Aeg L9FEC49SC Používateľská príručka

Aeg L9FEC49SC Používateľská príručka
L9FEC49SC
USER
MANUAL
SK
Návod na používanie
Práčka
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................4
3. INŠTALÁCIA......................................................................................................... 6
4. POPIS VÝROBKU...............................................................................................11
5. ZMÄKČOVAČ VODY (TECHNOLÓGIASOFTWATER)...................................... 13
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 16
7. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 17
8. VOLIČE A TLAČIDLÁ......................................................................................... 19
9. PROGRAMY....................................................................................................... 22
10. NASTAVENIA................................................................................................... 27
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 27
12. TIPY A RADY....................................................................................................32
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 33
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................38
15. SPOTREBA.......................................................................................................43
16. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................44
17. PRÍSLUŠENSTVO............................................................................................ 44
18. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA NARIADENIA EÚ 1369/2017....... 45
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.
Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim
zvieratám, aby sa k nim priblížili.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
4
www.aeg.com
kuchynky pre zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
– pre klientov v hoteloch, moteloch, nocľahoch s
raňajkami a inom obytnom prostredí,
– spoločné priestory v bytových blokoch alebo
samoobslužných práčovniach.
Neprekračujte maximálnu náplň 9 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky
musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 8 bar
(0,8 MPa).
Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť
zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou
podlahy.
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových
súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným
strediskom.
Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
Inštalácia musí byť v súlade
s príslušnými nariadeniami v
danej krajine.
•
•
Odstráňte všetky časti obalu a
prepravné skrutky vrátane gumeného
puzdra s plastovou rozpernou
vložkou.
Prepravné skrutky uschovajte na
bezpečnom mieste. V prípade
budúceho presunu spotrebiča ich
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
budete musieť opäť naskrutkovať,
aby ste zablokovaním bubna zabránili
vnútornému poškodeniu.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde môže
byt teplota nižšia ako 0 °C alebo kde
je spotrebič vystavený
poveternostným vplyvom.
Podlaha, kde má byť spotrebič
umiestnený, musí byť rovná, stabilná,
čistá a odolná voči vyššej teplote.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
Po umiestnení spotrebiča do konečnej
trvalej polohy skontrolujte pomocou
vodováhy, či je vo vodorovnej polohe.
Ak nie je vo vodorovnej polohe,
zvýšte alebo znížte nožičky podľa
potreby.
Spotrebič neinštalujte priamo nad
odtok v podlahe.
Spotrebič nepostrekujte vodou a
nevystavujte ho nadmernej vlhkosti.
Spotrebič neinštalujte tam, kde
dvierka spotrebiča nemožno úplne
otvoriť.
Pod spotrebič nedávajte zatvorenú
nádobu na zachytávanie eventuálne
unikajúcej vody. Informácie o
povolenom príslušenstve vám
poskytne autorizované servisné
stredisko.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
•
•
•
•
•
5
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani jeho zástrčky
mokrými rukami.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
•
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
Ak je prívodná hadica príliš krátka,
nepoužívajte predlžovaciu hadicu.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko a požiadajte o výmenu
prívodnej hadice.
Pri rozbaľovaní spotrebiča môže dôjsť
k vytečeniu vody z odtokovej hadice.
Je to spôsobené použitím vody pri
testovaní spotrebičov v továrni.
Odtokovú hadicu môžete predĺžiť na
dĺžku max. 400 cm. Ak potrebujete inú
odtokovú hadicu, prípadne ju chcete
predĺžiť, obráťte na autorizované
servisné stredisko.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k vodovodnému kohútiku.
6
www.aeg.com
2.4 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, zásahu
elektrickým prúdom, požiaru,
popálenín alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale umývacieho prostriedku.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Neperte tkaniny silne znečistené
olejom, mastnotou alebo inými
mastnými látkami. Môže dôjsť k
poškodeniu gumených dielov práčky.
Takúto bielizeň pre praním v práčke
predperte v rukách.
Počas spusteného programu sa
nedotýkajte skla dvierok. Sklo môže
byť horúce.
Uistite sa, že ste z bielizne odstránili
všetky kovové predmety.
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete
a prívodu vody.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v bubne.
Spotrebič zlikvidujte v súlade s
miestnymi požiadavkami na
recykláciu elektrických a
elektronických spotrebičov (WEEE).
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Rozbalenie
VAROVANIE!
Pred inštaláciou spotrebiča
odstráňte všetky obaly a
prepravné skrutky.
VAROVANIE!
Použite rukavice.
2. Odstráňte kartónový vrch a
polystyrénový obal.
1. Odstráňte vonkajšiu fóliu. V prípade
potreby použite nôž.
3. Odstráňte vnútornú fóliu.
SLOVENSKY
7
1
2
4. Otvorte dvierka a odstráňte
polystyrénový diel z tesnenia dvierok
a všetky položky z bubna.
5. Opatrne položte spotrebič na jeho
zadnú stranu.
6. Predný polystyrénový obalový prvok
položte na podlahu ako podložku pod
spotrebič.
8. Spodok spotrebiča dôkladne vyčistite
a vysušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
9. Všimnite si rôzne veľkosti a
umiestnenie zvukových bariér.
Pozrite si uvedený obrázok:
A
Dbajte na to, aby ste
nepoškodili hadice.
7. Odstráňte dolnú polystyrénovú
ochranu.
B
•
A (FRONT) = predná časť
spotrebiča
• B (BACK) = zadná časť
spotrebiča
10. Zo zvukových bariér odstráňte
ochrannú pásku.
11. Tieto štyri bariéry pripevnite k
spodnej časti spotrebiča.
12. Pozrite si príslušný obrázok. Uistite
sa, že sú bariéry bezpečne
pripevnené.
8
www.aeg.com
x4
A
B
Zvukové bariéry pripevňujte
pri izbovej teplote.
13. Spotrebič nadvihnite do kolmej
polohy.
14. Napájací kábel a odtokovú hadicu
uvoľnite z držiakov.
16. Vytiahnite všetky plastové rozpery.
17. Do otvorov založte plastové kryty,
ktoré nájdete v sáčku s návodom na
použitie.
Odporúčame, aby ste si
obaly a prepravné skrutky
odložili pre prípady, keď
budete spotrebič
premiestňovať.
3.2 Umiestnenie a vyrovnanie
do vodorovnej polohy
1. Spotrebič nainštalujte na plochú a
tvrdú podlahu.
Môže dôjsť k vytečeniu vody
z odtokovej hadice. Je to
spôsobené použitím vody pri
testovaní spotrebičov v
továrni.
15. Kľúčom dodávaným s práčkou
odstráňte tri skrutky/príchytky na
spotrebiči.
Uistite sa, že sa spotrebič
nedotýka steny ani iného
nábytku.
2. Úroveň nastavte uvoľnením alebo
utiahnutím nožičiek.
VAROVANIE!
Spotrebič nevyrovnávajte
podložením kartónu,
drevených blokov alebo
podobných materiálov pod
nožičky spotrebiča.
SLOVENSKY
9
45º
20º
x4
Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe
a stabilný.
Správnym nastavením
spotrebiča zabránite
vibráciám, hluku a pohybu
spotrebiča počas jeho
činnosti.
Keď je spotrebič
nainštalovaný na sokli alebo
ak je práčka so sušičkou
nainštalovaná na práčke,
použite príslušenstvo
popísané v kapitole
„Príslušenstvo“. Pozorne si
prečítajte pokyny dodávané
so spotrebičom a
príslušenstvom.
Uistite sa, že prívodná
hadica nie je vo vertikálnej
polohe.
3. V prípade potreby, uvoľnite kruhovú
maticu a nastavte správnu polohu.
4. Prívodnú hadicu pripojte k
vodovodnému kohútiku so studenou
vodou s 3/4" závitom.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že z prípojok
neuniká voda.
3.3 Prívodná hadica
1. Pripojte prívodnú hadicu na zadnú
stranu spotrebiča.
2. Umiestnite ju doľava alebo doprava,
v závislosti od polohy vodovodného
kohútika.
Ak je prívodná hadica príliš
krátka, nepoužívajte
predlžovaciu hadicu. Obráťte
sa na servisné stredisko a
požiadajte o výmenu
prívodnej hadice.
3.4 Zariadenie proti vytopeniu
Prívodná hadica obsahuje zariadenie
proti vytopeniu. Toto zariadenie
zabraňuje úniku vody z hadice v
dôsledku prirodzeného starnutia.
Červená farba v okienku «A» upozorňuje
na túto chybu.
10
www.aeg.com
A
V takom prípade zatvorte vodovodný
ventil a obráťte sa na autorizované
servisné stredisko a požiadajte o výmenu
hadice.
3.5 Vypúšťanie vody
Odtokovú hadicu treba umiestniť priamo
do odtokového potrubia vo výške aspoň
60 cm a najviac 100 cm.
Odtokovú hadicu môžete
predĺžiť na dĺžku
max. 400 cm. Ak potrebujete
inú odtokovú hadicu,
prípadne ju chcete predĺžiť,
obráťte na autorizované
servisné stredisko.
Uistite sa, že koniec
odtokovej hadice nie je
ponorený do vody. Môže
dôjsť k návratu špinavej
vody do spotrebiča.
3. Do odtokového potrubia s
vetracím otvorom – odtokovú
hadicu vložte priamo do odtokového
potrubia. Pozrite si príslušný
obrázok.
Odtokovú hadicu je možné pripojiť
viacerými spôsobmi:
1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a
hadicu umiestnite do plastového
držiaka.
2. Na hrane umývadla – upevnite
držiak o vodovodný kohútik alebo na
stenu.
Uistite sa, že plastový držiak
sa počas vypúšťania vody
nemôže pohybovať.
Koniec odtokovej hadice
musí byť vždy odvetraný, t. j.
vnútorný priemer
odtokového potrubia (min.
38 mm – min. 1,5") musí byť
väčší ako vonkajší priemer
odtokovej hadice.
4. Ak vyzerá koniec odtokovej hadice
takto (pozrite si obrázok), môžete ho
zatlačiť priamo do odtokového
potrubia.
SLOVENSKY
11
Uistite sa, že odtoková
hadica vytvára slučku, aby
sa nečistoty z umývadla
nedostali do spotrebiča.
6. Hadicu pripojte priamo do
zabudovaného odtokového
potrubia v stene miestnosti, hadicu
treba prichytiť svorkou.
5. Bez plastového držiaka hadice, do
sifónu umývadla – Odtokovú hadicu
pripojte k prípojke sifónu a utiahnite
svorkou. Pozrite si príslušný obrázok.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Špeciálne funkcie
Vaša nová práčka spĺňa všetky
požiadavky na moderné a účinné
ošetrenie bielizne pri nízkej spotrebe
vody, energie a pracieho prostriedku a
na kvalitnú starostlivosť o bielizeň.
•
•
•
Technológia SoftWater funguje ako
zmäkčovač vody a odstraňuje tvrdé
minerály z privádzanej vody a dodáva
mäkkú vodu pre pranie. Zabraňuje tak
tvrdosti tkanín, zrazeniu bielizne a
vyblednutiu farieb, cyklus za cyklom.
Technológia Oko-Mix bola
navrhnutá tak, aby zabezpečovala
ochranu textilných vlákien, a obsahuje
fázy predbežného zmiešania, pri
ktorých sa prací prostriedok a neskôr
aj aviváž najprv rozpustia vo vode, až
potom sa dostanú do bielizne.
Aktivovaný prací prostriedok alebo
aviváž prenikne do každého jedného
vlákna a perfektne ho ošetrí.
Technológia ProSense rozpozná
množstvo bielizne a do 30 sekúnd
•
•
•
nastaví trvanie programu. Prací
program sa prispôsobí podľa
množstva a typu bielizne a spotrebuje
iba toľko času, energie a vody, koľko
je potrebné.
Para je rýchly a jednoduchý spôsob
osvieženia oblečenia. Jemné parné
programy odstraňujú pach zo
suchého oblečenia a redukujú
pokrčenie, takže tkaniny potrebujú iba
minimum žehlenia.
Voliteľná funkcia Pára plus ukončí
každý cyklus jemnou parou, ktorá
uvoľní vlákna a zmierni pokrčenie
bielizne. Žehlenie bude jednoduchšie!
Voliteľná funkcia Skvrny vopred
ošetrí odolné škvrny, čím optimalizuje
účinnosť odstraňovača škvŕn.
Vďaka voliteľnej funkcii Jemné+ sa
aviváž rovnomerne rozloží v bielizni a
prenikne hlboko do jednotlivých
vlákien bielizne, čím zabezpečí
perfektnú jemnosť.
www.aeg.com
4.2 Prehľad spotrebiča
1
2
9
8
3
10
4
5
11 12
6
7
4.3 Dávkovač pracieho
prostriedku a priehradka na
soľ
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale pracích
prostriedkov. Každopádne
však neodporúčame
prekročiť maximálnu úroveň
uvedenú v každej priehradke
(
).
Max
▼
ax
▼
▼
M
ax
lt
Sa
1 Pracovná plocha
2 Dávkovač pracieho prostriedku a
priehradka na soľ
3 Ovládací panel
4 Rukoväť dvierok
5 Typový štítok
6 Filter vypúšťacieho čerpadla
7 Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
8 Odtoková hadica
9 Prípojka prítokovej hadice
10 Elektrický kábel
11 Prepravné skrutky
12 Podpora hadice
M
12
Salt
Priehradka na fázu prania: práškový
prací prostriedok, odstraňovač
škvŕn.
Keď používate tekutý
prací prostriedok,
uistite sa, že je
vložená špeciálna
nádoba na tekutý
prací prostriedok.
Pozrite si časť
„Plnenie pracieho
prostriedku a
prídavných
prostriedkov“ v
kapitole
„Každodenné
používanie“.
SLOVENSKY
Salt
Priehradka na tekuté prídavné
prostriedky (aviváž, škrob).
Priehradka na soľ.
Dôkladne si prečítajte
kapitolu „Technológia
zmäkčovača vody (
Mäkká voda)”.
13
Po pracom cykle odstráňte v
prípade potreby všetky
zvyšky pracieho prostriedku
z dávkovača pracieho
prostriedku.
Maximálna úroveň pre množstvo
pracieho prostriedku/prídavných
prostriedkov.
Pri navolení fázy
predpierania vložte do
bubna dávkovaciu guľôčku s
pracím/prídavným
prostriedkom.
5. ZMÄKČOVAČ VODY (TECHNOLÓGIASOFTWATER)
5.1 Úvod
Voda obsahuje tvrdé minerály. Čím vyšší
je obsah týchto minerálov, tým tvrdšia je
voda.
Horúca voda môže znížiť účinnosť
pracieho prostriedku, znížiť mäkkosť
tkanín a prispieť k zrazeniu bielizne a
vyblednutiu farieb.
Tento spotrebič je vybavený
zmäkčovačom vody, ktorý dokáže
poskytnúť správny stupeň zmäkčenia
vody, aby sa zachovala integrita tkanín,
jas farieb a aby boli zaručené dobré
výsledky prania pri nízkej teplote.
Zmäkčovač vody sa musí nastaviť v
závislosti od tvrdosti vody z prívodnej
hadice. Správne nastavenie umožňuje
dosiahnutie najlepších výsledkov prania
a maximálnu ochranu odevov.
Pre správne nastavenie zmäkčovača
vody si pozrite časť „Nastavenie úrovne
tvrdosti vody”.
5.2 Nastavenie úrovne
tvrdosti vody
Spotrebič vám umožňuje vybrať si medzi
7 úrovňami, ktoré zodpovedajú 7 rôznym
rozpätiam tvrdosti vody.
V závislosti od krajiny je tvrdosť vody
vyjadrená v ekvivalentných škálach:
napr. francúzske stupne (°f), nemecké
stupne (°d), anglické stupne (°e), mmol/l
a ppm.
V prípade potreby informácie o tvrdosti
vody vo vašej oblasti skontrolujete v
miestnej vodárenskej spoločnosti.
V tabuľke „Úrovne tvrdosti vody”
skontrolujte správnu úroveň.
Nastavovanie úrovne tvrdosti vody:
1. Podržte stlačené tlačidlo On/Off
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Počkajte približne 10 sekúnd na
vnútornú kontrolu spotrebiča.
3. Súčasne sa dotknite tlačidiel Škvrny/
Predpieranie a Para plus (dotknutie
sa oboch tlačidiel naraz ako je
zobrazené na nasledovnom obrázku)
na niekoľko sekúnd, kým sa na
displeji nezobrazí predvolená úroveň
.
C04 a nerozsvieti sa ukazovateľ
Znamená to, že zmäkčovač vody je
aktívny iba počas prania.
14
www.aeg.com
C06 a C07), odporúčame nastaviť
zmäkčovač vody aj počas fázy plákania,
aby sa zachovala jemnosť tkanín.
Po vojdení do ponuky stlačením tlačidiel
Škvrny/Predpieranie a Para plus:
1. Dotknite sa tlačidla Para plus.
Rozsvieti sa
4. Opakovane sa dotýkajte tlačidla
Škvrny/Predpieranie, kým sa
nezobrazí požadovaná úroveň (od
C01 po C07).
5. Dotykom tlačidla Start/Pauza
potvrdíte výber a opustíte ponuku.
Nastavenie zmäkčovača vody
aj počas fázy plákania
Nastavenie z výroby umožňuje
zmäkčenie vody iba počas fázy prania.
Toto nastavenie pokryje väčšinu
podmienok použitia. Ak je však
privádzaná voda obzvlášť tvrdá (úrovne
.
Toto nastavenie zvýši
spotrebu soli.
2. Dotykom tlačidla Start/Pauza
potvrdíte výber a opustíte ponuku.
Vypnutie zmäkčovača vody
Po vojdení do ponuky stlačením tlačidiel
Škvrny/Predpieranie a Para plus:
1. Dvojitým dotykom tlačidla Para plus
sa úplne vylúči zmäkčovač vody.
Ukazovatele
a
zhasnú a na
displeji sa zobrazí
.
2. Dotykom tlačidla Start/Pauza
potvrdíte výber a opustíte ponuku.
Úrovne tvrdosti vody
Úrovne
Rozsah tvrdosti vody
°f
°d
(Francúzske (Nemecké
stupne)
stupne)
°e
(Anglické
stupne)
mmol/l
ppm
C01
≤5
≤3
≤4
≤0.5
≤ 50
C02
6 - 13
4-7
5-9
0.6 - 1.3
60 - 130
C03
14 - 21
8 - 11
10 -15
1.4 - 2.1
140 - 210
C041)
22 - 29
12 - 16
16 - 20
2.2 - 2.9
220 - 290
C05
30 - 37
17 - 20
21 - 26
3.0 - 3.7
300 - 370
C06
38 - 45
21 -25
27 - 32
3.8 - 4.5
380 - 450
C07
≥46
≥26
≥33
≥4.6
≥460
1) Nastavenie z výroby, dokáže vyhovieť väčšine podmienok používania.
5.3 Sypanie soli
Funkcia zmäkčovania vody funguje
pomocou špeciálnej živice v spotrebiči.
Pre regeneráciu živice a jej pripravenie
na zjemnenie vody nasypte špeciálnu soľ
Salt
do priehradky
:
1. Otvorte dávkovač pracieho
prostriedku.
SLOVENSKY
15
nastavenej úrovne tvrdosti vody. Pozrite
si časť „Nastavenie úrovne tvrdosti
vody”.
Max
▼
M
ax
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
▼
, keď
▼
Salt
Sa
lt
M
ax
je potrebné doplniť do priehradky
dokonca aj keď je v nej ešte malé
množstvo soli.
soľ,
VAROVANIE!
Salt
Salt
.
2. Otvorte priehradku
Do priehradky
iba soľ.
nasypte
VAROVANIE!
Salt
Priehradka
sa smie
napĺňať iba soľou. Ak
nechtiac nalejete do tejto
priehradky iný prací/prídavný
prostriedok, pozrite si časť
„Odstránenie pracieho
prostriedku a iných
prídavných prostriedkov z
priehradky na soľ” v kapitole
„Riešenie problémov”.
Max
▼
▼
ax
M
ax
▼
M
3. Nasypte špeciálnu soľ.
Max
▼
SALT
▼
ax
M
ax
▼
M
4. Zatvorte priehradku na soľ a
dávkovač pracieho prostriedku.
Pravidelne kontrolujte
dostatok soli.
Salt
Priehradka
môže obsahovať približne
600 gr soli, ktoré vystačia na asi 20-300
cyklov prania (alebo 4-70 týždňov) v
závislosti od nastavenej tvrdosti vody a či
je zmäkčovač vody aktivovaný iba počas
fázy prania. Ak je zmäkčovač vody
aktivovaný aj počas fázy plákania,
doplnenie soli vydrží 5-80 cyklov prania
(alebo 1-18 týždňov) v závislosti od
Používajte iba špeciálnu soľ
pre umývačky riadu a/alebo
práčky. Správnu soľ si
môžete objednať na webovej
stránke!
Iné typy soli sú menej účinné
a pri dlhodobom používaní
by mohli trvalo poškodiť
technológiu zmäkčovača
vody. Nepoužívajte jemnú
soľ!
Spotrebič funguje normálne
dokonca aj bez soli, avšak
nedokáže dosiahnuť plný
potenciál. Ak používate
spotrebič dlhodobo bez soli,
keď konečne doplníte soľ,
funkcia zmäkčovača vody sa
úplne obnoví po niekoľkých
dlhých pracích cykloch.
5.4 Regenerácia zmäkčovača
vody
Po niekoľkých cykloch môže spotrebič
potrebovať regenerovať zmäkčovač
vody.
16
www.aeg.com
Proces regenerácie sa vykoná
automaticky pri rutinnom používaní
dlhých cyklov (napr. Bavlna, Syntetické
alebo Bavlna Eco) bez skrátenia času.
Ak zvyčajne používate
krátke cykly trvajúce menej
než 2 hodiny, nemusí dôjsť k
procesu regenerácie: vidno,
že soľ nebola použitá, keďže
sa spotrebováva iba počas
fáz regenerácie.
V závislosti od frekvencie používania a
úrovne tvrdosti vody spustite minimálne
raz za týždeň alebo každé dva týždne
dlhý cyklus, aby ste zaručili správne
použitie mäkkej vody vo vašom
pracom cykle.
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM
Počas inštalácie alebo pred
prvým použitím môžete
spozorovať malé množstvo
vody v spotrebiči. Ide o
zvyškovú vodu zanechanú v
spotrebiči po úplnej funkčnej
skúške v továrni, aby sa
zabezpečilo, že bude
spotrebič dodaný
zákazníkovi v perfektnom
stave a bez dôvodov na
obavy.
1. Uistite sa, že všetky prepravné
skrutky/prvky boli zo spotrebiča
odstránené.
2. Uistite sa, že je dostupná elektrická
energia a vodovodný kohútik je
otvorený.
3. Uistite sa, že v priehradke označenej
Salt
symbolom
je soľ a nastavte
vhodnú úroveň tvrdosti vody. Pozrite
si časť „Nastavenie úrovne tvrdosti
vody”.
4. Nalejte 2 litre vody do priehradky
pracieho prostriedku označenej
.
Tento postup aktivuje odtokový systém.
pridajte
5. Do priehradky označenej
malé množstvo pracieho prostriedku.
6. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite prípadné nečistoty z
bubna a nádrže.
SLOVENSKY
17
7. OVLÁDACÍ PANEL
7.1 Popis ovládacieho panela
3
2
1
P r o g ra m
Eco
B av l n a
Sy n te t i c ké
C o l o u r P ro
Jemné
V l n a / H e d vá b í
Pá r a
ÖKOPower
A n t i a l e rg i c k ý
2 0 m i n . - 3 kg
O u td o o r
Pouze máchání
Pouze
odstřeďování
Pouze vypouštění
Teplota
•
máchání)
Preskočenie fázy prania a
•
plákania (Pouze odstřeďování)
Len vypustenie vody (Pouze
vypouštění)
6 Dotykové tlačidlo Štart/Prestávka
(Start/Pauza)
Odstřeďování
Skvrny/
Předpírka
Máchání+
Volba
Pára plus
Odložený
start
Start/Pauza
5
Jemné+
13 12
1 Volič programov
2 Displej
3 Dotykové tlačidlo Úspora energie
(Eco)
4 Dotykové tlačidlo Úspora času
(Úspora času)
5 Dotykové tlačidlo preskočenia fázy
(Volba)
• Preskočenie fázy prania (Pouze
4
Úspora času
11 10 9
8
7
6
7 Dotykové tlačidlo Extra plákanie
(Máchání+)
8 Dotykové tlačidlo Posunutý štart
(Odložený start)
9 Dotykové tlačidlo Para (Pára plus)
10 Tlačidlo proti škvrnám a predpieranie
(Skvrny/Předpírka)
11 Dotykové tlačidlo zníženia rýchlosti
odstreďovania (Odstřeďování)
12 Tlačidlo Zap/Vyp (On/Off)
13 Dotykové tlačidlo teploty (Teplota)
18
www.aeg.com
7.2 Displej
MIX
Ukazovateľ maximálnej náplne. Ikona
bliká počas stanovenia naplne‐
nia bielizňou (pozrite si odsek „Zisťovanie naplnenia PROSENSE“).
Ukazovateľ maximálneho množstva bielizne. Bliká, keď naplnenie pre‐
siahne maximálne stanovené množstvo zvoleného programu.
Salt
Ukazovateľ stavu doplnenia soli. Do priehradky
je treba doplniť soľ:
priehradka je prázdna alebo v nej nie je dostatok soli.
Ukazovateľ posunutého štartu.
Ukazovateľ zablokovaných dvierok.
Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať:
•
Trvanie programu (napr.
•
Posunutý štart (napr.
•
Koniec cyklu ( ).
•
Výstražný kód (napr.
).
alebo
).
).
Ukazovatele úspory energie. Ukazovateľ
programu pre bavlnu pri 40 °C alebo 60 °C.
sa zobrazí pri nastavení
Ukazovateľ fázy prania: bliká počas fázy predpierania a prania.
Ukazovateľ fázy plákania: bliká počas fázy plákania.
Ukazovateľ
sa zobrazí, keď je zapnutá voliteľná funkcia Jemné+.
Ukazovateľ fázy odstreďovania a vypúšťania vody. Bliká počas fázy od‐
streďovania a vypúšťania.
MIX
Ukazovateľ OKO MIX.
Ukazovateľ parnej fázy.
SLOVENSKY
19
Ukazovateľ fázy proti krčeniu.
Ukazovateľ detskej poistky.
Ukazovateľ úspory času
Ukazovateľ teploty. Ukazovateľ
studenej vode.
sa zobrazí, keď je nastavené pranie v
Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania.
Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
Ukazovateľ funkcie Extra tichý.
Ukazovateľ predpierania.
Ukazovateľ Škvrny.
Ukazovateľ Extra plákanie.
8. VOLIČE A TLAČIDLÁ
8.1 On/Off
8.2 Úvod
Stlačenie tohto tlačidla na niekoľko
sekúnd umožní zapnúť alebo vypnúť
spotrebič. Zaznejú dva rozdielne tóny,
keď sa spotrebič zapína alebo vypína.
Voliteľné funkcie/funkcie nie
sú voliteľné so všetkými
pracími programami.
Skontrolujte kompatibilitu
medzi voliteľnými funkciami/
funkciami a pracími
programami v „Tabuľke
programov“. Voliteľná
funkcia/funkcia môže vylúčiť
inú. V takomto prípade vám
spotrebič neumožní nastaviť
nekompatibilné voliteľné
funkcie/funkcie.
Dbajte na to, aby boli
obrazovka a dotykové
tlačidlá vždy čisté a suché.
Pretože funkcia pohotovostného režimu
automaticky vypne spotrebič, aby sa v
niektorých prípadoch znížila spotreba
energie, budete musieť znovu zapnúť
spotrebič.
Podrobnejšie informácie nájdete v
odseku o pohotovostnom režime v
kapitole Každodenné používanie.
8.3 Teplota
Po výbere pracieho programu spotrebič
automaticky navrhne predvolenú teplotu.
Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele
a
, spotrebič nezohrieva vodu.
20
www.aeg.com
8.4 Odstřeďování
8.5 Skvrny/Předpírka
Po nastavení programu spotrebič
automaticky vyberie maximálnu rýchlosť
odstreďovania.
Opakovaným stlačením tlačidla zapnete
jednu z voliteľných funkcií.
Opakovane stlačte toto tlačidlo:
• a zvýšte rýchlosť odstreďovania.
•
•
Displej zobrazí iba
rýchlosti odstreďovania
dostupné pre nastavený
program.
zapnete voliteľnú funkciu Plákanie
stop.
Voda z posledného plákania sa
neodčerpá, aby sa predišlo pokrčeniu
bielizne. Prací program sa ukončí s
ponechanou vodou v bubne a
záverečná fáza odstreďovania sa
nevykoná.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby
obmedzil krčenie bielizne.
Dvierka zostanú zablokované. Bubon
sa bude pravidelne otáčať, aby
obmedzil krčenie bielizne. Ak chcete
dvierka otvoriť, musíte vypustiť vodu.
Dotknite sa tlačidla Start/Pauza:
spotrebič spustí fázu odstreďovania a
vypustí vodu.
Zapnite voliteľnú funkciu Extra
Silent.
Všetky fázy odstredenia (medzi
odstredenie a záverečné odstredenie)
sú pozastavené a program skončí s
vodou v bubne. Toto pomôže znížiť
pokrčenie.
Pretože je program veľmi tichý, je
vhodný pre použitie v noci, keď sú
dostupné lacnejšie tarifiy elektrickej
energie. V niektorých programoch sa
plákanie uskutoční s väčším
množstvom vody
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .
Dvierka zostanú zablokované. Bubon
sa bude pravidelne otáčať, aby
obmedzil krčenie bielizne. Ak chcete
dvierka otvoriť, musíte vypustiť vodu.
Dotknite sa tlačidla Start/Pauza :
spotrebič spustí len fázu vypúšťania.
Spotrebič automaticky vyleje
vodu po približne 18
hodinách.
Na displeji sa zobrazí príslušný
ukazovateľ.
•
Skvrny
Túto voliteľnú funkciu použite pri silne
znečistenej bielizni alebo pri silných
škvrnách s použitím odstraňovača
škvŕn.
Do priehradky
pridajte
odstraňovač škvŕn. Odstraňovač
škvŕn sa vopred zmieša a zohreje
spolu s pracím prostriedkom, aby sa
zlepšila jeho účinnosť.
Táto voliteľná funkcia
môže predĺžiť trvanie
programu.
Táto funkcia nie je k
dispozícii pri teplotách
nižších ako 40 °C.
•
Předpírka
Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu,
pridáte k cyklu fázu predpierania pri
30 °C pred fázou prania.
Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre
silne znečistenú bielizeň,
predovšetkým s obsahom piesku,
prachu, blata a iných pevných častíc.
Prací prostriedok pre
predpieranie vložte v
dávkovacej guľôčke do
bubna.
Táto voliteľná funkcia
môže predĺžiť trvanie
programu.
Tieto dve voliteľné funkcie
nie je možné nastaviť
súčasne.
8.6 Máchání+
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
pridať až 3 plákacie cykly podľa
zvolených programov prania.
Užitočné pre osoby alergické na pracie
prostriedky a s citlivou pokožkou.
SLOVENSKY
Ukazovateľ
zobrazí zvolený počet
cyklov plákania.
a výkyvy napätia v elektrickej sieti. Na
displeji sa zobrazí ukazovateľ
Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie
programu.
ukazovateľ
. Ide o
štandardné programy pre
bavlnu, najefektívnejšie
programy, čo sa týka
kombinovanej spotreby
energie a vody.
na displeji sa zobrazí
.V
takomto prípade je možné
stlačením tlačidla Máchání+
pridať jeden cyklus plákania.
Táto voliteľná funkcia pridá parnú fázu a
krátku fázu proti pokrčeniu na koniec
pracieho programu.
Parná fáza znižuje pokrčenie tkanín a
uľahčuje žehlenie.
Počas parnej fázy bliká na displeji
ukazovateľ
.
Táto voliteľná funkcia jemne
predlžuje trvanie programu.
8.9 Úspora času
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
•
, ukazovateľ
Malé množstvo bielizne
pomáha dosiahnuť lepšie
výsledky.
8.8 Eco
8.10 Tlačidlo preskočena fázy
(Volba)
Dotknutím sa tohto tlačidla môžete
nastaviť:
• Pouze máchání na prvý dotyk. Prací
program sa spustí od fázy plákania a
preskočí fázu prania.
Voliteľná funkcia Eco znižuje spotrebu
energie a zachováva dobré výsledky
prania.
Nastavte túto voliteľnú funkciu pre
mierne alebo bežne znečistené odevy,
ktoré sa majú oprať pri teplote 30 °C a
viac.
Spotreba energie a vody môžu závisieť
od rôznych faktorov, ako napr. tlak vody,
tvrdosť a teplota vody, okolitá teplota,
druh a množstvo bielizne, nastavené
voliteľné funkcie, rýchlosť odstreďovania
.
Túto voliteľnú funkciu
môžete použiť aj na
skrátenie trvania programu
Pára.
je stále
začne blikať.
zapnutý a ukazovateľ
Bubon sa plynule pohybuje asi 30 minút,
aby uchoval účinky pary. Stlačením
tlačidla sa pohyby proti pokrčeniu
zastavia a dvierka sa odomknú.
Ak je bielizeň bežne alebo mierne
znečistená, môžete skrátiť prací
program. Jedným dotykom tohto
tlačidla skrátite trvanie.
V prípade menšej náplne dvojitým
dotykom tohto tlačidla nastavíte
program Extra rýchly.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
Keď sa program zastaví, na displeji sa
zobrazí nula
.
Ak zvolíte program Bavlna
pri teplote 40 °C alebo 60 °C
a nie sú nastavené žiadne
iné voliteľné funkcie, na
displeji sa zobrazí
Ak je Máchání+ nastavená
ako prednastavená voliteľná
funkcia a vy zvolíte
kompatibilný prací program,
8.7 Pára plus
21
•
•
Všetky nastavené
voliteľné funkcie (okrem
trvalého extra plákania)
sa automaticky zrušia.
Pouze odstřeďování na druhý dotyk.
Spotrebič preskočí fázu prania a
plákania.
Pouze vypouštění na tretí dotyk.
Spotrebič spustí len fázu vypúšťania.
22
www.aeg.com
Na štvrtý dotyk navrhne
znovu spotrebič predvolené
nastavenie pracích
programov.
zvyšuje po 30 minútach až na 90 minút a
z 2 hodín až na 20 hodín.
Po stlačení tlačidla Start/Pauza sa na
8.11 Odložený start
displeji zobrazí ukazovateľ
a zvolené
posunutie štartu a spotrebič začne
odpočítavanie.
S touto voliteľnou funkciou môžete
odložiť štart programu na vhodnejší čas.
8.12 Start/Pauza
Opakovane stlačte tlačidlo a nastavte
požadované posunutie. Čas sa postupne
Stlačte tlačidlo Start/Pauza na spustenie,
pozastavenie spotrebiča alebo
prerušenie spusteného programu.
9. PROGRAMY
9.1 Tabuľka programov
Ak je zmäkčovač vody aktívny, profitujú zo zmäkčenej vody všetky pra‐
cie programy.
Pracie programy
Program
Popis programu
Pracie programy
Bavlna
Biela a farebná bavlna. Bežné, silné a mierne znečistenie.
Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spo‐
treby na štítku s energetickými údajmi. V súlade s nariade‐
ním č. 1061/2010 je program Bavlna pri teplote 60 °C a pro‐
gram Bavlna pri teplote 40 °C s funkciou
program «Stan‐
dard 60°C cotton programme /štandardný program pre bavlnu
pri teplote 60 °C/» a program «Standard 40°C cotton program‐
me /šandardný program pre bavlnu pri teplote 40 °C/». Sú to
najúčinnejšie programy vhodné na pranie bežne znečisteného
bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby ener‐
gie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť
od teploty určenej pre zvolený program.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie.
Syntetické
ColourPro
Jemné
Farebná bavlna a syntetika. Cyklus s nízkou teplotou pre do‐
konalejšiu ochranu farieb dosahuje dobré výsledky čistenia
vďaka mäkčenej vode. Aby ste dosiahli najlepšiu starostlivosť
o vaše tkaniny, odporúčame vám úplne nenaplniť bubon.
Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmesové tkaniny, ktoré
si vyžadujú šetrné pranie. Bežné znečistenie.
SLOVENSKY
23
Program
Popis programu
Vlna/Hedvábí
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pra‐
nie a iné tkaniny s označením «hand washing» pre ručné pra‐
nie.1)
Parný program
Program s použitím pary pre bavlnenú a syntetickú bieli‐
Pára
zeň. Parné programy sa môžu použiť na suchú bielizeň2),
opranú alebo jedenkrát nosenú bielizeň. Tento program redu‐
kuje pokrčenie a pachy3) a uvoľňuje vlákna bielizne. Po skon‐
čení programu rýchlo vyberte bielizeň z bubna. Po parnom pro‐
grame je žehlenie jednoduché. Nepoužívajte žiaden prací pro‐
striedok. V prípade potreby odstráňte škvrny praním alebo od‐
straňovačom škvŕn. Parné programy nemajú hygienický úči‐
nok. Parný program nenastavujte na tieto druhy bielizne:
• Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke.
• Bielizeň určenú na chemické čistenie.
Pracie programy
ÖKOPower
Antialergický
20 min. - 3 kg
Bavlna a stálofarebné syntetické odevy. Úplný prací pro‐
gram, ktorý už za 59 minút dôkladne vyperie bežne znečistenú
bielizeň a zabezpečí dobrú účinnosť prania v krátkom čase.
Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstraňuje mikroor‐
ganizmy, pretože počas fázy prania na niekoľko minút teplota
vystúpi nad 60 °C. To pomáha odstrániť mikróby, baktérie, mi‐
kroorganizmy a iné častice. Prídavná fáza plákania zabezpečí
správne odstránenie zvyškov pracieho prostriedku, peľu a aler‐
génov. Zvyšuje sa tým účinnosť prania.
Jemne znečistená alebo raz nosená bavlnená a syntetická
bielizeň.
24
www.aeg.com
Program
Popis programu
Nepoužívajte avivážne prostriedky a uistite sa,
že v dávkovači pracieho prostriedku nie sú
žiadne zvyšky aviváže.
Outdoor
Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, ne‐
premokavé a priedušné odolné bundy s odnímateľnou
flaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Odporúčané
množstvo bielizne je 2.5 kg.
Tento program sa môže použiť aj ako cyklus obnovy odpudzo‐
vania vody, špeciálne navrhnutý na starostlivosť o oblečenie s
hydrofóbnou vrstvou. Ak chcete spustiť cyklus obnovy odpu‐
dzovania vody, postupujte nasledovne:
•
•
Prací prostriedok nalejte do priehradky
.
Nalejte špeciálny vodoodpudivý prípravok do priehradky zá‐
•
suvky pre aviváž .
Množstvo bielizne znížte na 1 kg.
Aby ste ešte viac zlepšili účinok vodoodpudivé‐
ho prípravku, vysušte bielizeň v sušičke nasta‐
vením programu sušenia Outdoor (ak je k di‐
spozícii a štítok so symbolom starostlivosti po‐
voľuje sušenie v sušičke).
1) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa
bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
2) Ak nastavíte parný program s vysušenou bielizňou, na konci cyklu môže byť bielizeň vlhká. Bielizeň
nechajte sušiť na sušiaku približne 10 minút.
3) Parný program neodstraňuje veľmi silné pachy
Teplota programu, maximálna rýchlosť odstreďovania a maximálna náplň
Program
Predvolená teplota
Teplotný rozsah
Referenčná rýchlosť Maximálna hmot‐
odstreďovania
nosť náplne
Rozsah rýchlosti od‐
streďovania
Bavlna
1400 ot./min
40 °C
1400 ot./min – 400
95 °C – studená voda
ot./min
9 kg
Syntetické
1200 ot./min
40 °C
1200 ot./min – 400
60 °C – studená voda
ot./min
4 kg
ColourPro
1200 ot./min
30 °C
1200 ot./min – 400
30 °C – studená voda
ot./min
9 kg
Jemné
1200 ot./min
40 °C
1200 ot./min – 400
40 °C – studená voda
ot./min
4 kg
SLOVENSKY
Program
Predvolená teplota
Teplotný rozsah
Referenčná rýchlosť Maximálna hmot‐
odstreďovania
nosť náplne
Rozsah rýchlosti od‐
streďovania
1200 ot./min
40 °C
1200 ot./min – 400
40 °C – studená voda
ot./min
2 kg
-
-
1.5 kg
ÖKOPower
30 °C
60 °C – 30 °C
1400 ot./min
1400 ot./min – 400
ot./min
5 kg
Antialergický
60 °C
1400 ot./min
1400 ot./min – 400
ot./min
9 kg
20 min. - 3 kg
30 °C
40 °C – 30 °C
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
3 kg
Outdoor
1200 ot./min
30 °C
1200 ot./min – 400
40 °C – studená voda
ot./min
Vlna/Hedvábí
Pára
25
2.5 kg1)
1 kg2)
1) Prací program.
2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.
ColourPro
Jemné
ÖKOPower
Antialergický
20 min. - 3 kg
Outdoor
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Skvrny1)
■
■
■
■
Předpírka
■
■
■
■
Pára
Syntetické
■
Odstřeďování
Vlna/Hedvábí
Bavlna
Kompatibilita voliteľných funkcií s
programami
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Eco 2)
■
■
Úspora času 3)
■
■
■
■
Pouze máchání
■
■
■
■
Pouze odstřeďo‐
vání
■
■
■
Pouze vypouště‐
ní
■
■
Odložený start
■
■
Pára plus1)
■
■
Jemné+
■
■
Outdoor
■
■
20 min. - 3 kg
Antialergický
■
■
Pára
■
Máchání+
Vlna/Hedvábí
■
Jemné
■
ColourPro
■
Syntetické
ÖKOPower
www.aeg.com
Bavlna
26
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.
2) Táto funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 30 °C.
3) Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné
prať aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.
9.2 Woolmark Apparel Care – Zelený
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol schvá‐
lený spoločnosťou The Woolmark Company
na pranie vlnených odevov, ktoré sú označe‐
né symbolom ručného prania «hand wash»,
za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s
pokynmi výrobcu tejto práčky. Pri sušení a
ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1361
Symbol Woolmark je v mnohých krajinách
certifikačnou obchodnou značkou.
SLOVENSKY
27
10. NASTAVENIA
10.1 Detská poistka
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, dotknite sa naraz
tlačidiel Skvrny/Předpírka a Máchání
+, až kým sa ukazovateľ
nevypne na displeji.
Túto funkciu môžete zapnúť:
nezapne/
•
Po stlačení tlačidla Start/Pauza :
všetky tlačidlá a ovládač programov
sú deaktivované (okrem tlačidla On/
Off).
• Pred dotykom tlačidla Start/Pauza:
spotrebič sa nedá spustiť.
Spotrebič bude voliť túto voliteľnú funkciu
potom, ako ju vypnete.
10.2 Zvukové signály
Tento spotrebič je vybavený rôznymi
zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:
•
zapnete spotrebič (osobitný krátky
tón),
• vypnete spotrebič (osobitný krátky
tón),
• sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
• urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),
• Po dokončení programu (sekvencia
zvukov v trvaní asi 2 minút),
• Spotrebič má poruchu (sekvencia
krátky zvukov v trvaní asi 5 minút).
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
signály pri skončení programu, dotknite
sa tlačidla Máchání+ a tlačidla Odložený
start súčasne na približne 6 sekúnd.
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
10.3 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, dotknite sa súčasne
tlačidiel Máchání+ a Volba a podržte
ich stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Táto voliteľná funkcia pridá dva cykly
plákania a na displeji sa zobrazí
10.4 Jemné+
Nastavte voliteľnú funkciu Jemné+ na
optimalizáciu dávkovania aviváže a
zlepšenie jemnosti tkanín.
Odporúča sa pri používaní aviváže.
Táto voliteľná funkcia mierne
predlžuje trvanie programu.
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto voliteľnú
funkciu, naraz sa dotknite tlačidiel
Teplota a Odstřeďování, až kým sa
ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne
nad ukazovateľom
.
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Zapnutie spotrebiča
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
zásuvky elektrickej siete.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Podržte stlačené tlačidlo On/Off
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
.
Zaznie krátky tón (ak zapnutý). Volič
programu sa automatický nastaví na
program pre bavlu.
Na displeji sa zobrazí maximálne
naplnenie, prednastavená teplota,
maximálna rýchlosť odstredenia,
ukazovatele fáz, ktoré tvoria program a
trvanie cyklu.
11.2 Vloženie bielizne
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
www.aeg.com
časť „Plnenie tekutého pracieho
prostriedku”.
Max
▼
M
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
2. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
4. Pevne zatvorte dvierka.
3. V prípade potreby nalejte aviváž do
priehradky
.
Max
▼
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že medzi
tesnením a dvierkami
nezostala zachytená
bielizeň. Hrozí riziko úniku
vody alebo poškodenia
bielizne.
11.3 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
▼
ax
Sa
lt
M
ax
▼
M
4. Zatvorte dávkovač pracieho
prostriedku.
Odporúčame, aby ste
neprekročili maximálnu
▼
ax
▼
▼
M
ax
).
1. Otvorte dávkovač pracieho
prostriedku.
Sa
lt
M
uvedenú úroveň (
Max
Max
▼
ax
▼
ax
▼
M
Naliatie tekutého pracieho
prostriedku
Sa
lt
M
28
1. Vložte správnu nádobu na tekutý
prací prostriedok.
2. Práškový prací prostriedok pridajte
do priehradky
. Ak používate
tekutý prací prostriedok, pozrite si
SLOVENSKY
29
11.5 Spustenie programu
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
Dotknutím sa tlačidla Start/Pauza
spusťte program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Na displeji začne blikať ukazovateľ
prebiehajúcej fázy.
Spustí sa program, dvierka sú
blokované. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ
2. Tekutý prací prostriedok nalejte do
priehradky
.
Max
Li
qu
id
M
ax
▼
▼
ax
▼
.
Skôr ako spotrebič začne
napúšťať vodu, môže sa na
chvíľu spustiť výpustné
čerpadlo.
11.6 Spustenie programu s
posunutím štartu
Sa
lt
M
ax
▼
M
3. Zatvorte dávkovač pracieho
prostriedku.
11.4 Nastavenie programu
1. Volič programu nastavte na
požadovaný program prania.
Rozsvieti sa ukazovateľ príslušného
programu.
Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza bliká.
Na displeji sa zobrazí maximálne
povolené naplnenie pre daný program,
prednastavená teplota, maximálna
rýchlosť odstredenia, ukazovatele
pracích fáz (ak dostupné) a predbežné
trvanie programu.
2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo
rýchlosť odstreďovania, stlačte
príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu
alebo viacej voliteľných funkcií
stlačením príslušných tlačidiel.
Príslušný ukazovateľ sa zobrazí na
displeji a následne sa zmenia dané
ifnormácie.
Ak voľba nie je možná,
nerozsvieti sa žiadny
ukazovateľ a zaznie zvukový
signál.
1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla
Odložený start, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný čas
posunutého štartu. Rozsvieti sa
ukazovateľ
.
2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza.
Spotrebič začne odpočítavať čas
posunutého štartu.
Keď sa odpočítavanie skončí, program
sa spustí.
Odhad programu ProSense
začne na konci
odpočítavania.
Zrušenie posunutého štartu
po spustení odpočítavania
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Dotykom tlačidla Start/Pauza
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Stláčajte tlačidlo Odložený start, až
kým sa na displeji nezobrazí .
3. Opätovným dotykom tlačidla Start/
Pauza okamžite spustíte program.
Zmena posunutého štartu po
spustení odpočítavania
Zmena posunutého štartu:
1. Dotykom tlačidla Start/Pauza
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
30
www.aeg.com
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidla
Odložený start, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný čas
posunutého štartu.
3. Opätovným dotykom tlačidla Start/
Pauza spustíte nové odpočítavanie.
11.7 Zistenie naplnenia
ProSense
Trvanie programu na displeji
sa vzťahuje na strednú/
veľkú náplň.
Po stlačení tlačidla Start/Pauza sa
ukazovateľ maximálneho naplnenia
bliká, funkcia
vypne, ukazovateľ
ProSense začne zisťovať dávku bielizne:
1. Spotrebič zistí naplnenie počas
prvých 30 sekúnd: ukazovateľ
a
časovač blikajú, bubon sa krátko
otáča.
2. Na konci zisťovania naplnenia sa
ukazovateľ
vypne a volič
programov prestane blikať.
Nastavené trvanie programu sa
upraví, môže sa predĺžiť alebo
skrátiť. Po ďalších 30 sekundách
začne do spotrebiča pritekať voda.
Po skončení zisťovania náplne v
prípade preplnenia bubna bliká na
displeji ukazovateľ
:
V takomto prípade je možné do ďalších
30 sekúnd prerušiť spotrebič a odstrániť
pár kusov oblečenia, ktoré je navyše.
Po odstránení kúskov navyše stlačte
tlačidlo Start/Pauza a znovu spustite
program. Fáza ProSense sa môže
zopakovať až trikrát (pozrite 1. bod).
Dôležité! Ak množstvo bielizne
nezredukujete, prací program sa spustí
aj napriek preplneniu. V takomto prípade
nie je možné zaručiť najlepšie výsledky
prania.
Asi po 20 minútach od
spustenia programu sa
môže trvanie programu opäť
upraviť, a to v závislosti od
schopnosti tkanín
absorbovať vodu.
Zisťovanie ProSense sa
vykoná len pri kompletných
pracích programoch (nie je
zvolené preskočenie žiadnej
fázy).
11.8 Ukazovatele fázy
programu
Keď sa program spustí, ukazovateľ
spustenej fázy blikne a rozsvietia sa iné
ukazovatele fázy.
Napr. je spustená fáza prania alebo
predpierania:
.
Po skončení fázy prestane príslušný
ukazovateľ blikať a stále svieti. Začne
blikať ukazovateľ ďalšej fázy.
Napr. fáza plákania je spustená:
.
Počas pracieho cyklu zmieša spotrebič
prací prostriedok, prostriedok na
odstránenie škvŕn pre ošetrenie tkanín a/
alebo avivážny prostriedok s vodou
predtým, ako ich vypustí do bubna. Na
displeji sa zobrazí ukazovateľ
podľa
rôznej fázy programu (šípka bliká v
súlade).
MIX
Ak zvolíte Pára plus, rozsvieti sa
ukazovateľ parnej fázy.
Parná fáza je spustená:
.
Fáza proti pokrčeniu je spustená:
.
11.9 Prerušenie programu a
zmena voliteľných funkcií
Pri spustenom programe môžete zmeniť
iba niektoré voliteľné funkcie:
1. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne
sa zmenia informácie uvedené na
displeji.
3. Opäť sa dotknite tlačidla Start/Pauza.
Prací program bude pokračovať.
SLOVENSKY
11.10 Zrušenie
prebiehajúceho programu
1. Stlačením tlačidla On/Off zrušíte
program a vypnete spotrebič.
2. Stlačením tlačidla On/Off spotrebič
znovu zapnete.
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
Ak je už spustená fáza
ProSense a voda už začala
pritekať, nový program
začne bez opakovania fázy
ProSense. Voda a prací
prostriedok sa nevypustia,
aby sa predišlo plytvaniu. Na
displeji sa zobrazí
maximálne trvanie
programu, pričom
aktualizácia prebehne asi po
20 minútach po spustení
nového programu.
11.11 Otvorenie dvierok –
Pridanie odevov
Počas prebiehajúceho programu alebo
odpočítavania posunutého štartu sú
dvierka spotrebiča zablokované.
Dvierka sa nedajú otvoriť, ak
je príliš vysoká teplota alebo
hladina vody v bubne a/
alebo sa bubon ešte otáča.
1. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza.
Na displeji prestane svietiť príslušný
ukazovateľ blokovania dvierok.
2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade
potreby pridajte alebo odoberte
bielizeň.
3. Dvierka zatvorte a dotknite sa tlačidla
Start/Pauza.
Program alebo odpočítavanie
posunutého štartu bude ďalej
pokračovať.
4. Dvierka môžete otvoriť po skončení
programu alebo nastavte program/
voliteľnú funkciu Vypúšťanie/
Odstreďovanie a potom stlačte
tlačidlo Start/Pauza.
31
11.12 Koniec programu
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznejú zvukové
signály (ak sú zapnuté).
Na displeji budú svietiť všetky
ukazovatele fáz prania a oblasť s časom
zobrazí .
Ukazovateľ tlačidla zhasne Start/Pauza.
Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ
zhasne.
1. Stlačením tlačidla On/Off spotrebič
vypnite.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
2.
3.
4.
5.
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
Skontrolujte, či je bubon prázdny.
Dvierka a priehradku na prací
prostriedok nechajte mierne
pootvorené, aby ste zabránili tvorbe
plesní a zápachu.
Zatvorte vodovodný kohútik.
11.13 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú
funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri
poslednom plákaní, program sa ukončí,
ale:
•
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ ,
ukazovateľ voliteľnej funkcie
alebo
a ukazovateľ zamknutých dvierok
•
•
•
. Ukazovateľ spustenej fázy
bliká.
Bubon sa stále v pravidelných
intervaloch otáča, aby sa zabránilo
pokrčeniu bielizne.
Dvierka zostanú zablokované.
Ak chcete otvoriť dvierka, musíte
vypustiť vodu:
32
www.aeg.com
1. V prípade potreby stlačte tlačidlo
Odstřeďování a znížte spotrebičom
navrhnutú rýchlosť odstreďovania.
2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza :
•
Ak ste nastavili
, spotrebič
vypustí vodu a odstredí.
•
Ak ste nastavili
vypustí vodu.
, spotrebič len
Ukazovateľ voliteľnej funkcie
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
alebo
sa vypne, zatiaľ čo indikátor
a následne zhasne.
3. Po skončení programu, keď
blikne
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Podržte stlačené tlačidlo On/Off
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Start/Pauza nepoužívate 5 minút.
Stlačením tlačidla On/Off spotrebič
znovu zapnete.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
Stlačením tlačidla On/Off spotrebič
znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
Ak nastavíte program alebo
voliteľnú funkciu, ktoré
končia s vodou v bubne,
funkcia nevypne spotrebič,
aby vám pripomenula, že
máte vypustiť vodu.
V každom prípade spotrebič
automaticky vyleje vodu po
približne 18 hodinách.
11.14 Voliteľná funkcia
pohotovostný režim
V snahe ušetriť energiu funkcia
automaticky vypne spotrebič, aby sa
12. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
•
•
12.1 Vloženie bielizne
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
niekoľko krát osobitne.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Ťažko odstrániteľné škvrny ošetrite
vopred.
Odolné škvrny odstraňujte
špeciálnymi pracími prostriedkami.
•
•
Dávajte pozor na záclony. Odstráňte
háčiky a záclony vložte do pracieho
vaku alebo obliečky.
Neperte neobrúbené ani natrhnuté
odevy. Na pranie malých a/alebo
citlivých kúskov (napr. podprsenky s
kosticami, opasky, pančuchové
nohavice, šnúrky od topánok, mašlí a
pod.) použite pracie vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania, čo môže mať za
následok nadmerné vibrácie. Ak sa
tak stane:
a. prerušte program a otvorte
dvierka (pozrite si kapitolu
„Každodenné používanie“);
b. ručne usporiadajte bielizeň tak,
aby jednotlivé položky boli vo
vnútri rovnomerne rozložené;
c. stlačte tlačidlo Start/Pauza. Fáza
odstreďovania pokračuje.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky,
SLOVENSKY
•
šnúry, šnúrky od topánok, mašle a
akékoľvek iné voľné predmety.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
•
•
•
12.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
12.3 Pracie prostriedky a iné
prídavné prostriedky
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín, okrem jemnej
bielizne. Uprednostnite práškové
pracie prostriedky s obsahom
bielidla pre bielu bielizeň a
dezinfikovanie bielizne
•
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako sa odporúča.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržte pokyny, ktoré nájdete na
obale pracích prostriedkov alebo
prídavných prostriedkov bez toho, aby
ste použili väčšie množstvo, ako je
uvedené (
).
Používajte odporúčané pracie
prostriedky určené pre daný typ a
farbu tkaniny, teplotu programu a
úroveň znečistenia.
12.4 Ekologické tipy
•
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou povolenou náplňou
bielizne.
Ak ošetrujete škvrny pred praním,
môžete použiť odstraňovač škvŕn,
keď nastavíte program s nízkou
teplotou.
Pre použitie správneho množstva
pracieho prostriedku si pozrite
množstvo navrhované výrobcom
pracieho prostriedku.
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Vonkajšie čistenie
Spotrebič čistite iba jemným saponátom
a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite
dosucha.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
33
UPOZORNENIE!
Kovové povrchy nečistite
umývacím prostriedkom na
báze chlóru.
13.2 Odvápňovanie
Ak používate soľ
pravidelne na zapnutie
technológie SoftWater, nie
je potrebný proces
odvápňovania popísaný v
tomto odstavci.
34
www.aeg.com
Ak žijete v oblasti s vysokou
alebo strednou tvrdosťou
vody, odporúčame používať
odstraňovač vodného
kameňa pre práčky.
Pravidelne kontrolujte bubon, či
nenájdete usadený vodný kameň.
Bežné pracie prostriedky už obsahujú
zmäkčovacie látky, ale odporúčame vám
občas spustiť cyklus s prázdnym
bubnom a odvápňovacím prípravkom.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale produktu.
13.3 Program prania na
údržbu práčky
Opakované a dlhodobé používanie
programov s nízkymi teplotami a
krátkych programov môže spôsobiť
usadzovanie pracích prostriedkov,
šírenie baktérií a tvorbu biovrstvy vo
vnútri bubna a hadice. To môže viesť k
tvorbe zápachu a plesní.
Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov
a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča,
spúšťajte prací program na údržbu
práčky minimálne raz mesačne:
1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Spustite program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom práškového pracieho
prostriedku.
13.4 Tesnenie dvierok
13.5 Čistenie bubna
Bubon pravidelne kontrolujte, či sa v ňom
neusádzajú nečistoty.
V bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny
od zhrdzavených predmetov v bielizni,
alebo ak voda z vodovodu obsahuje veľa
železa.
Bubon vyčistite špeciálnym prostriedkom
na nehrdzavejúcu oceľ.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale výrobku.
Bubon nečistite
prostriedkami s kyslým pH
na odstraňovanie vodného
kameňa, ani prostriedkami s
obsahom chlóru či
drôtenkami.
Dôkladné čistenie:
1. Bubon vyčistite špeciálnym
prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale výrobku.
2. Spustite krátky program na bavlnu pri
vysokej teplote s prázdnym bubnom
a s malým množstvom práškového
pracieho prostriedku alebo program
Čištění pračky, ak je k dispozícii.
13.6 Čistenie dávkovača
pracieho prostriedku a
priehradky na soľ
Pred čistením sa uistite, že
sú všetky priehradky
prázdne.
Ak chcete zabrániť možnému
usadzovaniu sa zaschnutého pracieho
prostriedku, aviváže, tvorbe plesní v
zásuvke dávkovača pracieho prostriedku
a/alebo zanášaniu priehradky na soľ, z
času na čas vykonajte tento čistiaci
postup:
Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho
vnútornej strany odstráňte všetky
predmety.
1. Otvorte zásuvku. Západku stlačte
ako je naznačené na obrázku a
vytiahnite zásuvku von.
SLOVENSKY
M
ax
4. Uistite sa, že z dávkovača pracieho
prostriedku budú odstránené všetky
zvyšky pracieho prostriedku. Použite
handričku.
Max
▼
▼
Sa
lt
M
ax
▼
ax
M
2. Vyberte násypku na aviváž a, ak je
vložená, nádobu na tekutý prací
prostriedok.
▼
ax
Max
M
5. Uistite sa, že ste odstránili všetky
zvyšky prostriedkov z hornej aj
spodnej časti priehradky. Na
vyčistenie priehradky násypky
použite malú kefku.
Sa
lt
M
ax
▼
▼
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
Max
▼
ax
▼
6. Zásuvku nasuňte na vodiace lišty a
zatvorte ju. Spustite program
plákania bez bielizne.
Sa
lt
M
ax
▼
M
Max
▼
3. Zásuvky a všetky násypky umyte pod
tečúcou vodou.
ax
ax
▼
M
Sa
lt
M
ax
▼
Max
M
35
▼
▼
36
www.aeg.com
13.7 Čistenie vypúšťacieho
čerpadla
VAROVANIE!
Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo sieťovej
zásuvky.
Pravidelne kontrolujte filter
vypúšťacieho čerpadla a
uistite sa, že je čisté.
Vyčistite vypúšťacie čerpadlo, ak:
• Spotrebič nevypustí vodu.
• Bubon sa netočí.
• Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk z
dôvodu upchania vypúšťacieho
čerpadla.
•
Displej zobrazuje kód alarmu
4. Filter otvorte otočením o 180 stupňov
proti smeru hodinových ručičiek,
nevyberajte ho. Vypustite vodu.
.
VAROVANIE!
• Filter nevyťahujte, kým je
spotrebič v prevádzke.
• Čerpadlo nečistite, ak je
voda v spotrebiči horúca.
Počkajte, kým voda
vychladne
Ak chcete vyčistiť čerpadlo,
postupujte takto:
1. Otvorte kryt čerpadla.
5. Keď bude miska plná vody,
naskrutkujte späť filter a vyprázdnite
nádobku.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým
voda neprestane tiecť.
7. Otočte filter proti smeru hodinových
ručičiek a vyberte ho.
2
1
2. Pod vývod vypúšťacieho čerpadla
položte vhodnú misku, aby ste
zachytili vytekajúcu vodu.
3. Otvorte sklz nadol. Pri vyberaní filtra
majte vždy poruke handru, aby ste
mohli utrieť vytečenú vodu.
1
2
8. V prípade potreby odstráňte
chumáče a predmety zachytené vo
filtri.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka
čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá
SLOVENSKY
37
otočiť, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
2
1
10. Filter vyčistite pod tečúcou vodou.
Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania:
a. Nalejte 2 litre vody do hlavnej
priehradky dávkovača pracieho
prostriedku.
b. Na vypustenie vody spustite
príslušný program.
13.8 Čistenie filtra v prívodnej
hadici a filtra ventila
11. Vráťte filter späť na špeciálne lišty
tak, že ho otočíte v smere
hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste
filter utiahli správne, aby ste zabránili
priesakom.
Odporúčame občas vyčistiť filtre
prívodnej hadice a ventil, aby ste
odstránili usadeniny, ktoré sa tam časom
nahromadia:
1. Odpojte prívodnú hadicu od prívodu
vody a vyčistite filter.
1
2
2
1
12. Zatvorte kryt čerpadla.
3
2. Prívodnú hadicu odpojíte od
spotrebiča uvoľnením krúžkovej
matice.
38
www.aeg.com
13.9 Núdzové vypustenie
Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte
rovnako, ako je uvedené v odseku
„Čistenie odtokového čerpadla“. V
prípade potreby čerpadlo vyčistite.
Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania:
3. Kefkou na zuby vyčistite filter ventilu
na zadnej strane spotrebiča.
1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej
priehradky dávkovača pracieho
prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustite
príslušný program.
13.10 Ochranné opatrenia
pred mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0
°C alebo môže klesnúť pod túto teplotu,
odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej
hadice a vypúšťacieho čerpadla.
4. Keď znovu pripojíte hadicu na zadnej
strane spotrebiča, otočte ju doľava a
doprava (nie vertikálne), v závislosti
od polohy vášho vodovodného
kohútika.
45°
20°
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Úvod
Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví.
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
V prípade veľkých problémov zaznie
zvukový signál, na displeji sa zobrazí
výstražný kód a tlačidlo Start/Pauza
môže plynule blikať:
SLOVENSKY
•
•
•
– Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
Spotrebič opäť spustite stlačením
tlačidla Start/Pauza. Po piatich
sekundách sa odblokujú dvere.
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
•
– Elektronické prvky spotrebiča
nereagujú. Spotrebič vypnite a opäť
zapnite.
Program neskončil správne alebo sa
spotrebič zastavil príliš skoro. Ak sa
kód alarmu objaví znova, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
•
– Aktivovalo sa zariadenie proti
vytopeniu. Odpojte spotrebič a
zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
– Dvierka spotrebiča sú
otvorené alebo sú nesprávne
zatvorené. Skontrolujte dvierka!
Ak je v spotrebiči príliš
veľa bielizne, vyberte z
bubna niekoľko kusov
bielizne a/alebo dvierka
držte zatlačené a stlačte
tlačidlo Start/Pauza, kým
ukazovateľ
neprestane blikať (pozrite
si obrázok nižšie).
VAROVANIE!
Pred akoukoľvek činnosťou
spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
14.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
•
•
•
Program sa nespúšťa.
•
•
•
39
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená
ani vyhodená.
Uistite sa, že bolo stlačené tlačidlo Start/Pauza .
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie
alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
40
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
•
•
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
•
•
•
•
Spotrebič napustí vodu a
hneď ju aj vypustí
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné
informácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená, poškodená
alebo ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter
ventilu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
•
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalač‐
né pokyny".
•
•
•
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade po‐
treby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte pro‐
gram s vypúšťaním.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane
voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
•
•
•
•
Fáza odstreďovania ne‐ •
funguje alebo cyklus pra‐
nia trvá dlhšie než zvy‐
•
čajne.
Nastavte program odstreďovania.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade po‐
treby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu od‐
streďovania. Tento problém môže byť spôsobený problé‐
mom s vyvážením.
•
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Skontrolujte, či prítoková a odtoková hadica nie je poškode‐
ná.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho
prostriedku.
Na podlahe je voda.
•
•
•
Nie je možné otvoriť
dvierka spotrebiča.
•
•
•
•
Skontrolujte, či ste zvolili prací program, ktorý končí s vo‐
dou v nádrži.
Uistite sa, že sa prací program skončil.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo od‐
streďovania.
Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie.
Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča.
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak potrebujete otvoriť dvierka, pozorne si prečítajte časť
„Núdzové otvorenie dvierok”.
SLOVENSKY
Problém
Možné riešenie
•
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk a vibruje.
41
•
•
Trvanie programu sa
•
predĺži alebo skráti počas
prebiehajúceho progra‐
mu.
•
•
•
•
Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si
časť „Inštalačné pokyny".
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Po‐
zrite si časť „Inštalačné pokyny".
Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš
malá.
Funkcia ProSense dokáže prispôsobiť trvanie programu
podľa typu a množstva bielizne. Pozrite si „Zistenie naplne‐
nia ProSense“ v kapitole „Každodenné používanie“.
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou
špeciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
Salt
Neuspokojivé výsledky
prania.
Príliš veľa peny v bubne
počas pracieho cyklu.
Nadmerná spotreba soli.
Soľ nie je spotrebovaná.
•
Uistite sa, že do priehradky
nebol naliaty iný typ pro‐
striedku. V takomto prípade si pozrite časť „Odstránenie
pracieho prostriedku alebo iných prídavných prostriedkov z
priehradky na soľ”.
•
Uistite sa, že do priehradky
nebola nasypaná soľ. Ak
sa tak stalo, spustite cyklus plákania alebo ešte raz spustite
prací cyklus.
•
Znížte množstvo pracieho prostriedku.
•
Skontrolujte, či bol zmäkčovač vody nastavený aj pre fázu
plákania. Pozrite si časť „Nastavenie úrovne tvrdosti vody”
v kapitole „Zmäkčovač vody (Soft Water)”.
•
Spotrebič môže potrebovať regeneráciu zmäkčovača vody:
spustite dlhý cyklus bez skrátenia času. Pozrite si časť „Re‐
generácia zmäkčovača vody“ v kapitole „Zmäkčovač vody
(Soft Water)“.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy. Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
14.3 Núdzové otvorenie
dvierok
V prípade výpadku dodávky elektrickej
energie alebo poruchy zostanú dvierka
spotrebiča zablokované. Po obnove
dodávky elektrickej energie prací
program pokračuje. Ak dvierka zostanú
zablokované z dôvodu poruchy, je
možné ich otvoriť pomocou funkcie
núdzového odblokovania.
Pred otvorením dvierok:
www.aeg.com
Salt
priehradky na soľ
Akýkoľvek druh pracieho prostriedku
alebo prídavného prostriedku nechcene
Salt
musí byť
naliateho do priehradky
úplne odstránený.
Ak sa tak stane, postupujte nasledovne:
1. Zásuvku vytiahnite von.
Max
▼
ax
▼
M
ax
▼
Ubezpečte sa, že hladina
vody vnútri bubna nie je
príliš vysoká. V prípade
potreby vykonajte
núdzové vypustenie vody
(pozrite si časť «Núdzové
vypustenie» v kapitole
«Starostlivosť a čistenie»).
14.4 Odstránenie pracieho
prostriedku alebo iných
prídavných prostriedkov z
ax
UPOZORNENIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia! Ubezpečte sa,
že bubon sa netočí. V
prípade potreby počkajte,
kým sa bubon neprestane
točiť.
5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte
dvierka spotrebiča.
6. Zatvorte kryt filtra.
M
UPOZORNENIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenia! Ubezpečte sa,
že teplota vody nie je príliš
vysoká a že bielizeň nie je
horúca. V prípade potreby
počkajte, kým
nevychladnú.
M
1. Stlačením tlačidla On/Off vypnite
spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
3. Otvorte kryt filtra.
4. Raz potiahnite páčku núdzového
odistenia nadol. Opäť ju potiahnite
nadol, ponechajte ju napnutú a
popritom otvorte dvierka spotrebiča.
lt
Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte
takto:
Sa
42
2. Odstráňte akékoľvek stopy pracieho
prostriedku alebo prídavného
prostriedku a dôkladne vyčistite
priehradku.
3. Zásuvku vložte späť a nalejte soľ do
Salt
priehradky .
4. Zásuvku zatvorte.
5. Spustite cyklus pre bavlnu alebo
syntetiku, bez skrátenia času, aby ste
obnovili funkciu zmäkčovača vody.
SLOVENSKY
43
15. SPOTREBA
Uvedené hodnoty sú získané v laboratórnych podmienkach za použitia
relevantných noriem. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a
druh bielizne a okolitá teplota. Trvanie pracieho programu môžu ovplyv‐
niť aj tlak vody, napájacie napätie a teplota prívodnej vody.
V záujme vylepšenia kvality výrobku môže dôjsť k zmenám technických
parametrov spotrebiča bez predchádzajúceho upozornenia.
Počas pracieho programu môže technológia ProSense meniť trvanie
prania a hodnoty spotreby. Bližšie informácie nájdete v odseku „Zistenie
náplne ProSense” v kapitole „Každodenné používanie”.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (li‐
tre)
Približné Zostatko‐
trvanie
vá vlh‐
programu kosť (%)1)
(minúty)
Bavlna 60°C
9
1.65
90
220
52
Bavlna 40°C
9
1.20
90
210
52
Syntetické 40°C
4
0.72
55
160
35
Jemné 40°C
4
0.60
60
120
35
Vlna/Hedvábí 30 °C
2
0.35
58
60
30
9
0.32
53
261
52
4.5
0.25
39
168
52
4.5
0.24
40
171
52
Štandardné programy na bavlnu2)
Štandardný program bavlna
60°C
Štandardný program bavlna
60°C
Štandardný program bavlna
40 °C
1) Na konci fázy odstreďovania.
2) Použitie zmäkčenej vody zaručuje výkonné výsledky a nízku spotrebu energie. Pre dlhodobé zachova‐
nie tohto výsledku je kľúčové nastaviť správnu úroveň tvrdosti vody podľa pokynov z návodu na použitie
a pravidelne používať soľ na regeneráciu živice.
Vypnutý režim (W)
0.30
Pohotovostný režim (W)
0.30
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie
1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
44
www.aeg.com
16. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celková 600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna náplň
Bavlna
9 kg
Energetická trieda
A+++
Rýchlosť odstreďovania Maximálna rýchlosť od‐
streďovania
1351 ot./min
1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4'' závitom.
17. PRÍSLUŠENSTVO
17.1 Dostupné na
www.aeg.com/shop alebo u
autorizovaného predajcu
17.3 Montážna súprava
Zachovanie bezpečnostných
štandardov spotrebiča zaručí
iba vhodné príslušenstvo
schválené spoločnosťou
AEG. Pri použití
neschválených dielov
zanikajú akékoľvek nároky
na reklamácie.
17.2 Súprava upevňovacích
doštičiek
Ak spotrebič inštalujete na podstavec,
zaistite spotrebič upevňovacími
doštičkami.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
Sušičku môžete umiestniť na hornú časť
práčky iba s použitím správnej
montážnej súpravy vyrobenej a
schválenej spoločnosťou AEG.
SLOVENSKY
Skontrolujte hĺbky vašich
spotrebičov, aby ste si overili
kompatibilitu montážnej
súpravy.
Montážnu súpravu môžete použiť iba so
spotrebičmi uvedenými v letáku
dodávanom s týmto príslušenstvom.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané
so spotrebičom a príslušenstvom.
45
Na nadvihnutie spotrebiča a
zjednodušenie vkladania a vyberania
bielizne.
Zásuvku môžete použiť na uskladnenie
bielizne, ako sú napr.: uteráky, čistiace
prostriedky a ďalšie.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
VAROVANIE!
Sušičku neumiestňujte pod
práčku.
17.4 Podstavec so zásuvkou
18. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA
NARIADENIA EÚ 1369/2017
Informačný list k výrobku
Obchodná značka
Model
Menovitá kapacita v kg
AEG
L9FEC49SC, PNC914550908
9
Trieda energetickej efektívnosti
A+++
Spotreba energie v kWh za rok na základe 220 štandard‐
ných pracích cyklov pre programy pre bavlnu pri 60 °C a
40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba reži‐
mov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič
používať.
65.0
46
www.aeg.com
Spotreba energie pre štandardný program pre bavlnu pri
60 °C pri plnom naplnení v kWh
0.32
Spotreba energie pre štandardný program pre bavlnu pri
60 °C pri čiastočnom naplnení v kWh
0.25
Spotreba energie pre štandardný program pre bavlnu pri
40 °C pri čiastočnom naplnení v kWh
0.24
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia vo W
0.30
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v za‐
pnutom stave vo W
0.30
Spotreba vody v litroch za rok, na základe 220 štandard‐
ných pracích cyklov pre programy pre bavlnu pri 60 °C a
40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotre‐
ba vody bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič
používať.
10499
Trieda efektívnosti ostreďovania na stupnici od G (najniž‐
šia efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť)
B
Maximálna rýchlosť odstreďovania v ot./min
Zvyšný obsah vlhkosti v %
„Štandardný program pre bavlnu pri 60 °C“ a „štandardný
program pre bavlnu pri 40 °C“ sú štandardné pracie pro‐
gramy, na ktoré sa vzťahujú informácie na štítku a v opi‐
se výrobku, tieto programy sú vhodné na pranie bežne
zašpinenej bavlnenej bielizne a sú to najefektívnejšie pro‐
gramy, pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu energie a vo‐
dy.
1351
52
-
Dĺžka „štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C“ pri
plnom naplnení v minútach
261
Dĺžka „štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C“ pri
čiastočnom naplnení v minútach
168
Dĺžka „štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C“ pri
čiastočnom naplnení v minútach
171
Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave v minú‐
tach
5
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom v
db(A) pranie
47
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom v
db(A) odstreďovanie
73
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 1015/2010,
ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
SLOVENSKY
47
19. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
157006624-A-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement