Electrolux EW9W249W Manuali i perdoruesit

Electrolux EW9W249W Manuali i perdoruesit
EW9W249W
SQ
Pajisje për Larje-Tharje
Udhëzimet për përdorim
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 6
3. INSTALIMI.......................................................................................................... 7
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT.............................................................................13
5. PANELI I KONTROLLIT................................................................................... 14
6. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT.......................................................16
7. PROGRAMET...................................................................................................18
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................25
9. CILËSIMET.......................................................................................................25
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.........................................................................26
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE...................................31
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE.......................................... 33
13. PUSH NË RROBA.......................................................................................... 34
14. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 34
15. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 37
16. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 43
17. VLERAT E KONSUMIT.................................................................................. 48
18. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 49
19. AKSESORËT..................................................................................................50
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
SHQIP
3
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
4
www.electrolux.com
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– në zonat e kuzhinës për personelin në dyqane, në
zyra dhe në ambiente të tjera pune;
– nga klientët në hotele, motele, hotele me mëngjes
dhe ambiente të tjera banimi;
– në zonat për përdorim të përbashkët në blloqe
apartamentesh ose në lavanderi.
Pajisja duhet të instalohet më vete ose poshtë
tavolinës së kuzhinës nëse e lejon hapësira.
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun
e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të
montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e
arritshme mbas instalimit.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të
mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë
tjetër dyshemeje.
KUJDES: Pajisja nuk duhet të furnizohet përmes një
pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh. kohëmatës, apo
të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga
një mjet.
Siguroni ajrim të mirë të dhomës ku është instaluar
pajisja për të shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve
të padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose
lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Ajri i shkarkimit nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për shkarkimin e tymrave nga
pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse.
Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga
lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa)
dhe 8 bar (0,8 MPa).
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 9 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke
përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen
ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga
qendra e autorizuar e shërbimit.
Kompletet e vjetra të tubave nuk duhet të ripërdoren.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë
grumbulluar përreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtra. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj vegjetal
ose mineral, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës
njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të
lahen veçmas me një sasi shtesë detergjenti përpara
se të thahen në makinën larëse dhe tharëse.
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Mos thani në tharëse rroba të palara.
Artikujt e tillë si sfungjeri i gomuar (sfungjer lateks),
skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikujt me
pjesë të gomuara dhe rrobat ose jastëkët me mbushje
prej sfungjeri të gomuar nuk duhet të thahen në
makinën larëse dhe tharëse.
Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
Mos e fikni asnjëherë makinën larëse dhe tharëse
përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë
artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë
që nxehtësia e mbetur të shpërndahet.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Faza e fundit e ciklit të makinës larëse dhe tharëse
kryhet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar që
artikujt të arrijnë një temperaturë që nuk i dëmton.
Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë
dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë. Përdorni
vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
Instalimi duhet të jetë në
përputhje me rregulloret
përkatës kombëtare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende ku temperatura
mund të jetë nën 5°C ose më të lartë
se 35 °C.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
Për t'u siguruar që kompresori punon
mirë, përdoreni pajisjen 6 orë pas
instalimit.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Mbajini bulonat e transportit në një
vend të sigurt. Nëse pajisja do të
transportohet në të ardhmen, ata
duhet të vendosen për të bllokuar
kazanin për të parandaluar dëmtimet
e brendshme.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
•
•
•
•
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Mos e instaloni pajisjen në një vend
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Rregullojini këmbëzat në mënyrë që
mes pajisjes dhe dyshemesë të ketë
hapësirë të mjaftueshme.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë saktësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
2.3 Lidhja e ujit
•
Mos u shkaktoni dëmtim tubave të
ujit.
SHQIP
•
•
Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat
që nuk janë përdorur për një kohë të
gjatë, aty ku janë kryer punime
riparimi ose janë vendosur pajisje të
reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të
rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i
pastër.
Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të
dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit
të parë të pajisjes.
•
•
•
2.5 Kompresori
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos e prekni xhamin e derës gjatë
kohës që pajisja është në punë e
sipër. Xhami mund të nxehet.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Nëse rrobat janë larë me një heqës
njollash, kryeni një cikël shtesë
shpëlarjeje përpara se të filloni një
cikël tharjeje.
Sigurohuni që të keni hequr të gjitha
objektet metalike nga rrobat.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në pajisje.
Ndiqni udhëzimet e pastrimit në
etiketën e artikujve.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur të pajisjes.
Mos thani në pajisje rroba të lagura
që pikojnë ujë.
•
Kompresori dhe sistemi i tij në
makinën larëse dhe tharëse është i
mbushur me një lëndë të veçantë, e
cila nuk përmban hidrokarbure me
fluor dhe klorur. Sistemi duhet të
qëndrojë hermetik. Dëmtimi i sistemit
mund të shkaktojë rrjedhje.
2.6 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.7 Eliminimi i pajisjes
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7
Mos lejoni që enë të nxehta të prekin
pjesët plastike të pajisjes.
Hiqeni topin me detergjent (nëse
përdoret) përpara se të filloni
programin e tharjes.
Mos përdorni top me detergjent nëse
vendosni një program pa ndalim.
3.1 Heqja e paketimit
PARALAJMËRIM!
Hiqni të gjithë ambalazhin
dhe bulonat e transportit
përpara se të instaloni
pajisjen.
8
www.electrolux.com
PARALAJMËRIM!
Meqenëse pajisja do të ulet
në pjesën e pasme, prisni
rreth 6 orë përpara se ta
përdorni atë. Kjo kohë
është e nevojshme që
kompresori të punojë mirë.
PARALAJMËRIM!
Përdorni doreza.
1. Hiqni veshjen e jashtme. Nëse është
e nevojshme përdorni një prerëse.
5. Uleni me kujdes pajisjen nga pjesa e
pasme.
6. Vendoseni elementin e përparmë
paketues prej polistireni mbi
dysheme poshtë pajisjes.
Sigurohuni që të mos
dëmtoni zorrët.
2. Hiqni pjesën e jashtme prej kartoni
dhe materialet prej polistireni të
paketimit.
7. Hiqni mbrojtësen prej polistireni nga
pjesa e poshtme.
1
3. Hiqni qesen e brendshme.
2
8. Ngrijeni pajisjen në pozicion vertikal.
4. Hapni derën dhe hiqni pjesën prej
polistireni nga guarnicioni i derës dhe
të gjithë artikujt nga kazani.
SHQIP
9
10. Hiqni të tre bulonat.
9. Hiqni kabllon e furnizimit me energji
dhe zorrën e shkarkimit nga
mbajtëset e zorrës.
Ka mundësi të shihni të
derdhet ujë nga zorra e
shkarkimit. Kjo ndodh
për shkak të testimit të
pajisjes me ujë në
fabrikën e prodhimit.
11. Nxirrni distancatorët plastikë.
12. Vendosni nëpër vrima tapat plastike
që do të gjeni në qesen e manualit të
përdorimit.
Rekomandojmë që të mbani
të gjithë ambalazhin dhe
bulonat e transportit për çdo
rast kur ju duhet ta
zhvendosni pajisjen.
3.2 Instalimi nën një sipërfaqe kuzhine
600 mm
≥ 870 mm
630 mm
Pajisja mund të instalohet më vete ose
poshtë një bangoje kuzhine me hapësirën e
duhur (shihni figurën).
KUJDES!
Mos e instaloni pajisjen
brenda një zgavre të izoluar!
Sigurohuni që të qarkullojë
ajër ndërmjet pjesë së
poshtme të mobilies.
KUJDES!
Për të siguruar qarkullimin e
lirshëm të ajrit nën sipërfaqe,
mos i instaloni pengesat e
zhurmës (nëse disponohen).
10
www.electrolux.com
3.3 Pozicionimi dhe nivelimi
1. Instalojeni pajisjen mbi një dysheme
të fortë e të sheshtë.
Sigurohuni që tapetet të mos
pengojnë qarkullimin e ajrit
poshtë pajisjes.
Kontrolloni që pajisja të mos
prekë murin apo pajisje të
tjera.
2. Lironi ose shtrëngoni këmbëzat për
të rregulluar nivelin.
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni karton, dru
apo materiale të tjera poshtë
këmbëzave të pajisjes për të
rregulluar nivelin.
3.4 Zorra e furnizimit me ujë
1. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit me
pjesën e pasme të pajisjes.
2. Pozicionojeni atë majtas ose djathtas
në varësi të pozicionit të rubinetit të
ujit.
45º
20º
x4
Pajisja duhet të jetë e niveluar dhe e
palëvizshme.
Rregullimi i duhur i nivelit të
pajisjes parandalon dridhjet,
zhurmat dhe lëvizjen e
pajisjes kur është në punë.
Kur pajisja është e instaluar
mbi një plintë apo nëse mbi
lavatriçe është vendosur një
tharëse rrobash, përdorni
aksesorët e përshkruar në
kapitullin "Aksesorët". Lexoni
me kujdes manualin e ofruar
bashkë me pajisjen dhe
aksesorin.
Sigurohuni që zorra e hyrjes
së ujit të mos jetë në
pozicion vertikal.
3. Nëse është e nevojshme, lironi
dadon unazë për ta vendosur në
pozicionin e duhur.
4. Lidheni zorrën e furnizimit me ujë te
rubineti i ujit të ftohtë me fileto 3/4".
SHQIP
11
KUJDES!
Sigurohuni që të mos ketë
rrjedhje nga pjesët
bashkuese.
Mos përdorni zorrë
zgjatuese nëse zorra e
furnizimit me ujë është tepër
e shkurtër. Kontaktoni me
qendrën e shërbimit për
zëvendësimin e zorrës së
furnizimit të ujit.
3.5 Pajisja e ndalimit të ujit
2. Në cepin e një lavamani Shtrëngojeni udhëzuesin me
rubinetin e ujit ose në mur.
Sigurohuni që drejtueset
plastike të mos lëvizen dot
kur pajisja shkarkon ujin.
Zorra e hyrjes së ujit ka një pajisje për
ndalimin e ujit. Kjo pajisje parandalon
rrjedhjet e ujit në zorrë për nga vjetrimi
natyror i tij.
Sektori i kuq në dritaren «A» tregon këtë
defekt.
A
Nëse ndodh kjo, mbyllni rubinetin e ujit
dhe kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit për të zëvendësuar zorrën.
3.6 Shkarkimi i ujit
Zorra e shkarkimit duhet të pozicionohet
në një lartësi jo më pak se 60 cm dhe jo
më shumë se 100 cm nga dyshemeja.
Ju mund ta zgjasni zorrën e
shkarkimit maksimumi 400
cm. Kontaktoni me qendrën
e autorizuar të shërbimit për
zorrë tjetër shkarkimi dhe
për zgjatues.
Zorra e shkarkimit mund të lidhet në
mënyra të ndryshme:
1. Bëni një formë U-je me zorrën e
shkarkimit dhe vendoseni rreth
udhëzuesit prej plastike.
Sigurohuni që fundi i zorrës
së shkarkimit të mos jetë i
zhytur në ujë. Mund të
kthehet ujë i ndotur brenda
në pajisje.
3. Në një tub vertikal me vrimë ajrimi
- Fusni zorrën e shkarkimit direkt në
një tub shkarkimi. Referojuni figurës.
12
www.electrolux.com
Gryka e zorrës së shkarkimit
duhet të ajroset gjithmonë,
pra diametri i brendshëm i
tubit të shkarkimit (min. 38
mm - min. 1,5") duhet të jetë
më i madh se diametri i
jashtëm i zorrës së
shkarkimit.
4. Nëse fundi i zorrës të shkarkimit
duket kështu (shihni figurën), mund
ta shtyni direkt në tub.
5. Pa udhëzuesin e zorrës plastike,
me një spigotë për lavaman Vendoseni zorrën e shkarkimit në
spigotë dhe sigurojeni me një
fashetë. Referojuni figurës.
Sigurohuni që tubi i
shkarkimit të krijojë një hark
për të parandaluar që
copëzat të futen në pajisje
nga lavamani.
6. Pozicionojeni zorrën direkt në një
tub shkarkimi të futur në murin e
dhomësdhe shtrëngojeni me
fashetë.
SHQIP
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes
1
2 3
4
10
11
12
5
6
13 14
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Pjesa e sipërme
Foleja e detergjentit
Filtri/at e ajrit
Paneli i kontrollit
Doreza e derës
Etiketa e specifikimeve
Filtri i pompës së shkarkimit
Këmbët për nivelimin e pajisjes
9
10
11
12
13
14
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Tubi i shkarkimit të ujit
Valvula e hyrjes së ujit
Kablloja e furnizimit me energji
Bulonat e transportit
Suportet e zorrës
13
14
www.electrolux.com
5. PANELI I KONTROLLIT
5.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit
3
2
1
Program
Cottons
Cottons Eco
Synthetics
NonStop 3h/3kg
Delicates
Silk
Wool/Handwash
Outdoor
Steam
Rinse
4
4
Butoni me prekje i nivelit të
tharjes
5 Mode butoni me prekje
•
Larja
•
Butoni me prekje i Nisjes/
Ndërprerjes
7
Butoni me prekje i Njollave/
Paralarjes
•
Njolla opsion
5.2 Ekrani
Only Spin
Prewash
Wash
5
Dry
11 10 9
•
8
7
6
Paralarje opsion
8
Butoni me prekje i Vonesës në
nisje
9
Butoni me prekje i Kursimit të
kohës
10
Butoni me prekje i reduktimit të
centrifugimit
Tharje
6
Stain
Mode
12
1 Çelësi i programeve
2 Ekrani
3
Butoni me prekje i kohës së
tharjes
Only Drain
11
12
•
Vetëm shkarkim
•
Vetëm centrifugim
Butoni me prekje i temperaturës
Butoni me shtypje i Ndezjes/
Fikjes
SHQIP
15
Treguesi i ngarkesës maksimale. Ikona
pulson gjatë
përllogaritjes së ngarkesës së larjes (referojuni paragrafit “Dallimi i
ngarkesës me PROSENSE”).
Treguesi i rrobave maksimale. Ai pulson kur ngarkesa e rrobave
tejkalon ngarkesën maksimale të deklaruar të programit të
përzgjedhur. Nëse përdorni një program kur kazani është i
mbingarkuar, pulson gjithashtu edhe
programit.
në përfundim të
Treguesi i kohës së tharjes.
Treguesi i derës së bllokuar.
Treguesi dixhital mund të tregojë:
• Kohëzgjatja e programit (p.sh.
tharjes).
, faza e larjes dhe/ose
•
).
Koha e vonesës (p.sh.
•
Përfundimi i ciklit ( ).
•
Kodi i paralajmërimit (p.sh.
ose
).
Treguesi i fazës së larjes: pulson gjatë fazës së paralarjes dhe të
larjes.
Treguesi i fazës së shpëlarjes. Pulson gjatë fazës së shpëlarjes.
Opsioni i përhershëm Shpëlarje shtesë:
•
- një shpëlarje shtesë.
•
- dy shpëlarje shtesë.
Treguesi i fazës së centrifugimit dhe shkarkimit. Pulson gjatë fazës
së centrifugimit dhe shkarkimit.
Treguesi i fazës me avull.
Treguesi i fazës së tharjes.
Treguesi i bllokimit të sigurisë për fëmijët.
Treguesi i temperaturës. Treguesi
një larje me ujë të ftohtë.
shfaqet kur është vendosur
Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit.
Treguesi i tharjes për hekurosje.
Treguesi i tharjes për dollap.
Treguesi i tharjes ekstra.
16
www.electrolux.com
6. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT
6.1 Ndezje/Fikje
Shtypja e këtij butoni për disa sekonda ju
lejon të aktivizoni ose çaktivizoni
pajisjen. Dëgjohen dy tinguj të ndryshëm
gjatë ndezjes ose fikjes së pajisjes.
Ndërsa funksion i Pritjes aktive e
çaktivizon automatikisht pajisjen për të
ulur konsumin e energjisë në disa raste,
mund t'ju nevojitet ta aktivizoni sërish
pajisjen.
Prekeni këtë buton në mënyrë të
përsëritur që të:
• Ulni shpejtësinë e centrifugimit.
•
Për më shumë detaje, referojuni
paragrafit "Pritja aktive" në kapitullin
"Përdorimi i përditshëm".
6.2 Hyrje
Ekrani tregon treguesin
treguesin
Opsionet/funksionet nuk
mund të zgjidhet për gjithë
programet e larjes.
Kontrolloni përputhshmërinë
midis opsioneve/funksioneve
dhe programeve të larjes në
"Tabelën e programeve". Një
opsion/funksion mund të
përjashtojë një tjetër, në këtë
rast pajisja nuk ju lejon të
vendosni së bashku
opsione/funksione të
papajtueshme.
Sigurohuni që ekrani dhe
butonat me prekje të jenë
gjithmonë të pastër dhe të
thatë.
•
Kur përzgjidhni një program larjeje,
pajisja propozon automatikisht një
temperaturë të parazgjedhur.
6.4 Centrifugimi
Kur vendosni një program, pajisja
vendos automatikisht shpejtësinë
maksimale të lejuar të centrifugimit.
treguesin .
Vendosni opsionin vetëm
centrifugim (Duke kapërcyer fazat e
larjes dhe shpëlarjes): Vetëm
centrifugim.
Pajisja kryen vetëm fazën e
centrifugimit të programit të zgjedhur
të larjes.
Prekeni këtë buton në mënyrë të
përsëritur derisa të shfaqet vlera e
dëshiruar e temperaturës në ekran.
dhe
(i ftohtë),
(pa centrifugim) dhe
Përpara caktimit të këtij
opsioni, zgjidhni një
program të përshtatshëm
larjeje për rrobat. Pajisja
do të kryejë ciklin më të
përshtatshëm të
centrifugimit për kujdesin
e rrobave tuaja (p.sh. për
artikujt sintetikë, në fillim
zgjidhni programin e
larjes Synthetics dhe më
pas opsionin Vetëm
centrifugim).
6.3 Temperatura
Kur ekrani shfaq treguesit
pajisja nuk e ngroh ujin.
Ekrani tregon vetëm
shpejtësitë e
disponueshme të
centrifugimit për
programin e vendosur.
Vendosni opsionin vetëm shkarkim
(Duke kapërcyer fazat e larjes,
shpëlarjes dhe centrifugimit):
Vetëm shkarkim.
Pajisja kryen vetëm fazën e
shkarkimit të programit të zgjedhur të
larjes.
Ekrani tregon treguesin
,
treguesin e fazës
e centrifugimit.
(i ftohtë),
dhe shpejtësinë
6.5 Njolla/Paralarje
Shtypeni këtë buton vazhdimisht për të
aktivizuar njërin nga dy opsionet.
Treguesi përkatës shfaqet në ekran.
•
Njolla
SHQIP
Zgjidheni këtë opsion për të shtuar një
fazë kundër rrudhave në një program
për të trajtuar me heqës njollash
rrobat e ndotura shumë ose me njolla.
Derdheni heqësin e njollave në folenë
. Heqësi i njollave do të shtohet në
fazën e duhur të programit të larjes.
Ky opsion nuk është i
disponueshëm me një
temperaturë më të ulët se
40°C.
•
Paralarje
Përdoreni këtë funksion për të shtuar
një fazë paralarjeje në 30 °C përpara
fazës së larjes.
Ky opsion rekomandohet për rrobat e
ndotura shumë, veçanërisht nëse
përmbajnë rërë, pluhur, baltë dhe
grimca të tjera të ngurta.
Opsionet mund të rrisin
kohëzgjatjen e programit.
6.6 Vonesë në nisje
Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e
programit deri në një kohë më të të
volitshme.
Trokitni në mënyrë të përsëritur mbi
buton për të vendosur shtyrjen e kërkuar.
Koha rritet me hapa prej 30 minutash
deri në 90' dhe nga 2 orë deri në 20 orë.
Pas nisjes së ciklit përmes butonit Start/
Pauzë, ekrani shfaq vonesën e
përzgjedhur të kohës dhe pajisja fillon
numërimin mbrapsht.
Ky opsion mund të përdoret
gjithashtu për të shkurtuar
kohëzgjatjen e programit të
avullit.
6.8 Tharja e programuar
Prekni këtë buton për të vendosur kohën
e duhur sipas tekstileve që do të lani
(referojuni tabelës "Tharja e
programuar"). Në ekran shfaqet vlera e
vendosur.
Sa herë që të prekni këtë buton, koha
rritet me 5 minuta.
Ju nuk mund t'i vendosni të
gjithë vlerat e kohës për lloje
të ndryshme materialesh.
6.9 Nivelet e tharjes
Prekni këtë buton për të vendosur një
nga 3 nivelet e tharjes automatike që
mundëson pajisja.
Në ekran, ndizet treguesi përkatës i
tharjes:
•
Tharje për hekurosje:
rrobat që duhet të hekurosen.
•
Tharje për dollap: rrobat që
duhet të futen në dollap.
•
Tharje ekstra: rrobat që
duhet të thahen plotësisht.
Nuk mund të vendosni të
gjitha nivelet automatike
për secilin lloj tekstili.
6.7 Time Manager
Me këtë opsion mund të ulni
kohëzgjatjen e programit.
•
Nëse rrobat kanë ndotje normale ose
të vogël, këshillohet të shkurtoni
programin e larjes. Prekni këtë buton
një herë për të ulur kohëzgjatjen.
• Në rast ngarkese më të vogël, prekni
këtë buton dy herë për të vendosur
një program shtesë të shpejtë.
Në ekran, kohëzgjatja e programit
rregullohet përkatësisht.
Kur vendoset ky buton, drita LED mbi
buton ndizet.
17
6.10 Mode
Falë këtij butoni, një cikël mund të kryejë:
•
Vetëm larje
Larja.
•
: Ndizen
Larje dhe tharje
treguesit Larja dhe Tharje.
•
Vetëm tharje
Tharje.
: Ndizet treguesi
: Ndizet treguesi
18
www.electrolux.com
6.11 Start/Pauzë
Shtypni butonin Start/Pauzë për të filluar,
vendosur në pauzë ose ndërprerë një
program që është në punë.
7. PROGRAMET
7.1 Tabela e programeve
Programi
Përshkrimi i programit
Programet e larjes
Cottons
Cottons Eco
Synthetics
Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje normale,
e madhe dhe e lehtë.
Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje normale,
e madhe dhe e lehtë.
Programi me kursim energjie për të pambukta. Ky
program në 60°C me ngarkesë 9 kg është programi të cilit i
referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me
Direktivën 96/60/EC. Caktoni këtë program për të pasur
rezultate të mira në larje dhe për të ulur konsumin e
energjisë. Koha e programit të larjes është zgjatur.
Artikuj sintetikë ose artikuj prej materialesh të
përziera. Ndotje normale.
Programi larje dhe tharje
NonStop 3h/3kg
Pëlhura të përziera (të pambukta dhe sintetike).
Program i plotë për të larë dhe për të tharë rroba me
ngarkesë deri në 3 kg njëherësh. Zgjat vetëm 3 orë.
Gjithashtu, treguesi i temperaturës
shfaqet në ekran.
Programet e larjes
Delicates
Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze dhe tekstile
të përziera kërkojnë larje më delikate. Ndotje normale.
Silk
Mëndafsh dhe pëlhura të tjera delikate që lahen me
lavatriçe dhe dorë . Lëvizjet e kazanit janë aq delikate sa
mund të trajtojnë edhe rrobat më delikate. Kryeni një cikël
të plotë larjeje dhe tharjeje për të reduktuar rrudhat.
Wool/Handwash
Të leshta që lahen në makinë larëse, të leshta që lahen
me dorë dhe tekstile të tjera me simbolin e kujdesit “larje
me dorë”1).
SHQIP
Programi
Outdoor
19
Përshkrimi i programit
Mos përdorni zbutës rrobash dhe sigurohuni
që kenë mbetur mbetje zbutësi në folenë e
detergjentit.
Rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa
të papërshkueshme nga uji, xhupa me shtresë të
heqshme me push ose me izolim të brendshëm.
Duke kryer një program larjeje dhe tharjeje të
kombinuar, faza e tharjes vepron gjithashtu si
restaurues i papërshkueshmërisë së ujit.
Sigurohuni që etiketa e kujdesit të veshjes
të lejojë tharjen me tharëse.
Programi i avullit
Programet me avull mund të përdoren për reduktimin e rrudhave dhe aromave2) të
rrobave që kanë nevojë vetëm për freskim, shmangni larjen. Fibrat e rrobave
relaksohen dhe më pas hekurosja bëhet dhe plotësisht e lehtë. Kur përfundon
programi, hiqni me shpejtësi rrobat nga kazani3). Programi me avull nuk kryen cikël
higjienizues. Mos vendosni program me avull me llojet e mëposhtme të rrobave:
• Rrobat që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
• Artikujt me etiketën “Vetëm për pastrim kimik”.
ELECTROLUX fragrancë. Nëse përdorni këtë fragrancë të veçantë delikate, rrobat
do të mbajnë erë si të ishin të sapo lara: derdhni një shishe me një dozë në ndarjen
dhe thjesht nisni një program avulli. Reduktoni dozën e fragrancës kur trajtoni një
ngarkesë më të vogël. Përmes butonit Time Manager, ju mund të reduktoni
kohëzgjatjen e programit kur trajtoni rroba me etiketën që lejon larjen me
temperaturë të ulët.
MOS:
• Thani në tharëse rrobat e trajtuara me fragrancë. Dobitë e saj do të largohen me
avullin.
• Përdorni fragrancën për qëllime ndryshe nga ato që përshkruhen këtu.
• Përdorni fragrancën në rroba të reja. Rrobat e reja mund të përmbajnë përbërës
mbetjesh që nuk janë të përshtatshme për atë.
hishet me doza fragrance janë të disponueshme në dyqanin në ueb
ELECTROLUX ose te shitësi i autorizuar.
Steam
Pambuk, Sintetike, Delikate. Program i shkurtër dhe
delikat me avull për të freskuar edhe rrobat më delikate,
duke përfshirë rroba shumë delikate me temina, dantella
etj. Kur trajtoni ngarkesa më të vogla, kohëzgjatja e
programit mund të reduktohet më tej përmes opsionit Time
Manager.
PARALAJMËRIM!
Mos e përdorni këtë program me rroba të
leshta dhe me etiketën vetëm për pastrim
kimik.
20
www.electrolux.com
Programi
Përshkrimi i programit
Programi shtesë
Rinse
Për të shpëlarë dhe për të centrifuguar rrobat. Të gjitha
tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate.
Reduktojeni shpejtësinë e centrifugimit sipas llojit të
rrobave.
1) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket
që kazani nuk rrotullohet fare ose nuk rrotullohet mirë, por është normale për këtë program.
2) Programi me avull nuk e heq aromën shumë të fortë.
3) Pas trajtimit me avull, rrobat mund të jenë të njoma. Varini rrobat jashtë për pak minuta.
Temperatura e programit, shpejtësia maksimale e centrifugimit dhe ngarkesa
maksimale
Programi
Temperatura e
parazgjedhur
Gama e
temperaturës
Shpejtësia
Ngarkesa
referencë e
maksimale
centrifugimit
Gama e shpejtësisë
së centrifugimit
Cottons
40 °C
95 °C - I ftohtë
1400 rpm
1400 rpm - 400 rpm
9 kg
Cottons Eco
40 °C
60°C - 40 °C
1400 rpm
1400 rpm - 400 rpm
9 kg
Synthetics
40 °C
60 °C - I ftohtë
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
4 kg
NonStop 3h/3kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 rpm
3 kg
Delicates
30 °C
40 °C - I ftohtë
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
2 kg
30 °C
1000 rpm
1000 rpm - 400 rpm
0.5 kg
Wool/Handwash
40 °C
40 °C - I ftohtë
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
1.5 kg
Outdoor
30 °C
40 °C - I ftohtë
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
2 kg
Programet e larjes
Silk
1 kg
Steam
Rinse
1400 rpm
1400 rpm - 400 rpm
9 kg
SHQIP
21
■
■
■
■
■
Vetëm
centrifugim1)
■
■
■
Shpëlarje
shtesë
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Time
Manager3)
■
■
■
■
Tharja e
programuar
■
■
■
■
Vetëm shkarkim
Paralarje
Njolla2)
Vonesë në nisje
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Rinse
Silk
■
Steam
Delicates
■
Centrifugimi
Outdoor
Synthetics
■
Opsionet
Wool/Handwash
Cottons Eco
NonStop 3h/3kg
Cottons
Programi
Përshtatshmëria e opsioneve të
programit
■
Nivelet e tharjes
Rinse
Steam
Outdoor
Wool/Handwash
Silk
Delicates
■4)
NonStop 3h/3kg
■
Synthetics
Cottons Eco
Opsionet
Cottons
www.electrolux.com
Programi
22
1) Përpara caktimit të këtij opsioni, zgjidhni një program të përshtatshëm larjeje për rrobat.
Pajisja do të kryejë ciklin më të përshtatshëm të centrifugimit për kujdesin e rrobave tuaja
(p.sh. për artikujt sintetikë, në fillim zgjidhni programin e larjes Synthetics dhe më pas
opsionin Vetëm centrifugim).
2) Ky opsion nuk është i disponueshëm me temperaturë më të ulët se 40°C.
3) Nëse vendosni kohëzgjatjen më të shkurtër, ne ju rekomandojmë që të pakësoni sasinë e
rrobave. Pajisja mund të ngarkohet plotësisht, por rezultatet e larjes mund të jenë më pak të
kënaqshme.
4) Tharje për hekurosje nuk disponohet me këtë program.
7.2 Woolmark Apparel Care Blu
•
Cikli i larjes për të leshtat në këtë
pajisje është miratuar nga “The
Woolmark Company” për larjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën
“për larje me dorë” nëse rrobat lahen
sipas udhëzimeve të dhëna nga
prodhuesi i kësaj lavatriçeje. Ndiqni
udhëzimet e tharjes dhe proceseve të
tjera të larjes në etiketën për kujdesin
ndaj rrobave. M1230
• Cikli i tharjes për të leshtat në këtë
lavatriçe është miratuar nga “The
Woolmark Company” për tharjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën
“për larje me dorë” nëse rrobat thahen
sipas udhëzimeve të prodhuesit të
kësaj makinerie. Ndiqni etiketën e
kujdesit për rrobat për udhëzime të
tjera rreth tyre. M1915
Simboli “Woolmark” është markë
certifikimi në shumë vende.
7.3 Tharje automatike
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Ngarkesa
Tharje ekstra
Për materialet prej peshqiri
Të pambukta dhe tekstile deri në 6 kg
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
SHQIP
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Tharje për dollap1)
Për rrobat që vihen në dollap
Të pambukta dhe tekstile deri në 6 kg
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
23
Ngarkesa
Materiale sintetike ose të
përziera
(trikot, bluzat, të
brendshmet, shtrojat dhe
çarçafët)
deri në 4 kg
Tekstile delikate
(tekstile akrilike, viskoze
dhe tekstile delikate të
përziera)
deri në 2 kg
Artikuj prej leshi
(triko të leshta)
deri në 1 kg
Rroba sportive që vishen deri në 2 kg
jashtë
(rroba që vishen jashtë,
rroba pune, sportive,
xhaketa të
papërshkueshme nga uji,
xhupa me push)
Silk
(veshjet e mëndafshit dhe
artikujt shumë delikatë)
deri në 0,5 kg
Të pambukta dhe tekstile deri në 6 kg
Tharje për hekurosje prej linoje
E përshtatshme për hekurosje
(çarçafë, mbulesat e
tavolinës, këmisha, etj)
1) Këshilla për institutin testues Performanca e testit, në përputhje me EN 50229, duhet
të kryhet me ngarkesën E PARË të tharjes me kapacitetin maksimal të deklaruar të tharjes
(përbërja e ngarkesës sipas EN 61121) duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE
PËR DOLLAP për programin Cottons Eco. Ngarkesa E DYTË e tharjes me ngarkesën e
mbetur duhet të testohet duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE PËR DOLLAP
për programin Cottons Eco.
24
www.electrolux.com
7.4 Tharja e programuar
Niveli i tharjes Lloji i tekstilit
Tharje ekstra
Për materialet
prej peshqiri
Ngar
kesa
(kg)
Shpe
jtësia
e
centr
ifugi
mit
(rpm)
Kohëzgjatja
e
rekomandua
r (min)
6
1400
280 - 300
4
1400
190 - 210
2
1400
110 - 130
6
1400
270 - 290
4
1400
180 - 200
2
1400
100 - 120
Materiale sintetike ose të përziera
(trikot, bluzat, të brendshmet, shtrojat
dhe çarçafët)
4
1200
150 - 170
2
1200
70 - 90
Delikate
(tekstile akrilike, viskoze dhe tekstile
delikate të përziera)
2
1200
120 - 140
1
1200
80 - 100
Lesh
(triko të leshta)
1
1200
80 - 100
Rroba sportive që vishen jashtë
(rroba që vishen jashtë, rroba pune,
sportive, xhaketa të papërshkueshme
nga uji, xhupa me push)
2
1200
140 - 160
1
1200
90 - 110
0,5
1000
50 - 70
6
1400
150 - 170
4
1400
100 - 120
2
1400
60 - 80
Të pambukta dhe tekstile prej
linoje
(rrobat e banjës, peshqirët, etj)
Tharje për
Të pambukta dhe tekstile prej
dollap
linoje
Për rrobat që
(rrobat e banjës, peshqirët, etj)
vihen në dollap
Silk
(veshjet e mëndafshit dhe artikujt
shumë delikatë)
Tharje për
hekurosje
E
përshtatshme
për hekurosje
Të pambukta dhe tekstile prej
linoje
(çarçafë, mbulesat e tavolinës,
këmisha, etj)
SHQIP
25
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
3. Derdhni 2 litra ujë në folenë e
Gjatë instalimit ose përpara
përdorimit të parë ju mund të
vëreni ujë në pajisje. Ky
është uji i mbetur në pajisje
pas një testimi të plotë
funksional në fabrikë për të
garantuar që pajisja t'u jepet
klientëve në gjendje pune të
përkryer dhe nuk është
arsye për t'u shqetësuar.
detergjentit të shënuar me
.
Ky veprim aktivizon sistemin e
shkarkimit.
4. Derdhni një sasi të vogël detergjenti
në folenë e detergjentit të shënuar
1. Sigurohuni që të gjitha bulonat e
transportit të jenë hequr nga pajisja.
2. Sigurohuni që të disponohet energjia
elektrike dhe që rubineti i ujit të jetë i
hapur.
me
.
5. Vendosni dhe startoni një program
për të pambuktat në temperaturën
më të lartë pa rroba në kazan.
Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e
mundshme nga tamburi dhe kazani.
9. CILËSIMET
9.1 Bllokimi për fëmijët
•
Me këtë opsion mund të parandaloni që
fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.
•
Për ta aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, prekni njëkohësisht butonat
dhe
derisa treguesi
ndizet/të fiket në ekran.
Mund ta aktivizoni këtë opsion:
të
Pasi të prekni butonin Start/Pauzë: të
gjithë butonat dhe çelësi i programeve
çaktivizohen (përveç butonave
Ndezje/Fikje).
• Përpara se të prekni butonin Start/
Pauzë: pajisja nuk mund të niset.
Pajisja e ruan përzgjedhjen e këtij
opsioni pasi e fikni.
Programi ka keqfunksionim (sekuencë
tingujsh të shkurtër për rreth 5
minuta).
Për të çaktivizuar/aktivizuar sinjalet
akustike kur përfundon programi, prekni
njëkohësisht butonat
rreth 6 sekonda.
9.2 Sinjalet akustike
•
•
•
•
•
Aktivizoni pajisjen (sinjal i shkurtër i
veçantë).
Çaktivizoni pajisjen (sinjal i shkurtër i
veçantë).
Prekni butonat (tingull klikimi).
Bëni përzgjedhjen e gabuar (3 tinguj
të shkurtër).
Programi përfundon (sekuencë
tingujsh për rreth 2 minuta).
për
Nëse çaktivizoni sinjalet
akustike, ato vazhdojnë të
punojnë kur pajisja ka
keqfunksionim.
•
Kjo pajisje është e pajisur me sinjale të
ndryshme akustike, që veprojnë kur:
dhe
9.3 Shpëlarja e përhershme
shtesë
Me këtë funksion mund të keni në
mënyrë të përhershme një ose dy
shpëlarje shtesë kur vendosni një
program të ri.
•
Prekni njëkohësisht butonin
butonin
një herë për të shtuar një
shpëlarje shtesë.
•
shfaqet në ekran.
Prekni njëkohësisht butonin
butonin
dhe
dy herë për të shtuar dy
shpëlarje shtesë.
•
shfaqet në ekran.
Prekni njëkohësisht butonin
butonin
dhe
dhe
tre herë për të hequr
26
www.electrolux.com
shpëlarjet shtesë. Ekrani shfaq vetëm
.
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
10.1 Aktivizimi i pajisjes
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Hapeni rubinetin e ujit.
3. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për pak
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
Treguesi i butonit Start/Pauzë fillon të
pulsojë.
Çelësi i programit vendoset automatikisht
te programi i Të pambuktave dhe vetëm
treguesi Larja ndihet mbi butonin Mode.
KUJDES!
Sigurohuni që të mos
mbeten rroba ndërmjet
guarnicionit dhe derës.
Ekziston rreziku i rrjedhjes
së ujit ose i dëmtimit të
rrobave.
10.3 Mbushja me detergjente
dhe produkte suplementare
Ekrani shfaq ngarkesën maksimale,
temperaturën e parazgjedhur,
shpejtësinë maksimale të centrifugimit,
treguesit e fazave që përbëjnë programin
dhe kohëzgjatjen e ciklit.
10.2 Futja e rrobave në pajisje
1. Hapni derën e pajisjes.
2. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes.
3. Vendosini artikujt në kazan, njërin
pas tjetrit.
Sigurohuni që të mos fusni në kazan më
shumë rroba sesa duhet.
4. Mbylleni derën mirë.
Dhomëza për fazën e paralarjes,
programin e njomjes ose heqjen e
njollave.
Ndarja për fazën e larjes.
Foleja për solucionet shtesë në
trajtë të lëngët (zbutësi i rrobave,
ngrirësit).
Niveli maksimal i sasisë së
aditivëve të lëngshëm.
Ndarësja për detergjentin pluhur
ose të lëngshëm.
Gjithmonë zbatoni
udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produkteve të
detergjentit, por
rekomandojmë që të mos
tejkaloni nivelin maksimal të
treguar (
). Kjo sasi
garanton rezultatet më të
mira në larje.
SHQIP
27
Pas një cikli larjeje, nëse
është e nevojshme, hiqni
mbetjet e detergjentit nga
foleja e detergjentit.
10.4 Kontrolloni pozicionin e
ndarëses
1. Tërhiqeni jashtë kutinë e detergjentit
derisa të ndalojë.
2. Shtypeni levën për poshtë për ta
hequr kutinë.
1
2
3. Për të përdorur detergjent pluhur,
ktheni ndarësen për lart.
Me ndarësen në pozicionin
POSHTË:
• Mos përdorni
detergjent xhelatinoz
ose detergjente me
lëng të trashë.
• Mos hidhni më
shumë detergjent të
lëngshëm sesa kufiri i
treguar në ndarëse.
• Mos e vendosni fazën
e paralarjes.
• Mos e vendosni
funksionin e shtyrjes
së programit.
5. Matni sasinë e duhur të detergjentit
dhe të zbutësit të rrobave.
6. Mbylleni me kujdes kutinë e
detergjentit.
4. Për të përdorur detergjent të
lëngshëm, ktheni ndarësen për
poshtë.
Sigurohuni që ndarësja të mos krijojë
bllokim kur të mbyllni sirtarin.
10.5 Vendosja e një programi
1. Rrotulloni çelësin e programeve për
të zgjedhur programin e dëshiruar të
larjes. Treguesi përkatës i programit
ndizet.
28
www.electrolux.com
Treguesi i butonit Start/Pauzë pulson.
Ekrani shfaq ngarkesën maksimale të
deklaruar për programin, temperaturën e
parazgjedhur, shpejtësinë maksimale të
centrifugimit, treguesit e fazave të larjes
(kur disponohet) dhe një kohëzgjatje
informuese të programit.
2. Prekni butonat përkatës për të
ndryshuar temperaturën dhe/ose
shpejtësinë e centrifugimit.
3. Nëse dëshironi, vendosni një ose më
shumë opsione duke prekur butonat
përkatës. Treguesit përkatës ndizen
në ekran dhe informacioni i dhënë
ndryshon përkatësisht.
Përllogaritja e SensiCare
fillon në përfundim të
numërimit mbrapsht.
Anulimi i shtyrjes së programit
pasi ka nisur numërimi
mbrapsht
Për të anuluar shtyrjen e programit:
1. Prekni butonin Start/Pauzë
për të
vendosur pajisjen në pauzë. Treguesi
përkatës pulson.
2. Prekni butonin Vonesë në nisje
në mënyrë të përsëritur derisa ekrani
të shfaqë .
Për të kryer vetëm larjen,
sigurohuni që vetëm treguesi
Larja të jetë i ndezur mbi
butonin Mode.
3. Prekni sërish butonin Start/Pauzë
për të nisur menjëherë programin.
Në rast se nuk është e
mundur një përzgjedhje,
nuk ndizet asnjë tregues dhe
dëgjohet një sinjal akustik.
Ndryshimi i shtyrjes së
programit pasi ka nisur
numërimi mbrapsht
10.6 Nisja e një programi
Prekni butonin Start/Pauzë
për të
nisur programin.
Treguesi përkatës ndalon së pulsuari
dhe qëndron i ndezur.
Në ekran, fillon të pulsojë treguesi i fazës
në funksionim.
Programi fillon, dera është e bllokuar.
Ekrani shfaq treguesin
.
Pompa e shkarkimit mund të
punojë pak përpara se
pajisja të mbushet me ujë.
10.7 Nisja e një programi me
shtyrje programi
1. Prekeni këtë në mënyrë të përsëritur
derisa ekrani të shfaqë kohën e
dëshiruar të vonesës. Treguesi
Vonesë në nisje ndizet.
.
2. Prekni butonin Start/Pauzë
Pajisja fillon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
Për të ndryshuar shtyrjen e programit:
për të
1. Prekni butonin Start/Pauzë
vendosur pajisjen në pauzë. Treguesi
përkatës pulson.
2. Prekni butonin Vonesë në nisje në
mënyrë të përsëritur derisa ekrani të
shfaqë kohën e dëshiruar të
vonesës.
3. Prekni sërish butonin Start/Pauzë
për të nisur një numërim të ri
mbrapsht.
10.8 Dallimi i ngarkesës me
ProSense
Kohëzgjatja e programit në
ekran i referohet një
ngarkese të mesme/të
lartë.
Pas prekjes së butonit Start/Pauzë, fiket
treguesi i ngarkesës maksimale të
pulson, ProSense
deklaruar, treguesi
fillon dallimin e ngarkesës së rrobave:
SHQIP
1. Pajisja e dallon ngarkesën brenda 30
sekondave të para: treguesi
dhe
pikat e kohës pulsojnë, kazani
rrotullohet ngadalë.
2. Në përfundim të dallimit të
ngarkesës, treguesi
fiket dhe pikat
e kohës ndalojnë së pulsuari.
Kohëzgjatja e programit do të
rregullohet përkatësisht dhe mund të
rritet ose ulet. Pas 30 sekondave të
tjera, fillon mbushja me ujë.
Në përfundim të dallimit të ngarkesës, në
rast mbingarkese të kazanit, treguesi
pulson në ekran:
Në këtë rast, për 30 sekonda, pajisja
mund të vendoset në pauzë dhe mund të
hiqen rrobat e tepërta.
Pasi hiqen rrobat e tepërta, prekni
butonin Start/Pauzë për të nisur sërish
programin. Faza ProSense mund të
përsëritet deri në tre herë (shikoni pikën
1).
E rëndësishme! Nëse nuk do të
reduktohet sasia e rrobave, programi i
larjes fillon gjithsesi, pavarësisht
mbingarkesës. Në këtë rast, nuk do të
jetë e mundur që të garantohen
rezultatet më të mira të larjes.
Pas 20 minutash pas nisjes
së programit, kohëzgjatja e
programit mund të përshtatet
sërish në varësi të
kapacitetit të thithjes së ujit
nga rrobat.
Dallimi me ProSense kryhet
vetëm me programet e plota
të larjes (nuk zgjidhet fazë
kapërcimi).
10.9 Treguesit e fazës së
programit
Kur programi niset, treguesi i fazës që
është në punë pulson dhe treguesit e
tjerë të fazave ndihen në mënyrë të
qëndrueshme.
P.sh. është në punë faza e larjes ose e
paralarjes:
.
29
Kur faza përfundon, treguesi përkatës
ndalon pulsimin dhe është i
qëndrueshëm. Treguesi i fazës tjetër
fillon të pulsojë.
P.sh. është në punë faza e shpëlarjes:
.
Nëse zgjidhni një program avulli, ndizet
treguesi i fazës së avullit
.
10.10 Ndërprerja e programit
dhe ndryshimi i opsioneve
Kur programi është në punë, mund të
ndryshoni vetëm disa opsione:
.
1. Prekni butonin Start/Pauzë
Treguesi përkatës pulson.
2. Ndryshoni opsionet. Informacioni i
dhënë në ekran ndryshon
përkatësisht.
3. Prekni sërish butonin Start/Pauzë
.
Programi i larjes vazhdon.
10.11 Anulimi i një programi në
funksionim
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje
për
të anuluar programin dhe për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni sërish butonin Ndezje/Fikje
për të riaktivizuar pajisjen.
Tani, ju mund të vendosni një program të
ri larjeje.
Nëse faza SensiCare ka
përfunduar dhe ka filluar
tashmë mbushja me ujë,
programi i ri fillon pa
përsëritur fazën
SensiCare. Uji dhe
detergjenti nuk shkarkohen
për të shmangur
shpenzimet. Ekrani shfaq
kohëzgjatjen maksimale të
programit, duke e
përditësuar atë rreth 20
minuta pas nisjes së
programit të ri.
30
www.electrolux.com
10.12 Hapja e derës - Shtimi i
rrobave
Kur një program ose shtyrje programi
është në punë, dera e pajisjes është e
kyçur.
Nëse temperatura dhe niveli
i ujit në kazan janë shumë të
larta dhe/ose kazani
vazhdon të rrotullohet, ju nuk
mund ta hapni derën.
1. Prekni butonin Start/Pauzë
.
Në ekran fiket treguesi përkatës i
bllokimit të derës.
2. Hapni derën e pajisjes. Nëse është e
nevojshme, shtoni ose hiqni artikujt.
3. Mbyllni derën dhe prekni butonin
Start/Pauzë
.
Vazhdon programi ose shtyrja e
programit.
4. Dera mund të hapet kur programi
përfundon ose vendosni programin/
opsionin e centrifugimit ose të
shkarkimit dhe më pas shtypni
butonin Start/Pauzë
2.
3.
4.
5.
Kur e aktivizoni pajisjen
përsëri, ekrani tregon fundin
e programit të fundit të
përzgjedhur. Rrotullojeni
çelësin e programeve për të
vendosur një cikël të ri.
Nxirrni nga pajisja rrobat.
Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
Mbajeni derën dhe folenë e
detergjentit paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe erërat e
pakëndshme.
Mbyllni rubinetin e ujit.
10.14 Shkarkimi i ujit pas
përfundimit të ciklit
Nëse keni zgjedhur një program ose një
opsion që nuk e zbraz ujin e shpëlarjes
së fundit, programi përfundon, por:
•
Ekrani shfaq treguesin , treguesin e
opsionit
ose
derës mbyllur
•
.
dhe treguesin e
. Treguesi i fazës në
pulson.
përdorim
Kazani vazhdon të rrotullohet me
intervale të rregullta për të
parandaluar rrudhat te rrobat.
Dera qëndron e bllokuar.
Për të hapur derën duhet të shkarkoni
ujin:
10.13 Përfundimi i programit
•
•
Kur programi të ketë përfunduar, pajisja
fiket automatikisht. Sinjalet akustike
funksionojnë, (nëse janë aktive).
1. Nëse është e nevojshme, prekni
Në ekran të gjithë treguesit e fazave të
larjes bëhen të qëndrueshëm dhe fusha
2. Prekni butonin Start/Pauzë
e kohës tregon .
Treguesi i butonit Start/Pauzë
Dera zhbllokohet dhe treguesi
për të ulur
butonin Centrifugimi
shpejtësinë e centrifugimit të
propozuar nga pajisja.
fiket.
fiket.
pulson në përfundim të programit
në rast se kazani është i mbingarkuar.
1. Shtypni butonin e Ndezje/Fikje
për të çaktivizuar pajisjen.
Pesë minuta pas përfundimit të
programit, funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon automatikisht
pajisjen.
:
•
, pajisja
Nëse keni vendosur
shkarkon ujin dhe kryen
centrifugimin.
•
Nëse keni caktuar , pajisja
vetëm shkarkon ujin.
Treguesi i opsionit
ose
fiket,
pulson dhe më pas
ndërsa treguesi
fiket.
3. Kur programi mbaron dhe treguesi
i bllokimit të derës fiket, ju mund
ta hapni derën.
4. Shtypni butonin Ndezje/Fikje
për
pak sekonda për të çaktivizuar
pajisjen.
SHQIP
•
Në çdo rast, pajisja e zbraz
ujin automatikisht pas afro
18 orësh.
10.15 Opsioni i Pritjes aktive
Funksioni i gatishmërisë çaktivizon
automatikisht pajisjen për të ulur
konsumimin e energjisë kur:
•
Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta
përpara se të prekni butonin Start/
Pauzë.
Shtypni butonin Ndezje/Fikje
riaktivizuar pajisjen.
për të
31
5 minuta pas përfundimit të programit
të larjes
Shtypni butonin Ndezje/Fikje
për të
riaktivizuar pajisjen.
Ekrani tregon përfundimin e programit
të fundit të vendosur.
Rrotullojeni çelësin e programeve për
të vendosur një cikël të ri.
Nëse vendosni një program
ose opsion që përfundon me
ujë në kazan, funksioni i
gatishmërisë nuk
çaktivizon pajisjen për t'ju
kujtuar të shkarkoni ujin.
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Kjo pajisje është lavatriçe
automatike me tharje.
11.1 Programet e plota larje
dhe tharje
Programi automatik Non-Stop
Pajisja është e pajisur me programin
NonStop 3h/3kg, një program automatik
për larje dhe tharje ku nuk është nevoja
të caktohet regjimi Tharje.
Për të vënë në punë këtë program:
1. Pas ngarkimit të rrobave dhe
detergjentit, shtypni butonin Ndezje/
Fikje për disa sekonda për të
aktivizuar pajisjen.
2. Vendosni programin NonStop 3h/3kg
duke përdorur çelësin e programeve.
shfaqet në ekran
Treguesi
3. Prekni butonin Start/Pauzë për të
nisur programin.
Programet joautomatike të
larjes dhe tharjes
Në disa programe larjeje, mund të
kombinoni regjimin Larja dhe Tharje për
të vënë në punë një program të plotë
larjeje dhe tharjeje.
Veproni si më poshtë:
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Vendosni detergjentin dhe produktet
suplementare në ndarjen e duhur.
4. Rrotulloni çelësin e zgjedhjes te
programi i larjes. Në ekran shfaqet
temperatura e parazgjedhur dhe
centrifugimi. Nëse nevojitet,
ndryshojini ato sipas llojit të rrobave.
Ekrani shfaq gjithashtu ngarkesën
maksimale të rekomanduar për fazën
e larjes.
5. Vendosni opsionet e dëshiruara,
nëse janë të disponueshme.
6. Prekni butonin Mode një herë për të
aktivizuar edhe funksionin e tharjes.
Treguesit Larja dhe Tharje
aktivizohen. Treguesit
dhe
shfaqen në ekran. Ekrani
tregon gjithashtu ngarkesën
maksimale të rekomanduar për një
program larjeje dhe tharjeje (p.sh. 6
kg për të pambuktat).
7. Tani mund të zgjidhni një nivel
automatik tharjeje ose një kohë
specifike tharjeje.
32
www.electrolux.com
Në fillim të ciklit të tharjes (3
- 5 minuta), zhurma mund të
jetë paksa më e lartë. Kjo
shkaktohet nga kompresori
dhe është shumë normale
për pajisjet që punojnë me
kompresor të tilla si
frigoriferët, ngrirësit etj.
11.2 Larja dhe tharja - Nivelet
automatike
1. Trokitni mbi butonin Nivelet e tharjes
vazhdimisht derisa ekrani të tregojë
nivelin e kërkuar të tharjes. Treguesit
mbi ekran japin ndriçimet përkatëse:
a.
Tharje për
hekurosje: për artikujt e
pambuktë;
b.
Tharje për dollap: për
artikujt e pambuktë dhe sintetikë;
c.
Tharje ekstra: për
artikujt e pambuktë.
Vlera e kohës në ekran është
kohëzgjatja e cikleve të larjes dhe
tharjes, llogaritur në madhësinë e
paracaktuar të ngarkesës.
Për të pasur një tharje të
mirë duke përdorur më pak
energji dhe brenda një kohe
më të shkurtër, pajisja nuk ju
lejon të vendosni shpejtësi
centrifugimi shumë të ulët
për rrobat që do të lahen e
thahen.
2. Prekni butonin Start/Pauzë për të
filluar programin. Fillon përllogaritja
me PROSENSE.
Në ekran, ndizet treguesi i derës së
, treguesi i fazës që është në
kyçur
punë fillon të pulsojë.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e
mbetur e programit.
11.3 Larje dhe tharje me kohë
të caktuar
1. Trokitni butonin Tharja e programuar
vazhdimisht për të vendosur vlerën e
dëshiruar të kohës (shikoni tabelën
“Programi i tharjes” te kapitulli
“Programet”). Niveli i treguesit të
tharjes fiket dhe ndizet treguesi .
Tharja minimale me kohëmatës është 10
minuta.
Sa herë që të trokitni mbi këtë buton,
koha rritet me 5 minuta. Në ekran
shfaqet vlera e re e vendosur e kohës.
2. Prekni Start/Pauzë për të nisur
programin. Fillon llogaritja e
SensiCare.
Në ekran, ndizet treguesi i derës së
kyçur
dhe treguesi i fazës që është
në punë fillon të pulsojë.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e
mbetur e programit.
11.4 Në fund të programit të
tharjes
•
•
Pajisja ndalon automatikisht.
Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse
janë aktive).
•
•
Në ekran ndizet .
Treguesi i butonit Start/Pauzë fiket.
•
Simboli i bllokimit të derës
fiket
Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
Disa minuta pas
përfundimit të programit,
funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon
automatikisht pajisjen.
1. Nxirrni nga pajisja rrobat.
2. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
Pas fazës së tharjes,
pastroni kazanin,
guarnicionin dhe pjesën e
brendshme të derës me një
leckë të lagur.
Në ekran shfaqet treguesi
për t'ju kujtuar të pastroni
filtrin e ajrit (referojuni
"Pastrimi i filtrave të ajrit" te
kapitulli "Kujdesi dhe
pastrimi").
SHQIP
33
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE
Ekrani tregon kohëzgjatjen e
programit të tharjes.
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Kjo pajisje është lavatriçe
automatike me tharje.
12.1 Përgatitja për tharje
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
Me një program vetëm
tharje, ekrani nuk tregon
ngarkesën maksimale dhe
përllogaritja me SensiCare
çaktivizohet.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Rrotulloni çelësin e programit te
programi e përshtatshëm për tharjen
e artikujve.
4. Trokitni mbi butonin Mode dy herë
për të përjashtuar larjen dhe për të
kryer vetëm tharjen. Treguesi Tharje
është ndezur. Treguesit
dhe
shfaqen në ekran.
Kur thani një sasi të madhe
rrobash, për të pasur një
performancë tharjeje të mirë
sigurohuni që rrobat nuk
janë mbështjellë me njëratjetrën dhe që janë të
shpërndara në mënyrë
uniforme në kazan.
12.2 Tharja - Nivelet automatike
1. Trokitni mbi butonin Nivelet e tharjes
vazhdimisht derisa ekrani të tregojë
nivelin e kërkuar të tharjes. Treguesit
mbi ekran japin ndriçimet përkatëse:
a.
Tharje për
hekurosje: për artikujt e
pambuktë;
b.
Tharje për dollap: për
artikujt e pambuktë dhe sintetikë;
c.
Tharje ekstra: për
artikujt e pambuktë.
Për të pasur një tharje të
mirë duke përdorur më pak
energji dhe brenda një kohe
më të shkurtër, pajisja nuk ju
lejon të vendosni shpejtësi
centrifugimi shumë të ulët
për rrobat që do të lahen e
thahen.
2. Prekni butonin Start/Pauzë për të
filluar programin.
Në ekran, ndizet treguesi i derës së
kyçur
, treguesi i fazës që është në
punë fillon të pulsojë.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e
mbetur e programit.
12.3 Tharja e programuar
1. Trokit butonin Tharja e programuar
vazhdimisht për të vendosur vlerën e
dëshiruar të kohës (shiko tabelën
"Programi i tharjes" te kapitulli
"Programet"). Treguesi i nivelit të
tharjes fiket dhe ndizet treguesi .
Tharja minimale me kohëmatës është 15
minuta.
Sa herë që të trokitni mbi këtë buton,
koha rritet me 5 minuta. Në ekran
shfaqet vlera e re e vendosur e kohës.
2. Prekni Start/Pauzë për të filluar
programin.
Në ekran, ndizet treguesi i derës së
dhe treguesi i fazës që është
kyçur
në punë fillon të pulsojë.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e
mbetur e programit.
12.4 Në fund të programit të
tharjes
•
•
Pajisja ndalon automatikisht.
Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse
janë aktive).
•
•
Në ekran ndizet .
Treguesi i butonit Start/Pauzë fiket.
•
Simboli i bllokimit të derës
fiket
Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
34
www.electrolux.com
Disa minuta pas
përfundimit të programit,
funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon
automatikisht pajisjen.
1. Nxirrni nga pajisja rrobat.
2. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
Pas fazës së tharjes,
pastroni kazanin,
guarnicionin dhe pjesën e
brendshme të derës me një
leckë të lagur.
Në ekran shfaqet treguesi
për t'ju kujtuar të pastroni
filtrin e ajrit (referojuni
"Pastrimi i filtrave të ajrit" te
kapitulli "Kujdesi dhe
pastrimi").
13. PUSH NË RROBA
Gjatë fazës së larjes dhe/ose tharjes,
disa lloje tekstilesh, (prej sfungjeri, leshi,
tekstilet e trikove) mund të lëshojnë
push.
Pushi i lëshuar mund të ngjitet me rrobat
gjatë ciklit tjetër të larjes.
Ky disavantazh rritet me tekstilet
industriale.
Për të parandaluar pushin në rrobat
tuaja, ju rekomandojmë që:
•
•
•
•
Për të hequr pushin brenda kazanit,
vendosni një program të veçantë:
• Zbrazni kazanin.
• Pastroni kazanin, guarnicionin dhe
derën me një leckë të lagur.
• Vendosni programin e shpëlarjes.
•
•
Të mos lani pëlhurat e errëta pasi të
lahen dhe thahen pëlhura me ngjyra
të çelura (peshqirë duarsh, lesh,
pulovra pambuku) dhe anasjelltas.
Të thani në ajër këto lloje tekstilesh
kur lahen për herë të parë.
Të pastroni filtrin e shkarkimit.
Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin
bosh, guarnicionin dhe derën me një
leckë të lagur.
Shtypni njëkohësisht butonat
dhe
derisa ekrani të tregojë CLE për të
aktivizuar funksionin e pastrimit.
Prekni butonin Start/Pauzë për të
filluar programin.
Nëse pajisja përdoret
shpesh, kryeni rregullisht
programin CLE.
14. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
14.1 Ngarkesa e rrobave
•
•
•
•
Ndajini rrobat në: të bardha, me
ngjyra, sintetike, delikate dhe të
leshta.
Zbatoni udhëzimet e larjes në etiketat
e kujdesit te rrobat.
Mos lani së bashku rrobat e bardha
dhe ato me ngjyrë.
Disa rroba me ngjyra mund të zbehen
gjatë larjes së parë. Rekomandojmë
•
•
•
•
•
që t’i lani ato veçmas dy-tri herët e
para.
Kthejini së prapthi rrobat me disa
shtresa, të leshtat dhe veshjet me
stampa.
Trajtoni paraprakisht njollat e vështira.
Lajini njollat e vështira me detergjent
të veçantë.
Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset
e tyre dhe futini perdet në një qese
për larje apo këllëf jastëku.
Mos lani rroba pa tegela ose me
prerje. Përdorni një trastë larjeje për
të larë rroba të vogla dhe/ose delikate
SHQIP
•
•
•
(p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe,
lidhëse këpucësh, fjongo etj.).
Një ngarkesë shumë e vogël mund të
shkaktojë probleme balancimi gjatë
fazës së centrifugimit duke çuar në
dridhje të tepërta. Nëse ndodh kjo:
a. ndërprisni programin dhe hapni
derën (referojuni kapitullit
“Përdorimi i përditshëm”);
b. rishpërndajeni me dorë
ngarkesën në mënyrë që rrobat
të shpërndahen njëtrajtësisht
nëpër kazan;
c. shtypni butonin Start/Pauzë.
Faza e centrifugimit vazhdon.
Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni
zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhni
rripat, kordonët, lidhëset e këpucëve,
fjongot dhe çdo element tjetër të
lirshëm.
Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.
•
•
•
•
•
•
35
me temperaturë të ulët (60 °C
maks.) për të gjitha llojet e
pëlhurave, ose speciale vetëm
për të leshtat (fleta e ndarjes së
detergjentit rrotullohet në
pozicionin B në ndarjen kryesore
të shpërndarësit).
Mos i përzieni llojet e ndryshme të
detergjenteve.
Mos përdorni tableta me një dozë
brenda shpërndarësit të detergjentit.
Për të ndihmuar mjedisin, mos
përdorni më shumë detergjent sesa
sasia e rekomanduar.
Ndiqni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i detergjenteve ose
trajtimeve të tjera pa tejkaluar nivelin
e treguar maksimal (
).
Përdorni detergjentet e rekomanduara
për llojin dhe ngjyrën e pëlhurës,
programin, temperaturën dhe nivelin e
ndotjes.
Nëse pajisja nuk ka fole detergjenti
me ndarëse, shtojini detergjentet e
lëngshme me një enë (jepet nga
prodhuesi i detergjentit).
14.4 Këshilla ekologjike
•
14.2 Njollat e vështira
Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe
detergjenti.
Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni
përpara se të vendosni rrobat në pajisje.
Për këtë ka heqës të veçantë njollash.
Përdorni heqës të veçantë njollash që i
përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.
14.3 Detergjentet dhe produktet
suplementare
•
Përdorni vetëm detergjente dhe
trajtime të tjera të prodhuara
posaçërisht për lavatriçe:
– detergjentet në trajtë pluhuri për
të gjitha llojet e rrobave,
– detergjentet në trajtë pluhuri për
rrobat delikate (40 °C maksimumi)
dhe të leshtat,
– detergjentet e lëngshme,
preferimisht në programe larjeje
•
•
•
Vendosni një program pa fazën e
paralarjes për të larë rroba me ndotje
normale.
Gjithmonë fillojeni një program larjeje
me ngarkesën maksimale të lejuar të
rrobave.
Nëse përdorni trajtimin paraprak të
njollave ose përdorni një heqës
njollash, vendosni një program me
temperaturë të ulët.
Që të përdorni sasinë e duhur të
detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit
në sistemin tuaj hidraulik. Referojuni
paragrafit "Fortësia e ujit".
14.5 Fortësia e ujit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në
zonat ku uji është i butë nuk nevojitet
përdorimi i zbutësit të ujit.
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për të mësuar fortësinë e ujit.
36
www.electrolux.com
Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të
ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produktit.
14.6 Përgatitja e ciklit të tharjes
•
•
•
Hapeni rubinetin e ujit.
Kontrolloni nëse tubi i shkarkimit
është lidhur mirë. Shikoni kapitullin e
instalimit për më shumë informacion.
Për ngarkesë maksimale rrobash në
programet e tharjes, shikoni tabelën e
programeve të tharjes.
14.7 Artikuj të papërshtatshëm
për tharje
Mos vendosni program tharjeje për
këto rroba:
• Perde sintetike.
• Copa që kanë pjesë metali të
bashkëngjitura.
• Çorape najloni.
• Kuverta.
• Mbulesa krevati.
• Jorganë.
• Dyshekë gjumi.
• Coha me mbetje të llakut të flokëve,
produkte për lyerjen e thonjve ose
gjëra të ngjashme.
• Artikuj me sfungjer të gomuar ose
materiale të ngjashme me të.
14.8 Etiketat e veshjeve
Kur thani rrobat, zbatoni udhëzimet në
etiketat e prodhuesve:
•
= Artikulli mund të thahet
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të lartë
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të reduktuar
•
= Artikulli nuk mund të thahet.
14.9 Kohëzgjatja e ciklit të
tharjes
Koha e tharjes mund të ndryshojë në
varësi të:
•
•
•
•
shpejtësisë së shtrydhjes
përfundimtare
nivelit të tharjes
llojit të rrobave
peshës së ngarkesës
14.10 Tharje shtesë
Nëse rrobat janë ende të njoma në
përfundim të programit të tharjes,
zgjidhni sërish një cikël të shkurtër
tharjeje.
PARALAJMËRIM!
Për të shmangur rrudhat
dhe hyrjen në ujë të
rrobave, mos i lini ato të
thahen më shumë sesa
duhet.
14.11 Këshilla të përgjithshme
Shikoni tabelën "Tharja e programuar"
për të gjetur kohën mesatare të tharjes.
Përvoja do t'ju ndihmojë t'i thani rrobat
më mirë. Mbani shënim kohëzgjatjen e
cikleve që keni realizuar më parë.
Për të shmangur shkarkimin statik në
përfundim të ciklit të tharjes:
1. Përdorni zbutës rrobash në ciklin e
larjes.
2. Përdorni zbutës të veçantë për
tharësit.
3. Mos derdhni detergjent apo zbutës
përpara ciklit të tharjes.
4. Mos thani së bashku tekstile të
ashpra dhe të buta, për të shmangur
përzhitjen e rrobave të buta.
5. Hiqni nga xhepat e rrobave të gjitha
objektet, veçanërisht objektet që
shkrihen.
Kur programi i tharjes ka përfunduar,
hiqni rrobat brenda një kohe të shkurtër.
SHQIP
37
15. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
15.1 Pastrimi i jashtëm
Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të
ngrohtë dhe sapun të butë. Thajini
plotësisht të gjitha sipërfaqet.
2. Vini në punë një program për të
pambukta në temperaturën më të
lartë me kazan të zbrazur dhe me një
sasi të vogël detergjenti pluhur, ose
nëse disponohet, vini në punë
programin Pastrimi i kazanit.
15.4 Guarnicioni i derës
KUJDES!
Mos përdorni alkool, tretës
boje ose produkte kimike.
KUJDES!
Mos pastroni sipërfaqet
metalike me detergjent me
bazë klori.
15.2 Heqja e çmërsit
Nëse fortësia e ujit në zonën
tuaj është e lartë ose
mesatare, rekomandojmë që
të përdorni produkt zbutjeje
uji për lavatriçe.
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
kontrolluar për çmërs.
Detergjentet standarde përmbajnë
agjentë për zbutjen e ujit, por
rekomandojmë që herë pas here të vini
në punë një cikël me kazan bosh dhe një
produkt kundër çmërsit.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
15.3 Larja e mirëmbajtjes
Përdorimi i përsëritur dhe i zgjatur i
programeve me temperaturë të ulët
mund të shkaktojë depozitime të
detergjenteve, mbetje pushi, rritje të
baktereve brenda kazanit. Kjo mund të
krijojë aroma të këqija dhe myk.
Për të eliminuar depozitimet dhe për të
higjienizuar pjesën e brendshme të
pajisjes, aplikoni një larje mirëmbajtjeje
rregullisht (të paktën një herë në muaj):
1. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe
hiqni të gjitha objektet nga pjesa e
brendshme.
15.5 Pastrimi i kazanit
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
parandaluar depozitimet e padëshiruara.
Në kazan mund të formohen
grumbullime ndryshku si pasojë e
ndryshkjes së trupave të huaj nga larja
apo nga uji i rubinetit që përmban hekur.
Pastroni kazanin me produkte speciale
për çelik inoks.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
Mos e pastroni kazanin me
produkte acide për heqjen e
çmërsit, produkte gërryese
që përmbajnë klor, hekur
apo çelik.
Për pastrim të plotë:
1. Pastroni kazanin me produkte
speciale për çelik inoks.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
2. Vini në punë një program të shkurtër
për të pambukta në temperaturë të
38
www.electrolux.com
lartë me kazan të zbrazur dhe me një
sasi të vogël detergjenti pluhur, ose
nëse disponohet, vini në punë
programin Pastrimi i kazanit.
15.6 Pastrimi i sirtarit të
detergjentit
Për të parandaluar depozitimet e
mundshme të detergjenteve të thara apo
zbutësit të rrobave dhe/ose formimin e
mykut në sirtarin e detergjentit, herë pas
here kryeni procedurën e mëposhtme të
pastrimit:
1. Hapni sirtarin. Shtypni kapësen
poshtë siç tregohet në figurë dhe
tërhiqeni.
4. Futeni sirtarin e detergjentit në
binaret udhezues dhe mbylleni. Vini
në punë një program shpëlarjeje pa
rroba në kazan.
1
2
2. Hiqni pjesën e sipërme të folesë së
adititivit për të ndihmuar pastrimin
dhe për ta larë në ujë të rrjedhshëm
të ngrohtë, për të hequr gjurmët e
detergjentit të akumuluar. Pas
pastrimit, vendoseni sërish pjesën e
sipërme në vendin e vet.
15.7 Pastrimi i filtrave të ajrit
Filtrat e ajrit mbledhin pushin. Pushi
shfaqet normalisht kur rrobat thahen në
tharësen e rrobave.
•
treguesi në ekran
është i ndezur
për t'ju këshilluar që të pastroni filtrin
kryesor të ajrit (shikoni figurat nga 1
në 5). Bie një sinjal akustik.
•
3. Sigurohuni që të gjitha mbetjet e
detergjentit të hiqen nga pjesa e
sipërme dhe e poshtme e folesë.
Përdorni një furçë të vogël për të
pastruar folenë.
Në përfundim të çdo cikli tharjeje
Ndonjëherë treguesi
mund të
pulsojë për t'ju kujtuar që duhet të
pastrohen të dy filtrat e ajrit: filtri
kryesor i ajrit dhe filtri dytësor i ajrit
(për filtrin dytësor, shikoni figurat nga
6 në 8). Bie një sinjal akustik.
Për performanca tharjeje më të mira,
pastrojini filtrat e ajrit rregullisht. Filtrat e
bllokuar i bëjnë ciklet më të gjata dhe
rrisin konsumin e energjisë.
SHQIP
LL
1. Shtyni kapësen për të hapur filtrin
kryesor të ajrit.
PU
PARALAJMËRIM!
Mos përdorni ujë për t'i
pastruar filtrat për të
shmangur qarkullimin e
fibrave të plastikës në
ambientin e ujit. Hidheni
pushin në koshin e plehrave.
39
5. Mbyllni kapakun e filtrit kryesor të
ajrit.
L
L
U
P
2. Nxirrni filtrin kryesor të ajrit.
3. Hapni kapakun e filtrit kryesor të ajrit
duke e tërhequr lart.
PU
6. Nxirrni filtrin dytësor të ajrit.
7. Pastroni filtrin dytësor të ajrit me dorë
dhe, nëse është e nevojshme, me
fshesë me korrent. Hidheni pushin në
koshin e plehrave.
LL
4. Pastroni filtrin kryesor të ajrit me dorë
dhe, nëse është e nevojshme, me
fshesë me korrent. Hidheni pushin në
koshin e plehrave.
LL
PU
8. Futeni sërish filtrin dytësor të ajrit.
40
www.electrolux.com
9. Rifuteni filtrin kryesor të ajrit dhe
mbylleni mirë.
•
•
Kazani nuk rrotullohet.
Pajisja bën një zhurmë të pazakontë
për shkak të bllokimit të pompës së
shkarkimit.
•
Në ekran shfaqet kodi i alarmit
.
PARALAJMËRIM!
• Mos e hiqni filtrin gjatë
kohës që pajisja është në
punë.
• Mos e pastroni pompën
nëse uji në pajisje është i
nxehtë. Prisni derisa uji të
ftohet
PARALAJMËRIM!
Sa herë që kryeni programin
e veçantë CLE për të hequr
pushin, pastrojeni më pas
filtrin e shkarkimit.
+
Vazhdoni si më poshtë për të pastruar
pompën:
1. Hapni kapakun e pompës.
PARALAJMËRIM!
Gropëza e filtrit kryesor të
ajrit nuk duhet të jetë
bllokohet nga objekte.
Nëse rrobat i lani me
tharësen e rrobave, është
normale që në filtrin kryesor
të gjeni lagështi.
15.8 Pastrimi i pompës së
shkarkimit
PARALAJMËRIM!
Hiqni spinën nga priza
elektrike.
Kontrolloni rregullisht filtrin e
pompës së shkarkimit dhe
sigurohuni që të jetë e
pastër.
Pastrojeni pompën e shkarkimit nëse:
• Pajisja nuk e shkarkon ujin.
2
1
2. Vendosni një enë të përshtatshme
poshtë pompës së shkarkimit për të
mbledhur ujin që del prej aty.
3. Hapeni grykën nga poshtë. Mbani
gjithmonë një leckë pranë për të
fshirë çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së
filtrit.
SHQIP
41
9. Sigurohuni që helika e pompës të
mund të rrotullohet. Nëse nuk
rrotullohet, kontaktoni qendrën e
autorizuar të shërbimit.
4. Rrotullojeni filtrin 180 gradë në
drejtim të kundërt të akrepave të orës
për ta hapur, pa e hequr. Lëreni ujin
të dalë.
5. Kur ena të jetë mbushur plot me ujë,
kthejeni filtrin në vend dhe
boshatiseni enën.
6. Përsëritni hapat 4 dhe 5 derisa uji të
ndalojë daljen.
7. Rrotullojeni filtrin në drejtim të
kundërt të akrepave të orës për ta
çmontuar.
10. Pastroni filtrin poshtë rubinetit të ujit.
11. Vendoseni sërish filtrin në udhëzuesit
e veçantë duke e rrotulluar në drejtim
të akrepave të orës. Sigurohuni që
filtri të jetë shtrënguar mirë për të
shmangur rrjedhjet.
2
1
1
2
8. Nëse është e nevojshme, hiqni
pushin dhe objektet nga foleja e filtrit.
12. Mbyll kapakun e pompës.
42
www.electrolux.com
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta
aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:
a. Hidhni 2 litra ujë në folenë e
larjes kryesore të folesë së
detergjentit.
b. Nisni programin për të shkarkuar
ujin.
2
1
15.9 Pastrimi i zorrës së hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës
Pastrimi i filtrave mund të jetë i nevojshëm kur:
• Pajisja nuk mbushet me ujë.
• Pajisja do shumë kohë që të mbushet me ujë.
• Treguesi i butonit Start/Pauzë pulson dhe ekrani tregon alarmin përkatës. Referojuni
kapitullit "Zgjidhja e problemeve".
Për të pastruar filtrat e hyrjes së ujit:
1
•
•
•
Mbyllni rubinetin e ujit.
Hiqeni zorrën e futjes së ujit nga rubineti i
ujit.
Pastroni filtrin në zorrë me një furçë të
fortë.
2
3
•
Hiqni zorrën e hyrjes së ujit prapa pajisjes.
SHQIP
43
•
Pastroni filtrin në valvul me një furçë të
fortë ose një peshqir.
•
Vendoseni sërish zorrën e hyrjes së ujit.
Sigurohuni që dadot bashkuese të jenë
shtrënguar fort për të shmangur rrjedhjet.
Hapeni rubinetin e ujit.
•
45°
20°
15.10 Shkarkimi i emergjencës
Nëse pajisja nuk mund ta shkarkojë ujin,
kryeni të njëjtën procedurë që
përshkruhet në paragrafin "Pastrimi i
pompës së shkarkimit". Nëse është e
nevojshme, pastroni pompën.
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta
aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:
1. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes
kryesore të folesë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.
15.11 Masat paraprake të
parandalimit të brymës
Nëse pajisja është e instaluar në një
zonë ku temperatura mund të arrijë vlera
rreth 0° C ose të bjerë më poshtë, hiqni
ujin e mbetur nga zorra e hyrjes së ujit
dhe pompa e shkarkimit.
16. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes
së ujit në një enë dhe lëreni ujin të
rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit.
Referojuni procedurës së shkarkimit
të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e
zbrazur, vendosni përsëri zorrën e
hyrjes së ujit.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që temperatura
të jetë më e lartë se 5 °C
dhe që uji të rrjedhë nga
rubineti përpara se të
përdorni sërish pajisjen.
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëme të
shkaktuara nga temperaturat
e ulëta.
44
www.electrolux.com
16.1 Hyrje
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë punës.
Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje për problemin (referojuni tabelës). Nëse nuk e gjeni,
kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.
KUJDES!
Çaktivizojeni pajisjen para se të kryeni kontrollet.
Me disa probleme, dëgjohen sinjalet akustike dhe ekrani tregon një mesazh alarmi.
16.2 Defektet e mundshme
Problemet e treguara nga kodet e alarmit
Mesazhi
Zgjidhja e mundshme
: pajisja nuk mbushet
me ujë.
•
•
•
•
•
•
: pajisja nuk e
shkarkon ujin.
•
•
•
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos
jetë shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni
autoritetet vendase të ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar
ose i veshur me mbetje gëlqerore.
Sigurohuni që filtri në zorrën hyrëse dhe filtri i
valvulës të mos jenë të bllokuar. Referojuni
kapitullit “Kujdesi dhe pastrimi”.
Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit të mos jetë e
dëmtuar.
Sigurohuni që lidhja e zorrës së hyrjes së ujit të
jetë e saktë.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të ujit të mos jetë
e dëmtuar.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i
bllokuar. Nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin.
Referojuni kapitullit “Kujdesi dhe pastrimi”.
Sigurohuni që lidhja e zorrës së shkarkimit të jetë e
saktë.
SHQIP
Mesazhi
: kontrolloni derën!
45
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që dera e pajisjes nuk është e hapur apo
mbyllur siç duhet.
Nëse pajisja është e mbingarkuar, hiqni
disa artikuj nga kazani dhe/ose mbani
shtypur derën ndërsa prekni butonin
Start/Pauzë derisa treguesi
të ndalojë
së pulsuari (shikoni figurën më poshtë).
: furnizimi me rrymë
është i paqëndrueshëm.
: pastroni filtrin e ajrit.
Prisni derisa furnizimi me rrymë të bëhet i
qëndrueshëm. Pajisja fillon të punojë automatikisht.
•
•
Sigurohuni që filtri i ajrit të jetë pastruar.
Sigurohuni që filtri i ajrit të jetë vendosur siç duhet.
Problemet pa mesazhe alarmi
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Programi nuk fillon.
•
•
•
•
•
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Sigurohuni që në kutinë e siguresave të mos ketë
siguresë të prishur.
Sigurohuni që të keni prekur Start/Pauzë.
Nëse caktohet vonesa në nisje e programit,
anulojeni cilësimin ose prisni sa të përfundojë
numërimi mbrapsht.
Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse
është i ndezur.
Pajisja nuk e shkarkon
ujin.
•
Pajisja mbushet me ujë
dhe e shkarkon atë
menjëherë.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë në pozicionin
e duhur. Zorra mund të jetë shumë poshtë.
•
Sigurohuni që nuk e keni caktuar programin pa
fazën e shkarkimit.
Sigurohuni që nuk keni caktuar një opsion që
përfundon me kalimin e ujit në kazan.
46
www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Faza e centrifugimit nuk
funksionon ose cikli i
larjes zgjat më shumë
sesa zakonisht.
•
•
•
Ka rrjedhur ujë në
dysheme.
•
•
•
•
•
Dera e pajisjes nuk mund
të hapet.
•
•
•
•
Pajisja bën një zhurmë të
pazakontë dhe dridhet.
•
•
•
Kohëzgjatja e programit
ngrihet ose ulet gjatë
punës së programit.
Sigurohuni që faza e centrifugimit nuk është e
fikur.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i
bllokuar. Nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin.
Referojuni kapitullit “Kujdesi dhe pastrimi”.
Sigurohuni që ky nuk është një problem që ka të
bëjë me ekuilibrin. Rregulloni me dorë artikujt
brenda kazanit dhe niseni sërish fazën e
centrifugimit.
Sigurohuni që bashkueset e zorrëve të ujit të jenë
shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit nuk ka dëmtime.
Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe
sasinë e duhur të tij.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të jetë në
nivelin e duhur.
Sigurohuni që nën pajisje të qarkullojë ajër i
mjaftueshëm.
Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.
Vendosni programin e shkarkimit ose të
centrifugimit nëse ka ende ujë në kazan.
Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji.
Ky problem mund të shkaktohet nga një defekt i
pajisjes. Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit. Nëse ju duhet të hapni derën, ju lutemi
të lexoni me kujdes “Hapja e derës në rast
emergjence”.
Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë.
Shihni kapitullin “Instalimi”.
Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose
bulonat e transportit. Shihni kapitullin “Instalimi”.
Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund
të jetë tepër e vogël.
Funksioni SensiCare është në gjendje të përshtatë
kohëzgjatjen e programit sipas llojit dhe sasisë së
rrobave. Referojuni paragrafit “Dallimi i ngarkesës me
SensiCare“ në kapitullin “Përdorimi i përditshëm”.
Rezultatet e larjes nuk janë •
të kënaqshme.
•
•
•
Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj
tjetër.
Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e
vështira përpara se të lani rrobat.
Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Pas një programi me avull, Sigurohuni që pajisja të jetë niveluar siç duhet.
rrobat janë pjesërisht të
Rregulloni pajisjen duke ngritur ose ulur këmbëzat.
njoma.
SHQIP
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Pajisja nuk than ose nuk
than siç duhet.
•
•
•
Cikli i tharjes është shumë •
i gjatë.
•
•
Rrobat janë plot me push
me ngjyra të tjera.
•
•
47
Sigurohuni që filtrat e ajrit të mos jenë të bllokuar.
Kontrollon filtrat kryesorë dhe dytësorë.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i
bllokuar.
Sigurohuni që keni vendosur ciklin e duhur. Nëse
nevojitet, vendosni sërish një kohë tharjeje të
shkurtër.
Sigurohuni që filtrat e ajrit të jenë pastruar mirë.
Sigurohuni që ngarkesa e rrobave nuk e tejkalon
ngarkesën e vendosur për programin e caktuar.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të jetë në
nivelin e duhur.
Vini në punë programin e veçantë të pastrimit CLE
për të hequr pushin (për më shumë detaje
referojuni kapitullit “Push në rroba”).
Pastroni rrobat me një heqës pushi.
Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi. Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi
vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
16.3 Hapja e derës në rast
emergjence
Në rast të shkëputjes së energjisë ose
defekteve në funksionim, dera e pajisjes
mbetet e kyçur. Programi i larjes
vazhdon kur të rikthehet energjia. Nëse
në rast defekti dera mbetet e kyçur,
mund ta hapni atë duke përdorur
funksionin e shkyçjes së emergjencës.
Përpara hapjes së derës:
KUJDES!
Ka rrezik djegieje!
Sigurohuni që temperatura
e ujit nuk është tepër e
lartë dhe rrobat të mos
jenë të nxehta. Nëse
nevojitet, prisni derisa të
ftohen.
KUJDES!
Rrezik plagosjeje!
Sigurohuni që kazani të
mos rrotullohet. Nëse
nevojitet, prisni derisa
kazani të ndalojë së
rrotulluari.
Sigurohuni që niveli i ujit
brenda në kazan të mos
jetë shumë i lartë. Nëse
nevojitet, kryeni zbrazjen e
emergjencës (referojuni
“Zbrazja e emergjencës”
në kapitullin “Kujdesi dhe
pastrimi”).
Për të hapur derën, veproni si më
poshtë:
1. Shtypni butonin e Ndezje/Fikje
për të fikur pajisjen.
2. Hiqni spinën nga priza elektrike.
3. Hapni kapakun e filtrit.
4. Tërhiqni një herë poshtë këmbëzën e
zhbllokimit të emergjencës. Tërhiqeni
një herë poshtë sërish, mbajeni të
48
www.electrolux.com
tendosur dhe, ndërkohë, hapni derën
e pajisjes.
5. Nxirrni rrobat dhe pastaj mbyllni
derën e pajisjes.
6. Mbylleni kapakun e filtrit.
17. VLERAT E KONSUMIT
Vlerat e deklaruara janë marrë në kushte laboratorike me standardet
përkatëse. Shkaqe të ndryshme mund të ndryshojnë të dhënat: sasia
dhe lloji i rrobave dhe temperatura e ambientit. Gjithashtu në
kohëzgjatjen e programit të larjes mund të ndikojë edhe presioni i ujit,
tensioni i furnizimit dhe temperatura e ujit në hyrje.
Specifikimet teknike mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim paraprak për
të përmirësuar cilësinë e produktit.
Gjatë programit të larjes, teknologjia SensiCare mund të ndryshojë
kohëzgjatjen e larjes dhe vlerat e konsumit. Për më shumë detaje,
shikoni paragrafin “Dallimi i ngarkesës me SensiCare” në kapitullin
“Përdorimi i përditshëm”.
Programet
Ngarke Konsumi Konsumi i
sa (kg) i
ujit (litra)
energjisë
(kWh)
Kohëzgjatja e
përafërt e
programit (minuta)
Të pambukta 60°C
9
1.56
86
267
Cottons Eco
Programi me kursim
energjie për të pambukta
60°C1)
9
0.95
75
300
Të pambukta 40°C
9
1.27
86
218
Sintetike 40°C
4
0.81
55
134
Delikate 40°C
2
0.62
59
64
SHQIP
Programet
Ngarke Konsumi Konsumi i
sa (kg) i
ujit (litra)
energjisë
(kWh)
Të leshta / Larje me dorë
30 °C
1.5
0.31
Kohëzgjatja e
përafërt e
programit (minuta)
65
74
1) “Programi me kursim energjie për të pambukta” në 60°C me ngarkesë 9 kg është
programi të cilit i referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me Direktivën
96/60/EC.
18. TË DHËNAT TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia / Thellësia
totale
600 mm/ 870 mm/ 630 mm/ 660
mm
Lidhja elektrike
Tensioni
Fuqia totale
Siguresa
Frekuenca
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të
ngurta dhe lagështisë sigurohet nga kapaku
mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension të
ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë
IPX4
Furnizimi me ujë 1)
Ujë i ftohtë
Presioni i furnizimit me Minimumi
ujë
Maksimumi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Temperatura e
ambientit
5 °C
35 °C
Minimumi
Maksimumi
Ngarkesa maksimale e Të pambukta
larjes
Sintetike
Të leshta
9 kg
4 kg
1.5 kg
Ngarkesa maksimale e Të pambukta
tharjes
Sintetike
Të leshta
6 kg
4 kg
1 kg
Shpejtësia e
centrifugimit
Shpejtësia maksimale e 1350 rpm
rrotullimit
Ky produkt përmban 0,14 kg gaz të fluorinuar HFC - R134a/GWP1430 të mbyllur
hermetikisht.
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me filetim 3/4'' .
49
50
www.electrolux.com
19. AKSESORËT
19.1 E disponueshme në
www.electrolux.com/shop
ose nga distributori i
autorizuar
19.2 Seti i pllakave fiksuese
Nëse e instaloni pajisjen mbi plintë,
sigurojeni me pllakat fiksuese.
Lexoni me kujdes manualin e ofruar
bashkë me aksesorët.
Vetëm aksesorët e duhur të
miratuar nga ELECTROLUX
sigurojnë standardet e
sigurisë së pajisjes. Nëse
përdoren pjesë të
pamiratuara, çdo pretendim
do të shfuqizohet.
20. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
51
157028042-A-382019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement