Aeg L8FEC68S Руководство пользователя

Aeg L8FEC68S Руководство пользователя
L8FEC68S
USER
MANUAL
UK
Інструкція
Пральна машина
2
www.aeg.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..................................................................3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..................................................................... 5
3. УСТАНОВКА........................................................................................................ 7
4. ОПИС ВИРОБУ..................................................................................................12
5. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ...................................................................................... 13
6. РУЧКА ПЕРЕМИКАННЯ ТА КНОПКИ.............................................................. 16
7. ПРОГРАМИ........................................................................................................19
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.............................................................24
9. НАЛАШТУВАННЯ..............................................................................................24
10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ......................................................................... 25
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.............................................................................31
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 32
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ................................................................................... 37
14. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ.........................................................................41
15. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................ 42
16. ПРИЛАДДЯ...................................................................................................... 43
17. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ВИРОБУ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕННЯ ЕС
1369/2017............................................................................................................... 44
ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Дякуємо, що обрали цей прилад від AEG. Ми створили його для бездоганної
роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які
допомагають робити життя простішим, – це властивості, які можна не знайти
у звичайних приладах. Приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як
отримати найкраще від цього приладу.
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.aeg.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registeraeg.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.aeg.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
УКРАЇНСЬКА
3
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Тримайте миючі засоби в недоступному для дітей
місці.
Не допускайте дітей чи домашніх тварин до
приладу, коли його дверцята відчинені.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
4
www.aeg.com
•
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– на кухнях магазинів, офісів та інших робочих
установ;
– клієнтами готелів, мотелів та інших житлових
приміщень;
– зонах для спільного користування в
багатоквартирних будинках і пральнях.
Не перевищуйте максимальний обсяг
завантаження 8 кг (див. розділ «Таблиця
програм»).
Робочий тиск води на впуску води від випускного
патрубка повинен становити від 0,5 бар (0,05 МПа)
до 8 бар (0,8 МПа).
Подбайте про те, щоб килим, килимок або інше
підлогове покриття не закривало вентиляційні
отвори в основі приладу.
Прилад слід під’єднати до водопроводу за
допомогою набору нових шлангів із комплекту або
набору нових шлангів, що постачається
авторизованим сервісним центром.
Повторно використовувати набір старих шлангів не
можна.
У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити представник виробника або його
авторизованого сервісного центру чи інша
кваліфікована особа. Робити це самостійно
забороняється, оскільки існує небезпека ураження
електричним струмом.
Перш ніж виконувати технічне обслуговування,
вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
5
Не використовуйте струмінь води та/або пари
високого тиску для очищення приладу.
Витріть прилад вологою тканиною. Застосовуйте
лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте
абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення,
розчинники або металеві предмети.
Якщо сушильний барабан розміщено зверху на
пральній машині, використовуйте відповідний
комплект для вертикального монтажу,
затверджений компанією AEG (докладніше див. у
розділі «Аксесуари — комплект для вертикального
монтажу»).
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
Установка повинна
відповідати відповідним
нормативам країни.
•
•
•
•
•
•
Видаліть усі транспортувальні
болти та пакувальні матеріали, в
тому числі гумову втулку з
пластиковою прокладкою.
Тримайте транспортні болти в
безпечному місці. Для перевезення
приладу ці болти необхідно буде
знов установити, щоб зафіксувати
барабан для запобігання
пошкодженню внутрішніх
компонентів.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Не встановлюйте прилад і не
використовуйте його у
приміщеннях, де температура може
опуститися нижче 0 °C або де
погодні явища можуть впливати на
його роботу.
•
•
•
•
•
•
•
Поверхня підлоги, на якій буде
встановлено прилад, повинна бути
рівною, нерухомою, чистою та
термостійкою.
Переконайтеся, що повітря може
вільно циркулювати між приладом і
підлогою.
Установивши прилад у місце
постійної експлуатації, за
допомогою спиртового рівня
переконайтеся в тому, що він
правильно вирівняний. У разі
необхідності відрегулюйте ніжки,
щоб вирівняти його.
Не встановлюйте прилад
безпосередньо над зливним
отвором у підлозі.
Не розпилюйте воду на прилад та
не піддавайте його надмірній
вологості.
Не встановлюйте прилад у місцях,
де не можна повністю відчинити
дверцята.
Не підставляйте під прилад закриту
ємність для збору води на випадок
можливого протікання. Звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру по інформацію про
приладдя, яке дозволяється
використовувати.
6
www.aeg.com
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не торкайтеся кабелю живлення чи
штепсельної вилки вологими
руками.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад із мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
•
•
•
2.4 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, ураження
електричним струмом,
пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
2.3 Підключення до
водопроводу
•
•
•
Не допускайте пошкодження
шлангів.
Перед тим, як під’єднати прилад до
нових труб або труб, що не
використовувалися тривалий час,
чи якщо проводилися ремонтні
роботи або встановлювалися нові
пристрої (лічильники води тощо),
спустіть воду, доки вона не буде
чистою й прозорою.
Під час першого використання
приладу й після першого
використання переконайтеся у
відсутності видимих витоків води.
Не користуйтеся подовжувальним
шлангом, якщо впускний шланг
занадто короткий. Зверніться до
авторизованого сервісного центру,
щоб замінити впускний шланг.
Зі зливного шлангу може витікати
вода. Це відбувається через
тестування приладу на заводі з
використанням води.
Зливний шланг можна подовжити
щонайбільше до 400 см.
Звертайтеся до авторизованого
сервісного центру для отримання
іншого зливного шлангу та
подовжувача.
•
Дотримуйтеся інструкцій з безпеки,
що зазначені на упаковці мийного
засобу.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
Подбайте про те, щоб у білизні не
залишалося металевих предметів.
Не періть речі, сильно забруднені
олією, мастилом або іншими
жирними речовинами. Це може
призвести до пошкодження деталей
пральної машини. Такі речі слід
попередньо випрати вручну, перш
ніж завантажувати їх до пральної
машини.
Не торкайтеся скла дверцят під час
виконання програми. Скло може
нагрітися.
2.5 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу зверніться в
авторизований сервісний центр.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
УКРАЇНСЬКА
2.6 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі та водопостачання.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Зніміть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині барабана.
•
7
Утилізуйте прилад відповідно до
місцевих вимог з утилізації
відпрацьованого електричного й
електронного обладнання
(Директива WEEE).
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Розпакування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перед установкою приладу
потрібно зняти всі
транспортувальні болти та
пакувальні матеріали.
3. Зніміть внутрішню плівку.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Використовуйте рукавички.
1. Зніміть зовнішню плівку. Для цього
можна використовувати ріжучий
інструмент.
4. Відкрийте дверцята та зніміть
деталь із полістиролу з ізоляційної
накладки на дверцятах, а також усі
предмети з барабана.
2. Зніміть картонну упаковку та
пакувальний матеріал із
полістиролу.
8
www.aeg.com
5. Обережно покладіть на них прилад
задньою стороною.
6. Розстеліть пакувальні матеріали з
полістиролу на підлозі під
приладом.
A
B
•
Переконайтеся в тому, що
під час виконання цих дій
шланги не зазнали
пошкоджень.
7. Видаліть нижню захисну деталь із
полістиролу.
A (ПЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА) = передня частина
приладу
• В (ЗАДНЯ ЧАСТИНА) = задня
частина приладу
10. Видаліть клейку стрічку зі звукових
бар’єрів.
11. Приєднайте чотири бар’єри до дна
приладу.
12. Див. малюнок. Переконайтеся в
тому, що бар’єри надійно
приєднані.
1
x4
A
2
8. Повністю очистьте та просушіть
дно приладу.
B
Приєднуйте звукові
бар’єри при кімнатній
температурі.
13. Підніміть прилад у вертикальне
положення.
УВАГА
Не використовуйте спирт,
розчинники чи хімічні
продукти.
9. Визначте різні розміри та
положення звукових бар’єрів.
Див. малюнок:
УКРАЇНСЬКА
14. Видаліть кабель електроживлення
та зливний шланг із тримачів
шлангу.
9
3.2 Установлення та
вирівнювання
1. Установіть прилад на рівну тверду
підлогу.
Переконайтесь у тому, що
прилад не торкається стіни
чи інших предметів.
2. Послабте або підтягніть ніжки для
того, щоб відрегулювати їх висоту.
Зі зливного шлангу може
витікати вода. Це
відбувається через
тестування приладу на
заводі з використанням
води.
15. Зніміть три гвинти за допомогою
торцевого ключа, який
постачається разом із приладом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не підкладайте картонні,
дерев'яні чи подібні
матеріали під ніжки
приладу для регулювання
його рівня.
x4
16. Витягніть пластикові розпірки.
17. Вставте в отвори пластикові
ковпачки, які знаходяться в пакеті з
інструкцією з експлуатації.
Рекомендуємо зберегти
пакувальні матеріали та
транспортувальні болти
для перевезення приладу
в майбутньому.
Прилад повинен бути рівним та
стійким.
Правильне регулювання
рівня приладу запобігає
вібрації, шуму та руху
приладу під час роботи.
Якщо машину встановлено
на цокольну основу або
якщо пральна машина із
сушкою встановлена на
пральну машину,
використовуйте аксесуари,
описані у розділі
«Аксесуари». Уважно
ознайомтесь з
інструкціями, що
постачаються з приладом
та монтажним комплектом.
10
www.aeg.com
УВАГА
Переконайтеся в тому, що
з’єднання герметичні.
3.3 Впускний шланг
1. Приєднайте впускний шланг до
задньої стінки приладу.
2. Поверніть шланг у правий або
лівий бік, залежно від положення
водопровідного крана.
45
20
O
Не користуйтеся
подовжувальним шлангом,
якщо впускний шланг
занадто короткий.
Зверніться до сервісного
центру, щоб замінити
впускний шланг.
3.4 Пристрій, що блокує
воду
Впускний шланг оснащено пристроєм,
що блокує воду. Цей пристрій
запобігає протіканню води у шлангу
через природне старіння.
Червоний сектор у віконці A містить
інформацію про цю помилку.
O
A
Переконайтеся, що шланг
подачі води не
знаходиться у
вертикальному положенні.
3. За необхідності послабте круглу
гайку, щоб установити його у
правильне положення.
4. Приєднайте впускний шланг до
водопровідного крана холодної
води з різьбою 3/4 дюйма.
Якщо відбулось протікання, закрийте
водопровідний кран і зверніться до
авторизованого сервісного центру для
заміни шланга.
3.5 Злив води
Шланг для зливу води повинен
розташовуватися на висоті не менше
60 см і не більше 100 см від підлоги.
Зливний шланг можна
подовжити щонайбільше
до 400 см. Звертайтеся до
авторизованого сервісного
центру для отримання
іншого зливного шлангу та
подовжувача.
Шланг для зливу води можна
під'єднувати різними способами.
1. За допомогою створення Uобразного з’єднання зливного
шлангу та розташування навколо
УКРАЇНСЬКА
пластикової напрямної для
зливного шлангу.
2. На краю раковини — Приєднайте
напрямну до водопровідного крана
чи до стіни.
Переконайтесь, що
пластикова напрямна не
рухається під час зливу
води із приладу.
11
Кінець зливного шлангу
має завжди
вентилюватися, тобто
внутрішній діаметр зливної
труби (щонайменше 38 мм
або 1,5 дюйма) має
перевищувати зовнішній
діаметр зливного шлангу.
4. Якщо кінець зливного шлангу
виглядає наступним чином (див.
малюнок), його можна
проштовхнути безпосередньо до
стояка.
5. Без пластикової напрямної для
шлангу, до зливного отвору
раковини — Вставте зливний
шланг у зливний отвір і закріпіть
його затискачем. Див. малюнок.
Переконайтеся, що кінець
зливного шлангу не
занурений у воду. Може
мати місце зворотній рух
брудної води в прилад.
3. До стояка із вихідним отвором
— Вставте зливний шланг
безпосередньо у зливну трубу.
Див. малюнок.
Переконайтеся в тому, що
зливний шланг формує
петлю для попередження
потрапляння часточок з
раковини до приладу.
6. Помістіть шланг безпосередньо у
вбудовану зливну трубу у стіні
приміщення і закріпіть
затискачем.
12
www.aeg.com
4. ОПИС ВИРОБУ
4.1 Спеціальні функції
Ваша нова пральна машина відповідає
всім сучасним вимогам до
ефективного прання білизни при
низькому споживанні води,
електроенергії та миючого засобу,
належним чином дбаючи про білизну.
•
•
Технологія Oko-Mix розроблена
для захисту волокон тканин завдяки
різним фазам попереднього
змішування, під час яких у воді
спочатку розчиняється миючий
засіб, а потім пом’якшувач для
тканин перед їх введенням у
барабан. Завдяки цій технології
миючий засіб досягає кожного
волокна, дбаючи про нього.
Технологія ProSense за 30 секунд
визначає обсяг завантаженої
білизни, визначаючи тривалість
програми. Параметри програми
прання регулюються відповідно до
обсягу завантаженої білизни та
типу тканин, дозволяючи уникнути
•
•
•
зайвого споживання енергії та води,
а також скорочуючи програму.
Пара становить собою швидкий та
легкий спосіб освіжити одяг. Лагідні
програми пропарювання видаляють
запахи та знижують кількість
зморшок на сухих тканинах,
полегшуючи прасування.
Опція Додаткова пара закінчує
кожний цикл лагідним
пропарюванням, яке розслаблює
волокна та знижує утворення
зморшок на білизні. Прасування
буде набагато легшим!
Опція Виведення плям
попередньо обробляє плями,
забезпечуючи ефективність дії
засобу для видалення плям.
Завдяки опції М'якість плюс
пом'якшувач для тканин рівномірно
розподіляється по білизні та
глибоко проникає у волокна тканин,
сприяючи ідеальній м'якості.
УКРАЇНСЬКА
13
4.2 Огляд приладу
1
2
9
8
3
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Верхня кришка
Дозатор миючого засобу
Панель керування
Ручка дверцят
Табличка з технічними даними
Фільтр зливного насоса
Ніжки для вирівнювання приладу
8
9
10
11
12
Зливний шланг
Підключення шланга подачі води
Кабель живлення
Транспортувальні болти
Опора для шланга
5. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
5.1 Опис панелі керування
3
2
1
Eco
4
5
13 12
11 10 9
8
7
6
14
www.aeg.com
1 Перемикач програм
2 Дисплей
3 Сенсорна кнопка «Економія
електроенергії»
(Енергозбереження)
4 Сенсорна кнопка «Економія часу»
(Економія часу)
5 Сенсорна кнопка пропускання
фази (Опція)
• Пропускання фази прання
•
•
(Лише полоскання)
Пропускання фази прання та
полоскання (Лише віджимання)
Лише зливання (Лише
зливання)
Сенсорна
кнопка «Пуск/Пауза»
6
(Пуск/пауза)
7 Сенсорна кнопка «Додаткове
полоскання» (Додаткове
полоскання)
8 Сенсорна кнопка «Відкладений
запуск» (Відкладений запуск)
9 Сенсорна кнопка «Супер пара»
(Додаткова пара)
10 Сенсорна кнопка обробки плям та
попереднього прання (Виведення
плям/Попереднє прання)
11 Сенсорна кнопка зменшення
швидкості віджимання
(Віджимання)
12 Кнопка «Увімк./Вимк.» (Увімк./
Вимк.)
13 Сенсорна кнопка температури
(Температура)
5.2 Дисплей
MIX
Індикатор максимального завантаження. Під час фази оцінки заван‐
таження білизни мигтить символ
(див. параграф «Визначення
завантаження за технологією Prosense»).
Індикатор перевищення завантаження. Мигтить, коли завантаження
білизни перевищує максимально заявлене завантаження для обра‐
ної програми.
Індикатор відкладеного запуску.
Індикатор блокування дверцят.
УКРАЇНСЬКА
15
На цифровому індикаторі може відображатися наведена далі інфор‐
мація.
•
Тривалість програми (напр.,
•
Тривалість відкладеного запуску (напр.,
).
•
Закінчення циклу ( ).
•
Код попередження (напр.,
або
).
).
Індикатори заощадження електроенергії. При виборі програми пран‐
ня бавовни при температурі 40°C або 60°C з'являється індикатор
.
Індикатор фази прання: мигтить під час фази попереднього прання
та основного прання.
Індикатор фази полоскання: мигтить під час фази полоскання.
Індикатор
з’являється при ввімкненні опції М'якість плюс.
Індикатор фази віджимання та зливання води. Мигтить під час фази
віджимання та зливання води.
MIX
Індикатор OKO MIX.
Індикатор фази пропарювання.
Індикатор фази проти утворення зморшок.
Індикатор функції захисту від доступу дітей.
Індикатор економії часу.
Індикатор температури. При встановленні режиму прання в холодній
воді з’являється індикатор
.
Індикатор швидкості віджимання.
Індикатор полоскання без зливу.
Індикатор функції «Дуже тихо».
Індикатор попереднього прання.
Індикатор плям.
Індикатор додаткового полоскання.
16
www.aeg.com
6. РУЧКА ПЕРЕМИКАННЯ ТА КНОПКИ
6.1 Увімк./Вимк.
Натиснення на цю кнопку і утримання
її натиснутою протягом декількох
секунд дозволяє увімкнути або
вимкнути прилад. При увімкненні або
вимкненні приладу чути два різних
звуки.
Оскільки у деяких випадках функція
Stand-by автоматично вимикає прилад
для зниження споживання
електроенергії, може знадобитися
повторне увімкнення приладу.
Торкайтесь цієї кнопки декілька разів
для виконання наступних дій.
• Зменшення швидкості
віджимання.
•
Для отримання детальної інформації,
див. параграф «Режим очікування» в
розділі «Щоденне користування».
6.2 Вступ
Деякі опції/функції не
можна вибрати для всіх
програм прання. Перевірте
сумісність опцій/функцій та
програм прання за
таблицею програм. Деякі
опції/функції є
взаємовиключними. В
такому випадку прилад не
дозволить обрати разом
несумісні опції/функції.
Стежте за тим, щоб
сенсорний екран і кнопки
були чистими і сухими.
6.3 Температура
Після встановлення програми прання
прилад автоматично пропонує
температуру за промовчанням.
Торкайтесь цієї кнопки декілька разів,
доки на дисплеї не відобразиться
значення бажаної температури.
Коли на дисплеї відображаються
індикатори
та
нагріває воду.
, прилад не
6.4 Віджимання
Після встановлення програми прилад
автоматично обирає максимальну
швидкість віджимання.
•
На дисплеї
відображаються лише
швидкості віджимання
доступні для
встановленої програми.
Увімкнення функції «Полоскання
без зливу».
Вода, що була залита після
останнього полоскання, не
зливається, що дозволяє запобігти
утворенню складок на білизні. Після
завершення програми прання вода
залишається в барабані, і остання
фаза віджимання не виконується.
На дисплеї відображається
індикатор
.
Барабан регулярно обертається,
щоб зменшити кількість зморшок.
Дверцята залишаються
заблокованими. Барабан регулярно
обертається, щоб зменшити
кількість зморшок. Щоб
розблокувати дверцята, необхідно
злити воду.
Торкніться кнопки Пуск/пауза:
прилад виконує фазу віджимання та
зливає воду.
Увімкнення функції «Дуже тихо».
Всі фази віджимання (проміжне та
остаточне віджимання)
скасовуються, і програма
закінчується з водою у барабані. Це
допомагає зменшити кількість
зморшок на білизні.
Оскільки програма дуже тиха, вона
підходить для використання у
нічний час, коли доступні дешевші
тарифи на електроенергію. В
деяких програмах полоскання
виконуватиметься із використанням
більшої кількості води.
На дисплеї відображається
індикатор .
Дверцята залишаються
заблокованими. Барабан регулярно
обертається, щоб зменшити
кількість зморшок. Щоб
УКРАЇНСЬКА
розблокувати дверцята, необхідно
злити воду.
Торкніться кнопки Пуск/пауза:
прилад виконує лише фазу зливу.
Прилад автоматично
зливає воду приблизно
через 18 годин.
6.5 Виведення плям/
Попереднє прання
Натискайте цю кнопку декілька разів,
щоб увімкнути одну з двох опцій.
На дисплеї з’явиться відповідний
індикатор.
•
Виведення плям
Оберіть цю опцію, щоб виконати
попереднє прання дуже
забрудненої білизни або білизни з
плямами з використанням засобу
для виведення плям.
Налийте засіб для видалення плям
. Засіб для
у відділення
видалення плям попередньо
змішується з миючим засобом та
нагрівається з метою підвищення
його ефективності.
Ця опція може
збільшити тривалість
програми.
Ця опція не
застосовується під час
прання при температурі
нижче 40°C.
•
Попереднє прання
Використовуйте цю опцію, щоб
додати фазу попереднього прання
при 30°C перед фазою основного
прання.
Ця опція рекомендована для дуже
забрудненого одягу, особливо,
якщо він містить пісок, пил, бруд та
інші тверді часточки.
Ця опція може
збільшити тривалість
програми.
Ці дві опції не можна
встановлювати разом.
17
6.6 Додаткове полоскання
За допомогою цієї опції можна додати
до 3 додаткових циклів полоскання
відповідно до обраної програми
прання.
Корисно для прання речей людей, що
мають алергію на миючі засоби, або в
місцевостях з м'якою водою.
показує обрану кількість
Індикатор
циклів полоскання.
Ця опція збільшує тривалість
програми.
Якщо Додаткове
полоскання встановлено як
опцію за промовчанням, і
обрано сумісну програму
прання, на дисплеї
відображається
.У
цьому випадку,
натиснувши кнопку
Додаткове полоскання,
можна додати лише один
цикл полоскання.
6.7 Додаткова пара
Ця опція додає фазу пропарювання,
що завершується короткою фазою
запобігання утворенню зморшок,
наприкінці програми прання.
Фаза пропарювання зменшує
утворення зморшок та полегшує
прасування білизни.
Під час фази пропарювання на
дисплеї мигтіть індикатор
.
Ця опція може збільшити
тривалість програми.
Після завершення програми на
дисплеї відображається нуль
індикатор
,
постійно світиться, а
індикатор
починає мигтіти.
Барабан виконує плавні рухи протягом
приблизно 30 хвилин для збереження
переваг фази пропарювання. При
торканні будь-якої кнопки рухи для
запобігання утворенню зморшок
18
www.aeg.com
припиняються і дверцята
розблоковуються.
На дисплеї відображається індикатор
.
Невеликий обсяг
завантаження білизни
допомагає досягти кращих
результатів.
6.8 Енергозбереження
Опція Енергозбереження знижує
споживання енергії, зберігаючи гарні
результати прання.
Встановлюйте цю опцію для білизни із
незначним або середнім рівнем
забруднення, що переться при
температурі 30°C або вище.
Споживання води та енергії може
залежати від різних умов, наприклад,
тиску води, її жорсткості та
температури, температури
навколишнього середовища, типу та
кількості білизни, встановлених опцій,
швидкості віджимання та коливання
напруги в електромережі. На дисплеї
відображається індикатор
.
Якщо обрано програму
прання бавовни при
температурі 40°C або 60°C
і немає жодних інших
опцій, на дисплеї
відображається індикатор
; це стандартні
програми прання для
бавовни, які є найбільш
ефективними з огляду на
сумарне споживання
електроенергії та води.
6.9 Економія часу
За допомогою цієї функції можна
скоротити тривалість програми.
•
•
Якщо ступінь забруднення білизни
середній або легкий,
рекомендується скоротити
програму прання. Торкніться цієї
кнопки один раз, щоб скоротити
тривалість програми.
У випадку невеликого обсягу
завантаженої білизни торкніться
цієї кнопки двічі, щоб встановити
програму «дуже швидко».
Цю опцію можна також
використовувати для
скорочення тривалості
програми Пара.
6.10 Кнопка пропускання
фази (Опція)
Торкнувшись цієї кнопки, можна
встановити:
• Лише полоскання при першому
натисненні. Програма прання
починається з фази полоскання,
пропускаючи фазу прання.
•
•
Усі встановлені опції
(крім постійної
«додаткове
полоскання»)
автоматично
скасовуються.
Лише віджимання при другому
натисненні. Прилад пропускає фазу
прання та фазу полоскання.
Лише зливання при третьому
натисненні. Прилад виконує лише
фазу зливу.
При п'ятому натисненні
прилад пропонує повторне
встановлення програми
прання за промовчанням.
6.11 Відкладений запуск
За допомогою цієї опції можна
відкласти запуск програми на більш
зручний час.
Торкайтеся кнопки до встановлення
часу, на який слід відкласти запуск.
Час збільшується із кроком 30 хвилин
на період до 90 хвилин та від 2 до
20 годин.
Після натиснення кнопки Пуск/пауза на
дисплеї відображається індикатор
та обраний час затримки запуску, і
прилад починає зворотний відлік часу.
6.12 Пуск/пауза
Торкніться кнопки Пуск/пауза, щоб
запустити прилад, поставити його на
УКРАЇНСЬКА
19
паузу або припинити програму, що
виконується.
7. ПРОГРАМИ
7.1 Таблиця програм
Програми прання
Програма
Опис програми
Програми прання
Бавовна
Білі та кольорові бавовняні вироби. Середнє, сильне
або незначне забруднення.
Стандартні програми для показників споживання, за‐
значених на ярлику щодо енергоспоживання. Згідно з
положенням 1061/2010 програма Бавовна при 60 °С і про‐
грама Бавовна при 40 °С з функцією
— це відповідно
«Стандартна програма для бавовни 60°С» і «Стандартна
програма для бавовни 40°С». Використання цих програм є
найбільш ефективним з огляду на сумарне споживання
електроенергії і води для прання виробів з бавовни з се‐
реднім ступенем забруднення.
Температура води під час виконання фази
прання може відрізнятися від температури,
заявленої для обраної програми.
Синтетика
Делікатні тканини
Вовна/Шовк
Парова програма
Вироби з синтетичних або змішаних тканин. Середній
ступінь забруднення.
Делікатні тканини, наприклад, акрил, віскоза та вироби
із змішаних тканин, які вимагають більш м'якого пран‐
ня. Середній ступінь забруднення.
Вироби з вовни, призначені для прання у пральних ма‐
шинах і для ручного прання, а також інші вироби з поз‐
начкою «ручне прання».1).
20
www.aeg.com
Програма
Опис програми
Програма пропарювання для виробів з бавовни та син‐
Пара
тетики.Пара може використовуватися для сухої2), випраної
білизни або речей, які одягали один раз. Ця програма усу‐
ває складки та запахи3), а також розслаблює волокна. Пі‐
сля завершення програми одразу витягніть білизну з бара‐
бана. Після використання програми пропарювання випра‐
сувати одяг дуже легко. Не використовуйте миючі засоби. У
разі необхідності видаліть плями шляхом прання або за до‐
помогою спеціального засобу місцевого застосування. Про‐
грами пропарювання не призначені для гігієнічної обробки.
Не налаштовуйте парову програму для таких типів одягу:
• білизни, не придатної для сушіння в машині;
• усіх речей із пластиковими, металевими, дерев’яними
або іншими подібними елементами.
Програми прання
OKOPower
Протиалергенна
20 хв. - 3 кг
виробів з бавовни та синтетики, які не линяють. Повна
програма прання, яка усього за 59 хвилин здійснить ефек‐
тивне прання білизни із щоденним забрудненням та забез‐
печить чудовий результат прання за короткий час.
Білі бавовняні речі. Ця програма видаляє мікроорганізми
завдяки фазі прання при температурі понад 60ºC протягом
декількох хвилин. Це допомагає знищити мікроби, бактерії,
мікроорганізми та часточки бруду. Додаткова фаза поло‐
скання забезпечує належне видалення залишків миючого
засобу та пилку/алергенів. Завдяки цьому прання стає
більш ефективним.
Вироби з бавовни та синтетики з незначним забруднен‐
ням, або які одягали один раз.
УКРАЇНСЬКА
Програма
21
Опис програми
Не використовуйте пом'якшувачі для тка‐
нин, а також переконайтесь, що в дозаторі
для миючих засобів немає залишків пом'як‐
шувача.
Outdoor
Верхній одяг, спецодяг, спортивний одяг, ворсистий
одяг, куртки із водонепроникних і дихаючих тканин,
вітровки із знімною підстібною підкладкою з флісу або
внутрішнім утепленням. Рекомендоване завантаження бі‐
лизни 2.5 кг.
Ця програма також може використовуватись в якості циклу
відновлення водонепроникних властивостей тканин з водо‐
відштовхуючим покриттям. Для виконання циклу відновлен‐
ня водовідштовхуючих властивостей, виконайте наступні
дії.
•
•
•
Додайте миючий засіб у відділення
.
Налийте спеціальний засіб для відновлення водовід‐
штовхуючих властивостей у відділення пом'якшувача
для тканин
.
Зменшіть завантаження білизни до 1 кг.
Для досягнення найкращого результату від‐
новлення водовідштовхуючих властивостей
висушіть одяг у сушильній машині, встано‐
вивши програму сушіння Outdoor (за її наяв‐
ності та якщо інформація щодо догляду на
етикетці виробу дозволяє сушіння у маши‐
ні).
Джинси
Джинсовий та трикотажний одяг. Середній ступінь за‐
бруднення. Ця програма виконує лагідну фазу полоскання
спеціально для джинсових тканин, яка зменшує втрату
кольору та забезпечує видалення залишків миючого засобу
з волокон.
1) Під час виконання цього циклу барабан обертається повільно для того, щоб забезпечити делі‐
катне прання. Може здаватися, що барабан не обертається або обертається неналежним чином.
2) За умови встановлення програми пропарювання з сухою білизною наприкінці циклу білизна мо‐
же бути вологою. Залиште одяг сушитися у розправленому вигляді протягом 10 хвилин.
3) Програма пропарювання не усування сильні запахи.
22
www.aeg.com
Температура програми, максимальна швидкість віджимання та максимальне
завантаження
Програма
Температура за
промовчанням
Діапазон темпера‐
тур
Розрахункова
Максимальне
швидкість віджи‐
завантаження
мання
Діапазон швидкості
віджимання
Бавовна
40 °C
95 °C - холодне
прання
1600 об/хв
1600 об/хв - 400
об/хв
8 кг
Синтетика
40 °C
60 °C - холодне
прання
1200 об/хв
1200 об/хв - 400
об/хв
3 кг
Делікатні тканини
40 °C
40 °C - холодне
прання
1200 об/хв
1200 об/хв - 400
об/хв
3 кг
Вовна/Шовк
40 °C
40 °C - холодне
прання
1200 об/хв
1200 об/хв - 400
об/хв
1.5 кг
-
-
1.5 кг
OKOPower
30 °C
60 °C - 30 °C
1600 об/хв
1600 об/хв - 400
об/хв
5 кг
Протиалергенна
60 °C
1600 об/хв
1600 об/хв - 400
об/хв
8 кг
20 хв. - 3 кг
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 об/хв
1200 об/хв - 400
об/хв
3 кг
Outdoor
30 °C
40 °C - холодне
прання
1200 об/хв
1200 об/хв - 400
об/хв
Джинси
40 °C
60 °C - холодне
прання
1200 об/хв
1200 об/хв - 400
об/хв
Пара
1) Програма прання.
2) Програма прання та фаза відновлення водовідштовхуючих властивостей.
2.5 кг1)
1 кг2)
8 кг
УКРАЇНСЬКА
23
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Попереднє
прання
■
■
■
■
■
Додаткове поло‐
скання
■
■
■
■
■
■
■
■
Економія часу 3)
■
■
■
Лише полоскан‐
ня
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Лише віджиман‐
ня
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Лише зливання
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Відкладений за‐
пуск
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Виведення
плям1)
Енергозбере‐
ження 2)
Додаткова па‐
ра4)
М'якість плюс
■
■
Джинси
■
Outdoor
■
20 хв. - 3 кг
Вовна/Шовк
■
Протиалергенна
Делікатні тканини
■
OKOPower
Синтетика
■
Віджимання
Пара
Бавовна
Сумісність опцій програм
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Ця опція недоступна при температурах нижче 40°C.
2) Ця функція недоступна при температурах нижче 30°C.
3) У разі встановлення найкоротшої тривалості рекомендується зменшити кількість завантаженої
білизни. Прилад можна завантажити повністю, однак результати прання будуть менш задовільни‐
ми.
4) Ця опція недоступна при температурах нижче 40°C.
24
www.aeg.com
7.2 Woolmark Apparel Care - Зелений
Цикл прання вовняних речей у цій машині
було схвалено компанією Woolmark для
прання виробів із вовни, що мають на ети‐
кетці символ «ручне прання», за умови до‐
тримання інструкцій, наданих виробником
цієї пральної машини. Дотримуйтесь ін‐
струкцій щодо сушіння та інших інструкцій
щодо прання, зазначених на етикетці виро‐
бу. M1636
Символ Woolmark — є сертифікаційним
знаком у багатьох країнах.
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
Під час встановлення або
перед першим
користуванням може
спостерігатися невелика
кількість води у приладі.
Це вода, що залишилася
після повного тестування
роботи машини на заводі
для забезпечення
постачання машини
споживачам в ідеальному
робочому стані. Вона не
має стати приводом для
занепокоєння.
1. Переконайтеся, що із приладу
видалено всі транспортувальні
болти.
2. Переконайтеся в наявності
електроживлення та в тому, що
водопровідний кран відкрито.
3. Налийте 2 літри води у відділення
для миючого засобу, позначене
.
Це активує систему зливу.
4. Налийте невелику кількість
миючого засобу у відділення,
позначене
.
5. Установіть і запустіть програму для
прання бавовни при найвищій
температурі без білизни в
барабані.
Це видалить увесь можливий бруд із
барабана та бака.
9. НАЛАШТУВАННЯ
9.1 Захист від дітей
Ця функція не дозволяє дітям гратись
з панеллю керування.
•
Щоб увімкнути/вимкнути цю опцію
одночасно торкніться кнопок
і
та утримуйте їх, доки на
дисплеї не засвітиться/згасне
індикатор .
Цю функцію можна активувати:
•
Після натиснення на кнопку Пуск/
пауза: всі кнопки та перемикач
програм деактивовані (крім кнопки
Увімк./Вимк.).
•
Перед натисненням на кнопку Пуск/
пауза: прилад не можна ввімкнути.
Прилад запам’ятовує вибір цієї функції
після вимкнення.
9.2 Звукові сигнали
Прилад може видавати різні звукові
сигнали, які вмикаються у наступних
випадках.
•
•
•
Увімкнення приладу (спеціальний
короткий сигнал).
Вимкнення приладу (спеціальний
короткий сигнал).
Торкання кнопок (звук клацання).
УКРАЇНСЬКА
•
25
Неправильний вибір (3 короткі
сигнали).
• Завершення програми
(послідовність звуків протягом
приблизно 2 хвилин).
• Несправність приладу
(послідовність звуків протягом
приблизно 5 хвилин).
Для деактивації/активації звукових
сигналів, коли програму завершено,
одночасно натисніть та утримуйте
•
протягом 6 секунд кнопку
Встановіть опцію М'якість плюс для
оптимального розподілу пом’якшувача
тканин та підвищення м’якості білизни.
і кнопку
.
Якщо звукові сигнали
деактивовано, вони будуть
застосовуватися лише в
разі несправності приладу.
9.3 Постійна функція
додаткового полоскання
Якщо використовується ця опція, після
встановлення програми буде постійно
ввімкнено опцію додаткового
полоскання (якщо вона доступна для
вибору).
Щоб увімкнути/вимкнути цю
опцію, одночасно торкніться кнопок
та
та утримуйте їх, доки
відповідний індикатор не
засвітиться/згасне.
Ця опція додає два цикли
полоскання, і на дисплеї
відображається
.
9.4 М'якість плюс
Рекомендується робити це при
використанні пом’якшувача тканин.
Ця опція дещо збільшує
тривалість програми.
Щоб увімкнути/вимкнути цю опцію
одночасно торкніться кнопок
та
й утримуйте їх, доки індикатор
над
індикатором
згасне.
не засвітиться/
10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
10.1 Увімкнення приладу
1. Вставте вилку в розетку.
2. Відкрийте водопровідний кран.
3. Натисніть кнопку Увімк./Вимк. та
утримуйте декілька секунд, щоб
увімкнути прилад.
Лунає короткий звук (якщо
активовано). Перемикач програм
автоматично встановлюється на
програму «Бавовна».
На дисплеї відображається
максимальне завантаження,
температура за промовчанням,
максимальна швидкість віджимання,
індикатори фаз програми та тривалість
циклу.
10.2 Завантаження білизни
1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Струшуйте речі, перш ніж класти їх
у прилад.
3. Завантажте речі в барабан одну за
одною.
Переконайтеся, що в барабан не
завантажено надто багато білизни.
4. Щільно зачиніть дверцята.
26
www.aeg.com
УВАГА
Переконайтеся, що білизна
не застрягла між
ущільнювачем і
дверцятами. Існує ризик
витікання води та
пошкодження білизни.
10.3 Додавання миючого
засобу й добавок
Після закінчення циклу
прання за необхідності
видаліть залишки миючого
засобу з дозатора для
миючих засобів.
10.4 Перевірка положення
клапана
1. Витягніть лоток дозатора миючого
засобу до його зупинки.
2. Натисніть на важіль донизу, щоб
вийняти лоток.
1
2
Відділення для фази
попереднього прання, програми
замочування або засобу для
видалення плям.
Відділення для фази прання.
Відділення для рідких добавок
(кондиціонер для тканини,
крохмаль).
Максимальний рівень для рідких
добавок.
Відкидна кришка для
порошкового чи рідкого миючого
засобу.
Завжди дотримуйтесь
інструкцій, наведених на
упаковці миючих засобів.
Ми рекомендуємо не
перевищувати
максимально зазначений
рівень (
). Ця кількість
гарантує найкращий
результат прання.
3. Для використання порошкового
миючого засобу слід повернути
клапан догори.
4. Для використання рідкого миючого
засобу слід повернути клапан униз.
УКРАЇНСЬКА
27
10.5 Встановлення
програми
Якщо клапан
знаходиться ВНИЗУ:
• Не користуйтеся
гелевими або
густими миючими
засобами.
• Не виходьте за
обмеження на
клапані, додаючи
рідкий миючий засіб.
• Не налаштовуйте
фазу попереднього
прання.
• Не налаштовуйте
функцію
відкладеного
запуску.
5. Відмірте необхідну кількість
миючого засобу й кондиціонера
для тканин.
6. Обережно закрийте дозатор
миючого засобу.
1. Поверніть перемикач програм, щоб
обрати бажану програму прання.
Засвітиться відповідний індикатор
програми.
Мигтить індикатор кнопки Пуск/пауза.
На дисплеї відображається
максимальне заявлене завантаження
для програми, температура за
промовчанням, максимальна
швидкість віджимання, індикатори
фази прання (за наявності) та
орієнтовна тривалість програми.
2. Щоб змінити температуру та/або
швидкість віджимання, торкніться
відповідних кнопок.
3. За бажанням встановіть одну або
декілька опцій, торкнувшись
відповідних кнопок. На дисплеї
засвітяться відповідні індикатори, а
задана інформація відповідно
зміниться.
У випадку, якщо не
можливо встановити
бажану опцію, жоден
індикатор не засвітиться і
пролунає звуковий сигнал.
10.6 Запуск програми
Торкніться кнопки Пуск/пауза, щоб
розпочати виконання програми.
Відповідний індикатор припинить
блимати та почне світитися постійно.
На дисплеї почне блимати індикатор
фази, що виконується, а індикатор
максимального завантаження згасне.
Програма запускається, і дверцята
блокуються. На дисплеї
відображається індикатор
.
Протягом короткого часу,
поки прилад наповнюється
водою, може працювати
зливний насос.
Стежте за тим, щоб клапан не
блокував лоток під час зачинення.
10.7 Запуск програми з
функцією відкладеного
запуску
1. Торкніться кнопки Відкладений
запуск декілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться час, на
28
www.aeg.com
який ви хочете відкласти запуск.
Засвітиться індикатор
.
2. Торкніться кнопки Пуск/пауза.
Прилад розпочинає зворотний відлік
часу до відкладеного пуску.
Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.
Розрахунок PROSENSE
почнеться по закінченню
зворотного відліку.
Скасування відкладеного
пуску після початку
зворотного відліку
Щоб скасувати відкладений пуск,
виконайте наведені далі дії.
1. Торкніться кнопки Пуск/пауза, щоб
перевести прилад у режим паузи.
Блимає відповідний індикатор.
2. Торкніться кнопки Відкладений
запуск декілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться .
3. Торкніться кнопки Пуск/пауза
знову, щоб запустити програму
негайно.
Зміна відкладеного пуску
після початку зворотного
відліку
Щоб змінити відкладений пуск,
виконайте наступні дії.
1. Торкніться кнопки Пуск/пауза, щоб
перевести прилад у режим паузи.
Блимає відповідний індикатор.
2. Торкніться кнопки Відкладений
запуск декілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться час, на
який ви хочете відкласти запуск.
3. Торкніться кнопки Пуск/пауза
знову, щоб розпочати новий
зворотний відлік.
10.8 Визначення
завантаження за
технологією ProSense
Тривалість програми, яка
відображається на дисплеї,
стосується середнього/
великого завантаження.
Після торкання кнопки Пуск/пауза
індикатор максимального заявленого
завантаження згасає, мигтить
індикатор
і функція ProSense
починає визначення завантаження
білизни:
1. Прилад визначає завантаження в
перші 30 секунд: мигтять індикатор
і крапки часу , барабан повільно
обертається.
2. Наприкінці визначення
завантаження індикатор
згасає,
а крапки часу припиняють мигтіти.
Тривалість програми відповідно
коригується у бік збільшення або
зменшення. Ще через 30 секунд
прилад починає заповнюватися
водою.
Після визначення обсягу
завантаження у випадку
перевантаження барабану на
дисплеї мигтить індикатор
:
У цьому випадку протягом 30 секунд
можна поставити прилад на паузу та
вийняти зайві речі.
Після того, як ви вилучите зайві речі,
торкніться кнопки Пуск/пауза, щоб
знову запустити програму. Фазу
ProSense можна повторювати до трьох
разів (див. пункт 1).
Важливо! Якщо кількість завантаженої
білизни не буде зменшено, програма
прання розпочнеться, незважаючи на
перевантаження. У цьому випадку
неможливо гарантувати найкращі
результати прання.
Приблизно через
20 хвилин після початку
програми тривалість
програми може бути знову
скорегована залежно від
водопоглинаючих
властивостей тканин.
Визначення завантаження
за технологією ProSense
здійснюється лише для
програм повного циклу
прання (не пропускаючи
тих чи інших фаз).
УКРАЇНСЬКА
29
10.9 Індикатори фаз
програми
10.11 Скасування програми,
що виконується
Коли програму запущено, мигтить
індикатор поточної фази, а індикатори
інших фаз програми постійно
світяться.
1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб
скасувати програму та вимкнути
прилад.
2. Натисніть кнопку Увімк./Вимк.
знову, щоб увімкнути прилад.
Тепер можна налаштовувати нову
програму прання.
Наприклад, виконується фаза прання
або попереднього прання:
.
Коли поточна фаза закінчується,
відповідний індикатор перестає мигтіти
та світиться постійно. Індикатор
наступної фази починає мигтіти.
Наприклад, виконується фаза
полоскання:
.
Під час циклу прання прилад змішує
миючий засіб, засіб для видалення
плям для обробки тканини та/або
пом'якшувач для тканин з водою, перш
ніж вводити їх у барабан; індикатор
з'являється та зникає на дисплеї
відповідно до різних фаз програми
(стрілки блимають по черзі).
Якщо ви обрали Додаткова пара,
загораються індикатори фази
пропарювання.
Виконується фаза пропарювання:
.
Виконується фаза анти-зминання:
.
10.10 Переривання
програми та зміна опцій
Коли програма виконується, можна
змінити лише деякі опції:
1. Торкніться кнопки Пуск/пауза.
Блимає відповідний індикатор.
2. Змініть опції. Інформація на
дисплеї змінюється відповідно.
3. Знову торкніться кнопки Пуск/
пауза.
Програма прання продовжується.
MIX
Якщо фаза ProSense уже
виконана, і прилад почав
заповнюватися водою,
нова програма
починається без
повторення фази
ProSense . Вода і миючий
засіб не зливаються з
метою уникнення марних
витрат. На дисплеї
відображається
максимальна тривалість
програми, яка оновлюється
приблизно через 20 хвилин
після початку нової
програми.
10.12 Відкриття дверцят —
Додавання речей
Під час виконання програми або після
вибору відкладеного запуску дверцята
приладу буде заблоковано.
Якщо температура та
рівень води в барабані
занадто високі, а барабан
досі обертається,
відчинити дверцята
неможливо.
1. Торкніться кнопки Пуск/пауза.
На дисплеї згасне відповідний
індикатор замка дверцят.
2. Відчиніть дверцята приладу. У разі
необхідності додайте або витягніть
речі.
3. Закрийте дверцята і торкніться
кнопки Пуск/пауза.
Виконання програми або відкладеного
запуску продовжиться.
4. Дверцята можна відкрити після
закінчення програми або
встановити програму /опцію
30
www.aeg.com
Віджимання/Злив, а потім
натиснути кнопку Пуск/пауза.
•
10.13 Завершення програми
Після завершення програми прилад
автоматично зупиняється. Лунає
звуковий сигнал (якщо ця функція
активна).
На дисплеї всі індикатори фази прання
стають нерухомими, а зона часу
показує .
Індикатор кнопки Пуск/пауза згасає.
•
•
Барабан обертається з
рівномірними інтервалами для того,
щоб запобігти появі складок на
білизні.
Дверцята залишаються
заблокованими.
Щоб відкрити дверцята, необхідно
злити воду.
1. За необхідності торкніться кнопки
Віджимання, щоб зменшити
зменшуйте швидкість віджимання,
запропоновану приладом.
2. Торкніться кнопки Пуск/пауза:
Дверцята розблоковуються, і індикатор
•
Якщо встановлено
, прилад
зливає воду та здійснює
віджимання.
•
Якщо встановлено
лише зливає воду.
згасає.
1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб
вимкнути прилад.
Через п’ять хвилин після завершення
програми прання функція
енергозбереження автоматично
вимикає прилад.
2.
3.
4.
5.
При повторному ввімкненні
приладу на дисплеї
відображається кінець
останньої встановленої
програми. Поверніть
перемикач програм, щоб
встановити новий цикл.
Вийміть білизну з приладу.
Переконайтеся в тому, що барабан
порожній.
Залиште дверцята та дозатор
миючого засобу дещо відкритими,
щоб запобігти появі плісняви й
неприємних запахів.
Закрийте водопровідний кран.
10.14 Злив води після
завершення циклу
Якщо обрано програму або функцію,
після завершення якої вода
залишається в баку після останнього
полоскання, програма завершилася,
але:
•
На дисплеї відображається
індикатор , індикатор опції
або
та індикатор блокування дверцят
. Мигтить індикатор фази
програми, що виконується,
.
Індикатор опції
або
, прилад
згасає, в той
час як індикатор
мигтить, а потім
згасає.
3. Після завершення програми та
вимкнення індикатора блокування
дверцят
можна відкрити
дверцята.
4. Натисніть кнопку Увімк./Вимк. та
утримуйте декілька секунд, щоб
вимкнути прилад.
У будь-якому випадку,
прилад автоматично
зливає воду приблизно
через 18 годин.
10.15 Режим очікування
Функція Stand-by (режим очікування)
автоматично вимикає прилад для
зниження споживання електроенергії у
наступних випадках.
•
•
Ви не користуєтеся приладом
протягом 5 хвилин до того, як
натиснули кнопку Пуск/пауза.
Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб
знову ввімкнути прилад.
Через 5 хвилин після закінчення
програми прання
Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб
знову ввімкнути прилад.
На дисплеї відображається
повідомлення про завершення
останньої встановленої програми.
Поверніть перемикач програм, щоб
встановити новий цикл.
УКРАЇНСЬКА
31
Якщо обрано програму або
функцію, після завершення
якої вода залишається в
барабані, функція Stand-by
не вимикає прилад, щоб
нагадати вам про
необхідність зливу води.
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
призводить до надмірної вібрації.
Якщо це відбувається:
a. припиніть програму та
відкрийте дверцята (див. розділ
«Щоденне користування»);
b. вручну перерозподіліть білизну
рівномірно в баку;
c. натисніть кнопку Пуск/пауза.
Фаза віджимання
продовжується.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
11.1 Завантаження білизни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Розподіліть білизну за типами: біла,
кольорова, синтетика, делікатні
вироби та вовна.
Дотримуйтеся вказівок щодо
прання, наведених на етикетках
щодо догляду за одягом.
Не періть білі та кольорові речі
разом.
Деякі кольорові речі можуть линяти
під час першого прання.
Рекомендується перші декілька
разів прати їх окремо.
Наволочки застебніть на ґудзики,
застебніть «блискавки», гачки та
кнопки. Застебніть ремені.
Спорожніть кишені та розправте їх.
Виверніть навиворіт багатошарові
тканини, вовняні вироби й одяг із
фарбованими зображеннями.
Попередньо обробіть складні
плями.
Речі зі значними плямами періть зі
спеціальним миючим засобом.
Будьте обережні з фіранками.
Зніміть усі гачки та покладіть
фіранки в мішок для прання чи
наволочку.
Не періть білизну з непідшитими
краями або розірвану білизну.
Для прання дрібних та/або
делікатних речей (таких як
бюстгальтери на кісточках, ремені,
колготки тощо) користуйтеся
мішками для прання.
Завантаження малої кількості
білизни може спричинити
дисбаланс під час віджимання, що
11.2 Стійкі плями
Води і миючого засобу недостатньо
для видалення деяких плям.
Рекомендуємо обробляти ці плями
перед тим, як завантажувати речі у
прилад.
Можна користуватися спеціальними
засобами для видалення плям.
Користуйтеся спеціальним засобом
для видалення плям, що
застосовується для відповідного типу
плям і тканини.
11.3 Миючі засоби та інші
речовини
•
Застосовуйте лише миючі засоби та
речовини, призначені для
використання у пральних машинах:
– пральні порошки для всіх типів
тканин, крім делікатних.
Віддавайте перевагу
порошковим миючим засобам,
які містять відбілювач, для білої
білизни та гігієнічної обробки
– рідкі миючі засоби, бажано для
низькотемпературних програм
прання (макс. 60°C) для всіх
типів волокон або спеціально
лише для вовни.
32
www.aeg.com
•
•
•
•
Забороняється одночасно
використовувати миючі засоби
різних типів.
Щоб зменшити навантаження на
довкілля, використовуйте
мінімально необхідну кількість
миючого засобу.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених
на упаковці миючих засобів або
речовин, не перевищуючи
зазначеного максимального рівня
(
).
Використовуйте засоби,
рекомендовані для відповідного
типу та кольору тканини,
температури програми та ступеня
забруднення.
11.4 Екологічні
рекомендації
•
•
Для прання білизни із середнім
ступенем забруднення
встановлюйте програму без фази
попереднього прання.
Завжди запускайте програму
прання з максимально дозволеним
завантаженням білизни.
•
•
Якщо плями попередньо оброблені
або використовується засіб для
видалення плям, встановіть
програму з низькою температурою.
Перевірте жорсткість води у
вашому домі для використання
правильної кількості миючого
засобу. Див. розділ «Жорсткість
води».
11.5 Жорсткість води
Якщо жорсткість води у вашій
місцевості висока або середня,
рекомендується користуватися
пом'якшувачем води для пральних
машин. У місцевостях із м'якою водою
немає потреби використовувати
пом'якшувач води.
Щоб дізнатися жорсткість води у вашій
місцевості, зверніться до місцевої
служби водопостачання.
Використовуйте належну кількість
пом’якшувача води. Дотримуйтесь
інструкцій, наведених на упаковці цих
засобів.
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
12.1 Чищення зовнішніх
поверхонь
Очищайте прилад лише м’яким милом
і теплою водою. Витирайте насухо всі
поверхні.
УВАГА
Не використовуйте спирт,
розчинники чи хімічні
продукти.
УВАГА
Не очищуйте металеві
поверхні миючим засобом,
який містить хлор.
12.2 Видалення накипу
Якщо жорсткість води у
вашій місцевості висока
або середня,
рекомендується
користуватися засобом для
видалення накипу для
пральних машин.
Регулярно оглядайте барабан на
предмет наявності накипу.
Звичайні мийні засоби вже містять
речовини для пом'якшення води, але
ми рекомендуємо час від часу
виконувати цикл прання з порожнім
барабаном та засобом для видалення
накипу.
Завжди дотримуйтесь
інструкцій, наведених на
упаковці цих засобів.
УКРАЇНСЬКА
12.3 Холосте прання
Часте та тривале використання
програм із низькою температурою
прання може призвести до відкладень
миючих засобів і ворсу, а також до
росту бактерій усередині барабану й
баку, що, в свою чергу, може
спричиняти неприємний запах та
цвіль.
Для усунення таких відкладень та
проведення гігієнічного очищення
внутрішньої частини приладу
регулярно (принаймні, раз на місяць)
здійснюйте холосте прання:
1. Вийміть усю білизну з барабана.
2. Запустіть програму прання
бавовняних речей із
максимальною температурою води
та невеликою кількістю прального
порошку або, за наявності,
запустіть програму Очищення
машини.
12.4 Ущільнювач дверцят
33
Завжди дотримуйтесь
інструкцій, наведених на
упаковці цих засобів.
Не чистіть барабан
кислотовмісними
речовинами проти
вапняних відкладень, а
також абразивними
засобами, що містять хлор
чи залізо.
Для ретельного очищення:
1. Очистіть барабан спеціальними
засобами для нержавіючої сталі.
Завжди дотримуйтесь
інструкцій, наведених на
упаковці цих засобів.
2. Запустіть коротку програму прання
бавовняних речей при високій
температурі без білизни з
невеликою кількістю прального
порошку або, за наявності,
запустіть програму Очищення
машини.
12.6 Очищення дозатора
мийного засобу
Щоб запобігти можливим відкладення
сухого мийного засобу або
пом'якшувача для тканин та/або
утворення цвілі у дозаторі мийних
засобів, слід час від часу виконувати
наступну процедуру:
Регулярно оглядайте ущільнювач і
видаляйте всі об'єкти із внутрішньої
сторони.
12.5 Чищення барабана
Регулярно оглядайте барабан, щоб
запобігати утворенню небажаних
відкладень.
На барабані можуть утворитися
відкладення іржі через іржавіння
стороннього предмету, який потрапив
з білизною під час прання, а також
через користування водопровідною
водою, що містить залізо.
Очистіть барабан спеціальними
засобами для нержавіючої сталі.
1. Відкрийте лоток дозатора.
Натисніть фіксатор униз, як
показано на малюнку, і витягніть
лоток.
1
2
2. Зніміть верхню частину відділення
для добавок, щоб полегшити
процес очищення, та промийте її
34
www.aeg.com
проточною теплою водою, щоб
видалити залишки миючого засобу.
Після очищення встановіть верхню
частину відділення для добавок на
місце.
12.7 Прочищення зливного
насосу
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Витягніть вилку з
електричної розетки.
Регулярно перевіряйте
зливний насос та
переконайтеся, що він
чистий.
3. Переконайтеся, що всі залишки
мийних засобів видалено з
верхньої та нижньої частини ніші
для лотка. Очистіть нішу за
допомогою невеликої щітки.
Прочистьте зливний насос у
наведених далі випадках.
• Прилад не зливає воду.
• Барабан не обертається.
• Під час роботи приладу чути
незвичний шум через блокування
зливного насоса.
• На дисплеї відображається код
аварійного сигналу
.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
• Не знімайте фільтр під
час роботи приладу.
• Не очищуйте зливний
насос, якщо вода у
приладі гаряча.
Зачекайте, доки вода
охолоне
Щоб прочистити насос виконайте
наступні дії.
1. Відкрийте кришку насоса.
4. Вставте лоток для мийних засобів
на напрямні і підштовхніть, щоб він
став на місце. Запустіть програму
полоскання без білизни в барабані.
2
1
2. Поставте миску чи іншу ємність під
отвором зливного насоса для
збирання води, що витікає.
3. Відкрийте жолоб у напрямку
донизу. Під час витягання фільтра
завжди тримайте поруч ганчірку,
щоб витерти розлиту воду.
УКРАЇНСЬКА
35
9. Переконайтеся, що лопатка насоса
обертається. Якщо вона не
обертається, зверніться в
авторизований сервісний центр.
4. Поверніть фільтр проти
годинникової стрілки на 180
градусів, щоб відкрити його, не
знімаючи. Зачекайте, доки вода
витече.
5. Коли миска заповниться водою,
поверніть фільтр назад на своє
місце і спорожніть посуд.
6. Повторіть кроки 4 і 5 доки вода не
перестане витікати.
7. Поверніть фільтр проти
годинникової стрілки, щоб зняти
його.
10. Очистьте фільтр під проточною
водою.
11. Встановіть фільтр на місце у
спеціальні напрямні, повертаючи
його за годинниковою стрілкою.
Подбайте про те, щоб фільтр був
правильно закручений. Це
потрібно, щоб запобігти витіканню
води.
2
1
1
2
8. У разі необхідності, видаліть ворс
та інші об’єкти з ніші фільтру.
12. Закрийте кришку насоса.
36
www.aeg.com
2
1
Якщо ви зливаєте воду в екстреному
порядку, потрібно знову ввімкнути
систему зливання:
a. Додайте 2 літри води у
відділення для основного
прання дозатору миючого
засобу.
b. Запустіть програму, щоб злити
воду.
3. За допомогою зубної щітки
очистіть фільтр клапана у задній
частині приладу.
12.8 Очищення впускного
шланга та фільтра клапана
Рекомендується періодично
очищувати фільтри впускного шлангу
та клапана для видалення відкладень,
що накопичуються з часом:
1. Від'єднайте шланг подачі води від
крану та очистіть фільтр.
1
4. Приєднуючи шланг назад до
задньої частини приладу,
поверніть його вліво або вправо
(не у вертикальну позицію) в
залежності від положення
водопровідного крану.
2
3
45°
2. Від'єднайте шланг подачі води від
приладу, послабивши круглу гайку.
20°
12.9 Екстрене зливання
Якщо прилад не зливає воду,
виконайте процедуру, описану в
розділі «Чищення зливного насосу».
За необхідності почистіть насос.
УКРАЇНСЬКА
Якщо ви зливаєте воду в екстреному
порядку, потрібно знову ввімкнути
систему зливання:
1. Додайте 2 літри води у відділення
для основного прання дозатору
миючого засобу.
2. Запустіть програму, щоб злити
воду.
12.10 Запобіжні заходи
проти замерзання
37
3. Встановіть обидва кінці шлангу
подачі води в миску або іншу
ємність та зачекайте, доки вода
витече зі шлангу.
4. Спорожніть зливний насос.
Застосування процедури
екстреного зливання.
5. Після того як зливний насос
спорожниться, знову вставте
шланг подачі води.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся в тому, що
температура перевищує
0 °C, перш ніж знову
використовувати прилад.
Виробник не несе
відповідальності за збитки,
спричинені низькими
температурами.
Якщо прилад установлено в місці, де
температура може досягати значень
близько 0°C або падати нижче, злийте
воду, що залишилась у впускному
шлангу та зливному насосі.
1. Витягніть вилку з електричної
розетки.
2. Закрийте водопровідний кран.
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Якщо прилад
перевантажений,
вийміть деякі речі з
барабана та/або
одночасно утримуйте
дверцята й натисніть
кнопку Пуск/пауза, доки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
13.1 Вступ
Під час роботи прилад не запускається
або зупиняється.
індикатор
не
припинить блимати
(див. малюнок нижче).
Спершу спробуйте знайти вирішення
проблеми (див. наведену нижче
таблицю). Якщо проблема
повторюється, зверніться до
авторизованого сервісного центру.
При виникненні основних проблем,
лунають звукові сигнали, на
дисплеї відображається код
попередження, і може постійно
світитися кнопка Пуск/пауза :
•
•
•
— прилад не заповнюється
водою належним чином.
Увімкніть прилад знову, натиснувши
кнопку Пуск/пауза. Через 5 секунд
дверцята розблокуються.
•
— нестабільний рівень
напруги в мережі. Зачекайте, доки
напруга не стабілізується.
•
– відсутній зв’язок між
електронними елементами
приладу. Вимкніть і знову ввімкніть
прилад.
– прилад не зливає воду.
– дверцята приладу відчинені
або неправильно зачинені.
Перевірте дверцята!
38
www.aeg.com
Програма була не завершена
належним чином або прилад
зупинився занадто рано. Якщо код
попередження з’являється знову,
зверніться до авторизованого
сервісного центру.
•
– працює пристрій, що
запобігає переливанню води.
Від’єднайте прилад від мережі і
перекрийте водопровідний кран.
Зверніться до авторизованого
сервісного центру.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж виконувати будьякі перевірки, вимкніть
прилад.
13.2 Можливі несправності
Проблема
Можливе вирішення
•
•
•
Програма не активуєть‐
•
ся.
•
•
•
•
•
Прилад не заповнюєть‐
ся водою належним чи‐ •
ном.
•
•
Прилад наповнюється
водою та відразу її зли‐
ває
•
Переконайтеся в тому, що вилку під’єднано до розетки.
Переконайтеся в тому, що дверцята приладу закриті.
Переконайтеся в тому, що всі запобіжники на електрич‐
ному щитку справні.
Переконайтеся в тому, що кнопку Пуск/пауза натиснуто.
Якщо налаштовано відкладений запуск, скасуйте його
або дочекайтеся завершення зворотного відліку.
Деактивуйте функцію захисту від доступу дітей, якщо її
увімкнено.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран відкрито.
Переконайтеся, що тиск води не є занадто низьким. Для
отримання цієї інформації зверніться до місцевої водо‐
провідної служби.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран не засмі‐
чено.
Переконайтеся, що впускний шланг не має пошкоджень,
що він не перегнутий і не перекручений.
Переконайтеся в тому, що шланг подачі води під’єднано
правильно.
Переконайтеся, що фільтр у впускному шлангу та
фільтр клапана не засмічено. Див. розділ «Догляд та
чистка».
Переконайтеся в тому, що зливний шланг установлено
правильно. Можливо, шланг розміщено занадто низько.
Див. розділ «Інструкції з установки».
УКРАЇНСЬКА
Проблема
Можливе вирішення
•
•
•
Прилад не зливає воду.
39
•
•
•
Переконайтеся, що зливний отвір не засмічено.
Переконайтеся в тому, що зливний шланг не перетисну‐
тий і не перекручений.
Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічено. У разі
потреби очистьте фільтр. Див. розділ «Догляд та чист‐
ка».
Переконайтеся в тому, що зливний шланг під’єднано
правильно.
Установіть програму зливу, якщо було обрано програму
без цієї фази.
Установіть програму зливу, якщо було обрано функцію,
після виконання якої вода залишається в баку.
•
•
Фаза віджимання не ви‐
конується, або цикл
прання триває довше,
•
ніж звичайно.
Установіть програму віджимання.
Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічено. У разі
потреби очистьте фільтр. Див. розділ «Догляд та чист‐
ка».
Розподіліть речі в баку вручну та повторно запустіть фа‐
зу віджимання. Ця несправність може бути викликана
нерівномірним розподілом білизни.
•
Переконайтеся в тому, що муфти водопровідних шлан‐
гів затягнуті належним чином, а протікання відсутні.
Переконайтеся в тому, що впускний і зливний шланги не
мають пошкоджень.
Переконайтеся в тому, що використовується належна
кількість відповідного миючого засобу.
Вода на підлозі.
•
•
•
Дверцята приладу не
відчиняються.
•
•
•
•
•
Прилад видає незви‐
чайний шум та вібрує.
•
•
Тривалість програми
збільшується або змен‐
шується під час вико‐
нання програми.
•
Переконайтеся, що не було обрано програму прання, по
закінченні якої вода залишається в барабані.
Переконайтеся, що програма прання завершена.
Налаштуйте програму зливання або віджимання, якщо в
барабані залишилася вода.
Переконайтеся, що прилад отримує електроживлення.
Ця проблема може бути викликана несправністю прила‐
ду. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Перед тим як відкривати дверцята, уважно прочитайте
розділ «Аварійне відкривання дверцят».
Переконайтеся в тому, що прилад вирівняно належним
чином. Див. розділ «Інструкції з установки».
Переконайтеся в тому, що пакувальні матеріали та
транспортувальні болти видалено. Див. розділ «Інструк‐
ції з установки».
Додайте більше білизни в барабан. Можливо, кількості
завантаженої білизни недостатньо.
Функція ProSense може регулювати тривалість програ‐
ми відповідно до типу та обсягу білизни. Див. пункт
«Визначення завантаження ProSense» у розділі «Що‐
денне користування».
40
www.aeg.com
Проблема
Можливе вирішення
•
Результати прання не‐
задовільні.
•
•
•
Занадто велика кіль‐
•
кість піни в барабані під
час циклу прання.
Після завершення ци‐
клу прання в лотку до‐
затора миючого засобу
є залишки миючого за‐
собу.
•
•
Збільште кількість миючого засобу або використовуйте
інший миючий засіб.
Перш ніж починати прання, обробляйте стійкі плями
спеціальними плямовивідниками.
Переконайтеся в тому, що налаштовано належну темпе‐
ратуру.
Зменште кількість завантаженої білизни.
Зменште кількість миючого засобу.
Переконайтеся, що клапан знаходиться у правильному
положенні (ВГОРУ — для порошкового миючого засобу,
ВНИЗ — для рідкого миючого засобу).
Переконайтеся, що ви використовували дозатор миючо‐
го засобу відповідно до вказівок, наведених у цій ін‐
струкції з експлуатації.
Після перевірки ввімкніть прилад. Виконання програми продовжиться з того моменту,
коли її було перервано.
Якщо проблема з’являється знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
Необхідні дії в разі, якщо на дисплеї з’являються інші коди сигналів тривоги. Вимкніть
та увімкніть прилад. Якщо проблема повторюється, зверніться до авторизованого
сервісного центру.
13.3 Аварійне відчинення
дверцят
У випадку перебоїв у постачанні
електроенергії або несправності
дверцята приладу залишаються
заблокованими. Після відновлення
постачання електроенергії виконання
програми прання продовжиться. Якщо
дверцята залишаються заблокованими
під час перебоїв у постачанні
електроенергії, їх можна відкрити за
допомогою функції аварійного
розблокування.
Перш ніж відчинити дверцята,
виконайте зазначені нижче дії.
УВАГА
Небезпека отримання
опіку! Переконайтеся в
тому, що температура
води не занадто висока,
а білизна не гаряча. У
разі необхідності
зачекайте, доки вода і
білизна не охолонуть.
УВАГА
Ризик ушкодження!
Переконайтеся в тому,
що барабан не
обертається. У разі
необхідності зачекайте,
доки барабан не
припинить обертатися.
УКРАЇНСЬКА
41
Потягніть його вниз ще раз,
утримуйте його та одночасно
відкрийте дверцята приладу.
Переконайтеся в тому,
що рівень води в
барабані не занадто
високий. У разі
необхідності перейдіть
до процедури аварійного
зливання (див. «Аварійне
зливання» у розділі
«Догляд та чистка»).
Щоб відчинити дверцята, виконайте
зазначені нижче дії.
1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк. для
того, щоб вимкнути прилад.
2. Від’єднайте вилку від розетки.
3. Відкрийте відкидну кришку
фільтра.
4. Потягніть гачок аварійного
розблокування вниз один раз.
5. Витягніть білизну, а потім зачиніть
дверцята приладу.
6. Закрийте відкидну кришку фільтра.
14. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
Зазначені показники отримані в лабораторних умовах з відповідни‐
ми стандартами. Фактичні значення залежать від різних факторів:
кількості і типу білизни та температури навколишнього середовища.
Тиск води, напруга у мережі електроживлення та температура води
на вході також можуть впливати на тривалість програми прання.
Технічні специфікації можуть бути змінені без попереднього повідо‐
млення для покращення якості продукту.
Технологія Prosense може змінювати тривалість прання та показни‐
ки споживання під час виконання програми прання. Для отримання
детальної інформації, див. «Визначення завантаження за техноло‐
гією Prosense в розділі «Щоденне користування».
Програми
Заван‐
тажен‐
ня (кг)
Спожи‐
Спожи‐
вання
вання во‐
електрое‐ ди (л)
нергії
(кВт∙г)
Приблиз‐
на трива‐
лість
програми
(хв)
Залишко‐
ва вол‐
огість
(%)1)
Бавовна 60°C
8
1.40
90
230
44
Бавовна 40°C
8
1.30
90
220
44
Синтетика 40°C
3
0.90
60
140
35
Делікатні тканини 40°C
3
0.60
60
120
35
42
www.aeg.com
Програми
Заван‐
тажен‐
ня (кг)
Вовна/Шовк 30°C
Спожи‐
Спожи‐
вання
вання во‐
електрое‐ ди (л)
нергії
(кВт∙г)
1.5
Приблиз‐
на трива‐
лість
програми
(хв)
Залишко‐
ва вол‐
огість
(%)1)
0.30
65
75
30
8
0.54
55
305
44
4
0.34
44
270
44
4
0.35
45
270
44
Стандартні програми для бавовни
Стандартна бавовна 60°C
Стандартна бавовна 60°C
Стандартна бавовна 40°C
1) Наприкінці фази віджимання.
Режим «Вимк.» (Вт)
0.30
Режим «Залиш. увімк.» (Вт)
0.30
Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комі‐
сії 1015/2010, що впроваджує директиву 2009/125/EC.
15. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розмір
Ширина/ Висота/ Глиби‐ 600 мм / 850 мм / 571 мм / 600 мм
на/ Загальна глибина
Під’єднання до елек‐
тромережі
Напруга
Загальна потужність
Запобіжник
Частота
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Рівень захисту від проникнення твердих часток і IPX4
вологи, що забезпечується захисним кожухом, за
винятком випадків, коли низьковольтне облад‐
нання не має захисту від вологи
Тиск у мережі водопо‐
стачання
Мінімальний
Максимальний
0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)
Водопостачання 1)
Холодна вода
Максимальне заванта‐ Бавовна
ження
8 кг
Клас енергоефективності
A+++
УКРАЇНСЬКА
Швидкість віджимання
Максимальна швидкість
віджимання
Лише для угорського ринку
Назва дистриб’ютора
43
1551 об/хв
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
1) Під’єднайте впускний шланг до водопровідного крана з різьбою 3/4'' .
16. ПРИЛАДДЯ
16.1 Доступно на сайті
www.aeg.com/shop або в
авторизованого дилера
Лише відповідні аксесуари,
схвалені AEG, гарантують
стандарти безпеки
приладу. У випадку
використання
невідповідних деталей
будь-які претензії будуть
визнані недійсними.
Сушильну машину можна розмістити
зверху на пральній машині лише за
умови використання відповідного
комплекту для вертикального
монтажу, виробленого та
затвердженого AEG.
Перевірте сумісний
монтажний комплект,
визначивши глибину ваших
приладів.
16.2 Комплект кріпильних
накладок
Монтажний комплект може
використовуватись лише з приладами,
зазначеними у буклеті, що
постачається разом з монтажним
комплектом.
Якщо прилад установлюється на
цокольну основу, закріпіть його за
допомогою кріпильних накладок.
Уважно ознайомтесь з інструкціями,
що постачаються з приладом та
монтажним комплектом.
Уважно прочитайте інструкцію, що
входить до комплекту аксесуарів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не ставте сушильну
машину під пральну
машину.
16.3 Монтажний комплект
44
www.aeg.com
17. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ВИРОБУ
ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕННЯ ЕС 1369/2017
Інформаційний листок виробу
Торгова марка
Модель
Номінальне завантаження в кг
AEG
L8FEC68S, PNC914550814
8
Клас енергетичної ефективності
A+++
Споживання енергії в кВт∙год на рік, виходячи з 220
стандартних циклів прання програм для бавовни при
температурі 60 °C і 40 °C при повному й частковому
завантаженні, і споживання в режимах зі зниженою по‐
тужністю. Фактичне споживання енергії буде залежати
від характеру використання приладу.
97.0
Споживання енергії для стандартної програми прання
бавовни при 60°C та повному завантаженні в кВт∙год
0.54
Споживання енергії для стандартної програми прання
бавовни при 60°C та частковому завантаженні в
кВт∙год
0.34
Споживання енергії для стандартної програми прання
бавовни при 40°C та частковому завантаженні в
кВт∙год
0.35
Споживання енергії в режимі «вимкнено» у Вт
0.30
Споживання енергії в режимі «залишити увімкненим»
у Вт
0.30
Споживання води в літрах на рік, виходячи з 220 стан‐
дартних циклів прання програм для бавовни при тем‐
пературі 60 °C і 40 °C при повному й частковому зав‐
антаженні. Фактичне споживання води буде залежати
від характеру використання приладу.
10999
Клас ефективності віджимання по шкалі від G (на‐
йнижча ефективність) до A (найвища ефективність)
Максимальна швидкість віджимання в об./хв.
Залишковий вміст вологи в %
«Стандартна програма для бавовни 60°С» і «Стан‐
дартна програма для бавовни 40°С» — це стандартні
програми прання, яких стосується інформація на ети‐
кетці та довідковому аркуші технічних даних, ці про‐
грами придатні для прання бавовняних речей зі зви‐
чайним ступенем забруднення та є найбільш ефектив‐
ними з точки зору споживання енергії і води.
A
1551
44
-
УКРАЇНСЬКА
Час виконання стандартної програми для бавовни
60°С з повним завантаженням у хвилинах
305
Час виконання стандартної програми для бавовни
60°С з частковим завантаженням у хвилинах
270
Час виконання стандартної програми для бавовни
40°С з частковим завантаженням у хвилинах
270
Тривалість режиму «залишити увімкненим» у хвили‐
нах
5
Викиди акустичного шуму в повітря у дБ(А) під час
прання
47
Викиди акустичного шуму в повітря у дБ(А) під час від‐
жимання
75
Вбудований прилад Т/Н
Нi
45
Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської
комісії 1015/2010, що впроваджує директиву 2009/125/EC.
18. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
46
www.aeg.com
УКРАЇНСЬКА
47
157002305-B-292019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement