg.com
7.10 Atvērtas atvilktnes
indikators
Kad programma darbojas, mazgāšanas
līdzekļa atvilktnei vienmēr jābūt aizvērtai.
Sensors atvilktnē nosaka, ja atvilktne ir
atvērta (vai nav pareizi aizvērta), kad
programma darbojas. Šādā gadījumā
ierīces darbība tiks nekavējoties
apturēta.
taustiņu,
Ja piespiežat Sākt/pauze
atskan kļūdas signāls, un displejā
izslēgsies viss, izņemot AutoDose
simbols, kas degs dažas sekundes. Tad
displejs pārslēgsies sākotnējā apturētā
stāvoklī.
Tas notiks arī tad, ja AutoDose funkcija ir
izslēgta.
Lai turpinātu programmas izpildi,
pārliecinieties, ka atvilktne ir pareizi
aizvērta, un piespiediet taustiņu Sākt/
pauze
.
8. PROGRAMMAS
8.1 Programmu tabula
Veļas mazgāšanas programmas
Programma
Programmas apraksts
Veļas mazgāšanas programmas
Kokvilna
Kokvilna Eko1)
OKOPower
Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvilnas audumi.
Vidēji, ļoti netīri vai nedaudz netīri.
Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvilnas audumi.
Vidēji, ļoti netīri vai nedaudz netīri.
Kokvilnas veļa un sintētikas veļa, kas ātri krāsojas. Pilna
mazgāšanas programma, kas nieka 59 minūšu laikā intensīvi
izmazgā ikdienā notraipītu veļu un nodrošina labu mazgāšanas
veiktspēju īsā laikā.
Sintētikas vai jauktu audumu apģērbi. Vidēji netīri.
Sintētika
Smalkveļa
Smalki audumi, tādi kā akrils, viskoze un jaukta veida au‐
dumi, kam nepieciešama saudzīga mazgāšana. Vidēji netīri.
Vilna/zīds
Veļas mazgājamā mašīnā mazgājami vilnas, ar rokām
mazgājami vilnas un citi audumi ar kopšanas simbolu "maz‐
Tvaika programma
gāt ar rokām"2).
LATVIEŠU
Programma
29
Programmas apraksts
Tvaika programma kokvilnas un sintētisko audumu izstrā‐
Tvaiks
dājumiem. Tvaiku var izmantot sausai veļai3), mazgāta vai
vienu reizi valkāta veļa. Šī programma samazina burzīšanos un
smakas4) un relaksē šķiedras. Kad programma beigusies, ātri
izņemiet veļu no veļas tilpnes. Pēc tvaika programmas gludinā‐
šana neprasa piepūli. Nelietojiet nekādus mazgāšanas līdzek‐
ļus. Ja nepieciešams, iztīriet traipus ar mazgāšanu vai lokālo
traipu tīrīšanu. Tvaika programmas neveic higiēniskas funkci‐
jas. Neizmantojiet Tvaika programmu šādiem drēbju veidiem:
• apģērbi, kas nav piemēroti žāvēšanai žāvētājā;
• apģērba gabaliem, kas paredzēti tikai ķīmiskai tīrīšanai.
Veļas mazgāšanas programmas
Pretalerģiskais režīms
20 min. 3 kg
Baltiem kokvilnas izstrādājumiem. Šī programma likvidē mi‐
kroorganismus, pateicoties mazgāšanas fāzei, kurā temperatū‐
ra dažas minūtes ir augstāka par 60 °C. Tas palīdz likvidēt mi‐
krobus, baktērijas, mikroorganismus un daļiņas. Papildu skalo‐
šanas fāze palīdzēs pareizi likvidēt mazgāšanas līdzekļa atlie‐
kas un ziedputekšņus/alerģijas veicinošus priekšmetus. Tas
padara mazgāšanu efektīvāku.
Nedaudz netīri vai vienreiz valkāti kokvilnas un sintētikas
izstrādājumi.
30
www.aeg.com
Programma
Programmas apraksts
Nelietojiet auduma mīkstinātāju un gādājiet, lai
mazgāšanas līdzekļa dozatorā nebūtu veļas
mīkstinātāja atlieku.
Āra drēbes
Sauss āra apģērbs, tehniskais, sporta apģērbs, ūdensne‐
caurlaidīgas un gaisu caurlaidīgas jakas, īsi virssvārki ar
izņemamu vilnas vai iekšējo silto oderi. Ieteicamā veļas ie‐
lāde ir 2.5 kg.
Šo programmu var izmantot arī kā ūdensizturības atjaunoša‐
nas ciklu, kas īpaši paredzēts apģērbiem ar hidrofobu pārklāju‐
mu. Lai veiktu šo ūdensizturības atjaunošanas ciklu, rīkojieties
šādi:
•
•
Ielejiet nodalījumā mazgāšanas līdzekli
.
Ielejiet īpašu ūdensizturības atjaunošanas līdzekli veļas
•
mīkstinātāja dozatorā Manual .
Samaziniet veļas ielādi līdz 1 kg.
Lai vēl vairāk uzlabotu ūdensizturības atjauno‐
šanas darbību, žāvējiet veļu žāvētājā, iestatot
Āra drēbes žāvēšanas programmu (ja tā pie‐
ejama un ja veļas informatīvās etiķetes norā‐
dīts, ka apģērbu var žāvēt žāvētājā).
1) Standarta programmas enerģijas patēriņa uzlīmei. Saskaņā ar regulu 1061/2010 programmas Ko‐
kvilna Eko
ar temperatūru 60 °C un programmu Kokvilna Eko
ar temperatūru 40 °C ar attie‐
cīgi apzīmē par "Standarta 60 °C kokvilnas programmu" un "Standarta 40 °C kokvilnas programmu". Tās
ir visefektīvākās programmas attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu nedaudz netīras kokvilnas veļas
mazgāšanai. Pulverveida mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs jāuzpilda parastajā manuālajā no‐
dalījumā. Pārliecinieties, ka AutoDose tvertnes ir atspējotas.
Mazgāšanas fāzes ūdens temperatūra var atšķirties no atlasītajai programmai norādītās
temperatūras.
2) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist, ka veļas tilpne
negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.
3) Iestatot Tvaika programmu sausai veļai, cikla beigās veļa varētu būt mitra. Izkariet veļu žāvēties uz
kādam 10 minūtēm.
4) Tvaika programma nelikvidē īpaši spēcīgas smakas.
Programmas temperatūra, maksimālais veļas izgriešanas ātrums un maksimālais
veļas daudzums
Programma
Noklusējuma
temperatūra
Temperatūras
diapazons
Veļas mazgāšanas programmas
Atsauces veļas iz‐
griešanas ātrums
Veļas izgriešanas
ātruma diapazons
Maksimālais veļas
daudzums
LATVIEŠU
Programma
Noklusējuma
temperatūra
Temperatūras
diapazons
Atsauces veļas iz‐
griešanas ātrums
Veļas izgriešanas
ātruma diapazons
40 °C
95 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
1600 apgr./min.
1600 apgr./min. - 400
apgr./min.
9 kg
40 °C
60 °C - 40 °C
1600 apgr./min.
1600 apgr./min. - 400
apgr./min.
9 kg
30 °C
60 °C - 30 °C
1600 apgr./min.
1600 apgr./min. - 400
apgr./min.
5 kg
Sintētika
40 °C
60 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
1200 apgr./min.
1200 apgr./min. - 400
apgr./min.
4 kg
Smalkveļa
30 °C
40 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
800 apgr./min.
1200 apgr./min. - 400
apgr./min.
2 kg
Vilna/zīds
40 °C
40 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
1200 apgr./min.
1200 apgr./min. - 400
apgr./min.
1.5 kg
-
-
1 kg
Kokvilna
Kokvilna Eko
OKOPower
Maksimālais veļas
daudzums
Tvaika programma
Tvaiks
Veļas mazgāšanas programmas
Pretalerģiskais režīms
60 °C
1600 apgr./min.
1600 apgr./min. - 400
apgr./min.
9 kg
20 min. 3 kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 apgr./min.
1200 apgr./min. - 400
apgr./min.
3 kg
Āra drēbes
30 °C
40 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
1200 apgr./min.
1200 apgr./min. - 400
apgr./min.
1) Mazgāšanas programma.
2) Mazgāšanas programma un ūdensnecaurlaidības atjaunošanas fāze.
31
2.5 kg1)
1 kg2)
www.aeg.com
8.2 AutoDose un iespēju saderība ar programmām
20 min. 3 kg
Āra drēbes
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
AutoDose Auduma
mīkstinātājs
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tvaiks
■
AutoDose Mazgāša‐
nas līdzeklis
Vilna/zīds
■
Smalkveļa
■
Sintētika
■
OKOPower
■
Kokvilna Eko
Pretalerģiskais režīms
Papildu programmas un iestatījumi ir pieejami, lejupielādējot LIETOTNI.
Kokvilna
32
AutoDose
Citas
Veļas izgriešana
Skalošanas pauze
Ļoti klusa
Intensīva1)
Priekšmazgāšana
Papildu skalošana
Laika taupīšana 2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Vilna/zīds
Pretalerģiskais režīms
20 min. 3 kg
Āra drēbes
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tikai veļas izgrieša‐
na
■
■
Tikai ūdens izsūknē‐
šana
■
Atliktais starts
Papildu tvaiks3)
Tvaiks
Smalkveļa
■
■
OKOPower
■
Kokvilna Eko
■
Kokvilna
■
■
Tikai skalot
33
Sintētika
LATVIEŠU
■
■
■
1) Šī iespēja nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40 °C.
2) Ja iestatāt visīsāko darbības ilgumu, iesakām samazināt mazgājamās veļas daudzumu. Ierīcē var arī
ievietot maksimālo veļas daudzumu, taču mazgāšanas rezultāts pasliktināsies.
3) Šī iespēja nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40 °C.
8.3 Woolmark Apparel Care - Zaļš
Uzņēmums "Woolmark Company" ir pārbau‐
dījis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas program‐
mu un atzinis to par piemērotu vilnas apģēr‐
bu, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie jāmaz‐
gā ar rokām, mazgāšanai ar nosacījumu, ka
šie apģērbi tiek mazgāti saskaņā ar norādēm
uz apģērbu etiķetēm un veļas mašīnas ražo‐
tāja norādījumiem. Ievērojiet norādījumus par
žāvēšanu un citus ar mazgāšanu saistītos no‐
rādījumus, kas norādīti uz veļas informatīva‐
jām etiķetes. M1361
Woolmark simbols daudzās valstīs ir atzīts
par sertifikācijas zīmi.
34
9.
www.aeg.com
WI-FI SAVIENOJAMĪBAS IESTATĪŠANA
Šī sadaļa apraksta, kā pieslēgt viedierīci
Wi-Fi tīklam un savienot to ar mobilajām
ierīcēm.
Ar šīs funkcijas palīdzību jūs varat
saņemt paziņojumus, pārvaldīt un
uzraudzīt savu veļas mazgājamo mašīnu
no mobilās ierīces.
Lai pieslēgtu ierīci, kas ļaus jums baudīt
pilnu funkciju un pakalpojumu klāstu,
jums nepieciešams:
•
•
bezvadu tīkls mājās ar iespējotu
interneta pieslēgumu;
bezvadu tīklam pieslēgta mobilā
ierīce.
Frekvence
2,412 - 2,472 GHz
Eiropas tirgum
Protokols
IEEE 802.11b/g/n
divplūsmu radio
Maksimālā jauda
<20 dBm
9.1 Instalēšana un
konfigurēšana "My AEG"
Pieslēdzot veļas mazgājamo mašīnu pie
lietotnes, turiet viedierīci iekārtas tuvumā.
Pārliecinieties, ka viedierīce ir pieslēgta
pie bezvadu tīkla.
1. Atveriet viedierīcē Lietotņu veikalu.
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni
"My AEG" .
3. Pārliecinieties, ka veļas mazgājamajā
mašīnā aktivizējāt Wi-Fi
savienojumu. Pretējā gadījumā
izlasiet nākamo rindkopu "Mašīnas
bezvadu savienojuma
konfigurēšana".
4. Palaidiet lietotni. Izvēlieties valsti un
valodu un piesakieties sar savu epasta adresi un paroli. Ja jums nav
konta, izveidojiet jaunu, ievērojot
norādījumus "My AEG" .
5. Veļas mazgājamās mašīnas
reģistrēšanai un konfigurēšanai
ievērojiet lietotnē sniegtos
norādījumus.
9.2 Mašīnas bezvadu
savienojuma konfigurēšana
1. Dažas sekundes turiet piespiestu
taustiņu Ieslēgt/izslēgt , lai ieslēgtu
ierīci. Pirms ķeraties pie bezvadu
konfigurācijas, nogaidiet
10 sekundes.
2. Dažas sekundes vienlaikus turiet
piespiestus taustiņus
un , līdz
atskan klikšķis. Atlaidiet taustiņus.
parādās displejā 5 sekundes, un
sāk mirgot indikators .
Bezvadu modulis sāk aktivizēties.
Pārliecinieties, ka jūsu
lietotne ir gatava
savienojumam.
3. Pēc aptuveni 45 sekundēm displejā
parādās
(Access Point)
(Piekļuves punkts).
Piekļuves punkts būs atvērts aptuveni 3
minūtes.
Kad ierīce aktivizēta, tā
centīsies pieslēgties,
izmantojot saglabātos
parametrus, līdz Wi-Fi ir
deaktivizēts vai atiestata
parametrus.
4. Konfigurējiet "My AEG" lietotni savā
viedierīcē un izpildiet norādījumus, lai
pieslēgtu ierīci Wi-Fi tīklam.
LATVIEŠU
5. Ja pieslēgums ir konfigurēts, kad
programmas informācijas ekrāns
atkal būs redzams, displejā
parādīsies indikators .
1. Pieskarieties pie taustiņa Attālinātais
un displejā dažas sekundes
mirgos indikators
taustiņus
un
, lai aktivizētu attālināto
ieslēgšanu, pirms indikators
pārtrauc mirgot.
parādās programmas
Indikatori un
kopsavilkuma ekrānā, un durvis ir
slēgtas. Tagad programmu var aktivizēt
attālināti.
, līdz atskan pirmais
parādās displejā 5
Lai izdzēstu bezvadu savienojuma
parametrus , vienlaikus vismaz
un
, līdz atskan otrais skaņas signāls:
parādās displejā.
9.3
Attālinātā ieslēgšana
Attālinātā ieslēgšana ļauj ieslēgt ciklu ar
tālvadību.
Tālvadība ieslēdzas
automātiski, kad piespiežat
Sākt/pauze
taustiņu, lai
aktivizētu programmu, taču
mazgāšanas programmu
iespējams ieslēgt arī
attālināti.
Kad lietotne ir instalēta un bezvadu
savienojums ir izveidots, jūs varat
aktivizēt attālināto ieslēgšanu:
Ja taustiņu Sākt/pauze
piespiež pēc tam, kad
indikators
beidz
mirgot, attālinātā ieslēgšana
netiek aktivizēta, un sāk
darboties iestatītā
programma.
Lai noņemtu attālināto ieslēgšanu,
Ja jūs izslēdzat un atkal
ieslēdzat ierīci, bezvadu
savienojums automātiski
izslēgsies.
10 sekundes piespiediet taustiņus
.
2. Pieskarieties pie taustiņa Sākt/pauze
Katru reizi, kad ieslēgsiet
ierīci, tai būs nepieciešamas
45 sekundes, lai automātiski
pieslēgtos pie tīkla. Kad
indikators
pārstāj mirgot,
savienojums ir izveidots.
Lai izslēgtu bezvadu savienojumu,
vienlaikus dažas sekundes piespiediet
skaņas signāls:
sekundes.
35
un
piespiediet taustiņu Attālinātais
apstipriniet izvēli, piespiežot taustiņu
Sākt/pauze
.
9.4 Bezvadu atjaunināšana
Lietotne var piedāvāt atjauninājumu
jaunu funkciju lejupielādei.
Atjauninājumam var piekrist tikai,
izmantojot lietotni.
Ja programma darbojas, lietotne paziņo,
ka atjauninājums sāksies programmas
beigās.
Atjaunināšanas laikā ierīce rāda
displejā.
Ierīce būs atkal lietojama atjaunināšanas
beigās, nesaņemot nekādu paziņojumu
par veiksmīgu atjaunināšanu.
Ja rodas kļūda, ierīce rāda
displejā: vienkārši nospiediet jebkuru
36
www.aeg.com
taustiņu vai pagrieziet regulatoru, lai
atgrieztos normālas lietošanas režīmā.
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
10.1 Ierīces ieslēgšana
1. Pievienojiet kontaktdakšu
kontaktligzdai.
2. Atgrieziet ūdens krānu.
3. Dažas sekundes piespiediet taustiņu
Ieslēgt/izslēgt , lai ieslēgtu ierīci.
Atskan īss skaņas signāls (ja tas ir
aktivizēts). Programmu pārslēgs
automātiski tiek iestatīts uz programmu
Kokvilna.
Displejā redzams programmas ilgums,
maksimālā ielāde (tikai dažas sekundes),
noklusējuma temperatūra, noklusējuma
veļas izgriešanas ātrums un fāzes, kas
veido programmu, indikatori.
10.2 Veļas ievietošana
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Izpuriniet drēbes, pirms ieliekat tās
ierīcē.
3. Ievietojiet veļu tilpnē, liekot katru
apģērba gabalu atsevišķi.
Nelieciet tilpnē pārāk daudz veļas.
4. Cieši aizveriet durvis.
UZMANĪBU!
Pārliecinieties, ka veļa
neiesprūst starp blīvi un
durvīm. Pretējā gadījumā var
rasties ūdens noplūdes un
veļas bojājumi.
10.3 Mazgāšanas un citu
līdzekļu lietošana
Ja abas AutoDose tvertnes ir
iespējotas iestatītājā programmā,
mazgāšanas līdzeklis un veļas
mīkstinātājs tiek pievienoti automātiski.
Ja viena AutoDose tvertne ir atspējota
(OFF) iestatītajā programmā, uzpildiet
produktu manuāli attiecīgajā nodalījumā.
10.4 Programmas iestatīšana
Ja vēlaties mainīt
automātisko mazgāšanas
līdzekļa vai veļas
mīkstinātāja devu, pirms
programmas iestatīšanas
aktivizējiet AutoDose
konfigurēšanas režīmu.
Konfigurēšanas režīms var
atcelt pagaidu iestatījumus.
Skatiet sadaļu "AutoDose
konfigurēšanas režīms"
nodaļā "AutoDose
tehnoloģija (automātiskā
dozēšana)".
1. Pagrieziet programmu izvēles
pārslēgu izvēlētās mazgāšanas
programmas pozīcijā. Iedegsies
attiecīgās programmas indikators.
indikatora taustiņš.
Mirgo Sākt/pauze
Displejā redzams orientējošais
programmas ilgums, maksimālā norādītā
ielāde programmai (tikai dažas
sekundes), noklusējuma temperatūra,
noklusējuma veļas izgriešanas ātrums un
mazgāšanas fāzes indikatori (kad tādi ir).
2. Lai mainītu temperatūru un/vai
izgriešanas ātrumu, piespiediet
attiecīgos taustiņus.
3. Ja vēlaties, iestatiet vienu vai
vairākas iespējas, pieskaroties
attiecīgajiem taustiņiem. Saistītie
indikatori iedegas displeja un
norādītā informācija attiecīgi mainās.
LATVIEŠU
Ja izvēle nav iespējama,
neiedegas neviens
indikators un atskan skaņas
signāls.
3. Piespiediet taustiņu Sākt/pauze
atkārtoti, lai nekavējoties aktivizētu
programmu.
10.5 Programmas ieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
mazgāšanas līdzekļa
dozators ir cieši aizvērts,
pretējā gadījumā programma
neieslēgsies.
.
Ūdens izsūknēšanas sūknis
darbojas īsu brīdi, pirms
ierīcē ieplūst ūdens.
Iedegas indikators
.
2. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
, lai aktivizētu jauno laika
10.7 ProSense ielādes
noteikšana
indikators izdziest, indikators
ProSense uzsāk veļas ielādes
noteikšanu:
ProSense aprēķins sākas
laika atskaites beigās.
Atliktā starta atcelšana laika
atskaites laikā
Lai atceltu atlikto startu:
,
mirgo,
1. Ierīce nosaka ielādi pirmajās 30
sekundēs: indikators
.
Ierīce sāk atliktā starta laika atskaiti.
Kad laika atskaite beigusies, programma
automātiski aktivizējas.
, līdz displejā
pauze
atskaiti.
Pēc pieskaršanās Sākt/pauze
taustiņam, maksimālās norādītās ielādes
1. Vairākkārt piespiediet to, līdz displejā
redzams vēlamais atliktā starta laiks.
Atliktais starts
parādās .
,
1. Piespiediet taustiņu Sākt/pauze
lai nopauzētu ierīci. Sāk mirgot
attiecīgais indikators.
2. Vairākkārt piespiediet taustiņu
Atliktais starts, līdz displejā redzams
vēlamais atliktā starta laiks.
3. Vēlreiz piespiediet taustiņu Sākt/
Displejā redzamais
programmas ilgums attiecas
uz vidēju/lielu ielādi.
10.6 Programmas
aktivizēšana, izmantojot
atlikto startu
1. Piespiediet taustiņu Sākt/pauze
lai nopauzētu ierīci. Sāk mirgot
attiecīgais indikators.
2. Vairākkārt piespiediet taustiņu
Atliktā starta mainīšana laika
atskaites laikā
Lai mainītu atlikto startu:
Pieskarieties Sākt/pauze
taustiņam,
lai ieslēgtu programmu.
Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un
paliek degam.
Displejā mirgo aktīvās fāzes indikators.
Programma sākas, durvis ir nobloķētas.
Displejā redzams indikators
37
iedegas
mirgo, veļas tilpne
un indikators
nedaudz rotē.
2. Ierīce automātiski pielāgo
programmas ilgumu veļas
daudzumam, lai iegūtu izcilu
mazgāšanas rezultātu mazākajā
iespējamajā laikā. Programmas
ilgums var palielināties vai
samazināties.
Veļas ielādes noteikšanas beigās, ja
ievietotās veļas daudzus ir mazāks
par maksimālais veļas daudzumu
izvēlētajai programmai, displejā
redzams jaunais programmas
darbības ilgums. Ierīce sāk
piepildīties ar ūdeni vēl pēc 30
sekundēm.
38
www.aeg.com
Ielādes noteikšanas beigās, ja veļas
deg
tilpne ir pārslogota, indikators
un indikators
mirgo displejā.
Šādā gadījumā uz 30 sekundēm
iespējams nopauzēt ierīci un izņemt lieko
veļu.
Kad liekā veļas ir izņemta, pieskarieties
taustiņam, lai atkal
Sākt/pauze
iedarbinātu programmu. ProSense fāzi
var atkārtot ne vairāk kā trīs reizes (skat.
1. punktu).
Svarīgi! Ja veļas daudzumu
nesamazina, mazgāšanas programma
atsāk darbību jebkurā gadījumā,
neskatoties uz to, ka ierīce ir pārslogota.
Šādā gadījumā labākos mazgāšanas
rezultātus nav iespējams garantēt.
Aptuveni 20 minūtes pēc
programmas sākuma
programmas ilgumu var
noregulēt atkal atkarībā no
audumu ūdens uzsūkšanas
spējām.
ProSense noteikšana tiek
veikta tikai ar pilnu
mazgāšanas programmu
(neizlaižot fāzes).
Kad programma sāk darboties,
darbojošās fāzes indikators mirgo, un citi
fāzes indikatori deg nepārtraukti.
Piem., darbojas mazgāšanas vai
.
Kad fāze beidzas, attiecīgais indikators
pārstāj mirgot un deg nepārtraukti. Sāk
mirgot nākamās fāzes indikators.
Piem., darbojas skalošanas fāze:
.
Ja izvēlaties Papildu tvaiks, iedegas
tvaika fāzes indikatori.
Darbojas tvaika fāze:
.
.
10.9 Programmas
pārtraukšana un iespēju
maiņa
Kad programma darbojas, mainīt var
tikai dažas iespējas:
1. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
.
Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Mainiet iespējas. Displejā norādītā
informācija attiecīgi mainās.
3. Pieskarieties vēlreiz Sākt/pauze
taustiņam.
Mazgāšanas programmas darbība
turpinās.
10.10 Aktivizētās
programmas atcelšana
1. Piespiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt
, lai atceltu programmu un izslēgtu
ierīci.
2. Vēlreiz piespiediet taustiņu Ieslēgt/
izslēgt , lai ieslēgtu ierīci.
Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas
programmu.
10.8 Programmas fāžu
indikatori
priekšmazgāšanas fāze:
Darbojas pretburzīšanās fāze:
Ja ProSense fāze jau
darbojas un ūdens sāk
ieplūst veļas tilpnē, jaunā
programma aktivizētas,
neatkārtojot ProSense
fāzi. Ūdens un mazgāšanas
līdzeklis netiek izsūknēti, lai
izvairītos no liekas resursu
izšķiešanas. Displejā
redzams programmas
maksimālais ilgums, uzrādot
jaunāko informāciju aptuveni
20 minūtes pēc jaunas
programmas sākuma.
10.11 Durvju atvēršana apģērbu pievienošana
Kad darbojas programma vai atliktais
starts, ierīces durvis ir bloķētas.
LATVIEŠU
Ja temperatūra vai ūdens
līmenis veļas tilpnē ir pārāk
augsti un/vai veļas tilpne
joprojām griežas, durvis
atvērt nav iespējams.
1. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
.
Attiecīgo durvju bloķēšanas indikators
nodziest displejā.
2. Atveriet ierīces durvis. Ja
nepieciešams, ievietojiet vai izņemiet
priekšmetus.
3. Aizveriet durvis un pieskarieties pie
taustiņa.
Sākt/pauze
Programma vai atliktais starts turpina
darbību.
4. Durvis var atvērt, kad programma
izpildīta, vai iestatiet programmu un
pēc tam nospiediet Sākt/pauze
taustiņu.
10.12 Programmas
pabeigšana
Kad programmas darbība beigusies,
ierīce automātiski izslēdzas. Atskan
skaņas signāli, ja tie ir aktivizēti.
Displejā deg visi mazgāšanas fāzes
indikatori un redzama laika zona .
Taustiņa Sākt/pauze
izdziest.
indikators
Durvis tiek atbloķētas, un indikators
izdziest.
1. Piespiediet Ieslēgt/izslēgt
taustiņu, lai izslēgtu ierīci.
Piecas minūtes pirms programmas
beigām enerģijas taupīšanas funkcija
funkcija automātiski deaktivizēs ierīci.
Kad atkal aktivizējat
programmu, displejā
redzamas pēdējās izvēlētās
programmas beigas.
Pagrieziet programmu
pārslēgu, lai iestatītu jaunu
ciklu.
2. Izņemiet veļu no ierīces.
3. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir
tukša.
39
4. Turiet durvis un mazgāšanas līdzekļa
dozatoru pusvirus, lai ierīcē
neveidotos pelējums un smakas.
5. Aizgrieziet ūdens krānu.
10.13 Ūdens izsūknēšana
cikla beigās
Izvēloties programmu vai iespēju, kura
neizsūknē ūdeni pēc pēdējās skalošanas
reizes, programma ir pabeigta, taču:
•
displejā redzams indikators ,
vai
iespējas indikators
bloķētu durvju indikators
•
•
•
un
. Aktīvās
mirgo;
programmas indikators
tilpne regulāri griežas pēc regulāriem
intervāliem, lai novērstu veļas
burzīšanos;
durvis paliek bloķētas;
lai atvērtu durvis, nepieciešams
izsūknēt ūdeni:
1. Ja nepieciešams, pieskarieties
taustiņam Veļas izgriešana , lai
samazinātu ierīces ierosināto veļas
izgriešanas ātrumu.
2. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
:
•
, ierīce izsūknē
ja ir iestatīts
ūdeni un izgriež veļu;
•
ja ir iestatīts , ierīce tikai
izsūknē ūdeni.
Iespējas indikators
vai
izdziest,
mirgo un tad
kamēr indikators
izdziest.
3. Kad programmas darbība beigusies
ir
un lūkas bloķēšanas indikators
izdzisis, jūs varat atvērt durvis.
4. Dažas sekundes piespiediet taustiņu
Ieslēgt/izslēgt
, lai izslēgtu ierīci.
Jebkurā gadījumā ierīce
izsūknē ūdeni automātiski
pēc aptuveni 18 stundām.
10.14 Gaidstāves iespēja
Gaidstāves funkcija automātiski izslēdz
ierīci, lai samazinātu enerģijas patēriņu,
ja:
40
www.aeg.com
•
•
Pagrieziet programmu pārslēgu, lai
iestatītu jaunu ciklu.
ierīce netiek lietota piecas minūtes
pirms taustiņa Sākt/pauze
piespiešanas.
Piespiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt
lai atkal ieslēgtu ierīci.
Piecas minūtes pēc mazgāšanas
programmas beigām.
Ja iestatāt programmu vai
iespēju, kas beidzas ar
ūdeni tilpnē, gaidstāves
funkcija neieslēdz ierīci, lai
atgādinātu, ka jāizsūknē
ūdens.
,
Piespiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt ,
lai atkal ieslēgtu ierīci.
Displejs rāda beidzamās iestatītās
mazgāšanas programmas beigu laiku.
11. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
11.1 Veļas šķirošana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sadaliet veļu šādi: balta, krāsaina,
sintētika, smalkveļa un vilna.
Ievērojiet uz veļas etiķetēm norādītās
mazgāšanas norādes.
Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus
apģērbus.
Daži krāsoti apģērbi var zaudēt krāsu
pirmās mazgāšanas laikā. Mēs
iesakām sākumā dažas reizes mazgāt
tos atsevišķi.
Izgrieziet uz āru daudzslāņu
audumus, vilnu un drēbes ar
uzkrāsotām ilustrācijām.
Iepriekš apstrādājiet grūti iztīrāmus
traipus.
Izmazgājiet nopietnus traipus ar īpašu
mazgāšanas līdzekli.
Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem.
Noņemiet āķus vai ielieciet aizkarus
mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
Nemazgājiet apģērbu bez vīlēm un
apģērbu ar iegriezumiem. Izmantojiet
speciālo veļas mazgāšanas maisu
maziem un/vai smalkiem apģērbiem
(piem., krūšturus ar stīpām, jostas,
zeķbikses, kurpju šņores, lentes u.c.).
Īpaši neliels veļas daudzums var radīt
līdzsvara problēmas izgriešanas fāzes
laikā, kas izraisa pārmērīgas
vibrācijas. Ja tas notiek:
a. pārtrauciet programmu un
atveriet durvis (skatiet sadaļu
“Ikdienas lietošana”);
•
•
b. izkārtojiet veļu ar rokām, lai
apģērba gabali būtu vienmērīgi
izklāti veļas tilpnē;
c. piespiediet Sākt/pauze taustiņu.
Veļas izgriešanas fāze turpinās.
Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet
rāvējslēdzējus, āķīšus un spiedpogas.
Sasieniet jostas, auklas, kurpju
šņores, lentes un jebkādus citus
vaļīgus elementus.
Iztukšojiet kabatas un atlokiet atloces.
11.2 Nopietni traipi
Dažiem traipiem ar ūdeni un
mazgāšanas līdzekli nepietiks.
Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos
traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.
Jūs varat iegādāties īpašus traipu
noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu
noņēmējus, kas piemēroti traipa un
auduma veidam.
11.3 Mazgāšanas un citi
līdzekļi
•
Lietojiet tikai veļas mazgājamām
mašīnām paredzētos mazgāšanas un
citus līdzekļus:
– veļas pulverus visu veidu
audumiem, izņemot smalkveļai.
LATVIEŠU
•
•
•
•
Dodiet priekšroku veļas pulverim
ar balinātāju baltajiem apģērbiem
un veļas dezinfekcijai.
– Šķidrus mazgāšanas līdzekļus
programmām mazgāšanai zemās
temperatūrās (60 °C maks.) visu
veidu audumiem, vai īpaši tikai
vilnai.
Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas
līdzekļu veidus.
Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk
par ieteikto mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
Ievērojiet norādījumus uz
mazgāšanas līdzekļu vai citu līdzekļu
iepakojuma, nepārsniedzot
maksimālo norādīto līmeni (
).
Izmantojiet auduma veidam un krāsai,
programmas temperatūrai un netīrības
41
pakāpei ieteiktos mazgāšanas
līdzekļus.
11.4 Ieteikumi vides
aizsardzībai
•
•
•
•
Iestatiet programmu bez
priekšmazgāšanas fāzes, lai mazgātu
vidēji netīru veļu.
Vienmēr ieslēdziet mazgāšanas
programmu, kad veļas mašīna ir pilna.
Iepriekš apstrādājot traipus,
izmantojiet traipu tīrīšanas līdzekli,
iestatot programmu ar zemu
temperatūru.
Lai izmantotu pareizo mazgāšanas
līdzekļa daudzumu, skatiet
mazgāšanas līdzekļa ražotāja
sniegtos norādījumus par daudzumu.
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Ārpuses tīrīšana
Tīriet ierīci tikai ar maigām ziepēm un
siltu ūdeni. Pilnībā nosusiniet visas
virsmas.
Vienmēr ievērojiet
instrukcijas, kas norādītas uz
produktu iepakojuma.
12.3 Apkopes mazgāšana
UZMANĪBU!
Nelietojiet alkoholu,
šķīdinātājus vai ķimikālijas.
Atkārtoti un ilgstoši lietojot zemu
temperatūru un īsas programmas, veļas
tilpnē un tvertnē var rasties mazgāšanas
līdzekļa atliekas, pūkas baktērijas un
biofilmas veidojumi. Tas var izraisīt
sliktas smakas un pelējumu.
UZMANĪBU!
Netīriet metāla virsmas ar
tīrīšanas līdzekļiem uz hlora
bāzes
Lai likvidētu šīs atliekas un higiēniski
iztīrītu ierīces iekšpusi, ieslēdziet
apkopes mazgāšanas ciklu (vismaz reizi
mēnesī):
12.2 Atkaļķošana
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets
vai vidēji ciets, mēs iesakām
izmantot veļas mazgājamām
mašīnām paredzēto ūdens
atkaļķošanas līdzekli.
Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai
pamanītu katlakmens veidošanos.
Parastie mazgāšanas līdzekļi jau satur
ūdens mazgāšanas līdzekļus, taču mēs
iesakām laiku pa laikam ieslēgt ciklu ar
tukšu veļas tilpni un atkaļķošanas
līdzekli.
1. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
2. Deaktivizējiet AutoDose funkciju
mazgāšanas līdzeklim un veļas
mīkstinātājam.
3. Manuāli pievienojiet nelielu
daudzumu pulvera vai specifiska
produkta un palaidiet kokvilnas
programmu ar visaugstāko
temperatūru.
42
www.aeg.com
12.4 Durvju blīvējums
Reizēm cikla beigās displejā
var būt redzama ikona
:
tas ir ieteikums veikt veļas
tilpnes tīrīšanu. Tiklīdz
veiksiet veļas tilpnes
tīrīšanu, ikona izzudīs.
12.6 Mazgāšanas līdzekļa
dozatora un tvertņu
AutoDose tīrīšana
Regulāri pārbaudiet blīvējumu un
izņemiet svešķermeņus no iekšējām
detaļām.
12.5 Veļas tilpnes tīrīšana
Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai
novērstu nevēlamu nogulšņu
veidošanos.
Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa
oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi
saturošs krāna ūdens
Iztīriet tilpni, izmantojot nerūsējošam
tēraudam īpaši paredzētiem līdzekļiem.
Vienmēr ievērojiet
instrukcijas, kas norādītas uz
produktu iepakojuma.
Nekādā gadījumā netīriet
veļas tilpni ar katlakmens
noņemšanas līdzekļiem,
tīrīšanas līdzekļiem, kas
satur hloru vai dzelzi, vai ar
dzelzs sūkli.
UZMANĪBU!
Nemainiet tvertnēs esošā
mazgāšanas līdzekļa,
veļas mīkstinātāja vai
piedevu marku vai veidu,
ja abas tvertnes pirms tam
nav iztīrītas.
Pirms tīrīšanas
pārliecinieties, ka visi
nodalījumi ir tukši.
Lai to novērstu izkaltuša mazgāšanas
līdzekļa atlieku vai sarecējuša veļas
mīkstinātāja pelējuma veidošanos
mazgāšanas līdzekļa dozatorā un/vai
sarecējuši šķidrie papildlīdzekļi AutoDose
tvertnēs, laiku pa laikam rīkojieties
šādi:
1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru. Piespiediet atduri, kā tas
norādīts attēlā, un izvelciet
mazgāšanas līdzekļa dozatoru.
Rūpīgai tīrīšanai:
1. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
2. Deaktivizējiet AutoDose funkciju
mazgāšanas līdzeklim un veļas
mīkstinātājam.
3. Palaidiet Kokvilna
programmu ar
visaugstāko temperatūras
iestatījumu.
4. Manuāli pievienojiet nelielu
daudzumu pulverveida mazgāšanas
līdzekļa vai specifiska produkta tukšā
veļas tilpnē, lai izskalotu palikušās
atliekas.
2. Izņemiet mīkstinātājam paredzēto
ieliktni un, ja tas ir ievietots, šķidrā
mazgāšanas līdzekļa tvertni.
LATVIEŠU
43
5. Mazgājiet atvilktni un visus ieliktņus
zem tekoša ūdens.
3. Atveriet katras tvertnes noplūdes
aizbāzni un iztukšojiet tos izlietnē.
UZMANĪBU!
Nelietojiet asas vai metāla
sukas vai sūkļus.
6. Apgrieziet dozatora otrādi un atveriet
apakšējo pārsegu, kā parādīts attēlā.
4. Piespiediet atduri aizmugurē, kā tas
parādīts attēlā, un paceliet augšējo
pārsegu, lai to noņemtu.
7. Pārliecinieties, ka visas mazgāšanas
līdzekļa atliekas ir iztīrītas no
tvertnes. Lietojiet tikai mīkstu, mitru
drānu.
8. Uzlieciet apakšējo pārsegu atpakaļ,
izlīdzinot atveres atvilktnes āķos, kā
tas parādīts attēlā. Aizveriet, līdz
atskan klikšķis.
44
www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS!
Netīriet ar asām vai metāla
sukām, rīkiem vai
sūkņiem, jo mazgāšanas
līdzekļa atvilktnes
aizmugurē atrodas
sensori. Ja nepieciešams,
lietojiet tikai mīkstu, mitru
drānu.
BRĪDINĀJUMS!
Ja tvertņu dziļumā paliek
kādas atliekas, mērcējiet
mazgāšanas līdzekļa
atvilktni siltā ūdenī. Netīriet
to ar rīkiem. Pirms
mērcēšanas noņemiet
rokturi, iespiežot sarkano
podu un izvelkot rokturi, kā
parādīts attēlā.
9. Pārbaudiet, vai visas mazgāšanas
līdzekļa atliekas tiek izņemtas no
padziļinājuma augšējās un apakšējās
daļas. Padziļinājuma tīrīšanai
izmantojiet nelielu suku.
10. Atkārtoti samontējiet atvilktni šādi:
a. uzlieciet rokturi, ja tas bija
noņemts;
b. uzlieciet virsū apakšējo pārsegu
un piespiediet, līdz atskan
klikšķis;
c. uzlieciet virsū augšējo pārsegu
uz tvertnes nodalījuma un
piespiediet, līdz atskan klikšķis;
d. uzlieciet atpakaļ manuālā
nodalījuma detaļas.
11. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru vadotnēs un saudzīgi
aizveriet to, līdz atskan klikšķis.
Ieslēdziet skalošanas programmu,
neievietojot veļu tilpnē.
LATVIEŠU
•
•
•
45
veļas tilpne negriežas;
no ierīces atskan neparasts troksnis,
kuru rada aizsērējis sūknis;
ekrānā parādās brīdinājuma kods
.
BRĪDINĀJUMS!
• Neizņemiet filtru, kamēr
ierīce darbojas.
• Netīriet sūkni, ja ūdens
ierīcē ir karsts. Nogaidiet,
līdz ūdens ir atdzisis.
Lai atjaunotu funkcionalitāti,
uzpildiet tvertnes ar
mazgāšanas līdzekli un
mīkstinātāju. Ja uzpildāt
tvertnes ar nepareiziem
papildlīdzekļiem, to var viegli
labot, izmantojot noplūdes
aizbāzni abās atvilktnes
pusēs. Pirms atverat
noplūdes aizbāžņus,
novietojiet apakšā bļodu,
tvertni vai piemērotu
konteineru. Pirms
uzpildīšanas rūpīgi aizveriet
aizbāžņus.
Lai iztīrītu sūkni, rīkojieties šādi:
1. Atveriet sūkņa vāku.
2
1
2. Novietojiet zem noplūdes sūkņa
atveres piemērotu bļodu, lai tajā
satecētu viss izplūstošais ūdens.
3. Atveriet lūku uz leju. Vienmēr turiet
pa rokai lupatu, jo, izņemot filtru, var
izplūst ūdens.
12.7 Tīriet ūdens
izsūknēšanas sūkni
BRĪDINĀJUMS!
Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Regulāri pārbaudiet
aizplūdes filtru un
pārliecinieties, ka tas ir tīrs.
Tīriet sūkni, ja:
• Ierīce neizsūknē ūdeni.
4. Pagrieziet filtru par 180 grādiem
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai atvērtu to, bet neizņemiet to.
Ļaujiet ūdenim izplūst.
46
www.aeg.com
5. Kad trauks ir pilns ar ūdeni,
ieskrūvējiet filtru atpakaļ un
iztukšojiet trauku.
6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz ūdens
vairs neizplūst.
7. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam, lai to izņemtu.
11. Ielieciet filtru atpakaļ īpašajās
vadīklās, pagriežot to pulksteņa
rādītāja virzienā. Pārliecinieties, ka
filtrs pareizi piegriezts, lai novērstu
ūdens noplūdes.
2
1
1
2
12. Aizveriet sūkņa vāku.
8. Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un
priekšmetus no filtra atveres.
9. Pārliecinieties, ka sūkņa lāpstiņritenis
griežas. Ja tas negriežas, sazinieties
ar pilnvaroto apkopes centru.
2
1
Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens
izvadīšanas procedūras palīdzību,
noplūdes sistēmu atkal nepieciešams
aktivizēt:
a. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa
dozatora galvenajā nodalījumā 2
litrus ūdens.
b. Aktivizējiet programmu, lai
izsūknētu ūdeni.
10. Tīriet filtru zem krāna ūdens.
LATVIEŠU
47
12.8 Ieplūdes šļūtenes un
filtra vārsta tīrīšana
Ieteicams laiku pa laikam tīrīt ieplūdes
šļūtenes un vārsta filtrus, lai likvidētu
laika gaitā uzkrātās nogulsnes:
1. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no krāna
un notīriet filtru.
45°
20°
1
12.9 Avārijas ūdens
izsūknēšana
2
3
2. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no ierīces,
atskrūvējot gredzenveida uzgriezni.
Ja ierīce neizsūknē ūdeni, veiciet to pašu
procedūru, kas aprakstīta rindkopā
"Noplūdes sūkņa tīrīšana". Ja
nepieciešams, iztīriet sūkni.
Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens
izvadīšanas procedūras palīdzību,
noplūdes sistēmu atkal nepieciešams
aktivizēt:
1. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora
galvenajā nodalījumā 2 litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu
ūdeni.
12.10 Brīdinājumi par salu
3. Notīriet vārsta filtru ierīces aizmugurē
ar zobu suku.
4. Atkal pieslēdzot šļūteni ierīces
aizmugurē, pagrieziet to pa kreisi vai
pa labi (bet ne vertikālā pozīcijā)
atkarībā no jūsu ūdens krāna
pozīcijas.
Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa
temperatūra var sasniegt 0 °C vai
zemāku temperatūru, izlaidiet atlikušo
ūdeni no ieplūdes šļūtenes un izsūknējiet
to no sūkņa.
1. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus
galus konteinerā un ļaujiet ūdenim
izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas
ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ
ieplūdes šļūteni.
48
www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
temperatūra ir augstāka par
0 °C, pirms atkal lietojat
ierīci.
Ražotājs neatbild par
bojājumiem, kas radušies
zemas temperatūras
rezultātā.
13. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Ievads
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības
laikā.
Vispirms mēģiniet atrast problēmas
risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Nopietnu problēmu gadījumā atskan
skaņa signāli, displejā redzams
•
brīdinājuma kods un Sākt/pauze
taustiņš var mirgot nepārtraukti:
- strāvas padeves frekvence
ārpus diapazona;
•
- strāvas spriegums ir par
augstu;
•
- ierīce nepiepildās ar ūdeni
pareizi.
No jauna iedarbiniet ierīci, nospiežot
Sākt/pauze
taustiņu. Pēc 5
sekundēm durvis atbloķēsies;
•
•
•
Ja ierīcē ir ievietots par
daudz veļas, izņemiet
dažus apģērba gabalus
no veļas tilpnes un/vai
turiet durvis piespiestas,
pieskaroties Sākt/pauze
taustiņam, līdz
indikators
pārstāj
mirgot (skat. attēlu
zemāk);
- Strāvas spriegums ir par
•
- iekšējie darbības traucējumi.
Izslēdziet ierīci un tad atkal ieslēdziet.
Programma netika pabeigta pareizi
vai ierīce pārāk ātri pārtrauca darbību.
Ja brīdinājuma kods atkārtojas,
sazinieties ar pilnvaroto servisa centru
un informējiet par to darbiniekus.
•
- Aktivizējusies ierīce pret
ūdens noplūdēm. Atvienojiet ierīci un
aizveriet ūdens krānu. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa centru.
- ierīce neizsūknē ūdeni;
- ierīces durvis ir atvērtas vai
nav aizvērtas pareizi. Lūdzu,
pārbaudiet durvis!
zemu;
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pārbaudes veikšanas
atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
LATVIEŠU
49
13.2 Iespējamās kļūmes
Problēma
Programma neaktivizē‐
jas.
Iespējamais risinājums
•
•
•
Pārbaudiet, vai kontaktspraudnis pieslēgts kontaktligzdai.
Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas.
Pārliecinieties, vai nav bojāti drošinātāji drošinātāju blokā.
•
•
Pārliecinieties, vai pieskārāties Sākt/pauze
.
Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa dozators ir cieši aiz‐
vērts.
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet lai‐
ka atskaites beigas.
Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta.
•
•
•
•
Ierīce kārtīgi nepiepildās
ar ūdeni.
•
•
•
•
Ierīce piepildās ar ūdeni
un tad uzreiz to izsūknē
•
Pārliecinieties, ka izvades šļūtene ir pareizā pozīcijā. Iespē‐
jams, šļūtene atrodas pārāk zemu. Skatiet sadaļu "Uzstādī‐
šanas norādes".
•
•
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ūdens izplūdes šļūtene nav sagriezusies vai
saliekta.
Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis. Tīriet
filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīša‐
na".
Pārliecinieties, vai ūdens noplūdes šļūtenes pieslēgums ir
pareizs.
Iestatot programmu bez ūdens izsūknēšanas fāzes, iesta‐
tiet ūdens izsūknēšanas programmu.
Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no
veļas tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas programmu.
•
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk
zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo ūdens
apgādes dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsprostots.
Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes šļūtene nav salocījusies,
bojāta vai saliekta.
Pārliecinieties, vai ūdens ieplūdes šļūtenes pieslēgums ir
pareizs.
Pārbaudiet, vai nav aizsērējis ieplūdes šļūtenes filtrs vai
vārsta filtrs. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
•
•
•
•
•
Nedarbojas veļas izgrie‐
šanas fāze, vai mazgāša‐
nas cikls noris ilgāk nekā
•
parasti.
Iestatiet izgriešanas programmu.
Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis. Tīriet
filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīša‐
na".
Ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgriešanas
fāzi no sākuma. Šī problēma, iespējams, radusies līdzsvara
trūkuma dēļ.
50
www.aeg.com
Problēma
Iespējamais risinājums
•
Uz grīdas ir ūdens.
•
•
•
•
•
Ierīces durvis nevar at‐
vērt.
•
•
•
Pārbaudiet, vai ūdens šļūteņu savienotājdetaļas ir cieši pie‐
vilktas un nav ūdens noplūdes.
Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene vai ūdens izsūknē‐
šanas šļūtene nav bojātas.
Pārliecinieties, vai izmantots pareizais mazgāšanas līdzek‐
lis un pareizā daudzumā.
Pārliecinieties, ka ir izvēlēta mazgāšanas programma, ku‐
ras beigās ūdens paliek veļas tilpnē.
Pārbaudiet, vai mazgāšanas programma beigusies.
Ja veļas tilpnē palicis ūdens iestatiet ūdens izsūknēšanas
vai veļas izgriešanas programmu.
Pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta barošanai.
Šo problēmu, iespējams, radījusi ierīces darbības kļūme.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja nepieciešams atvērt durvis, rūpīgi izlasiet sadaļu "Durvju
atvēršana ārkārtas gadījumā".
Pārliecinieties, ka Attālinātā ieslēgšana nav aktivizēts. Izslē‐
dziet to.
•
•
•
•
•
Pārbaudiet bezvadu signālu.
Nodrošiniet, ka bezvadu savienojums ir aktīvs.
Pārbaudiet savu mājas tīklu un rūteri.
Restartējiet rūteri.
Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu nodroši‐
nātāju, ja saglabājas problēmas ar bezvadu tīklu.
•
•
•
•
Aplikācija nevar savieno‐
•
ties ar ierīci.
Pārbaudiet bezvadu signālu.
Pārbaudiet, vai jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu.
Pārbaudiet savu mājas tīklu un rūteri.
Restartējiet rūteri.
Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu nodroši‐
nātāju, ja saglabājas problēmas ar bezvadu tīklu.
Ierīce, viedierīce vai abas ierīces ir jākonfigurē vēlreiz, jo ir
ticis uzstādīts jauns rūteris vai ir mainīta rūtera konfigurāci‐
ja.
Displejā nav redzams
bezvadu indikators
.
•
•
Aplikācija bieži nevar sa‐
vienoties ar ierīci.
•
•
Mašīna rada neparastus
trokšņus un vibrē.
•
•
Pārliecinieties, ka bezvadu signāls sasniedz ierīci. Mēģiniet
pārvietot mājas rūteri pēc iespējas tuvāk ierīcei vai apsve‐
riet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja iegādi.
Pārliecinieties, ka bezvadu signālam netraucē mikroviļņu
krāsns. Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vienlaicīgi
izmantot mikroviļņu krāsni un tālvadības vadību.
Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet sadaļu
"Uzstādīšanas norādes".
Pārliecinieties, ka noņemti visi iesaiņojuma materiāli un/vai
izņemtas visas pārvietošanas laikā izmantotās skrūves.
Skatiet sadaļu "Uzstādīšanas norādes".
Ielieciet tilpnē vairāk veļas. Veļas var būt par maz.
LATVIEŠU
Problēma
51
Iespējamais risinājums
Programmas darbības il‐ •
gums pieaug vai samazi‐
nās programmas darbī‐
bas laikā.
ProSense funkcija var noregulēt programmas darbības ilgu‐
mu atbilstoši veļas veidam un daudzumam. Skatiet rindko‐
pu "ProSense veļas daudzuma noteikšana" sadaļā "Lieto‐
šana ikdienā".
•
Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet
citu mazgāšanas līdzekli.
Pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus izstrādājumus,
lai likvidētu grūti iztīrāmus traipus.
Pārliecinieties, ka iestatījāt pareizu temperatūru.
Samaziniet veļas daudzumu.
Izmantojot AutoDose tvertnes, pārliecinieties, ka tās nav
tukšas.
Lietojot AutoDose tvertnes, pārbaudiet iestatīto mazgāša‐
nas līdzekļa/veļas mīkstinātāja devu. Skatiet sadaļu "Auto‐
Dose pamata iestatījumi" nodaļā "AutoDose tehnoloģija (au‐
tomātiskā dozēšana)".
Pārliecinieties, ka AutoDose tvertnes ir iztīrītas, pirms sākat
lietot citas markas un veida mazgāšanas līdzekli, veļas mīk‐
stinātāju vai citas piedevas.
•
Mazgāšanas rezultāti
nav apmierinoši.
•
•
•
•
•
Pārāk daudz putu veļas
tilpnē mazgāšanas cikla
laikā.
•
•
Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
Izmantojot AutoDose tvertnes, pārbaudiet iestatīto mazgā‐
šanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja dozēšanu. Skatiet sa‐
daļu "AutoDose pamata iestatījumi" nodaļā "AutoDose teh‐
noloģija (automātiskā dozēšana)".
Pēc mazgāšanas mazgā‐ •
šanas līdzekļa/veļas mīk‐
stinātāja daudzums Auto‐
Dose tvertnēs nesamazi‐
nās.
Tas ir normāli: tvertnes ir diezgan lielas, un mazgāšanas
līdzekļa patēriņš var nebūt uzreiz pamanāms.
Pēc mazgāšanas cikla
mazgāšanas līdzekļa do‐
zatorā ir mazgāšanas
līdzekļa atliekas.
Pārliecinieties, ka aizdare ir pareizā pozīcijā (UZ AUGŠU
veļas pulverim, UZ LEJU šķidram mazgāšanas līdzeklim).
Pārliecinieties, ka izmantojāt mazgāšanas līdzekļa dozatoru
atbilstoši šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
•
•
Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja ekrānā redzami citi brīdinājuma kodi. Ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
13.3 Avārijas durvju
atvēršana
Elektrības padeves pārtraukuma vai
darbības traucējumu gadījumā ierīces
durvis paliek bloķētas. Mazgāšanas
programma turpinās pēc elektrības
padeves atjaunošanas. Ja durvis paliek
bloķētas darbības traucējumu gadījumā,
tās ir iespējams atvērt, izmantojot
avārijas atvēršanas funkciju.
Pirms durvju atvēršanas:
52
www.aeg.com
UZMANĪBU!
Apdegumu risks!
Pārliecinieties, vai ūdens
temperatūra nav pārāk
augsta un vai veļa nav
karsta. Ja nepieciešams,
pagaidiet, līdz tie atdziest.
UZMANĪBU!
Pastāv savainošanās
risks! Pārliecinieties, vai
veļas tilpne negriežas. Ja
nepieciešams, līdz veļas
tilpne pārstāj griezties.
Pārliecinieties, ka ūdens
līmenis veļas tilpnē nav
pārāk augsts. Ja
nepieciešams, veiciet
ārkārtas iztukšošanu
(skatiet punktu "Ārkārtas
iztukšošana" sadaļā
"Kopšana un tīrīšana").
Lai atvērtu durvis, rīkojieties šādi:
1. Piespiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt
, lai izslēgtu ierīci.
2. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
3. Atveriet filtra vāciņu.
4. Vienu reizi pavelciet uz leju avārijas
atvēršanas sviru.. Vēlreiz pavelciet to
uz leju, turiet to piespiestu un
vienlaicīgi atveriet ierīces durvis.
5. Izņemiet veļu un aizveriet ierīces
durvis.
6. Aizveriet filtra vāciņu.
14. PATĒRIŅA DATI
Norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijas apstākļos atbilstoši standar‐
tiem. Datus var mainīt dažādi cēloņi: veļas daudzums un veids un apkār‐
tējās vides temperatūra. Ūdens spiediens, barošanas spriegums un ie‐
plūdes ūdens temperatūra arī var ietekmēt mazgāšanas programmas il‐
gumu.
Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzla‐
botu produkta kvalitāti.
Mazgāšanas programmas laikā Prosense tehnoloģija var mainīt mazgā‐
šanas ilgumu un patēriņa vērtības. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet
rindkopu "Prosense ielādes noteikšana" sadaļā "Lietošana ikdienā".
Programmas
Ielāde
(kg)
Enerģijas
patēriņš
(kWh)
Ūdens pa‐ Aptuve‐
tēriņš (li‐ nais pro‐
tri)
grammas
ilgums
(minūtēs)
Atlikušais
mitrums
(%)1)
Kokvilna 60°C
9
1.87
85
240
44
Kokvilna 40°C
9
1.27
84
225
44
LATVIEŠU
Programmas
Ielāde
(kg)
Enerģijas
patēriņš
(kWh)
Ūdens pa‐ Aptuve‐
tēriņš (li‐ nais pro‐
tri)
grammas
ilgums
(minūtēs)
53
Atlikušais
mitrums
(%)1)
Sintētika 40°C
4
0.80
54
140
35
Smalkveļa 40°C
2
0.54
58
60
35
Vilna/zīds 30°C
1.5
0.31
64
75
30
Standarta kokvilnas programmas
Standarta 60°C kokvilna
9
0.58
55
270
44
Standarta 60°C kokvilna
4.5
0.40
39
220
44
Standarta 40 °C kokvilna
4.5
0.40
39
220
44
1) Izgriešanas programmas beigās.
Izslēgtā režīmā (W)
0.30
Atstāts Ieslēgtā režīmā (W)
0.30
Jaudas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā
(W)
2.00
Laiks līdz tīkla gaidstāvei (min.)
15
Tabulā iepriekš minētā informācija ir saskaņā ar ES Komisijas regulu 1015/2010, ar ko īs‐
teno direktīvu 2009/125/EK, un ES Komisijas regulu Nr. 1275/2008.
15. TEHNISKIE DATI
Izmērs
Platums / augstums / dzi‐
ļums / kopējais dziļums
600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Elektrības padeves pie‐
slēgšana
Spriegums
Kopējā jauda
Drošinātājs
Frekvence
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļiņu un mitruma
IPX4
izplatīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks, izņe‐
mot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aiz‐
sardzības no mitruma
Ūdens pievada spie‐
diens
Ūdens padeve 1)
Minimums
Maksimums
0,5 bāri (0,05 MPa)
8 bāri (0,8 MPa)
Aukstais ūdens
54
www.aeg.com
Maksimālais veļas
daudzums
Kokvilna
9 kg
Elektroenerģijas patēriņa klase
A+++
Izgriešanas ātrums
1551 apgriezieni minūtē
Maksimālais veļas izgrie‐
šanas ātrums
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4'' vītni.
16. PIEDERUMI
16.1 Pieejams www.aeg.com/
shop vai pie oficiāla
izplatītāja
Tikai papildpiederumi, kurus
apstiprinājis AEG, nodrošina
ierīces drošības standartus.
Ja tiks izmantotas
neapstiprinātas detaļas,
jebkādas prasības būs
spēkā neesošas.
16.2 Montāžas plākšņu
komplekts
Uzstādot ierīci uz pamatnes, nostipriniet
to ar montāžas plāksnēm.
Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā
piegādātas instrukcijas.
16.3 Komplekts žāvētāja
novietošanai uz veļas
mazgājamās mašīnas
Žāvētāju var novietot uz veļas
mazgājamās mašīnas, tikai izmantojot
pareizo komplektu žāvētāja
novietošanai uz veļas mazgājamās
mašīnas, kuru ražoji un apstiprinājis
AEG.
Pārbaudiet saderīgo
komplektu žāvētāja
novietošanai uz veļas
mazgājamās mašīnas,
pārbaudot jūsu ierīču
dziļumu.
Komplektu žāvētāja novietošanai uz
veļas mašīnas var izmantot tikai kopā ar
ierīcēm, kas norādītas tā brošūrā.
Uzmanīgi izlasiet ar ierīci un piederumu
kopā piegādātas instrukcijas.
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojiet veļas žāvētāju
zem veļas mašīnas.
16.4 Pamatne ar atvilktni
LATVIEŠU
Lai paceltu ierīci augstāk un atvieglotu
veļas ielādi un izņemšanu.
55
Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā
piegādātas instrukcijas.
Atvilktni var izmantot veļas glabāšanai,
piem., lai glabātu dvieļus, tīrīšanas
izstrādājumus u.c.
17. PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA SASKAŅĀ AR
ES REGULU NR. 1369/2017
Produkta informācijas lapa
Preču zīme
Modelis
Nominālā ietilpība kg
AEG
L8FBC69SA, PNC914550670
9
Energoefektivitātes klase
A+++
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz enerģijas
patēriņu 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas
programmās 60 °C un 40 °C temperatūrā pilnā un daļējā
noslodzē un enerģijas patēriņu mazjaudas režīmos. Fakti‐
skais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas
veida.
108,0
Enerģijas patēriņš kWh kokvilnas izstrādājumu standarta
mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslo‐
dzē
0.58
Enerģijas patēriņš kWh kokvilnas izstrādājumu standarta
mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslo‐
dzē
0.40
Enerģijas patēriņš kWh kokvilnas izstrādājumu standarta
mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslo‐
dzē
0.40
Jaudas patēriņš W “izslēgtā režīmā”
0,30
Jaudas patēriņš W “ieslēgtā režīmā”
0,30
Ūdens patēriņš litros gadā, pamatojoties uz ūdens patēri‐
ņu 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas program‐
mās 60 °C un 40 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslo‐
dzē. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces lie‐
tošanas veida.
10500
Centrifugēšanas efektivitātes klase skalā no G (viszemā‐
kā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)
A
Maksimālais griešanās ātrums, izteikts apgr./min
Atlikušā mitruma saturs, izteikts %
1551
44
56
www.aeg.com
“Kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas program‐
ma 60 °C temperatūrā” un “kokvilnas izstrādājumu stan‐
darta mazgāšanas programma 40 °C temperatūrā” ir
standarta mazgāšanas programmas, uz kurām attiecas
marķējumā un datu lapā norādītā informācija, šīs pro‐
grammas ir piemērotas vidēji netīras kokvilnas veļas maz‐
gāšanai un ir visefektīvākās programmas enerģijas un
ūdens kopējā patēriņa ziņā.
-
Programmas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta maz‐
gāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē,
izteikts minūtēs
270
Programmas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta maz‐
gāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē,
izteikts minūtēs
220
Programmas laiks "kokvilnas izstrādājumu standarta
mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā" daļējā no‐
slodzē, izteikts minūtēs
220
Laiks ieslēgtā režīmā, izteikts minūtēs
5
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija, izteikta dB(A),
mazgāšanai
47
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija, izteikta dB(A),
centrifugēšanai
75
Lebūvējama ierīce J/N
Nē
Tabulā iepriekš minētā informācija ir saskaņā ar ES Komisijas regulu 1015/2010, ar ko
īsteno direktīvu 2009/125/EK.
18. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
LATVIEŠU
57
58
www.aeg.com
LATVIEŠU
59
157026341-A-352019
www.aeg.com/shop
GE T I T ON
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses
in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible
to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software
version in NIUX subfolder at the following website: http://aeg.opensoftwarerepository.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement