ZANUSSI ZWI712UDWA Εγχειρίδιο χρήστη

ZANUSSI ZWI712UDWA Εγχειρίδιο χρήστη
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZWI712UDWA
EL Οδηγίες Χρήσης
Πλυντήριο ρούχων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή
ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή
χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα
ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΏΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΏΝ ΑΤΌΜΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και
περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη
συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
•
•
2
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και
παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και
άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
– από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης,
– περιοχές κοινής χρήσης σε κτίρια διαμερισμάτων ή σε
πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης.
Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 7 kg (ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).
Η πίεση λειτουργίας νερού στο σημείο εισόδου νερού από τη
σύνδεση εξόδου πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 bar (0,05 MPa)
και 8 bar (0,8 MPa).
Το άνοιγμα αερισμού που βρίσκεται στη βάση της συσκευής
δεν πρέπει να καλύπτεται από χαλί, μοκέτα ή οποιοδήποτε
άλλο κάλυμμα δαπέδου.
Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού,
χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων, ή άλλα
καινούρια σετ σωλήνων που τη συνοδεύουν από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ
σωλήνων.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος
από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό υψηλής πίεσης με νερό ή/και
ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί. Χρησιμοποιείτε
μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά
προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή
μεταλλικά αντικείμενα.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να
συμμορφώνεται με τους σχετικούς
εθνικούς κανονισμούς.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους
πείρους μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων
των ελαστικών δακτυλίων με τους πλαστικούς
αποστάτες.
Φυλάξτε τους πείρους μεταφοράς σε ασφαλές
μέρος. Αν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί
κάποια στιγμή στο μέλλον, πρέπει να
επανατοποθετηθούν ώστε να ασφαλίσουν τον
κάδο και να αποφευχθεί εσωτερική ζημιά.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και
κλειστά παπούτσια.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή προτού την
τοποθετήσετε στην κατασκευή εντοιχισμού για
λόγους ασφαλείας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία
μπορεί να είναι χαμηλότερη από 0°C ή σε
χώρο που εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες.
Το δάπεδο επάνω στο οποίο εγκαθιστάτε τη
συσκευή πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό,
ανθεκτικό στη θερμότητα και καθαρό.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα
μεταξύ της συσκευής και του δαπέδου.
Μόλις η συσκευή τοποθετηθεί στη μόνιμη
θέση της, ελέγξτε ότι είναι πλήρως
οριζοντιωμένη με ένα αλφάδι. Εάν δεν είναι,
ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή ακριβώς πάνω
από σιφόνι δαπέδου.
Μην ψεκάζετε νερό στη συσκευή και μην την
εκθέτετε σε υπερβολική υγρασία.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου η
πόρτα της δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως.
Μην τοποθετείτε κάποιο κλειστό δοχείο κάτω
από τη συσκευή για τη συλλογή πιθανής
διαρροής νερού. Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για να
επιβεβαιώσετε ποια εξαρτήματα επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθούν.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη
πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με
τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε
περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το
καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι
δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις
τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το
φις τροφοδοσίας.
ΣΎΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΎ
• Μην προκαλείτε ζημιά στους σωλήνες νερού.
• Πριν από τη σύνδεση της συσκευής σε
καινούριους σωλήνες καινούριους, σε
σωλήνες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για
πολύ καιρό, σε σωλήνες όπου έχουν
πραγματοποιηθεί επισκευές ή έχουν
εγκατασταθεί καινούριες συσκευές (μετρητές
νερού, κ.λπ.), αφήστε το νερό να τρέξει μέχρι
να καθαρίσει.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές
διαρροές νερού κατά τη διάρκεια και μετά την
πρώτη χρήση της συσκευής.
• Μη χρησιμοποιείτε επέκταση σωλήνα, αν ο
σωλήνας παροχής είναι πολύ κοντός.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις για την αντικατάσταση του σωλήνα
παροχής.
• Όταν αφαιρείτε τη συσκευή από τη
συσκευασία, είναι πιθανό να δείτε νερό να
τρέχει από τον σωλήνα αποστράγγισης. Αυτό
οφείλεται στους ελέγχους με νερό που
πραγματοποιούνται στη συσκευή από το
εργοστάσιο.
•
•
Μπορείτε να επιμηκύνετε τον σωλήνα
αδειάσματος έως 400 cm κατά μέγιστο.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις για να προμηθευτείτε άλλον σωλήνα
και την επέκτασή του.
Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι
δυνατή η πρόσβαση στη βρύση.
ΧΡΉΣΗ
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα
μεταλλικά αντικείμενα από τα ρούχα.
ΣΈΡΒΙΣ
• Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε
με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
ΑΠΌΡΡΙΨΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας,
πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης
της συσκευής.
•
•
Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που
παρέχονται στη συσκευασία του
απορρυπαντικού.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη
συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα
εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα.
Μην πλένετε υφάσματα τα οποία είναι πολύ
λερωμένα με λάδι, γράσο ή άλλες λιπαρές
ουσίες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα
ελαστικά εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων.
Πριν τοποθετήσετε τέτοιου είδους υφάσματα
στο πλυντήριο ρούχων, ξεπλύντε τα στο χέρι.
Μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα όταν βρίσκεται
σε λειτουργία κάποιο πρόγραμμα. Το γυαλί
μπορεί να θερμανθεί πολύ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
•
•
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος και νερού.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη
συσκευή και απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να
αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα
στον κάδο.
Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις
τοπικές διατάξεις για την απόρριψη
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
Η ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΜΕ ...
A
B
C
D
E
x4
x2
x1
x1
x1
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΊΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
Συνιστάται η εγκατάσταση να
πραγματοποιηθεί από δύο άτομα.
F
G
H
L
x1
x2
x1
x1
x2
5
ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιήστε τα γάντια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς
πριν από την εγκατάσταση της συσκευής.
1. Τοποθετήστε δύο κομμάτια της συσκευα‐
σίας από πολυστυρένιο στο δάπεδο κάτω από
τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Συνιστάται
αυτό το βήμα να εκτελεστεί από
δύο άτομα.
2. Προσεκτικά γείρετε τη συσκευή να ακου‐
μπήσει στην πίσω πλευρά της.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζη‐
μιά στους σωλήνες.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό πολυστυρένιο
από τον πάτο.
1
2
4. Σηκώστε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση
και αφαιρέστε το προστατευτικό της εσοχής
από πολυστυρένιο.
1
2
6
5. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τον
σωλήνα αδειάσματος από τα άγκιστρα των
σωλήνων.
Είναι πιθανό να δείτε νερό να τρέ‐
χει από τον σωλήνα αδειάσματος.
Αυτό οφείλεται στους ελέγχους με
νερό που πραγματοποιούνται στη
συσκευή από το εργοστάσιο.
6. Αφαιρέστε τους τρεις πείρους, τα στηρίγμα‐
τα σωλήνα και τους πλαστικούς αποστάτες
χρησιμοποιώντας το κλειδί που παρέχεται με
τη συσκευή.
F
7. Κλείστε τις οπές με τα πλαστικά καπάκια
που θα βρείτε στη σακούλα με το εγχειρίδιο
χρήστη. Τοποθετήστε το μικρότερο καπάκι F
στην πάνω οπή και τα δύο μεγαλύτερα καπά‐
κια G στις κάτω οπές.
G
Σας συνιστούμε να φυλάξετε τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς, σε περί‐
πτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε τη συσκευή.
7
ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΊΩΣΗ
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο σκληρό
δάπεδο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι η
κυκλοφορία του αέρα κάτω από τη συ‐
σκευή δεν παρεμποδίζεται από μοκέ‐
τες.
Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στην
εσοχή του επίπλου προτού την οριζο‐
ντιώσετε. Για περισσότερες λεπτομέ‐
ρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο
«Εντοιχισμός».
x4
2. Χαλαρώστε ή σφίξτε τα πόδια για να ρυθμίσετε
την οριζόντια θέση.
Η σωστή οριζοντίωση της συσκευής
αποτρέπει τις δονήσεις, τους θορύ‐
βους και τη μετακίνησή της κατά τη λει‐
τουργία.
Η συσκευή πρέπει να είναι καλά οριζοντιωμένη και
σταθερή.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τοποθετείτε χαρτόνι,
ξύλο ή άλλα υλικά κάτω από τη συ‐
σκευή για να την οριζοντιώσετε.
ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΩΛΉΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΊΟΥ
900 mm
760 mm
1360 mm
max 1000 mm
max 1000 mm
8
min. 600 mm
1020 mm
1450 mm
min. 600 mm
1100 mm
Σωλήνας παροχής
1.Αφαιρέστε τον σωλήνα παροχής από το εσωτερι‐
κό του κάδου.
2. Για να συνδέσετε τον σωλήνα παροχής νερού
προς τη σωστή κατεύθυνση και με την κατάλληλη
κλίση, ελέγξτε τη θέση της βρύσης νερού προτού
τον συνδέσετε στο πίσω μέρος της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν έχει
τσακίσει, συνθλιβεί αλλά και πως δεν
είναι τεντωμένος.
45
20
O
O
3. Συνδέστε τον σωλήνα στο πίσω μέρος της συ‐
σκευής. Μη στρέφετε τον σωλήνα παροχής προς
τα κάτω, αλλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά,
ανάλογα με τη θέση της βρύσης.
4. Χαλαρώστε το κυκλικό παξιμάδι για να στηρίξετε
τον σωλήνα στη σωστή θέση.
5. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού σε βρύση
κρύου νερού με σπείρωμα 3/4.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι
δεν υπάρχουν διαρροές από τους συν‐
δέσμους.
Χρησιμοποιείτε τον σωλήνα που παρέχεται με τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε επέκταση σωλήνα, αν ο σωλήνας παροχής είναι πολύ κοντός. Επικοι‐
νωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για την αντικατάσταση του σωλήνα παρο‐
χής.
Άδειασμα του νερού
Ο σωλήνας αδειάσματος μπορεί να συνδεθεί:
9
Σε έναν κατακόρυφο σωλήνα με οπή εξαερι‐
σμού
Απευθείας σε έναν αγωγό αποχέτευσης σε ύψος
όχι μικρότερο από 60 cm (23,6”) και όχι μεγαλύτε‐
ρο από 100 cm (39,3”).
Το άκρο του σωλήνα αδειάσματος πρέπει πάντοτε
να αερίζεται, δηλ. η εσωτερική διάμετρος του αγω‐
γού αποχέτευσης (ελάχ. 40 mm - ελάχ. 1,6”) θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εξωτερική διά‐
μετρο του σωλήνα αδειάσματος.
Ø 40 mm
max.600 mm
Σε ένα σιφόνι νεροχύτη.
Τοποθετήστε τον σωλήνα αδειάσματος στο σιφόνι
και σφίξτε τον με το παρεχόμενο δεματικό καλω‐
δίου L.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος σχηματίζει
καμπύλη, για την αποτροπή της εισόδου σωματι‐
δίων από τον νιπτήρα στη συσκευή.
L
Σε έναν εντοιχισμένο σωλήνα
Απευθείας σε εντοιχισμένο σωλήνα αποχέτευσης
στον τοίχο του δωματίου και στερεώστε τον με το
παρεχόμενο δεματικό καλωδίου L.
Μπορείτε να επιμηκύνετε τον σωλήνα αδειάσματος έως 400 cm κατά μέγιστο. Επικοινωνή‐
στε με το κέντρο σέρβις για να προμηθευτείτε άλλον σωλήνα και την επέκτασή του.
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΌΣ
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για εντοιχισμό
στην επίπλωση της κουζίνας. Η εσοχή θα πρέπει
να έχει τις διαστάσεις που φαίνονται σε αυτήν την
εικόνα.
min. 600 mm
Για εσοχή με ύψος διαφορετικό από
820 mm, είναι δυνατό να αγοράσετε το
κατάλληλο κιτ από τον ιστότοπο.
min.
560 mm
min.
820 mm
10
16-22 mm
596 mm
Αν περνάνε σωλήνες πίσω από τη συ‐
σκευή, βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν κλεί‐
νει τη μικρή εσοχή που υποδεικνύεται
με διαστάσεις 50 x 50 mm.
553 mm
819 mm
50 mm
50 mm
140 mm
76 mm
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη επίσης με ένα αυτο‐
κόλλητο σφουγγαρένιο μαξιλαράκι H το οποίο μπο‐
ρείτε να βρείτε μέσα στον κάδο.
Τοποθετήστε το στο πάνω μέρος της συσκευής
όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο.
Όταν οριζοντιώνετε τη συσκευή κάτω από το έπι‐
πλο, ΜΗΝ πιέζετε το σφουγγαρένιο μαξιλαράκι.
Προτού προχωρήσετε με τον εντοιχισμό της συ‐
σκευής, τοποθετήστε την κοντά στην εσοχή και
προετοιμάστε τη θέση του σωλήνα παροχής, του
σωλήνα αδειάσματος και του καλωδίου τροφοδο‐
σίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι
δεν έχουν τσακίσει και ότι δεν πιέζο‐
νται.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΎ
Οι διαστάσεις της πόρτας ντουλαπιού πρέπει να είναι:
• πλάτος ελάχ. 595 - μέγ. 598 mm,
• πάχος 16-22 mm.
11
Εργοστασιακή προρύθμιση
Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για συναρμολό‐
γηση της πόρτας ντουλαπιού ώστε να ανοίγει από
τα δεξιά προς τα αριστερά.
Η καλύτερη λύση θα ήταν να βιδώσετε
τον πάνω μεντεσέ στην πάνω οπή της
πάνω πλάκας και τον κάτω μεντεσέ
στην κάτω οπή της κάτω πλάκας.
Αντιστρεψιμότητα της πόρτας ντουλαπιού
Εκτελέστε την αντιστροφή της πόρτας ντουλαπιού
προτού η συσκευή εντοιχιστεί πλήρως.
N
M
Εάν η πόρτα ντουλαπιού πρέπει να ανοίγει από
αριστερά προς τα δεξιά, αναστρέψτε τη θέση των
στηριγμάτων μεντεσέδων M με τη μαγνητική πλάκα
N και την κάτω πλάκα O.
O
M
N
O
12
Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα με τον μαγνή‐
τη βρίσκεται στην πάνω θέση.
Προετοιμασία πόρτας ντουλαπιού
Για το φρεζάρισμα της πόρτας συν‐
ιστάται να καλέσετε έναν επαγγελμα‐
τία.
y
Ευθυγραμμίστε σωστά την πόρτα ντουλαπιού με
το έπιπλο.
Μετρήστε την απόσταση X για να βρείτε το ύψος
της οπής προς φρεζάρισμα του πάνω μεντεσέ. Το
κέντρο της οπής Y θα πρέπει να είναι στο ίδιο
ύψος με το κλείσιμο του στηρίγματος του μεντεσέ.
x
y
Ορίστε τη θέση της κάτω οπής ακολουθώντας τις
διαστάσεις και τις αποστάσεις που εμφανίζονται
στο σχέδιο (449 mm).
Φρεζάρετε τις οπές.
16-22 mm
Ø 35 mm
449
mm
12,5 - 14 mm
22±1,5 mm
595-598 mm
Μεντεσέδες
Για την τοποθέτηση των μεντεσέδων απαιτείται να
ανοιχθούν δύο οπές (διάμ. 35 mm, βάθος 12,5 14 mm ανάλογα με το βάθος της πόρτας ντουλα‐
πιού) στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.
Οι μεντεσέδες στερεώνονται στην πόρτα με τις τέσ‐
σερις παρεχόμενες βίδες A.
A
Για να ευθυγραμμίσετε τέλεια την πόρ‐
τα, βεβαιωθείτε ότι η άκρη της πόρτας
ντουλαπιού είναι παράλληλη με την
άκρη της συσκευής υπολογίζοντας την
κατάλληλη γωνία ανοίγματος (μέγ. 105
°).
max. 105°
13
Τοποθέτηση της πόρτας
Στερεώστε τους μεντεσέδες στα στηρίγματα μεντε‐
σέδων στη συσκευή με τις δύο παρεχόμενες βίδες
B.
Οι μεντεσέδες ρυθμίζονται για να αντι‐
σταθμίσουν τυχόν ανομοιόμορφο πά‐
χος της πόρτας.
Κόντρα μαγνήτης
Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για μαγνητικό
κλείσιμο.
Για σωστό κλείσιμο:
1. Τοποθετήστε τη βίδα C και τον κόντρα μαγνή‐
τη D στη μαγνητική πλάκα N. Ακουμπήστε την
πόρτα ντουλαπιού πάνω στη βίδα μέχρι να
αφήσει σημάδι.
2. Ανοίξτε την πόρτα ντουλαπιού και βιδώστε τον
κόντρα μαγνήτη D (ατσάλινος δίσκος + ελαστι‐
κός δακτύλιος E) με τη βίδα C στην εσωτερική
πλευρά της πόρτας ντουλαπιού, στο σημείο
όπου η βίδα άφησε το σημάδι όπως περιγρά‐
φηκε στο πρώτο βήμα.
1
N
2
E
D
C
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
1
2
10
3
11 12
4
5
6
7
8
9
13
1 Στηρίγματα μεντεσέδων
2 Θήκη απορρυπαντικού
4 Μαγνητική πλάκα
5 Λαβή πόρτας
3 Πίνακας χειριστηρίων
6 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
14
7 Πλάκα με ελαστικό προστατευτικό
8 Φίλτρο αντλίας αδειάσματος
11 Καλώδιο τροφοδοσίας
12 Σύνδεση του σωλήνα παροχής
9 Μπροστινά πόδια για οριζοντίωση της
συσκευής
10 Σωλήνας αδειάσματος
13 Πίσω πόδια για οριζοντίωση της συσκευής
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΊΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
2
Wool/
Handwash
3
4
Cottons
Denim
Cottons Eco
Sport
Synthetics
Delicates
20min 3kg
Duvet
Easy Iron
Machine Clean
Mixed
Rinse
Spin/Drain
On/Off
10
Οι μόνιμες επιλογές ρυθμίζονται
κρατώντας πατημένο το σχετικό
κουμπί για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα.
1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
2 Οθόνη
3 Flextime κουμπί αφής
9
7
8
5
6
7 Κουμπί αφής επιλογών μείωσης ταχύτητας
Στύψιμο
και μόνιμη επιλογή Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά
8 Θερμοκρασία κουμπί αφής
9 On/Off κουμπί
10 Ενδείξεις επιλογών:
4 Καθυστέρηση Έναρξης κουμπί αφής
•
Ξέβγαλμα Χωρίς Άδειασμα Νερού
•
Αθόρυβο
5 Έναρξη/Παύση κουμπί αφής
•
Επιπλέον Ξέβγαλμα
6 Κουμπί αφής Πρόπλυση
και μόνιμη
επιλογή Επιπλέον Ξεβγάλματος
15
ΟΘΌΝΗ
A
Ένδειξη κλειδώματος πόρτας.
Β
A B
Ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά.
C
C
Η ψηφιακή ένδειξη μπορεί να εμφανί‐
ζει τα εξής:
• Διάρκεια προγράμματος: π.χ.
.
•
Χρόνος καθυστέρησης: π.χ.
•
•
Τέλος κύκλου:
.
Κωδικός προειδοποίησης: π.χ.
•
•
.
Θερμοκρασία:
Ταχύτητα στυψίματος: ένδειξη
.
.
και ένδειξη χωρίς στύψιμο
.
ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΟΥΜΠΙΆ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτές οι επιλογές/λειτουργίες δεν
είναι διαθέσιμες σε όλα τα
προγράμματα πλύσης. Ελέγξτε τη
συμβατότητα μεταξύ επιλογών/
λειτουργιών και προγραμμάτων
πλύσης στο κεφάλαιο "Πίνακας
προγραμμάτων". Μια επιλογή/
λειτουργία μπορεί να αποκλείσει
κάποια άλλη και σε αυτή την
περίπτωση η συσκευή δεν σας
επιτρέπει να ορίσετε μη συμβατές
επιλογές/λειτουργίες.
FLEXTIME
Αυτή η επιλογή συνιστάται για να μειώσετε τον
χρόνο του προγράμματος πλύσης.
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για κανονικά ή
λίγο λερωμένα ρούχα ή ρούχα για φρεσκάρισμα.
Αγγίξτε αυτό το κουμπί μία φορά για να μειώσετε
τη διάρκεια.
Σε περίπτωση μικρότερου φορτίου, αγγίξτε αυτό
το κουμπί δύο φορές για να ρυθμίσετε ένα πολύ
σύντομο πρόγραμμα.
16
Μετά από κάθε άγγιγμα εμφανίζεται στην οθόνη η
νέα διάρκεια προγράμματος. Θα ανάψει η
αντίστοιχη ένδειξη. Αυτή η επιλογή δεν είναι
διαθέσιμη για κάθε πρόγραμμα. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
συμβατότητας επιλογών Προγράμματος στο
κεφάλαιο «Προγράμματα».
ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ ΈΝΑΡΞΗΣ
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να καθυστερήσετε
την έναρξη ενός προγράμματος σε μια ώρα που
σας εξυπηρετεί περισσότερο.
Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να ρυθμίσετε
την απαιτούμενη καθυστέρηση. Ο χρόνος
αυξάνεται σε βήματα της 1 ώρας έως τις 20 ώρες.
Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση
,η
σχετική ένδειξη ανάβει και ο επιλεγμένος χρόνος
καθυστέρησης και η συσκευή ξεκινά την
αντίστροφη μέτρηση. Η πόρτα είναι κλειδωμένη.
ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΎΣΗ
Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση
για να
ξεκινήσετε, να παύσετε ή να διακόψετε ένα
πρόγραμμα που εκτελείται.
ΠΡΌΠΛΥΣΗ
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να προσθέσετε μια
φάση πρόπλυσης σε ένα πρόγραμμα πλύσης.
Θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη.
• Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για να
προσθέσετε μια φάση πρόπλυσης στους 30
°C πριν από τη φάση πλύσης.
Αυτή η επιλογή συστήνεται για πολύ
λερωμένα ρούχα, ειδικά εάν περιέχουν άμμο,
σκόνη, λάσπη και άλλα στερεά σωματίδια.
Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη και ο κάδος
περιστρέφεται τακτικά για να μειωθεί το
τσαλάκωμα των ρούχων. Πρέπει να αδειάσετε
το νερό για να ξεκλειδώσει η πόρτα.
,η
Αν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση
συσκευή εκτελεί τη φάση στυψίματος και
αδειάζει το νερό.
ΜΌΝΙΜΟ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΞΈΒΓΑΛΜΑ
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να έχετε μόνιμα
ενεργοποιημένο το επιπλέον ξέβγαλμα όταν
ρυθμίζετε ένα νέο πρόγραμμα.
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
αυτή την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί
Αθόρυβο
. Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη.
Οι ενδιάμεσες και τελικές φάσεις στυψίματος
καταστέλλονται και το πρόγραμμα
ολοκληρώνεται με νερό στον κάδο. Αυτό
συμβάλλει στη μείωση του τσαλακώματος. Η
πόρτα παραμένει κλειδωμένη. Ο κάδος
περιστρέφεται τακτικά για να μειωθεί το
τσαλάκωμα των ρούχων. Πρέπει να αδειάσετε
το νερό για να ξεκλειδώσει η πόρτα.
Επειδή το πρόγραμμα είναι πολύ αθόρυβο,
είναι ιδανικό για χρήση κατά τις νυχτερινές
ώρες όταν διατίθεται φθηνότερο τιμολόγιο
ρεύματος. Σε ορισμένα προγράμματα, τα
ξεβγάλματα εκτελούνται με περισσότερο νερό.
Πρόπλυση
μέχρι η αντίστοιχη ένδειξη
ανάψει/σβήσει.
•
Αν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση
,η
συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση αδειάσματος
νερού.
Αυτή η επιλογή μπορεί να παρατείνει
τη διάρκεια του προγράμματος.
να
ΣΤΎΨΙΜΟ
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, η συσκευή
επιλέγει αυτόματα τη μέγιστη επιτρεπόμενη
ταχύτητα στυψίματος εκτός από το πρόγραμμα
Denim.
Πιέστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε
πρόσθετες επιλογές στυψίματος:
• Μείωση της ταχύτητας στυψίματος.Η οθόνη
εμφανίζει μόνο τις ταχύτητες στυψίματος που
είναι διαθέσιμες για το εκάστοτε επιλεγμένο
πρόγραμμα.
•
•
Η ένδειξη Χωρίς στύψιμο
εμφανίζεται
στην οθόνη.
Προβείτε σε αυτή την επιλογή για να
απενεργοποιήσετε όλες τις φάσεις
στυψίματος. Η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση
αδειάσματος νερού του επιλεγμένου
προγράμματος πλύσης. Προβείτε σε αυτή την
επιλογή για πολύ ευαίσθητα υφάσματα. Η
φάση ξεβγαλμάτων χρησιμοποιεί περισσότερο
νερό για ορισμένα προγράμματα πλύσης
Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού
.
Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη.
Το τελικό στύψιμο δεν εκτελείται. Το νερό από
το τελευταίο ξέβγαλμα παραμένει στον κάδο
ώστε να μην τσαλακωθούν τα υφάσματα. Το
πρόγραμμα πλύσης ολοκληρώνεται με
παραμονή του νερού στον κάδο.
•
Η συσκευή αδειάζει το νερό
αυτόματα μετά από περίπου 18
ώρες.
ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αποτρέψετε τα
παιδιά να παίζουν με το χειριστήριο.
• Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
αυτή την επιλογή, κρατήστε πατημένο το
κουμπί
μέχρι η ένδειξη
να ανάψει/
σβήσει στην οθόνη.
Η συσκευή διατηρεί αυτή την επιλογή μέχρι να
την απενεργοποιήσετε.
Η λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για Παιδιά
μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για μερικά
δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση της
συσκευής.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, η
συσκευή προτείνει αυτόματα μια προεπιλεγμένη
θερμοκρασία.
Αγγίξτε αυτό το κουμπί επανειλημμένα μέχρι η
επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας να εμφανιστεί στην
οθόνη.
Όταν στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις
,η
συσκευή δεν θερμαίνει το νερό.
17
ON/OFF
Πατήσετε αυτό το κουμπί για μερικά
δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της συσκευής. Ακούγονται δύο
διαφορετικοί ήχοι κατά την ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της συσκευής.
Καθώς η λειτουργία Αναμονής απενεργοποιεί τη
συσκευή αυτόματα μετά από αρκετά λεπτά για να
μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, ίσως χρειαστεί
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ξανά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
παράγραφο «Αναμονή» του κεφαλαίου
«Καθημερινή χρήση».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
Πρόγραμμα
Προεπιλεγμένη
θερμοκρασία
Εύρος θερμοκρα‐
σίας
Cottons
40 °C
90 °C - Κρύο
Eco1)
Cottons
40 °C
60 °C - 40 °C
Synthetics
40 °C
60 °C - Κρύο
Delicates
30 °C
40 °C - Κρύο
Easy Iron
40 °C
60 °C - Κρύο
Mixed
30 °C
40 °C - Κρύο
18
Ταχύτητα
στυψίματος
για αναφορά
Μέγιστο
Εύρος ταχύ‐
φορτίο
τητας στυψί‐
ματος
(rpm)
Περιγραφή προγράμματος
(Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
1200 rpm
(1200 400)
7 kg
Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά.
Κανονικά και πολύ λερωμένα.
1200 rpm
(1200 400)
7 kg
Λευκά βαμβακερά και ανθεκτικά χρωματιστά
βαμβακερά. Κανονικά λερωμένα. Η κατανάλωση
ενέργειας μειώνεται και η διάρκεια του προγράμμα‐
τος πλύσης παρατείνεται, διασφαλίζοντας καλά απο‐
τελέσματα πλύσης.
1200 rpm
(1200 400)
3 kg
Συνθετικά υφάσματα ή ανάμικτα υφάσματα. Κα‐
νονικά λερωμένα.
1200 rpm
(1200 400)
2 kg
Ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βισκόζη
και ανάμικτα υφάσματα που απαιτούν απαλότε‐
ρη πλύση. Κανονικά λερωμένα.
800 rpm
(800 400)
3 kg
Συνθετικά υφάσματα που απαιτούν απαλό πλύ‐
σιμο. Κανονικά και λίγο λερωμένα.2)
1200 rpm
(1200 400)
3 kg
Συνθετικά και μικτά υφάσματα. Κανονικά λερωμέ‐
να.
Πρόγραμμα
Προεπιλεγμένη
θερμοκρασία
Εύρος θερμοκρα‐
σίας
Ταχύτητα
στυψίματος
για αναφορά
Μέγιστο
Εύρος ταχύ‐
φορτίο
τητας στυψί‐
ματος
(rpm)
Περιγραφή προγράμματος
(Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
1200 rpm
(1200 400)
7 kg
Spin/Drain
Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και ευαί‐
σθητα υφάσματα. Για στύψιμο των ρούχων και για
άδειασμα του νερού του κάδου.
1200 rpm
(1200 400)
7 kg
Rinse
Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και πολύ
ευαίσθητα υφάσματα. Πρόγραμμα για ξέβγαλμα
και στύψιμο των ρούχων. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα
στυψίματος είναι αυτή που χρησιμοποιείται στα προ‐
γράμματα βαμβακερών. Μειώστε την ταχύτητα στυ‐
ψίματος σύμφωνα με τον τύπο των ρούχων. Αν
χρειάζεται, ρυθμίστε την επιλογή Επιπλέον Ξέβγαλ‐
μα για πρόσθετα ξεβγάλματα. Με χαμηλή ταχύτητα
στυψίματος, η συσκευή εκτελεί ξεβγάλματα για ευαί‐
σθητα υφάσματα και ένα σύντομο στύψιμο.
1200 rpm
-
Κύκλος συντήρησης με ζεστό νερό για καθαρισμό
και φρεσκάρισμα του κάδου και για την αφαίρεση
υπολειμμάτων που μπορούν να προκαλέσουν
οσμές. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε
αυτόν τον κύκλο μία φορά τον μήνα. Προτού εκτελέ‐
σετε αυτόν τον κύκλο, αφαιρέστε όλα τα ρούχα από
τον κάδο. Στον θάλαμο της φάσης πλύσης της θήκης
απορρυπαντικού στρέψτε το πτερύγιο σε θέση προς
τα πάνω. Ρίξτε μια κούπα χλωρίνης ή καθαριστικού
πλυντηρίων ρούχων στον θάλαμο φάσης πλύσης.
ΜΗ χρησιμοποιήσετε και τα δύο ταυτόχρονα.
Machine Clean
60 °C
Μετά τον καθαρισμό του κάδου, εκτελέ‐
στε έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος
με άδειο κάδο και χωρίς απορρυπαντικό
ώστε να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υπο‐
λείμματα χλωρίνης.
Duvet
40 °C
60 °C - Κρύο
20min 3kg
30 °C
40 °C - 30 °C
800 rpm
(800 400)
1200 rpm
(1200- 400
rpm)
3 kg
3 kg
Μονές συνθετικές κουβέρτες, ρούχα με επένδυ‐
ση, παπλώματα, μπουφάν με πούπουλα και πα‐
ρόμοια είδη.
Βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα λίγο λερω‐
μένα ή που έχουν φορεθεί μόνο μία φορά.
19
Πρόγραμμα
Προεπιλεγμένη
θερμοκρασία
Εύρος θερμοκρα‐
σίας
Sport
30 °C
40 °C - Κρύο
Denim
40 °C
40 °C - Κρύο
Wool/
Handwash
40 °C
40 °C - Κρύο
Ταχύτητα
στυψίματος
για αναφορά
Μέγιστο
Εύρος ταχύ‐
φορτίο
τητας στυψί‐
ματος
(rpm)
Περιγραφή προγράμματος
(Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
1200 rpm
(1200 400)
3 kg
Ανάμικτα υφάσματα αθλητικών ρούχων. Λίγο λε‐
ρωμένα ρούχα ή ρούχα για φρεσκάρισμα.
800 rpm
(1200 400)
3 kg
Ειδικό πρόγραμμα για ρούχα Τζιν με ευαίσθητη
φάση πλύσης για την ελαχιστοποίηση του ξεθω‐
ριάσματος και των σημαδιών. Για καλύτερη φρο‐
ντίδα συνιστάται μειωμένο μέγεθος φορτίου.
1200 rpm
(1200 400)
1.5 kg
Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο, μάλλινα
που πλένονται στο χέρι και άλλα υφάσματα με
το σύμβολο φροντίδας «πλύσιμο στο χέρι»3).
1) Τυπικά προγράμματα για τις τιμές κατανάλωσης της ετικέτας κατανάλωσης ενέργειας. Σύμ‐
φωνα με τον κανονισμό 1061/2010, αυτά τα προγράμματα είναι αντίστοιχα το «Τυπικό πρόγραμμα για
βαμβακερά 60°C» και το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 40°C». Είναι τα πιο αποδοτικά προγράμ‐
ματα όσον αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμέ‐
νων βαμβακερών ρούχων.
Η θερμοκρασία του νερού της φάσης πλύσης μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη
θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
2) Για τη μείωση του τσαλακώματος, αυτός ο κύκλος ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού και εκτελεί μια
απαλή φάση πλύσης και στυψίματος. Η συσκευή προσθέτει μερικά ξεβγάλματα.
3) Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου ο κάδος περιστρέφεται αργά εξασφαλίζοντας μια απαλή πλύση.
Ενδέχεται να φαίνεται ότι ο κάδος δεν περιστρέφεται ή ότι δεν περιστρέφεται σωστά, αλλά αυτό είναι
φυσιολογικό για αυτό το πρόγραμμα.
20
Synthetics
Delicates
Easy Iron
Mixed
Spin/Drain
Rinse
Machine
Clean
Duvet
20min 3kg
Sport
Denim
Flextime
Cottons Eco
Καθυστέρηση Έναρξης
Cottons
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Στύψιμο
Πρόγραμμα
Πρόπλυση
Συμβατότητα επιλογών προγραμμάτων
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
21
Wool/
Handwash
■
■
■
Flextime
Καθυστέρηση Έναρξης
Πρόπλυση
Στύψιμο
Πρόγραμμα
■
ΤΙΜΈΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ
Οι αναφερόμενες τιμές έχουν ληφθεί σε εργαστηριακές συνθήκες με τα σχετικά πρότυ‐
πα. Διάφορες αιτίες μπορούν να μεταβάλλουν τα δεδομένα: η ποσότητα και το είδος
των ρούχων και η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η πίεση νερού, η τάση τροφοδοσίας
και η θερμοκρασία του νερού εισόδου ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τη διάρκεια
του προγράμματος πλύσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίω‐
ση της ποιότητας του προϊόντος.
Προγράμματα
Διάρκεια
Κατανάλω‐ Κατανάλω‐ προγράμμα‐ Παραμένου‐
Φορτίο
ση ενέργειας ση νερού
τος κατά σα υγρασία
(kg)
(kWh)
(λίτρα)
προσέγγιση
(%)1)
(λεπτά)
Cottons
60°C
7
1.20
79
190
52
Cottons
40°C
7
1.00
80
180
52
Synthetics
40°C
3
0.69
72
135
35
Delicates
40°C
2
0.43
46
55
35
1.5
0.14
60
70
30
Wool/Handwash
30°C
Τυπικά προγράμματα για βαμβακερά
22
Προγράμματα
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβα‐
κερά 60°C
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβα‐
κερά 60°C
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβα‐
κερά 40°C
Διάρκεια
Κατανάλω‐ Κατανάλω‐ προγράμμα‐ Παραμένου‐
Φορτίο
ση ενέργειας ση νερού
τος κατά σα υγρασία
(kg)
(kWh)
(λίτρα)
προσέγγιση
(%)1)
(λεπτά)
7
0.93
52
250
52
3.5
0.70
41
205
52
3.5
0.55
41
200
52
1) Στο τέλος της φάσης στυψίματος.
Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)
Κατάσταση αναμονής (W)
0.48
0.48
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα συμμορφώνονται με τον κανονισμό
1015/2010 της Επιτροπής της ΕΕ για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EK.
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΗΧΗΤΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ
Αυτή η συσκευή διαθέτει διαφορετικά ηχητικά
σήματα τα οποία ενεργοποιούνται όταν:
• Ενεργοποιείτε τη συσκευή (ειδικός σύντομος
ήχος).
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή (ειδικός
σύντομος ήχος).
• Αγγίζετε τα κουμπιά (ήχος κλικ).
• Ορίζετε μια μη έγκυρη επιλογή (3 σύντομοι
ήχοι).
• Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται (σειρά ήχων
για περίπου 2 λεπτά).
• Η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία
(σειρά σύντομων ήχων για περίπου 5 λεπτά).
Για απενεργοποίηση/ενεργοποίηση των
ηχητικών σημάτων όταν το πρόγραμμα έχει
ολοκληρωθεί, αγγίξτε ταυτόχρονα τα κουμπιά
Flextime και Καθυστέρηση Έναρξης για περίπου
2 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη On/Off
Αν απενεργοποιήσετε τα ηχητικά
σήματα, αυτά θα συνεχίσουν να
λειτουργούν όταν η συσκευή
παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι
διαθέσιμη και η βρύση παροχής νερού είναι
ανοιχτή.
2. Ρίξτε 2 λίτρα νερού στη θήκη
.
απορρυπαντικού με τη σήμανση
Έτσι ενεργοποιείται το σύστημα αδειάσματος.
3. Ρίξτε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού
στη θήκη απορρυπαντικού με τη σήμανση
.
4. Ρυθμίστε και ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για
βαμβακερά στη μέγιστη θερμοκρασία, χωρίς
να τοποθετήσετε ρούχα στον κάδο.
Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν ρύποι από τον κάδο.
23
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΎ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΏΝ ΠΛΎΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
3. Πιέστε το κουμπί On/Off για μερικά
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Ακούγεται ένας σύντομος ήχος.
ΦΌΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΡΟΎΧΩΝ
1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Αδειάστε τις τσέπες και ξεδιπλώστε τα ρούχα
πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
3. Τοποθετήστε ένα-ένα τα ρούχα στον κάδο.
Μην τοποθετείτε πάρα πολλά ρούχα στον κάδο.
4. Κλείστε καλά την πόρτα.
- Θήκη για τη φάση πρόπλυσης, το
πρόγραμμα μουλιάσματος ή το προϊόν αφαί‐
ρεσης λεκέδων.
- Θήκη για τη φάση πλύσης.
- Θήκη για το μαλακτικό και άλλα υγρά
προϊόντα περιποίησης (μαλακτικό, προϊόν
κολλαρίσματος).
- Μέγιστο επίπεδο ποσότητας υγρών
προσθετικών.
- Πτυσσόμενο κάλυμμα για απορρυ‐
παντικό σε σκόνη ή σε υγρή μορφή.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι δεν
έχουν πιαστεί ρούχα ανάμεσα στο
λάστιχο στεγανοποίησης και την
πόρτα για την αποφυγή διαρροής
νερού και ζημιάς στα ρούχα.
Το πλύσιμο πολύ λαδωμένων,
λιπαρών λεκέδων μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά μέρη
του πλυντηρίου ρούχων.
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που
υπάρχουν στη συσκευασία των
απορρυπαντικών προϊόντων, αλλά
συνιστούμε να μην υπερβαίνετε το
μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο
(
). Ωστόσο, αυτή η ποσότητα
εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα
πλύσης.
Μετά από ένα κύκλο πλύσης, εάν
είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τυχόν
υπολείμματα απορρυπαντικού από
τη θήκη απορρυπαντικού.
ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΈΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΊΟΥ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΎ
1. Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη
απορρυπαντικού μέχρι να σταματήσει.
24
2. Πιέστε το μοχλό προς τα κάτω για να
αφαιρέσετε τη θήκη.
3. Για να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε
σκόνη, στρέψτε το κλαπέτο προς τα πάνω.
4. Για να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε
υγρή μορφή, στρέψτε το κλαπέτο προς τα
κάτω.
Βεβαιωθείτε ότι το πτερύγιο δεν δημιουργεί
εμπόδιο κατά το κλείσιμο της θήκης.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΕΝΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής
προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό
πρόγραμμα πλύσης.
Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση
αναβοσβήνει.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ενδεικτική διάρκεια του
προγράμματος.
2. Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή/και την
ταχύτητα στυψίματος, αγγίξτε τα σχετικά
κουμπιά.
3. Εάν θέλετε, ορίστε μία ή περισσότερες
επιλογές αγγίζοντας τα σχετικά κουμπιά.
Με το πτερύγιο στη θέση ΚΑΤΩ:
• Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με
ζελατινώδη ή παχύρρευστη υφή.
• Μην υπερβαίνετε τη δόση υγρού
απορρυπαντικού που υποδεικνύεται στο
πτερύγιο.
• Μην επιλέγετε τη φάση πρόπλυσης.
• Μην επιλέγετε τη λειτουργία
καθυστέρησης έναρξης.
5. Προσθέστε τη σωστή ποσότητα
απορρυπαντικού και μαλακτικού.
6. Κλείστε προσεκτικά τη θήκη
απορρυπαντικού.
Αν μια επιλογή δεν είναι δυνατή,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
ΈΝΑΡΞΗ ΕΝΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση
για να
ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δεν είναι δυνατή η
εκκίνηση του προγράμματος όταν η ένδειξη του
κουμπιού είναι σβηστή και δεν αναβοσβήνει (π.χ.
ο διακόπτης επιλογής προγράμματος βρίσκεται
σε λάθος θέση).
Η σχετική ένδειξη σταματάει να αναβοσβήνει και
παραμένει αναμμένη.
Το πρόγραμμα ξεκινά και η πόρτα κλειδώνει.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
.
ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ ΈΝΑΡΞΗΣ
1. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης μέχρι
να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός χρόνος
καθυστέρησης. Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη.
2. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση
. Η πόρτα
της συσκευής κλειδώνει και ξεκινά η αντίστροφη
25
μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης. Στην οθόνη
.
εμφανίζεται η ένδειξη
Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το
πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα.
Ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης αφού
έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση
Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση έναρξης:
1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση
για να
θέσετε τη συσκευή σε παύση. Η σχετική
ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης
επανειλημμένα, έως ότου εμφανιστεί στην
οθόνη η ένδειξη
2. Αλλάξτε τις επιλογές. Οι πληροφορίες που
παρέχονται στην οθόνη αλλάζουν ανάλογα.
3. Αγγίξτε πάλι το κουμπί Έναρξη/Παύση
Το πρόγραμμα πλύσης συνεχίζει.
ΑΚΎΡΩΣΗ ΕΝΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΊΤΑΙ
1. Πιέστε το κουμπί On/Off για να ακυρώσετε το
πρόγραμμα και να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
2. Πιέστε ξανά το κουμπί On/Off για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Εάν το σύστημα AutoAdjust System
έχει ολοκληρωθεί και η πλήρωση
νερού έχει ήδη ξεκινήσει, το νέο
πρόγραμμα ξεκινά χωρίς
επανάληψη του AutoAdjust
System. Το νερό και το
απορρυπαντικό δεν αδειάζουν
προκειμένου να αποφευχθεί η
σπατάλη.
.
3. Αγγίξτε ξανά το κουμπί Έναρξη/Παύση
για να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα.
Αλλαγή της καθυστέρησης έναρξης αφού έχει
ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση
Για να αλλάξετε την καθυστέρηση έναρξης:
1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση
για να
θέσετε τη συσκευή σε παύση. Η σχετική
ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης
επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην
οθόνη ο επιθυμητός χρόνος καθυστέρησης.
3. Αγγίξτε ξανά το κουμπί Έναρξη/Παύση
για να ξεκινήσει η νέα αντίστροφη μέτρηση.
ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΦΟΡΤΊΟΥ AUTOADJUST
SYSTEM
Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση
:
1. Το AutoAdjust System ξεκινά την εκτίμηση
του βάρους του φορτίου για να υπολογίσει
την πραγματική διάρκεια του προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης,
αναβοσβήνουν οι δύο τελείες που χωρίζουν
τις ώρες από τα λεπτά.
2. Έπειτα από περίπου 15-20 λεπτά εμφανίζεται
η νέα διάρκεια κύκλου.
Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τη
διάρκεια του προγράμματος σε σχέση με το
φορτίο, ώστε να επιτυγχάνονται τέλεια
αποτελέσματα πλύσης στον ελάχιστο δυνατό
χρόνο.
ΔΙΑΚΟΠΉ ΕΝΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΑΓΉ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ
Όταν το πρόγραμμα εκτελείται, μπορείτε να
αλλάξετε μόνο ορισμένες επιλογές:
1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση
.
Η σχετική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
26
.
Υπάρχει επίσης ένα εναλλακτικός τρόπος
ακύρωσης:
1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής στη θέση
«Επαναφορά»
.
2. Περιμένετε για 1 δευτερόλεπτο. Στην οθόνη
.
εμφανίζεται η ένδειξη
Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα
πλύσης.
ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ - ΠΡΟΣΘΉΚΗ
ΡΟΎΧΩΝ
Εάν η θερμοκρασία και η στάθμη του
νερού στον κάδο είναι πολύ υψηλές
ή/και ο κάδος ακόμα περιστρέφεται,
δεν είναι δυνατόν να ανοίξετε την
πόρτα.
Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα ή η
καθυστέρηση έναρξης, η πόρτα της συσκευής
είναι κλειδωμένη. Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη
.
1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση
.
Στην οθόνη, η σχετική ένδειξη κλειδώματος
πόρτας σβήνει.
2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. Εάν είναι
απαραίτητο, προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα.
Κλείστε την πόρτα και αγγίξτε το κουμπί
Έναρξη/Παύση
.
Το πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης
συνεχίζουν.
ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η συσκευή
σταματά αυτόματα. Τα ηχητικά σήματα τίθενται σε
λειτουργία (εάν είναι ενεργοποιημένα). Στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση
σβήνει.
Η πόρτα ξεκλειδώνει και η ένδειξη
σβήνει.
1. Πιέστε το κουμπί On/Off για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πέντε λεπτά μετά από την ολοκλήρωση του
προγράμματος, η λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.
Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη
συσκευή, η οθόνη προβάλει το τέλος
του τελευταίου προγράμματος.
Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής
προγράμματος για να επιλέξετε ένα
νέο κύκλο.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος.
4. Αφήστε την πόρτα και τη θήκη
απορρυπαντικού ελαφρώς ανοιχτά για την
αποτροπή σχηματισμού μυκήτων και
δυσάρεστων οσμών.
ΆΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ ΜΕΤΆ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ
Εάν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ή μια επιλογή
που δεν αδειάζει το νερό του τελευταίου
ξεβγάλματος, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται
αλλά:
• Η περιοχή χρόνου εμφανίζει την ένδειξη
και η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη
κλειδώματος πόρτας
.
Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση
αρχίζει να αναβοσβήνει.
• Ο κάδος εξακολουθεί να περιστρέφεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα για την αποτροπή
του τσαλακώματος των ρούχων.
• Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη.
• Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ανοίξετε
την πόρτα:
1. Εάν είναι απαραίτητο, αγγίξτε το κουμπί
•
2. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση
:η
συσκευή αδειάζει το νερό και στύβει.
Η ένδειξη της επιλογής Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα
νερού
ή
εξαφανίζεται.
Εάν έχετε ρυθμίσει την επιλογή
Αθόρυβο
, και η ταχύτητα
στυψίματος δεν αλλάξει, όταν πιέζετε
το κουμπί Έναρξη/Παύση
,η
συσκευή μόνο αδειάζει το νερό.
3. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και η
σβήσει,
ένδειξη κλειδωμένης πόρτας
μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
4. Πιέστε το κουμπί On/Off για μερικά
δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΑΝΑΜΟΝΉΣ
Η λειτουργία Αναμονής απενεργοποιεί αυτόματα
τη συσκευή για να μειώσει την κατανάλωση
ενέργειας όταν:
• Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για 5 λεπτά
χωρίς να εκτελείται κάποιο πρόγραμμα.
Πιέστε το κουμπί On/Off για να
ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
• 5 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος
πλύσης.
Πιέστε το κουμπί On/Off για να
ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
Η οθόνη εμφανίζει το τέλος του τελευταίου
προγράμματος.
Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής
προγράμματος για να επιλέξετε ένα νέο κύκλο.
Αν ο διακόπτης περιστραφεί στη θέση
«Επαναφορά»
, η συσκευή απενεργοποιείται
αυτόματα σε 30 δευτερόλεπτα.
Αν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ή
μια λειτουργία που ολοκληρώνεται με
παραμονή νερού στον κάδο, η
λειτουργία αναμονής δεν
απενεργοποιεί τη συσκευή ώστε να
σας υπενθυμίσει να αδειάσετε τον
κάδο.
για να μειώσετε την ταχύτητα
Στύψιμο
στυψίματος που προτείνεται από τη συσκευή.
27
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΦΟΡΤΊΟ ΡΟΎΧΩΝ
• Χωρίστε τα ρούχα σε: λευκά, χρωματιστά,
συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα.
• Τηρείτε τις οδηγίες πλύσης στις ετικέτες των
ρούχων.
• Μην πλένετε λευκά και χρωματιστά ρούχα
μαζί.
• Ορισμένα χρωματιστά ρούχα μπορεί να
ξεθωριάσουν κατά την πρώτη πλύση. Σας
συνιστούμε να τα πλένετε χωριστά τις πρώτες
δύο φορές.
• Πλένετε τα ρούχα με πολλές στρώσεις, τα
μάλλινα και τα ρούχα με στάμπες από την
ανάποδη.
• Κάνετε προεργασία αφαίρεσης των δύσκολων
λεκέδων.
• Χρησιμοποιείτε ειδικό απορρυπαντικό για τους
δύσκολους λεκέδες.
• Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με τις κουρτίνες.
Αφαιρείτε τα γαντζάκια και τοποθετείτε τις
κουρτίνες σε δίχτυ πλυσίματος ή σε
μαξιλαροθήκη.
• Μην πλένετε ρούχα χωρίς στρίφωμα ή ρούχα
με σκισίματα. Για μικρά ή/και ευαίσθητα
υφάσματα, χρησιμοποιείτε δίχτυ πλυσίματος
(π.χ. σουτιέν με μπανέλες, ζώνες, καλσόν,
κορδόνια, κορδέλες, κ.λπ.).
• Όταν το φορτίο είναι πολύ μικρό, μπορεί να
προκληθούν προβλήματα ισορροπίας κατά τη
φάση στυψίματος, με αποτέλεσμα τον
υπερβολικό κραδασμό. Σε περίπτωση που
συμβεί αυτό:
a. διακόψτε το πρόγραμμα και ανοίξτε την
πόρτα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Καθημερινή Χρήση»).
b. κατανείμετε ξανά τα ρούχα στον κάδο με
το χέρι έτσι ώστε να γίνει ομοιόμορφη
κατανομή τους στον κάδο,
c. πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Η φάση
στυψίματος συνεχίζει.
• Κουμπώνετε τις μαξιλαροθήκες, τα φερμουάρ,
τις κόπιτσες και τα κουμπιά. Δένετε τις ζώνες,
τα κορδόνια, τα κορδόνια παπουτσιών και τα
άλλα λυτά αντικείμενα.
• Αδειάζετε τις τσέπες και ξεδιπλώνετε τα
ρούχα.
28
ΕΠΊΜΟΝΟΙ ΛΕΚΈΔΕΣ
Για μερικούς λεκέδες δεν αρκεί το νερό και το
απορρυπαντικό.
Συνιστούμε να κάνετε προεργασία αφαίρεσης
αυτών των λεκέδων πριν τοποθετήσετε τα ρούχα
στο πλυντήριο.
Διατίθενται ειδικά αφαιρετικά λεκέδων.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αφαιρετικό για τον
τύπο του λεκέ και του υφάσματος.
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΆ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΕΣ
• Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και
άλλες επεξεργασίες κατάλληλα για χρήση σε
πλυντήριο ρούχων:
– απορρυπαντικά σε σκόνη για κάθε τύπο
υφάσματος, εκτός από τα ευαίσθητα. Να
προτιμάτε απορρυπαντικά σε σκόνη που
περιέχουν λευκαντικό για τα λευκά και για
την απολύμανση των ρούχων
– απορρυπαντικά σε υγρή μορφή, κατά
προτίμηση για προγράμματα πλύσης σε
χαμηλή θερμοκρασία (μέγ. θερμοκρασία
60 °C), για κάθε τύπο υφάσματος ή ειδικά
μόνο για μάλλινα.
• Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους
απορρυπαντικών.
• Για την προστασία του περιβάλλοντος, μη
χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα
απορρυπαντικού από τη συνιστώμενη.
• Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των
απορρυπαντικών ή άλλων επεξεργασιών
χωρίς να υπερβαίνετε το μέγιστο
•
).
υποδεικνυόμενο επίπεδο (
Χρησιμοποιείτε τα συνιστώμενα
απορρυπαντικά για τον τύπο και το χρώμα
των ρούχων, τη θερμοκρασία του
προγράμματος πλύσης και τον βαθμό
λερώματος.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
• Για την πλύση κανονικά λερωμένων ρούχων,
ρυθμίζετε προγράμματα χωρίς φάση
πρόπλυσης.
• Περιμένετε πάντα έως ότου συμπληρωθεί το
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ρούχων, για να
ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης.
• Αν κάνετε προεργασία αφαίρεσης των
λεκέδων ή αν χρησιμοποιείτε προϊόν
αφαίρεσης λεκέδων, ρυθμίστε κάποιο
πρόγραμμα με χαμηλή θερμοκρασία.
• Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού στο οικιακό
σας σύστημα, ώστε να χρησιμοποιείτε τη
σωστή ποσότητα απορρυπαντικού. Ανατρέξτε
στην ενότητα «Σκληρότητα νερού».
ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑ ΝΕΡΟΎ
Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας
είναι υψηλή ή μέτρια, συνιστάται να
χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό νερού για
πλυντήρια ρούχων. Σε περιοχές όπου η
σκληρότητα του νερού είναι χαμηλή, δεν
χρειάζεται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό.
Για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του
νερού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την
τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
Χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα
αποσκληρυντή νερού. Τηρείτε τις οδηγίες που
υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ήπιο σαπούνι και
χλιαρό νερό. Σκουπίζετε καλά όλες τις επιφάνειες.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
οινόπνευμα, διαλυτικά ή χημικά
προϊόντα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην καθαρίζετε τις
μεταλλικές επιφάνειες με
απορρυπαντικό που έχει βάση τη
χλωρίνη.
ΠΛΎΣΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
Η επαναλαμβανόμενη και παρατεταμένη χρήση
προγραμμάτων χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να
προκαλέσει επικαθήσεις απορρυπαντικού,
υπολείμματα χνουδιών και ανάπτυξη βακτηρίων
στο εσωτερικό του κάδου. Έτσι μπορεί να
δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές και μύκητες.
Για την εξάλειψη αυτών των επικαθήσεων και τον
καθαρισμό του εσωτερικού τμήματος της
συσκευής, εκτελείτε τακτικά μια πλύση
συντήρησης (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα).
Ανατρέξτε στην παράγραφο
«Καθάρισμα του κάδου».
ΛΆΣΤΙΧΟ ΤΗΣ ΠΌΡΤΑΣ
ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΑΛΆΤΩΝ
Αν η σκληρότητα του νερού στην
περιοχή σας είναι υψηλή ή μέτρια,
συνιστάται να χρησιμοποιείτε
αποσκληρυντικό νερού για
πλυντήρια ρούχων.
Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για άλατα.
Τα συνηθισμένα απορρυπαντικά περιέχουν ήδη
ουσίες αποσκλήρυνσης του νερού, αλλά
συνιστούμε κατά διαστήματα να εκτελείτε έναν
κύκλο με άδειο κάδο και κάποιο αποσκληρυντικό
νερού.
Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που
υπάρχουν στη συσκευασία του
προϊόντος.
Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο και απομακρύνετε
όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό τμήμα.
ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΆΔΟΥ
Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για την αποφυγή
ανεπιθύμητων επικαθίσεων.
Επικαθίσεις σκουριάς στον κάδο μπορεί να
δημιουργηθούν από σκουριασμένα ξένα σώματα
29
στην πλύση ή από το νερό της παροχής νερού
που περιέχει σίδηρο
Καθαρίζετε τον κάδο με ειδικά προϊόντα για
ανοξείδωτο ατσάλι.
μέρος στη θέση του.
Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που
υπάρχουν στη συσκευασία του
προϊόντος.
Μην καθαρίζετε τον κάδο με όξινα
αποσκληρυντικά προϊόντα,
αποξεστικά προϊόντα που περιέχουν
χλώριο ή με συρμάτινα ή ατσάλινα
σφουγγαράκια.
Για ένα σχολαστικό καθάρισμα:
1. Βγάλτε όλα τα ρούχα από τον κάδο.
2. Εκτελέστε το πρόγραμμα Machine Clean .
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στον πίνακα προγραμμάτων πλύσης.
3. Προσθέστε στον άδειο κάδο μια μικρή
ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη, για να
ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα.
ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΉΚΗΣ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΎ
Για την αποφυγή πιθανών επικαθήσεων ξηρού
απορρυπαντικού ή πηγμένου μαλακτικού ή/και
τον σχηματισμό μούχλας στο συρτάρι της θήκης
απορρυπαντικού, σε αραιά διαστήματα
ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία
καθαρισμού:
1. Ανοίξτε το συρτάρι. Πιέστε την αρπάγη προς
τα κάτω όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και
τραβήξτε το προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε το επάνω μέρος της θήκης
προσθετικού πλύσης για ευκολότερο
καθάρισμα και ξεπλύνετέ το με τρεχούμενο
χλιαρό νερό, για να απομακρύνετε τυχόν ίχνη
συσσωρευμένου απορρυπαντικού. Αφού το
καθαρίσετε, επανατοποθετήστε το επάνω
30
3. Φροντίστε να αφαιρέσετε κάθε υπόλειμμα
απορρυπαντικού από το επάνω και κάτω
μέρος της υποδοχής. Καθαρίστε την υποδοχή
με μια μικρή βούρτσα.
4. Εισαγάγετε το συρτάρι απορρυπαντικού στις
ράγες οδηγούς και κλείστε το. Εκτελέστε το
πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς ρούχα μέσα
στον κάδο.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΊΑΣ ΑΔΕΙΆΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποσυνδέστε το
φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο της
αντλίας αδειάσματος και βεβαιωθείτε
ότι είναι καθαρό.
Καθαρίστε την αντλία αδειάσματος, εάν:
• Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
• Ο κάδος δεν περιστρέφεται.
• Ακούγεται ένας ασυνήθιστος θόρυβος από τη
συσκευή λόγω φραγής της αντλίας
αδειάσματος.
• Στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός βλάβης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Μην αφαιρείτε το φίλτρο ενώ η
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
• Μην καθαρίζετε την αντλία εάν το
νερό στο εσωτερικό της συσκευής
είναι ζεστό. Περιμένετε μέχρι το
νερό να κρυώσει
.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για
να καθαρίσετε την αντλία:
2
1. Ανοίξτε το κάλυμμα της αντλίας.
1
2. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το
σημείο πρόσβασης της αντλίας αδειάσματος για να
συλλέξετε το νερό που θα τρέξει.
Να έχετε πάντα πρόχειρο ένα πανί για να σκουπίσε‐
τε το νερό που τυχόν τρέξει κατά την αφαίρεση του
φίλτρου.
31
180˚
3. Στρέψτε το φίλτρο 180 μοίρες προς τα αριστερά
για να το ανοίξετε, χωρίς να το αφαιρέσετε. Αφήστε
το νερό να τρέξει.
4. Όταν γεμίσει το δοχείο με νερό, στρέψτε το φίλτρο
στην αρχική του θέση και αδειάστε το δοχείο.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 μέχρι το νερό να
σταματήσει να τρέχει.
1
6. Στρέψτε το φίλτρο προς τα αριστερά για να το
αφαιρέσετε
2
7. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε χνούδια και αντι‐
κείμενα από την υποδοχή του φίλτρου.
Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της αντλίας μπορεί να πε‐
ριστρέφεται. Εάν δεν περιστρέφεται, επικοινωνήστε
με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
8. Καθαρίστε το φίλτρο με τρεχούμενο νερό.
32
2
9. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο στους ειδικούς
οδηγούς περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Βεβαιω‐
θείτε ότι έχετε σφίξει καλά το φίλτρο, για την αποτρο‐
πή διαρροών.
1
2
10. Κλείστε το κάλυμμα της αντλίας.
1
Όταν αδειάζετε το νερό με τη διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ενεργοποιή‐
σετε το σύστημα αδειάσματος ξανά:
1. Τοποθετήστε 2 λίτρα νερό στη θήκη κύριας πλύσης της θήκης απορρυπαντικού.
2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα για να αδειάσετε το νερό.
ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΛΉΝΑ ΠΑΡΟΧΉΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΊΛΤΡΟΥ ΤΗΣ ΒΑΛΒΊΔΑΣ
1
2
3
33
45°
20°
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΔΕΙΆΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΎ
ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ
Εάν η συσκευή δεν μπορεί να αδειάσει το νερό,
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία η οποία
περιγράφεται στην παράγραφο «Καθάρισμα της
αντλίας αδειάσματος». Εάν απαιτείται, καθαρίστε
την αντλία.
Όταν αδειάζετε το νερό με τη διαδικασία
αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης, πρέπει να
ενεργοποιήσετε το σύστημα αδειάσματος ξανά:
1. Τοποθετήστε 2 λίτρα νερό στη θήκη κύριας
πλύσης της θήκης απορρυπαντικού.
2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα για να αδειάσετε το
νερό.
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΆΓΟ
Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε χώρο
όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει κοντά
στους 0 °C ή πιο κάτω, αφαιρέστε το
υπολειπόμενο νερό από τον σωλήνα παροχής και
από την αντλία αδειάσματος.
1. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την
πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
3. Τοποθετήστε τα δύο άκρα του σωλήνα
παροχής σε μια λεκάνη και αφήστε το νερό
να τρέξει από το σωλήνα.
4. Αδειάστε την αντλία αδειάσματος. Ανατρέξτε
στη διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης
ανάγκης.
5. Όταν η αντλία αδειάσματος είναι κενή,
τοποθετήστε ξανά τον σωλήνα παροχής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι
η θερμοκρασία είναι πάνω από 0 °C,
πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη
συσκευή.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για
βλάβες που οφείλονται σε χαμηλές
θερμοκρασίες.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία.
Αρχικά, προσπαθήστε να βρείτε τρόπο επίλυσης του προβλήματος (ανατρέξτε στον πίνακα). Εάν το
πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε ελέγχου, απενεργοποιείτε τη
συσκευή.
Σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων, τα ηχητικά σήματα ενεργοποιούνται, στην οθόνη
εμφανίζεται ένας κωδικός βλάβης και το κουμπί Έναρξη/Παύση
συνεχώς:
34
μπορεί να αναβοσβήνει
•
- Η ηλεκτρική τροφοδοσία δεν είναι σταθερή. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η
ηλεκτρική τροφοδοσία.
•
- Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ηλεκτρονικών στοιχείων της συσκευής.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. Το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε
κανονικά ή η συσκευή σταμάτησε πολύ νωρίς. Εάν ο κωδικός βλάβης εμφανιστεί ξανά,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
•
- Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά με νερό. Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή
και η συσκευή θα δοκιμάσει να συνεχίσει τον κύκλο. Αν το
πιέζοντας το κουμπί Έναρξη/Παύση
σφάλμα επιμένει, ο κωδικός βλάβης θα εμφανιστεί ξανά.
•
- Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
•
- Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή ή δεν έχει κλείσει σωστά. Ελέγξτε την πόρτα!
Αν η συσκευή έχει φορτωθεί υπερβολικά, αφαιρέστε μερικά ρούχα από τον κάδο ή/και
κρατάτε την πόρτα κλειστή ενώ αγγίζετε το κουμπί Έναρξη/Παύση
μέχρι η ένδειξη
να σταματήσει να αναβοσβήνει (δείτε την παρακάτω εικόνα).
ΠΙΘΑΝΈΣ ΒΛΆΒΕΣ
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
•
•
•
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.
•
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρί‐
ζα.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια στον πίνακα
ασφαλειών.
.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αγγίξει το Έναρξη/Παύση
Αν είναι ρυθμισμένη η καθυστέρηση έναρξης, ακυρώστε τη ρύθ‐
μιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος της αντίστροφης μέτρησης.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για Παι‐
διά, εάν είναι ενεργοποιημένη.
Ελέγξτε τη θέση του διακόπτη στο επιλεγμένο πρόγραμμα.
35
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
•
•
Η συσκευή δεν γεμίζει
σωστά με νερό.
•
•
•
•
Η συσκευή γεμίζει με νερό
και κατόπιν αδειάζει αμέ‐
σως.
•
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος βρίσκεται στη σωστή θέ‐
ση. Ο σωλήνας μπορεί να είναι πολύ χαμηλά. Ανατρέξτε στο κε‐
φάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης».
•
•
Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι του νεροχύτη δεν είναι φραγμένο.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συστραφεί ή
τσακίσει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Κα‐
θαρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φρο‐
ντίδα και καθάρισμα».
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος είναι σω‐
στή.
Ρυθμίστε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν είχατε ρυθμίσει πρό‐
γραμμα χωρίς φάση αδειάσματος.
Ρυθμίστε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν είχατε ρυθμίσει επιλογή
που τελειώνει με νερό στον κάδο.
•
Η συσκευή δεν αδειάζει το
νερό.
•
•
•
Δεν λειτουργεί η φάση
στυψίματος ή ο κύκλος
πλυσίματος διαρκεί περισ‐
σότερο από ό,τι συνήθως.
•
•
•
•
Υπάρχει διαρροή νερού
στο πάτωμα.
36
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή.
Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχής νερού δεν είναι πολύ χαμη‐
λή. Για την πληροφορία αυτή, επικοινωνήστε με την τοπική υπη‐
ρεσία ύδρευσης.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν είναι φραγμένη.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συστραφεί ή τσακί‐
σει.
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού είναι σω‐
στή.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής και το φίλτρο της
βαλβίδας δεν είναι φραγμένα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντί‐
δα και καθάρισμα».
•
•
Επιλέξτε το πρόγραμμα στυψίματος.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Κα‐
θαρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φρο‐
ντίδα και καθάρισμα».
Κατανείμετε με το χέρι τα ρούχα στον κάδο και ξεκινήστε πάλι τη
φάση στυψίματος. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκαλείται
από προβλήματα ισορροπίας.
Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι των σωλήνων νερού είναι καλά
σφιγμένοι και ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού και ο σωλήνας αδειά‐
σματος δεν έχουν υποστεί ζημιά.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό απορρυπαντικό και τη
σωστή ποσότητά του.
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
•
Δεν μπορείτε να ανοίξετε
την πόρτα της συσκευής.
•
•
•
•
•
Ακούγεται ένας ασυνήθι‐
στος θόρυβος από τη συ‐
σκευή και η συσκευή δο‐
νείται.
Η διάρκεια του προγράμ‐
ματος αυξάνεται ή μειώνε‐
ται κατά την εκτέλεση του
προγράμματος.
Τα αποτελέσματα της
πλύσης δεν είναι ικανο‐
ποιητικά.
Υπερβολικός αφρός στον
κάδο κατά τη διάρκεια του
κύκλου πλύσης.
Μετά από τον κύκλο πλύ‐
σης, υπάρχουν κάποια
υπολείμματα απορρυπα‐
ντικού μέσα στο συρτάρι
της θήκης.
•
•
Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα πλύσης που τελειώ‐
νει με παραμονή νερού στον κάδο.
Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα πλύσης έχει ολοκληρωθεί.
Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος ή στυψίματος, εάν υπάρχει
νερό στον κάδο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα.
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να οφείλεται σε βλάβη της συσκευής.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Αν χρειαστεί να ανοίξετε την πόρτα, διαβάστε προσεκτικά την
ενότητα «Επείγον άνοιγμα πόρτας».
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριζοντιωμένη σωστά. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης».
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας ή/και τους
πείρους μεταφοράς. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατά‐
στασης».
Προσθέστε περισσότερα ρούχα στον κάδο. Το φορτίο μπορεί να
είναι πολύ μικρό.
•
Το σύστημα AutoAdjust System έχει τη δυνατότητα προσαρμο‐
γής της διάρκειας του προγράμματος ανάλογα με τον τύπο και το
μέγεθος φορτίου των ρούχων. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Ανί‐
χνευση φορτίου AutoAdjust System» στο κεφάλαιο «Καθημερινή
χρήση».
•
•
•
Αυξήστε την ποσότητα απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήστε κά‐
ποιο άλλο.
Χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για την αφαίρεση των επίμονων
λεκέδων πριν από την πλύση των ρούχων.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία.
Μειώστε τον όγκο του φορτίου.
•
Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
•
Βεβαιωθείτε ότι το πτερύγιο βρίσκεται στη σωστή θέση (ΠΑΝΩ
για απορρυπαντικό σε σκόνη - ΚΑΤΩ για απορρυπαντικό σε
υγρή μορφή).
Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει τη θήκη απορρυπαντικού
σύμφωνα με τις ενδείξεις που δίνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρή‐
στη.
•
•
Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο στο οποίο διακό‐
πηκε.
Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Αν στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί βλάβης, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
ΕΠΕΊΓΟΝ ΆΝΟΙΓΜΑ ΠΌΡΤΑΣ
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης της
συσκευής, η πόρτα της συσκευής παραμένει
κλειδωμένη. Το πρόγραμμα πλύσης συνεχίζει
όταν επανέλθει το ρεύμα. Αν η πόρτα παραμένει
κλειδωμένη σε περίπτωση βλάβης, είναι δυνατό
να την ανοίξετε χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα
έκτακτης απασφάλισης της πόρτας.
Προτού ανοίξετε την πόρτα:
37
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία
νερού δεν είναι πολύ υψηλή και
ότι το φορτίο ρούχων δεν είναι
ζεστό. Αν χρειάζεται, περιμένετε
μέχρι να κρυώσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού! Βεβαιωθείτε ότι ο
κάδος δεν περιστρέφεται. Αν
χρειάζεται, περιμένετε έως ότου
σταματήσει να περιστρέφεται ο
κάδος.
Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του
νερού στον κάδο δεν είναι πολύ
υψηλό. Αν χρειαστεί, προχωρήστε
σε επείγουσα διαδικασία
αδειάσματος (ανατρέξτε στην
ενότητα «Επείγουσα διαδικασία
αδειάσματος» στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα»).
Για να ανοίξετε την πόρτα, ακολουθήστε την
παρακάτω διαδικασία:
1. Πιέστε το κουμπί On/Off για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την
πρίζα.
3. Τραβήξτε μία φορά προς τα κάτω τον μοχλό
έκτακτης απασφάλισης. Τραβήξτε τον προς
τα κάτω άλλη μια φορά και, ενώ τον κρατάτε
στην κάτω θέση, ανοίξτε την πόρτα της
συσκευής. Ο μοχλός έκτακτης απασφάλισης
βρίσκεται στο σημείο που υποδεικνύει η
ακόλουθη εικόνα.
4. Αφαιρέστε το φορτίο ρούχων και, στη
συνέχεια, κλείστε την πόρτα της συσκευής.
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Διάσταση
Πλάτος/ Ύψος/ Βάθος/
Συνολικό βάθος
596 mm/ 819 mm/ 540 mm/ 553 mm
Ηλεκτρική σύνδεση
Τάση
Συνολική ισχύς
Ασφάλεια
Συχνότητα
230 V
2.200 W
10 A
50 Hz
Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου στερεών σωμα‐
τιδίων και υγρασίας που βεβαιώνεται από το προστα‐
τευτικό κάλυμμα, εκτός όπου ο εξοπλισμός χαμηλής τά‐
σης δεν έχει προστασία κατά της υγρασίας
IPX4
Πίεση παροχής νερού
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Ελάχιστη
Μέγιστη
Κρύο νερό
Παροχή νερού 1)
Μέγιστο Φορτίο
Βαμβακερά
Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης
Ταχύτητα Στυψίματος
7 kg
A+++
Μέγιστη ταχύτητα στυψί‐
ματος
1151 rpm
1) Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού σε βρύση παροχής νερού με σπείρωμα 3/4'' .
38
ΦΎΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΣΎΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ ΤΗΣ Ε.Ε 1369/2017
Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος
Εμπορικό σήμα
Μοντέλο
Διαβαθμισμένη χωρητικότητα σε kg
ZANUSSI
ZWI712UDWA,
PNC914580215
7
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A+++
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh κατ’ έτος, βάσει 220 τυπικών κύ‐
κλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60 °C
και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση σε κατα‐
στάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση
ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
174.0
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακε‐
ρά στους 60°C με πλήρες φορτίο σε kWh
0.93
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακε‐
ρά στους 60°C με μερικό φορτίο σε kWh
0.70
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακε‐
ρά στους 40°C με μερικό φορτίο σε kWh
0.55
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας σε W
0.48
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής σε W
0.48
Κατανάλωση νερού σε λίτρα κατ’ έτος, βάσει 220 τυπικών κύκλων
πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60 °C και 40
°C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νε‐
ρού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος σε κλίμακα από το G
(κατώτατη απόδοση) έως το Α (ανώτατη απόδοση
μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης σε rpm
Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία σε %
Το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και το «τυπι‐
κό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C» είναι τα τυπικά προ‐
γράμματα πλυσίματος τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετι‐
κέτα και το δελτίο, ότι τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για
τον καθαρισμό βαμβακερών ρούχων με συνήθη επίπεδα βρωμιάς
και ότι είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς τη συνδυα‐
σμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.
10499
B
1151
53
-
Διάρκεια προγράμματος του «τυπικού προγράμματος για βαμβα‐
κερά στους 60 °C» με πλήρες φορτίο σε λεπτά
250
Διάρκεια προγράμματος του «τυπικού προγράμματος για βαμβα‐
κερά στους 60 °C» με μερικό φορτίο σε λεπτά
205
Διάρκεια προγράμματος του «τυπικού προγράμματος για βαμβα‐
κερά στους 40 °C» με μερικό φορτίο σε λεπτά
200
39
διάρκεια της λειτουργίας αναμονής σε λεπτά
5
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου εκφρασμένες σε
db(A) για πλύση
54
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου εκφρασμένες σε
db(A) για περιδίνηση
70
Εντοιχιζόμενο μοντέλο συσκευής Ν/Ο
Ναι
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα συμμορφώνονται με τον κανονισμό της Επι‐
τροπής της ΕΕ 1015/2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EK.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές
. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε
κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε
στην προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το
προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
40
*
41
42
43
157020803-A-192019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement