Aeg L8FSK865E Användarmanual

Aeg L8FSK865E Användarmanual
L8FSK865E
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Tvättmaskin
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. TILLBEHÖR.................................................................................................................10
5. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 11
6. KONTROLLPANELEN............................................................................................... 12
7. VRED OCH KNAPPAR............................................................................................... 15
8. PROGRAM..................................................................................................................17
9. INSTÄLLNINGAR....................................................................................................... 22
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..............................................................................23
11. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................23
12. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 28
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 29
14. FELSÖKNING.......................................................................................................... 34
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN......................................................................................37
16. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 38
17. SNABBGUIDE......................................................................................................... 39
18. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL
1369/2017........................................................................................................................40
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
4
www.aeg.com
personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.',
– områden för gemensam användning i tvättstugor i
flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten
från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar
(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av
en matta eller annat som ligger på golvet.
Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med
de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med
andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av
auktoriserat servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara
milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
Installationen måste
överensstämma med
gällande nationella
bestämmelser.
• Ta bort allt förpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive
gummibussning och plastbricka.
• Förvara transportbultarna på ett
säkert ställe. Om produkten ska flyttas
i framtiden måste de sättas dit igen
för att låsa trumman för att förhindra
skador på produkten.
SVENSKA
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C eller där den utsätts
för väder och vind.
• Golvytan, på vilken produkten ska
installeras, måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
• Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
• Använd ett vattenpass för att
kontrollera att produkten står helt
vågrätt när den står på platsen där
den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den
gör det.
• Installera inte produkten direkt över
en golvbrunn.
• Spruta inte vatten på apparaten och
utsätt den inte för mycket fuktighet.
• Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
• Placera inte en stängd behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
5
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Använd inte en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort. Kontakta
det auktoriserade servicecentret för
byte av tilloppsslang.
• Det kan finnas vatten i
tömningsslangen. Detta beror på
vattentesterna som utförts på
produkten på fabriken.
• Du kan förlänga tömningsslangen till
högst 400 cm. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter för den
andra tömningsslangen och
förlängningen.
2.4 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
• Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.
• Tvätta inga tyger som är starkt
nedsmutsade med olja, fett eller
andra feta ämnen. Det kan skada
gummidelarna i tvättmaskinen.
6
www.aeg.com
Förtvätta sådana tyger för hand innan
du stoppar in dem i tvättmaskinen.
• Vidrör inte glasluckan medan ett
program är i drift. Glaset kan bli hett.
2.5 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
• Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
• Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment).
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Uppackning
VARNING!
Avlägsna allt
förpackningsmaterial och
alla transportbultar innan
produkten installeras.
VARNING!
Använd handskarna.
3. Avlägsna den invändiga filmen.
1. Avlägsna den utvändiga filmen.
Använd en kniv vid behov.
4. Öppna luckan och ta bort
frigolitdelen från lucktätningen och
alla sakerna från trumman.
2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.
SVENSKA
5. Lägg maskinen försiktigt ner på
baksidan.
6. Lägg en av frigolitdelarna på golvet
under produkten.
Kontrollera så att inte
slangarna skadas.
7
9. Ta loss strömkabeln och
tömningsslangen ur slanghållarna.
Det kan finnas vatten i
tömningsslangen. Detta
beror på vattentesterna
som utförts på
produkten på fabriken.
7. Ta bort frigolitskyddet från
undersidan.
10. Skruva bort de tre bultarna med den
medföljande nyckeln.
1
2
8. Dra upp produkten till upprätt
position.
11. Dra ut distanserna av plast.
12. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen
med användarmanualen, i hålen.
8
www.aeg.com
En korrekt justering av
produktnivån förhindrar att
produkten vibrerar, bullrar
och flyttas när den används.
Vi rekommenderar att du
sparar förpackningen och
transportbultarna om du vid
ett senare tillfälle ska flytta
produkten.
När maskinen har installerats
på en sockel eller om en
torktumlare har placerats
ovanpå maskinen ska
tillbehören som beskrivs i
kapitlet "Tillbehör"
användas. Läs noga igenom
anvisningarna som medföljer
produkten och tillbehöret.
3.2 Placering och avvägning
1. Installera produkten på ett plant och
hårt golv.
Se till att mattor inte hindrar
luftcirkulationen under
produkten.
Kontrollera att produkten
inte vidrör någon vägg eller
enhet.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att
justera nivån.
VARNING!
Justera inte nivån genom att
sätta kartong, trä eller
motsvarande material under
produktens fötter.
3.3 Tilloppsslang
1. Anslut tilloppslangen på baksidan av
produkten.
2. Sätt den på vänster eller höger sida
beroende på var vattenkranen sitter.
45
20
x4
Produkten måste vara i våg och stabil.
O
O
Kontrollera att
tilloppsslangen inte är i
vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ
in den i rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten
till en kallvattenkran med 3/4-tums
gänga.
SVENSKA
9
Det går att ansluta tömningsslangen på
två sätt:
1. Gör en U-form med tömningsslangen
och dra den runt plastböjen.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att det inte finns
några läckor i kopplingarna.
Använd inte en
förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort.
Kontakta kundtjänst för byte
av tilloppsslangen.
2. På kanten av ett handfat - Fäst
plastböjen i vattenkranen eller på
väggen.
Se till att plastböjen inte kan
flytta på sig när produkten
tömmer ut.
3.4 Vattensäkring
Tilloppsslangen har en vattensäkring.
Säkringen förhindrar att vatten läcker in i
slangen på grund av dess naturliga
åldrande.
Den röda delen i A-fönstret visar detta
fel.
A
Om detta inträffar, stäng vattenkranen
och kontakta auktoriserat servicecenter
för att få slangen utbytt.
3.5 Tömning av vattnet
Tömningsslangen ska sitta på en höjd
som inte är lägre än 60 cm och inte
högre än 100 cm.
Du kan förlänga
tömningsslangen till högst
400 cm. Kontakta
auktoriserat servicecenter för
den andra tömningsslangen
och förlängningen.
Se till att tömningsslangens
ände inte ligger i vattnet. Då
kan smutsigt vatten rinna
tillbaka in i produkten.
3. Till ett stigrör med ventilationshål För in tömningsslangen direkt i
avloppsröret. Se bilden.
10
www.aeg.com
Änden på tömningsslangen
måste alltid vara ventilerad,
dvs. avloppsrörets
innerdiameter (minst 38 mm
- minst 1,5 tum) måste vara
större än tömningsslangens
ytterdiameter.
4. Om avloppsslangens ände ser ut så
här (se bilden) kan du trycka in den
direkt i stigröret.
Kontrollera att
tömningsslangen gör en
loop för att förhindra att
partiklar går in i produkten
från diskhon.
6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt
avloppsrör i rummets väggoch dra
åt den med en klämma.
5. Utan plastböjen, till en
avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i
muffen och dra åt den med en
klämma. Se bilden.
4. TILLBEHÖR
4.1 Finns på www.aeg.com/
shop eller hos auktoriserad
återförsäljare
Endast lämpliga tillbehör
som godkänts av AEG
garanterar produktens
säkerhetsstandarder. Om
icke godkända delar
används kommer alla slags
anspråk att upphävas.
4.2 Fästplåtsats
Om du installerar produkten på en plint
måste du sätta fast den med fästplåtarna.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
SVENSKA
4.3 Pelarsats
11
som tillverkats och godkänts av AEG
används.
Verifiera de kompatibla
pelarsatserna genom att
kontrollera djupet på din
produkt.
Pelarsatsen kan endast användas med de
produkter som specificerats i
medföljande informationsblad.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer produkten och tillbehöret.
VARNING!
Sätt inte torktumlaren under
tvättmaskinen.
Torktumlaren kan placeras ovanpå
tvättmaskinen endast om en pelarsats
5. PRODUKTBESKRIVNING
5.1 Specialfunktioner
Din nya tvättmaskin uppfyller alla
moderna krav för en effektiv behandling
av din tvätt med låg vatten-, energi- och
tvättmedelsförbrukning samtidigt som
kläderna hanteras varsamt.
• Oko-Mix-tekniken har utvecklats för
att skydda tygernas fibrer tack vare
olika förblandningsfaser som först
löser upp tvättmedlet och sedan
sköljmedlet i vattnet innan det
kommer i kontakt med tvätten. Detta
innebär att varje fiber blir
omhändertagen.
• ProSense-tekniken känner av
tvättmängden och fastställer tvättiden
på 30 sekunder. Tvättprogrammet är
anpassat efter tvättmängden och typ
av material utan att för den skull
förbruka mer tid, energi eller vatten
än nödvändigt.
• Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att
fräscha upp dina kläder. De varsamma
ångprogrammen avlägsnar lukter och
gör tygerna mindre skrynkliga för att
minska behovet av strykning.
Plus Steam-alternativet avslutar varje
cykel med varsam ånga som luckrar
upp fibrerna och gör tyget mindre
skrynkligt. Strykningen blir enklare!
• Fläck-alternativet förbehandlar
envisa fläckar och optimerar effekten
av fläckborttagningen.
• Tack vare Soft Plus-alternativet
sprids sköljmedlet jämt över tvätten
och tränger djupt in i fibrerna, vilket
ger en perfekt mjukhet.
12
www.aeg.com
5.2 Produktöversikt
1
2
9
8
3
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Bänkskiva
Tvättmedelsfack
Kontrollpanel
Luckhandtag
Typskylt
Filter till tömningspump
Fötter för att få maskinen i nivå
8
9
10
11
12
Tömningsslang
Tilloppsslangens anslutning
Nätkabel
Transportbultar
Slangstöd
6. KONTROLLPANELEN
6.1 Beskrivning av kontrollpanelen
3
2
1
Program
Eco
Koge-/Kulørt
Syntetisk
Finvask
Uld/Silke
Damp
ÖKOPower
Antiallergi
20 min. - 3 kg
Outdoor
Sportstøj
Kun tømning
Pletter
Centrif.
4
Ekstra Skyl
5
Kun skyl
Kun centrifug. Forvask
Temp.
Spar Tid
Pletter/
Forvask
Skyl
Soft Plus
On/Off
12
Dampafslutning
11 10
Start/Pause
Udskudt
Start
9 8
7
6
SVENSKA
1 Programväljare
2 Display
3 Eco touchknapp (Eco)
4 Touchknapp för Spara Tid (Tidspar)
13
9 Touchknapp för Steam Plus (Plus
Steam)
10 Touchknapp för reducerad
centrifugering (Centrifug.)
• Sköljstopp
5 Touchknapp för Sköljning (Sköljning)
• Funktionen Extra sköljning (Extra
Sköljning)
• Hoppa över tvättfas - Endast
sköljning (Sköljning)
6 Touchknapp för Start/Paus (Start/
Paus (Start/Pause))
7 Touchknapp för fläckar/förtvätt
(Fläckar/Förtvätt)
• Fläckfunktion (Fläck)
• Extra Tyst
• Hoppa över tvätt och sköljning Endast centrifugering (Endast
centrifugering)
• Hoppa över tvätt, sköljning och
centrifugering - Endast tömning
(Endast tömning)
11 Touchknapp för temperatur (Temp)
12 Touchknapp för på/av (På/Av (On/
Off))
• Funktionen Förtvätt (Fördisk)
8 Touchknapp för Fördröjd start
(Fördröjd start (Delay Start))
6.2 Display
MIX
Indikator för max tvättmängd.
-indikatorn blinkar under uppskattningen av tvättmängden (se avsnittet om ProSense-avkänning).
Indikator för max tvättmängd. Den blinkar om tvättmängden överstiger
avsedd mängd.
Indikatorlampa för lucklås.
Indikatorlampa för Fördröjd Start.
14
www.aeg.com
Den digitala indikatorn kan visa:
).
• Programlängd (t.ex.
• Fördröjd tid (t.ex.
eller
).
• Programslut ( ).
• Varningskod (t.ex.
).
Indikator för tvättfas. Den blinkar under förtvätt- och tvättfasen.
Indikator för sköljfas. Den blinkar under sköljningsfasen.
När Soft Plus-funktionen är aktiverad, släcks
-indikatorn.
Indikator för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.
MIX
OKO-Mix-indikator.
Ångfasindikator.
Indikator för antiskrynkelskyddsfas.
Indikatorlampa för barnlås.
Indikatorer för energispar.
-indikatorn visas genom att välja ett
program för bomull vid 40 °C eller 60 °C.
Indikatorn för Spara tid.
Indikator för centrifugeringshastighet.
Indikator för Sköljstopp.
Indikator för Extra Tyst.
Temperaturdisplay.
-indikatorn visas när en kall tvätt har ställts in.
6.3 Flerspråkiga etiketter
Fästbara etiketter på olika språk
levereras med maskinen.
Önskad etikett kan fästas bredvid
programvredet.
Program
Koge-/Kulørt
Syntetisk
Finvask
Uld/Silke
Damp
Antiallergi
20 min. - 3 kg
Motionstøj
Vattæpper
Jeans
SVENSKA
15
7. VRED OCH KNAPPAR
7.1 På/Av (On/Off)
Om du trycker på den här knappen i
några sekunder slås maskinen på eller
stängs av. Två olika ljud hörs när man slår
på eller stänger av maskinen.
Eftersom Standby-funktionen i vissa fall
automatiskt stänger av maskinen för att
minska energiförbrukningen kan du
behöva slå på den igen.
För mer information, se Standbyavsnittet i kapitlet Daglig användning.
7.2 Inledning
Funktionerna går inte att
välja med alla tvättprogram.
Kontrollera kompatibiliteten
mellan funktionerna och
tvättprogrammen i
"Programöversikt". En
funktion kan utesluta en
annan, i det här fallet låter
inte maskinen dig ställa in
inkompatibla funktioner
tillsammans.
Se till att skärmen och touchknapparna alltid är rena och
torra.
7.3 Temp
När du väljer ett tvättprogram föreslår
maskinen automatiskt den förinställda
temperaturen för programmet.
Tryck på denna knapp upprepade
gånger tills önskad temperatur visas på
displayen.
och
När displayen visar
inte produkten upp vattnet.
, värmer
7.4 Centrifug.
När du ställer in ett program ställer
maskinen automatiskt in maximal
centrifugeringshastiget.
Tryck upprepade gånger på den här
knappen för att:
• Minska centrifugeringshastigheten.
Displayen visar endast
tillgängliga
centrifugeringshastigheter
för inställt program.
• Aktivera funktionen Sköljstopp.
Den sista centrifugeringen utförs ej.
Maskinen tömmer inte det sista
sköljvattnet för att tvätten inte ska
skrynklas. Tvättprogrammet stannar
med vatten i trumman.
På displayen visas indikatorn
.
Luckan är låst och trumman snurrar
med jämna mellanrum för att tvätten
ska bli mindre skrynklig. Du måste
tömma ut vattnet för att kunna låsa
upp luckan.
Om du trycker på Start/Paus (Start/
Pause)-knappen utför maskinen
centrifugeringsfasen och tömmer ut
vattnet.
Maskinen tömmer ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.
• Aktivera funktionen Extra Tyst.
De mellanliggande och slutliga
centrifugeringsfaserna utesluts och
programmet avslutas med vatten i
trumman. Detta gör att tvätten blir
mindre skrynklig.
På displayen visas indikatorn .
Luckan förblir låst. Trumman snurrar
runt då och då för att minska
uppkomsten av skrynklor. Du måste
tömma ut vattnet för att kunna låsa
upp luckan.
Eftersom programmet är väldigt tyst
kan man tvätta under natten när
elpriserna är lite billigare. I vissa
program utförs sköljningarna med
mer vatten.
Om du trycker på Start/Paus (Start/
Pause)-knappen utförs endast
tömningsfasen.
Maskinen tömmer ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.
• Aktivera tömningsfunktionen
(Hoppa över tvätt-, sköljnings- och
centrifugeringsfaserna): Endast
tömning.
16
www.aeg.com
Maskinen utför endast tömningsfasen
för valt tvättprogram.
Displayen visar indikatorlampan
(kallt) och indikatorlampan
(ingen centrifugering) samt
indikatorlampan .
• Aktivera centrifugeringsfunktionen
(Hoppa över tvätt- och sköljfaserna):
Endast centrifugering.
Innan du ställer in det här
alternativet, välj ett
lämpligt tvättprogram för
kläderna. Maskinen
kommer att utföra den
mest passande
centrifugeringscykeln för
dina plagg (till exempel
för syntetplagg ska du
först välja Syntet
tvättprogram och
därefter Endast
centrifugeringfunktionen).
Funktionen kan lägga till tid
till programlängden.
7.6 Plus Steam
Funktionen lägger till en ångfas följt av
en kort skrynkelskyddsfas i slutet av
tvättprogrammet.
Ångfasen minskar skrynklor och gör
strykningen enklare.
Kontrollampan
under ångfasen.
blinkar på displayen
Funktionen kan lägga till tid
till programlängden.
När programmet är klart visar displayen
Maskinen utför endast
centrifugeringsfasen för valt
tvättprogram.
en nolla
Displayen visar indikatorlampan
(kallt) och indikatorlampan
centrifugeringshastigheten.
• Fördisk
Använd den här funktionen för att
lägga till en förtvättsfas i 30 °C före
tvättfasen.
Det här alternativet rekommenderas
för hårt smutsad tvätt, särskilt om den
innehåller sand, damm, lera och andra
fasta partiklar.
och
7.5 Fläckar/Förtvätt
Tryck på den här knappen upprepade
gånger för att aktivera ett av de två
alternativen.
, kontrollampan
lyser med
ett fast sken och kontrollampan
börjar blinka. Trumman rör sig mjukt i
cirka 30 minuter för utnyttja ångan.
Genom att tryck på någon knapp
avslutas skrynkelskyddsrörelsen och
luckan låses upp.
En mindre tvättmängd ger
bättre förutsättningar för ett
bra resultat.
Motsvarande indikatorlampa tänds på
displayen.
7.7 Fördröjd start (Delay Start)
• Fläck
Välj detta alternativ för att
förbehandla hårt smutsad tvätt eller
för att använda
fläckborttagningsmedel på fläckar.
Häll fläckborttagningsmedlet i fack
Med det här alternativet kan du fördröja
programstarten till en bättre lämpad
tidpunkt.
. Fläckborttagningsmedlet
förblandas och upphettas med
tvättmedlet för att förbättra
effektiviteten.
Denna funktion är inte
tillgänglig vid
temperaturer under 40
°C.
Tryck upprepade gånger på knappen för
att ställa in önskad fördröjning. Tiden
ökar i steg om 30 minuter upp till 90
minuter och med 2 timmar upp till 20
timmar.
När du har tryckt på Start/Paus (Start/
Pause)-knappen visar displayen
kontrollampan
och vald
SVENSKA
fördröjningstid samtidigt som produkten
börjar nedräkningen.
7.8 Sköljning
Med den här knappen kan du välja
någon av följande funktioner:
• Extra Sköljning -funktionen
Denna funktion lägger till några
sköljningar enligt valt tvättprogram.
Använd den här funktionen för
personer som är allergiska mot
tvättmedelsrester och i områden där
vattnet är mjukt.
Funktionen lägger till lite
tid till programlängden.
• Hoppa över tvättfas - Sköljning funktion
Produkten utför endast sköljfasen,
centrifugeringsfasen och
tömningsfasen för det valda
programmet.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
7.10 Eco
Eco-alternativet minskar
energiförbrukningen vilket bibehåller bra
tvättresultat.
Välj detta alternativ för lätt och normalt
smutsad tvätt som ska tvättas i 30 °C eller
högre temperaturer.
Vatten- och energiförbrukningen kan
bero på olika orsaker, såsom vattentryck,
hårdhet och temperatur, omgivande
temperatur, typ och mängd av tvätt,
inställda alternativ,
centrifugeringshastighet och
spänningsfluktuationer i elnätet. På
displayen visas indikatorn
; dessa är de vanliga
bomullsprogrammen och de
mest effektiva programmen
avseende kombinationen
energi- och
vattenförbrukning.
Med den här funktionen kan du minska
programlängden.
På displayen visas indikatorn
7.11 Start/Paus (Start/Pause)
Tryck på Start/Paus (Start/Pause)knappen för att starta, pausa eller
avbryta ett program.
.
Detta alternativ kan också
användas för att förkorta
programtiden för Ånga.
8. PROGRAM
8.1 Programöversikt
Tvättprogram
Program
Tvättprogram
.
Om du väljer
bomullsprogrammet vid 40
°C eller 60°C och inga andra
alternativ har ställts in, visar
displayen indikatorlampan
7.9 Tidspar
• Om tvätten är normalt eller lite
smutsad kan man med fördel förkorta
tvättprogrammet. Tryck på den här
knappen en gång för att minska
tvättiden.
• Vid mindre tvättmängder trycker du
på den här knappen två gånger för
att ställa in ett extra kort program.
17
Programbeskrivning
18
www.aeg.com
Program
Programbeskrivning
Vit-/Kulör
Vit och färgad bomull. Normalt, mycket eller lätt smutsad.
Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen 1061/2010 är programmet Vit-/Kulör
vid 60 °C och programmet Vit-/Kulör vid 40 °C med alternativet
"Standardprogram 60 °C vit-/kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C vit-/kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig
från temperaturen som anges för valt program.
Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Syntet
Fintvätt
Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material
måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och
Ylle/Siden
andra material med symbolen "handtvätt".1)
Ångprogram
Ångprogram för bomulls- och syntetplagg. Ånga kan använÅnga
das för torr2), nytvättad tvätt eller plagg som bara använts en
gång. Detta program minskar veck och lukter3) och gör så att
fibrerna blir mjukare. När programmet är klart tar du snabbt ut
tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram behöver man bara
stryka lite lätt. Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort
fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel
på fläcken. Ångprogram innehåller inte någon hygientvätt. Välj
inte ångprogrammet för den här typen av plagg:
• Plagg som inte är lämpade för torktumling.
• Alla plagg med delar av plast, metall, trä eller liknande.
Tvättprogram
ÖKOPower
Antiallergi
20 min. - 3 kg
Bomulls- och syntetplagg. Komplett tvättprogram som tvättar
den dagligt smutsade tvätten intensivt och ger ett bra tvättresultat på bara 59 minuter.
Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer
tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. En ytterligare sköljningsfas säkerställer avlägsnande av tvättmedelsrester och pollen/allergiframkallande
ämnen. Tvättfasen blir på det sättet mer effektiv.
Bomull och syntet som är lätt smutsade eller bara använda
en gång.
SVENSKA
Program
Outdoor
19
Programbeskrivning
Använd inte sköljmedel och se till att det inte
finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket.
Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor
och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller
innerfoder. Den rekommenderade tvättmängden är 2.5 kg.
Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för
behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta
återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande:
• Häll tvättmedel i facket
.
• Häll ett speciellt impregneringsåterställare för tyg i facket
.
för sköljmedel
• Minska tvättmängden till 1 kg.
För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktumlaren med program
Outdoor (om det finns tillgängligt och om
plagget får torktumlas).
Träningskläder
Syntetplagg. Ett program för utomhussportkläder - normalt
smutsade plagg.
1) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.
2) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Torka tvätten
på lina i ca 10 minuter.
3) Ångprogrammet tar inte bort intensiv lukt.
Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd
Program
Standardtemperatur
Temperaturvariation
Referenshastighet för
centrifugering
Centrifugeringshastighetsintervall
Max. tvättmängd
Vit-/Kulör
40 °C
95 °C - Kall
1600 varv/minut
1600 varv/minut - 400 varv/
minut
8 kg
Syntet
40 °C
60 °C - Kall
1200 varv/minut
1200 varv/minut - 400 varv/
minut
3 kg
Fintvätt
40 °C
40 °C - Kall
1200 varv/minut
1200 varv/minut - 400 varv/
minut
3 kg
Tvättprogram
www.aeg.com
Program
Ylle/Siden
Standardtemperatur
Temperaturvariation
Referenshastighet för
centrifugering
Centrifugeringshastighetsintervall
Max. tvättmängd
40 °C
40 °C - Kall
1200 varv/minut
1200 varv/minut - 400 varv/
minut
1.5 kg
-
1.5 kg
Ångprogram
-
Ånga
Tvättprogram
ÖKOPower
30 °C
60 °C - 30 °C
1600 varv/minut
1600 varv/minut - 400 varv/
minut
5 kg
Antiallergi
60 °C
1600 varv/minut
1600 varv/minut - 400 varv/
minut
8 kg
20 min. - 3 kg
30 °C
40 °C – 30 °C
1200 varv/minut
1200 varv/minut - 400 varv/
minut
3 kg
Outdoor
30 °C
40 °C - Kall
1200 varv/minut
1200 varv/minut - 400 varv/
minut
Träningskläder
30 °C
40 °C - Kall
1200 varv/minut
1200 varv/minut - 400 varv/
minut
2.5 kg1)
1 kg2)
4 kg
1) Programöversikt.
2) Tvättprogram och program för vattentäta material.
ÖKOPower
Antiallergi
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Träningskläder
Ylle/Siden
■
Outdoor
Fintvätt
Centrifug.
20 min. - 3 kg
Syntet
■
Tillvalsfunktion
Ånga
Vit-/Kulör
Programfunktioner kompatibilitet
Program
20
■
■
■
■
Antiallergi
Outdoor
Träningskläder
20 min. - 3 kg
ÖKOPower
■
■
Endast tömning
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Endast centrifugering
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Fläck 1)
■
■
■
■
Fördisk
■
■
■
■
■
Extra Sköljning
■
■
■
■
■
■
Sköljning2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tidspar 4)
■
■
■
Fördröjd start (Delay
Start)
■
■
■
■
■
■
■
■
Plus Steam1)
■
■
Soft Plus
■
■
3)
Ånga
Fintvätt
■
Tillvalsfunktion
Ylle/Siden
Syntet
21
Vit-/Kulör
Program
SVENSKA
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
2) Innan du ställer in det här alternativet, välj ett lämpligt tvättprogram för kläderna. Maskinen kommer
att utföra den mest passande centrifugeringscykeln för dina plagg (till exempel för syntetplagg ska du
först välja Syntet tvättprogram och därefter Endast centrifugering-funktionen).
3) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 30 °C.
4) Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att
fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.
22
www.aeg.com
8.2 Woolmark Apparel Care - Grön
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av maskintvätt
av ylleplagg märkta som "handtvätt", under
förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten
för torkning och andra tvättanvisningar.
M1636
Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.
9. INSTÄLLNINGAR
9.1 Inledning
När du trycker på en
tangentkombination ska du
inte luta fingrarna nedåt.
Sensorerna under knapparna
är känsliga och kan påverka
ditt val.
9.2 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på Centrifug.- och
Fläckar/Förtvätt-knapparna samtidigt
tills indikatorlampan för -knappen
tänds/släcks.
Du kan aktivera funktionen:
• Innan du rör vid knappen Start/Paus
(Start/Pause): alla knapparna och
programvredet är avaktiverade
(förutom På/Av (On/Off)-knappen).
• Innan du rör vid knappen Start/Paus
(Start/Pause): produkten startar inte.
Produkten bibehåller detta val även när
du stängt av.
9.3 Ljudsignaler
Den här produkten kommer med olika
akustiska signaler som aktiveras när:
• Du slår på produkten (särskild kort
ljudsignal).
• Du stänger av produkten (särskilt kort
ljudsignal).
• Du trycker på knapparna (klickande
ljud).
• Du gör felval (3 korta ljud).
• Programmet är klart (ljudsignal i cirka
2 minuter).
• Produkten fungerar inte korrekt (korta
ljudstötar i cirka 5 minuter).
Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när
programmet är klart genom att trycka på
Fläckar/Förtvätt- och Fördröjd start
(Delay Start)-knapparna samtidigt i sex
sekunder.
Om du avaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är något fel
på produkten.
9.4 Permanent inställning av
extra sköljning
Med det här alternativet kan du ha
funktionen för extra sköljning på
permanent när du ställer in ett nytt
program.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på knapparna
Fläckar/Förtvätt och Sköljning
samtidigt tills indikatorlampan för
Extra Sköljning-knappen tänds/
släcks.
9.5 Soft Plus
Ställ in Soft Plus-alternativen för att
optimera sköljmedelsdistributionen och
därmed få mjukare tvätt.
Detta är bra när man använder
sköljmedel.
SVENSKA
Funktionen lägger till lite tid
till programlängden.
Aktivera/avaktivera funktionen genom
att trycka på Temp.- och Centrifug.-
23
knappen samtidigt tills
indikatorlampan för
släcks.
-knappen tänds/
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Under installationen eller
före första användning kan
det finnas lite vatten i
maskinen. Detta är vatten
som finns kvar i maskinen
efter ett fullständigt
funktionstest på fabriken för
att säkerställa att maskinen
fungerar som den ska innan
den levereras till kunden.
1. Se till att alla transportbultar är
borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att
vattenkranen är öppen.
3. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
märkt med
.
Då aktiveras tömningssystemet.
4. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket märkt med
.
5. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
11. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Aktivera produkten
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i
några sekunder för att aktivera
produkten.
En kort signal hörs (om aktiverad).
Programvredet är automatiskt inställt på
bomullsprogrammet.
Displayen visar den maximala
tvättmängden, standardtemperaturen,
den högsta centrifugeringshastigheten,
tvättfasindikatorer och programtiden.
11.2 Lägga i tvätt
1. Öppna luckan.
2. Skaka plaggen innan du lägger i dem
i maskinen.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att det inte finns
någon tvätt kvar mellan
tätningen och luckan. Det
finns risk för vattenläckage
eller att tvätten skadas.
24
www.aeg.com
11.3 Fylla på tvättmedel och
tillsatsmedel
2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.
1
2
3. Vänd fliken uppåt om du ska använda
pulvertvättmedel.
Fack för förtvättfasen,
blötläggningsprogram eller
fläckborttagningsmedel.
Tvättmedelsfack för tvättfas.
Fack för flytande tillsatser
(sköljmedel, stärkelse).
Maximal nivå för flytande tillsatser.
Flik för pulvertvättmedel eller
flytande tvättmedel.
Följ alltid instruktionerna på
tvättmedelsförpackningarna,
men vi rekommenderar dock
att du inte överskrider den
angivna maxnivån (
).
Denna mängd garanterar
bästa tvättresultat.
Efter ett tvättprogram ska
eventuella tvättmedelsrester
tas bort från
tvättmedelsfacket.
11.4 Kontrollera flikens läge
1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det
går.
4. Vänd fliken nedåt om du ska använda
flytande tvättmedel.
SVENSKA
Med fliken i läget NEDÅT:
• Använd inte
geléaktigt eller tjockt
flytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer
flytande tvättmedel
än gränsen som visas
på fliken.
• Ställ inte in
förtvättsfasen.
• Ställ inte in
funktionen fördröjd
start.
5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.
25
11.6 Starta ett program
Tryck på Start/Paus (Start/Pause)knappen för att starta programmet.
Motsvarande indikator slutar blinka och
fortsätter lysa med fast sken.
Kontrollampan för driftsfasen på
displayen börjar blinka och lampan för
maximal laddning tänds.
Programmet startar och luckan låses. På
displayen visas indikatorn
.
Tömningspumpen kan vara
aktiv strax innan produkten
fylls med vatten.
11.7 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på Fördröjd start (Delay Start)knappen flera gånger tills displayen
visar önskad fördröjningstid.
Se till att fliken inte orsakar en
tilltäppning när du stänger facket.
11.5 Inställning av program
1. Vrid programvredet för att välja
önskat tvättprogram. Motsvarande
programlampa tänds.
Indikatorlampan för Start/Paus (Start/
Pause)-knappen blinkar.
Displayen visar den maximala angivna
tvättmängden för programmet,
standardtemperaturen, den högsta
centrifugeringshastigheten,
tvättfasindikatorer (om sådana finns) och
en ungefärlig programtid.
2. Tryck på motsvarande knappar för att
ändra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera
funktioner genom att trycka på
motsvarande knappar. Knapparna
tänds på displayen och angiven
information ändras därefter.
Om ett val inte är möjligt,
tänds ingen lampa och inget
ljud hörs.
tänds.
Kontrollampan
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)knappen.
Produkten startar nedräkningen för
fördröjd start.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
PROSENSE-beräkningen
börjar direkt efter
nedräkningen.
Annullera fördröjd start efter
det att nedräkningen påbörjats
Avbryta den fördröjda starten:
1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)knappen för att sätta maskinen på
paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start (Delay Start)knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)knappen en gång till för att starta
programmet omedelbart.
Ändring av fördröjd start efter
det att nedräkningen påbörjats
Ändra den fördröjda starten:
1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)knappen för att sätta maskinen på
paus. Motsvarande indikator blinkar.
26
www.aeg.com
2. Tryck på Fördröjd start (Delay Start)knappen flera gånger tills displayen
visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)knappen en gång till för att starta ny
nedräkning.
Cirka 20 minuter efter
programstarten kan
tvättiden ändras igen
beroende på tvättens
förmåga att absorbera
vatten.
11.8 ProSense detektion av
tvättmängd
Programtiden i displayen
visas för en medium/full
laddning.
När du tryckt på Start/Paus (Start/Pause)knappen, släcks kontrollampan för
maximal angiven tvättmängd,
kontrollampan blinkar och ProSense
startar detektionen av tvättmängden:
1. Produkten känner av tvättmängden
under de första 30 sekunderna:
kontrollampan
och tidspunkterna
blinkar och trumman roterar sakta.
2. Efter genomförd
tvättmängdsdetektion släcks
och tidspunkterna
kontrollampan
slutar blinka. Programtiden kommer
att justeras därefter och kan
förlängas eller förkortas. Efter 30
sekunder börjar vatten fyllas på.
I slutet av tvättmängdsdetektionen, om
det är för mycket tvätt i trumman,
blinkar
displayen:
-indikatorlampan på
I det här fallet är det möjligt att pausa
produkten under 30 sekunder och ta bort
några plagg.
När dessa plagg har tagits bort trycker
du på Start/Paus (Start/Pause)-knapen för
att starta programmet igen. ProSensefasen kan upprepas upp till tre gånger
(se punkt 1).
VIKTIGT! Även om inte tvättmängden
inte minskas startar tvättprogrammet
trots för mycket tvätt i trumman. Då kan
inte bästa möjliga tvättresultat
garanteras.
ProSense-detektionen
genomförs endast med
kompletta tvättprogram
(ingen fas har valts bort).
11.9 Programfasindikatorer
När programmet startar blinkar
kontrollampan för driftsfasen medan de
andra lamporna lyser med ett fast sken.
T.ex. om tvätt eller förtvättsfasen är
igång:
.
När fasen är klar slutar motsvarande
kontrollampa att blinka och lyser
konstant. Kontrollampan för nästa fas
börjar blinka.
T.ex. när sköljningen pågår:
.
Under tvättprogrammet blandar
produkten tvättmedlet,
fläckborttagningsmedlet och/eller
sköljmedlet med vatten innan det
kommer in i tvättrumman, indikatorn
tänds och släcks på displayen i enlighet
med programfaserna (pilarna blinkar
alternerande).
MIX
Om du väljer Plus Steam tänds
kontrollampan för ångfasen.
Ångfasen är igång:
.
Antiskrynklingsfasen är igång:
.
11.10 Avbryta ett program
och ändra funktionerna
När programmet är igång kan du bara
ändra vissa funktioner:
1. Tryck på knappen Start/Paus (Start/
Pause).
Motsvarande indikator blinkar.
SVENSKA
2. Ändra funktionerna. Den angivna
informationen på displayen ändras
därefter.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)knappen igen.
Tvättprogrammet fortsätter.
11.11 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för
att avbryta programmet och stänga
av produkten.
2. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen
igen för att slå på produkten.
Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.
Om ProSense-fasen redan
har genomförts och
vattenpåfyllningen har
startat, startar det nya
programmet utan
upprepning av ProSensefasen. Vattnet och
tvättmedlet töms inte för att
undvika rester. Displayen
visar maximal programtid
och uppdateras efter cirka
20 minuter efter att det nya
programmet har startat.
11.12 Öppna luckan
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög och/eller trumman
fortfarande roterar kan du
inte öppna luckan.
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår.
1. Tryck på knappen Start/Paus (Start/
Pause).
Tillhörande kontrollampa för låst lucka
släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Om så behövs kan
man lägga till eller ta bort plagg.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus
(Start/Pause)-knappen.
Programmet eller den fördröjda starten
fortsätter.
27
11.13 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs
(om de är aktiverade).
På displayen visas alla tvättfaser med fast
sken och tidsområdet visar .
Kontrollampan för knapp Start/Paus
(Start/Pause) släcks.
Luckan låses upp och kontrollampan
släcks.
1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för
att stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
2.
3.
4.
5.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programvredet för att ställa
in ett nytt program.
Ta ut tvätten ur produkten.
Kontrollera att trumman är tom.
Låt luckan och tvättmedelsfacket stå
på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Stäng vattenkranen.
11.14 Tömma ut vattnet när
ett program är klart
Om du har valt ett program eller en
funktion som inte tömmer ur vattnet efter
den sista sköljningen, avslutas
programmet, men:
• Displayen visar -indikatorn,
funktionsindikatorn
indikatorn för låst lucka
eller
och
.
blinkar.
Indikatorn för driftsfasen
• Trumman roterar fortfarande
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
• Luckan förblir låst.
• Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Centrifug.knappen för att minska
centrifugeringshastigheten som
produkten föreslår.
28
www.aeg.com
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)knappen:
• Om du har ställt in
, tömmer
produkten ut vattnet och
centrifugerar.
• Om du har ställt in , tömmer
produkten bara ut vattnet.
Indikatorerna för funktion
eller
släcks, medan -indikatorn blinkar och
sedan släcks.
3. När programmet är klart och
kontrollampan för lucklåset
släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i
några sekunder för att stänga av
produkten.
Maskinen tömmer oavsett ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.
• Du inte använder produkten under 5
minuter innan du trycker på Start/Paus
(Start/Pause)-knappen.
Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att slå på produkten igen.
• Efter 5 minuter från tvättprogrammets
slut
Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senast
inställda programmet.
Vrid programvredet för att ställa in ett
nytt program.
Om du ställer in ett program
eller ett alternativ som slutar
med vatten i trumman,
stängs inte Stand byfunktionen av för att
påminna dig om att tömma
ut vattnet.
11.15 Standby-funktion
Stand by-funktionen stänger automatiskt
av produkten för att minska
energiförbrukningen när:
12. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle.
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första två
gångerna.
• Knäpp knapparna på örngott och
tryckknappar och stäng dragkedjor
och hakar. Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylleplagg och plagg med tryck.
• Förbehandla ingrodda fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte plagg utan fåll eller med
hål i.
• Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar,
bälten, strumpbyxor osv.) i en
tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen och leda till
överdrivna vibrationer. Om det
inträffar:
a. avbryt programmet och öppna
luckan (se avsnitt "Daglig
användning");
b. omfördela tvätten manuellt så att
den är jämnt fördelad i trumman;
c. tryck på Start/Paus (Start/Pause)
knappen. Centrifugeringsfasen
fortsätter.
12.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
SVENSKA
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
12.3 Tvättmedel och andra
medel
• Använd endast tvättmedel och medel
som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulvertvättmedel för alla typer av
material, förutom fintvätt.
Pulvertvättmedel med blekmedel
är att föredra för vittvätt i 90
grader.
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer tvättmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsförpackningen eller andra
produkter utan att överskrida
12.4 Miljötips
• Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsad.
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Om du förbehandlar fläckar eller
använder fläckborttagningsmedel ska
du välja program med låga
temperaturer.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
12.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
).
indikerad max.nivå (
• Använd rekommenderade tvättmedel
för materialets typ och färg,
programtemperatur och smutsgrad.
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten endast med milt
rengöringsmedel och varmt vatten. Torka
alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
29
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte metallytorna
med klorinbaserat
rengöringsmedel.
13.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du
bor är hög eller medelhög
rekommenderar vi att du
använder ett
avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Kontrollera trumman regelbundet för
uppkomst av kalkavlagringar.
30
www.aeg.com
De vanliga tvättmedlen innehåller redan
vattenavhärdningsmedel, men vi
rekommenderar att man kör en cykel
med tom tvättmaskin och
avkalkningsmedel regelbundet.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
13.3 Underhållstvätt
Upprepad och långvarig användning av
lågtempererade program kan orsaka
tvättmedelsansamlingar,
luddansamlingar, bakteriehärdar på
insidan av trumman och röret. Detta kan
leda till obehaglig lukt och
mögelbildningar.
För att undvika dessa ansamlingar och
förbättra hygienen inuti tvättmaskinen är
det bra att köra en underhållstvätt
regelbundet (minst en gång i månaden).
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Rengör inte trumman med
sura avkalkningsmedel,
skurpulver som innehåller
klor eller med stålull.
För en grundlig rengöring:
1. Rengör trumman med en
specialprodukt för rostfritt stål.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
2. Kör ett kort vit-/kulörtvättprogram
med högsta temperatur med en liten
mängd tvättmedel, eller kör program
Maskinrengöring om det finns.
13.6 Rengöring av
tvättmedelsfacket
1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett vit-/kulörtvättprogram med
högsta temperatur med en liten
mängd tvättmedel, eller kör program
Maskinrengöring om det finns.
För att undvika möjliga ansamlingar av
torkat tvättmedel eller sköljmedel och/
eller formeringar av mögel i
tvättmedelsfacket, bör man med jämna
mellanrum utföra följande
rengöringsåtgärder:
13.4 Lucktätning
1. Öppna lådan. Tryck ner haken som
på bilden och dra ut lådan.
1
2
Undersök tätningen regelbundet och ta
bort alla föremål från innerdelen.
13.5 Rengöring av trumman
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra oönskade avlagringar.
Rostavlagringar kan förekomma i
trumman beroende på främmande
rostande föremål i tvätten eller på att
kranvattnet innehåller järn
Rengör trumman med en specialprodukt
för rostfritt stål.
2. Avlägsna den övre delen av
tillsatsfacket för att underlätta
rengöringen och spola det under
rinnande vatten för att få bort
eventuella tvättmedelsrester. Sätt
tillbaka överdelen efter rengöringen.
SVENSKA
31
Kontrollera regelbundet
tömningspumpsfiltret och se
till att det är rent.
Rengör tömningspumpen om:
• Maskinen inte tömmer ut vattnet.
• Trumman inte snurrar.
• Produkten avger ett ovanligt ljud
p.g.a. att tömningspumpen är
blockerad.
• Displayen visar larmkoden
3. Se till att alla tvättmedelsrester är
borta från den övre och nedre delen
av urtaget. Använd en liten borste för
att rengöra urtaget.
.
VARNING!
• Ta inte bort filtret medan
produkten är igång.
• Rengör inte pumpen om
vattnet i produkten är
hett. Vänta tills vattnet
har svalnat
Gör enligt följande för att rengöra
pumpen:
1. Öppna pumpskyddet.
4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt
läge och stäng den. Kör
sköljprogrammet utan någon tvätt i
maskinen.
2
1
2. Placera en lämplig skål under
tömningspumpsavsloppet för att
samla upp det vatten som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en
trasa till hands för att torka upp
eventuellt vattenspill när du tar bort
filtret.
13.7 Rengöra
tömningspumpen
VARNING!
Koppla bort produkten från
eluttaget.
32
www.aeg.com
4. Vrid filtret 180 grader i moturs
riktning för att öppna det, utan att ta
bort det. Låt vattnet rinna ut.
10. Skölj filtret under vattenkranen.
11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna
genom att vrida det medsols. Var
noga med att dra åt filtret ordentligt
för att förhindra läckage.
2
5. När skålen är full av vatten, vrid för
att sätta tillbaka filtret och tömma
behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet
slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det
moturs.
1
12. Stäng pumpskyddet.
1
2
8. Avlägsna ludd och partiklar från
filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det
inte roterar ska du kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
2
1
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen:
a. Häll 2 liter vatten i
tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
b. Starta programmet för att tömma
ut vattnet.
SVENSKA
13.8 Rengöring av
tilloppsslangen och ventilfiltret
33
beroende på hur din vattenkran är
placerad.
Vi rekommenderar att man rengör både
filtret till tilloppslangen och ventilen med
jämna mellanrum för att avlägsna
ansamlingar:
1. Ta bort tilloppslangen från kranen
och rengör filtret.
45°
1
20°
13.9 Nödtömning
2
3
2. Ta bort tilloppsslagen från produkten
genom att lossa på ringmuttern.
Om maskinen inte töms på vatten kan
man köra samma procedur som beskrivs i
paragrafen "Rengör tömningspumpen".
Rengör pumpen vid behov.
När vattnet tappas ut med
nödtömningsproceduren måste
tömningssystemet aktiveras igen:
1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut
vattnet.
13.10 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller
lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen.
3. Rengör ventilfiltret på produktens
baksida med en tandborste.
4. När du sätter tillbaka slangen på
produkten ska den vridas från vänster
till höger (inte i vertikalt läge)
1. Koppla bort produkten från
eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas av
låga temperaturer.
34
www.aeg.com
14. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
14.1 Inledning
Produkten startar inte eller stannar under
drift.
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet
fortsätter.
Vid mer omfattande problem hörs den
akustiska signalen, displayen visar en
larmkod och Start/Paus (Start/Pause) knappen blinkar kontinuerligt:
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
Slå på produkten igen genom att
trycka på Start/Paus (Start/Pause)knappen. Efter 5 sekunder låses
luckan.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
•
- Produktens lucka är öppen
eller är inte ordentligt stängd.
Kontrollera luckan!
Om maskinen har för
mycket tvätt i trumman,
ta bort en del plagg och/
eller tryck in luckan och
tryck på Start/Paus (Start/
Pause)-knappen
samtidigt tills indikatorn
för
slutar blinka (se
bilden nedan).
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
•
- Ingen kommunikation mellan
produktens elektriska element. Stäng
av den och sätt på den igen.
Programmet avslutades inte
ordentligt eller stoppades för tidigt.
Om larmkoden visas igen, kontakta
ett auktoriserat servicecenter.
•
- Översvämningsskyddet är
aktiverat. Koppla från produkten och
stäng vattenkranen. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
VARNING!
Stäng av produkten innan du
gör någon kontroll.
SVENSKA
35
14.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Se till att luckan är stängd.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Säkerställ att Start/Paus (Start/Pause) inte har vidrörts.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med
vatten.
• Kontrollera att vattenkranen är öppen.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller
snodd.
• Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Produkten fylls med vat- • Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangten och töms omedelbart
en kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".
• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Maskinen inte tömmer ut
• Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
vattnet.
• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program
utan tömning.
• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.
• Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Centrifugeringsfasen fun• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
gerar inte eller tvättprovid behov. Se "Underhåll och rengöring".
grammet varar längre än
• Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugenormalt.
ringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.
• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
• Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är
skadade.
• Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
36
www.aeg.com
Problem
Möjlig lösning
• Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.
• Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
• Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
Du kan inte öppna luckan
finns vatten i trumman.
på produkten.
• Se till att produkten får elektrisk ström.
• Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av
luckan".
• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar".
Produkten avger ett
• Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
konstigt ljud och vibrerar.
borttagna. Se "Installationsanvisningar".
• Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller
minskar under programmets förloppstid.
• ProSense-funktionen kan anpassa programtiden efter typ av
och mängd tvätt. Se avsnittet "ProSense detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Tvättresultaten är inte till- • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan
fredsställande.
du tvättar tvätten.
• Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
• Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.
• Reducera tvättmedelsmängden.
• Se till att spaken är i rätt läge (UP för tvättmedel - DOWN
Det finns tvättmedelsresför flytande tvättmedel).
ter i tvättmedelsfacket ef• Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med inter tvätt.
struktionerna i den här användarmanualen.
Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
14.3 Nödöppning av luckan
Produktens lucka förblir stängd vid
strömavbrott eller produktfel.
Tvättprogrammet fortsätter när
strömmen återställs. Om luckan förblir
låst vid fel kan den öppnas med
nödupplåsningsfunktionen.
Innan luckan öppnas:
FÖRSIKTIGHET!
Risk för brännskador
föreligger! Kontrollera att
vattentemperaturen och
tvätten inte är varm. Om så
behövs, vänta tills de
svalnat.
SVENSKA
37
4. Dra nödlåsningsavtryckaren nedåt en
gång. Dra den nedåt igen, håll den
tätt intill, och öppna under tiden
luckan.
FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskador
föreligger! Kontrollera att
trumman inte snurrar. Om
så behövs, vänta tills
trumman slutat snurra.
Kontrollera att vattennivån
i trumman inte är för hög.
om så behövs, fortsätt med
nödtömning vid behov (se
"Nödtömning" i avsnittet
"Skötsel och rengöring").
Gör enligt följande för att öppna luckan:
1. Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från
eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
5. Ta ut tvätten och stäng sedan
produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta
standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av
tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och
temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets
varaktighet.
Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra kvaliteten på produkten.
Under själva tvättprogrammen kan Prosense-tekniken variera tvättiden
och förbrukningsvärdena. Mer information finns i avsnittet "Prosenseviktberäkning i avsnittet "Daglig användning".
Program
Tvättmängd
(kg)
Energiför- Vattenför- Ungefärbrukning brukning lig pro(kWh)
(liter)
gramtid
(minuter)
Återstående fukt
(%)1)
Vit-/Kulör 60 °C
8
1.40
90
230
44
Vit-/Kulör 40 °C
8
1.30
90
220
44
Syntet 40 °C
3
0.90
60
140
35
Fintvätt 40 °C
3
0.60
60
120
35
1.5
0.30
65
75
30
Ylle/Siden 30 °C
38
www.aeg.com
Program
Tvättmängd
(kg)
Energiför- Vattenför- Ungefärbrukning brukning lig pro(kWh)
(liter)
gramtid
(minuter)
Återstående fukt
(%)1)
Standardprogram vit-/kulörtvätt
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt
Standard 40 °C Vit-/Kulörtvätt
8
0.54
55
305
44
4
0.34
44
270
44
4
0.35
45
270
44
1) När centrifugeringen är klar.
Av-läge (W)
0.30
Lämnat på-läge (W)
0.30
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
16. TEKNISKA DATA
Dimension
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
600 mm/ 850 mm/ 571 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt
IPX4
Vattentryck
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Vit/Kulörtvätt
Energiklass
Centrifugeringshastighet
8 kg
A+++
Max. centrifugeringshastighet
1551 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4'' rörgänga.
SVENSKA
39
17. SNABBGUIDE
17.1 Daglig användning
2
3
1
4
• Sätt i stickkontakten i eluttaget.
• Öppna vattenkranen.
• Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för
att sätta produkten på (1).
• Vrid programvredet för att ställa in
önskat program (2).
• Ställ in önskade funktioner med
respektive touch-knappar (3).
• Lägg in tvätten i trumman, ett plagg
åt gången utan att överskrida maximal
tvättmängd. Stäng luckan och
kontrollera att inget plagg har fastnat
mellan tätningen och luckan.
• Häll tvättmedlet och andra medel i
sina respektive fack.
• För att starta programmet, tryck på
Start/Paus (Start/Pause)-knappen (4).
• Produkten startar.
• När programmet är slut ska tvätten
tas ut.
• Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för
att stänga av produkten.
17.2 Rengöra tömningspumpens filter
1
2
3
180˚
1
2
Rengör filtret regelbundet och särskilt
om larmkod
visas på displayen.
17.3 Program
Program
Vit-/Kulör
Stoppa in i
maskinen
8 kg
Produktbeskrivning
Vit och färgad bomull.
40
www.aeg.com
Program
Vit-/Kulör
Syntet
Fintvätt
Ylle/Siden
Ånga
ÖKOPower
Antiallergi
20 min. - 3 kg
Stoppa in i
maskinen
8 kg
Vit och färgad bomull. Standardprogram för
energimärkningens förbrukningsvärden.
3 kg
Syntetplagg eller blandade material.
3 kg
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
1.5 kg
Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
1.5 kg
Ångprogram för bomulls-, syntet- och ömtåliga plagg.
5 kg
Bomulls- och syntetplagg. Komplett tvättprogram som tvättar den dagligt smutsade
tvätten intensivt och ger ett bra tvättresultat
på bara 59 minuter.
8 kg
Vit bomull. Detta program hjälper till att ta
bort bakterier.
3 kg
Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade och bara använts en gång.
2.5 kg1)
Outdoor
Träningskläder
Produktbeskrivning
1 kg2)
4 kg
Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Sportkläder.
1) Programöversikt.
2) Tvättprogram och program för vattentäta material.
18. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED
HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017
Produktinformationsblad
Varumärke
Modell
AEG
L8FSK865E, PNC914550832
Nominell kapacitet i kg
8
Energieffektivitetsklass
A+++
SVENSKA
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standard
tvättcykler för bomull vid 60 °C och 40 °C vid full och halv
maskin, och förbrukning av lågt effektsläge. Den faktiska
energiförbrukningen beror på hur apparaten används.
97.0
Energiförbrukning i standard 60°C bomullsprogram vid
full maskin i kWh
0.54
Energiförbrukning i standard 60°C bomullsprogram vid
halv maskin i kWh
0.34
Energiförbrukning i standard 40°C bomullsprogram vid
halv maskin i kWh
0.35
Effektförbrukning i frånläge i W
0.30
Effektförbrukning i viloläge i W
0.30
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standard
tvättcykler för bomull vid 60°C och 40°C vid full och halv
maskin. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur
apparaten används.
10999
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G (minst
effektiv) till A (mest effektiv)
A
Maximal centrifugeringshastighet i rpm
Restfuktighet i %
Standard 60°C bomullsprogram' och 'standard 40°C bomullsprogram" är standard tvättprogrammen som informationen på etiketten och etiketten avser, dessa program är lämpliga för att rengöra normalsmutsig bomullstvätt och de är de mest effektiva när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.
1551
44
-
Programtid för standard 60°C bomulstvätt med full maskin i minuter
305
Programtid för standard 60°C bomulstvätt med halv maskin i minuter
270
Programtid för standard 40°C bomulstvätt med halv maskin i minuter
270
Vilolägets varaktighet (min)
5
Luftburet akustiskt buller i dB(A), tvätt
51
Luftburet akustiskt buller i dB(A), centrifugering
77
Inbyggd maskin J/N
Nej
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
41
42
www.aeg.com
19. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
43
157018781-B-292019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement