Aeg L9FEC49S Használati utasítás

Aeg L9FEC49S Használati utasítás
L9FEC49S
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Mosógép
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................5
3. ÜZEMBE HELYEZÉS........................................................................................... 6
4. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 11
5. A VÍZLÁGYÍTÓ (SOFTWATER TECHNOLÓGIA).............................................. 13
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 16
7. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 17
8. VEZÉRLŐTÁRCSA ÉS GOMBOK......................................................................19
9. PROGRAMOK.................................................................................................... 22
10. BEÁLLÍTÁSOK..................................................................................................27
11. NAPI HASZNÁLAT............................................................................................28
12. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 33
13. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 34
14. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................39
15. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK............................................................................... 44
16. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 45
17. TARTOZÉKOK..................................................................................................46
18. TERMÉKISMERTETŐ AZ EU 1369/2017 SZ. RENDELETE SZERINT........... 47
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
MAGYAR
3
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.aeg.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított
személyzeti konyhák;
– hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára;
– társasházak közös használatú helyiségei vagy
mosókonyhák.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 9 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat
készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy
egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a
márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
MAGYAR
5
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
Az üzembe helyezést az
érvényes helyi/országos
előírásokkal összhangban
kell elvégezni.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot, a szállítási
csavarokkal, gumiperselyekkel és
műanyag alátétekkel együtt.
A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa
biztonságos helyen. Amennyiben a
készüléket a jövőben szállítani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rögzítésével megakadályozzák a
készülék belsejének sérülését.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alá süllyedhet, vagy ahol ki van téve
az időjárásnak.
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
megfelelő vízszintességét
vízmértékkel. Ha a felület nem
teljesen vízszintes, a lábak
emelésével vagy süllyesztésével
biztosítsa a vízszintes helyzetet.
Ne telepítse a készüléket közvetlenül
padlóösszefolyó fölé.
Ne permetezzen vizet a készülékre,
és óvja az erősen párás környezettől.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
Ne tegyen a készülék alá zárt edényt
azért, hogy az esetleg a készülékből
szivárgó vizet összegyűjtse. A
használatra javasolt felszerelésekkel
kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
Ne használjon hosszabbítótömlőt, ha
túl rövid a befolyócső. A befolyócső
cseréje érdekében forduljon a
márkaszervizhez.
Előfordulhat, hogy víz folyik a
kifolyócsőből. Ezt az okozza, hogy a
készüléket víz segítségével ellenőrzik
a gyárban.
Maximum 400 cm-ig hosszabbíthatja
meg a kifolyócsövet. Forduljon a
márkaszervizhez másik kifolyócsőért
vagy a hosszabbításért.
Üzembe helyezés után biztosítsa a
hálózati dugasz könnyű
elérhetőségét.
2.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Kövesse a mosószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne mosson olajjal, zsírral vagy egyéb
zsíros anyaggal erősen szennyezett
ruhaneműt. Ezzel károsíthatja a
mosógép gumi alkatrészeit. Az ilyen
•
•
ruhaneműt a mosógépbe helyezés
előtt mossa ki kézzel.
Ne érintse meg az ajtóüveget egy
program működése során. Az üveg
forró lehet.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított-e a ruhákból.
2.5 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.6 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Kicsomagolás
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék üzembe
helyezése előtt távolítson el
minden csomagolóanyagot
és szállítási rögzítőcsavart.
FIGYELMEZTETÉS!
Használjon kesztyűt.
1. Távolítsa el a külső fóliát. Ha
szükséges, használjon
vágószerszámot.
2. Távolítsa el a készülék tetején levő
kartonpapírt és a polisztirol
csomagolóanyagokat.
MAGYAR
7
7. Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
1
3. Távolítsa el a belső fóliát.
2
8. Teljesen tisztítsa és szárítsa meg a
készülék alsó részét.
4. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a
polisztirol darabot az ajtótömítésből,
és minden mást a dobból.
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
9. Azonosítsa a hangcsillapítók
különböző méreteit és pozícióit. Lásd
az ábrát:
5. Óvatosan fektesse a hátsó oldalára a
készüléket.
6. Az elülső polisztirén
csomagolóelemet helyezze a
padlóra, a készülék alá.
A
B
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljenek meg a tömlők.
• A (FRONT) = Készülék eleje
• B (BACK) = Készülék hátulja
10. Távolítsa el a hangcsillapító
elemekről a ragasztószalagot.
11. Illessze a négy csillapítóelemet a
készülék alsó részére.
12. Lásd az ábrát. Biztosítsa, hogy a
hangcsillapító elemek rögzítése
szilárd legyen.
8
www.aeg.com
x4
A
B
A hangcsillapító elemeket
szobahőmérsékleten
szerelje fel.
13. Állítsa függőleges helyzetbe a
készüléket.
14. Vegye ki a hálózati kábelt és a
kifolyócsövet a csőtartókból.
16. Húzza ki a műanyag távtartókat.
17. A felhasználói kézikönyv
zacskójában található sapkákat
illessze a nyílásokba.
Célszerű megőrizni a
csomagolást és a szállítási
rögzítőcsavarokat arra az
esetre, amikor szállítani kell
a készüléket.
3.2 Elhelyezés és vízszintbe
állítás
1. A készüléket kemény, egyenletes
padlófelületen kell elhelyezni.
Ellenőrizze, hogy nem ér-e a
készülék falhoz vagy
máshoz.
2. A vízszintbe állításhoz lazítsa vagy
húzza meg a lábakat.
Előfordulhat, hogy víz folyik
a kifolyócsőből. Ezt az
okozza, hogy a készüléket
vízzel ellenőrzik a gyárban.
15. Csavarja ki a három csavart a
készülékhez mellékelt kulccsal.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tegyen a vízszintbe
állítás érdekében kartont, fát
vagy ehhez hasonló
anyagokat a készülék lábai
alá.
MAGYAR
45º
20º
x4
A készüléknek vízszintben és szilárdan
kell állnia.
A készülék megfelelő
beállítása megelőzi a
készülék működése közben
a rezgést, zajt és a készülék
mozgását.
Ha a készüléket lábazatra
szereli, vagy ha a mosószárítógépet a mosógép
tetején helyezi el, használja
a „Tartozékok” c. fejezetben
ismertetett tartozékokat.
Figyelmesen olvassa el a
készülékhez és a
tartozékhoz mellékelt
használati utasítást.
Ügyeljen arra, hogy a
befolyócső ne legyen
függőleges helyzetben.
3. Amennyiben szükséges, a cső
megfelelő helyzetbe igazításához
lazítsa meg a hollandi anyát.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy nincs-e a
csatlakozásoknál szivárgás.
3.3 A befolyócső
1. Csatlakoztassa a befolyócsövet a
készülék hátuljához.
2. A vízcsap helyzetétől függően a
csövet balra vagy jobbra vezesse el.
Ne használjon
hosszabbítótömlőt, ha túl
rövid a befolyócső. A
befolyócső cseréje
érdekében forduljon a
szervizhez.
3.4 Aquastop eszköz
Aquastop eszközzel rendelkezik a
befolyócső. Ez az eszköz
megakadályozza a természetes
öregedés miatt a csőben előforduló
vízszivárgásokat.
9
10
www.aeg.com
Az „A” ablakban megjelenő piros szektor
erre a hibára utal.
A
Ha ez történik, akkor zárja el a vízcsapot,
és a cső cseréje érdekében forduljon a
márkaszervizhez.
3.5 A víz leeresztése
A kifolyócsövet legalább 60 cm és
legfeljebb 100 cm magasan kell
elhelyezni a padlótól számítva.
Maximum 400 cm-ig
hosszabbíthatja meg a
kifolyócsövet. Forduljon a
márkaszervizhez másik
kifolyócsőért vagy a
hosszabbításért.
Ügyeljen arra, hogy a
kifolyócső vége ne merüljön
vízbe. Ekkor ugyanis a
szennyes víz visszajuthat a
készülékbe.
3. Egy szellőzőlyukkal ellátott
állócsőre csatlakoztatva - Illessze a
kifolyócsövet közvetlenül az
állócsőbe. Lásd az ábrát.
A kifolyócső csatlakoztatása különböző
módokon történhet:
1. Készítsen egy U-alakot a
kifolyócsőből, majd helyezze fel rá a
műanyag tömlővezetőt.
2. Egy mosdó peremére akasztva Rögzítse a tömlővezetőt a
vízcsaphoz vagy a falhoz.
Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízleengedésekor a
műanyag tömlővezető nem
szabadulhat el.
A kifolyócső végének mindig
levegőznie kell, azaz a
lefolyócső belső
átmérőjének (min. 38 mm min. 1,5") meg kell haladnia
a kifolyócső külső átmérőjét.
4. Amennyiben a kifolyócső vége az
ábra szerint néz ki, közvetlenül
betolhatja az állócsőbe.
MAGYAR
5. A műanyag tömlővezető nélkül,
egy szifonhoz csatlakoztatva Nyomja be a kifolyócső végét a
szifonba, és rögzítse egy
szorítóbilinccsel. Lásd az ábrát.
11
6. A kifolyócsövet közvetlenül a
helyiség falában lévő beépített
lefolyó csővezetékhez
csatlakoztassa, és egy
szorítóbilinccsel rögzítse.
Biztosítsa, hogy a kifolyócső
egy hurkot képezzen, mivel
így megelőzheti, hogy a
szifonban levő részecskék a
készülékbe jussanak.
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Speciális tulajdonságok
Új mosógépe a víz, az energia és a
mosószer gazdaságos felhasználása
révén a modern ruhanemű-kezelés
minden követelményének megfelel.
•
•
•
A SoftWater technológia
vízlágyítóként viselkedik, és
eltávolítja a durva ásványokat a
készülékbe lépő vízből, és lágy vizet
szolgáltat a mosáshoz. A mosások
során meggátolja a szövetek
megkeményedését,
összezsugorodását és kifakulását.
Az Öko-Mix technológia a tervezése
révén megóvja a ruhanemű szálait a
különböző előkeverési ciklusok
segítségével, melyek a ruhaneműn
való eloszlatás előtt feloldják a vízben
a mosószert majd az öblítőszert. Így a
mosószerek minden szálat elérnek és
kezelnek.
A ProSense technológia érzékeli a
ruhanemű mennyiségét, és 30
másodperc alatt meghatározza a
program időtartamát. A mosási
programot a technológia a
•
•
•
ruhatöltetnek és anyagtípusnak
megfelelően testre szabja, hogy az
idő-, energia- és vízfelhasználás ne
legyen nagyobb a szükségesnél.
A gőz segítségével a ruhanemű
gyorsan, egyszerűen felfrissíthető. A
gyengéd gőz programok eltávolítják a
szagokat és csökkentik a ruhanemű
gyűrőttségét, így kevés vasalás
szükséges.
A Plus Steam (Plusz gőz)
kiegészítő funkció minden ciklust
gyengéd gőzöléssel fejez be, mely
fellazítja a ruhaneműt, és csökkenti a
gyűrődést. Könnyebbé válik a
vasalás!
A Folteltávolítás kiegészítő funkció
előkezeli a makacs
szennyeződéseket, így optimálissá
teszi a folteltávolító hatékonyságát.
Köszönhetően a Soft Plus
kiegészítő funkciónak, az öblítőszer
egyenletesen oszlik szét a
ruhaneműben, és mélyen behatol a
szövetszálakba, így tökéletes
puhaságot biztosít.
www.aeg.com
4.2 A készülék áttekintése
1
2
9
8
3
10
4
5
11 12
6
7
8
9
10
11
12
4.3 Mosószer-adagoló és
sótartály
Mindig kövesse a
mosószerek csomagolásán
található utasításokat.
Mindazonáltal javasoljuk,
hogy ne lépje túl az egyes
rekeszekben jelzett
maximális szintet (
).
Max
▼
ax
▼
M
▼
lt
Sa
Munkafelület
Mosószer-adagoló és sótartály
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Leeresztő szivattyú szűrője
Lábak a készülék vízszintbe
állításához.
Kifolyócső
Befolyócső-csatlakozás
Hálózati kábel
Szállítási rögzítőcsavarok
Tömlőtartó
ax
1
2
3
4
5
6
7
M
12
Salt
Mosási szakasz mosószeradagolója: mosópor, folteltávolító.
Folyékony állagú
mosószer használata
esetén helyezze be a
folyékony
mosószerhez való
speciális rekeszt.
Lásd a „Napi
használat” című
fejezetben „A
mosószer és az
adalékok betöltése”
című szakaszt.
Rekesz a folyékony adalékok
(öblítőszer, keményítő) számára.
MAGYAR
Salt
Rekesz a só számára.
Alaposan olvassa el
a „A vízlágyító
technológia (Lágy
víz)” c. szakaszt.
13
Amennyiben szükséges, a
mosási szakasz után
távolítsa el a mosószer
maradványokat a mosószeradagolóból.
A mosószer/adalékok maximális
szintje.
Előmosás kiválasztásakor a
mosószert/adalékot egy
adagológolyóba töltve tegye
a dobba.
5. A VÍZLÁGYÍTÓ (SOFTWATER TECHNOLÓGIA)
5.1 Bevezetés
A víz ásványi anyagokat tartalmaz. Annál
keményebb a víz, minél többet tartalmaz
ezekből az ásványi anyagokból.
A kemény víz csökkentheti a mosószer
hatékonyságát és a szövetek puhaságát,
valamint hozzájárulhat azok
összezsugorodásához és kifakulásához.
A készülékben egy vízlágyító található,
mely a vizet megfelelő mértékben lágyítja
ahhoz, hogy megőrződjön a szövetek
állapota, a színek élénksége, és a
készülék jó mosási eredmény nyújtson
alacsony hőmérsékletnél is.
A vízlágyítót a hálózati víz jellemző
keménységéhez kell beállítani. A
megfelelő beállítás segítségével a
legjobb mosási eredmény és a
ruhanemű maximális védelme érhető el.
A vízlágyító megfelelő beállításához
olvassa el „A vízkeménység szintjének
beállítása” c. szakaszt.
5.2 A vízkeménység
szintjének beállítása
A készüléken 7 vízlágyítási szint állítható
be a vízkeménység 7 különböző
szintjének megfelelően.
Országonként a vízkeménységet
különböző mértékegységekkel fejezik ki:
pl. francia keménységi fok (°f), német
keménységi fok (°d), angol keménységi
fok (°e), mmol/l és ppm.
Amennyiben szükséges, a víz
keménységére vonatkozó tájékoztatásért
lépjen kapcsolatba a helyi
vízszolgáltatóval.
Az indikátort vesse össze a
„Vízkeménységi szintek” c. táblázat
helyes értékeivel.
A vízkeménység szintjének beállítása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
2. Várjon 10 másodpercet, hogy a
készülék elvégezze a belső
ellenőrzést.
3. Érintse meg egyszerre a
és
gombokat néhány másodpercre
(amint a következő rajzon látható),
míg a kijelzőn az alapértelmezett
C04 szint meg nem jelenik, és a
visszajelző világítani nem kezd. Ez
azt jelenti, hogy a vízlágyító kizárólag
mosás közben aktív.
14
www.aeg.com
közben is állítsa a ruhanemű
puhaságának megőrzése érdekében.
Miután belépett a menübe a
és
gombok megnyomásával:
gombot.
1. Érintse meg a
Megjelenik a
visszajelző.
Ez a beállítás megnöveli
a sófogyasztást.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot
a választás megerősítéséhez és a
menüből való kilépéshez.
4. Érintse meg többször a
gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt szint (C01 és C07 között).
5. Érintse meg a Start / Szünet gombot
a választás megerősítéséhez és a
menüből való kilépéshez.
A vízlágyító kikapcsolása
A vízlágyító beállítása
öblítési szakasz alatt
1. A
A gyári beállítás a víz lágyítását
kizárólag mosási szakasz alatt teszi
lehetővé. Ez a beállítás a felhasználási
feltételek többségét kielégíti.
Amennyiben azonban a belépő víz
különösen kemény (C06 és C07 szintű),
javasoljuk, hogy a vízlágyítót az öblítés
és
visszajelző kialszik, és
jelenik meg a kijelzőn.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot
a választás megerősítéséhez és a
menüből való kilépéshez.
Miután belépett a menübe a
és
gombok megnyomásával:
gomb kétszeri megérintésére a
vízlágyító teljesen kikapcsol. A
Vízkeménységi szintek
Szintek
Vízkeménység tartománya
°f
°d
(francia fok) (német fok)
°e
(angol fok)
mmol/l
ppm
C01
≤5
≤3
≤4
≤0.5
≤ 50
C02
6 - 13
4-7
5-9
0.6 - 1.3
60 - 130
C03
14 - 21
8 - 11
10 -15
1.4 - 2.1
140 - 210
C041)
22 - 29
12 - 16
16 - 20
2.2 - 2.9
220 - 290
C05
30 - 37
17 - 20
21 - 26
3.0 - 3.7
300 - 370
C06
38 - 45
21 -25
27 - 32
3.8 - 4.5
380 - 450
C07
≥46
≥26
≥33
≥4.6
≥460
1) Gyári beállítás, a felhasználási feltételek többségét kielégíti.
MAGYAR
5.3 Só betöltése
A vízlágyító funkció a készülékben
található speciális gyanták segítségével
végzi el feladatát.
A gyanták regenerálásához és ahhoz,
hogy készen álljanak a víz lágyítására,
Salt
töltsön speciális sót a
adagolórekeszbe:
1. Nyissa ki a mosószer-adagolót.
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
Rendszeresen ellenőrizze,
hogy elegendő-e a só
mennyisége.
Salt
A
rekesz hozzávetőleg 600 gr só
befogadására képes, mely körülbelül
20-300 mosási ciklushoz (vagy 4-70
hétre) elegendő sót tartalmaz a beállított
vízkeménységi szinttől, valamint attól
függően, hogy a vízlágyító csak a mosási
szakaszban kerül-e bekapcsolásra.
Amennyiben a vízlágyító az öblítési
szakasz során is bekapcsolásra kerül, a
betöltött sómennyiség 5-80 mosási
ciklushoz (vagy 1-18 hétre) elegendő a
beállított vízkeménységi szinttől függően.
Lásd: „A vízkeménység szintjének
beállítása” c. szakaszt.
A
visszajelző jelenik meg a kijelzőn,
Salt
ha üres vagy majdnem üres a
sótartály.
Salt
2. Nyissa ki a rekeszt
.
FIGYELMEZTETÉS!
Salt
Csak a
sót.
rekeszbe öntse a
FIGYELMEZTETÉS!
Max
▼
Salt
▼
M
ax
▼
ax
M
3. Töltse be a speciális sót.
Max
▼
SALT
▼
ax
M
ax
▼
M
4. Csukja be a sótartályt és a
mosószer-adagolót.
15
Kizárólag sót töltsön a
rekeszbe. Amennyiben
bármilyen egyéb mosószert/
adalékot tölt véletlenül ebbe
a rekeszbe, olvassa el a
„Mosószer vagy egyéb
adalék eltávolítása a
sótartályból” c. szakaszt a
„Hibaelhárítás” fejezetben.
Csak mosogatógéphez és/
vagy mosógéphez ajánlott
speciális sót használjon. A
megfelelő só a
weboldalunkon
megrendelhető.
Az előírttól eltérő típusú sók
kevésbé hatékonyak, és
idővel használatuk
visszafordíthatatlan kárt
tehet a vízlágyító
technológiában. Ne
használjon finomított sót!
16
www.aeg.com
A készülék só nélkül is
megfelelően működik,
azonban nem képes az
összes képessége
kiaknázására. Amennyiben a
készüléket hosszú ideig
használja só nélkül, és végül
tölt be sót, a vízlágyító
funkció teljes mértékben
helyreáll néhány hosszú
mosási ciklus után.
5.4 Vízlágyító regenerálása
Néhány ciklus után a készülék
vízlágyítójának regenerálása válhat
szükségessé.
A regenerálás automatikusan
megtörténik, ha rendszeresen hosszú
ciklusokat (pl. Pamut, Műszál vagy
Pamut Eco) futtat az időtartam
csökkentése nélkül.
Ha általában 2 óránál
rövidebb ciklusokat futtat,
előfordulhat, hogy a
regenerálás nem történik
meg: feltűnhet, hogy a só
nem fogy, mivel azt a
készülék csak
regeneráláskor használja fel.
A használat gyakoriságától és a
vízkeménységtől függően hetente
egyszer vagy legalább kéthetente
egyszer futtasson le egy hosszú
ciklust, hogy biztosítsa a lágy víz
megfelelő felhasználását a mosási
ciklusban.
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Üzembe helyezéskor vagy
az első használat előtt egy
kevés víz jelenléte
észlelhető a készülékben. A
készülék teljes körű üzemi
vizsgálatát végzik el a
gyárban annak biztosítására,
hogy a vásárlók tökéletesen
működő készüléket
kapjanak; az észlelt víz
ennek a maradványa, és
nincs ok az aggodalomra.
1. Ellenőrizze, hogy minden szállítási
rögzítőcsavart eltávolított-e a
készülékből.
2. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e
a tápfeszültség, és nyitva van-e a
vízcsap.
Salt
3. Ellenőrizze, hogy van-e só a
jelzésű rekeszben, majd állítsa be a
vízkeménység megfelelő szintjét.
Lásd: „A vízkeménység szintjének
beállítása” c. szakaszt.
4. Töltsön 2 liter vizet a
jelzésű
mosószer-adagolóba.
Ez a lépés aktiválja a leeresztő
rendszert.
5. Töltsön kis mennyiségű mosószert a
jelzésű mosószer-adagolóba.
6. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten, üres dobbal.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és az üstből.
MAGYAR
17
7. KEZELŐPANEL
7.1 Kezelőpanel ismertetése
3
2
1
4
5
13 12
1 Programválasztó
2 Kijelző
3 Energiamegtakarítás érintőgomb
(Eco)
4 Időmegtakarítás érintőgomb
(Időmegtakarítás)
5 Szakasz átugrása érintőgomb
(Kiegészítő funkció)
• Mosási szakasz átugrása gomb
•
(Csak öblítés)
Mosási és öblítési szakasz
átugrása gomb (Csak centrifuga)
•
Csak ürítés (Csak szivattyúzás)
6 Start/Szünet érintőgomb (Start /
Szünet)
11 10 9
8
7
6
7 Extra öblítés érintőgomb (Extra
öblítés)
8 Késleltetett indítás érintőgomb
(Késleltetett indítás)
9 Szuper gőzölés érintőgomb (Plus
Steam (Plusz gőz))
Folt/előmosás
érintőgomb
10
(Előmosás/foltmosás)
11 Centrifugálás sebességét mérséklő
érintőgomb (Centrifugálás)
12 Be/Ki nyomógomb (Be / Ki)
13 Hőmérséklet érintőgomb
(Hőmérséklet)
18
www.aeg.com
7.2 Kijelző
MIX
Maximális töltet visszajelzője. A
ikon villog a ruhatöltet becslésekor
(lásd a „PROSENSE töltetérzékelés” c. szakaszt).
Maximális töltet visszajelzője. Villog, ha a ruhatöltet túllépi a kiválasztott
programhoz megengedett legnagyobb töltetet.
Salt
Só feltöltés visszajelző. Töltse fel a
só mennyisége nem elegendő.
sótartályt: a sótartály üres, vagy a
Késleltetett indítás visszajelző.
Ajtó zárva visszajelző.
A digitális visszajelző az alábbiakat képes megjeleníteni:
•
Program időtartama (pl.
•
Késleltetés időtartama (pl.
•
Ciklus vége ( ).
•
Figyelmeztető kód (pl.
).
vagy
).
).
Energiatakarékosság visszajelzők. A
visszajelző 40 °C-os vagy 60
°C-os pamut program kiválasztásakor jelenik meg.
Mosási szakasz visszajelző: előmosási és mosási szakasz alatt villog.
Öblítési szakasz visszajelzője: öblítési szakasz alatt villog.
A
visszajelző megjelenik, amikor a Soft Plus kiegészítő funkció be‐
kapcsol.
Centrifugálási és szivattyúzás szakasz visszajelzője. Centrifugálás és
szivattyúzás szakasz alatt villog.
MIX
ÖKO MIX visszajelző.
Gőzölési szakasz visszajelző.
MAGYAR
19
Gyűrődésmentesítő szakasz visszajelző.
Gyermekzár visszajelző.
Időmegtakarítás visszajelző.
Hőmérséklet-visszajelző. A
sást állít be.
visszajelző megjelenik, amikor hideg mo‐
Centrifugálási sebesség-visszajelző.
Öblítés tartás visszajelző.
Extra csendes visszajelző.
Előmosás visszajelző.
Foltmosás visszajelző.
Extra öblítés visszajelző.
8. VEZÉRLŐTÁRCSA ÉS GOMBOK
8.1 Be / Ki
Nyomja meg néhány másodperc
hosszan a gombot a készülék be- vagy
kikapcsolásához. A készülék be- vagy
kikapcsolásakor két különböző hang
hallható.
Mivel az energiafogyasztás
csökkentésére a Készenlét funkció
automatikusan kikapcsolja a készüléket
néhány esetben, így előfordulhat, hogy a
készüléket ismét be kell kapcsolni.
További részletekért olvassa el a
Készenlét c. szakaszt a „Napi használat”
című fejezetben.
8.2 Bevezetés
A kiegészítő funkciók nem
választhatóak mindegyik
mosási programmal. A
mosási programok és a
különféle opciók/funkciók
összeegyeztethetőségére
vonatkozóan lásd a
„Programtáblázat” c.
szakaszt. Egy opció/funkció
kizárhat egy másikat; ebben
az esetben a készülék nem
engedi a nem összeillő
opciók/funkciók együtt
történő beállítását.
Mindig ügyeljen arra, hogy
tiszta és száraz legyen a
képernyő, valamint az
érintőgombok.
8.3 Hőmérséklet
Egy mosási program kiválasztása esetén
a készülék automatikusan javasol egy
alapértelmezett hőmérsékletet.
Érintse meg többször egymás után a
gombot, míg a kívánt hőmérséklet meg
nem jelenik a kijelzőn.
20
www.aeg.com
Amikor a kijelzőn
és
visszajelzők
láthatók, a készülék nem melegíti fel a
vizet.
A kijelzőn a
visszajelző jelenik
meg.
Zárva marad az ajtó. A dob
rendszeres időközönként forgást
végez, hogy csökkentse a ruhák
gyűrődését. Az ajtó kinyitásához le
kell engedni a vizet.
Érintse meg a Start / Szünet gombot:
a készülék csak szivattyúzást végez.
8.4 Centrifugálás
Egy program kiválasztása esetén a
készülék automatikusan beállítja a
megengedett maximális centrifugálási
sebességet.
Érintse meg többször a gombot a
következőkhöz:
• Centrifugálási sebesség
csökkentése.
•
•
A kijelző csak a beállított
programnál elérhető
centrifugálási sebességet
mutatja.
Öblítés tartás kiegészítő funkció
bekapcsolása.
A készülék nem ereszti le az utolsó
öblítővizet, hogy megóvja a
ruhaneműket a gyűrődéstől. A mosási
program leáll, a víz a dobban marad,
valamint a végső centrifugálás nem
történik meg.
A kijelzőn a
visszajelző jelenik
meg.
A dob rendszeres időközönként
forgást végez, hogy csökkentse a
ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó. A dob
rendszeres időközönként forgást
végez, hogy csökkentse a ruhák
gyűrődését. Az ajtó kinyitásához le
kell engedni a vizet.
Érintse meg a Start / Szünet gombot:
a készülék centrifugál és leereszti a
vizet.
Az Extra csendes kiegészítő
funkció bekapcsolása.
Minden centrifugálási (közbenső és
végső centrifugálási) szakasz
elmarad, és a készülék a program
végén a dobban tartja a vizet. Ez
elősegíti a ruhák gyűrődésének
csökkentését.
Mivel a program nagyon csendes,
este is használható, amikor az
olcsóbb éjszakai áram rendelkezésre
áll. Egyes programok esetén az
öblítéseket a készülék nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
A készülék körülbelül 18 óra
elteltével automatikusan
leereszti a vizet.
8.5 Előmosás/foltmosás
Nyomja meg többször ezt a gombot a két
kiegészítő funkció közül az egyik
bekapcsolásához.
A megfelelő visszajelző megjelenik a
kijelzőn.
•
Folteltávolítás
Válassza ezt a kiegészítő funkciót az
erősen szennyezett vagy foltos
ruhanemű folteltávolítóval történő
előkezeléséhez.
rekeszbe.
Töltse a folteltávolítót a
A folteltávolítót a hatékonyság
növelése érdekében a készülék
mosószerrel előkeveri és felmelegíti.
A kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
E beállítás 40 °C-nál
alacsonyabb hőmérséklet
esetén nem áll
rendelkezésre.
•
Előmosás
A kiegészítő funkció használatával 30
°C-os előmosási szakaszt adhat a
mosási szakasz elé.
A kiegészítő funkció erősen
szennyezett ruhanemű, különösen
homokkal, porral, sárral és egyéb
szilárd részecskével összepiszolt
ruhák esetén ajánlott.
Előmosáshoz a
mosószert egy
adagolólabdába töltve
tegye a dobba.
MAGYAR
gyűrődésmentesítő mozgás leáll, és az
ajtó nyithatóvá válik.
A kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
Ez a két kiegészítő funkció
nem állítható be együtt.
8.6 Extra öblítés
Ezzel a kiegészítő funkcióval legfeljebb
három további öblítést adhat a
kiválasztott mosási programhoz.
Mosószerekre allergiás és érzékeny bőrű
egyének számára igen hasznos.
visszajelző az öblítések kiválasztott
A
számát mutatja.
A kiegészítő funkció növeli a program
időtartamát.
Ha a Extra öblítés kiegészítő
funkció van beállítva
alapértelmezettként, és egy
ehhez megfelelő mosási
programot választ, a kijelzőn
Kisebb ruhatöltettel jobb
eredmény érhető el.
8.8 Eco
Az Eco opció a jó mosási eredmény
megtartása mellett csökkenti az
energiafogyasztást.
Ezt az opciót 30°C-on vagy magasabb
hőmérsékleten mosott, csak kevéssé
vagy rendesen piszkos ruhákhoz
használja.
A víz- és energiafogyasztás függhet
egyéb okoktól, mint pl. a víznyomástól, a
víz keménységétől és hőmérsékletétől, a
környezeti hőmérséklettől, a szennyes
ruha típusától és mennyiségétől, a
beállított opcióktól, a forgási sebességtől
és az elektromos hálózat
feszültségingadozásaitól is. A kijelzőn a
jelzés látható.
Ha a 40°C vagy 60°C-os
pamutprogramot választja ki,
és nem választ ki egyéb
jelenik meg. Ekkor a
Extra öblítés gomb
megnyomásával csak egy
további öblítés adható a
programhoz.
opciót, a kijelzőn a
jelzés látató; ezek a bevett
pamutprogramok, és az
összesített energia-és
vízfogyasztás szempontjából
a leghatékonyabbak is.
8.7 Plus Steam (Plusz gőz)
Ez a funkció egy gőz szakaszt iktat be,
melyet egy rövid gyűrődésgátló fázis
követ a mosási program végén.
A gőz szakasz csökkenti a ruhanemű
gyűrődését és javítja vasalhatóságát.
Gőz szakasz alatt a
a kijelzőn.
visszajelző villog
A kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
8.9 Időmegtakarítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval
csökkentheti a program időtartamát.
•
•
Amikor a program véget ér, nulla
jelenik meg a kijelzőn, a
21
visszajelző
folyamatosan világít, és a
visszajelző
elkezd villogni. A dob finom mozgásokat
végez kb. 30 percig, hogy a gőz kifejtse
hatását. Bármely gomb megérintésére a
Amennyiben a ruhanemű átlagosan
vagy enyhén szennyezett, ajánlatos
lehet a mosási program lerövidítése.
Érintse meg egyszer a gombot a
program időtartamának
csökkentéséhez.
Kisebb töltet esetén kétszer érintse
meg ezt a gombot egy extra gyors
program beállításához.
A kijelzőn a
visszajelző jelenik meg.
22
www.aeg.com
Ez a kiegészítő funkció a
Gőzölés program
időtartamának
csökkentéséhez is
használható.
8.10 Ciklus átugrása gomb
(Kiegészítő funkció)
Ennek a gombnak a megérintésével az
alábbiakat lehet kiválasztani:
• első érintésre a Csak öblítés funkciót.
A mosási program az öblítési ciklussal
indul, átugorva a mosási ciklust.
•
•
Minden beállított
kiegészítő funkció (az
állandó extra öblítés
kivételével)
kiválasztásának elvetése
automatikusan történik.
második érintésre a Csak centrifuga
funkciót. A készülék átugorja a
mosási és öblítési ciklust.
harmadik érintésre a Csak
szivattyúzás funkciót. A készülék csak
szivattyúzást végez.
8.11 Késleltetett indítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval a program
kezdetét megfelelőbb időpontig
késleltetheti.
A megfelelő késleltetés beállításához
érintse meg többször a gombot. Az
időtartam 30 perces lépésekkel 90
percig, valamint 2 óra és 20 óra között
növelhető.
A Start / Szünet gomb megérintése után
visszajelző és a
a kijelzőn a
kiválasztott késleltetési időtartam látható,
és a készülék megkezdi a
visszaszámlálást.
8.12 Start / Szünet
Érintse meg a Start / Szünet gombot a
készülék elindításához vagy
működésének szüneteltetéséhez, illetve
a futó program megszakításához.
Negyedik érintésre a
készülék ismét felkínálja a
mosási program
alapértelmezett beállítását.
9. PROGRAMOK
9.1 Programtáblázat
Minden mosási program javára szolgál a lágyított víz, ha a vízlágyító be
van kapcsolva.
Mosási programok
Program
Mosási programok
Program leírása
MAGYAR
Program
Pamut
23
Program leírása
Fehér és színes pamut. Normál, erős és enyhe szennyezett‐
ség.
A szokásos programok az energiacímkén látható energia‐
fogyasztási értékekhez. Az 1061/2010 számú jogszabály ér‐
telmében a Pamut program 60 °C-on és a Pamut program 40
°C-on a(z)
kiegészítő funkcióval a „Normál 60 °C-os pa‐
mut programnak” és a „Normál 40 °C-os pamut programnak”
felelnek meg. Ezek a leghatékonyabb programok a normál
szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhaszná‐
lást és az energiafogyasztást illeti.
A mosási szakasz tényleges vízhőmérséklete
eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.
Műszál
ColourPro
Műszálas vagy kevertszálas szövetek. Normál szennyezett‐
ség.
Színezett pamut és műszálas anyagok. Alacsony hőmérsék‐
letű ciklus a színek jobb megóvása érdekében, mely jó mosási
eredményt ér el a lágyított víz segítségével. A ruhaneműnek
legjobban megfelelő kezelés érdekében javasoljuk, hogy ne
töltse meg teljesen a dobot.
Kímélő
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és kevertszálas szövetek,
melyek kímélő mosást igényelnek. Normál szennyezettség.
Gyapjú / Selyem
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz
és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott egyéb kényes szövetek‐
hez1)
Gőzölő program
Gőzölő program pamut és műszálas anyagokhoz. A Gőzö‐
Gőzölés
lés megszárított2), mosott vagy egyszer viselt ruháknál hasz‐
nálható. A program csökkenti a gyűrődést és a szagokat3) és
fellazítja a ruhaneműt. Amikor a program befejeződött, gyorsan
távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Gőzölés program után a va‐
salás könnyűvé válik. Ne használjon mosószert. Szükség ese‐
tén a foltokat mosással vagy helyi folteltávolítóval távolítsa el.
A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust. Az
alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés programot:
• Gépi szárításra nem alkalmas ruhanemű.
• „Csak vegyileg tisztítható” jelzéssel ellátott ruhadarabok.
Mosási programok
24
www.aeg.com
Program
ÖKOPower
Anti-allergén
20 perc - 3 kg
Program leírása
Pamut és színtartó műszálas darabok. Teljes mosóprogram,
mely mindössze 59 perc alatt intenzíven kimossa a napi szeny‐
nyezettségű ruhaneműt, és megfelelő mosási eredményt nyújt
rövid idő alatt.
Fehér pamut ruhadarabok. A program a néhány percig 60 °C
fölött tartott hőmérsékletű mosási szakasznak köszönhetően
eltávolítja a mikroorganizmusokat. Ez segít a csírasejtek, a
baktériumok, a mikroorganizmusok és a részecskék eltávolítá‐
sában. Egy további öblítési szakasz biztosítja a mosószerma‐
radványok és a pollenek/allergén anyagok alapos eltávolítását.
Így a mosás hatékonyabb.
Pamut és műszálas darabok enyhén szennyezetten vagy
csupán egyszer viselve.
Ne használjon öblítőszert, és győződjön meg
arról, hogy nincs öblítőszer-maradvány a mo‐
sószer-adagolóban.
Kültéri sportruházat
Kivehető polár vagy egyéb termobéléssel rendelkező kül‐
téri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lé‐
legző dzseki vagy széldzseki. A javasolt ruhatöltet 2.5 kg.
A program vízállóságot helyreállító ciklusként is használható,
melyet kifejezetten a ruhadarabok impregnálására terveztek. A
vízállóságot helyreállító ciklus elvégzéséhez a következők sze‐
rint járjon el:
•
Töltse a mosószert a
•
Töltsön ruhaneműhöz való, speciális impregnáló szert a
öblítőszer-adagoló rekeszbe.
Csökkentse a töltet mennyiségét 1 kg-ra.
•
rekeszbe.
A vízállóság legeredményesebb helyreállítása
érdekében a ruhaneműt szárítógépben szárít‐
sa meg a Kültéri sportruházat szárítóprogram
használatával (amennyiben az rendelkezésre
áll, és ha a ruhanemű tájékoztató címkéje
megengedi).
1) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob
nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a programnál.
2) Ha szárított ruhán állít be Gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves maradhat. A ruhákat
kb. 10 percig szabad levegőn kiteregetve szárítsa.
3) A Gőzölés program nem távolítja el a kifejezetten erős szagokat.
MAGYAR
Program hőmérséklete, maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet
Program
Alapértelmezett hő‐
mérséklet
Hőmérséklet-tarto‐
mány
Referencia centrifu‐
gálási sebesség
Centrifugálási se‐
bességtartomány
Pamut
40 °C
95 °C - Hideg
1400 ford./perc
1400 ford./perc - 400
ford./perc
9 kg
Műszál
40 °C
60 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
4 kg
ColourPro
30 °C
30 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
9 kg
Kímélő
40 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
4 kg
Gyapjú / Selyem
40 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
2 kg
-
-
1.5 kg
ÖKOPower
30 °C
60 °C - 30 °C
1400 ford./perc
1400 ford./perc - 400
ford./perc
5 kg
Anti-allergén
60 °C
1400 ford./perc
1400 ford./perc - 400
ford./perc
9 kg
20 perc - 3 kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
3 kg
Kültéri sportruházat
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
Gőzölés
1) Mosási program.
2) Mosási program és impregnáló szakasz.
Maximális töltet
2.5 kg1)
1 kg2)
25
www.aeg.com
Kímélő
ÖKOPower
Anti-allergén
20 perc - 3 kg
Kültéri sportruházat
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Folteltávolítás1)
■
■
■
■
Előmosás
■
■
■
■
Extra öblítés
■
■
Eco 2)
■
■
Időmegtakarítás 3)
■
■
■
■
Csak öblítés
■
■
■
■
Csak centrifuga
■
■
■
Csak szivattyú‐
zás
■
■
Késleltetett indí‐
tás
■
■
■
■
■
■
Plus Steam
(Plusz gőz)1)
Soft Plus
■
Gőzölés
ColourPro
■
Centrifugálás
Gyapjú / Selyem
Műszál
Programok és kiegészítő funkciók
kompatibilitása
Pamut
26
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Ez a beállítás 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
2) Ez a kiegészítő funkció 30 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
3) Ha a legrövidebb időtartamot állítja be, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet méretét. Meg lehet telje‐
sen tölteni a készüléket, de csökkenhet a mosás hatékonysága.
MAGYAR
27
9.2 Woolmark Apparel Care - Zöld
A Woolmark vállalat ennek a mosógépnek a
gyapjúmosási ciklusát jóváhagyta a „kézzel
mosható” jelzésű, gyapjú ruhadarabok gépi
mosására, azzal a feltétellel, hogy a ruhák
mosása a mosógép gyártójától származó uta‐
sítások szerint történik. Mindig kövesse a ru‐
hanemű kezelési címkéjén szereplő szárítási
és egyéb utasítást. M1361
A Woolmark szimbólum minőségtanúsító véd‐
jegy funkciót tölt be számos országban.
10. BEÁLLÍTÁSOK
10.1 Gyerekzár
•
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megakadályozhatja a gyermekeket
abban, hogy játsszanak a kezelőpanellel.
•
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához egyidejűleg addig
tartsa megérintve a
A készülék meghibásodott (rövid
hangjelzések sorozata hallható
hozzávetőleg 5 percig).
A program végét jelző hangjelzések ki-/
bekapcsolására, a
és
gombot
érintse meg egyidejűleg körülbelül 6
másodpercre.
és
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
gombot, amíg a
visszajelző
világítani nem kezd/el nem alszik a
kijelzőn.
Bekapcsolhatja a kiegészítő funkciót:
•
Miután megérinti a Start / Szünet
gombot: az összes gomb és a
programkapcsoló inaktívvá válik (a
Be / Ki gomb kivételével).
• Mielőtt megérinti a Start / Szünet
gombot: a készülék nem indítható.
A kiegészítő funkció kiválasztását a
készülék kikapcsolás után is tárolja.
10.2 Hangjelzések
A készülék különböző hangjelzésekkel
rendelkezik, melyek akkor működnek,
amikor:
•
•
•
•
•
Bekapcsolja a készüléket (különleges,
rövid hangjelzés).
Kikapcsolja a készüléket (különleges,
rövid hangjelzés).
Megérint egy gombot (kattanó
hangjelzés).
Nem megfelelő beállítást választ (3
rövid hangjelzés).
A program véget ér
(hangjelzéssorozat hallható
hozzávetőleg 2 percig).
10.3 Állandó extra öblítés
A kiegészítő funkció mindig egy további
öblítést eredményez egy program
beállításakor, ahol az beállítható.
•
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához egyidejűleg addig
és
gombot,
tartsa megérintve a
amíg a megfelelő visszajelző
világítani nem kezd/el nem alszik.
Ez a kiegészítő funkció további két
öblítést ad a programhoz, és a
kijelzőn
látható.
10.4 Soft Plus
Az öblítőszer eloszlásának és a
ruhanemű puhaságának optimalizálása
érdekében válassza a Soft Plus
kiegészítő funkciót.
Ez az öblítőszer funkció használatakor
javasolt.
28
www.aeg.com
A kiegészítő funkció
kismértékben növeli a
program időtartamát.
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához egyidejűleg addig
tartsa megérintve a
és
gombot,
visszajelző világítani nem
amíg a
kezd/el nem alszik a
felett.
visszajelző
11. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
11.1 A készülék
bekapcsolása
1. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati
aljzatba.
2. Nyissa ki a vízcsapot.
3. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
Egy rövid hangjelzés hallható (ha be van
kapcsolva). A programkapcsoló
automatikusan pamut programnak
megfelelő állásba fordul.
Javasoljuk, hogy ne lépje túl
a készüléken jelzett
maximális szintet (
).
1. Nyissa ki a mosószer-adagolót.
Max
▼
M
ax
▼
▼
lt
Sa
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
3. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok
mosandó holmit a dobba.
4. Csukja be jól az ajtót.
ax
11.2 A mosnivaló betöltése
11.3 A mosószer és az
adalékok betöltése
M
A kijelzőn a maximális töltet, az
alapértelmezett hőmérséklet, a
maximális centrifugálási sebesség, a
kiválasztott program szakaszainak
visszajelzői és a program időtartama
jelenik meg.
VIGYÁZAT!
Győződjön meg arról, hogy
az ajtó és a vízzáró
szigetelés közé nem szorulte be ruha. Ellenkező
esetben mosás közben víz
szivároghat ki, vagy
tönkremehet a ruha.
2. Töltse a mosóport a
rekeszbe.
Folyékony állagú mosószer
MAGYAR
29
használata esetén olvassa el a
„Folyékony mosószer betöltése” c.
szakaszt.
Max
▼
Max
▼
ax
▼
M
ax
▼
Sa
lt
Sa
M
lt
ax
▼
M
ax
▼
M
2. Töltse a folyékony mosogatószert a
rekeszbe.
3. Amennyiben szükséges, töltse az
rekeszbe.
Max
▼
Li
qu
id
M
ax
▼
öblítőszert a
ax
▼
M
ax
▼
M
Sa
lt
Max
▼
▼
ax
Sa
lt
M
ax
▼
M
3. Zárja be a mosószer-adagolót.
4. Zárja be a mosószer-adagolót.
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
Folyékony mosószer
betöltése
1. Helyezze be a folyékony
mosószerhez megfelelő
tárolóbetétet.
11.4 Program kiválasztása
1. Fordítsa a programkapcsolót a kívánt
mosási programra. A megfelelő
program visszajelzője világítani kezd.
A Start / Szünet gomb visszajelzője
villog.
A kijelzőn a programhoz tartozó
maximális töltet, az alapértelmezett
hőmérséklet, a maximális centrifugálási
sebesség, a mosási szakaszvisszajelzők
(ahol rendelkezésre állnak) és a program
időtartamának kijelzése jelenik meg.
2. Érintse meg a megfelelő gombokat a
hőmérséklet és/vagy a centrifugálási
sebesség módosításához.
3. Szükség szerint válasszon ki egy
vagy több funkciót a megfelelő
gombok megérintésével. A hozzájuk
tartozó visszajelzők megjelennek a
kijelzőn, és az információk ennek
megfelelően módosulnak.
Amennyiben egy beállítás
nem lehetséges, nem
jelenik meg visszajelző, és
hangjelzés hallható.
30
www.aeg.com
11.5 A program indítása
A program elindításához érintse meg a
Start / Szünet gombot.
A hozzá tartozó visszajelző villogása
megszűnik, és folyamatosan világítani
kezd.
A kijelzőn a működő fázis visszajelzője
villogni kezd.
A program elindul, és az ajtó
reteszelődik. A kijelzőn a
látható.
jelzés
A leeresztő szivattyú egy
rövid időre bekapcsolhat,
mielőtt a készülék vizet tölt
be.
11.6 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
1. Érintse meg a Késleltetett indítás
gombot ismételten mindaddig, míg a
kijelző a kívánt késleltetési időt nem
mutatja. Megjelenik a
visszajelző.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot.
A készülék megkezdi a késleltetett
indítás visszaszámlálását.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
megkezdődik a program végrehajtása.
A ProSense számítási
művelet a visszaszámlálás
végén kezdődik.
Visszaszámlálás elindulása
után a késleltetett indítás
leállítása
Késleltetett indítás törlése:
1. A Start / Szünet gomb
megérintésével szüneteltesse a
készülék működését. A megfelelő
visszajelző villog.
2. Érintse meg a Késleltetett indítás
gombot ismételten mindaddig, míg a
kijelzőn a meg nem jelenik.
3. A program azonnali elindításához
érintse meg ismét a Start / Szünet
gombot.
Visszaszámlálás elindulása
után a késleltetett indítás
módosítása
Késleltetett indítás módosítása:
1. A Start / Szünet gomb
megérintésével szüneteltesse a
készülék működését. A megfelelő
visszajelző villog.
2. Érintse meg a Késleltetett indítás
gombot ismételten mindaddig, míg a
kijelző a kívánt késleltetési időt nem
mutatja.
3. Az új visszaszámlálás elindításához
érintse meg ismét a Start / Szünet
gombot.
11.7 A ProSense
töltetérzékelés
A program kijelzőn
megjelenített időtartama
közepes/nagy töltetre
vonatkozik.
A Start / Szünet gomb megérintése után
a megengedett legnagyobb töltet
visszajelző
visszajelzője kialszik, a
villog, és a ProSense funkció megkezdi a
ruhatöltet érzékelését:
1. A készülék a töltetet az első 30
másodpercben érzékeli: a
visszajelző és a időjelző pontok
villognak, és a dob rövid ideig forog.
2. A töltetérzékelés végén a
visszajelző kialszik, és a időjelző
pontok abbahagyják a villogást. A
program időtartama a töltetnek
megfelelően nőhet vagy csökkenhet.
További 30 másodperc után
megkezdődik a vízbetöltés.
Ha a töltetérzékelés végén a dob túl van
terhelve, a
kezd a kijelzőn:
visszajelző villogni
Ebben az esetben 30 másodpercig van
lehetőség a készülék működésének
szüneteltetésére, és a fölös mennyiségű
ruhanemű eltávolítására.
A fölös mennyiségű ruhanemű
eltávolítása után érintse meg a Start /
Szünet gombot a program ismételt
MAGYAR
elindításához. A ProSense szakasz
legfeljebb három alkalommal ismételhető
(lásd az 1. pontot).
Fontos! Amennyiben nem csökkenti a
ruhanemű mennyiségét, a mosási
program a túlterhelés ellenére elindul.
Ebben az esetben nem garantálható a
legjobb mosási eredmény.
A program kezdete után
körülbelül 20 perccel a
program időtartama a
ruhatöltet vízfelszívó
képességétől függően újból
beállítható.
A ProSense töltetérzékelés
kizárólag teljes mosási
programoknál fut le (amikor
nincs szakaszátugrás
beállítva).
11.8 Programszakasz
visszajelzők
Amikor a program elindul, az éppen futó
szakasz visszajelzője villog, és a többi
szakaszvisszajelző folyamatosan világít.
Például, a mosási vagy előmosási
szakasz fut:
.
Amikor a szakasz véget ér, a hozzá
tartozó visszajelző villogása megszűnik,
és folyamatosan világítani kezd. Villogni
kezd a következő szakaszvisszajelző.
Például, az öblítési szakasz fut:
.
A mosási ciklus alatt a készülék vízzel
összekeveri a mosószert, folteltávolítót
és/vagy az öblítőszert a dobba juttatás
előtt; a
visszajelző megjelenik, majd
eltűnik a kijelzőről a különböző
programszakaszoknak megfelelően (a
nyilak felváltva villognak).
MIX
Amennyiben a Plus Steam (Plusz gőz)
kiegészítő funkciót választja, a gőzölés
szakaszvisszajelzői világítani kezdenek.
A gőzölési szakasz fut:
.
31
A gyűrődésmentesítő szakasz fut:
.
11.9 A program megszakítása
és a kiegészítő funkciók
módosítása
Ha a program működik, csak néhány
kiegészítő funkció módosítására van
lehetőség:
1. Érintse meg a Start / Szünet gombot.
A megfelelő visszajelző villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat. A
kijelzőn megjelenő információk ennek
megfelelően módosulnak.
3. Érintse meg ismét a Start / Szünet
gombot.
Folytatódik a mosóprogram.
11.10 Folyamatban levő
program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához nyomja meg a Be /
Ki gombot.
2. A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be / Ki gombot.
Most új mosási programot állíthat be.
Amennyiben a ProSense
szakasz már lefutott, és a
vízbetöltés már elkezdődött,
az új program a ProSense
szakasz megismétlése
nélkül indul el. A készülék a
vizet és a mosószert nem
ereszti le a pazarlás
elkerülése érdekében. A
kijelzőn a program
maximális időtartama jelenik
meg, mely az új program
elindítása után kb. 20
perccel frissül.
11.11 Az ajtó kinyitása Ruhanemű hozzáadása
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
zárva van.
32
www.aeg.com
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és/vagy a dob még
forog, nem nyithatja ki a
készülék ajtaját.
1. Érintse meg a Start / Szünet gombot.
A hozzá tartozó ajtózár visszajelző
kialszik a kijelzőn.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját. Ha
szükséges, helyezzen be vagy
vegyen ki ruhaneműt a készülékből.
3. Csukja be az ajtót, majd érintse meg
a Start / Szünet gombot.
Folytatódik a program vagy a késleltetett
indítás végrehajtása.
4. Az ajtó kinyitható, amikor a program
befejeződött, vagy állítsa be a
Centrifugálás/Szivattyúzás
programot/kiegészítő funkciót, majd
nyomja meg a Start / Szünet gombot.
11.12 Miután a program véget
ért
Amikor a program befejeződött, a
készülék automatikusan leáll. A
hangjelzések hallhatóak (ha
engedélyezve vannak).
A kijelzőn az összes mosási szakasz
visszajelzője folyamatosan világítani
kezd, és az időkijelző területen
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
5. Zárja el a vízcsapot.
11.13 Vízleeresztés a ciklus
vége után
Ha olyan programot vagy kiegészítő
funkciót választott, amely nem üríti ki az
utolsó öblítés vizét a dobból, a program
befejeződik, azonban:
•
A kijelzőn a
az
•
•
•
Amikor ismét bekapcsolja a
készüléket, akkor a kijelzőn
az utoljára beállított program
kijelzése látható. Forgassa
el a programkapcsolót egy új
program beállításához.
2. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
3. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
4. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót és a
mosószer-adagoló rekeszt, hogy
ajtó zárva visszajelző jelenik
1. Amennyiben szükséges, a
Centrifugálás gomb megérintésével
növelje vagy csökkentse a
centrifugálás készülék által javasolt
fordulatszámát.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot:
Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot.
A program lejárta után öt perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
vagy
visszajelzője
meg. A futó szakasz
villog.
A dob továbbra is rendszeresen forog,
hogy megakadályozza a ruhák
gyűrődését.
Zárva marad az ajtó.
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie:
•
van beállítva, a
Amennyiben
készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
•
Amennyiben
van beállítva, a
készülék csak leereszti a vizet.
látható.
Az ajtózár kiold, és kialszik a
visszajelző.
visszajelző, a
kiegészítő funkció visszajelző és
A
vagy
kiegészítő funkció
visszajelző kialszik, míg a
visszajelző
villog, majd kialszik.
3. A program befejezése után kialszik
visszajelző, és
az ajtó zárva
kinyithatja az ajtót.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
A készülék minden esetben
körülbelül 18 óra elteltével
automatikusan leereszti a
vizet.
MAGYAR
11.14 Készenlét kiegészítő
funkció
A kijelzőn a legutoljára beállított
program befejezési ideje látható.
Forgassa el a programkapcsolót egy
új program beállításához.
A Készenlét kiegészítő funkció az
energiafogyasztás csökkentésére
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
•
33
Ha olyan programot vagy
kiegészítő funkciót állít be,
melynek végén a víz a
dobban marad, a Készenlét
funkció nem kapcsolja ki a
készüléket arra való
emlékeztetőként, hogy el kell
végezni a szivattyúzást.
A Start / Szünet gomb megérintése
előtt 5 percen át nem használja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be / Ki gombot.
A mosási program befejezése után 5
perccel
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be / Ki gombot.
12. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
•
12.1 A ruha töltet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes ruhadarabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első néhány mosásnál
külön mosni ezeket.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és nyomtatott ábrákkal ellátott
darabokat.
Kezelje elő a makacs foltokat.
Különleges mosószerrel mossa az
erős szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyökkel.
Vegye ki az akasztókat, és tegye
mosózsákba vagy párnahuzatba a
függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok, cipőfűzők,
szalagok stb.).
•
•
Centrifugálási szakaszban
kiegyensúlyozási problémákat
okozhat a nagyon kis ruhatöltet, és
túlzott vibrációhoz vezethet. Ha ez
történik:
a. szakítsa meg a programot, és
nyissa ki a készülék ajtaját (lásd
a „Napi használat” című
fejezetet);
b. kézzel rendezze el a dobban a
darabokat, hogy azok
egyenletesen helyezkedjenek el;
c. nyomja meg a Start / Szünet
gombot. A centrifugálási szakasz
folytatódik.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse meg
az öveket, zsinegeket, cipőfűzőket,
szalagokat és egyéb laza
alkotóelemeket.
Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
34
www.aeg.com
12.2 Makacs szennyeződések
•
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
•
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
ruhadarab készülékbe tétele előtt
kezelni.
•
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
12.3 Mosószerek és egyéb
vegyi áruk
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és vegyi árukat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor, a
kényes szövetek kivételével.
Fehér darabokhoz és a ruhanemű
fertőtlenítéséhez használjon
fehérítőt tartalmazó mosóport
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
•
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a javasoltnál több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószerek vagy
egyéb termékek csomagolásán
található útmutatásokat, és ne lépje
túl a készüléken jelzett maximális
szintet (
).
Az anyag fajtájához és színéhez, a
program hőmérsékletéhez és a
szennyezettség mértékéhez javasolt
mosószereket használja.
12.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
•
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális megengedett
ruhatöltettel indítson egy
mosóprogramot.
Ha a foltokat előkezeli, használhat
folteltávolítót, amikor alacsony
hőmérsékletű programot állít be.
A megfelelő mennyiségű mosószer
használatához tekintse át a mosószer
gyártója által javasolt mennyiségeket.
13. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
13.2 Vízkőmentesítés
Csak enyhe mosogatószerrel és meleg
vízzel tisztítsa a készüléket. Hagyjon
minden felületet megszáradni.
Amennyiben a sót
rendszeresen használja a
SoftWater technológia
aktiválásához, a jelen
szakaszban leírt
vízkőmentesítő eljárás
elvégzése nem szükséges.
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
Ha nagy vagy közepes a
vízkeménység a körzetében,
akkor célszerű vízkőtelenítőt
használni a mosógépekben.
13.1 Külső tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne tisztítsa a fémfelületeket
klórtartalmú tisztítószerrel.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
nem rakódott-e le rajta vízkő.
A szokásos mosószerek vízlágyítót
tartalmaznak, azonban javasoljuk, hogy
időnként futtasson le egy programot üres
dobbal és vízkőoldó termékkel.
MAGYAR
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
13.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű és rövid
programok ismételt, hosszú időn
keresztűl történő használata a mosószer
lerakódását, szöszmaradványokat, a
baktériumok elszaporodását és nyálka
képződését eredményezheti a dobban és
az üstben. Ez kellemetlen szagot és
penészt eredményezhet.
A lerakódások eltávolításához és a
készülék belsejének fertőtlenítéséhez
legalább havonta egyszer futtasson le
egy karbantartó mosást:
1. Szedje ki az összes ruhaneműt a
dobból.
2. Egy kevés mosóporral, maximális
hőmérsékleten futtasson le egy
pamut mosására szolgáló programot.
13.4 Az ajtó tömítése
35
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
Ne tisztítsa a mosódobot
savas vízkőmentesítő
szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy
acélgyapottal.
Alapos tisztítás:
1. Rozsdamentes acélhoz készült
termékkel tisztítsa meg a dobot.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
2. Üres dobbal, egy kevés mosóporral,
magas hőmérsékleten futtasson le
egy pamut mosására szolgáló rövid
programot vagy a Géptisztítás
programot, ha rendelkezésre áll.
13.6 A mosogatószeradagoló és a sótartály
tisztítása
Tisztítás előtt ellenőrizze,
hogy minden rekesz üres-e.
A megszáradt mosószermaradványok
vagy összecsomósodott öblítőszer,
valamint a penész mosószer-adagolóban
való megjelenésének
megakadályozására és/vagy a sótartályt
eltömítő só eltávolítására alkalmanként
végezze el az alábbi tisztítási eljárást:
Rozsdamentes acélhoz készült
termékkel tisztítsa meg a dobot.
ax
M
Max
▼
ax
▼
M
▼
lt
Sa
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza a nemkívánt
lerakódások képződését.
Rozsdásodások alakulhatnak ki a
dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív
hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó
csapvíz miatt.
ax
13.5 A dob tisztítása
1. Nyissa ki a fiókot. A képen ábrázolt
módon nyomja meg a rögzítőelemet,
majd húzza ki a fiókot.
M
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
2. Távolítsa el az öblítőszer kivehető
betétjét, és ha be van helyezve, a
www.aeg.com
folyékony mosószerek számára
kialakított betétet is.
▼
Max
M
ax
Sa
lt
M
ax
▼
▼
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
5. Ügyeljen arra, hogy az összes
mosószermaradvány el legyen
távolítva a nyílás felső és alsó
részéből. Kisméretű kefével tisztítsa
meg a nyílást.
Max
▼
ax
▼
ax
▼
M
Sa
lt
M
3. Folyó víz alatt mossa el a fiókot és az
összes betétet.
ax
▼
Max
▼
6. Illessze a mosószer-adagoló fiókot a
vezetősínekbe, és tolja be. Futtasson
le egy öblítési programot anélkül,
hogy ruhaneműt tenne a dobba.
M
Max
▼
ax
▼
ax
▼
M
Sa
lt
M
36
4. Ellenőrizze, hogy minden
mosószermaradványt eltávolított-e a
mosószercsatornából. Ehhez
használjon egy ruhát.
13.7 A leeresztő szivattyú
tisztítása
FIGYELMEZTETÉS!
Húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
konnektorból.
MAGYAR
37
Rendszeresen ellenőrizze a
leeresztőszivattyú szűrőjét,
hogy az tiszta-e.
A következő esetekben tisztítsa meg a
leeresztőszivattyút:
• A készülék nem ereszti le a vizet.
• A dob nem forog.
• Szokatlan zaj hallható a készülékből,
mivel a leeresztőszivattyú működését
valami akadályozza.
•
A kijelzőn
riasztási kód látható.
FIGYELMEZTETÉS!
• Ne vegye ki a szűrőt,
amíg működik a
készülék.
• Ne tisztítsa a szivattyút,
ha forró a készülékben
lévő víz. Várja meg, amíg
a víz kihűl.
4. Forgassa el balra 180 fokkal a
szűrőt, de még ne vegye ki. Hagyja,
hogy kifolyjon a víz.
A szivattyú tisztításához a következők
szerint járjon el:
1. Nyissa ki a szivattyú fedelét.
2
1
2. A kifolyó víz felfogására tegyen egy
megfelelő edényt a
leeresztőszivattyú szerelőnyílása alá.
3. Nyissa ki lefelé a szűrőkamra fedelét.
Tartson kéznél egy rongyot, amivel
felitathatja a vizet, amely a szűrő
eltávolításakor távozhat a
készülékből.
5. Amikor a tál megtelt vízzel, csavarja
vissza szűrőt, és ürítse ki a tálat.
6. A 4. és 5. lépéseket addig ismételje,
amíg nem folyik több víz ki a
készülékből.
7. Fordítsa el balra a szűrőt az
eltávolításhoz.
1
2
8. Szükség esetén távolítsa el a
szöszöket és egyéb tárgyakat a
szűrő nyílásából.
9. Ellenőrizze, hogy el lehet-e fordítani
a szivattyú lapátkerekét. Ha nem
38
www.aeg.com
forgatható, forduljon a
márkaszervizhez.
2
1
10. Tisztítsa ki a szűrőt a vízcsap alatt.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
a. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
b. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
13.8 A befolyócső és a
szelepben lévő szűrő
tisztítása
11. Szerelje vissza a szűrőt a speciális
vezetőelemekbe az óramutató
járásával megegyező irányba történő
elforgatással. Ellenőrizze, hogy
megfelelően meghúzta-e a szűrőt,
hogy megelőzze a szivárgást.
Javasoljuk, hogy a befolyócső és a
szelep szűrőjét egyaránt tisztítsa meg,
hogy eltávolítsa az idők során lerakódott
szennyeződéseket:
1. Csavarja le a befolyócsövet a
csapról, majd tisztítsa meg a szűrőt.
1
2
2
3
1
12. Zárja be a szivattyú fedelét.
2. A hollandi anya lecsavarásával
szerelje le a befolyócsövet a
készülékről.
MAGYAR
39
13.9 Vészleeresztés
Amennyiben a készülék nem ereszti le a
vizet, végezze el „A leeresztő szivattyú
tisztítása” c. részben leírt eljárást.
Szükség esetén tisztítsa meg a
szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
3. Tisztítsa meg a készülék hátulján
lévő szelepszűrőt egy fogkefével.
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
13.10 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C környékén vagy
alatta lehet a hőmérséklet, akkor engedje
ki a megmaradt vizet a befolyócsőből és
a leeresztő szivattyúból.
4. Amikor visszaszereli a csövet a
készülék hátuljára, a vízcsap
helyzetétől függően a csövet balra
vagy jobbra (ne függőlegesen)
vezesse el.
45°
20°
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem vállal
felelősséget az alacsony
hőmérsékletek miatt
keletkező károkért.
14. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
14.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a táblázatot). Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
Nagyobb problémák esetén
hangjelzések hallhatóak, és riasztási
kód jelenik meg a kijelzőn, valamint a
40
www.aeg.com
Start / Szünet gomb folyamatosan
villoghat:
•
•
•
- A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
Indítsa el újra a készüléket a Start /
Szünet gomb megnyomásával. 5
másodperc elteltével az ajtózár kiold.
vizet.
•
- A hálózati feszültség
ingadozik. Várja meg, hogy a
feszültségingadozás megszűnjön.
•
- Nincs kommunikáció a készülék
elektronikus alkatrészei között.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a
készüléket.
A program nem fejeződött be
megfelelően, vagy a készülék túl
korán leállt. Ha a riasztási kód ismét
megjelenik, forduljon a
márkaszervizhez.
•
- A túlcsordulás-gátló
bekapcsolt. Húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból, és zárja
el a vízcsapot. Forduljon a
márkaszervizhez.
- A készülék nem ereszti le a
- A készülék ajtaja nyitva van,
vagy nem megfelelően van bezárva.
Kérjük, ellenőrizze az ajtót.
Ha a készülékbe túl sok
ruhát helyezett, vegyen ki
néhány ruhadarabot a
dobból és/vagy tartsa
csukva az ajtót, és
közben tartsa megérintve
a Start / Szünet gombot,
amíg a
visszajelző
villogása meg nem szűnik
(lásd az alábbi ábrát).
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen ellenőrzés előtt
kapcsolja ki a készüléket.
14.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
A program nem indul el.
•
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakoztatva le‐
gyen a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Start / Szünet gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
•
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
•
•
•
•
A készülék megtelik víz‐
zel, majd azonnal lee‐
reszti azt
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.
Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
•
•
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva vagy
megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a leeresztő tömlő csatlakoz‐
tatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli
programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő
funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.
•
•
•
•
•
Indítsa el a centrifugálási programot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” című részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget
kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
•
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyó- és
kifolyócsövén.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
A centrifugálási szakasz
nem működik, vagy a
mosási ciklus szokatlanul
•
sokáig tart.
Víz van a padlón.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó cső nincs-e megcsavarodva,
megsérülve vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a vízbefolyó-tömlő csatlakoz‐
tatása.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐
lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” című részt.
•
•
A készülék nem engedi
ki a vizet.
41
•
•
42
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
Nem lehet kinyitni a ké‐
szülék ajtaját.
•
•
•
•
•
A készülékből szokatlan
zajok hallatszanak, vala‐
mint rázkódik.
•
•
Ellenőrizze, hogy olyan mosási programot választott-e,
melynél a ciklus végén a víz a dobban marad.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha
víz van a dobban.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a
márkaszervizhez.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvassa el az „Ajtó nyitá‐
sa vészhelyzetben” című szakaszt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐
vassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐
zési utasítás” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl ki‐
csi.
A program végrehajtása •
során a program időtarta‐
ma növekedhet vagy
csökkenhet.
A ProSense funkció képes a program időtartamának beállí‐
tására a ruhanemű típusának és mennyiségének megfe‐
lelően. További részletekért olvassa el „A ProSense tölte‐
térzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című fejezetben.
•
•
•
•
•
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a
makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
Győződjön meg arról, hogy nem volt-e más típusú mosó‐
•
szer betöltve a rekeszbe
. Amennyiben ez történt, olvas‐
sa el a „Mosószer vagy egyéb adalék eltávolítása a sótar‐
tályból” c. szakaszt.
Győződjön meg arról, hogy só nem lett betöltve a rekeszbe
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Salt
. Amennyiben mégis ez történt, futtasson le egy öblítési
ciklust vagy a mosási ciklust ismét.
Túl sok hab képződik a
dobban mosás közben.
•
Csökkentse a mosószer mennyiségét.
•
Ellenőrizze, hogy a vízlágyító adagolása úgy van-e beállít‐
va, hogy az öblítési ciklus alatt is megtörténjen. Lásd „A víz‐
keménység szintjének beállítása” c. szakaszt „A vízlágyító
(Soft Water)” fejezetben.
•
Szükség lehet a vízlágyító regenerálására: futtasson le egy
hosszú ciklust az időtartam csökkentése nélkül. Olvassa el
a „Vízlágyító regenerálása” szakaszt a „Vízlágyító (Soft Wa‐
ter)” című fejezetben.
Túlzott sófelhasználás.
A készülékből nem fogy
a só.
MAGYAR
43
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
14.3 Ajtó nyitása
vészhelyzetben
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Az ajtó kinyitása előtt:
VIGYÁZAT!
Égésveszély! Ellenőrizze,
hogy a víz hőmérséklete
nem túl magas-e és a
mosás alatt álló ruha nem
forró-e. Szükség esetén
várja meg, hogy
lehűljenek.
5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelet.
14.4 Mosószer vagy egyéb
adalék eltávolítása a
sótartályból
Salt
Salt
Ebben az esetben az alábbiak szerint
járjon el:
M
ax
1. Húzza ki a fiókot.
Max
▼
ax
▼
▼
M
ax
Sa
lt
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
A véletlenül a
rekeszbe töltött
bármilyen mosószert vagy adalékot
teljesen el kell távolítani.
M
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
1. Nyomja meg a Be / Ki gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Húzza le egyszer a vésznyitó elemet.
Húzza le még egyszer, majd tartsa
lehúzva a vésznyitó elemet, és
közben nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Távolítsa el a mosószert vagy
adalékot, majd alaposan takarítsa ki
a rekeszt.
3. Helyezze vissza a fiókot, majd töltsön
Salt
sót a
adagolórekeszbe.
4. Tolja be a fiókot.
44
www.aeg.com
5. Futtasson le egy pamut vagy
műszálas ciklust az időtartam
csökkentése nélkül, hogy
visszaállítsa a vízlágyító funkciót.
15. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között, a megfelelő
szabványelőírásoknak megfelelően lefolytatott méréseket tükrözik. Az
értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és
mennyisége, illetve a környezeti hőmérséklet függvényében. A víznyo‐
más, az üzemi feszültség és a befolyó víz hőmérséklete szintén hatással
lehet a mosási program időtartamára.
A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki adatok előzetes bejelen‐
tés nélkül változhatnak.
A mosási program alatt a ProSense technológia módosíthatja a mosás
időtartamát és a fogyasztási értékeket. További részletekért olvassa el
„A ProSense töltetérzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című feje‐
zetben.
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐
fogyasz‐
tás (kWh)
Vízfo‐
gyasztás
(liter)
Program
hozzáve‐
tőleges
időtarta‐
ma (perc)
Maradék
nedves‐
ség (%)1)
Pamut 60°C
9
1.65
90
220
52
Pamut 40°C
9
1.20
90
210
52
Műszál 40°C
4
0.72
55
160
35
Kímélő 40°C
4
0.60
60
120
35
Gyapjú / Selyem 30 °C
2
0.35
58
60
30
9
0.32
53
261
52
4.5
0.25
39
168
52
4.5
0.24
40
171
52
Szabványos pamut programok2)
Szabványos pamut 60°C
Szabványos pamut 60°C
Szabványos pamut 40 °C
1) A centrifugálási fázis végén.
2) A lágyított víz használata garantálja a mosási eredményeket és az alacsony energiafogyasztást. Ezen
eredmény fenntartásához elengedhetetlen a megfelelő vízkeménység beállítása a használati útmutató
utasításai alapján, valamint a só rendszeres használata a gyanta regenerálásához.
MAGYAR
Kikapcsolt állapotban (W)
0.30
Bekapcsolva hagyva (W)
0.30
45
A fenti ábra információi megfelelnek az EGK 1015/2010 irányelvek 2009/125/EC végrehaj‐
tási utasításának.
16. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság /
mélység / teljes mélység
Elektromos csatlakozta‐ Feszültség
tás
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni
IPX4
védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az
alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
Hideg víz
Víz betáplálás 1)
Maximális töltet
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Cotton (Pamut)
9 kg
Energiahatékonysági besorolás
A+++
Centrifugálási sebesség Maximális centrifugálási
sebesség
1351 ford./perc
Kizárólag a magyar piac számára
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 87
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőket egy 3/4'' -os csavarmenetes csaphoz.
46
www.aeg.com
17. TARTOZÉKOK
17.1 Kapható az
www.aeg.com/shop
weboldalon vagy a hivatalos
márkakereskedőnél
Kizárólag az AEG által
jóváhagyott tartozékokkal
biztosítható, hogy a készülék
megfeleljen a biztonsági
szabványoknak. Ha nem
jóváhagyott alkatrészek
kerülnek felhasználásra,
akkor bármilyen követelésre
vonatkozó jogosultság
érvényét veszti.
17.2 Rögzítőlemez készlet
Amennyiben a készüléket talapzatra
állítja, rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekkel.
tanúsítvánnyal rendelkező, megfelelő
összeépítő készletet használja.
A készülékei mélységének
megmérésével válassza ki a
megfelelő összeépítő
készletet.
Az összeépítő készlet kizárólag a hozzá
mellékelt használati utasításban felsorolt
készülékekhez használható.
Figyelmesen olvassa el a készülékhez
és a tartozékhoz mellékelt használati
utasítást.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne helyezze a szárítógépet
a mosógép alá.
17.4 Lábazat a fiókkal
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
17.3 Összeépítő készlet
A készülék megemelésére és a
ruhanemű be-/kipakolásának
megkönnyítésére.
Ha a szárítógépet a mosógép tetején
szeretné elhelyezni, akkor ehhez
kizárólag az AEG által gyártott és
A fiókot használhatja ruhanemű
tárolására, pl.: törölközők, tisztítószerek
és hasonlók.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
MAGYAR
47
18. TERMÉKISMERTETŐ AZ EU 1369/2017 SZ.
RENDELETE SZERINT
Termékismertető
Védjegy
Típusazonosító
Előírt kapacitás, kg-ban
AEG
L9FEC49S, PNC914550909
9
Energiahatékonysági osztály
A+++
kWh/év energiafogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os
pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett
220 normál mosási cikluson és az alacsony villamosener‐
gia-fogyasztású üzemmódokon alapul. a tényleges ener‐
giafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
65.0
A normál 60 °C-os pamutprogram teljes töltet melletti
energiafogyasztása, kWh értékben
0.32
A normál 60 °C-os pamutprogram részleges töltet melletti
energiafogyasztása, kWh értékben
0.25
A normál 40 °C-os pamutprogram részleges töltet melletti
energiafogyasztása, kWh értékben
0.24
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban, W értékben
0.30
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban, W
értékben
0.30
liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamut‐
program esetében teljes és részleges töltet mellett 220
normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás
a készülék üzemeltetési módjától függ.
10499
Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé
hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán
Maximális forgási sebesség, ford/perc értékben
maradék nedvességtartalom, % értékben
B
1351
52
a „normál 60 °C-os pamutprogram” és a „normál 40 °C-os
pamutprogram” az a normál mosási program, amelyre a
címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik,
hogy e programok alkalmasak az átlagosan szennyezett
pamut ruhanemű mosására, illetve hogy az energia- és
vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatéko‐
nyabb programok
-
A teljes töltetű normál 60 °C-os pamutprogram programi‐
deje percben kifejezve és percre kerekítve
261
48
www.aeg.com
A részleges töltetű normál 60 °C-os pamutprogram prog‐
ramideje percben kifejezve és percre kerekítve
168
A részleges töltetű normál 40 °C-os pamutprogram prog‐
ramideje percben kifejezve és percre kerekítve
171
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama percben
5
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hang‐
teljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve mosási
fázis esetében
47
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hang‐
teljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve centri‐
fugálási fázis esetében
73
Beépíthető I/N
Nem
A fenti táblázatban szereplő adatok megfelelnek az EU 2010/1015 számú bizottsági
rendelkezésének, mely a 2009/125/EC számú irányelvet teljesíti.
19. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
49
50
www.aeg.com
MAGYAR
51
157009384-A-422019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement