Aeg L9FEC49S Instrukcja obsługi

Aeg L9FEC49S Instrukcja obsługi
L9FEC49S
USER
MANUAL
PL
Instrukcja obsługi
Pralka
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................5
3. INSTALACJA........................................................................................................ 7
4. OPIS URZĄDZENIA............................................................................................12
5. ZMIĘKCZACZ WODY (TECHNOLOGIA SOFTWATER)....................................14
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................ 17
7. PANEL STEROWANIA....................................................................................... 17
8. POKRĘTŁO I PRZYCISKI...................................................................................19
9. PROGRAMY....................................................................................................... 22
10. USTAWIENIA....................................................................................................27
11. CODZIENNA EKSPLOATACJA........................................................................28
12. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................33
13. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 34
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................39
15. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE..................................................................43
16. DANE TECHNICZNE........................................................................................ 44
17. AKCESORIA..................................................................................................... 45
18. INFORMACJE O PRODUKCIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE
1369/2017............................................................................................................... 46
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
POLSKI
3
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otworzone.
4
www.aeg.com
•
•
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– kuchnie dla pracowników na zapleczach sklepów w
biurach oraz innych miejscach pracy;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych;
– do wspólnego użytku w blokach mieszkalnych lub
pralniach samoobsługowych.
Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 9 kg (patrz „Tabela
programów”).
Ciśnienie robocze wody w punkcie podłączenia
powinno wynosić od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barów
(0,8 MPa).
Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa
nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w
podstawie.
Urządzenie powinno być podłączone do sieci
wodociągowej za pomocą dołączonego nowego
zestawu węży lub innego nowego zestawu węży
dostarczonego przez autoryzowane centrum
serwisowe.
Nie wolno używać starego zestawu węży.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
POLSKI
•
•
•
5
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody
pod ciśnieniem ani pary wodnej.
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie obojętne środki do czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani metalowych
przedmiotów.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
Urządzenie należy
zainstalować zgodnie z
odpowiednimi krajowymi
przepisami.
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe, w
tym gumową tuleję z plastikowym
elementem dystansowym.
Przechowywać blokady transportowe
w bezpiecznym miejscu. Jeśli w
przyszłości zajdzie potrzeba
ponownego transportu urządzenia,
należy zamontować blokady w celu
unieruchomienia bębna, aby zapobiec
wewnętrznym uszkodzeniom.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Nie instalować ani nie korzystać z
urządzenia w miejscach, w których
temperatura może spaść poniżej 0°C
lub w których mogłoby być ono
narażone na działanie czynników
atmosferycznych.
Podłoże, na którym będzie stało
urządzenie, musi być płaskie,
stabilne, odporne na działanie
wysokiej temperatury i czyste.
•
•
•
•
•
•
Zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza pomiędzy urządzeniem i
podłogą.
Po ustawieniu urządzenia w
docelowym miejscu należy za
pomocą poziomicy sprawdzić, czy jest
prawidłowo wypoziomowane. W
przeciwnym razie należy odpowiednio
wyregulować jego nóżki.
Nie instalować urządzenia
bezpośrednio nad podłogową kratką
ściekową.
Nie rozpryskiwać wody na urządzenie
i nie narażać go na nadmierny kontakt
z wilgocią.
Nie instalować urządzenia w
miejscach uniemożliwiających
całkowite otworzenie drzwi
urządzenia.
Nie umieszczać pod urządzeniem
żadnych zamkniętych pojemników na
wypadek ewentualnego wycieku
wody. Skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym
w celu uzyskania informacji, jakich
akcesoriów można używać.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
Urządzenie musi być uziemione.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Nie dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki mokrymi rękami.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
•
•
Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano
przez dłuższy czas lub która była
naprawiana lub do której podłączono
nowe urządzenia (liczniki wody itp.),
należy umożliwić wypływ wody, aż
będzie ona czysta.
Podczas pierwszego użycia
urządzenia i bezpośrednio po nim
należy upewnić się, że nie ma
widocznych wycieków wody.
Jeśli wąż dopływowy jest za krótki, nie
stosować węży przedłużających.
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, aby zamówić dłuższy
wąż dopływowy.
Z węża spustowego może wypłynąć
woda. Są to pozostałości wody po
testach przeprowadzanych w fabryce.
•
Wąż spustowy można przedłużyć
maksymalnie do 400 cm. Więcej
informacji na temat innych węży
spustowych i przedłużających można
uzyskać w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
2.4 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, porażeniem
prądem, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
podanych na opakowaniu detergentu.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Upewnić się, że w praniu nie ma
żadnych metalowych przedmiotów.
Nie prać odzieży mocno zaplamionej
olejem, smarem lub innymi tłustymi
substancjami. Mogą one uszkodzić
gumowe części pralki. Przed
włożeniem do pralki należy taką
odzież wyprać wstępnie ręcznie.
Nie dotykać szklanych drzwi podczas
trwania programu. Szyba może być
gorąca.
2.5 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i zamknąć dopływ wody.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w bębnie.
POLSKI
•
Utylizację urządzenia należy
przeprowadzić zgodnie miejscowymi
przepisami w zakresie utylizacji
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Rozpakowanie
OSTRZEŻENIE!
Przed instalacją urządzenia
należy usunąć wszystkie
elementy blokady
transportowej i opakowania.
OSTRZEŻENIE!
Założyć rękawiczki.
4. Otworzyć drzwi i wyjąć z uszczelki
drzwi zabezpieczenie styropianowe
oraz wyjąć wszystkie przedmioty z
bębna.
1. Zdjąć zewnętrzną folię. W razie
potrzeby należy użyć noża.
2. Zdjąć kartonową przykrywkę i
styropianowe elementy opakowania.
3. Zdjąć wewnętrzną folię.
5. Ostrożnie położyć urządzenie na
tylnej ściance.
6. Położyć przedni styropianowy
element opakowania na podłodze
pod urządzeniem.
Uważać, aby nie uszkodzić
węży.
7. Usunąć blok styropianu ze spodu
urządzenia.
7
8
www.aeg.com
x4
1
A
2
8. Dokładnie oczyścić i osuszyć spód
urządzenia.
UWAGA!
Nie stosować alkoholu,
rozpuszczalników ani
produktów chemicznych.
9. Odpowiednio dopasować położenie
listew wygłuszających. Patrz
ilustracja:
B
Listwy wygłuszające należy
przyklejać w temperaturze
pokojowej.
13. Podnieść urządzenie do pozycji
pionowej.
14. Zdjąć przewód zasilający i wąż
spustowy z uchwytów.
A
B
• A (PRZÓD) = przód urządzenia
• B (TYŁ) = tył urządzenia
10. Usunąć samoprzylepne paski z listew
wygłuszających.
11. Przykleić cztery listwy do spodu
urządzenia.
12. Patrz ilustracja. Sprawdzić, czy listwy
są dobrze przyklejone.
Z węża spustowego może
wypłynąć woda. Jest to
rezultat testów z użyciem
wody przeprowadzanych w
fabryce.
15. Odkręcić trzy śruby kluczem
dołączonym w komplecie z
urządzeniem.
POLSKI
16. Wyciągnąć plastikowe rozpórki.
17. W otwory włożyć plastikowe zatyczki
znajdujące się w torebce z instrukcją.
x4
Urządzenie musi być wypoziomowane i
stabilne.
Prawidłowe
wypoziomowanie urządzenia
eliminuje drgania, hałas oraz
ruchy urządzenia podczas
pracy.
Zaleca się zachowanie
opakowania oraz blokad
transportowych na
przyszłość.
3.2 Umiejscowienie i
wypoziomowanie
1. Urządzenie należy instalować na
stabilnej i poziomej powierzchni.
Jeśli urządzenie
zainstalowano na cokole lub
jeśli ustawiono pralkosuszarkę na pralce, należy
użyć akcesoriów opisanych
w rozdziale „Akcesoria”.
Należy uważnie przeczytać
instrukcję dołączoną do
urządzenia i akcesoriów.
Urządzenie nie może
dotykać ścian ani innych
przedmiotów.
2. Poluzować lub dokręcić nóżki, aby
wypoziomować urządzenie.
OSTRZEŻENIE!
Nie należy umieszczać pod
nóżkami urządzenia
kawałków kartonu, drewna
lub innych materiałów w celu
wypoziomowania.
3.3 Wąż dopływowy
1. Podłączyć wąż dopływowy z tyłu
urządzenia.
2. Skierować go w prawo lub w lewo,
odpowiednio do położenia zaworu
wody.
9
10
www.aeg.com
wody z węża na skutek procesu
starzenia.
45
20
O
Czerwony sektor w okienku „A” wskazuje
tę usterkę.
O
A
Upewnić się, że wąż
dopływowy nie jest
skierowany pionowo.
3. W razie potrzeby poluzować nakrętkę
wieńcową, aby ustawić wąż w
odpowiednim położeniu.
4. Podłączyć wąż dopływowy do
zaworu zimnej wody z gwintem 3/4".
W takim przypadku należy zamknąć
zawór wody i skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym w
celu uzgodnienia wymiany węża.
3.5 Odprowadzanie wody
Końcówka węża spustowego powinna
znajdować się na wysokości nie
mniejszej niż 60 cm i nie większej niż
100 cm od powierzchni podłogi.
Wąż spustowy można
przedłużyć maksymalnie do
400 cm. Więcej informacji na
temat innych węży
spustowych i
przedłużających można
uzyskać w autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Wąż spustowy można podłączyć na
różne sposoby:
UWAGA!
Sprawdzić, czy nie ma
wycieków ze złączek.
1. Zagiąć wąż na kształt litery U i
poprowadzić go wzdłuż plastikowej
prowadnicy węża.
Nie stosować węży
przedłużających, jeśli wąż
dopływowy jest za krótki.
Należy skontaktować się z
punktem serwisowym, aby
zamówić dłuższy wąż
dopływowy.
3.4 Zabezpieczenie przed
zalaniem
Wąż dopływowy wyposażony jest w
zabezpieczenie przed zalaniem.
Zabezpieczenie chroni przed wyciekami
2. Na krawędzi umywalki –
przymocować prowadnicę do zaworu
wody lub do ściany.
POLSKI
Uwaga: plastikowa
prowadnica nie może
poruszać się podczas
odpompowywania wody.
Sprawdzić, czy wąż
spustowy nie jest zanurzony
w wodzie. Może nastąpić
cofnięcie brudnej wody do
urządzenia.
3. Do rury kanalizacyjnej z otworem
wentylacyjnym – włożyć wąż
spustowy bezpośrednio do rury
kanalizacyjnej. Patrz ilustracja.
11
ilustracja), można ją włożyć
bezpośrednio do rury kanalizacyjnej.
5. Bez plastikowej prowadnicy węża,
do syfonu umywalki – umieścić wąż
spustowy na króćcu syfonu i
zabezpieczyć zaciskiem. Patrz
ilustracja.
Należy ułożyć wąż spustowy
w pętlę, aby nie dopuścić do
przedostawania się
zanieczyszczeń ze zlewu do
urządzenia.
6. Włożyć wąż bezpośrednio do rury
kanalizacyjnej zabudowanej w
ścianie i zabezpieczyć zaciskiem.
Należy zawsze zapewnić
wentylację końcówki węża
spustowego, tj. wewnętrzna
średnica rury kanalizacyjnej
(min. 38 mm – min. 1,5")
musi być większa niż
zewnętrzna średnica węża
spustowego.
4. Jeśli końcówka węża spustowego
wygląda w następujący sposób (patrz
12
www.aeg.com
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Funkcje specjalne
Zakupiona przez Państwa pralka spełnia
wszystkie nowoczesne wymagania
związane z efektywnym praniem przy
jednoczesnym niskim zużyciu wody,
energii i detergentów, zapewniając
wyjątkową wydajność prania.
•
•
•
Rozwiązanie SoftWater pełni funkcję
zmiękczacza wody, który usuwa z
wody niekorzystne dla prania
substancje mineralne i umożliwia
pranie w miękkiej wodzie. Zapobiega
to sztywnieniu tkanin, ich kurczeniu
się oraz blaknięciu kolorów.
Rozwiązanie Oko-Mix służy ochronie
włókien tkanin dzięki różnym fazom
wstępnego mieszania, podczas
których detergent i płyn zmiękczający
do tkanin mieszane są z wodą, a
następnie dozowane do prania. W ten
sposób docierają do każdego włókna.
Technologia ProSense wykrywa
wielkość ładunku i określa czas
trwania programu w ciągu 30 sekund.
Program prania jest indywidualnie
•
•
•
dostosowany do wielkości ładunku i
rodzaju tkanin, nie powodując przy
tym wydłużenia czasu pracy ani
zwiększenia zużycia energii i wody
ponad wymagany poziom.
Para to szybki i łatwy sposób na
odświeżenie ubrań. Delikatne
programy parowe usuwają
nieprzyjemne zapachy i zmniejszają
zagniecenia w suchych tkaninach, co
ułatwia prasowanie.
Opcja Dodatkowa para powoduje
dodanie delikatnej fazy parowej na
końcu każdego cyklu, co sprzyja
rozluźnieniu włókien i zmniejszeniu
zagnieceń. Prasowanie będzie
łatwiejsze!
Opcja Odplamianie umożliwia
usuwanie uporczywych plam dzięki
optymalizacji działania odplamiacza.
Dzięki opcji Soft Plus płyn
zmiękczający do tkanin jest
równomiernie rozprowadzany w
praniu i dociera do każdego włókna,
zapewniając idealną miękkość tkanin.
4.2 Widok urządzenia
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1 Blat roboczy
2 Dozownik detergentu i zbiornik soli
3 Panel sterowania
4 Uchwyt drzwi
POLSKI
5
6
7
8
9
10
11
12
Tabliczka znamionowa
Filtr pompy opróżniającej
Nóżki do poziomowania urządzenia
Wąż spustowy
Podłączenie węża dopływowego
Przewód zasilający
Blokady transportowe
Uchwyt węża
4.3 Dozownik detergentu i
przegródka na sól
Zawsze należy przestrzegać
instrukcji umieszczonych na
opakowaniu detergentu.
Niezależnie od tego nie
zaleca się przekraczania
maksymalnego poziomu
oznaczonego na każdej z
przegródek (
).
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
Salt
Przegródka na detergent do fazy
prania: detergent w proszku,
odplamiacz.
W przypadku użycia
detergentu w płynie,
należy upewnić się,
że włożono specjalny
pojemnik na
detergent w płynie.
Patrz „Stosowanie
detergentów i
dodatków” w
rozdziale „Codzienna
eksploatacja”.
Salt
13
Przegródka na dodatkowe środki w
płynie (płyn zmiękczający,
krochmal).
Przegródka na sól.
Przeczytać uważnie
informacje zawarte w
części „Technologia
zmiękczania wody
(Soft Water)”.
Oznaczenie maksymalnego
poziomu detergentu/dodatków.
Jeśli wybrano fazę prania
wstępnego, należy umieścić
detergent/dodatek w
specjalnym dozowniku i
włożyć go do bębna.
Po zakończeniu cyklu prania
usunąć w razie potrzeby
resztki detergentu z
dozownika detergentu.
14
www.aeg.com
5. ZMIĘKCZACZ WODY (TECHNOLOGIA
SOFTWATER)
5.1 Wprowadzenie
Woda zawiera niekorzystne dla prania
substancje mineralne. Im wyższa
zawartość substancji mineralnych, tym
twardsza jest woda.
Twarda woda może zmniejszać
skuteczność działania detergentu,
powodować sztywność tkanin i
przyczyniać się do ich kurczenia oraz
blaknięcia kolorów.
To urządzenie jest wyposażone w
zmiękczacz wody, który umożliwia
zapewnienie odpowiedniej twardości
wody, gwarantującej ochronę tkanin,
żywe kolory i dobrą skuteczność prania
w niskiej temperaturze.
1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Wł./Wył., aby
włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 10 sekund, aby
urządzenie przeprowadziło
wewnętrzny test.
3. Dotknąć jednocześnie przycisków
i
przez kilka sekund
(dotykając jednocześnie obu
przycisków, jak pokazano na
następnej ilustracji), aż na
wyświetlaczu pojawi się domyślny
poziom C04 i włączy się wskaźnik
. Oznacza to, że zmiękczacz
wody działa tylko podczas fazy
prania.
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody
doprowadzonej do urządzenia.
Odpowiednie ustawienie pozwala
zapewnić najlepsze efekty prania i
maksymalną ochronę tkanin.
Aby prawidłowo ustawić zmiękczacz
wody, należy zapoznać się z punktem
„Ustawianie twardości wody”.
5.2 Ustawianie twardości
wody
Urządzenie umożliwia wybór jednego z 7
poziomów odpowiadających 7 zakresom
twardości wody.
Twardość wody określa się w
odpowiadających sobie skalach, w
zależności od kraju, np. w stopniach
francuskich (°f), stopniach niemieckich
(°d), stopniach angielskich (°e), mmol/l i
ppm.
W razie potrzeby należy skontaktować
się z miejscowym zakładem
wodociągowym, aby ustalić stopień
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia.
Odpowiednie ustawienie można określić,
korzystając z tabeli „Poziomy twardości
wody”.
Aby ustawić twardość wody, należy:
4. Dotknąć kilkakrotnie przycisku
, aż na wyświetlaczu pojawi
się żądane ustawienie (od C01 do
C07).
5. Dotknąć przycisku Start/Pauza, aby
potwierdzić wybór i wyjść z menu.
Ustawianie zmiękczacza
wody, aby działał również
podczas fazy płukania
Ustawienie fabryczne zapewnia
zmiękczanie wody tylko podczas fazy
prania. Jest ono wystarczające w
większości warunków użytkowania
urządzenia. Jeśli jednak doprowadzana
woda jest wyjątkowo twarda (poziomy
C06 i C07), w celu zapewnienia
miękkości tkanin zaleca się ustawienie
POLSKI
zmiękczania wody również podczas fazy
płukania.
Przejść do menu poprzez naciśnięcie
przycisków
i
1. Dotknąć przycisku
1. Dwukrotne dotknięcie przycisku
spowoduje całkowite wyłączenie
zmiękczania wody. Wskaźnik
:
. Zaświeci się
Wybór tego ustawienia
powoduje zwiększenie
zużycia soli.
2. Dotknąć przycisku Start/Pauza, aby
potwierdzić wybór i wyjść z menu.
pojawi się
.
2. Dotknąć przycisku Start/Pauza, aby
potwierdzić wybór i wyjść z menu.
Wyłączanie zmiękczacza
wody
Przejść do menu poprzez naciśnięcie
i
:
Poziomy twardości wody
Poziomy
i
zgaśnie, a na wyświetlaczu
.
przycisków
15
Zakres twardości wody
°f
(stopnie
francuskie)
°d
(stopnie
niemieckie)
°e
(stopnie an‐ mmol/l
gielskie)
C01
≤5
≤3
≤4
≤0.5
≤ 50
C02
6 - 13
4-7
5-9
0.6 - 1.3
60 - 130
C03
14 - 21
8 - 11
10 -15
1.4 - 2.1
140 - 210
C041)
22 - 29
12 - 16
16 - 20
2.2 - 2.9
220 - 290
C05
30 - 37
17 - 20
21 - 26
3.0 - 3.7
300 - 370
C06
38 - 45
21 -25
27 - 32
3.8 - 4.5
380 - 450
C07
≥46
≥26
≥33
≥4.6
≥460
ppm
1) Ustawienie fabryczne – wystarczające w większości warunków użytkowania.
5.3 Dodawanie soli
Działanie funkcji zmiękczania wody
opiera się na wykorzystaniu specjalnych
żywic, które znajdują się w urządzeniu.
Salt
wsypać specjalną sól do przegródki
1. Otworzyć dozownik detergentu.
:
▼
ax
▼
M
Sa
lt
M
W celu zapewnienia regeneracji żywic,
aby mogły one zmiękczać wodę, należy
Max
ax
▼
www.aeg.com
Salt
2. Otworzyć przegródkę
Salt
.
uzupełnienia soli przegródce , nawet
jeśli pozostała tam jeszcze jej niewielka
ilość.
OSTRZEŻENIE!
Napełniać solą tylko
Max
▼
▼
ax
M
Salt
M
ax
▼
przegródkę
.
OSTRZEŻENIE!
Nie dodawać do przegródki
Salt
3. Wsypać specjalną sól.
Max
▼
SALT
▼
ax
▼
M
M
ax
16
4. Zamknąć przegródkę na sól i
dozownik detergentu.
Regularnie sprawdzać ilość
soli.
Salt
Przegródka
może pomieścić ok.
600 g soli, która wystarcza na ok. 20-300
cykli prania (lub 4-70 tygodni), zależnie
od ustawionej twardości wody oraz tego,
czy funkcja zmiękczania wody działa
tylko podczas fazy prania. Jeśli
zmiękczacz wody jest wykorzystywany
również podczas fazy płukania, taka ilość
soli wystarcza na 5-80 cykli prania (lub
1-18 tygodni), zależnie od ustawionej
twardości wody. Patrz „Ustawianie
twardości wody”.
Pojawienie się na wyświetlaczu
wskaźnika
sygnalizuje konieczność
żadnych innych środków.
Jeśli do przegródki
nieumyślnie dodano
detergent lub inny dodatek,
należy zapoznać się z
punktem „Usuwanie
detergentu lub innych
dodatków z przegródki na
sól” w rozdziale
„Rozwiązywanie
problemów”.
Należy używać wyłącznie
specjalnej soli do zmywarek
i/lub pralek. Odpowiednia sól
jest dostępna w firmowym
sklepie internetowym.
Sól innego typu działa mniej
skutecznie i z czasem może
spowodować trwałe
uszkodzenie układu
zmiękczania wody. Nie
stosować soli
drobnoziarnistej!
Urządzenie działa normalnie
również bez soli, ale nie jest
wtedy wykorzystywany jego
pełen potencjał. Po długim
okresie używania urządzenia
bez soli, a następnie jej
dodaniu, całkowite
przywrócenie działania
funkcji zmiękczania wody
następuje po kilku długich
cyklach prania.
POLSKI
17
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
i ustawić odpowiednią twardość
wody. Patrz „Ustawianie twardości
wody”.
4. Wlać 2 litry wody do przegródki na
Podczas instalacji lub przed
pierwszym użyciem w
urządzeniu może znajdować
się niewielka ilość wody.
Woda w urządzeniu jest
pozostałością po testach
funkcjonalnych
przeprowadzonych przez
producenta mających na
celu upewnienie się, że
dostarczone urządzenie jest
w idealnym stanie
technicznym, bez usterek.
detergent oznaczonej symbolem
.
Spowoduje to uruchomienie układu
odpływowego.
5. Dodać niewielką ilość detergentu do
przegródki na detergent oznaczonej
symbolem
.
6. Ustawić i uruchomić program do
prania bawełny z ustawioną
najwyższą temperaturą, nie
wkładając prania do bębna.
Spowoduje to usunięcie wszelkich
możliwych zabrudzeń z bębna i
zbiornika.
1. Upewnić się, że usunięto wszystkie
blokady transportowe z urządzenia.
2. Sprawdzić, czy dostępne jest
podłączenie do sieci elektrycznej i
czy zawór wody jest otwarty.
3. Upewnić się, że w przegródce
Salt
oznaczonej symbolem
nie ma soli
7. PANEL STEROWANIA
7.1 Opis panelu sterowania
3
2
1
4
5
13 12
1 Pokrętło wyboru programów
2 Wyświetlacz
3 Przycisk dotykowy oszczędzania
energii (Eco)
11 10 9
8
7
6
4 Przycisk dotykowy oszczędzania
czasu (Oszczędność czasu)
5 Przycisk dotykowy pominięcia fazy
(Opcja)
• Pominięcie fazy prania (Tylko
płukanie)
18
www.aeg.com
•
Pominięcie fazy prania i płukania
•
(Tylko wirowanie)
Tylko odpompowanie (Tylko
odpompowanie)
6 Przycisk dotykowy Start/Pauza
(Start/Pauza)
7 Przycisk dotykowy dodatkowego
płukania (Dodatkowe płukanie)
8 Przycisk dotykowy opóźnienia
rozpoczęcia programu (Opóźniony
9 Przycisk dotykowy dodatkowej pary
(Dodatkowa para)
10 Przycisk dotykowy fazy odplamiania i
prania wstępnego (Odplamianie/
Pranie wstępne)
11 Przycisk dotykowy zmniejszenia
prędkości wirowania (Wirowanie)
12 Przycisk Wł./Wył. (Wł./Wył.)
13 Przycisk dotykowy wyboru
temperatury (Temperatura)
start)
7.2 Wyświetlacz
MIX
Wskaźnik maksymalnego ładunku. Symbol
miga podczas wykrywa‐
nia ciężaru ładunku (patrz rozdział „Funkcja wykrywania ładunku PRO‐
SENSE”).
Wskaźnik maksymalnego ładunku. Miga, gdy wielkość ładunku przekra‐
cza maksymalny wsad dla wybranego programu.
Wskaźnik uzupełniania soli. Sygnalizuje konieczność uzupełnienia soli w
Salt
przegródce
: brak soli w przegródce lub niewystarczająca ilość.
Wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu.
Wskaźnik blokady drzwi.
Wskaźnik cyfrowy może pokazywać:
•
Czas trwania programu (np.
•
Czas opóźnienia programu (np.
•
Zakończenie cyklu ( ).
•
Kod ostrzeżenia (np.
).
).
lub
).
POLSKI
19
Wskaźniki trybu energooszczędnego. Wskaźnik
pojawia się w
przypadku wyboru programu do prania bawełny w temperaturze 40°C
lub 60°C.
Wskaźnik fazy prania: miga podczas fazy prania wstępnego i zasadni‐
czego.
Wskaźnik fazy płukania: miga podczas fazy płukania.
Wskaźnik
pojawia się, gdy włączono opcję Soft Plus.
Wskaźnik fazy wirowania i odpompowania. Miga podczas fazy wirowania
i odpompowania.
MIX
Wskaźnik OKO MIX.
Wskaźnik fazy parowej.
Wskaźnik fazy chroniącej przed zagnieceniami.
Wskaźnik blokady uruchomienia.
Wskaźnik funkcji oszczędzania czasu.
Wskaźnik temperatury. Wskaźnik
zimnej wodzie.
pojawia się, gdy wybrano pranie w
Wskaźnik prędkości wirowania.
Wskaźnik funkcji Stop z wodą.
Wskaźnik funkcji Bardzo ciche.
Wskaźnik prania wstępnego.
Wskaźnik odplamiania.
Wskaźnik dodatkowego płukania.
8. POKRĘTŁO I PRZYCISKI
8.1 Wł./Wył.
Naciśnięcie tego przycisku przez kilka
sekund umożliwia włączenie lub
wyłączenie urządzenia. Podczas
włączania i wyłączania urządzenia
emitowane są dwa różne dźwięki.
W niektórych przypadkach funkcja Tryb
czuwania automatycznie wyłącza
urządzenie, aby zmniejszyć pobór
energii. Należy wtedy ponownie włączyć
urządzenie.
Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Codzienna eksploatacja.
20
www.aeg.com
8.2 Wprowadzenie
Opcje/funkcje nie są
dostępne dla wszystkich
programów prania. Należy
sprawdzić zgodność opcji/
funkcji z programami prania
w „Tabeli programów”. Dana
opcja/funkcja może
wykluczać inną. W takim
przypadku urządzenie nie
pozwoli na jednoczesny
wybór niezgodnych opcji/
funkcji.
Ekran dotykowy i przyciski
powinny być zawsze czyste i
suche.
•
8.3 Temperatura
.
Drzwi pozostaną zablokowane. Bęben
obraca się regularnie, aby zmniejszyć
zagniecenia. Aby otworzyć drzwi,
należy odpompować wodę.
Dotknąć przycisku Start/Pauza:
urządzenie wykonuje tylko fazę
odpompowania.
Przy wyborze programu prania
urządzenie automatycznie proponuje
domyślną temperaturę.
Dotykać przycisku, aż na wyświetlaczu
pojawi się żądana wartość temperatury.
Gdy na wyświetlaczu widoczne są
Urządzenie automatycznie
odpompuje wodę po około
18 godzinach.
wskaźniki
i
, urządzenie nie
podgrzewa wody.
8.4 Wirowanie
Po ustawieniu programu urządzenie
automatycznie wybiera maksymalną
prędkość wirowania.
Dotknąć tego przycisku, aby:
• Zmniejszyć prędkość wirowania.
•
Na wyświetlaczu
widoczne są wyłącznie
prędkości wirowania
dostępne dla
ustawionego programu.
Włączyć opcję Stop z wodą.
Urządzenie nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby zapobiec
powstaniu zagnieceń na praniu.
Program prania kończy się z wodą w
bębnie, a ostatnia faza wirowania nie
jest przeprowadzana.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
.
Bęben obraca się regularnie, aby
zmniejszyć zagniecenia.
Drzwi pozostaną zablokowane. Bęben
obraca się regularnie, aby zmniejszyć
zagniecenia. Aby otworzyć drzwi,
należy odpompować wodę.
Dotknąć przycisku Start/Pauza:
urządzenie wykona fazę wirowania i
odpompuje wodę.
Włączyć opcję Bardzo ciche.
Wszystkie fazy wirowania (pośrednie i
ostatnia) są wstrzymane, a program
kończy się z wodą w bębnie. Pozwala
to zmniejszyć zagniecenia.
Program jest bardzo cichy, można go
uruchamiać nocą, gdy dostępne są
tańsze taryfy za prąd. W niektórych
programach płukania pobierana jest
większa ilość wody.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
8.5 Odplamianie/Pranie
wstępne
Naciskać przycisk, aby włączyć jedną z
dwóch opcji.
Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
wskaźnik.
•
Odplamianie
Tę opcję należy wybrać do prania
wstępnego silnie zabrudzonej lub
zaplamionej odzieży z zastosowaniem
odplamiacza.
Dodać odplamiacz do przegródki
.
Odplamiacz jest mieszany i
podgrzewany z detergentem w celu
zwiększenia jego wydajności.
Opcja ta może wydłużyć
czas trwania programu.
Funkcja nie jest dostępna
z temperaturą niższą niż
40°C.
POLSKI
•
Pranie wstępne
Opcja ta umożliwia dodanie fazy
prania wstępnego w 30°C przed fazą
prania.
Opcja jest zalecana do mocno
zabrudzonego prania, zwłaszcza
zawierającego piasek, pył, błoto lub
inne cząstki stałe.
Umieścić detergent do
prania wstępnego w
specjalnym dozowniku.
Opcja ta może wydłużyć
czas trwania programu.
Opcja ta może wydłużyć
czas trwania programu.
Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu pojawia się zero
Ta opcja umożliwia dodanie
maksymalnie 3 cykli płukania do
wybranych programów prania.
Jest ona polecana dla osób uczulonych
na detergenty oraz o wrażliwej skórze.
Wskaźnik
pokazuje wybraną liczbę
cykli płukania.
Opcja ta wydłuża czas trwania programu.
Jeśli opcję Dodatkowe
płukanie ustawiono jako
domyślną i wybrano zgodny
program prania, na
wyświetlaczu pojawi się
,
świeci się, a wskaźnik
wskaźnik
zaczyna migać. Bęben delikatnie obraca
się przez około 30 minut, aby zachować
działanie pary. Dotknięcie jakiegokolwiek
przycisku spowoduje zatrzymanie fazy
chroniącej przed zagnieceniami i
odblokowanie drzwi.
Mniejszy ładunek prania
umożliwia osiągnięcie
lepszych efektów.
Tych dwóch opcji nie można
ustawić jednocześnie.
8.6 Dodatkowe płukanie
8.8 Eco
Opcja Eco zapewnia zmniejszenie
zużycia energii przy jednoczesnym
zachowaniu dobrych efektów prania.
Tę opcję należy ustawić dla normalnie
zabrudzonych rzeczy pranych w
temperaturze 30°C lub wyższej.
Zużycie wody i energii zależy od różnych
czynników, takich jak ciśnienie wody, jej
twardość i temperatura, temperatura
otoczenia, rodzaj i ilość prania,
ustawione opcje, prędkość wirowania
oraz wahania napięcia w sieci
elektrycznej. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik
.
Jeśli wybrano program
Bawełniane z temperaturą
40°C lub 60°C, na
wyświetlaczu pojawi się
wskazanie
. W tym
przypadku naciśnięcie
przycisku Dodatkowe
płukanie umożliwia dodanie
tylko jednego płukania.
wskaźnik
. Są to
najbardziej wydajne
programy do prania tkanin
bawełnianych pod względem
całkowitego zużycia wody i
energii.
8.7 Dodatkowa para
Opcja ta powoduje dodanie fazy parowej,
a następnie krótkiej fazy chroniącej
przed zagnieceniami na koniec programu
prania.
8.9 Oszczędność czasu
Faza parowa chroni przed zagnieceniami
oraz ułatwia prasowanie odzieży.
Ta opcja umożliwia skrócenie czasu
trwania programu.
Podczas fazy parowej na wyświetlaczu
•
miga wskaźnik
.
21
W przypadku średnio lub lekko
zabrudzonego prania można skrócić
program prania. Dotknąć przycisku
22
www.aeg.com
jednokrotnie, aby skrócić czas
trwania.
• Gdy ładunek jest niewielki, dotknąć
przycisku dwukrotnie, aby ustawić
program bardzo szybki.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
.
Ta opcja służy także do
skracania programu Para.
•
Tylko odpompowanie po trzecim
dotknięciu. Urządzenie wykonuje tylko
fazę odpompowania.
Czwarte dotknięcie
spowoduje przywrócenie
domyślnych ustawień
programu prania.
8.11 Opóźniony start
8.10 Przycisk pominięcia fazy
(Opcja)
Ta opcja umożliwia późniejsze
rozpoczęcie programu, w dogodnym
czasie.
Naciskając ten przycisk, można ustawić:
• Tylko płukanie po pierwszym
dotknięciu. Program prania
rozpoczyna się od fazy płukania z
pominięciem fazy prania.
Dotykać przycisku, aby ustawić żądany
czas opóźnienia. Czas zwiększa się
skokowo co 30 minut do 90 minut, a
następnie od 2 godzin do 20 godzin.
•
Wszystkie ustawione
opcje (z wyjątkiem
stałego dodatkowego
płukania) są
automatycznie
wyłączane.
Tylko wirowanie po drugim dotknięciu.
Urządzenie pomija fazę prania i
płukania.
Po dotknięciu przycisku Start/Pauza na
wyświetlaczu pojawia się wskaźnik
i
wybrany czas opóźnienia, a urządzenie
rozpoczyna odliczanie.
8.12 Start/Pauza
Dotknąć przycisku Start/Pauza, aby
uruchomić urządzenie, włączyć tryb
pauzy lub przerwać działanie programu.
9. PROGRAMY
9.1 Tabela programów
Jeśli funkcja zmiękczania wody jest włączona, korzystają z niej wszyst‐
kie programy prania.
Programy prania
Program
Programy prania
Opis programu
POLSKI
Program
Bawełniane
23
Opis programu
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Średnio, bardzo lub
lekko zabrudzone.
Standardowe programy do określenia parametrów eks‐
ploatacyjnych dla klasy energetycznej. Zgodnie z rozporzą‐
dzeniem 1061/2010 programy Bawełniane 60°C oraz Baweł‐
niane 40°C z opcją
są odpowiednikami programów:
„standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60°C” i
„standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40°C”. Są
one najbardziej wydajnymi programami pod względem łączne‐
go zużycia wody i energii do prania średnio zabrudzonych tka‐
nin bawełnianych.
Temperatura wody w fazie prania może różnić
się od temperatury podanej dla wybranego
programu.
Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Średnio zabrudzone.
Syntetyczne
ColourPro
Delikatne
Wełna/Jedwab
Kolorowe tkaniny bawełniane i syntetyczne. Cykl prania w
niskiej temperaturze zapewniający lepszą ochronę kolorów i
dobre efekty prania dzięki zmiękczonej wodzie. Aby zapewnić
jak najlepszą dbałość o tkaniny, zaleca się nie napełniać bęb‐
na całkowicie.
Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza oraz tkaniny
mieszane wymagające delikatnego prania. Średnio zabru‐
dzone.
Rzeczy wełniane nadające się do prania w pralce i prze‐
znaczone do prania ręcznego oraz inne tkaniny z symbo‐
lem „pranie ręczne”1).
Program parowy
Program parowy do tkanin bawełnianych i syntetycznych.
Para
Program parowy można stosować do odzieży suszonej2), pra‐
nej lub raz noszonej. Program zmniejsza zagniecenia i usuwa
nieprzyjemne zapachy3) oraz rozluźnia włókna. Po zakończe‐
niu programu należy szybko wyjąć pranie z bębna. Prasowanie
po programie parowym jest dużo łatwiejsze. Nie stosować de‐
tergentu. Jeśli jest to konieczne, należy usunąć plamy wypra‐
niem lub miejscowym odplamianiem. Programy parowe nie
realizują żadnych cykli higienicznych. Nie włączać programu
parowego dla następujących rodzajów odzieży:
• Rzeczy nieprzeznaczone do suszenia w suszarce.
• Rzeczy z elementami plastikowymi, metalowymi, drewnia‐
nymi itp.
Programy prania
24
www.aeg.com
Program
OKOPower
Antyalergiczne
20 min – 3 kg
Opis programu
Odzież bawełniana i syntetyczna o trwałych kolorach.
Kompletny program prania trwający zaledwie 59 minut, dokład‐
nie piorący rzeczy po jednodniowym noszeniu, zapewnia dobrą
wydajność prania w krótkim czasie.
Białe rzeczy bawełniane. Program usuwa mikroorganizmy
dzięki fazie prania, w której przez kilka minut utrzymuje się
temperatura powyżej 60°C. Pozwala to usunąć zarazki, bakte‐
rie, mikroorganizmy i cząstki stałe. Dodatkowa faza płukania
zapewnia skuteczne usunięcie resztek detergentu oraz pyłków
i alergenów. Dzięki temu pranie jest skuteczniejsze.
Rzeczy bawełniane i syntetyczne, lekko zabrudzone lub no‐
szone jeden raz.
Nie używać płynu zmiękczającego do tkanin i
upewnić się, że w dozowniku detergentu nie
został płyn.
Odzież turystyczna
Odzież turystyczna, techniczna, sportowa, kurtki z mate‐
riałów nieprzemakalnych i oddychających, kurtki z odpina‐
nym futerkiem lub wewnętrzną podpinką. Zalecana wiel‐
kość wsadu to 2.5 kg.
Programu można także używać do regeneracji tkanin nieprze‐
makalno-oddychających, zwłaszcza tkanin z powłoką hydrofo‐
bową. Aby prawidłowo zregenerować tkaniny nieprzemakalnooddychające, należy postępować zgodnie z poniższymi zalece‐
niami:
•
•
Wlać detergent piorący do przegródki
.
Wlać środek regenerujący do tkanin nieprzemakalno-oddy‐
•
chających do przegródki na płyn zmiękczający
Zmniejszyć wielkość wsadu do 1 kg.
.
Aby wzmocnić właściwości oddychające tkani‐
ny, wysuszyć odzież w suszarce, ustawiając
program Odzież turystyczna (jeśli jest dostęp‐
ny i suszenie w suszarce jest dozwolone w in‐
strukcjach umieszczonych na metce).
1) Podczas tego cyklu bęben obraca się powoli w celu zapewnienia delikatnego prania. Może wydawać
się, że bęben nie obraca się lub że nie obraca się prawidłowo.
2) Jeśli ustawiono program parowy z suszeniem prania, po zakończeniu programu pranie może wyda‐
wać się wilgotne. Rozwiesić pranie na około 10 minut.
3) Program parowy nie usuwa szczególnie intensywnych zapachów.
POLSKI
Temperatura programu, maksymalna prędkość wirowania i maksymalny wsad
Program
Temperatura do‐
myślna
Zakres temperatury
Referencyjna pręd‐
Maksymalny cię‐
kość wirowania
żar wsadu
Zakres prędkości wi‐
rowania
Bawełniane
40°C
95°C – pranie w zim‐
nej wodzie
1400 obr./min
1400 obr./min – 400
obr./min
9 kg
Syntetyczne
40°C
60°C – pranie w zim‐
nej wodzie
1200 obr./min
1200 obr./min – 400
obr./min
4 kg
ColourPro
30°C
30°C – pranie w zim‐
nej wodzie
1200 obr./min
1200 obr./min – 400
obr./min
9 kg
Delikatne
40°C
40°C – pranie w zim‐
nej wodzie
1200 obr./min
1200 obr./min – 400
obr./min
4 kg
Wełna/Jedwab
40°C
40°C – pranie w zim‐
nej wodzie
1200 obr./min
1200 obr./min – 400
obr./min
2 kg
-
-
1.5 kg
OKOPower
30°C
60°C – 30°C
1400 obr./min
1400 obr./min – 400
obr./min
5 kg
Antyalergiczne
60°C
1400 obr./min
1400 obr./min – 400
obr./min
9 kg
20 min – 3 kg
30°C
40°C – 30°C
1200 obr./min
1200 obr./min – 400
obr./min
3 kg
Odzież turystyczna
30°C
40°C – pranie w zim‐
nej wodzie
1200 obr./min
1200 obr./min – 400
obr./min
Para
1) Program prania.
2) Program prania i faza impregnacji.
2.5 kg1)
1 kg2)
25
www.aeg.com
ColourPro
Delikatne
Wełna/Jedwab
OKOPower
Antyalergiczne
20 min – 3 kg
Odzież turystyczna
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Odplamianie1)
■
■
■
■
Pranie wstępne
■
■
■
■
Dodatkowe płu‐
kanie
■
■
Eco 2)
■
■
■
■
■
■
Tylko płukanie
■
■
■
■
Tylko wirowanie
■
■
■
Tylko odpompo‐
wanie
■
■
Opóźniony start
■
■
■
■
■
■
Wirowanie
Oszczędność
czasu 3)
Dodatkowa pa‐
ra1)
Soft Plus
■
Para
Syntetyczne
Zgodność opcji programów
Bawełniane
26
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Funkcja nie jest dostępna z temperaturą poniżej 40°C.
2) Funkcja nie działa w temperaturze poniżej 30°C.
3) Po wybraniu najkrótszego czasu trwania programu zaleca się zmniejszenie wielkości wsadu. Pełny za‐
ładunek prania jest możliwy, ale efekty prania mogą być mniej zadowalające.
POLSKI
27
9.2 Woolmark Apparel Care – zielony
Firma Woolmark Company zatwierdziła cykl
prania wełny dostępny w tym urządzeniu jako
nadający się do prania odzieży wełnianej oz‐
naczonej metką „prać ręcznie”, pod warun‐
kiem, że pranie będzie wykonane zgodnie
z zaleceniami producenta pralki. Należy sto‐
sować się do informacji dotyczących suszenia
oraz pozostałych wskazówek zamieszczo‐
nych na metce odzieży. M1361
W wielu krajach symbol Woolmark jest certyfi‐
kowanym znakiem towarowym.
10. USTAWIENIA
10.1 Blokada uruchomienia
Ta opcja pozwala zapobiec
manipulowaniu przez dzieci przy panelu
sterowania.
•
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję,
należy jednocześnie dotknąć
przycisków
i
Aby wyłączyć/włączyć sygnały
dźwiękowe informujące o zakończeniu
programu, należy dotknąć jednocześnie i
przytrzymać przyciski
6 sekund.
•
Po dotknięciu przycisku Start/Pauza:
wszystkie przyciski i pokrętło wyboru
programów są wyłączone (z
wyjątkiem przycisku Wł./Wył.).
• Przed dotknięciem przycisku Start/
Pauza: urządzenie nie uruchomi się.
Po wyłączeniu urządzenie zapamiętuje
wybór tej opcji.
10.2 Sygnały dźwiękowe
przez około
Po wyłączeniu sygnałów
dźwiękowych będą one
nadal emitowane podczas
nieprawidłowego działania
urządzenia.
, aż wskaźnik
na wyświetlaczu zaświeci się/
zgaśnie.
Opcję można włączyć:
i
10.3 Stałe dodatkowe
płukanie
Ta opcja umożliwia dodanie na stałe
jednego cyklu płukania do programu,
który umożliwia dokonanie takiego
wyboru.
•
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję,
należy nacisnąć jednocześnie i
Urządzenie może emitować różne
sygnały dźwiękowe w następujących
sytuacjach:
i , aż
przytrzymać przyciski
odpowiedni wskaźnik włączy/
wyłączy się.
Ta opcja dodaje dwie fazy płukania, a
•
na wyświetlaczu pojawi się
•
•
•
•
•
Włączono urządzenie (specjalny
krótki dźwięk).
Wyłączono urządzenie (specjalny
krótki dźwięk).
Po dotknięciu przycisku (kliknięcie).
W przypadku niewłaściwego wyboru
(3 krótkie dźwięki).
Po zakończeniu programu (sekwencja
dźwięków przez około 2 minuty).
Nieprawidłowe działanie urządzenia
(sekwencja krótkich dźwięków przez
około 5 minut).
.
10.4 Soft Plus
Ustawić opcję Soft Plus, aby optymalnie
dozować płyn zmiękczający do tkanin i
zapewnić miękkość tkanin.
Zaleca się to w przypadku używania
płynu zmiękczającego do tkanin.
28
www.aeg.com
, aż wskaźnik
nad wskaźnikiem
zaświeci się/zgaśnie.
Opcja ta nieznacznie
wydłuża czas trwania
programu.
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję, należy
jednocześnie dotknąć przycisków
i
11. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
11.1 Włączanie urządzenia
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Odkręcić zawór wody.
3. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Wł./Wył., aby
włączyć urządzenie.
Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy
(jeśli jest włączony). Pokrętło wyboru
programów jest automatycznie
ustawione na programie Bawełniane.
Zaleca się nieprzekraczanie
maksymalnego poziomu
(
).
1. Otworzyć dozownik detergentu.
Max
▼
M
▼
lt
Sa
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Strzepnąć rzeczy przed włożeniem
ich do urządzenia.
3. Włożyć pranie do bębna (należy
robić to pojedynczo).
Nie należy wkładać za dużo prania do
bębna.
4. Dokładnie zamknąć drzwi.
ax
11.2 Wkładanie prania
11.3 Stosowanie detergentów
i dodatków
M
Na wyświetlaczu pojawią się następujące
informacje: maksymalny deklarowany
ładunek, domyślna temperatura,
maksymalna prędkość wirowania,
wskaźniki faz prania składających się na
program oraz czas trwania cyklu.
UWAGA!
Należy upewnić się, że nie
doszło do przytrzaśnięcia
prania między drzwiami a
uszczelką. Mogłoby to
spowodować wyciek wody
lub uszkodzenie pranych
rzeczy.
ax
▼
POLSKI
29
2. Umieścić detergent w proszku w
przegródce
. Stosując detergent
w płynie należy zapoznać się z
punktem „Stosowanie detergentu w
płynie”.
Max
▼
ax
▼
M
ax
▼
Max
Sa
lt
M
▼
ax
▼
M
ax
▼
M
Sa
lt
2. Wlać detergent w płynie do
.
przegródki
Max
▼
ax
Li
qu
id
M
M
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
.
▼
3. W razie potrzeby wlać płyn
zmiękczający do tkanin do przegródki
Max
▼
▼
ax
M
Sa
lt
M
ax
▼
3. Zamknąć dozownik detergentu.
11.4 Ustawianie programu
4. Zamknąć dozownik detergentu.
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
Stosowanie detergentu w
płynie
1. Włożyć odpowiedni pojemnik na
detergent w płynie.
1. Ustawić pokrętło wyboru programów
na żądanym programie prania.
Zaświeci się wskaźnik
odpowiedniego programu.
Zacznie migać wskaźnik przycisku Start/
Pauza.
Na wyświetlaczu pojawią się następujące
informacje: maksymalny deklarowany
ładunek w programie, domyślna
temperatura, maksymalna prędkość
wirowania, wskaźniki faz prania (jeśli są
dostępne) oraz orientacyjny czas trwania
programu.
2. Aby zmienić temperaturę i/lub
prędkość wirowania, należy dotknąć
odpowiednich przycisków.
3. W razie potrzeby można wybrać
jedną lub więcej opcji, dotykając
odpowiednich przycisków. Na
wyświetlaczu pojawią się
odpowiednie wskaźniki i zmienią się
wyświetlane informacje.
30
www.aeg.com
Jeśli wybór nie jest
możliwy, wskaźnik nie
włącza się i emitowany jest
sygnał dźwiękowy.
11.5 Uruchamianie programu
Zmiana opóźnienia
rozpoczęcia programu po
rozpoczęciu odliczania
Aby zmienić opóźnienie rozpoczęcia
programu:
Dotknąć przycisku Start/Pauza, aby
uruchomić program.
Odpowiedni wskaźnik przestanie migać i
pozostanie włączony.
Na wyświetlaczu zaczyna migać
wskaźnik uruchomionej fazy i gaśnie
wskaźnik maksymalnego ładunku.
Program uruchomi się, a drzwi zostaną
zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi
1. Dotknąć przycisku Start/Pauza, aby
włączyć tryb pauzy. Zacznie migać
odpowiedni wskaźnik.
2. Dotykać przycisku Opóźniony start,
aż na wyświetlaczu pojawi się
żądany czas opóźnienia programu.
3. Ponownie dotknąć przycisku Start/
Pauza, aby rozpocząć nowe
odliczanie.
się wskaźnik
11.7 Funkcja wykrywania
ładunku ProSense
.
Gdy urządzenie napełnia się
wodą, na krótki czas może
włączyć się pompa
opróżniająca.
11.6 Uruchamianie programu
z opóźnieniem
1. Dotykać przycisku Opóźniony start,
aż na wyświetlaczu pojawi się
żądany czas opóźnienia programu.
.
Włączy się wskaźnik
2. Dotknąć przycisku Start/Pauza.
Urządzenie rozpocznie odliczanie czasu
opóźnienia.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Działanie funkcji
PROSENSE rozpocznie się
po zakończeniu odliczania.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu po
rozpoczęciu odliczania
Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu:
1. Dotknąć przycisku Start/Pauza, aby
włączyć tryb pauzy. Zacznie migać
odpowiedni wskaźnik.
2. Dotykać przycisku Opóźniony start,
aż na wyświetlaczu pojawi się .
3. Ponownie dotknąć przycisku Start/
Pauza, aby natychmiast uruchomić
program.
Czas trwania programu
podany na wyświetlaczu
odpowiada średniemu/
dużemu ładunkowi.
Po dotknięciu przycisku Start/Pauza
wskaźnik maksymalnego ładunku
zaczyna migać, a
gaśnie, wskaźnik
funkcja ProSense rozpoczyna
wykrywanie wielkości ładunku:
1. Urządzenie wykrywa ładunek
podczas pierwszych 30 sekund:
oraz kropki czasu
wskaźnik
migają, bęben obraca się powoli.
2. Po zakończeniu wykrywania ładunku
wskaźnik
gaśnie, a kropki czasu
przestają migać. Czas trwania
programu zmienia się odpowiednio,
może się skrócić lub wydłużyć. Po
kolejnych 30 sekundach rozpoczyna
się napełnianie wodą.
Po zakończeniu wykrywania ładunku,
jeśli bęben jest przepełniony, na
wyświetlaczu miga wskaźnik
:
W takim przypadku w ciągu 30 sekund
można wstrzymać pracę urządzenia i
wyjąć z bębna kilka rzeczy.
Po wyjęciu części prania dotknąć
przycisku Start/Pauza, aby ponownie
uruchomić program. Fazę ProSense
można powtarzać maksymalnie
trzykrotnie (patrz punkt 1).
POLSKI
Ważne! Jeśli użytkownik nie zmniejszy
ciężaru ładunku, program prania
rozpocznie się pomimo przeładowania.
W takim przypadku efekty prania mogą
nie być zadowalające.
Około 20 minut po
rozpoczęciu programu czas
trwania programu może
ponownie się zmienić z
uwagi na ilość wody
wchłoniętą przez włókna.
Wykrywanie wielkości
ładunku przez funkcję
ProSense odbywa się tylko
przy pełnych programach
prania (jeśli nie wybrano
pominięcia faz).
11.8 Wskaźniki faz programu
Po rozpoczęciu programu miga wskaźnik
bieżącej fazy, a wskaźniki pozostałych
faz są stale włączone.
Jeśli na przykład trwa faza prania lub
prania wstępnego:
.
Po zakończeniu fazy odpowiedni
wskaźnik przestaje migać i jest stale
włączony. Zacznie migać wskaźnik
następnej fazy.
Trwa na przykład faza płukania:
.
Podczas cyklu prania urządzenie miesza
detergent, środek do usuwania plam i/lub
płyn zmiękczający do tkanin oraz wodę
przed wprowadzeniem ich do bębna.
Wskaźnik
pojawia się na
wyświetlaczu lub znika odpowiednio do
fazy programu (strzałki migają na
przemian).
MIX
Jeśli wybrano Dodatkowa para, włączają
się wskaźniki fazy parowej.
Trwa faza parowa:
.
Trwa faza chroniąca przed
zagnieceniami:
.
31
11.9 Przerywanie programu i
zmiana opcji
W czasie trwania programu można
zmienić tylko niektóre opcje:
1. Dotknąć przycisku Start/Pauza.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Zmienić opcje. Informacje podane na
wyświetlaczu odpowiednio zmienią
się.
3. Dotknąć ponownie przycisku Start/
Pauza.
Program prania będzie kontynuowany.
11.10 Anulowanie programu
w trakcie jego trwania
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
anulować program i wyłączyć
urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
ponownie włączyć urządzenie.
Teraz można ustawić nowy program
prania.
Jeśli faza ProSense
zakończyła się i rozpoczęło
się napełnianie wodą, nowy
program rozpocznie się bez
powtarzania fazy
ProSense. Woda i detergent
nie zostaną odpompowane,
aby się nie zmarnowały. Na
wyświetlaczu pojawi się
maksymalny czas trwania
programu, który zaktualizuje
się około 20 minut po
rozpoczęciu nowego
programu.
11.11 Otwieranie drzwi –
dokładanie prania
Gdy uruchomiony jest program lub
funkcja opóźnionego rozpoczęcia
programu, drzwi urządzenia są
zablokowane.
Jeśli temperatura i poziom
wody w bębnie są zbyt
wysokie lub bęben nadal
obraca się, nie można
otworzyć drzwi.
32
www.aeg.com
1. Dotknąć przycisku Start/Pauza.
Na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik
blokady drzwi.
2. Otworzyć drzwi urządzenia. W razie
potrzeby dołożyć lub wyjąć rzeczy z
bębna.
3. Zamknąć drzwi i dotknąć przycisku
Start/Pauza.
Program lub opóźnienie rozpoczęcia
programu będzie kontynuowane.
4. Drzwi można otworzyć po
zakończeniu programu lub
ustawieniu programu/opcji
Wirowanie/Odpompowanie i
naciśnięciu przycisku Start/Pauza.
11.12 Zakończenie programu
Po zakończeniu programu urządzenie
wyłączy się automatycznie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy (jeśli jest włączony).
Wszystkie wskaźniki faz prania na
wyświetlaczu będą świecić stale, a w
11.13 Odpompowanie wody
po zakończeniu cyklu
Jeśli wybrano program lub opcję, po
których urządzenie nie odpompowuje
wody po ostatnim płukaniu, program jest
zakończony, ale:
•
Na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik
, wskaźnik opcji
•
•
•
1. W razie potrzeby dotknąć przycisku
Wirowanie, aby zmniejszyć prędkość
wirowania sugerowaną przez
urządzenie.
2. Dotknąć przycisku Start/Pauza:
obszarze wskazania czasu pojawi się .
Drzwi odblokują się i zgaśnie wskaźnik
.
2.
3.
4.
5.
Po ponownym uruchomieniu
urządzenia na wyświetlaczu
pojawi się informacja o
zakończeniu ostatnio
wybranego programu.
Wybrać nowy program za
pomocą pokrętła wyboru
programów.
Wyjąć pranie z bębna.
Upewnić się, że bęben jest pusty.
Drzwi oraz dozownik detergentu
należy pozostawić lekko uchylone,
aby zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
Zakręcić zawór wody.
oraz
.
miga.
Wskaźnik bieżącej fazy
Bęben obraca się regularnie, aby nie
dopuścić do zagniecenia prania.
Drzwi pozostaną zablokowane.
Należy odpompować wodę, aby móc
otworzyć drzwi:
•
Po wybraniu opcji
urządzenie
odpompuje wodę i przeprowadzi
wirowanie.
•
Po wybraniu opcji
urządzenie
tylko odpompuje wodę.
Wskaźnik przycisku Start/Pauza zgaśnie.
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie.
Po upływie pięciu minut od momentu
zakończenia programu funkcja
oszczędzania energii automatycznie
wyłączy urządzenie.
lub
wskaźnik blokady drzwi
Wskaźnik opcji
lub
zgaśnie,
będzie migać, a
natomiast wskaźnik
następnie zgaśnie.
3. Po zakończeniu programu, gdy
zgaśnie wskaźnik blokady drzwi
,
można otworzyć drzwi.
4. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie.
W każdym przypadku
urządzenie automatycznie
odpompuje wodę po około
18 godzinach.
11.14 Opcja trybu czuwania
Funkcja Tryb czuwania automatycznie
wyłącza urządzenie, aby ograniczyć
zużycie energii, gdy:
•
Urządzenie nie jest używane przez 5
minut przed naciśnięciem przycisku
Start/Pauza.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
ponownie włączyć urządzenie.
POLSKI
•
Po 5 minutach od zakończenia
programu prania
Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
ponownie włączyć urządzenie.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie zakończenia ostatnio
ustawionego programu.
Wybrać nowy program za pomocą
pokrętła wyboru programów.
33
Po wybraniu programu lub
opcji prania, które kończą
się zatrzymaniem wody w
bębnie, funkcja Tryb
czuwania nie wyłącza
urządzenia, aby
przypomnieć użytkownikowi
o konieczności
odpompowania wody.
12. WSKAZÓWKI I PORADY
wirowania i spowodować nadmierne
wibracje. W takim przypadku:
a. przerwać program i otworzyć
drzwi (patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”);
b. ręcznie rozłożyć pranie, aby
rzeczy były równomiernie
rozmieszczone w bębnie;
c. nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Faza wirowania będzie
wznowiona.
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
12.1 Wkładanie prania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy posegregować pranie: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne i
wełniane.
Należy przestrzegać instrukcji
umieszczonych na etykietach prania.
Nie prać razem białej i kolorowej
odzieży.
Niektóre kolorowe rzeczy mogą
farbować podczas pierwszego prania.
Zaleca się, aby na początku
kilkakrotnie prać je oddzielnie.
Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz
zasunąć zamki błyskawiczne. Spiąć
paski.
Opróżnić kieszenie i rozłożyć zwinięte
tkaniny.
Odwrócić na drugą stronę
wielowarstwowe tkaniny, wełnę oraz
rzeczy z nadrukami.
Usunąć uporczywe plamy.
Przeprać uporczywe plamy
specjalnym detergentem.
Należy zachować ostrożność przy
obchodzeniu się z zasłonami.
Odczepić żabki/haczyki i umieścić
zasłony w worku do prania lub
poszewce od poduszki.
Nie prać rozdartych tkanin lub tkanin
o nieobszytych brzegach.
Małe i/lub delikatne rzeczy (np.
biustonosze z fiszbinami, paski,
rajstopy itp.) należy prać w worku do
prania.
Mała ilość prania może stwarzać
problemy z wyważeniem podczas
12.2 Uporczywe plamy
Woda i detergent nie wystarczą do
usunięcia niektórych plam.
Zalecamy usunięcie takich plam przed
włożeniem prania do urządzenia.
Dostępne są specjalne odplamiacze.
Należy użyć specjalnego odplamiacza
przystosowanego do określonego typu
plamy i tkaniny.
12.3 Detergenty i inne środki
•
•
Stosować wyłącznie detergenty i inne
środki przeznaczone do pralek
automatycznych:
– detergenty w proszku do
wszystkich rodzajów tkanin z
wyjątkiem delikatnych; detergenty
w proszku zawierające wybielacz
zaleca się do białych tkanin i
dezynfekcji prania;
– detergenty w płynie, najlepiej do
prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C) do
wszystkich rodzajów tkanin lub
specjalne tylko do tkanin
wełnianych.
Nie należy mieszać różnych typów
detergentów.
34
www.aeg.com
•
•
•
Aby chronić środowisko, nie należy
używać większej ilości detergentu niż
zalecana.
Stosować się do instrukcji podanych
na opakowaniach detergentów i
innych środków, nie przekraczając
zaznaczonego maksymalnego
poziomu (
).
Stosować detergenty zalecane do
danego typu i koloru tkaniny,
temperatury prania oraz stopnia
zabrudzenia.
•
•
•
Zawsze rozpoczynać program prania
z maksymalnym dozwolonym
ładunkiem w bębnie.
Do usunięcia plam można użyć
odplamiacza i programu w niskiej
temperaturze.
Aby użyć odpowiedniej ilości
detergentu, należy zastosować się do
wskazówek jego producenta.
12.4 Wskazówki dotyczące
ekologii
•
Do prania normalnie zabrudzonej
odzieży należy wybrać program bez
fazy prania wstępnego.
13. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
13.1 Czyszczenie obudowy
Urządzenie należy czyścić wyłącznie za
pomocą ciepłej wody z łagodnym
mydłem. Dokładnie osuszyć wszystkie
powierzchnie.
UWAGA!
Nie stosować alkoholu,
rozpuszczalników ani
produktów chemicznych.
UWAGA!
Nie czyścić powierzchni
metalowych za pomocą
detergentów z chlorem.
13.2 Odkamienianie
Przy regularnym
stosowaniu soli i
rozwiązania SoftWater,
przeprowadzenie
procedury odkamieniania
opisanej w tym rozdziale
nie jest konieczne.
Jeśli woda na danym
obszarze jest twarda lub
umiarkowanie twarda,
zaleca się stosowanie
środka do zmiękczania wody
przeznaczonego do pralek.
Regularnie sprawdzać bęben pod kątem
tworzenia się kamienia.
Nawet zwykłe detergenty zawierają
środki zmiękczające wodę, ale zaleca się
okresowe uruchamianie cyklu z pustym
bębnem i środkiem do odkamieniania.
Należy zawsze przestrzegać
instrukcji umieszczonej na
opakowaniu produktu.
13.3 Pranie konserwacyjne
Regularne używanie przez dłuższy czas
programów prania w niskiej temperaturze
i krótkich programów sprzyjać
gromadzeniu się osadów detergentu,
włókien, rozwojowi bakterii i powstaniu
warstwy biologicznej wewnątrz bębna i
zbiornika. Może to być przyczyną
powstawania nieprzyjemnych zapachów i
pleśni.
Aby usunąć osady i zapewnić higienę
wewnątrz urządzenia, należy co najmniej
POLSKI
raz w miesiącu wykonać pranie
konserwacyjne:
1. Wyjąć pranie z bębna.
2. Uruchomić program do prania
bawełny z najwyższą temperaturą i
dodać niewielką ilość detergentu w
proszku.
13.4 Uszczelka drzwi
35
2. Uruchomić krótki program do prania
bawełny w wysokiej temperaturze z
pustym bębnem oraz dodać
niewielką ilość detergentu w proszku
lub, jeżeli jest dostępny, uruchomić
program Czyszczenie.
13.6 Czyszczenie dozownika
detergentu i przegródki na
sól
Przed przystąpieniem do
czyszczenia należy upewnić
się, że wszystkie przegródki
są puste.
Należy zawsze przestrzegać
instrukcji umieszczonej na
opakowaniu produktu.
Nie wolno czyścić bębna za
pomocą żrących środków do
usuwania kamienia, środków
do szorowania
zawierającymi chlor ani
metalowych myjek.
W celu dokładnego wyczyszczenia:
1. Wyczyścić bęben specjalnym
środkiem do czyszczenia stali
nierdzewnej.
Należy zawsze przestrzegać
instrukcji umieszczonej na
opakowaniu produktu.
ax
M
▼
ax
▼
M
lt
Sa
Wyczyścić bęben specjalnym środkiem
do czyszczenia stali nierdzewnej.
Max
▼
Należy regularnie sprawdzać bęben, aby
nie dopuścić do nagromadzenia się
niepożądanego osadu.
Osad rdzy zbierający się na bębnie może
być spowodowany rdzewiejącymi
przedmiotami obecnymi w praniu lub
cząstkami żelaza w wodzie
1. Otworzyć szufladę. Nacisnąć
blokadę, jak pokazano na ilustracji, i
wyjąć szufladę.
ax
13.5 Czyszczenie bębna
M
Należy regularnie sprawdzać uszczelkę i
usuwać obce przedmioty z jej
wewnętrznej strony.
Aby zapobiec tworzeniu się osadów z
detergentu lub zestalaniu się płynu
zmiękczającego, a także powstawaniu
pleśni w szufladzie dozownika i/lub
zanieczyszczeniu soli w przegródce na
sól, należy co pewien czas
przeprowadzać następującą procedurę
czyszczenia:
2. Wyjąć wkładkę z przegródki na płyn
zmiękczający do tkanin oraz
pojemnik na detergent w płynie (jeśli
jest włożony).
www.aeg.com
▼
Max
M
ax
Sa
lt
M
ax
▼
▼
5. Usunąć wszelkie pozostałości
detergentu z dolnej i górnej części
wnęki. Do czyszczenia wnęki użyć
małej szczotki.
Max
▼
ax
▼
Sa
lt
M
ax
▼
M
6. Włożyć szufladę w prowadnice i
zamknąć ją. Uruchomić program
płukania bez prania w bębnie.
Max
▼
ax
▼
ax
▼
M
Sa
lt
M
Max
▼
▼
ax
Sa
lt
M
3. Umyć szufladę i wszystkie wkładki
pod bieżącą wodą.
ax
▼
M
ax
▼
Max
▼
M
36
4. Usunąć wszystkie pozostałości
detergentu z przenośnika detergentu.
Użyć szmatki.
13.7 Czyszczenie pompy
opróżniającej
OSTRZEŻENIE!
Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Należy regularnie sprawdzać
filtr pompy opróżniającej i
pilnować, aby był czysty.
Wyczyścić pompę opróżniającą, jeśli:
• Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Bęben nie obraca się.
• Urządzenie wydaje nietypowe odgłosy
z powodu zablokowania pompy
opróżniającej.
• Na wyświetlaczu pojawia się kod
alarmowy
.
POLSKI
37
OSTRZEŻENIE!
• Nie wyjmować filtra, gdy
urządzenie pracuje.
• Nie czyścić pompy
opróżniającej, jeśli woda
w urządzeniu jest gorąca.
Odczekać, aż woda
ostygnie.
Wyczyścić pompę według poniższej
procedury:
1. Otworzyć pokrywę pompy.
2
1
2. Pod otworem dostępowym umieścić
odpowiednie naczynie do zebrania
wypływającej wody.
3. Otworzyć w dół rynienkę. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do
wycierania wody wyciekającej
podczas odkręcania filtra.
5. Jeśli naczynie wypełni się wodą,
ponownie dokręcić filtr i opróżnić
naczynie.
6. Powtarzać punkty 4 i 5, aż woda
przestanie wypływać.
7. Obrócić filtr w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby go
wyjąć.
1
2
8. W razie potrzeby usunąć włókna i
inne zanieczyszczenia z wnęki filtra.
9. Sprawdzić, czy wirnik pompy
swobodnie się obraca. Jeśli nie
można go obrócić, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
4. Obrócić filtr o 180 stopni w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, nie wyjmując go. Odczekać,
aż woda wycieknie.
38
www.aeg.com
10. Oczyścić filtr pod bieżącą wodą.
13.8 Czyszczenie węża
dopływowego i filtra w
zaworze
Zaleca się okresowe czyszczenie filtrów
węża dopływowego i zaworu w celu
usunięcia nagromadzonych osadów:
1. Odłączyć wąż dopływowy od zaworu
wody i wyczyścić filtr.
1
11. Włożyć filtr z powrotem wzdłuż
prowadnic, obracając go w prawo.
Upewnić się, że filtr jest dobrze
dokręcony i nie przecieka.
2
2
3
2. Wyjąć wąż dopływowy z urządzenia,
odkręcając nakrętkę.
1
12. Zamknąć pokrywę pompy.
2
3. Filtr zaworu z tyłu urządzenia należy
czyścić za pomocą szczoteczki do
zębów.
1
Po spuszczeniu wody przy użyciu
procedury awaryjnej należy ponownie
uruchomić układ odpływowy:
a. Wlać 2 litry wody do przegródki
na detergent do prania
zasadniczego dozownika
detergentu.
b. Uruchomić program, aby
odpompować wodę.
4. Po podłączeniu węża z tyłu
urządzenia należy obrócić go w
prawo lub lewo (nie w kierunku
POLSKI
pionowym), odpowiednio do
położenia zaworu wody.
39
13.10 Środki ostrożności
podczas mrozu
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w
miejscu, w którym temperatura może
osiągnąć 0°C lub spaść poniżej, należy
usunąć pozostałą wodę z węża
dopływowego oraz z pompy
opróżniającej.
45°
20°
13.9 Awaryjne spuszczanie
wody
Jeśli urządzenie nie spuszcza wody,
należy przeprowadzić taką samą
procedurę, jak opisano w rozdziale
„Czyszczenie pompy opróżniającej”. W
razie potrzeby wyczyścić pompę.
1. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Umieścić dwa końce węża
dopływowego w zbiorniku i odczekać,
aż woda spłynie z węża.
4. Wyczyścić pompę opróżniającą.
Przejść do awaryjnej procedury
opróżniania.
5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta,
zamocować wąż dopływowy.
OSTRZEŻENIE!
Przed ponownym
uruchomieniem urządzenia
należy upewnić się, że
temperatura wynosi powyżej
0°C.
Producent nie odpowiada za
uszkodzenia spowodowane
niskimi temperaturami.
Po spuszczeniu wody przy użyciu
procedury awaryjnej należy ponownie
uruchomić układ odpływowy:
1. Wlać 2 litry wody do przegródki na
detergent do prania zasadniczego
dozownika detergentu.
2. Uruchomić program, aby
odpompować wodę.
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
14.1 Wprowadzenie
Urządzenie nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować
znaleźć rozwiązanie problemu (patrz
tabela). Jeśli problem będzie występował
nadal, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Gdy wystąpi poważny problem,
emitowany jest sygnał dźwiękowy, na
wyświetlaczu pojawia się kod alarmu,
a przycisk Start/Pauza może stale
migać:
•
•
•
– urządzenie nie napełnia się
prawidłowo wodą.
Uruchomić urządzenie, naciskając
przycisk Start/Pauza. Po 5 sekundach
nastąpi odblokowanie drzwi.
wody.
– urządzenie nie odpompowuje
– drzwi urządzenia są
otworzone lub nie są prawidłowo
zamknięte. Należy sprawdzić drzwi!
40
www.aeg.com
Jeśli urządzenie jest
przepełnione, należy
wyjąć część rzeczy z
bębna i/lub dociskając
drzwi, nacisnąć
jednocześnie przycisk
Start/Pauza, aż wskaźnik
przestanie migać
(patrz poniższa
ilustracja).
•
– brak komunikacji między
podzespołami elektronicznymi
urządzenia. Wyłączyć urządzenie
i włączyć je ponownie.
Program nie zakończył się prawidłowo
lub został zatrzymany zbyt wcześnie.
Jeśli kod alarmu pojawi się ponownie,
należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
•
– włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem. Odłączyć urządzenie
i zamknąć zawór wody. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
OSTRZEŻENIE!
Przed wykonaniem
jakichkolwiek czynności
należy wyłączyć urządzenie.
•
– zasilanie jest niestabilne.
Odczekać do czasu ustabilizowania
się zasilania.
14.2 Możliwe usterki
Problem
Możliwe rozwiązanie
•
Program nie uruchamia
się.
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie nie napełnia
się prawidłowo wodą.
•
•
•
•
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożono
do gniazdka.
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest
sprawny.
Sprawdzić, czy naciśnięto przycisk Start/Pauza.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je
anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
Wyłączyć blokadę uruchomienia, jeśli została włączona.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otworzony.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest za niskie. W tym ce‐
lu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodo‐
ciągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty, uszkodzo‐
ny lub przygnieciony.
Upewnić się, że wąż dopływowy podłączono prawidłowo.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym oraz filtr zaworu
są drożne. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.
POLSKI
41
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie napełnia się
wodą i od razu wypom‐
powuje wodę
•
Upewnić się, że wąż spustowy ułożono prawidłowo. Wąż
może być umieszczony za nisko. Patrz punkt „Instrukcja in‐
stalacji”.
•
•
Upewnić się, że syfon umywalki jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygnie‐
ciony.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrze‐
by wyczyścić filtr. Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.
Upewnić się, że wąż spustowy podłączono prawidłowo.
Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, należy
wybrać program odpompowania.
Jeśli ustawiono opcję, po zakończeniu której woda pozosta‐
je w bębnie, należy wybrać program odpompowania.
Urządzenie nie wypom‐
powuje wody.
•
•
•
•
Nie włącza się faza wiro‐
wania lub cykl prania
trwa dłużej niż zwykle.
•
•
•
•
Wyciek wody na podło‐
gę.
•
•
•
•
•
Nie można otworzyć
drzwi urządzenia.
•
•
•
Urządzenie wydaje niety‐ •
powe dźwięki i wibruje.
•
Należy ustawić program wirowania.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrze‐
by wyczyścić filtr. Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.
Ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i powtórzyć próbę wiro‐
wania. Problem mógł być spowodowany nieprawidłowym
rozłożeniem prania.
Upewnić się, że połączenia węży wody są szczelne i spraw‐
dzić je pod kątem obecności wycieków.
Sprawdzić, czy węże dopływowy oraz spustowy wody są
uszkodzone.
Sprawdzić, czy użyto odpowiedniego detergentu oraz jego
odpowiedniej ilości.
Sprawdzić, czy wybrano program prania, który kończy się z
wodą w bębnie.
Sprawdzić, czy zakończył się program prania.
Jeśli w bębnie pozostaje woda, wybrać program odpompo‐
wania lub wirowania.
Sprawdzić, czy urządzenie jest zasilane.
Problem może być spowodowany awarią urządzenia. Nale‐
ży skontaktować się z autoryzowanym centrum serwiso‐
wym.
W razie potrzeby otworzenia drzwi należy dokładnie zapo‐
znać się z częścią „Awaryjne otwieranie drzwi”.
Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo wypoziomowa‐
ne. Patrz punkt „Instrukcja instalacji”.
Upewnić się, że usunięto wszystkie elementy opakowania i
blokady transportowe. Patrz punkt „Instrukcja instalacji”.
Dołożyć do bębna więcej prania. W bębnie może być za
mało prania.
42
www.aeg.com
Problem
Możliwe rozwiązanie
Czas trwania programu
wydłuża się lub skraca
podczas trwania progra‐
mu.
•
Funkcja ProSense dostosowuje czas trwania programu od‐
powiednio do rodzaju i ilości prania. Patrz „Funkcja wykry‐
wania wsadu ProSense” w rozdziale „Codzienna eksploata‐
cja”.
•
•
Zwiększyć ilość lub użyć innego detergentu.
Użyć specjalnych środków do usuwania uporczywych plam
przed praniem.
Należy sprawdzić, czy ustawiono prawidłową temperaturę.
Zmniejszyć ilość prania.
•
•
Efekty prania są niezado‐
•
walające.
Nadmierna ilość piany w
bębnie podczas cyklu
prania.
Nadmierne zużycie soli.
Salt
Upewnić się, że do przegródki
nie dodano innego typu
detergentu. Jeśli tak, należy zapoznać się z punktem „Usu‐
wanie detergentu lub innych dodatków z przegródki na sól”.
•
Upewnić się, że do przegródki
nie dodano soli. Jeśli
tak, należy uruchomić cykl płukania lub ponowić cykl pra‐
nia.
•
Zmniejszyć ilość detergentu.
•
Sprawdzić, czy zmiękczacz wody ustawiono w taki sposób,
aby działał również podczas fazy płukania. Patrz punkt „Us‐
tawianie twardości wody” w rozdziale „Zmiękczanie wody
(rozwiązanie SoftWater)”.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu jego
przerwania.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alarmowe. Wyłączyć i ponownie włączyć
urządzenie. Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
14.3 Awaryjne otwieranie
drzwi
Po przerwie w zasilaniu lub awarii
urządzenia drzwi urządzenia pozostają
zamknięte. Program prania będzie
wznowiony po przywróceniu zasilania.
Jeśli drzwi są zamknięte w wyniku awarii,
można je otworzyć, korzystając z funkcji
awaryjnego odblokowania.
Przed otworzeniem drzwi:
UWAGA!
Występuje zagrożenie
poparzeniem! Upewnić
się, że temperatura wody
nie jest zbyt wysoka i
pranie nie jest zbyt
gorące. W razie potrzeby
odczekać, aż ostygnie.
UWAGA!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń! Upewnić się, że
bęben nie obraca się. W
razie potrzeby odczekać,
aż bęben zatrzyma się.
POLSKI
Salt
Jeśli do przegródki
nieumyślnie
dodano detergent lub inne dodatki,
należy je całkowicie usunąć.
W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
M
ax
1. Wyjąć szufladę.
Max
▼
ax
▼
M
▼
Sa
lt
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
3. Otworzyć osłonę filtra.
4. Pociągnąć jednokrotnie w dół
dźwignię odblokowania awaryjnego.
Ponownie pociągnąć dźwignię w dół
i, przytrzymując ją, otworzyć drzwi
urządzenia.
Salt
przegródki na sól
ax
Aby otworzyć drzwi:
14.4 Usuwanie detergentu lub
innych dodatków z
M
Upewnić się, że poziom
wody w bębnie nie jest za
wysoki. W razie potrzeby
przeprowadzić awaryjne
spuszczanie wody (patrz
„Awaryjne spuszczanie
wody” w rozdziale
„Konserwacja i
czyszczenie”).
43
2. Usunąć wszelkie ślady detergentu
lub dodatków i dokładnie oczyścić
przegródkę.
3. Włożyć szufladę na swoje miejsce i
Salt
5. Wyjąć pranie i zamknąć drzwi
urządzenia.
6. Zamknąć pokrywę filtra.
solą.
napełnić przegródkę
4. Zamknąć szufladę.
5. Uruchomić cykl prania tkanin
bawełnianych lub syntetycznych, bez
skracania czasu, aby przywrócić
działanie funkcji zmiękczania wody.
15. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Podane wartości uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z od‐
powiednimi standardami. Różne czynniki, takie jak ilość i rodzaj prania
oraz temperatura otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości.
Czas trwania programu może również zależeć od ciśnienia wody, napię‐
cia zasilania oraz temperatury doprowadzanej wody.
Producent zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych
urządzenia w celu poprawy jego jakości bez uprzedniego powiadomie‐
nia.
44
www.aeg.com
W programach prania funkcja Prosense może wpływać na czas trwania
programu oraz parametry eksploatacyjne. Więcej informacji znajduje się
w części „Funkcja wykrywania ładunku Prosense” w rozdziale „Codzien‐
na eksploatacja”.
Programy
Wsad
(kg)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody (li‐
try)
Przybliżo‐ Wilgot‐
ny czas
ność
trwania
(%)1)
programu
(minuty)
Bawełniane 60°C
9
1.65
90
220
52
Bawełniane 40°C
9
1.20
90
210
52
Syntetyczne 40°C
4
0.72
55
160
35
Delikatne 40°C
4
0.60
60
120
35
Wełna/Jedwab 30°C
2
0.35
58
60
30
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych2)
Bawełniane 60°C – program
standardowy
Bawełniane 60°C – program
standardowy
Bawełniane 40°C – program
standardowy
9
0.32
53
261
52
4.5
0.25
39
168
52
4.5
0.24
40
171
52
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
2) Wykorzystanie zmiękczonej wody daje gwarancję dobrych efektów prania i niskiego zużycia energii.
Aby efekty te nie uległy z czasem pogorszeniu, bardzo ważne jest ustawienie odpowiedniej twardości
wody zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, a także regularne uzupełnianie soli, nie‐
zbędnej do regeneracji żywicy.
Tryb wyłączenia (W)
0.30
Tryb czuwania (W)
0.30
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 1015/2010 Komisji UE, wdrażają‐
cym dyrektywę 2009/125/WE.
16. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość /
600 mm / 850 mm / 630 mm / 660
głębokość / całkowita głę‐ mm
bokość
POLSKI
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Napięcie
Moc całkowita
Bezpiecznik
Częstotliwość
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek
IPX4
stałych i wilgoci zapewniona przez osłonę zabezpie‐
czającą z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzęt niskonapię‐
ciowy nie ma zabezpieczenia przed wilgocią
Ciśnienie doprowadza‐
nej wody
Minimalne
Maksymalne
Zimna woda
Zasilanie wodą 1)
Maksymalny ciężar
wsadu
Bawełniane
Klasa efektywności energetycznej
Prędkość wirowania
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
9 kg
A+++
Maksymalna prędkość wi‐ 1351 obr./min
rowania
Tylko na rynek węgierski
Nazwa dystrybutora
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4'' .
17. AKCESORIA
17.1 Dostępne na
www.aeg.com/shop lub u
autoryzowanego sprzedawcy
17.3 Zestaw łączący
Jedynie używanie
odpowiednich akcesoriów
zatwierdzonych przez firmę
AEG zapewni spełnienie
norm bezpieczeństwa przez
urządzenie. Użycie
niezatwierdzonych części
będzie powodem
negatywnego rozpatrzenia
reklamacji.
17.2 Zestaw płytek
mocujących
W przypadku instalacji urządzenia na
cokole należy je zabezpieczyć za
pomocą płytek mocujących.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do produktu.
Suszarkę można ustawić na pralce
jedynie pod warunkiem użycia
odpowiedniego zestawu łączącego
zatwierdzonego przez firmę AEG.
45
46
www.aeg.com
Zestaw łączący powinien
być dopasowany do
głębokości urządzeń.
Zestawu łączącego można używać
wyłącznie z urządzeniami podanymi w
ulotce dołączonej do akcesoriów.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do urządzenia i akcesoriów.
Umożliwia instalację urządzenia na
większej wysokości oraz ułatwia
wkładanie i wyjmowanie prania.
Szuflada może służyć do
przechowywania rzeczy np.: ręczników,
środków czyszczących itp.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do produktu.
OSTRZEŻENIE!
Nie ustawiać suszarki pod
pralką.
17.4 Cokół z szufladą
18. INFORMACJE O PRODUKCIE ZGODNIE Z
ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017
Arkusz informacji o produkcie
Znak towarowy
Model
Pojemność znamionowa, wyrażona w kg
AEG
L9FEC49S, PNC914550909
9
Klasa efektywności energetycznej
A+++
Zużycie energii X kWh rocznie na podstawie 220 standar‐
dowych cykli prania w przypadku programów prania tka‐
nin bawełnianych w 60°C i 40°C przy pełnym i częścio‐
wym załadowaniu oraz zużycie w trybach niskiego zuży‐
cia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposo‐
bu użytkowania urządzenia.
65.0
POLSKI
Zużycie energii w przypadku standardowego programu
prania tkanin bawełnianych w 60°C przy pełnym załado‐
waniu (kWh)
0.32
Zużycie energii w przypadku standardowego programu
prania tkanin bawełnianych w 60°C przy częściowym za‐
ładowaniu (kWh)
0.25
Zużycie energii w przypadku standardowego programu
prania tkanin bawełnianych w 40°C przy częściowym za‐
ładowaniu (kWh)
0.24
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia (W)
0.30
Ważone zużycie energii w trybie czuwania (W)
0.30
Zużycie wody X litrów na rok na podstawie 220 standar‐
dowych cykli prania w przypadku programów prania tka‐
nin bawełnianych w 60°C i 40°C przy pełnym i częścio‐
wym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody zależy od
sposobu użytkowania urządzenia.
Klasa »X« efektywności wirowania w skali od G (naj‐
mniejsza efektywność) do A (największa efektywność)
Maksymalna szybkość wirowania in rpm
Wilgotność resztkowa wyrażona w procentach
10499
B
1351
52
„Standardowy program prania tkanin bawełnianych w
60°C” i „standardowy program prania tkanin bawełnia‐
nych w 40 °C” stanowią standardowe programy prania,
do których odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie,
że są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych
normalnie zabrudzonych oraz że są najbardziej efektyw‐
nymi programami pod względem łącznego zużycia ener‐
gii i wody.
-
Czas standardowego programu prania tkanin bawełnia‐
nych w 60°C przy pełnym załadowaniu wyrażony w minu‐
tach
261
Czas standardowego programu prania tkanin bawełnia‐
nych w 60°C przy częściowym załadowaniu wyrażony w
minutach
168
Czas standardowego programu prania tkanin bawełnia‐
nych w 40°C przy częściowym załadowaniu wyrażony w
minutach
171
Czas trwania trybu czuwania wyrażony w minutach
5
Poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz
prania, wyrażony w dB(A)
47
47
48
www.aeg.com
Poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz
wirowania, wyrażony w dB(A)
73
Przeznaczony do zabudowy T/N
Nie
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 1015/2010 Komisji UE,
wdrażającym dyrektywę 2009/125/WE.
19. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
49
50
www.aeg.com
POLSKI
51
157007104-B-292019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement